Ledelse og Rådgivning i landbruget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse og Rådgivning i landbruget"

Transkript

1 Den Kgl. Vet- & Landbohøjskole Institut for Økonomi, Skov & Landskab Sektion for Økonomi Speciale i Økonomisk Rådgivning og Virksomhedsledelse 1997/98 Ledelse og Rådgivning i landbruget Set i lyset af Niklas Luhmanns sociale systemteori Udarbejdet af: Vejleder: Jø-0062 Arne Lægaard Lektor Mogens Lund

2 Side II Forord Nærværende speciale er det skriftlige udtryk for en proces omkring ledelse og rådgivning i landbrug. Denne proces startede for efterhånden flere år siden med fokus på forskellige områder med relevans for ledelse og rådgivning. Processen indsnævrede sig gennem en række selektioner til at specialet er kommet til at omhandle udvikling af teorigrundlag for landbrugets rådgivning og virksomhedsledelse. I første omgang blev Ralph Staceys tanker om dynamiske feedbackprocesser i komplekse sammenhænge valgt som basis. Senere blev opmærksomheden rettet mod Niklas Luhmanns sociale systemteori. Det skriftlige udtryk er kun en lille del af den proces, det har været at sætte sig ind i nye teorier. Specielt Niklas Luhmanns sociale systemteori er af en art, der hele tiden driver nysgerrigheden til at få afdækket endnu flere lag. Det er en ret abstrakt teoridannelse, men alligevel er den let at relatere til erfaringer fra det virkelige liv. Det gør teorien meget levende. Baggrunden for specialet er mit bachelorprojekt fra 1995 om systemanalyse i produktionsapparatet på en jordbrugsbedrift med henblik på strategisk planlægning af kapacitetsudnyttelse. Udover dette har Mogens Lund, SJFI udarbejdet et notat om udviklingsområder i projektet: Kapacitets- og Finansiel Styring i Landbrugsbedrifter. Afsnittet om ledelse i dette notat faldt godt i tråd med det fokus på ledelse og rådgivning, jeg har haft i de seneste år. I forbindelse med specialet vil jeg takke en række personer for givtige diskussioner om emnet for specialet. Talløse s er røget frem og tilbage til Henrik Brix Kronborg, som har givet et modspil fra en helt anden synsvinkel på mange områder. Jens Erik Ørum skal have tak for konstruktiv kritik efter gennemlæsning af afsnit i løbet af skriveprocessen og Mogens Lund skal have tak for god vejledning i forløbet. Derudover vil jeg sige tak til SJFI for at stille skriveplads til rådighed for mig til skrivning af specialet. Til allersidst vil jeg sige tak til mine forældre, søskende og gode venner for at have vist tålmodighed overfor mig, når jeg skulle bruge en mur til at spille bold mod med afprøvning af argumenter i forbindelse med specialet. Valby, d. 1. maj 1998 Arne Lægaard

3 Side III

4 Side IV Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION PROBLEMFORMULERING METODE AFGRÆNSNING SYNSVINKEL HYPOTESE SYSTEMTEORETISK GRUNDLAG SYSTEM I KAOS DEN STØRSTE KOMPLEKSITET SYSTEM/OMVERDEN - DEN FØRSTE FORSKEL SOCIAL SYSTEMTEORI PSYKISKE OG SOCIALE SYSTEMER STRUKTUREL KOBLING OG OPERATIV LUKNING KOMMUNIKATION MENING IAGTTAGELSE OG SELVIAGTTAGELSE SELVREFERENCE ELLER FREMMEDREFERENCE KOMPLEKSITET OG REDUKTION AF KOMPLEKSITET KONTINGENS TID PROCESSER I DEN SOCIALE SYSTEMTEORI LÆRING AUTOPOIESIS KONSTRUKTIVISME ENKELTLOOP- OG DOBBELTLOOP-LÆRING PÅVIRKNING FEEDBACK BESLUTNINGSRATIONALITET FEEDBACKFORMER LIGEVÆGTE GODE OG ONDE CIRKLER RISIKO OG MODNINGSPROCES DYNAMISK PROCES I SOCIALE SYSTEMER EKSEMPLER PÅ PROCESSER OG STRUKTURER JORD-MASKIN SPIRAL GODE OG ONDE CIRKLER I RÅDGIVNING GODE OG ONDE CIRKLER I LEDELSE GODE OG ONDE CIRKLER I ORGANISATIONER PLANLÆGNING TILLID ØKONOMISKE UDVIKLINGSFORLØB... 39

5 Side V 4.8. EKSEMPEL OM EMBALLAGE TIL MALING EU'S LANDBRUGSPOLITIK SAMMENFATNING DEN SOCIALE SYSTEMTEORI I LEDELSE SOCIALE SYSTEMER - FORMELLE OG UFORMELLE LANDMÆNDS FORMELLE OG UFORMELLE SOCIALE SYSTEMER LANDMANDEN SOM LEDER SYNTESE DISKUSSION AF SYNTESE SAMMENFATNING AF SYNTESE OG ANTAGELSER PERSPEKTIVERING I FORHOLD TIL LEDELSESRÅDGIVNING RÅDGIVEREN SOM NAVIGATØR FREMTIDIG RÅDGIVNINGSPROCES MÅL FOR RÅDGIVNINGEN UDVIKLING AF RÅDGIVNINGEN KAN DET LADE SIG GØRE? KONKLUSION LITTERATURLISTE... 73

6 Side 1 1. Introduktion Landbruget opfatter sig selv som en selvstændig kulturform med egne institutioner. Landbruget har dermed konstitueret sig selv som et socialt system, der vedligeholder sig selv og udvikler sig på baggrund af egne elementer. Landbrugets omverden er det øvrige samfund. Landbruget iagttager og forstår hændelser i det øvrige samfund på baggrund af landbrugets egen opfattelse af virkeligheden. Udefrakommende påvirkninger bliver mødt med vilje til tilpasning på baggrund af en oplevet nødvendighed af, at få solgt den mængde fødevarer, landbruget ikke kan forbruge internt. Tilpasningen sker udfra landbrugets egen opfattelse af hvad, der skal tilpasses til. Den strukturelle kobling mellem landbruget og det øvrige samfund opfattes som en nødvendighed for overlevelse af begge systemer i deres nuværende situation. Situationen er dog den, at en stor del af landbrugets produktion eksporteres, og at det øvrige samfund importerer en del af sine fødevarer. Landbruget kan stort set frit vælge hvilke markeder, produktionen skal afsættes på. Den strukturelle kobling er altså ikke så stærk på det økonomiske område. Derimod ses en stærk kobling på det politiske område og juridiske område. Da landbruget er en del af helheden landbrug/det øvrige samfund, får det øvrige samfund i den demokratiske proces stor indflydelse på lovgivningen for landbruget. Bliver afstanden i opfattelse af virkeligheden for stor mellem landbruget og det øvrige samfund, er det dermed det øvrige samfund, der har den demokratiske ret til at lægge bindinger på landbrugets udfoldelse. Dette taget i betragtning, må landbruget øge kommunikationsindsatsen overfor det øvrige samfund i et sprog, det øvrige samfund kan forstå. Når det øvrige samfund opfatter landbruget som et selvstændigt system i samfundet, er det ikke mindst på grund af manglende forståelse fra begge sider af modpartens kommunikation. Landbruget har i tidens udviklet sig fra bedrifter, hvor der var flere medarbejdere, til bedrifter, der blev mekaniseret, så der kun var arbejde til landmanden selv. Dermed stod landmanden alene med alle arbejdsopgaver og ledelsesfunktioner, så der ikke var brug for sociale interaktioner i ledelsesøjemed. Siden har landbruget gennemgået en udvikling fra små og mellemstore familiebrug til mellemstore og større landbrug med flere medarbejdere. Den nye

7 Side 2 virkelighed er endnu ikke fuldt indkorporeret i bevidstheden, og bl.a. forskning og rådgivning mangler teorigrundlag for at opbygge et nyt sæt ledelsesværktøjer i landbruget. Det øvrige samfund har befundet sig i den industrielle tankegang længe. Nu er det ved at gå videre til en post-industriel tankegang med større vægt på produktion af viden. Denne udvikling påvirker landbruget på mange fronter gennem f.eks. lovregulering, kundekrav til produkter og international konkurrence på eksportmarkederne. Aktørerne i landbruget polariserer sig omkring deltidsbrug og større landbrug med flere medarbejdere. Polariseringen skyldes mange faktorer. Gruppen af mellemstore landbrug er uddøende på grund af teknologisk udvikling, påvirkninger fra det øvrige samfund og måske også længere skolegang og ændrede kønsrollemønstre. Kvinderne på landet tager på arbejde udenfor bedriften istedet for at være en del af dagligdagen på bedriften. Dermed mister begrebet familiebrug sin berettigelse. Et landbrug har tilsyneladende en rationel virkelighed, hvor landmanden er driftsleder. Det er op til landmanden selv at lede landbruget med de rådighed værende ressourcer. Landmanden er i denne forestilling sin egen herre og tager suverænt alle beslutninger for sit landbrug. Beslutninger, som tages med udgangspunkt i landmandens egen forestilling om godt landmandskab. Dansk landbrug gennemgår løbende en strukturudvikling, hvor de enkelte landbrug efterhånden er blevet større med flere medarbejdere. Dermed er der kommet flere parter internt på landbruget i dagligdagen til at påvirke landmandens forestillinger. I denne strukturudvikling er de ledelsesmæssige kvalifikationer ikke altid taget i betragtning. Investeringer i jord og produktionsanlæg sker tilsyneladende på baggrund af tekniske og økonomiske kalkuler uden overvejelser om landmandens lederevner. Udvidelser af produktionssystemet med jordkøb og udvidelse af husdyrproduktionen foretages ofte af midaldrende landmænd med 7 års skolegang og et landbrugsskoleophold. Disse landmænd er vant til at klare alle opgaver selv inklusive den driftsmæssige administration på deres landbrug. Ved overgangen til at blive leder for en række medarbejdere skal disse midaldrende landmænd til at skifte paradigme. De skal til at ændre opfattelse af

8 Side 3 deres rolle som landmænd og dermed ændre opfattelse af virkeligheden for deres landbrug. En påstand kan være, at det er de ikke klar over på forhånd. Paradigmeskiftet består i, at der kommer flere medarbejdere på bedriften med hvert sit ansvarsområde. Disse ansvarsområder er delsystemer i produktionssystemet. Delsystemerne har alle relationer til de andre delsystemer og relationer på tværs af systemgrænser. Landmandens hovedansvar ligger nu i et ledelses-/styresystem. Lederrollen består nu af et totaløkonomisk overblik over landbruget, menneskekundskab i forhold til medarbejderne og ikke mindst udprægede samarbejds- og forhandlingsevner i forholdet til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Udover de interne ændringer i landbruget er der sket betydelige ændringer i omverdenens forhold til og syn på landbruget. Landbruget lever i dag i en politisk virkelighed, hvor forbrugerkrav og folkestemninger har stor betydning for de fremtidige forhold for produktionen. Disse og mange andre påvirkninger fra tilsyneladende uvedkommende interessenter må tages i betragtning af den enkelte landmand. Landbrugets image har fået betydning for den enkelte landmand nu, hvor det øvrige samfunds kendskab til landbruget i høj grad stammer fra medierne. Den nære kontakt mellem landbruget og den øvrige befolkning i form af familierelationer bliver mindre og mindre. Den politiske virkelighed er også i landbrugets egne organisationer. De er ledet af folkevalgte landmænd. Disse organisationer beskæftiger sig med generel erhvervspolitik, branchespecifik lobbyvirksomhed og med at drive erhvervsvirksomhed. Andelsselskaberne kan betragtes som erhvervsvirksomheder med en folkevalgt politisk ledelse til varetagelse af den strategiske ledelse af verdensmarkedsorienterede fødevarevirksomheder. I modsætning til den rationelle opfattelse af landmanden som suveræn beslutningstager på sin egen bedrift indgår landmanden nu i komplekse sammenhænge, hvor rationalitet kan betragtes som at få det bedste ud af situationen til hver tid udfra internt og eksternt fastlagte rammer. Tendenser til større spredning af rådgivningsniveau og bredde begyndte allerede at vise sig i 80'erne. Ikke mindst viste et behov sig for rådgivning om virksomhedsstyring og strategisk planlægning. Det medførte et arbejde med udvikling af strategisk planlægning/langsigtet bedriftsrådgivning. Samtidig følte rådgivningen sig presset af det antalsmæssige fald i

9 Side 4 medlemsgrundlaget blandt landmændene. Set i forhold til antallet af landmænd og landbrugsproduktionens stigning er rådgivningsmængden dog ikke faldet, da landmændene har vist sig at bruge rådgivningen mere end tidligere Problemformulering Ledelse af de større landbrug har væsentlig betydning for værditilvæksten i produktionssystemet. Derfor er fokus på ledelse i forskning indenfor jordbrugsområdet en forudsætning for en fremtidig udvikling af ledelse i landbruget og rådgivning i ledelse i landbruget. Udfra en betragtning om at ledelse er sociale interaktioner og dynamiske processer mellem personer, kan teorier om sociale systemer og dynamiske feedbackprocesser så bruges til udvikling af ledelsesrådgivning i landbruget? 1.2. Metode Specialet er overvejende en teoretisk belysning med fokus på sociale systemer i virksomhedsledelse. Primært er det en systematisk opbygning af et begrebsapparat med forklaring af de begreber, der indgår i den sociale systemteori, i forhold til ledelse i landbruget. Dette fører til formulering af en syntese for ledelse. Sekundært bliver begrebsapparatet brugt som grundlag for tanker om udvikling af rådgivning i virksomhedsledelse i landbruget. Metoden kan med andre ord beskrives på følgende måde: Der er en virkelighed, som dækker alt. Den virkelighed opfattes forskelligt. Hver enkel person nedbryder virkeligheden i en mental model. Denne model er her en systemteoretisk nedbrydning af virkeligheden. Der vælges en interessesfære, som her er ledelse, og en synsvinkel på interessesfæren. Denne synsvinkel er her at betragte ledelse i landbruget som processer i sociale systemer. Synsvinklen bruges ved gennemgangen af teorier om ledelse og eksempler fra landbruget. Udfra dette drages en syntese for sociale systemer i ledelse i landbruget. Syntesen skal gerne kunne bruges til udvikling af nye teorier for rådgivning i ledelse af større landbrug Afgrænsning For ikke at brede sig over for meget er specialet blevet begrænset en del med følgende afgrænsninger.

10 Side 5 Virkeligheden er konstrueret gennem subjektiv opfattelse som en række systemer. Ledelse er dynamiske processer i sociale systemer. Landbrugsbedriften består af flere enheder i en helhed. Landbrugsbedriften er selv en enhed i en større helhed. Ledelse omfatter landbrugsbedriften og forholdet til helheden landbrugsbedriften indgår i. Ledelse i dagligdagen er en del af den langsigtede udvikling. Da målet med specialet er at bidrage med teorigrundlag til udviklingen af ledelsesrådgivning, er målgruppen begrænset til at omfatte udviklerne af ledelsesrådgivning. Sekundært henvender specialet sig også til andre med generel interesse i ledelse i sociale systemer, da sociale systemer selvfølgelig også findes i alle mulige andre sammenhænge Synsvinkel Synsvinklen på ledelse i landbruget er iagttagende uden på forhånd at påberåbe sig objektivitet, da objektivitet i praksis som grundantagelse anses for værende absurd. Beskrivelsen af iagttagelserne er subjektive i forskellige sammenhænge. Grundlaget for beskrivelsen af iagttagelserne og brugen af teorien til forklaring af beskrivelsen er selvfølgelig forudgående iagttagelser og læringsprocesser gennem et helt studieforløb. Dermed er det også sagt, at specialet er et produkt af opfattelser af virkeligheden, abstraktioner af virkeligheden og teorier dannet på baggrund af disse abstraktioner af virkeligheden. Sprogbrugen bliver til tider lidt abstrakt og til tider lidt frisk og luftig, da det trods alt er et emne med relation til levende og dynamiske begreber. På nogen områder bliver den dybe tallerken ikke genopfundet, men bare uddybet. På andre områder bliver begreber behandlet, som hidtil ikke i større målestok har fundet anvendelse i landbrugets ledelsesrådgivning Hypotese En hypotese er et udtryk for en grundantagelse om et emne, før emnet bliver genstand for en nærmere undersøgelse. For dette speciale lyder denne grundantagelse som følger: Alt er relativt, og forståelsen af alting afhænger af iagttageren af alting.

11 Side 6 Udfra denne grundantagelse frembringes påstande og hypotetiske teorier. I løbet af senere teorigennemgang og diskussion af disse bliver de enten skudt i sænk eller viser sig i stand til at holde vand. På denne måde vil følgende udsagn blive brugt: Landmanden, medarbejdere og samarbejdspartnere er omverden for ledelse. Landmand, medarbejdere og samarbejdspartnere kan skiftes ud, men ledelse består. Visioner er udtryk for landmandens forestilling om landbrugets muligheder på det tidspunkt, hvor visionen formuleres. Senere kan processer medvirke til et gab mellem den formulerede vision og virkeligheden, og så må visionen rettes til. Landmandens forestillinger om landbrugets muligheder ændres ved kritisk syn på forudsætningerne for forestillingerne. Når visionen for landbruget er forældet, har landmanden ændret sin forestilling om sit landbrugs muligheder i forhold til den formulerede vision. Mål for produktionen er kortsigtede og flydende til brug for forudsigelse af produktionsresultater. Visioner for produktionen og de for produktionssystemet gældende faktorer er mere konsistente og langsigtede. De følgende udsagn er mere specifikt rettet mod landbruget og vil ikke direkte blive diskuteret eller vurderet senere. Derimod kan de være medvirkende til at sætte tanker i gang om problemstillinger for ledelse i landbruget: Strukturudviklingen i landbruget har nødvendiggjort et større administrativt arbejdspres på landmanden som driftsleder, og taget opmærksomheden fra ledelse af det nu større landbrug. Medarbejderne har ikke fået overdraget det nødvendige ansvar for deres arbejdsområde. Det giver problemer, når landmanden er optaget i andre dele af produktionen. Fremtidens landbrug er en virksomhed og ikke en livsform, hvor familiens dagligdag udelukkende drejer sig om landbruget. Dermed er landmanden nu medlem af to grupper. Den ene er gruppen af interne og eksterne interessenter i produktionen, hvor han er leder. Den anden gruppe er familie og venner, hvor han til dels skal lægge lederrollen fra sig. Rådgivningens fremtidige rolle i forhold til landbrugets virksomhedsledelse er at sortere i den viden, der er tilgængelig. Informationsstrømmene er så enorme, at landmændene skal have hjælp til at sortere og vælge de rigtige informationskanaler.

12 Side 7 2. Systemteoretisk grundlag Valget af teorier til opbygning af grundlag til det videre arbejde med ledelse og rådgivning er faldet på Niklas Luhmanns sociale systemteori. Den giver på et ret abstrakt plan gode forklaringer på de processer, der foregår mellem mennesker, og opfatter ikke organisationer som mekaniske enheder, men som sociale systemer i komplekse sammenhænge System i kaos den største kompleksitet Universet er det største og mest ukendte begreb. Der bliver hele søgt efter forklaringer på dele af det og forskningen søger at komme længere og længere ud i rummet, for at få en afklaring af det ukendte. Universet er at betragte som et system af kaos. Jorden er et delsystem af universet. Resten af universet er omverden for jorden. Mange niveauer længere nede findes en landbrugsbedrift med et produktionssystem indeholdende jord, kapital og arbejdskraft. De tre elementer er grundlæggende begreber i den mikroøkonomiske litteratur, som er udviklet i en tid, hvor landbruget var det største erhverv i de fleste lande. Systemteori kan reducere kompleksiteten i verden ved at lægge en forskel ind mellem hvad, der er system, og hvad, der er omverden for systemet. Ved at betragte den største kompleksitet som kaos må det lige forklares hvad, der ligger bag dette begreb. For de fleste er associationen ekstrem uorden eller rod, når ordet kaos nævnes. Videnskaben påpeger, at der er tale om orden i uorden. At kaos består af mange former for orden, uden at nogen kan overskue den samlede mængde af orden. System i kaos eller orden i uorden kan anskueliggøres ved at tænke på en labyrint med flere mulige veje til flere mulige udgange. Ved at kunne overskue mere af labyrinten bliver labyrintens kompleksitet reduceret. Forståelsen af labyrinten svarer temmeligt godt til forståelsen af strukturerne i kaos. Overblik over den imaginære labyrints gange svarer til kendskabet til systemets manøvremuligheder i forhold til omverdenen. Kommer systemet til en blindgyde, må det foretage et valg mellem at slå hul i væggen for at komme hurtigt til en udgang eller at gå tilbage og ændre på nogle beslutninger om valg af retning. Kommer systemet til et punkt med flere mulige valg af retning skal det foretage et valg mellem de

13 Side 8 mulige retninger for at komme videre og til sidst komme ud af labyrinten. Når udgangen er nået, er målet nået. Systematisk opbygning af en model til forenkling af virkeligheden er en metode til forklaring af forudsætninger og årsager til virkninger. Virkeligheden bliver beskrevet med et sprog, som består af symboler. Beskrivelser af virkeligheden med symboler bliver til modeller af virkeligheden. Modellernes udseende bestemmes af vinklen, virkeligheden iagttages fra, og hvilken forskel, der lægges til grund for en skelnen mellem system og omverden. Fortolkningen af modellernes udseende afhænger af den værdi, en iagttager lægger i modellens symboler. I en sædvanlig undervisning i økonomi finder man ligevægtstilstande og peger på, at et økonomisk system - uanset størrelsen - vil søge hen imod denne ligevægt. Ændrer forudsætningerne sig ændrer ligevægten sig også, og det økonomiske system befinder sig et nyt sted. For at finde ud af, hvor ligevægtstilstanden findes, må forudsætningerne for den og årsagerne til at disse forudsætninger ændres kendes. En grundantagelse for modeller til udregning af ligevægtstilstande er, hvorvidt systemet er lukket eller åbent. Åbne og lukkede økonomiske systemer Økonomien er åben, når forudsætninger for interne processer påvirkes af eksterne forudsætninger, som er uden for systemets kontrol. Økonomien er lukket, når alle forudsætninger kontrolleres. Den lukkede økonomis udvikling er forudsigelig, da alle parametre er kendte. En forudsætning for den åbne økonomi er, at enhederne er lukkede. De interne operationer i en enhed påvirker andre enheder på lige fod med de interne operationer i enhver anden enhed. Det gør den åbne økonomi uforudsigelig. Den åbne økonomi kan betragtes som et mønster af tilfældige hændelser. Dette forstås som kaos, hvor der er struktur i processen eller regelmæssig uregelmæssighed. I den åbne økonomi handler aktørerne udfra hver deres sæt af beslutningsregler. Kendskab til mange beslutningsregler formindsker kompleksiteten og dermed uforudsigeligheden i den åbne økonomi.

14 Side System/omverden - den første forskel En væsentlig antagelse for al systemteori er, at systemer kun er systemer i kraft af en forskel mellem system og omverden. Det er forskellen mellem system og omverden, systemet bliver beskrevet på baggrund af. Alle systemer er dele af en større helhed, bortset fra den største kompleksitet: Universet. At tale om systemer kræver en grænse til andre systemer. Disse grænser udgøres af forskellen mellem systemet og dets omverden. Begreberne intern og ekstern bruges som synonym for forskellen system/omverden. En sammensætning af begreberne system og relation mellem systemer giver indtryk af, at systemer udøver dynamiske processer og påvirker hinanden gennem disse processer ved hjælp af feedback. Hvordan relationer mellem systemer udøves er interessant, når forskellen mellem system og omverden lige er påvist. Med denne forskel kan det også fastslås, at systemer ikke kan overlappe hinanden. Ses et geografisk afgrænset område som Danmark som et økonomisk samfundssystem, er dansk landbrug et delsystem med udveksling af fødevarer med de andre delsystemer til gengæld for penge. Forskellen mellem dansk landbrug og resten af samfundet er produktion af fødevarer. Det styrende for produktionen af fødevarer er ikke hverken jord, kapital eller arbejdskraft. Derimod har kommunikation mellem dansk landbrug og resten af det danske samfund den største indflydelse på hvilke fødevarer, landbruget producerer, og hvordan de produceres. Kommunikation er i den henseende ikke en del af et økonomisk system, men derimod en social foreteelse. Det viser, at der ved siden af det økonomiske system er et socialt system. Udover de økonomiske og sociale systemer er der for eksempel også et biologisk system i naturen, hvor landbruget selvfølgelig indgår. For at producere fødevarer bruger landbruget ressourcer fra naturen. Det er f.eks. solenergi, regnvand og næringsstoffer i jorden. Der sker en biologisk tilvækst. Den jord, hvor tilvæksten finder sted, har en værdi baseret på bytteforholdet fødevarer/penge i det økonomiske system, bestemt af kommunikation i det sociale system. Størrelsen af den biologiske værditilvækst bestemmes altså indirekte af kommunikation om, hvilken værdi tilvæksten har. Hvilke fødevarer landbruget producerer, styres af kommunikation om bytteforholdet for den biologiske værditilvækst mellem

15 Side 10 landbruget og det højest bydende af de omgivende systemer. Stedet for afgørelse af bytteforholdet er det, der normalt kaldes markedet Social systemteori I det foregående blev markedet og kommunikation omtalt. Markedet er i den forbindelse et rum mellem forskellige aktører med interesse for det samme produkt. Mellem dem findes kommunikation i form af for eksempel tilbud og køb af dette produkt. Den enkelte aktør på markedet kan kun se den kommunikation, de øvrige aktører udsender. De bagvedliggende motiver hos en aktør for et tilbud eller for køb af et produkt kan de øvrige aktører på markedet ikke se. Markedet er derfor at betragte som et socialt system på det økonomiske plan. De sociale systemer udgør rummet for kommunikation mellem personers psykiske system. Hvad sociale systemer er, samt hvordan de er opbygget og virker, bliver behandlet i de følgende centrale afsnit for forståelsen af ledelse som dynamiske processer i sociale systemer. Gennem de sidste 30 år har Niklas Luhmann skrevet utallige værker og artikler. Hovedværket Die Soziale System om den sociale systemteori kom i Siden da er denne teori blevet udbygget og udviklet til en generel systemteori til brug indenfor stort set alle sociale systemer. Først i de senere år er opmærksomheden i Danmark blevet rettet mod Luhmann. Det er medvirkende til, at en del af hans værker og artikler efterhånden er blevet oversat til dansk fra tysk. Som en start til forståelse af Luhmanns lidt abstrakte tankegang kan det anbefales at læse andre forfatteres introduktioner til Luhmanns teorier om sociale systemer, inden man selv giver sig i kast med at læse hans værker. Ved en kronologisk læsning af de følgende afsnit bliver visse af begreberne i Niklas Luhmanns sociale systemteori nævnt i andre sammenhænge, før de forklares udførligt. På sin vis er det en parallel til den virkelige verden, hvor Søren Kierkegaard meget præcist har udtrykt et menneskes udvikling gennem livet således: "Man lever livet forlæns, men forstaar det baglæns". Årsagen til dette er at Luhmanns teorier er labyrintiske og ikke hierarkiske. De enkelte begreber griber ind i hinanden. Begreberne er i sig selv at betragte som elementer i et autopoietisk system. Dermed kan Luhmanns teorier betragtes som et system, der iagttager sig selv og danner sine elementer på baggrund af de andre elementer.

16 Side Psykiske og sociale systemer Mennesket indeholder flere systemer, hvoraf det psykiske system er et. Sociale systemer ligger ifølge Niklas Luhmann (Kneer & Nassehi, 1993) udenfor mennesket. De er dermed omverden for mennesket. I de sociale systemers omverden ligger de psykiske systemer. Sociale og psykiske systemer er hinandens omverden og dermed forskellige fra hinanden og alligevel afhængige. Sociale systemers grundelement er kommunikation og psykiske systemers grundelement er bevidsthed. Bevidstheden i det psykiske system udgøres af tanker og forestillinger. Imellem de to systemtyper er der ikke noget overlap, da bevidsthed og kommunikation er to medier uden direkte forbindelse. Det psykiske systems bevidsthed udgør den enkelte persons individuelle mentale model af virkeligheden i form af tanker og forestillinger. Modsætningen til det er det sociale system, der har flere psykiske systemer som omverden. Psykiske systemer består til enhver tid og udvikler sig fra fødsel til død. Eksistensen af det psykiske system følger dermed eksistensen af de øvrige systemer i mennesket. Sociale systemer findes på tre niveauer: Samfundssystemer, organisationssystemer og interaktionssystemer (Kneer & Nassehi, 1993). Hvordan de enkelte sociale systemer afgrænses, afhænger af hvilken forskel, der lægges til grund for betragtningen system/omverden. Samfundssystemer kan eksempelvis være geografisk afgrænset, etnisk afgrænset eller funktionsmæssigt afgrænset. Dansk landbrug kan betragtes som et samfundssystem med en geografisk og funktionsmæssig afgrænsning. En tysk landmand er ikke med i dette sociale system. Det samme er tilfældet for en dansk tømrer. Organisationssystemer er sociale systemer med fast tilknytning til en række psykiske systemer. Typisk har organisationen et formål, der for eksempel kan være at producere færdigretter af kartofler. Organisationssystemet kan også have et politisk formål, hvor eksemplet kan være en landboforening. Interaktionssystemer er den mindste form for socialt system. Interaktion mellem nogle få psykiske systemer udgør et socialt system, der kan være fast eller ganske flygtigt.

17 Side 12 I det hele taget karakteriseres sociale systemer ved kun at eksistere så længe, de bærer en mening i kommunikationen. Når meningen med kommunikationen forsvinder, forsvinder det sociale system. Måske opstår et nyt socialt system med en anden mening med de samme psykiske systemer i omverdenen. Indenfor landbruget som organisationssystem er der sket en udvikling. Førhen var det et hierarkisk opdelt system med husmænd, gårdejere, proprietærer og godsejere, som alle havde alle driftsgrene på deres landbrug. Denne opdeling er nu blevet afløst af opdeling af landbruget i funktionelt differentierede systemer af svineproducenter, mælkeproducenter, minkavlere, planteavlere osv., som har specialiseret sig i en enkelt driftsgren. Landbruget som helhed er i sig selv også et funktionelt differentieret system i forhold til resten af samfundet Strukturel kobling og operativ lukning De sociale systemer kan ikke operere i de psykiske systemer eller i biologiske systemer. De er lukkede for omverdenen. Men alligevel påvirkes de sociale systemer af deres omverden. Uden overlap mellem systemerne er der en anden sammenhæng mellem dem. Denne sammenhæng kaldes af Humberto Maturana for strukturel kobling (Luhmann, 1997). Strukturelle koblinger er temaer for bevidsthed og kommunikation. I de strukturelle koblinger ligger valg af hvilke påvirkninger, systemerne reagerer på. Den strukturelle kobling forholder sig til valget af struktur for kommunikationen i de sociale systemer. Systemer overlapper ikke andre systemer. Selvom systemer er åbne for iagttagelser og påvirkninger, er der en operativ lukning. Det skal forstås således, at systemer samarbejder i strukturelle koblinger. Den operative lukning sker ved at forudsætte en forudgående udvikling, som endnu ikke er tilpasning (Luhmann, 1997). Eksempelvis er et system af svineproducenter forudsat af en specialisering af husdyrproduktionen. Svineproducenterne kan derefter tilpasse sig og udvikle sig indenfor det system, de udgør. Svineproducenternes udvikling bestemmes ikke af for eksempel mælkeproducenter. Den bestemmes af elementer indenfor systemet af svineproducenter. De udvikler sig altså udfra egne påvirkninger og tilpasser sig i forhold til omgivelsernes påvirkninger. Ligeledes kan markeder indeholde handel med vidt forskellige produkter. Et produktmarked for sojabønner lukker sig omkring handel med sojabønner og kobler sig til aktører på

18 Side 13 markedet med interesse for sojabønner. Kommer markedet til at bestå af både sojabønner og for eksempel bananer, er det ikke længere kun et marked for sojabønner. Så er det et marked for sojabønner og bananer. Forholdet mellem mennesker bliver kommunikeret i sociale systemer. Sociale systemer har alle mindst to tiltrækningspunkter (Kneer & Nassehi, 1993). Tiltrækningspunkterne er den strukturelle kobling mellem det sociale system og de psykiske systemer i det sociale systems omverden. Disse koblinger indeholder spændinger mellem det psykiske systems bevidsthed og det sociale systems kommunikation. Spændingerne afgør strukturen i det sociale system og virkningen af iagttagelsen af det sociale systems kommunikation i det psykiske system. På markedet består den strukturelle kobling af aktørernes kobling til markedet. Markedet kunne ikke bestå uden kobling til mindst to aktører. De to aktører handler med hinanden gennem kommunikation om værdien af et produkt. Her blev der fundet en forklaring på problemet med relationer mellem systemer. Da systemer ikke overlapper hinanden eller står i direkte forbindelse med tilsvarende systemer, sender de derimod noget ud i et mellemliggende system. I dette tilfælde er det mellemliggende system et socialt system. Dette noget i det mellemliggende system kan modtagersystemet vælge at tage mod. I det sociale system sker modtagelsen ved det psykiske systems iagttagelse af indholdet i det sociale system. Det psykiske system vælger at iagttage det, den kan bruge i det sociale system, i forhold til forudgående iagttagelser Kommunikation Det sociale system indeholder kommunikation, der som medie overfører mening (Luhmann, 1997). Mening kan i kommunikation tage form af handling, information eller oplevelse i forhold til et emne eller tema. For at skabe kommunikation må der være noget at kommunikere om. Dette noget er en tidligere kommunikation. Som tilhører til et foredrag kan et nik fra en anden tilhører være nok til at kommunikere enighed i forhold til det budskab, der ligger i foredraget. Dette nik kan være nok til at danne et socialt system ved at den, der iagttager nikket, kommer med en reaktion på det i form af en kommunikation. En anden måde at se på kommunikation er som en række valg. Første valg går ud på at vælge, hvad der skal siges, andet valg går ud på at vælge at sige det, tredje valg går ud på, at

19 Side 14 modtageren af kommunikationen vælger at forstå det sagte (Luhmann, 1997). Et fjerde valg om at forholde sig til det sagte træffes af modtageren. Vil modtageren ikke forholde sig til det sagte, men bare lade det stå hen i det uvisse uden reaktion, ophører det sociale system med at eksistere. Generelt kan det siges om kommunikation, at den kun eksisterer, hvis den kan iagttages (Vallentin, 1996). Ligeledes kan kommunikation kun iagttages og forstås udfra iagttagerens tidligere forståelse for de symboler, kommunikationen indeholder. Et nik betyder kun ja eller enighed, fordi det er blevet en generaliseret norm for forståelse af symbolværdien i nikket. Ved udsendelse af kommunikation i det sociale system skal afsenderen derfor bestemme sig for, hvilke symboler kommunikationen skal indeholde. Iagttagelsen af symbolerne og forståelsen af dem afhænger af forestillingen hos iagttageren af symbolernes betydning og værdi. Dette gør, at brug af generaliserede symboler indenfor et operativt lukket system er ønskeligt. Symboler kan i visse sociale systemer betyde noget helt andet end i et andet socialt system. Forstår det psykiske system dette udfra tidligere iagttagelser af kommunikation i det sociale system, er det ikke noget problem. Det kan det derimod være for en ny iagttager af et socialt system, hvor ellers generaliserede symboler har en anden betydning og en anden værdi end normalt. Forskellene i sproget i de forskellige dele af et lille land som Danmark er et eksempel på forskellig brug af generaliserede symboler. Er noget godt, siger nogle det ligeud, hvorimod andre holder lidt igen på superlativerne. Ved brug af ironi kan tonefaldet afgøre, om en kommunikation betyder det kommunikerede eller det modsatte af kommunikationen. Sociale systemer lukker sig omkring mening. Mening er strukturen for kommunikation. Indenfor en mening kan kommunikationen udvikle sig i mange retninger, men den overordnede mening er det samme. Meningen kan ændre sig med tiden Mening Fælles for psykiske og sociale systemer er mening. Kommunikationen bærer en mening i sig, og tanken bærer en mening. Mening kan deles op i to: aktualitet og muligheder (Kneer & Nassehi, 1993). Lige her og nu tænker jeg på at rejse mig op det er en mulighed for mig. Rejser jeg mig ikke op, er det stadig en mulighed, men rejser jeg mig op, er det en aktualitet.

20 Side 15 Den første tanke om at rejse mig op var også en aktualitet, men det var i det psykiske system. Det samme er tilfældet for muligheden for at rejse mig op. Derimod ligger den aktualitet, at jeg rejser mig op, i det sociale system, da det er en kommunikation i form af handling. For at konstruere en mulighed i det sociale system skulle jeg have sagt, at jeg havde tænkt mig at rejse mig op, hvilket så på et senere tidspunkt havde ført til, at jeg udførte den handling. Hvis udførelsen ikke sker efterfølgende, mister kommunikationen om, at jeg har tænkt mig at rejse mig op, sin mening. Der skal altså være en sammenhæng mellem aktualitet og muligheder på den måde, at aktualitet fører til muligheder, og muligheder senere bliver til aktualiteter. Spekulation for en aktør på markedet om at købe et produkt giver mening for den aktør. På markedet giver spekulationen først mening, når aktøren kommunikerer sit ønske om køb. En anden aktør iagttager denne kommunikation og forstår meningen i den om køb af det pågældende produkt. Denne aktør udsender derefter et tilbud om salg af produktet. Er tilbuddet tilfredsstillende sker en handel. Meningen for disse parter består af en tilfredsstillelse af behov. Den første aktør har behov for at købe produktet, og den anden aktør har behov for at sælge produktet. Valget af mulig aktualitet bliver dermed et valg mellem behovstilfredsstillelse eller ikke-behovstilfredsstillelse. Mening kan også forstås som det overordnede formål for systemet. Indenfor landbrugets sociale systemer er meningen produktion af fødevarer. Det er det, kommunikationen overordnet drejer sig om. Kommunikationen er forskellig fra gang til gang, og der kan ligge en underliggende mening i den. Et psykisk system kan have en mening med at udsende en kommunikation om landbrug i det sociale system. Hvad denne mening er, afhænger af iagttagelse af kommunikationen hos andre psykiske systemer Iagttagelse og selviagttagelse Det psykiske system iagttager. Det iagttagede er omverden for det psykiske system. Da resten af kroppen også er omverden for det psykiske system, er iagttagelse af smerte i en finger en iagttagelse i det psykiske systems omverden. Luhmann definerer iagttagelse på følgende måde: en operation med en forskel med henblik på at angive den ene og ikke den anden side af forskellen (Luhmann, 1997). Dermed ses det, at iagttagelse sættes i forhold til noget andet, som det ikke er. Det iagttagede eksisterer kun i det psykiske system ved angivelse af, hvad det er, og hvad det ikke er. Smerte er f.eks. forskellen mellem smertefuldt og smertefrit.

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Struktur & Proces. -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram. Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen

Struktur & Proces. -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram. Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen Struktur & Proces -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen Under vejledning af Uwe Geist Public-Relationstoningen Dansk, Modul 1 Roskilde

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Samarbejdet mellem kommune og fængsel

Samarbejdet mellem kommune og fængsel Indholdsfortegnelse Kap. 1 Læsevejledning... 4 Kap. 2 Indledning... 5 2.1 Problemfelt... 6 Kap. 3 Problemformulering... 7 Kap. 4 Afgrænsning... 8 Kap. 5 Kontekst... 9 5.1 Fængslet Møgelkær... 9 5.2 Randers

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning...

Forord...1 1. Indledning...4 2. Metode: Samfundsvidenskab samfund eller videnskab?...6 2.1 Kapitel opbygning...6 2.2 Den økonomiske fejlslutning... Forord Specialet er udarbejdet i forbindelse med 10. semester på Cand.merc. studiet i Økonomistyring og Informatik ved Aalborg Universitet. Tak til vores vejleder Bent Møller Madsen for et godt samarbejde.

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer

Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer Fagbevægelsens legitimitetsudfordringer - En analyse af FOA og LO s kommunikation i det polycentrerede samfund Medier Aftalesystemet Kærlighed Politik Økonomi Udvikling Af Martin Højkjær Larsen Kandidatafhandling

Læs mere

FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen. 17.

FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen. 17. FORSVARSAKADEMIET Fakultet for ledelse og organisation STK/MASTER (MMS) - VUT II/L 2009/2010 Kaptajnløjtnant M. J. Andersen 17. maj 2010 Vejleder Katrine Nørgaard Antal sider: 65 Antal ord: 20433 Side

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere