Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider procent flere oprettede sager i Kortere gennemsnitlig sagsbehandlingstid Erhvervssygdomme har kortere gennemsnitlig sagsbehandlingstid end arbejdsulykker 6 2 Udviklingen i antallet af stadfæstede og omgjorte afgørelser Færre afsluttede sager i Større andel af afgørelserne ændres Afgørelser om erstatning og godtgørelse omgøres ofte Afgørelser om arbejdsulykker omgøres oftere end afgørelser om erhvervssygdomme Stigning i klager over anerkendelsesspørgsmålet 11 3 Psykiske erhvervssygdomme Færre afgjorte klager om psykiske erhvervssygdomme Primært anerkendelsesspørgsmålet påklages i sager om psykiske erhvervssygdomme Kortere sagsbehandlingstid for psykiske erhvervssygdomme Erstatning ved tilskadekomst i den offentlige forvaltning eller sundhedsvæsenet Skadelidte selv eller hjælper klager over afgørelser om psykiske erhvervssygdomme 20 4 Hvem klager til Ankestyrelsen? Flere klager fra forsikringsselskaberne Forsikringsselskabernes klager ændres hyppigst Forsikringsselskaber klager over erstatning Forsikringsselskaber klager over arbejdsulykker Skadelidte klager typisk ved sygdomme i bevægeapparatet Der klages hyppigst over forstrækninger m.m., uanset hvem der klager Arbejdsgiver fra fremstillingsvirksomheder klager hyppigst 27 5 Afgørelser fordelt på alder, køn, skadesart og branche De over 40-årige klager hyppigst /3 af afgørelserne vedrører arbejdsulykker Påklagede sager er koncentreret i få brancher Om arbejdsulykker Om erhvervssygdomme 36 6 Klagesager fra Center for Arbejdsskader (CFA) Grønland Antallet af klagesager i Faldende andel af omgjorte afgørelser fra 2008 til Klager fra skadelidte og fra øvrige klageberettigede Flere klager over afgørelser om godtgørelse og erstatning Stor stigning i mænd der klager 42

3 Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen, December 2013 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

4 1 Forord Ankestyrelsen udsender hermed årsstatistikken for 2012 over antallet af afgørelser på arbejdsskadeområdet. Statistikken omfatter påklagede arbejdsskadesager fra Arbejdsskadestyrelsen, som Ankestyrelsen afgjorde i Psykiske erhvervssygdomme, der er anmeldt som erhvervssygdomme, indgik som et særskilt tema i Ankestyrelsens statistik for Området har i de senere år haft en særlig bevågenhed på grund af stigningen i antallet af sager om psykiske erhvervssygdomme over årene. Derfor er der igen i år medtaget et kapitel om psykiske erhvervssygdomme. Ankestyrelsens årlige statistik belyser, hvilke typer af arbejdsskadesager Ankestyrelsen hvert år behandler. I lighed med tidligere år omfatter statistikken blandt andet: Udviklingen i antallet af afgørelser i Ankestyrelsen og antallet af omgjorte afgørelser det vil sige, afgørelser der enten er blevet ændret eller hjemvist til fornyet behandling i Arbejdsskadestyrelsen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på forskellige typer af sager. Hvad klages der over erhvervssygdomme og arbejdsulykker fordelt på alder, køn, skadesart og branche i Hvem klager til Ankestyrelsen, og hvad klager de klageberettigede over. Statistik om klagesager fra Center for Arbejdsskader Grønland Statistikken bygger på oplysninger fra Ankestyrelsens journalsystem og oplysninger fra Arbejdsskadestyrelsen. Statistikkens datamateriale er tilgængeligt på Ankestyrelsens hjemmeside.

5 2 Sammenfatning Som øverste administrative klageinstans på arbejdsskadeområdet behandler Ankestyrelsen klager over afgørelser om arbejdsskader, der er truffet i Arbejdsskadestyrelsen. Ankestyrelsen behandler klager over afgørelser om primært anerkendelse af ulykker og erhvervssygdomme, méngodtgørelse, erstatning for tab af erhvervsevne og genoptagelse af anerkendelses- og erstatningsspørgsmål. Klager over afgørelser om arbejdsskader indeholder både sager, hvor arbejdsulykken/ erhvervssygdommen er anerkendt, og hvor dette ikke er tilfældet. Denne afgrænsning afviger fra almindelig brug af begreberne, da afviste arbejdsulykker/erhvervssygdomme normalt ikke indgår. Årsstatistikken 2011 indeholdt et særligt tema om psykiske erhvervssygdomme. Dette tema er videreført i opdateret form, som et særskilt kapitel, se kapitel 3. Sagsantal og sagsbehandlingstid Faldende antal afgørelser i Ankestyrelsen Efter to år med faldende antal oprettede arbejdsskadesager blev der i 2012 oprettet flere sager svarende til en stigning på 9 procent i forhold til året før. Antallet af afgjorte sager har været stabilt i 2010 og 2011, mens antallet af afsluttede sager er faldet i I alt afgjorde Ankestyrelsen i sager svarende til et fald på 28 procent, hvilket dog skal ses i lyset af de relativt få oprettede sager i 2011 og Ud af de sager blev mødebehandlet. Kortere sagsbehandlingstid I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 5,0 måneder for alle Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet. Til sammenligning var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 6,0 måneder i Det markante fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skyldes kortere sagsbehandlingstid i sager om erstatning/godtgørelse. Sagsbehandlingstid for disse sager faldt i gennemsnit med 1,7 måned. Stadfæstede og omgjorte afgørelser I 2012 steg andelen af omgjorte afgørelser fra 25 til 28 procent. Det skyldes, at andelen af ændrede afgørelser fra at udgøre 10 procent i 2011 steg til 17 procent i 2012, mens andelen af afgørelser, der blev hjemvist til fornyet behandling, faldt fra 15 procent til 11 procent i De resterende 72 procent af mødebehandlede afgørelser blev stadfæstet i Ankestyrelsen.

6 3 Psykiske erhvervssygdomme Større andel af afgjorte klager over afgørelser om psykiske erhvervssygdomme Over tid har andelen af afgørelser om psykiske erhvervssygdomme ud af det samlede antal afgørelser været jævnt stigende fra at udgøre 3,6 procent af afgørelserne i 2008 til at udgøre 4,7 procent i Fra 2011 til 2012 faldt antallet af afgørelser om psykiske erhvervssygdomme fra 848 til 622. Faldet i antallet af afgørelser i 2012 skal ses i lyset af, at der var færre afgørelser på arbejdsskadeområdet under et i Ankestyrelsen. Den relative andel af afgørelser, der vedrører psykiske erhvervssygdomme, er uændret fra 2011 til Omkring 20 procent af klagerne over afgørelser om psykiske erhvervssygdomme blev omgjort Andelen af afgørelser om psykiske erhvervssygdomme, der blev omgjort, varierer inden for de seneste 5 år fra at udgøre 15 procent af afgørelserne til at udgøre 22 procent i Hvem klager? Stigende antal klager fra forsikringsselskaberne Antallet af afgørelser, hvor forsikringsselskaber har klaget, er steget fra 866 i 2008 til afgørelser i Det var en stigning fra 6 procent af afgørelserne i 2008 til 11 procent af afgørelserne i Skadelidte selv klager over afgørelser om sygdomme i bevægeapparatet Når skadelidte selv eller hjælper klager til Ankestyrelsen over afgørelser om erhvervssygdomme, er det typisk i sager om sygdomme i bevægeapparatet. I 2012 udgjorde sager om sygdomme i bevægeapparatet mere end halvdelen af sagerne, hvor det var skadelidte selv eller hjælper, der havde klaget. I sager, hvor det var et forsikringsselskab, der havde klaget, var det oftest i sager om psykiske lidelser eller i sager om hudlidelser.

7 4 Afgørelser fordelt på alder, køn og branche Personer over 40 år udgør den største gruppe af klagere over afgørelser i arbejdsskadesager 71 procent af afgørelserne i Ankestyrelsen vedrørte aldersgruppen over 40 år 1, mens aldersgruppen kun udgjorde 56 procent af klagerne i Denne tendens ses også i Arbejdsskadestyrelsens årsstatistik Mænd får oftere omgjort afgørelsen end kvinder I 2012 fik 30 procent af mændene, og 25 procent af kvinderne omgjort Arbejdsskadestyrelsens afgørelse i Ankestyrelsen. Påklagede sager er koncentreret i få brancher Den største koncentration af afgørelser om arbejdsskader i både Ankestyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen vedrørte personer, der arbejder inden for branchen fremstillingsvirksomhed eller branchen sundhedsvæsenet og sociale foranstaltninger. Begge brancher repræsenterede hver især 18 procent af de påklagede afgørelser. Klagesager fra Arbejdsskadestyrelsens Center for Arbejdsskader i Grønland Flere klagesager i 2012 Antallet af mødebehandlede klagesager fra Arbejdsskadestyrelsens Center for Arbejdsskader i Grønland er øget fra 40 sager i 2008 til 83 sager i Stigningen i antallet af sager er sket fra 2011 til 2012, og der er hovedsageligt tale om klager fra mænd. I 2011 kom 31 klager fra mænd og 16 fra kvinder, mens det i 2012 var 71 klager fra mænd og 17 fra kvinderne. 1 Alderen er udregnet fra tidspunktet for sagens oprettelse i Ankestyrelsen

8 5 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider procent flere oprettede sager i 2012 I 2012 blev der i Ankestyrelsen oprettet flere klagesager end året før. Det svarer til 9 procent flere oprettede sager end i 2011, se tabel 1.1. Tabel 1.1 Oprettede arbejdsskadesager Arbejdsskadesager Gammel lov Arbejdsskadesager Ny lov I alt Kilde: Ankestyrelsens årsberetning 2008, 2009 og 2010 samt Ankestyrelsens nøgletal 2011 og Kortere gennemsnitlig sagsbehandlingstid I 2012 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 5,0 måneder for alle Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet 2. Til sammenligning var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 6,0 måneder i Det markante fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid skyldes kortere sagsbehandlingstid i sager om erstatning/godtgørelse. Sagsbehandlingstid for disse sager faldt i gennemsnit med 1,7 måned, se tabel 1.2. Tabel 1.2 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fordelt på sagstyper Antal måneder Antal afgørelser Anerkendelse 4,7 4,4 4,5 3,5 3, Genoptagelse 8,2 7,7 8,0 8,6 1) ) Erstatning/ 6,8 6,1 6,4 6,8 5, godtgørelse Andet 2 6,9 6,8 7,2 5,7 10, I alt 6, ,9 6,0 5, Note: 1 Sager om genoptagelser er fordelt på relevante kategorier 2 Note: Sagsbehandlingstider er eksklusive kontormæssige afgørelser, der ikke blev afgjort ved mødebehandling. De omfatter for eksempel sager, som er afvist på grund af overskridelse af klagefrist, eller er bortfaldet efter ønske fra klager.

9 6 I 2012 behandlede Ankestyrelsen færre klagesager inden for de første to måneder end i 2010 og 2011, mens der samtidig er en stigning i andelen af sager, som vi afsluttede i løbet af de næste to til seks måneder. I 2012 var det 56 procent af sagerne, mens det i 2010 og 2011 var henholdsvis 22 procent og 35 procent af sagerne, se figur 1.1. Figur 1.1 Sagsbehandlingstider fordelt på antal måneder Erhvervssygdomme har kortere gennemsnitlig sagsbehandlingstid end arbejdsulykker I 2012 var der en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 4,3 måneder for afgørelser om erhvervssygdomme, mens den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 5,3 måneder for afgørelser om arbejdsulykker. Andelen af afgørelser om erhvervssygdomme, der blev truffet inden to måneder fra modtagelsen, var i 2012 næsten dobbelt så stor sammenlignet med arbejdsulykker. Således blev 14 procent af klagerne over arbejdsulykker afgjort inden for to måneder fra modtagelsen, mens det var 26 procent af klagerne over erhvervssygdomme. Omvendt var andelen af afgørelser med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på mere end seks måneder dobbelt så stor for arbejdsulykker som for erhvervssygdomme. Klager over arbejdsulykker, der havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på mere end seks

10 7 måneder, udgjorde 14 procent af klagerne over arbejdsulykker og klager over erhvervssygdomme med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på mere end seks måneder udgjorde 8 procent af klagerne over erhvervssygdomme, se figur 1.2. Figur 1.2 Sagsbehandlingstider for henholdsvis arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Fordelt på antal måneder. 2012

11 8 2 Udviklingen i antallet af stadfæstede og omgjorte afgørelser Ankestyrelsen træffer den endelige afgørelse i påklagede sager om arbejdsskader, som tidligere er behandlet og afgjort i Arbejdsskadestyrelsen. I dette kapitel sættes fokus på antallet af afgørelser, der klages over og på antallet af afgørelser, som Ankestyrelsen omgør. Det vil sige afgørelser, der enten er blevet ændret eller hjemvist 3 til fornyet behandling og afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen. 2.1 Færre afsluttede sager i 2012 I 2012 behandlede Ankestyrelsen klager om arbejdsskader afgjort i Arbejdsskadestyrelsen. Det er det laveste antal inden for de seneste fem år. I forhold til 2011 er det fald på behandlede sager, svarende til 28 procent, se figur 1.3. Ankestyrelsen oprettede i klagesager, se tabel 2.1 ovenfor, og behandlede samme år klager om arbejdsskader afgjort i Arbejdsskadestyrelsen. Af disse sager blev afgjort på møder, mens blev afgjort kontormæssigt uden mødebehandling 4, se figur 2.1. Figur 2.1 Antallet af afgørelser på arbejdsskadeområdet Antal afgørelser Stadfæstede Ændrede Hjemviste Kontormæssigt afgjort Note: Der medregnes ikke arbejdsskader for Grønland og Færøerne samt besættelsestidens ofre. 3 En hjemvisning betyder en ophævelse af underinstansens afgørelse og kan ske, hvis sagen for eksempel ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller der er sket væsentlige fejl i forbindelse med sagens behandling i Arbejdsskadestyrelsen. 4 Arbejdsskadesager afgøres ved mødebehandling. På et ankemøde deltager normalt to beskikkede medlemmer og en ankechef. Afgørelser, der er afgjort kontormæssigt uden mødebehandling, omfatter for eksempel sager, som er afvist på grund af overskridelse af klagefrist, eller hvor sagen er bortfaldet efter klagers ønske.

12 9 2.2 Større andel af afgørelserne ændres I perioden har Ankestyrelsen omgjort en faldende andel af de påklagede afgørelser, men i 2012 er andelen af omgjorte afgørelser steget fra 25 til 28 procent. Andelen af ændrede afgørelser steg fra at udgøre 10 procent i 2011 til 17 procent i 2012, mens andelen af afgørelser, der blev hjemvist til fornyet behandling faldt fra 15 procent til 11 procent i De resterende 72 procent af mødebehandlede afgørelser blev stadfæstet i Ankestyrelsen, se tabel 2.1. Tabel 2.1 Afgørelser på arbejdsskadeområdet. Procent og antal i alt Stadfæstede Omgjorte Heraf: Ændrede Hjemviste I alt Antal mødebehandlede afgørelser Note: Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser. 2.3 Afgørelser om erstatning og godtgørelse omgøres ofte Arbejdsskadesagerne opgøres fra 2012 i to hovedgrupper af klager 5 samt en kategori med Andet, hvori indgår øvrige områder, der blandt andet vedrører afgørelser om dispensation fra anmeldelsesfrist, behandlingsudgifter og lovens personkreds. De tre hovedgrupper er: Anerkendelse af ulykker og erhvervssygdomme Erstatning og godtgørelse Andet Afgørelser om erstatning og godtgørelse Efter et mindre fald i omgjorte afgørelser om erstatning og godtgørelse i 2011 er andelen af omgjorte afgørelser steget til 34 procent i 2012, svarende til andelen i de foregående år. Omgørelsesprocenten er således tilbage på et niveau svarende til årene efter et usædvanligt lavt niveau i Fra 2012 registreres sager om genoptagelse ikke længere som en selvstændig kategori.

13 var blandt andet præget af behandlingen af mange sager om genoptagelse i forlængelse af en Højesteretsdom i En meget stor del af disse afgørelser blev stadfæstet. I tråd med det forhold skyldes stigningen i omgørelses-procenten i 2012 især en større andel af ændrede afgørelser, se tabel 2.2. Tabel 2.2 Omgørelsesprocent for erstatning og godtgørelse. Procent og antal afgørelser i alt Stadfæstede Omgjorte Heraf: Ændrede Hjemviste Antal afgørelser i alt Note: Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser. Afgørelser om anerkendelse af ulykker og erhvervssygdomme I perioden var andelen af omgjorte afgørelser stabil. Ankestyrelsen omgjorde mellem 15 procent og 17 procent af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, dog steg andelen af ændrede afgørelser på bekostning af andelen af hjemviste afgørelser fra Andelen af ændrede afgørelser udgjorde seks procent af de mødebehandlede sager i 2008, og denne andel var steget til ni procent i 2012, se tabel 2.3. Tabel 2.3 Omgørelsesprocent for afgørelser om anerkendelse. Procent og antal afgørelser i alt Stadfæstede Omgjorte Heraf: Ændrede Hjemviste Antal afgørelser i alt Note: Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser. 2.4 Afgørelser om arbejdsulykker omgøres oftere end afgørelser om erhvervssygdomme I 2012 blev 33 procent af afgørelserne om arbejdsulykker omgjort, heraf blev 21 procent ændret, mens 12 procent blev hjemvist til fornyet behandling, se tabel 2.4. Omgørelsesprocenten for afgørelser om erhvervssygdomme var væsentlig lavere, og i 2012 blev 18 procent af afgørelserne omgjort ligeligt fordelt på ændrede og hjemviste afgørelser, se tabel 2.5.

14 11 Omgørelsesprocenten for arbejdsulykker er efter nogle år med faldende andel af omgjorte sager i 2012 steget, mens omgørelsesprocenten for erhvervssygdomme var stabil i perioden , se tabel 2.4 og 2.5. Tabel 2.4 Omgørelsesprocent for arbejdsulykker. Procent og antal i alt Stadfæstede Omgjorte Heraf: Ændrede Hjemviste Antal afgørelser i alt Note: Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser Tabel 2.5 Omgørelsesprocent for erhvervssygdomme. Procent og antal i alt Stadfæstede Omgjorte Heraf: Ændrede Hjemviste Antal afgørelser i alt 4, Note: Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser 2.5 Stigning i klager over anerkendelsesspørgsmålet Målet med arbejdsskadereformen fra 2004 var at indføre lempeligere krav til anerkendelse af arbejdsulykker og lempeligere regler om anerkendelse af erhvervssygdomme. I sidste ende skulle det resultere i færre klager i Ankestyrelsen fra borgerne over anerkendelsesspørgsmålet. Andelen af afgørelser om anerkendelse faldt de første år efter den ny lov trådte i kraft, men steg frem til 2010, hvor de udgjorde 34 procent af afgørelserne. I 2011 faldt andelen til 27 procent, men i 2012 er andelen af afgørelser om anerkendelse igen steget til 34 procent af det samlede antal afgørelser. Andelen af afgørelser om erstatning og godtgørelse faldt fra 62 procent i 2011 til 58 procent af afgørelserne i 2012, se tabel 2.6.

15 12 Tabel 2.6 Hvad klages der over? Procent og antal afgørelser i alt Afgørelser om anerkendelse Afgørelser om erstatning eller godtgørelse Andet 1) Antal afgørelser i alt Note: 1) Kategorien Andet vedrører primært afgørelser om dispensation fra anmeldelsesfrist

16 13 3 Psykiske erhvervssygdomme 6 I Ankestyrelsens statistik om afgørelser på arbejdsskadeområdet i 2011 indgik psykiske erhvervssygdomme som et særskilt tema. På arbejdspladserne, hos fagforeninger og i medierne er der fokus på det psykiske arbejdsmiljø, herunder på anerkendelse af psykiske erhvervssygdomme, derfor indgår der i 2012 statistikken et opdateret kapitel om psykiske erhvervssygdomme. Psykiske erhvervssygdomme på fortegnelsen over erhvervssygdomme I forbindelse med reformen af arbejdsskadesystemet, som fandt sted i 2004 og 2005 blev diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Sygdommen blev optaget både på den nye fortegnelse og den gamle fortegnelse, der omfatter erhvervssygdomme anmeldt før og efter 1. januar 2005 Baggrunden var, at en gennemgang af litteraturen om posttraumatisk belastningsreaktion i Erhvervssygdomsudvalget i 2004 viste, at der var klar dokumentation for at optage diagnosen på begge fortegnelser. Det blev således mere enkelt og lettere at anerkende diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion som en erhvervssygdom. Sygdomme, som ikke er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, kan kun anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Der er løbende udredninger i gang med hensyn til, om der eventuelt er grundlag for optagelse af andre psykiske sygdomme på fortegnelsen. Senest har der været et større udredningsarbejde om sammenhængen mellem arbejdsrelaterede stresspåvirkninger og udvikling af andre psykiske sygdomme end posttraumatisk belastningsreaktion. Udredningen viste blandt andet, at stress efter længere tids psykisk belastning på arbejdet kan udvikle sig til en kronisk depression. Ankestyrelsen har i de senere år oplevet en stigning i antallet af klagesager om anerkendelse af psykiske arbejdsskader. Psykiske arbejdsskader dækker et bredt spektrum af diagnoser fra blandt andet posttraumatisk belastningsreaktion, kronisk depression og belastningsreaktion til udbrændthed, stress og psykisk overbelastning. Inden for fortegnelsen Erhvervssygdomme kan anerkendes, hvis betingelserne herfor er opfyldte. Fortegnelsen over erhvervssygdomme er en fortegnelse over sygdomme, for hvilke der er en kendt 6 For nærmere uddybning af praksis og problemstillinger vedrørende psykiske erhvervssygdomme og de psykiske arbejdsskaders historie henvises blandt andet til vores principdatabase på Nyt for Ankestyrelsen 2008:4, Nyt for Ankestyrelsen 2012:7, Viggo Bertram: Arbejdsskadesikringsloven gennem 100 år, Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside på herunder også information vedr. Erhvervssygdomsudvalgets praksis og årsstatistik.

17 14 sammenhæng med bestemte arbejdsmæssige påvirkninger. Det vil sige, at det er kendt, at en bestemt arbejdsmæssig belastning medfører en stor risiko for at udvikle en erhvervssygdom. Hvis man har en sygdom, som står på fortegnelsen, og hvis man har været udsat for den bestemte påvirkning i tilstrækkeligt omfang, vil sygdommen blive anerkendt som en erhvervssygdom efter fortegnelsen. Posttraumatisk belastningsreaktion er den eneste psykiske sygdom, som er på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion kan alene stilles, hvis der har været den relevante belastning og de relevante symptomer på sygdommen. Uden for fortegnelsen Selvom den psykiske erhvervssygdom ikke kan anerkendes efter betingelserne i fortegnelsen, kan der være mulighed for at få den anerkendt alligevel uden for fortegnelsen. Anerkendelse af erhvervssygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme kan ske, hvis sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation er forårsaget af arbejdet, eller hvis sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. For at en sygdom kan anerkendes uden for fortegnelsen, skal den forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der forelægger sagen for Udvalget. Vi kan bede Arbejdsskadestyrelsen forelægge en sag, hvis det vurderes, at der er en mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes. Dette vil ske i form af en hjemvisning. De psykiske sygdomme, som vores afgørelser ofte vedrører, er kronisk depression, belastningsreaktion og tilpasningsreaktion. 3.1 Færre afgjorte klager om psykiske erhvervssygdomme I perioden er antallet af afgørelser om psykiske erhvervssygdomme steget fra 518 til 848, mens der i 2012 er et fald til 622 afgørelser, se figur 3.1. Faldet i antallet af afgørelser i 2012 skal ses i lyset af, at der var færre afgørelser på arbejdsskadeområdet under et i Ankestyrelsen.

18 15 Figur 3.1 Antallet af afgørelser om psykiske erhvervssygdomme Antal afgørelser Stadfæstelse Ændring Kontormæssigt afgjort Hjemvisning Stigning i andelen af sager om psykiske erhvervssygdomme Over tid har andelen af psykiske erhvervssygdomme ud af det samlede antal afgørelser været jævnt stigende fra at udgøre 3,6 procent af afgørelserne i 2008 til at udgøre 4,7 procent i 2012, se tabel 3.1. Tabel 3.1 Afgørelser om erhvervssygdomme fordelt efter slutdiagnose Andel psykiske erhvervssygdomme 3,6 3,9 4,4 4,6 4,7 Psykiske erhvervssygdomme er den næststørste diagnosegruppe Efter bevægeapparatsygdomme er psykiske erhvervssygdomme den næststørste diagnosegruppe, der klages over. Andelen af psykiske erhvervssygdomme har været jævnt stigende fra 2008 til I 2008 udgjorde psykiske erhvervssygdomme 10 procent af de afgjorte klager over erhvervssygdomme, denne andel var i 2011 steget til 15 procent, hvorefter andelen faldt til 14 procent i 2012, se tabel 3.2.

19 16 Tabel 3.2 Afgørelser om erhvervssygdomme fordelt efter slutdiagnose Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Kræftsygdomme Psykiske erhvervs- Sygdomme Nervelidelser Høresygdomme Lungesygdomme Hudsygdomme Bevægeapparat sygdomme Andet Uoplyst I alt Primært anerkendelsesspørgsmålet påklages i sager om psykiske erhvervssygdomme I 2008 omhandlede 71 procent af klagerne om psykiske erhvervssygdomme anerkendelsesspørgsmålet. I 2012 var denne andel steget til 82 procent af afgørelserne. Andelen af klager om afgørelser om erstatning og godtgørelse udgjorde i procent af klagerne om psykiske erhvervssygdomme, det var et fald i forhold til 2011, hvor klagerne udgjorde 18 procent, se tabel 3.3. Tabel 3.3 Hvad klages der over-psykiske erhvervssygdomme. Procent Afgørelser om anerkendelse Afgørelser om erstatning og godtgørelse Andet I alt Afgørelser i alt

20 Indsæt tabel her ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET 17 Omkring 20 procent af afgørelserne om psykiske erhvervssygdomme bliver omgjort Andelen af afgørelser om psykiske erhvervssygdomme, der blev omgjort, varierer inden for de seneste 5 år fra at udgøre 15 procent af afgørelserne til at udgøre 22 procent i Stigningen i andelen af omgjorte afgørelser over tid skyldes, at en større andel af klagerne hjemvises til fornyet behandling i Arbejdsskadestyrelsen, se tabel 3.4. Tabel 3.4 Afgørelser om psykiske erhvervssygdomme. Procent og antal Stadfæstelse Omgørelser Heraf Ændrede Hjemviste I alt Antal i alt Note: Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser Sager om anerkendelse stadfæstes i 9 ud 10 sager Omkring trefjerdedele af klagerne om psykiske erhvervssygdomme vedrører anerkendelsesspørgsmålet, og langt hovedparten af disse sager stadfæstes, når der klages til Ankestyrelsen. I 2008 blev 89 procent af afgørelserne stadfæstet, mens 2 procent af klagerne blev ændret, og 9 procent blev hjemvist. I 2012 blev 86 procent af sagerne stadfæstet, heraf 3 procent ændret og 11 procent hjemvist, se tabel 3.5. Tabel 3.5 Afgørelser om anerkendelse af psykiske erhvervssygdomme. Procent og antal Stadfæstelse Omgørelser Heraf Ændrede Hjemviste I alt Antal i alt Note: Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser Omkring halvdelen af klagerne om erstatning og godtgørelse omgøres I 2008 blev 51 procent af klagerne om erstatning og godtgørelse omgjort. Denne andel er steget til 55 procent af afgørelserne i Andelen af sager, som ændres, er over tid

21 Indsæt tabel her ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET 18 steget fra at udgøre omkring 30 procent til at udgøre 47 procent af afgørelserne i 2012, se tabel 3.6. Tabel 3.6 Afgørelser om erstatning og godtgørelse ved for psykiske erhvervssygdomme. Procent og antal Stadfæstelse Omgørelser Heraf Ændrede Hjemviste I alt Antal i alt Note: Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser 3.3 Kortere sagsbehandlingstid for psykiske erhvervssygdomme I perioden har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klager over psykiske erhvervssygdomme stort set været på linje med sagsbehandlingstiden for alle erhvervssygdomme. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet over tid med godt en måned for alle erhvervssygdomme og med lidt under en måned for psykiske erhvervssygdomme, se tabel 3.7. Tabel 3.7 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for psykiske erhvervssygdomme. Antal måneder Alle erhvervssygdomme 5.5 5,0 4,8 4,6 4,3 Heraf: Psykiske erhvervssygdomme 5,5 4,7 5,6 4,7 4,8 3.4 Erstatning ved tilskadekomst i den offentlige forvaltning eller sundhedsvæsenet Der udbetales godtgørelse for varigt mén, hvis sygdommen er anerkendt og méngraden som følge af den anerkendte sygdom er 5 procent eller mere. Erstatning for tab af erhvervsevne kan tilkendes, hvis den psykiske sygdom har medført, at man ikke længere kan påtage sig arbejde i samme omfang, som før sygdommens opståen. Det kan være, at sygdommen har ført til, at man ikke kan arbejde inden for sin hidtidige branche.

22 19 Frem til og med 2011 var posttraumatisk belastningsreaktion den eneste sygdom, som var nævnt i méntabellen. Fra 1. januar 2012 er også uspecificeret belastningsreaktion, kronisk depression og posttraumatisk angst nævnt i tabellen. Ofte vedrører de klager, som Ankestyrelsen behandler om psykiske erhvervssygdomme, tilskadekomst inden for offentlig forvaltning og sundhedsvæsenet, se tabel 3.8. Tabel 3.8 Afgørelser om psykiske erhvervssygdomme fordelt efter branche. Procent Fremstillingsvirksomhed El-, gas-, varme- og vandforsyning Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel Reparation af motorkøretøjer Overnatningsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Transport og godshåndtering information & kommunikation Pengeinstitut- og finansvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v Offentlig forvaltning, forsvar og socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser mm Uoplyste I alt Antal afgørelser Kønsforskelle i hvilke brancher, der hyppigst klages I 2012 vedrørte flere påklagedede afgørelser om psykiske erhvervssygdomme kvinder end mænd. Ud af de 622 afgørelser vedrørte 382 kvinder og 240 mænd, se tabel 3.9. Der er kønsforskelle på, fra hvilke brancher mænd og kvinder hyppigst klager. Kvinder i branchen sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger klager oftest. Det var i procent af kvinderne, herefter følger offentlig forvaltning, forsvar og social sikring, hvor 33 procent af kvindernes klager kom fra. Mænd fra branchen offentlig forvaltning, forsvar og social sikring klager i 45 procent af sagerne over psykiske erhvervssygdomme,

23 Indsæt tabel her ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ ARBEJDSSKADEOMRÅDET 20 herefter følger sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger med 10 procent af klagerne, se tabel 3.9. Tabel 3.9 Afgørelser om psykiske erhvervssygdomme fordelt efter branche og køn. Procent og antal afgørelser i alt Mænd Kvinder Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 0 Råstofudvinding 0 0 Fremstillingsvirksomhed 9 2 El-, gas- varme- og vandforsyning 2 0 Bygge og anlægsvirksomhed 2 1 Engroshandel og detailhandel - Reparation af motorkøretøjer 5 3 Overnatningsfaciliteter & restaurationsvirksomhed 1 1 Transport og godshåndtering - information & kommunikation 13 5 Pengeinstitut- og finansvirksomhed 3 2 Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v. 3 3 Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Undervisning 5 10 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser mm. 2 2 Uoplyste 0 2 I alt Antal afgørelser i alt Skadelidte selv eller hjælper klager over afgørelser om psykiske erhvervssygdomme I 2008 udgjorde klager fra skadelidte selv og deres hjælpere 88 procent af klagerne, heraf 43 procent fra skadelidte selv og 45 procent fra hjælpere. Over tid har der været fald i klager fra hjælpere og i 2012 udgjorde klagerne 36 procent, mens klager var skadelidte selv uændret var 43 procent, se tabel For alle erhvervssygdomme udgjorde klager fra skadelidte selv og hjælpere i procent. Denne andel faldt til 87 procent af klagerne i Faldet skyldtes at færre hjælpere klagede, andelen af klager faldt fra 50 procent til 38 procent i 2012, se tabel 3.10.

24 21 I 2008 udgjorde klager om psykiske erhvervssygdomme, hvor forsikringsselskaberne klagede, 6 procent af sagerne. Denne andel var faldet til 5 procent i For alle erhvervssygdomme udgjorde klager fra forsikringsselskaberne uændret 2 procent i både 2008 og 2012, se tabel Tabel 3.10 Hvem klager fordelt på psykiske erhvervssygdomme og andre erhvervssygdomme. Procent og Psykiske erhvervssygdomme Andre erhvervssygdomme Psykiske erhvervssygdomme Andre erhvervssygdomme Skadelidte selv Hjælper Forsikringsselskab Arbejdsgiver Anden/Uoplyst klager I alt Antal i alt

25 22 4 Hvem klager til Ankestyrelsen? Klageberettigede i arbejdsskadesager afgjort af Arbejdsskadestyrelsen er skadelidte selv, repræsentanter for skadelidte (hjælpere), forsikringsselskaber og arbejdsgivere. I dette kapitel er der fokus på, hvem der har klaget.. Oplysninger om hvem der klager, bygger på de brevtyper Ankestyrelsen sender til klager. Tallene er derfor forbundet med en mindre usikkerhed. 4.1 Flere klager fra forsikringsselskaberne Antallet af afgørelser, hvor forsikringsselskaber har klaget, er steget fra 866 i 2008 til afgørelser i Det var en stigning fra 6 procent af afgørelserne i 2008 til 11 procent af afgørelserne i 2012, se tabel 4.1. I hovedparten af de afgørelser, som Ankestyrelsen træffer, er det enten skadelidte selv eller repræsentanter for skadelidte (hjælpere), der har klaget. I 2008 udgjorde de 90 procent af Ankestyrelsens afgørelser, heraf skadelidte 41 procent, mens hjælpere udgjorde 49 procent. I 2012 var 40 procent af klagerne fra skadelidte selv, mens klager fra hjælpere udgjorde 36 procent, se tabel 4.1. Tabel 4.1 Afgørelser fordelt på hvem der klager Antal og procent Antal Procent Antal Procent Antal Antal Antal Procent Antal Procent Skadelidte selv Hjælper Forsikringsselskab Arbejdsgiver Anden klager Uoplyst I alt Note 1 : Hovedparten af de afgørelser, hvor klageren er uoplyst, vedrører afgørelser som er kontormæssigt afgjort eksempelvis hvor klagefristen er udløbet.

26 Forsikringsselskabernes klager ændres hyppigst I 2012 var det i sager et forsikringsselskab, som havde klaget til Ankestyrelsen. I 47 procent af disse sager blev Arbejdsskadestyrelsens afgørelse stadfæstet, mens Ankestyrelsen ændrede afgørelsen i 37 procent af sagerne, og i 14 procent af sagerne traf Ankestyrelsen afgørelse om hjemvisning af sagen. Til sammenligning fik skadelidte selv, når de klagede, ændret afgørelsen i 10 procent af sagerne, og det endte med hjemvisning til fornyet behandling i Arbejdsskadestyrelsen i 9 procent af sagerne, mens Arbejdsskadestyrelsens afgørelse blev stadfæstet i 81 procent af sagerne, se tabel 4.2. Tabel 4.2 Afgørelser fordelt på sagens udfald Procent og antal afgørelser i alt Stadfæste t Hjemvist Ændret Kontormæssigt afgjort I alt Afgørelser i alt Skadelidte selv Hjælper Forsikringsselskab Arbejdsgiver Uoplyst I alt Note: 1. Ændring af afgørelsen er ikke nødvendigvis til gunst for forsikringsselskaberne. Ménet, erhvervsevnetabet, behandlingsudgifterne etc. kan også blive forhøjet. Det skal endvidere bemærkes, at begge parter i visse sager indgår som klager. 4.3 Forsikringsselskaber klager over erstatning I 2012 drejede klager fra forsikringsselskab sig i 80 procent af sagerne om erstatning og godtgørelse, mens 18 procent af klagerne var om anerkendelse. Til sammenligning handlede 53 procent af sagerne, hvor de skadelidte selv havde klaget om erstatning og godtgørelse, mens 40 procent af klagerne drejede sig om anerkendelse, se tabel 4.3.

27 24 Tabel 4.3 Afgørelser fordelt på hvem der klager og sagstype Procent og antal afgørelser i alt Skadelidte Hjælper Forsikrings- Arbejdsgiver Uoplyst I alt selv selskab Anerkendelse Erstatning og godtgørelse Andet 1) I alt Antal afgørelser i alt Note: I kategorien Andet indgår primært afgørelser om dispensation fra frist og afgørelser om genoptagelse 4.4 Forsikringsselskaber klager over arbejdsulykker I 2012 kom 16 procent af klagerne om arbejdsulykker fra forsikringsselskaberne, mens det kun var 3 procent af afgørelserne om erhvervssygdomme, der kom fra forsikringsselskaber. Skadelidte selv klagede hyppigst over erhvervssygdomme, og 48 procent af klagerne om erhvervssygdomme stammede fra skadelidte, mens det var 36 procent af sagerne om arbejdsulykker, se figur 4.1 Figur 4.1 Afgørelser fordelt på hvem der klager og arbejdsulykker/erhvervssygdomme Procent Procent Skadeslidte Hjælper Forsikringsselskab Arbejdsgiver Uoplyst Arbejdsulykker Erhvervssygdomme

28 Skadelidte klager typisk ved sygdomme i bevægeapparatet Når skadelidte selv eller hjælper klager til Ankestyrelsen om erhvervssygdomme, er det typisk i sager om sygdomme i bevægeapparatet. I 2012 udgjorde sygdomme i bevægeapparatet mere end halvdelen af sagerne, hvor det var skadelidte selv eller hjælper, der havde klaget. I sager, hvor det var et forsikringsselskab, der havde klaget, var det oftest i sager om psykiske lidelser eller i sager om hudlidelser. Ud af klagerne fra forsikringsselskaberne udgjorde de to lidelser tilsammen 57 procent af afgørelserne, se tabel 4.4. Tabel 4.4 Afgørelser om erhvervssygdomme fordelt på hvem der klager og slutdiagnose Procent og antal i alt Skadelidte selv Hjælper Forsikringsselskaber Arbejdsgiver Uoplyst I alt Sygdomme i bevægeapparatet Psykiske sygdomme Hudsygdomme Høresygdomme Nervelidelser Lungesygdomme Kræftsygdomme Andet Uoplyst I alt Antal i alt

29 Der klages hyppigst over forstrækninger m.m., uanset hvem der klager I sager om arbejdsulykker fordelt på skadesart var der i 2012 ikke væsentlig forskel på, om det var skadelidte selv, et forsikringsselskab eller en arbejdsgiver, der klagede. Den hyppigste årsag til klager var arbejdsulykker om forstrækninger m. m. Afgørelser om disse skader udgjorde i 2012 mellem 54 og 60 procent af klagerne fra de forskellige klageberettigede, se tabel 4.5. Tabel 4.5 Afgørelser om arbejdsulykker fordelt på klageberettigede og skadesart Procent og antal i alt Skadelidte selv Hjælper Forsikringsselskaber Arbejdsgiver Uoplyst I alt Forstrækning m. m Andet Brud Sår, snit med mere Bløddelskader Amputation <1 Død <1 Uoplyst I alt Antal i alt

30 Arbejdsgiver fra fremstillingsvirksomheder klager hyppigst I 2012 udgjorde klager fra branchen fremstillingsvirksomhed 32 procent af arbejdsgivernes klager, når det var skadelidte selv eller forsikringsselskaberne, der klagede, kom til sammenligning procent af klagerne fra denne branche, se tabel 4.6. Tabel 4.6 Afgørelser fordelt på klageberettigede og branche Procent og antal i alt. Skadelidte Forsikrings Arbejds- selv Hjælper -selskab giver Uoplyst I alt Bygge og anlægsvirksomhed El-, gas-, varme- og vandforsyning Engroshandel og detailhandel - Reparation af motorkøretøjer Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v Fremstillingsvirksomhed Kultur, forlystelser mm Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Offentlig forvaltning og forsvar, socialsikring Overnatningsfaciliteter & restaurationsvirksomhed Pengeinstitut- og finansvirksomhed Private husholdninger med ansat medhjælp mm Råstofudvinding Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Transport og godshåndtering - information & kommunikation Undervisning Antal afgørelser i alt

31 28 5 Afgørelser fordelt på alder, køn, skadesart og branche Dette kapitel har fokus på alder, køn, branche og skadesart for afgørelser om arbejdsskader truffet i Ankestyrelsen i Afgørelser truffet i Ankestyrelsen sammenlignes desuden med arbejdsskadesområdet som helhed. Det bemærkes, at afgørelser truffet i 2012 i Ankestyrelsen kan være afgjort i Arbejdsskadestyrelsen før I 2012 afgjorde Ankestyrelsen klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. Samme år blev der truffet afgørelser i ca sager om arbejdsskader i Arbejdsskadestyrelsen. Der er forskel på Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens opgørelsesmetode. En sag i Arbejdsskadestyrelsen kan omfatte afgørelse om anerkendelse, godtgørelse og erstatning, mens Ankestyrelsen opretter en sag for hver afgørelse. I dette kapitel sammenlignes derfor hovedsageligt procentandele af afgørelser truffet i Ankestyrelsen med sager afgjort Arbejdsskadestyrelsen. 5.1 De over 40-årige klager hyppigst I 2012 stammede 71 procent af klagerne fra personer over 40 år, heraf vedrørte 60 procent af de påklagede afgørelser personer mellem 40 og 59 år. For aldersgruppen år var andelen af kvinder lidt større end mænd. 62 procent af kvinderne var således i denne aldersgruppe, og lidt 58 procent af mændene. Men flere mænd over 60 år (14 procent) end kvinder (8 procent) klagede over deres afgørelse, se tabel 5.1.

32 29 Tabel 5.1 Afgørelser fordelt på alder og køn. Antal afgørelser i alt og procent Mænd Kvinder I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Under 20 år år år år år 60 år og derover I alt Uoplyst ) 1 Total Note: 1) Heraf var både køn og alder uoplyst i 82 afgørelser. Personer over 40 år er udsat for flest arbejdsskader Personer over 40 år er overrepræsenteret i afgørelser om arbejdsskader i Ankestyrelsen i forhold til andelen af beskæftigede i aldersgruppen. 56 procent af det samlede antal beskæftigede var over 40 år i 2012, mens 71 procent af afgørelserne i Ankestyrelsen vedrørte denne aldersgruppe, se tabel 5.2. Samme tendens ses også i Arbejdsskadestyrelsens afgørelser, se Arbejdsskadestyrelsens årsstatistik 2012.

33 30 Tabel 5.2 Afgørelser i Ankestyrelsen og andel af beskæftigede fordelt på alder. Antal afgørelser og procent Antal afgørelser Andel af afgørelser Procent Andel af beskæftigede Procent Under I alt under 40 år og derover I alt over 40 år I alt Uoplyst Total Kilde: Ankestyrelsen og Danmarks Statistik (RASA1). Note: det skal bemærkes, at personens alder beregnes fra det tidspunkt, hvor sagen oprettes i Ankestyrelsen. Det er således ikke personens alder på hverken skadestidspunkt eller tidspunkt for afgørelsen. Mænd får oftere omgjort afgørelsen end kvinder I 2012 fik 30 procent af mændene og 25 procent af kvinderne omgjort Arbejdsskadestyrelsens afgørelse. Heraf fik mændene ændret 19 procent af deres afgørelser, mens kvinderne fik ændret afgørelsen i 15 procent af sagerne, jf. tabel 5.3. Tabel 5.3 Afgørelser fordelt på afgørelsestype og køn. Antal og procent Mænd Kvinder I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Stadfæstede Omgjorte Heraf Ændrede Hjemviste I alt Note: 1) Tallene er eksklusive kontormæssige afgørelser samt 83 uoplyste.

34 31 Forskellen mellem mænd og kvinder kan blandt skyldes, at kvinderne oftere klager over afgørelser vedrørende erhvervssygdomme, hvor omgørelsesprocenten generelt er lavere end for arbejdsulykker, se tabel 2.4 og 2.5 ovenfor /3 af afgørelserne vedrører arbejdsulykker Den største andel af påklagede afgørelser omhandler arbejdsulykker og udgjorde 65 procent af det samlede antal afgørelser i Udviklingen i andelen af arbejdsulykker har over tid været stabil, dog med et mindre udsving i 2011, hvor andelen steg fra 63 procent til 68 procent, se tabel 5.4. Tabel 5.4 Afgørelser fordelt på arbejdsulykker og erhvervssygdomme Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Uoplyst sagsgruppe 1 < I alt Antal i alt Note: Arbejdsulykker dækker både over afgørelser om afviste og anerkendte arbejdsulykker. Note: Erhvervssygdomme dækker både over afgørelser om afviste og anerkendte erhvervssygdomme. Mænd klager oftere over arbejdsulykker end kvinder Flere mænd end kvinder påklagede afgørelser vedrørende arbejdsulykker. I 2012 vedrørte 68 procent af mænds klager arbejdsulykker, mens det for kvinder var 62 procent. Tallene viser også, at kvinder har færre påklagede arbejdsulykker end mænd, se tabel 5.5. Tabel 5.5 Afgørelser fordelt på sagsgruppe og køn. Antal og procent Mænd Kvinder I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Uoplyst sagsgruppe I alt Note: 1) Heraf var køn uoplyst i 115 afgørelser. Note: Arbejdsulykker dækker både over afgørelser om anerkendte og afviste og arbejdsulykker og pludselig løfteskader. Note: Erhvervssygdomme dækker både over afgørelser om afviste og anerkendte erhvervssygdomme.

35 Påklagede sager er koncentreret i få brancher Fremstillingsvirksomhed samt sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger er de to brancher, hvor fra der blev påklaget flest afgørelser til Ankestyrelsen i De to brancher repræsenterede hver 18 procent af de påklagede afgørelser. For mænd udgjorde fremstillingsvirksomhed 23 procent af de påklagede sager. Sammen med bygge- og anlægsvirksomhed (18 procent) og transportvirksomhed (12 procent) udgjorde de tre brancher mere end halvdelen af de sager, hvor mænd påklagede en arbejdsskade. For kvindernes vedkommende var sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger den branche, hvor fra flest påklagede sager var adresseret, se tabel 5.6. Tabel 5.6 Afgørelser fordelt på branche 1 og køn. Antal og procent Mænd Kvinder I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofudvinding Fremstillingsvirksomhed El-, gas-, varme- og vandforsyning Bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel og detailhandel Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed mv Pengeinstitut, finansierings- og forsikringsvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice m.v Offentlig administration, forsvar og socialsikring Undervisning Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Kultur, forlystelser, sport mv Private husholdninger med ansat medhjælp I alt Uoplyste ) 4 Total Note 1) : Branchekode er fra 2008 opdateret i forhold til Danmarks Statistiks branchekode (DB07) Note 2 ) : 384 afgørelser var uoplyst branche og 115 afgørelser var uoplyst på både køn og branche Note 1) : Branchekode er fra 2008 opdateret i forhold til Danmarks Statistiks branchekode (DB07) Note 2 ) : 384 afgørelser var uoplyst branche og 115 afgørelser var uoplyst på både køn og branche

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Oprettede klagesager og sagsbehandlingstider 4 1.1 Uændret

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Ankestyrelsens afgørelseskompetence 4 1.1 Afgørelser om

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Psykiske erhvervssygdomme 5 1.1 Afgørelser om psykiske

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom.

For en nærmere analyse af fordelingen på køn, alder og regioner henvises til de særskilte arbejdspapirer herom. Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i tilknytning

Læs mere

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010

Arbejdspapir om alder ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 ARBEJDSPAPIR OM ALDER 2010 1 Forord Der er ændret på opbygningen af sstatistikken fra arbejdsskadestatikken i i forhold til tidligere. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden

Læs mere

Arbejdsskadestatistik bilag

Arbejdsskadestatistik bilag Arbejdsskadestatistik 2015 - bilag Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller med generel statistik... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4 Afgørelser... 6 Godtgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Sammenfatning 4 1.1.1 Tal fra Danmark 5 1.1.2 Tal fra Grønland 7 2 Udvikling

Læs mere

Arbejdsskader Bilag

Arbejdsskader Bilag Arbejdsskader 2014 - Bilag (Foto: Colourbox) Indholdsfortegnelse Bilag A: Tabeller over den generelle udvikling... 2 Generelt... 2 Tilgangen af arbejdsskadesager... 3 Afsluttede arbejdsskadesager... 4

Læs mere

Arbejdspapir om bopælsregioner

Arbejdspapir om bopælsregioner 1 Forord Der er ændret på opbygningen af årsstatistikken fra arbejdsskadestatikken i år i forhold til tidligere år. I stedet for det tema, som er indgået i arbejdsskadestatistikken siden 2002, er der i

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013.

Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. Forord Denne udgave af arbejdsskadestatistikken er en gennemgang af de sager, som er behandlet i perioden 2007-2013. I 2013 modtog Arbejdsskadestyrelsen godt 59.000 sager det højeste siden 2008. Det er

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006

Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2016

Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 Arbejdsskadestatistik 2016 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen på arbejdsskadeområdet i perioden fra 2010 til 2016. I arbejdsskadestatistikken bliver nøgletallene

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia.

Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. Formandssekretariatet Den 27. januar 2015 Dårligt arbejdsmiljø har på 15 år kostet mindst 51 mia. I perioden 1998-2012 er der i Danmark blevet anerkendt 266.646 arbejdsskader. Over de 15 år har det dårlige

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009

ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ARBEJDSSKADESTATISTIK 2009 ÅRETS TEMA: Psykiske sygdomme 600 Anmeldelser af psykiske sygdomme blandt kvinder 2006-2009 500 400 300 200 100 0 under 20 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf

Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf REDEGØRELSE Kritikken i Politiken den 3. oktober 2013 af sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen og den efterfølgende medieomtale heraf 6. november 2013 1. Indledning 1.1. Baggrund Politiken bragte torsdag

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer:

I foråret 2003 blev arbejdsskadereformen vedtaget med bredt politisk flertal. Reformen trådte i kraft 1. januar 2004 med følgende hovedændringer: Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 40 O #271B&f170y3X Notat FC/LVP 27. januar 2005 Redegørelse for udviklingen på erhvervssygdomsområdet som følge af arbejdsskadereformen; ny erhvervssygdomsfortegnelse

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2

INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 INDLEDNING OG VEJLEDNING... 2 1. BESKRIVELSE AF DATA I DEN FÆLLES STATISTIK OG FORSKELLE MELLEM ARBEJDSSKADESTYRELSEN OG ARBEJDSTILSYNET... 3 1.1. DEFINITION AF ARBEJDSSKADEBEGREBET... 3 1.1.1. Skadetype

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer 2006-2011 Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer Maj 2012 Indholdsfortegnelse Undersøgelse af erhvervsevnetabsforsikringer...3 1. Baggrund - erhvervsevnetabsforsikringer...3 1.1 Fagspecifikt

Læs mere

ci CD c5- CD -1-3 (i.) Cl, (I-)

ci CD c5- CD -1-3 (i.) Cl, (I-) - c5- CD (I-) Di ci CD Cl, Di (i.) -1 0-3 Di D CD (D 0 Di D Di CD -5 CD 0 0 (D (D rj 0 Indhold 1. Arbejdsskadestrategi.3 2. Metode 3 3. Sammenlignelighed 3 4. Indberetningspligt og underrapportering 4

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017

Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring April 2017 Ankestyrelsens redegørelse om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 2016 April 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sager, der indgår i vurderingen/indkomne sager i 2016 3 3 Ændrings-

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Juridisk Kompetencecenter

Juridisk Kompetencecenter Juridisk Kompetencecenter Ansættelsesretsafdelingen Ved forbundets og HK-afdelingernes bistand i kongresperioden er der registreret 27.908 afsluttede sager og inddrevet kr. 1.873.404.732,51 incl. renter

Læs mere

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen

Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Louise Kryspin Sørensen og Dan Yu Wang Juni 2012 Hudsygdomme anmeldt til arbejdsskadestyrelsen Hudsygdomme forekommer i stigende grad blandt sygeplejersker. Samtidig udgør hudsygdomme en stabil andel af

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet SAMMENFATNING Overvågningsrapport 2007 Overvågning

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats

Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Overvågning af arbejdsmiljø og arbejdsmiljøindsats Særlige fokusområder: Arbejdsulykker Psykisk arbejdsmiljø Muskel- og skeletbelastninger Støj i arbejdsmiljøet Overvågningsrapport 2009 BILAG Overvågning

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne 10. maj 2005 1. Indledning 2. Generelt om erstatning for tab af erhvervsevne 2.1. Fastsættelse af årsløn 2.2. Hvornår kan der træffes en afgørelse om erstatning

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Januar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien

Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien 9. marts 2015 Midtvejsevaluering af målopfyldelsen i 2020- strategien J.nr. 20140039222 Ifølge den politiske aftale En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 skal der i 2014 og 2017 i samarbejde

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser

Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Vejledning om arbejdsbetingede broklidelser Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1.1 Brok som arbejdsskade 1.2 Anmeldelse 1.3 Frister for sagsbehandlingen og samtykke til at indhente oplysninger 2. BROKTYPER

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Februar 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om anerkendelse af vibrationsbetingede lidelser efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning I Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme er de sygdomme

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003

Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 Aftale om en Arbejdsskadereform 14. marts 2003 1. Indledning Skadebegreberne skal forenkles og udbygges, hvorved de bringes i overensstemmelse med den almindelige opfattelse af, hvad der er en ulykke som

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt

4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4 Godkendelse af hypnose forskningsprojekt 4.1 - Bilag: Beskrivelse af hypnose forskningsprojekt DokumentID: 4966770 Hypnoterapi for borgere med senhjerneskade eller hjernepåvirkning - Et forskningsprojekt

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

F O A F A G O G A R B E J D E. Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 2000-2009 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen 4 2. Resumé 5 3. Udviklingen i anmeldte arbejdsskader 6 4. Udviklingen i anerkendte arbejdsskader

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Vejledning om erstatning ved dødsfald

Vejledning om erstatning ved dødsfald Vejledning om erstatning ved dødsfald 7. marts 2005 1. Indledning om dødsfald som følge af arbejdsskader 2. Arbejdsskadereformen 2.1. Frister og En samlet afgørelse 2.2. Det nye ulykkesbegreb 2.3. Erhvervssygdomsfortegnelsen

Læs mere

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til 2013/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 2013-0009422 Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2010/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2008-0007124 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

ARBEJDSSKADESTATISTIK

ARBEJDSSKADESTATISTIK ARBEJDSSKADESTATISTIK 2004 Forord Det er syvende år, Arbejdsskadestyrelsen udgiver en statistik baseret på oplysninger om de sager, Arbejdsskadestyrelsen har behandlet de seneste år. Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S

Juli 2014 Danske virksomheders kreditværdighed. Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode BISNODE DANMARK A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE

EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE SOCIAL RAPPORT 2008 EN ANALYSE AF SOCIALE OG ARBEJDS- MÆSSIGE KONSEKVENSER AF EN ARBEJDSSKADE 350 300 250 200 150 100 50 0 året før året efter 2 år efter 3 år efter 4 år efter 5 år efter 6 år efter 7 år

Læs mere

Side Psykiske symptomer efter fysisk arbejdsskade 2. Kan stress på arbejdet føre til depression? 7. Kan borgeren anvende en robotstøvsuger?

Side Psykiske symptomer efter fysisk arbejdsskade 2. Kan stress på arbejdet føre til depression? 7. Kan borgeren anvende en robotstøvsuger? Side Psykiske symptomer efter fysisk arbejdsskade 2 Kan stress på arbejdet føre til depression? 7 Kan borgeren anvende en robotstøvsuger? 10 Kommunerne har godt styr på bevilling af praktisk hjælp 12 Relevante

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-04402 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere