Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV"

Transkript

1 1 af :25 Overenskomst for UBOD og aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV Journal nr.2:8032-2, 2: Rådsmødet den 15. december Resumé Den 12. januar 1998 anmeldte UBOD, der er en sammenslutning mellem diverse radiofonier, overenskomst for UBOD (herefter overenskomsten) samt aftale mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV (herefter aftalen). Overenskomsten koordinerer radiofoniernes rettigheder med hensyn til kabeldistribution. Aftalen koordinerer administrationen af rettigheder i forbindelse med udsendelse af radio- og TV programmer via kabel. I anmeldelserne anmodes der om ikke-indgrebserklæring jf. konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse jf. konkurrencelovens 8, stk. 1. Såvel overenskomsten som aftalen har til formål at lette klareringen af rettigheder i forbindelse med kabeldistribution af radio- og TV programmer. Udover kabelrettigheder omfatter overenskomsten klarering af rettigheder til båndvederlag, undervisningskopier og kopier til synsog hørehandicappede. Båndvederlaget er fastlagt ved lov. Rettighederne til undervisningskopier samt kopier til syns- og hørehandicappede kan ikke tillægges betydning for konkurrencen mellem radiofonierne. Overenskomsten og aftalen har været anmeldt til Kommissionen, der den 3. september 1998 fremsendte et comfort letter til parterne, jf. EF-traktatens art. 81, stk. 3. Styrelsen finder, at overenskomsten og aftalen begrænser deltagernes mulighed for selv at forhandle vederlag over for kabeldistributørerne m.fl. Der kan derfor ikke meddeles en erklæring efter konkurrencelovens 9. Derimod er der grundlag for en fritagelse efter 8, stk. 1. Aftalen gør det muligt, at omkring 7000 kabelanlæg kan forhandle vederlag og rettigheder samlet. Dette styrker effektiviteten i distributionen af radio- og TV programmer. Hertil kommer at brugeren (kabelanlægget) har adgang til at indbringe spørgsmålet om tariffer for Ophavsretslicensnævnet. Dette sikrer en rimelig balance mellem brugerens interesser og de interesser, der varetages af Copy-Dan. 2. Afgørelse Overenskomsten og aftalen er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9. Overenskomsten og aftalen kan meddeles individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Fritagelsen gives for en 5-årig periode fra den 1. januar 1998 til den 31. december Sagsfremstilling 3.1 Baggrund og procedure The Union of Broadcasting Organizations regarding Denmark" (UBOD) anmeldte den 12. januar 1998 overenskomst mellem radio- og TV foretagender vedrørende koordineringen af deres interesser i UBOD og aftale mellem UBOD og det ophavsretlige forvaltningsorgan Copy-Dan Kabel TV. I anmeldelserne anmodes der om ikke-indgrebserklæring jf. konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse jf. konkurrencelovens 8, stk. 1. Overenskomsten og aftalen vedrører rettigheder til viderespredning af radio- og TV-programmer i

2 2 af :25 kabelnet. Disse rettigheder klareres generelt ved en aftalelicens i henhold til ophavsretsloven 35, stk. 1. Den praktiske administration af ordningen varetages af Copy-Dan Kabel TV. Indgåelsen af overenskomsten og aftalen skal ses på baggrund af ophavsretslovens 35, stk. 1, 2. pkt. Den bestemmer, at aftalelicensordningen i stk. 1, 1. pkt. ikke gælder for rettigheder, som indehaves af radio- og fjernsynsforetagender (herefter radiofonier). Den enkelte kabeldistributør må således selv indgå aftaler med radiofonierne om retten til kabelviderespredning af deres udsendelser. For at lette administrationen og imødegå de mange forhandlinger har en række europæiske radiofonier, der udsender signaler i Danmark, fortrinsvis "full-service-kanaler", vedtaget ovennævnte overenskomst omhandlende kabelviderespredning. Af praktiske hensyn omhandler overenskomsten tillige blankbåndsvederlag jf. ophavsretslovens 39-46, eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed jf. ophavsretslovens 13 og eksemplarfremstilling til syns- og hørehandicappede jf. ophavsretslovens 17. Sideløbende hermed har UBOD og Copy-Dan Kabel TV indgået aftale om, at parterne koordinerer administrationen af alle rettigheder vedrørende kabelviderespredningen af radio- og TV-programmer, jf. ophavsretslovens 35, stk. 1, herunder fastsættelse af en fælles tarif. 3.2 Parterne "The Union of Broadcasting Organizations regarding Denmark" (UBOD) er et samarbejde mellem forskellige radiofonier bestående af ARD, Arte G.E.I.E., Danmarks Radio, Samvirket for lokale radiofonier, Norsk Rikskringkasting A/S, Pro 7, Radio Televisione Italiana, RTL Plus Deutchland Fernsehen GmbH, 3 SAT, Sveriges Radio AB, TV 2 Danmark, TV 2 (Norge), TV 4 AB (Sverige), VOX, Zweites Deutsches Fernsehen 1. Copy-Dan Kabel TV forestår den ophavsretlige forvaltning af rettighederne vedrørende kabelviderespredning af radio- og TV-programmer. Det følger af ophavsretsloven 2, at rettighedsorganisationer, som indgår aftaler om samtidig og uændret videreudsendelse af radio og fjernsynsudsendelser af den i 35 nævnte karakter, skal godkendes af kulturministeren 3. Copy-Dan Kabel TV blev i 1986 godkendt som fællesorganisation. Organisationen opkræver vederlag hos kabelanlæggene og fordeler pengene til de danske rettighedshaverorganisationer. Den procentuelle vederlagsfordeling organisationerne imellem er fastlagt i en voldgiftskendelse af Den anmeldte overenskomst og aftalen Overenskomst for radiofonierne i UBOD Samarbejdet i UBOD sker med henblik på at koordinere radiofoniernes rettigheder med hensyn til kabeldistribution af radio og TV-programmer i Danmark 4. Kanaler som på nuværende tidspunkt ikke er omfattet af koordineringen, kan omfattes, hvis de er anmeldt til og accepteret af UBOD som opfyldende overenskomsten kriterier. Koordineringen omfatter Radiofoniernes rettigheder i henseende til simultan, fuldstændig og uændret kabeldistribution af radio- og TV-programmer, jf. ophavsretsloven 35. Radiofoniernes rettigheder i henseende til ophavsretslovens vedrørende blankbåndsvederlag. Radiofoniernes rettigheder i henseende til ophavsretsloven 13 og 17 vedrørende eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed og eksemplarfremstilling til synsog hørehandicappede. Koordineringen vil navnlig dække følgende områder

3 3 af : Kontrakter med brugerne og retslige skridt overfor brugerne, alt i samarbejde med Copy-Dan (art. 2a). Opkrævning af vederlag i samarbejde med Copy-Dan og modtagelse af deltagernes andel (art. 2b). Fordeling af deltagernes andel af vederlaget blandt deltagernes lande. Koordineringen dækker ikke fordelingen af vederlaget blandt deltagerne i de enkelte lande, da denne fordeling varetages af hvert enkelt lands deltagere (art. 2c). Kontrakter med rettighedshavere under Copy-Dan vedrørende fordelingen af vederlaget blandt alle rettighedshavere og retslige skridt, der vedrører fordelingen af vederlaget (art. 2d). Kontakt med Folketinget, det danske kulturministerium, andre myndigheder og andre rettighedshavere vedrørende spørgsmål, som er relevante for radiofonierne inden for de områder, der omfattes af denne aftale (art. 2e). En radiofoni, som deltager i UBOD, kan fortsætte som deltager, så længe dens kanal kan kabeldistribueres i Danmark, eller det kan forventes, at kanalen kabeldistribueres igen i Danmark (art. 3, stk. 1). Andre radiofonier kan blive deltagere, hvis de opfylder ovennævnte krav vedrørende kabeldistribution i Danmark, medmindre de eksisterende deltagere har gyldige indvendinger mod en sådan deltagelse. Hidtil er der ikke fremkommet sådanne indvendinger (art. 3, stk. 2). Der skal endvidere være tale om en full-service-radiofoni, dvs en organisation med et varieret og balanceret program for alle befolkningsgrupper (art. 3, stk. 2). Det fremgår af overenskomsten, at radiofonier, der ikke sender landsdækkende, og hvis programmer er eller vil blive kabeldistribueret i Danmark, for hvert land skal danne en gruppe, hvorefter denne gruppe kan deltage i koordineringen (art. 3, stk. 3). Radiofonier, der ikke er kvalificerede til fuld deltagelse i UBOD, kan blive associerede deltagere i UBOD, forudsat at de eksisterende deltagere ikke har gyldige indvendinger. Associeret deltagelse vil berettige sådanne radiofonier til assistance fra UBOD i relation til forhandlinger og opkrævning af vederlag m.v. Associeret deltagelse er f.eks. relevant for minoritetskanaler, såsom tyrkiske kanaler (art. 4). Omkostningerne forbundet med koordineringen skal betales af radiofonierne i forhold til deres andel af vederlaget, som modtages gennem Copy-Dan. Associerede deltagere skal betale en rimelig udgift for de fra sag til sag aftalte ydelser ydet af UBOD (art. 6). En radiofoni kan skriftlig opsige sin deltagelse eller associerede deltagelse i koordineringen inden udgangen af februar hvert år. Opsigelsen har virkning fra slutningen af det pågældende kalenderår, dog ikke før slutningen af 1998 (art. 7) Aftalen mellem UBOD og Copy-Dan kabel-tv Formålet med den anmeldte aftale er en koordinering af administrationen af rettighederne vedrørende kabelviderespredning af radio- og TV-programmer. Aftalen bestemmer, at deltagere handler fælles i alle anliggender vedrørende de af aftalen omfattede radiofoniers simultane, fuldstændige og uændrede kabeldistribution af radio- og TV-udsendelser i Danmark (art. 1). Aftalens deltagere foreslår en tarif (brugernes tarif) og andre bestemmelser, som skal finde anvendelse på alle, som modtager radio- og TV-programmer gennem kabelanlæg, og som i henhold til ophavsretsloven er forpligtet til at betale herfor (art. 2). UBOD og Copy-Dan opretter en forhandlingskomité, som skal varetage alle rettighedshavernes interesser gennem forhandlinger med kabeldistributørerne og andre aktiviteter, bl.a. retslige skridt, som er nødvendige for at fastsætte betalingen og andre forhold for kabeldistributionen. Ved

4 4 af :25 at acceptere betingelser omfattet af aftalen samtykker rettighedshaverne i kabeldistributionen, så længe kabeldistributørerne opfylder betingelserne (art. 3). En beslutning fra Ophavsretslicensnævnet, som fastsætter betingelserne, har inden for aftalens ramme den samme virkning som en accept. Ifølge aftalen skal de samlede kabelbetalinger efter fradrag af omkostninger deles med 64% til de af Copy-Dan repræsenterede rettighedshavere og 36% til de af aftalen omfattede radiofonier (art. 4) 5. Alle anmodninger, som Copy-Dan modtager fra kabeldistributører vedrørende samtykke fra en radiofoni, der ikke omfattes af denne aftale, vil af Copy-Dan blive henvist til UBOD, hvorefter UBOD vil henvende sig til radiofonien om deltagelse i UBOD på de af UBOD opstillede betingelser (se ovenfor) (art. 5, stk. 3). Copy-Dan udfører alle aktiviteter, der har relation til opkrævning, og vil efter fradrag af omkostninger overføre den betaling til UBOD, som radiofonierne under denne aftale har ret til for kabeldistribution i Danmark. Vederlaget beregnes på baggrund af antallet af tilslutninger til kabelanlæggene (art. 6). UBOD skal deltage i omkostningerne, som er forbundet med Copy-Dans udførelse af sine forpligtelser under aftalen. UBOD kan herudover anmode Copy-Dan om specialydelser mod betaling af Copy-Dans omkostninger for sådanne ydelser (art. 9). Aftalen kan opsiges skriftligt af enhver af aftalens deltagere inden udgangen af februar hvert år. Opsigelsen har virkning fra slutningen af det pågældende kalenderår (art. 13). 3.4 Markedet Det relevante produktmarked i UBOD overenskomsten og aftalen mellem UBOD og Copy-Dan Konkurrencestyrelsen finder, at det relevante produktmarked, svarende til det af parterne anførte, for såvel overenskomsten som aftalen, er tjenesteydelsesmarkedet for varetagelse af radiofoniernes rettigheder til samtidig, fuldstændig og uændret kabelviderespredning af radio- og TV-signaler, jf. ophavsretsloven 35, stk. 1, jf. 48, stk. 2. Hertil kommer, for så vidt angår overenskomsten mellem radiofonierne i UBOD, markedet for varetagelse af radiofoniernes rettigheder vedrørende blankbåndsvederlag, jf. ophavsretsloven og eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed, jf. ophavsretsloven 13, jf. 50, stk. 1 og eksemplarfremstilling til syns- og hørehandicappede, jf. ophavsretsloven 17, jf. 50, stk Det relevante geografiske marked i UBOD overenskomsten og aftalen mellem UBOD og Copy-Dan Konkurrencestyrelsen finder, at det relevante geografiske marked er Danmark. Overenskomsten og aftalen vedrører henholdsvis koordinering og forvaltning af rettigheder vedrørende kabelfremføring af radio- og TV signaler, der distribueres i Danmark. Det bemærkes, at ophavsretslovens bestemmelser alene gælder fremføring af signaler i Danmark Parternes stilling på markedet Anmelder har anført, at det totale vederlag i Danmark for kabeldistribution ikke er kendt, men at det skønnes, at den andel, radiofonierne i UBOD modtager, udgør mindre end 10% af det totale vederlag, der betales af kabeldistributørerne. Det må antages, at klarering af rettigheder vedrørende de pågældende kanaler dækkes med 100% af parterne. Anmelder har anført, at der i 1997 i alt blev opkrævet xxx på vegne af radiofonier, som deltager i UBOD. Det samlede vederlag for low-pay kanaler, high-pay kanaler og nabolandskanaler anslås til godt xxx. Herved er set bort fra betaling til DR, TV2 og fra reklameindtægter. For så vidt angår 13 rettighederne (eksemplar fremstilling til undervisningsbrug) dækker deltagerne i UBOD 100%, idet der alene har været interesse fra DR, TV2 og lokalstationerne.

5 5 af :25 Ved båndvederlag er der alene tale om et lovbestemt vederlag, jf. ophavsretsloven EU praksis Aftalerne er anmeldt til Kommissionen den 27. december Kommissionen fandt, at aftalerne er omfattet af daværende art. 85, stk. 1. For overenskomstens vedkommende, fordi UBOD er givet eksklusivt mandat til at forhandle kontrakter med brugerne i forbindelse med klarering af rettigheder. For aftalens vedkommende, fordi deltagerne er forpligtet til at handle fælles vedrørende betingelserne for kabeldistribution og forpligtes til at fremkomme med et fælles forslag til tarif. Kommissionen fandt imidlertid, at vedtægterne og aftalen kan undtages i medfør af art. 85, stk. 3. Kommissionen har den 3. september 1998 fremsendt et comfort letter til anmelder jf. art. 81, stk. 3 i EF-traktaten. 4. Vurdering Konkurrenceloven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence, jf. konkurrencelovens 1 og omfatter enhver form for erhvervsvirksomhed, jf. 2. Overenskomsten og aftalen er ikke en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens 2, stk. 2. For så vidt angår blankbåndsvederlag er der imidlertid tale om et lovbestemt vederlag jf. ophavsretslovens 40. Styrelsen finder derfor ikke anledning til at gå nærmere ind i denne del af overenskomsten. Den anmeldte overenskomst og aftalen er ikke meddelt fritagelse efter EF-traktaten og opfylder ikke betingelserne i nogen fritagelsesforordning, jf. konkurrencelovens 4. Der er endvidere ikke tale om aftaler inden for samme virksomhed eller koncern, jf. konkurrencelovens 5. Undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens 7 finder ikke anvendelse, idet parterne har en samlet årlig omsætning på over 1 mia. kr. Konkurrencelovens regler finder herefter anvendelse. 4.1 Konkurrencelovens 6, stk. 1-3 Anmelder har som begrundelse for anmodning om ikke-indgrebserklæring for såvel overenskomsten som aftalen fremført, at man ønsker at få bekræftet parternes opfattelse af, at bestemmelserne ikke er forbudt i henhold til EF-traktatens art. 81/konkurrenceloven 6. Anmelder har endvidere anført, at formålet med koordineringen primært er at medvirke til gennemførelse af det i betragtningerne til Rådets Direktiv 93/83 EØF af 27. september 1993 (SAT/CAB-direktivet) fremsatte ønske, om en let adgang til klarering af ophavsrettigheder over for brugerne ved kabeldistribution. De øvrige rettigheder administreres af forvaltningsselskabet Copy-Dan under aftalelicens i medfør af ophavsretsloven Overenskomsten for radiofonierne i UBOD Overenskomsten er ikke omfattet af regler om fritagelse for grupper af aftaler, jf. konkurrencelovens 10. Overenskomstens konkurrencebegrænsende karakter fremgår af overenskomstens art. 2. Bestemmelsen indskrænker radiofonierne i deres selvstændige håndtering af rettigheder, der vedrører simultan, fuldstændig og uændret kabeldistribution af radio- og TV programmer. Endelig

6 6 af :25 bliver radiofonierne indskrænket i deres rettigheder i henseende til ophavsretsloven 13 og 17 vedrørende eksemplarfremstilling inden for undervisningsvirksomhed og eksemplarfremstilling til syns- og hørehandicappede. For så vidt angår 13 og 17 rettighederne fremgår det 7, at UBOD i 1998 modtog xxx fra Copy-Dan for AVU kopier. I betragtning af vederlagets størrelse kan denne del af overenskomsten ikke antages at have betydning for konkurrencen på det relevante marked. Deltagere bliver jf. overenskomstens art. 7 bundet, indtil radiofonien skriftligt opsiger sin deltagelse inden udgangen af februar hvert år. Opsigelsen har virkning fra slutningen af det pågældende kalenderår. Medlemmerne af UBOD vil som en følge af overenskomsten ikke selvstændigt kunne forhandle deres vilkår med brugerne, fastsættelse af vederlag samt opkrævning og fordeling af dette. Overenskomsten kan som følge af aftalens konkurrencebegrænsende begrænsende karakter ikke meddeles ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens Aftalen mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV Aftalen er ikke omfattet af regler om fritagelse for grupper af aftaler, jf. konkurrencelovens 10. Aftalens konkurrencebegrænsende karakter fremgår af aftalens art. 1. Ifølge bestemmelsen handler aftalens deltagere fælles i alle anliggender vedrørende de af aftalen omfattede radiofoniers simultane, fuldstændige og uændrede kabeldistribution af radio- og TV-udsendelser i Danmark. Ifølge aftalens art. 2 foreslår aftalens deltagere en tarif og andre bestemmelser som skal finde anvendelse på alle, som modtager radio- og TV programmer som nævnt i aftalens art. 1 gennem kabelanlæg, og som i henhold til ophavsretsloven er forpligtet til at betale herfor. Aftalens deltagere bliver endvidere begrænsede i medfør af aftalens art. 3, hvorefter UBOD og Copy-Dan opretter en forhandlingskomité, som skal varetage alle rettighedshavernes interesser gennem forhandlinger med kabeldistributørerne og andre aktiviteter, bl.a. retslige skridt, som er nødvendige for at fastsætte betalingen og andre forhold for kabeldistributionen. Deltagerne kan skriftligt opsige aftalen inden udgangen af februar hvert år. Opsigelsen har virkning fra slutningen af det pågældende kalenderår. Deltagerne i aftalen vil som følge af aftalen blive begrænsede i deres selvstændige forhandling af kontrakter med brugerne, fastsættelse af vederlag samt opkrævning og fordeling af dette. Parterne kan som følge af aftalens begrænsende karakter ikke meddeles ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens Konkurrencelovens 8, stk Overenskomsten og for radiofonierne i UBOD og aftalen mellem UBOD og Copy-Dan Kabel-TV Overenskomsten og aftalen mellem UBOD og Copy-Dan behandles i det følgende under ét, idet deres begrundelse og eksistens hænger nøje sammen. Såfremt overenskomsten og aftalen skal kunne fritages, skal alle 4 betingelser i konkurrencelovens 8, stk. 1 være opfyldt. Konkurrencelovens 8, stk.1, nr. 1 idet særskilte forhandlinger med de mere end 7000 kabelanlæg undgås. Hvis aftalen ikke forelå, skulle hvert af de 7000 kabelanlæg indlede forhandlinger med hver enkelt radiofoni med skadelige konsekvenser for kabelanlæggene og dermed for brugerne, da sådanne forhandlinger kan være prohibitive for viderespredningen af de af aftalen omfattede kanaler (herunder nabokanaler), hvilket vil være i strid med intentionen i SAT/CAB-Direktivet. Under

7 7 af :25 alle omstændigheder ville transaktionsomkostningerne blive dramatisk forøget og efter almindelige økonomiske principper blive overvæltet på forbrugerne. Reduktionen i antallet af forhandlinger er ensbetydende med omkostningsbesparelser. Koordineringen bidrager til klarering af rettigheder ved kabeldistribution. Adgangsbetingelserne i aftalens art. 3 sikrer ligeledes gennemførelsen af det nævnte formål, idet de sikrer, at det alene er radiofonier, for hvem tariffen og fordelingen på 36% er velegnet, der deltager. Styrelsen er enig i, at rettighedsklareringen lettes gennem aftalerne og at der herved sker en styrkelse af distributionen. Konkurrencelovens 8, stk.1, nr. 2 Anmelder finder, at brugerne (kabeldistributøren) sikres en rimelig andel af ovennævnte fordele derved, at brugernes særskilte forhandling med et stort antal radiofonier undgås. Reduktionen af antallet af forhandlinger er ensbetydende med omkostningsbesparelser hos brugerne. Brugerne har desuden adgang til at indbringe spørgsmål om tariffer for Ophavsretslicensnævnet, hvilket sikrer en rimelig balance mellem brugers interesser og de interesser, der er repræsenteret i Copy-Dan/UBOD. Styrelsen finder derfor, at forbrugerne er sikret en rimelig andel af fordelen ved effektiviseringen. Konkurrencelovens 8, stk. 1, nr. 3 Anmelder har anført, at begrænsningerne i radiofoniernes kommercielle frihed er nødvendig for at nå de nævnte mål, da hele ordningen forudsætter en fælles tarif og en fælles fordeling af vederlaget med de andre rettighedshavere. Anmelder finder, at adgangsbetingelserne er objektive og tilstrækkeligt klare, idet UBOD's samarbejdsbetingelser anvendes ensartet og ikke-diskriminerende. Ophavsretsloven 35, stk. 1, nr. 1 forudsætter, at rettigheder kun kan klareres samlet. Rettigheder, som indehaves af radiofonierne behandles imidlertid som særskilt i ophavsretsloven, fordi aftalelicensordningen i medfør af ophavsretsloven 35, stk. 1, nr. 2 ikke gælder for disse. Spørgsmålet er herefter, om de vilkår, der er fastsat i UBOD aftalen og aftalen mellem UBOD og Copy-Dan Kabel TV pålægger vilkår, der er unødvendige for at sikre rettighedsklarering. Styrelsen finder ikke, at aftalevilkårene i UBOD aftalen går videre end nødvendigt. Der er lige adgang til UBOD ud fra saglige og objektive kriterier. Der er efter det oplyste ikke nægtet adgang i nogen tilfælde. Opsigelsesvarslet må anses for rimeligt under hensyn til betalingsrytmen. Vederlaget, der udbetales fra Copy-Dan, beregnes ud fra antal tilslutninger ved udgangen af forudgående kalenderår. Februar måned er valgt, idet forhandlingerne om de nye tariffer begynder her. Radiofonierne er således ikke pålagt begrænsninger, som er unødvendige for at nå det fastsatte mål. Konkurrencelovens 8, stk. 1 nr. 4 Anmelder har anført, at aftalerne ikke udelukker konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende tjenesteydelser. En række radiofonier står uden for UBOD, fx. BBC, Sky, CNN og MTV. De forhandler deres rettigheder i henhold til ophavsretsloven 35, stk. 1 individuelt. Copy-Dan Kabel TV er den eneste organisation, der administrerer andres rettigheder vedrørende kabelspredning af radio- og TV programmer i Danmark, men det hindrer ikke radiofonierne uden for UBOD i at konkurrere. Styrelsen finder derfor ikke, at konkurrencen udelukkes for en væsentlig del af de pågældende tjenesteydelser

8 8 af :25 Styrelsen finder således, at aftalerne kan meddeles fritagelse i henhold til konkurrenceloven 8, stk Varighed af fritagelsen Aftalerne bestod den 1. januar 1998 og er anmeldt den 12. januar Fritagelsen gives for en 5-årig periode fra den 1. januar 1998 indtil 31. december Følgende parter indgår i koncerner: TV 2 (Norge) danner koncern med datterselskaberne Norgeskanalen A/S og Dagens TV A/S. Koncernen tilhører radio- og TV-branchen, og koncernens samlede omsætning på verdensplan i 1996 var xxxx NRK har i 1996 etableret datterselskabet Norkring A/S i samarbejde med Telenor. Koncernen tilhører radio- og TV branchen, og koncernens samlede omsætning på verdensplan i 1996 var xxxx. RAI danner koncern med SIPRA, Sacis, Nuova Eri, RAI Trade, Nuova Fonit Cetra og RAI Corporation. Koncernen varetager interesser inden for radio- og TV branchen. Koncernens samlede omsætning på verdensplan udgør xxx 2 OPHL 50, stk Spørgsmålet om rettighedsklareringen er på EU-plan reguleret i satellit og kabeldirektivet Rdir. 93/83 af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel. Efter direktivets art. 8, stk. 1 skal klareringen af rettigheder til kabelviderespredning ske ved aftaler mellem kabelanlæggene og rettighedshaverne. Efter art. 9 skal rettighederne forvaltes kollektivt. 4 De TV-kanaler, der er omfattet af overenskomsten er følgende: Arte (F), ARD (D), BR 3 (D), DR 1 (DK), DR 2 (DK), Local TV 1, Local TV 2, Local TV 3, Local Danish Stations (DK), MDR (D), N3 (D), NRK 1 (N), PRO 7 (D), RAI Uno (I), RAI Due (I), RAI Tre (I), RTL (D), RTL 2 (D), SAT 1 (D), 3 SAT (D), 3 SAT (D), SVT 1 (S), SVT 2 (S), SWF (D), TV 2 (DK), TV 2 (N), TV 4 (S), VOX (D), WDR 3 (D), ZDF (D). Radio kanaler, der er omfattet af overenskomsten er følgende: DR P1 (DK), DR P2 Musik/Danmarkskanalen: 9 reginoalradioer (DK, DR P3 (DK), DR DAB forsøgskanal (DK), Local Danish stations (DK), NDR1 (D), NDR2 (D), NDR3 (D), NRK P1 (N), NRK P2 (N), NRK Petre (N), Radio UNO (N), Radio DUE (I), Radio TRE (I), RTL Radio (D), SR P1 (S), SR P2 (S), SR P3 (S). 5 Jf. voldgiftskendelse af 8. februar 1989 angående fordelingen af de af fællesorganisationen COPY-DAN's forvaltningssektor "Kabel-TV" opkrævede vederlag i henhold til ophavsretslovens 22 a, 45 og 48 samt fotografilovens 11a. 6 Opgørelser for 1998 viser, at UBOD fra Copy-Dan modtog xxx. for kabeldistribution, xxx i båndvederlag og xxx for AVU-kopier. 7 Se fodnote 6 ovenfor.

Adgang til nabolandskanaler i Norden

Adgang til nabolandskanaler i Norden Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater.

Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. HOVEDAFTALE - TEATER Hovedaftale mellem Danske Dramatikeres Forbund og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Århus Teater og Ålborg Teater. Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer.

MUSIKFORLAGSAFTALE. Ved værker forstås ethvert musikværk, herunder men ikke begrænset til musik, noder, tekst, oversættelse og/eller arrangementer. J.nr. 1730-50 PS/CA/le Dok 000099.doc MUSIKFORLAGSAFTALE Mellem (Indsæt navn) (Indsæt cvr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.) (Indsæt postnr. og by) og (Indsæt navn) (Indsæt cpr.nr.) (Indsæt gade/vej og nr.)

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

NABOLANDSKANALERNE. Naturoplevelserne står i kø på de svenske, norske og tyske tv-kanaler. VEJLEDNING 2015 - indrapportering og vilkår for kabel tv

NABOLANDSKANALERNE. Naturoplevelserne står i kø på de svenske, norske og tyske tv-kanaler. VEJLEDNING 2015 - indrapportering og vilkår for kabel tv NABOLANDSKANALERNE Naturoplevelserne står i kø på de svenske, norske og tyske tv-kanaler VEJLEDNING 2015 - indrapportering og vilkår for kabel tv INDHOLD Copydan Verdens TV giver dig hele paletten... 3

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

DJs ophavsretsstrategi

DJs ophavsretsstrategi DJs ophavsretsstrategi Det skal være let at være lovlig DJ indgår kollektive aftaler om alle nye udnyttelser mod betaling Både for fastansatte og freelancere Gerne i form af aftalelicenser DJ forfølger

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Kursusudbyderen ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer»

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE

VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE VEDTÆGTER FOR DANSKE DRAMATIKERE Som vedtaget på generalforsamlingen den 4. oktober 1909 og senere generalforsamlinger, senest den 22.april 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 1 FORMÅL

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ophavsretsloven

Forslag. Lov om ændring af ophavsretsloven 2007/2 LSF 58 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17819 Fremsat den 30. januar 2008 af kulturministeren (Lene Espersen, fg.) Forslag

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

FILMRET. Tillægsaftale om streaming m.v. til Rammeaftale om spillefilm i undervisningen

FILMRET. Tillægsaftale om streaming m.v. til Rammeaftale om spillefilm i undervisningen FILMRET DANSKE FILM- OG TV-PRODUCENTERS RETTIGHEDSCENTER SEKRETARIAT ADVOKAT JOHAN SCHLUJER HØJBRO PLADS 10 DK-1200KØBENHAVNK TEL. +45 32 71 20 60 FAX +45 32 71 21 00 F,MNL: KIB$ll5LAW.DI< KL Weidekampsgade

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

I/S Danske Filmproducenter

I/S Danske Filmproducenter 1 af 17 I/S Danske Filmproducenter Journal nr 3:1120-0388-81/che/Fødevarer og Finans. Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. I/S Danske Filmproducenter (interessentskabet) har den 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Hvad er Copydan Verdens TV?

Hvad er Copydan Verdens TV? FDA Roadshow 2012 Hvad er Copydan Verdens TV? Verdens TV er et rettighedsselskab, som formidler ophavsrettigheder fra rettighedshavere til kunder Verdens TV er stiftet og styret af tv-, film- og pladeproducenter

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

AV-Pakkens baggrund og perspektiver. 1. AV-Pakkens baggrund

AV-Pakkens baggrund og perspektiver. 1. AV-Pakkens baggrund AV-Pakkens baggrund og perspektiver Med AV-Pakken har folkebibliotekerne fået et bredt spektrum af muligheder for at anvende audiovisuelle materialer (AV-materialer) i formidlingen. Der er tale om en ordning,

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner

DR Jura 01-01-2004. Aftale. Mellem. Dansk Musiker Forbund og Solistforeningen af 1921 (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) om Transmissioner DR Jura 01-01-2004 2004 Aftale Mellem (DMF/Sol 21) (Herefter kaldet Forbundene) og DR om Transmissioner INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT I. GENERELLE BESTEMMELSER...1 1. DÆKNINGSOMRÅDE...1 2 TRANSMISSIONSKONTRAKTEN...2

Læs mere

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm.

Aftale. Foreningen Radiokassen. Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. 2010 Formateret Aftale mellem DR og Foreningen Radiokassen om Benyttelse af udgivne litterære værker i DR s udsendelsesvirksomhed mm. Præambel Denne aftale er indgået efter, at parterne har været uden

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og

under henvisning til udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 29 i direktiv 2010/13/EU, og 3.2.2015 L 27/37 KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2015/163 af 21. november 2014 om foreneligheden med EU-retten af foranstaltninger truffet af Polen i henhold til artikel 14 i direktiv 2010/13/EU om samordning

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax:

Pladekontrakt. Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram. imellem. Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Pladekontrakt Skabelon til: Aftale om indspilning og -udgivelse af fonogram imellem Pladeselskabs navn, kontaktperson: Adresse, telefon/fax: Virksomheds (SE) nummer: (i det følgende kaldet selskabet) og

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

TV TIL OFFENTLIG VISNING

TV TIL OFFENTLIG VISNING TV TIL OFFENTLIG VISNING HI Campus 27. november 2014 Richard Georg Engström INDHOLD 1. Tv til offentlig visning 2. Copydan Erhverv Virksomheden Aktiviteter Produkt- og priskoncept Aftaler og priser Tv-kanaler

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

OPHAVSRETSLICENSNÆVNET

OPHAVSRETSLICENSNÆVNET OPHAVSRETSLICENSNÆVNET Ophavsretslicensnævnets Årsberetning 2004 OPHAVSRETSLICENSNÆVNET Årsberetning 2004 1. Nævnets opgaver og sammensætning. Ophavsretslicensnævnet er nedsat i medfør af ophavsretslovens

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012

Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Konkurrence! Kulturpolitiske mål og midler i 2001 og 2012 Høring om bogbranchen Folketingets Kulturudvalg 7. nov. 2012 Jo Hermann, Dansk Forfatterforening

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale RAMMEAFTALE ALMINDELIG AFTALE (almindelig aftale med fravalg af indscannings og lagringsmulighed) Kommunernes Landsforening, Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Frie Ungdoms-

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

1 of 23 02/18/2008 09:50 PM Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 763 af 30/06/2006 Gældende (Ophavsretsloven) Offentliggørelsesdato: 14-07-2006 Kulturministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Ophavsrettens

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver

OVERENSKOMST. mellem SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER. løsning af scenografiske enkeltopgaver DR HR Personale 12. november 2007 2007 OVERENSKOMST mellem DR og SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SCENOGRAFER om løsning af scenografiske enkeltopgaver Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Almindelige

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere