Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater."

Transkript

1 Forretningsområdernes aktiviteter og resultater Danske Bank koncernens forretningsaktiviteter er opdelt i seks forretningsområder, der understøttes af en række centrale stabs- og servicefunktioner. Kombinationen af decentral forretningsstyring og central produktion giver på samme tid fokusering i salgsarbejdet og den bedst mulige udnyttelse af koncernens ressourcer, ikke mindst gennem stordrift inden for drift og produktudvikling på IT-området. Hertil kommer, at koncernen for alle produkter skelner mellem på den ene side ansvar for produktudvikling og -styring, der altid er entydigt placeret hos et enkelt forretningsområde, og på den anden side salgsansvar, der hyppigt er tildelt flere forretningsområder. Basisindtjening før hensættelser Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Det er et afgørende princip for koncernens opdeling i forretningsområder, at områderne handler med hinanden til markedsmæssige priser. Stabs- og servicefunktionernes omkostninger fordeles på de enkelte forretningsområder ud fra områdernes faktiske forbrug. For at kunne optimere koncernens afkast sker der en løbende beregning og vurdering af de forskellige forretningsområders bidrag til koncernens værdiskabelse. Forretningsområdernes kapitalafkast beregnes ved at sætte deres resultat i forhold til en allokeret kapital, der udgør 7 pct. af områdernes gennemsnitlige risikovægtede aktiver. Realkredit er som et led i sammenslutningen med RealDanmark allerede i 2000-regnskabet udskilt fra Detailbanken som selvstændigt forretningsområde. BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr) Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Forretningsområdernes basisindtjening før hensættelser fremgår af tabellen og er yderligere specificeret i de efterfølgende afsnit om forretningsområdernes aktiviteter og resultater. 20 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

2 Efter sammenslutningen med RealDanmark er Danske Bank koncernens organisation som vist i diagrammet. Revision Bestyrelse Bestyrelsessekretariat Direktionssekretariat Kredit Koncernøkonomi Direktion Stabe Finans Personale Kommunikation Forretningsområder Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension Danmark BG Bank: 245 filialer 1100 posthuse Danske Bank: 381 filialer HandelsFinans Nordania Norge 67 filialer Sverige 42 filialer Danmark Realkredit Danmark: 4 regioner 25 distriktskontorer home Norge Fokus Kreditt Sverige Bokredit Corporate & Institutional Banking BG Garanti Trading, Financial Markets Danske Analyse Danmark Finland Norge Polen Storbritannien Sverige Tyskland USA Corporate Finance Aktiehandel Aktieanalyse Danmark Finland Norge Storbritannien Sverige Asset Management Danmark Finland Norge Sverige Luxembourg Private Banking Luxembourg Merchant Bank Privat Danmark Investeringsservice Danmark Norge Sverige Danmark 21 kontorer Sverige Danica Fondförsäkring Luxembourg Danica Life and Pension Koncern Service Center Udvikling Operations Forsyning & Ejendomme I tabellen nedenfor er som supplement til de reviderede regnskabsoplysninger for 2000 og 1999 vist ureviderede proformaresultater for forretningsområderne, således som disse er sammensat efter sammenlægning med regnskabstal for RealDanmark. Oplysningerne for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset de principper og segmentopdelinger, der anvendes i Danske Bank. Basisindtjening før hensættelser, proformaopgørelse (Mio.kr.) Detailbank Realkredit Engrosbank Investmentbank Kapitalforvaltning Liv og Pension I de efterfølgende afsnit om de enkelte forretningsområder vises også ureviderede proformaopgørelse for forretningsområdernes hovedtal efter sammenlægning. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Detailbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 32,1 24,0 Omkostninger i pct. af basisindtægter 67,5 78,5 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Detailbank 22 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

4 Ledelse Bankdirektør Sven Lystbæk Norge Adm. direktør Thomas Borgen Sverige VD Horst Könenkamp Detailbanken havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang i basisindtjeningen før hensættelser på 86 pct. til mio. kr. Basisindtægterne steg som følge af øget aktivitetsniveau samt på grund af generelt højere renter på pengemarkederne og dermed bedre afkast af Detailbankens likviditetsoverskud. Områdets omkostningsudvikling var påvirket af den fortsatte udbygning af filialnettet i Sverige og af det forhold, at Fokus Bank i 2000 for første gang Detailbanken har ansvaret for koncernens forretninger med privatkunder samt de erhvervskunder, der betjenes gennem filialnettet i Norden. Området tilbyder stort set alle de finansielle produkter dets kunder efterspørger. Flere af produkterne kommer fra andre forretningsområder, der har ansvaret for udvikling og styring af disse produkter. Detailbanken driver forretning under en række varemærker - brands - herunder Danske Bank og BG Bank i Danmark, Fokus Bank i Norge samt Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne i Sverige. indgik med et helt års resultat. Korrigeret herfor var Detailbankens omkostninger lavere end året før trods det stigende aktivitetsniveau. I det danske filialnet muliggjorde den løbende centralisering af administrative rutiner en øget fokusering på kundebetjening og salgsarbejde, samtidig med at der blev realiseret besparelser. Forholdet mellem omkostninger og basisindtægter viste en forbedring fra 78,5 pct. i 1999 til 67,5 pct. i Området forrentede den allokerede kapital med 32,1 pct. mod 24,0 pct. året før. Det let øgede pres på kundernes økonomi, der kunne observeres i 1999, blev ikke mærkbart forstærket i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Detailbankens aktivitetsudvikling og indtjening var som de foregående år præget af en udvikling, hvor vægten i detailkundernes samlede forretningsomfang i stadig større grad bevæger sig mod formueforvaltning. I Danmark var detailmarkedet fortsat præget af intens konkurrence. Detailbanken havde dog igennem 2000 en stabil tilgang af både privat- og erhvervskunder. Privatkunderne var blandt andet tiltrukket af bankens brede produktvifte og tilbud om rådgivning, mens erhvervskunderne lagde vægt på bankens tilbud om produkter og systemer, der kan være med til at øge virksomhedernes konkurrenceevne og indtjening. Kundefremgangen i 2000 må således også ses som et resultat af de omfattende investeringer, banken de senere år har afholdt på IT-området. Det er en væsentlig konkurrenceparameter, at Danske Banks kunder har adgang til at blive betjent både personligt og elektronisk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. I takt med kundernes øgede interesse for løbende at pleje deres investeringsporteføljer steg handelsvolumen inden for fondsområdet markant. Aktivitetsfremgangen var stærkest på aktieområdet, hvor antallet af handler med detailbankkunder steg med 82 pct. i forhold til året før. Ikke mindst omsætningen over Danske Netbank viste i 2000 en betydelig fremgang. Knap hver fjerde af alle fondshandler foregik over nettet. Netbanken blev i løbet af året forbedret med blandt andet tilbud om aktieanalyser samt økonomiske og finansielle nyheder. 24 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

6 Detailbank Der var også en mærkbar stigning i kundernes interesse for pensionsprodukter, selv om den umiddelbare skattemæssige fordel ved nogle af produkterne er blevet reduceret. Detailbankens udlånsudvikling var tilfredsstillende trods en generel afdæmpning i det private forbrug. Billån viste et fald, hvilket må tilskrives en markant nedgang i salget af nye biler. På kortområdet var der god efterspørgsel fra kunderne efter bankens forskellige løsninger, herunder American Express, som banken re-introducerede i Danmark i Som noget nyt for danske banker kunne Danske Bank herved tilbyde de erhvervsdrivende en indløsningsaftale for tilgodehavender, der opstår, når en kunde betaler med American Express. Danske Netbank havde også i 2000 en markant tilgang af nye brugere. Kundernes stigende interesse for Internettet samt de mange nye muligheder i Danske Netbank var stærkt medvirkende hertil. Kunderne viste blandt andet stor interesse for bankens tilbud om handel med internationale aktier over Internettet. På erhvervsområdet blev rentemarginalen forbedret uden fald i forretningsomfanget, blandt andet fordi kunderne mere og mere lægger vægt på andre faktorer end alene prisen på det enkelte produkt. Bankens tilbud inden for e-finance og cash management gav de regionale områdecentre slagkraftige argumenter i den lokale konkurrence. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Blandt koncernens øvrige tilbud til erhvervslivet er leasing, som udbydes under Nordania-navnet. Leasing viste en pæn aktivitetsudvikling. Nordanianavnet anvendes fremover også til at markedsføre bankens leasingløsninger i Sverige. I Norge førte en skærpet konkurrence på det norske bankmarked og lavere rentemarginaler til en skuffende udvikling i Fokus Banks indtjening på detailmarkedet. Fokus Banks basisindtjening og risikovægtede aktiver inden for detailområdet, der er koncernens hovedaktivitet i Norge, fremgår af tabellen. DETAILBANK, NORGE (Mio.kr.) *) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) *) 1. juni december Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,1 20,4 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,8 70,7 Der var i 2000 en generelt stærk kreditekspansion i Norge. Fokus Bank fastholdt sine markedsandele. Fokus Bank var i foråret først med at tilbyde norske erhvervsvirksomheder en integreret Internetløsning til brug ved virksomhedernes finansstyring. Banken var også først med en Internetløsning til private, hvor kunden kan 26 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

8 Detailbank tilpasse Internetbanksiden efter personlige behov. Fokus Bank forventer at kunne styrke sin konkurrenceevne de kommende år ved at være førende med nye elektroniske betjeningsformer til erhverv og private. Dette er muligt i kraft af, at Fokus Bank i efteråret 2001 forventes at være fuldt omlagt til Danske Bank koncernens centrale IT-platform. I Sverige var den samfundsøkonomiske udvikling generelt gunstig med høj økonomisk vækst og lav inflation. De svenske filialer i Östgöta Enskilda Bank havde en særdeles stærk vækst i udlånsforretningerne. Volumenvæksten førte i kombination med øget provisionsindtjening fra blandt andet fondshandel, salg af investeringsprodukter og salg af forsikringer til en tilfredsstillende udvikling i de svenske filialers indtjening. Udviklingen fremgår af tabellen nedenfor. DETAILBANK, SVERIGE (Mio.kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 16,6 16,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,3 75,5 Östgöta Enskilda Bank åbnede tre nye filialer i 2000 og fortsatte derved de senere års filialetableringer i større svenske byer. Östgöta Enskilda Bank blev i efteråret omlagt til koncernens centrale IT-platform. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Efter fusionen med RealDanmark har Detailbanken over 3 mio. privatkunder og omkring erhvervskunder af disse kunder anvender et eller flere af koncernens netbank-tilbud. Koncernen har i Danmark en markedsandel på detailmarkedet på cirka 35 pct. I Norge er markedsandelen på detailmarkedet 4 pct., og i Sverige godt 5 pct. Efter fusionen med RealDanmark henvender Danske Bank koncernen sig til de danske detailkunder under to navne. Det er henholdsvis Danske Bank og BG Bank. Distributionsnettet i Danmark består af Danske Banks 381 filialer, BG Banks 245 filialer og cirka tilknyttede posthuse. Som følge af fusionen og som led i den løbende tilpasning af filialnettet planlægger banken at sammenlægge 150 af de danske filialer i løbet af perioden I Norge har Detailbanken gennem Fokus Bank 67 filialer og i Sverige gennem Östgöta Enskilda Bank og Provinsbankerne 42 filialer. I begge lande vil der ske en udbygning i større byer, hvor koncernen ikke er repræsenteret i tilstrækkeligt omfang. I Norge vil tilpasningen af filialnettet også indebære, at en række filialer med manglende forretningsunderlag bliver sammenlagt med andre filialer. I både Danmark, Norge og Sverige vurderes der at være et fortsat stort potentiale for at øge antallet af netbankkunder til fordel for både kunder og banken. 28 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

10 Detailbank Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudviklingen for Detailbankområdet i Danske Bank og RealDanmark for 1999 og Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 25,0 16,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 75,7 85,0 Det er bankens målsætning at øge Detailbankens kapitalafkast, i første omgang til det niveau, der gjaldt i Danske Bank koncernen inden fusionen. Det skal ske gennem realisering af de forventede fusionssynergier og gennem en stram styring af omkostningsudviklingen. Herudover kan indtjeningen forbedres ved at udnytte de store muligheder for at overføre succesfulde kundekoncepter og best practice mellem de forskellige dele af Detailbanken. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Realkredit (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 14,5 13,3 Omkostninger i pct. af basisindtægter 15,0 22,1 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Realkredit 30 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

12 Ledelse Bankdirektør Kjeld Jørgensen Realkreditområdet, der i 2000 omfattede aktiviteterne i Danske Kredit, havde i 2000 en basisindtjening før hensættelser på 392 mio. kr. Realkredit har ansvaret for Danske Bank koncernens samlede aktiviteter inden for ejendomsfinansiering og omsætning af fast ejendom. Området udbyder i Danmark sine finansieringsløsninger gennem Realkredit Danmark. Basisindtjeningen forrentede den allokerede kapital med 14,5 pct., hvilket var en fremgang i forhold til året før. Der var i 2000 færre lånekonverteringer end i de foregående år. Det må ses på baggrund af den forholdsvis stabile renteudvikling i Danmark. Hertil kom, at kreditvæksten i Danmark bøjede af i forhold til de foregående år. Omsætningen af fast ejendom sker gennem mæglervirksomhederne i home og samarbejdet med RealMæglerne. Priserne på det danske boligmarked steg fortsat, dog med tegn på en afdæmpning sidst på året. Omsætningen af ejerboliger viste en vigende tendens. Danske Bo vandt markedsandele og havde på den baggrund en pæn vækst i ejendomsomsætningen. Aktiviteterne i Danske Bo overføres fra Detailbankområdet til Realkreditområdet fra begyndelsen af I Realkreditområdets resultat vil også fremover indgå resultatet fra koncernens boligfinansieringsaktiviteter i det svenske Bokredit og det norske Fokus Kreditt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 Danske Bank koncernens fusion med RealDanmark betyder, at Danske Kredit og BG Kredit med virkning fra 1. januar 2001 bliver fusioneret med Realkredit Danmark, der er det fortsættende selskab. Koncernens virksomhed på ejendomsmæglerområdet er organiseret som franchisevirksomhed under home, hvori butikker fra Danske Bo også indgår fra januar Hertil kommer samarbejdsaftaler med RealMægler-kæden. Disse kæder har i alt 276 mæglerbutikker i Danmark. Herudover samarbejder Danske Bank koncernen med en række øvrige ejendomsmæglere. Inden for realkredit har koncernen efter fusionen en markedsandel på omkring 37 pct., og inden for ejendomsomsætning en andel på 26 pct. Realkredit Danmark bliver efter fusionen med Danske Kredit og BG Kredit Danmarks største realkreditvirksomhed med en balance på omkring 500 mia. kr. Selskabet tilbyder kunderne et fuldt sortiment af realkreditlån, herunder FlexLån, hvor renten tilpasses markedsrenten på aftalte tidspunkter i løbet af lånets løbetid. Realkredit Danmark har i kraft af sit samarbejde med banken en stærk distributionskraft. Realkreditlånene distribueres gennem egne kontorer og Internettet, gennem samarbejde med Detailbanken og i samarbejde med ejendomsmæglerkæderne. De udestående lån i Realkredit Danmark er bredt fordelt såvel geografisk som på erhvervsgrene. Knap 63 pct. af de samlede udlån på 420 mia. kr. er ydet til private. Knap 90 procent af porteføljen kan henføres til panter med en restgæld under 10 mio. kr. Den gennemsnitlige belåningsprocent er godt 50. Lovgivningens maksimale belåningsgrad for realkreditlån til private boliger og udlejningsejendomme er fastsat til 80 pct. og for industri og håndværk til 60 pct. 32 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

14 Realkredit Alle Danske Bank koncernens realkreditlån vil fra efteråret 2001 blive udstedt gennem Realkredit Danmark. Derved skabes grundlag for obligationsserier med stor volumen og likviditet og dermed den lavest mulige renteomkostning for låntagerne. Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudvikling for Realkreditområdet i Danske Bank og RealDanmark. Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 9,8 9,2 Omkostninger i pct. af basisindtægter 47,6 52,0 Områdets kapitalafkast var ikke helt på det niveau, som forventes inden for koncernens forretningsområder. Afkastniveauet må dog også ses i forhold til den begrænsede risiko, der generelt knytter sig til realkreditvirksomhed. I lighed med de øvrige forretningsområder vil kapitalallokeringen fra 2001 blive reduceret til 6,5 pct. af de risikovægtede aktiver, hvilket isoleret set vil forbedre afkastprocenten. For 2001 forventes resultat- og aktivitetsudviklingen at vise fremgang. Indtjeningsfremgangen ventes opnået ikke mindst gennem realisering af omkostningssynergier i samarbejdet mellem Realkredit Danmark og den øvrige del af Danske Bank koncernen samt øget distributionskraft. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Engrosbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,5 13,9 Omkostninger i pct. af basisindtægter 40,1 42,5 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Engrosbank 34 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

16 Engrosbankens basisindtægter steg i 2000 med 14 pct. til mio. kr., mens omkostningerne steg med 7 pct. til mio. kr. Basisindtjeningen før hensættelser steg med 402 mio. kr. til mio. kr. Afkastet af den Ledelse Bankdirektør Hans Møller-Christensen allokerede kapital var på 17,5 pct., hvilket var en fremgang i forhold til året før på 3,6 procentpoint. Afkastet var endnu ikke på et helt tilfredsstillende niveau. Engrosbanken har det globale ansvar for betjeningen af koncernens større erhvervskunder og de institutionelle kunder. Området reducerede sit kapitalbehov gennem en målrettet forretningsstyring, hvorved engagementer, der ikke resulterede i et tilstrækkeligt afkast for banken, blev nedbragt. Området varetager under navnet Danske Markets koncernens handelsaktiviteter på de nordiske og internationale rente- og valutamarkeder. Koncernens centrale økonomiske og finansielle analyse er placeret i Engrosbanken. I 2000 fortsatte de senere års generelle tendens til højere rentemarginal på de internationale lånemarkeder, hvilket bidrog positivt til indtjeningen. Tendensen med højere rentemarginaler blev i 2000 også tydelig i det nordiske område. Forholdet mellem omkostninger og basisindtægter faldt fra 42,5 i 1999 til 40,1 i 2000, hvilket er tilfredsstillende i dette markedssegment. Engrosbankens kunder lægger i øget omfang vægt på at få bankløsninger, der på samme tid dækker deres behov i flere lande. Danske Banks tilbud inden for cash management og office banking blev derfor mødt med stor interesse. Denne type produkter tjener også til at knytte tættere bånd mellem banken og dens kunder. Engrosbanken havde i 2000 en god udvikling i indtjeningen fra rådgivningen af institutionelle kunder og erhvervskunder, der gennemførte virksomhedsopkøb eller sammenslutninger. Banken havde i flere tilfælde enemandat til at sammensætte finansieringen ved disse handler. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Danske Bank tog i 2000 initiativ til at etablere et securitisation program i London-markedet. Herved blev der skabt grundlag for, via obligationsudstedelse på de internationale kapitalmarkeder, at tilbyde en konkurrencedygtig finansiering til større erhvervskunder. Inden for struktureret finansiering deltog banken aktivt i en række transaktioner og havde ved udgangen af 2000 opbygget en afbalanceret portefølje af forretninger. Indtjeningen i Danske Markets, der har ansvaret for koncernens handelsaktiviteter på rente- og valutamarkederne, var på et tilfredsstillende niveau. Aktiviteterne inden for dette område er tilrettelagt, så et produkt alene produceres og styres fra én lokalitet, mens det sælges fra alle koncernens kundeområder. Efter det danske nej til euroen vil handel med danske kroneprodukter også de kommende år udgøre et vigtigt element i forretningsgrundlaget. De øvrige skandinaviske valutaer er også vigtige for Danske Markets, som har over halvdelen af sin valutaomsætning med kunder uden for Danmark. Danske Bank lancerede som den første danske bank en handelsplatform på Internettet, hvor engroskunder kan handle valuta og obligationer direkte ud fra de aktuelle markedspriser. Platformen kan anvendes af bankens erhvervskunder over hele Europa. Danske Markets befæstede i 2000 sin stilling som førende aktør på obligationsmarkederne i Danmark og Sverige. Danske Consensus, der varetager denne aktivitet på det svenske marked, havde en særlig god udvikling i sin handel med svenske realkreditobligationer. Engrosbanken står ved indgangen til 2001 som en stærk samarbejdspartner for større og internationalt orienterede koncerner og institutionelle kunder i Nordeuropa. I Danmark har Engrosbanken efter fusion en markedsandel på over 50 pct. 36 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

18 Engrosbank Engrosbanken vil i 2001 fokusere sine forretningsaktiviteter på Nordeuropa. Som følge heraf vil banken reducere sine engagementer uden for dette område. Banken vil i den forbindelse nedlægge sine filialer i Hong Kong og Singapore. Forretningsomfanget i New York-filialen tilpasses, så det koncentreres om betjening af kunder, der har naturlig forbindelse til bankens nordeuropæiske aktiviteter samt om udvalgte globale finansielle institutioner. Danske Markets vil i 2001 opretholde et højt aktivitetsniveau på rente- og valutamarkederne. Efter fusionen, der væsentligt har styrket koncernens stilling inden for udstedelse af og handel med renteinstrumenter i Skandinavien, vurderes aktiviteten inden for fixed income at have det største vækstpotentiale. Mulighederne for en værdiskabende rådgivning af kunderne forventes styrket i forbindelse med etableringen af en central analyseenhed, der skal varetage hele koncernens økonomiske og finansielle analyse. Nedenstående tabel viser en urevideret proformaopgørelse over resultatog aktivitetsudvikling for Engrosbanken i Danske Bank og RealDanmark for 1999 og Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 17,4 13,1 Omkostninger i pct. af basisindtægter 40,3 46,1 I 2001 skal Engrosbanken øge sit kapitalafkast yderligere gennem en målrettet fokusering på forretninger, der tilfører værdi til både kunden og banken. Indtjeningen på rente- og valutaområdet vil i nogen grad afhænge af kundernes behov for at afdække valuta- og renterisici og dermed af den generelle udvikling på de finansielle markeder. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

19 Investmentbank (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 702,6 451,9 Omkostninger i pct. af basisindtægter 70,1 79,9 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Investmentbank 38 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

20 Ledelse Adm. direktør Ulf Lundahl Investmentbankområdet havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang i basisindtjeningen til 267 mio. kr. fra 122 mio. kr. året før. Områdets omkostninger steg med 29 pct., blandt andet på grund af stigende udgifter til resultatafhængig aflønning til medarbejderne. Basisindtægterne steg dog endnu Investmentbanken har ansvaret for Danske Bank koncernens samlede aktiviteter inden for Corporate Finance og inden for engroshandel med aktier og aktierelaterede produkter. Investmentbanken har også ansvaret for koncernens aktieanalyse. Investmentbanken bliver i 2001 udskilt fra moderbanken som selvstændigt datterselskab under navnet Danske Securities. mere, nemlig med 47 pct. Det betød, at forholdet mellem omkostninger og basisindtægter viste et fald fra 79,9 pct. i 1999 til 70,1 pct. i Investmentbanken, der markedsføres under navnet Danske Securities, havde en god udvikling i sine aktiviteter inden for kapitalfremskaffelse og virksomhedsrådgivning. Danske Securities udbyggede sin organisation i Stockholm og Oslo og havde en betydelig stigning i forretningsomfanget på disse markeder. Danske Securities deltog som Lead Manager og Co-lead Manager i flere betydende nordiske aktieudbud. Den samlede markedsværdi af aktieudbud, hvor Danske Securities deltog i 2000, udgjorde 35,6 mia. kr. Investmentbanken styrkede sin placeringskapacitet i forbindelse med internationale udstedelser af nordiske aktier, hvilket medførte en stærk stigning i forretningsomfang og indtjening. Et højt aktivitetsniveau inden for private placements i Norden påvirkede også forretningsomfanget positivt. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

21 Der var som i foregående år en betydelig aktivitet inden for fusioner og virksomhedssammenslutninger, og Danske Securities ydede i den forbindelse rådgivning både på købs- og salgssiden. Flere og flere virksomheder oplever i disse år overtagelsestilbud, som kræver hurtig og kompetent rådgivning. Det medvirkede til at give Danske Securities en række vigtige rådgivningsmandater. De store kursudsving på aktiebørserne i 2000 påvirkede i perioder kundernes handelsaktivitet, men for året som helhed var der en god aktivitets- og resultatudvikling inden for aktiehandel. Rådgivningen, der er afgørende for etablering af kundeforhold, blev udbygget gennem en løbende styrkelse af Danske Securities' aktieanalyseaktiviteter Nordiske indeks Helsinki (HEX) Stockholm (SFG) Oslo (OSE) København (KFX) Jan 99 Marts Maj Juli Sept Nov Jan 00 Marts Maj Juli Sept Nov Jan DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

22 Investmentbank Fusionen med RealDanmark påvirker ikke Investmentbankområdets forretningsomfang i væsentligt omfang. Tabellen nedenfor viser en urevideret proformaopgørelse over forretningsområdets resultat, når der konsolideres med RealDanmark. Proformaopgørelse (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 504,2 160,0 Omkostninger i pct. af basisindtægter 74,2 79,8 Danske Securities venter i 2001 et fortsat højt aktivitetsniveau. Hvis den usikre tendens på aktiemarkederne fortsætter, kan dette dog påvirke emissionsaktiviteten og måske aktieomsætningen. Danske Securities' udskillelse som selvstændigt datterselskab forventes at styrke områdets selvstændige markedsprofil. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

23 Kapitalforvaltning (Mio. kr.) Forskel i pct. Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Aktiver i alt (gns.) Risikovægtede poster (gns.) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening før hensættelser i pct. af allokeret kapital 240,1 157,6 Omkostninger i pct. af basisindtægter 37,5 47,2 Andel af koncernens basisindtjening før hensættelser Kapitalforvaltning 42 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

24 Ledelse Bankdirektør Jeppe Christiansen Kapitalforvaltningsområdet har ansvar for koncernens porteføljepleje, investorrådgivning og Private Banking. Kapitalforvaltningsområdet havde i 2000 en meget tilfredsstillende forretningsmæssig udvikling. Et stærkt øget aktivitetsniveau førte til, at basisindtjeningen næsten blev fordoblet til 987 mio. kr. fra 506 mio. kr. i Aktivitetsudvidelsen medførte øgede omkostninger, men den kraftige ekspansion indebar, at forholdet mellem omkostninger og basisindtægter blev forbedret til 37,5 pct. i 2000 mod 47,2 pct. i Området henvender sig til både private kunder og til institutionelle kunder i Norden samt til det internationale investeringsmarked. Kapitalforvaltning markedsføres under navnet Danske Capital over for institutionelle og andre større investorer. Aktiviteterne inden for porteføljepleje bidrog væsentligt til indtjeningsvæksten. Provisionsindtægterne steg, blandt andet på grund af en øget kapital under forvaltning. Området havde stigende indtjening i forbindelse med, at kunderne i Detailbanken forøgede deres fondshandelsaktivitet, især inden for aktier og investeringsforeningsbeviser. Af andre varemærker anvendes Danske Bank i Danmark og uden for Danmark Firstnordic. Hertil kommer samarbejdet med investeringsforeningen Danske Invest. Kapital under forvaltning og rådgivning steg fra 438 mia. kr. ultimo 1999 til 470 mia. kr. ultimo Fremgangen på 17 pct. skyldes overvejende tilgang af nye midler. Omkring 40 pct. af den forvaltede kapital var placeret i aktier, mens obligationsinvesteringerne udgjorde 60 pct. Kapitalforvaltningsområdet introducerede i 2000 en række nye produkter til både detailkunder og institutionelle kunder. Via investeringsforeningen Danske Invest, der er Danmarks største, tilbydes kunderne en bred vifte af investeringsmuligheder i 64 afdelinger, hvoraf tolv kom til i løbet af Den samlede formue i Danske Invest steg fra 66 mia. kr. ved begyndelsen af året til 85 mia. kr. ved slutningen. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør,

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II.

White paper - Danica version II. White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret. Version II. White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Version II Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension Indhold 1. Introduktion 2. Danske

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 31. oktober 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret

White paper. Overskudspolitik og forretningsaktivitet. i Danica Pension. Ej revideret White paper Overskudspolitik og forretningsaktivitet i Danica Pension Ej revideret Investor Relations Opdateret september 2003 Informations memo Overskudspolitik og forretningsaktiviteter i Danica Pension

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Fremgang i Sampension

Fremgang i Sampension PRESSEMEDDELELSE, 17. august 2015 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2015 Fremgang i Sampension Adm. direktør i Sampension, Hasse Jørgensen: 2015 har på mange måder været godt for Sampension og kunderne. Øgede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere