Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater."

Transkript

1 Forretningsområdernes aktiviteter og resultater Danske Bank koncernens forretningsaktiviteter er opdelt i seks forretningsområder, der understøttes af en række centrale stabs- og servicefunktioner. Kombinationen af decentral forretningsstyring og central produktion giver på samme tid fokusering i salgsarbejdet og den bedst mulige udnyttelse af koncernens ressourcer, ikke mindst gennem stordrift inden for drift og produktudvikling på IT-området. Hertil kommer, at koncernen for alle produkter skelner mellem på den ene side ansvar for produktudvikling og -styring, der altid er entydigt placeret hos et enkelt forretningsområde, og på den anden side salgsansvar, der hyppigt er tildelt flere forretningsområder. Basisindtjening før hensættelser Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Det er et afgørende princip for koncernens opdeling i forretningsområder, at områderne handler med hinanden til markedsmæssige priser. Stabs- og servicefunktionernes omkostninger fordeles på de enkelte forretningsområder ud fra områdernes faktiske forbrug. For at kunne optimere koncernens afkast sker der en løbende beregning og vurdering af de forskellige forretningsområders bidrag til koncernens værdiskabelse. Forretningsområdernes kapitalafkast beregnes ved at sætte deres resultat i forhold til en allokeret kapital, der udgør 7 pct. af områdernes gennemsnitlige risikovægtede aktiver. Realkredit er som et led i sammenslutningen med RealDanmark allerede i 2000-regnskabet udskilt fra Detailbanken som selvstændigt forretningsområde. BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr) Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Forretningsområdernes basisindtjening før hensættelser fremgår af tabellen og er yderligere specificeret i de efterfølgende afsnit om forretningsområdernes aktiviteter og resultater. 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

2 Efter sammenslutningen med RealDanmark er Danske Bank koncernens organisation som vist i diagrammet. Revision Bestyrelse Bestyrelsessekretariat Direktionssekretariat Kredit Koncernøkonomi Direktion Stabe Finans Personale Kommunikation Forretningsområder Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Danmark BG Bank: 245 filialer 1100 posthuse Danske Bank: 381 filialer HandelsFinans Nordania Norge 67 filialer Sverige 42 filialer Danmark Realkredit Danmark: 4 regioner 25 distriktskontorer home Norge Fokus Kreditt Sverige Bokredit Corporate & Institutional Banking BG Garanti Trading, Financial Markets Danske Analyse Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Sverige Tyskland USA Corporate Finance Aktiehandel Aktieanalyse Danmark Finland Norge Storbritannien Sverige Asset Management Danmark Finland Norge Sverige Luxembourg Private Banking Luxembourg Merchant Bank Privat Danmark Investeringsservice Danmark Norge Sverige Danmark 21 kontorer Sverige Danica Fondförsäkring Luxembourg Danica Life and Pension Koncern Service Center Udvikling Operations Forsyning & Ejendomme I tabellen nedenfor er som supplement til de reviderede regnskabsoplysninger for 2000 og 1999 vist ureviderede proformaresultater for forretningsområderne, således som disse er sammensat efter sammenlægning med regnskabstal for RealDanmark. Oplysningerne for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset de principper og segmentopdelinger, der anvendes i Danske Bank. Basisindtjening før hensættelser, proformaopgørelse (Mio.kr.) Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension I de efterfølgende afsnit om de enkelte forretningsområder vises også ureviderede proformaopgørelse for forretningsområdernes hovedtal efter sammenlægning. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Detailbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 32,1 24,0 Omkostninger i pct. af basisindtægter 67,5 78,5 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Detailbank 22 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

4 Ledelse Bankdirektør Sven Lystbæk Norge Adm. direktør Thomas Borgen Sverige VD Horst Könenkamp Detailbanken havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang i basisindtjeningen før hensættelser på 86 pct. til mio. kr. Basisindtægterne steg som følge af øget aktivitetsniveau samt på grund af generelt højere renter på pengemarkederne og dermed bedre afkast af Detailbankens likviditetsoverskud. Områdets omkostningsudvikling var påvirket af den fortsatte udbygning af filialnettet i Sverige og af det forhold, at Fokus Bank i 2000 for første gang Detailbanken har ansvaret for koncernens forretninger med privatkunder samt de erhvervskunder, der betjenes gennem filialnettet i Norden. Området tilbyder stort set alle de finansielle produkter dets kunder efterspørger. Flere af produkterne kommer fra andre forretningsområder, der har ansvaret for udvikling og styring af disse produkter. Detailbanken driver forretning under en række varemærker - brands - herunder Danske Bank og BG Bank i Danmark, Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige. indgik med et helt års resultat. Korrigeret herfor var Detailbankens omkostninger lavere end året før trods det stigende aktivitetsniveau. I det danske filialnet muliggjorde den løbende centralisering af administrative rutiner en øget fokusering på kundebetjening og salgsarbejde, samtidig med at der blev realiseret besparelser. Forholdet mellem omkostninger og basisindtægter viste en forbedring fra 78,5 pct. i 1999 til 67,5 pct. i Området forrentede den allokerede kapital med 32,1 pct. mod 24,0 pct. året før. Det let øgede pres på kundernes økonomi, der kunne observeres i 1999, blev ikke mærkbart forstærket i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Detailbankens aktivitetsudvikling og indtjening var som de foregående år præget af en udvikling, hvor vægten i detailkundernes samlede forretningsomfang i stadig større grad bevæger sig mod formueforvaltning. I Danmark var detailmarkedet fortsat præget af intens konkurrence. Detailbanken havde dog igennem 2000 en stabil tilgang af både privat- og erhvervskunder. Privatkunderne var blandt andet tiltrukket af bankens brede produktvifte og tilbud om rådgivning, mens erhvervskunderne lagde vægt på bankens tilbud om produkter og systemer, der kan være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening. Kundefremgangen i 2000 må således også ses som et resultat af de omfattende investeringer, banken de senere år har afholdt på IT-området. Det er en væsentlig konkurrenceparameter, at Danske Banks kunder har adgang til at blive betjent både personligt og elektronisk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. I takt med kundernes øgede interesse for løbende at pleje deres investeringsporteføljer steg handelsvolumen inden for fondsområdet markant. Aktivitetsfremgangen var stærkest på aktieområdet, hvor antallet af handler med detailbankkunder steg med 82 pct. i forhold til året før. Ikke mindst omsætningen over Danske Netbank viste i 2000 en betydelig fremgang. Knap hver fjerde af alle fondshandler foregik over nettet. Netbanken blev i løbet af året forbedret med blandt andet tilbud om aktieanalyser samt økonomiske og finansielle nyheder. 24 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

6 Detailbank Der var også en mærkbar stigning i kundernes interesse for pensionsprodukter, selv om den umiddelbare skattemæssige fordel ved nogle af produkterne er blevet reduceret. Detailbankens udlånsudvikling var tilfredsstillende trods en generel afdæmpning i det private forbrug. Billån viste et fald, hvilket må tilskrives en markant nedgang i salget af nye biler. På kortområdet var der god efterspørgsel fra kunderne efter bankens forskellige løsninger, herunder American Express, som banken re-introducerede i Danmark i Som noget nyt for danske banker kunne Danske Bank herved tilbyde de erhvervsdrivende en indløsningsaftale for tilgodehavender, der opstår, når en kunde betaler med American Express. Danske Netbank havde også i 2000 en markant tilgang af nye brugere. Kundernes stigende interesse for Internettet samt de mange nye muligheder i Danske Netbank var stærkt medvirkende hertil. Kunderne viste blandt andet stor interesse for bankens tilbud om handel med internationale aktier over Internettet. På erhvervsområdet blev rentemarginalen forbedret uden fald i forretningsomfanget, blandt andet fordi kunderne mere og mere lægger vægt på andre faktorer end alene prisen på det enkelte produkt. Bankens tilbud inden for e-finance og cash management gav de regionale områdecentre slagkraftige argumenter i den lokale konkurrence. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Blandt koncernens øvrige tilbud til erhvervslivet er leasing, som udbydes under Nordania-navnet. Leasing viste en pæn aktivitetsudvikling. Nordanianavnet anvendes fremover også til at markedsføre bankens leasingløsninger i Sverige. I Norge førte en skærpet konkurrence på det norske bankmarked og lavere rentemarginaler til en skuffende udvikling i Fokus Banks indtjening på detailmarkedet. Fokus Banks basisindtjening og risikovægtede aktiver inden for detailområdet, der er koncernens hovedaktivitet i Norge, fremgår af tabellen. DETAILBANK, NORGE (Mio.kr.) *) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) *) 1. juni december Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,1 20,4 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,8 70,7 Der var i 2000 en generelt stærk kreditekspansion i Norge. Fokus Bank fastholdt sine markedsandele. Fokus Bank var i foråret først med at tilbyde norske erhvervsvirksomheder en integreret Internetløsning til brug ved virksomhedernes finansstyring. Banken var også først med en Internetløsning til private, hvor kunden kan 26 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

8 Detailbank tilpasse Internetbanksiden efter personlige behov. Fokus Bank forventer at kunne styrke sin konkurrenceevne de kommende år ved at være førende med nye elektroniske betjeningsformer til erhverv og private. Dette er muligt i kraft af, at Fokus Bank i efteråret 2001 forventes at være fuldt omlagt til Danske Bank koncernens centrale IT-platform. I Sverige var den samfundsøkonomiske udvikling generelt gunstig med høj økonomisk vækst og lav inflation. De svenske filialer i Östgöta Enskilda Bank havde en særdeles stærk vækst i udlånsforretningerne. Volumenvæksten førte i kombination med øget provisionsindtjening fra blandt andet fondshandel, salg af investeringsprodukter og salg af forsikringer til en tilfredsstillende udvikling i de svenske filialers indtjening. Udviklingen fremgår af tabellen nedenfor. DETAILBANK, SVERIGE (Mio.kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 16,6 16,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,3 75,5 Östgöta Enskilda Bank åbnede tre nye filialer i 2000 og fortsatte derved de senere års filialetableringer i større svenske byer. Östgöta Enskilda Bank blev i efteråret omlagt til koncernens centrale IT-platform. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Efter fusionen med RealDanmark har Detailbanken over 3 mio. privatkunder og omkring erhvervskunder af disse kunder anvender et eller flere af koncernens netbank-tilbud. Koncernen har i Danmark en markedsandel på detailmarkedet på cirka 35 pct. I Norge er markedsandelen på detailmarkedet 4 pct., og i Sverige godt 5 pct. Efter fusionen med RealDanmark henvender Danske Bank koncernen sig til de danske detailkunder under to navne. Det er henholdsvis Danske Bank og BG Bank. Distributionsnettet i Danmark består af Danske Banks 381 filialer, BG Banks 245 filialer og cirka tilknyttede posthuse. Som følge af fusionen og som led i den løbende tilpasning af filialnettet planlægger banken at sammenlægge 150 af de danske filialer i løbet af perioden I Norge har Detailbanken gennem Fokus Bank 67 filialer og i Sverige gennem Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne 42 filialer. I begge lande vil der ske en udbygning i større byer, hvor koncernen ikke er repræsenteret i tilstrækkeligt omfang. I Norge vil tilpasningen af filialnettet også indebære, at en række filialer med manglende forretningsunderlag bliver sammenlagt med andre filialer. I både Danmark, Norge og Sverige vurderes der at være et fortsat stort potentiale for at øge antallet af netbankkunder til fordel for både kunder og banken. 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

10 Detailbank Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudviklingen for Detailbankområdet i Danske Bank og RealDanmark for 1999 og Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 25,0 16,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 75,7 85,0 Det er bankens målsætning at øge Detailbankens kapitalafkast, i første omgang til det niveau, der gjaldt i Danske Bank koncernen inden fusionen. Det skal ske gennem realisering af de forventede fusionssynergier og gennem en stram styring af omkostningsudviklingen. Herudover kan indtjeningen forbedres ved at udnytte de store muligheder for at overføre succesfulde kundekoncepter og best practice mellem de forskellige dele af Detailbanken. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Realkredit (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 14,5 13,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 15,0 22,1 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Realkredit 30 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

12 Ledelse Bankdirektør Kjeld Jørgensen Realkreditområdet, der i 2000 omfattede aktiviteterne i Danske Kredit, havde i 2000 en basisindtjening før hensættelser på 392 mio. kr. Realkredit har ansvaret for Danske Bank koncernens samlede aktiviteter inden for ejendomsfinansiering og omsætning af fast ejendom. Området udbyder i Danmark sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark. Basisindtjeningen forrentede den allokerede kapital med 14,5 pct., hvilket var en fremgang i forhold til året før. Der var i 2000 færre lånekonverteringer end i de foregående år. Det må ses på baggrund af den forholdsvis stabile renteudvikling i Danmark. Hertil kom, at kreditvæksten i Danmark bøjede af i forhold til de foregående år. Omsætningen af fast ejendom sker gennem mæglervirksomhederne i home og samarbejdet med RealMæglerne. Priserne på det danske boligmarked steg fortsat, dog med tegn på en afdæmpning sidst på året. Omsætningen af ejerboliger viste en vigende tendens. Danske Bo vandt markedsandele og havde på den baggrund en pæn vækst i ejendomsomsætningen. Aktiviteterne i Danske Bo overføres fra Detailbankområdet til Realkreditområdet fra begyndelsen af I Realkreditområdets resultat vil også fremover indgå resultatet fra koncernens boligfinansieringsaktiviteter i det svenske Bokredit og det norske Fokus Kreditt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 Danske Bank koncernens fusion med RealDanmark betyder, at Danske Kredit og BG Kredit med virkning fra 1. januar 2001 bliver fusioneret med Realkredit Danmark, der er det fortsættende selskab. Koncernens virksomhed på ejendomsmæglerområdet er organiseret som franchisevirksomhed under home, hvori butikker fra Danske Bo også indgår fra januar Hertil kommer samarbejdsaftaler med RealMægler-kæden. Disse kæder har i alt 276 mæglerbutikker i Danmark. Herudover samarbejder Danske Bank koncernen med en række øvrige ejendomsmæglere. Inden for realkredit har koncernen efter fusionen en markedsandel på omkring 37 pct., og inden for ejendomsomsætning en andel på 26 pct. Realkredit Danmark bliver efter fusionen med Danske Kredit og BG Kredit Danmarks største realkreditvirksomhed med en balance på omkring 500 mia. kr. Selskabet tilbyder kunderne et fuldt sortiment af realkreditlån, herunder FlexLån, hvor renten tilpasses markedsrenten på aftalte tidspunkter i løbet af lånets løbetid. Realkredit Danmark har i kraft af sit samarbejde med banken en stærk distributionskraft. Realkreditlånene distribueres gennem egne kontorer og Internettet, gennem samarbejde med Detailbanken og i samarbejde med ejendomsmæglerkæderne. De udestående lån i Realkredit Danmark er bredt fordelt såvel geografisk som på erhvervsgrene. Knap 63 pct. af de samlede udlån på 420 mia. kr. er ydet til private. Knap 90 procent af porteføljen kan henføres til panter med en restgæld under 10 mio. kr. Den gennemsnitlige belåningsprocent er godt 50. Lovgivningens maksimale belåningsgrad for realkreditlån til private boliger og udlejningsejendomme er fastsat til 80 pct. og for industri og håndværk til 60 pct. 32 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

14 Realkredit Alle Danske Bank koncernens realkreditlån vil fra efteråret 2001 blive udstedt gennem Realkredit Danmark. Derved skabes grundlag for obligationsserier med stor volumen og likviditet og dermed den lavest mulige renteomkostning for låntagerne. Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudvikling for Realkreditområdet i Danske Bank og RealDanmark. Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 9,8 9,2 Omkostninger i pct. af basisindtægter 47,6 52,0 Områdets kapitalafkast var ikke helt på det niveau, som forventes inden for koncernens forretningsområder. Afkastniveauet må dog også ses i forhold til den begrænsede risiko, der generelt knytter sig til realkreditvirksomhed. I lighed med de øvrige forretningsområder vil kapitalallokeringen fra 2001 blive reduceret til 6,5 pct. af de risikovægtede aktiver, hvilket isoleret set vil forbedre afkastprocenten. For 2001 forventes resultat- og aktivitetsudviklingen at vise fremgang. Indtjeningsfremgangen ventes opnået ikke mindst gennem realisering af omkostningssynergier i samarbejdet mellem Realkredit Danmark og den øvrige del af Danske Bank koncernen samt øget distributionskraft. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Engrosbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,5 13,9 Omkostninger i pct. af basisindtægter 40,1 42,5 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Engrosbank 34 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

16 Engrosbankens basisindtægter steg i 2000 med 14 pct. til mio. kr., mens omkostningerne steg med 7 pct. til mio. kr. Basisindtjeningen før hensættelser steg med 402 mio. kr. til mio. kr. Afkastet af den Ledelse Bankdirektør Hans Møller-Christensen allokerede kapital var på 17,5 pct., hvilket var en fremgang i forhold til året før på 3,6 procentpoint. Afkastet var endnu ikke på et helt tilfredsstillende niveau. Engrosbanken har det globale ansvar for betjeningen af koncernens større erhvervskunder og de institutionelle kunder. Området reducerede sit kapitalbehov gennem en målrettet forretningsstyring, hvorved engagementer, der ikke resulterede i et tilstrækkeligt afkast for banken, blev nedbragt. Området varetager under navnet Danske Markets koncernens handelsaktiviteter på de nordiske og internationale rente- og valutamarkeder. Koncernens centrale økonomiske og finansielle analyse er placeret i Engrosbanken. I 2000 fortsatte de senere års generelle tendens til højere rentemarginal på de internationale lånemarkeder, hvilket bidrog positivt til indtjeningen. Tendensen med højere rentemarginaler blev i 2000 også tydelig i det nordiske område. Forholdet mellem omkostninger og basisindtægter faldt fra 42,5 i 1999 til 40,1 i 2000, hvilket er tilfredsstillende i dette markedssegment. Engrosbankens kunder lægger i øget omfang vægt på at få bankløsninger, der på samme tid dækker deres behov i flere lande. Danske Banks tilbud inden for cash management og office banking blev derfor mødt med stor interesse. Denne type produkter tjener også til at knytte tættere bånd mellem banken og dens kunder. Engrosbanken havde i 2000 en god udvikling i indtjeningen fra rådgivningen af institutionelle kunder og erhvervskunder, der gennemførte virksomhedsopkøb eller sammenslutninger. Banken havde i flere tilfælde enemandat til at sammensætte finansieringen ved disse handler. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Danske Bank tog i 2000 initiativ til at etablere et securitisation program i London-markedet. Herved blev der skabt grundlag for, via obligationsudstedelse på de internationale kapitalmarkeder, at tilbyde en konkurrencedygtig finansiering til større erhvervskunder. Inden for struktureret finansiering deltog banken aktivt i en række transaktioner og havde ved udgangen af 2000 opbygget en afbalanceret portefølje af forretninger. Indtjeningen i Danske Markets, der har ansvaret for koncernens handelsaktiviteter på rente- og valutamarkederne, var på et tilfredsstillende niveau. Aktiviteterne inden for dette område er tilrettelagt, så et produkt alene produceres og styres fra én lokalitet, mens det sælges fra alle koncernens kundeområder. Efter det danske nej til euroen vil handel med danske kroneprodukter også de kommende år udgøre et vigtigt element i forretningsgrundlaget. De øvrige skandinaviske valutaer er også vigtige for Danske Markets, som har over halvdelen af sin valutaomsætning med kunder uden for Danmark. Danske Bank lancerede som den første danske bank en handelsplatform på Internettet, hvor engroskunder kan handle valuta og obligationer direkte ud fra de aktuelle markedspriser. Platformen kan anvendes af bankens erhvervskunder over hele Europa. Danske Markets befæstede i 2000 sin stilling som førende aktør på obligationsmarkederne i Danmark og Sverige. Danske Consensus, der varetager denne aktivitet på det svenske marked, havde en særlig god udvikling i sin handel med svenske realkreditobligationer. Engrosbanken står ved indgangen til 2001 som en stærk samarbejdspartner for større og internationalt orienterede koncerner og institutionelle kunder i Nordeuropa. I Danmark har Engrosbanken efter fusion en markedsandel på over 50 pct. 36 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

18 Engrosbank Engrosbanken vil i 2001 fokusere sine forretningsaktiviteter på Nordeuropa. Som følge heraf vil banken reducere sine engagementer uden for dette område. Banken vil i den forbindelse nedlægge sine filialer i Hong Kong og Singapore. Forretningsomfanget i New York-filialen tilpasses, så det koncentreres om betjening af kunder, der har naturlig forbindelse til bankens nordeuropæiske aktiviteter samt om udvalgte globale finansielle institutioner. Danske Markets vil i 2001 opretholde et højt aktivitetsniveau på rente- og valutamarkederne. Efter fusionen, der væsentligt har styrket koncernens stilling inden for udstedelse af og handel med renteinstrumenter i Skandinavien, vurderes aktiviteten inden for fixed income at have det største vækstpotentiale. Mulighederne for en værdiskabende rådgivning af kunderne forventes styrket i forbindelse med etableringen af en central analyseenhed, der skal varetage hele koncernens økonomiske og finansielle analyse. Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudvikling for Engrosbanken i Danske Bank og RealDanmark for 1999 og Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,4 13,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 40,3 46,1 I 2001 skal Engrosbanken øge sit kapitalafkast yderligere gennem en målrettet fokusering på forretninger, der tilfører værdi til både kunden og banken. Indtjeningen på rente- og valutaområdet vil i nogen grad afhænge af kundernes behov for at afdække valuta- og renterisici og dermed af den generelle udvikling på de finansielle markeder. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

19 Investmentbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 702,6 451,9 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,1 79,9 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Investmentbank 38 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

20 Ledelse Adm. direktør Ulf Lundahl Investmentbankområdet havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang i basisindtjeningen til 267 mio. kr. fra 122 mio. kr. året før. Områdets omkostninger steg med 29 pct., blandt andet på grund af stigende udgifter til resultatafhængig aflønning til medarbejderne. Basisindtægterne steg dog endnu Investmentbanken har ansvaret for Danske Bank koncernens samlede aktiviteter inden for Corporate Finance og inden for engroshandel med aktier og aktierelaterede produkter. Investmentbanken har også ansvaret for koncernens aktieanalyse. Investmentbanken bliver i 2001 udskilt fra moderbanken som selvstændigt datterselskab under navnet Danske Securities. mere, nemlig med 47 pct. Det betød, at forholdet mellem omkostninger og basisindtægter viste et fald fra 79,9 pct. i 1999 til 70,1 pct. i Investmentbanken, der markedsføres under navnet Danske Securities, havde en god udvikling i sine aktiviteter inden for kapitalfremskaffelse og virksomhedsrådgivning. Danske Securities udbyggede sin organisation i Stockholm og Oslo og havde en betydelig stigning i forretningsomfanget på disse markeder. Danske Securities deltog som Lead Manager og Co-lead Manager i flere betydende nordiske aktieudbud. Den samlede markedsværdi af aktieudbud, hvor Danske Securities deltog i 2000, udgjorde 35,6 mia. kr. Investmentbanken styrkede sin placeringskapacitet i forbindelse med internationale udstedelser af nordiske aktier, hvilket medførte en stærk stigning i forretningsomfang og indtjening. Et højt aktivitetsniveau inden for private placements i Norden påvirkede også forretningsomfanget positivt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

21 Der var som i foregående år en betydelig aktivitet inden for fusioner og virksomhedssammenslutninger, og Danske Securities ydede i den forbindelse rådgivning både på købs- og salgssiden. Flere og flere virksomheder oplever i disse år overtagelsestilbud, som kræver hurtig og kompetent rådgivning. Det medvirkede til at give Danske Securities en række vigtige rådgivningsmandater. De store kursudsving på aktiebørserne i 2000 påvirkede i perioder kundernes handelsaktivitet, men for året som helhed var der en god aktivitets- og resultatudvikling inden for aktiehandel. Rådgivningen, der er afgørende for etablering af kundeforhold, blev udbygget gennem en løbende styrkelse af Danske Securities' aktieanalyseaktiviteter Nordiske indeks Helsinki (HEX) Stockholm (SFG) Oslo (OSE) København (KFX) Jan 99 Marts Maj Juli Sept Nov Jan 00 Marts Maj Juli Sept Nov Jan DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

22 Investmentbank Fusionen med RealDanmark påvirker ikke Investmentbankområdets forretningsomfang i væsentligt omfang. Tabellen nedenfor viser en urevideret proformaopgørelse over forretningsområdets resultat, når der konsolideres med RealDanmark. Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 504,2 160,0 Omkostninger i pct. af basisindtægter 74,2 79,8 Danske Securities venter i 2001 et fortsat højt aktivitetsniveau. Hvis den usikre tendens på aktiemarkederne fortsætter, kan dette dog påvirke emissionsaktiviteten og måske aktieomsætningen. Danske Securities' udskillelse som selvstændigt datterselskab forventes at styrke områdets selvstændige markedsprofil. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

23 Kapitalforvaltning (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 240,1 157,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 37,5 47,2 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Kapitalforvaltning 42 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

24 Ledelse Bankdirektør Jeppe Christiansen Kapitalforvaltningsområdet har ansvar for koncernens porteføljepleje, investorrådgivning og Private Banking. Kapitalforvaltningsområdet havde i 2000 en meget tilfredsstillende forretningsmæssig udvikling. Et stærkt øget aktivitetsniveau førte til, at basisindtjeningen næsten blev fordoblet til 987 mio. kr. fra 506 mio. kr. i Aktivitetsudvidelsen medførte øgede omkostninger, men den kraftige ekspansion indebar, at forholdet mellem omkostninger og basisindtægter blev forbedret til 37,5 pct. i 2000 mod 47,2 pct. i Området henvender sig til både private kunder og til institutionelle kunder i Norden samt til det internationale investeringsmarked. Kapitalforvaltning markedsføres under navnet Danske Capital over for institutionelle og andre større investorer. Aktiviteterne inden for porteføljepleje bidrog væsentligt til indtjeningsvæksten. Provisionsindtægterne steg, blandt andet på grund af en øget kapital under forvaltning. Området havde stigende indtjening i forbindelse med, at kunderne i Detailbanken forøgede deres fondshandelsaktivitet, især inden for aktier og investeringsforeningsbeviser. Af andre varemærker anvendes Danske Bank i Danmark og uden for Danmark Firstnordic. Hertil kommer samarbejdet med investeringsforeningen Danske Invest. Kapital under forvaltning og rådgivning steg fra 438 mia. kr. ultimo 1999 til 470 mia. kr. ultimo Fremgangen på 17 pct. skyldes overvejende tilgang af nye midler. Omkring 40 pct. af den forvaltede kapital var placeret i aktier, mens obligationsinvesteringerne udgjorde 60 pct. Kapitalforvaltningsområdet introducerede i 2000 en række nye produkter til både detailkunder og institutionelle kunder. Via investeringsforeningen Danske Invest, der er Danmarks største, tilbydes kunderne en bred vifte af investeringsmuligheder i 64 afdelinger, hvoraf tolv kom til i løbet af Den samlede formue i Danske Invest steg fra 66 mia. kr. ved begyndelsen af året til 85 mia. kr. ved slutningen. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. marts 2001 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København S.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. marts 2001 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. Årsrapport 2000 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. marts 2001 kl. 10.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000 DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed

Præsentation. Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Præsentation Årsregnskab 2000 Fusion med RealDanmark Fortsat fokus på lønsomhed Agenda 1. Finansielle hovedtal 2. Fusionen med RealDanmark 3. Forventninger til 2001 4. Resultatudvikling for koncernen 5.

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen

Årsregnskab: Stigende indbetalinger i Danica-koncernen Årsregnskab: Stigende indbetalinger i -koncernen Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med koncernens årsregnskab: Pension leverede et godt resultat på 1.955 mio. kroner, selvom andet halvår

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsrapport 2003

Nykredit koncernens halvårsrapport 2003 Nykredit koncernens halvårsrapport 2003 Koncernstruktur - 2003 Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Nykredit

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for. Den Danske Bank koncernen

Årsregnskabsmeddelelse for. Den Danske Bank koncernen Årsregnskabsmeddelelse 1999 for Den Danske Bank koncernen 2 Den Danske Bank koncernens hovedtal Basisindtjening og Årets resultat (Mio. kr.) 1999 1998 1997 1996 1995 Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Danske Bank køber Sampo Bank

Danske Bank køber Sampo Bank P R E S S E M Ø D E Danske Bank køber Sampo Bank Ekspansion i Finland og Baltikum Peter Straarup, Ordførende direktør 9. November 2006 Danske Bank køber Sampo Bank - Finlands tredjestørste bank med aktiviteter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Halvårsregnskab 2002 Præsentation for investorer og analytiker ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Velkommen til analytiker- og investormøde. 1. halvår 2002 Tak fordi I har taget jer tid til at komme

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007

INDTÆGTER Mio. kr. 2008 2007. RESULTAT FØR NEDSKRIVNINGER PÅ UDLÅN Mio. kr. 2008 2007 FORRETNINGSOMRÅDER INDTÆGTER Andel (pct.) 2008 Andel (pct.) 2007 Bankaktiviteter Danmark 20.993 19.459 108 49 43 Bankaktiviteter Finland 4.708 4.278 110 11 10 Bankaktiviteter Sverige 2.953 2.657 111 7

Læs mere

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB

Codan køber Trygg-Hansa for 3,6 milliarder kroner af SEB PRESSEMEDDELELSE (bilag til fondsbørsmeddelelse) 21. juni 1999 Codan køber for 3,6 milliarder kroner af SEB Den danske forsikringskoncern vandt kampen om Sveriges fjerdestørste skadeforsikringsselskab

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Regnskabsåret 2007 Ordinær generalforsamling Capinordic A/S

Regnskabsåret 2007 Ordinær generalforsamling Capinordic A/S Regnskabsåret 2007 Ordinær generalforsamling Capinordic A/S April 2008 side 1 REGNSKABSÅRET 2007 - rekord indtjening og styrket vækstpotentiale Capinordic Koncernens EBTDA (resultat før ned- og afskrivninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere