Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Trods et af de værste kvartaler nogensinde i finansmarkederne er Nordeas udvikling robust. Ser man bort fra de kortsigtede effekter af den finansielle uro, steg indtægterne i forhold til kvartalet før. Omkostningerne faldt justeret for hensættelsen til omstrukturering. Indvirkningen af den finansielle uro på ordinært resultat er således begrænset. Forretningsomfanget med kunder vokser fortsat, og indtægter og resultatet ligger på et højt niveau. Resultatet for kvartal, eksklusive hensættelsen til omstrukturering, steg 5 pct. i forhold til sidste år. Nordea vil fortsætte med en mere fokuseret relationsstrategi for at forbedre lønsomheden. I tråd med ambitionen om at fastholde vores position som en af Europas førende banker har Nordea erstattet de tidligere finansielle mål med et enkelt: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. (Se hele koncernchefens kommentar på side 2) kvartal 2011 i forhold til kvartal 2010 (3. kvartal 2011 i forhold til 2. kvartal 2011): De samlede driftsindtægter steg 2 pct. (faldt 11 pct.). Ordinært resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger steg 5 pct. (faldt 22 pct.). Kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital på 11,0 før overgangsbestemmelser, en stigning i forhold til 10,4 for et år siden (uændret fra 11,0 i 2. kvartal 2011). Egenkapitalforrentning på 10,6 pct. eksklusive omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio., et fald fra 11,0 pct. i kvartal 2010 (8,5 pct. i 3. kvartal 2011, et fald fra 11,5 pct. i 2. kvartal 2011). Det nye finansielle mål for de kommende år: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Hovedtal, EUR mio kvt kvt kvt kvt Ændr. pct. 3. kvt Ændr. pct. Ændr. pct. Nettorenteindtægter Driftsindtægter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivningsandel, ann., bp Ordinært resultat Ordinært resultat, justeret 737* * 5 Risikojusteret resultat Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,10 0,18 0,18 0,46 0,47 Egenkapitalforrentning, pct. 6,5 11,5 12,2 10,0 11,0 Egenkapitalforrentning, justeret, pct. 8,5* 10,6* * Eksklusive hensættelse til omstrukturering på EUR 171 mio. i 3. kvartal. De anvendte valutakurser for DKK, NOK og SEK for 2011 er hhv. 7,45, 7,81 og 9,01 for poster i resultatopgørelsen. Yderligere information: Christian Clausen, koncernchef, Fredrik Rystedt, Group CFO, Rodney Alfvén, leder af Investor Relations, (eller ) Claus Christensen, informationschef, Danmark, Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt for sine medarbejdere, som skaber markant værdi for kunder og aktionærer. Vi gør det muligt for vores kunder at nå deres mål ved at tilbyde et bredt udbud af produkter, serviceydelser og løsninger inden for bank, kapitalforvaltning og forsikring. Nordea har ca. 11 mio. kunder, omkring filialer og er blandt de ti største universalbanker i Europa målt på markedsværdi. Nordea-aktien er noteret på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsinki og København..

2 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Koncernchefens kommentar Det har været et af de mest dramatiske og problemfyldte kvartaler i Europas og euroens historie. Nordeas resultat er påvirket af uroen, men understøttes samtidig kraftigt af en solid udvikling i kundeaktiviteterne med indtægter på et højt niveau. Tilpasningen til det nye normale forløber planmæssigt med en mere effektiv kapitalanvendelse, et fald i de underliggende omkostninger og en reduktion af antallet af medarbejdere. I tråd med vores ambition om at være blandt de bedste banker i Europa har vi fastsat et nyt finansielt mål: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Det skærpede fokus på statsgæld, turbulente markeder, lavere renter end ventet og lavere tillid til fremtiden blandt forbrugere og virksomheder påvirkede alle banker i Europa i 3. kvartal. Markedsuroen påvirkede resultatet negativt, selvom Nordea ikke har nogen direkte eksponering til PIIGSlandene. De væsentligste følger var udvidelse af kreditspænd og volatilitet på rentemarkederne, lavere renter og svage aktiemarkeder, der påvirkede beholdningerne, og periodisering af gebyrindtægter på en gebyrreserveringskonto i livsforsikringsaktiviteterne i Danmark. Men Nordeas kunderelaterede forretning udviklede sig godt. Den fortsatte tilgang af privat- og erhvervskunder og flere forretninger med den enkelte kunde medførte høje nettorenteindtægter og et øget forretningsomfang. Ses der bort fra de kortsigtede effekter fra uroen, steg indtægterne i 3. kvartal. Den negative effekt af markedsuroen blev yderligere opvejet af en positiv underliggende udvikling i omkostningerne. Justeret for hensættelsen på EUR 171 mio. til omstruktureringsomkostninger i forbindelse med tilpasningen til det nye normale faldt de samlede driftsudgifter med mere end EUR 30 mio. Personaleudgifterne var stort set uændrede. Eksklusive hensættelsen faldt periodens resultat i forhold til 2. kvartal. Set over en længere periode holder resultatet for kvartal 2011 sig på et pænt niveau i forhold til samme periode i 2010, selv når hensættelsen til omstrukturering medregnes. Trods uroen er egenkapitalforrentningen over 10 pct. før hensættelsen. Nordeas relationsstrategi i det nye normale Vi vil fortsætte med en mere fokuseret relationsstrategi. Ved at stræbe efter positive kundeoplevelser skaber vi dybere relationer med den enkelte kunde og øger forretningsomfanget og indtægterne. Vi har gennem hele finanskrisen proaktivt justeret retningen for at kunne opnå øget kundetilfredshed, fortsat stigende indtægter og stabil lønsomhed trods krisen. Myndighederne, erhvervslivet og de fleste banker har reageret på den globale finanskrise og statsgældskrisen med tiltag, der skal forhindre, at det sker igen. Bankerne skal påtage sig en vigtig rolle i den fremtidige økonomiske struktur med vægt på rollen som buffer for fremtidige forstyrrelser og bobler i økonomien. Nye lovgivningsmæssige krav til kapital, likviditet og funding er afgørende for at kunne udfylde den rolle. Men de indebærer også en omkostning. Nordeas årlige fundingomkostninger er fx steget ca. EUR 400 mio. i forhold til niveauerne i 2007 før krisen. Omkostningerne ved at drive bankvirksomhed vil blive påvirket yderligere, og det vil afspejle sig i forretningsmodeller og andre ændringer på det globale bankmarked mange år frem. Nordea tager igen proaktive tiltag for at sikre udførelsen af relationsstrategien. Vi har øget vores kapitalisering, forlænget løbetiden på vores funding og øget vores likviditet til holdbare niveauer. Vi optimerer vores kapitalanvendelse og vil sikre en stort set flad udvikling i omkostningerne. Processen med at reducere antallet af medarbejdere forløber planmæssigt. Samtidig fortsætter vi med at udvikle vores relations- og rådgivningskoncept for både privat- og erhvervskunder. Nordea har også besluttet at erstatte de tidligere finansielle mål med et enkelt mål, der afspejler vores ambition om at fastholde positionen som en af Europas førende banker: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. Vi forventer, at de tiltag, vi nu gennemfører, og et fortsat fokus på effektivitet vil øge egenkapitalforrentningen betydeligt i de kommende to år. Den nye organisation, der blev offentliggjort i foråret, er nu på plads. Denne rapport er bygget op om de nye forretningsområder og afspejler områdernes ansvar for de opnåede resultater. De tiltag, vi nu gennemfører som led i relationsstrategien, har kun ét formål: at skabe langvarige positive kundeoplevelser også under den nye regulering. Ved tidligt at tage skridt til at øge effektiviteten kan vi sikre fortsat vækst i forretningsomfanget og egenkapitalforrentningen. Vi vil sikre en fortsat høj rating og dermed stærk likviditet og en stærk fundingposition, som er afgørende for at kunne tilbyde den enkelte kunde de rigtige produkter og serviceydelser til den rigtige pris. Christian Clausen Koncernchef

3 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) 3. kvt. 2. kvt. Ændring 3. kvt. Ændring kvt kvt. Ændring EUR mio pct pct pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettoresultat af poster til dagsværdi Resultat af kapitalinteresser Andre driftsindtægter Driftsindtægter i alt Personaleudgifter Andre udgifter Afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver Driftsudgifter i alt Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån, netto Ordinært resultat Udgift til indkomstskat Periodens resultat Forretningsomfang, hovedposter sep. 30. jun. Ændring 30. sep. Ændring EUR mia pct pct. Udlån 332,5 325, ,0 6 Indlån og anden gæld 185,3 180, ,8 12 heraf opsparingsindlån 54,8 54,2 1 50,3 9 Kapital under forvaltning 177,9 191, ,2-1 Egenkapital 25,1 24,8 1 23,6 6 Aktiver i alt 671,0 573, ,7 12 Nøgletal 3. kvt. 2. kvt. 3. kvt kvt kvt Resultat pr. aktie (udvandet), EUR 0,10 0,18 0,18 0,46 0,47 Resultat pr. aktie, rullende 12 mdr. frem til ultimo perioden, EUR 0,65 0,73 0,58 0,65 0,58 Børskurs 3, EUR 6,07 7,41 7,68 6,07 7,68 Samlet afkast til aktionærerne, pct. -17,4-1,6 8,2-20,2-0,5 Egenkapital pr. aktie 3, EUR 6,20 6,13 5,85 6,20 5,85 Samlet antal potentielt cirkulerende aktier 3, mio Vægtet gennemsnitligt antal aktier (udvandet), mio Egenkapitalforrentning, pct. 6,5 11,5 12,2 10,0 11,0 Omkostningsprocent Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital, før overgangsbestemmelser 3 11,0 11,0 10,4 11,0 10,4 Kernekapitalprocent, før overgangsbestemmelser 2 12,1 12,1 11,5 12,1 11,5 Solvensprocent, før overgangsbestemmelser 3 13,5 13,8 13,5 13,5 13,5 Kernekapitalprocent ekskl. Hybridkapital 3 9,2 9,3 9,1 9,2 9,1 Kernekapitalprocent 3,4 10,0 10,2 10,1 10,0 10,1 Solvensprocent 3,4 11,2 11,7 11,9 11,2 11,9 Kernekapital 3,4, EUR mio Risikovægtede aktiver efter overgangsbest. 3, EUR mia Nedskrivningsandel, bp Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Risikojusteret resultat, EUR mio Economic profit, EUR mio Økonomisk kapital 3, EUR mia. 17,5 17,3 17,9 17,5 17,9 Resultat pr. aktie, risikojusteret, EUR 0,12 0,16 0,18 0,47 0,47 Risikojusteret afkast af økonomisk kapital (RAROCAR), pct. 11,1 14,9 15,8 14,5 14,5 1 For valutakurser anvendt ved konsolidering af Nordea koncernen se note 1. 2 Tilpasset for 2. kvartal 2011, se note 1 for yderligere information. 3 Ultimo. 4 Inklusive resultatet for kvt. I henhold til det svenske finanstilsyns regler (ekskl. det ureviderede resultat for 3. kvt): Kernekapital EUR mio. (30. sep. 2010: EUR mio.), basiskapital EUR mio. (30. sep. 2010: EUR mio.), kernekapitalprocent 9,9 (30. sep. 2010: 10,1), solvensprocent 11,1 (30. sep. 2010: 11,8).

4 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Indholdsfortegnelse Makroøkonomien og de finansielle markeder... 5 Koncernens resultater og udvikling 3. kvartal kvartal Anden information... 7 Nyt finansielt mål... 7 Udlånsportefølje... 7 Kapitalgrundlag og risikovægtede aktiver... 8 Nordeas funding- og likviditetsaktiviteter... 8 Kvartalsoversigt, koncernen... 9 Forretningsområder Finansiel oversigt pr. forretningsområde Retail Banking Wholesale Banking Wealth Management Koncernfunktioner og Andre Kundesegmenter Regnskab Nordea koncernen Noter Nordea Bank AB (publ)... 45

5 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Makroøkonomien og de finansielle markeder Turbulensen på de finansielle markeder fortsatte i 3. kvartal med optrapningen af statsgældskrisen i Grækenland, den usikre udvikling i de øvrige PIIGS-lande og nedjusteringer af de makroøkonomiske forventninger. Den makroøkonomiske udvikling Den økonomiske vækst i USA, Europa og også vækstlandene i Asien er aftaget. Forventningerne til de nordiske økonomier er blevet nedjusteret. Væksten i Sverige og Norge er fortsat robust i år, men ventes at aftage markant næste år. Væksten i Finland er ligeledes robust, mens den i Danmark er skrøbelig, da BNP faldt ultimo 2010 og primo Begge lande står over for finanspolitiske stramninger, men de offentlige finanser er betydelig bedre end eksempelvis gennemsnittet for euroområdet. Sandsynligheden for yderligere renteforhøjelser i de nordiske økonomier blev betydelig mindre i 3. kvartal. Udviklingen på de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder var i 3. kvartal kraftigt påvirket af den finansielle og politiske udvikling i både Europa og USA. De finansielle markeder var præget af ekstreme forhold, der ikke er set siden sammenbruddet i Lehman Brothers i 2008 og den europæiske statsgældskrises udbrud i Krisen i PIIGS-landene tog fart igen hen over sommeren, da Grækenland havde brug for endnu en hjælpepakke, og obligationsrenterne i Italien og Spanien steg. De europæiske politikere lancerede en ny stabilitetsfond (EFSF), der skal understøtte eurolande og deres obligationsmarkeder. I USA hævede Kongressen gældsloftet i ellevte time. Efterfølgende nedjusterede Standard & Poor s for første gang i historien USA s rating fra AAA. Kombineret med nedjusteringer af væksten i USA øgede det usikkerheden på de finansielle markeder, og risikofyldte aktiver kom under pres. Hen mod slutningen af kvartalet forsøgte centralbankerne at understøtte markederne og bankernes likviditet. Renteforhøjelserne blev sat i bero, og Den Europæiske Centralbank genindførte langfristede repofaciliteter og yder endvidere ubegrænset USD-funding hen over årsskiftet. Der var en stærk bevægelse mod aktiver med lav risiko, som fx CHF og tyske statsobligationer, samt mod andre valutaer, som fx NOK. På valuta- og obligationsmarkederne blev den ekstreme volatilitet ledsaget af springende priser og meget lav likviditet, hvilket gjorde risikostyring til en stor udfordring. Koncernens resultater og udvikling 3. kvartal 2011 Indtægter De samlede indtægter faldt 11 pct. i forhold til kvartalet før til EUR mio. Nettorenteindtægter Nettorenteindtægter steg i forhold til 2. kvartal til EUR mio. Nettorenteindtægter steg i forretningsområderne primært som følge af den positive udvikling i udlån samt en ekstra bankdag i 3. kvartal. Nettorenteindtægter i Group Corporate Centre steg i 3. kvartal hovedsageligt som følge af refinansiering af forfalden langfristet funding til en lavere markedsrente. Udlån til erhvervskunder Udlån til erhvervskunder eksklusive reverseforretninger steg 1 pct. i 3. kvartal opgjort i lokal valuta. De gennemsnitlige udlånsmarginaler steg i kvartalet primært i Corporate Merchant Banking. Udlån til privatkunder Boligudlånet steg 2 pct. i lokal valuta i forhold til kvartalet før. Den samlede marginal på boligudlån steg primært i Sverige og Norge. Indlån fra erhvervs- og privatkunder Det samlede indlån steg til EUR 185 mia. Det er en stigning på 1 pct. i lokal valuta eksklusive repoforretninger. De gennemsnitlige indlånsmarginaler for privatog erhvervskunder steg i kvartalet. Group Corporate Centre Nettorenteindtægter steg til EUR 105 mio. mod EUR 76 mio. kvartalet før delvis som følge af refinansiering af forfalden langfristet funding til en lavere markedsrente. Gebyrer og provisionsindtægter, netto Nettogebyrer og provisionsindtægter faldt 7 pct. til EUR 582 mio. Faldet kan primært henføres til opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter og andre provisionsindtægter. Provisionsudgifter til stabilitetsfonde på EUR 12 mio. faldt noget i forhold til kvartalet før og vedrørte udelukkende Sverige. Gebyrer og provisionsindtægter fra opsparing og kapitalforvaltning Opsparingsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter faldt 8 pct. i 3. kvartal til EUR 329 mio. som følge af lavere gebyrer og provisionsindtægter fra kapitalforvaltning og lavere modtagne kurtager og depotgebyrer. Kapital under forvaltning faldt 7 pct. til EUR 178 mia.

6 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling og udlån Gebyrer og provisionsindtægter fra betalingsformidling steg 4 pct. til EUR 223 mio. som følge af højere indtægter fra kort. Udlånsrelaterede gebyrer og provisionsindtægter lå uændret på EUR 160 mio. Nettoresultat af poster til dagsværdi Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 69 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 111 mio. Resultatet af kundedrevne forretninger var stort set uændret, mens det samlede resultat var negativt påvirket af øget volatilitet og udvidelser af spænd i obligationsmarkederne, lavere renter og svage aktiemarkeder, der påvirkede beholdningerne og periodisering af gebyrindtægter på en gebyrreserveringskonto i livsforsikringsaktiviteterne. Kapitalmarkedsindtægter i kundeområderne Kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter udviklede sig fortsat godt med et nettoresultat af poster til dagsværdi på EUR 242 mio., hvilket er stort set uændret i forhold til kvartalet før (EUR 254 mio.). Ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter Nettoresultat af poster til dagsværdi fra ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter, dvs. indtægter fra håndtering af den underliggende risiko i kundetransaktioner, faldt til EUR -58 mio. mod EUR 59 mio. kvartalet før. Group Corporate Centre Nettoresultat af poster til dagsværdi i Group Treasury faldt til EUR -86 mio. mod EUR 3 mio. kvartalet før, hvilket primært kan tilskrives aktiebeholdningerne, hvoraf den indirekte beholdning af aktier i Pandora tegnede sig for EUR -36 mio. Life & Pensions Nettoresultat af poster til dagsværdi i Life faldt 71 pct. til EUR 15 mio., da gebyrer for i år ikke indregnes fuldt ud i de traditionelle livsforsikringsaktiviteter i Danmark, og gebyrindtægterne er periodiseret på en gebyrreserveringskonto. Bufferne udgjorde 4,4 pct. af de forsikringsmæssige hensættelser ultimo 3. kvartal eller EUR 1,1 mia., hvilket er et fald på 3,4 procentpoint i forhold kvartalet før. Indre værdis metode Resultat af kapitalinteresser udgjorde EUR -4 mio. mod EUR 13 mio. kvartalet før. Resultatet fra ejerandelen i Eksportfinans var EUR -7 mio. (EUR 7 mio.). Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter var EUR 23 mio. mod EUR 24 mio. kvartalet før. Udgifter De samlede omkostninger, eksklusive omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio. i forbindelse med implementeringen af det nye normale, faldt 3 pct. i forhold til kvartalet før til EUR mio. Personaleudgifter faldt 1 pct. til EUR 739 mio. eksklusive omstruktureringsomkostninger, og andre omkostninger faldt 6 pct. til EUR 455 mio. eksklusive omstruktureringsomkostninger. Faldet skyldes sæsonbetonede påvirkninger og tiltag for at begrænse omkostningsvæksten. Antallet af medarbejdere (fuldtid) ultimo 3. kvartal faldt 1 pct. i forhold til ultimo 2. kvartal. I forhold til 3. kvartal 2010 steg antallet af medarbejdere (fuldtid) dog noget. Omkostningsprocenten var 59 eksklusive omstruktureringsomkostninger, hvilket er en stigning i forhold til kvartalet før. Hensættelser til præstationsbaserede lønninger i 3. kvartal udgjorde EUR 49 mio. mod EUR 45 mio. kvartalet før. Reduktion i antallet af medarbejdere For at nå den forventede omkostningseffektivitet og lønsomhed i det nye normale planlægger Nordea at reducere antallet af medarbejdere i 2011 og 2012 med ca , heraf i hhv. Danmark, Finland og Sverige og i Norge. Omstruktureringsomkostninger på EUR 171 mio. i forbindelse med tiltag for at øge omkostningseffektiviteten er indregnet i 3. kvartal under Koncernfunktioner. Heraf udgør personaleudgifter EUR 148 mio., og andre udgifter og afskrivninger EUR 23 mio. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto udgjorde EUR 112 mio. inklusive en tilbageførsel af hensættelsen til den danske indskydergarantiordning vedrørende Amagerbanken på EUR 27 mio. og en hensættelse i forbindelse med Max Banks konkurs på EUR 15 mio. Eksklusive denne hensættelse til indskydergarantiordningen udgjorde nedskrivningsandelen 16 bp (12 bp i 2. kvartal). Gruppevise nedskrivninger på udlån, netto var positive med EUR 66 mio. i 3. kvartal (positive med EUR 60 mio. i 2. kvartal), da ratingændringerne var positive. I de baltiske lande var nedskrivningsandelen 15 bp. Nedskrivninger på udlån, netto var EUR 26 mio. i Shipping, Offshore & Oil Services svarende til en nedskrivningsandel på 76 bp. Ordinært resultat Ordinært resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger faldt 22 pct. i forhold til kvartalet før. Skat Den effektive skatteprocent var 28,3 mod 26,2 kvartalet før og 25,9 i 3. kvartal Periodens resultat Periodens resultat eksklusive omstruktureringsomkostninger faldt 24 pct. i forhold til kvartalet før svarende til en egenkapitalforrentning på 8,5 pct.

7 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Udvandet resultat pr. aktie var EUR 0,10 (EUR 0,18 kvartalet før). Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat faldt 25 pct. i forhold til kvartalet før til EUR 485 mio. og 31 pct. i forhold til 3. kvartal kvartal 2011 Indtægter De samlede indtægter var fortsat høje i kvartal 2011 med en stigning på 2 pct. i forhold til samme periode i Nettorenteindtægter steg 6 pct. i forhold til kvartal Udlånet steg 6 pct., og indlånet steg 12 pct. Udlåns- og indlånsmarginalerne steg i forhold til sidste år. Gebyrer og provisionsindtægter, netto fortsatte en stærk stigning, hele 17 pct. i forhold til kvartal Nettoresultat af poster til dagsværdi faldt 24 pct. i forhold til samme periode i De kundedrevne kapitalmarkedsaktiviteter var fortsat stærke med voksende forretningsomfang, mens resultaterne fra Group Treasury og ikke-allokerede kapitalmarkedsindtægter faldt. Resultat af kapitalinteresser var EUR 27 mio., og andre indtægter udgjorde EUR 69 mio. Udgifter I forhold til samme periode i 2010 steg de samlede omkostninger 11 pct. Personaleudgifter steg 14 pct. Opgjort i lokal valuta og eksklusive omstruktureringsomkostninger steg de samlede omkostninger og personaleudgifter 4 pct. Nedskrivninger på udlån, netto Nedskrivninger på udlån, netto faldt 34 pct. til EUR 472 mio. i forhold til samme periode i 2010 svarende til en nedskrivningsandel på 20 bp (34 bp). Ordinært resultat Ordinært resultat faldt 2 pct. i forhold til samme periode i Skat Den effektive skatteprocent i kvartal var 26,6 i forhold til 26,3 i Periodens resultat Periodens resultat faldt 2 pct. i forhold til samme periode i 2010 til EUR mio. Risikojusteret resultat Risikojusteret resultat var EUR mio., hvilket er uændret i forhold til samme periode i omkostningerne på 2 procentpoint i kvartal 2011 i forhold til samme periode i Anden information Nyt finansielt mål Nordea har besluttet at erstatte de tidligere finansielle mål med ét enkelt: en egenkapitalforrentning på 15 pct. under normaliserede makroøkonomiske forhold. De tiltag, der nu gennemføres, kombineret med fortsat fokus på effektivitet vil øge egenkapitalforrentningen betydeligt over de kommende to år. Nordea holder kapitalmarkedsdag i London 26. oktober, hvor koncernledelsen præsenterer den strategiske retning, det finansielle mål og de nye forretningsområder. Udlånsportefølje Det samlede udlån udgjorde EUR 333 mia. svarende til en stigning på 2 pct. i forhold til kvartalet før. Kreditkvaliteten i udlånsporteføljen var fortsat god i 3. kvartal med positive ratingændringer i porteføljen af erhvervsudlån. Forbedringer i kreditkvaliteten resulterede i en reduktion af de risikovægtede aktiver på ca. EUR 1,9 mia. eller 1,1 pct. Andelen af værdiforringede lån, brutto faldt til 135 bp af det samlede udlån som følge af en stigning i værdiforringede udlån og i det samlede udlån. Værdiforringede udlån, brutto steg 2 pct. i forhold til kvartalet før. De samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto faldt noget til 48 pct. fra 50 pct. ultimo 2. kvartal. Nedskrivningsandele og værdiforringede lån 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 4.kvt. 3.kvt. Basispoint af udlån Nedskrivningsandel koncernen ann. 16¹ 12¹ 22¹ heraf individuelle heraf gruppevise Nedskrivningsandel Retail Banking 20¹ 14¹ 17¹ Andel værdiforr. lån br., koncernen, bp ikke-nødlidende 58% 59% 58% 59% 55% - nødlidende 42% 41% 42% 41% 45% Samlet nedskriv.pct., koncernen, bp Samlede nedskriv. ift. værdiforr. lån, br. koncernen² 48% 50% 51% 52% 54% ¹ Nedskrivningsandel ekskl. hensættelser til den danske indskydergarantiordning. Inklusive disse hensættelser: hhv.14, 15 bp og 31 bp for koncernen, 18, hhv. 18 bp og 30 bp for Retail Banking. ² Samlede nedskrivninger i forhold til værdiforringede lån, brutto. Effekten af valutakursudsving bidrog til en stigning i indtægterne på 2 procentpoint og en stigning i

8 Nordea Kvartalsrapport 3. kvartal (47) Markedsrisici Rentebærende værdipapirer og gældsbeviser udgjorde EUR 100 mia. ultimo 3. kvartal, hvoraf livsforsikringsaktiviteterne tegnede sig for EUR 27 mia., og likviditetsbufferen og handelsbeholdningen for den resterende del. Stats- og kommuneobligationer udgør 30 pct. af porteføljen, og realkreditobligationer 33 pct. eksklusive pantsatte værdipapirer for EUR 12 mia. Den samlede markedsrisiko målt som VaR faldt til EUR 46 mio. i 3. kvartal mod EUR 77 mio. i 2. kvartal. Alle risikokategorier målt som VaR faldt, men den lavere renterisiko var den væsentligste drivkraft bag nedgangen i den samlede risiko. Markedsrisici 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 3.kvt. EUR mio Samlet risiko, VaR Renterisiko, VaR Aktiekursrisiko, VaR Valutakursrisiko, VaR Kreditspændsrisiko, VaR Spredningseffekt 35% 46% 38% 59% Balancen De samlede aktiver i balancen steg 17 pct. i forhold til ultimo 2. kvartal til EUR 671 mia. Stigningen skyldes primært, at markedsværdien af derivater er øget. Effekten af kreditrisici er dog betydelig mindre, da risiciene i de underliggende transaktioner styres via sikkerhedsstillelse, netting-aftaler og andre tiltag. Kapitalgrundlag og risikovægtede aktiver Koncernens kernekapitalprocent eksklusive hybridkapital var 11,0 før overgangsbestemmelser ultimo 3. kvartal og lå på samme niveau som kvartalet før. Solvensprocenterne har været stort set stabile, da stigningen i risikovægtede aktiver er opvejet af indtjeningen. Stigningen i risikovægtede aktiver skyldes højere markedsværdier for derivater og øgede eksponeringer mod erhvervskunder. Det blev til dels opvejet af en fortsat forbedring af erhvervskundernes kreditkvalitet og aktiviteter til optimering af de risikovægtede aktiver. Den samlede effekt af den forbedrede kreditkvalitet påvirkede de risikovægtede aktiver med et fald på 1,1 pct. De risikovægtede aktiver før overgangsbestemmelser var EUR 183 mia. Det var en stigning på EUR 3,1 mia. eller 1,7 pct. i forhold til kvartalet før og en stigning på 0,7 pct. i forhold til 3. kvartal 2010, hvor de risikovægtede aktiver udgjorde EUR 181,7 mia. Før overgangsbestemmelserne i henhold til Basel II var kernekapitalprocenten eksklusive hybridkapital 11,0. Basiskapitalen på EUR 24,7 mia. overstiger kapitalkravet med EUR 7,1 mia., når der tages højde for overgangsbestemmelserne, og med EUR 10,1 mia. før overgangsbestemmelserne. Kernekapitalen på EUR 22,1 mia. overstiger kapitalkravet i henhold til søjle 1 før overgangsbestemmelserne med EUR 7,5 mia. Kapitalprocenter 3.kvt. 2.kvt. 1.kvt. 3.kvt. pct Før overgangsbest.: Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 11,0 11,0 10,7 10,4 Kernekapitalprocent 12,1 12,1 11,7 11,5 Solvensprocent 13,5 13,8 13,5 13,5 Efter overgangsbest.: Kernekapitalprocent ekskl. hybridkapital 9,2 9,3 9,1 9,1 Kernekapitalprocent 10,0 10,2 10,0 10,1 Solvensprocent 11,2 11,7 11,4 11,9 Nordea forbereder sig på den nye regulering, der øger kravene til kapital. Effekten af ændringerne vil være beskeden og overvåges omhyggeligt, så vi kan støtte vores kunder og aktionærer på den bedst mulige måde. Nordea er godt rustet til at overholde solvenskravene i de nye Basel-regler. Ultimo 3. kvartal udgjorde økonomisk kapital EUR 17,5 mia., hvilket er en anelse højere end ultimo 2. kvartal. Nordeas funding- og likviditetsaktiviteter De gennemsnitlige omkostninger til langsigtet funding var stort set uændrede i 3. kvartal. I 3. kvartal udstedte Nordea langfristet gæld for ca. EUR 4,5 mia., hvoraf udstedelse af svenske, norske og finske covered bonds på disse tre markeder samt på internationale markeder tegnede sig for ca. EUR 4,1 mia. Andelen af langsigtet funding var ultimo 3. kvartal ca. 64 pct. af den samlede funding (67 pct. ultimo 2. kvartal). I styringen af de langsigtede fundingrisici anvender Nordea et mål for det såkaldte funding gap og matching af den adfærdsbestemte løbetid af aktiver og forpligtelser. I styringen af kortsigtede likviditetsrisici bruger Nordea et mål, der i høj grad minder om Baselkomiteens Liquidity Coverage Ratio (LCR). Likviditetsbufferen består af meget likvide værdipapirer, der kan belånes i centralbanker, med kendetegn svarende til likvide aktiver i henhold til Basel III/kapitalkravsdirektiv IV. Bufferen udgjorde EUR 62 mia. ultimo 3. kvartal (EUR 58 mia. ultimo 2. kvartal). Nordea-aktien I 3. kvartal faldt Nordea-aktiens kurs på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm fra SEK 68,00 til SEK 56,20.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR 5.949 mio. (EUR 5.744 mio. i 1.-3.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2, 2012 Til Nasdaq OMX København og Pressen 8. februar 2012 For yderligere information, kontakt: ÅRSRAPPORT ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Resultat før skat på 345 mio.

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2013

Delårsrapport för första kvartalet 2013 TILLÄGG AV DEN 15 MAJ 2013 (DIARIE NR 13-5139) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 4 JUNI 2012 (DIARIE NR 12-5970) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske Bank A/S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Indhold. Årsrapport 2013

Indhold. Årsrapport 2013 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indhold LEDELSESBERETNING Jyske Bank-koncernen i hovedtal 2 Sammendrag 3 Året 2013 4 Basisindtjening før nedskrivninger på udlån mv. 8 Nedskrivninger på udlån mv. 9 Beholdningsindtjening

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM TILLÄGG NR 1 AV DEN 19 AUGUSTI 2011 (DIARIE NR 11-8365) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta utgör ett prospekttillägg till Danske

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT KONCERNEN 1. JANUAR 2012 31. MARTS 2012 RESULTAT s resultat før skat blev 1.788 mio. kr. mod 1.004 mio. kr. i 1.

Læs mere