Vejleder: Arne Møller Christensen Hus: K. 1.2 Gruppenummer: 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejleder: Arne Møller Christensen Hus: K. 1.2 Gruppenummer: 3"

Transkript

1

2 Vejleder: Arne Møller Christensen Hus: K. 1.2 Gruppenummer: 3 Studienumre: Nils Houmann: Martin Diedrichs: Nicklas Sørensen: Cecilie Høgh Egmose: Mathias Sindberg: Daniel Sølvtofte: Abstract This paper examines how the cryptocurrency Bitcoin potentially can resolve the financial crisis of 2007, as well as how the currency can be adopted in the monetary system of the western society. To understand how the financial crisis impacted, an Austrian economics analysis is used to identify the key-events leading up to the financial crisis. An emphasis is here laid on the crisis management following the dot.com-crack,inspired by Austrian Business-Cycle theory. To excavate the solution potential of Bitcoin, the features of the currency are compared with the Austrian proposal for a better economy. Finally, the adoption potential of Bitcoin is explored, in a socio-technical frame, with theory created by Frank Geels. The analysis draws on key-notions such as trajectories, environmental change, niches and the concept of window of opportunity. These terms are all identified in the perspective of the financial crisis, and the result of the interplay of the notions, is flagged as the adoption potential. In this way the project is designed in a way where the analysis of the financial crisis acts as a steppingstone for the solutionand adoption potential analysis. The paper concludes that Bitcoin despite its monetary advances, and possible solutions to the financial crisis, will not be adopted by the monetary system. The currency is simply breaking with too many trajectories founded by the dominating system, which refrains society for a simple transition. Side 2 af 88

3 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Begrebsafklaring Introduktion Præsentation af Bitcoin Problemfelt Problemformulering Arbejdsspørgsmål Metode Projektdesign Metodeovervejelser Implementeringsteori Østrigsk metode Geels metode Brugen af Geels i projektet Overvejelser om det varierende genstandsfelt Teori Præsentation af Rothbard og den østrigske skole Tidspræferencer og kapitalordener Konjunktursvingninger Inflation Fra guldstandard til Fiat Pengeskabelsesprocessen Det frie banksystem Rothbards løsningsforslag Kritik af den østrigske skole Metodologi Teorikritik Socio-tekniske systemer Geels teori om transitioner i et flerlagsperspektiv Kritik af Geels teori om socio-tekniske systemer og vores anvendelse heraf Forsvar af Geels metodiske fundament: Casestudiet som videnskabeligt empiri Den ideelle kilde Empiri Empiridiskussion Side 3 af 88

4 5. Analyse Hvad er de primære årsager til finanskrisen ud fra et østrigsk perspektiv? Præsentation af årsagerne til finanskrisen i et keynesiansk perspektiv De primære årsager Hvilke årsager, der lå til grund for krisens tilblivelse Begivenheder frem til krisen Boligboblen Hvordan krisen er kommet til udtryk og hvordan den stadig udfolder sig Credit Crunch Hvilken krisehåndtering man fra politisk side har valgt Imødekommer Bitcoin årsagerne til finanskrisen, jvf. den østrigske analyse? Krisehåndtering Bitcoins løsningspotentiale Finanskrisen 2007 en landskabsændring i det socio-tekniske system Bitcoin som teknologisk niche Udviklingen af det monetære system Sporafhængigheder i det nuværende monetære socio-tekniske system Adoptionspotentialet for Bitcoin Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bøger Artikler Internet-links Video Figurer Bilag Uddrag af interwiev med Ole Bjerg: Side 4 af 88

5 Begrebsafklaring Aksiom: En grundantagelse i et system, der ikke kan bevises. Vi benytter begrebet i forbindelse med Rothbards uddybning af praxeologi, hvor aksiomerne er et sæt læresætninger der antages at være sande og danner fundamentet, for at bevise andre sætninger. Bitcoin/bitcoin: Vi vil løbende gennem opgaven referere til henholdsvis Bitcoin med stort forbogstav og bitcoin med lille forbogstav. 1. Bitcoin bliver brugt når vi omtaler systemet, softwaren og konceptet Bitcoin. 2. bitcoin bliver brugt når vi omtaler selve møntenheden. For en dybdegående forklaring at Bitcoin henvises til afsnit 1.1; Præsentation af Bitcoin. Den østrigske skole er en skole indenfor økonomisk teori, der i sin begyndelse primært bestod af østrigske teoretikere. I dag består den østrigske skole af økonomer fra forskellige lande, der alle bygger sine teorier ud fra de oprindelige østrigske teoretikeres tankegods, herunder blandt andet Carl Menger, Ludwing Von Mises og Friedrich Hayek. I løbet af opgaven vil vi en gang i mellem referere til den østrigske skole, som østrigerne for den sproglige variations skyld. Vi vil ydermere kildereferere til en masse forskellige økonomer af den østrigske skole, selvom vi omtaler den østrigske skole, som ét subjekt. Dette gør vi kun når der er enighed i forhold til den generelle linje. Når der hersker uenighed blandt de østrigske økonomer vil dette påpeges. Fiat-valuta: Fiat kommer fra latin og betyder lad det ske. En fiat-valuta er en møntfod der ikke baserer sig på guld, eller andre fysiske standarder. I stedet defineres, garanteres og opretholdes pengenes værdi af en statslig eller overstatslig regering. Det sker eksempelvis gennem beskatning, hvor regering ved lov kræver møntfoden anvendt. En fiat-møntfod er altså ikke bundet til nogen reél værdi, men fungerer repræsentativt. Siden ophævelsen af den amerikanske guldstandard i 1971 har langt størstedelen af verdens valutaer været fiat-valuta (Financial Times lexicon, 2012). Fractional reserve banking (FRB): Med FRB forstår vi kun den bankvirksomhed, hvor banken gennem kreditudstedelse er med til at generere sekundær valuta. Denne afgrænsning foretager vi, da det kun er denne FRB, der påvirker pengemængden, hvil- Side 5 af 88

6 ket er relevant med henblik på vores teorivalg. Fractional reserve banking forekommer ved at banken låner kreditorers indehavende ud, til gengæld for udstedelse af gældsbeviser. Disse gældsbeviser er skabt af banken og repræsenterer den forøgelse af likviditet, FRB medfører. Banker vil oftest være begrænset af en statslig bestemt grænse, eller reservekrav, for hvor stor en andel af deres egenkapital, bankerne skal have i likvide midler (Burton, 2006: ). Glass-Steagall akten: Lov der blev vedtaget i USA i 1933 efter den store depression. Formålet var at tvinge banker til at vælge imellem at være kommercielle eller investeringsbanker. Således blev der opstillet regler for hvilke aktiviteter opsparingsbanker, måtte engagere sig i. Gennem 80 erne og 90 erne havde kommercielle banker fået lov til at lave flere og flere værdipapirtransaktioner. I 1999 blev loven afskaffet og det blev muligt for banker at fusionere(crawford, 2011). Interbank-markedet: Markedet hvor centralbanken og de resterende banker udfører transaktioner med hinanden. De forskellige banker optræder henholdsvis, som låntagere og långivere for at justere de enkelte pengeinstitutioners likviditet (Balling, 2009). Multi-level-perspective (MLP): Navnet på Frank W. Geels transitionsmodel, der beskriver hvordan en given teknologisk innovation skal gennemgå flere forskellige udviklingsstadier, inden den optages i eller overtager det overordnede socio-tekniske regime. Niche-teknologi: Teknologisk innovation der endnu ikke er udbredt eller optaget i det socio-tekniske regime. Niche-teknologier befinder sig i det første stadie, på vej mod en eventuel optagelse i regimet, set i MLP. Open market operations: Sker når en centralbank handler med statsobligationer på det åbne marked. De bliver som regel brugt for at implementere pengepolitik. Målet er som regel at påvirke renteniveauet. Købes obligationer, øges pengemængden og renten falder. Sælges obligationer, reduceres pengemængden, og renten stiger (Burton, 2006:471). Side 6 af 88

7 Open Source: Et digitalt teknologisk princip, der bygger på tanken om kollektiv ophavsret. Programmer af denne type er kendetegnet ved, at programkoden ligger frit tilgængeligt, sådan at det står åbent for alle, til hver en tid at forbedre denne. Endvidere er programmer af denne type uden patent, hvorfor man frit kan benytte sig af programkoden. Eksempler på denne type teknologi er styresystemet Linux, Wikipedia og Bitcoin (opensource.org, 2012). Peer to peer (P2P): Digital teknologi rettet mod deling af filer uden om centrale tredjepartsservere. Teknologien fungerer ved, at man henter en stifinderfil, der viser vej til computere med den ønskede fil. I Bitcoins tilfælde er denne fil den samlede historik for samtlige transaktioner i systemet (Wolff, 2005). Sporafhængighed: Begreb brugt af Geels for at beskrive indlejrede strukturer i samfundet, der gør det svært for nye teknologier at vinde markedsandele. Sporafhængigheder kan være såvel materielle som kognitive. Et eksempel på en materiel sporafhængighed er det store netværk af tankstationer verdenen over. Skulle den globale bilpark omstilles til el-biler ville alle tankstationer enten skulle nedlægges eller omstilles til batteriskifte eller ladestationer. En kognitiv sporafhængighed kan være den almene diskurs om nødvendigheden af en bil i børnefamilier (Hartmann-Petersen et al, 2007:410). Side 7 af 88

8 1. Introduktion 1.1. Præsentation af Bitcoin Bitcoin er en virtuel valuta, der blev skabt i år Skaberen af valutaen er japaneren Satoshi Nakamoto, der muligvis er et pseudonym og som efter offentliggørelsen ikke har ladet høre fra sig. Efterfølgende har en gruppe af frivillige programmører, igennem open source licensen, kunnet arbejdet videre på udviklingen af programmet (Bitcoin Wiki, 2012B). Bitcoin eksisterer kun på nettet og er en decentraliseret valuta. Det vil sige, at der ikke eksisterer nogen centralbank og at valutaen ikke er knyttet til nogen stat eller til et fysisk materiale, såsom guld. Dermed er der ingen institutioner til at regulere valutakurs og pengemængde (Bitcoin Wiki, 2012A). Man tilegner sig bitcoins enten ved at købe dem, som ved almindeligt valutakøb, eller ved at mine dem. At mine bitcoins fungerer således, at man downloader et program, der består af avancerede ligninger, som løses gennem et trial and error princip. Trial and error er en løsningsstrategi, hvor aktøren, i dette tilfælde en computer, forsøger sig med en tilfældig løsning. Viser denne sig ikke at være rigtig, forsøger aktøren igen med den nye tilegnede viden. Denne proces fortsætter indtil løsningen er fundet. Sværhedsgraden af disse ligninger er afhængig af, hvor meget computerkraft samtlige brugere lægger i at løse disse ligninger, så der tilnærmelsesvis bliver løst en ligning hvert 10. minut (Bitcoin Wiki, 2012A). Ved løsning af en ligning bliver den pågældende bruger herefter tildelt en præmie i form af bitcoins. Desto mere computerkraft en bruger lægger i at løse ligningerne desto større chance er der for at den pågældende bruger løser ligningen. Systemet bygger på et lotteriprincip, hvor samtlige brugere konstant er lige tæt på at løse den næste ligning. For at illustrere dette princip, kan et traditionelt lotteri bruges som analogi, hvor man kan antage at der i alt er 99 nitter og én gevinst med i alt tre spillere. En deltager (A) har i kraft af sin større computerkraft tilegnet sig 50 lodder, mens de to resterende (B og C) har tilegnet sig 25 hver. Således vil der teoretisk være lige stor chance for at det er A der vinder som hhv. B og C. De tre spillere er altså lige tæt på at vinde lotteriet, men A har, jvf. hans ekstra lodder, flere chancer. Processen bliver kaldt mining fordi den simulerer udvindingen af mineraler, da man sætter sin computer i gang med at løse disse ligninger. På samme måde sætter man ar- Side 8 af 88

9 bejdskraft til at mine efter mineraler, der som bekendt i form af guld tidligere udgjorde fundamentet for pengeskabelsen (Wallace, 2011). Løsningen af ligningerne beror på samme tilfældighed som datidens fund af mineraler gjorde det. Den største tilførsel af ressourcer giver således størst sandsynlighed for at vinde, men det er ingen garanti. De løste ligninger kaldes for blokke, og indeholder information om de seneste transaktioner der er foretaget i systemet (Nakamoto, 2008:3). Hver gang det lykkes en bruger at løse en blok, udbetales en præmie på 50 bitcoins, der skabes af systemet. Det er således indrettet til at en løsning bliver fundet, hvilket vil sige en blok gennemsnitligt løses hvert 10. Minut (Bitcoin Wiki, 2012A). Antallet af mønter brugeren får i præmie for at løse én ligning falder hvert 4 år med 50 % (Bitcoin Wiki, 2012A). Således vil der fra 2013 blive udbetalt 25 bitcoins, for hver løst blok, fra 2017 blive udbetalt 12,5 bitcoins for hver løst blok osv. indtil år 2141, hvorefter der ikke tilføres flere bitcoins til systemet. På nedenstående graf i figur 1 er det afbilledet hvorledes den totale mængde af bitcoins vil udvikle sig over tid. Figur 1.1 Total estimated Bitcoins over time, assuming a perfect 10-minute interval (Insti, 2012) I år 2141 vil den endelige pengemængde på 21 millioner bitcoins være opnået. Hver eneste bitcoin kan endvidere opdeles i ned til 8 decimaler. Den samlede mængde penge, opgjort i mindste enheder løber således op i 21 * (Bitcoin Wiki, 2012C). Indenfor dette monetære system er fremtidens inflation hermed kendt og aktørerne har dermed bedre information om fremtidens inflation. Side 9 af 88

10 Bitcoin er et fuldstændigt anonymt betalingssystem, som er baseret på peer-to-peer teknologien. Alle transaktioner er fuldt offentlige, men brugerne er dog skjult af en Bitcoin-adresse, der ikke kan kædes sammen med individet. Bitcoins overføres ved at man angiver sin Bitcoin-adresse til andre, hvorefter denne kan indtastes i et modtagerfelt. Herved er man i stand til at overføre penge direkte til den ønskede modtager uden at give oplysninger, der kan kædes tilbage til afsenderen. Dette er ikke tilfældet når man betaler vha. tredjeparter som eksempelvis Visa, Paypal og lignende udbydere. Når man benytter sig af disse korttransaktioner giver man kreditor lov til at trække penge fra sin konto med sine kreditkortoplysninger. Disse oplysninger bliver først forældet og ubrugelige den dag man ikke har dem tilknyttet sin bankkonto mere. Dette gør brugere sårbare overfor misbrug. Indenfor Bitcoin-systemet er denne form for misbrug ikke tilgængelig. Derudover har alle brugere mulighed for at spore historikken af hver enkelt bitcoin helt tilbage til dens oprindelse og hermed bortfalder nødvendigheden af en tredjepart, som for eksempel Visa eller Paypal (Nakamoto 2008:6). Brugere samler deres bitcoins i en virtuel tegnebog. Tegnebogen er en samling af flere Bitcoin-adresser, der bruges som traditionelle konti. Således opgiver man en Bitcoinadresse til en afsender, hvis man ønsker at modtage bitcoins. Bitcoin-tegnebogen opbevares lokalt på én computer. Således kan en bestemt tegnebog kun ligge på én pc, hvorved den kan forsvinde, skulle pc en gå i stykker, eller blive hacket. Som sikring er der opstået Bitcoin-banker, der tilbyder at opbevare brugernes bitcoins med løftet om højere sikkerhed (Wallace, 2011). Alternativt er det muligt at printe sine bitcoins, i form af en længere kode på papir. Herved forsvinder bitcoins eksistens på pc en, hvorfor at brugeren i så fald skal passe på sit udprint. Dette print kan siden hen igen omdannes til en virtuel tegnebog og herefter vil papirkoden være ubrugelig Problemfelt Finanskrisen á 2007 har vendt verdensøkonomien på den anden ende (Greve, 2011). Efter flere år med fuld beskæftigelse og store vækstrater, er verdensøkonomien nu tippet over til en periode med lavvækst, recession og stater på randen af konkurs. Selve finanskrisen kan bedst beskrives som en dominoeffekt, hvor krakket af nogle få store finansinstitutioner, har bredt sig som ringe i vandet med globale konsekvenser (Jespersen, 2009: ). De første krak startede i USA, som en konsekvens af bankers inter- Side 10 af 88

11 ne handel med derivater og lån; lån som det viste sig ikke blev tilbage betalt (Greve, 2011). I dag står vi i en situation, hvor hele den vestlige verden lider under likviditets- og vækstproblemer. Frem mod finanskrisen var finanssektoren kendetegnet af store kreditudvidelser og lempelser af reguleringen af finanssektoren, som eksempelvis ophævelsen af den amerikanske Glass-Steagall akt fra 1933 (Crawford, 2011). Digitaliseringen af banksystemet har muliggjort en stigende skabelse af sekundær likviditet, hvorfor brug af kontanter er blevet marginaliseret. Således står elektroniske korttransaktioner i dag for størstedelen af handlen i vestlige lande, mens antallet af kontante transaktioner er faldende. De elektroniske transaktioner kan beskrives som en løbende notering af gældsbeviser mellem de forskellige finansinstitutter. Den forøgede sekundære likviditet har sammen med den lave rentesats 1 skabt stigende vækst og investeringer, som f.eks. de kraftigt stigende boligpriser, i starten af 00 erne (Dam et al, 2011). Herved opstod en konstant værdiforøgelse, da prisen på fast ejendom per definition steg over tid, dog uden en nødvendig produktion af reel værdi. Kreditudvidelserne har, i kombination med den teknologiske udvikling og mere lempelige regulering, skabt rammerne for en større værdimæssig investerings- og finanshandel, hvor der er blevet handlet med lånepakker, derivater og aktier. Samtidigt har der været en tendens til at staten er gået ind og overtaget de ikke-rentable dele af fallittruede banker. Ydermere har de pumpet likviditet ud til fungerende banker for at skabe sikkerhed og tillid mellem befolkningen og bank, såvel som bankerne imellem (Jespersen, 2009:186). Denne statssikring har været med til at skabe incitament til risikable investeringer, da gevinsten har været høj, mens tabet har været til at overse, i kraft af at staten i sidste ende ville dække tab, grundet dårlige investeringer. I Danmark er der således blevet givet flere hjælpepakker til bankerne, der har skabt stor opstand i befolkningen (Haslebo, 2009). Bankpakkerne blev mødt af kritik og modvilje i befolkningen, da de enorme beløb ikke harmoniserede med den brede befolknings økonomiske retfærdighedsfølelse. Således oplevede folk at deres skattekroner blev brugt til at rydde op efter grådige og inkompetente bankdirektører (Haslebo, 2009). Denne modvilje i befolkningen resulterede i skabelsen af flere grupperinger (eks. Occupy Wall Street) og en mere udbredt skepsis til det herskende økonomiske system. Der opstod altså en mistillid i befolkningen til bankernes økonomiførelse (Kjær/Ritzau, 2008). 1 I 2001 blev renten sænkede i USA, som resultat af IT-boblens brist og begivenhederne den (Soros, 2009:18-19) Side 11 af 88

12 I Europa har der været forskellige diskurser, for hvordan krisen har skullet håndteres, men der har dog hovedsageligt været fokus på monetaristisk krisestyrelse baseret på besparelser i et forsøg på at få kontrol over gælden og derigennem forbedre balancen på de offentlige budgetter (Ritzau, 2012A). I Danmark hersker der endvidere en diskurs om vækst som løsning (Ritzau, 2012B), og regeringen har i kombination med nedskæringer fremrykket offentlige investeringer og udbetalt SP-pensionen i håb om at stimulere efterspørgslen i samfundet. Denne blanding af restriktiv og ekspansiv finanspolitik vidner om de forskellige metoder og økonomiske skoler, politikerne har brugt i forsøget på at håndtere krisen. Magthaverne har skullet forsøge at mindske budgetunderskud og gæld, samtidig med at holde arbejdsløsheden nede. Den fagøkonomiske elite kan altså menes at have haft vidt forskelige løsningsmodeller til krisen, ligesom disse ikke har kunnet forudsige krisen. Dette har bevirket en vis erodering af tilliden til økonomer, politikere samt økonomisk metode og fremskrivninger generelt (Schrøder, 2009). I januar 2009 offentliggjorde Satoshi Nakatomo programmet "Bitcoin" gennem mailinglisten "Cryptography mailing list" (Finney, 2009). Programmet er et komplet monetært system, baseret på en anonym P2P-teknologi. Økonomisk-teoretisk kendetegnes Bitcoin som en decentraliseret type standardvaluta, hvori inflationen er fast aftagende - gående mod nul (Bitcoin Wiki, 2012A). Ydermere besværliggøres skabelsen af sekundær likviditet inden for rammerne af softwaren. Man kan hævde at Bitcoin-programmet imødekommer den mistillid befolkningen nærer til det herskende finansielle system, og svarer samtidigt på bekymringerne om stigende overvågning i samfundet. Programmet opnåede gennem disse egenskaber hurtigt en vis popularitet inden for specifikke netværk (Wallace, 2011). I gruppen finder vi Bitcoin særligt interessant, da systemet gør op med fundamentale paradigmer, som inflation og statsgaranterede møntfod. Herudover er det særligt interessant hvordan en møntfod kan fungere med en endelig fastlagt pengemængde og uden en centralbank til at styre inflation og rente. Tilhængere af den østrigske skole påpeger at centralbankens indgriben i det monetære system kan anskues som medvirkende til finanskrisen (Rothbard, 2008). Bitcoin kan derfor vurderes at have flere attributter, der ville være ønskværdige i forebyggelsen af finanskriser som den af På trods af dette står Bitcoin overfor en række strukturelle og kognitive forhindringer. Således vil der ofte herske en skepsis i samfundet over for Side 12 af 88

13 nye banebrydende teknologier, der grundlæggende bryder med vante forestillinger og praksisser (Geels, 2004:33). At penge oven i købet er et helt essentielt fænomen for de fleste mennesker, medfører at risikovilligheden til at adoptere nye banebrydende møntfod vil være meget begrænset. Det nuværende pengesystem har samtidigt opbygget en større struktur, som Bitcoin ikke umiddelbart kan trække på. Således er banker, aflønning, finanspolitik og vækstparadigmer opstået i et inflationært pengesystem, og er derfor specialiseret i forhold til dette. Dette besværliggør adoptionen af Bitcoin, da alle disse institutioner således skal omstruktureres, for at Bitcoin vil kunne fungere optimalt. Samtidigt vil man kunne forvente en vis modreaktion fra de institutioner, der i kraft af det nuværende pengesystem nyder privilegier (Søndergård et. al, 2007: ). Disse vil enten modarbejde Bitcoin, eller forsøge at genopfinde sig selv. Hermed kan de forskellige bankpakker, og stigende regulering ses som et forsøg på at genskabe tillid til det nuværende system, og dermed overflødiggøre Bitcoin, ligesom enkelte politikere har forsøgt at så tvivl om lovligheden af Bitcoin (Wolf, 2011 & Claburn, 2009). Bitcoin har potentielt flere løsningsmuligheder til den nuværende finanskrise og de førnævnte problemstillinger. Bitcoin er designet således at skabelsen af sekundær likviditet er umulig, hvorved den som møntfod kan siges at have et teoretisk løsningspotentiale til nogle af problemerne der forårsagede finanskrisen. Som møntfod står Bitcoin dog over for barrierer af kognitiv såvel som strukturel karakter. Bitcoin-teknologien skal altså skabe et helt specifikt og værdifuldt incitament, for at man kan forvente at Bitcoin lykkes som almen møntfod. Denne problemstilling leder op til projektets problemformulering: Side 13 af 88

14 1.3. Problemformulering Hvorvidt har Bitcoin et løsningspotentiale til den nuværende finanskrise og hvorledes kan Bitcoin indgå i de socio-tekniske system som det nuværende monetære system udgør? Problemformuleringen leder op til en tværfaglig tilgang, hvori en økonomisk analyse af finanskrisen vil kunne forklare manglerne ved det nuværende pengesystem, og derved muliggøre en vurdering af hvorvidt Bitcoin kan afhjælpe disse. Analysen af finanskrisen vil ligeledes være fundament for en socio-tekniske analyse, da Bitcoins adoptionsmuligheder i finanssystemet er forbundet til finanskrisen. Vi har valgt især at fokusere på den sekundære likviditet og kreditudvidelse i forbindelse med analysen af finanskrisen Arbejdsspørgsmål 1. Hvad er de primære årsager til finanskrisen ud fra et østrigsk perspektiv? 2. Imødekommer Bitcoin årsagerne til finanskrisen, jvf. den østrigske analyse? 3. Hvilket adoptionspotentiale har Bitcoin i det nuværende monetære system? Side 14 af 88

15 2. Metode 2.1. Projektdesign For at besvare vores problemformulering har vi valgt en tværfaglig tilgang, hvor vi benytter os af metoder fra den økonomiske og kulturgeografiske videnskabstradition. For at kunne forklare hvilket løsningspotentiale Bitcoin har i forbindelse med finanskrisen á 2007, vælger vi først og fremmest at lave en analyse af årsagerne til finanskrisen. Dette gør vi for at få en forståelse af hvilke faktorer der var medskabende til finanskrisen og for at give et udgangspunkt for videre analyse. Analysen er funderet i empiri fra nutidige analyser af finanskrisen samt statistisk materiale fra den amerikanske centralbank. Empirien vil endvidere blive underlagt en analyse ud fra den østrigske skoles økonomiske teori, med henblik på at identificere årsagerne til krisen. I den forbindelse vil vi især operationalisere den amerikanske økonom Murray Rothbards tanker om det monetære system samt hans tilgang til metodologien bag økonomi. Med udgangspunkt i ovennævnte analyse, vil det være muligt at komme med et bud på de eventuelle fejl og mangler i det nuværende monetære system, som Bitcoin potentielt har en løsning på. Bitcoins mulighed for at påvirke det nuværende pengesystem afhænger i høj grad af de svagheder i systemet Bitcoin kan løse. Efter finanskriseanalysen vil vi lave en kort analyse af Bitcoin-systemets løsningspotentiale i forhold til de hovedsagelige årsagsforklaringer, den østrigske analyse udledte. Efterfølgende vil vi undersøge Bitcoins chance for at blive optaget i, eller erstatte, det eksisterende monetære regime. Derfor kommer analysen af Bitcoins indtræden i pengesystemet i nogen grad til at afhænge af de konklusioner analysen af finanskrisen drager. Dog vil der uanset analysens udfald være visse forhold og betragtninger i dét analyseafsnit der fungerer uafhængigt af finanskriseanalysen. For at kunne forstå Bitcoins muligheder for at indgå i den nuværende verdensøkonomi, er det nødvendigt med et teoriapparat der beskæftiger sig med omstillingsprocesser. Til dette bruges den hollandske innovationsforsker Frank W. Geels teori og model om transitionsprocesser i et fler-lags-persspektiv. Denne teori er nyttig, da den beskriver hvordan omstillinger forekommer som resultat af både teknologisk innovation, historisk kontekst såvel som kognitiv adfærd. Geels teori bygger på casestudier inden for teknologiske omstillingsprocesser, og har et klart kultur-geografisk islæt. Geels har dog selv forsøgt at dokumentere, hvordan denne teori også kan benyttes på ikketeknologiske transitioner, ved selv at benytte den i undersøgelser af transitionsprocesser Side 15 af 88

16 indenfor bl.a. rockmusik og dyrevelfærd. Derfor mener vi at kunne bruge Geels til at beskrive Bitcoins omstillingsmuligheder. I projektet anvendes der metoder og teorier, hvor der i visse tilfælde er stor debat om gyldigheden, og i andre tilfælde ikke er en traditionel kobling mellem teori og genstandsfelt, derfor vil der endvidere være et metodeafsnit hvori de valg og fravalg der er taget i projektet diskuteres. For overblikkets skyld har vi udformet en visuel udgave af projektdesignet, som vist i figur 2.1. Figur 2.1: Side 16 af 88

17 2.2. Metodeovervejelser Tidligt i arbejdsforløbet lå vores hovedfokus på Bitcoin-møntens egenskaber og forskellige økonomiske teorier, som skulle inddrages til at vurdere, hvorvidt et givent samfunds økonomi ville kunne fungere med denne valuta. I denne del af processen havde vi stadig interesse i penge som en social konstruktion, og her var Georg Simmel med i overvejelserne, med henblik på en mere sociologisk orienteret opgave. Simmel beskriver, hvordan penge fungerer som et altomfattende værktøj vi konstant bruger til at forstå og beskrive verdenen. Langt de fleste ting kan beskrives gennem penge, og mennesket bliver således fremmedgjort over for de fænomener penge ikke kan beskrive (Larsen, 2007: ). Efter en kortere research af Simmel, blev vi i gruppen enige om at en sådan indgangsvinkel ville lægge op til en mere spekulativ og virkelighedsfjern opgave, hvorfor vi forkastede Simmel til fordel for Geels. Teknologien bag Bitcoin skaber mulighed for anonymitet blandt ejerne af Bitcoinkonti. Mens denne anonymitet kan diskuteres som en ønskværdig egenskab, og i den forstand bidrager med incitament til en omstilling til Bitcoin, rejser den samtidig velfærds- og skattemæssige problemstillinger. Således vil anonymiteten besværliggøre en skatteopkrævelse fra statens side, hvilket vil hæmme finansieringen af velfærdssamfundet. Dette er af interesse når det kommer til transitionen til Bitcoin, da sådanne problematikker kan skabe en modvilje til Bitcoin, men selve skatte-spørgsmålet, vil ikke blive behandlet dybere. For at behandle skattespørgsmålet dybere vil det være nødvendigt med en dybdegående indsigt i det nuværende skattesystem, med her tilhørende muligheder for opkrævning. Da vi i gruppen ikke er i besiddelse af en sådan viden, ligesom at vinklen ikke hænger direkte sammen med vores problemformulering, valgte vi at forkaste skattespørgsmålet. Bitcoin-programmet, med dets indlejrede anonymitet, kan endvidere anskues som endnu et led i opstandelsen mod den stigende overvågning der foregår i samfundet og på internettet. Denne opstandelse ledes bl.a. af grupperinger som Anonymous 2, Cypherpunk-bevægelsen samt det svenske Piratparti. Hvor disse grupperinger er interessante i forbindelse med hvilke netværk og strukturer, der kan støtte op om Bitcoins som teknologisk niche, vælger vi at afgrænse os fra at undersøge hvordan sådanne grupperinger opstår som reaktion på flere årtiers stigende overvågning, da en sådan viden ikke konkret kan besvare vores problemformulering. 2 Gruppering af internethackere der beskæftiger sig med hacktivism. Gruppen har i flere omgange hacket hjemmesider af politiske årsager, eksempelvis blev Visas og Mastercards hjemmesider hacket, som reaktion på lukningen af Wikileaks konti. Side 17 af 88

18 Vi anskuer finanskrisen af 2007, som en landskabsændring, der potentielt sætter det nuværende socio-tekniske system under pres. Vi vil undersøge om den monetære struktur bag Bitcoins imødegår nogle af de problemer i den nuværende struktur der førte til finanskrisen. Dermed har finanskrisen en vigtig rolle i projektrapporten, og ligeledes er økonomisk teoretisk årsagsforklaring et bærende element. Finanskrisen er et højaktuelt emne, og der findes hyldemetervis af litteratur om emnet, hvorfor en skarp afgrænsning vil være nødvendig. Vi vælger i projektet hovedsageligt at beskæftige os med de umiddelbare årsager til finanskrisen, herunder kreditskabende institutioner og finansmarkedet. Der eksisterer fra politisk side et bredt ønske om at komme ud af krisen, med vidt forskellige løsningsforslag. Da disse løsningsforslag konstant ændrer sig, og i sidste ende er begrænset af parlamentariske mandater, afgrænser vi os fra at arbejde dybere med disse. Finanskrisen har endvidere været medvirkende til en større social opstand. Således er der opstået kritiske bevægelser som 99 %, der forholder sig stærkt kritisk til den nuværende finansverdens indretning. Denne skepsis mod finansverdenen vil kunne komme Bitcoin til gode som teknologisk niche, men vi afgrænser os ligeledes i projektet fra at behandle disse bevægelser dybdegående. Det ender altså med at blive årsagerne til finanskrisen, der forbinder Bitcoin med finanskrisen, da vi herved får mulighed for at vurdere Bitcoins løsningspotentiale. For at lave en årsagsforklaring til finanskrisen overvejede vi først at benytte John M. Keynes teori, da vi i vores økonomikurser primært var blevet introduceret til denne skole af økonomisk tænkning. På daværende tidspunkt var vores analyse af finanskrisen tiltænkt en mindre bærende rolle i projektet. Den skulle frem for alt fastlægge bankernes skabelse af sekundær likviditet som et vigtigt element til den videre analyse. I den optik virkede det mest nærliggende med Keynes, da vi var bedst bekendt med hans anskuelser af økonomi. Da vi senere begyndte at orientere os bredere inden for de forskellige økonomiske skoler fandt vi en række lighedspunkter mellem den østrigske skole og Bitcoin-systemet, herunder en ambition om fast pengemængde, tilbagevendelse til en bunden standard for penge og en afskaffelse af centralbanken. Eftersom vores problemformulering udviklede sig til at indbefatte Bitcoins løsningspotentiale i forhold til finanskrisen, blev det Side 18 af 88

19 nærliggende at lægge et østrigsk perspektiv på finanskrisen. Dette gjorde vi dels for at skabe en rød tråd i opgaven, men også for at danne et teoretisk fundament for vores analyse af Bitcoins løsningspotentiale. Vores brug af den østrigske skoles teori, har styret opgaven i en retning, hvor vi har afgrænset os fra internationale forhold indenfor analysen af finanskrisen. På den måde har vores teori været styrende for den case vi valgte at analysere. Havde vi kigget på de internationale tendenser havde den valgte økonomiske teori måske ikke været brugbar i forhold til andre økonomiske skoler. Uden en årsagsanalyse af finanskrisen, baseret på østrigsk konjunkturteori, ville der sandsynligvis ikke være et teoretisk grundlag for at beskrive Bitcoins løsningspotentiale som andet end beskedent. Finanskriseanalysen bliver en mere aktiv del af opgavens hovedsagelige analyse, i og med at vi styrker sammenhængen mellem årsagsforklaringen og Bitcoins løsningspotentiale, i kraft af de talrige strukturelle lighedspunkter mellem den østrigske skoles målsætninger for et monetært system og Bitcoin. Vi er bevidste om at andre økonomiske skoler vil kunne komme med andre årsager, og derved løsninger til finanskrisen. Derfor vil arbejdsspørgsmål 1 også indeholde et kort afsnit behandlende et keynesianske syn på finanskrisen Implementeringsteori I starten var hovedfokus, som tidligere nævnt på Bitcoins egenskaber. Gentagne gange endte vi dog i flyvske diskussioner, der bevægede sig væk fra virkeligheden. Indledningsvist i arbejdsprocessen havde vi ingen planer om at anvende et jordnært geografisk perspektiv på genstandsfeltet Bitcoin, men i forbindelse med vores planlægning-, rumog ressourcerkursus blev vi introduceret til Geels teori om transitioner i et fler-lags perspektiv. Efter at have arbejdet grundigt med Geels i både opfølgningstimerne samt i forbindelse med en bunden eksamensopgave, fik vi en dybdegående forståelse af teorien, og begyndte at se ligheder med det monetære system som socio-teknisk regime og Bitcoin som teknologisk innovation opstået i en niche. Ydermere søgte vi inspiration gennem et interview med sociologen Ole Bjerg, hvor vi diskuterede penge som tvang, hvordan lokale og små valutaer kunne fungere samt hvilket formål de ville kunne bruges til. Dette har bidraget med inspiration til analysen og perspektiveringen. For at undgå at projektet udelukkende består af teoretiske abstraktioner vælger vi at indføre et fokus omkring implementeringsmulighederne for Bitcoin. Det gør vi for at konfrontere, den ellers teoretisk funderede opgave, med helt konkrete forhindringer for Side 19 af 88

20 implementeringen. Geels model er anvendelig til netop dette, da den søger at kortlægge socio-tekniske systemer, de pres der opstår på disse samt hvordan disse pres kan skabe mulighed for en ændring af det socio-tekniske system. På den måde sigter vi efter at holde opgaven jordbunden og målrettet. Således er vores valg af Geels ikke funderet på et indgående kendskab til teorikataloget over omstillingsteorier, men i højere grad forbundet med gruppens subjektive kobling af Geels teori på den virkelighed Bitcoin som genstandsfelt befinder sig i. Gennem disse overvejelser valgte vi i gruppen at belyse vores problemformulering vha. økonomisk teori med inspiration fra den østrigske skole samt Geels transitionsteori. Ved at foretage en østrigsk analyse af finanskrisen får vi kortlagt Bitcoins løsningspotentiale. Efter denne placering af Bitcoin i en moderne teoretisk ramme, arbejder vi efter en fremgangsmåde, hvor vi forsøger at forstå noget, der ikke er blevet beskrevet før (Bitsch, 2011:176). Her forsøger vi med hjælp fra Geels flerlagsmodel at vurdere adoptionspotentialet for Bitcoins. Dette kan ses som en afprøvning af Bitcoins teoretiske grundlag, hvor vi ved at undersøge det nuværende pengesystem i en Geelsk optik kan drage nogle logiske slutninger om Bitcoins mulighed for adoption. Arbejdet i projektet vil primært være af kvalitativ karakter, da hverken den østrigske skole og Geels beskæftiger sig med kvantitativ empiri. Der vil dog forekomme statistisk materiale i analysen af finanskrisen, da vi gennem denne kvantitative empiri bliver i stand til at udstille kendetegn og årsager til finanskrisen Østrigsk metode Den østrigske skoles arbejde er funderet i en søgen efter strukturelle kausalitetssammenhænge, der ligger til grund for økonomiens dynamik og form. Ud fra sine konklusioner fremlægges teori, der følger et nomotetisk videnskabsideal, og derfor skal fungere som universelle lovmæssigheder for økonomisk kausalitet. Den østrigske skoles teorier er ofte udsprunget fra en samtidskritik af andre skolers ønske om at intervenere i økonomien. Dermed står den østrigske skole i skarp kontrast til den keynesianske aktive monetære politik. Den østrigske skoles lovmæssigheder omhandler frem for alt effekterne af unaturlig indblanding, der skader økonomiens reelle tilstand. Den østrigske skoles metodologi adskiller sig på mange punkter fra de andre klassiske skolers tilgang til økonomisk teoretisering. Man stiller sig i opposition til de økonomer, der mener at man kan bruge induktivt metodearbejde til at kortlægge økonomiske sammenhænge (Olesen m.fl., 2002:175). Den naturvidenskabelige empiriske til- Side 20 af 88

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior."

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior. 1 We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior." - Elop, Stephen, 2011 2 Titelblad Studie: Vejleder: Projekt- titel: Projektrapport afleveres:

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: Statslig regulering af den danske banksektors risikovillighed Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Bomuld! Penge eller lommeuld?

Bomuld! Penge eller lommeuld? Bomuld! Penge eller lommeuld? - Liberalisering og subsidier, et casestudie af Mali Projektgruppe 3, hus P2: Emil Halkjær Galløe Kenneth Rose Thijs Valdemar Van Tilburg Vejleder: Peter Oksen De Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde

Unemployment benefits for those who are employed. Dagpenge for dem der har et arbejde Unemployment benefits for those who are employed This paper examines how the reforms of the labour market can be seen as an indication of a general liberalization throughout Danish society. Through analysis

Læs mere

Når velfærden flytter

Når velfærden flytter Når velfærden flytter Omfang og konsekvenser af segregationsprocessen i Københavns Kommune Af Adam Roelsgaard Ring Mikkel Tobias Ritzau Kjærulff Nikolaj Nordby Thøgersen Søren Halkier Vejleder: Tue Jagtfeldt

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, Hus 19.1, RUC, 4. Semester

Læs mere

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26:

EU under forandring. - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor. Udarbejdet af Gruppe 26: EU under forandring - Europæisk integration og finanspagtens betydning herfor Udarbejdet af Gruppe 26: Signe Munk Jensen, Anne Katrine Jensen, Camilla Emilie Thomsen & Maria Catrin Nøhr Vejleder: Henrik

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Verdens bedste folkeskole?

Verdens bedste folkeskole? Verdens bedste folkeskole? Gruppe nr.: 3 Udarbejdet af: Alex Friis Nielsen, Daniel Erik Mortensen, Emilie Sofie Rohr, Mikkel Rønnow Mouritzen, Rasmus Holm, Simon Bjørn Nielsen og Sofie Hansen Studie: Den

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere