VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tine Damkjær Bagger VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 128 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN AF VINTERTJENESTEN KAPITELINFORMATION DEFINITIONER LOVGRUNDLAG VEJDIREKTORATETS RETNINGSLINJER REGULATIV FOR STATSVEJNETTET STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJE STRUKTUR OG ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN KAPITELINFORMATION OVERORDNET ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN REFERENCEFORHOLD STRATEGISK VINTERTJENESTE OPERATIV VINTERTJENESTE OPGAVEKOORDINATORER VINTERVAGTERNE DRIFTSAFDELINGSLEDEREN I AALBORG FAGNETVÆRKET FOR VINTER MEDARBEJDERE OG KONTAKTOPLYSNINGER VINTERTJENESTENS SAMARBEJDSPARTNERE KAPITELINFORMATION INTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OVERORDNET STRATEGI OG ØKONOMI (IKKE OPDATERET) KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL RESULTATKONTRAKT (HANDLINGSPLAN) VEJDIREKTORATETS STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJNETTET MILJØHENSYN BRUGERUNDERSØGELSER ØKONOMI OG BUDGETOPFØLGNING KONTOPLAN OG KONTERINGSVEJLEDNING STRATEGI FOR UDBUD (IKKE OPDATERET) KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VEJDIREKTORATETS UDBUDSPOLITIK REGELGRUNDLAG

3 3 af ENTREPRISESTRUKTUR ÅRSHJUL FOR UDBUD OG INDKØB PRAKTISK GENNEMFØRELSE OG UDBUDSSTØTTE INFORMATION OG PRESSE KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL HJEMMESIDER PRESSEHÅNDTERING HENVENDELSER FRA BORGERE MINISTERBESVARELSER SYSTEMER OG TEKNOLOGI KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VINTERSYSTEMER ØVRIGE SYSTEMER IV-OPGAVER VEDRØRENDE VINTERSYSTEMERNE BRUGERUDDANNELSE GLATFØREVARSLINGSSTATIONER OG WEBKAMERAER KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL GENERELT KONTROLMÅLINGER PÅ GLATFØREVARSLINGSSTATIONER FEJLMELDING AF UDSTYR ISBILMÅLINGER DATABASEN I VINTERMAN UDVIKLINGSOPGAVER OG SAMARBEJDSFORA KAPITELINFORMATION GENERELT ORGANISERING OG ROLLEFORDELING VINTERUDVALGET DUG VEJREGELRÅDET KOMMUNEVINTERNETVÆRK INTERNATIONALE FORA BEREDSKABSKOORDINATION/POLITIET KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING VEJDIREKTORATETS BEREDSKABSKOORDINATION KOORDINATION MED POLITIET VEDRØRENDE VINTER

4 4 af METEOROLOGI KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL UDBUD AF METEOROLOGIYDELSER AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE METEOROLOG DATA OG PROGNOSER TELEFONISK RÅDGIVNING INSTRUKSER VINTERCENTRAL ADMINISTRATIV DEL KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL BEMANDING OG VAGTPLANER HELBREDSTJEK AF VINTERVAGTER OPSTARTSMØDER OG EVALUERING AF SÆSON PROFIL FOR VINTERVAGTER FYSISKE RAMMER PÅ VINTERCENTRALEN VEDLIGEHOLDELSE AF DATA I VINTERMAN VINTERCENTRAL OPERATIV DEL KAPITELINFORMATION GENERELT OM INSTRUKSERNE OVERVÅGNING, UDKALD OG STYRING AF INDSATS ØVRIGE OPGAVER UDSTYR PÅ VAGTCENTRALEN VINTERTILSYN KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VINTERTILSYNETS OPGAVER EKSTERNT VINTERTILSYN AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE VINTERTILSYNSOPGAVEN UDDANNELSE AF VINTERTILSYNET INSTRUKSER A VÆRKSTEDER A.1. KAPITELINFORMATION A.2. ORGANISERING OG ROLLEFORDELING A.3. ÅRSHJUL A.4. OM UDBUDDET SERVICERING AF VINTERMATERIEL A.5. OM VÆRKSTEDERNE A.6. VÆRKSTEDERNES OPGAVER A.7. GENERELT A.8. VEJDIREKTORATETS ENTREPRISESTYRING

5 5 af B. MATERIEL B.1 KAPITELINFORMATION B.2 ORGANISERING OG ROLLEFORDELING B.3 ÅRSHJUL B.4 STRATEGI VEDRØRENDE MATERIEL B.5 INDKØB AF MATERIEL B.6 AFSKAFFELSE AF MATERIEL B.7 DATAOPSAMLING OG GPS-STYRET SPREDNING B.8 OPBEVARING UDENFOR BEREDSKABSPERIODEN B.9 UDVIKLING AF MATERIEL B.10 ADMINISTRATION AF MATERIEL B.11 INSTRUKSER ENTREPRENØRER DOKUMENTINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING OPGAVEOVERBLIK UDBUD AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE ENTREPRENØRER RUTEPLANLÆGNING UDDANNELSE AF CHAUFFØRER CHAUFFØRHÅNDBOG (MAPPE TIL BILERNE) ENTREPRISESTYRING DATA ERSTATNINGSSAGER SKADER PÅ VEJENS UDSTYR INSTRUKSER SALT, SALTDEPOTER OG PEDELFUNKTIONER KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL GENERELT AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE LEVERING AF SALT KONTROL (PRØVEUDTAGNING) AF SALTLEVERANCE BESKRIVES SENERE FAKTURERING OG BETALING VEDRØRENDE SALTLEVERANCER?? AFSNITTET BESKRIVES SENERE SALTDEPOTER - AFTALER, PLACERING M.V DRIFT AF SALTDEPOTER OG MATERIELGÅRDE LÆSSEVAGTER/LÆSSEAFTALER OG LÆSSEMATERIEL LÆSSEMATERIEL SIKKERHED I OG VED SALTDEPOTERNE DATA INSTRUKSER IV-AFTALER MED KOMMUNER M.FL KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING

6 6 af ÅRSHJUL STRATEGI FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED SAMARBEJDSMODELLER OG AFTALEPARADIGMER AKTUELLE AFTALER MED KOMMUNER M.FL DATA VEDRØRENDE KOMMUNEAFTALER ØKONOMI OG AFREGNING HÅNDTERING AF AFREGNING OPGØRELSE AF FAKTURERINGSGRUNDLAG

7 7 af INDLEDNING 1.1 KAPITELINFORMATION Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse Vejdirektoratet udfører vintertjeneste på statsvejnettet i Danmark. Nærværende vinterhåndbog dokumenterer vintertjenestens aktiviteter og fungerer som referenceramme i forbindelse med udførelsen af vintertjenestens opgaver. Vinterhåndbogen beskriver det formelle grundlag for udførelsen af vintertjenestens opgaver og fastlægger rammer, procedurer og succeskriterier for vintertjenesten. Vinterhåndbogen beskriver endvidere rolle- og ansvarsfordelingen i vintertjenesten samt vintertjenestens organisationsstruktur og referencemæssige rammer. Endelig beskriver vinterhåndbogen vintertjenestens enkelte opgaveområder samt retningslinjer for den strategiske og operative udførelse af opgaverne. Vinterhåndbogen tjener således tre primære formål: Vinterhåndbogen dokumenterer udførelsen af vintertjenestens opgaver og aktiviteter Vinterhåndbogen fungerer som praktisk opslagsværk og referenceramme for udførelsen af opgaverne Vinterhåndbogen fungerer som introduktionsmateriale til nye medarbejdere i vintertjenesten. 1.2 ORGANISERING OG ROLLEFORDELING Vinterhåndbogen er et internt dokument og den primære målgruppe er ledelse og medarbejdere direkte involveret i Vejdirektoratets vintertjeneste. Vinterhåndbogen findes alene i elektronisk form og kan tilgås via Vejdirektoratets elektroniske sagsog dokumenthåndtering. Link til 360 sag nr. 13/05673 Samlet Vinterhåndbog seneste opdatering Gennem hele vinterhåndbogen henvises til en række underliggende referencedokumenter og links til offentligt tilgængeligt materiale. I vinterhåndbogen henvises til de instrukser, der er udarbejdet til vintervagter og øvrige aktører. Instrukser til vintervagter beskrives i kapitel 14. Instrukser til øvrige aktører fremgår af de afsnit, der omhandler disse parter. Ejerskabet for vinterhåndbogen er placeret hos fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste. Ejerskabet indebærer ansvar for at sikre, at vinterhåndbogen løbende er opdateret og kan tilgås af relevante interessenter.

8 8 af 128 Det påhviler de enkelte fagkoordinatorer og opgavekoordinatorer at vinterhåndbogen løbende er opdateret, og ikke mindst sikre, at relevante ændringer i procedurer og lignende dokumenteres i vinterhåndbogen. Håndbogen er fast punkt på dagsordenen på Netværk Vinter s møder.

9 9 af GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN AF VINTERTJENESTEN 2.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver det formelle grundlag for Vejdirektoratets udførelse af vintertjenesten på statsvejnettet. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 2.2 DEFINITIONER Retningslinjer Af, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, fremgår, at vejbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for snerydningens gennemførelse hhv. foranstaltninger mod glatføre efter forhandling med politiet. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse I Vejdirektoratets regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier beskrives Vejdirektoratets egen indsats gennem retningslinjer samt pligter pålagt grundejere. Strategi for vintertjeneste på statsveje Dette dokument beskriver bl.a. principper for tilrettelæggelse og udførelse, herunder Vejdirektoratets strategiske mål på sigt. 2.3 LOVGRUNDLAG Vintertjenesten på statsvejnettet udføres i henhold til "Lov om offentlige veje", jf. LBK nr1048 af 03/11/2011 hhv. "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje", jf. LBK nr 1103 af 16/09/2010. Af "Lov om offentlige veje" fremgår følgende af 10: Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt. Af "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" fremgår følgende vedrørende vejbestyrelsens planlægning og udførelse af snerydning af egne veje:

10 10 af Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer snerydningens omfang og rækkefølge, herunder på hvilke offentlige stier snerydning skal finde sted. Nærmere retningslinjer for snerydningens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Tilsvarende fremgår følgende vedrørende vejbestyrelsens planlægning og udførelse af bekæmpelse af glat føre på egne veje: 3. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at træffe foranstaltninger mod glat føre på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, på hvilke strækninger, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge foranstaltninger mod glat føre skal træffes. Nærmere retningslinjer for foranstaltningernes gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Vejdirektoratets retningslinjer er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit 2.4. Herudover har følgende love betydning for udførelsen af vintertjenesten: Færdselsloven, jf. LBK nr.1055 af 09/11/2012 Lov om miljøbeskyttelse, jf. LBK nr 879 af 26/06/2010 Lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr 268 af 18/03/2005. I forbindelse med sidstnævnte henledes opmærksomheden på "Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport", jf. BEK nr 328 af 28/03/2007 med tilhørende bilag. Information vedrørende lovgrundlag, forpligtelser og ansvarsforhold forefindes i Vejreglernes Håndbog i drift af veje (hæfte 6). 2.4 VEJDIREKTORATETS RETNINGSLINJER Omdrejningspunktet i vejbestyrelsens retningslinjer er en inddeling af vej- og stinettet i vintervejklasser hhv. vinterstiklasser. For hver af disse klasser er der knyttet et tilstræbt servicemål. Alle Vejdirektoratets veje (med undtagelse af vej nr. 170/171 på Bornholm) er placeret i den højeste vintervejklasse (Vintervejklasse I) I. For disse veje gælder således, at de tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning, og snerydning igangsættes ved drivedannelse, eller inden der falder op til 3 cm jævnt lag.

11 11 af 128 Med hensyn til stier m.v. kan der benyttes det antal vinterstiklasser, der passer til stinettets afbenyttelse. Der tages udgangspunkt i de vinterstiklasser, der fremgår af Vinterudvalgets "Strategi for vintertjeneste på stats- og kommuneveje". Som supplement til vintervej- og stiklasser med definerede servicemål indgår følgende punkter ligeledes i Vejdirektoratets retningslinjer: Beredskabsperioden for vintertjenesten går fra den 1. oktober til og med den 30. april Prioriteringer ud over klassificering, ved eksempelvis snestorm (f.eks. igangsættes snerydning på holdepladser først, efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner) Servicemål for sideanlæg Forhold vedrørende bortkørsel af sne og snevolde Samarbejde med tilstødende vejbestyrelser. Den strategiske vintertjeneste er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af Vejdirektoratets retningslinjer. Den operationelle vintertjeneste har ansvaret for, at den operationelle udførelse til stadighed opfylder disse retningslinjer. I henhold til lovens 2 og 3, stk. 2 skal de nærmere retningslinjer for snerydning hhv. foranstaltninger mod glat føre fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. 2.5 REGULATIV FOR STATSVEJNETTET Vejdirektoratets "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier" udgør det juridiske grundlag for vintertjeneste på statens veje. Regulativet indeholder en beskrivelse af Vejdirektoratets opgaver og grundejernes forpligtelser, ved henholdsvis snerydning, glatførebekæmpelse og renhold, samt forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser. Vedrørende grundejeres forpligtelser er det primære for Vejdirektoratet, at ejere af ejendomme i byer og bymæssig bebyggelse, der grænser til offentlig vej eller sti, pålægges at rydde sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på Vejdirektoratets fortov og/eller sti (færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel). Regulativet skal forhandles med politiet, hvorefter det offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside Eventuelle ændringer skal endvidere offentliggøres på hjemmesiden. Den strategiske vintertjeneste har ansvaret for udarbejdelse af regulativ for Vejdirektoratets vintertjeneste. Den operationelle vintertjeneste bidrager efter behov. 2.6 STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJE Vejdirektoratets vintertjeneste udarbejder strategier for en række områder af relevans for vintertjenesten. Strategierne er samlet i Vinterudvalgets "Strategi for vintertjeneste på stats- og kommuneveje".

12 12 af 128 Den strategiske vintertjeneste har ansvaret for udarbejdelse af Strategi for vintertjeneste på statsveje. Den operationelle vintertjeneste bidrager i nødvendigt omfang.

13 13 af STRUKTUR OG ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN 3.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver den overordnede struktur og organisering af Vejdirektoratets vintertjeneste. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 3.2 OVERORDNET ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN Vejdirektoratets vintertjeneste er forankret i driftsområdet og udøves med overordnet reference til Vejdirektoratets driftsdirektør. Vintertjenesten er opdelt i en strategisk vintertjeneste og en operativ vintertjeneste. Den Strategiske Vintertjeneste (SVT) sætter rammerne for vintertjenesten og varetager mål- og rammestyring, overordnet planlægning og udvikling af vintertjenesten. Den Operative Vintertjeneste (OVT) står for administrationen og den praktiske udførelse af vintertjenesten herunder driften af Vintercentralen på baggrund af de mål og rammer, som udmeldes af den strategiske vintertjeneste og Driftsdivisionen. Inden for henholdsvis den strategiske og den operative vintertjeneste er defineret en række opgaveområder. Den samlede organisering fremgår af følgende figur 1.

14 Figur 1 SIDE 14 af 128

15 15 af REFERENCEFORHOLD Som ansvarlig for de enkelte opgaveområder er udpeget en række opgavekoordinatorer. Disse refererer ved udførelsen af opgaverne til hhv. fagkoordinatoren for SVT og fagkoordinatoren for den OVT De to fagkoordinatorer refererer i henhold til Vinterrelaterede spørgsmål til driftsafdelingslederen i Aalborg. Alle deltagere i vintertjenesten har personalemæssig reference inden for deltagernes respektive driftsafdelinger. 3.4 STRATEGISK VINTERTJENESTE Den strategiske vintertjeneste sætter rammerne for vintertjenesten og varetager mål- og rammestyring, overordnet planlægning og udvikling af vintertjenesten. Inden for den strategiske vintertjeneste er defineret følgende opgaveområder og opgavekoordinatorer: Overordnet strategi og økonomi Strategi for udbud Information og presse Systemer og teknologi Glatførevarslingsstationer og webkamera Udviklingsopgaver og samarbejdsfora Beredskabskoordination/politi Meteorologi IV-aftaler med kommuner FAGKOORDINATOR, STRATEGISK VINTERTJENESTE Den strategiske vintertjeneste ledes i det daglige af fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste. Fagkoordinatoren har følgende rolle i vintertjenesten: Udstikker mål og rammer for den samlede vintertjeneste Udarbejder budgetoplæg for den samlede vintertjeneste og følger op på udviklingen i økonomien Bidrager med input vedrørende den samlede vintertjeneste i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner for Driftsdivisionen Har ansvaret for den strategiske vintertjeneste, herunder faglig ledelse af medarbejdere og eksterne konsulenter Sikrer i samarbejde med fagkoordinatoren for den operative vintertjeneste koordination inden for den samlede vintertjeneste Overordnet ansvarlig for brug af eksterne konsulenter. Deltager i Fagnetværket for Vinter som formand Udstikker delmål og rammer for arbejdet i den strategiske vintertjeneste Sikrer koordination mellem opgaveområderne inden for den strategiske vintertjeneste Sikrer opfølgning og kvalitetssikring af arbejdet inden for opgaveområderne i den strategiske vintertjeneste Deltager som Vejdirektoratets repræsentant i nationale og internationale faglige fora Fungerer som formand for Vinterudvalget Deltager i styregruppen for udbudsprojekter.

16 16 af OPERATIV VINTERTJENESTE Den operative vintertjeneste står for administrationen og den praktiske udførelse af vintertjenesten herunder driften af Vintercentralen. Arbejdet udføres på baggrund af de mål og rammer, som udmeldes af den Strategiske Vintertjeneste og Driftsdivisionen. Inden for den operative vintertjeneste er defineret følgende opgaveområder og opgavekoordinatorer: Vintercentral Vintertilsyn Værksteder Materiel Entreprenører Salt og saltdepoter FAGKOORDINATOR, OPERATIV VINTERTJENESTE Den operative vintertjeneste ledes i det daglige af fagkoordinatoren for den operative vintertjeneste. Fagkoordinatoren har følgende rolle i vintertjenesten: Har det faglige ansvar for den operative vintertjeneste Udarbejder budgetoplæg for den operative vintertjeneste og følger op på udviklingen i økonomien i relation til den operative vintertjeneste Sikrer i samarbejde med fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste koordination inden for den samlede vintertjeneste Deltager i Fagnetværket for Vinter og i Vinterudvalget Daglig ledelse af Vintercentralen (personaleansvaret for vintervagter ligger hos driftsafdelingslederen i Aalborg) Fungerer som opgavekoordinator for tilsynsopgaven Skal kunne fungere som faglig beslutningsstøtte for vintervagterne og kunne indgå i Vintercentralen som afløser for vintervagterne Sikrer, at den operative vintertjeneste bemandings- og kompetencemæssigt kan løse opgaverne inden for den operative vintertjeneste Udstikker delmål og rammer for den operative vintertjeneste på baggrund af mål og rammer udstukket af den strategiske vintertjeneste Sikrer koordination mellem opgaveområderne inden for den operative vintertjeneste Sikrer opfølgning og kvalitetssikring af arbejdet inden for opgaveområderne i den operative vintertjeneste. Deltager i styregruppen for udbudsprojekter. 3.6 OPGAVEKOORDINATORER Som ansvarlig for opgavevaretagelsen inden for de enkelte opgaveområder er udpeget en række opgavekoordinatorer. Disse refererer ved udførelsen af opgaverne til den respektive fagkoordinator. Opgavekoordinatorernes rolle er: Har initiativ- og opfølgningspligten i forhold til udførelsen af opgaverne inden for opgaveområdet.

17 17 af 128 Sikrer fornøden relevant information inden for eget opgaveområde til såvel interne som eksterne under hensyntagen til den interne organisering og de interne processer. Står for entreprisestyringen og varetager dialogen med eksterne samarbejdspartnere inden for opgaveområdet. Sikrer vedligeholdelse af relevant dokumentation inden for området i 360º, eksempelvis indgåede aftaler med eksterne parter. Sikrer overholdelse af mål og rammer inden for opgaveområdet, herunder sikrer udmøntning af strategien i den daglige drift. Sikrer opfølgning på økonomien inden for opgaveområdet, herunder daglig fakturahåndtering m.v. Sikrer rapportering til relevant fagkoordinator inden for eget opgaveområde. Deltager i Fagnetværket for Vinter. Deltager i relevante underudvalg under Vinterudvalget. Skal løbende holde sig opdateret inden for eget fagområde. Deltager i relevant udbudsprojektgruppe. Opgavekoordinatorerne har hver især et ansvar for at koordinere opgaveudførelsen inden for eget opgaveområde med de øvrige opgavekoordinatorer. 3.7 VINTERVAGTERNE Vintercentralen bemandes med et antal vintervagter. Vintervagterne refererer fagligt til fagkoordinatoren for OVT. Vintervagterne indgår i den til enhver tid gældende vagtplan. Vintervagternes primære funktion er overvågning af vej- og vejrsituationen og styring af udkald. Vintervagterne løser endvidere en række opgaver i relation til Vintercentralen, eksempelvis ajourføring af data i Vinterman. Vintervagterne kan endvidere indgå i løsning af ikke-vinterrelaterede opgaver uden for vintersæsonen. Disse opgaver kan løses i de forskellige driftsafdelinger rundt omkring i landet. 3.8 DRIFTSAFDELINGSLEDEREN I AALBORG Driftsafdelingslederen i Aalborg har bl.a. følgende rolle i forhold til vinter: Er overordnet ansvarlig for den operative vintertjeneste. Er personaleansvarlig for opgavekoordinatorerne inden for den operative vintertjeneste samt for fagkoordinatorerne og vintervagterne. Skal orientere driftsområdeledelsen om relevante forhold inden for den operative vintertjeneste. 3.9 FAGNETVÆRKET FOR VINTER Med henblik på at etablere en sammenhængende og koordineret vintertjeneste i Vejdirektoratet er etableret et fagnetværk for vintertjenesten. Fagnetværket fungerer som koordinationsforum for den samlede vintertjeneste i Vejdirektoratet I den sammenhæng skal fagnetværket bidrage til udarbejdelse af ensartet grundlag, fælles målsætninger, retningslinjer, standardbeskrivelser, elementbeskrivelser m.v. i relation til ensartet sagsbehandling. Fagnetværket er forankret i DRIO-ledelsen (driftsområdet) med reference til driftsafdelingslederen i Aalborg og ledes af fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste.

18 18 af 128 For en uddybende beskrivelse henvises til kommissorium Fagnetværk for Vintertjeneste FAGNETVÆRKSMØDER Fagnetværksmøderne afholdes 4 gange årligt på forskellige lokationer, skiftevis København og Aalborg af en dags varighed cirka i tidsrummet 9:30-16:00. Ét af seminarerne afholdes inden for nærmeste gruppe (d.v.s. kun med deltagelse af fag- og opgavekoordinatorer). Agenda: Agendaen udsendes til mødedeltagerne ca. 1 uge før afholdelsen. Følgende agenda tages i brug ved et Fagnetværksmøde: Godkendelse af referat fra sidste møde FEK Opfølgning på punkter fra sidste møde FEK Temperaturmåling FEK Økonomi MAC og FEK 360? Orientering fra OVT ULMI Orientering fra SVT FEK Gennemgang af udbud Projektledere Orientering fra Vinterudvalg FEK Indkomne emner*, herunder o Beslutning/aktion opsummeres efter hvert enkelt emne Eventuelt Alle Opfølgning på handlingsplan (actions) FEK Næste møde * Indkomne emner: Når der meldes indkomne emner ind, skal følgende overholdes: Alle emner skal meldes ind til den ansvarlige for indkaldelsen af mødet, som regel TIDA. Når der meldes emner ind, skal dette: være tidsbegrænset, så når man melder et emne ind, skal der være en cirka tid på. Tiden kan dog blive ændret af den ansvarlige for indkaldelsen til mødet, således dagen kan planlægges optimalt. beskrives kort (2 linjer) omkring hvad emnet omhandler og hvad man forventer, der skal behandles. Hvis emnet involverer andre mødedeltagere, er det en god idé at informere relevant(e) mødedeltager(e) om emnet på forhånd, således at man kan møde forberedt op. Referat: Referatet sendes ud maks. 2 uger efter mødet.

19 19 af MEDARBEJDERE OG KONTAKTOPLYSNINGER Nedenfor findes navne og kontaktoplysninger på ledelse og medarbejdere i Vejdirektoratets vintertjeneste LEDELSE Navn Funktion Niels Christian Skov Driftsdirektør Nielsen Michael Ebbesen Driftssouschef Josephine Schjøller Rasmussen Afdelingsleder, Driftskoordinering Kim Barup Jansen Afdelingsleder, Driftsafdelingen i Aalborg Freddy Knudsen Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Ulla Milling Fagkoordinator, Operativ Vintertjeneste MEDARBEJDERE I DEN STRATEGISKE VINTERTJENESTE Navn Funktion Freddy Knudsen Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Tine Damkjær Opgavekoordinator IV aftaler kommuner MEDARBEJDERE I DEN OPERATIVE VINTERTJENESTE Navn Funktion Ulla Milling Fagkoordinator, Operativ Vintertjeneste Jan Størling Madsen Opgavekoordinator Entreprenører på stier, håndarbejde, rastepladser og specialmaskiner Jørgen Stenholt Hansen Opgavekoordinator Værksteder og materiel Christina K. Kronborg Opgavekoordinator Entreprenører på kørebaner Salt og saltdepoter Målestationer og webkameraer Helene Hyldgaard Opgavekoordinator Værksteder og Materiel Vintervagten Bjarne Mortensen Vintervagt

20 Navn Funktion Peter Mann Nielsen Vintervagt Carsten Møller Vintervagt Jan Lind Nielsen Vintervagt Lars Maan Vintervagt Poul-Arne Madsen Vintervagt Torben R. Pedersen Vintervagt Torben Solberg Vintervagt Egon Nielsen Vintervagt Peter Holm Nielsen Vintervagt Jens Jørgen Jørgensen Vintervagt Ole Mathias Hedegaard Vintervagt SIDE 20 af 128

21 21 af VINTERTJENESTENS SAMARBEJDSPARTNERE 4.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver de væsentligste interne og eksterne samarbejdsrelationer for Vejdirektoratets vintertjeneste. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 4.2 INTERNE SAMARBEJDSPARTNERE En række interne samarbejdspartnere indgår i udførelsen af opgaverne i relation til Vejdirektoratets vintertjeneste. Disse gennemgås i det følgende T.I.C. Vejdirektoratet overvåger trafiksituationen i hele Danmark. Oplysningerne samles i TrafikInformationsCentret (T.I.C.), som løbende udsender vejmeldinger, bl.a. gennem trafikken.dk, DK-TMC og teksttv. T.I.C. har ikke en selvstændig rolle i vinterberedskabet, men spiller en rolle i forhold til håndteringen af eksterne informations- og koordinationsopgaver. Denne rolle udøves som led i T.I.C.'s almindelige aktiviteter VEJTEKNISK OMRÅDE Vejdirektoratets vintertjeneste samarbejder med Vejteknisk Område (VO) om opsætning og servicering af glatførevarslingsstationer og webkameraer. For en uddybning af VO s rolle samt for reference til den indgåede serviceaftale henvises til vinterhåndbogens kapitel 9, Glatførevarslingsstationer og webkameraer IT-OMRÅDET Vintertjenesten samarbejder med IT-området i forbindelse med drift og udvikling af vintermanagementsystem Vinterman KOMMUNIKATIONSOMRÅDET Kommunikation området bidrager med standarder til udformning og design til markedsføringsmateriale i forbindelse med IV-salg.

22 22 af BEREDSKAB Vintertjenesten følger Vejdirektoratet generelle beredskabsstrategier. Der kan læses mere i kapitel 11, Beredskabskoordination og politiet DRIFTSAFDELINGER Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ) JURA Den juridiske afdeling er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med afklaring af juridiske spørgsmål. Spørgsmål kan sendes til UDBUD (Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ) DRIFTSSEKRETARIATET (Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ). Kommentar fra ULMI: enten skal alle interne afdelinger opremses eller også skal vi nøjes med TIC og VO. For vi samarbejder også med økonomi, mindre anlæg, anlæg, intern service, osv EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE En række eksterne samarbejdspartnere involveres i forbindelse med udførelsen af opgaverne i relation til Vejdirektoratets vintertjeneste. Disse gennemgås i det følgende KOMMUNER M.FL. Vintertjenesten samarbejder med landets vejmyndigheder i en række sammenhænge. Vejdirektoratet leverer ydelser i relation til varsling og glatførebekæmpelse for nogle vejmyndigheder Ydelserne udføres i henhold til direktiv om indtægtsdækket virksomhed. Samarbejde med kommunerne vedrørende disse ydelser er beskrevet yderligere i vinterhåndbogens kapitel 19, IV-aftaler med kommuner m.fl. Vejdirektoratet arbejder endvidere sammen med udvalgte kommuner vedrørende køb og salg af salt og saltdepoter. Samarbejde med kommuner vedrørende køb og salg af salt og saltdepoter håndteres under opgaveområdet 'Salt, saltdepoter og pedelfunktioner' se vinterhåndbogens kapitel 18, Salt, saltdepoter og pedelfunktioner. Vejdirektoratet har ydermere et tæt samarbejde med en række kommuner vedrørende Vejdirektoratets vintersystemer. I denne sammenhæng sælger Vejdirektoratet licenser til kommunerne på IV-basis, og kommunerne indgår i planerne for udvikling af systemerne. Det drejer sig primært om VejVejr og Vin-

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Vejdirektoratet i Danmark

Vejdirektoratet i Danmark Vejdirektoratet i Danmark 2007 Vejmyndigheder 2006 National Roads Municipality Roads Vejdirektoratet: 1.600 km. 13 Amter: 10.000 km. 271 Kommuner: 60.000 km. 2007 Vejdirektoratet: 3.800 km. 98 Kommuner:

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE

VINTERVEDLIGEHOLDELSE REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE OG STIER I FREDERIKSSUND KOMMUNES Dette regulativ træder i kraft den 31. oktober 2007. 1. Udgave Vedtaget af Frederikssund Byråd 30. september

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste. Ulla Vilsbøll Milling

Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste. Ulla Vilsbøll Milling Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste Ulla Vilsbøll Milling Indhold Hvorfor samles vintertjenesten? Et strategisk projekt Vagtcentral og bemanding Samarbejdsrelationer Vinteren 2009/2010 statistik

Læs mere

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark Freddy Knudsen Vejdirektoratet Pressens bevågenhed Pressens bevågenhed Vinter Winter in Denmark i Danmark 100 saltudkald (Rim og frysende våde vejbaner) 5-10 dage

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato]

[Dokumenttitel] Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser. Søren Toft Mahler [Dato] Gældende for 2015 og 2016 Regulativ for vintervedligeholdese og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser Køge Kommune [Dokumenttitel] [Dokumentets undertitel] Søren Toft Mahler [Dato] Køge Kommune

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning...

Læs mere

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE)

BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) BILAG 9B VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE (IKKE GÆLDENDE) Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 1

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Udvalget for Plan og Miljø, september 2011 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Doc.nr. 3624055 (rettet 5/8 2010 og 11/5 2015) Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV

Tønder Kommune REGULATIV Tønder Kommune REGULATIV Vellerupvej 16. februar 2010 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 2. oktober 2007 Revideret 14. september

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE

REGULATIV for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. november 2007 FREDENSBORG KOMMUNE Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Vintertjeneste. Oktober 2015

Vintertjeneste. Oktober 2015 Vintertjeneste Oktober 2015 Vintertjeneste Vejdirektoratet benytter en lang række værktøjer til at optimere vintertjenesten på Statens vejnet. Disse værktøjer administreres og/eller udvikles internt i

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Program for workshop Vejdirektoratets håndtering af borgerhenvendelser nu og fremover Vintertrafik, Vintertrafik-App og

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR BALLERUP KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Ballerup Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II).

Veje, stier og pladser i Faxe Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, (I til IV) hhv. 2 vinterstiklasser (I til II). REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE I FAXE KOMMUNE 1. Indledning I henhold til lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(vintervedligeholdelsesloven),

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE

REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE REGULATIV OM VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE, STIER, OG PLADSER I GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNE [MÅNED OG ÅR] SIDE 2/15 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.. 3 1. Indledning... 4 2 Vintervedligeholdelse

Læs mere

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier

REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier REGULATIV Vintervedligehold og renhold af veje og stier Oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv.... 3 2.1 Snerydning... 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV. om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser OKTOBER 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Snerydning 4. Glatførebekæmpelse 5. Materiel 6. Mandskab 7. Vagtberedskab 8.

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV FOR KOLDING KOMMUNE Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i Kolding Kommune Juni 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning...

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune

REGULATIV. Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. 6. Oktober 2010 Århus kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser 6. Oktober 2010 Århus kommune Side 2 Regulativ for vintervedligeholdelse Dato: 6. oktober 2010 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune

September 2009. Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune September 2009 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Lolland Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE, STIER, SIDEANLÆG MV. 8. MARTS 2016 2 8. marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. Gribskov Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. 2 2.1 Snerydning 2

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune

REGLER FOR. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. 3. oktober 2012 Roskilde Kommune REGLER FOR Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 3. oktober 2012 Roskilde Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier

Læs mere

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet

Opgaver og referencer pr. 1. maj 2009: OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Klient: Opgave: Periode: Kontakt: Vejdirektoratet Driftsområdet : OPGAVER UDFØRT I 2007 til 2009: Driftsområdet Vordingborg Kommune Vejadministration Fredensborg Kommune Plan og Trafik Slagelse Kommune Drift og Anlæg Udbud af Servicering af vintermateriel Opgaven omfatter

Læs mere

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende Dato 7. maj 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17630-20 Side 1/5 Påbud om vintervedligeholdelse mv. af sti uden for ejendom I brev af 10. december 2012

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune. Gældende fra den 1. oktober 2015 VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Viborg Kommune Gældende fra den 1. oktober 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Alment. side 1 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv., der

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, pladser og stier i HADERSLEV KOMMUNE Vedtaget i Byrådet, oktober 2015 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ Silkeborg Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Alment... 4 2 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen... 6 2.1 Snerydning...

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa...

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - Høje-Taa... Page 1 of 9 Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Vintervedligeholdelse 2.1 Snerydning 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 2.1.2 Grundejernes

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV STATENS VEJE OG STIER 1. OKTOBER 2017 2 1. oktober 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 VEJDIREKTORATETS PLIGTER STATSVEJE, -STIER, SIDEANLÆG MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse 7 2.3 Renholdelse

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet:

Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. juni 2013 13/13701-2 x x x SAMLET ARBEJDE OG ADGANGSBEGRÆNSNINGER Kommunen har i mail af 14. marts 2013 stillet følgende spørgsmål til Vejdirektoratet: Vi har

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik

Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik 2014-15 8 kommuner melder ikke: 3 er små øer (hvide) 3 melder ikke (hvide) 2 vil måske (gule) I forhold til sidste sæson: 2 flere melder Der meldes pænt SIDE

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune

R E G U L A T I V. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser. September 2013. Egedal Kommune Egedal Kommune R E G U L A T I V Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser September 2013 Egedal Kommune Egedal Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: Forord 3 1. Indledning 4 2. Vintervedligeholdelse

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016

Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Assens Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ 2016 Indholdsfortegnelse: 1. ALMENT... 2 2. ASSENS KOMMUNES PLIGTER KOMMUNALE VEJE OG STIER M.V.... 2 2.1. Snerydning... 3 2.2. Glatførebekæmpelse... 3 2.3.

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere