Spilleregler for. BingoBoxen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spilleregler for. BingoBoxen"

Transkript

1 Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 05. marts

2 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller offentliggørelse af denne kan indgå som en del af et tv-program. 2. BingoBoxen kan spilles gennem Danske Lotteri Spils terminaler, der står i direkte elektronisk forbindelse med Danske Spil koncernens centrale IT-system, samt på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser. Nærværende spilleregler gælder for BingoBoxen, uanset hvorledes spillet etableres, herunder spil etableret via hjemmesiden Det er en betingelse for deltagelse i spil via at spilleren tiltræder "Vilkår for Netspil ("netspilsvilkårene"). Netspilsvilkårene findes på De spilleregler, der gælder særligt for BingoBoxen etableret via vil være angivet med understreget tekst. Såfremt en spilleregel kun gælder for spil via forhandleren, vil dette fremgå af reglerne. 3. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler for BingoBoxen. 4. Oplysning om spilformer, spillevejledning, spiltidspunkter, spilstart og spilstop fås hos forhandleren eller via Oplysning om den enkelte forhandlers åbningstider fås hos forhandleren. 5. Kun de spil, der er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system, deltager i spillet. Som bevis for det spillede udskrives en kvittering, som udleveres til spilleren. Ved spil via vises en elektronisk kvittering på skærmen, som spilleren kan vælge at udskrive, jf. dog punkt 13 og 14. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og de oplysninger, der er registreret i det centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende. Danske Lotteri Spil er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i de oplysninger, der offentliggøres f.eks. på tekst-tv, plakater og andet materiale hos forhandlere, internetbannere mv. hos samarbejdspartnere o.l. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige, hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at der gennemføres spil. 2

3 6. Ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler er Danske Lotteri Spil ikke ansvarlig for eventuelt tab, som en forhandler måtte have påført en spiller ved ikke at iagttage de forskrifter, der gælder for modtagelse af spil og indskudsbeløb eller på anden måde. 7. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Danske Lotteri Spils administration af BingoBoxen. Spillemåder 8. BingoBoxen kan etableres på følgende måder: a) Den udfyldte kupon indlæses af forhandleren i terminalen. Ved etablering af Bingo Boxen via Danske Lotteri Spils terminaler skal Danske Lotteri Spils officielle kuponer benyttes, jf. dog punkt 8 b). b) Spilleren anmoder forhandleren om at få udskrevet et ønsket antal BingoBoxen valgt af terminalen ("LynBingoBoxen"). c) Spillet etableres via BingoBoxen spillet 9. BingoBoxen kvitteringen viser en spilleplade formet som et kvadrat med 5x5 felter (dvs. i alt 25 felter). Felterne er opdelt i en "ramme" på 16 felter (de yderste 16 positioner) og et "centrum" på 9 felter (de 9 inderste positioner). Hver søjle (dvs. lodrette række af felter) på spillepladen er markeret med henholdsvis bogstav B, O, X, E og N. I hver række indeholdes fra 3 til 5 forskellige tal og 0 til 2 frifelter afhængig af antallet af tal i rækken. Søjle B, indeholder op til 5 forskellige tal med værdier fra 1 til 15 Søjle O, indeholder op til 5 forskellige tal med værdier fra 16 til 30 Søjle X, indeholder op til 5 forskellige tal med værdier fra 31 til 45 Søjle E, indeholder op til 5 forskellige tal med værdier fra 46 til 60 Søjle N, indeholder op til 5 forskellige tal med værdier fra 61 til Hver spilleplade indeholder 7 frifelter, som er markeret med en streg ("-"), og 18 talfelter. De 7 frifelter er tilfældigt genereret af en tilfældighedsgenerator under iagttagelse af følgende regler: 3

4 a) Centrum indeholder 4 frifelter, og rammen indeholder 3 frifelter b) Ingen søjle, række eller diagonal kan indeholde mere end 2 frifelter Spilleuge 11. BingoBoxen kan spilles for en enkelt spilleuge ad gangen eller på én gang for flere spilleuger i rækkefølge efter Danske Lotteri Spils bestemmelser. Flerugersspil markeres ved afkrydsning på kuponen, ved at anmode forhandleren om et sådant spil, eller ved markering på den elektroniske kupon ved spil via Et BingoBoxen spil gælder altid for den spilleuge, hvortil det er registreret i Danske Spil koncernens centrale IT-system. Den spilleuge, hvori BingoBoxen spillet deltager, angives på kvitteringen, jf. punkt 13. Flerugers BingoBoxen gælder altid fortløbende fra og med den spilleuge, hvortil det er registreret. De spilleuger, hvori flerugersspillet deltager, fremgår af kvitteringen. Kvitteringen 13. Når BingoBoxen spillet registreres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, udskrives ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler en kvittering, der indeholder BingoBoxen spillet samt alle yderligere oplysninger til identifikation af det indgåede spil. Kvitteringen er et ihændehaverbevis. Ved spil via registreres spillet i Danske Spil koncernens centrale IT-system, når spilleren har bekræftet spillet, og kvitteringen for spillet vises på skærmen. En udskrift af den elektroniske kvittering er ikke et ihændehaverbevis. Spillet registreres i stedet direkte i Danske Spil koncernens centrale IT-system som tilhørende den pågældende registrerede spiller. 14. Spilleren skal ved modtagelse af kvitteringen kontrollere, at kvitteringens oplysninger svarer til det ønskede spil, samt at kvitteringen i øvrigt ikke bærer præg af, at der er sket fejl ved ekspeditionen. Såfremt spilleren selv har udfyldt sin BingoBoxen kupon, angives de af spilleren valgte tal ikke nødvendigvis på spillekvitteringen i en numerisk rækkefølge. Hverken Danske Lotteri Spil eller forhandleren kan holdes ansvarlige for eventuelle uoverensstemmelser. Danske Lotteri Spil kan desuden ikke holdes ansvarlig for eventuelt misbrug i relation til offentliggørelse af kvitteringen på f.eks. Facebook eller i andre medier. Ved spil via skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes. Annullering 15. Hvis en spiller ønsker at annullere spillet, skal det ske samme dag, kvitteringen er udskrevet, og hos den forhandler, hvor spillet blev etableret. Kvitteringen for det spil, der skal annulleres, skal afleveres til forhandleren og kan aldrig danne 4

5 grundlag for gevinstudbetaling. Hvis forretningen, terminalen eller spillet er lukket i mellemtiden, bortfalder retten til annullering. Ved spil via kan spilleren ikke annullere spillet, når spilleren har bekræftet spillet. Trækningen 16. Trækningen af den talrække, der er afgørende for spillets vinderkombinationer, foretages af Danske Lotteri Spil. 17. Trækningen af tallene i BingoBoxen finder sted ved anvendelse af en af Spillemyndigheden godkendt procedure. Ifølge denne trækkes ét nummer ad gangen, og trækningen fortsætter, indtil samtlige 75 tal i intervallet 1 til 75 i tilfældig rækkefølge er udtrukket. 18. Trækningen foretages normalt om søndagen i tidsrummet mellem kl og kl Trækningen kan dog i særlige tilfælde foregå uden for dette tidsrum, hvis Spillemyndigheden godkender dette. 19. Spillemyndigheden fører tilsyn med ethvert trækningsresultat og har altid den endelige afgørelse af, hvilket trækningsresultat der er gældende Trækningen kan ske forud for offentliggørelsen heraf. Såfremt hel eller delvis offentliggørelse af trækningen indgår som en del af et tv-program, vil selve trækningen ske forud for programmet. Indholdet og forløbet af en sådan tv-udsendelse har således ingen indflydelse på trækningen. 21. Såfremt det i tv-programmet viste resultat af lodtrækningen og det af Danske Lotteri Spil trukne resultat af lodtrækningen viser en uoverensstemmelse, der har indflydelse på, hvilke spilleplader der indeholder en vindende kombination, er det altid det af Danske Lotteri Spil trukne resultat, der er gældende. Danske Lotteri Spil kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle uoverensstemmelser. 22. Til brug for tv-spillet, jf. punkt 26, udtrækkes hver uge én kvittering blandt de gevinstgivende kvitteringer. Trækningen foretages af Danske Lotteri Spil. Spilleren, der har spillet den gevinstgivende kvittering, deltager i tv-spillet med mulighed for at vinde hele eller dele af tv-puljen. Spilleren deltager i tv-spillet, uanset om Danske Lotteri Spil har opnået kontakt til spilleren eller ej. I løbet af tv-programmet trækkes 6 tal blandt tallene 1 til 75 i tilfældig rækkefølge. Trækningen af de 6 tal finder sted ved anvendelse af en af Spillemyndigheden godkendt trækningsprocedure. Trækningen kan ske forud for offentliggørelsen. Hvis kvitteringen ikke indeholder nogen af de 6 trukne tal, får spilleren 25 % (præmiegruppe 1) af tv-puljen. Hvis kvitteringen indeholder ét (1) af de 6 udtrukne tal, vinder spilleren 50 % (præmiegruppe 2) af tvpuljen. Indeholder kvitteringen to (2) af de 6 trukne tal, vinder spilleren 75 % (præmiegruppe 3) af tv-puljen. Indeholder kvitteringen tre (3) eller flere af de 6 trukne tal, vinder spilleren 100 % (præmiegruppe 4) af tv-puljen. Indeholder den udtrukne kvittering flere spilleplader, deltager spilleren med den spilleplade, der er gevinstgivende. Indeholder den udtrukne kvittering flere gevinstgivende spilleplader, deltager spilleren med den spilleplade, der er placeret øverst på kvitteringen. Hvis begge gevinstgivende spilleplader er placeret i øverste eller nederste vandrette 5

6 linje, deltager den spilleplade, der er placeret til venstre. Såfremt spilleren ikke vinder hele tv-puljen, overføres det resterende beløb til den følgende uge, hvor beløbet indgår i tv-puljen for denne uges tv-spil, se herved punkt Til brug for frispil, jf. punkt 26, indeholder hver kvittering tre af bogstaverne i ordet: B O X E N. Spilleren har ikke mulighed for ved markering selv at vælge bogstaverne. I forbindelse med trækningen af BingoBoxen tallene udtrækkes tre bogstaver. Denne trækning finder ligeledes sted ved anvendelse af en af Spillemyndigheden godkendt trækningsprocedure og i overensstemmelse med foranstående regler. 24. Hvis det på grund af strejke eller anden force majeure ikke er muligt at gennemføre trækningen af BingoBoxen tal under overholdelse af de normale sikkerhedsforanstaltninger, bestemmer Danske Lotteri Spil, om trækningerne alligevel skal gennemføres, eller om de skal annulleres. Hvis trækningerne annulleres, kan spillerne efter Danske Lotteri Spils nærmere anvisning mod aflevering af kvitteringen benytte det erlagte indskudsbeløb som hel eller delvis betaling i et af Danske Lotteri Spils spil i en senere spilleuge. Gevinstberegning 25. I overensstemmelse med bekendtgørelse om tilbagebetalingsprocenter mv. anvendes mindst 45 % af den samlede indskudssum til gevinster. 26. Den samlede gevinstsum deles i tv-spilsgevinster, frispilsgevinster og 5 ordinære præmepuljer: Tv-spilsgevinster: Fra den samlede gevinstsum overføres hver uge kr. til tv-spillet, jf. punkt 22. Frispilsgevinster: Kvitteringer med tre rigtige bogstaver vinder 1 stk. 1-uges LynBingoBoxen, der vil være gældende til første BingoBoxen spil efter indløsningen. 1. præmiepuljen: Denne pulje udgør 58 % af restpræmiepuljen, dvs. efter fradrag af tv- og frispilsgevinster. Puljen udbetales til den første af samtlige deltagende kvitteringer, hvor hele spillepladen bliver udfyldt (dvs. at man som den første spiller opnår, at samtlige af de 18 udvalgte tal på kvitteringen, der udgør hele spillepladen, udtrækkes). 2. præmiepuljen: Denne pulje udgør 10 % af restpræmiepuljen, dvs. efter fradrag af tv- og frispilsgevinster. Puljen udbetales til den første af samtlige deltagende kvitteringer, hvor rammen bliver udfyldt (dvs. at man som den første spiller opnår, at de 13 udvalgte tal på kvitteringen, der udgør rammen, udtrækkes). 3. præmiepuljen: Denne pulje udgør 5 % af restpræmiepuljen, dvs. efter fradrag af tv- og frispilsgevinster. Puljen udbetales til den første af samtlige deltagende kvitteringer, hvor centrum bliver udfyldt (dvs. at man som den første spiller opnår, at de 5 udvalgte tal på kvitteringen, der udgør centrum, udtrækkes). 6

7 4. præmiepuljen: Denne pulje udgør 4 % af restpræmiepuljen, dvs. efter fradrag af tv- og frispilsgevinster. Puljen deles ligeligt mellem de kvitteringer, der har rammen udfyldt på det tidspunkt, hvor den første af samtlige deltagende kvitteringer får udfyldt hele spillepladen. 5. præmiepuljen: Denne pulje udgør 23 % af restpræmiepuljen, dvs. efter fradrag af tv- og frispilsgevinster. Puljen deles ligeligt mellem de kvitteringer, der har centrum udfyldt på det tidspunkt, hvor den første af samtlige deltagende kvitteringer får udfyldt hele spillepladen. For så vidt angår de ordinære gevinster (1.-5. præmien) gælder det, at hvis den pågældende del af spillepladen (hele pladen, rammen eller centrum) udfyldes samtidig for to eller flere spilleplader, deles den pågældende præmiepulje mellem de kvitteringer, der indeholder disse spilleplader. På kvitteringer, der indeholder spilleplader, hvorpå der vindes en 1., 2. og/eller 3. præmie, kan der ikke samtidig vindes en 4. eller 5. præmie. 27. Fra den i punkt 26 angivne fordeling af den samlede gevinstsum gælder følgende undtagelser: a) Såfremt gevinsterne i den laveste pulje af to på hinanden følgende puljer er højere end gevinsterne i den højeste pulje, slås de to gevinstpuljer sammen, og beløbet deles ligeligt mellem de gevinstgivende kvitteringer i disse to puljer. Såfremt gevinsterne i en højere ordinær gevinstpulje bliver mindre end gevinsterne i de to efterfølgende gevinstpuljer efter sammenlægningen af disse to gevinstpuljer, slås alle tre gevinstpuljer sammen, og beløbet deles ligeligt mellem de gevinstgivende kvitteringer i disse tre puljer. Denne metode anvendes, så længe sammenlægningen af puljer fører til, at gevinstbeløbet i en højere pulje er lavere end gevinstbeløbet i en af de lavere sammenlagte puljer. b) Såfremt der ikke forekommer gevinstgivende kvitteringer i en ordinær gevinstpulje, eller gevinsterne i en pulje ikke udgør mindst 10 kr. pr. kvittering, overføres puljens gevinstbeløb til den tilsvarende pulje i den efterfølgende spilleuge. 28. Alle gevinster afrundes inden udbetalingen, og efter eventuelt fradrag af gevinstafgift, nedad til nærmeste hele kronebeløb. 29. Danske Lotteri Spil udarbejder for hver trækning en gevinstoversigt med oplysninger om udtrukne tal, antallet af gevinster samt oplysninger om gevinststørrelser m.v. Gevinster på 1,5 mio. kr. og derover kan ændres i indtil 3 uger regnet fra trækningsdagen som følge af godkendt klage. Gevinstafgift 30. I henhold til lov om afgifter af spil skal der svares en afgift til staten på 15 % af det beløb, hvormed en gevinst overstiger 200 kr. Afgiften fradrages i gevinsten inden udbetalingen. Gevinsterne er i øvrigt fritaget for indkomstbeskatning. Der tillægges ikke renter til gevinstbeløbet, uanset gevinstudbetaling i henhold til nærværende regler, regler for præmiekort eller på grund af vinderens egne forhold, ikke sker straks. 7

8 Gevinstudbetaling 31. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via fremgår af punkt 32. Reglerne for gevinstudbetaling ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler fremgår af punkt Danske Lotteri Spil fastsætter tidspunktet for, hvornår gevinstudbetaling kan finde sted. Oplysning herom fås hos forhandleren eller via Ved spil via tilføres gevinsterne automatisk spillerens netspilskonto. Af hensyn til eventuelt godkendte klager vil gevinster på 1,5 mio. kr. og derover dog først blive udbetalt mellem 3 og 4 uger efter trækningsdagen, jf. i øvrigt netspilsvilkårene. Ved spil via får spilleren ved en frispilsgevinst automatisk et LynBingoBoxen spil, som gælder til den førstkommende trækning. 33. Ved spil via Danske Lotteri Spils terminaler påhviler det spillere, der er i besiddelse af en gevinstgivende kvittering - uanset udbetalingsmåden - at sikre sig, at gevinsten kommer til udbetaling. Dette kan ske ved henvendelse til en forhandler. Danske Lotteri Spil er aldrig pligtig til gevinstudbetaling, såfremt en kvittering er bortkommet, tabt eller på anden måde gået til. Danske Lotteri Spil er ligeledes ikke pligtig til udbetaling af gevinst, hvis oplysningerne på kvitteringen ikke entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale IT-system, f.eks. fordi kvitteringen er revet i stykker eller forsøgt ændret. Forsøg på at ændre en kvittering vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. Hvis der er spillet en kvittering, der giver mulighed for, at eventuelle gevinster overføres til en af spilleren valgt konto i et pengeinstitut, er der fastsat særlige regler for denne udbetalingsmåde. Disse regler vil være et supplement til nærværende spilleregler. Bliver Danske Lotteri Spil og/eller Spillemyndigheden klar over, at der udbetales gevinster på et forkert grundlag, kan Danske Spil og/eller Spillemyndigheden suspendere gevinstudbetalingen. Gevinstudbetalingen genoptages, når sagen er undersøgt og eventuelt berigtiget. 34. Forhandleren indlæser kvitteringen i terminalen. Såfremt kvitteringen viser sig ikke at indeholde gevinst, har spilleren krav på at få terminalens udskrift herom udleveret. Er kvitteringen gevinstbærende, registreres udbetalingen i Danske Spil koncernens centrale IT-system, og kvitteringen annulleres som gevinstbærende. Hvis det samlede gevinstbeløb (fradraget eventuel gevinstafgift, jf. punkt 30) på en kvittering er: a) mindre end kr., udskrives en gevinstbon, og forhandleren udbetaler gevinstbeløbet til spilleren. Forhandleren beholder kvitteringen som dokumentation for udbetalingen. b) kr. og op til kr., kan forhandleren vælge at gøre som beskrevet under punkt 34 a). Forhandleren kan imidlertid også henvise spilleren til et pengeinstitut eller anden pengeformidler, med hvilken Danske Lotteri Spil har en aftale om udbetaling af gevinster. c) kr. og derover, henviser forhandleren altid spilleren til et pengeinstitut eller anden pengeformidler, med hvilken Danske Lotteri Spil har en aftale om udbetaling af gevinster. Pengeinstituttet eller pengeformidleren udbetaler umiddelbart gevinster på op til kr. Er gevinstbeløbet på kr. eller derover, foretages udbetalingen af Danske Lotteri Spil. Af hensyn til eventuelt godkendte klager vil gevinster på 1,5 mio. kr. og 8

9 derover dog først blive udbetalt mellem 3 og 4 uger efter trækningsdagen. d) For så vidt angår udbetaling af frispilsgevinster henvises til punkt 35. Når spilleren henvises til et pengeinstitut eller anden pengeformidler i henhold til punkt 34 b) og 34 c) udskriver forhandleren et gevinstbevis, der udleveres til vinderen sammen med den annullerede kvittering. Gevinstbeviset er et ihændehaverbevis, som sammen med kvitteringen skal benyttes ved gevinstudbetalingen. Forhandleren, pengeinstituttet eller pengeformidleren kan til enhver tid vælge at udbetale gevinsten ved check. Såfremt udbetaling i henhold til foranstående regler sker hos forhandleren, er denne berettiget til at kræve kvittering for modtagelse af beløbet. Sker udbetaling gennem et pengeinstitut eller anden pengeformidler, er denne endvidere berettiget til at kræve forevisning af gyldig billedlegitimation. De ovennævnte beløbsgrænser kan for den enkelte eller for alle forhandlere ændres administrativt af Danske Lotteri Spil. 35. Vindere af frispilsgevinster, jf. punkt 26, får ved gevinstudbetaling hos en forhandler udleveret 1 stk. 1-uges LynBingoBoxen kvittering, som gælder til den førstkommende trækning efter indløsningen. Punkt 15 kan finde anvendelse på den udleverede LynBingoBoxen kvittering. Ved anden form for gevinstudbetaling (dvs. bl.a. i pengeinstituttet, hos Danske Lotteri Spil eller via præmiekort) udbetales frispilsgevinster normalt som et pengebeløb svarende til værdien af 1 stk. 1- uges LynBingoBoxen. 36. Kopi, fotokopi, telefax og lignende af kvittering eller gevinstbevis kan ikke anvendes ved gevinstudbetalingen. Forsøg herpå vil efter omstændighederne blive anmeldt til politiet. 37. Enhver udbetaling af gevinster sker med frigørende virkning for Danske Lotteri Spil til den, som er i besiddelse af gyldig kvittering eller gevinstbevis. Den, der udbetaler gevinsten er ikke forpligtet til at kontrollere, om der er overensstemmelse mellem eventuelt anført navn og adresse på kvitteringen/gevinstbeviset og navn og adresse på den person, der indløser kvitteringen/gevinstbeviset. Spærring 38. Danske Lotteri Spil er berettiget til at spærre for udbetaling af en gevinst til ihændehaveren af en kvittering/et gevinstbevis, hvis der sker indsigelse over for Danske Lotteri Spil herimod, eller hvis Danske Lotteri Spil konstaterer andre uregelmæssigheder. Spærringen kan opretholdes i indtil en måned efter trækningsdagen. Det er en betingelse for at gennemføre en spærring, at det pågældende spil/kvitteringen entydigt kan identificeres i Danske Spil koncernens centrale ITsystem. Hvis ejerforholdet vedrørende spillet/kvitteringen ikke er dokumenteret, eller hvis der ikke er anlagt retssag om ejerforholdet, inden spærringsperioden udløber, udbetales gevinsten til ihændehaveren af kvitteringen/gevinstbeviset. 9

10 Forældelse 39. Ved spil købt via en forhandler, og hvor gevinsten er mindre end 200 kr. pr. kvittering, skal spilleren henvende sig til forhandleren for udbetaling senest 90 dage efter trækningsdagen. Hvor gevinsten er 200 kr. og derover pr. kvittering skal henvendelse ske til forhandleren senest et år efter trækningsdagen. Et gevinstbevis skal præsenteres til udbetaling i et pengeinstitut senest et år efter trækningsdagen. Ved spil købt via skal spilleren uanset gevinststørrelse henvende sig til Danske Lotteri Spil senest 3 år efter trækningsdagen. Overskrides ovennævnte frister, fortabes retten til gevinst. Klageadgang 40. Klager vedrørende gevinster på beløb under 200 kr. pr. kvittering skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest 90 dage efter trækningsdagen. Klager vedrørende gevinstbeløb på 200 kr. pr. kvittering eller derover skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest 1 år efter trækningsdagen. Et særligt skema til brug for klager kan udleveres af forhandleren eller downloades her. Såfremt spilleren får medhold i en klage vedrørende en førstepræmie, kan gevinsten dog aldrig udgøre mere, end hvad spilleren havde været berettiget til, såfremt klagen var fremkommet og godkendt inden for den frist på 3 uger, der er nævnt i punkt 29. Offentliggørelse 41. Danske Lotteri Spil har ret til at offentliggøre oplysninger om navn og adresse på de forhandlere, der har solgt de vindende kvitteringer, samt oplysninger om, hvornår kvitteringerne er solgt. Danske Lotteri Spil A/S Korsdalsvej Brøndby Kundecenter tlf

Spilleregler for. Lotto

Spilleregler for. Lotto Spilleregler for Lotto gældende fra 22. oktober 2014 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden

Læs mere

Spilleregler for. Keno

Spilleregler for. Keno Spilleregler for Keno gældende fra 23. maj 2013 1 Generelt 1. Keno er betegnelsen på et talspil, hvor spilleren efter eget valg skal forudsige, hvorvidt enten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 af tallene

Læs mere

Spilleregler for. BingoBoxen

Spilleregler for. BingoBoxen Spilleregler for BingoBoxen gældende fra 10. marts 2016 1 Generelt 1. BingoBoxen er betegnelsen på et talspil, hvor de vindende kombinationer fremkommer ved udtrækningen af en talrække. Trækningen eller

Læs mere

Spilleregler for. Find & Vind

Spilleregler for. Find & Vind Spilleregler for Find & Vind gældende fra 3. marts 2016 1 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Find & Vind spil i henhold til de nedenstående regler. 2. Find & Vind er en spiltype,

Læs mere

Spilleregler for. Bingo

Spilleregler for. Bingo Spilleregler for Bingo gældende fra 15. maj 2014 Generelt 1. Bingo er betegnelsen på et talspil bestående af 75-90 numre, hvoraf der i hvert spil udtrækkes et givent antal numre. 2. Bingo kan spilles via

Læs mere

Spilleregler for. Keno

Spilleregler for. Keno Spilleregler for Keno gældende fra 20. december 2016 1 Generelt 1. Keno er betegnelsen på et talspil, hvor spilleren efter eget valg skal forudsige, hvorvidt enten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 af tallene

Læs mere

Spilleregler for. Dantoto

Spilleregler for. Dantoto Spilleregler for Dantoto gældende fra 4. juli 2014 Spilleregler for Dantoto 1. Dantoto spil er den samlede betegnelse for en række spil på hestevæddeløb, der udbydes af Danske Lotteri Spil. Dantoto spil

Læs mere

Spilleregler for. Joker

Spilleregler for. Joker Spilleregler for Joker gældende fra 1. januar 2012 Generelt 1. Joker er betegnelsen på et talspil, hvor det vindende 7-cifrede Joker-tal fremkommer ved lodtrækning.. Joker kan spilles sammen med følgende

Læs mere

Spilleregler for. Eurojackpot

Spilleregler for. Eurojackpot Spilleregler for Eurojackpot gældende fra 21. oktober 2014 Generelt Eurojackpot arrangeres af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde Bremer

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Spilleregler for. Onsdags Lotto

Spilleregler for. Onsdags Lotto Spilleregler for Onsdags Lotto gældende fra 2. juli 2015 Generelt Onsdags Lotto arrangeres af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde AB

Læs mere

Spilleregler for. Lotto

Spilleregler for. Lotto Spilleregler for Lotto gældende fra 20. december 2016 Generelt 1. Lotto er betegnelsen på et talspil, som går ud på at forudsige det rigtige lodtrækningsresultat, når der af 36 tal udtrækkes 7. Foruden

Læs mere

Spilleregler for. Onsdags Lotto

Spilleregler for. Onsdags Lotto Spilleregler for Onsdags Lotto gældende fra 5. marts 2014 Generelt Onsdags Lotto arrangeres af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde AB

Læs mere

Spilleregler for. Eurojackpot

Spilleregler for. Eurojackpot Spilleregler for Eurojackpot gældende fra 20. december 2016 Generelt Eurojackpot arrangeres af Danske Lotteri Spil A/S i samarbejde med europæiske spilleselskaber. For tiden omfatter dette samarbejde Bremer

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 28. januar 2016 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012

Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vejledning Afslutning af ferieåret 2011/2012 Vi åbner for afslutning af ferieåret 11/12 d. 1. maj 2012 og arbejdet skal være færdigt fredag d. 29. juni 2012. Så nærmer vi os tiden, hvor vi skifter fra

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Retningslinjer for spil på lodbevis 20. januar

Retningslinjer for spil på lodbevis 20. januar Retningslinjer for spil på lodbevis på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor man spiller på et eller flere

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral Bekendtgørelse nr. 925 af 17. oktober 1996 Bekendtgørelse om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral I medfør af 55, stk. 4, 65, stk. 1 og 2, 72, stk. 1, 75, stk. 3, og 76, stk. 3, i lov

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen

Kom godt i gang med. Nem Konto. Vejledning til sagsbehandlere. NemKonto hører under Økonomistyrelsen Kom godt i gang med Nem Konto Vejledning til sagsbehandlere NemKonto hører under Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Sådan bruger du NemKonto... 3 2.1 Log på NemKonto... 3 2.2 Signering

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1)

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier 1) BEK nr 1301 af 15/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-236448 Senere ændringer til forskriften BEK nr 48 af 23/01/2012 BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt - og rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0248 Klageren: XX 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. kørt for langt

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V.

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V. 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Brugsanvisninger for Visteon webportal

Brugsanvisninger for Visteon webportal Sammendrag af brugsanvisningerne, der beskrives på de følgende sider: Log på Ændring af foreløbig adgangskode Brug af funktionen Reparationsanmodningsblanket til at udfylde og indsende en formular til

Læs mere

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G

N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G 13. maj 2015 N Y E R E G L E R I S P I L L E L O V G I V N I N G E N E R U N D E R B E H A N D L I N G Indledning Folketinget har den 21. april 2015 haft et lovforslag gennem 1. behandling. Indtil videre

Læs mere

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Anmeldelsespligt for fjernvarmepriser Alle kollektive varmeforsyninger skal til Energitilsynet anmelde fjernvarmepriser og grundlaget for

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende

Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr. grundet manglende 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0065 Klageren: Indklagede: XX 3300 Frederiksværk DSB S-tog Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. og 2 rykkergebyrer, i alt 950 kr.

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører.

I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Løntjek i HR-Løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du i HR-Løn med løntjek straks kan se en beregning af lønnen i kroner og ører. Indhold 1. Formål med løntjek... 2 2. Sådan finder

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger

Vejledning om tilskud til private pasningsordninger Vejledning om tilskud til private pasningsordninger 1. Indledning: Forældre i Horsens Kommune har mulighed for at vælge privat pasning af deres barn. Horsens Kommune yder tilskud til privat pasning i henhold

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0450 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Movia v/lokalbanen A/S CVRnummer: 26159040 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 22 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0173 Klageren: Indklagede: xxxxx 8260 Viby DSB Klagen vedrører: Gavekort på 2344 kr. stjålet. DSB kan ikke spærre det og vil ikke udstede

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere I medfør af 47, stk. 9, 50, stk. 2, 5 og 6, 53, stk. 1, 57, stk. 1, 68,

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Vejledning til csv-fil

Vejledning til csv-fil Vejledning til csv-fil Dokumentversion csv-version Dato Beskrivelse 3.00 1.0.0 17.03.2015 Afvisningsårsag UDBKONK kan angives af udbetaler Indhold Beskrivelse af felter i csv-filen... 2 Udbetaler SE-nr....

Læs mere