Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner"

Transkript

1 Projekt nr Titel: Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme Udført af: Teknologisk Institut Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner

2 Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme: tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner September 2011 Christian Holm Christiansen Jørgen Kjeldgaard Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

3 Forord Projektet "Omlægning af husholdningers elforbrug til fjernvarme" er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U konto prj.nr og er gennemført med Teknologisk Institut som udførende og Fjernvarme Fyn som medlemsværk. Denne rapport er en sammenfatning af projektets resultater. Følgende medarbejder har været en del af projektgruppen gennem projektforløbet: Teknologisk Institut: Fjernvarme Fyn: Jørgen Hede Kjeldgaard Christian Holm Christiansen Dorthe Hindsgaul Lars Rasmussen Jan Strømvig Projektgruppen vil benytte lejligheden til at takke Gunnar Nilsson og Oluf Ingulf fra Göteborg Energi for præsentation af og information om de fjernvarmeforsynede maskiner i Göteborg Energi s demonstrationshus Fjärrvärmehuset. Desuden en tak til Thomas Persson, Högskolan Dalarna for hjælp til fremstilling af en varmevekslerforsynet opvaskemaskine til Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse. Endelig vil projektgruppen gerne takke Martin Bang-Hansen fra Gorenje Group Nordic (før AM Hvidevarer A/S) og Michael Bilde Jensen (tidligere AM Hvidevarer A/S) for at stille vaskemaskiner til rådighed for projektet, samt Anders Sahlén fra ASKO Appliances AB for information og rådgivning om vaskemaskiner med koldt- og varmtvandstilslutning samt maskiner med indbyggede varmevekslere. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

4 Resumé Både i nybyggeri og i det eksisterende byggeri vil fjernvarmforbruget falde fremover. Det skyldes dels stramninger i Bygningsreglementet, og dels de energibesparelser der vil ske i forbindelse med fjernvarmeselskabernes energispareindsats. Det lavere fjernvarmeforbrug er en udfordring, både i forhold til et relativt større varmetab i ledningsnettet, men også i forhold til temperaturtab. Derfor har der bl.a. i Sverige været fokus på mulighederne for at omlægge elforbrug til fjernvarme bl.a. ved at anvende husholdningsmaskiner med indbyggede varmevekslere og/eller vaskemaskiner med separate koldt- og varmtvandsindtag. Under ideelle forhold kan tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner med indbyggede varmevekslere erstatte over 80 % af elforbruget med fjernvarme. For vaskemaskiner, der benytter varmt vand kan over 70 % af elforbruget erstattes med fjernvarme. Denne rapport ser på mulighederne for at anvende teknologien i fjernvarmeforsynede huse i Danmark. Vaskemaskiner med koldt- og varmtvandsindtag har været på markedet i det professionelle segment fx til fællesvaskerier, institutioner mv. igennem en årrække. På markedet for husholdningsapparater har der også været forskellige tilløb fra producenterne, og i forbindelse med projektet er der fundet 3 vaskemaskiner, som sælges på det danske marked. Desuden kan mange opvaskemaskiner tilsluttes varmt vand direkte - det er normalt angivet i brugervejledningen, hvis det er muligt. En af vaskemaskinerne er testet i Teknologisk Instituts vaskelaboratorium ved forskellige vaskeprogrammer og med typiske danske brugsvandstemperaturer i fjernvarmeinstallationer på hhv. 45 C og 55 C. Resultaterne viser, at mellem 69 % og 74 % af elforbruget kan erstattes med brugsvand produceret på fjernvarme for en 40 C vask - ved 60 C og 90 C vask falder andelen. En anden væsentlig fordel ved maskinerne er en kortere vasketid, som varierer fra program til program, men er i størrelsesordenen 20 minutter. Vaskemaskinen er afprøvet i praksis dels i Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse, dels hos fire af Fjernvarme Fyns kunder. Maskinerne blev installeret hos to kunder med gennemstrømningsvandvarmer og 2 kunder med varmtvandsbeholder. Kunderne har generelt været glade for maskinerne og resultaterne bekræfter resultaterne fra laboratoriet. For at vurdere besparelsen på årsbasis, er der udviklet et regneark som benytter typiske vaskeprofiler, testdata for maskinerne og energipriser som input. Regnearket tager desuden hensyn til de tab, der er på grund af varmtvandstilslutningerne. Regnearket er benyttet til at beregne standardværdier for varmtvandstilslutning af vaske- og opvaskemaskiner, som er implementeret i standardværdikataloget pr. 1. januar Derudover er regnearket anvendt som grundlag for at give nogle generelle anbefalinger vedrørende varmtvandstilslutning. Følges anbefalingerne fås en typisk årlig besparelse på energiregningen på kr ,- ved samtidig tilslutning af opvaskemaskine og vaskemaskine med separate koldt- og varmtvandstilslutninger. I nybyggeri kan installationerne forberedes for varmtvandstilslutning for ca. kr. 1800,- ekskl. moms. Det er imidlertid vigtigt at det udføres fra start, da det ved skjulte installationer kan være vanskelligt at gøre senere. I eksisterende byggeri vil udgifterne til varmtvandstilslutning afhænge af forhold som fx afstand til vandvarmer og om der allerede findes en varmtvandshane i opstillingsrummet. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

5 Fjernvarme Fyn har som resultat af projektet besluttet at promovere vaskemaskiner med separate koldt- og varmtvandstilslutninger ved at yde et tilskud til installation til de første 100 kunder der køber en maskine. Udover besparelsen på energiregningen og den kortere vasketid ser Fjernvarme Fyn også en fordel i CO 2 -bespareslen, der er opgjort til ca. 43 %. Fjernvarme Fyn vil desuden promovere varmtvandstilslutning på deres hjemmeside og i forbindelse med bestilling af stik, så varmtvandstilslutning også kan tænkes ind ved projektering af nybyggeri. Gennemregning af forskellige eksempler viser desuden, at varmtvandsforbruget øges med i størrelsesordenen 5-15 % ved varmtvandstilslutning af vaske- og opvaskemaskiner, hvilket især vil have positiv betydning for fjernvarmenettets drift i sommermånederne. Det vurderes desuden, at introduktion af varmtvandstilsluttede maskiner ikke vil påvirke designforholdene ved udlægning af fjernvarmenet. I efteråret 2011 forventer den svenske producent ASKO at introducere tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner med indbyggede varmevekslere, de såkaldte HWC-maskiner (Heating Water Circuit). Med de nye maskiner kan en større del af elforbruget erstattes med fjernvarme. Det skyldes dels at tørretumblerne kommer med, men også at elbesparelsen i opvaskemaskinerne med varmeveksler generelt er højere. HWC-maskinerne kan erstatte mest el ved en høj fremløbstemperatur og producenten anbefaler generelt ikke fremløbstemperaturer under 55 C. Maskinerne stiller generelt større krav til installationerne end de varmtvandstilsluttede maskiner, hvilket medfører større installationsomkostninger. Til gengæld forventes en årlig besparelse på energiregningen i størrelsesordenen kr ,- ved tilslutning af tørretumblere, vaske- og opvaskemaskiner med indbyggede varmevekslere. I forhold til lavenergibyggeri vil det årlige fjernvarmeforbrug kunne øges med over 10 % om året. På den baggrund opfordres til, at der gennemføres forskellige udviklings- og demonstrationsaktiviteter for at få fastlagt, hvordan disse maskiner kan indpasses i dansk fjernvarmeforsyning, hvor vi i forhold til andre lande bl.a. kører med direkte tilslutning og med lave fremløbstemperaturer. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

6 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé Indledning Hidtidige undersøgelser og erfaringer Husholdningsapparater på markedet Laboratorietest Feltforsøg Nøgletal og standardværdier for varmtvandstilsluttede maskiner Anbefalinger Referencer Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

7 1. Indledning Baggrund Erstatning af el-energi med varmeenergi, fortrinsvis fjernvarmeenergi, til forsyning af husholdningsapparater især vaske- og opvaskemaskiner samt tørreapparater, vil kunne bidrage til forsyningsselskabernes energispareindsats. Umiddelbart gælder at 1 kwh el, der erstattes med varmeenergi, opgøres som en besparelse på 1,5 kwh. Konceptet vil endvidere forøge fjernvarmeforbruget, særligt om sommeren, hvor der kan være for meget varme i systemet. Ud af 2,4 millioner danske husstande har 80 % vaskemaskine, 65 % opvaskemaskine og 55 % har tørretumbler. Det samlede el-energiforbrug hertil udgør ca.1300 GWh i alt ved traditionel el drift. For de 60 % af husstandene, der forsynes med fjernvarme, svarer det til ca. 780 GWh el. Hvis der anvendes maskiner med varmevekslere, kan op mod 80 % af el-energien erstattes med fjernvarmeenergi. Anvendes der alternativt fx vaskemaskiner med varmtvandsindtag, kan op mod 70 % af maskinens energiforbrug erstattes af fjernvarmeenergi. Konceptet forventes at ligge til grund for en samlet omkostningseffektiv installation til den eksisterende boligmasse, og til nyt lavenergibyggeri og vil på én gang kunne erstatte el-energi og udnytte den ekstrakapacitet der findes i fjernvarmenettet, som følge af svingninger i aftaget og de stadig mere varmeeffektive boliger. Formål Det er formålet med projektet at foreslå installationsløsninger samt kortlægge og demonstrere de elbesparelser, der kan opnås ved at anvende vaske-, opvaske- og tørremaskiner med varmtvandsindtag eller varmeveksler i husholdninger forsynet med fjernvarme. På grundlag heraf defineres standardnøgletal, der kan anvendes til at dokumentere realiserede besparelser i fjernvarmeselskaberne. Endvidere analyseres konverteringens betydning for fjernvarmeselskabets driftsforhold og for forbrugerøkonomien. Udførelse Projektet er delt op i følgende delopgaver: 1) Hidtidige undersøgelser og erfaringer Rapporter, artikler, brugervejledninger mv. granskes med henblik på identificering af tilgængelige forsøgsresultater, installationsløsninger, nøgletal mv. for professionelle maskiner og husholdningsapparater. 2) Husholdningsapparater på markedet Producenter og leverandører af husholdningsapparater kontaktes med henblik på identificering af tilgængelige modeller/prototyper for vaske-, opvaske- og tørremaskiner. Det undersøges hvilke tilkoblingssystemer, der passer ved nybygning og ved eksisterende byggeri. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

8 3) Test af apparater i laboratoriet Gennemførelse af test, hvor tilkoblede apparater gennemløber vaske-, opvaske- og tørreprogrammer som i boliginstallationer, men under kontrollerede forhold med måling og registrering af centrale forbrugs- og ydelsesparametre, således at anvendelse med fjernvarme og el kan sammenlignes (Baseres på EN for vask, EN for opvask og EN for tørring). 4) Demonstration af apparater i praksis Fjernvarmeselskaberne har et indgående kendskab til de aktuelle typer af husinstallationer og hermed et godt grundlag for at vurdere egnetheden af tilslutningsløsninger. Desuden kender fjernvarmeselskaberne deres områders tekniske muligheder og behov og dermed hvor fjernvarme- og evt. varmtvandstilsluttede vaske -, opvaske- og tørremaskiner hensigtsmæssigt kan installeres. Maskiner demonstreres i 2-4 fjernvarmeforsynede boliger, samt i Teknologisk Instituts demonstrationshus EnergyFlexFamily. 5) Nøgletal og standardværdier Et antal eksisterende installationer gennemgås med henblik på at afdække, hvornår forudsætningerne (rimelig afstand mellem fjernvarme og husholdningsapparat, brugstid mv.) er til stede for at anvende fjernvarmeenergi i disse husholdningsapparater. Der udarbejdes nøgletal med løbende kontakt til Energistyrelsen, så det kan få status af officiel standardværdi til brug i energispareindsatsen. 6) Anbefalinger Det vurderes hvilke fordele, der er for forbrugeren og fjernvarmeselskabet fx potentiale for energibesparelser, forøget salg af varme om sommeren, bedre udnyttelse af nettet mv. anbefalingerne sammenfattes. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

9 2. Hidtidige undersøgelser og erfaringer Varmtvandstilsluttede maskiner Vaskemaskiner med varmtvandstilslutning har været på markedet gennem en årrække, men fortrinsvis i det professionelle segment til fællesvaskerier, institutioner mv. Omkring år 2000 gennemførte Forbrugerstyrelsen en række test af både husholdningsmaskiner og professionelle maskiner ved standardbetingelserne svarende til en 60 ºC vask jf. EN Resultaterne for 5 maskiner viste, at % af maskinernes elforbrug kunne erstattes med energi fra forsyning med 60 ºC varmt vand, se figur 1. Ved lavere vasketemperatur vil kunne opnås en endnu større andel. kwh/vaskecyklus 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Varmt vand (60 C) el Figur 1 Testresultater for vaskemaskiner med separat koldt-og varmtvandstilslutning, 60 ºC vask, 60 ºC varmt vand [1]. Selvom de professionelle vaskemaskiner for det meste har varmtvandsindtag, er de ofte ikke tilsluttet varmt vand. I en konkret sag med tilslutning af tre eksisterende maskiner til varmt vand, viser en energirådgiverberegning [2] en besparelse på 2700 kwh el pr. år svarende til 900 kwh pr. maskine. Elforbruget erstattes med varmt vand produceret på fjernvarme. Der er beregnet en investering til tilslutning på kr. 3500,- og en årlig samlet besparelse på kr. 3600,-, hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på ca. 1 år. Generelt kan regnes med et sted mellem vaske pr. maskine i fællesvaskerier om året. På hjemmesiden findes en liste med professionelle vaskemaskiner. Der er dog ikke regnet med varmtvandstilslutning i beregningseksemplerne, men hjemmesiden giver et godt billede af moderne professionelle vaskemaskiners energiforbrug. For opvaskemaskiner må regnes med en lavere andel af varmt brugsvand typisk % af det samlede energiforbrug. Mange husholdningsopvaskemaskiner kan tilsluttes varmt vand til den eksisterende koldtvandsstuds. Det vil normalt være angivet i bruger- Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

10 vejledningen, om det kan lade sig gøre og under hvilke betingelser. På det professionelle marked findes der i dag maskiner, der har både koldt- og varmtvandsindtag [3]. Varmtvandstilsluttede vaske- og opvaskemaskiner har vundet noget indpas i andre lande, også for husholdningsmaskinernes vedkommende. I den tyske standard for passivhuse, som er lavenergihuse med et meget lavt energiforbrug, indgår husholdningsapparaternes elforbrug i godkendelseskriterierne [4]. Det er i den forbindelse muligt at indregne effekten af varmtvandstilsluttede maskiner. For opvaskemaskiner indregnes en varmtvandsandel på 50 %, og for vaskemaskiner indregnes en varmtvandsandel på 45 %, hvis der ikke er specifikke data for maskinerne tilgængelige. Varmeforsynede maskiner med indbygget veksler Moderne vaske- og opvaskemaskiner har et lavt vandforbrug til hovedvasken hhv. ca liter og ca. 5 liter (hovedvask er uden vand til skylning). Det gør det vanskelligt, at tilføre maskinerne store mængder energi via vandindtaget. Derfor har der dels i Holland, dels i Sverige været gennemført forsknings- og udviklingsprojekter, hvor maskinerne forsynes indirekte gennem indbyggede varmevekslere. Maskinerne kan så tilføres varme, når det passer ind i processen. For tørretumblere tilføres varmen kontinuerligt gennem hele processen, hvilket også gør det fordelagtigt med varmevekslere i disse maskiner. I en IEA-DHC-rapport [5] refereres bl.a. til resultater fra et arbejde, hvor maskiner med varmtvandsindtag sammenlignes med maskiner med varmeveksler [6]. For opvaskemaskinen med varmeveksler kan op til 78 % af energien tilføres som varme ved en fremløbstemperatur på 70 ºC, hvor det for en opvaskemaskine forsynet med 55 ºC varmt brugsvand kun er ca. 1/3 af elforbruget, der kan erstattes. Tilsvarende gælder for vaskemaskinerne ved en 60 C vask, at op til 77 % eller praktisk talt al varmeenergien kan tilføres via varmeveksler ved fremløbstemperaturer >75 C, hvor vaskemaskinen med 55 C varmt brugsvand kan erstatte ca. 1/3 af elforbruget. Med henvisning til figur 1 kan denne andel for de varmtvandstilsluttede vaskemaskiner dog variere noget fra produkt til produkt, ligesom det ved en 40 ºC vask typisk er muligt at dække hele varmeenergien. Den umiddelbart største gevinst ved varmeveksler frem for varmtvandstilslutning opnås således for opvaskemaskinerne. Tørretumblere kan ikke tilsluttes varmt vand, men eksempler findes med indbyggede varmevekslere. I IEA-DHC-rapporten [5] henvises også til en kondenstørretumbler med indbygget varmeveksler, som ved en tørrecyklus med 5 kg tøj bruger 3,4 kwh tilført via varmeveksler og 0,77 kwh tilført som el, hvilket giver en varmeandel på ca. 81 %. Göteborg Energi har udstyret et forsøgshus Fjärrvärmehuset med en række apparater, hvor el kan erstattes med fjernvarmeopvarmning [7]. Udover husholdningsmaskiner med varmeveksler er der bl.a. også et absorptionskomfortkøleanlæg og et udendørs spa bad. Projektgruppen har besøgt huset for at se på maskinerne og installationerne, se figur 2, 3 og 4. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

11 Figur 2 Fjärrvärmehuset i Gøteborg [8] Figur 3 Tørretumbler og vaskemaskine i Fjärrvärmehuset [8] Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

12 Figur 4 Gunnar Nilsson og Olof Ingulf, Göteborg Energi viser det fjernvarmeforsynede udendørs spa bad frem Fjärrvärmehuset forsynes med fjernvarme indirekte. I Sverige er det normen, at fremløbstemperaturen til radiatoranlæg i enfamiliehuse er udetemperaturkompenseret. Da de varmeforsynede maskiner er mest effektive ved høj fremløbstemperatur, giver det således ikke mening at tilslutte maskinerne til radiatorkredsen. Derfor er der i teknikrummet installeret en varmeveksler med en separat kreds, der forsyner tørretumbler, opvaskeog vaskemaskine, se figur 5. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

13 Figur 5 Fjernvarmevekslere i "Fjärrvärmehuset" Den separate kreds, figur 6, forsyner tørretumbler og vaskemaskine i vaskerummet, der ligger lige ved siden af teknikrummet. Desuden føres den separate kreds op til opvaskemaskinen i køkkenet lige over. Der er altså tale om en forholdsvis kompakt installation. På figur 7 ses den indbyggede varmeveksler i opvaskemaskinen, som er af rør-i-rørtypen, hvor opvaskevandet føres modstrøms i det inderste rør. Indføring af frem og retur fra den separate kreds kan ses på bagpladen inde i opvaskemaskinen (øverste venstre hjørne). Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

14 Figur 6 Den separate kreds til varmevekslermaskinerne i "Fjärrvärmehuset" Figur 7 Et kig ind i opvaskemaskinen med varmeveksler Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

15 Den svenske hvidevareproducent ASKO har bl.a. tilskyndet af projektet i Göteborg videreudviklet på de varmetilsluttede maskiner med indbygget veksler og forventer i efteråret 2011 at introducere disse maskiner på dels det professionelle marked, dels på markedet for husholdningsmaskiner. Målsætningen for udviklingsarbejdet har bl.a. været at maskiner med indbygget varmeveksler højst må koste 1000,- svenske kroner mere end en tilsvarende traditionel maskine [9]. Modsat kondenstørretumbleren i Fjärrvarmehuset er ASKO s tørretumbler af aftrækstypen. ASKO kalder konceptet med indbyggede varmevekslere i maskinerne for HWC (Heating Water Circuit) og opgiver en fjernvarmeandel på over 80 % af energiforbruget til både tørretumbler, vaske- og opvaskemaskine ved en fremløbstemperatur på 80 ºC [10]. Det er dog en forholdsvis høj fremløbstemperatur set med danske briller, men lover godt for effektiviteten også ved lavere fremløbstemperaturer. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

16 3. Husholdningsapparater på markedet Varmtvandstilsluttede vaskemaskiner Ved projektets start blev det undersøgt hvilke vaskemaskiner med både koldt- og varmtvandstilslutning, der umiddelbart var tilgængelige på det danske marked. Undersøgelsen resulterede i følgende tre maskiner: Fabrikat Model Kapacitet ASKO W6863w ECO 7 kg BOSCH WAE24413, Maxx7, Energy Save 7 kg Miele W5841 WPS EcoComfort 7 kg Modellen fra BOSCH er tilsyneladende siden udgået af produktprogrammet, men på det tyske marked markedsføres en ny model med koldt- og varmtvandstilslutning under navnet WAQ28410 Avantixx 7, Energy Save. Markedet udvikler sig hele tiden, og der kan derfor være flere modeller end de her nævnte på andre markeder i Europa. Producenten BEKO har tidligere markedsført en solvaskemaskine med modelbetegnelsen WMD i de tysktalende lande i Europa. Varmtvandstilsluttede opvaskemaskiner Som tidligere omtalt kan mange opvaskemaskiner, også eksisterende, tilsluttes varmt vand på koldvandsstudsen. Der er meget lidt information tilgængelig i bruger- og installationsvejledninger om de faktiske besparelser. ASKO opgiver dog i deres brochuremateriale følgende for deres ECO-modeller [11]: Varmtvandstemperatur, 60 ºC Program Normal* Daglig 65/65* Quick* Koldtvandstilslutning** Minutter kwh 168 1, , ,13 Varmtvandstilslutning** Minutter kwh 154 0, , ,01 Tidsbesparelse pr. vask Elbesparelse pr. vask Elbesparelse pr. vask Minutter kwh % 14 0, , ,12 92 * Beregninger baseret på europæisk standard med 12 kuverter, ** Målt ved en koldtvandstemperatur på 15 ºC og en varmtvandstemperatur på 60 ºC. Det ses, at der udover en elbesparelse også er en tidsbesparelse. Normalprogrammet svarer til det program maskinerne normalt testes ved i forbindelse med energimærkning. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

17 Der er ikke umiddelbart data til rådighed ved andre varmtvandstemperaturer end 60 ºC. Derfor er der lavet et estimat af data for varmtvandstemperaturer 45 ºC og 55 ºC ud fra følgende forudsætninger: - At maskinen tager et fast volumen vand ind uafhængigt af vandets temperatur - At hele energiforbruget til opvarmning til vask netop dækkes ved en varmtvandstemperatur på 60 ºC i programmerne Normal og Daglig 65/65. Den forudsætning kan ikke gælde ved Quick-programmet, hvorfor der ikke er estimeret data for dette. Energiforbruget til opvarmning kan på den baggrund korrigeres i forhold til varmvandtemperaturen. De beregnede data fremgår af nedenstående to tabeller. Varmtvandstemperatur, 45 ºC Program Normal* Daglig 65/65* Quick* Koldtvandstilslutning** Minutter kwh 1,05 1,46 - Varmtvandstilslutning** Minutter kwh 0,8 0,98 - Tidsbesparelse pr. vask Minutter Elbesparelse pr. vask kwh 0,25 0,48 - Elbesparelse pr. vask % * Beregninger baseret på europæisk standard med 12 kuverter, ** Beregninger ved en koldtvandstemperatur på 15 ºC og en varmtvandstemperatur på 45 ºC. Varmtvandstemperatur, 55 ºC Program Normal* Daglig 65/65* Quick* Koldtvandstilslutning** Minutter kwh 1,05 1,46 - Varmtvandstilslutning** Minutter kwh 0,74 0,82 - Tidsbesparelse pr. vask Minutter Elbesparelse pr. vask kwh 0,31 0,64 - Elbesparelse pr. vask % * Beregninger baseret på europæisk standard med 12 kuverter, ** Beregninger ved en koldtvandstemperatur på 15 ºC og en varmtvandstemperatur på 55 ºC. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

18 Varmetilsluttede maskiner med indbygget varmeveksler ASKO s varmetilsluttede (HWC) husholdningsmaskiner, der forventes på markedet i efteråret 2011, opgives med følgende data [10]: Funktion Model Kapacitet Elforbrug, standard* kwh Elforbrug, HWC** kwh Elbesparelse % Opvaskemaskine D5654 XL 14 kuverter 1,04 0,16 85 Vaskemaskine W kg 1,2 0,2 85 Tørretumbler T784 7 kg 3,51 0,4 89 * Målt i henhold til de europæiske standarder EN50242, EN60456, EN61121, ** Målt med en fremløbstemperatur på 80 ºC og maskinindstilling ECO. Der anbefales en fremløbstemperatur på mindst 55 C, et minimumsflow på 1,6 l/min og en disponibel trykdifferens på 0,3 bar. Ved en fremløbstemperatur på 55 C fås ifølge producenten, for de samme maskiner (i samme rækkefølge, som i tabellen herover), elbesparelser på hhv. 53 %, 50 % og 83 % [9]. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

19 4. Laboratorietest I Teknologisk Instituts vaskelaboratorium er foretaget test af en vaskemaskine med separate koldt- og varmtvandsindtag. Testemne Inden for projektets rammer har det udelukkende været muligt at måle på én maskine. Valget faldt på ASKO s W6863w ECO, som ses på nedenstående billeder, figur 8 og 9. Figur 8 ASKO vaskemaskine med separate koldt- og varmtvandsindtag [12] Figur 9 Bagplade på ASKO vaskemaskine med separate kold- og varmtvandsindtag [12] Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

20 Testprogram og opstilling Testene er foretaget efter retningslinjer i den europæiske standard EN for test af husholdningsvaskemaskiners forbrug og ydeevne. Det vil sige med koldtvandsforsyning med nominel temperatur på 15 ºC, tryk på 2,4 bar og vand med en hårdhed på 14 dh. Varmtvandsforsyningen er leveret fra et parallelt system opbygget til at levere varmt vand med temperaturer op til fx 90 C og ved standardiseret tryk på fx 2,4 bar som for det kolde. I den foretagne afprøvning er anvendt to varmtvandstemperaturer. Én på 55 ºC og en på 45 ºC for at teste repræsentative yderpunkter for husinstallationers varmtvandsforsyning forsynet med fjernvarme. Ved hver af de valgte varmtvandstemperaturer er gennemført test med vaskemaskinernes 60 ºC normalprogram for bomuld. Det vil sige det program, som maskinerne er mærket efter ifølge det nugældende europæiske energimærkningsdirektiv for vaskemaskiner. Desuden er der gennemført test med 40 ºC-programmet og med 90 ºCprogrammet. Ved hver vaskeprogram er udført en række kørsler med vekselvis både varmt- og koldtvandstilførsel og kun med koldtvandstilførsel. Gennemgang af resultater Se tabel i figur 10 for resultater målt med varmtvandstemperatur 55 ºC og tabel i figur 11 for resultater målt med varmtvandstemperatur 45 ºC. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

21 ASKO lab test kv and vv Warm water tempearture 55 C Run Testnr Testnr Water cold Water warm Water total Water total Water energy El energy Energy El energy Tot energy Time Wash Water energy/ Main cold Tot cold Main Main Main Main Total main total temp Tot energy l C l l C l l kwh kwh kwh kwh min min C % Kol.: vv ,72 15,5 51,29 15,86 54,9 16,58 67,16 0,736 0,330 1,066 0,443 1, , kv ,05 15,0 67,57 17,05 67,57 0,001 1,010 1,009 1,123 1, , vv ,82 15,4 51,34 15,76 55,1 16,58 67,11 0,735 0,266 1,001 0,382 1, , kv ,14 15,2 67,69 17,14 67,69 0,003 0,985 0,988 1,094 1, , vv ,84 15,5 51,15 15,87 54,5 16,71 67,03 0,730 0,327 1,057 0,449 1, , vv ,76 15,6 58,51 15,71 55,4 16,47 74,22 0,739 1,218 1,957 1,341 2, vv ,81 15,0 58,50 15,79 54,0 16,60 74,29 0,716 1,057 1,773 1,185 1, kv ,88 15,9 74,49 16,88 74,49 0,017 1,960 1,977 2,083 2, kv ,00 15,1 74,74 17,00 74,74 0,001 1,807 1,808 1,992 1, vv ,32 15,8 53,83 11,69 55,0 15,01 65,53 0,547 0,070 0,617 0,178 0, vv ,81 15,2 51,23 15,96 55,4 16,77 67,20 0,750 0,092 0,842 0,210 0, kv ,92 15,5 67,60 16,92 67,60 0,009 0,662 0,671 0,771 0, kv ,04 15,7 67,57 17,04 67,57 0,013 0,567 0,580 0,676 0, Figur 10 Tabel med resultater for vask med varmtvand med temperatur 55 ºC og med ren el. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

22 Tabellerne, eks. Figur 10, viser i første kolonne den nominelle temperatur for det kørte vaskeprogram 60 ºC, 90 ºC og 40 ºC efterfulgt af bogstaverne vv for de test, hvor der er åbnet for både varmtvandsindtag og koldtvandsindtag og kv for de test, hvor kun koldtvandsindtag er åbnet. Kolonne 4 viser mængden af koldt vand indtaget af maskinen til senere opvarmning til hovedvasken. Vandets temperatur ved indtag har været, som angivet i kolonne 5. I alt har maskinen indtaget mængder af koldt vand, som angivet i kolonne 6, inklusive vand til efterfølgende skyl af tøjet, hvor der normalt anvendes koldt vand, der ikke opvarmes. Tilsvarende viser kolonne 7 mængden af varmt vand indtaget af maskinen til hovedvasken. Vandets temperatur ved indtag har været, som angivet i kolonne 8. I alt har maskinen indtaget mængder af koldt og varmt vand til hovedvasken, som angivet i kolonne 9. Det ses, at det samlede vandindtag til hovedvasken er rimeligt uafhængigt af, om der anvendes varmt vand. Det samme gælder for det samlede vandindtag for de enkelte vaske ved en given nominel vaskeprogramtemperatur, som det ses af kolonne 10. Energien i det indtagne vand til hovedvask er beregnet i kolonne 11, baseret på indtagstemperaturen i forhold til den nominelle indtagstemperatur på 15 ºC i standarden EN I kolonne 12 ses den supplerende el-energi, som maskinen har anvendt. Den totale energi tilført vandet i hovedvasken enten som varmtvandsenergi, eller el-energi er vist i kolonne 13. Endelig er den totale energi til hele vaskeprogrammet inklusive pumpning af vand og tromlebevægelser under skyl og centrifugering givet i kolonne 15. Kolonne 16 og 17 viser tiden for hovedvasken og hele vasketiden for programmer kørt med og uden et varmtvandsindtag. I kolonne 18 er oplyst den maksimale vasketemperatur målt i vasketøjet, som maskinen har nået ved det pågældende vaskeprogram. Endelig i kolonne 19 ses hvor stor en del af det totale energiforbrug til en vask, der er kommet fra varmtvand ved anvendelse af netop disse programmer på netop denne vaskemaskine. Det ses, at varmtvandsenergien dækker ca. 2/3 af energien ved 60 ºC-programmet, ca. 1/3 af energien ved 90 ºC-programmet, og hele ca. 3/4 af energien ved 40 ºC-programmet. Det ses, at samtidig med el-energibesparelsen kan vasken gøres 10 til 30 minutter hurtigere afhængig af valgt program. Projektrapport - Omlægning af husholdninger elforbrug til fjernvarme

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug.

Professionelle opvaskemaskiner repræsenterer en væsentlig del af Danmarks energi og vandforbrug. 1 Indhold Forord:... 3 Rumtemperatur... 4 Vandtilslutning:... 4 Smudsen:... 4 Afspændingsmiddel:... 4 Referancemaskine:... 5 Definitioner:... 5 Tallerkner pr. vask... 5 Energi pr. vask... 5 Vand pr. vask...

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvej 14 Postnr./by: 2635 Ishøj BBR-nr.: 183-015834 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger.

Varmt brugsvand. Måling af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. EFP 05, J.nr. 33031-0055: Energi-effektiv produktion og fordeling af varmt brugsvand i bygninger, set i lyset af EU s bygningsdirektiv og kommende nationale krav til bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand.

Læs mere

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet

Energigennemgang af Klima og Energiministeriet Energigennemgang af Klima og Energiministeriet 2009 Klima- og Energiministeriet Tekniske besparelsestiltag Denne energigennemgang af Klima og Energiministeriet er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby,

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lysbovej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007718 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme

Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme Forventede og aflæste forbrug måned for måned til varme vand og el Marts Normalår Graddag Aflæste forbrug + Besparelse Summeret Aflæste forbrug måned Budget Korr.budget Forbrug pr. VKO- - Merforbrug Korr.budg.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kongensgade 1 Postnr./by: 6070 Christiansfeld BBR-nr.: 621-259743 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norupvej 31 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-006788 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allegade 31 Postnr./by: 4690 Haslev BBR-nr.: 320-000043 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langelandsgade 11 Postnr./by: 8700 Horsens BBR-nr.: 615-070084 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering

Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering Velkommen til fyraftensseminar om miljø- og energioptimering AGENDA Præsentation af Gemina Termix Fremtidens krav til fjernvarmen - og hvordan vi opfylder dem Præsentation af seneste nyheder Casestory

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baldersvej 5 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-025947 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2012 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - vinduer, døre, ovenlys og glaspartier

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej 102 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-869177 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s

Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 200009726 22. december 2008 d.a.i. arkitekter I ingeniører a/s SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Blegen 8 6200 Aabenraa 580-017118-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011

Energy Cool. Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Energy Cool Messe C Energikonference 26. Oktober 2011 Profil Henrik Thorsen Stifter af Energy Cool 41 år Agenda Hvem er Energy Cool? Hvad kan Energy Cool tilbyde? Hvordan kan Energy Cool hjælpe dig? Hvem

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning

Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGER. Reglerne om ecodesign og energimærkning -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af Producerer eller importerer du husholdningsvaskemaskiner? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold:

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Lindegårdshegnet 7 4500 Nykøbing Sjælland 306-039550-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Munkedammen 22 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010295 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13

Notat BILAG 2. Fremtidens Parcelhuse - Energiberegningerne Jesper Kragh. 27. aug. 2010 Journal nr. 731-051. Side 1 af 13 Notat BILAG 2 Fremtidens Parcelhuse - Energierne Jesper Kragh 27. aug. Journal nr. 731-51 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Energierne Energimærkning af bygninger sker ved en af energiet til varme og varmt brugsvand

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning

Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Dansk Fjernvarme, 9. og 10. december 2014 Lave temperaturer i eksisterende fjernvarmeforsyning Flemming Hammer, Energiplanlægning og fjernvarme 1 Aktuel viden, udfordringer og perspektiver "Etablering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klitrosevej 11 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-248881 Energikonsulent: Ole Toustrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sundby Alle 76 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000229 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Poplens Kvarter 1 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010618 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere