R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt"

Transkript

1 Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt 1. Indledning Ved lov nr. 436 af 10. juni 2003 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet) blev der i retsplejeloven gennemført en række ændringer vedrørende politiets efterforskningsmuligheder med det formål at sikre en effektiv bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet. I retsplejeloven blev der bl.a. foretaget en ændring af bestemmelsen i 745 om forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt, og i 745 b blev der indsat en bestemmelse, der giver mulighed for at begrænse den almindelige adgang til aktindsigt for forsvareren. Bestemmelserne er ved en senere ændring af retsplejeloven (lov nr. 215 af 31. marts 2004 om offentlighed i retsplejen) blevet flyttet til 729 a, stk. 3, og 729 c. Endvidere blev der i 754 b, stk. 2, 2. pkt., indført en nærmere afgrænset adgang til at anvende civile personer som agenter. Under Folketingets behandling af det pågældende lovforslag gav justitsministeren i forbindelse med vedlagte besvarelse af spørgsmål nr. 38 af 22. maj 2003 fra Folketingets Retsudvalg tilsagn om, at der i henhold til Folketingets Forretningsordens 19, stk. 4, ville blive udarbejdet Slotsholmsgade 10 Telefon: E-post: 1216 København K Telefax: Internet:

2 en redegørelse til Folketinget om erfaringerne i praksis med de nye regler om begrænsning i forsvarerens adgang til aktindsigt og om civile agenter, når loven havde været i kraft i to år. Med henblik herpå anmodede justitsministeren Rigsadvokaten om at etablere en ordning, hvorefter politimestrene skulle foretage indberetning til Rigsadvokaten i overensstemmelse med de retningslinier, som er angivet i besvarelse af spm. nr. 38. Rigsadvokaten har herefter i perioden fra den 12. juni 2003, hvor loven trådte i kraft, og indtil udgangen af juni måned 2005 modtaget indberetning fra politikredsene om alle sager omfattet af de nye bestemmelser, og Rigsadvokaten har på grundlag heraf udarbejdet en rapport om erfaringerne med de nye regler. Rigsadvokatens rapport danner grundlag for denne redegørelse om erfaringerne med de nye regler. Afsnit 2 indeholder en kort beskrivelse af det nye regelsæt. I afsnit 3 redegøres der for de sager, der er indberettet til Rigsadvokaten, og i afsnit 4 følger en sammenfatning. 2. De nye regler i lov nr. 436 af 10. juni Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3, blev ved lov nr. 436 af 10. juni 2003 begrænset til at vedrøre materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angår. Efter den hidtidige retstilstand havde forsvareren som udgangspunkt ret til at få aktindsigt i alle de oplysninger, som var tilvejebragt af politiet, eller oplysninger, som i øvrigt havde berøring med sagen, selv om sådanne oplysninger ikke var tilvejebragt til brug for den konkrete sag og måtte antages at være uden direkte betydning for sagen. Ved lovændringen blev der opstillet et krav om, at materialet skal være tilvejebragt med henblik på efterforskningen af den konkrete sag, mens mere generelle baggrundsoplysninger om eksempelvis kriminalitetsmønstre eller persongruppers tilknytning til bestemte kriminelle netværk eller grupperinger er undtaget fra aktindsigt, idet de ikke kan anses for tilvejebragt til brug for den konkrete sag

3 Det er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget, at materiale, som anklagemyndigheden har til hensigt at fremlægge under domsforhandlingen, vil være omfattet af den almindelige adgang til aktindsigt, selv om det ikke er tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angår. Under Folketingets behandling af lovforslaget blev det i besvarelsen af spørgsmål nr. 35 af 21. maj 2003 fra Folketingets Retsudvalg endvidere fremhævet, at det generelle objektivitetsprincip indebærer en pligt for anklagemyndigheden til at fremlægge alle oplysninger under straffesagen, der antages at have betydning for rettens vurdering af skyldspørgsmålet, uanset om oplysningerne er tilvejebragt til brug for den konkrete sag. Det er politiet, der træffer afgørelse om, hvilket materiale der er omfattet af forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter 729 a, stk. 3. Politiets afgørelse kan i medfør af bestemmelsen i 746 indbringes for retten Undtagelse fra forsvarerens adgang til aktindsigt Ved lovændringen blev der endvidere indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 729 c, hvorefter retten efter anmodning fra politiet kan bestemme, at forsvareren ikke skal have adgang til materiale, selv om det er tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angår. Efter bestemmelsen kan forsvarerens ret til aktindsigt fraviges, hvis det er påkrævet af hensyn til fremmede magter, til statens sikkerhed, til sagens opklaring, til tredjemands liv eller helbred, til efterforskningen af en anden verserende sag vedrørende alvorlig kriminalitet eller til beskyttelse af fortrolige oplysninger om politiets efterforskningsmetoder. Der kan dog ikke træffes afgørelse om at begrænse forsvarerens adgang til aktindsigt, hvis det giver anledning til væsentlige betænkeligheder for varetagelsen af sigtedes forsvar, jf. 729 c, stk. 2. Undtages materiale fra forsvarerens aktindsigt, kan anklagemyndigheden ikke benytte det som bevis under domsforhandlingen i straffesagen mod den tiltalte. Ønsker anklagemyndigheden således at benytte materialet som bevis, skal forsvareren have aktindsigt i det. Inden retten træffer afgørelse om, hvorvidt en begæring om begrænsning af forsvarerens ret til aktindsigt skal tages til følge, skal der beskikkes en særlig advokat for den sigtede, og denne advokat skal have lejlighed til at udtale sig om spørgsmålet, jf. 729 c, stk

4 Retten kan ved afgørelsen bestemme, at begrænsningen i forsvarerens aktindsigt skal gælde i et nærmere angivet tidsrum, eller at den skal gælde indtil videre. Hvis retten har truffet afgørelse om, at fravigelsen er tidsubegrænset, skal retten forud for domsforhandlingens begyndelse tage stilling til fravigelsen igen for at vurdere, om den fortsat er påkrævet. Materialet kan herefter hvis det er påkrævet for at varetage det hensyn, der begrunder fravigelsen af forsvarerens adgang til aktindsigt undtages fra aktindsigt på ubestemt tid, det vil sige også efter domsforhandlingen og sagens afslutning, således at forsvareren aldrig bliver bekendt med materialet. Hvis de hensyn, som begrundede fravigelsen af forsvarerens adgang til aktindsigt, ikke længere er til stede, er anklagemyndigheden forpligtet til af egen drift at udlevere oplysningerne til forsvareren Civile agenter Der blev ved lovændringen i retsplejelovens 754 b, stk. 2, 2. pkt., indført en nærmere afgrænset adgang til at anvende civile personer som agenter. Der er tale om en begrænset undtagelse til bestemmelsen i 754 b, stk. 2, 1. pkt., hvorefter agentvirksomhed alene må udføres af polititjenestemænd. Ved agentvirksomhed forstås efter 754 a, at politiet som led i efterforskningen af en lovovertrædelse foranlediger, at der tilbydes bistand til eller træffes foranstaltninger med henblik på at tilskynde nogen til at udføre eller fortsætte en lovovertrædelse. Efter bestemmelsen i 754 b, stk. 2, 2. pkt., kan civile personer efter aftale med politiet yde bistand til at udføre eller fortsætte den lovovertrædelse, der efterforskes, når den bistand, der ydes, er yderst beskeden i forhold til lovovertrædelsen. Bestemmelsen tager ifølge forarbejderne sigte på tilfælde, hvor en person efter aftale med politiet søger kontakt til det kriminelle miljø med henblik på at introducere en politiagent, og i den forbindelse medvirker til den lovovertrædelse, der efterforskes, ved at tilbyde sin bistand til at udføre eller fortsætte lovovertrædelsen. Som eksempel nævnes i forarbejderne, at en civil person efter aftale med politiet udgiver sig for at være mellemmand for en opdigtet køber af narkotika, og i den forbindelse afgiver bestilling på en vareprøve

5 Den civile persons bistand er i øvrigt omfattet af retsplejelovens 754 a, hvilket indebærer, at kravene i denne bestemmelse til graden af mistanke, indikation og kriminalitetens grovhed skal være opfyldt, før politiet kan benytte en civil person som f.eks. vareprøvekøber. Endvidere må den civile persons bistand ikke indebære en forøgelse af lovovertrædelsens omfang og grovhed. 3. Erfaringerne i praksis med de nye regler 3.1. Generelt Rigsadvokaten har som ovenfor nævnt udarbejdet en rapport på baggrund af indberetninger i perioden fra loven trådte i kraft den 12. juni 2003 og til udgangen af juni 2005 om samtlige sager omfattet af de nye bestemmelser om forsvarerens adgang til aktindsigt og om civile agenter. Det fremgår af Rigsadvokatens rapport, at der er modtaget indberetning om 29 sager. Hovedparten af indberetningerne 24 sager drejer sig om, hvorvidt materiale, der indgår i sagen, konkret har kunnet undtages fra forsvarerens adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 c (begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt). 4 sager vedrører tvister om, hvorvidt materiale er tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angår (og dermed omfattet af forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a), og den sidste sag drejer sig om civiles bistand til politiet efter agentreglerne. De indberettede sager vedrører en række forskellige kriminalitetstyper. 8 af sagerne drejer sig om narkotikakriminalitet, 2 sager vedrører sigtelser for manddrab, og 5 andre sager vedrører overtrædelse af de alvorlige voldsbestemmelser i straffelovens 245 og sager drejer sig om røveri efter straffelovens 288, mens 5 sager angår andre berigelsesforbrydelser. De sidste 3 sager drejer sig om henholdsvis brandstiftelse, seksuelle overgreb efter straffelovens 222 og bestikkelse efter straffelovens 144. Det kan i øvrigt oplyses, at 12 af sagerne er rockerrelaterede Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt Som nævnt ovenfor har Rigsadvokaten modtaget indberetninger om 4 sager om, hvorvidt noget materiale, som forsvareren ønskede aktindsigt i, var omfattet af forsvarerens almindelige ad

6 gang til aktindsigt i materiale, som politiet har tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angår, jf. retsplejelovens 729 a, stk af disse sager har været forelagt for Højesteret. 3 af de 4 sager drejede sig om begæringer fra forsvareren om at få aktindsigt i oplysninger, som indgik eller muligt kunne indgå i en anden straffesag end den, som sigtelsen angik. I to tilfælde var situationen den, at der i en anden sag fandtes oplysninger, som politiet ikke fandt burde indgå i den sag, som sigtelsen angik, men som forsvareren fandt kunne være af betydning. I begge tilfælde blev forsvarerens begæring om aktindsigt afvist. Den ene af de to sager (Højesterets kendelse af 28. oktober 2004) var en sædelighedssag, hvor forsvareren ønskede at inddrage oplysninger fra andre sædelighedssager med samme forurettede. Højesteret fastslog indledningsvis, at der ikke var tale om materiale, som var tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angik. Herefter udtalte Højesteret, at forsvarerens adgang til aktindsigt omfatter alt materiale, som er af betydning for sagen, uanset om det er tilvejebragt for den pågældende sag. Højesteret fandt dog ikke, at de forhold, som forsvareren ønskede aktindsigt i, kunne antages at have nogen betydning for forsvaret af tiltalte, og man afviste derfor forsvarerens begæring. I den tredje sag var situationen den, at forsvareren ville have politiet til at tilvejebringe oplysninger, som muligvis indgik i en anden efterforskning, og som kunne have betydning for vurderingen af beviserne i sagen. I den pågældende sag var det af afgørende betydning for vurderingen af skyldsspørgsmålet at få fastslået, hvem der havde benyttet tiltaltes mobiltelefon på et bestemt tidspunkt. Teleoplysningerne i sagen viste, at den tiltaltes telefon var blevet benyttet på gerningstidspunktet, og at telefonen da befandt sig et stykke fra gerningsstedet. Var det tiltalte, der talte i telefonen, kunne han derfor ikke være gerningsmanden. Der var ikke foretaget aflytning i den sag, som sigtelsen vedrørte, men anklagemyndigheden blev pålagt at skaffe oplysning om, hvorvidt telefonsamtalen var blevet aflyttet som led i efterforskningen i en anden sag. Det viste sig ikke at være tilfældet. Rigsadvokaten bemærker i sin rapport, at afgørelsen illustrerer, at anklagemyndigheden i medfør af det almindelige objektivitetsprincip har pligt til at fremlægge alle oplysninger, der måtte have betydning for skyldspørgsmålet, uanset om oplysningerne er tilvejebragt til brug for den konkrete sag. Rigsadvokaten har udsendt en Rigsadvokaten Informerer (nr. 46/2004) til anklagemyndigheden, hvor Rigsadvokaten henleder anklagemyndighedens opmærksomhed på det almindelige objektivitetsprincip ved fortolkningen af retsplejelovens 729 a, stk

7 Den sidste sag (Højesterets kendelse af 9. marts 2005) drejede sig om oplysning af identiteten på en anonym meddeler. Sagen vedrørte et voldeligt opgør mellem medlemmer af en rockergruppe og en gruppering af unge mænd af anden etnisk oprindelse end dansk. Under efterforskningen lovede politiet en meddeler, som havde overværet opgøret, fuld anonymitet. Meddeleren havde i forbindelse med afhøringen oplyst, at han frygtede stærkt for sin egen sikkerhed. Højesteret fastslog, at identiteten på en meddeler, der ønsker at afgive forklaring anonymt, som udgangspunkt ikke er omfattet af forsvarerens adgang til aktindsigt. Dette fremgår også af bemærkningerne til det pågældende lovforslag (Folketingstidende 2002 I, till. A, s. 6696) Undtagelse fra forsvarerens adgang til aktindsigt Rigsadvokaten har modtaget indberetning i 24 sager, hvor politiet har anmodet retten om at begrænse forsvarerens adgang til aktindsigt. Af de 24 sager har 3 sager været forelagt for Højesteret. Det fremgår af Rigsadvokatens rapport, at domstolene har fulgt anklagemyndighedens begæring om at begrænse forsvarerens adgang til aktindsigt i 23 af de 24 sager. I en enkelt sag fandt retten ikke, at betingelserne i 729 c, stk. 1, for at undtage materialet fra forsvarerens aktindsigt var opfyldt. Rigsadvokaten anfører, at det drejede sig om en sag vedrørende meget alvorlig brandstiftelse, hvor der var foretaget telefonaflytning af én af de fire sigtede. Ingen af de fire sigtede i sagen anede uråd om telefonaflytningen, og anklagemyndigheden anmodede om, at forsvarerne for de sigtede i en kortere periode på fire uger ikke fik aktindsigt i det efterforskningsmateriale, der vedrørte aflytningen. Begrundelsen herfor var hensynet til sagens opklaring, idet anklagemyndigheden bl.a. gjorde gældende, at forsvarerne helt utilsigtet under samtaler med deres klienter kunne komme til at give en oplysning, som kunne gøre de sigtede opmærksomme på, at de pågældende telefoner blev aflyttet. Byretten imødekom anklagemyndighedens begæring, men landsretten fandt efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at det ikke kunne anses for påkrævet at fravige forsvarernes adgang til aktindsigt

8 Rigsadvokaten oplyser i sin rapport, at en gennemgang af indberetningerne viser, at det er hensynet til sagens opklaring, jf. 729 c, stk. 1, nr. 3, og hensynet til tredjemands liv eller helbred, jf. 729 c, stk. 1, nr. 4, som hyppigst begrunder undtagelser fra forsvarerens adgang til aktindsigt. Hensynet til sagens opklaring indgår således som begrundelse i 10 af sagerne, mens hensynet til tredjemands liv og helbred indgår som begrundelse i 12 af sagerne. I en række af sagerne har anklagemyndigheden henvist til begge hensyn som begrundelse for begæringen om fravigelse af forsvarerens adgang til aktindsigt. Hensynet til efterforskningen af en anden verserende sag, jf. 729 c, stk. 1, nr. 5, er også ofte forekommende. Dette hensyn indgår som begrundelse i 8 af sagerne. Derimod anvendes de øvrige hensyn i 729 c sjældent. Forsvarerens adgang til aktindsigt er kun i en enkelt sag blevet begrænset af hensyn til beskyttelse af fortrolige oplysninger om politiets efterforskningsmetoder, jf. 729 c, stk. 1, nr. 6, og i en anden sag indgik hensynet til statens sikkerhed, jf. 729 c, stk. 1, nr. 2, som et af flere hensyn som begrundelse for en begrænsning i forsvarerens adgang til aktindsigt. Der er ikke nogen sager, hvor anklagemyndigheden har anmodet om, at forsvarerens adgang til aktindsigt blev begrænset af hensyn til fremmede magter, jf. 729 c, stk. 1, nr. 1. Det følger af bestemmelsen i 729 a, stk. 4, at politiet som en mindre indgribende foranstaltning kan give forsvareren pålæg om ikke at videregive de oplysninger, som forsvareren har modtaget fra politiet, hvis det er nødvendigt af hensyn til fremmede magter, statens sikkerhed, sagens opklaring, tredjemand eller til efterforskningen af en anden verserende sag om alvorlig kriminalitet. Pålægget kan i modsætning til undtagelse fra forsvarerens adgang til aktindsigt kun udstrækkes, indtil tiltalte har afgivet forklaring under domsforhandlingen. Det følger af det almindelige proportionalitetsprincip, at politiet ved vurderingen af, hvilken form for begrænsning der skal gøres i forhold til forsvarerens adgang til aktindsigt, skal anvende den mindst indgribende foranstaltning. Rigsadvokaten oplyser i sin rapport, at domstolene i de sager, hvor anklagemyndigheden har fået medhold i en begæring om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt, samtidig i en række tilfælde har afvist en påstand fra den særlig beskikkede forsvarer om, at et pålæg til forsvareren efter 729 a, stk. 4, ville være tilstrækkeligt. Det fremgår af Rigsadvokatens rapport, at forsvareren senere har fået udleveret materialet i 9 af de 23 sager, hvor begæringen om undtagelse fra adgangen til aktindsigt er imødekommet. Det drejer sig navnlig om sager, hvor det er hensynet til sagens opklaring eller opklaringen af - 8 -

9 en anden verserende sag, som har begrundet undtagelsen. I de resterende sager er begrænsningen af forsvarerens adgang til aktindsigt sket på ubestemt tid i 13 sager, mens spørgsmålet i den sidste sag endnu ikke er afgjort. I de sager, hvor undtagelsen fra aktindsigt er sket på ubestemt tid, er det oftest hensynet til tredjemands liv eller helbred, som begrunder begrænsningen i forsvarerens adgang til aktindsigt. Når det er hensynet til tredjemands liv eller helbred, som begrunder undtagelsen fra aktindsigt, vil der således ofte være tale om, at forsvareren på intet tidspunkt får adgang til det undtagne materiale. Frygten for tredjemands liv eller helbred er således ikke nødvendigvis begrænset til den periode, hvor sagen efterforskes af politiet, og den tiltalte strafforfølges ved domstolene. Tilhører den tiltalte en organisation eller et netværk af personer, der er kendt for at begå alvorlig kriminalitet og for at anvende grov vold eller trusler om grov vold mod personer, der afslører deres kriminalitet, kan der således være god grund til at undtage oplysninger om disse personer fra forsvarerens adgang til aktindsigt, også efter at sagen mod den tiltalte er afsluttet. Derimod har forsvareren som nævnt i en række tilfælde efterfølgende fået materialet udleveret i de sager, hvor det er hensynet til sagens opklaring eller til opklaringen af en anden verserende sag, som har begrundet undtagelsen. I disse tilfælde er adgangen til at undtage oplysninger fra forsvarerens adgang til aktindsigt et redskab, som anvendes under efterforskningen, og når sagen/den anden verserende sag er færdigefterforsket, vil der derfor ofte ikke længere være behov for at undtage materialet fra forsvarerens adgang til aktindsigt. På baggrund af indberetningerne er det Rigsadvokatens opfattelse, at anklagemyndigheden er bevidst om, at undtagelse af materiale fra forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt må have undtagelsens karakter, og at der kun fremsættes begæring herom, når det eller de hensyn, der ligger til grund for begæringen om undtagelse, er af væsentlig betydning. Rigsadvokaten bemærker også, at domstolene i intet tilfælde har afslået anklagemyndighedens begæring om at undtage materiale fra forsvarerens aktindsigt med den begrundelse, at en fravigelse kunne give anledning til væsentlige betænkeligheder for varetagelsen af sigtedes forsvar. Rigsadvokatens konklusion er på denne baggrund, at de nye regler ikke har givet anledning til problemer for varetagelsen af de sigtede eller tiltaltes forsvar i indberetningsperioden

10 3.4. Civile agenter Som det fremgår ovenfor under pkt. 3.1., har Rigsadvokaten modtaget indberetning om én sag vedrørende anvendelse af civile personers bistand til politiet efter bestemmelsen i retsplejelovens 754 b, stk. 2, 2. pkt., om agentvirksomhed. I den pågældende sag anmodede anklagemyndigheden retten om at godkende, at politiet i samarbejde med en civil person skulle leje en hal, som herefter skulle stilles til rådighed for en kriminel organisation, der ifølge det oplyste tidligere havde anvendt en tilsvarende hal til at opbevare stjålne lastvognskøretøjer i. Begæringen blev afvist af retten, som fandt, at den påtænkte foranstaltning ville bevirke en forøgelse af lovovertrædelsens omfang eller grovhed, jf. retsplejelovens 754 b, stk. 1, og retten fandt endvidere, at den civile persons bistand ikke kunne betegnes som yderst beskeden, jf. 754 b, stk. 2, 2. pkt. Da vurderingen af, om det er relevant at anvende en civil agent under efterforskningen af en straffesag, hovedsagelig er af politimæssig karakter, har Rigsadvokaten anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse om baggrunden for, at politiet kun i begrænset omfang har benyttet den tilvejebragte mulighed for at anvende civile agenter. Rigspolitichefen har herom bl.a. anført, at der for det første er tale om en relativ ny bestemmelse i retsplejeloven, som udgør en begrænset undtagelse til det generelle forbud mod civile agenter. For det andet vil den civile person, der yder agentbistand, kunne blive udsat for en vis risiko under og måske navnlig efter udførelsen af agentvirksomheden. Det vil således ofte være af væsentlig betydning for retsforfølgningen i sagen, at agenten afgiver en forklaring i retten, og civile personer, der yder agentbistand efter retsplejelovens 754 b, stk. 2, 2. pkt., er ikke omfattet af de særlige beskyttelsesforanstaltninger i retsplejeloven, der gælder for polititjenestemænd, der har virket som politiagenter/udført foranstaltninger efter retsplejelovens 754 a. Rigspolitichefen peger for det tredje på, at de civile personer, som i givet fald skal yde bistand efter retsplejelovens 754, stk. 2, 2. pkt., typisk vil være personer med tilknytning til organiserede kriminelle miljøer, og incitamentet til at yde sådan bistand vil derfor ofte være begrænset, ligesom politiet udviser stor påpasselighed i samarbejdet med sådanne personer

11 Rigspolitichefen har endvidere oplyst, at Rigspolitiet i Styregruppen vedrørende efterforskningsstøttecentrene samt grænseoverskridende og organiseret kriminalitet har udsendt en strategi for en forstærket indsats mod de kriminelle grupper og netværk, der begår alvorligere kriminalitet, til samtlige politikredse. Formålet med denne strategi er, at den hidtidige indsats over for rockerne tilpasses og udvides til at omfatte andre grupper og netværk, som i dag er ved at overtage rockernes områder. Rigspolitichefen har i den forbindelse peget på, at muligheden for at anvende civile agenter skal bruges som led i strategiens gennemførelse. 4. Sammenfatning og vurdering Hovedparten af de indberetninger, som Rigsadvokaten har modtaget 24 sager drejer sig om, hvorvidt materiale, der indgår i sagen, konkret har kunnet undtages fra forsvarerens adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 c (begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt). Domstolene har fulgt anklagemyndighedens begæring om at begrænse forsvarerens adgang til aktindsigt i 23 af disse 24 sager. 3 af de pågældende sager har været forelagt for Højesteret. På baggrund af indberetningerne er det Rigsadvokatens vurdering, at anklagemyndigheden er bevidst om, at undtagelse af materiale fra forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt må have undtagelsens karakter, og at der kun fremsættes begæring herom, når det eller de hensyn, der ligger til grund for begæringen om undtagelse, er af væsentlig betydning. Rigsadvokaten bemærker også, at domstolene i intet tilfælde har afslået anklagemyndighedens begæring om at undtage materiale fra forsvarerens aktindsigt med den begrundelse, at en fravigelse kunne give anledning til væsentlige betænkeligheder for varetagelsen af sigtedes forsvar. Rigsadvokatens konklusion er på denne baggrund, at de nye regler ikke har givet anledning til problemer for varetagelsen af de sigtedes eller tiltaltes forsvar i indberetningsperioden. 4 indberettede sager vedrører tvister om, hvorvidt materiale er tilvejebragt til brug for den sag, som sigtelsen angår, og dermed omfattet af forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk af disse sager har været forelagt for Højesteret. Rigsadvokaten har løbende orienteret anklagemyndigheden om anvendelsen af de nye bestemmelser ved udsendelse af informationsmateriale, herunder om indholdet af tre principielle kendelser fra Højesteret om anvendelsen af de nye bestemmelser

12 På den anførte baggrund kan det konstateres, at der nu er tilvejebragt mere detaljerede retningslinier for, hvordan de nye bestemmelser om aktindsigt skal anvendes, og Justitsministeriet finder, at det på grundlag af erfaringerne kan lægges til grund, at bestemmelserne generelt anvendes med varsomhed og på en måde, som ikke medfører utilsigtede virkninger for varetagelsen af sigtedes eller tiltaltes personers forsvar i konkrete straffesager. Justitsministeriet finder på denne baggrund, at der ikke er anledning til at overveje ændringer af bestemmelserne om forsvarerens aktindsigt. For så vidt angår adgangen til at anvende civile personer som agenter efter retsplejelovens 754 b, stk. 2, 2. pkt., har Rigsadvokaten modtaget indberetning om én sag i den pågældende periode, hvor politiet ønskede at benytte adgangen til at bruge en civil agent. Retten fandt i denne sag, at den bistand, som den civile person skulle yde, ikke kunne betegnes som yderst beskeden. Rigspolitichefen har peget på nogle årsager til, at anvendelse af civile agenter kun vil komme på tale i få sager. Rigspolitichefen har endvidere oplyst, at man har udsendt en strategi for en forstærket indsats mod de kriminelle grupper og netværk, der begår alvorligere kriminalitet, til samtlige politikredse, hvor der bl.a. peges på, at muligheden for at anvende civile agenter efter retsplejelovens 754 b, stk. 2, 2. pkt., skal bruges som led i strategiens gennemførelse. Under hensyn til at der endnu ikke foreligger et grundlag for en nærmere vurdering af den praktiske anvendelse af bestemmelserne om brug af civile personer som agenter efter retsplejelovens 754 b, stk. 2, 2. pkt., vil Justitsministeriet anmode Rigsadvokaten om at forlænge indberetningsordningen for sager om anvendelse af civile personer som agenter i en to-årig periode og udarbejde en fornyet redegørelse herom. Justitsministeriet vil orientere Folketingets Retsudvalg, når redegørelsen foreligger

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 208/2013 Anklagemyndigheden kærer Østre Landsrets kendelse om ikke at tilbagekalde beskikkelsen af advokat Kristian Mølgaard som forsvarer

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

S 4274 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S 4274 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 4274 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 15. maj 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-790-0393 Dok.: TTM40375 Hermed sendes endelig

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE

HØJESTERETS KENDELSE HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 10. februar 2014 Sag 287/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Sysette Vinding Kruse) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 6. september

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2011 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 26. august 2011 JOURNAL NR. RA-2011-131-0004 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. oktober 2015

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes:

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2013-730-0311 Dok.: 908907 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 186/2015 Advokat Søren Beckermann kærer Vestre Landsrets afgørelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Søren Beckermann) I tidligere instanser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene

Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene Administrationskontoret NIJ10987/Sagsbeh. NIJ J.nr. 02.01.01.2004-38.1 17. juni 2004 Vejledning om aktindsigt mv. ved domstolene Side 1 af 18 1 INDLEDNING...3 1.1 Nye regler om offentlighed i retsplejen...3

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 12/1998 Den 4. november 1998 J.nr. G 2199 RM 12/1998: Indberetningsordning vedrørende afgørelser om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt domme med vurdering af sagsbehandlingstiden. 1. Indledning Ved lov nr. 285 af 29. April 1992 blev

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 181/2014 A (advokat Torben Koch) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den 17.

Læs mere

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014

Hemmeligholdelse af advokaters identitet. 4. juli 2014 2014-20 Hemmeligholdelse af advokaters identitet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at give aktindsigt i navnene på de fem advokater, der senest havde været

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.]

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af børn og unge mod seksuelle overgreb [af Peter Skaarup (DF) m.fl.] Retsudvalget B 111 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111 Folketinget 2006-07 Beretning afgivet af Retsudvalget den 20. september 2007 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-151-0070 Dok.: LBN41691 Besvarelse af spørgsmål nr. 176

Læs mere

RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Bilag 1

RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Bilag 1 RIGSADVOKATEN RM 2/2005 Dette bilag indeholder uddybende bemærkninger vedrørende de enkelte punkter i Rigsadvokatmeddelelse 2/2005 om retningslinier vedrørende meddelere. Til afsnit II Til pkt. 1. Begrebet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

S 3999 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S 3999 - Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 3999 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 4. juli 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2007-152-1114 Dok.: ANS41691 Hermed sendes

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2009-2011 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene 2009-2011.

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 144 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2014-0035-0248 Dok.: 1307903

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN FOR POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE

JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN FOR POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 159 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 7. december 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: PO 2006-4-244 Dok.: LVR40544 JUSTITSMINISTERIETS INSTRUKS TIL CHEFEN

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Kommissorium. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 53 Offentligt Lovafdelingen Dato: 5. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0908 Dok.: FRM40874 Kommissorium Arbejdsgruppen om en

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 27. marts 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0498 Dok.:

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. august 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere