LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT PRAKTISKE OPLYSNINGER SKOLENS VÆRDISYN AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER OVERORDNET BEDØMMELSESPLAN OVERORDNEDE BESTEMMELSER OM VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER EKSAMENSREGLER LÆRERKVALIFIKATIONER SKIVE HANDELSSKOLES MERKANTILE ERHVERVSUDDANNELSE GRUNDUDDANNELSE OG HOVEDFORLØB PRAKTISKE OPLYSNINGER DIDAKTISKE OG METODISKE OVERVEJELSER KRITERIER FOR VURDERING AF ELEVENS KOMPETENCER OG FORUDSÆTNINGER UNDERVISNINGEN I GRUNDFORLØBET ERHVERVSLINIEN PRAKSISLINIEN FLEXLINIEN HG TURBO (HGT) HG STUDENT (HGS) HG MESTERLÆRE (HGM) GENERELT FOR ALLE GRUNDUDDANNELSES FORLØB HOVEDFORLØB GENERELT PRAKTIKPLADS TIL HOVEDFORLØBET HOVEDFORLØBET KONTOR MED ADMINISTRATION SKOLEPRAKTIK PÅ SKIVE HANDELSSKOLE PÅBYGNING EVALUERINGER BEDØMMELSESPLANER BEDØMMELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSEN SKIVE HANDELSSKOLE DEN LØBENDE BEDØMMELSE DEN AFSLUTTENDE BEDØMMELSE EKSAMENSREGLER UDSTEDELSE AF GRUNDFORLØBSBEVIS BEDØMMELSESPLAN FOR 3. OG FØLGENDE SKOLEPERIODER OVERGANGSORDNINGER LÆRINGSAKTIVITETER BILAG ÅRSPLANER... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BILAG STUDIE- OG ORDENSREGLER

2 1. Generelt 1.1 Praktiske oplysninger Skolens navn: Skive Handelsskole Skolens adresse: Arvikavej 2, 7800 Skive Tlf.: Fax: Denne undervisningsplan omfatter den merkantile erhvervsuddannelse på Skive Handelsskole, og er godkendt af det lokale uddannelsesudvalg. 1.2 Skolens værdisyn Skive Handelsskoles værdier er gennemgribende for al handling på skolen: Vi er professionelle Vi er faglige og troværdige og giver hinanden frihed til at skabe resultater. Vi engagerer os sammen i opgaven og vil det bedste hver gang. Vi handler Vi hylder forskellighed og kreativitet. Med humor og fleksibilitet skaber vi de bedste løsninger. Vi gør det vi tror på, og tror på det vi gør. Vi er ordentlige Vi er opmærksomme og behandler hinanden med respekt. Vi lytter, går i dialog og melder klart ud. 1.3 Afdelingens overordnede pædagogiske og didaktiske overvejelser Afdelingens pædagogiske grundlag bygger på vore tre værdier og afspejles i vores møde med eleverne på skolen. Der tages hensyn til elevens individuelle faglige, sociale og personlige udgangspunkt og tidligere praktiske erfaringer. Vore uddannelses- og læringstilbud tager udgangspunkt i, at elever er sociale og ansvarlige, og at alle har et personligt udviklingspotentiale. Den individuelle tilrettelæggelse af uddannelsesplaner tager udgangspunkt i vurderinger af den enkeltes kompetencer. Den enkelte elevs uddannelsesplan tilrettelægges i et samarbejde mellem eleven og skolen. I takt med elevens udvikling, er der mulighed for at tilrette uddannelsesplanen. 2

3 Skolen tilrettelægger undervisningen således, at uanset om eleven er fagligt og/eller socialt stærk eller har vanskeligheder på ét eller flere af områderne, får eleven undervisning, der udfordrer og udvikler på eget niveau. Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlig læring. De fleste timer er arrangeret som lektioner, andre er lektiehjælp, studiestøtte, projektarbejdstimer, hjemmearbejdstimer m.v. Der er skemalagt mellem lektioner pr. uge pr. elev. Lærerne er organiseret i klasseteams og i faglige teams, og her løses faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen. Et tæt samarbejde mellem faglærere, kontaktlærere, mentorer, SPS-medarbejdere, psykolog, og UU Skive, hjælper frafaldstruede elever. Derudover er der i Skive, som helhed, etableret et velfungerende samarbejde, på tværs af skole- og institutionsformer, hvor vi sammen løser udfordringerne med at skabe gode rammebetingelser for de unge. 1.4 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket indsats. Inspirere eleven til yderligere læring. Informere praktiksted og skolesystem. Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer. Elevens vurdering af skolen som undervisningssted og elevens vurdering af den konkrete undervisning er endnu et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept og en del af den løbende bedømmelse. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet for grundforløbet og for hovedforløbet kontor m/ administration: Den løbende evaluering. Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). Eksamen. 3

4 1.5 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Undervisningen på Skive Handelsskoles Grunduddannelse har det specifikke formål at sikre eleverne adgang til et ønsket hovedforløb. Derudover har undervisningen også et alment dannende sigte, ligesom det også er et mål, at de elever, der har evner og vilje til det, får et så højt fagligt niveau, at de er godt rustede til videreuddannelse. Før en elev optages eller umiddelbart efter opstart på Grunduddannelsen foretages en vurdering af elevens kompetencer: 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Denne vurdering har primært sigte på godskrivning. 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige/faglige krav til eleven og om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder mentorstøtte, specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering og/eller støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. 1.6 Eksamensregler Link til afdelingens eksamensreglement: 1.7 Lærerkvalifikationer Afdelingens lærerteam er bredt sammensat med erfaringer såvel fra undervisningsverdenen som også fra det private erhvervsliv. Ansættelser følger hovedbekendtgørelsens krav til lærerkvalifikationer og tager derudover hensyn til afdelingens behov for brede kvalifikationer (kvalifikationer til at undervise i flere fag), aldersspredning samt en vis grad af spredning i de sociale og personlige kompetencer. Formålet er at tilgodese den variation der er behov for i undervisningen, som følge af struktur, fagplaner og elevernes mangfoldighed. For at vi til stadighed kan leve op til skolens værdigrundlag om pædagogisk engagement og udvikling er kompetenceudvikling nødvendig. Vi tilstræber at alle lærere deltager i en uges kursusvirksomhed/uddannelse om året. Det kan være såvel kurser /uddannelse afholdt skolebaseret som eksterne kurser/uddannelse. Vi tilstræber at kurserne dels er faglig og dels er pædagogisk kompetenceudvikling. Derudover tilstræber vi at alle lærere er i gang med udviklingsprojekter i større eller mindre grad, f.eks. udvikling af et fag; deltagelse i FoU projekt, 4

5 deltagelse i internationalt projekt; deltagelse i internt udviklingsprojekt, videreuddannelse eller lign. Hvert år gennemføres systematisk medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i foråret. Resultater af samtalerne og aftaler om fortsat udvikling nedskrives og godkendes af begge parter. Samtalerne tager udgangspunkt i medarbejderen, medarbejderens vurdering af foregående år samt ønsker til fremtiden. I samtalerne drøftes også medarbejderens syn på teamsamarbejde og ledelsesfunktionen. Kompetenceudviklingen i afdelingerne gennemføres ud fra den enkelte medarbejders ønsker om videreuddannelse og opkvalificering, set i sammenhæng med skolens strategiske indsatsområder og afdelingens egen forretningsplan. 5

6 2. Skive Handelsskoles merkantile erhvervsuddannelse Grunduddannelse og hovedforløb. 2.1 Praktiske oplysninger Adresse Undervisningen på erhvervsuddannelsens grundforløb samt på hovedforløbet kontor m/administration finder sted på Arvikavej 2, 7800 Skive. Medarbejdere Afdelingens pædagogisk ansvarlige er uddannelseschef Cirsten Justesen, Afdelingens mentor er Anne Marie Meibom, Skolens praktikpladsopsøgende vejleder er Lilian Vester, Afdelingens sekretær er Regitse Hansen, Afdelingens skemaansvarlige er Egon Andersen Afdelingens SPS ansvarlige er Bruno Sørensen Afdelingens web-redaktør er Flemming Klausen Afdelingens tilknyttede administrative medarbejder er sekretariatsleder Irene Kaas, Lærergruppen består af: Keld Dahl Laursen Erhvervsøkonomi, IT, Salg & Service, Afsætning, Samfundsfag, Administration Else Marie Holm Nyby Samfundsfag, Tysk, Engelsk Flemming Klausen IT, Engelsk, IT-relaterede valgfag, Ny Mesterlære Line Vinterberg IT, Samfundsfag, Erhvervsøkonomi Bruno Sørensen Salg & Service, Erhvervsøkonomi, Handelsregning/matematik, Ny Mesterlære Rikke Dyrberg Valerio Dansk, Matematik, Salg & Service Birgitte Konge Lund Dansk, Engelsk og Tysk Egon Andersen Erhvervsøkonomi, IT, Administration Ane Knudsen Dansk, Samfundsfag, Engelsk, Charlotte V. Thomasen Salg og Service, IT, Samfundsfag Anine Bøgedal Ross Erhvervsøkonomi, Matematik, Engelsk Michael Agerholm Erhvervsøkonomi, Salg & Service, Samfundsfag, IT Bent Plougstrup Erhvervsøkonomi og Samfundsfag, Virksomhedsøkonomi, Administration Sarah Sørensen Engelsk, Dansk, Samfundsfag Ulla V. Jensen SPS medarbejder Anne Marie Meibom SPS medarbejder og mentor Kristiane F. Johannsen Erhvervsøkonomi, Salg og Service, SPS, Valgfag 6

7 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Organisering af undervisningen Undervisningen på Grunduddannelsen er tilrettelagt ud fra ønsket om at tage hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for at lære. Det er vores erfaring, at eleverne har brug for og trives med det fællesskab, som en klasse kan skabe rammerne for. Samtidig anerkender vi, at vi har elever med stor bredde i den faglige kapacitet. Det er en stadig organisatorisk udfordring at tage hensyn til begge dele. Vi har valgt at inddele eleverne på første år af HG Erhverv, andet år af HG Flex, HGTurbo samt HGS i stamklasser, hvor det meste af undervisningen samt en del af kontaktlærerarbejdet foregår. Vi forsøger at give eleverne en konstant doseret faglighed, ved at sprede timerne hen over året. Samtidig lader vi fagene indgå i fagsamarbejder, hvor det overhovedet er muligt. Derved opnås en helhedsforståelse af, at fagene hænger sammen, og alle bidrager til et solidt udgangspunkt for en senere praktikplads. Vi oplever, at fordelene ved at skemalægge fag over længere tid, opvejer de fordele der måtte være, ved en mere komprimeret faglængde. Vi vælger for vores ovennævnte klasser, at differentiere de fleste fag inden for klassen. Ungdomsklasserne er dog niveaudelt i Engelsk og i Erhvervsøkonomi. I Engelsk findes alle niveauer fra F-C; i Erhvervsøkonomi sigter vi mod niveauerne D og C. I fagene Samfundsfag, IT, Salg&Service og Dansk sigter vi mod niveau D efter første år (andet år for Flex), således at eleverne afslutter med et grundforløb efter første år (andet år af Flex), der giver adgang til et trin 1 hovedforløb. 2. Fremmedsprog, som på Skive Handelsskole er Tysk, udbydes på første år af uddannelsen som valgfag: Det første halve år som basistysk/niveau F, det andet halvår som niveau F/E. HGTurbo klasserne sigter mod C-niveau i alle fag, inklusiv andet fremmedsprog som er Tysk. Vi anerkender, at ikke alle elever opnår C-niveau. Den løbende evaluering af elevernes standpunkt vil derfor danne udgangspunkt for en samtale mellem eleven og læreren ved slutningen af året, hvor man sammen beslutter, hvilket niveau eleven afslutter og indstilles til eksamen på. HGS klasserne sigter mod C-niveau i de tre obligatoriske fag i basisforløbet, og mod B-niveauer i Virksomhedsøkonomi og Afsætning i en 6 ugers overbygning, som Skive Handelsskole har valgt at tilbyde eleverne. I overbygningen får eleverne også tilbudt et udvidet IT-kursus. På andet år af HG Erhverv (HG2) har vi valgt at gennemføre en total modulisering af fagene. Det betyder, at eleverne, inden skolestart, vælger fag og niveau i de fag, som den enkelte elev har brug for i henhold til elevens uddannelsesplan. De elever, der i deres uddannelsesplan har angivet, at de, udover at få adgang til et bestemt hovedforløb, også ønsker at få styrket mulighederne for videreuddannelse, har mulighed for at vælge fag på det gymnasiale B-niveau. På baggrund af vores gode erfaringer med at træne eleverne i projektgennemførelse og rapportskrivning, har vi valgt at eleverne skal gennemføre 3 temaprojekter på første år af den to årige uddannelse (andet år af HG Flex) og 4 temaprojekter på andet år af uddannelsen (tredje år af HGFlex). Temaprojekterne kan være af 1eller 2 ugers varighed. Det sidste temaprojekt på hvert år er et eksamensprojekt med ekstern censor. Temaprojekterne bemandes 7

8 typisk således, at der vil være 4-5 lærere til 3 klasser (HG1 eller HG2 årgangene). Lærerne fungerer som vejledere, og afholder interne prøver. Alle prøver er individuelle. Temaprojekterne planlægges i Tema-teams ene og har altid 1 tovholder, der sørger for at al information til elever og lærere bliver distribueret rettidigt. Hvert temaprojekt indeholder kompetencemål. Det tilstræbes, at eleverne har været igennem samtlige kompetencemål ved afslutningen af grundforløbet, for at sikre eleverne størst mulig frihed i valg af hovedforløb. På HG Turbo-uddannelsen planlægges med tre temaforløb, på samme måde som ved HG Erhverv, dog vil der som regel være 2 lærere tilknyttet en HG-turbo klasse. HG Student-forløbet indeholder i basisforløbet, ud over de tre fag også 1½ uge til grundforløbsprojektet. Skive Handelsskole har derudover valgt at tilbyde eleverne en overbygning på 6 uger, hvor eleverne undervises i fagene Virksomhedsøkonomi B og Afsætning B samt får tilbudt et udvidet IT-kursus. HG Praksis er en fagpakke, som udbydes til elever, der har en læringsstil, hvor det er mere motiverende og givende at se tingene blive gjort i praksis, og hvor det giver mere mening at lære det ved at gøre det fremfor at læse og diskutere teori ud fra bøger. Undervisningen tager udgangspunkt i en pædagogik der anerkender elevernes læringsstil, og metoderne er praksisnære og præget af høj grad af variation. Lærerne tilrettelægger undervisningen ud fra korte teoretiske oplæg kombineret med opgaver, der løses i og i samarbejde med virksomheder. Eleverne tildeles en virksomhed, hvor de er i forlagt undervisning 1 dag om ugen, under vejledning af virksomheden og lærere fra handelsskolen. Virksomhed og elev matches af klassens kontaktlærer. Når virksomheden er valgt og har accepteret at indgå i elevens uddannelsesplan, udarbejdes der en kontrakt med virksomheden, hvor den forpligter sig til at deltage aktivt i elevens uddannelse. Elevens kontaktlærer besøger virksomheden med jævne mellemrum og sikrer gennem dialog og elevens opgaver, at kompetencemålene for den forlagte undervisning nås. Alle kompetencemål og grundfagsmål er kombineret i læringshjulet, som inddeler fag og mål i moduler, som eleven skal igennem for at kunne blive indstillet til eksamen. Eleverne går op til en helt ordinær eksamen, når de har været igennem hjulet. HG Flex er et forløb for unge med behov for ekstra tid og individuel behandling. Her undervises ud fra den enkeltes individuelle ståsted i grunduddannelsens fag og med hensyntagen til elevens sociale og personlige ståsted. Som udgangspunkt vil en HGFlex være et forlænget grundforløb som kan vare mellem uger med det formål, at gøre eleven klar til efterfølgende hovedforløb. Undervisningsdifferentiering Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling. En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af andre metoder, for eksempel Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. Opgavemængden og opgavetypen. Arbejdsmetoder og hjælpemidler. Differentierede krav til løsning af opgaverne. 8

9 Efter i flere år, at have arbejdet med forskellige differentieringsprincipper, er det vores erfaring, at vi i høj grad bør anvende variation, som et redskab til differentiering. Variation af arbejdsmåder inden for den enkelte lektion og variation i lærertyper, og lærestile i løbet af en dags undervisning. Som et andet redskab til differentiering, har vi valgt at lade eleverne gå på tværs af klasser i niveauinddeling. Elevindflydelse På Grunduddannelsen søger vi at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- og forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Elevindflydelsen i den daglige undervisningssituation sikres igennem den altid tilstedeværende vilje til dialog om de anvendte undervisningsmetoder og undervisningsplanlægningen. Dialogen sikres blandt andet gennem løbende evalueringer, hvor eleverne evaluerer fagene og undervisningen på en række områder. Evalueringen kan være den daglige mundtlige tilbagemelding på den aktuelle lektions undervisning, eller være en periodisk evaluering, som laves årgangsvist ved hjælp af et elektronisk spørgeskema. Svarene herfra evalueres i hvert klasseteam og eventuelle ændringer indgår i klasseteamets evalueringsplan efterfølgende. Også den årlige trivselsanalyse, hvor skolen er en del af Benchmark-samarbejdet, hvor der anvendes et elektronisk spørgeskema fra firmaet Aspekt, er en del af skolens måde, at sikre elevernes indflydelse på. Undersøgelsen foretages hvert år i efteråret, og er derefter genstand for analyse både på skolen og mellem Benchmark-skolerne. Afdelingen har udnævnt en lærer, som ansvarlig for såvel gennemførelse som også for analyse og præsentation af resultater. Der er tre step i behandlingen af analysens resultater: 1) Analysens resultater drøftes i lærerkollegiet, 2) Kontaktlærerne drøfter resultaterne med eleverne 3) Og siden drøftes de samlede resultater igen i lærerkollegiet, som tager stilling til, på hvilke punkter der med fordel kan ændres/udvikles, samt beslutter en fremgangsmåde, plan og evaluering. Afhængig af resultaternes karakter, afsluttes arbejdet i klasseteams eller i det samlede lærerkollegium. På Skive Handelsskole har vi et velfungerende elevråd, bestående af såvel elever fra Grunduddannelsen som fra Handelsgymnasiet (HHX). Eleverne vælges fra hver klasse og har en coach (en lærer) fra hver uddannelse, som er behjælpelig med at sætte konstruktive processer i gang. Elevrådet har bl.a. være aktive i forbindelse med beslutninger vedrørende en gennemgribende ombygning af skolen i , samt i beslutningerne vedrørende gennemførelse af skolens rygepolitik i Vi forventer at elevrådet også vil indtage en fremtrædende rolle, når den nye rygelovgivning (ikrafttræden 15/8-2012) skal udmøntes på skolen. Lærerroller Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: Som underviser, der formidler et emne og styrer processer. Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning. 9

10 Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan, personlige udvikling og almene dannelse. Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for på undervisning i traditionel forstand. Dette stiller store krav til såvel lærer som elev. Til læreren, som må differentiere sin lærerolle i forhold til forskellige undervisningsaktiviteter, og i forhold til forskellige elevtyper. Til eleven som vil blive stillet over for krav om aktiv deltagelse i egen læring. Det er en grundlæggende forståelse på Grunduddannelsen, at eleven skal være tryg og godt tilpas i de sociale sammenhænge for at kunne få optimalt udbytte af læreprocesserne. Vi lægger stor vægt på, og energi i at fremme elevernes personlige udvikling og deres indbyrdes sociale adfærd. 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering ungdomsklasserne - Grunduddannelsens første år (andet år for HGFlex) Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen, og sker i første omgang før eleven starter. Alle elever indkaldes til en individuel samtale inden optagelse. Kontaktlærerne for elever på første år af Grunduddannelsen, samt den SPS ansvarlige får kopi af alle uddannelsesplaner samt karakterne eleverne indsender sammen med ansøgningen om optagelse. Alle elever kontaktes og indbydes til samtale med en af kontaktlærerne, sammen med deres forældre. I løbet af samtalen, som foregår ud fra et samtaleskema, som er udarbejdet med input fra kontaktlærere, SPS medarbejdere, mentor og læsevejleder) vurderes elevens forudsætninger og reelle kompetencer og et eventuelt behov for eventuel mentor-, SPS, eller læsevejleder-støtte. Vurderes det at eleverne har brug for SPS støtte, gennemgår eleven med det samme en SPS-test. Vurderes det ud fra samtalen, at eleven ikke er uddannelsesparat kontaktes UU straks, for iværksættelse af alternative handlinger. Udover ovenstående foregår der i løbet af de første uger på uddannelsen også en faglig, personlig og social vurdering af eleverne. Den faglige vurdering foregår bl.a gennem lærernes observationer i undervisningen, og gennem tests, som har til formål at kunne indplacere eleverne i forbindelse med faglig differentiering. Den personlige og sociale vurdering foregår primært gennem lærernes observationer, og samtaler med eleverne og har til formål at kunne yde støtte til den enkelte samt være grundlag for ændringer af klasserne, hvis det skønnes hensigtsmæssigt inden for de første 6 uger. I løbet af de første 2-3 uger vil eleverne opleve, at der er stort fokus, såvel på en introduktion til det faglige, som på viden om uddannelsen som helhed. De første uger slutter af med et forældremøde, hvor eleverne præsenterer arbejdet fra de første uger. I løbet af de første 5 uger arbejdes der specifikt med de personlige og sociale kompetencer. Eleverne er bl.a. på et internatophold i 3-4 dage, hvor der arbejdes intensivt med at styrke de personlige og sociale kompetencer og at skabe et stærkt sammenhold på årgangen. Derefter udarbejdes uddannelsesplanerne med kontaktlærerne som sparringpartnere. Det er herefter elevens ansvar at uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning og modulfag. 10

11 Kompetencevurdering HG Turbo Eleverne på HG Turbo er primært elever over 18 år. Eleverne bliver allerede før optagelse vurderet i forhold til egnethed til uddannelse, dels gennem den information der evt. følger med via UU eller jobcenter, dels gennem samtale med kontaktlærer eller uddannelseschef, eller ved den medsendte dokumentation for erfaringer og tidligere uddannelse. I den første uge af skoleforløbet bliver eleverne bedt om at udarbejde en skriftlig beskrivelse af, dels deres kompetencer og dels af deres motivation for uddannelsen, og deres ønsker til fremtiden. Skriftet danner udgangspunkt for en personlig samtale med kontaktlæreren, og for en vurdering af, om der er grundlag for merit eller behov for særlig faglig eller personlig støtte. Kompetencevurdering HGStudent Eleverne på HG Student forløbet kompetencevurderes før optagelse. Har eleverne medsendt dokumentation for bestået gymnasial uddannelse optages de umiddelbart. Dokumentationen danner også udgangspunkt for en vurdering af et evt. ønske om merit. Er der ikke medsendt dokumentation eller er dokumentationen mangelfuld tages der personlig kontakt. I ugen efter uddannelsesstart afholdes kontaktlærersamtaler, hvor behovet for en evt. særlig støtte afklares. 11

12 2.4 Undervisningen i grundforløbet Erhvervslinien (kopi af information til elever fra Erhvervslinien er den direkte vej til erhvervslivet. Den er for dig, der véd, at du vil have en erhvervsuddannelse inden for handel, kontor, detail eller finans. Du starter din erhvervsuddannelse med to år på Grunduddannelsen (handelsskolernes grundforløb). Herefter skal du i praktik i en butik eller en virksomhed i to år disse to år kaldes også for hovedforløbet. På Erhvervslinien møder du mange nye, spændende fag og forløb, der klæder dig godt på til erhvervslivet. Fagene er erhvervsrettede og har tæt sammenhæng med det, du kommer til at opleve, når du får en læreplads efter Grunduddannelsen. Ud over en spændende og varieret undervisning, lægger vi også stor vægt på at have et godt skolemiljø, hvor du trives og har mange tilbud om aktiviteter. Efter et år på Grunduddannelsen har du også mulighed for at få adgang til de nye korte erhvervsuddannelser: Butiksmedhjælp (Trin 1 af uddannelsen til salgsassistent) Kontorservice (Trin 1 af uddannelsen til kontorassistent med speciale i administration) Kundekontaktcenter (Trin 1 af uddannelsen til kontorassistent med speciale i administration) Eventassistent (Trin 1 af uddannelsen til Eventkoordinator) Sundhedsservicesekretær (grundforløb på ½ år er tilstrækkeligt) På både første og andet år af Grunduddannelsen vil der være en praktikperiode, hver af én uges varighed. Her vil du få mulighed for at afprøve dine drømmejobs og eventuelt at aftale en uddannelsesplads med en butik eller virksomhed. Introduktionsforløb Når du starter på Grunduddannelsen, vil du gennemgå et introduktionsforløb, hvor vi blandt andet afklarer, om du er rigtig placeret i forhold til dine fremtidige ønsker og faglige forudsætninger. Det gør vi ved at introducere dig til alle grundfagene, så du får en forsmag på hvad de indeholder og hvilke niveauer der undervises på. Vi bruger også tid på at præsentere de forskellige uddannelser, så du véd hvad de indeholder og hvilke muligheder de giver dig. Det er meget vigtigt for et godt skoleforløb at man føler sig tilpas i sin klasse og sammen med sine kammerater. Derfor bruger vi en del af tiden i introduktionsforløbet på emner som samarbejde og kommunikation, hvor vi også lægger vægt på, at I kommer til at lære hinanden, jeres lærere og kontaktlærere hurtigt at kende. Vi tager sammen på en lille uges ophold, hvor vi er sammen i døgndrift til både arbejde og fornøjelse. I løbet af introduktionsforløbet skal du også have lavet din egen personlige uddannelsesplan, hvoraf det blandt andet skal fremgå, hvad du vil have som mål for dit grundforløb. Din kontaktlærer hjælper dig med at få lavet planen. 12

13 Fag og indhold Grundfag Dansk Engelsk Erhvervsøkonomi Informationsteknologi Salg og service Samfundsfag Tysk (valgfag) HG1 (andet år af HGFlex) På HG1 (og andet år af HGFlex) vil du opleve at der undervises på mange faglige niveauer i klasserne. Vi er alle forskellige, og derfor vil vi også undervise i forskellige niveauer. I nogle fag deler vi jer ind efter jeres faglige niveau, andre fag foregår i stamklassen. Der er også valgfag på HG1 (andet år af HGFlex), du kan se nogle eksempler nedenstående: Basistysk Tysk på niveau Basis erhvervsøkonomi Handelsregning Matematik Motion Salg og markedsføring Psykologi og kommunikation Innovation og iværksætteri På første år af Grunduddannelsen vil du skulle vælge to valgfag: Et fag fra sommerferien til jul og et fra jul og frem til sommer. Nogle valgfag kan strække sig over hele året. Der undervises i valgfag ca. 2 uger pr. halvår. HG2 (tredje år af HGFlex) På andet år af Grunduddannelsen vil du opleve, at alle fag skal vælges. Vi deler året op i tre perioder, og i hver periode vil der være 3 eller 4 blokke. Du skal vælge et fag i hver blok. Se eksemplet nedenfor: 13

14 Temaperioder og Merkantil dage. Ud over grundfag og valgfag indeholder Grunduddannelsen også forskellige temaperioder og Merkantildage. Formålet med perioderne er at styrke dine erhvervsrettede og personlige kompetencer. Den første temaperiode har fokus på din egen personlige udvikling, hvor du, sammen med dine kammerater og lærere, tager 4-5 dage afsted. Når du arbejder i temaperioderne, vil du i høj grad skulle bruge alt det, du lærer i grundfagene, og der lægges stor vægt på tværfaglighed. Merkantil dagene kan være fagdage, eller tværfaglige emner. På første år af Grunduddannelsen er der planlagt 3 temaperioder á hver en-to uger. På andet år af Grunduddannelsen er der planlagt 4 temaperioder á hver en - to uger. (se bilaget med årsplaner) Der gives karakterer for temaperioderne. I den sidste temaperiode i hvert år udarbejdes et eksamensprojekt (Grundforløbsprojekt), der danner udgangspunkt for en projekteksamen med ekstern censor. Formålet med eksamensprojektet er at vurdere om de kompetencemål der vedrører uddannelsen på dette stadie ér nået. Kompetencemål: For at kunne fortsætte på et hovedforløb, skal du i løbet af grundforløbet have bevist, at du opfylder en række krav til din kunnen og viden. Der er seks grundlæggende (fælles) kompetencer, som du vil skulle arbejde med i hver af de i alt 7 projekter i løbet af en to-årig Grunduddannelse. De fælles kompetencemål, (for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb): 1. arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper 14

15 2. løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service 3. løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold 4. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer 5. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer 6. løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og ved inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. Derudover er der en række kompetencemål, som fordeles på følgende måde: Kompetencemål i temaprojekt 1 (HG1): 1. Arbejde ansvarligt, vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål 2. Innovation og personlig og faglig udvikling 3. Samarbejde med andre, drøfte løsning af problemstillinger 5. Medvirke ved kundeserviceopgaver, forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier, betydningen af personlig fremtræden 6. Medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer 8. Forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en virksomhed 9. Udvise jobparathed 10. Kunne tilpasse kommunikationen sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer 11. Kunne anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt. Kompetencemål i temaprojekt 2 (HG1): 1. Arbejde ansvarligt, vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål 2. Innovation og personlig og faglig udvikling 3. Samarbejde med andre, drøfte løsning af problemstillinger 4. Medvirke ved planlægning, administration og opfølgning af salgs og markedsføringsaktiviteter 5. Medvirke ved kundeserviceopgaver, forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier, betydningen af personlig fremtræden 6. Medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer 7. Forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver (=betyder konceptforståelse) 11. Kunne anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt. 12. Kunne udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse Kompetencemål i temaprojekt 3 (HG1): 1. Arbejde ansvarligt, vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål 2. Innovation og personlig og faglig udvikling 3. Samarbejde med andre, drøfte løsning af problemstillinger 15

16 5. Medvirke ved kundeserviceopgaver, forholde sig til kundeadfærd, kulturelle normer og værdier, betydningen af personlig fremtræden Vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt ved opgaveløsning, 6. Medvirke ved løsning af administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer 8. Forholde sig til forretningsforståelse ved at medvirke i løsning af konkrete opgaver (=betyder konceptforståelse) 10. Kunne tilpasse kommunikationen sprogligt, kulturelt og teknologisk i forhold til forskellige kommunikationssituationer 11. Kunne anvende teknologiske værktøjer rationelt og hensigtsmæssigt. 12. Kunne udføre konkrete beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler på baggrund af talforståelse Udover at arbejde videre med kompetencemålene fra HG1, vil der specifikt blive arbejdet med de følgende kompetencemål på HG2. Der kan være variation i kompetencemålene for den enkelte elev, afhængig af hvilket hovedforløb der konkret sigtes mod. Kompetencemål i temaprojekt 4 (HG2): Prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller Arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, Samarbejde med andre, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces, Forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, Anvende konceptforståelse i planlægning og løsning af salgsopgaver, løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden, Arbejde med metoder og værktøjer til kreativ event udvikling (Eventkoordinator) Kompetencemål i temaprojekt 5 (HG2): Tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, Løse salgs- og kundeserviceopgaver, hvor eleven anvender viden om kundeadfærd, kulturelle normer og værdier samt betydningen af personlig fremtræden 16

17 Udtrykke sig på et andet fremmedsprog i typiske jobsituationer inden for virksomhedernes merkantile funktion, svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau E. Kompetencemål kan erstattes med et andet fag eller niveau fra uddannelsens fagrække (salgsassistent) Arbejde med salg, service og indkøb ud fra en helhedsforståelse af en virksomheds logistik og infrastruktur (Handel) Anvende standardiseret mundtligt og skriftligt sprogbrug ud fra et givent koncept (Handel Udarbejde typiske skriftlige fremstillinger inden for det administrative område, nuanceret sprog, retstavning, tegnsætning (Kontor) Anvende grundlæggende funktioner inden for styresystemer, tekstbehandling, regneark, præsentation, internet, , andre it-baserede værktøjer (Kontor) Kompetencemål i temaprojekt 6 (HG2): Prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver, Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller, Arbejde selvstændigt og ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, Samarbejde med andre, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger og dermed tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af en arbejdsproces Arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer, Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller Tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og -kanaler, Anvende standardiseret mundtligt og skriftligt sprogbrug ud fra et givent koncept (Handel) Inddrage samfunds- og virksomhedsøkonomiske begreber og problemstillinger samt deres indbyrdes samspil. Inddrage viden om teknologiudviklingen inden for handelserhvervet set i et globalt perspektiv. Kompetencemål i temaprojekt 7 (HG2), eksamensprojektet: Iværksætteri Analysere en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller Handels og logistik funktioner, forståelse for handlens betydning nationalt og internationalt Metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri) 17

18 Anvende viden om relevante bestemmelser i lovgivning der vedrører butiksddrift, salg, markedsføring og kundebetjening, i plnlægning af arbejdsopgaver og konkrete salgssituationer (salgsassistent). Anvende principper om godt købmandsskab og anvende viden om økonomiske sammenhænge i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind m.m., (salgsassistent) Anvende standardiseret mundtligt og skriftligt sprogbrug ud fra et givent koncept (Handel) Forholde sit til internationaliseringens betydning for en virksomheds strategi, organisering og servicekoncepter (Kontor) Temaforløb gennemføres normalt inden for en årgang og som gruppearbejde. Evalueringerne er dog normalt individuelle. 18

19 2.4.2 Praksislinien Formål Formålet med Praksislinen, er at tilgodese elever med en praktisk læringsstil. Forløbet skal lede frem til at eleven går i ordinært hovedforløb som Butiksmedhjælper (BM) eller Salgsassisten (SA). Introduktion Introduktions/afklarings-forløbet er fælles for HG Erhverv og HG Praksis. Nogle elever vil i denne periode blive vejledt til, og vælge at skifte mellem de to forløb. Undervisningen Undervisningen efter introduktions/afklaringsperioden vil være forskellig fra HG Erhverv, derved at man på Praksis-linjen vil være en dag om ugen i en erhvervsvirksomhed og i de andre fire dage vil blive undervist på skolen. På Praksis-linjen bruger vi hjulet som retningsgiver. Hjulet består af 6 moduler, som indeholder alle de kompetencer (faglige såvel som særlige) man skal kunne for at kunne komme i hovedforløb (læs: få en praktikplads). Man går igennem de forskellige moduler i sit eget tempo. Hjulet kan tage et år at komme igennem, men det kan også tage længere eller kortere tid. Når man er igennem alle moduler, og har løst alle opgaver, er man klar til at gå til en helt almindelig HG eksamen, på almindelige betingelser. Undervisningen er tilrettelagt ud fra et princip om at virksomheden skal inddrages mest muligt. Teorien er derfor holdt på et minimum, og vi arbejder meget med opgaver, som skal løses i virksomheden eller med hjælp fra virksomheden. Som elev kan du ønske den virksomhed du skal samarbejde med i løbet af året. Den virksomhed du ønsker, vil blive kontaktet af din kontaktlærer, som vil indgå en kontrakt med virksomheden, om at de vil deltage aktivt i din uddannelse. Du vil skulle løse opgaver i og sammen med virksomheden. Din kontaktlærer vil løbende følge op på, hvordan samarbejdet med virksomheden går. Dine faglærere vil løbende følge op på, om du får tilstrækkeligt fagligt udbytte af samarbejdet med virksomheden. Fagene Se fagene under HG Erhverv 19

20 I praksislære som butiksmedhjælper Eksempel på læringsaktivitet Dig selv Særlige kompetencer: 1) arbejde ansvarligt og vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål, 8) forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder i en given virksomhed, 9) udvise jobparathed ved hjælp af kendskab til grundlæggende arbejdsfunktioner og -forhold, Dig selv læringsaktivitet Salg & Service Opgavetitel Personlig fremtræden kropssprog (selvtillid/selvværd) 4x20 reglen Opgavens indhold Eleverne skal lære hvad kropssproget betyder og hvilken betydning det har på kunden (omverden) 20

21 Hvorfor det er vigtigt at udvise glæde. Over for kunderne. Eleverne skal tage billederne ud fra de stillede opgaver, Eleverne skal lære hvordan de kan aflæse kunderne i deres virksomhed. Eks. har kunden lyst til hjælp ser de søgende ud? vil de helst bare gå for sig selv osv. 2 og 2 sammen, skal opstille de givende kropssprog eks. glæde/glad, der efter skal billedet gennem på M drev og bruges i Power Point Eleverne skal tage billeder som skal gemmes, redigeres, klippe osv. Og indsættes i en Power Point. Billederne skal sammen med tekst beskrive forskellige situationer Værktøj Introduktion af hvad er kropssprog (selvtillid/selvværd) 4 x 20 reglen Personlig fremtræden Kamera samt PowerPoint samt elevernes krop som statister. Organisering 2 og 2 sammen om opgaven Produktet Mundtlig fremlæggelse med brug af præsentationsprogram Evaluering Mundtlig fremlæggelse samt PowerPoint-præsentation evalueres af underviser og elever Sammenhæng med andre fag IT: Power Point, gennem billeder, rediger billeder Initiativtager CVT Virksomhedens bidrag Fortæller eleven om hvordan de aflæser en kunde, samt sætter eleven ind i den kundeservice de i deres virksomhed vil have. 21

22 2.4.3 Flexlinien Flex-linjen - når praksis er en stor del af vejen frem Synes du, at fag som dansk, matematik og engelsk var svære i folkeskolen? Er det længe siden, du har gået i skole, og skal du lige i gang igen? Vil du gerne bruge tid på en lidt blidere start på alle handelsskolefagene? Er du parat til at bruge lidt ekstra tid på dit grundforløb? Vil du gerne gå i en klasse, hvor det er muligt at bruge en del af tiden i en virksomhed? så er Flex-linjen måske noget for dig. Dit grundforløb kan på denne linje vare mellem 2 og 3 år, hvorefter du er klar til en elevplads. Når du går på det andet og eventuelt tredje år af dit Grundforløb skal du forvente, at din klasse kan blive samlæst med en Erhvervsklasse eller en Praksisklasse. En god blanding af teori og praksis Når du tilmelder dig Flex-linjen, vælger du at begynde på et forløb, hvor undervisningen tager udgangspunkt i det daglige arbejde i en virksomhed. Der vil være en god vekselvirkning mellem det teoretiske på skolen og det praktiske arbejde i virksomheden, hvor du igennem praktikken oplever, hvordan teori anvendes i virksomheden. Undervisningen i klassen indeholder de obligatoriske handelsskolefag: Erhvervsøkonomi, dansk, engelsk, informationsteknologi og salg & service. Arbejdet i de enkelte fag vil være tilrettelagt ud fra det niveau, du er på. Der vil både være fælles oplæg og individuelt arbejde, ligesom der vil være mulighed for gruppe- og projektarbejde. Meget af det, vi gør på Flex-linjen, handler om, hvordan virksomhederne anvender det, du bliver undervist i. Mange af de opgaver du skal løse, tager derfor udgangspunkt i livet i en virksomhed. Undervisningen indeholder også projektarbejde, hvor du arbejder med problemstillinger fra erhvervslivet. 22

23 Projektarbejdet kan være organiseret som individuelt arbejde, gruppearbejde med bestemte temaer (overskrifter) eller gruppearbejde, hvor du arbejder med de opgaver, en virksomhed har i dagligdagen. Mål med forløbet Vi forventer, at dit mål med uddannelsen er at få et job. Derfor er en dag om ugen afsat til praktik i en virksomhed. Det kan også komme på tale at være i praktik i flere dage om ugen. Du har selv medindflydelse på, hvilken virksomhed du kommer i praktik hos, så længe det er et sted, hvor du lærer noget om handel. Skive Handelsskole indgår en skriftlig aftale med virksomheden om formålet med praktikken, for at sikre, at virksomheden kan opfylde de kompetencemål, der indgår i uddannelsen. For nogen er praktik ikke det rigtige, men så finder vi sammen en anden model. Sådan er dagligdagen Flex er for dig, der har brug for god tid til at arbejde med de enkelte fag, og som har glæde af den personlige støtte og opbakning, lærerteamet i Flex kan tilbyde. I Flex lægger vi stor vægt på, at du skal trives for at kunne lære noget. Vi bruger tid på dig, og på at få samarbejdet i klassen til at fungere. Bedømmelse og eksamen Alle elever vil få en bedømmelse i de fag, de har deltaget i. Bedømmelsen vil være skriftlig og kan være beskrivende eller være en standpunktskarakter, ud fra 7-trins skalaen. Hvis du har gennemført et fag på et bestemt niveau, vil du få en standpunktskarakter. Der er også mulighed for eksamen. Din uddannelsesplan skal indeholde en beskrivelse af hvilke fag og niveauer, du er tilmeldt. Tilmelding Da det er et fleksibelt forløb kan du stå på, når du har brug for det. 23

24 2.4.4 HG Turbo (HGT) Har du mere end to års erhvervserfaring efter 9. eller 10. klasse, 1. år af en gymnasial uddannelse, eller kan du opfylde visse faglige krav, så kan du starte på Turbo-forløbet på Skive Handelsskole og få en fremtidssikret uddannelse, startende med 1 år på Skive Handelsskole efterfulgt af 2 års praktik i en virksomhed. Realkompetencevurdering I løbet af den første uge, vil vi foretage vurdering af dine reelle kompetencer. Det er vigtigt, at vi får et fyldigt billede af, hvad du tidligere har beskæftiget dig med, så vi kan tilrettelægge uddannelsen, så du får mest muligt udbytte af den. Du skal derfor skrive en præsentation af dig selv. Præsentationen skal indeholde følgende: Personlige data Uddannelse - Her kan du også nævne eventuelle afbrudte uddannelser Kurser Beskæftigelse Uddannelsesønsker - Beskriv hvorfor du ønsker denne uddannelse Fortæl om dig selv - Beskriv nogle af dine stærke og svage sider - Hvilke fritidsinteresser har du? - Hvordan du forstiller dig, at det vil være at gå på handelsskolen? - Hvad vil være let for dig hvad vil du have vanskeligere ved? - Er der forhold i dit privatliv, der kan støtte dig i uddannelsen eller gøre det vanskeligt? Andet vi skal vide - Du bedes vedlægge dokumentation for tidligere uddannelse, beskæftigelse m.v. Undervisningen Undervisningen er en blanding af teori og praktisk anvendelse af teorierne. IT indgår naturligt i undervisningen. En betydelig del af undervisningen er tværfaglig og du arbejder ofte med projekter eller cases i grupper. Du skal derfor kunne samarbejde, men også være indstillet på at fx forberedelse er en selvstændig præstation. I forløbet skal du aflevere flere skriftlige opgaver/projekter. I det hele taget skal du være forberedt på en afvekslende studietid. Du kommer til at arbejde på mange forskellige måder i grundforløbet - tit er det i projekter, hvor emnerne er sammensat fra flere af de fag, der er nævnt ovenstående. Fag og indhold Vi forventer, at du sigter efter høje niveauer i alle fag, men vi er opmærksomme på, at vore elever har forskellige mål med uddannelsen, og har forskellige faglige forudsætninger. Der vil derfor være en høj grad af individuel tilpasning af de faglige mål. 24

25 Generelt udgangspunkt, med mulighed for individuel tilpasning: Grundfag Dansk C Engelsk C Erhvervsøkonomi C Informationsteknologi C Salg og service C Samfundsfag C Tysk E, D, C Temaperioder Udover grundfag og valgfag indeholder Grunduddannelsen også forskellige temaperioder. Formålet med perioderne er at styrke dine erhvervsrettede og personlige kompetencer. Når du arbejder med projekterne i temaperioderne, vil du i høj grad skulle bruge alt det, du lærer i grundfagene, og der lægges stor vægt på tværfaglighed. Der gives individuelle karakterer for temaperioderne. I den sidste temaperiode udarbejdes et eksamensprojekt (grundforløbsprojektet), der danner udgangspunkt for en projekteksamen med ekstern censor. Formålet med eksamensprojektet er at vurdere om de kompetencemål der vedrører uddannelsen på dette stadie er nået. Kompetencemål: For at kunne fortsætte på et hovedforløb, skal du i løbet af grundforløbet have bevist, at du opfylder en række krav til din kunnen og viden. Der er seks grundlæggende (fælles) kompetencer, som du skal arbejde med i hvert af de i alt 3 temaprojekter i løbet af Turbo-forløbet. De fælles kompetencemål, (for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb): Arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper Løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service Løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og ved inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. 25

26 Derudover er der en række kompetencemål, som fordeles på følgende måde: Der kan være variation i kompetencemålene for den enkelte elev, afhængig af hvilket hovedforløb der konkret sigtes mod. Kompetencemål i temaprojekt 1: Prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver Analyse en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller Arbejde selvstændigt, ansvarligt, kunne vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål Innovation, faglig og personlig udvikling Samarbejde, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger, tage medansvar for faglige, personlige og sociale del af arbejdsproces Anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver Udvise jobparathed Tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og kanaler Vurdere og vælge teknologiske værktøjer og anvende dem rationelt og hensigtsmæssigt Udtrykke sig på et andet fremmedsprog i typiske jobsituationer inden for virksomhedernes merkantile funktion, svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau E (salgsassistent) Anvende standardiseret mundtligt og skriftligt sprogbrug ud fra et givent koncept (Handel) Inddrage viden om teknologiudviklingen inden for handelserhvervet set i et globalt perspektiv (Handel) Udarbejde typiske skriftlige fremstillinger inden for det administrative område, nuanceret sprog, retstavning, tegnsætning (Kontor) Anvende grundlæggende funktioner inden for styresystemer, tekstbehandling, regneark, præsentation, internet, , andre it-baserede værktøjer (Kontor) Kompetencemål i temaprojekt 2: Prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver Analyse en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller Arbejde selvstændigt, ansvarligt, kunne vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål Innovation, faglig og personlig udvikling Samarbejde, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger, tage medansvar for faglige, personlige og sociale del af arbejdsproces Handels og logistik funktioner, forståelse for handlens betydning nationalt og internationalt Forholde sig til egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet og som medarbejder 26

27 Arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer Anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver Tilpasse kommunikation sprogligt, kulturelt og teknologisk til en virksomheds forskellige kommunikationssituationer og kanaler Udtrykke sig på et andet fremmedsprog i typiske jobsituationer inden for virksomhedernes merkantile funktion, svarende til grundfaget 2. fremmedsprog, niveau E. (salgsassistent) Inddrage viden om teknologiudviklingen inden for handelserhvervet set i et globalt perspektiv (Handel) Forholde sit til internationaliseringens betydning for en virksomheds strategi, organisering og servicekoncepter (Kontor) Inddrage samfunds- og virksomhedsøkonomiske begreber og problemstillinger samt deres indbyrdes samspil (Finans) Kompetencemål i temaprojekt 3: Prioritere og tage ansvar for planlægning, udførelse og afslutning af arbejdsopgaver Analyse en problemstilling og opstille alternative løsningsmodeller Arbejde selvstændigt, ansvarligt, kunne vurdere egen indsats og resultater i forhold til opstillede mål Innovation, faglig og personlig udvikling Samarbejde, bidrage til drøftelse og løsning af problemstillinger, tage medansvar for faglige, personlige og sociale del af arbejdsproces Arbejde metodisk med planlægning, administration og opfølgning af salgs og markedsføringsaktiviteter Arbejde struktureret med administrative og økonomiske opgaver ud fra kvalitative og etiske normer Løse salgs- og kundeserviceopgaver, kundeadfærd, kulturelle normer, personlig fremtræden Anvende forretningsforståelse i løsningen af konkrete opgaver Metoder til udvikling af nye forretningsområder (innovation) og etablering af virksomhed (iværksætteri) Udføre konkrete beregninger med og uden hjælpemidler og udvise talforståelse Anvende viden om relevante bestemmelser i lovgivning der vedrører butiksddrift, salg, markedsføring og kundebetjening, i plnlægning af arbejdsopgaver og konkrete salgssituationer (salgsassistent) Anvende konceptforståelse i planlægning og løsning af salgsopgaver (salgsassistent Anvende principper om godt købmandsskab og anvende viden om økonomiske sammenhænge i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind m.m., (salgsassistent) Arbejde med metoder og værktøjer til kreativ event udvikling (eventkoordinator) Løse salgs- og kundeserviceopgaver, kundeadfærd, kulturelle normer, personlig fremtræden 27

28 Arbejde med salg, service og indkøb ud fra en helhedsforståelse af en virksomheds logistik og infrastruktur (Handel) Arbejde med metoder og værktøjer til kreativ event udvikling (eventkoordinator) Student (HGS) HGS er for dig der har gennemført en Htx, Stx, HF eller tilsvarende, og som véd, at du vil have en erhvervsuddannelse inden for handel, kontor, detail eller finans. HGS varer 12 eller 18 uger og starter i august. Efter 12 ugers undervisning og afsluttende projekteksamen er du klar til at gå i lære. Vi tilbyder dog, at du også kan tage overbygningen på de ekstra 6 uger med. Det vil give dig B-niveauer i fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi, samt et ekstra IT bevis. Alt sammen viden og beviser du kan bruge til at forbedre din egen position på arbejdsmarkedet Når du har bestået HGS har du mulighed for at gå i lære som: Salgsassistent med eller uden profil, med eller uden brancheretning Handelsassistent med speciale i salg, indkøb eller logistik Kontorassistent med speciale Finansuddannelse Butiksmedhjælp (Trin 1 af uddannelsen til salgsassistent) Kontorservice (Trin 1 af uddannelsen til kontorassistent med speciale i administration) Kundekontaktcenter (Trin 1 af uddannelsen til kontorassistent med speciale i administration) Eventassistent (Trin 1 af uddannelsen til Eventkoordinator) Generel Kontor Ferskvareassistent Sundhedsservicesekretær Afklaringsforløb Der foretages individuel kompetenceafklaring i hvert enkelt fag. Afklaringen skal sikre, at alle elever undervises med udgangspunkt i deres standpunkt ved forløbets start. Afklaringen foretages af den enkelte faglærer. Grundforløb Obligatorisk basispakke Erhvervsøkonomi, niveau C - 3½ uger Salg & Service niveau C - 3½ uger Informationsteknologi niveau C - 3½ uger Grundforløbsprojekt - 1½ uge I alt 12 uger Afsluttende projekt 28

29 Som afslutning på basisforløbet skal du udarbejde og til eksamen i et afsluttende grundforløbsprojekt. Der er afsat 1½ uge til arbejdet med projektet, som skal vise, at du har de nødvendige kompetencer, for at kunne påbegynde et hovedforløb. De fælles kompetencemål, der er nødvendige for at påbegynde skoleundervisningen i et hovedforløb: Arbejde ansvarligt med merkantile arbejdsopgaver og omstillingsprocesser selvstændigt og i grupper Løse merkantile arbejdsopgaver inden for afsætning, handel og service Løse merkantile arbejdsopgaver ved at inddrage viden om virksomhedens organisering, arbejdsmarkedsforhold og miljø- og samfundsforhold Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kulturforståelse og viden om internationale handelsrelationer Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af kommunikation og kommunikationsteknologiske værktøjer Løse merkantile arbejdsopgaver ved anvendelse af virksomhedsøkonomi og ved inddragelse af samfundsøkonomiske aspekter. Overbygning HGS Afsætning niveau B Virksomhedsøkonomi niveau B PC-bruger eller tilsvarende I alt 6 uger Mesterlære (HGM) Om mesterlære Grundidéen i mesterlære-ordningen er, at du kan opnå langt de fleste faglige kompetencer ude i praktikvirksomheden. Selve skolegangen i grundforløbet holdes på et minimum. Du kan gå i mesterlære med sigte på alle hovedforløbene inden for detail, handel og kontor. Når grundforløbet afsluttes skal du have opnået de samme kompetencer, som hvis du havde valgt at gå på et almindeligt grundforløb på handelsskolen. Afhængig af hvilket hovedforløb du sigter mod, vil grundforløbet vare 1 eller 2 år. Du vil skulle være på skolen en dag om ugen, resten af tiden er du i virksomheden. Du skal løse faglige opgaver mens du er i virksomheden. Du vil få en kontaktlærer tilknyttet, som besøger dig ca. hver 14. dag i virksomheden, hvor I drøfter, hvordan det går med de faglige opgaver. Kontaktlæreren hjælper også virksomheden med at finde og beskrive egnede opgaver til dig. 29

30 Som afslutning på dit grundforløb skal du til en praktisk prøve i et tværfagligt og praktisk projekt. Din virksomhed og kontaktlærer vil herefter vurdere om du er klar til at gå videre på hovedforløbet. Kontaktlærerens opgaver Kontaktlæreren coacher den enkelte elev. Dette skal ske både i forhold til elevens virke i butikken og i forbindelse med undervisningen. Kontaktlæreren udarbejder en matrix, hvor målepindene i de enkelte fag kobles til skole eller praktik og afleveringsopgaver med udgangspunkt i praktikstedet. Skolens faglærere omsætter matricen til praktisk gennemførelse i forhold til undervisningen på skolen. Kontaktlæreren aftaler i samarbejde med praktikstedet, den praktiske gennemførelse af opgaverne i butikken. Der aftales en dag ugentlig, hvor eleven arbejder på skolen, med virkelighedsnære problemstillinger udarbejdet af skolens faglærere. Dette arbejde kan, hvor det passer naturligt ind, gennemføres på praktikstedet i stedet. På Skive Handelsskole prioriterer vi kontaktlærerens rolle højt, således at der bliver mange besøg på praktikstedet. Det er vigtigt, at kontaktlæreren får rollen som faglig coach, derfor er det en underviser med en afsætnings-/erhvervsøkonomisk baggrund og med en merkantil fortid. Coaching på praktikstedet vil især finde sted i forbindelse med de læringsaktiviteter, som eleverne skal arbejde med såvel i butikken men også på skolen. De læringsaktiviteter eleven skal arbejde med i butikken, omhandler de målepinde i grundfagene, hvor skolen og virksomheden sammen har vurderet, at virksomhederne kan bære ansvaret for oplæringen. Vi har delt alle grundfagenes målepinde i henholdsvis praktikmålepinde og skolemålepinde (se eksemplet på matrix over uddannelsen til butiksmedhjælp). Undervisningsforløbet Det er meget vigtigt for eleven og praktikstedet at komme rigtigt i gang. Derfor lægger vi mange kræfter i, at udvikle en struktureret mødeaktivitet mellem elev, praktiksted og skolen. Her spiller kontaktlæreren en afgørende rolle. Nedenunder skitseres agendaen for første møde. Første møde med virksomheden, eleven og Skive Handelsskole Ved 1. møde hos virksomheden vil elev, mester, kontaktlærer og Skive Handelsskoles læreog praktikpladskonsulent deltage. Her vil følgende være på dagsordenen: Generelt om mesterlæren Afstemning af forventninger Disciplin Fagligt indhold (matrice over målepinde relevante for praktikken og uddannelsesplanen) Kompetencemål jfr. matricen. Studiestruktur Mødestruktur Lønrefusion via AER 30

31 Et eksempel på tidsplan for en mesterlære elev, der sigter mod at blive butiksmedhjælp: Introduktionssamtale ved starten af forløbet med kontaktlærer og skolens lære- og praktikpladskonsulent. 1. måned Arbejde i praktikvirksomheden. Samtale inden afslutningen af 1. måned, mellem kontaktlærer, elev og praktikstedet inkl. arbejdsplanen for grundfagene (matricen). 2. måned Samtale hver 14. dag mellem kontaktlærer, elev og praktikstedet. Der arbejdes på skolen med virkelighedsnære problemstillinger inden for Salg og service, udarbejdet af skolens faglærere. Der arbejdes specielt med bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven og aftaleloven. Skolens faglærer mødes med eleverne i Open Learning Centeret efter behov måned Inden afslutningen af 3. måned, bekræftes forløbet til videre gennemførelse. Samtale hver 14. dag mellem kontaktlærer, elev og praktikstedet. Der arbejdes på skolen med virkelighedsnære problemstillinger inden for IT, udarbejdet af skolens faglærere. Der arbejdes med værktøjerne Outlook, Internettet, Word, Excel, Powerpoint samt Web-design og E-handel, herunder også relevant lovgivning. Skolens faglærer mødes med eleverne i Open Learning Centeret efter behov måned Samtale hver 14. dag mellem kontaktlærer, elev og praktikstedet. Der arbejdes på skolen med virkelighedsnære problemstillinger inden for Samfundsfag og sprog, udarbejdet af skolens faglærere. Skolens faglærer mødes med eleverne i Open Learning Centeret efter behov måned Samtale hver 14. dag mellem kontaktlærer, elev og praktikstedet. Der arbejdes på skolen med Erhvervsøkonomi. Virkelighedsnære problemstillinger udarbejdet af skolens faglærere. Der arbejdes med- 31

32 udarbejdelse af budgetter og opstilling af årsregnskab for virksomheden. Skolens faglærer mødes med eleverne i Open Learning Centeret efter behov. 12. måned Samtale hver 14. dag mellem kontaktlærer, elev og praktikstedet. Der udarbejdes et tværfagligt projekt. Projektet udarbejdes som et eksamensprojekt og vil danne grundlag for den endelige kompetenceafklaring på grundforløbet. Projektet udarbejdes omkring virkelighedsnære problemstillinger af skolens faglærere. Arbejdet fortages i butikken som minimum én ugentlig dag. Projektet afsluttes med en afklaring af elevens opnåede kompetencer i den praktiske oplæring, foretaget af skolen og den oplæringsansvarlige i butikken. Afsluttende samtale mellem kontaktlærer, elev og praktikstedet. Overrækkelse af grundforløbsbevis. Kontaktpersoner omkring mesterlæren på Skive Handelsskole: Kontaktlærer Bruno Sørensen, Uddannelseschef Cirsten Justesen, Lære- og praktikpladskonsulent Lilian Vester, Målepinde, læringsaktiviteter og kompetencemål for en elev, der sigter på uddannelsen til butiksmedhjælp. Målepinde, læringsaktiviteter og kompetencemål for BM 32

33 2.4.7 Generelt for alle Grunduddannelses forløb Temaprojekter Temaforløbene er planlagt til en varighed af 1-2 uger, for at der i alle temaforløb, som udbydes, er tid til at der planlægges undervisning, som understøtter den opgave (det projekt), der skal arbejdes med. Et temaforløb kan f.eks. se således ud: dag: Oplæg vedr. temaforløbet Oplæg vedrørende rapportskrivning Gæstelærere /foredragsholdere video Opgaver/artikler der har relation til temaforløbet Problemformulering Godkendelse af problemformulering dag: Eleverne arbejder med projektet Korte mini-kurser udbydes i fx layout, regnskab eller præsentationsteknik Eleverne afleverer projekterne 10. dag: Evaluering eleverne fremlægger normalt projekterne og modtager umiddelbart herefter en samlet karakter der motiveres mundtligt, for fremlæggelse, og det producerede materiale (det kunne fx også være en udstilling der er det færdige resultat). Merit og godskrivning Merit og godskrivning betyder at man fritages for eksamen og/eller undervisning i et eller flere grundfag, fordi man tidligere har haft undervisning på samme eller højere fagligt niveau eller fordi man af andre årsager allerede har opnået de krævede kompetencer i faget (-ene). Fritagelse for undervisning og/eller eksamen vil tage udgangspunkt i de gældende bekendtgørelser for uddannelsen og vil være baseret på en individuel bedømmelse, ud fra foreliggende dokumentation, eventuelt prøver, og samtaler mellem eleven, faglærere og uddannelseschefen. Normalt kan man ikke fritages for undervisningen i et grundfag, da undervisningen i grundfag er tilrettelagt i et tværfagligt samarbejde, med henblik på at opnå en helhedsorienteret sammenhæng. Elever, der kan få merit i et grundfag tilbydes normalt undervisning på et højere niveau. I særlige tilfælde, kan en elev gives tilladelse til at arbejde med andre fag, end det fag der er givet merit for. For at eleven kan få merit for et grundfag, kræves at eleven har afsluttet faget og/eller bestået en eksamen på mindst det niveau der søges merit for, eller at eleven kan dokumentere at have modtaget undervisning på højere niveau end det er søges merit for. Foreligger der ikke dokumentation i form af standpunkts- eller eksamenskarakterer vil eleven blive prøvet ved en lokalt udviklet test, der modsvarer det niveau eleven søger merit for. Gives en elev merit/godskrivning, vil uddannelseschefen skriftligt redegøre for grundlaget, således at det via administrationskontoret kan blive påført elevens uddannelsesbevis, og via kontaktlæreren kan blive påført uddannelsesplanen. 33

34 Merit i valgfag Der gives ikke merit i lokalt udviklede valgfag. Merit fra HHX til HG Elever som søger om optagelse på grundforløbet med et gennemført HHX første år, vil kunne få merit for visse grundfag. For at afgøre hvilke fag der kan godskrives, tages såvel elevens opnåede karakterer fra HHX i betragtning, ligesom eleven vil blive realkompetencevurderet ved hjælp af en prøve. Prøven består af en række opgaver i nogle af eller alle grunduddannelsens fag. Prøven har en varighed af 1-6 timer og afsluttes ved at eleven afleverer opgaverne elektronisk til en udpeget lærer. Læreren evaluerer opgavebesvarelserne, og vurderer sammen med uddannelseschefen, hvorvidt der kan gives merit, i hvilke fag og hvilke niveauer. Eleven får meddelelse om afgørelsen indenfor 5 arbejdsdage fra afholdelse af prøven. I særlige tilfælde, kan elever overføres fra HHX til HG uden prøve. Uddannelseschefen giver tilladelse hertil. Guideskole Elever der går på et toårigt forløb har på andet år mulighed for at komme på guideskole og blive uddannet guide med jobgaranti. Det er et forløb på 4 uger, som foregår i Spanien i nærheden af Barcelona. Eleven betaler selv for uddannelsen, men som elev på grunduddannelsen, gives eleverne et tilskud fra skolen. Uddannelsen er tilrettelagt således at eleverne ikke mister undervisning. Hvor kan man få hjælp til..? På Skive Handelsskoles Grunduddannelse har vi opbygget en struktur, hvor vi konstant har fokus både på den enkelte elevs uddannelse og trivsel. Trives eleven ikke, er det svært at lære noget! Kontaktlærere Hver enkelt elev har en kontaktlærer, der blandt andet har til opgave at støtte og vejlede eleven gennem uddannelsesforløbet. Kontaktlæreren er det faste holdepunkt, som man altid kan henvende sig til, hvis man har brug for hjælp eller bare en snak. Teams omkring eleverne Kontaktlærerne og faglærerne på den enkelte klasse og/eller årgang udgør et team omkring eleverne, og ser det som et fælles mål at skabe de bedste rammer og betingelser for hver enkelt. På den måde sikrer vi, at ingen forsvinder i mængden. Specialpædagogisk støtte (SPS) Allerede ved introduktionssamtalen med eleven og evt. forældre, afdækkes så vidt muligt et eventuelt behov for specialpædagogisk støtte. Det kan være støtte i forbindelse med ordblindhed, en særlig diagnose (f.x. ADHD, ADD m.v.), fysiske handicaps eller andre særlige forhold, der kræver specialpædagogisk støtte. Så snart behovet er afdækket, søger SPS-koordinator midler hjem, så støtten kan sættes ind, om muligt, så snart eleven starter på uddannelsen. Lektiehjælp Lektiecafé er et stående tilbud til alle elever, som de kan benytte sig af, hvis de er kommet bagud eller bare har brug for lidt ekstra hjælp. Lektiehjælp aftales individuelt mellem lærer og elev. 34

35 Mentor Har eleven personlige eller sociale problemer, er der måske brug for en særlig voksen at snakke med. Mentor er en person, som kan vise en elev særlig opmærksomhed, hvis der er tegn på mistrivsel. Det er elevens kontaktlærer, som gør mentor opmærksom på at eleven kan have et særligt behov. Psykologisk rådgivning Har man som elev på Skive Handelsskole personlige problemer, der kan være en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse, er der mulighed for at få en samtale med en psykolog, som skolen har indgået en aftale med. Der vil ikke være tale om egentlig behandling, men snarere en afklaring af, hvordan skolen eller andre instanser kan støtte op om den pågældende elev. Lære- og praktikpladsafdeling Vores lære- og praktikpladskonsulent står til rådighed for eleverne med hjælp til at gennemlæse en ansøgning, hvis eleverne har brug for hjælp til at finde en læreplads eller er uafklarede med hensyn til Skolepraktikmuligheder. Se også funktionsbeskrivelse for kontaktlærere. 35

36 Andre vigtige informationer Bedømmelser generelt Løbende bedømmelser og karakterer sikrer, at eleven hele tiden har en fornemmelse af, hvordan det går fagligt. Nogle bedømmelser vil være løbende mundtlige tilbagemeldinger, andre vil være skriftlige bedømmelser, hvor 7-trinsskalaen altid anvendes. Standpunktskarakterer Ved afslutningen af hvert fag afgives en standpunktskarakter, der er et udtryk for det faglige niveau i det pågældende fag, set i forhold til målene for faget jf. fagbekendtgørelsen. I de fag, der ikke bliver udtrukket til eksamen, vil standpunktskaraktererne blive overført til grundforløbsbeviset. Både standpunktskarakterer og eksamenskarakterer vil fremgå af grundforløbsbeviset. Caseeksamen I forbindelse med grundfagene dansk, IT, engelsk, tysk, erhvervsøkonomi, samfundsfag og salg & service, er eksamensformen på HG case-eksamen, der foregår på følgende måde: Eleven præsenteres for case-historien i løbet af skoleåret, så der er mulighed for at sætte sig ind i den case-virksomheden, alle case-opgaver er bygget op omkring. Når eleven får at vide, hvilket fag, der er udtrukket får man også at vide, hvornår selve case-arbejdsdagen ligger, samt hvornår man skal til mundtlig eksamen, hvor de opgaver, der blev løst på case-arbejdsdagen, skal præsenteres. Case-arbejdsdagen varer fra kl. 8 16, hvor der skal løses et antal opgaver og udarbejdes en synopsis/eksamensplan for en mundtlig fremlæggelse. Valgfagseksamen I de lokalt udviklede valgfag udarbejder læreren en undervisningsplan. Der afholdes mundtlig eksamen, som oftest på baggrund af et projekt, som er udarbejdet i løbet af valgfagsperioden. Alternativt afholdes mundtlig eksamen på baggrund af eksamensspørgsmål, som læreren har udarbejdet. Grundforløbsprojekt Uanset hvilken HG retning man har valgt, afsluttes forløbet med et eksamensprojekt (grundforløbsprojektet). I projektet er det målet, at eleven viser, at han/hun kan bruge indholdet af en væsentlig del af grundfagene på tværs. På baggrund af projektet skal eleven til en mundtlig eksamen, som bedømmes med en karakter ud fra syv-trinskalaen. Grundforløbsprojektet vil som oftest skulle udarbejdes i grupper, men kan undtagelsesvist blive udarbejdet individuelt. 36

37 Efter Grunduddannelsen. Det kendetegner den merkantile erhvervsuddannelse, at den er delt i to: Et grundforløb og et hovedforløb. For at komme i hovedforløb kræves at grundforløbet er bestået med bestemte faglige niveauer og karakterer, at grundforløbsprojektet er bestået og at skolen vurderer at alle de krævede kompetencer er opnået. De forskellige uddannelsesretninger har forskellige krav til niveauer og fag. Vi er alle forskellige, og derfor opnår vi heller ikke alle de samme fag på samme tid. Nogle elever vil derfor opnå de nødvendige niveauer allerede efter ét år, andre opnår de krævede niveauer for den valgte uddannelse på to eller tre år. Som en meget generel rettesnor kan man sige at den toårige Grunduddannelse og HG turbo (som er etårig), med de eksaminer, der hører til, giver adgang til en eller flere af erhvervsuddannelserne: Salgsassistent med eller uden profil, med eller uden brancheretning Handelsassistent med speciale i salg, service, indkøb eller logistik Kontorassistent med speciale Finansuddannelse Hvilke af uddannelserne der er adgang til, afhænger af hvilke niveauer de forskellige grundfag er bestået/gennemført på. Den etårige Grunduddannelse med de eksaminer, der hører til, giver adgang til en eller flere af følgende erhvervsuddannelser: Butiksmedhjælp (Trin 1 af uddannelsen til salgsassistent) Kontorservice (Trin 1 af uddannelsen til kontorassistent med speciale i administration) Kundekontaktcenter (Trin 1 af uddannelsen til kontorassistent med speciale i administration) Eventassistent (Trin 1 af uddannelsen til Eventkoordinator) Generel Kontor Sundhedsservicesekretær (grundforløb på ½ år er tilstrækkeligt) Grunduddannelsen giver derudover også et godt afsæt til de tre gymnasiale uddannelser HHX, Htx og Stx. Ud over muligheden for at starte på HHX 1. År, er det på Skive Handelsskole muligt at skifte fra HG til HHX 2. år efter bestået HG2/HGTurbo, med mindst C-niveau i følgende fag: EØ niveau C DA niveau C EN niveau C TY niveau C MA niveau C SA niveau C IT niveau C lektioners ekstra undervisning i DOMK og DOMS, samt differensmetoden. Herefter meriteres. + ca. 3 lektioners ekstra undervisning + 1 times vejledning (pensum 1. År) + 2 afleveringsopgaver, som kan deles ud over Hhx 2. år. Herefter meriteres. + evt. 1 times vejledning (pensum fra 1. År) Der meriteres for faget Der meriteres for faget Der meriteres for faget Der meriteres for faget 37

38 SS niveau C Der meriteres for faget Elevens arbejdstid Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til elevstyrede læringsprocesser. Eleverne har mulighed for, efter aftale, at arbejde på skolen hver dag indtil klokken 18.00, fredag dog indtil klokken Hovedforløb Generelt Hovedforløbet foregår som praktik i en virksomhed og et antal skoleophold á 1-2 uger. Skoleopholdene kan foregå på en handelskostskole, hvis den nærmeste handelsskole ikke kan tilbyde undervisningen. Hovedforløbet afsluttes med en praktisk prøve eller med en fagprøve, som skal bestås med karakteren 02 for at der kan udstedes et uddannelsesbevis. På Skive Handelsskole gennemføres undervisningen i hovedforløbene for Kontor med speciale i administration og Sundhedsservicesekretær. For alle andre hovedforløb har vi samarbejdsaftaler med vore naboskoler Praktikplads til hovedforløbet. Når Grunduddannelsen er afsluttet, skal eleven i hovedforløb, som enten er en læreplads i erhvervslivet, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, kan være hovedforløb i skolepraktik. Skolens praktikpladskonsulent (LOP) følger nøje elevernes fremskridt i bestræbelserne på at finde en praktikplads. Allerede i januar måned er LOP med i gennemførelsen af jobsøgningsforløb for alle hold, der afslutter. I marts/april måned kontaktes eleverne og det registreres om de ønsker praktikplads eller har andre planer efter afsluttet Grunduddannelse. Der følges op på eleverne med en individuel samtale i maj måned og pr. brev i august måned og herefter hver tredje måned så længe eleven er praktikpladssøgende, ligesom eleverne får tilsendt alle stillingsopslag pr. mail. Fra skoleåret er der yderligere indlagt aktiviteter, bl.a. erhvervsdage, jobdatingforløb mv. for at få flere i praktikplads hurtigere. Når en elev og en godkendt virksomhed har underskrevet en uddannelsesaftale, vil Skive Handelsskole stå for at arrangere den videre uddannelse, hvad enten uddannelsesforløbene foregår her på skolen eller på en af de skoler vi samarbejder med. Indkaldelse til de videre skoleforløb foretages af den skole som afholder skoleforløbet. Den virksomhedsrettede kontakt i forbindelse med praktikpladser sker på følgende måde: 38

39 1. Alle virksomheder, der afslutter et læreforhold i det indeværende år vil blive kontaktet telefonisk eller personligt af skolens jobkonsulent angående en eventuel ansættelse af en ny elev. Virksomheden tilbydes i den forbindelse: Besøg med henblik på opdatering af uddannelsen Hjælp til udarbejdelse af stillingsopslag Ophæng af stillingsopslag på Skive Handelsskoles jobtavle Udsendelse af stillingsopslag til praktikpladssøgende elever, registreret i skolens EASY-P Vejledning ved udfyldelse af uddannelsesaftale samt uddannelsesplan. 2. Virksomheder, der ønsker at ansætte en elev, men ikke tidligere har haft elever, besøges angående godkendelse som praktiksted. Besøget foretages af skolens jobkonsulent på vegne af det lokale uddannelsesudvalg ved Skive Handelsskole. 3. Skolens jobkonsulent foretager løbende opsøgende arbejde med henblik på oprettelse af nye uddannelsesaftaler/praktikpladser i lokalområdet Hovedforløbet Kontor med administration Undervisningen på Skive Handelsskole (efterfølgende skoleperioder) Undervisningen på Skive Handelsskole varetages af et lærerteam, således at de enkelte dele af uddannelsen varetages af lærere, der har den kompetence der kræves på det område der undervises i. Det betyder at vi pt. er 3 lærere på 3. og 4. skoleperiode, samt valgfagene Præsentationsteknik og personlig fremtræden, Debitor, Kreditor, Lagerstyring samt Salg og Markedsføring. Undervisningen er planlagt således at eleven får de teoretiske redskaber der er nødvendige for forståelsen af emnet. Der er individuelt arbejde og gruppe arbejde med de opgaver, der skal sikre at eleven også kan omsætte teorien til praktisk arbejde. Hvor det er muligt, tager undervisningen og opgaverne udgangspunkt i elevens hverdag på praktikstedet, således at eleverne kan forholde sig til problemstillinger de kender fra deres daglige virke. Dette gælder både de obligatoriske fag og valgfagene. I 3. skoleperiode skal eleverne aflevere en større skriftlig opgave, der indeholder elementer fra de fleste af de ting der er med i undervisningen. I 4. skoleperiode er målet, at eleverne skal bruge de teoretiske ting omkring fagprøven, til at få startet på deres egen problemformulering. Undervisningen er tilrettelagt således at følgende emner indgår i de 2 obligatoriske skoleperioder: 3. skoleperiode 2 uger: Introduktion: Her introduceres eleverne til den del af uddannelsen der foregår på skoleperioderne, og får samtidig den første introduktion til fagprøven. Virksomheden: Virksomhedens ide, mål og strategi herunder SWOT-analyse og omverdens-analyse samt handlingsparametre. 39

40 Projektstyring: Projektplanlægning, og projektstyringsværktøjer. Fakir-modellen og Ganttdiagrammet introduceres. Planlægning: Personlig planlægning og mødeplanlægning. Hvad er et godt møde og hvad skal man passe på? Mødeindkaldelse, dagsorden og mødereferat. Database: Introduktion til database. Hvad er en database, og hvad kan den bruges til, oprette en simpel database, øvelser i databaser. Organisation: Organisationsteori, og virksomhedens opbygning og funktioner. Fordele og ulemper ved disse Rettigheder og pligter: Rettigheder og pligter, herunder Funktionærloven samt Ferieloven. Besøg fra HK Opgave: Arbejde med individuel opgave. Opgaven udleveres i uge 1, så der kan arbejdes på den løbende. Hver enkelt elev skal arbejde med sin egen virksomhed gennem hele forløbet. Det vil sige, at eleven skal indsamle informationer i egen praktikvirksomhed omkring ide, mål, strategi, SWOT, handlingsparameter, organisationsstruktur. Omfang 8-10 sider. Evaluering: Efter hver skoleperiode udleveres der et evalueringsskema, hvor eleven skal evaluere den pågældende skoleperiode. 4. skoleperiode 1 uge: Kommunikation mundtlig og skriftlig: Eleven lærer her betydningen af at kunne formulere sig både mundtligt og skriftligt. Der arbejdes med opgaver, der viser hvordan man bedst får kommunikeret sit budskab ud, herunder at målrette budskabet bedst muligt til målgruppen. Informationssøgning på og uden for Internettet: Eleven lærer her teknikker til den mest målrettede søgning på Internettet, samt at finde informationer andre steder, herunder bl.a. biblioteker. Spørgeskemaer og interviews: Her undervises i at opbygge spørgeskemaer på en måde, så man får mest mulig viden om det emne man vil undersøge, desuden lærer eleven at metoder til behandling af de indsamlede data. Desuden lærer eleven at forberede og gennemføre et interview, samt at vurdere hvornår man med fordel kan bruge de to former for viden indsamling. Projekt med problemformulering, og start på egen problemformulering: Ud fra en given problemstilling, skal eleven udforme en problemformulering, der giver et klart billede af hvad der skal arbejdes med i forhold til at afdække problemet bedst muligt. I samarbejde med vejlederen arbejder eleven også med sin egen ide til fagprøven, og påbegynder så småt at udforme sin problemformulering til fagprøven. Planlægning i forbindelse med fagprøven: Herunder formalia, planlægning, tid, teori, og produkt kontra teoretisk fagprøve. Evaluering: Efter hver skoleperiode udleveres der et evalueringsskema, hvor eleven skal evaluere den pågældende skoleperiode. 40

41 5. skoleperiode - valgfrie specialefag: Der skal vælges mellem 3 til 7 valgfri specialefag ud fra listen over disse valgfri specialefag, eleven og virksomheden sammensætter sammen de valgfri specialefag, der er bedst for den uddannelse eleven er i gang med. Skive Handelsskole udbyder 3 af disse valgfri specialefag: A. Salg og markedsføring Formålet med faget er, at eleven skal kende til salgs- og markedsforhold inden for forskellige brancher, således at eleven kan deltage i gennemførelsen af markedsanalyser, markedsbearbejdning og planlægning af salgskampagner. Endelig skal eleven opnå kvalifikationer til at kunne udføre målrettet administrativ kundebehandling. Efter gennemførelse af faget skal eleven kunne deltage i den daglige administration i en salgs- eller markedsføringsfunktion, og arbejde ud fra en viden om funktionens sammenhæng med og betydning for den samlede virksomheds organisation. Eleven skal: a) kende til behandling af fejlleverancer, b) kende markedsføringsloven, c) kunne medvirke i planlægningen af det administrative arbejde i en salgsfunktion, d) kunne forberede og deltage i telemarketing, e) kunne medvirke ved udarbejdelse af tilbud på grundlag af en forespørgsel med angivelse af relevante oplysninger om kvalitet, mængde, service, seneste leveringstidspunkt og betalingsbetingelser, f) kunne medvirke ved en vurdering af en fejlleverances betydning, g) kunne medvirke ved behandlingen og gennemførelsen af ukomplicerede reklamationssager, h) kunne medvirke ved vurderingen af afsætningsmuligheder på grundlag af kundegrupper og konkurrenceforhold, i) kunne søge markedsoplysninger om efterspørgsel og konkurrence, j) beherske enkle administrative rutiner, herunder modtagelse af ordrer, udarbejdelse af ordrebekræftelse samt registrering af solgte varer i kartotek/database og k) beherske beregning af salgspriser under givne forudsætninger, herunder rabatter og almindeligt forekommende leverings- og betalingsbetingelser. Vejledende uddannelsestid: 1 uge. B. Præsentationsteknik og personlig fremtræden Formålet med faget er, at eleven får trænet sin personlige fremtræden og får mulighed for at afprøve eller erfare forskellige præsentationsteknikker, således at eleven efterfølgende selvstændigt kan planlægge en præsentation eller instruktion af et givet emne for en given målgruppe. Eleven skal kende baggrunden for, at samme emne kan præsenteres forskelligt afhængigt af målgruppe og mål med præsentationen. Eleven skal: a) kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne, b) kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og instruktion, c) kunne vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation, 41

42 d) beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og instruktion fx mindmap-systemet, lektionsplan, manual osv. og e) beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx overhead, tavle, flip-over og skriftlige oplæg. Vejledende uddannelsestid: 1 uge. C. Debitor/kreditor/lagerstyring. Formålet med faget er, at eleven lærer at det er vigtigt at kunne styre virksomhedens debitor-, kreditor regnskab, således at man optimerer økonomien bedst muligt. Samtidig lærer eleven vigtigheden at en god lagerstyring, således at virksomheden har mindst mulige midler bundet i lageret. Eleven skal: a) Have kendskab til årsregnskabsloven og bogføringsloven b) Kunne analysere og bruge nøgletal som styringsmiddel c) Kunne analysere og vurdere virksomhedens debitorer og kreditorer i forhold til likviditeten d) Kunne vurdere lageret størrelse i forhold til virksomhedens afsætning e) Kunne analysere og vurdere udviklingen i virksomhedens økonomiske udvikling, ved at sammenligne årsregnskaber fra flere år. Vejledende uddannelsestid: 1 uge. 42

43 2.5.4 Skolepraktik på Skive Handelsskole (Prakticenter Skive) Skive Handelsskole gennemfører skolepraktik inden for kontor med specialet administration, kontor generel, detailhandelsuddannelsen uden profil. Undervisningen er udlagt fra Vejle Handelsskole. Undervisningen på detailelever hører under Herning. Undervisningen på kontor med specialet administration hører under Skive og undervisningen på kontor generel hører under Tradium. Se link til praktikcentrets forretningsplan her. Optagelse på skolepraktik Skolepraktik er et uddannelsestilbud til elever, som opfylder optagelsesbetingelserne, og som har afsluttet grundforløbet (hg), eller Hhx på handelsskolen, men ikke har fået en praktikplads. Optagelse kan ske to måneder efter afsluttet eksamen fra handelsskolen, såfremt eleven har været tilmeldt skolens database for praktikpladssøgende, er synlig på Praktikpladsen.dk og i øvrigt erklæres egnet. Desuden kan der optages elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale i en virksomhed samt elever med særlig merit eller elever med flex- /kombinationsaftaler. Specielt for skolepraktik for uddannelsen kontor med specialet administration er det nu gældende, at der er indført kvoteordning, hvilket betyder, vi skal "låne" kvotetildelingerne fra andre skoler. Skive Handelsskole har lov til at optage 1-2 elever. Efterfølgende låner vi os frem hos Thisted, Lemvig, Holstebro, Hjørring og Handelsskolen København Nord. EMMA For at blive optaget på skolepraktik skal eleven opfylde de såkaldte EMMA-kriterier: E = Egnet M = Mobil fagligt M = Mobil geografisk A = Aktivt søgende Egnethed: Ved optagelsen til skolepraktik vurderes egnethed af den skole eleven har gennemgået HG/HH på. Efter start på skolepraktik vurderes egnetheden løbende af Skive Handelsskoles praktikcenter. Ved egnethedsvurderingen lægges der vægt på såvel faglige som personlige kvalifikationer og at eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisningen og af praktikuddannelsen. Desuden kan der indgå en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder elevens evne til for eksempel at overholde mødetider og aftaler. Mobil fagligt: Det følger af kravet om faglig mobilitet, at eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet eleven skal acceptere en rimelig praktikplads henholdsvis skolepraktikplads inden for en anden uddannelse end den primært ønskede. I rimelighedsvurderingen kan det indgå om eleven kan fortsætte i en anden uddannelse uden væsentligt tab af uddannelsestid, samt om 43

44 eleven har udsigt til en praktikplads inden for den primært ønskede uddannelse i løbet af kort tid. Mobil geografisk: Kravet om geografisk mobilitet er som udgangspunkt landsdækkende, idet eleven skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads henholdsvis skolepraktikplads uden for sit lokalområde. Hvis eleven er nødt til at flytte for at modtage en praktikplads, kan det indgå i rimelighedsvurderingen, om eleven er berettiget til en mobilitetsfremmende ydelse fra AER. Det kan ligeledes indgå i rimelighedsvurderingen, om eleven har en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i lokalområdet i løbet af kort tid. Aktivt søgende: Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Skolerne har til opgave at hjælpe og bistå eleverne ved praktikpladssøgning, og skal i samarbejde med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner og andre relevante samarbejdspartnere foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse af det nødvendige antal praktikpladser. Eleven skal fra afslutningen af 2. skoleperiode være registreret som praktikpladssøgende. Endvidere har vi i Skolepraktik på Skive Handelsskole en regel om, at eleven skal kunne dokumentere, at eleven har søgt, som minimus, 5 stillinger pr. måned. Afkortning af elevtiden i praktikplads med uddannelsesaftale Opnår eleven en ordinær praktikplads skal elevtiden i den ordinære uddannelsesaftale med virksomheden afkortes, med den tid eleven har været i skolepraktik. Uddannelsens varighed Skolepraktikken varer 2 år. For elever der kommer på skolepraktik på grund af en afbrudt uddannelsesaftale er det restlæretiden, der er gældende, og for elever med merit, den tid, der er fastsat af Det Faglige Udvalg, for elever med flex/kombinationsaftaler er det den tid, der er aftalt i uddannelsesaftalen. Ansættelsesforhold Skolepraktikelever er med få undtagelser ligestillet med elever i en ordinær uddannelsesaftale på det private arbejdsmarked, og får udbetalt skolepraktikydelse. Skolepraktikydelse Skolepraktikelever modtager skolepraktikydelse. Ydelsen fastsættes på de årlige finanslove. Ydelsen udbetales også ved kort fravær samt ferie, helligdage og sygdom. Elever, der ikke er omfattet af skolepraktikydelsen 44

45 Elever, der modtager løn fra en arbejdsgiver, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp/starthjælp, revalideringsydelse eller anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til at modtage ydelsen. Elever, som er påbegyndt skolepraktik før 1. januar 2004, får fortsat i den resterende skolepraktikperiode en løngodtgørelse, der svarer til den overenskomstmæssige elevløn på det pågældende område dog senest til udgangen af Skolepraktikelever er ikke ansat i arbejdsretslig forstand, og det betyder at skolepraktikelever ikke optjener feriepenge i uddannelsestiden og ikke er berettiget til sygedagpenge, men til gengæld betales der ikke arbejdsmarkedsbidrag. Skolepraktikelever har betalt ferie - 5 uger pr. ferie år i henhold til ferieloven. Skolepraktikelever har ret til fem særlige feriefridage. Der kan ikke oprettes en egentlig uddannelsesaftale, men eleven får en bekræftelse på optagelse på skolepraktikuddannelsen. Skolepraktikelever kan ikke fratrække transport på selvangivelsen, men får til gengæld et skattepligtigt befordringstilskud på 90 % af billigste offentlige transportmidler. Arbejdstider: Arbejdstiden er 37 timer pr. uge Arbejdstiderne er som hovedregel: Mandag Tirsdag Onsdag - Torsdag Fredag Erhvervskompetence og uddannelsesbevis Skolepraktikuddannelsen giver samme reelle erhvervs- og uddannelseskompetence som en ordinær praktikplads i en virksomhed og fører til udstedelse af samme uddannelsesbevis som efter endt uddannelse i en virksomhed. Skoleperioder Skoleperioder gennemføres for kontor generel og for kontor med specialet administration på Skive Handelsskole, for detailuddannelsen foregår skoleperioderne i Herning. Uddannelsesbevis 45

46 For at få sit uddannelsesbevis skal eleven bestå fagprøven, samt de eksamensfag og de eksamensprojekter, der er fastlagt i uddannelsesforløbet. Eleven kan nøjes med at bestå skoleperioderne med et samlet gennemsnit på "bestået". Fagprøven skal bestås. Uddannelsesbeviset, der er det samme som i en ordinær praktikplads med uddannelsesaftale, udfærdiges på grundlag af en praktikerklæring, der udstedes af lederen af skolepraktik. Uddannelsesbeviset udleveres t til eleven den sidste dag i uddannelsen. 46

47 Virksomhedssimulatorer Uddannelsen gennemføres i 2 virksomhedssimulatorer og ved virksomhedsforlagt undervisning i erhvervsvirksomheder. De to virksomhedssimulatorer er placeret i Skolepraktik på Skive Handelsskole. Eleven arbejder i virksomhedssimulatoren, hvor arbejdsopgaverne er modulopdelt og er med stigende progression. It En stor del af uddannelsen involverer på en eller anden måde anvendelse af it. Vi har nye moderne it - arbejdspladser der er koblet sammen i et netværk med et stort udvalg af softwareprogrammer. Styreprogrammet/brugerfladen er Windows XP, og vi har Microsoft Word-tekstbehandling, Microsoft Excel-regneark, Microsoft Powerpoint-præsentationsprogram, Microsoft Access database, Microsoft Publisher, Desktop Publishing, Microsoft Photo editor, Paint shop pro fotoredigeringsprogram, Microsoft Business solution C5-økonomiprogram, Internet Explorer, Outlook- samt diverse andre programmer. Virksomhedssimulatorerne er: Hancock A/Sim, hvor vi arbejder sammen med Hancock Bryggerierne her i Skive. (Vi sælger og markedsfører øl og sodavand) og Dania A/Sim, hvor vi arbejder sammen med Inspiration i Skive. (Her sælger og markedsfører vi brugskunst, tekstiler, trendprodukter, taske og kufferter.) Lukket kredsløb Alle transaktioner foregår i et lukket kredsløb via et SIMU - Center, der også fungerer som virksomhedsregister, bank, offentlig myndighed, postfordeler og informationscentral. Hele netværket er således bygget op som et normalt samfund, og eleverne kan arbejde med alle former for opgaver, der normalt forekommer i en virksomhed (administration, handel og e- handel). Handel med hele verden Der findes i dag mere end 4000 andre virksomhedssimulatorer i hele verden, så eleverne har mulighed for at arbejde med international handel. Vi sælger og markedsfører os i blandt andet i hele EU, USA, Australien, Kina og Canada. Virksomhedsforlagt undervisning og delaftaler: 47

48 Skolepraktik på Skive Handelsskole har indgået mange samarbejdsaftaler om virksomhedsforlagt undervisning, der har været til glæde for både virksomheder og for eleverne. Virksomhedsforlagt undervisning kan foregå i perioder op til 3 måneder Løn betales af skolepraktik i perioden Godkendelse aftales med Skolepraktik på Skive Handelsskole. Der indgås ikke en egentlig uddannelsesaftale men i stedet en aftale om virksomhedsforlagt undervisning med Skolepraktik på Skive Handelsskole. Ansvaret for elevens uddannelse er stadig Skive Handelsskoles mens virksomheden har et delansvar. Vi tilstræber at eleverne kommer ud i virksomhedsforlagt undervisning i op til halvdelen af elevtiden, i perioder af 3 måneder. Kan dette ikke lade sig gøre, får eleverne resten af elevtiden i skolepraktik. Detailelevernes uddannelse er tilrettelagt sådan, at de er ude i VFU i 3 mdr. så er de tilbage på Skolepraktik for at udforme en rapport i en uge og så tilstræbes det, at eleven hurtig igen efterfølgende kommer i VFU i 3 måneder. Således er forløbet for detaileleverne. Med kontoreleverne tilstræbes det, at de én gang i løbet af læretiden kommer ud i VFU. En aftale om virksomhedsforlagt undervisning betyder, at eleven er udlånt til virksomheden i perioder fra 1 uge og op til 3 måneder. Aftalen indgås med Skolepraktik på Skive Handelsskole og er gratis for virksomheden, da vi betaler elevens skolepraktikydelse ("løn") og eleven er forsikret af os. Sammen med virksomheden opstiller vi en plan for de opgaver, eleven skal løse i perioden med virksomhedsforlagt undervisning, og der indgås en formel aftale underskrevet af begge parter. I løbet af perioden vil eleven ude i virksomheden få besøg tre gange af den ansvarlige for Skolepraktik på Skive Handelsskole. Virksomheden skal være indstillet på at oplære eleven i et eller flere områder, der er relevant for uddannelsen. Efter periodens udløb kan virksomheden oprette en egentlig uddannelsesaftale med eleven, hvis det er muligt eller eventuelt en delaftale. Er dette ikke muligt vender eleven tilbage til skolepraktik. Delaftale Periode: 1 måned til restlæretid Løn: Betales af virksomheden Godkendelse: Det Faglige Udvalg Uddannelsesaftale: Der indgås en uddannelsesaftale. Hvis elevforholdet går så godt i uddannelsesperioden, at virksomheden er interesseret i et fortsat samarbejde, kan der oprettes endnu en delaftale for en periode på 3 måneder eller mere, dog højst til elevtidens udløb. Når perioden er udløbet vender eleven tilbage til skolepraktik, med mindre virksomheden ønsker at lave en ny delaftale eller en egentlig uddannelsesaftale for restlæretiden. 48

49 2.5.5 Påbygning Påbygning finder sted i en erhvervsuddannelses hovedforløb eller umiddelbart derefter. Formålet med studierettet påbygning er, at eleven skal kunne supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis studiekompetence. Eleven kan vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag), enten på Skive Handelsskole eller ved en af vore samarbejdsskoler. I en samtale med Praktikpladskonsulenten og/eller Uddannelseschefen for Grunduddannelsen afdækkes behovet og mulighederne. Eleven og virksomheden kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af indtil 4 uger. I det omfang Skive Handelsskole ikke udbyder de valgte specialefag, vil skolen vejlede om hvilke af vore samarbejdsskoler der kan tilbyde undervisningen. I en samtale med Praktikpladskonsulenten og/eller Uddannelseschefen for Grunduddannelsen afdækkes behovet og mulighederne. 2.6 Evalueringer Det er vores opfattelse på Skive Handelsskole, at periodiske evalueringer er gode indikatorer at arbejde ud fra. Det er også vores opfattelse, at de ikke kan stå alene, men støtter op om den løbende evaluering, der skal være mellem elever/lærere/ledelse og medarbejdere/ledelse, en evaluering der baserer sig på den åbne dialog, der er en af grundpillerne i Skive Handelsskoles værdier. Hvert år gennemføres en it-baseret elev-tilfredshedsundersøgelse i hver afdeling. Fra og med 2008 har Skive Handelsskole deltaget i et Benchmark-samarbejde, hvor den samme spørgeramme gives til eleverne på alle de deltagene skoler, og hvor resultaterne efterfølgende sammenlignes med de øvrige skoler i samarbejdet. Undersøgelsen foregår i efteråret, og resultatet bliver gjort til genstand for en drøftelse, såvel i skolens ledelses, som i afdelingen som helhed og i de enkelte klasseteams, hvor den danne baggrund for handlingsplaner og fremadrettede løbende evalueringer med eleverne. I forbindelse med de systematiske medarbejderudviklingssamtaler, der afholdes hvert år i perioden februar maj, evalueres medarbejdernes syn på ledelsen. Medarbejderen har på forhånd fået tilsendt et forberedelsesskema, som samtalen, sammen med referatet af foregående års samtale, tager udgangspunkt i. I skemaet har ledelsen skitseret sine mål for god ledelse. Med udgangspunkt i skolens værdier er der formuleret en række statements, som ledelsen har formuleret om, hvordan den ønsker at blive opfattet. Medarbejderen er blevet bedt om, som forberedelse, at angive tre statements, som han/hun er enig i, og tre som han/hun kunne tænke sig at drøfte. Forud for afholdelsen af medarbejderudviklingssamtaler, drøfter ledelsen hvert år, forberedelsesskemaet, dets indhold og form. Ledelsesevaluering er vanskelig for medarbejderne, men det er vores overbevisning, at vi på Skive Handelsskole har så åben en dialog og tone, at medarbejderne er trygge ved at give en direkte evaluering frem for en anonym evaluering. 49

50 3.0 Bedømmelsesplaner 3.1 Bedømmelsesplan for Grunduddannelsen Skive Handelsskole Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Bedømmelsesplanen er delt op i 2 afsnit: Den løbende bedømmelse (foretages gennem hele skoleåret) og Den afsluttende bedømmelse (foretages ved afslutningen af et fagligt forløb) Den løbende bedømmelse Den enkelte faglærer, projektvejleder samt lærerteamet som helhed foretager en løbende bedømmelse af/sammen med eleverne med følgende formål: At hjælpe og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb At evaluere undervisningens indhold og metoder At få et grundlag for udstedelse af skolevejledning/grundforløbsbevis/skolebevis. Bedømmelsen foretages på grundlag af det daglige arbejde med fagene samt afleverede og rettede skriftlige arbejder og mundtlige fremlæggelser. Skive Handelsskole har opstillet følgende løbende bedømmelsesplan for Grunduddannelsen: Elev feed-back: Hver faglærer er ansvarlig for den løbende evaluering af eleverne i sit fagområde. Ud over bedømmelse af evt. skriftlige opgaver samt afgivelse af terminskarakterer, indebærer dette også at eleverne gives mundtlig feed-back på det faglige standpunkt set i forhold til fagets mål. Det kan f.eks. ske gennem en kort individuel samtale i forbindelse med afgivelsen af termins- og standpunktskarakterer. Der afholdes en række samtaler mellem kontaktlæreren og den enkelte elev henover året. Kontaktlæreren vil her også berøre elevens faglige såvel som også elevens sociale kompetencer. Allermest vigtig er dog nok den feedback eleven gives i det daglige arbejde. At eleven mærker lærerens interesse og engagement gennem en løbende feedback på det arbejde eleven lægger i det daglige arbejde. Lærermøder: Der afholdes klassemøder mellem kontaktlærere og faglærere efter behov og mindst hver måned, hvor elevernes faglige og sociale fremskridt evalueres. Det vil typisk være kontaktlæreren, som tager initiativ til evalueringen. Der afholdes fællesmøde i afdelingen en gang om måneden, hvor der, udover planlægningsmæssige emner også diskuteres pædagogiske emner i relation til elevernes læringsproces samt specifikke og generelle elevrelaterede emner. 50

51 Bedømmelse af temaprojekter, der ikke er eksamensprojekter: I forbindelse med temaprojekter arbejder eleverne i grupper. Temaets lærergruppe mødes jævnligt i projektperioden for at evaluere elevernes fremskridt såvel engagement som det faglige standpunkt. Ved afslutningen af forløbet afholdes enten en evaluering med elevfremlæggelse eller elevernes præstation vurderes ud fra det afleverede materiale. Evalueringen foretages af gruppernes vejleder(e). Afslutningsvis gives eleverne en karakter i temaprojektet. Bedømmelsen af temaprojektet er en helhedsvurdering af elevens faglige standpunkt, som bl.a. inkluderer det færdige resultat i form af afleverede opgaver og/eller mundtlig fremlæggelse i forhold til målene for indgående kompetencer jf. undervisningsplanens beskrivelse af kompetencemål. Eleverne kan evalueres og bedømmes individuelt eller i grupper. Terminskarakterer Terminskarakterer (halvårs standpunktskarakterer og årskarakterer for fag der ikke afsluttes) udleveres til eleverne inden udgangen af januar måned og i maj måned sammen med standpunktskarakterer. Terminskaraktererne gives af alle faglærere i de grundfag og valgfag som ikke afsluttes, som eleven har haft i perioden august til december. Karaktererne er vejledende for eleven, og gives af den enkelte faglærer som en rettesnor for det faglige standpunkt, i forhold til det niveau eleven har valgt at sigte mod. Terminskarakteren afgives på et niveau lavere end det niveau eleven sigter mod som slutmål for den kommende periode. Sigter eleven f.eks. mod slutmålet niv. C i faget dansk efter et års undervisning, vil terminskarakteren blive afgivet på niveau D. Skulle eleven mod forventning ikke bestå slutmålet ved afslutningen af perioden, vil eleven kunne vælge at deltage i en ny eksamensudtrækning på niveauet lavere. Udtrækkes faget ikke, vil terminskarakteren kunne anvendes som standpunktskarakter. Formålet er at give eleven mulighed for at påbegynde et alternativt hovedforløb uden unødig uddannelsestid Den afsluttende bedømmelse Denne bedømmelse indeholder dels standpunktskarakterer dels eksamenskarakterer. Standpunktskarakterer afgives i alle grund-, og valgfag når faget afsluttes. Standpunktskarakterer for grundfag og valgfag gives ved slutningen af undervisningsperioden, før eksamensplanerne udleveres til eleverne. Standpunktskarakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets mål på det tidspunkt karakteren gives. 51

52 Eksamenskarakterer er de karakterer eleven opnår ved eksamen i fag, der afsluttes. På grundforløbsbeviset, skolebeviset og uddannelsesbeviset træder eksamenskarakteren i stedet for standpunktskarakteren som den gældende karakter, der vil blive målt på i forhold til kompetencekravene. Eksamen i grundfag Den enkelte elev skal kun deltage i højst nedennævnte antal prøver i grundfag (inkl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed af den obligatoriske undervisning, 1) uger 1 3) uger 2 4) 61 uger og derover 3 Alle eksaminer i grundfag afholdes, som case-eksamen med eksaminationstid i henhold til grundfagsbekendtgørelsen for det enkelte fag. Grundfag udtrækkes centralt ved hjælp af trækningslister udsendt af Ministeriet for Børn og Unge. 52

53 For eksamen i grundfag anvendes følgende eksaminationstider: Fag Eksaminationstid Dansk 30 min Engelsk 30 min Erhvervsøkonomi 30 min Informationsteknologi 30 min Salg og Service 30 min Samfundsfag 30 min 2. Fremmedsprog- tysk 30 min Case-arbejdsdage og mundtlige eksamensdatoer fastlægges af skolen. Case-historien stilles af Undervisningsministeriet, mens case-opgaverne stilles af skolerne. I case-arbejdsformen arbejder eleven med det udtrukne fag ud fra en fælles case-historie en hel dag. På case-arbejdsdagen udleveres et opgavesæt bestående af 6 opgaver til eleverne. Eleverne kan arbejde individuelt eller i grupper af max 3 personer. På eksamensdagen eksamineres eleverne individuelt og mundtligt med ekstern censor. Eleverne gives en eksamenskarakter baseret på præstationen, med udgangspunkt i grundfagsbekendtgørelsen. Valgfag De valgfag, som er grundfag valgt som valgfag, udtrækkes centralt ved hjælp af trækningslister udsendt af Ministeriet for Børn og Unge. Udtrækkes et valgfag, træder det i stedet for et grundfag. De valgfag som er lokalt udviklede valgfag godkendes af det lokale uddannelsesudvalg og udtrækkes til eksamen af skolen ved simpel lodtrækning. Prøveform og eksaminationstid for lokalt udviklede valgfag fremgår af undervisningsplanen for det enkelte valgfag. På grundforløb med en varighed af 18 uger kan eleven højst komme til en prøve i et valgfag. På grundforløb med en varighed af 38 uger kan eleven højst komme til en prøve i et valgfag. På grundforløb med en varighed af 76 uger kan eleven højst komme til en prøve i to valgfag. Gældende for såvel grundfag som valgfag er, at har eleven udvist så mangelfuld studieaktivitet under undervisningen at læreren vurderer, at eleven ikke har gennemført faget, kan læreren nægte eleven indstilling til eksamen. Eleven skal i sådanne tilfælde ikke have termins-/standpunktskarakter, men må gå faget om eller forlænge sin undervisningstid i faget. Uddannelseschefen træffer beslutning herom. Temaprojekter 53

54 Elever der påbegyndte Grunduddannelsen før august 2004 har på grundforløb med en varighed af 38 uger haft 3 temaprojekter og på grundforløb med en varighed af 76 uger afviklet 7 temaprojekter. På Skive Handelsskole har vi valgt at fastholde denne arbejdsform jf. undervisningsplanen ovenstående. Grundforløb med en varighed af 18 uger indeholder også ét temaforløb, som er det afsluttende Grundforløbsprojekt. Det sidste temaprojekt (i forhold til elevens uddannelsesplan) er et eksamensprojekt (Grundforløbsprojekt). Temaprojekterne kan udarbejdes gruppevis - og eleverne bedømmes enten individuelt eller i grupper. I de temaprojekter, der ikke er eksamensprojekter evalueres elevens arbejde både løbende af vejlederen, i form af mundtlig tilbagemelding på faglig progression, fagligt engagement og arbejdsindsats og afsluttende i form af en bedømmelse. Den afsluttende bedømmelse omfatter en temaprojektkarakter, hvor elevens faglige engagement og arbejdsindsats kan inddrages i bedømmelsen. I temaprojekter, der ikke er eksamensprojekter beslutter lærerteamet hvordan evalueringsformen skal være og tiden for evalueringen. Form og tid skal dog være ens for alle elever. Temaprojekterne for HG 1 vil blive bedømt ud fra præstationsstandarden begynder De tre temaprojekter HG Turbo vil blive bedømt ud fra præstationsstandarden begynder hhv. rutine (der kan her tages individuelle hensyn, så nogle elever vurderes på begynder -niveau, mens andre vurderes på rutine -niveau). De første to projekter vurderes på *begynder -niveau, det sidste på rutine -niveau. De fire temaprojekter for HG 2 vil blive bedømt ud fra præstationsstandarden Rutine. Grundforløbsprojektet for HG 1 vil blive bedømt ud fra præstationsstandarden begynder Grundforløbsprojektet for HG Turbo vil blive bedømt ud fra præstationsstandarden rutine (der kan her tages individuelle hensyn, så nogle elever vurderes på begynder -niveau, mens andre vurderes på rutine -niveau). Grundforløbsprojektet for HG 2 vil blive bedømt ud fra præstationsstandarden Rutine. Grundforløbsprojektet på HGS vil blive bedømt ud fra præstationsstandarden Rutine.. Grundforløbsprojekter vurderes som en helhedsbedømmelse, hvor det afleverede materiale og den mundtlige præstation i eksamenslokalet bedømmes som et samlet hele Eksamensregler I alle eksamenssammenhænge tages udgangspunkt i eksamensbekendtgørelsen og skolens eksamensreglement Udstedelse af grundforløbsbevis Ved afslutningen af grundforløbet, udsteder skolen et grundforløbsbevis, hvis eleven opfylder betingelserne herfor. Eleven skal have gennemført undervisning i de grundfag som er krævet for at eleven kan gå i det valgte hovedforløb, hvilket vil fremgå af elevens uddannelsesplan. Grundforløbsbeviset er en forudsætning for at eleven kan fortsætte i hovedforløbet, og kontaktlæreren tager initiativ til at der foretages en samlet vurdering af om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger i løbet af undervisningen til at kunne fortsætte i hovedforløbet. Den samlede vurdering vil tage sit udgangspunkt i elevens personlige uddannelsesplan og afveje elevens konkrete resultater (karakterer og opnåede kompetencer) og elevens vilje, engagement og talent for den uddannelse han/hun sigter mod. 54

55 Har eleven opnået karakteren 02 gennem prøve eller standpunktsbedømmelser i de forskellige grundfag og temaprojekter, vil skolens samlede vurdering i almindelighed være, at eleven har opnået de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte i hovedforløbet, og skolen udsteder et grundforløbsbevis. Er dette imidlertid ikke tilfældet vil kontaktlæreren, sammen med elevens faglærere vurdere om der alligevel er grundlag for at udstede et grundforløbsbevis og i givet fald om der skal medgives eleven anbefalinger eller direkte forudsætninger for udstedelsen og dermed adgangen til hovedforløbet. Anbefalinger og forudsætninger skal klart fremgå af elevens uddannelsesplan. Lærernes konklusioner skal nedfældes på skrift og opbevares som dokumentation. Kan der ikke udstedes et grundforløbsbevis, udstedes en skolevejledning til eleven. Karakterskala Alle bedømmelser hvor der afgives karakter sker ud fra 7-trinsskalaen, hvor: 12 gives for den fremragende præstation 10 gives for den fortrinlige præstation 7 gives for den gode præstation 4 gives for den jævne præstation 02 gives for den tilstrækkelige præstation 00 gives for den utilstrækkelige præstation -3 gives for den ringe præstation 3.2 Bedømmelsesplan for 3. og følgende skoleperioder. Bedømmelsesplan gældende for kontoruddannelsen med specialet administration. Bedømmelsesplanen er delt op i 2 afsnit: Den løbende bedømmelse og Den afsluttende bedømmelse Den løbende bedømmelse Den enkelte faglærer og kontaktlæreren foretager en løbende bedømmelse af/sammen med eleverne med følgende formål: At hjælpe og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb Ud over en løbende bedømmelse af den faglige progression i fagene, som videregives fra faglærer til elev, er kontaktlæreren en central person med det formål at vejlede eleven. Hver elev vil fra begyndelsen af første skoleperiode have en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager initiativ til opdatering af den uddannelsesplan som eleven har med fra grundforløbet, alternativt tager kontaktlæreren initiativ til at eleven får oprettet en uddannelsesplan. De faste faglærere på skoleperioderne fordeler vejlederopgaven i forbindelse med fagprøven imellem sig. At få et grundlag for udstedelse af standpunktskarakterer. Den afsluttende bedømmelse, efter hver skoleperiode, baserer sig typisk på et forløb der har varet min. en uge. Elevens faglige progression kan således følges tæt i både mundtlig 55

56 fremtræden og skriftlig fremstilling. Den løbende bedømmelse giver således en pejling af elevens endelige standpunkt ved afslutningen af skoleperioden. At evaluere undervisningens indhold og metoder Ved afslutningen af hvert specialefag / valgfrie specialefag foretages en skriftlig elevevaluering af undervisningen. Evalueringen vedrører såvel fagenes indhold som også de anvendte metoder. Evalueringerne drøftes efterfølgende mellem underviseren (underviserne) og uddannelseschefen Den afsluttende bedømmelse Specialefag og valgfrie specialefag Der afgives standpunktskarakter ud fra 7-trins-skalaen ved fagets afslutning. Standpunktskarakteren afgives i en skolevejledning der udstedes individuelt til alle elever ved hver skoleperiodes afslutning. Den obligatoriske skoleperiode i specialet kontor med speciale i administration i faget administrative planlægnings- og styringsværktøjer er inddelt i to skoleperioder: 3. skoleperiode på 2 uger og 4. skoleperiode på 1 uge. Efter 3. skoleperiode gives eleven en vejledende karakter for denne skoleperiode. Efter 4. skoleperiode gives en standpunktskarakter for hele faget administrative planlægnings- og styringsværktøjer. Fagprøve Inden for det sidste halve år af uddannelsen udarbejder hver elev en skriftlig projektrapport eller lignende, der indgår i den afsluttende fagprøve. Projektet gennemføres individuelt. Skolen tilbyder vejledning i forbindelse med udarbejdelse af projektrapporten, specielt i forbindelse med udformning af problemformuleringen. Når problemformuleringen er godkendt af såvel praktikvirksomhed som af vejlederen, består vejledningen herefter alene af svar på konkrete spørgsmål eller forslag til litteratur/andet kildemateriale. Fagprøven lægges altid ca. 3 måneder før udløbet af praktikaftalen, således at en elev der ikke består fagprøven, har mulighed for at gå om inden praktiktiden er afsluttet. Skolen bestemmer en dato for mundtlig eksamination. Skolen tilrettelægger forløbet af prøven i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Datoen meddeles eleven allerede i forbindelse med afholdelse af det første specialefag. Prøven omfatter en mundtlig eksamination af den enkelte elev under medvirken af en censor. Der er ingen forberedelsestid til eksamen. Eksaminationen varer 30 min og formes som en samtale mellem elev og eksaminator. Det er tilladt censor at stille opklarende spørgsmål efter forudgående aftale med eksaminator. Censor skal have relevant erhvervserfaring og udpeges af skolen. Nye censorer skal have gennemgået en kort uddannelse, inden de begynder deres virke, således at det sikres at der bedømmes ud fra ens kriterier. 56

57 Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af elevens generelle og faglige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede opgave og den samtale, der gennemføres med eleven ved den mundtlige eksamination. Gennemføres projektarbejdet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt. Fagprøven skal bestås med karakteren 02, bedømt udfra 7-trins skalaen Skolebevis og uddannelsesbevis Skolebevis udstedes når alle skoleperioder er gennemført og fagprøven er bestået. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen når skoleundervisningen er gennemført og følgende betingelser er opfyldt. 1) Eleven har opnået mindst gennemsnitskarakteren. 2,0 efter i bundne og valgfrie specialefag, og 2) eleven har opnået mindst karakteren 02, i den afsluttende fagprøve Hvis skolebevis ikke kan udstedes jfr. stk. 2, udsteder skolen en skolevejledning. Uddannelsesbevis udstedes ved uddannelsens afslutning af skolen som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen med det valgte speciale. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og den afsluttende praktikerklæring er udstedt. Karakterskala Alle bedømmelser hvor der afgives karakter sker ud fra 7-trinsskalaen. 12 gives for den fremragende præstation 10 gives for den fortrinlige præstation 7 gives for den gode præstation 4 gives for den jævne præstation 02 gives for den tilstrækkelige præstation 00 gives for den utilstrækkelige præstation -3 gives for den ringe præstation. 4.0 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder grundforløbet efter den 1. juli Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisionerne drøftes på møder med det lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. 57

58 5.0 Læringsaktiviteter Alle læringsaktiviteter lægges ind i studiesystemet Lectio, studieplan - undervisningsbeskrivelse. 58

59 Bilag Elevpolitik Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører dig naturligvis over for andre, som du gerne vil, at andre skal opføre sig over for dig. Dette gælder både i omgangen med andre elever, med dine lærere og øvrige medarbejdere. Mødepligt til al undervisning: På Grunduddannelsen har du mødepligt til undervisningen, og vi glæder os til at se dig hver dag. Grunduddannelsen på Skive Handelsskole er din nye arbejdsplads, og derfor møder du selvfølgelig hver dag og til tiden. Et stort fravær kan medføre en skriftlig advarsel. Det er stort fravær, hvis det påvirker din mulighed for læring i fagene. Fravær på op til 3% betragtes ikke som stort. Fællesarrangementer: Vi arrangerer i løbet af året et antal fællesarrangementer som også er en del af undervisningen, og som der derfor også er mødepligt til. Introturen er et eksempel på et fællesarrangement med mødepligt. Studieture: Deltagelse på studieture er frivillig. Vælger du at deltage på en studietur arrangeret af Skive Handelsskole, repræsenterer du skolen på rejsen, og vi har derfor udarbejdet nogle retningslinjer for god opførsel, som vi forventer at du efterlever. Sygemeldinger og andet fravær: Hvis du er syg, skal du ringe til kontoret på telefon snarest efter kl og senest kl Kontoret videregiver sygemeldingen til din kontaktlærer. Du kan også sende en sms til din kontaktlærer. Hvis du bliver syg i løbet af dagen eller af anden årsag er nødt til at forlade undervisningen, skal du orientere din kontaktlærer. Der afkrydses tilstedeværelse ved hver lektion, og du kan selv følge med i dit fravær på Lectio. 59

60 Har du været fraværende er det en god idé at notere årsagen i Lectio Har du haft meget fravær i en periode kan din kontaktlærer vælge at give dig en skriftlig advarsel. Sker der ikke en markant forbedring herefter, kan din kontaktlærer vælge at udfærdige en kontrakt, som vi vil bede dig acceptere, hvis du fortsat ønsker at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Både en skriftlig advarsel og en kontrakt underskrives af kontaktlærer og uddannelseschefen. Dine forældre vil modtage en kopi, hvis du er under 18 år. Såfremt du ikke afleverer alle de stillede opgaver, eller har meget fravær i et fag, kan faglæreren vurdere, at du ikke kan indstilles til eksamen. Du vil således ikke få en standpunktskarakter (afsluttende karakter) i faget og du vil få dit grundforløb forlænget. Faglæreren vil skriftligt dokumentere sin beslutning, som godkendes af uddannelseschefen. Hvis skolen, i forbindelse med en skriftlig advarsel eller en kontrakt, beder dig fremvise en lægeattest som dokumentation, for fravær skal du være opmærksom på at du selv skal betale for lægeattesten.. Afleveringsopgaver: Skriftlige arbejder afleveres selvfølgelig til tiden. Hvis du ikke afleverer til tiden, kan læreren afvise besvarelsen og du får karakteren -3. Ved sygdom eller lignende afleveres besvarelsen som hovedregel den dag, du kommer igen, eller ifølge aftale med din lærer. Vær opmærksom på at nogle opgaver SKAL afleveres for at kunne gå op til eksamen. Ved snyd kan opgaven blive afvist som ikke afleveret, og der kan gives karakteren -3 og en skriftlig advarsel. Ved snyd i forbindelse med en eksamen kan opgaven blive afvist og du vil så blive bortvist fra eksamen. Dit grundforløb vil blive forlænget med op til to uger, og du skal til en omeksamen. Det er snyd hvis du: Kopierer information fra internettet og sætter det direkte ind i din opgave. Skriver af fra andre elever Skrive af fra bøger, blade el. lign. Det er tilladt at citerer andre kilder, men den helt præcise kilde skal angives, med titel (hele adressen, hvis det er internet information), årstal og sideangivelse. HUSK at citater er OK, men de er IKKE en del af din besvarelse af opgaven, kun et supplement. Forberedelse: Dine lærere vil møde velforberedte op til undervisningen og det regner vi selvfølgelig også med at du gør. 60

61 Fagligt niveau: Hvert hovedforløb (uddannelse) har sine egne krav til fag og til faglige niveauer. Vær opmærksom på hvilke niveauer der er gældende for dig, - det har betydning for hvilke jobs du kan få senere. Du vil løbende blive holdt orienteret om dit faglige niveau. Du kan altid henvende dig til faglæreren for yderligere information om dit aktuelle standpunkt. Når et fag afsluttes vil du få en standpunktskarakter i faget, som udtrykker dit standpunkt i forhold til fagets mål jf. fagbekendtgørelsen. 7-trinsskalaen anvendes ved alle bedømmelser. Vi regner selvfølgelig med at du afleverer de opgaver du bliver stillet og er aktiv i undervisningstiden. Så kan vi vurdere dit faglige standpunkt og give dig karakterer og indstille dig til eksamen. Rygning Der må ikke ryges på Skive Handelsskole. Dette gælder såvel indenfor som på de udendørs arealer. Mobning Alle har ret til at færdes i sikkerhed og i en god atmosfære på Skive Handelsskole. Alle medarbejdere og elever har pligt til at gribe ind over for enhver form for mobning. Mobning er: - Nedsættende tale om eller til andre. Undlad at tale ned til andre, og lad være med at sladre og bagtale andre. - Upassende sprogbrug i tiltale. Tal altid pænt til andre. Såfremt den anden part opfatter det du siger som værende alvorligt, så er det underordnet, at du selv sagde det for sjov. - Enhver form for fysisk kontakt, som den anden part ikke er indstillet på. - Uretmæssig omgang med andres ejendele: Hvis du gemmer, ødelægger eller anvender andres ting, uden at du har fået lov til det, så betragtes det som mobning. - Udelukkelse af andre fra fagligt og socialt samvær. Du skal behandle andre, som du gerne vil have de behandler dig Såfremt du kommer til at mobbe nogen har du pligt til at undskylde omgående. Det er en stærkt skærpende omstændighed, hvis mobning gentages eller foregår gennem længere tid. Mobning kan, udover ved personlig kontakt og ved sladder og bagtale, også foregå på internettet, f.eks. på Facebook og andre sociale medier samt via SMS ol. Disse medier er i denne sammenhæng ligestillede med den fysiske verden og mobning her tolereres derfor ikke. Hvis du selv bliver mobbet skal du gøre den anden part opmærksom på, at du ikke bryder dig om det. Såfremt dette ikke omgående hjælper, skal du kontakte din kontaktlærer. Hvis din kontaktlærer ikke er til stede skal du kontakte en anden underviser eller uddannelseschefen. 61

62 Hvis du oplever andre blive mobbet har du pligt til at gribe ind eller kontakte en underviser eller uddannelseschefen. Såfremt du ikke tager afstand fra mobning, er du selv med til at mobbe! Overtrædelse af ovenstående medfører skriftlig advarsel eller bortvisning afhængigt af den konkrete situation. Rusmidler (alkohol og illegaler rusmidler) Skive Handelsskoles holdning til elevers misbrug af rusmidler Grundholdning: Overordnet set, er det ikke foreneligt med at være elev på Skive Handelsskoles Grunduddannelse at have et problematisk forbrug af rusmidler, hverken legale eller illegale. Definition: Et problematisk forbrug er et forbrug, der har negative konsekvenser: - for personen selv i forhold til faglig, personlig og social udvikling - for andre i forhold til studiemiljø og smitteeffekt Bekymring om problematisk forbrug: Hvis vi får mistanke om, at en elev har et problematisk forbrug af rusmidler, indgår vi i dialog med eleven om vores bekymring, med udgangspunkt i de konsekvenser vi oplever for elevens faglige udbytte, personlig/social udvikling eller påvirkning af studiemiljøet. Hvis eleven er under 18 år involveres forældre og evt. forebyggelseskonsulent. Hvis mistanken/bekymringen fortsætter, vil vi sandsynligvis bede eleven om at aflægge en urinprøve som findes fri for spor af hash eller andre euforiserende stoffer. Vi vil som regel give eleven en fire ugers varselsperiode. Konstateret problematisk forbrug: Hvis vi konstaterer et problematisk forbrug (enten ved at vi oplever at eleven er tydeligt påvirket på skolens område, ved at elevens prøver er positive, eller ved at eleven fortæller os om det), går vi i dialog om en behandling. En behandling skal startes indenfor en rimelig periode, som kan være max 4-5 uger. 62

63 Det skal aftales, at skolen får besked, hvis der opstår problemer i behandlingen, eller hvis behandleren oplever, at der ikke gøres fremskridt i forhold til at afslutte det problematiske forbrug. Et problematisk forbrug uden behandling i fremskridt, er uforeneligt med at gå på Skive Handelsskoles Grunduddannelse. Særligt om narkotiske stoffer: At besidde eller distribuere narkotiske stoffer er uforeneligt med at gå på Skive Handelsskoles ungdomsuddannelser. Det gælder også for deltagelse i arrangementer arrangeret af skolen, herunder fester, studieturer osv. Ved besiddelse vil man blive bortvist der kan ske politianmeldelse. Ved distribution af narkotiske stoffer vil man blive bortvist, og der vil ske politianmeldelse. Urinprøver: Hvis Skive Handelsskole finder det hensigtsmæssigt anvendes af skolen indkøbte urinprøver. I øvrigt kan skolen bede eleven få foretaget urinprøver hos egen læge. Urinprøver foretaget af egen læge skal betales af eleven selv. Meddelelsespligt: Hvis der konstateres et problematisk forbrug, og eleven er under 18 år, er skolen forpligtet til at underrette forældremyndighedsindehaveren. Vi henviser i øvrigt til Rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelserne i Skive Kommune, som er vedlagt som bilag 1. Skolen og skolens inventar Du passer selvfølgelig godt på din skole og skolens ting. Skulle det ske, at noget bliver beskadiget medfører det normalt erstatningspligt. En elev som med vilje ødelægger ting på skolen kan blive bortvist med øjeblikkelig virkning. Umiddelbart efter bortvisningen vil der blive taget kontakt til elevens forældre, hvis eleven er under 18 år. I alle tilfælde vil der efterfølgende blive truffet afgørelse om de videre sanktioner, se nedenfor, og afgørelsen vil blive skriftligt kommunikeret til eleven og dennes forældre/værge (hvis eleven er under 18 år). Bøger og andet undervisningsmateriale De bøger du har lånt af Skive Handelsskole afleverer du selvfølgelig i god stand. Hvis du modtager bøger, som er i dårlig stand, skal du med det samme henvende dig til bibliotekaren. Afleveres bøgerne for sent vil du skulle betale en bøde på kr. 100,-. Afleverer du ikke bøgerne, vil du blive afkrævet betaling for hver bog der mangler. 63

64 Opsummering af sanktioner, der kan tages i brug: Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. Er du under 18 år, vil dine forældre/værge blive orienteret skriftligt. Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Er du under 18 år, vil dine forældre/værge blive orienteret skriftligt. Udelukkelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag. Er du under 18 år, vil dine forældre/værge blive orienteret Midlertidig udelukkelse fra at anvende it på skolen helt eller delvist Standsning af SU. Bortvisning. Umiddelbart efter bortvisningen vil der blive taget kontakt til dine forældre/værge, hvis du er under 18 år. I alle tilfælde vil der efterfølgende blive truffet afgørelse om de videre sanktioner, og afgørelsen vil blive skriftligt kommunikeret til dig og dine forældre/værge (hvis du er under 18 år). Såfremt du dumper en eksamen, opnår en standpunktskarakter under bestået niveau, eller hvis du ikke kan få en standpunktskarakter fordi din faglærer vurderer at du ikke har gennemført faget, kan faglæreren indstille til uddannelseschefen at du får forlænget dit grundforløb i op til to uger. Forlængelsen vil normalt blive placeret primo august og vil blive afsluttet med en omeksamen eller en intern prøve og en standpunktskarakter. Ved særligt grove overtrædelser herunder brug eller formidling af rusmidler, hærværk (herunder inventar der ødelægges med vilje), voldelig adfærd eller mobning (det være sig over for andre elever eller medarbejdere), kan sanktionerne iværksættes uden forudgående advarsel (mundtlig, skriftlig eller via kontrakt). Ved særligt grove overtrædelse, se ovenfor, i tilfælde hvor en elev har fået indtil flere tidligere advarsler (selvom advarslerne ikke omhandler samme forseelse), kan uddannelseschefen vælge at bortvise en elev med øjeblikkelig virkning. I forbindelse med bortvisning, vil der altid blive iværksat partshøring, dvs. at parterne (herunder forældre/værge, hvis eleven er under 18 år) vil få lejlighed til at udtale sig om sagen, inden der træffes endelig beslutning om sanktioner fra skolen side. I forbindelse med den endelige afgørelse, vejleder skolen eleven (og forældre/værge hvis eleven er under 18 år) om klageregler. 64

65 Bilag 1 65

66 66

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG.

Herunder de særlige kompetencemål. Alle elever har været igennem alle kompetencemål i løbet af deres 2-årige HG. Kompetencemål hg 2. år: Udover kompetencemålene skal eleverne også måles på opnåelse af faglige i grundfagene dansk, engelsk, tysk, EØ, IT, samfundsfag, tysk og salg&service. Det afsluttende niveau i det

Læs mere

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014

Uddannelsesplan for Ny Mesterlære Elevens navn: CPR-nr.: Aftaler om elevens uddannelsesplan. Ajourført:09-05-2014 Aftaler om elevens uddannelsesplan Her noteres dato og aftale vedr. 1) Introduktion, hvor elev og kontaktlærer udarbejder forslag til uddannelsesplan. Eleven bliver logget på og får introduktion til IBC

Læs mere

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V

HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V HG - GRUNDFORLØBET K O M P E T E N C E M Å L O G G R U N D F A G S K R A V Grundforløbet til de merkantile elevuddannelser beskriver, hvilke kompetencer eleverne skal opnå, før de kan indgå en uddannelsesaftale

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Arbejdsmarked og karriere

Arbejdsmarked og karriere Arbejdsmarked og karriere Formål: I projekt 3 viser du, at du kan bruge din viden tværfagligt til at løse en virkelighedsnær opgave. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Praksis GRUNDUDDANNELSEN

Praksis GRUNDUDDANNELSEN Praksis GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Innovation og iværksætteri

Innovation og iværksætteri Innovation og iværksætteri Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig,

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab

Projekt Træning HGS. Godt købmandskab Projekt Træning HGS Godt købmandskab 2013 Formål: Formålet med træningsprojektet er, at klæde dig på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter de 12 uger på

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

1. Praktiske oplysninger... 2

1. Praktiske oplysninger... 2 Lokal undervisningsplan 2010-2011 EUD-merkantil Ishøj 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper for

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Administration Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Administration Generelt om Erhvervsuddannelserne (EUD) på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Turbo GRUNDUDDANNELSEN

Turbo GRUNDUDDANNELSEN Turbo GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014

Grundforløbsprojekt Detail. Klasse xx, 2014 Grundforløbsprojekt Detail Klasse xx, 2014 Grundforløbet afsluttes med et projekt. Dette projekt er grundlaget for en prøve, hvor du bedømmes på, om du har opnået de kompetencemål, som du skal opfylde

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN

Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Erhverv GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne

Lokal undervisningsplan. Hg for voksne Lokal undervisningsplan Hg for voksne 2010/2011 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen inden for grundforløbet til de merkantile erhvervsuddannelser for voksne kursister ved Zealand Business

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13. Salg & Service Niv. F, E og D Klasse HG1A Fag / Niveau Undervisningsmål Fagbetegnelsen, jf. bekendtgørelse Salg & Service Niv. F, E og D Jf. bekendtgørelsen Undervisningens mål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder i markedsførings-

Læs mere

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013.

Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. Uddannelsesnævnet. Juni 2013. Opkvalificering af ufaglærte i detailhandelen. Fra ufaglært til faglært. Faglig opkvalificering i detailhandelen. 1 1. Indledning Det Faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser har udarbejdet en uddannelsesstruktur

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup

Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup Lokal undervisningsplan, EUD-merkantil Grundforløb og skolepraktik, Taastrup 1. Praktiske oplysninger... 2 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 2 a. Afdelingens overvejelser:... 2 Planlægningsprincipper

Læs mere

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Udkast til. I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, fastsættes:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Formål og hensigt EUD10 Djursland

Formål og hensigt EUD10 Djursland EUD 10 Djursland Formål og hensigt EUD10 Djursland er et samarbejde mellem Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen. Forløbet vil på en konstruktiv, målrettet og nytænkende

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen

VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte. Handelsskolen VOKSENLINJEN - din direkte linje til et jobskifte Handelsskolen MERKANTIL / HGV Uddannelsen - målrettet praktikplads inden for butik, event, kontor, handel eller finans Voksenlinjen er for dig, som ønsker

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil BEK nr 345 af 27/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 062.71N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business

FAQ om de nye erhvervsuddannelser på Tietgen Business Indhold Generelt om de nye erhvervsuddannelser... 1 Om EUD og EUX, ligheder og forskelle... 3 Regler om Statens Uddannelsesstøtte... 4 Prøvebestemmelser EUD, EUX, EUS... 5 Erhvervsuddannelser for voksne

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog

MERCANTEC. Kontaktlærerhåndbog MERCANTEC håndbog Revideret August 2014 funktionen Målet med kontaktlærerfunktionen er, at læreren ved siden af de sædvanlige lærerroller skal være kontaktperson for elever, der har forskellige uddannelsesplaner

Læs mere

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker.

Fra den 1. januar 2008 skal alle erhvervsskoler udbyde grundforløbspakker. August 2008 Debatoplæg - Grundforløbspakker Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen er med til at sikre, at den enkelte skole har

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25.

HUSK. Merkantil EUX HUSK JOBSØGNINGSCAFE HVER TORSDAG EFTER SKOLE PRAKTIK I GALLAFEST GALLAFEST. åbne med en. 25. april 2014. 25. Merkantil EUX JOBSØGNINGSCAFE R AG R E på ge er ej n e ng HVER TORSDAG EFTER SKOLE Vi byder på te og kage og hjælper dig på vej med den perfekte ansøgning HUSK PRAKTIK I Hold dine muligheder UDLANDET?

Læs mere

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb General beskrivelse Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 3 1.3 Overordnet

Læs mere

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13

HG UNDERVISNINGS- OG FORLØBSBESKRIVELSER 2012/13 Klasse HG 2A (Odder) Fag / Niveau Samfundsfag niveau C Undervisningsmål Undervisningens mål er, at eleven 1) kan afdække problemstillinger vedrørende økonomiske kredsløb og balance- og fordelingsspørgsmål,

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

ETU - VID EUD/EUX Business

ETU - VID EUD/EUX Business ETU - VID EUD/EUX Business Handlings- og opfølgningsplan 2016 Alle erhvervsuddannelser har i oktober/november 2015 gennemført en elevtrivselsundersøgelse. Spørgerammen er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

VID Erhvervsuddannelser

VID Erhvervsuddannelser VID Erhvervsuddannelser Reformimplementering og obligatoriske indsatsområder Hvert forår udarbejder Viden Djurs en handlingsplan, der fastlægger de udviklings- og forandringsbehov, som uddannelserne under

Læs mere