Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater."

Transkript

1 Forretningsområdernes aktiviteter og resultater Danske Bank koncernens forretningsaktiviteter er opdelt i seks forretningsområder, der understøttes af en række centrale stabs- og servicefunktioner. Kombinationen af decentral forretningsstyring og central produktion giver på samme tid fokusering i salgsarbejdet og den bedst mulige udnyttelse af koncernens ressourcer, ikke mindst gennem stordrift inden for drift og produktudvikling på IT-området. Hertil kommer, at koncernen for alle produkter skelner mellem på den ene side ansvar for produktudvikling og -styring, der altid er entydigt placeret hos et enkelt forretningsområde, og på den anden side salgsansvar, der hyppigt er tildelt flere forretningsområder. Basisindtjening før hensættelser Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Det er et afgørende princip for koncernens opdeling i forretningsområder, at områderne handler med hinanden til markedsmæssige priser. Stabs- og servicefunktionernes omkostninger fordeles på de enkelte forretningsområder ud fra områdernes faktiske forbrug. For at kunne optimere koncernens afkast sker der en løbende beregning og vurdering af de forskellige forretningsområders bidrag til koncernens værdiskabelse. Forretningsområdernes kapitalafkast beregnes ved at sætte deres resultat i forhold til en allokeret kapital, der udgør 7 pct. af områdernes gennemsnitlige risikovægtede aktiver. Realkredit er som et led i sammenslutningen med RealDanmark allerede i 2000-regnskabet udskilt fra Detailbanken som selvstændigt forretningsområde. BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr) Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Forretningsområdernes basisindtjening før hensættelser fremgår af tabellen og er yderligere specificeret i de efterfølgende afsnit om forretningsområdernes aktiviteter og resultater. 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

2 Efter sammenslutningen med RealDanmark er Danske Bank koncernens organisation som vist i diagrammet. Revision Bestyrelse Bestyrelsessekretariat Direktionssekretariat Kredit Koncernøkonomi Direktion Stabe Finans Personale Kommunikation Forretningsområder Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Danmark BG Bank: 245 filialer 1100 posthuse Danske Bank: 381 filialer HandelsFinans Nordania Norge 67 filialer Sverige 42 filialer Danmark Realkredit Danmark: 4 regioner 25 distriktskontorer home Norge Fokus Kreditt Sverige Bokredit Corporate & Institutional Banking BG Garanti Trading, Financial Markets Danske Analyse Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Sverige Tyskland USA Corporate Finance Aktiehandel Aktieanalyse Danmark Finland Norge Storbritannien Sverige Asset Management Danmark Finland Norge Sverige Luxembourg Private Banking Luxembourg Merchant Bank Privat Danmark Investeringsservice Danmark Norge Sverige Danmark 21 kontorer Sverige Danica Fondförsäkring Luxembourg Danica Life and Pension Koncern Service Center Udvikling Operations Forsyning & Ejendomme I tabellen nedenfor er som supplement til de reviderede regnskabsoplysninger for 2000 og 1999 vist ureviderede proformaresultater for forretningsområderne, således som disse er sammensat efter sammenlægning med regnskabstal for RealDanmark. Oplysningerne for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset de principper og segmentopdelinger, der anvendes i Danske Bank. Basisindtjening før hensættelser, proformaopgørelse (Mio.kr.) Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension I de efterfølgende afsnit om de enkelte forretningsområder vises også ureviderede proformaopgørelse for forretningsområdernes hovedtal efter sammenlægning. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Detailbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 32,1 24,0 Omkostninger i pct. af basisindtægter 67,5 78,5 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Detailbank 22 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

4 Ledelse Bankdirektør Sven Lystbæk Norge Adm. direktør Thomas Borgen Sverige VD Horst Könenkamp Detailbanken havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang i basisindtjeningen før hensættelser på 86 pct. til mio. kr. Basisindtægterne steg som følge af øget aktivitetsniveau samt på grund af generelt højere renter på pengemarkederne og dermed bedre afkast af Detailbankens likviditetsoverskud. Områdets omkostningsudvikling var påvirket af den fortsatte udbygning af filialnettet i Sverige og af det forhold, at Fokus Bank i 2000 for første gang Detailbanken har ansvaret for koncernens forretninger med privatkunder samt de erhvervskunder, der betjenes gennem filialnettet i Norden. Området tilbyder stort set alle de finansielle produkter dets kunder efterspørger. Flere af produkterne kommer fra andre forretningsområder, der har ansvaret for udvikling og styring af disse produkter. Detailbanken driver forretning under en række varemærker - brands - herunder Danske Bank og BG Bank i Danmark, Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige. indgik med et helt års resultat. Korrigeret herfor var Detailbankens omkostninger lavere end året før trods det stigende aktivitetsniveau. I det danske filialnet muliggjorde den løbende centralisering af administrative rutiner en øget fokusering på kundebetjening og salgsarbejde, samtidig med at der blev realiseret besparelser. Forholdet mellem omkostninger og basisindtægter viste en forbedring fra 78,5 pct. i 1999 til 67,5 pct. i Området forrentede den allokerede kapital med 32,1 pct. mod 24,0 pct. året før. Det let øgede pres på kundernes økonomi, der kunne observeres i 1999, blev ikke mærkbart forstærket i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Detailbankens aktivitetsudvikling og indtjening var som de foregående år præget af en udvikling, hvor vægten i detailkundernes samlede forretningsomfang i stadig større grad bevæger sig mod formueforvaltning. I Danmark var detailmarkedet fortsat præget af intens konkurrence. Detailbanken havde dog igennem 2000 en stabil tilgang af både privat- og erhvervskunder. Privatkunderne var blandt andet tiltrukket af bankens brede produktvifte og tilbud om rådgivning, mens erhvervskunderne lagde vægt på bankens tilbud om produkter og systemer, der kan være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening. Kundefremgangen i 2000 må således også ses som et resultat af de omfattende investeringer, banken de senere år har afholdt på IT-området. Det er en væsentlig konkurrenceparameter, at Danske Banks kunder har adgang til at blive betjent både personligt og elektronisk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. I takt med kundernes øgede interesse for løbende at pleje deres investeringsporteføljer steg handelsvolumen inden for fondsområdet markant. Aktivitetsfremgangen var stærkest på aktieområdet, hvor antallet af handler med detailbankkunder steg med 82 pct. i forhold til året før. Ikke mindst omsætningen over Danske Netbank viste i 2000 en betydelig fremgang. Knap hver fjerde af alle fondshandler foregik over nettet. Netbanken blev i løbet af året forbedret med blandt andet tilbud om aktieanalyser samt økonomiske og finansielle nyheder. 24 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

6 Detailbank Der var også en mærkbar stigning i kundernes interesse for pensionsprodukter, selv om den umiddelbare skattemæssige fordel ved nogle af produkterne er blevet reduceret. Detailbankens udlånsudvikling var tilfredsstillende trods en generel afdæmpning i det private forbrug. Billån viste et fald, hvilket må tilskrives en markant nedgang i salget af nye biler. På kortområdet var der god efterspørgsel fra kunderne efter bankens forskellige løsninger, herunder American Express, som banken re-introducerede i Danmark i Som noget nyt for danske banker kunne Danske Bank herved tilbyde de erhvervsdrivende en indløsningsaftale for tilgodehavender, der opstår, når en kunde betaler med American Express. Danske Netbank havde også i 2000 en markant tilgang af nye brugere. Kundernes stigende interesse for Internettet samt de mange nye muligheder i Danske Netbank var stærkt medvirkende hertil. Kunderne viste blandt andet stor interesse for bankens tilbud om handel med internationale aktier over Internettet. På erhvervsområdet blev rentemarginalen forbedret uden fald i forretningsomfanget, blandt andet fordi kunderne mere og mere lægger vægt på andre faktorer end alene prisen på det enkelte produkt. Bankens tilbud inden for e-finance og cash management gav de regionale områdecentre slagkraftige argumenter i den lokale konkurrence. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Blandt koncernens øvrige tilbud til erhvervslivet er leasing, som udbydes under Nordania-navnet. Leasing viste en pæn aktivitetsudvikling. Nordanianavnet anvendes fremover også til at markedsføre bankens leasingløsninger i Sverige. I Norge førte en skærpet konkurrence på det norske bankmarked og lavere rentemarginaler til en skuffende udvikling i Fokus Banks indtjening på detailmarkedet. Fokus Banks basisindtjening og risikovægtede aktiver inden for detailområdet, der er koncernens hovedaktivitet i Norge, fremgår af tabellen. DETAILBANK, NORGE (Mio.kr.) *) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) *) 1. juni december Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,1 20,4 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,8 70,7 Der var i 2000 en generelt stærk kreditekspansion i Norge. Fokus Bank fastholdt sine markedsandele. Fokus Bank var i foråret først med at tilbyde norske erhvervsvirksomheder en integreret Internetløsning til brug ved virksomhedernes finansstyring. Banken var også først med en Internetløsning til private, hvor kunden kan 26 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

8 Detailbank tilpasse Internetbanksiden efter personlige behov. Fokus Bank forventer at kunne styrke sin konkurrenceevne de kommende år ved at være førende med nye elektroniske betjeningsformer til erhverv og private. Dette er muligt i kraft af, at Fokus Bank i efteråret 2001 forventes at være fuldt omlagt til Danske Bank koncernens centrale IT-platform. I Sverige var den samfundsøkonomiske udvikling generelt gunstig med høj økonomisk vækst og lav inflation. De svenske filialer i Östgöta Enskilda Bank havde en særdeles stærk vækst i udlånsforretningerne. Volumenvæksten førte i kombination med øget provisionsindtjening fra blandt andet fondshandel, salg af investeringsprodukter og salg af forsikringer til en tilfredsstillende udvikling i de svenske filialers indtjening. Udviklingen fremgår af tabellen nedenfor. DETAILBANK, SVERIGE (Mio.kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 16,6 16,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,3 75,5 Östgöta Enskilda Bank åbnede tre nye filialer i 2000 og fortsatte derved de senere års filialetableringer i større svenske byer. Östgöta Enskilda Bank blev i efteråret omlagt til koncernens centrale IT-platform. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Efter fusionen med RealDanmark har Detailbanken over 3 mio. privatkunder og omkring erhvervskunder af disse kunder anvender et eller flere af koncernens netbank-tilbud. Koncernen har i Danmark en markedsandel på detailmarkedet på cirka 35 pct. I Norge er markedsandelen på detailmarkedet 4 pct., og i Sverige godt 5 pct. Efter fusionen med RealDanmark henvender Danske Bank koncernen sig til de danske detailkunder under to navne. Det er henholdsvis Danske Bank og BG Bank. Distributionsnettet i Danmark består af Danske Banks 381 filialer, BG Banks 245 filialer og cirka tilknyttede posthuse. Som følge af fusionen og som led i den løbende tilpasning af filialnettet planlægger banken at sammenlægge 150 af de danske filialer i løbet af perioden I Norge har Detailbanken gennem Fokus Bank 67 filialer og i Sverige gennem Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne 42 filialer. I begge lande vil der ske en udbygning i større byer, hvor koncernen ikke er repræsenteret i tilstrækkeligt omfang. I Norge vil tilpasningen af filialnettet også indebære, at en række filialer med manglende forretningsunderlag bliver sammenlagt med andre filialer. I både Danmark, Norge og Sverige vurderes der at være et fortsat stort potentiale for at øge antallet af netbankkunder til fordel for både kunder og banken. 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

10 Detailbank Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudviklingen for Detailbankområdet i Danske Bank og RealDanmark for 1999 og Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 25,0 16,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 75,7 85,0 Det er bankens målsætning at øge Detailbankens kapitalafkast, i første omgang til det niveau, der gjaldt i Danske Bank koncernen inden fusionen. Det skal ske gennem realisering af de forventede fusionssynergier og gennem en stram styring af omkostningsudviklingen. Herudover kan indtjeningen forbedres ved at udnytte de store muligheder for at overføre succesfulde kundekoncepter og best practice mellem de forskellige dele af Detailbanken. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Realkredit (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 14,5 13,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 15,0 22,1 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Realkredit 30 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

12 Ledelse Bankdirektør Kjeld Jørgensen Realkreditområdet, der i 2000 omfattede aktiviteterne i Danske Kredit, havde i 2000 en basisindtjening før hensættelser på 392 mio. kr. Realkredit har ansvaret for Danske Bank koncernens samlede aktiviteter inden for ejendomsfinansiering og omsætning af fast ejendom. Området udbyder i Danmark sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark. Basisindtjeningen forrentede den allokerede kapital med 14,5 pct., hvilket var en fremgang i forhold til året før. Der var i 2000 færre lånekonverteringer end i de foregående år. Det må ses på baggrund af den forholdsvis stabile renteudvikling i Danmark. Hertil kom, at kreditvæksten i Danmark bøjede af i forhold til de foregående år. Omsætningen af fast ejendom sker gennem mæglervirksomhederne i home og samarbejdet med RealMæglerne. Priserne på det danske boligmarked steg fortsat, dog med tegn på en afdæmpning sidst på året. Omsætningen af ejerboliger viste en vigende tendens. Danske Bo vandt markedsandele og havde på den baggrund en pæn vækst i ejendomsomsætningen. Aktiviteterne i Danske Bo overføres fra Detailbankområdet til Realkreditområdet fra begyndelsen af I Realkreditområdets resultat vil også fremover indgå resultatet fra koncernens boligfinansieringsaktiviteter i det svenske Bokredit og det norske Fokus Kreditt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 Danske Bank koncernens fusion med RealDanmark betyder, at Danske Kredit og BG Kredit med virkning fra 1. januar 2001 bliver fusioneret med Realkredit Danmark, der er det fortsættende selskab. Koncernens virksomhed på ejendomsmæglerområdet er organiseret som franchisevirksomhed under home, hvori butikker fra Danske Bo også indgår fra januar Hertil kommer samarbejdsaftaler med RealMægler-kæden. Disse kæder har i alt 276 mæglerbutikker i Danmark. Herudover samarbejder Danske Bank koncernen med en række øvrige ejendomsmæglere. Inden for realkredit har koncernen efter fusionen en markedsandel på omkring 37 pct., og inden for ejendomsomsætning en andel på 26 pct. Realkredit Danmark bliver efter fusionen med Danske Kredit og BG Kredit Danmarks største realkreditvirksomhed med en balance på omkring 500 mia. kr. Selskabet tilbyder kunderne et fuldt sortiment af realkreditlån, herunder FlexLån, hvor renten tilpasses markedsrenten på aftalte tidspunkter i løbet af lånets løbetid. Realkredit Danmark har i kraft af sit samarbejde med banken en stærk distributionskraft. Realkreditlånene distribueres gennem egne kontorer og Internettet, gennem samarbejde med Detailbanken og i samarbejde med ejendomsmæglerkæderne. De udestående lån i Realkredit Danmark er bredt fordelt såvel geografisk som på erhvervsgrene. Knap 63 pct. af de samlede udlån på 420 mia. kr. er ydet til private. Knap 90 procent af porteføljen kan henføres til panter med en restgæld under 10 mio. kr. Den gennemsnitlige belåningsprocent er godt 50. Lovgivningens maksimale belåningsgrad for realkreditlån til private boliger og udlejningsejendomme er fastsat til 80 pct. og for industri og håndværk til 60 pct. 32 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

14 Realkredit Alle Danske Bank koncernens realkreditlån vil fra efteråret 2001 blive udstedt gennem Realkredit Danmark. Derved skabes grundlag for obligationsserier med stor volumen og likviditet og dermed den lavest mulige renteomkostning for låntagerne. Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudvikling for Realkreditområdet i Danske Bank og RealDanmark. Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 9,8 9,2 Omkostninger i pct. af basisindtægter 47,6 52,0 Områdets kapitalafkast var ikke helt på det niveau, som forventes inden for koncernens forretningsområder. Afkastniveauet må dog også ses i forhold til den begrænsede risiko, der generelt knytter sig til realkreditvirksomhed. I lighed med de øvrige forretningsområder vil kapitalallokeringen fra 2001 blive reduceret til 6,5 pct. af de risikovægtede aktiver, hvilket isoleret set vil forbedre afkastprocenten. For 2001 forventes resultat- og aktivitetsudviklingen at vise fremgang. Indtjeningsfremgangen ventes opnået ikke mindst gennem realisering af omkostningssynergier i samarbejdet mellem Realkredit Danmark og den øvrige del af Danske Bank koncernen samt øget distributionskraft. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Engrosbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,5 13,9 Omkostninger i pct. af basisindtægter 40,1 42,5 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Engrosbank 34 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

16 Engrosbankens basisindtægter steg i 2000 med 14 pct. til mio. kr., mens omkostningerne steg med 7 pct. til mio. kr. Basisindtjeningen før hensættelser steg med 402 mio. kr. til mio. kr. Afkastet af den Ledelse Bankdirektør Hans Møller-Christensen allokerede kapital var på 17,5 pct., hvilket var en fremgang i forhold til året før på 3,6 procentpoint. Afkastet var endnu ikke på et helt tilfredsstillende niveau. Engrosbanken har det globale ansvar for betjeningen af koncernens større erhvervskunder og de institutionelle kunder. Området reducerede sit kapitalbehov gennem en målrettet forretningsstyring, hvorved engagementer, der ikke resulterede i et tilstrækkeligt afkast for banken, blev nedbragt. Området varetager under navnet Danske Markets koncernens handelsaktiviteter på de nordiske og internationale rente- og valutamarkeder. Koncernens centrale økonomiske og finansielle analyse er placeret i Engrosbanken. I 2000 fortsatte de senere års generelle tendens til højere rentemarginal på de internationale lånemarkeder, hvilket bidrog positivt til indtjeningen. Tendensen med højere rentemarginaler blev i 2000 også tydelig i det nordiske område. Forholdet mellem omkostninger og basisindtægter faldt fra 42,5 i 1999 til 40,1 i 2000, hvilket er tilfredsstillende i dette markedssegment. Engrosbankens kunder lægger i øget omfang vægt på at få bankløsninger, der på samme tid dækker deres behov i flere lande. Danske Banks tilbud inden for cash management og office banking blev derfor mødt med stor interesse. Denne type produkter tjener også til at knytte tættere bånd mellem banken og dens kunder. Engrosbanken havde i 2000 en god udvikling i indtjeningen fra rådgivningen af institutionelle kunder og erhvervskunder, der gennemførte virksomhedsopkøb eller sammenslutninger. Banken havde i flere tilfælde enemandat til at sammensætte finansieringen ved disse handler. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Danske Bank tog i 2000 initiativ til at etablere et securitisation program i London-markedet. Herved blev der skabt grundlag for, via obligationsudstedelse på de internationale kapitalmarkeder, at tilbyde en konkurrencedygtig finansiering til større erhvervskunder. Inden for struktureret finansiering deltog banken aktivt i en række transaktioner og havde ved udgangen af 2000 opbygget en afbalanceret portefølje af forretninger. Indtjeningen i Danske Markets, der har ansvaret for koncernens handelsaktiviteter på rente- og valutamarkederne, var på et tilfredsstillende niveau. Aktiviteterne inden for dette område er tilrettelagt, så et produkt alene produceres og styres fra én lokalitet, mens det sælges fra alle koncernens kundeområder. Efter det danske nej til euroen vil handel med danske kroneprodukter også de kommende år udgøre et vigtigt element i forretningsgrundlaget. De øvrige skandinaviske valutaer er også vigtige for Danske Markets, som har over halvdelen af sin valutaomsætning med kunder uden for Danmark. Danske Bank lancerede som den første danske bank en handelsplatform på Internettet, hvor engroskunder kan handle valuta og obligationer direkte ud fra de aktuelle markedspriser. Platformen kan anvendes af bankens erhvervskunder over hele Europa. Danske Markets befæstede i 2000 sin stilling som førende aktør på obligationsmarkederne i Danmark og Sverige. Danske Consensus, der varetager denne aktivitet på det svenske marked, havde en særlig god udvikling i sin handel med svenske realkreditobligationer. Engrosbanken står ved indgangen til 2001 som en stærk samarbejdspartner for større og internationalt orienterede koncerner og institutionelle kunder i Nordeuropa. I Danmark har Engrosbanken efter fusion en markedsandel på over 50 pct. 36 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

18 Engrosbank Engrosbanken vil i 2001 fokusere sine forretningsaktiviteter på Nordeuropa. Som følge heraf vil banken reducere sine engagementer uden for dette område. Banken vil i den forbindelse nedlægge sine filialer i Hong Kong og Singapore. Forretningsomfanget i New York-filialen tilpasses, så det koncentreres om betjening af kunder, der har naturlig forbindelse til bankens nordeuropæiske aktiviteter samt om udvalgte globale finansielle institutioner. Danske Markets vil i 2001 opretholde et højt aktivitetsniveau på rente- og valutamarkederne. Efter fusionen, der væsentligt har styrket koncernens stilling inden for udstedelse af og handel med renteinstrumenter i Skandinavien, vurderes aktiviteten inden for fixed income at have det største vækstpotentiale. Mulighederne for en værdiskabende rådgivning af kunderne forventes styrket i forbindelse med etableringen af en central analyseenhed, der skal varetage hele koncernens økonomiske og finansielle analyse. Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudvikling for Engrosbanken i Danske Bank og RealDanmark for 1999 og Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,4 13,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 40,3 46,1 I 2001 skal Engrosbanken øge sit kapitalafkast yderligere gennem en målrettet fokusering på forretninger, der tilfører værdi til både kunden og banken. Indtjeningen på rente- og valutaområdet vil i nogen grad afhænge af kundernes behov for at afdække valuta- og renterisici og dermed af den generelle udvikling på de finansielle markeder. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

19 Investmentbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 702,6 451,9 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,1 79,9 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Investmentbank 38 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

20 Ledelse Adm. direktør Ulf Lundahl Investmentbankområdet havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang i basisindtjeningen til 267 mio. kr. fra 122 mio. kr. året før. Områdets omkostninger steg med 29 pct., blandt andet på grund af stigende udgifter til resultatafhængig aflønning til medarbejderne. Basisindtægterne steg dog endnu Investmentbanken har ansvaret for Danske Bank koncernens samlede aktiviteter inden for Corporate Finance og inden for engroshandel med aktier og aktierelaterede produkter. Investmentbanken har også ansvaret for koncernens aktieanalyse. Investmentbanken bliver i 2001 udskilt fra moderbanken som selvstændigt datterselskab under navnet Danske Securities. mere, nemlig med 47 pct. Det betød, at forholdet mellem omkostninger og basisindtægter viste et fald fra 79,9 pct. i 1999 til 70,1 pct. i Investmentbanken, der markedsføres under navnet Danske Securities, havde en god udvikling i sine aktiviteter inden for kapitalfremskaffelse og virksomhedsrådgivning. Danske Securities udbyggede sin organisation i Stockholm og Oslo og havde en betydelig stigning i forretningsomfanget på disse markeder. Danske Securities deltog som Lead Manager og Co-lead Manager i flere betydende nordiske aktieudbud. Den samlede markedsværdi af aktieudbud, hvor Danske Securities deltog i 2000, udgjorde 35,6 mia. kr. Investmentbanken styrkede sin placeringskapacitet i forbindelse med internationale udstedelser af nordiske aktier, hvilket medførte en stærk stigning i forretningsomfang og indtjening. Et højt aktivitetsniveau inden for private placements i Norden påvirkede også forretningsomfanget positivt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

21 Der var som i foregående år en betydelig aktivitet inden for fusioner og virksomhedssammenslutninger, og Danske Securities ydede i den forbindelse rådgivning både på købs- og salgssiden. Flere og flere virksomheder oplever i disse år overtagelsestilbud, som kræver hurtig og kompetent rådgivning. Det medvirkede til at give Danske Securities en række vigtige rådgivningsmandater. De store kursudsving på aktiebørserne i 2000 påvirkede i perioder kundernes handelsaktivitet, men for året som helhed var der en god aktivitets- og resultatudvikling inden for aktiehandel. Rådgivningen, der er afgørende for etablering af kundeforhold, blev udbygget gennem en løbende styrkelse af Danske Securities' aktieanalyseaktiviteter Nordiske indeks Helsinki (HEX) Stockholm (SFG) Oslo (OSE) København (KFX) Jan 99 Marts Maj Juli Sept Nov Jan 00 Marts Maj Juli Sept Nov Jan DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

22 Investmentbank Fusionen med RealDanmark påvirker ikke Investmentbankområdets forretningsomfang i væsentligt omfang. Tabellen nedenfor viser en urevideret proformaopgørelse over forretningsområdets resultat, når der konsolideres med RealDanmark. Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 504,2 160,0 Omkostninger i pct. af basisindtægter 74,2 79,8 Danske Securities venter i 2001 et fortsat højt aktivitetsniveau. Hvis den usikre tendens på aktiemarkederne fortsætter, kan dette dog påvirke emissionsaktiviteten og måske aktieomsætningen. Danske Securities' udskillelse som selvstændigt datterselskab forventes at styrke områdets selvstændige markedsprofil. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

23 Kapitalforvaltning (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 240,1 157,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 37,5 47,2 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Kapitalforvaltning 42 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

24 Ledelse Bankdirektør Jeppe Christiansen Kapitalforvaltningsområdet har ansvar for koncernens porteføljepleje, investorrådgivning og Private Banking. Kapitalforvaltningsområdet havde i 2000 en meget tilfredsstillende forretningsmæssig udvikling. Et stærkt øget aktivitetsniveau førte til, at basisindtjeningen næsten blev fordoblet til 987 mio. kr. fra 506 mio. kr. i Aktivitetsudvidelsen medførte øgede omkostninger, men den kraftige ekspansion indebar, at forholdet mellem omkostninger og basisindtægter blev forbedret til 37,5 pct. i 2000 mod 47,2 pct. i Området henvender sig til både private kunder og til institutionelle kunder i Norden samt til det internationale investeringsmarked. Kapitalforvaltning markedsføres under navnet Danske Capital over for institutionelle og andre større investorer. Aktiviteterne inden for porteføljepleje bidrog væsentligt til indtjeningsvæksten. Provisionsindtægterne steg, blandt andet på grund af en øget kapital under forvaltning. Området havde stigende indtjening i forbindelse med, at kunderne i Detailbanken forøgede deres fondshandelsaktivitet, især inden for aktier og investeringsforeningsbeviser. Af andre varemærker anvendes Danske Bank i Danmark og uden for Danmark Firstnordic. Hertil kommer samarbejdet med investeringsforeningen Danske Invest. Kapital under forvaltning og rådgivning steg fra 438 mia. kr. ultimo 1999 til 470 mia. kr. ultimo Fremgangen på 17 pct. skyldes overvejende tilgang af nye midler. Omkring 40 pct. af den forvaltede kapital var placeret i aktier, mens obligationsinvesteringerne udgjorde 60 pct. Kapitalforvaltningsområdet introducerede i 2000 en række nye produkter til både detailkunder og institutionelle kunder. Via investeringsforeningen Danske Invest, der er Danmarks største, tilbydes kunderne en bred vifte af investeringsmuligheder i 64 afdelinger, hvoraf tolv kom til i løbet af Den samlede formue i Danske Invest steg fra 66 mia. kr. ved begyndelsen af året til 85 mia. kr. ved slutningen. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav

8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat. 15 Kreditrisici 17 Markedsrisici 18 Likviditetspolitik 19 Funding 19 Kapitalkrav Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 1 FORRETNINGSPROFIL 2 KONCERNSTRUKTUR 3 HOVED- OG NØGLETAL 5 LEDELSESBERETNING 8 FORRETNINGSOMRÅDER 8 Erhverv 10 Nykredit Markets 13 Privat 15 RISIKO- OG BALANCESTYRING 15 Kreditrisici

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III.

White paper - Danica version III. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version III. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version III Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold Side 1. Introduktion

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen Beretning og regnskab 1998 Realkredit Danmark Koncernen Indhold Realkredit Danmarks ledelse 2 Koncernberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 48 Demokratiet i Realkredit Danmark 72 Ledende medarbejdere 3

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere