VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tine Damkjær Bagger VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk CVR

2 2 af 128 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN AF VINTERTJENESTEN KAPITELINFORMATION DEFINITIONER LOVGRUNDLAG VEJDIREKTORATETS RETNINGSLINJER REGULATIV FOR STATSVEJNETTET STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJE STRUKTUR OG ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN KAPITELINFORMATION OVERORDNET ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN REFERENCEFORHOLD STRATEGISK VINTERTJENESTE OPERATIV VINTERTJENESTE OPGAVEKOORDINATORER VINTERVAGTERNE DRIFTSAFDELINGSLEDEREN I AALBORG FAGNETVÆRKET FOR VINTER MEDARBEJDERE OG KONTAKTOPLYSNINGER VINTERTJENESTENS SAMARBEJDSPARTNERE KAPITELINFORMATION INTERNE SAMARBEJDSPARTNERE OVERORDNET STRATEGI OG ØKONOMI (IKKE OPDATERET) KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL RESULTATKONTRAKT (HANDLINGSPLAN) VEJDIREKTORATETS STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJNETTET MILJØHENSYN BRUGERUNDERSØGELSER ØKONOMI OG BUDGETOPFØLGNING KONTOPLAN OG KONTERINGSVEJLEDNING STRATEGI FOR UDBUD (IKKE OPDATERET) KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VEJDIREKTORATETS UDBUDSPOLITIK REGELGRUNDLAG

3 3 af ENTREPRISESTRUKTUR ÅRSHJUL FOR UDBUD OG INDKØB PRAKTISK GENNEMFØRELSE OG UDBUDSSTØTTE INFORMATION OG PRESSE KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL HJEMMESIDER PRESSEHÅNDTERING HENVENDELSER FRA BORGERE MINISTERBESVARELSER SYSTEMER OG TEKNOLOGI KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VINTERSYSTEMER ØVRIGE SYSTEMER IV-OPGAVER VEDRØRENDE VINTERSYSTEMERNE BRUGERUDDANNELSE GLATFØREVARSLINGSSTATIONER OG WEBKAMERAER KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL GENERELT KONTROLMÅLINGER PÅ GLATFØREVARSLINGSSTATIONER FEJLMELDING AF UDSTYR ISBILMÅLINGER DATABASEN I VINTERMAN UDVIKLINGSOPGAVER OG SAMARBEJDSFORA KAPITELINFORMATION GENERELT ORGANISERING OG ROLLEFORDELING VINTERUDVALGET DUG VEJREGELRÅDET KOMMUNEVINTERNETVÆRK INTERNATIONALE FORA BEREDSKABSKOORDINATION/POLITIET KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING VEJDIREKTORATETS BEREDSKABSKOORDINATION KOORDINATION MED POLITIET VEDRØRENDE VINTER

4 4 af METEOROLOGI KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL UDBUD AF METEOROLOGIYDELSER AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE METEOROLOG DATA OG PROGNOSER TELEFONISK RÅDGIVNING INSTRUKSER VINTERCENTRAL ADMINISTRATIV DEL KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL BEMANDING OG VAGTPLANER HELBREDSTJEK AF VINTERVAGTER OPSTARTSMØDER OG EVALUERING AF SÆSON PROFIL FOR VINTERVAGTER FYSISKE RAMMER PÅ VINTERCENTRALEN VEDLIGEHOLDELSE AF DATA I VINTERMAN VINTERCENTRAL OPERATIV DEL KAPITELINFORMATION GENERELT OM INSTRUKSERNE OVERVÅGNING, UDKALD OG STYRING AF INDSATS ØVRIGE OPGAVER UDSTYR PÅ VAGTCENTRALEN VINTERTILSYN KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL VINTERTILSYNETS OPGAVER EKSTERNT VINTERTILSYN AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE VINTERTILSYNSOPGAVEN UDDANNELSE AF VINTERTILSYNET INSTRUKSER A VÆRKSTEDER A.1. KAPITELINFORMATION A.2. ORGANISERING OG ROLLEFORDELING A.3. ÅRSHJUL A.4. OM UDBUDDET SERVICERING AF VINTERMATERIEL A.5. OM VÆRKSTEDERNE A.6. VÆRKSTEDERNES OPGAVER A.7. GENERELT A.8. VEJDIREKTORATETS ENTREPRISESTYRING

5 5 af B. MATERIEL B.1 KAPITELINFORMATION B.2 ORGANISERING OG ROLLEFORDELING B.3 ÅRSHJUL B.4 STRATEGI VEDRØRENDE MATERIEL B.5 INDKØB AF MATERIEL B.6 AFSKAFFELSE AF MATERIEL B.7 DATAOPSAMLING OG GPS-STYRET SPREDNING B.8 OPBEVARING UDENFOR BEREDSKABSPERIODEN B.9 UDVIKLING AF MATERIEL B.10 ADMINISTRATION AF MATERIEL B.11 INSTRUKSER ENTREPRENØRER DOKUMENTINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING OPGAVEOVERBLIK UDBUD AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE ENTREPRENØRER RUTEPLANLÆGNING UDDANNELSE AF CHAUFFØRER CHAUFFØRHÅNDBOG (MAPPE TIL BILERNE) ENTREPRISESTYRING DATA ERSTATNINGSSAGER SKADER PÅ VEJENS UDSTYR INSTRUKSER SALT, SALTDEPOTER OG PEDELFUNKTIONER KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING ÅRSHJUL GENERELT AKTUELLE AFTALER VEDRØRENDE LEVERING AF SALT KONTROL (PRØVEUDTAGNING) AF SALTLEVERANCE BESKRIVES SENERE FAKTURERING OG BETALING VEDRØRENDE SALTLEVERANCER?? AFSNITTET BESKRIVES SENERE SALTDEPOTER - AFTALER, PLACERING M.V DRIFT AF SALTDEPOTER OG MATERIELGÅRDE LÆSSEVAGTER/LÆSSEAFTALER OG LÆSSEMATERIEL LÆSSEMATERIEL SIKKERHED I OG VED SALTDEPOTERNE DATA INSTRUKSER IV-AFTALER MED KOMMUNER M.FL KAPITELINFORMATION ORGANISERING OG ROLLEFORDELING

6 6 af ÅRSHJUL STRATEGI FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED SAMARBEJDSMODELLER OG AFTALEPARADIGMER AKTUELLE AFTALER MED KOMMUNER M.FL DATA VEDRØRENDE KOMMUNEAFTALER ØKONOMI OG AFREGNING HÅNDTERING AF AFREGNING OPGØRELSE AF FAKTURERINGSGRUNDLAG

7 7 af INDLEDNING 1.1 KAPITELINFORMATION Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse Vejdirektoratet udfører vintertjeneste på statsvejnettet i Danmark. Nærværende vinterhåndbog dokumenterer vintertjenestens aktiviteter og fungerer som referenceramme i forbindelse med udførelsen af vintertjenestens opgaver. Vinterhåndbogen beskriver det formelle grundlag for udførelsen af vintertjenestens opgaver og fastlægger rammer, procedurer og succeskriterier for vintertjenesten. Vinterhåndbogen beskriver endvidere rolle- og ansvarsfordelingen i vintertjenesten samt vintertjenestens organisationsstruktur og referencemæssige rammer. Endelig beskriver vinterhåndbogen vintertjenestens enkelte opgaveområder samt retningslinjer for den strategiske og operative udførelse af opgaverne. Vinterhåndbogen tjener således tre primære formål: Vinterhåndbogen dokumenterer udførelsen af vintertjenestens opgaver og aktiviteter Vinterhåndbogen fungerer som praktisk opslagsværk og referenceramme for udførelsen af opgaverne Vinterhåndbogen fungerer som introduktionsmateriale til nye medarbejdere i vintertjenesten. 1.2 ORGANISERING OG ROLLEFORDELING Vinterhåndbogen er et internt dokument og den primære målgruppe er ledelse og medarbejdere direkte involveret i Vejdirektoratets vintertjeneste. Vinterhåndbogen findes alene i elektronisk form og kan tilgås via Vejdirektoratets elektroniske sagsog dokumenthåndtering. Link til 360 sag nr. 13/05673 Samlet Vinterhåndbog seneste opdatering Gennem hele vinterhåndbogen henvises til en række underliggende referencedokumenter og links til offentligt tilgængeligt materiale. I vinterhåndbogen henvises til de instrukser, der er udarbejdet til vintervagter og øvrige aktører. Instrukser til vintervagter beskrives i kapitel 14. Instrukser til øvrige aktører fremgår af de afsnit, der omhandler disse parter. Ejerskabet for vinterhåndbogen er placeret hos fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste. Ejerskabet indebærer ansvar for at sikre, at vinterhåndbogen løbende er opdateret og kan tilgås af relevante interessenter.

8 8 af 128 Det påhviler de enkelte fagkoordinatorer og opgavekoordinatorer at vinterhåndbogen løbende er opdateret, og ikke mindst sikre, at relevante ændringer i procedurer og lignende dokumenteres i vinterhåndbogen. Håndbogen er fast punkt på dagsordenen på Netværk Vinter s møder.

9 9 af GRUNDLAGET FOR UDFØRELSEN AF VINTERTJENESTEN 2.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver det formelle grundlag for Vejdirektoratets udførelse af vintertjenesten på statsvejnettet. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 2.2 DEFINITIONER Retningslinjer Af, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, fremgår, at vejbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for snerydningens gennemførelse hhv. foranstaltninger mod glatføre efter forhandling med politiet. Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse I Vejdirektoratets regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier beskrives Vejdirektoratets egen indsats gennem retningslinjer samt pligter pålagt grundejere. Strategi for vintertjeneste på statsveje Dette dokument beskriver bl.a. principper for tilrettelæggelse og udførelse, herunder Vejdirektoratets strategiske mål på sigt. 2.3 LOVGRUNDLAG Vintertjenesten på statsvejnettet udføres i henhold til "Lov om offentlige veje", jf. LBK nr1048 af 03/11/2011 hhv. "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje", jf. LBK nr 1103 af 16/09/2010. Af "Lov om offentlige veje" fremgår følgende af 10: Det påhviler vejbestyrelserne at holde deres offentlige veje i den stand, som trafikkens art og størrelse kræver. Stk. 2. Vejbestyrelserne bestemmer, hvilke arbejder der skal udføres på deres veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje, medmindre andet er bestemt. Af "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje" fremgår følgende vedrørende vejbestyrelsens planlægning og udførelse af snerydning af egne veje:

10 10 af Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer snerydningens omfang og rækkefølge, herunder på hvilke offentlige stier snerydning skal finde sted. Nærmere retningslinjer for snerydningens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Tilsvarende fremgår følgende vedrørende vejbestyrelsens planlægning og udførelse af bekæmpelse af glat føre på egne veje: 3. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at træffe foranstaltninger mod glat føre på offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter 5. Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, på hvilke strækninger, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge foranstaltninger mod glat føre skal træffes. Nærmere retningslinjer for foranstaltningernes gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Vejdirektoratets retningslinjer er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit 2.4. Herudover har følgende love betydning for udførelsen af vintertjenesten: Færdselsloven, jf. LBK nr.1055 af 09/11/2012 Lov om miljøbeskyttelse, jf. LBK nr 879 af 26/06/2010 Lov om arbejdsmiljø, jf. LBK nr 268 af 18/03/2005. I forbindelse med sidstnævnte henledes opmærksomheden på "Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport", jf. BEK nr 328 af 28/03/2007 med tilhørende bilag. Information vedrørende lovgrundlag, forpligtelser og ansvarsforhold forefindes i Vejreglernes Håndbog i drift af veje (hæfte 6). 2.4 VEJDIREKTORATETS RETNINGSLINJER Omdrejningspunktet i vejbestyrelsens retningslinjer er en inddeling af vej- og stinettet i vintervejklasser hhv. vinterstiklasser. For hver af disse klasser er der knyttet et tilstræbt servicemål. Alle Vejdirektoratets veje (med undtagelse af vej nr. 170/171 på Bornholm) er placeret i den højeste vintervejklasse (Vintervejklasse I) I. For disse veje gælder således, at de tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning, og snerydning igangsættes ved drivedannelse, eller inden der falder op til 3 cm jævnt lag.

11 11 af 128 Med hensyn til stier m.v. kan der benyttes det antal vinterstiklasser, der passer til stinettets afbenyttelse. Der tages udgangspunkt i de vinterstiklasser, der fremgår af Vinterudvalgets "Strategi for vintertjeneste på stats- og kommuneveje". Som supplement til vintervej- og stiklasser med definerede servicemål indgår følgende punkter ligeledes i Vejdirektoratets retningslinjer: Beredskabsperioden for vintertjenesten går fra den 1. oktober til og med den 30. april Prioriteringer ud over klassificering, ved eksempelvis snestorm (f.eks. igangsættes snerydning på holdepladser først, efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner) Servicemål for sideanlæg Forhold vedrørende bortkørsel af sne og snevolde Samarbejde med tilstødende vejbestyrelser. Den strategiske vintertjeneste er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af Vejdirektoratets retningslinjer. Den operationelle vintertjeneste har ansvaret for, at den operationelle udførelse til stadighed opfylder disse retningslinjer. I henhold til lovens 2 og 3, stk. 2 skal de nærmere retningslinjer for snerydning hhv. foranstaltninger mod glat føre fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. 2.5 REGULATIV FOR STATSVEJNETTET Vejdirektoratets "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier" udgør det juridiske grundlag for vintertjeneste på statens veje. Regulativet indeholder en beskrivelse af Vejdirektoratets opgaver og grundejernes forpligtelser, ved henholdsvis snerydning, glatførebekæmpelse og renhold, samt forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser. Vedrørende grundejeres forpligtelser er det primære for Vejdirektoratet, at ejere af ejendomme i byer og bymæssig bebyggelse, der grænser til offentlig vej eller sti, pålægges at rydde sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på Vejdirektoratets fortov og/eller sti (færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel). Regulativet skal forhandles med politiet, hvorefter det offentliggøres på Vejdirektoratets hjemmeside Eventuelle ændringer skal endvidere offentliggøres på hjemmesiden. Den strategiske vintertjeneste har ansvaret for udarbejdelse af regulativ for Vejdirektoratets vintertjeneste. Den operationelle vintertjeneste bidrager efter behov. 2.6 STRATEGI FOR VINTERTJENESTE PÅ STATSVEJE Vejdirektoratets vintertjeneste udarbejder strategier for en række områder af relevans for vintertjenesten. Strategierne er samlet i Vinterudvalgets "Strategi for vintertjeneste på stats- og kommuneveje".

12 12 af 128 Den strategiske vintertjeneste har ansvaret for udarbejdelse af Strategi for vintertjeneste på statsveje. Den operationelle vintertjeneste bidrager i nødvendigt omfang.

13 13 af STRUKTUR OG ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN 3.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver den overordnede struktur og organisering af Vejdirektoratets vintertjeneste. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 3.2 OVERORDNET ORGANISERING AF VINTERTJENESTEN Vejdirektoratets vintertjeneste er forankret i driftsområdet og udøves med overordnet reference til Vejdirektoratets driftsdirektør. Vintertjenesten er opdelt i en strategisk vintertjeneste og en operativ vintertjeneste. Den Strategiske Vintertjeneste (SVT) sætter rammerne for vintertjenesten og varetager mål- og rammestyring, overordnet planlægning og udvikling af vintertjenesten. Den Operative Vintertjeneste (OVT) står for administrationen og den praktiske udførelse af vintertjenesten herunder driften af Vintercentralen på baggrund af de mål og rammer, som udmeldes af den strategiske vintertjeneste og Driftsdivisionen. Inden for henholdsvis den strategiske og den operative vintertjeneste er defineret en række opgaveområder. Den samlede organisering fremgår af følgende figur 1.

14 Figur 1 SIDE 14 af 128

15 15 af REFERENCEFORHOLD Som ansvarlig for de enkelte opgaveområder er udpeget en række opgavekoordinatorer. Disse refererer ved udførelsen af opgaverne til hhv. fagkoordinatoren for SVT og fagkoordinatoren for den OVT De to fagkoordinatorer refererer i henhold til Vinterrelaterede spørgsmål til driftsafdelingslederen i Aalborg. Alle deltagere i vintertjenesten har personalemæssig reference inden for deltagernes respektive driftsafdelinger. 3.4 STRATEGISK VINTERTJENESTE Den strategiske vintertjeneste sætter rammerne for vintertjenesten og varetager mål- og rammestyring, overordnet planlægning og udvikling af vintertjenesten. Inden for den strategiske vintertjeneste er defineret følgende opgaveområder og opgavekoordinatorer: Overordnet strategi og økonomi Strategi for udbud Information og presse Systemer og teknologi Glatførevarslingsstationer og webkamera Udviklingsopgaver og samarbejdsfora Beredskabskoordination/politi Meteorologi IV-aftaler med kommuner FAGKOORDINATOR, STRATEGISK VINTERTJENESTE Den strategiske vintertjeneste ledes i det daglige af fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste. Fagkoordinatoren har følgende rolle i vintertjenesten: Udstikker mål og rammer for den samlede vintertjeneste Udarbejder budgetoplæg for den samlede vintertjeneste og følger op på udviklingen i økonomien Bidrager med input vedrørende den samlede vintertjeneste i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplaner for Driftsdivisionen Har ansvaret for den strategiske vintertjeneste, herunder faglig ledelse af medarbejdere og eksterne konsulenter Sikrer i samarbejde med fagkoordinatoren for den operative vintertjeneste koordination inden for den samlede vintertjeneste Overordnet ansvarlig for brug af eksterne konsulenter. Deltager i Fagnetværket for Vinter som formand Udstikker delmål og rammer for arbejdet i den strategiske vintertjeneste Sikrer koordination mellem opgaveområderne inden for den strategiske vintertjeneste Sikrer opfølgning og kvalitetssikring af arbejdet inden for opgaveområderne i den strategiske vintertjeneste Deltager som Vejdirektoratets repræsentant i nationale og internationale faglige fora Fungerer som formand for Vinterudvalget Deltager i styregruppen for udbudsprojekter.

16 16 af OPERATIV VINTERTJENESTE Den operative vintertjeneste står for administrationen og den praktiske udførelse af vintertjenesten herunder driften af Vintercentralen. Arbejdet udføres på baggrund af de mål og rammer, som udmeldes af den Strategiske Vintertjeneste og Driftsdivisionen. Inden for den operative vintertjeneste er defineret følgende opgaveområder og opgavekoordinatorer: Vintercentral Vintertilsyn Værksteder Materiel Entreprenører Salt og saltdepoter FAGKOORDINATOR, OPERATIV VINTERTJENESTE Den operative vintertjeneste ledes i det daglige af fagkoordinatoren for den operative vintertjeneste. Fagkoordinatoren har følgende rolle i vintertjenesten: Har det faglige ansvar for den operative vintertjeneste Udarbejder budgetoplæg for den operative vintertjeneste og følger op på udviklingen i økonomien i relation til den operative vintertjeneste Sikrer i samarbejde med fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste koordination inden for den samlede vintertjeneste Deltager i Fagnetværket for Vinter og i Vinterudvalget Daglig ledelse af Vintercentralen (personaleansvaret for vintervagter ligger hos driftsafdelingslederen i Aalborg) Fungerer som opgavekoordinator for tilsynsopgaven Skal kunne fungere som faglig beslutningsstøtte for vintervagterne og kunne indgå i Vintercentralen som afløser for vintervagterne Sikrer, at den operative vintertjeneste bemandings- og kompetencemæssigt kan løse opgaverne inden for den operative vintertjeneste Udstikker delmål og rammer for den operative vintertjeneste på baggrund af mål og rammer udstukket af den strategiske vintertjeneste Sikrer koordination mellem opgaveområderne inden for den operative vintertjeneste Sikrer opfølgning og kvalitetssikring af arbejdet inden for opgaveområderne i den operative vintertjeneste. Deltager i styregruppen for udbudsprojekter. 3.6 OPGAVEKOORDINATORER Som ansvarlig for opgavevaretagelsen inden for de enkelte opgaveområder er udpeget en række opgavekoordinatorer. Disse refererer ved udførelsen af opgaverne til den respektive fagkoordinator. Opgavekoordinatorernes rolle er: Har initiativ- og opfølgningspligten i forhold til udførelsen af opgaverne inden for opgaveområdet.

17 17 af 128 Sikrer fornøden relevant information inden for eget opgaveområde til såvel interne som eksterne under hensyntagen til den interne organisering og de interne processer. Står for entreprisestyringen og varetager dialogen med eksterne samarbejdspartnere inden for opgaveområdet. Sikrer vedligeholdelse af relevant dokumentation inden for området i 360º, eksempelvis indgåede aftaler med eksterne parter. Sikrer overholdelse af mål og rammer inden for opgaveområdet, herunder sikrer udmøntning af strategien i den daglige drift. Sikrer opfølgning på økonomien inden for opgaveområdet, herunder daglig fakturahåndtering m.v. Sikrer rapportering til relevant fagkoordinator inden for eget opgaveområde. Deltager i Fagnetværket for Vinter. Deltager i relevante underudvalg under Vinterudvalget. Skal løbende holde sig opdateret inden for eget fagområde. Deltager i relevant udbudsprojektgruppe. Opgavekoordinatorerne har hver især et ansvar for at koordinere opgaveudførelsen inden for eget opgaveområde med de øvrige opgavekoordinatorer. 3.7 VINTERVAGTERNE Vintercentralen bemandes med et antal vintervagter. Vintervagterne refererer fagligt til fagkoordinatoren for OVT. Vintervagterne indgår i den til enhver tid gældende vagtplan. Vintervagternes primære funktion er overvågning af vej- og vejrsituationen og styring af udkald. Vintervagterne løser endvidere en række opgaver i relation til Vintercentralen, eksempelvis ajourføring af data i Vinterman. Vintervagterne kan endvidere indgå i løsning af ikke-vinterrelaterede opgaver uden for vintersæsonen. Disse opgaver kan løses i de forskellige driftsafdelinger rundt omkring i landet. 3.8 DRIFTSAFDELINGSLEDEREN I AALBORG Driftsafdelingslederen i Aalborg har bl.a. følgende rolle i forhold til vinter: Er overordnet ansvarlig for den operative vintertjeneste. Er personaleansvarlig for opgavekoordinatorerne inden for den operative vintertjeneste samt for fagkoordinatorerne og vintervagterne. Skal orientere driftsområdeledelsen om relevante forhold inden for den operative vintertjeneste. 3.9 FAGNETVÆRKET FOR VINTER Med henblik på at etablere en sammenhængende og koordineret vintertjeneste i Vejdirektoratet er etableret et fagnetværk for vintertjenesten. Fagnetværket fungerer som koordinationsforum for den samlede vintertjeneste i Vejdirektoratet I den sammenhæng skal fagnetværket bidrage til udarbejdelse af ensartet grundlag, fælles målsætninger, retningslinjer, standardbeskrivelser, elementbeskrivelser m.v. i relation til ensartet sagsbehandling. Fagnetværket er forankret i DRIO-ledelsen (driftsområdet) med reference til driftsafdelingslederen i Aalborg og ledes af fagkoordinatoren for den strategiske vintertjeneste.

18 18 af 128 For en uddybende beskrivelse henvises til kommissorium Fagnetværk for Vintertjeneste FAGNETVÆRKSMØDER Fagnetværksmøderne afholdes 4 gange årligt på forskellige lokationer, skiftevis København og Aalborg af en dags varighed cirka i tidsrummet 9:30-16:00. Ét af seminarerne afholdes inden for nærmeste gruppe (d.v.s. kun med deltagelse af fag- og opgavekoordinatorer). Agenda: Agendaen udsendes til mødedeltagerne ca. 1 uge før afholdelsen. Følgende agenda tages i brug ved et Fagnetværksmøde: Godkendelse af referat fra sidste møde FEK Opfølgning på punkter fra sidste møde FEK Temperaturmåling FEK Økonomi MAC og FEK 360? Orientering fra OVT ULMI Orientering fra SVT FEK Gennemgang af udbud Projektledere Orientering fra Vinterudvalg FEK Indkomne emner*, herunder o Beslutning/aktion opsummeres efter hvert enkelt emne Eventuelt Alle Opfølgning på handlingsplan (actions) FEK Næste møde * Indkomne emner: Når der meldes indkomne emner ind, skal følgende overholdes: Alle emner skal meldes ind til den ansvarlige for indkaldelsen af mødet, som regel TIDA. Når der meldes emner ind, skal dette: være tidsbegrænset, så når man melder et emne ind, skal der være en cirka tid på. Tiden kan dog blive ændret af den ansvarlige for indkaldelsen til mødet, således dagen kan planlægges optimalt. beskrives kort (2 linjer) omkring hvad emnet omhandler og hvad man forventer, der skal behandles. Hvis emnet involverer andre mødedeltagere, er det en god idé at informere relevant(e) mødedeltager(e) om emnet på forhånd, således at man kan møde forberedt op. Referat: Referatet sendes ud maks. 2 uger efter mødet.

19 19 af MEDARBEJDERE OG KONTAKTOPLYSNINGER Nedenfor findes navne og kontaktoplysninger på ledelse og medarbejdere i Vejdirektoratets vintertjeneste LEDELSE Navn Funktion Niels Christian Skov Driftsdirektør Nielsen Michael Ebbesen Driftssouschef Josephine Schjøller Rasmussen Afdelingsleder, Driftskoordinering Kim Barup Jansen Afdelingsleder, Driftsafdelingen i Aalborg Freddy Knudsen Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Ulla Milling Fagkoordinator, Operativ Vintertjeneste MEDARBEJDERE I DEN STRATEGISKE VINTERTJENESTE Navn Funktion Freddy Knudsen Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Tine Damkjær Opgavekoordinator IV aftaler kommuner MEDARBEJDERE I DEN OPERATIVE VINTERTJENESTE Navn Funktion Ulla Milling Fagkoordinator, Operativ Vintertjeneste Jan Størling Madsen Opgavekoordinator Entreprenører på stier, håndarbejde, rastepladser og specialmaskiner Jørgen Stenholt Hansen Opgavekoordinator Værksteder og materiel Christina K. Kronborg Opgavekoordinator Entreprenører på kørebaner Salt og saltdepoter Målestationer og webkameraer Helene Hyldgaard Opgavekoordinator Værksteder og Materiel Vintervagten Bjarne Mortensen Vintervagt

20 Navn Funktion Peter Mann Nielsen Vintervagt Carsten Møller Vintervagt Jan Lind Nielsen Vintervagt Lars Maan Vintervagt Poul-Arne Madsen Vintervagt Torben R. Pedersen Vintervagt Torben Solberg Vintervagt Egon Nielsen Vintervagt Peter Holm Nielsen Vintervagt Jens Jørgen Jørgensen Vintervagt Ole Mathias Hedegaard Vintervagt SIDE 20 af 128

21 21 af VINTERTJENESTENS SAMARBEJDSPARTNERE 4.1 KAPITELINFORMATION Nærværende kapitel beskriver de væsentligste interne og eksterne samarbejdsrelationer for Vejdirektoratets vintertjeneste. Dokumentejerskab Fagkoordinator, Strategisk Vintertjeneste Seneste opdatering TIDA, august 2013 Status Afventer godkendelse 4.2 INTERNE SAMARBEJDSPARTNERE En række interne samarbejdspartnere indgår i udførelsen af opgaverne i relation til Vejdirektoratets vintertjeneste. Disse gennemgås i det følgende T.I.C. Vejdirektoratet overvåger trafiksituationen i hele Danmark. Oplysningerne samles i TrafikInformationsCentret (T.I.C.), som løbende udsender vejmeldinger, bl.a. gennem trafikken.dk, DK-TMC og teksttv. T.I.C. har ikke en selvstændig rolle i vinterberedskabet, men spiller en rolle i forhold til håndteringen af eksterne informations- og koordinationsopgaver. Denne rolle udøves som led i T.I.C.'s almindelige aktiviteter VEJTEKNISK OMRÅDE Vejdirektoratets vintertjeneste samarbejder med Vejteknisk Område (VO) om opsætning og servicering af glatførevarslingsstationer og webkameraer. For en uddybning af VO s rolle samt for reference til den indgåede serviceaftale henvises til vinterhåndbogens kapitel 9, Glatførevarslingsstationer og webkameraer IT-OMRÅDET Vintertjenesten samarbejder med IT-området i forbindelse med drift og udvikling af vintermanagementsystem Vinterman KOMMUNIKATIONSOMRÅDET Kommunikation området bidrager med standarder til udformning og design til markedsføringsmateriale i forbindelse med IV-salg.

22 22 af BEREDSKAB Vintertjenesten følger Vejdirektoratet generelle beredskabsstrategier. Der kan læses mere i kapitel 11, Beredskabskoordination og politiet DRIFTSAFDELINGER Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ) JURA Den juridiske afdeling er en vigtig samarbejdspartner i forbindelse med afklaring af juridiske spørgsmål. Spørgsmål kan sendes til UDBUD (Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ) DRIFTSSEKRETARIATET (Dette afsnit skrives efter resultatet af VD på vej mod 2017 ). Kommentar fra ULMI: enten skal alle interne afdelinger opremses eller også skal vi nøjes med TIC og VO. For vi samarbejder også med økonomi, mindre anlæg, anlæg, intern service, osv EKSTERNE SAMARBEJDSPARTNERE En række eksterne samarbejdspartnere involveres i forbindelse med udførelsen af opgaverne i relation til Vejdirektoratets vintertjeneste. Disse gennemgås i det følgende KOMMUNER M.FL. Vintertjenesten samarbejder med landets vejmyndigheder i en række sammenhænge. Vejdirektoratet leverer ydelser i relation til varsling og glatførebekæmpelse for nogle vejmyndigheder Ydelserne udføres i henhold til direktiv om indtægtsdækket virksomhed. Samarbejde med kommunerne vedrørende disse ydelser er beskrevet yderligere i vinterhåndbogens kapitel 19, IV-aftaler med kommuner m.fl. Vejdirektoratet arbejder endvidere sammen med udvalgte kommuner vedrørende køb og salg af salt og saltdepoter. Samarbejde med kommuner vedrørende køb og salg af salt og saltdepoter håndteres under opgaveområdet 'Salt, saltdepoter og pedelfunktioner' se vinterhåndbogens kapitel 18, Salt, saltdepoter og pedelfunktioner. Vejdirektoratet har ydermere et tæt samarbejde med en række kommuner vedrørende Vejdirektoratets vintersystemer. I denne sammenhæng sælger Vejdirektoratet licenser til kommunerne på IV-basis, og kommunerne indgår i planerne for udvikling af systemerne. Det drejer sig primært om VejVejr og Vin-

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser

REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser Indholdsfortegnelse: FORORD...1 1. Indledning....2 2. Vintervedligeholdelse...2 2.1 Snerydning...2 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver...2 2.1.2

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VEJEN KOMMUMUNES VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV 2015-2019 Forslag af 03-08-2015 til regulativ 2 2015-2019 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439 REFERAT EMNE Møde Vinternetværk Kommuner og Vejdirektorat, område Østjylland TIDSPUNKT Onsdag den 30.

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 Notat Anders Rahbek AHR@vd.dk 7244 7228 BILAG 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT Dokumentinformation Version nr. 4.0 Dokumentejer: Anders Rahbek

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh.

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PEMU) Lejre kommune Torben S. Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Agnieszka Pawlowska-Andersen (APA) Torben Strunge Pedersen (TSP) Lau Larsen (LAU) Pernille Arnsfelt Brodersen (PAH)

Agnieszka Pawlowska-Andersen (APA) Torben Strunge Pedersen (TSP) Lau Larsen (LAU) Pernille Arnsfelt Brodersen (PAH) Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Freddy Knudsen Mail fek@vd.dk Telefon 7244 3425 Side 1/6 Referat Emne DUG møde nr. 49 Tidspunkt Mandag den 17. august 2015 kl. 10.00 til 14.30 Sted Svendborg Kommune

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Mødenotat 27. maj 2014

Mødenotat 27. maj 2014 Mødenotat 27. maj 2014 Sagsnr.: 06.008 mn_m17_140601 SAG : Vinterudvalget (VU) EMNE : Møde nr. 17 TIDSPUNKT : Tirsdag den 27. maj 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Vejdirektoratet, Aalborg DELTAGERE : Freddy

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.

indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm. indkøbs politik med underliggende procedurer Ansvar Netværk Nytænkning Ambition Minervavej 1. 3700 Rønne. T: 5695 9700. campusbornholm.dk Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Formål Side 3 Organisering

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.4. Procesbeskrivelse for fælles udbud Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Opgaven...3 3. Begreber...3 4. Udgifter til gennemførelse af fællesudbud...4

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom EVALUERING Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser Sæsonen 2009/2010 Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom 1. Baggrund for evalueringen Denne evaluering redegør kort for gennemførelsen

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten Analyse af vintertjenesten Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 2012 1 Indholdsfortegnelse 0. Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning... 5 2. Lovgrundlag... 6

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere