IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. Betænkning nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet. Betænkning nr."

Transkript

1 IT-kriminalitet Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1417

2 5 København 2002 DELBETÆNKNING VIII OM IT-KRIMINALITET INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING Udvalgets nedsættelse og kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Resumé 17 KAPITEL 2. ALMENE PROBLEMSTILLINGER IT-relateret kriminalitet Informationssystemer IT-sikkerhed og strafferetten Lovgivning specielt vedrørende IT-relateret kriminalitet Lovgivning i de andre nordiske lande Island Norge Sverige Finland Forbudet i straffelovens 1 mod visse analogislutninger Straffelovens 21 om forsøg og 23 om medvirken 37 KAPITEL 3. INFORMATIONSKRÆNKELSER Indledning Adgangsmidler Adgangsmidler til kommercielle informationssystemer m.v Radio- og tv-udsendelser 48

3 Andre kommercielle informationstjenester Calling cards, NUI-koder m.v Adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer Midler til tilvejebringelse af adgangsmidler Reguleringens indhold og form Straffelovens 263, stk Industrispionage m.v Ophavsretslovens 76 om piratkopiering Straffelovens KAPITEL 4. BETALINGSKRIMINALITET Indledning Elektroniske penge Betalingskort Falske betalingskort Uretmæssig besiddelse af ægte betalingskort Betalingskortnumre Midler til produktion og tilegnelse af betalingskort/-numre Andre elektroniske kontooverførsler Misbrug af andres teleforbindelser 108 KAPITEL 5. ELEKTRONISKE DOKUMENTER Indledning Straffelovens 163 om erklæringer Straffelovens om dokumenter Vildledende afsenderbetegnelser 123 KAPITEL 6. HÆRVÆRK M.V Indledning Sletning Ændring Hindren af brug Virus Udvalgets overvejelser vedrørende hærværk 137

4 Straffelovens KAPITEL 7. TILTALE- OG EFTERFORSKNINGSSPØRGSMÅL Offentlig påtale Terminalefterforskning Europarådets konvention om IT-kriminalitet 156 KAPITEL 8. UDVALGETS FORSLAG MED BEMÆRKNINGER Adgangsmidler Adgangsmidler til kommercielle informationssystemer Adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssystemer Midler til tilegnelse af bl.a. adgangsmidler Straffelovens 263, stk Industrispionage m.v Piratkopiering Straffelovens Betalingskriminalitet Elektroniske penge Betalingskort, betalingskortnumre m.v Misbrug af andres teleforbindelser Elektroniske dokumenter Straffelovens Dokumentfalsk og straffelovens Straffelovens Vildledende afsenderbetegnelser Datahærværk m.v Datahærværk Straffelovens Offentlig påtale Terminalefterforskning 183 BILAG: Europarådets konvention om IT-kriminalitet 185

5 8

6 9 KAPITEL 1 INDLEDNING 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet blev nedsat den 21. oktober Udvalgets opgave er beskrevet således i kommissoriet: Udvalget skal have til opgave at fremkomme med forslag, der kan tage højde for den udvikling, som de ændrede økonomiske kriminalitetsmøn-stre og den moderne teknologi fører til. Med henblik på en sådan forstærket indsats mod den ny tids kriminalitet skal udvalget gennemgå straffelovens berigelsesforbrydelser samt vurdere behovet for skærpelser af strafniveauet for økonomisk kriminalitet, herun-der i forhold til andre forbrydelsestyper. Udvalget skal behandle særlovgivningen, herunder navnlig behovet for ændringer af skatte- og afgiftslovgivningen med henblik på at imødegå økonomisk kriminalitet. Også selskabslovgivningen, hvidvasklovgivnin-gen og den finansielle lovgivning skal behandles i

7 10 denne sammenhæng. Endvidere skal de internationale tiltag på området, herunder i EU-regi, indgå i arbejdet. Udvalget skal tillige overveje længere forældelsesfrister på en række om-råder. Af andre spørgsmål, der kan behandles, er revisorernes rolle, medvirken af sagkyndige dommere ved sagernes behandling ved domstolene og en øget forskningsindsats vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Udvalgets anden opgave bliver at gennemgå navnlig straffeloven og rets-plejeloven med henblik på at sikre tidssvarende bestemmelser om data-kriminalitet. Gennemgangen skal således bl.a. omfatte straffelovens bestemmelser om urigtige erklæringer og dokumentfalsk og om industrispionage. Endvidere skal udvalget vurdere de kriminalitetsformer, som informa-tionssamfundet, herunder de elektroniske opslagstavler, giver mulighed for. Udvalget skal også overveje ændringer af retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden i lyset af de nye telekommunikationsformer. Endelig skal udvalget vurdere, hvordan ressourcerne anvendes bedst mu-ligt i kampen mod den økonomiske kriminalitet Udvalgets sammensætning Formand Landsdommer Hans Henrik Brydensholt Østre Landsret Øvrige medlemmer Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet Afdelingschef Preben Bialas

8 11 Told- og Skattestyrelsen Kontorchef Susan Bramsen Fødevareministeriet Landsdommer Bent Carlsen Dommerforeningen (til juli 1999) Direktør Jørgen Christiansen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Politimester Michael Clan Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (til december 1999) Politimesterforeningen (fra december 1999) Professor, lic. jur. Vagn Greve Københavns Universitet Fuldmægtig Alexander Houen Skatteministeriet (fra december 1998 til marts 2001) Fuldmægtig Annemette Vestergaard Jacobsen Skatteministeriet (til oktober 1998) Fuldmægtig Helle Jahn Erhvervsministeriet (fra august 1998) Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet Konsulent Claus Kargo Skatteministeriet (fra marts 2001)

9 12 Statsadvokat Flemming Kjær Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra december 1999 til november 2000) Statsautoriseret revisor Jesper Koefoed Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Juridisk direktør, advokat Lau Kramer Foreningen Registrerede Revisorer FRR Fuldmægtig Lisbeth Krener Erhvervsministeriet (til august 1998) Advokat, dr. jur. Sysette Vinding Kruse Advokatrådet (til marts 1999) Professor Lars Bo Langsted Aalborg Universitet Landsdommer Kaspar Linkis Dommerforeningen (fra juli 1999) Kontorchef Kirsten Mandrup Økonomiministeriet Politimester Annemette Møller Politimesterforeningen (til december 1999) Konsulent Lene Nielsen Dansk Industri Advokat Erik Overgaard Advokatrådet Advokat Jakob Lund Poulsen Advokatrådet

10 13 (fra november 2001) Generalsekretær Henrik Rothe Advokatrådet (fra marts 1999 til november 2001) Statsadvokat Henning Thiesen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (fra november 2000) Sekretariat Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Statsadvokatassessor Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Fuldmægtig Birgitte Grønborg Juul Justitsministeriet (til marts 1998) Fuldmægtig Lennart Houmann Justitsministeriet (fra marts 1998) 1.3. Udvalgets arbejde Udvalget har på baggrund af kommissoriets emner nedsat 7 arbejdsgrupper, der udarbejder rapporter til udvalget til brug for udvalgets beslutninger og forslag. Arbejdsgrupperne er opdelt således: Arbejdsgruppe 1 : Udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten. (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 2 : Straffeloven. (Formand : Vagn Greve) Arbejdsgruppe 3 : Særlovgivningen.

11 14 (Formand : Ulla Høg) Arbejdsgruppe 4 : Rådgivere. (Formand : Lars Bo Langsted) Arbejdsgruppe 5 : Domsforhandling m.v. (Formand : Bent Carlsen (til juli 1999), Kaspar Linkis (fra juli 1999)) Arbejdsgruppe 6 : Datakriminalitet. (Formand : Mads Bryde Andersen) Arbejdsgruppe 7 : Forskning. (Formand : Lars Bo Langsted) Udvalget har besluttet, at det afgiver delbetænkninger, når en emnekreds er færdigbehandlet, således at udvalgets indstillinger løbende kan gøres til genstand for de videre politiske overvejelser. Udvalget har herved især lagt vægt på, at nogle af de behandlede spørgsmål skal behandles i flere arbejds-grupper, og at en betænkning vedrørende samtlige de i kommissoriet nævn-te problemstillinger derfor først ville kunne foreligge på et meget senere tidspunkt end færdiggørelsen af en del af de indeholdte problemstillinger. Udvalget har tidligere afgivet følgende delbetænkninger: Delbetænkning I vedrørende udviklingen i lovgivningen og kriminaliteten samt hæleri og anden efterfølgende medvirken (betænkning nr. 1371/1999). Delbetænkning II vedrørende børnepornografi og IT-efterforskning (be-tænkning nr. 1377/1999). Delbetænkning III vedrørende rådgiveres rolle ved bekæmpelse af økono-misk kriminalitet (betænkning nr. 1379/1999). Delbetænkning IV vedrørende transaktioner mellem nærtstående parter (be-tænkning nr. 1388/2000).

12 15 Delbetænkning V vedrørende straffelovens 289 m.v. berigelseskriminali-tet rettet mod offentlige midler (betænkning nr. 1396/2001). Delbetænkning VI vedrørende straffelovens 296 og 302 (betænkning nr. 1415/2002). Delbetænkning VII vedrørende forskning i økonomisk kriminalitet (betænk-ning nr. 1416/2002). Denne delbetænkning bygger på en delrapport fra arbejdsgruppe 6, der be-handler spørgsmål vedrørende datakriminalitet. Denne delrapport er deref-ter behandlet i arbejdsgruppe 2, der behandler spørgsmål vedrørende straf-feloven. Betænkningen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udviklingen i IT-kriminaliteten medfører, at der er behov for at foretage ændringer i straffe-loven. Arbejdsgruppe 6 har ved behandlingen af spørgsmålet om datakriminalitet haft følgende sammensætning: Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen (formand) Københavns Universitet Direktør Jan Carlsen Instituttet for Datasikkerhed Fuldmægtig Hans Jakob Paldam Folker Finanstilsynet Politiassistent Jan Friis Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (til august 1998) Rigspolitichefens afd. A, Rejseafdelingen (fra august 1998) Advokat Michael Goeskjær Advokatrådet Statsautoriseret revisor Carsten Heilbuth KPMG C. Jespersen

13 16 Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Fuldmægtig Helle Jahn (fra august 1998) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fuldmægtig Gunnar Kappel (til januar 1999) EU-direktoratet Fuldmægtig Lisbeth Krener (til august 1998) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kontorchef Jens Kruse Mikkelsen Justitsministeriet Sikkerhedschef Kjell Olsen (til november 1998) UNI-C Vicekriminalkommissær Ronald Pedersen Rigspolitichefens afd. A, Rejseafdelingen Sikkerhedschef Ole Stampe Rasmussen UNI-C Kriminalassistent Kim Aarenstrup Københavns politi, Afdeling B, CCU Statsadvokatassessor Jens Madsen (sekretær) Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Som nævnt er rapporten fra arbejdsgruppen vedrørende datakriminalitet derefter behandlet i arbejdsgruppe 2, der har haft følgende sammensætning ved behandlingen: Professor, lic. jur. Vagn Greve (formand) Københavns Universitet Professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen

14 17 Københavns Universitet Politimester Michael Clan Politimesterforeningen Vicestatsadvokat Ulla Høg Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Statsadvokat Poul Dahl Jensen Justitsministeriet Statsadvokatassessor Jens Madsen Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet Kontorchef Jens Kruse Mikkelsen Justitsministeriet Advokat Jakob Lund Poulsen (fra november 2001) Advokatrådet Generalsekretær Henrik Rothe (til november 2001) Advokatrådet Fuldmægtig Lennart Houmann (sekretær) Justitsministeriet 1.4. Resumé Betænkningen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt udviklingen på ITom-rådet gør, at der er behov for at justere de strafferetlige regler. Den om-handler endvidere nogle spørgsmål om påtale og terminalefterforskning. I kapitel 2 gennemgås den hidtidige udvikling i retstilstanden frem til den 1. januar 2002 og lovgivningen i de andre nordiske lande. I kapitel 3 behandles forskellige spørgsmål om informationskrænkelser.

15 18 Udvalget finder, at der bør indsættes nye bestemmelser i straffeloven, der vedrører handlingerne 1) at skaffe sig eller videregive adgangsmidler til kommercielle informa-tionssystemer samt 2) erhvervsmæssigt at sælge, at udbrede i en videre kreds eller at videregive et større antal adgangsmidler til ikke-kommercielle informationssyste-mer samt at skaffe sig eller videregive adgangsmidler til visse særligt beskyttelsesværdige ikkekommercielle informationssystemer. Et mindretal i udvalget finder endvidere, at der tillige bør indsættes en be-stemmelse, der vedrører handlingerne at producere, skaffe sig, besidde eller videregive midler til fremskaffelse af adgangsmidler eller betalingskortnumre med forsæt til uberettiget anvendelse. Udvalget finder endvidere 1) at strafferammen i straffelovens 263, stk. 2, bør forhøjes, 2) at markedsføringslovens 10 bør udvides til også at finde anvendelse på andre med lovlig adgang til virksomheden, og at der bør indsættes en bestemmelse i straffeloven om kvalificerede overtrædelser af markedsfø-ringslovens 10, 3) at ophavsretslovens 76, stk. 2, bør ændres således, at også udbredelse i form af placering af ophavsretligt beskyttede værker på net, hvorfra en videre kreds kan downloade, bliver omfattet, og at der bør indsættes en bestemmelse i straffeloven om kvalificerede overtrædelser af bestem-melsen, samt 4) at straffelovens 153 bør ophæves. I kapitel 4 behandles forskellige spørgsmål om betalingskriminalitet. Udvalget finder, at der bør indsættes bestemmelser i straffeloven om 1) falske elektroniske penge samt handlingerne 2) at producere, skaffe sig, besidde med henblik på uberettiget anvendelse eller videregive oplysninger, der identificerer et betalingsmiddel, der er tildelt andre, eller genererede betalingskortnumre.

16 19 Udvalget finder, at de gældende regler vedrørende misbrug af andres tele-forbindelser er dækkende og foreslår ingen ændringer på dette område. I kapitel 5 behandles forskellige spørgsmål om elektroniske dokumenter. Udvalget finder, at bestemmelsen i straffelovens 163 er tilstrækkeligt dæk-kende og foreslår ingen ændringer på dette område. Udvalget finder, at den nugældende bestemmelse om dokumentfalsk i straf-felovens 171 bør ændres, så den også omfatter elektroniske dokumenter, og begrænses til alene at omfatte hensigtsdokumenter. Ændringen får også betydning for straffelovens 173 og 174. Udvalget finder tillige, at straf-maksimum for dokumentfalsk bør nedsættes. Udvalget finder endvidere, at også straffelovens 175 bør ændres, så den omfatter elektroniske dokumenter og bøger, samt at brugen af bøger også bør medtages i bestemmelsens stk. 2. Udvalget har herudover overvejet, om der er behov for en særlig regulering vedrørende meddelelser med vildledende afsenderbetegnelse. Udvalget har ikke fundet, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at foreslå en sær-lig regulering. I kapitel 6 behandles forskellige spørgsmål om datahærværk. Udvalget foreslår, at straffelovens 293, stk. 2, ændres således, at den klart omfatter rådighedshindren ad elektronisk vej. Det foreslås endvidere, at strafferammen forhøjes, og at bestemmelsen undergives betinget offentlig påtale. Udvalget foreslår endvidere, at strafferammerne i straffelovens 193 for-højes, og at bestemmelsens stk. 2 kun skal dække groft uagtsomme forhold. I kapitel 7 behandles spørgsmål om offentlig påtale, terminalefterforskning og Europarådets konvention om ITkriminalitet.

17 20 Udvalget foreslår, at ophavsretslovens 82, stk. 1, om overtrædelser af op-havsretslovens 76, stk. 2, og 77, stk. 2, ændres således, at den betingede offentlige påtale suppleres med, at der endvidere kan påtales, hvis almene hensyn kræver det. Udvalget foreslår endvidere, at der indsættes en generel bestemmelse i rets-plejelovens 720 om, at en anmeldelse anses som en begæring om påtale, medmindre andet fremgår af anmeldelsen. Kapitel 8 indeholder udvalgets udkast med bemærkninger.

18 21

19 22 KAPITEL 2 ALMENE PROBLEMSTILLINGER 2.1. IT-relateret kriminalitet Begreberne datakriminalitet, edb-kriminalitet og IT-relateret krimina-litet kan defineres og bliver defineret på mange måder. F.eks. anvendte Straffelovrådet i betænkning nr. 1032/1985 om datakriminalitet begrebet datakriminalitet i egentlig forstand om de strafbare handlinger, der rum-mer en anvendelse af den for databehandling særegne teknik med hensyn til registrering, opbevaring, bearbejdelse og brug af oplysninger 1, og begrebet datakriminalitet i vid forstand om de strafbare handlinger, der ligger før eller efter databehandlingen 2 eller består i tyveri af udstyr eller fysisk hær-værk mod det. Udvalget har valgt at se på et bredt kriminalitetsområde for at dække alle områder, hvor en handlings strafbarhed eller strafværdighed påvirkes af, at den har berøring med informationsteknologi enten derved, at handlingen er udført ved hjælp af informationsteknologi (herefter IT), eller således at den retter sig mod et informationsteknologisk system (herefter IT-system). Det har derfor set på de strafbare eller eventuelt strafværdige handlinger, hvor IT indgår som mål eller middel eller forudsætning for handlingen. Udvalget har dog valgt at holde den kriminalitet udenfor, der alene retter sig mod sy-stemet som en fysisk ting, f.eks. tyveri eller ødelæggelse af hardware, fordi der utvivlsomt allerede er fuldt tilstrækkelig strafferetlig dækning, og fordi det informationsteknologiske aspekt ved sådan kriminalitet ikke har selvstændig betydning. 1 Som eksempler nævnes uberettiget tilføjelse, ændring eller slettelse af oplysninger, indgreb i programmer etc. og at skaffe sig kendskab til oplysninger eller programmer ved uberetti-get brug af anlægget. 2 Som eksempler nævnes forfalskning af grundmateriale eller udskrifter, undladelse af at gøre opmærksom på fejl ved en databehandling og modtagelse af penge, der hidrører fra datakriminalitet.

20 23 Udvalget har set på informationskrænkelser i bred forstand (både adgangs-midler, spredning og tilegnelse), enkelte spørgsmål om berigelseskriminali-tet, elektroniske dokumenter og hærværk Informationssystemer Udvalget har beskæftiget sig med, hvorledes et informationssystem kan og bør defineres. Problemet er her som på andre områder af IT-retten at informationssystemer med nutidens teknologi ikke fremtræder i nogen homogen form. Hvor de første IT-systemer var forholdsvis enkle at iden-tificere, er der igennem det 50-årige udviklingsforløb, som er gennemløbet, siden de første computere så dagens lys i slutningen af 40-erne, sket en mar-kant ændring i IT-systemernes funktion og opbygning. Hvor man således tidligere kunne identificere en computer, indgår infor-mationsteknologi i dag i stort set alle områder af samfundslivet. Vælger man f.eks. at lovregulere den uretmæssige adgang til et informationssystem, vil en sådan lovregulering ramme en vid mangfoldighed af informationssystemer; ikke alene erhvervsmæssige IT-anvendelser (f.eks. til regnskabsføring, pro-duktstyring, planlægning og informationssøgning), men også offentligretlige systemer (f.eks. til skatteopkrævning og trafikstyring) og helt private syste-mer (f.eks. til dekodning af tv-signaler). 3 Disse afgrænsningsproblemer kan henføres til den eksplosive udvikling, der er sket i forholdet mellem IT-systemers pris og funktion. En almindelig borger i det moderne samfund anvender således adskillige chips og compu-tersystemer hver eneste dag, hvad enten der er tale om indstilling af alarm-funktionen i et digitalt ur, om betjening af digitale voice mails systemer via telefonen eller om søgning i digitale informationssystemer. 3 Se for en nærmere gennemgang af informationsteknologiens historie Mads Bryde Ander-sen, IT-retten (2001), s

21 24 Den del af udviklingen, der vedrører netsystemer, er allerede beskrevet i ud-valgets delbetænkning II 4, men gentages for helhedens skyld her: Gennem de seneste år er IT-udviklingen forstærket eksponentielt gen-nem udviklingen af det verdensomspændende Internet. Navnlig udviklin-gen af den internet-teknologi, der almindeligvis går under betegnelsen the World Wide Web (også kaldet WWW), har understøttet en række nye for-mer for informationsudveksling med heraf følgende retlige (herunder strafferetlige) implikationer. Gennem the World Wide Web forbindes et antal databaser, hvis infor-mationsindhold hver for sig fremtræder med en ensartet grafisk bruger-grænseflade de såkaldte hjemmesider. Når en bruger ved hjælp af en computer, der er programmeret med en såkaldt webbrowser, retter hen-vendelse til en anden computer, hvori der findes en sådan hjemmeside, reagerer hjemmesiden ved at afgive information til brugeren, hvorved hjemmesiden fremtræder på brugerens skærm eller kopieres til brugerens disk. På denne måde kan brugeren også indgå aftale med hjemmesidens indehaver og ved brug af forskellige teknologier gennemføre betalinger. Der indgår flere former for operatører i opbygningen af Internettets struk-tur. Disse internetoperatører kan opdeles således 5 : 1) Netværksoperatører, der alene stiller den overordnede teknologi til rå-dighed. 2) Internetudbydere, der etablerer adgangen til Internettet. Disse kan opdeles i: a) Content Providers, der tilvejebringer den information, der er tilgæn-gelig. b) Hosts, der udlejer plads på serveren til kunder eller stiller nyhedsgrupper til rådighed på sin newsserver. c) Access Providers, der sælger adgang til Internettet (hvilket almindeligvis omfatter funktioner og adgang til the World Wide Web). 4 Betænkning nr. 1377/1999 om børnepornografi og om IT-efterforskning, s. 18 f. 5 Opdelingen er den, Helen Holdt har anvendt på s. 301 ff. i IT-retlige emner af Peter Blume, Helen Holdt, Ruth Nielsen og Thomas Riis, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Se også Mads Bryde Andersen, IT-retten (2001), s. 158 f., der med udgangspunkt i E-handelsdirektivet 2000 opdeler i tre typer af Internet-leverandørfunktioner: Internetadgang (IAP, Internet Access Provider), Internet-tjenester (ISP, Internet Service Provider) og Internet-informationsindhold (ICP, Internet Content Provider).

22 25 Udviklingen indebærer som en naturlig konsekvens også en øget risiko for retsstridig brug af disse teknologier. En opgørelse over antallet af værts-computere (hosts) 6 viser hosts pr. juli 1998 og hosts pr. januar Internettet indebærer næsten ubegrænsede muligheder for formidling af information og kommunikation, men også nye muligheder for kriminalitet og nye efterforskningsproblemer. De seneste tal vedrørende værtscomputere (hosts) er pr. juli 1999, pr. januar 2000, pr. juli 2000, pr. januar 2001, pr. juli 2001 og pr. januar Spørgsmålet om brugen af forskellige sikkerhedsløsninger ved anvendelsen af internet-teknologi herunder retten til at anvende kryptering, retsvirk-ningerne af såkaldt digitale signaturer, brug af firewall -teknologi m.v. behandles i andre fora. 7 Som det fremgår nedenfor i afsnit 2.3 har udvalget dog fundet anledning til at nævne den strafferetlige betydning af, at ofre for IT-relaterede kriminalitet ikke har taget den slags metoder i anvendelse IT-sikkerhed og strafferetten Udvalget behandler i det følgende primært spørgsmålet om, hvorvidt udvik-lingen på IT-området indicerer, at der er behov for nye eller ændrede straf-febestemmelser. Udvalget behandler derimod ikke de meget væsentlige spørgsmål om, hvilke sikkerhedstiltag der bør påhvile den enkelte IT-bru-ger. Det er naturligvis meget væsentligt, at der etableres den bedst mulige sikker-hed omkring betalinger og kommunikation via Internettet, 6 Hobbes Internet Timeline. (http://info.isoc.org./guest/zakon/internet/history/hit.html.) 7 Eksempelvis skal IT-sikkerhedsrådet ifølge kommissoriet for rådet således tilbyde offent-lige myndigheder samt virksomheder og borgere den højeste faglige rådgivning inden for IT-sikkerhedsområdet og i den forbindelse påpege de menneskelige og samfundsmæssige risici og interesser, som den moderne informationsteknologi giver anledning til.

23 26 således at den strafferetlige beskyttelse kun får betydning i praksis, hvor disse sikkerheds-tiltag viser sig utilstrækkelige. 8 Domstolene lægger også ved strafudmålingen vægt på, om der har været en rimelig sikkerhed og kontrol, eller om mangelen på samme har øget fristel-sesmomentet (på grund af ringe opdagelsesrisiko) og muliggjort, at krimi-naliteten har fået et særlig stort omfang. 9 Det er væsentligt, at virksomheder selv sørger for at have en forsvarlig orga-nisation, der giver en rimelig høj grad af IT-sikkerhed både i relation til an-satte og i relation til eksternes mulighed for at få adgang til systemet. Det skal i den forbindelse fremhæves, at revisors generelle edb-kontrol også om-fatter muligheden for ikke-autoriseret brug eller adgang som et almindeligt led i den vurdering af virksomhedens sårbarhed, der indgår i going concern-vurderingen. 10 Udvalget har imidlertid også lagt til grund, at der kan være uopdagede sik-kerhedsrisici ved systemerne, som brugeren ikke kan tage højde for. Dertil kommer, at sikkerhedskravene må tilgodese systemets praktiske anvende-lighed og være økonomisk realistiske Lovgivning specielt vedrørende IT-relateret kriminalitet I straffelovens almindelige del findes de generelle bestemmelser om bl.a. straffe, forsøg og medvirken, der som udgangspunkt gælder for alle 8 Dette samspil mellem reguleringerne er også fremhævet i OECDs Guidelines for the Security of Information Systems fra 26/ Disse guidelines fremhæver både behovet for at sikre systemerne bedst muligt og betydningen af, at misbrug kriminaliseres, og at der er fornøden jurisdiktionskompetence i sagerne. I Danmark er der med udgangspunkt i britiske normer i 1999 af Dansk Standard vedtaget Norm for edb-sikkerhed, der dels beskriver de basale krav til sikringsforanstaltninger, der som minimum skal være etableret, for at en virksomhed kan påberåbe sig, at den lever op til normen, og dels en række skær-pede sikringsforanstaltninger, hvor der er krav om eller særligt behov for dette. 9 Dette kom særlig klart til udtryk i præmisserne til de første domme om berigelse ved hjælp af edb-transaktioner. Nogle af dommene er refereret af Ulla Høg i EDB og EDB-kriminalitet, Anklagemyndighedens Årsberetning 1981, s. 56 ff. 10 Jfr. Carsten Heilbuth i Inspi nr. 8/89 s. 15 ff. om revisionsvejledning nr. 14 om revision i virksomheder, som anvender edb.

24 27 straf-febestemmelser. Straffebestemmelser findes dels i straffelovens specielle del, dels i særlove. Udvalget har overvejet, om IT-kriminalitet skulle reguleres i en særlov om IT-kriminalitet, i et særligt kapitel i straffelovens specielle del eller i enkelte paragraffer i særlove og straffeloven. Resultatet af udvalgets overvejelser er, at det findes mest naturligt fortsat at vælge den hidtidige løsning, hvor der i de tilfælde, hvor der skønnes at være behov for specialregler, indsættes sådanne i sammenhæng med den øvrige strafferetlige regulering på det pågældende område. Udvalget har herved især lagt vægt på, at ITrelateret kriminalitet i vidt omfang er og fortsat bør være dækket af de nugældende straffebestemmelser. Udvalgets udgangspunkt for overvejelserne har været både den lovgivning, der vedrører IT-relateret kriminalitet, og den øvrige straffelovgivning. Den-ne strafferetlige ramme er sammenholdt med ITudviklingen og de mis-brugssituationer, udvalget enten kender eksempler på eller vurderer som realistiske situationer. På denne baggrund er det vurderet, om misbrugs-situationen allerede er kriminaliseret, og, i det omfang dette ikke er tilfældet, om der bør ske en kriminalisering, herunder om der i nogle situationer skal være en særskilt strafferetlig beskyttelse, der ligger tidligt i handlingsfor-løbet. Straffelovrådet afgav i marts 1985 betænkning nr. 1032/1985 om datakrimi-nalitet på baggrund af en anmodning fra Justitsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt de gældende bestemmelser i straffeloven var tilfredsstillende udformet med henblik på gerningstyper, der havde forbindelse med elektro-nisk databehandling (datakriminalitet). På grundlag af denne betænkning gennemførtes i en række straffe-lovsændringer: 193 (omfattende forstyrrelser af bl.a. databehandlingsan-læg og forhøjelse af strafmaksimum fra 3 til 4 år), 263, stk. 2 og 3 (hacking og industrispionage m.v.), 279 a (databedrageri) og 284 (hæleri med hen-syn til databedrageri). Straffelovrådet valgte at holde spørgsmålet om even-tuelle yderligere 11 Lov nr. 229 af 6/

25 28 ændringer åbent med henblik på senere at vurdere behovet i lyset af den teknologiske udvikling. I forhøjedes strafmaksimum i straffelovens 263, stk. 3, og 264, stk. 2, fra 2 til 4 år. I ændredes straffelovens 163 om urigtige erklæringer til det offent-lige således, at kravet om skriftlighed suppleredes med eller ved andet læsbart medie. Baggrunden for ændringen var en frifindende dom, der var afsagt af Østre Landsret i Det bemærkes, at forskellige reguleringer på særlovsområdet også har betyd-ning. Der kan især henvises til ophavsretslovens bestemmelse om pirat-kopiering 15, der blev indsat i og som tillige gælder for ophavsretligt beskyttede edb-programmer. Efter denne bestemmelse kan forsætlig er-hvervsmæssig fremstilling eller spredning blandt almenheden straffes med fængsel indtil 1 år. I indsattes en bestemmelse i ophavsretsloven om tekniske kopispærringer 18, hvorefter den, der forsætligt eller groft uagtsomt omsætter eller i kommercielt øjemed besidder midler, hvis eneste formål er at lette ulovlig fjernelse eller omgåelse af tekniske indretninger, som måtte være anvendt til at beskytte et edb-program eller andre værker i digitaliseret form, straffes med bøde. Endvidere ændredes i 1997 lov om radio og fjernsynsvirksomhed 19 således, at der i 75 a blev indført et forbud mod i erhvervsmæssigt øjemed at frem-stille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere 12 Lov nr. 6 af 3/ Lov nr. 388 af 22/ Østre Landsrets dom af 13/ Sagen vedrørte en virksomheds urigtige indberet-ninger til amtet om spildevandsanalyser. De fleste indberetninger var afgivet på disketter, og landsretten frifandt for overtrædelse af straffelovens 163, fordi bestemmelsens krav om skriftlighed ikke fandtes at være opfyldt. 15 Nu 76, stk Lov nr. 274 af 6/ om ændring af ophavsretsloven. 17 Lov nr af 19/ om ændring af ophavsretsloven (edb-programmer). 18 Nu Lov nr af 29/

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Straffelovens 296 og 302

Straffelovens 296 og 302 Straffelovens 296 og 302 Delbetænkning VI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1415 København 2002 5 DELBETÆNKNING VI OM STRAFFELOVENS 296

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. februar 2014 Sag 234/2013 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 T2 (advokat Hugo Steinmetz, beskikket for begge) T3 (advokat Manfred W. Petersen, beskikket) T4

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S. J.nr. 16995. Vedr.: Klage over Nordsjællands Politis afgørelse af 3. juni 2014 (J.nr. 0900-83990-00159-14).

ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S. J.nr. 16995. Vedr.: Klage over Nordsjællands Politis afgørelse af 3. juni 2014 (J.nr. 0900-83990-00159-14). ADVOKATERNE NtMETH & SIGETTY A/ S K. L. N~METH OLE SIOETTY, M. A. SVEN HOUGAARD CLAUS HASTRUP KNUDSEN FRANTZ SIGERSTED-RASMUSSEN Statsadvokaten i København Kampmannsgade l 1604 København V Sendt på mail

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed Lovforslag nr. L xx Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, straffeloven, lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. datakriminalitet. Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

Straffelovrådets betænkning om. datakriminalitet. Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Straffelovrådets betænkning om datakriminalitet Det administrative Bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K BETÆNKNING NR. 1032 KØBENHAVN 1985 ISBN 87-503-5436-1 Ju 00-169-bet. Eloni tryk København

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v.

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Delbetænkning XI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1454 København 2004

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN

Københavns Byret. Adv. AS 0100-91190-00012-08. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 1. december 2009 i sag. NN og NN Københavns Byret Adv. AS 0100-91190-00012-08 Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2009 i sag NN og NN Sagens baggrund og parternes påstande. Anklageskrift er modtaget den 17. februar 2009. Principalt

Læs mere

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Hvidvasklovgivningen Delbetænkning X afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1447 København 2004 5 DELBETÆNKNING X OM HVIDVASKLOVGIVNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf og en tillægsbøde på 97.840.000 kr. D O M afsagt den 22. maj 2012 Rettens nr. 1-3311/2011 Politiets nr. 0900-76402-00004-10 Anklagemyndigheden mod SH Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 8. februar 2011 4. februar 2011. Nr. 80. Bekendtgørelse af lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler Hermed bekendtgøres lov for

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Sagsnr.: 2011-3061/1-0071 Dok.: SJE44773 Samlenotat vedrørende

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave

REVISORANSVAR. 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen. 4. udgave REVISORANSVAR 4f Lars Bo Langsted Paul Kriiger Andersen Mogens Christensen 4. udgave Forlaget FSR 1997 Forkortelsesliste Introduktion Kapitel 1. Revisor og revisors arbejde Af Mogens Christensen 1. Revisors

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere