Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Trods et af de værste kvartaler nogensinde i finansmarkederne er Nordeas udvikling robust. Ser man bort fra de kortsigtede effekter af den finansielle uro, steg indtægterne i forhold til kvartalet før. Omkostningerne faldt justeret for hensættelsen til omstrukturering. Indvirkningen af den finansielle uro på ordinært resultat er således begrænset. Forretningsomfanget med kunder vokser fortsat, og indtægter og resultatet ligger på et højt niveau. Resultatet for kvartal, eksklusive hensættelsen til omstrukturering, steg 5 pct. i forhold til sidste år. Nordea vil fortsætte med en mere fokuseret relationsstrategi for at forbedre lønsomheden. I tråd med ambitionen om at fastholde vores position som en af Europas førende banker har Nordea erstattet de tidligere finansielle mål med et enkelt: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. (Se hele koncernchefens kommentar på side 2) kvartal 2011 i forhold til kvartal 2010 (3. kvartal 2011 i forhold til 2. kvartal 2011): De samlede driftsindtægter steg 2 pct. (faldt 11 pct.). Ordinært resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger steg 5 pct. (faldt 22 pct.). Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital på 11,0 før overgangsbestemmelser, en stigning i forhold til 10,4 for et år siden (uændret fra 11,0 i 2. kvartal 2011). Egenkapitalforrentning på 10,6 pct. eksklusive omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio., et fald fra 11,0 pct. i kvartal 2010 (8,5 pct. i 3. kvartal 2011, et fald fra 11,5 pct. i 2. kvartal 2011). Det nye finansielle mål for de kommende år: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Hovedtal, EUR mio kvt kvt kvt kvt Ændr. pct. 3. kvt Ændr. pct. Ændr. pct. Nettorenteindtægter Driftsindtægter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivningsandel, ann., bp Ordinært resultat Ordinært resultat, justeret 737* * 5 Risikojusteret resultat Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,10 0,18 0,18 0,46 0,47 Egenkapitalforrentning, pct. 6,5 11,5 12,2 10,0 11,0 Egenkapitalforrentning, justeret, pct. 8,5* 10,6* * Eksklusive hensættelse til omstrukturering på EUR 171 mio. i 3. kvartal. De anvendte valutakurser for DKK, NOK og SEK for 2011 er hhv. 7,45, 7,81 og 9,01 for poster i resultatopgørelsen. Yderligere information: Christian Clausen, koncernchef, Fredrik Rystedt, Group CFO, Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, (eller ) Claus Christensen, informationschef, Danmark, Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, omkring filialer og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København..

2 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Koncernchefens kommentar Det har været et af de mest dramatiske og problemfyldte kvartaler i Europas og euroens historie. Nordeas resultat er påvirket af uroen, men understøttes samtidig kraftigt af en solid udvikling i kundeaktiviteterne med indtægter på et højt niveau. Tilpasningen til det nye normale forløber planmæssigt med en mere effektiv kapitalanvendelse, et fald i de underliggende omkostninger og en reduktion af antallet af medarbejdere. I tråd med vores ambition om at være blandt de bedste banker i Europa har vi fastsat et nyt finansielt mål: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Det skærpede fokus på statsgæld, turbulente markeder, lavere renter end ventet og lavere tillid til fremtiden blandt forbrugere og virksomheder påvirkede alle banker i Europa i 3. kvartal. Markedsuroen påvirkede resultatet negativt, selvom Nordea ikke har nogen direkte eksponering til PIIGSlandene. De væsentligste følger var udvidelse af kreditspænd og volatilitet på rentemarkederne, lavere renter og svage aktiemarkeder, der påvirkede beholdningerne, og periodisering af gebyrindtægter på en gebyrreserveringskonto i livsforsikringsaktiviteterne i Danmark. Men Nordeas kunderelaterede forretning udviklede sig godt. Den fortsatte tilgang af privat- og erhvervskunder og flere forretninger med den enkelte kunde medførte høje nettorenteindtægter og et øget forretningsomfang. Ses der bort fra de kortsigtede effekter fra uroen, steg indtægterne i 3. kvartal. Den negative effekt af markedsuroen blev yderligere opvejet af en positiv underliggende udvikling i omkostningerne. Justeret for hensættelsen på EUR 171 mio. til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med tilpasningen til det nye normale faldt de samlede driftsudgifter med mere end EUR 30 mio. Personaleudgifterne var stort set uændrede. Eksklusive hensættelsen faldt periodens resultat i forhold til 2. kvartal. Set over en længere periode holder resultatet for kvartal 2011 sig på et pænt niveau i forhold til samme periode i 2010, selv når hensættelsen til omstrukturering medregnes. Trods uroen er egenkapitalforrentningen over 10 pct. før hensættelsen. Nordeas relationsstrategi i det nye normale Vi vil fortsætte med en mere fokuseret relationsstrategi. Ved at stræbe efter positive kundeoplevelser skaber vi dybere relationer med den enkelte kunde og øger forretningsomfanget og indtægterne. Vi har gennem hele finanskrisen proaktivt justeret retningen for at kunne opnå øget kundetilfredshed, fortsat stigende indtægter og stabil lønsomhed trods krisen. Myndighederne, erhvervslivet og de fleste banker har reageret på den globale finanskrise og statsgældskrisen med tiltag, der skal forhindre, at det sker igen. Bankerne skal påtage sig en vigtig rolle i den fremtidige økonomiske struktur med vægt på rollen som buffer for fremtidige forstyrrelser og bobler i økonomien. Nye lovgivningsmæssige krav til kapital, likviditet og funding er afgørende for at kunne udfylde den rolle. Men de indebærer også en omkostning. Nordeas årlige fundingomkostninger er fx steget ca. EUR 400 mio. i forhold til niveauerne i 2007 før krisen. Omkostningerne ved at drive bankvirksomhed vil blive påvirket yderligere, og det vil afspejle sig i forretningsmodeller og andre ændringer på det globale bankmarked mange år frem. Nordea tager igen proaktive tiltag for at sikre udførelsen af relationsstrategien. Vi har øget vores kapitalisering, forlænget løbetiden på vores funding og øget vores likviditet til holdbare niveauer. Vi optimerer vores kapitalanvendelse og vil sikre en stort set flad udvikling i omkostningerne. Processen med at reducere antallet af medarbejdere forløber planmæssigt. Samtidig fortsætter vi med at udvikle vores relations- og rådgivningskoncept for både privat- og erhvervskunder. Nordea har også besluttet at erstatte de tidligere finansielle mål med et enkelt mål, der afspejler vores ambition om at fastholde positionen som en af Europas førende banker: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Vi forventer, at de tiltag, vi nu gennemfører, og et fortsat fokus på effektivitet vil øge egenkapitalforrentningen betydeligt i de kommende to år. Den nye organisation, der blev offentliggjort i foråret, er nu på plads. Denne rapport er bygget op om de nye forretningsområder og afspejler områdernes ansvar for de opnåede resultater. De tiltag, vi nu gennemfører som led i relationsstrategien, har kun ét formål: at skabe langvarige positive kundeoplevelser også under den nye regulering. Ved tidligt at tage skridt til at øge effektiviteten kan vi sikre fortsat vækst i forretningsomfanget og egenkapitalforrentningen. Vi vil sikre en fortsat høj rating og dermed stærk likviditet og en stærk fundingposition, som er afgørende for at kunne tilbyde den enkelte kunde de rigtige produkter og serviceydelser til den rigtige pris. Christian Clausen Koncernchef

3 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) 3. kvt. 2. kvt. Ændring 3. kvt. Ændring kvt kvt. Ændring EUR mio pct pct pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Udgift til indkomstskat Periodens resultat Forretningsomfang, hovedposter sep. 30. jun. Ændring 30. sep. Ændring EUR mia pct pct. Udlån 332,5 325, ,0 6 Indlån og anden gæld 185,3 180, ,8 12 heraf opsparingsindlån 54,8 54,2 1 50,3 9 Kapital under forvaltning 177,9 191, ,2-1 Egenkapital 25,1 24,8 1 23,6 6 Aktiver i alt 671,0 573, ,7 12 Nøgletal 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,10 0,18 0,18 0,46 0,47 Resultat pr. aktie, rullende 12 mdr. frem til ultimo perioden, EUR 0,65 0,73 0,58 0,65 0,58 Børskurs 3, EUR 6,07 7,41 7,68 6,07 7,68 Samlet afkast til aktionærerne, pct. -17,4-1,6 8,2-20,2-0,5 Egenkapital pr. aktie 3, EUR 6,20 6,13 5,85 6,20 5,85 Samlet antal potentielt cirkulerende aktier 3, mio Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udvandet), mio Egenkapitalforrentning, pct. 6,5 11,5 12,2 10,0 11,0 Omkostningsprocent Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital, før overgangsbestemmelser 3 11,0 11,0 10,4 11,0 10,4 Kernekapitalprocent, før overgangsbestemmelser 2 12,1 12,1 11,5 12,1 11,5 Solvensprocent, før overgangsbestemmelser 3 13,5 13,8 13,5 13,5 13,5 Kernekapitalprocent ekskl. Hybridkapital 3 9,2 9,3 9,1 9,2 9,1 Kernekapitalprocent 3,4 10,0 10,2 10,1 10,0 10,1 Solvensprocent 3,4 11,2 11,7 11,9 11,2 11,9 Kernekapital 3,4, EUR mio Risikovægtede aktiver efter overgangsbest. 3, EUR mia Nedskrivningsandel, bp Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Risikojusteret resultat, EUR mio Economic profit, EUR mio Økonomisk kapital 3, EUR mia. 17,5 17,3 17,9 17,5 17,9 Resultat pr. aktie, risikojusteret, EUR 0,12 0,16 0,18 0,47 0,47 Risikojusteret afkast af økonomisk kapital (RAROCAR), pct. 11,1 14,9 15,8 14,5 14,5 1 For valutakurser anvendt ved konsolidering af Nordea koncernen se note 1. 2 Tilpasset for 2. kvartal 2011, se note 1 for yderligere information. 3 Ultimo. 4 Inklusive resultatet for kvt. I henhold til det svenske finanstilsyns regler (ekskl. det ureviderede resultat for 3. kvt): Kernekapital EUR mio. (30. sep. 2010: EUR mio.), basiskapital EUR mio. (30. sep. 2010: EUR mio.), kernekapitalprocent 9,9 (30. sep. 2010: 10,1), solvensprocent 11,1 (30. sep. 2010: 11,8).

4 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Indholdsfortegnelse Makroøkonomien og de finansielle markeder... 5 Koncernens resultater og udvikling 3. kvartal kvartal Anden information... 7 Nyt finansielt mål... 7 Udlånsportefølje... 7 Kapitalgrundlag og risikovægtede aktiver... 8 Nordeas funding- og likviditetsaktiviteter... 8 Kvartalsoversigt, koncernen... 9 Forretningsområder Finansiel oversigt pr. forretningsområde Retail Banking Wholesale Banking Wealth Management Koncernfunktioner og Andre Kundesegmenter Regnskab Nordea koncernen Noter Nordea Bank AB (publ)... 45

5 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Makroøkonomien og de finansielle markeder Turbulensen på de finansielle markeder fortsatte i 3. kvartal med optrapningen af statsgældskrisen i Grækenland, den usikre udvikling i de øvrige PIIGS-lande og nedjusteringer af de makroøkonomiske forventninger. Den makroøkonomiske udvikling Den økonomiske vækst i USA, Europa og også vækstlandene i Asien er aftaget. Forventningerne til de nordiske økonomier er blevet nedjusteret. Væksten i Sverige og Norge er fortsat robust i år, men ventes at aftage markant næste år. Væksten i Finland er ligeledes robust, mens den i Danmark er skrøbelig, da BNP faldt ultimo 2010 og primo Begge lande står over for finanspolitiske stramninger, men de offentlige finanser er betydelig bedre end eksempelvis gennemsnittet for euroområdet. Sandsynligheden for yderligere renteforhøjelser i de nordiske økonomier blev betydelig mindre i 3. kvartal. Udviklingen på de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder var i 3. kvartal kraftigt påvirket af den finansielle og politiske udvikling i både Europa og USA. De finansielle markeder var præget af ekstreme forhold, der ikke er set siden sammenbruddet i Lehman Brothers i 2008 og den europæiske statsgældskrises udbrud i Krisen i PIIGS-landene tog fart igen hen over sommeren, da Grækenland havde brug for endnu en hjælpepakke, og obligationsrenterne i Italien og Spanien steg. De europæiske politikere lancerede en ny stabilitetsfond (EFSF), der skal understøtte eurolande og deres obligationsmarkeder. I USA hævede Kongressen gældsloftet i ellevte time. Efterfølgende nedjusterede Standard & Poor s for første gang i historien USA s rating fra AAA. Kombineret med nedjusteringer af væksten i USA øgede det usikkerheden på de finansielle markeder, og risikofyldte aktiver kom under pres. Hen mod slutningen af kvartalet forsøgte centralbankerne at understøtte markederne og bankernes likviditet. Renteforhøjelserne blev sat i bero, og Den Europæiske Centralbank genindførte langfristede repofaciliteter og yder endvidere ubegrænset USD-funding hen over årsskiftet. Der var en stærk bevægelse mod aktiver med lav risiko, som fx CHF og tyske statsobligationer, samt mod andre valutaer, som fx NOK. På valuta- og obligationsmarkederne blev den ekstreme volatilitet ledsaget af springende priser og meget lav likviditet, hvilket gjorde risikostyring til en stor udfordring. Koncernens resultater og udvikling 3. kvartal 2011 Indtægter De samlede indtægter faldt 11 pct. i forhold til kvartalet før til EUR mio. Nettorenteindtægter Nettorenteindtægter steg i forhold til 2. kvartal til EUR mio. Nettorenteindtægter steg i forretningsområderne primært som følge af den positive udvikling i udlån samt en ekstra bankdag i 3. kvartal. Nettorenteindtægter i Group Corporate Centre steg i 3. kvartal hovedsageligt som følge af refinansiering af forfalden langfristet funding til en lavere markedsrente. Udlån til erhvervskunder Udlån til erhvervskunder eksklusive reverseforretninger steg 1 pct. i 3. kvartal opgjort i lokal valuta. De gennemsnitlige udlånsmarginaler steg i kvartalet primært i Corporate Merchant Banking. Udlån til privatkunder Boligudlånet steg 2 pct. i lokal valuta i forhold til kvartalet før. Den samlede marginal på boligudlån steg primært i Sverige og Norge. Indlån fra erhvervs- og privatkunder Det samlede indlån steg til EUR 185 mia. Det er en stigning på 1 pct. i lokal valuta eksklusive repoforretninger. De gennemsnitlige indlånsmarginaler for privatog erhvervskunder steg i kvartalet. Group Corporate Centre Nettorenteindtægter steg til EUR 105 mio. mod EUR 76 mio. kvartalet før delvis som følge af refinansiering af forfalden langfristet funding til en lavere markedsrente. Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettogebyrer og provisionsindtægter faldt 7 pct. til EUR 582 mio. Faldet kan primært henføres til opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter og andre provisionsindtægter. Provisionsudgifter til stabilitetsfonde på EUR 12 mio. faldt noget i forhold til kvartalet før og vedrørte udelukkende Sverige. Gebyrer og provisionsindtægter fra opsparing og kapitalforvaltning Opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter faldt 8 pct. i 3. kvartal til EUR 329 mio. som følge af lavere gebyrer og provisionsindtægter fra kapitalforvaltning og lavere modtagne kurtager og depotgebyrer. Kapital under forvaltning faldt 7 pct. til EUR 178 mia.

6 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling og udlån Gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling steg 4 pct. til EUR 223 mio. som følge af højere indtægter fra kort. Udlånsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter lå uændret på EUR 160 mio. Nettoresultat af poster til dagsværdi Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 69 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 111 mio. Resultatet af kundedrevne forretninger var stort set uændret, mens det samlede resultat var negativt påvirket af øget volatilitet og udvidelser af spænd i obligationsmarkederne, lavere renter og svage aktiemarkeder, der påvirkede beholdningerne og periodisering af gebyrindtægter på en gebyrreserveringskonto i livsforsikringsaktiviteterne. Kapitalmarkedsindtægter i kundeområderne Kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter udviklede sig fortsat godt med et nettoresultat af poster til dagsværdi på EUR 242 mio., hvilket er stort set uændret i forhold til kvartalet før (EUR 254 mio.). Ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter Nettoresultat af poster til dagsværdi fra ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter, dvs. indtægter fra håndtering af den underliggende risiko i kundetransaktioner, faldt til EUR -58 mio. mod EUR 59 mio. kvartalet før. Group Corporate Centre Nettoresultat af poster til dagsværdi i Group Treasury faldt til EUR -86 mio. mod EUR 3 mio. kvartalet før, hvilket primært kan tilskrives aktiebeholdningerne, hvoraf den indirekte beholdning af aktier i Pandora tegnede sig for EUR -36 mio. Life & Pensions Nettoresultat af poster til dagsværdi i Life faldt 71 pct. til EUR 15 mio., da gebyrer for i år ikke indregnes fuldt ud i de traditionelle livsforsikringsaktiviteter i Danmark, og gebyrindtægterne er periodiseret på en gebyrreserveringskonto. Bufferne udgjorde 4,4 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser ultimo 3. kvartal eller EUR 1,1 mia., hvilket er et fald på 3,4 procentpoint i forhold kvartalet før. Indre værdis metode Resultat af kapitalinteresser udgjorde EUR -4 mio. mod EUR 13 mio. kvartalet før. Resultatet fra ejerandelen i Eksportfinans var EUR -7 mio. (EUR 7 mio.). Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter var EUR 23 mio. mod EUR 24 mio. kvartalet før. Udgifter De samlede omkostninger, eksklusive omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio. i forbindelse med implementeringen af det nye normale, faldt 3 pct. i forhold til kvartalet før til EUR mio. Personaleudgifter faldt 1 pct. til EUR 739 mio. eksklusive omstruktureringsomkostninger, og andre omkostninger faldt 6 pct. til EUR 455 mio. eksklusive omstruktureringsomkostninger. Faldet skyldes sæsonbetonede påvirkninger og tiltag for at begrænse omkostningsvæksten. Antallet af medarbejdere (fuldtid) ultimo 3. kvartal faldt 1 pct. i forhold til ultimo 2. kvartal. I forhold til 3. kvartal 2010 steg antallet af medarbejdere (fuldtid) dog noget. Omkostningsprocenten var 59 eksklusive omstruktureringsomkostninger, hvilket er en stigning i forhold til kvartalet før. Hensættelser til præstationsbaserede lønninger i 3. kvartal udgjorde EUR 49 mio. mod EUR 45 mio. kvartalet før. Reduktion i antallet af medarbejdere For at nå den forventede omkostningseffektivitet og lønsomhed i det nye normale planlægger Nordea at reducere antallet af medarbejdere i 2011 og 2012 med ca , heraf i hhv. Danmark, Finland og Sverige og i Norge. Omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio. i forbindelse med tiltag for at øge omkostningseffektiviteten er indregnet i 3. kvartal under Koncernfunktioner. Heraf udgør personaleudgifter EUR 148 mio., og andre udgifter og afskrivninger EUR 23 mio. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto udgjorde EUR 112 mio. inklusive en tilbageførsel af hensættelsen til den danske indskydergarantiordning vedrørende Amagerbanken på EUR 27 mio. og en hensættelse i forbindelse med Max Banks konkurs på EUR 15 mio. Eksklusive denne hensættelse til indskydergarantiordningen udgjorde nedskrivningsandelen 16 bp (12 bp i 2. kvartal). Gruppevise nedskrivninger på udlån, netto var positive med EUR 66 mio. i 3. kvartal (positive med EUR 60 mio. i 2. kvartal), da ratingændringerne var positive. I de baltiske lande var nedskrivningsandelen 15 bp. Nedskrivninger på udlån, netto var EUR 26 mio. i Shipping, Offshore & Oil Services svarende til en nedskrivningsandel på 76 bp. Ordinært resultat Ordinært resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger faldt 22 pct. i forhold til kvartalet før. Skat Den effektive skatteprocent var 28,3 mod 26,2 kvartalet før og 25,9 i 3. kvartal Periodens resultat Periodens resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger faldt 24 pct. i forhold til kvartalet før svarende til en egenkapitalforrentning på 8,5 pct.

7 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Udvandet resultat pr. aktie var EUR 0,10 (EUR 0,18 kvartalet før). Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat faldt 25 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 485 mio. og 31 pct. i forhold til 3. kvartal kvartal 2011 Indtægter De samlede indtægter var fortsat høje i kvartal 2011 med en stigning på 2 pct. i forhold til samme periode i Nettorenteindtægter steg 6 pct. i forhold til kvartal Udlånet steg 6 pct., og indlånet steg 12 pct. Udlåns- og indlånsmarginalerne steg i forhold til sidste år. Gebyrer og provisionsindtægter, netto fortsatte en stærk stigning, hele 17 pct. i forhold til kvartal Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 24 pct. i forhold til samme periode i De kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter var fortsat stærke med voksende forretningsomfang, mens resultaterne fra Group Treasury og ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter faldt. Resultat af kapitalinteresser var EUR 27 mio., og andre indtægter udgjorde EUR 69 mio. Udgifter I forhold til samme periode i 2010 steg de samlede omkostninger 11 pct. Personaleudgifter steg 14 pct. Opgjort i lokal valuta og eksklusive omstruktureringsomkostninger steg de samlede omkostninger og personaleudgifter 4 pct. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto faldt 34 pct. til EUR 472 mio. i forhold til samme periode i 2010 svarende til en nedskrivningsandel på 20 bp (34 bp). Ordinært resultat Ordinært resultat faldt 2 pct. i forhold til samme periode i Skat Den effektive skatteprocent i kvartal var 26,6 i forhold til 26,3 i Periodens resultat Periodens resultat faldt 2 pct. i forhold til samme periode i 2010 til EUR mio. Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat var EUR mio., hvilket er uændret i forhold til samme periode i omkostningerne på 2 procentpoint i kvartal 2011 i forhold til samme periode i Anden information Nyt finansielt mål Nordea har besluttet at erstatte de tidligere finansielle mål med ét enkelt: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. De tiltag, der nu gennemføres, kombineret med fortsat fokus på effektivitet vil øge egenkapitalforrentningen betydeligt over de kommende to år. Nordea holder kapitalmarkedsdag i London 26. oktober, hvor koncernledelsen præsenterer den strategiske retning, det finansielle mål og de nye forretningsområder. Udlånsportefølje Det samlede udlån udgjorde EUR 333 mia. svarende til en stigning på 2 pct. i forhold til kvartalet før. Kreditkvaliteten i udlånsporteføljen var fortsat god i 3. kvartal med positive ratingændringer i porteføljen af erhvervsudlån. Forbedringer i kreditkvaliteten resulterede i en reduktion af de risikovægtede aktiver på ca. EUR 1,9 mia. eller 1,1 pct. Andelen af værdiforringede lån, brutto faldt til 135 bp af det samlede udlån som følge af en stigning i værdiforringede udlån og i det samlede udlån. Værdiforringede udlån, brutto steg 2 pct. i forhold til kvartalet før. De samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto faldt noget til 48 pct. fra 50 pct. ultimo 2. kvartal. Nedskrivningsandele og værdiforringede lån 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 3.kvt. Basispoint af udlån Nedskrivningsandel koncernen ann. 16¹ 12¹ 22¹ heraf individuelle heraf gruppevise Nedskrivningsandel Retail Banking 20¹ 14¹ 17¹ Andel værdiforr. lån br., koncernen, bp ikke-nødlidende 58% 59% 58% 59% 55% - nødlidende 42% 41% 42% 41% 45% Samlet nedskriv.pct., koncernen, bp Samlede nedskriv. ift. værdiforr. lån, br. koncernen² 48% 50% 51% 52% 54% ¹ Nedskrivningsandel ekskl. hensættelser til den danske indskydergarantiordning. Inklusive disse hensættelser: hhv.14, 15 bp og 31 bp for koncernen, 18, hhv. 18 bp og 30 bp for Retail Banking. ² Samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto. Effekten af valutakursudsving bidrog til en stigning i indtægterne på 2 procentpoint og en stigning i

8 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Markedsrisici Rentebærende værdipapirer og gældsbeviser udgjorde EUR 100 mia. ultimo 3. kvartal, hvoraf livsforsikringsaktiviteterne tegnede sig for EUR 27 mia., og likviditetsbufferen og handelsbeholdningen for den resterende del. Stats- og kommuneobligationer udgør 30 pct. af porteføljen, og realkreditobligationer 33 pct. eksklusive pantsatte værdipapirer for EUR 12 mia. Den samlede markedsrisiko målt som VaR faldt til EUR 46 mio. i 3. kvartal mod EUR 77 mio. i 2. kvartal. Alle risikokategorier målt som VaR faldt, men den lavere renterisiko var den væsentligste drivkraft bag nedgangen i den samlede risiko. Markedsrisici 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 3.kvt. EUR mio Samlet risiko, VaR Renterisiko, VaR Aktiekursrisiko, VaR Valutakursrisiko, VaR Kreditspændsrisiko, VaR Spredningseffekt 35% 46% 38% 59% Balancen De samlede aktiver i balancen steg 17 pct. i forhold til ultimo 2. kvartal til EUR 671 mia. Stigningen skyldes primært, at markedsværdien af derivater er øget. Effekten af kreditrisici er dog betydelig mindre, da risiciene i de underliggende transaktioner styres via sikkerhedsstillelse, netting-aftaler og andre tiltag. Kapitalgrundlag og risikovægtede aktiver Koncernens kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital var 11,0 før overgangsbestemmelser ultimo 3. kvartal og lå på samme niveau som kvartalet før. Solvensprocenterne har været stort set stabile, da stigningen i risikovægtede aktiver er opvejet af indtjeningen. Stigningen i risikovægtede aktiver skyldes højere markedsværdier for derivater og øgede eksponeringer mod erhvervskunder. Det blev til dels opvejet af en fortsat forbedring af erhvervskundernes kreditkvalitet og aktiviteter til optimering af de risikovægtede aktiver. Den samlede effekt af den forbedrede kreditkvalitet påvirkede de risikovægtede aktiver med et fald på 1,1 pct. De risikovægtede aktiver før overgangsbestemmelser var EUR 183 mia. Det var en stigning på EUR 3,1 mia. eller 1,7 pct. i forhold til kvartalet før og en stigning på 0,7 pct. i forhold til 3. kvartal 2010, hvor de risikovægtede aktiver udgjorde EUR 181,7 mia. Før overgangsbestemmelserne i henhold til Basel II var kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital 11,0. Basiskapitalen på EUR 24,7 mia. overstiger kapitalkravet med EUR 7,1 mia., når der tages højde for overgangsbestemmelserne, og med EUR 10,1 mia. før overgangsbestemmelserne. Kernekapitalen på EUR 22,1 mia. overstiger kapitalkravet i henhold til søjle 1 før overgangsbestemmelserne med EUR 7,5 mia. Kapitalprocenter 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 3.kvt. pct Før overgangsbest.: Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 11,0 11,0 10,7 10,4 Kernekapitalprocent 12,1 12,1 11,7 11,5 Solvensprocent 13,5 13,8 13,5 13,5 Efter overgangsbest.: Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 9,2 9,3 9,1 9,1 Kernekapitalprocent 10,0 10,2 10,0 10,1 Solvensprocent 11,2 11,7 11,4 11,9 Nordea forbereder sig på den nye regulering, der øger kravene til kapital. Effekten af ændringerne vil være beskeden og overvåges omhyggeligt, så vi kan støtte vores kunder og aktionærer på den bedst mulige måde. Nordea er godt rustet til at overholde solvenskravene i de nye Basel-regler. Ultimo 3. kvartal udgjorde økonomisk kapital EUR 17,5 mia., hvilket er en anelse højere end ultimo 2. kvartal. Nordeas funding- og likviditetsaktiviteter De gennemsnitlige omkostninger til langsigtet funding var stort set uændrede i 3. kvartal. I 3. kvartal udstedte Nordea langfristet gæld for ca. EUR 4,5 mia., hvoraf udstedelse af svenske, norske og finske covered bonds på disse tre markeder samt på internationale markeder tegnede sig for ca. EUR 4,1 mia. Andelen af langsigtet funding var ultimo 3. kvartal ca. 64 pct. af den samlede funding (67 pct. ultimo 2. kvartal). I styringen af de langsigtede fundingrisici anvender Nordea et mål for det såkaldte funding gap og matching af den adfærdsbestemte løbetid af aktiver og forpligtelser. I styringen af kortsigtede likviditetsrisici bruger Nordea et mål, der i høj grad minder om Baselkomiteens Liquidity Coverage Ratio (LCR). Likviditetsbufferen består af meget likvide værdipapirer, der kan belånes i centralbanker, med kendetegn svarende til likvide aktiver i henhold til Basel III/kapitalkravsdirektiv IV. Bufferen udgjorde EUR 62 mia. ultimo 3. kvartal (EUR 58 mia. ultimo 2. kvartal). Nordea-aktien I 3. kvartal faldt Nordea-aktiens kurs på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm fra SEK 68,00 til SEK 56,20.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. juli 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Stærke indtægter og solid omkostningsstyring Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har fastholdt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april Kvartalsrapport 1. kvartal Nordea leverer i henhold til planen Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: Nordea har leveret i henhold til

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR 5.949 mio. (EUR 5.744 mio. i 1.-3.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Resume 2009. Vi går fremtiden i møde sammen med vores kunder. Sidste år blev millioner af eksisterende og nye kunder rådgivet og betjent af Nordea.

Resume 2009. Vi går fremtiden i møde sammen med vores kunder. Sidste år blev millioner af eksisterende og nye kunder rådgivet og betjent af Nordea. Resume 2009 Vi går fremtiden i møde sammen med vores kunder. Sidste år blev millioner af eksisterende og nye kunder rådgivet og betjent af Nordea. Stærkt resultat for 2009 Nordea klar til velafbalanceret

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Dette er Nordea. Øgede ambitioner. Årsregnskab

Dette er Nordea. Øgede ambitioner. Årsregnskab Aktiviteter 2004 Dette er Nordea Øgede ambitioner Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Forbedret resultat i 4. kvartai Ordinært resultat steg med 12 pct. De samlede indtægter steg med 4 pct.; højere nettorenteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Dette er Nordea. Highlights of 2005. Dette er Nordea. 2006 i sammendrag. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål

Dette er Nordea. Highlights of 2005. Dette er Nordea. 2006 i sammendrag. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål 006 Resume Highlights of 2005 Dette er Nordea Dette er Nordea Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197

Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark. CVR-nr. 13522197 Årsrapport 2011 Nordea Bank Danmark CVR-nr. 13522197 Nordea Bank Danmark A/S er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009

FORRETNINGSOMRÅDER. 3. kvartal 2009 FORRETNINGSOMRÅDER BANKAKTIVITETER Mio. kr. 2008 Indeks 09/08 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Nettorenteindtægter 27.102 26.921 101 6.622 6.554 6.778 7.148 Nettogebyrindtægter 6.419 6.700 96

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Koncernchefen har ordet

Koncernchefen har ordet Resume 2011 Koncernchefen har ordet Vores mål er at skabe positive kundeoplevelser også efter den nye regulering i den situation, vi kalder det nye normale. Vi vil øge effektiviteten i forhold til omkostninger,

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere