IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. Betænkning nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. Betænkning nr."

Transkript

1 IT-kriminalitet Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1417

2 5 København 2002 DELBETÆNKNING VIII OM IT-KRIMINALITET INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Resumé 17 KAPITEL 2. ALMENE PROBLEMSTILLINGER IT-relateret kriminalitet Informationssystemer IT-sikkerhed og strafferetten Lovgivning specielt vedrørende IT-relateret kriminalitet Lovgivning i de andre nordiske lande Island Norge Sverige Finland Forbudet i straffelovens 1 mod visse analogislutninger Straffelovens 21 om forsøg og 23 om medvirken 37 KAPITEL 3. INFORMATIONSKRÆNKELSER Indledning Adgangsmidler Adgangsmidler til kommercielle informationssystemer m.v Radio- og tv-udsendelser 48

3 Andre kommercielle informationstjenester Calling cards, NUI-koder m.v Adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer Midler til tilvejebringelse af adgangsmidler Reguleringens indhold og form Straffelovens 263, stk Industrispionage m.v Ophavsretslovens 76 om piratkopiering Straffelovens KAPITEL 4. BETALINGSKRIMINALITET Indledning Elektroniske penge Betalingskort Falske betalingskort Uretmæssig besiddelse af ægte betalingskort Betalingskortnumre Midler til produktion og tilegnelse af betalingskort/-numre Andre elektroniske kontooverførsler Misbrug af andres teleforbindelser 108 KAPITEL 5. ELEKTRONISKE DOKUMENTER Indledning Straffelovens 163 om erklæringer Straffelovens om dokumenter Vildledende afsenderbetegnelser 123 KAPITEL 6. HÆRVÆRK M.V Indledning Sletning Ændring Hindren af brug Virus Udvalgets overvejelser vedrørende hærværk 137

4 Straffelovens KAPITEL 7. TILTALE- OG EFTERFORSKNINGSSPØRGSMÅL Offentlig påtale Terminalefterforskning Europarådets konvention om IT-kriminalitet 156 KAPITEL 8. UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRKNINGER Adgangsmidler Adgangsmidler til kommercielle informationssystemer Adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer Midler til tilegnelse af bl.a. adgangsmidler Straffelovens 263, stk Industrispionage m.v Piratkopiering Straffelovens Betalingskriminalitet Elektroniske penge Betalingskort, betalingskortnumre m.v Misbrug af andres teleforbindelser Elektroniske dokumenter Straffelovens Dokumentfalsk og straffelovens Straffelovens Vildledende afsenderbetegnelser Datahærværk m.v Datahærværk Straffelovens Offentlig påtale Terminalefterforskning 183 BILAG: Europarådets konvention om IT-kriminalitet 185

5 8

6 9 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet blev nedsat den 21. oktober Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet: Udvalget skal have til opgave at fremkomme med forslag, der kan tage højde for den udvikling, som de ændrede økonomiske kriminalitetsmøn-stre og den moderne teknologi fører til. Med henblik på en sådan forstærket indsats mod den ny tids kriminalitet skal udvalget gennemgå straffelovens berigelsesforbrydelser samt vurdere behovet for skærpelser af strafniveauet for økonomisk kriminalitet, herun-der i forhold til andre forbrydelsestyper. Udvalget skal behandle særlovgivningen, herunder navnlig behovet for ændringer af skatte- og afgiftslovgivningen med henblik på at imødegå økonomisk kriminalitet. Også selskabslovgivningen, hvidvasklovgivnin-gen og den finansielle lovgivning skal behandles i

7 10 denne sammenhæng. Endvidere skal de internationale tiltag på området, herunder i EU-regi, indgå i arbejdet. Udvalget skal tillige overveje længere forældelsesfrister på en række om-råder. Af andre spørgsmål, der kan behandles, er revisorernes rolle, medvirken af sagkyndige dommere ved sagernes behandling ved domstolene og en øget forskningsindsats vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets anden opgave bliver at gennemgå navnlig straffeloven og rets-plejeloven med henblik på at sikre tidssvarende bestemmelser om data-kriminalitet. Gennemgangen skal således bl.a. omfatte straffelovens bestemmelser om urigtige erklæringer og dokumentfalsk og om industrispionage. Endvidere skal udvalget vurdere de kriminalitetsformer, som informa-tionssamfundet, herunder de elektroniske opslagstavler, giver mulighed for. Udvalget skal også overveje ændringer af retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden i lyset af de nye telekommunikationsformer. Endelig skal udvalget vurdere, hvordan ressourcerne anvendes bedst mu-ligt i kampen mod den økonomiske kriminalitet Udvalgets sammensætning Formand Landsdommer Hans Henrik Brydensholt Østre Landsret Øvrige medlemmer Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet Afdelingschef Preben Bialas

8 11 Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susan Bramsen Fødevareministeriet Landsdommer Bent Carlsen Dommerforeningen (til juli 1999) Direktør Jørgen Christiansen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Politimester Michael Clan Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (til december 1999) Politimesterforeningen (fra december 1999) Professor, lic. jur. Vagn Greve Københavns Universitet Fuldmægtig Alexander Houen Skatteministeriet (fra december 1998 til marts 2001) Fuldmægtig Annemette Vestergaard Jacobsen Skatteministeriet (til oktober 1998) Fuldmægtig Helle Jahn Erhvervsministeriet (fra august 1998) Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet Konsulent Claus Kargo Skatteministeriet (fra marts 2001)

9 12 Statsadvokat Flemming Kjær Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra december 1999 til november 2000) Statsautoriseret revisor Jesper Koefoed Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Juridisk direktør, advokat Lau Kramer Foreningen Registrerede Revisorer FRR Fuldmægtig Lisbeth Krener Erhvervsministeriet (til august 1998) Advokat, dr. jur. Sysette Vinding Kruse Advokatrådet (til marts 1999) Professor Lars Bo Langsted Aalborg Universitet Landsdommer Kaspar Linkis Dommerforeningen (fra juli 1999) Kontorchef Kirsten Mandrup Økonomiministeriet Politimester Annemette Møller Politimesterforeningen (til december 1999) Konsulent Lene Nielsen Dansk Industri Advokat Erik Overgaard Advokatrådet Advokat Jakob Lund Poulsen Advokatrådet

10 13 (fra november 2001) Generalsekretær Henrik Rothe Advokatrådet (fra marts 1999 til november 2001) Statsadvokat Henning Thiesen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra november 2000) Sekretariat Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Statsadvokatassessor Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Fuldmægtig Birgitte Grønborg Juul Justitsministeriet (til marts 1998) Fuldmægtig Lennart Houmann Justitsministeriet (fra marts 1998) 1.3. Udvalgets arbejde Udvalget har på baggrund af kommissoriets emner nedsat 7 arbejdsgrupper, der udarbejder rapporter til udvalget til brug for udvalgets beslutninger og forslag. Arbejdsgrupperne er opdelt således: Arbejdsgruppe 1 : Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 2 : Straffeloven. (Formand : Vagn Greve) Arbejdsgruppe 3 : Særlovgivningen.

11 14 (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 4 : Rådgivere. (Formand : Lars Bo Langsted) Arbejdsgruppe 5 : Domsforhandling m.v. (Formand : Bent Carlsen (til juli 1999), Kaspar Linkis (fra juli 1999)) Arbejdsgruppe 6 : Datakriminalitet. (Formand : Mads Bryde Andersen) Arbejdsgruppe 7 : Forskning. (Formand : Lars Bo Langsted) Udvalget har besluttet, at det afgiver delbetænkninger, når en emnekreds er færdigbehandlet, således at udvalgets indstillinger løbende kan gøres til genstand for de videre politiske overvejelser. Udvalget har herved især lagt vægt på, at nogle af de behandlede spørgsmål skal behandles i flere arbejds-grupper, og at en betænkning vedrørende samtlige de i kommissoriet nævn-te problemstillinger derfor først ville kunne foreligge på et meget senere tidspunkt end færdiggørelsen af en del af de indeholdte problemstillinger. Udvalget har tidligere afgivet følgende delbetænkninger: Delbetænkning I vedrørende udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt hæleri og anden efterfølgende medvirken (betænkning nr. 1371/1999). Delbetænkning II vedrørende børnepornografi og IT-efterforskning (be-tænkning nr. 1377/1999). Delbetænkning III vedrørende rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økono-misk kriminalitet (betænkning nr. 1379/1999). Delbetænkning IV vedrørende transaktioner mellem nærtstående parter (be-tænkning nr. 1388/2000).

12 15 Delbetænkning V vedrørende straffelovens 289 m.v. berigelseskriminali-tet rettet mod offentlige midler (betænkning nr. 1396/2001). Delbetænkning VI vedrørende straffelovens 296 og 302 (betænkning nr. 1415/2002). Delbetænkning VII vedrørende forskning i økonomisk kriminalitet (betænk-ning nr. 1416/2002). Denne delbetænkning bygger på en delrapport fra arbejdsgruppe 6, der be-handler spørgsmål vedrørende datakriminalitet. Denne delrapport er deref-ter behandlet i arbejdsgruppe 2, der behandler spørgsmål vedrørende straf-feloven. Betænkningen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udviklingen i IT-kriminaliteten medfører, at der er behov for at foretage ændringer i straffe-loven. Arbejdsgruppe 6 har ved behandlingen af spørgsmålet om datakriminalitet haft følgende sammensætning: Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen (formand) Københavns Universitet Direktør Jan Carlsen Instituttet for Datasikkerhed Fuldmægtig Hans Jakob Paldam Folker Finanstilsynet Politiassistent Jan Friis Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (til august 1998) Rigspolitichefens afd. A, Rejseafdelingen (fra august 1998) Advokat Michael Goeskjær Advokatrådet Statsautoriseret revisor Carsten Heilbuth KPMG C. Jespersen

13 16 Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Fuldmægtig Helle Jahn (fra august 1998) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fuldmægtig Gunnar Kappel (til januar 1999) EU-direktoratet Fuldmægtig Lisbeth Krener (til august 1998) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kontorchef Jens Kruse Mikkelsen Justitsministeriet Sikkerhedschef Kjell Olsen (til november 1998) UNI-C Vicekriminalkommissær Ronald Pedersen Rigspolitichefens afd. A, Rejseafdelingen Sikkerhedschef Ole Stampe Rasmussen UNI-C Kriminalassistent Kim Aarenstrup Københavns politi, Afdeling B, CCU Statsadvokatassessor Jens Madsen (sekretær) Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Som nævnt er rapporten fra arbejdsgruppen vedrørende datakriminalitet derefter behandlet i arbejdsgruppe 2, der har haft følgende sammensætning ved behandlingen: Professor, lic. jur. Vagn Greve (formand) Københavns Universitet Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen

14 17 Københavns Universitet Politimester Michael Clan Politimesterforeningen Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet Statsadvokatassessor Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Kontorchef Jens Kruse Mikkelsen Justitsministeriet Advokat Jakob Lund Poulsen (fra november 2001) Advokatrådet Generalsekretær Henrik Rothe (til november 2001) Advokatrådet Fuldmægtig Lennart Houmann (sekretær) Justitsministeriet 1.4. Resumé Betænkningen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt udviklingen på ITom-rådet gør, at der er behov for at justere de strafferetlige regler. Den om-handler endvidere nogle spørgsmål om påtale og terminalefterforskning. I kapitel 2 gennemgås den hidtidige udvikling i retstilstanden frem til den 1. januar 2002 og lovgivningen i de andre nordiske lande. I kapitel 3 behandles forskellige spørgsmål om informationskrænkelser.

15 18 Udvalget finder, at der bør indsættes nye bestemmelser i straffeloven, der vedrører handlingerne 1) at skaffe sig eller videregive adgangsmidler til kommercielle informa-tionssystemer samt 2) erhvervsmæssigt at sælge, at udbrede i en videre kreds eller at videregive et større antal adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssyste-mer samt at skaffe sig eller videregive adgangsmidler til visse særligt beskyttelsesværdige ikkekommercielle informationssystemer. Et mindretal i udvalget finder endvidere, at der tillige bør indsættes en be-stemmelse, der vedrører handlingerne at producere, skaffe sig, besidde eller videregive midler til fremskaffelse af adgangsmidler eller betalingskortnumre med forsæt til uberettiget anvendelse. Udvalget finder endvidere 1) at strafferammen i straffelovens 263, stk. 2, bør forhøjes, 2) at markedsføringslovens 10 bør udvides til også at finde anvendelse på andre med lovlig adgang til virksomheden, og at der bør indsættes en bestemmelse i straffeloven om kvalificerede overtrædelser af markedsfø-ringslovens 10, 3) at ophavsretslovens 76, stk. 2, bør ændres således, at også udbredelse i form af placering af ophavsretligt beskyttede værker på net, hvorfra en videre kreds kan downloade, bliver omfattet, og at der bør indsættes en bestemmelse i straffeloven om kvalificerede overtrædelser af bestem-melsen, samt 4) at straffelovens 153 bør ophæves. I kapitel 4 behandles forskellige spørgsmål om betalingskriminalitet. Udvalget finder, at der bør indsættes bestemmelser i straffeloven om 1) falske elektroniske penge samt handlingerne 2) at producere, skaffe sig, besidde med henblik på uberettiget anvendelse eller videregive oplysninger, der identificerer et betalingsmiddel, der er tildelt andre, eller genererede betalingskortnumre.

16 19 Udvalget finder, at de gældende regler vedrørende misbrug af andres tele-forbindelser er dækkende og foreslår ingen ændringer på dette område. I kapitel 5 behandles forskellige spørgsmål om elektroniske dokumenter. Udvalget finder, at bestemmelsen i straffelovens 163 er tilstrækkeligt dæk-kende og foreslår ingen ændringer på dette område. Udvalget finder, at den nugældende bestemmelse om dokumentfalsk i straf-felovens 171 bør ændres, så den også omfatter elektroniske dokumenter, og begrænses til alene at omfatte hensigtsdokumenter. Ændringen får også betydning for straffelovens 173 og 174. Udvalget finder tillige, at straf-maksimum for dokumentfalsk bør nedsættes. Udvalget finder endvidere, at også straffelovens 175 bør ændres, så den omfatter elektroniske dokumenter og bøger, samt at brugen af bøger også bør medtages i bestemmelsens stk. 2. Udvalget har herudover overvejet, om der er behov for en særlig regulering vedrørende meddelelser med vildledende afsenderbetegnelse. Udvalget har ikke fundet, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at foreslå en sær-lig regulering. I kapitel 6 behandles forskellige spørgsmål om datahærværk. Udvalget foreslår, at straffelovens 293, stk. 2, ændres således, at den klart omfatter rådighedshindren ad elektronisk vej. Det foreslås endvidere, at strafferammen forhøjes, og at bestemmelsen undergives betinget offentlig påtale. Udvalget foreslår endvidere, at strafferammerne i straffelovens 193 for-højes, og at bestemmelsens stk. 2 kun skal dække groft uagtsomme forhold. I kapitel 7 behandles spørgsmål om offentlig påtale, terminalefterforskning og Europarådets konvention om ITkriminalitet.

17 20 Udvalget foreslår, at ophavsretslovens 82, stk. 1, om overtrædelser af op-havsretslovens 76, stk. 2, og 77, stk. 2, ændres således, at den betingede offentlige påtale suppleres med, at der endvidere kan påtales, hvis almene hensyn kræver det. Udvalget foreslår endvidere, at der indsættes en generel bestemmelse i rets-plejelovens 720 om, at en anmeldelse anses som en begæring om påtale, medmindre andet fremgår af anmeldelsen. Kapitel 8 indeholder udvalgets udkast med bemærkninger.

18 21

19 22 KAPITEL 2 ALMENE PROBLEMSTILLINGER 2.1. IT-relateret kriminalitet Begreberne datakriminalitet, edb-kriminalitet og IT-relateret krimina-litet kan defineres og bliver defineret på mange måder. F.eks. anvendte Straffelovrådet i betænkning nr. 1032/1985 om datakriminalitet begrebet datakriminalitet i egentlig forstand om de strafbare handlinger, der rum-mer en anvendelse af den for databehandling særegne teknik med hensyn til registrering, opbevaring, bearbejdelse og brug af oplysninger 1, og begrebet datakriminalitet i vid forstand om de strafbare handlinger, der ligger før eller efter databehandlingen 2 eller består i tyveri af udstyr eller fysisk hær-værk mod det. Udvalget har valgt at se på et bredt kriminalitetsområde for at dække alle områder, hvor en handlings strafbarhed eller strafværdighed påvirkes af, at den har berøring med informationsteknologi enten derved, at handlingen er udført ved hjælp af informationsteknologi (herefter IT), eller således at den retter sig mod et informationsteknologisk system (herefter IT-system). Det har derfor set på de strafbare eller eventuelt strafværdige handlinger, hvor IT indgår som mål eller middel eller forudsætning for handlingen. Udvalget har dog valgt at holde den kriminalitet udenfor, der alene retter sig mod sy-stemet som en fysisk ting, f.eks. tyveri eller ødelæggelse af hardware, fordi der utvivlsomt allerede er fuldt tilstrækkelig strafferetlig dækning, og fordi det informationsteknologiske aspekt ved sådan kriminalitet ikke har selvstændig betydning. 1 Som eksempler nævnes uberettiget tilføjelse, ændring eller slettelse af oplysninger, indgreb i programmer etc. og at skaffe sig kendskab til oplysninger eller programmer ved uberetti-get brug af anlægget. 2 Som eksempler nævnes forfalskning af grundmateriale eller udskrifter, undladelse af at gøre opmærksom på fejl ved en databehandling og modtagelse af penge, der hidrører fra datakriminalitet.

20 23 Udvalget har set på informationskrænkelser i bred forstand (både adgangs-midler, spredning og tilegnelse), enkelte spørgsmål om berigelseskriminali-tet, elektroniske dokumenter og hærværk Informationssystemer Udvalget har beskæftiget sig med, hvorledes et informationssystem kan og bør defineres. Problemet er her som på andre områder af IT-retten at informationssystemer med nutidens teknologi ikke fremtræder i nogen homogen form. Hvor de første IT-systemer var forholdsvis enkle at iden-tificere, er der igennem det 50-årige udviklingsforløb, som er gennemløbet, siden de første computere så dagens lys i slutningen af 40-erne, sket en mar-kant ændring i IT-systemernes funktion og opbygning. Hvor man således tidligere kunne identificere en computer, indgår infor-mationsteknologi i dag i stort set alle områder af samfundslivet. Vælger man f.eks. at lovregulere den uretmæssige adgang til et informationssystem, vil en sådan lovregulering ramme en vid mangfoldighed af informationssystemer; ikke alene erhvervsmæssige IT-anvendelser (f.eks. til regnskabsføring, pro-duktstyring, planlægning og informationssøgning), men også offentligretlige systemer (f.eks. til skatteopkrævning og trafikstyring) og helt private syste-mer (f.eks. til dekodning af tv-signaler). 3 Disse afgrænsningsproblemer kan henføres til den eksplosive udvikling, der er sket i forholdet mellem IT-systemers pris og funktion. En almindelig borger i det moderne samfund anvender således adskillige chips og compu-tersystemer hver eneste dag, hvad enten der er tale om indstilling af alarm-funktionen i et digitalt ur, om betjening af digitale voice mails systemer via telefonen eller om søgning i digitale informationssystemer. 3 Se for en nærmere gennemgang af informationsteknologiens historie Mads Bryde Ander-sen, IT-retten (2001), s

21 24 Den del af udviklingen, der vedrører netsystemer, er allerede beskrevet i ud-valgets delbetænkning II 4, men gentages for helhedens skyld her: Gennem de seneste år er IT-udviklingen forstærket eksponentielt gen-nem udviklingen af det verdensomspændende Internet. Navnlig udviklin-gen af den internet-teknologi, der almindeligvis går under betegnelsen the World Wide Web (også kaldet WWW), har understøttet en række nye for-mer for informationsudveksling med heraf følgende retlige (herunder strafferetlige) implikationer. Gennem the World Wide Web forbindes et antal databaser, hvis infor-mationsindhold hver for sig fremtræder med en ensartet grafisk bruger-grænseflade de såkaldte hjemmesider. Når en bruger ved hjælp af en computer, der er programmeret med en såkaldt webbrowser, retter hen-vendelse til en anden computer, hvori der findes en sådan hjemmeside, reagerer hjemmesiden ved at afgive information til brugeren, hvorved hjemmesiden fremtræder på brugerens skærm eller kopieres til brugerens disk. På denne måde kan brugeren også indgå aftale med hjemmesidens indehaver og ved brug af forskellige teknologier gennemføre betalinger. Der indgår flere former for operatører i opbygningen af Internettets struk-tur. Disse internetoperatører kan opdeles således 5 : 1) Netværksoperatører, der alene stiller den overordnede teknologi til rå-dighed. 2) Internetudbydere, der etablerer adgangen til Internettet. Disse kan opdeles i: a) Content Providers, der tilvejebringer den information, der er tilgæn-gelig. b) Hosts, der udlejer plads på serveren til kunder eller stiller nyhedsgrupper til rådighed på sin newsserver. c) Access Providers, der sælger adgang til Internettet (hvilket almindeligvis omfatter funktioner og adgang til the World Wide Web). 4 Betænkning nr. 1377/1999 om børnepornografi og om IT-efterforskning, s. 18 f. 5 Opdelingen er den, Helen Holdt har anvendt på s. 301 ff. i IT-retlige emner af Peter Blume, Helen Holdt, Ruth Nielsen og Thomas Riis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Se også Mads Bryde Andersen, IT-retten (2001), s. 158 f., der med udgangspunkt i E-handelsdirektivet 2000 opdeler i tre typer af Internet-leverandørfunktioner: Internetadgang (IAP, Internet Access Provider), Internet-tjenester (ISP, Internet Service Provider) og Internet-informationsindhold (ICP, Internet Content Provider).

22 25 Udviklingen indebærer som en naturlig konsekvens også en øget risiko for retsstridig brug af disse teknologier. En opgørelse over antallet af værts-computere (hosts) 6 viser hosts pr. juli 1998 og hosts pr. januar Internettet indebærer næsten ubegrænsede muligheder for formidling af information og kommunikation, men også nye muligheder for kriminalitet og nye efterforskningsproblemer. De seneste tal vedrørende værtscomputere (hosts) er pr. juli 1999, pr. januar 2000, pr. juli 2000, pr. januar 2001, pr. juli 2001 og pr. januar Spørgsmålet om brugen af forskellige sikkerhedsløsninger ved anvendelsen af internet-teknologi herunder retten til at anvende kryptering, retsvirk-ningerne af såkaldt digitale signaturer, brug af firewall -teknologi m.v. behandles i andre fora. 7 Som det fremgår nedenfor i afsnit 2.3 har udvalget dog fundet anledning til at nævne den strafferetlige betydning af, at ofre for IT-relaterede kriminalitet ikke har taget den slags metoder i anvendelse IT-sikkerhed og strafferetten Udvalget behandler i det følgende primært spørgsmålet om, hvorvidt udvik-lingen på IT-området indicerer, at der er behov for nye eller ændrede straf-febestemmelser. Udvalget behandler derimod ikke de meget væsentlige spørgsmål om, hvilke sikkerhedstiltag der bør påhvile den enkelte IT-bru-ger. Det er naturligvis meget væsentligt, at der etableres den bedst mulige sikker-hed omkring betalinger og kommunikation via Internettet, 6 Hobbes Internet Timeline. (http://info.isoc.org./guest/zakon/internet/history/hit.html.) 7 Eksempelvis skal IT-sikkerhedsrådet ifølge kommissoriet for rådet således tilbyde offent-lige myndigheder samt virksomheder og borgere den højeste faglige rådgivning inden for IT-sikkerhedsområdet og i den forbindelse påpege de menneskelige og samfundsmæssige risici og interesser, som den moderne informationsteknologi giver anledning til.

23 26 således at den strafferetlige beskyttelse kun får betydning i praksis, hvor disse sikkerheds-tiltag viser sig utilstrækkelige. 8 Domstolene lægger også ved strafudmålingen vægt på, om der har været en rimelig sikkerhed og kontrol, eller om mangelen på samme har øget fristel-sesmomentet (på grund af ringe opdagelsesrisiko) og muliggjort, at krimi-naliteten har fået et særlig stort omfang. 9 Det er væsentligt, at virksomheder selv sørger for at have en forsvarlig orga-nisation, der giver en rimelig høj grad af IT-sikkerhed både i relation til an-satte og i relation til eksternes mulighed for at få adgang til systemet. Det skal i den forbindelse fremhæves, at revisors generelle edb-kontrol også om-fatter muligheden for ikke-autoriseret brug eller adgang som et almindeligt led i den vurdering af virksomhedens sårbarhed, der indgår i going concern-vurderingen. 10 Udvalget har imidlertid også lagt til grund, at der kan være uopdagede sik-kerhedsrisici ved systemerne, som brugeren ikke kan tage højde for. Dertil kommer, at sikkerhedskravene må tilgodese systemets praktiske anvende-lighed og være økonomisk realistiske Lovgivning specielt vedrørende IT-relateret kriminalitet I straffelovens almindelige del findes de generelle bestemmelser om bl.a. straffe, forsøg og medvirken, der som udgangspunkt gælder for alle 8 Dette samspil mellem reguleringerne er også fremhævet i OECDs Guidelines for the Security of Information Systems fra 26/ Disse guidelines fremhæver både behovet for at sikre systemerne bedst muligt og betydningen af, at misbrug kriminaliseres, og at der er fornøden jurisdiktionskompetence i sagerne. I Danmark er der med udgangspunkt i britiske normer i 1999 af Dansk Standard vedtaget Norm for edb-sikkerhed, der dels beskriver de basale krav til sikringsforanstaltninger, der som minimum skal være etableret, for at en virksomhed kan påberåbe sig, at den lever op til normen, og dels en række skær-pede sikringsforanstaltninger, hvor der er krav om eller særligt behov for dette. 9 Dette kom særlig klart til udtryk i præmisserne til de første domme om berigelse ved hjælp af edb-transaktioner. Nogle af dommene er refereret af Ulla Høg i EDB og EDB-kriminalitet, Anklagemyndighedens Årsberetning 1981, s. 56 ff. 10 Jfr. Carsten Heilbuth i Inspi nr. 8/89 s. 15 ff. om revisionsvejledning nr. 14 om revision i virksomheder, som anvender edb.

24 27 straf-febestemmelser. Straffebestemmelser findes dels i straffelovens specielle del, dels i særlove. Udvalget har overvejet, om IT-kriminalitet skulle reguleres i en særlov om IT-kriminalitet, i et særligt kapitel i straffelovens specielle del eller i enkelte paragraffer i særlove og straffeloven. Resultatet af udvalgets overvejelser er, at det findes mest naturligt fortsat at vælge den hidtidige løsning, hvor der i de tilfælde, hvor der skønnes at være behov for specialregler, indsættes sådanne i sammenhæng med den øvrige strafferetlige regulering på det pågældende område. Udvalget har herved især lagt vægt på, at ITrelateret kriminalitet i vidt omfang er og fortsat bør være dækket af de nugældende straffebestemmelser. Udvalgets udgangspunkt for overvejelserne har været både den lovgivning, der vedrører IT-relateret kriminalitet, og den øvrige straffelovgivning. Den-ne strafferetlige ramme er sammenholdt med ITudviklingen og de mis-brugssituationer, udvalget enten kender eksempler på eller vurderer som realistiske situationer. På denne baggrund er det vurderet, om misbrugs-situationen allerede er kriminaliseret, og, i det omfang dette ikke er tilfældet, om der bør ske en kriminalisering, herunder om der i nogle situationer skal være en særskilt strafferetlig beskyttelse, der ligger tidligt i handlingsfor-løbet. Straffelovrådet afgav i marts 1985 betænkning nr. 1032/1985 om datakrimi-nalitet på baggrund af en anmodning fra Justitsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt de gældende bestemmelser i straffeloven var tilfredsstillende udformet med henblik på gerningstyper, der havde forbindelse med elektro-nisk databehandling (datakriminalitet). På grundlag af denne betænkning gennemførtes i en række straffe-lovsændringer: 193 (omfattende forstyrrelser af bl.a. databehandlingsan-læg og forhøjelse af strafmaksimum fra 3 til 4 år), 263, stk. 2 og 3 (hacking og industrispionage m.v.), 279 a (databedrageri) og 284 (hæleri med hen-syn til databedrageri). Straffelovrådet valgte at holde spørgsmålet om even-tuelle yderligere 11 Lov nr. 229 af 6/

25 28 ændringer åbent med henblik på senere at vurdere behovet i lyset af den teknologiske udvikling. I forhøjedes strafmaksimum i straffelovens 263, stk. 3, og 264, stk. 2, fra 2 til 4 år. I ændredes straffelovens 163 om urigtige erklæringer til det offent-lige således, at kravet om skriftlighed suppleredes med eller ved andet læsbart medie. Baggrunden for ændringen var en frifindende dom, der var afsagt af Østre Landsret i Det bemærkes, at forskellige reguleringer på særlovsområdet også har betyd-ning. Der kan især henvises til ophavsretslovens bestemmelse om pirat-kopiering 15, der blev indsat i og som tillige gælder for ophavsretligt beskyttede edb-programmer. Efter denne bestemmelse kan forsætlig er-hvervsmæssig fremstilling eller spredning blandt almenheden straffes med fængsel indtil 1 år. I indsattes en bestemmelse i ophavsretsloven om tekniske kopispærringer 18, hvorefter den, der forsætligt eller groft uagtsomt omsætter eller i kommercielt øjemed besidder midler, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som måtte være anvendt til at beskytte et edb-program eller andre værker i digitaliseret form, straffes med bøde. Endvidere ændredes i 1997 lov om radio og fjernsynsvirksomhed 19 således, at der i 75 a blev indført et forbud mod i erhvervsmæssigt øjemed at frem-stille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere 12 Lov nr. 6 af 3/ Lov nr. 388 af 22/ Østre Landsrets dom af 13/ Sagen vedrørte en virksomheds urigtige indberet-ninger til amtet om spildevandsanalyser. De fleste indberetninger var afgivet på disketter, og landsretten frifandt for overtrædelse af straffelovens 163, fordi bestemmelsens krav om skriftlighed ikke fandtes at være opfyldt. 15 Nu 76, stk Lov nr. 274 af 6/ om ændring af ophavsretsloven. 17 Lov nr af 19/ om ændring af ophavsretsloven (edb-programmer). 18 Nu Lov nr af 29/

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 231/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod ROJ TV A/S (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 5/2010 Dato 17. november 2010 J.nr. RA-2008-609-0018 Behandling af sager om krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering mv.) Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven 2003/1 LSF 55 Offentliggørelsesdato: 05-11-2003 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 39 Sagsforløb 2003/1 LF 55 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 5. november 2003 af justitsministeren (Lene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser

Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v. Delbetænkning IX afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1438 København 2004 5 DELBETÆNKNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Straffelovens 296 og 302

Straffelovens 296 og 302 Straffelovens 296 og 302 Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1415 København 2002 5 DELBETÆNKNING VI OM STRAFFELOVENS 296

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Straffelovens 289 m.v. berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler

Straffelovens 289 m.v. berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler Straffelovens 289 m.v. berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler Delbetænkning V afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1396 København

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. juni 2013 Sag 52/2013 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Fjeldberg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 8. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 732 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. april 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 13. oktober 2016 Sag 122/2016 Anklagemyndigheden vedrørende Foranstaltning under efterforskning (advokat Stefan Reinel) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2004-730-0999 Dok.: BBB20651 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 25. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. november 2017 Sag 119/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Freds- og ærekrænkelser ( a)

Freds- og ærekrænkelser ( a) Freds- og ærekrænkelser ( 263-275 a) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: fredskrænkelser;straf og andre retsfølger; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 10.7.2014 Status: Historisk Udskrevet: 17.11.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0674 Dok.: RAJ40725 Hermed sendes besvarelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

ERHVERVS STRAFFE RETTEN

ERHVERVS STRAFFE RETTEN Hovedlinjer i VAGN GREVE & LARS BO LANGSTED ERHVERVS STRAFFE RETTEN 7. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten Vagn Greve & Lars Bo Langsted Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. februar 2015 Sag 209/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Trygve S. Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 15.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015).

D O M. Retten i Sønderborg har den 3. september 2015 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. K /2015). D O M afsagt den 12. februar 2016 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Thomas Jønler og Michael Klejs Pedersen (kst.) med domsmænd) i ankesag V.L. S 1750 15 Anklagemyndigheden mod E2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014

D O M. afsagt den 23. april 2014 D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 3A-5974/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 217 - Bilag 35 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2006-792-0214 Dok.: JSM40286 Besvarelse af spørgsmål nr. 274 af 3. marts 2006 fra Folketingets

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 7. juli 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 9. marts 2015 Sag 198/2014 Journalist Jan Lauridtsen (advokat Asger Bagge-Jørgensen) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 245/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Bjarne Frøberg, beskikket), T2 (advokat Hans Kjellund, beskikket), T3 (advokat Bjarne Frøberg,

Læs mere