Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Trods et af de værste kvartaler nogensinde i finansmarkederne er Nordeas udvikling robust. Ser man bort fra de kortsigtede effekter af den finansielle uro, steg indtægterne i forhold til kvartalet før. Omkostningerne faldt justeret for hensættelsen til omstrukturering. Indvirkningen af den finansielle uro på ordinært resultat er således begrænset. Forretningsomfanget med kunder vokser fortsat, og indtægter og resultatet ligger på et højt niveau. Resultatet for kvartal, eksklusive hensættelsen til omstrukturering, steg 5 pct. i forhold til sidste år. Nordea vil fortsætte med en mere fokuseret relationsstrategi for at forbedre lønsomheden. I tråd med ambitionen om at fastholde vores position som en af Europas førende banker har Nordea erstattet de tidligere finansielle mål med et enkelt: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. (Se hele koncernchefens kommentar på side 2) kvartal 2011 i forhold til kvartal 2010 (3. kvartal 2011 i forhold til 2. kvartal 2011): De samlede driftsindtægter steg 2 pct. (faldt 11 pct.). Ordinært resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger steg 5 pct. (faldt 22 pct.). Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital på 11,0 før overgangsbestemmelser, en stigning i forhold til 10,4 for et år siden (uændret fra 11,0 i 2. kvartal 2011). Egenkapitalforrentning på 10,6 pct. eksklusive omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio., et fald fra 11,0 pct. i kvartal 2010 (8,5 pct. i 3. kvartal 2011, et fald fra 11,5 pct. i 2. kvartal 2011). Det nye finansielle mål for de kommende år: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Hovedtal, EUR mio kvt kvt kvt kvt Ændr. pct. 3. kvt Ændr. pct. Ændr. pct. Nettorenteindtægter Driftsindtægter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivningsandel, ann., bp Ordinært resultat Ordinært resultat, justeret 737* * 5 Risikojusteret resultat Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,10 0,18 0,18 0,46 0,47 Egenkapitalforrentning, pct. 6,5 11,5 12,2 10,0 11,0 Egenkapitalforrentning, justeret, pct. 8,5* 10,6* * Eksklusive hensættelse til omstrukturering på EUR 171 mio. i 3. kvartal. De anvendte valutakurser for DKK, NOK og SEK for 2011 er hhv. 7,45, 7,81 og 9,01 for poster i resultatopgørelsen. Yderligere information: Christian Clausen, koncernchef, Fredrik Rystedt, Group CFO, Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, (eller ) Claus Christensen, informationschef, Danmark, Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, omkring filialer og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København..

2 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Koncernchefens kommentar Det har været et af de mest dramatiske og problemfyldte kvartaler i Europas og euroens historie. Nordeas resultat er påvirket af uroen, men understøttes samtidig kraftigt af en solid udvikling i kundeaktiviteterne med indtægter på et højt niveau. Tilpasningen til det nye normale forløber planmæssigt med en mere effektiv kapitalanvendelse, et fald i de underliggende omkostninger og en reduktion af antallet af medarbejdere. I tråd med vores ambition om at være blandt de bedste banker i Europa har vi fastsat et nyt finansielt mål: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Det skærpede fokus på statsgæld, turbulente markeder, lavere renter end ventet og lavere tillid til fremtiden blandt forbrugere og virksomheder påvirkede alle banker i Europa i 3. kvartal. Markedsuroen påvirkede resultatet negativt, selvom Nordea ikke har nogen direkte eksponering til PIIGSlandene. De væsentligste følger var udvidelse af kreditspænd og volatilitet på rentemarkederne, lavere renter og svage aktiemarkeder, der påvirkede beholdningerne, og periodisering af gebyrindtægter på en gebyrreserveringskonto i livsforsikringsaktiviteterne i Danmark. Men Nordeas kunderelaterede forretning udviklede sig godt. Den fortsatte tilgang af privat- og erhvervskunder og flere forretninger med den enkelte kunde medførte høje nettorenteindtægter og et øget forretningsomfang. Ses der bort fra de kortsigtede effekter fra uroen, steg indtægterne i 3. kvartal. Den negative effekt af markedsuroen blev yderligere opvejet af en positiv underliggende udvikling i omkostningerne. Justeret for hensættelsen på EUR 171 mio. til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med tilpasningen til det nye normale faldt de samlede driftsudgifter med mere end EUR 30 mio. Personaleudgifterne var stort set uændrede. Eksklusive hensættelsen faldt periodens resultat i forhold til 2. kvartal. Set over en længere periode holder resultatet for kvartal 2011 sig på et pænt niveau i forhold til samme periode i 2010, selv når hensættelsen til omstrukturering medregnes. Trods uroen er egenkapitalforrentningen over 10 pct. før hensættelsen. Nordeas relationsstrategi i det nye normale Vi vil fortsætte med en mere fokuseret relationsstrategi. Ved at stræbe efter positive kundeoplevelser skaber vi dybere relationer med den enkelte kunde og øger forretningsomfanget og indtægterne. Vi har gennem hele finanskrisen proaktivt justeret retningen for at kunne opnå øget kundetilfredshed, fortsat stigende indtægter og stabil lønsomhed trods krisen. Myndighederne, erhvervslivet og de fleste banker har reageret på den globale finanskrise og statsgældskrisen med tiltag, der skal forhindre, at det sker igen. Bankerne skal påtage sig en vigtig rolle i den fremtidige økonomiske struktur med vægt på rollen som buffer for fremtidige forstyrrelser og bobler i økonomien. Nye lovgivningsmæssige krav til kapital, likviditet og funding er afgørende for at kunne udfylde den rolle. Men de indebærer også en omkostning. Nordeas årlige fundingomkostninger er fx steget ca. EUR 400 mio. i forhold til niveauerne i 2007 før krisen. Omkostningerne ved at drive bankvirksomhed vil blive påvirket yderligere, og det vil afspejle sig i forretningsmodeller og andre ændringer på det globale bankmarked mange år frem. Nordea tager igen proaktive tiltag for at sikre udførelsen af relationsstrategien. Vi har øget vores kapitalisering, forlænget løbetiden på vores funding og øget vores likviditet til holdbare niveauer. Vi optimerer vores kapitalanvendelse og vil sikre en stort set flad udvikling i omkostningerne. Processen med at reducere antallet af medarbejdere forløber planmæssigt. Samtidig fortsætter vi med at udvikle vores relations- og rådgivningskoncept for både privat- og erhvervskunder. Nordea har også besluttet at erstatte de tidligere finansielle mål med et enkelt mål, der afspejler vores ambition om at fastholde positionen som en af Europas førende banker: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Vi forventer, at de tiltag, vi nu gennemfører, og et fortsat fokus på effektivitet vil øge egenkapitalforrentningen betydeligt i de kommende to år. Den nye organisation, der blev offentliggjort i foråret, er nu på plads. Denne rapport er bygget op om de nye forretningsområder og afspejler områdernes ansvar for de opnåede resultater. De tiltag, vi nu gennemfører som led i relationsstrategien, har kun ét formål: at skabe langvarige positive kundeoplevelser også under den nye regulering. Ved tidligt at tage skridt til at øge effektiviteten kan vi sikre fortsat vækst i forretningsomfanget og egenkapitalforrentningen. Vi vil sikre en fortsat høj rating og dermed stærk likviditet og en stærk fundingposition, som er afgørende for at kunne tilbyde den enkelte kunde de rigtige produkter og serviceydelser til den rigtige pris. Christian Clausen Koncernchef

3 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) 3. kvt. 2. kvt. Ændring 3. kvt. Ændring kvt kvt. Ændring EUR mio pct pct pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Udgift til indkomstskat Periodens resultat Forretningsomfang, hovedposter sep. 30. jun. Ændring 30. sep. Ændring EUR mia pct pct. Udlån 332,5 325, ,0 6 Indlån og anden gæld 185,3 180, ,8 12 heraf opsparingsindlån 54,8 54,2 1 50,3 9 Kapital under forvaltning 177,9 191, ,2-1 Egenkapital 25,1 24,8 1 23,6 6 Aktiver i alt 671,0 573, ,7 12 Nøgletal 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,10 0,18 0,18 0,46 0,47 Resultat pr. aktie, rullende 12 mdr. frem til ultimo perioden, EUR 0,65 0,73 0,58 0,65 0,58 Børskurs 3, EUR 6,07 7,41 7,68 6,07 7,68 Samlet afkast til aktionærerne, pct. -17,4-1,6 8,2-20,2-0,5 Egenkapital pr. aktie 3, EUR 6,20 6,13 5,85 6,20 5,85 Samlet antal potentielt cirkulerende aktier 3, mio Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udvandet), mio Egenkapitalforrentning, pct. 6,5 11,5 12,2 10,0 11,0 Omkostningsprocent Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital, før overgangsbestemmelser 3 11,0 11,0 10,4 11,0 10,4 Kernekapitalprocent, før overgangsbestemmelser 2 12,1 12,1 11,5 12,1 11,5 Solvensprocent, før overgangsbestemmelser 3 13,5 13,8 13,5 13,5 13,5 Kernekapitalprocent ekskl. Hybridkapital 3 9,2 9,3 9,1 9,2 9,1 Kernekapitalprocent 3,4 10,0 10,2 10,1 10,0 10,1 Solvensprocent 3,4 11,2 11,7 11,9 11,2 11,9 Kernekapital 3,4, EUR mio Risikovægtede aktiver efter overgangsbest. 3, EUR mia Nedskrivningsandel, bp Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Risikojusteret resultat, EUR mio Economic profit, EUR mio Økonomisk kapital 3, EUR mia. 17,5 17,3 17,9 17,5 17,9 Resultat pr. aktie, risikojusteret, EUR 0,12 0,16 0,18 0,47 0,47 Risikojusteret afkast af økonomisk kapital (RAROCAR), pct. 11,1 14,9 15,8 14,5 14,5 1 For valutakurser anvendt ved konsolidering af Nordea koncernen se note 1. 2 Tilpasset for 2. kvartal 2011, se note 1 for yderligere information. 3 Ultimo. 4 Inklusive resultatet for kvt. I henhold til det svenske finanstilsyns regler (ekskl. det ureviderede resultat for 3. kvt): Kernekapital EUR mio. (30. sep. 2010: EUR mio.), basiskapital EUR mio. (30. sep. 2010: EUR mio.), kernekapitalprocent 9,9 (30. sep. 2010: 10,1), solvensprocent 11,1 (30. sep. 2010: 11,8).

4 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Indholdsfortegnelse Makroøkonomien og de finansielle markeder... 5 Koncernens resultater og udvikling 3. kvartal kvartal Anden information... 7 Nyt finansielt mål... 7 Udlånsportefølje... 7 Kapitalgrundlag og risikovægtede aktiver... 8 Nordeas funding- og likviditetsaktiviteter... 8 Kvartalsoversigt, koncernen... 9 Forretningsområder Finansiel oversigt pr. forretningsområde Retail Banking Wholesale Banking Wealth Management Koncernfunktioner og Andre Kundesegmenter Regnskab Nordea koncernen Noter Nordea Bank AB (publ)... 45

5 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Makroøkonomien og de finansielle markeder Turbulensen på de finansielle markeder fortsatte i 3. kvartal med optrapningen af statsgældskrisen i Grækenland, den usikre udvikling i de øvrige PIIGS-lande og nedjusteringer af de makroøkonomiske forventninger. Den makroøkonomiske udvikling Den økonomiske vækst i USA, Europa og også vækstlandene i Asien er aftaget. Forventningerne til de nordiske økonomier er blevet nedjusteret. Væksten i Sverige og Norge er fortsat robust i år, men ventes at aftage markant næste år. Væksten i Finland er ligeledes robust, mens den i Danmark er skrøbelig, da BNP faldt ultimo 2010 og primo Begge lande står over for finanspolitiske stramninger, men de offentlige finanser er betydelig bedre end eksempelvis gennemsnittet for euroområdet. Sandsynligheden for yderligere renteforhøjelser i de nordiske økonomier blev betydelig mindre i 3. kvartal. Udviklingen på de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder var i 3. kvartal kraftigt påvirket af den finansielle og politiske udvikling i både Europa og USA. De finansielle markeder var præget af ekstreme forhold, der ikke er set siden sammenbruddet i Lehman Brothers i 2008 og den europæiske statsgældskrises udbrud i Krisen i PIIGS-landene tog fart igen hen over sommeren, da Grækenland havde brug for endnu en hjælpepakke, og obligationsrenterne i Italien og Spanien steg. De europæiske politikere lancerede en ny stabilitetsfond (EFSF), der skal understøtte eurolande og deres obligationsmarkeder. I USA hævede Kongressen gældsloftet i ellevte time. Efterfølgende nedjusterede Standard & Poor s for første gang i historien USA s rating fra AAA. Kombineret med nedjusteringer af væksten i USA øgede det usikkerheden på de finansielle markeder, og risikofyldte aktiver kom under pres. Hen mod slutningen af kvartalet forsøgte centralbankerne at understøtte markederne og bankernes likviditet. Renteforhøjelserne blev sat i bero, og Den Europæiske Centralbank genindførte langfristede repofaciliteter og yder endvidere ubegrænset USD-funding hen over årsskiftet. Der var en stærk bevægelse mod aktiver med lav risiko, som fx CHF og tyske statsobligationer, samt mod andre valutaer, som fx NOK. På valuta- og obligationsmarkederne blev den ekstreme volatilitet ledsaget af springende priser og meget lav likviditet, hvilket gjorde risikostyring til en stor udfordring. Koncernens resultater og udvikling 3. kvartal 2011 Indtægter De samlede indtægter faldt 11 pct. i forhold til kvartalet før til EUR mio. Nettorenteindtægter Nettorenteindtægter steg i forhold til 2. kvartal til EUR mio. Nettorenteindtægter steg i forretningsområderne primært som følge af den positive udvikling i udlån samt en ekstra bankdag i 3. kvartal. Nettorenteindtægter i Group Corporate Centre steg i 3. kvartal hovedsageligt som følge af refinansiering af forfalden langfristet funding til en lavere markedsrente. Udlån til erhvervskunder Udlån til erhvervskunder eksklusive reverseforretninger steg 1 pct. i 3. kvartal opgjort i lokal valuta. De gennemsnitlige udlånsmarginaler steg i kvartalet primært i Corporate Merchant Banking. Udlån til privatkunder Boligudlånet steg 2 pct. i lokal valuta i forhold til kvartalet før. Den samlede marginal på boligudlån steg primært i Sverige og Norge. Indlån fra erhvervs- og privatkunder Det samlede indlån steg til EUR 185 mia. Det er en stigning på 1 pct. i lokal valuta eksklusive repoforretninger. De gennemsnitlige indlånsmarginaler for privatog erhvervskunder steg i kvartalet. Group Corporate Centre Nettorenteindtægter steg til EUR 105 mio. mod EUR 76 mio. kvartalet før delvis som følge af refinansiering af forfalden langfristet funding til en lavere markedsrente. Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettogebyrer og provisionsindtægter faldt 7 pct. til EUR 582 mio. Faldet kan primært henføres til opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter og andre provisionsindtægter. Provisionsudgifter til stabilitetsfonde på EUR 12 mio. faldt noget i forhold til kvartalet før og vedrørte udelukkende Sverige. Gebyrer og provisionsindtægter fra opsparing og kapitalforvaltning Opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter faldt 8 pct. i 3. kvartal til EUR 329 mio. som følge af lavere gebyrer og provisionsindtægter fra kapitalforvaltning og lavere modtagne kurtager og depotgebyrer. Kapital under forvaltning faldt 7 pct. til EUR 178 mia.

6 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling og udlån Gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling steg 4 pct. til EUR 223 mio. som følge af højere indtægter fra kort. Udlånsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter lå uændret på EUR 160 mio. Nettoresultat af poster til dagsværdi Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 69 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 111 mio. Resultatet af kundedrevne forretninger var stort set uændret, mens det samlede resultat var negativt påvirket af øget volatilitet og udvidelser af spænd i obligationsmarkederne, lavere renter og svage aktiemarkeder, der påvirkede beholdningerne og periodisering af gebyrindtægter på en gebyrreserveringskonto i livsforsikringsaktiviteterne. Kapitalmarkedsindtægter i kundeområderne Kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter udviklede sig fortsat godt med et nettoresultat af poster til dagsværdi på EUR 242 mio., hvilket er stort set uændret i forhold til kvartalet før (EUR 254 mio.). Ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter Nettoresultat af poster til dagsværdi fra ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter, dvs. indtægter fra håndtering af den underliggende risiko i kundetransaktioner, faldt til EUR -58 mio. mod EUR 59 mio. kvartalet før. Group Corporate Centre Nettoresultat af poster til dagsværdi i Group Treasury faldt til EUR -86 mio. mod EUR 3 mio. kvartalet før, hvilket primært kan tilskrives aktiebeholdningerne, hvoraf den indirekte beholdning af aktier i Pandora tegnede sig for EUR -36 mio. Life & Pensions Nettoresultat af poster til dagsværdi i Life faldt 71 pct. til EUR 15 mio., da gebyrer for i år ikke indregnes fuldt ud i de traditionelle livsforsikringsaktiviteter i Danmark, og gebyrindtægterne er periodiseret på en gebyrreserveringskonto. Bufferne udgjorde 4,4 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser ultimo 3. kvartal eller EUR 1,1 mia., hvilket er et fald på 3,4 procentpoint i forhold kvartalet før. Indre værdis metode Resultat af kapitalinteresser udgjorde EUR -4 mio. mod EUR 13 mio. kvartalet før. Resultatet fra ejerandelen i Eksportfinans var EUR -7 mio. (EUR 7 mio.). Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter var EUR 23 mio. mod EUR 24 mio. kvartalet før. Udgifter De samlede omkostninger, eksklusive omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio. i forbindelse med implementeringen af det nye normale, faldt 3 pct. i forhold til kvartalet før til EUR mio. Personaleudgifter faldt 1 pct. til EUR 739 mio. eksklusive omstruktureringsomkostninger, og andre omkostninger faldt 6 pct. til EUR 455 mio. eksklusive omstruktureringsomkostninger. Faldet skyldes sæsonbetonede påvirkninger og tiltag for at begrænse omkostningsvæksten. Antallet af medarbejdere (fuldtid) ultimo 3. kvartal faldt 1 pct. i forhold til ultimo 2. kvartal. I forhold til 3. kvartal 2010 steg antallet af medarbejdere (fuldtid) dog noget. Omkostningsprocenten var 59 eksklusive omstruktureringsomkostninger, hvilket er en stigning i forhold til kvartalet før. Hensættelser til præstationsbaserede lønninger i 3. kvartal udgjorde EUR 49 mio. mod EUR 45 mio. kvartalet før. Reduktion i antallet af medarbejdere For at nå den forventede omkostningseffektivitet og lønsomhed i det nye normale planlægger Nordea at reducere antallet af medarbejdere i 2011 og 2012 med ca , heraf i hhv. Danmark, Finland og Sverige og i Norge. Omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio. i forbindelse med tiltag for at øge omkostningseffektiviteten er indregnet i 3. kvartal under Koncernfunktioner. Heraf udgør personaleudgifter EUR 148 mio., og andre udgifter og afskrivninger EUR 23 mio. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto udgjorde EUR 112 mio. inklusive en tilbageførsel af hensættelsen til den danske indskydergarantiordning vedrørende Amagerbanken på EUR 27 mio. og en hensættelse i forbindelse med Max Banks konkurs på EUR 15 mio. Eksklusive denne hensættelse til indskydergarantiordningen udgjorde nedskrivningsandelen 16 bp (12 bp i 2. kvartal). Gruppevise nedskrivninger på udlån, netto var positive med EUR 66 mio. i 3. kvartal (positive med EUR 60 mio. i 2. kvartal), da ratingændringerne var positive. I de baltiske lande var nedskrivningsandelen 15 bp. Nedskrivninger på udlån, netto var EUR 26 mio. i Shipping, Offshore & Oil Services svarende til en nedskrivningsandel på 76 bp. Ordinært resultat Ordinært resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger faldt 22 pct. i forhold til kvartalet før. Skat Den effektive skatteprocent var 28,3 mod 26,2 kvartalet før og 25,9 i 3. kvartal Periodens resultat Periodens resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger faldt 24 pct. i forhold til kvartalet før svarende til en egenkapitalforrentning på 8,5 pct.

7 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Udvandet resultat pr. aktie var EUR 0,10 (EUR 0,18 kvartalet før). Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat faldt 25 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 485 mio. og 31 pct. i forhold til 3. kvartal kvartal 2011 Indtægter De samlede indtægter var fortsat høje i kvartal 2011 med en stigning på 2 pct. i forhold til samme periode i Nettorenteindtægter steg 6 pct. i forhold til kvartal Udlånet steg 6 pct., og indlånet steg 12 pct. Udlåns- og indlånsmarginalerne steg i forhold til sidste år. Gebyrer og provisionsindtægter, netto fortsatte en stærk stigning, hele 17 pct. i forhold til kvartal Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 24 pct. i forhold til samme periode i De kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter var fortsat stærke med voksende forretningsomfang, mens resultaterne fra Group Treasury og ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter faldt. Resultat af kapitalinteresser var EUR 27 mio., og andre indtægter udgjorde EUR 69 mio. Udgifter I forhold til samme periode i 2010 steg de samlede omkostninger 11 pct. Personaleudgifter steg 14 pct. Opgjort i lokal valuta og eksklusive omstruktureringsomkostninger steg de samlede omkostninger og personaleudgifter 4 pct. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto faldt 34 pct. til EUR 472 mio. i forhold til samme periode i 2010 svarende til en nedskrivningsandel på 20 bp (34 bp). Ordinært resultat Ordinært resultat faldt 2 pct. i forhold til samme periode i Skat Den effektive skatteprocent i kvartal var 26,6 i forhold til 26,3 i Periodens resultat Periodens resultat faldt 2 pct. i forhold til samme periode i 2010 til EUR mio. Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat var EUR mio., hvilket er uændret i forhold til samme periode i omkostningerne på 2 procentpoint i kvartal 2011 i forhold til samme periode i Anden information Nyt finansielt mål Nordea har besluttet at erstatte de tidligere finansielle mål med ét enkelt: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. De tiltag, der nu gennemføres, kombineret med fortsat fokus på effektivitet vil øge egenkapitalforrentningen betydeligt over de kommende to år. Nordea holder kapitalmarkedsdag i London 26. oktober, hvor koncernledelsen præsenterer den strategiske retning, det finansielle mål og de nye forretningsområder. Udlånsportefølje Det samlede udlån udgjorde EUR 333 mia. svarende til en stigning på 2 pct. i forhold til kvartalet før. Kreditkvaliteten i udlånsporteføljen var fortsat god i 3. kvartal med positive ratingændringer i porteføljen af erhvervsudlån. Forbedringer i kreditkvaliteten resulterede i en reduktion af de risikovægtede aktiver på ca. EUR 1,9 mia. eller 1,1 pct. Andelen af værdiforringede lån, brutto faldt til 135 bp af det samlede udlån som følge af en stigning i værdiforringede udlån og i det samlede udlån. Værdiforringede udlån, brutto steg 2 pct. i forhold til kvartalet før. De samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto faldt noget til 48 pct. fra 50 pct. ultimo 2. kvartal. Nedskrivningsandele og værdiforringede lån 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 3.kvt. Basispoint af udlån Nedskrivningsandel koncernen ann. 16¹ 12¹ 22¹ heraf individuelle heraf gruppevise Nedskrivningsandel Retail Banking 20¹ 14¹ 17¹ Andel værdiforr. lån br., koncernen, bp ikke-nødlidende 58% 59% 58% 59% 55% - nødlidende 42% 41% 42% 41% 45% Samlet nedskriv.pct., koncernen, bp Samlede nedskriv. ift. værdiforr. lån, br. koncernen² 48% 50% 51% 52% 54% ¹ Nedskrivningsandel ekskl. hensættelser til den danske indskydergarantiordning. Inklusive disse hensættelser: hhv.14, 15 bp og 31 bp for koncernen, 18, hhv. 18 bp og 30 bp for Retail Banking. ² Samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto. Effekten af valutakursudsving bidrog til en stigning i indtægterne på 2 procentpoint og en stigning i

8 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Markedsrisici Rentebærende værdipapirer og gældsbeviser udgjorde EUR 100 mia. ultimo 3. kvartal, hvoraf livsforsikringsaktiviteterne tegnede sig for EUR 27 mia., og likviditetsbufferen og handelsbeholdningen for den resterende del. Stats- og kommuneobligationer udgør 30 pct. af porteføljen, og realkreditobligationer 33 pct. eksklusive pantsatte værdipapirer for EUR 12 mia. Den samlede markedsrisiko målt som VaR faldt til EUR 46 mio. i 3. kvartal mod EUR 77 mio. i 2. kvartal. Alle risikokategorier målt som VaR faldt, men den lavere renterisiko var den væsentligste drivkraft bag nedgangen i den samlede risiko. Markedsrisici 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 3.kvt. EUR mio Samlet risiko, VaR Renterisiko, VaR Aktiekursrisiko, VaR Valutakursrisiko, VaR Kreditspændsrisiko, VaR Spredningseffekt 35% 46% 38% 59% Balancen De samlede aktiver i balancen steg 17 pct. i forhold til ultimo 2. kvartal til EUR 671 mia. Stigningen skyldes primært, at markedsværdien af derivater er øget. Effekten af kreditrisici er dog betydelig mindre, da risiciene i de underliggende transaktioner styres via sikkerhedsstillelse, netting-aftaler og andre tiltag. Kapitalgrundlag og risikovægtede aktiver Koncernens kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital var 11,0 før overgangsbestemmelser ultimo 3. kvartal og lå på samme niveau som kvartalet før. Solvensprocenterne har været stort set stabile, da stigningen i risikovægtede aktiver er opvejet af indtjeningen. Stigningen i risikovægtede aktiver skyldes højere markedsværdier for derivater og øgede eksponeringer mod erhvervskunder. Det blev til dels opvejet af en fortsat forbedring af erhvervskundernes kreditkvalitet og aktiviteter til optimering af de risikovægtede aktiver. Den samlede effekt af den forbedrede kreditkvalitet påvirkede de risikovægtede aktiver med et fald på 1,1 pct. De risikovægtede aktiver før overgangsbestemmelser var EUR 183 mia. Det var en stigning på EUR 3,1 mia. eller 1,7 pct. i forhold til kvartalet før og en stigning på 0,7 pct. i forhold til 3. kvartal 2010, hvor de risikovægtede aktiver udgjorde EUR 181,7 mia. Før overgangsbestemmelserne i henhold til Basel II var kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital 11,0. Basiskapitalen på EUR 24,7 mia. overstiger kapitalkravet med EUR 7,1 mia., når der tages højde for overgangsbestemmelserne, og med EUR 10,1 mia. før overgangsbestemmelserne. Kernekapitalen på EUR 22,1 mia. overstiger kapitalkravet i henhold til søjle 1 før overgangsbestemmelserne med EUR 7,5 mia. Kapitalprocenter 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 3.kvt. pct Før overgangsbest.: Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 11,0 11,0 10,7 10,4 Kernekapitalprocent 12,1 12,1 11,7 11,5 Solvensprocent 13,5 13,8 13,5 13,5 Efter overgangsbest.: Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 9,2 9,3 9,1 9,1 Kernekapitalprocent 10,0 10,2 10,0 10,1 Solvensprocent 11,2 11,7 11,4 11,9 Nordea forbereder sig på den nye regulering, der øger kravene til kapital. Effekten af ændringerne vil være beskeden og overvåges omhyggeligt, så vi kan støtte vores kunder og aktionærer på den bedst mulige måde. Nordea er godt rustet til at overholde solvenskravene i de nye Basel-regler. Ultimo 3. kvartal udgjorde økonomisk kapital EUR 17,5 mia., hvilket er en anelse højere end ultimo 2. kvartal. Nordeas funding- og likviditetsaktiviteter De gennemsnitlige omkostninger til langsigtet funding var stort set uændrede i 3. kvartal. I 3. kvartal udstedte Nordea langfristet gæld for ca. EUR 4,5 mia., hvoraf udstedelse af svenske, norske og finske covered bonds på disse tre markeder samt på internationale markeder tegnede sig for ca. EUR 4,1 mia. Andelen af langsigtet funding var ultimo 3. kvartal ca. 64 pct. af den samlede funding (67 pct. ultimo 2. kvartal). I styringen af de langsigtede fundingrisici anvender Nordea et mål for det såkaldte funding gap og matching af den adfærdsbestemte løbetid af aktiver og forpligtelser. I styringen af kortsigtede likviditetsrisici bruger Nordea et mål, der i høj grad minder om Baselkomiteens Liquidity Coverage Ratio (LCR). Likviditetsbufferen består af meget likvide værdipapirer, der kan belånes i centralbanker, med kendetegn svarende til likvide aktiver i henhold til Basel III/kapitalkravsdirektiv IV. Bufferen udgjorde EUR 62 mia. ultimo 3. kvartal (EUR 58 mia. ultimo 2. kvartal). Nordea-aktien I 3. kvartal faldt Nordea-aktiens kurs på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm fra SEK 68,00 til SEK 56,20.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. oktober 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 New Normal-plan leverer på omkostninger, kapital og indtægter Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Stærk indtjeningskraft og fortsat fremgang i forandringsarbejdet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 21. juli 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har set en positiv udvikling i vores kunderelaterede forretning

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. juli 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Stærke indtægter og solid omkostningsstyring Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har fastholdt

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 27. oktober 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Stærk kundeaktivitet og rekordhøje indtægter Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordea har

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013

Årsregnskabsmeddelelse 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 29. januar 2014 Årsregnskabsmeddelelse Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: var endnu et år præget af lav vækst, og renterne faldt til rekordlave

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april Kvartalsrapport 1. kvartal Nordea leverer i henhold til planen Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: Nordea har leveret i henhold til

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Stærkt resultat højere indtægter og lavere nedskrivninger på udlån Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2011 Solidt kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Jeg er stolt over at præsentere endnu et stærkt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010

Årsregnskabsmeddelelse 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 2. februar 2011 Årsregnskabsmeddelelse 2010 Indtægter, ordinært resultat og kundetilfredshed på rekordhøjt niveau Koncernchef Christian Clausens kommentar til årsregnskabsmeddelelsen:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR 5.949 mio. (EUR 5.744 mio. i 1.-3.

Læs mere

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter.

De samlede driftsudgifter steg med 5 pct. til 3.621 mio. kr. (3.435 mio. kr.) hovedsageligt som følge af øgede personaleudgifter. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHDHUGHQI UHQGHILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQ9LJ UGHWPXOLJWIRUYRUHVNXQGHUDWQnGHUHVPnO YHGDWWLOE\GHHWEUHGWXGEXGDISURGXNWHUVHUYLFH\GHOVHURJO VQLQJHULQGHQIRUEDQNNDSLWDOIRUYDOWQLQJRJIRUVLNULQJ

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012

Årsregnskabsmeddelelse 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 30. januar 2013 Årsregnskabsmeddelelse 2012 Stærk kapitalposition, uændrede omkostninger og stigende indtægter Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005

Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 26. oktober 2005 Kvartalsrapport 3. kvartal 2005 Ordinært resultat steg 30 pct. i årets tre første kvartaler Ordinært resultat steg 30 pct. til EUR 2.300 mio. (EUR

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 17. juli Kvartalsrapport 2. kvartal Styrkede kunderelationer, flade omkostninger og øget kapital Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: I en usikker

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 3. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Organisk vækststrategi giver fortsat gode resultater Ordinært resultat var EUR 895 mio., en stigning på 6 pct. eksklusive

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2004 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Stærke resultater i 1. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 584 mio. (EUR 383 mio. i 4. kvartal 2003) Periodens

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse 2004 Stærkt resultat i 2004 Årets resultat steg 28 pct. til et rekordniveau på EUR 1.914 mio. (EUR 1.490 mio. i 2003) Ordinært

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere