VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tine Damkjær Bagger VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 128 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN AF VINTERTJENESTEN KAPITELINFORMATION DEFINITIONER LOVGRUNDLAG VEJDIREKTORATETS RETNINGSLINJER REGULATIV FOR STATSVEJNETTET STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJE STRUKTUR OG ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN KAPITELINFORMATION OVERORDNET ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN REFERENCEFORHOLD STRATEGISK VINTERTJENESTE OPERATIV VINTERTJENESTE OPGAVEKOORDINATORER VINTERVAGTERNE DRIFTSAFDELINGSLEDEREN I AALBORG FAGNETVÆRKET FOR VINTER MEDARBEJDERE OG KONTAKTOPLYSNINGER VINTERTJENESTENS SAMARBEJDSPARTNERE KAPITELINFORMATION INTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OVERORDNET STRATEGI OG ØKONOMI (IKKE OPDATERET) KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL RESULTATKONTRAKT (HANDLINGSPLAN) VEJDIREKTORATETS STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJNETTET MILJØHENSYN BRUGERUNDERSØGELSER ØKONOMI OG BUDGETOPFØLGNING KONTOPLAN OG KONTERINGSVEJLEDNING STRATEGI FOR UDBUD (IKKE OPDATERET) KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VEJDIREKTORATETS UDBUDSPOLITIK REGELGRUNDLAG

3 3 af ENTREPRISESTRUKTUR ÅRSHJUL FOR UDBUD OG INDKØB PRAKTISK GENNEMFØRELSE OG UDBUDSSTØTTE INFORMATION OG PRESSE KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL HJEMMESIDER PRESSEHÅNDTERING HENVENDELSER FRA BORGERE MINISTERBESVARELSER SYSTEMER OG TEKNOLOGI KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VINTERSYSTEMER ØVRIGE SYSTEMER IV-OPGAVER VEDRØRENDE VINTERSYSTEMERNE BRUGERUDDANNELSE GLATFØREVARSLINGSSTATIONER OG WEBKAMERAER KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL GENERELT KONTROLMÅLINGER PÅ GLATFØREVARSLINGSSTATIONER FEJLMELDING AF UDSTYR ISBILMÅLINGER DATABASEN I VINTERMAN UDVIKLINGSOPGAVER OG SAMARBEJDSFORA KAPITELINFORMATION GENERELT ORGANISERING OG ROLLEFORDELING VINTERUDVALGET DUG VEJREGELRÅDET KOMMUNEVINTERNETVÆRK INTERNATIONALE FORA BEREDSKABSKOORDINATION/POLITIET KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING VEJDIREKTORATETS BEREDSKABSKOORDINATION KOORDINATION MED POLITIET VEDRØRENDE VINTER

4 4 af METEOROLOGI KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL UDBUD AF METEOROLOGIYDELSER AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE METEOROLOG DATA OG PROGNOSER TELEFONISK RÅDGIVNING INSTRUKSER VINTERCENTRAL ADMINISTRATIV DEL KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL BEMANDING OG VAGTPLANER HELBREDSTJEK AF VINTERVAGTER OPSTARTSMØDER OG EVALUERING AF SÆSON PROFIL FOR VINTERVAGTER FYSISKE RAMMER PÅ VINTERCENTRALEN VEDLIGEHOLDELSE AF DATA I VINTERMAN VINTERCENTRAL OPERATIV DEL KAPITELINFORMATION GENERELT OM INSTRUKSERNE OVERVÅGNING, UDKALD OG STYRING AF INDSATS ØVRIGE OPGAVER UDSTYR PÅ VAGTCENTRALEN VINTERTILSYN KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VINTERTILSYNETS OPGAVER EKSTERNT VINTERTILSYN AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE VINTERTILSYNSOPGAVEN UDDANNELSE AF VINTERTILSYNET INSTRUKSER A VÆRKSTEDER A.1. KAPITELINFORMATION A.2. ORGANISERING OG ROLLEFORDELING A.3. ÅRSHJUL A.4. OM UDBUDDET SERVICERING AF VINTERMATERIEL A.5. OM VÆRKSTEDERNE A.6. VÆRKSTEDERNES OPGAVER A.7. GENERELT A.8. VEJDIREKTORATETS ENTREPRISESTYRING

5 5 af B. MATERIEL B.1 KAPITELINFORMATION B.2 ORGANISERING OG ROLLEFORDELING B.3 ÅRSHJUL B.4 STRATEGI VEDRØRENDE MATERIEL B.5 INDKØB AF MATERIEL B.6 AFSKAFFELSE AF MATERIEL B.7 DATAOPSAMLING OG GPS-STYRET SPREDNING B.8 OPBEVARING UDENFOR BEREDSKABSPERIODEN B.9 UDVIKLING AF MATERIEL B.10 ADMINISTRATION AF MATERIEL B.11 INSTRUKSER ENTREPRENØRER DOKUMENTINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING OPGAVEOVERBLIK UDBUD AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE ENTREPRENØRER RUTEPLANLÆGNING UDDANNELSE AF CHAUFFØRER CHAUFFØRHÅNDBOG (MAPPE TIL BILERNE) ENTREPRISESTYRING DATA ERSTATNINGSSAGER SKADER PÅ VEJENS UDSTYR INSTRUKSER SALT, SALTDEPOTER OG PEDELFUNKTIONER KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL GENERELT AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE LEVERING AF SALT KONTROL (PRØVEUDTAGNING) AF SALTLEVERANCE BESKRIVES SENERE FAKTURERING OG BETALING VEDRØRENDE SALTLEVERANCER?? AFSNITTET BESKRIVES SENERE SALTDEPOTER - AFTALER, PLACERING M.V DRIFT AF SALTDEPOTER OG MATERIELGÅRDE LÆSSEVAGTER/LÆSSEAFTALER OG LÆSSEMATERIEL LÆSSEMATERIEL SIKKERHED I OG VED SALTDEPOTERNE DATA INSTRUKSER IV-AFTALER MED KOMMUNER M.FL KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING

6 6 af ÅRSHJUL STRATEGI FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED SAMARBEJDSMODELLER OG AFTALEPARADIGMER AKTUELLE AFTALER MED KOMMUNER M.FL DATA VEDRØRENDE KOMMUNEAFTALER ØKONOMI OG AFREGNING HÅNDTERING AF AFREGNING OPGØRELSE AF FAKTURERINGSGRUNDLAG

7 7 af INDLEDNING 1.1 KAPITELINFORMATION Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse Vejdirektoratet udfører vintertjeneste på statsvejnettet i Danmark. Nærværende vinterhåndbog dokumenterer vintertjenestens aktiviteter og fungerer som referenceramme i forbindelse med udførelsen af vintertjenestens opgaver. Vinterhåndbogen beskriver det formelle grundlag for udførelsen af vintertjenestens opgaver og fastlægger rammer, procedurer og succeskriterier for vintertjenesten. Vinterhåndbogen beskriver endvidere rolle- og ansvarsfordelingen i vintertjenesten samt vintertjenestens organisationsstruktur og referencemæssige rammer. Endelig beskriver vinterhåndbogen vintertjenestens enkelte opgaveområder samt retningslinjer for den strategiske og operative udførelse af opgaverne. Vinterhåndbogen tjener således tre primære formål: Vinterhåndbogen dokumenterer udførelsen af vintertjenestens opgaver og aktiviteter Vinterhåndbogen fungerer som praktisk opslagsværk og referenceramme for udførelsen af opgaverne Vinterhåndbogen fungerer som introduktionsmateriale til nye medarbejdere i vintertjenesten. 1.2 ORGANISERING OG ROLLEFORDELING Vinterhåndbogen er et internt dokument og den primære målgruppe er ledelse og medarbejdere direkte involveret i Vejdirektoratets vintertjeneste. Vinterhåndbogen findes alene i elektronisk form og kan tilgås via Vejdirektoratets elektroniske sagsog dokumenthåndtering. Link til 360 sag nr. 13/05673 Samlet Vinterhåndbog seneste opdatering Gennem hele vinterhåndbogen henvises til en række underliggende referencedokumenter og links til offentligt tilgængeligt materiale. I vinterhåndbogen henvises til de instrukser, der er udarbejdet til vintervagter og øvrige aktører. Instrukser til vintervagter beskrives i kapitel 14. Instrukser til øvrige aktører fremgår af de afsnit, der omhandler disse parter. Ejerskabet for vinterhåndbogen er placeret hos fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste. Ejerskabet indebærer ansvar for at sikre, at vinterhåndbogen løbende er opdateret og kan tilgås af relevante interessenter.

8 8 af 128 Det påhviler de enkelte fagkoordinatorer og opgavekoordinatorer at vinterhåndbogen løbende er opdateret, og ikke mindst sikre, at relevante ændringer i procedurer og lignende dokumenteres i vinterhåndbogen. Håndbogen er fast punkt på dagsordenen på Netværk Vinter s møder.

9 9 af GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN AF VINTERTJENESTEN 2.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver det formelle grundlag for Vejdirektoratets udførelse af vintertjenesten på statsvejnettet. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 2.2 DEFINITIONER Retningslinjer Af, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, fremgår, at vejbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for snerydningens gennemførelse hhv. foranstaltninger mod glatføre efter forhandling med politiet. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse I Vejdirektoratets regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier beskrives Vejdirektoratets egen indsats gennem retningslinjer samt pligter pålagt grundejere. Strategi for vintertjeneste på statsveje Dette dokument beskriver bl.a. principper for tilrettelæggelse og udførelse, herunder Vejdirektoratets strategiske mål på sigt. 2.3 LOVGRUNDLAG Vintertjenesten på statsvejnettet udføres i henhold til "Lov om offentlige veje", jf. LBK nr1048 af 03/11/2011 hhv. "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje", jf. LBK nr 1103 af 16/09/2010. Af "Lov om offentlige veje" fremgår følgende af 10: Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt. Af "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" fremgår følgende vedrørende vejbestyrelsens planlægning og udførelse af snerydning af egne veje:

10 10 af Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer snerydningens omfang og rækkefølge, herunder på hvilke offentlige stier snerydning skal finde sted. Nærmere retningslinjer for snerydningens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Tilsvarende fremgår følgende vedrørende vejbestyrelsens planlægning og udførelse af bekæmpelse af glat føre på egne veje: 3. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at træffe foranstaltninger mod glat føre på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, på hvilke strækninger, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge foranstaltninger mod glat føre skal træffes. Nærmere retningslinjer for foranstaltningernes gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Vejdirektoratets retningslinjer er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit 2.4. Herudover har følgende love betydning for udførelsen af vintertjenesten: Færdselsloven, jf. LBK nr.1055 af 09/11/2012 Lov om miljøbeskyttelse, jf. LBK nr 879 af 26/06/2010 Lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr 268 af 18/03/2005. I forbindelse med sidstnævnte henledes opmærksomheden på "Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport", jf. BEK nr 328 af 28/03/2007 med tilhørende bilag. Information vedrørende lovgrundlag, forpligtelser og ansvarsforhold forefindes i Vejreglernes Håndbog i drift af veje (hæfte 6). 2.4 VEJDIREKTORATETS RETNINGSLINJER Omdrejningspunktet i vejbestyrelsens retningslinjer er en inddeling af vej- og stinettet i vintervejklasser hhv. vinterstiklasser. For hver af disse klasser er der knyttet et tilstræbt servicemål. Alle Vejdirektoratets veje (med undtagelse af vej nr. 170/171 på Bornholm) er placeret i den højeste vintervejklasse (Vintervejklasse I) I. For disse veje gælder således, at de tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning, og snerydning igangsættes ved drivedannelse, eller inden der falder op til 3 cm jævnt lag.

11 11 af 128 Med hensyn til stier m.v. kan der benyttes det antal vinterstiklasser, der passer til stinettets afbenyttelse. Der tages udgangspunkt i de vinterstiklasser, der fremgår af Vinterudvalgets "Strategi for vintertjeneste på stats- og kommuneveje". Som supplement til vintervej- og stiklasser med definerede servicemål indgår følgende punkter ligeledes i Vejdirektoratets retningslinjer: Beredskabsperioden for vintertjenesten går fra den 1. oktober til og med den 30. april Prioriteringer ud over klassificering, ved eksempelvis snestorm (f.eks. igangsættes snerydning på holdepladser først, efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner) Servicemål for sideanlæg Forhold vedrørende bortkørsel af sne og snevolde Samarbejde med tilstødende vejbestyrelser. Den strategiske vintertjeneste er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af Vejdirektoratets retningslinjer. Den operationelle vintertjeneste har ansvaret for, at den operationelle udførelse til stadighed opfylder disse retningslinjer. I henhold til lovens 2 og 3, stk. 2 skal de nærmere retningslinjer for snerydning hhv. foranstaltninger mod glat føre fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. 2.5 REGULATIV FOR STATSVEJNETTET Vejdirektoratets "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier" udgør det juridiske grundlag for vintertjeneste på statens veje. Regulativet indeholder en beskrivelse af Vejdirektoratets opgaver og grundejernes forpligtelser, ved henholdsvis snerydning, glatførebekæmpelse og renhold, samt forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser. Vedrørende grundejeres forpligtelser er det primære for Vejdirektoratet, at ejere af ejendomme i byer og bymæssig bebyggelse, der grænser til offentlig vej eller sti, pålægges at rydde sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på Vejdirektoratets fortov og/eller sti (færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel). Regulativet skal forhandles med politiet, hvorefter det offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside Eventuelle ændringer skal endvidere offentliggøres på hjemmesiden. Den strategiske vintertjeneste har ansvaret for udarbejdelse af regulativ for Vejdirektoratets vintertjeneste. Den operationelle vintertjeneste bidrager efter behov. 2.6 STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJE Vejdirektoratets vintertjeneste udarbejder strategier for en række områder af relevans for vintertjenesten. Strategierne er samlet i Vinterudvalgets "Strategi for vintertjeneste på stats- og kommuneveje".

12 12 af 128 Den strategiske vintertjeneste har ansvaret for udarbejdelse af Strategi for vintertjeneste på statsveje. Den operationelle vintertjeneste bidrager i nødvendigt omfang.

13 13 af STRUKTUR OG ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN 3.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver den overordnede struktur og organisering af Vejdirektoratets vintertjeneste. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 3.2 OVERORDNET ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN Vejdirektoratets vintertjeneste er forankret i driftsområdet og udøves med overordnet reference til Vejdirektoratets driftsdirektør. Vintertjenesten er opdelt i en strategisk vintertjeneste og en operativ vintertjeneste. Den Strategiske Vintertjeneste (SVT) sætter rammerne for vintertjenesten og varetager mål- og rammestyring, overordnet planlægning og udvikling af vintertjenesten. Den Operative Vintertjeneste (OVT) står for administrationen og den praktiske udførelse af vintertjenesten herunder driften af Vintercentralen på baggrund af de mål og rammer, som udmeldes af den strategiske vintertjeneste og Driftsdivisionen. Inden for henholdsvis den strategiske og den operative vintertjeneste er defineret en række opgaveområder. Den samlede organisering fremgår af følgende figur 1.

14 Figur 1 SIDE 14 af 128

15 15 af REFERENCEFORHOLD Som ansvarlig for de enkelte opgaveområder er udpeget en række opgavekoordinatorer. Disse refererer ved udførelsen af opgaverne til hhv. fagkoordinatoren for SVT og fagkoordinatoren for den OVT De to fagkoordinatorer refererer i henhold til Vinterrelaterede spørgsmål til driftsafdelingslederen i Aalborg. Alle deltagere i vintertjenesten har personalemæssig reference inden for deltagernes respektive driftsafdelinger. 3.4 STRATEGISK VINTERTJENESTE Den strategiske vintertjeneste sætter rammerne for vintertjenesten og varetager mål- og rammestyring, overordnet planlægning og udvikling af vintertjenesten. Inden for den strategiske vintertjeneste er defineret følgende opgaveområder og opgavekoordinatorer: Overordnet strategi og økonomi Strategi for udbud Information og presse Systemer og teknologi Glatførevarslingsstationer og webkamera Udviklingsopgaver og samarbejdsfora Beredskabskoordination/politi Meteorologi IV-aftaler med kommuner FAGKOORDINATOR, STRATEGISK VINTERTJENESTE Den strategiske vintertjeneste ledes i det daglige af fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste. Fagkoordinatoren har følgende rolle i vintertjenesten: Udstikker mål og rammer for den samlede vintertjeneste Udarbejder budgetoplæg for den samlede vintertjeneste og følger op på udviklingen i økonomien Bidrager med input vedrørende den samlede vintertjeneste i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner for Driftsdivisionen Har ansvaret for den strategiske vintertjeneste, herunder faglig ledelse af medarbejdere og eksterne konsulenter Sikrer i samarbejde med fagkoordinatoren for den operative vintertjeneste koordination inden for den samlede vintertjeneste Overordnet ansvarlig for brug af eksterne konsulenter. Deltager i Fagnetværket for Vinter som formand Udstikker delmål og rammer for arbejdet i den strategiske vintertjeneste Sikrer koordination mellem opgaveområderne inden for den strategiske vintertjeneste Sikrer opfølgning og kvalitetssikring af arbejdet inden for opgaveområderne i den strategiske vintertjeneste Deltager som Vejdirektoratets repræsentant i nationale og internationale faglige fora Fungerer som formand for Vinterudvalget Deltager i styregruppen for udbudsprojekter.

16 16 af OPERATIV VINTERTJENESTE Den operative vintertjeneste står for administrationen og den praktiske udførelse af vintertjenesten herunder driften af Vintercentralen. Arbejdet udføres på baggrund af de mål og rammer, som udmeldes af den Strategiske Vintertjeneste og Driftsdivisionen. Inden for den operative vintertjeneste er defineret følgende opgaveområder og opgavekoordinatorer: Vintercentral Vintertilsyn Værksteder Materiel Entreprenører Salt og saltdepoter FAGKOORDINATOR, OPERATIV VINTERTJENESTE Den operative vintertjeneste ledes i det daglige af fagkoordinatoren for den operative vintertjeneste. Fagkoordinatoren har følgende rolle i vintertjenesten: Har det faglige ansvar for den operative vintertjeneste Udarbejder budgetoplæg for den operative vintertjeneste og følger op på udviklingen i økonomien i relation til den operative vintertjeneste Sikrer i samarbejde med fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste koordination inden for den samlede vintertjeneste Deltager i Fagnetværket for Vinter og i Vinterudvalget Daglig ledelse af Vintercentralen (personaleansvaret for vintervagter ligger hos driftsafdelingslederen i Aalborg) Fungerer som opgavekoordinator for tilsynsopgaven Skal kunne fungere som faglig beslutningsstøtte for vintervagterne og kunne indgå i Vintercentralen som afløser for vintervagterne Sikrer, at den operative vintertjeneste bemandings- og kompetencemæssigt kan løse opgaverne inden for den operative vintertjeneste Udstikker delmål og rammer for den operative vintertjeneste på baggrund af mål og rammer udstukket af den strategiske vintertjeneste Sikrer koordination mellem opgaveområderne inden for den operative vintertjeneste Sikrer opfølgning og kvalitetssikring af arbejdet inden for opgaveområderne i den operative vintertjeneste. Deltager i styregruppen for udbudsprojekter. 3.6 OPGAVEKOORDINATORER Som ansvarlig for opgavevaretagelsen inden for de enkelte opgaveområder er udpeget en række opgavekoordinatorer. Disse refererer ved udførelsen af opgaverne til den respektive fagkoordinator. Opgavekoordinatorernes rolle er: Har initiativ- og opfølgningspligten i forhold til udførelsen af opgaverne inden for opgaveområdet.

17 17 af 128 Sikrer fornøden relevant information inden for eget opgaveområde til såvel interne som eksterne under hensyntagen til den interne organisering og de interne processer. Står for entreprisestyringen og varetager dialogen med eksterne samarbejdspartnere inden for opgaveområdet. Sikrer vedligeholdelse af relevant dokumentation inden for området i 360º, eksempelvis indgåede aftaler med eksterne parter. Sikrer overholdelse af mål og rammer inden for opgaveområdet, herunder sikrer udmøntning af strategien i den daglige drift. Sikrer opfølgning på økonomien inden for opgaveområdet, herunder daglig fakturahåndtering m.v. Sikrer rapportering til relevant fagkoordinator inden for eget opgaveområde. Deltager i Fagnetværket for Vinter. Deltager i relevante underudvalg under Vinterudvalget. Skal løbende holde sig opdateret inden for eget fagområde. Deltager i relevant udbudsprojektgruppe. Opgavekoordinatorerne har hver især et ansvar for at koordinere opgaveudførelsen inden for eget opgaveområde med de øvrige opgavekoordinatorer. 3.7 VINTERVAGTERNE Vintercentralen bemandes med et antal vintervagter. Vintervagterne refererer fagligt til fagkoordinatoren for OVT. Vintervagterne indgår i den til enhver tid gældende vagtplan. Vintervagternes primære funktion er overvågning af vej- og vejrsituationen og styring af udkald. Vintervagterne løser endvidere en række opgaver i relation til Vintercentralen, eksempelvis ajourføring af data i Vinterman. Vintervagterne kan endvidere indgå i løsning af ikke-vinterrelaterede opgaver uden for vintersæsonen. Disse opgaver kan løses i de forskellige driftsafdelinger rundt omkring i landet. 3.8 DRIFTSAFDELINGSLEDEREN I AALBORG Driftsafdelingslederen i Aalborg har bl.a. følgende rolle i forhold til vinter: Er overordnet ansvarlig for den operative vintertjeneste. Er personaleansvarlig for opgavekoordinatorerne inden for den operative vintertjeneste samt for fagkoordinatorerne og vintervagterne. Skal orientere driftsområdeledelsen om relevante forhold inden for den operative vintertjeneste. 3.9 FAGNETVÆRKET FOR VINTER Med henblik på at etablere en sammenhængende og koordineret vintertjeneste i Vejdirektoratet er etableret et fagnetværk for vintertjenesten. Fagnetværket fungerer som koordinationsforum for den samlede vintertjeneste i Vejdirektoratet I den sammenhæng skal fagnetværket bidrage til udarbejdelse af ensartet grundlag, fælles målsætninger, retningslinjer, standardbeskrivelser, elementbeskrivelser m.v. i relation til ensartet sagsbehandling. Fagnetværket er forankret i DRIO-ledelsen (driftsområdet) med reference til driftsafdelingslederen i Aalborg og ledes af fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste.

18 18 af 128 For en uddybende beskrivelse henvises til kommissorium Fagnetværk for Vintertjeneste FAGNETVÆRKSMØDER Fagnetværksmøderne afholdes 4 gange årligt på forskellige lokationer, skiftevis København og Aalborg af en dags varighed cirka i tidsrummet 9:30-16:00. Ét af seminarerne afholdes inden for nærmeste gruppe (d.v.s. kun med deltagelse af fag- og opgavekoordinatorer). Agenda: Agendaen udsendes til mødedeltagerne ca. 1 uge før afholdelsen. Følgende agenda tages i brug ved et Fagnetværksmøde: Godkendelse af referat fra sidste møde FEK Opfølgning på punkter fra sidste møde FEK Temperaturmåling FEK Økonomi MAC og FEK 360? Orientering fra OVT ULMI Orientering fra SVT FEK Gennemgang af udbud Projektledere Orientering fra Vinterudvalg FEK Indkomne emner*, herunder o Beslutning/aktion opsummeres efter hvert enkelt emne Eventuelt Alle Opfølgning på handlingsplan (actions) FEK Næste møde * Indkomne emner: Når der meldes indkomne emner ind, skal følgende overholdes: Alle emner skal meldes ind til den ansvarlige for indkaldelsen af mødet, som regel TIDA. Når der meldes emner ind, skal dette: være tidsbegrænset, så når man melder et emne ind, skal der være en cirka tid på. Tiden kan dog blive ændret af den ansvarlige for indkaldelsen til mødet, således dagen kan planlægges optimalt. beskrives kort (2 linjer) omkring hvad emnet omhandler og hvad man forventer, der skal behandles. Hvis emnet involverer andre mødedeltagere, er det en god idé at informere relevant(e) mødedeltager(e) om emnet på forhånd, således at man kan møde forberedt op. Referat: Referatet sendes ud maks. 2 uger efter mødet.

19 19 af MEDARBEJDERE OG KONTAKTOPLYSNINGER Nedenfor findes navne og kontaktoplysninger på ledelse og medarbejdere i Vejdirektoratets vintertjeneste LEDELSE Navn Funktion Niels Christian Skov Driftsdirektør Nielsen Michael Ebbesen Driftssouschef Josephine Schjøller Rasmussen Afdelingsleder, Driftskoordinering Kim Barup Jansen Afdelingsleder, Driftsafdelingen i Aalborg Freddy Knudsen Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Ulla Milling Fagkoordinator, Operativ Vintertjeneste MEDARBEJDERE I DEN STRATEGISKE VINTERTJENESTE Navn Funktion Freddy Knudsen Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Tine Damkjær Opgavekoordinator IV aftaler kommuner MEDARBEJDERE I DEN OPERATIVE VINTERTJENESTE Navn Funktion Ulla Milling Fagkoordinator, Operativ Vintertjeneste Jan Størling Madsen Opgavekoordinator Entreprenører på stier, håndarbejde, rastepladser og specialmaskiner Jørgen Stenholt Hansen Opgavekoordinator Værksteder og materiel Christina K. Kronborg Opgavekoordinator Entreprenører på kørebaner Salt og saltdepoter Målestationer og webkameraer Helene Hyldgaard Opgavekoordinator Værksteder og Materiel Vintervagten Bjarne Mortensen Vintervagt

20 Navn Funktion Peter Mann Nielsen Vintervagt Carsten Møller Vintervagt Jan Lind Nielsen Vintervagt Lars Maan Vintervagt Poul-Arne Madsen Vintervagt Torben R. Pedersen Vintervagt Torben Solberg Vintervagt Egon Nielsen Vintervagt Peter Holm Nielsen Vintervagt Jens Jørgen Jørgensen Vintervagt Ole Mathias Hedegaard Vintervagt SIDE 20 af 128

21 21 af VINTERTJENESTENS SAMARBEJDSPARTNERE 4.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver de væsentligste interne og eksterne samarbejdsrelationer for Vejdirektoratets vintertjeneste. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 4.2 INTERNE SAMARBEJDSPARTNERE En række interne samarbejdspartnere indgår i udførelsen af opgaverne i relation til Vejdirektoratets vintertjeneste. Disse gennemgås i det følgende T.I.C. Vejdirektoratet overvåger trafiksituationen i hele Danmark. Oplysningerne samles i TrafikInformationsCentret (T.I.C.), som løbende udsender vejmeldinger, bl.a. gennem trafikken.dk, DK-TMC og teksttv. T.I.C. har ikke en selvstændig rolle i vinterberedskabet, men spiller en rolle i forhold til håndteringen af eksterne informations- og koordinationsopgaver. Denne rolle udøves som led i T.I.C.'s almindelige aktiviteter VEJTEKNISK OMRÅDE Vejdirektoratets vintertjeneste samarbejder med Vejteknisk Område (VO) om opsætning og servicering af glatførevarslingsstationer og webkameraer. For en uddybning af VO s rolle samt for reference til den indgåede serviceaftale henvises til vinterhåndbogens kapitel 9, Glatførevarslingsstationer og webkameraer IT-OMRÅDET Vintertjenesten samarbejder med IT-området i forbindelse med drift og udvikling af vintermanagementsystem Vinterman KOMMUNIKATIONSOMRÅDET Kommunikation området bidrager med standarder til udformning og design til markedsføringsmateriale i forbindelse med IV-salg.

22 22 af BEREDSKAB Vintertjenesten følger Vejdirektoratet generelle beredskabsstrategier. Der kan læses mere i kapitel 11, Beredskabskoordination og politiet DRIFTSAFDELINGER Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ) JURA Den juridiske afdeling er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med afklaring af juridiske spørgsmål. Spørgsmål kan sendes til UDBUD (Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ) DRIFTSSEKRETARIATET (Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ). Kommentar fra ULMI: enten skal alle interne afdelinger opremses eller også skal vi nøjes med TIC og VO. For vi samarbejder også med økonomi, mindre anlæg, anlæg, intern service, osv EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE En række eksterne samarbejdspartnere involveres i forbindelse med udførelsen af opgaverne i relation til Vejdirektoratets vintertjeneste. Disse gennemgås i det følgende KOMMUNER M.FL. Vintertjenesten samarbejder med landets vejmyndigheder i en række sammenhænge. Vejdirektoratet leverer ydelser i relation til varsling og glatførebekæmpelse for nogle vejmyndigheder Ydelserne udføres i henhold til direktiv om indtægtsdækket virksomhed. Samarbejde med kommunerne vedrørende disse ydelser er beskrevet yderligere i vinterhåndbogens kapitel 19, IV-aftaler med kommuner m.fl. Vejdirektoratet arbejder endvidere sammen med udvalgte kommuner vedrørende køb og salg af salt og saltdepoter. Samarbejde med kommuner vedrørende køb og salg af salt og saltdepoter håndteres under opgaveområdet 'Salt, saltdepoter og pedelfunktioner' se vinterhåndbogens kapitel 18, Salt, saltdepoter og pedelfunktioner. Vejdirektoratet har ydermere et tæt samarbejde med en række kommuner vedrørende Vejdirektoratets vintersystemer. I denne sammenhæng sælger Vejdirektoratet licenser til kommunerne på IV-basis, og kommunerne indgår i planerne for udvikling af systemerne. Det drejer sig primært om VejVejr og Vin-

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier

Konstruktion og vedligehold af veje og stier. Hæfte 6. Håndbog for drift af veje og stier Konstruktion og vedligehold af veje og stier Hæfte 6 Håndbog for drift af veje og stier Vejdirektoratet Vejregelrådet Juli 2003 Vejreglernes struktur I henhold til 6, stk 1 i lov om offentlige veje (Trafikministeriets

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER BEMANDING AF TIC SEPTEMBER 2012 INDHOLD: side 1. ORIENTERING OM T.I.C. 1.1 T.I.C. - Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter. 3 2. ORGANISATION OG SAMARBEJDE 2.1 Organisation..

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Institutionskort og Museumsbillet foreslås erstattet af turkort 2 Pristilbud på periodekort mellem Randers og Aarhus 3

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere