Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet"

Transkript

1 Udbud af digitalt tv rapport fra embedsmandsudvalget under Kulturministeriet Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, april 2007 Forside: e-types A/S Udbud af digitalt tv er udarbejdet af et embedsmandsudvalg nedsat af kulturminister Brian Mikkelsen Oplag: Udkommer kun elektronisk Elektronisk udgave ISBN: Rapporten kan hentes på Kulturministeriets hjemmeside Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

2 Indhold 1. Udvalgets samlede anbefalinger Baggrund Hvor mange sendemuligheder (MUX) bør indgå i udbuddet? Forbehold for public service Programmæssige krav Dækning, standarder og andre tekniske spørgsmål Kompetencer Konkurrence Baggrund Udvalgets kommissorium og sammensætning mv Markedet for digitalt tv i Danmark Tv-kanaler Tv-distributionsmarkedet Forretningsmodeller for DTT Sendemuligheder (MUX) til rådighed Sendernet til rådighed efter Genève06-konferencen Mulighederne for anvendelse af digitalt sendernet før november Hvad omfatter udbuddet? Anvendelser Traditionelt tv Standard-tv-kanaler HD-TV Mobilt tv Andre anvendelser Hensyn ved allokering af sendemuligheder (MUX) Muligheden for at udbyde alle sendemuligheder samlet til en gatekeeper Kompressionsteknologier MPEG 2 og MPEG Forbehold for afsættelse af eventuel yderligere kapacitet til public service DRs ønsker til digital sendekapacitet Forbehold eller forhåndstildeling? Model: Forhåndstildeling af nyt DR-MUX Model: Forbehold baseret på kompensationsmekanisme Anbefaling Rammevilkår for udbuddet Længden af tilladelsesperioden Programmæssige krav...51

3 Free-tv Nabolands-tv Parlaments-tv Programpakker Ikke-kommercielt lokal-tv Dækning og frekvensanvendelse Åbne standarder og andre tekniske forhold Samarbejde med DR og TV 2/DANMARK A/S Information til borgerne Skønhedskonkurrence - krav og kriterier Krav, herunder kompetencer Skønhedskriterier...67 Programindhold...67 Opnåelse af dækning...68 Andre skønhedskriterier Håndhævelse Konkurrencemæssige konsekvenser Indledning Konkurrencemæssige overvejelser på de relevante markeder Distributionsmarkedet Indholdsmarkedet Konkurrenceudsætning Virksomhedskonstruktioner Anbefalinger vedrørende ejerskab og øvrig regulering af konkurrence Fire scenarier De af udvalget skitserede scenarier Rambølls egne vurderinger Rambølls resultater og konklusioner Anbefaling...89 Appendix DTT i andre lande...91 Nye DTT-modeller under udvikling...92 DTT i UK...92 DTT i Norge...94 DTT i Sverige...98 DTT i Finland DTT i Frankrig Litteratur Bilag...107

4 1. Udvalgets samlede anbefalinger 1.1. Baggrund Overgangen til digitalt tv i Danmark er i fuld gang, både for satellit-tv, kabel-tv og for tv via almindelig antenne. Det sidste kaldes ofte jordbaseret eller terrestrisk tv, eftersom det sendes fra tv-master, der er placeret på jorden. Digitalt terrestrisk tv, også kaldet DTT, blev lanceret i Danmark den 31. marts 2006, hvor DR og TV 2/DANMARK A/S i henhold til en tillægsaftale fra september 2003 til Medieaftalen begyndte at udsende public service-tv-kanalerne DR 1, DR 2 og TV 2 samt tegnsprogstolkede nyhedsprogrammer via DTT. Ved en fælles beslutning i teleforligskredsen og medieaftalekredsen blev det endvidere i juni 2005 besluttet at slukke for analogt tv med udgangen af oktober Denne beslutning dannede det overordnede grundlag for IT- og Telestyrelsens forhandling om nye digitale sendemuligheder på en international frekvenskonference, der afsluttedes i sommeren 2006 (Genéve06). Vigtigt for en vellykket digital overgang er imidlertid, at der kommer mere indhold på DTT. Ved den mediepolitiske aftale for , indgået den 6. juni 2006 mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, blev det derfor besluttet at fortsætte udbygningen af DTT i Danmark ved at udbyde digitale tv-sendemuligheder til en gatekeeper (dvs. en distributør/ operatør, som sammensætter tv-programpakker til seerne), som skal drive platformen på forretningsmæssige vilkår. Denne rapport er resultatet af arbejdet i det i henhold til medieaftalen nedsatte embedsmandsudvalg, som har haft til opgave at beskrive forskellige modeller for udbygningen af DTT og komme med anbefalinger til udbuddet, som forestås af Radio- og tv-nævnet. Udvalgets rapport vil i foråret 2007 indgå i den politiske proces, hvor regeringen sammen med de øvrige politiske partier bag den mediepolitiske aftale for træffer beslutning om de endelige vilkår for udbuddet, idet den overordnede fordeling af de digitale sendemuligheder mellem tv-formål og andre formål forinden skal være aftalt ved en fælles beslutning i medieaftalekredsen og teleforligskredsen, jf. bl.a. medieaftaleteksten Hvor mange sendemuligheder (MUX) bør indgå i udbuddet? Danmark har ved den internationale frekvenskonference i juni 2006 forhandlet sig til en række digitale tv-sendemuligheder, også kaldet multipleks eller MUX. På sigt vil Danmark få rådighed over 8 digitale tv-sendemuligheder. Sendemulighederne kan anvendes til såvel traditionelt tv som til mobil-tv dvs. tv, der modtages på mobiltelefo-

5 ner og andre håndholdte batteridrevne apparater og til andre formål, herunder interaktivt mobil-tv, mobilt/trådløst bredbånd og andre mobile applikationer, herunder e- bøger, e-shopping mv. En af de digitale tv-sendemuligheder (MUX 1) er allerede taget i anvendelse til public service-tv af det af DR og TV 2/DANMARK A/S i fællesskab ejede selskab I/S DIGI- TV. Der foreligger endnu ikke en teknisk plan for de øvrige sendemuligheder, men det forventes, at IT- og Telestyrelsen i løbet af 2007 vil kunne udarbejde en foreløbig sendeplan ( assignment plan ) med udgangspunkt i de eksisterende tv-sendemaster, hvorefter i alt 5 MUX vil kunne ibrugtages, når der lukkes for analogt tv den 31. oktober 2009, mens de resterende to MUX først vil være til rådighed på et senere tidspunkt mellem 2009 og 2015, alt afhængig af, hvornår vore nabolande lukker for analogt tv. Embedsmandsudvalget har bl.a. haft til opgave at overveje, hvilken betydning det har for gatekeepers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan, om der i første omgang stilles fra 3 til 5 DTT-sendemuligheder til rådighed for gatekeeperen. Til denne del af opgaven har udvalget indhentet bistand fra en ekstern rådgiver, Rambøll Telecom. Rambølls analyse viser bl.a., at det med de forudsætninger, der er lagt til grund (herunder vedrørende programmæssige bindinger for gatekeeper), er usikkert, om gatekeeper vil kunne etablere en bæredygtig forretningsplan ved kun 3 MUX. Derimod ses det at være muligt for gatekeeper at få overskud ved 4 MUX og under visse betingelser en endnu bedre økonomi ved 5 MUX. De sidste to MUX vurderes ikke at kunne bidrage positivt til forretningsplanen, da de først vil kunne ibrugtages relativt sent i tilladelsesperioden. På den baggrund anbefaler udvalget, at der fra politisk side træffes beslutning om udbud af enten 4 eller 5 MUX. Udvalget anbefaler i den forbindelse, at der gives mulighed for at anvende sendemulighederne til ikke bare traditionelt tv (herunder evt. HDTV), men også i et vist omfang til mobil-tv, idet der herved åbnes for en fremtidsrettet anvendelse af de digitale sendemuligheder og for fremme af den teknologiske udvikling på medieområdet. Udvalget anbefaler endvidere, at tilladelsesperioden fastsættes til 12 år fra udstedelsen af tilladelsen ultimo De sidste to MUX anbefaler udvalget afsat som en innovationsreserve eventuelt sammen med MUX 5, hvis man fra politisk side alene beslutter at udbyde 4 MUX til den kommende gatekeeper. Herved tilgodeses ønsket om at holde en andel af frekvensspektret tilbage, så man ikke på nuværende tidspunkt låser sig fast på en her- og nuallokering af alle sendemuligheder til i dag kendte teknologier og tjenester, jf. dog også anbefalingen vedr. muligheden for mobilt/håndholdt tv ovenfor. Endelig politisk stillingtagen til permanent anvendelse af innovationsreserven kan hensigtsmæssigt ske på et senere tidspunkt bl.a. på grundlag af den teknologiske og markedsmæssige udvikling mv. Det anbefales dog, at MUX 5 såfremt det ikke tildeles gatekeeper i den

6 mellemliggende tid, indtil der træffes politisk beslutning om anvendelsen af innovationsreserven, kan benyttes til tidsbegrænset forsøgsvirksomhed med både mobil-tv og andre anvendelser Forbehold for public service Ifølge medieaftalen skal der i tilladelsen til gatekeeper tages forbehold for, at der muligvis på et senere tidspunkt på baggrund af en politisk beslutning herom mod kompensation skal afleveres kapacitet i et nærmere fastsat omfang til DR og TV 2/DANMARK A/S, såfremt det måtte blive besluttet at øge antallet af public service-kanaler eller at disse skal sendes i HDTV-format. Udvalget anbefaler, at udmøntningen heraf sker ved, at der til ét af de MUX, der udbydes, knyttes et forbehold for afgivelse af kapacitet til public service mod kompensation. Dette MUX gives derfor i første omgang til gatekeeper for 3 år, regnet fra ultimo oktober Inden udgangen af 2011 skal der tages stilling til: - om forbeholdet skal effektueres - om forbeholdet skal forlænges i minimum yderligere 3 år eller - om forbeholdet skal opgives, hvorefter det pågældende MUX indgår i gatekeepers distributionstilladelse på linje med gatekeepers øvrige sendemuligheder. Når udvalget anbefaler denne løsning, skyldes det ikke mindst, at der herved sikres en udnyttelse af frekvenskapaciteten uafhængigt af, om DR i de kommende år vil få bl.a. økonomisk mulighed for at realisere sine ønsker for udbygning af public servicetilbud til seerne. For så vidt angår kompensation, anbefaler udvalget, at gatekeeper alene kompenseres ved, at DR (eventuelt også TV 2/DANMARK A/S) betaler en forholdsmæssig andel af gatekeepers finansierings- og driftsomkostninger fra det tidspunkt, hvor forbeholdet effektueres. Fastsættelsen af det/de konkrete kompensationsbeløb bør foretages af en uafhængig instans, alternativt ved voldgift. Gatekeeper vil i sin forretningsplan skulle kalkulere med risikoen for, at der fra 2012 ikke opnås nogen fortjeneste på den pågældende kapacitet Programmæssige krav Ifølge den mediepolitiske aftale for skal gatekeeper tilbyde et bredt og varieret programudbud, som inkluderer forskellige kategorier af kanaler såsom underholdningskanaler, nyhedskanaler, musikkanaler, populærvidenskabelige kanaler og sportskanaler. Programudbuddet skal endvidere omfatte: En af DR nyetableret børne/historie-tv-kanal Nabolands-tv

7 En kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser som et reelt alternativ til TV 2/de regionale TV 2-udsendelser Transmissioner fra Folketingets forhandlinger og høringer mv. ( parlaments-tv ) En kanal med regionale udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder og ikke-kommercielt lokal-tv For så vidt angår de i medieaftalen nævnte specifikke krav til programindhold anbefaler udvalget, at der i udbudsmaterialet stilles krav til gatekeeper om at distribuere: DRs børne/historie-tv-kanal en kanal med parlaments-tv en kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser, dog kun hvis en sådan eksisterer på udbudstidspunktet mindst én nabolands-kanal, der ikke nødvendigvis skal være den samme i de enkelte landsdele Udvalget anbefaler endvidere, at DRs børne/historie-tv- kanal og parlaments-tvkanalen skal kunne modtages gratis og ukodet af seerne. Der stilles ikke herudover krav om free-tv. Øvrige kanaler kan således sendes krypteret og som betalings-tv. Som det fremgår, indgår det i modsætning til, hvad der er lagt til grund i medieaftalen ikke i anbefalingen, at kanalen med de regionale TV 2-udsendelser og ikkekommercielt lokal-tv skal indgå i gatekeepers udbud. Baggrunden herfor er, at udvalget anbefaler, at denne kanal flyttes til MUX 1 (og udsendes af I/S DIGI-TV), primært fordi kapaciteten i dette MUX kun ses at være fuldt udnyttet i tidsrummet 17-20, hvor der sendes tegnsprogstolkning af nyhedsudsendelser. Udenfor dette tidsrum ses der derimod at være plads til yderligere en kanal ud over DR1, DR2 og TV 2. Såfremt anbefalingen følges, vil der i MUX 1 blive sendt ikke-kommercielt lokal-tv i dagtimerne frem til kl. 17 og om aftenen efter den regionale time kl Udvalget anbefaler, at Radioog tv-nævnet også efter overgangen til digitalt tv varetager udbud, udvalg og administrationen af programtilladelser til ikke-kommercielt lokal-tv. Det i medieaftalen angivne generelle krav om et bredt og varieret programudbud må anses for centralt i forhold til udbygningen af DTT. Udvalget anbefaler derfor, at byders planer/hensigtserklæringer for programudbuddet og den hertil knyttede forretningsmodel gøres til et skønhedskriterium. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at stille krav om, at planerne skal basere sig på aftaler med indholdsleverandører. Det anbefales endvidere, at der ved skønhedskonkurrencen lægges vægt på såvel antallet af kanaler, der tilbydes, som hvilken billedkvalitet (herunder HDTV), der tilbydes. Selv om antal kanaler og høj billedkvalitet indbyrdes er modstridende hensyn, idet høj billedkvalitet kræver større kapacitet og dermed alt andet lige giver færre kanaler ved anvendelse af samme kompressionsteknik, anses såvel billedkvalitet som antal tvkanaler at være til fordel forbrugerne, og der bør derfor ske en afvejning af begge disse

8 hensyn. I den forbindelse bemærkes, at anvendelse af en mere avanceret kompressionsteknik, end den der p.t. benyttes ved udsendelsen af public service-programmer, kan give mulighed for både flere kanaler og bedre kvalitet. Vægt på begge hensyn vil således kunne virke i retning af at fremme en effektiv frekvensudnyttelse. Endelig anbefaler udvalget, at følgende forhold gøres til skønhedskriterier: Omfanget af nabolands-tv (ud over minimumskravet) og eventuelt om disse kanaler er public service-kanaler i deres hjemlande Omfanget af parlaments-tv ud over minimumskrav Eventuelt tilbud om mobil-tv Plan for effektiv frekvensudnyttelse Udbud af så højt et antal pakker som muligt og mulighed for individuelt valg af kanaler Fremme af fair konkurrence mellem indholdsleverandørerne (sikring af mangfoldighed af leverandører og fair og lige behandling) For så vidt angår ændringer i programudbuddet efter udstedelsen af tilladelsen, anbefaler udvalget, at sådanne skal forhåndsgodkendes af Radio og tv-nævnet, evt. i form af passiv godkendelse inden for en fastsat frist Dækning, standarder og andre tekniske spørgsmål De nærmere retningslinier for udbuddet vil også skulle omhandle en række spørgsmål af mere teknisk art, såsom dækning, benyttelse af tekniske standarder, eventuelle krav til udarbejdelse og udsendelse af en elektronisk programguide (EPG) mv. Udvalget anbefaler for så vidt angår dækning, at der for alle gatekeepers MUX stilles krav om praktisk taget 100 pct. landsdækning, svarende til dækningskravet for MUX 1 (I/S DIGI-TV). Det lægges i den forbindelse til grund, at gatekeeper skal anvende samme beregningsmetode som I/S DIGI-TV. Det anbefales desuden, at det gøres til en skønhedsparameter, hvor hurtigt gatekeeper kan opnå fuld dækning for alle MUX. Hvad angår tekniske standarder, anbefaler udvalget, at der stilles krav om åbne standarder for såvel programmeringsgrænsefladen for applikationer (API) som for kryptering/adgangsstyring, hvilket bl.a. betyder, at brugerne vil kunne købe bokse frit i detailhandlen. Herudover anbefaler udvalget, at det stilles som krav til gatekeeper, at denne skal samarbejde med DR og TV 2/DANMARK omkring etablering af en fælles elektronisk programguide (EPG) samt om markedsføring og kundebetjening, f.eks. i form af etablering af et fælles kundecenter/call-center. Endvidere skal gatekeeper samarbejde med relevante parter om samordning af informationsindsatsen i forbindelse med udbygningen af DTT og analogt stop i 2009.

9 1.6. Kompetencer Det er væsentligt, at det foretagende, der får tilladelsen, har de kompetencer, der skal til for at drive en kommende DTT-platform på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde. Udvalget anbefaler på den baggrund, at byder skal kunne fremlægge og dokumentere, hvordan man enten selv eller gennem alliance/aftale med andre er i besiddelse af følgende kompetencer: Økonomisk og finansiel styrke til at løfte opgaven. Såvel opbygning og drift af sendernet som indgåelser af aftaler med tv-kanaler, opbygning af kundebase, markedsføring mv. vil kræve betydelige og forholdsvis langsigtede investeringer. Det er derfor vigtigt, at gatekeeper besidder tilstrækkelig soliditet og kan sandsynliggøre at kunne løfte denne investering. I den forbindelse bemærkes, at tilbuddene fra interesserede bydere vil skulle ledsages af en bæredygtig forretningsplan for hele tilladelsesperioden med en plan for planlagte markedsføringstiltag, estimater over kundetilgang og investeringer, bl.a. i lyset af, at de væsentligste investeringer til sendernet mv. vil blive foretaget i de første to år. Kendskab til succesfuld drift af betalings-tv, herunder rettighedshåndtering, pakketering af tv-kanaler og SMS-håndtering (Subscriber Management Service). Kendskab til drift eller håndtering af større kundecentre. Teknisk kompetence Konkurrence Det fremgår af udvalgets kommissorium, at udvalget bl.a. skal overveje, hvordan der i forbindelse med udbuddet kan tages de fornødne konkurrencemæssige hensyn, eksempelvis ved at foretagender, der har en stærk position på distributionsmarkederne eller indholdsmarkederne, ikke får mulighed for at varetage gatekeeper-funktionen alene. Udvalget har på baggrund af en analyse af de konkurrencemæssige forhold på de nævnte markeder samt af mulige former for konkurrenceudsætning overvejet, dels hvilke ejerskabskonstruktioner, som potentielt kan fremme konkurrencen, dels hvilke andre reguleringsmuligheder, der vil kunne tages i anvendelse med henblik på at fremme konkurrencen. Samlet anbefaler udvalget følgende retningslinier for udbuddet for så vidt angår ejerskabskonstruktionen for en gatekeeper: 1. Det konkurrencemæssige hensyn vedrørende ejerskabskonstruktioner er at afskære brancheaktørers indflydelse på gatekeeper, at afskære disses adgang til følsomme oplysninger samt at skabe det bedste fundament for en effektiv konkur-

10 rence til gavn for forbrugeren. Byderne skal derfor redegøre for, hvorledes de som gatekeeper vil forebygge konkurrencehæmmende initiativer, herunder for så vidt angår ejerskabskonstruktion. Dette hensyn vil indgå som et skønhedskriterium med betydelig vægt. Bydere enkelt eller konsortium uden tilknytning til aktører på det danske distributionsmarked, tv-marked eller markeder direkte beslægtet hermed vil ud fra det under punkt 1 nævnte hensyn til at undgå konkurrencehæmmende konstruktioner blive foretrukket. En sådan aktør kan ikke afhænde sin andel i gatekeeperselskabet uden at dette godkendes af Radio- og tv-nævnet. Såfremt afhændelsen sker til en brancheaktør, finder punkt 3-5 anvendelse. 3. Bud fra en nuværende brancheaktør på det danske marked alene vil ikke blive foretrukket, hvis der er andre tilstrækkeligt kvalificerede bud medmindre så danne bydere kan fremlægge overbevisende modeller for, hvordan risikoen for konkurrencebegrænsninger kan elimineres. 4. Bud fra et konsortium indeholdende en aktør, som har en betydelig tilstedeværelse på det danske mediemarked distributør eller indholdsleverandør vil ikke blive foretrukket, hvis der er andre tilstrækkeligt kvalificerede bud medmindre sådanne bydere kan fremlægge overbevisende modeller for, hvordan risikoen for konkurrencebegrænsninger kan elimineres. 5. Bud fra andre aktører på det danske mediemarked vil blive bedømt ud fra deres forslag til at forebygge konkurrenceforvridning. Bud, der i så henseende indeholder elementer som etablering af en uafhængig bestyrelse samt overbevisende modeller for sikring af afskæring af udveksling af konkurrentfølsomme oplysninger, vil blive foretrukket. Udvalget anbefaler endvidere, at Radio- og tv-nævnet pålægges at indhente en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen om de indkomne bud, der kan indgå i nævnets samlede stillingtagen til valg af gatekeeper. For så vidt angår DRs mulighed for at deltage i en gatekeeperkonstruktion som ikke er eksplicit omtalt i medieaftalen for anbefaler udvalget, at DR ikke får adgang til at byde hverken alene eller som deltager i et konsortium. Begrundelsen herfor er, at DRs hovedkanaler udsendes i et selvstændigt MUX, hvorfor hensynet til at sikre en tilfredsstillende distribution af public service-programmer ikke har samme vægt, som hvis disse programmer skulle distribueres af gatekeeper. Herudover finder udvalget, at driften af en DTT-platform vil være en opgave, der i størrelse og risiko vil ligge langt ud over, hvad DR ellers driver af kommerciel virksomhed som supplement til den public service-virksomhed, der er DRs kerneopgave.

11 2. Baggrund I dag modtager stort set alle danske husstande tv enten via kabel, via satellit (parabol), via almindelig antenne eller ved en kombination af disse. Det tv, som modtages med almindelig antenne, sendes gennem luften fra tv-master, der er placeret på jorden og betegnes derfor som jordbaseret eller terrestrisk tv. Alt afhængig af modtageforholdene kræves en udendørs tagantenne eller blot en stueantenne. Ligesom det gælder for de to andre distributionsformer, kan terrestrisk tv sendes ved hjælp af analog eller digital teknik. Den digitale teknologi rummer en række fordele for programforetagenderne og seerne eksempelvis giver den mulighed for udsendelse af flere tv-kanaler samt bedre billed- og lydkvalitet og interaktivitet. Men seerne skal for at kunne modtage digitalt tv anskaffe nyt digitalt modtageudstyr enten i form af digitale tv-apparater med indbygget digital tv-modtager eller i form af såkaldte set-top bokse, der gør det muligt at se programmerne på et almindeligt analogt tv-apparat. I Europa er overgangen til digital udsendelse af terrestrisk tv DTT i fuld gang, og det er i 2006 på europæisk plan besluttet, at analog udsendelse af terrestrisk tv ophører senest medio Den væsentligste fordel ved DTT i forhold til digital distribution via satellit og kabel er, at tv-udsendelserne kan modtages overalt også mobilt på en enkel og relativt billig måde. Herved bliver det muligt at få alle med i overgangen til digitalt tv. Samtidig vil indførelsen af DTT kunne give de nuværende satellit- og kabel-tv-platforme konkurrence og således give seerne/forbrugerne nye valgmuligheder og måske også lavere priser. I forhold til satellit og kabel har DTT dog også nogle ulemper. Det gælder ikke mindst en begrænset sendekapacitet, der gør, at der for DTT er langt snævrere grænser for, hvor mange kanaler, der kan sendes og/eller den billedkvalitet, de kan sendes i. Samtidig skal det tages i betragtning, at der er nye potentielt konkurrerende teknologier til DTT på vej, som for eksempel IPTV eller tv over internettet. I Danmark er overgangen til DTT også i gang. Den 31. marts 2006 begyndte DR og TV 2/DANMARK A/S således i henhold til en tillægsaftale fra september 2003 til Medieaftalen at udsende public service-tvkanalerne DR1, DR2 og TV 2 samt tegnsprogstolkede nyhedsprogrammer via DTT. Ved en fælles beslutning i teleforligskredsen og medieaftalekredsen er det endvidere i juni 2005 besluttet at slukke for analogt tv med udgangen af oktober Denne be-

12 slutning dannede det overordnede grundlag for IT- og Telestyrelsens forhandling om nye digitale sendemuligheder på den internationale frekvenskonference, der afsluttedes i sommeren 2006 (RRC-06). Vigtigt for en vellykket digital overgang er imidlertid, at der kommer mere indhold på DTT. Ved den mediepolitiske aftale for , indgået den 6. juni 2006 mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, blev det derfor besluttet at fortsætte udbygningen af DTT i Danmark ved at udbyde digitale tv-sendemuligheder til en kommerciel gatekeeper og samtidig afsætte licensmidler til en oplysningskampagne om lukningen af analogt tv. Oplysningskampagnen skal give en teknologineutral oplysning om de muligheder og valg, seerne i den forbindelse står overfor, mens udbuddet til en kommerciel gatekeeper skal afgøre, hvem der skal sende, hvilket programudbud på den del af digitalt tv, der nu udbydes. Hvad er en gatekeeper? En gatekeeper er på tv-området en distributionsvirksomhed, som sammensætter tv-programpakker til brugeren. Gatekeeperens kernekompetence er at pakketere tv-programmer samt at tilvejebringe systemer til abonnementshåndtering, kryptering/adgangsstyring samt markedsføring af programpakker, drift af kundeservice, fakturering mv. Udbuddet af sendemuligheder til en kommerciel gatekepeer som er fokus for denne rapport er således et led i en fire-trins raket for overgang til digitalt tv i Danmark: Trin 1 var at sikre distribution af de nuværende public service-programmer og nye tjenester via DTT, trin 2 at fastsætte en dato for analog slukning og tilvejebringe frekvenser til et stort og mangfoldigt udbud af indhold på DTT, trin 3 bliver at finde en operatør gatekeeper der kan levere dette udbud, og trin 4 at koordinere og facilitere en oplysningskampagne, der kan få hele befolkningen med i overgangen til digitalt tv. Denne rapport er resultatet af arbejdet i et embedsmandsudvalg, som har haft til opgave at beskrive forskellige modeller og komme med anbefalinger til forberedelse af udbuddet til en gatekeeper, dvs. til trin 3 i processen. Udvalgets rapport vil i foråret 2007 indgå i den politiske proces, hvor regeringen sammen med de øvrige politiske partier bag den mediepolitiske aftale for og den telepolitiske aftale, træffer beslutning om udbuddet af de jordbaserede digitale tv-sendemuligheder. Rapporten indeholder således en række anbefalinger relateret til Radio- og tvnævnets kommende udbud af en DTT-platform i Danmark til en gatekeeper, som skal forestå etableringen og driften af platformen. Udbuddet vil ske i henhold til radio- og fjernsynslovens 3 og 4, hvoraf det bl.a. fremgår, at kulturministeren kan fastsætte regler for udbuddet, herunder om vilkår for tilladelsen mv. Sådanne vilkår skal ses i lyset af, at gatekeeper med DTT-sendemulighederne får rådighed over sparsomme frekvensressourcer, der gør det muligt for gatekeeper at distribuere sine tilbud til modtagelse enkelt og relativt billigt overalt og evt. mobilt, jf. ovenfor. Udvalgets anbefalin-

13 ger tager, for så vidt angår tilladelsesvilkårene, udgangspunkt i den mediepolitiske aftale for , der indeholder en række overordnede retningslinier for udbuddet, jf. nærmere herom under de enkelte afsnit. Gatekeeper skal i øvrigt inden for de rammer, der fastlægges i tilladelsen drive platformen på fuldt forretningsmæssige vilkår. 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv. Udvalgets kommissorium Udvalgets opgave er jf. den mediepolitiske aftale for , indgået d. 6. juni 2006 mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at forberede udbuddet af en jordbaseret, digital tvplatform i Danmark til en operatør ( gatekeeper ), der skal drive platformen på forretningsmæssige vilkår. Udbuddet omfatter de jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder, som Danmark har forhandlet sig til på den internationale frekvenskonference i juni 2006, og som partierne bag medieaftalen og den telepolitiske principaftale i fællesskab beslutter, skal anvendes til tv-formål. Dog indgår de sendemuligheder, som DR og TV 2/DANMARK A/S i henhold til særskilt tilladelse allerede benytter til ukrypteret udsendelse af DR1, DR2 og TV 2 s hovedkanal mv. ikke i udbuddet. Tilsvarende gælder eventuelle yderligere sendemuligheder, som det af partierne bag medieaftalen inden udbuddet måtte blive besluttet at anvende til public service-formål. Udbuddet kan efter nærmere aftale mellem partierne bag medieaftalen og den telepolitiske principaftale også omfatte sendemuligheder til andre tjenester, der udsendes via de jordbaserede, digitale tv-sendemuligheder. Udbuddet finder sted i form af skønhedskonkurrence. Det fremgår herudover af den mediepolitiske aftale, at der ved forberedelsen af udbuddet skal lægges følgende overordnede retningslinier til grund hvad angår krav til gatekeeper: Gatekeeper skal tilbyde et bredt og varieret programudbud, som inkluderer forskellige kategorier af kanaler såsom underholdningskanaler, nyhedskanaler, musikkanaler, populærvidenskabelige kanaler og sportskanaler. Programudbuddet skal endvidere omfatte o o En af DR nyetableret børne/historie-tv-kanal nabo-lands-tv

14 o o o en kanal med lokale/regionale nyhedsudsendelser som et reelt alternativ til TV 2/de regionale TV 2-udsendelser transmissioner fra Folketingets forhandlinger og høringer mv. ( parlaments-tv ), og en kanal med regionale udsendelser fra de regionale TV 2-virksomheder og ikke-kommercielt lokal-tv Der skal i tilladelsen til gatekeeper tages forbehold for, at der muligvis på et senere tidspunkt på baggrund af en politisk beslutning herom mod kompensation skal afleveres kapacitet i et nærmere fastsat omfang til DR og TV 2/DANMARK A/S, såfremt det måtte blive besluttet at øge antallet af public service-kanaler eller at disse skal sendes i HDTV-format. Gatekeeper kan udbyde betalings-tv, dvs. der er adgang til at kryptere programmerne Gatekeeper kan udbyde såvel kanaler, som er etableret i Danmark, og som skal overholde de danske reklameregler, som udenlandske kanaler, der skal overholde reklamereglerne i deres respektive hjemlande (svarende til situationen i fællesantenneanlæg). Det overlades til gatekeeperen at afgøre, i hvilket omfang der skal sendes i HDTV -format og kanaler med henblik på mobil modtagelse. Gatekeeper skal forpligtes til at medvirke til at etablere et fast samarbejde med DR og TV 2/DANMARK A/S omkring markedsføring og kundebetjening mv. Gatekeeper skal forpligtes til at medvirke i et netværkssamarbejde mellem relevante ministerier, DR, TV 2/DANMARK A/S, gatekeeperen og branchen med henblik på at samordne informationsindsatsen omkring udbygningen af jordbaseret, digitalt tv og analogt stop i Udvalget skal som led i sit arbejde og på grundlag af drøftelser med branchen overveje og beskrive forskellige modeller for etableringen af en jordbaseret digital platform med udgangspunkt i ovenstående retningslinier. Herunder skal særligt søges belyst muligheden for ved udbuddet at tage forbehold for så vidt angår kapacitet til public service-formål, herunder antallet af sendemuligheder, samt konsekvenserne af eventuelle krav om anvendelse af en vis andel af sendekapaciteten til free-tv og af eventuelle krav vedrørende fordelingen af programudbuddet i programpakker. Desuden skal udvalget i lyset af de ovennævnte bindinger fsva programudbuddet på platformen mv. og i lyset af forventningerne til den teknologiske udvikling, herunder udviklingen i kompressionsteknologi overveje, hvilken betydning det har for gatekeepers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan, om der i første omgang stilles fra 3 til 5 DTT-sendemuligheder til rådighed for gatekeeperen.

15 Udvalget skal endvidere overveje, hvordan der i forbindelse med udbuddet af gatekeeper-funktionen kan tages de fornødne konkurrencemæssige hensyn, eksempelvis ved at foretagender, der har en stærk position på distributionsmarkederne eller indholdsmarkederne, ikke får mulighed for at varetage gatekeeper-funktionen alene. Udvalget skal basere sine overvejelser på dialog med repræsentanter for branchen og forskningsinstitutioner (i form af møder, høringer eller andet). Udvalget skal endvidere i sit arbejde inddrage erfaringer fra udlandet med indførelse af jordbaseret, digitalt tv. Udvalget skal på baggrund af sine overvejelser udarbejde (evt. alternative) forslag til overordnede retningslinier for et kommende udbud af de jordbaserede, digitale tvsendemuligheder. På baggrund heraf og efter forelæggelse for partierne bag den mediepolitiske aftale udarbejder Kulturministeriet udkast til bekendtgørelse med retningslinier for Radio- og tv-nævnets udbud af de digitale tv-sendemuligheder, jf. radio- og fjernsynslovens 3, stk. 3. Bekendtgørelsesudkastet udsendes i almindelig høring. Udvalgets sammensætning Udvalget har bestået af følgende repræsentanter for ministerier mv.: Afdelingschef Jesper Hermansen, Kulturministeriet (formand) Kontorchef Lars M. Banke, Kulturministeriet Specialkonsulent Lene Gelting, Kulturministeriet Fuldmægtig Tine Bröchner, Kulturministeriet Chekonsulent Merete Storr-Hansen, Videnskabsministeriet Kontorchef Sune Rahn, IT- og Telestyrelsen Kontorchef Henrik Brodersen, IT- og Telestyrelsen (udtrådt pr. 15. januar 2007) Chefkonsulent Kasper Nyrup Madsen, IT- og Telestyrelsen Fuldmægtig Emil Fanikke Kiær, Finansministeriet Fuldmægtig Hanne Petersen, Finansministeriet Fuldmægtig Michael Klöcker, Konkurrencestyrelsen Fuldmægtig Mette Scharling Forbrugerstyrelsen (fra 4. december 2006) Sekretariatsbetjeningen af udvalget har været varetaget af Mediesekretariatet v/ specialkonsulent Julie Haagen og specialkonsulent Jette Fievé. Direktør Erik Nordahl Svendsen, Mediesekretariatet, har deltaget i flere udvalgsmøder. Udvalgets arbejde Udvalget påbegyndte sit arbejde i oktober 2006 og har holdt i alt 9 møder. Indledningsvis koncentrerede udvalget sig om at identificere de centrale problemstillinger og områder, der skulle indgå i rapporten og at drøfte disse med branchen på et dialogmøde, som blev afholdt mandag den 6. november 2006 samt med repræsentanter fra forskningsverdenen på et møde den 20. november Endvidere har udvalgets formandskab og se-

16 kretariat den 22. december 2006 foretaget en studietur til Norge, som for nyligt har gennemført et udbud af digitalt jordbaseret tv til en gatekeeper. I november 2006 blev det af partierne bag medieaftalen besluttet at udvide udvalgets kommissorium, således at udvalget også skulle overveje, hvilken betydning det har for gatekeepers mulighed for at opstille en bæredygtig forretningsplan, om der i første omgang stilles fra 3 til 5 DTT-sendemuligheder til rådighed for gatekeeperen. Udvalget besluttede at indhente konsulentbistand til denne del af opgaven, som bl.a. indebærer beregning af forskellige forretningsmæssige scenarier. Konsulentfirmaet Rambøll blev valgt til opgaven og afleverede onsdag d. 24. januar sin rapport til udvalget. Set i lyset af bl.a. udvidelsen af udvalgets kommissorium besluttede partierne bag medieaftalen d. 25. januar at udskyde fristen for udvalgets aflevering af sin rapport til Kulturministeriet fra 1. februar til marts Den 1. februar har udvalget som grundlag for dialog med branchen lagt et foreløbigt udkast til rapport uden konklusioner og anbefalinger på Mediesekretariatets hjemmeside med henblik på indsamling af kommentarer fra branchen. Udvalget har den 5. februar 2007 afholdt endnu et dialogmøde med branchen, hvor udvalget har præsenteret det foreløbige udkast og bedt branchen fremsætte sine bemærkninger 1 hertil senest den 12. februar 2007.

17 4. Markedet for digitalt tv i Danmark Tv-markedet er et sammenhængende marked gående fra tv-kanalens indkøb af rettigheder til fremvisning, gennem en distributør, hos forbrugeren. Markedet er illustreret i figur 1. Rettigheder Tv-kanaler Distributør Antenneforening Forbruger Udbuddet af DTT vil have betydning for dels markedet for udbud af tv-kanaler (up stream markedet) dels markedet for distribution af tv (down stream markedet). Udbuddet vil også have betydning for andre afledte markeder, som f.eks. tv-reklame markedet og markedet for teknisk udstyr til DTT (f.eks. bokse, tv-apparater m.v.). Disse markeder, som alene vil blive påvirket indirekte af udbuddet, vil ikke blive beskrevet nærmere her Tv-kanaler Markedet for udbud af tv-kanaler i Danmark består potentielt af en meget stor række af kanaler. På grund af kapacitetsbegrænsninger i de forskellige distributionsnet, begrænses antallet af væsentlige tv-kanaler til ca. 40. Såvel i kabelnetværket som på satellit-!" #$$ %&'(' )&'(' )&* + '

18 markedet er det dog muligt at modtage flere kanaler ved hjælp af særlige ekstraabonnementer og teknisk udstyr. Tv-kanaler tilbydes i varierende omfang til seere i Danmark via de forskellige distributionsformer beskrevet i afsnit 4.2. De mest sete tv-kanaler måles ugentligt af Gallup, og det er som udgangspunkt konkurrencen mellem disse kanaler (koncerner bag kanalerne), som er interessant for udpegningen af DTT-gatekeeperen. Det bemærkes, at tendensen går i retning af mere skræddersyede, segmentbaserede tv-kanaler, idet tv-stationer i større koncerner har et ønske om at fordele det brede indhold på flere kanaler. På den måde kan tv-selskabet fastholde flere seere på koncernniveau og samtidig vise et bredt sortiment af indhold. Derfor har kommercielle tv-stationer i dag et utal af kanaler, hvor film, sport, historie osv. er spredt på specialkanaler. Dette gælder også public service-tv-stationer, hvilket bl.a. kan illustreres af DR på radiosiden/dab, samt de udenlandske erfaringer fra bl.a. BBC i England og SVT i Sverige 3. De 10 mest sete tv-kanaler i Danmark fremgår af tabel 1 nedenfor. Som det fremgår, er danskernes klart foretrukne kanaler TV 2 og DR 1, der ligesom DR 2 allerede sendes digitalt i dag.!"# $!"# *De årige regnes i branchen som den kommercielt mest attraktive målgruppe Kilde: Gallups TV-meter, Antal minutter set af hver enkelt person pr. år.,'- )*)'.&' digitale specialkanaler på DTT.

19 I tabel 2 ses fordelingen af seertallene på koncernniveau.!" #" 1 TV 2 40 pct. 2 DR 33 pct. 3 MTG/Viasat 9 pct. 4 SBS 6 pct. Kilde: Gallups TV-meter Som det fremgår af tabel 2, er public service-stationerne også på koncernniveau de mest sete programforetagender. I tabel 3 vises danskernes primære og sekundære tv-kanaler, når bortses fra public service-kanalerne. Med primære kanaler menes tv-kanaler, som ugentligt ses 4 af mindst halvdelen af de husstande, der har mulighed for at modtage kanalen, mens sekundære kanaler er kanaler, som ugentlig ses af under halvdelen af de mulige husstande. $%&& " '&" Primære kanaler TV TV TV 2 Zulu 5 56 Kanal Kanal Sekundære kanaler TV 2 Charlie 4 43 Discovery Channel 2 32 Cartoon Network 3 29 TV 2 Film 2 28 Animal Planet 1 25 MTV 1 19 Viasat Sport 1 0,6 14 TV6 0,4 13 *Udover DR1, DR2 og TV 2 Dette måles af Gallups TV-Meter som kanalernes ugentlige dækning (reach) 5 Kilde: Mediesekretariatet og Gallups TV-Meter. Opgjort som tv-kanalers husstandsseertal i eget univers, dvs. i de husstande som faktisk kan modtage kanalen (uge 45-48, 2006)

20 Som det fremgår af tabellen er de primære kanaler (øverst) snarere brede end specialiserede kanaler, mens de sekundære kanaler kan betegnes som niche- eller temakanaler, der er specialiseret efter indhold (Discovery, TV 2 Film, Animal Planet, Viasat sport) og/eller efter målgruppe (Cartoon Network, MTV) Tv-distributionsmarkedet Markedet for distribution af tv-kanaler i Danmark består dels af forskellige distributionsformer, dels af forskellige virksomheder. Som udgangspunkt er der tre distributionsformer alle steder i Danmark nemlig det jordbaserede distributionssystem, satellit og kabeldistribution. Flere steder er der fire distributionsformer, idet bl.a. fibernet i disse år udrulles i stort omfang af el-selskaberne, jf. nærmere nedenfor. Modtagelse af tv via jordbaserede sendernet er tilgængelig for ca. 99 pct. af de danske husstande. Ca. 18 pct. af husstandene modtager i dag tv alene via det jordbaserede (analoge) net. Jordbaseret tv modtages desuden i sommerhuse, campingvogne og lystbåde på i alt op mod anslået lokaliteter. Opgjort i forhold til antal tv-apparater, findes der i Danmarks 2,4 mio. husstande i alt 5,3 mio. tv-apparater, hvoraf der modtages jordbaseret tv på ca. 2 mio. apparater 6. Hertil kommer, at langt de fleste af de i alt 16 pct. husstande med satellitmodtagelse samtidig modtager TV 2 via egen antenne. Som det fremgår af figur 2 nedenfor har en stor del af husstandene kabel- eller satellit-tv.!(! Kabel-tv er inklusiv fællesantenneanlæg. Kilde: MedieDanmark Statistikbanken og TNS Gallup. 6 Jf. undersøgelse af Epinion for DR i foråret Undersøgelsen viste, at der var ca. 5,3 mio. tvapparater i danske husstande, hvoraf ca. 1,9 mio. udelukkende modtager signal fra de terrestriske sendere. Kabel-tv (Koax- eller hybridnet) Tv via fibernet Satellit-tv (DTH) Jordbaseret tv (tag- og stueantenne)

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Vi blænder op for digitalt tv

Vi blænder op for digitalt tv Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del ilag 221 Offentligt December 2008 overblik liv klar til digitalt tv Den 31. oktober 2009 erstattes det analoge signal til antenne-tv med et digitalt. Hvad kommer det

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES!

Læs og gem! Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark. Er du klar til det nye? Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Læs og gem! Det gamle tv-signal til antenner SLUKKES! Er du klar til det nye? Vigtig viden om overgangen til digitalt tv i Danmark Det gamle tv-signal til antenner går på pension Gennem mere end et halvt

Læs mere

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020

Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelse af frekvensbehov til antenne-tv og mulighederne for at frigøre 700 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd efter 2020 Undersøgelsen er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Kulturministeriet

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

FRA ANALOG TIL DIGITAL

FRA ANALOG TIL DIGITAL Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 29 Offentligt Kulturudvalget, Christiansborg den 28. oktober 2009 Generaldirektør Kenneth Plummer, DR Specialkonsulent Carsten Corneliussen, DR Medier Distribution/DIGI-TV

Læs mere

EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009

EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009 Politik EU har besluttet at al analogt TV skal slukkes senest i 2012 I Danmark slukker det analoge TV-signal den 1. november 2009 Vil man se dansk TV efter 1. november 2009 skal man have en digital modtager,

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Mediepolitisk aftale for 2007-2010

Mediepolitisk aftale for 2007-2010 1 6. JUNI 2006 Mediepolitisk aftale for 2007-2010 Der er enighed mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt

KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 2140 1015 KBH. K WWW.KUM.DK. Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 157 Offentligt KULTURMINISTERIET NYBROGADE 2 POSTBOKS 24 5 KBH. K WWW.KUM.DK Medieudspil_omslag3.indd Medieudspil_omslag3.indd Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 57 Offentligt MEDIER TIL TIDEN FLERE MULIGHEDER, MERE

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11

Distribution af tv-kanaler. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Distribution af tv-kanaler Konkurrence- og Forbrugeranalyse 07.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for tv-distribution og forbrugernes muligheder for selv at vælge de tv-kanaler,

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker på samme tid. Her kan

Læs mere

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt

Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Kulturudvalget, Europaudvalget 2005 KUU Alm.del Bilag 123, KOM (2005) 0204 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler

Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Grundpakkens radio og tv-kanaler Fra 13.1.2012 med 1 ny og senere i januar i alt 3 nye danske HD kanaler Som du får for dit årlige kontingent på 1.068 kr. i 2012 + du får adgangen til at kunne købe hele

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Oplæg til. Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank

Oplæg til. Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank Oplæg til Grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank I det følgende skitseres en række eksempler på grundtabeller i MedieDanmark Statistikbank. Eksemplerne har foreløbigt status af forslag. Grundtabellerne

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks.

Digital kortlæser. Se: Digital modtagerboks. Få styr på de nye ord og udtryk VADUM ANTENNEFORENING Formand Carl Nielsen Kasserer John Andersen Tlf.: 98 27 17 42 Tlf.: 98 27 17 86 Næstformand Torben Østerbæk Tlf.: 98 27 17 38 16:9 format Størrelsesforholdet

Læs mere

Adgang til nabolandskanaler i Norden

Adgang til nabolandskanaler i Norden Adgang til nabolandskanaler i Norden Advokat An n Gr e w Pf e i f f e r UBO sekretariatet v/lassen Ricard Adgang til nabolandskanaler i Norden er utroligt vigtigt af flere årsager, såsom fx sprogforståelse

Læs mere

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger.

Notat. Beredskabsstyrelsen, Bilbranchen, Forbrugerombudsmanden, KODA og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen afgav høringssvar uden bemærkninger. Notat Høringsnotat - høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 og udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Europaudvalget 2005 UVT Alm.del Bilag 131, KOM (2005) 0204 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet Erhvervs- og vækstministeriet Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø 15. december 2011 Sendt via e-mail til mob@itst.dk Høringssvar vedr. udkast til auktionsmateriale over 800 MHz-frekvensbåndet

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen TV, dvs. TV i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde

Læs mere

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee

Få styr på de nye ord og udtryk. en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee Få styr på de nye ord og udtryk en ordbog fra Dansk Kabel TV og YouSee 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet (bredde x

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat.

16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. Teknisk ordbog 0 9 16:9 format Størrelsesforholdet (bredde x højde) på widescreen tv, dvs. tv i bredformat. 4:3 format Størrelsesforholdet på ældre tv. Mange tv-stationer sender i 16:9 format, som på tv

Læs mere

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014

HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 HOVEDRESULTATER DTT-PLATFORMENS UDVIKLING OG KONSEKVENSER VED BRUG AF 700 MHZ-BÅNDET TIL MOBILT BREDBÅND BRANCHEMØDE AUGUST 2014 1 VORES OPGAVE 1. Hvad er den forventede udvikling i DTT-platformen frem

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

Udkast til. Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse Udkast til Bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse I medfør af 90, stk. 1, og 93, stk. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening

Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Lancerer nye boxe i foråret 2012 Digitale begreber og tekniske muligheder i Jyllinge Kabel-TV Forening Her kan du læse om dine mange tekniske tv muligheder i foreningen og hos Stofa/Canal Digital, nemlig

Læs mere

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K./. Til Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologis orientering vedlægges

Læs mere

Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) i høring.

Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT) i høring. Notat Høringsnotat for bekendtgørelse af udbud af DTT-sendemuligheder 8. november 2017 Kulturministeriet sendte den 19. maj 2017 udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv.

Høring om frit valg af tv-distributør i boligforeninger mv. Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Att.: Lene Gelting Sendt per email: kum@kum.dk, lgp@kum.dk Dok. ansvarlig: CHB Sekretær: Sagsnr: s2015-852 Doknr: d2015-17561-21.1 4. januar 2016 Høring om

Læs mere