Ferskvandsfiskeribladet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeribladet."

Transkript

1 Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. \ de Aargang.. \ S orø. aolw S.,trykhri (AIlc1i.,e1Ikan) ved g ftlv,ult*kl'0lh, 1910.

2 Indholdsfortegnelse: Spalte Ferskvandsfiskeriforeningen: Finansloven... lg8 Ferskvandsfiskeriforeningens Generalforsamling , 233 Yerskvandsfiskeriforeningcns Hegnskab H Om Samarbejde mellem Saltog Fersknmdsfiskerne. 285, 314 Medlemsfortegnelse... 31, 415 Salgskontrakt SpørgeskEmaer til FisKerierne... / 511, 515 Damkulturerne: Knnstige Legepladser og kunstig Klækning... Il Stor Hegnbueørred som 1\1arked svare U dklæknillg af Hegnbueørred i Colorado... 76, ækørreden yngler i Fangenskab Fiskeægget og dets Befrugtning 185 Om Betingelserne for Forelavlens økonomiske Fremgang , 224 Tysk og dansk Ferskvandsfiskeri , 249 Et Forsøg paa at indføre Bækørreden til Sydvest-Afrika.. 2~2 Ørredens ProduktionsomkostniIlger i Frankrig Ørredrogn Iagttagelser fra Fiskekulturerne... 38D, 412, 4~H, 51G, 541 Spalte Karper, Suder og andre Fiskearter: Om Suderavl Gedden , 270 Karpedammene i Wahrenholz. 2G5 Suderen Fangst af Karper , 339 Karpens Ægproduktion tlpdræt af Gedde-YngeL Aalen: Ferskvandsaalens Udbredning i Verden G Ferskvandsaalens Forekomst paa Atlanterhavets Kyster og Øer Aalens Ynglepladser , 89, 125, 137, 176 V orc Aals Liv og Levnct set i den ny('ste Forsknings Lys. 141 Aalefaring Aalepas , 247 Indførsel af Aalefaring til Tyskland Aalens Efteraarsvandringer Aalekistel' , 518 Aalefiskeriet i Efteraaret Nye Fund af Aalelarver i Atlanterhavet... 5GO En Fisketur ved Vardeaa (Aalen som Kødæder) Fiskesygdomme : Om Leveren hos Salmonidernc

3 Spalte Furunkolose..., 281 Lidt om en af Karpens Snyltere,..,...,,..., 433 Fiskeriet i frie Vande: Smaasøer og,mergelgrave., " 25 Fiskeriet i vore Aaer 121, 146, 172 IJaks- og Havørred i østersøen ,.., VoreSøer... : Limfjordens Omdannelse til en Ferskvandssø...,.. 36(), 394 8Yar til P. C. K. ( 8 [f.] Lov om Ferskvandsfiskeri). 521,,S39 Om Fiskeri-Regulativer og Vedtægter for vore Vandløb og Fjorde... 28, 104, 128 Regnbueørreden Roskilde Fjord Ferskvandsfiskeristationen : Statens Station for Ferskvandsfiskeri Forsøgsstationen ved HOl'llsyld 3()B Meddelelse fra Ferskvandsfiskeristatiollen (Landbohøjskolen) 373 Forsøgsstationen for Ferskvandsfiskeri. 553 Sportsfiskeri : Fiskesp0l't.,..,. Hi, 61, 15t, 202 Opraab til Lystfiskerne...,.., 131 En Salumonisk Dom,.,,.,. 206 Fartøj med Glasbund.,,,..., :208 En Sportsfiskers Tyeho-Brahes Dag,...,...,,..,,,..., 247 En natlig Fisketur,,.. " :214, 295 Naar bider Fisken bedst? '.,, 299, 326, 350 Hvorledes jeg mistede en Ven 34G, 375 Spalte Fiskenes Hukommelse og Intelligens,,..,,,,,.., Paa 0rredfangst i Petterilelven,.,,,.,.,,,,,,.,.,,. 467 Andre Meddelelser: En Anmodning fra Universitetets Ferskvandsbiologiske Laboratorium ".,,,..,,,,,.. 48 Told paa Fisk..,...,,,, " 57, 95 Statistik over Fiskefangst "., 82 Krebspesten brerler sig..., 91 Skandinavisk Fiskeriudstilling HH 2..,,,.,,,,., 193, 494, 534 Fabriker og Fiskeri..,..,,., 208 Fiskeriudstillingen i Wal'sehau 217 Tysklands Ind- og Udførsel af Ferskvandsfisk i 1. Kvartal af 1910.,.,,,,,...,,,,,.,, " 226 Fiskeriudstillingen i Riga "",,,... 2G5, 313, 3{)3, 385, 409 Fiskeriberetning for Aaret 1909 fra Konsulatet i Stettin,, " HI9 Ferskvanrlsodderen,,,..., 343 Stockholms nye Fiskehal aabnes 392 Fiskerilovens Hevision,..., 438 En Erh\'ervsgren, der trænger til at ophjælpes 44G, 462 Ferskvandsfiskeriloven 488 Fiskeriberetningen for 1909,,,,.,.,,,,..,..,. ;)05, 529, 5B6 Tysklands Eks- og Import af Fiskeriartikler,,,,.,,,.., " internationale Fiskerikongres i Rom 1911,...." Svensk Fiskerirepræsentant i Berlin,.,.. """",.. " 547 Litteratur: "Havets Erobring"..,,,.,, " 545

4 Ferskvandsfiskeribladet Førskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den t. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: D1'. phil. Hoffmeyøl', Borø. Telefon 24. Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Nr Januar Indhold: Ved Aarsskiftet. ~ FerskvandsaalensUdbredning i Verden. ~ Kunstige Legepladser og kunstig Klækning. Om Suderavl. - Stor Regnbueørred som Salgsvarer. Fiskesport. Hlandede M edåelelser. Fiskemarkedet. Annoncer. Bladet sendes ft'it tillliedlemmerne af "Fe1'skvands/iskeJ'i fcn'eningen". Kontingentet er 4 Kr. am'ligt. Foreningens Formand er Hr. Oand. Bie, Hobro, til hvem Begæring om Indmeldelse i Foreningen' rettes. Næstformand er HI'. Landstingstnand, Nationalbankdirektør Lauridsen. Artikler og Annoncer til Bladet sendes til Konten'et i Borø. Prisen for Annoncer er: 1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Petitlinje, Klager ovet' ~j[angler ved Forsendelsen rettes til. hvis gen sendt til Bladets Kontor i Borø. C. HojJ'meyer. Ved Aarsskiftet. -0- Saa stuar vi altsaa paa Skillevejen; det nye Aar er begyndt, og af 1909 har vi kun Minderne igen. Vi tvinges derfor ligesom til at se tilbage for at forvisse os om, hvor langt vi er naaede frem med vor Sag i et saadant Afsnit, som jo et Aar nu en Gang er..men ærligt vil jeg indrømme, at den Slags tilbagegaaende Bevægelser i Virkeligheden er min N atur meget imod; jeg har uendelig langt lllere Lyst til at se fremad, for om mulig at opdage, hvad der bør gøres, og hvilke Opgaver der ligger for. Jeg maa imidlertid i dette Tilfælde finde mig i min' Skæbne, men mine Læsere faar tilgive mig. at jeg fatter mig i Korthed; ganske bekæmpe sin Natur kan man nu en Gang ikke! Aarets Hovedhegivenhed for Ferskvandsfiskerisagen var absolut U d stillingen i Aarhus. Alle, der har været der, var ogsaa enig~ om, at Ferskvands/iskeriafdelingen i al sin Beskedenhed var baade smuk og seværdig, og den kunde endda have været meget, meget bedre, hvis Medlemmerne havde lagt sig noget mere i Selen; men i Konkurreneen med

5 3 Ferskvandsfiskeribladet 4 vor store Broder, Dansk Fiskeriforening, som havde sin Udstilling i vor nærmeste Nærhed, klarede vi os med Glans. Opmærksomheden hos Publikum ble,' vakt; det var jo allerede noget, foreløbig maa vi vel være fornøjede dermed. Aarets anden Mærkesag var Fiskemesterhtrsuset paa Ladelund. Kursuset lededes af l\hglster C. V. Otterstrøm og talte en halv Snes Deltagere; det forløb til alles Tilfredshed, og det var Ferskvandsfiskeriforeningens Ønske, at det skulde gentages i Aar. Desværre meldte der sig for faa Deltagere, saa Sagen ikke kunde realiseres; med et saa begrænset Antal virkelige Fiskemestre, som der ganske naturligt findes i Danmark, er det vel heller næppe muligt at arrangere den Slags Kursus hvert Aar; men kunde vi blot faa et velbesøgt Kursus hver 3-4 Aar, var vi endda nogenlunde godt hjulpne. Endelig bragte Aaret en Forandring af Redaktionen af Foreningens Blad. Da jeg imidlertid selv er Parthaver i Sagen, skal jeg ikke fordybe mig deri, men kun endnu en Gang takke den afgaaede Redaktør, Hr. Smidt Nissen for goot Arbej de for Ferskvandsfiskerisagen. Forinden jeg gaar over til at omtale selve Fiskeriet i 1909, vil jeg først benytte Lejligheden til at takke Alle, der ved at besvare mine Spørgeskemaer desangaaende, har gjort deres til, at Bladets Beretning virkelig bliver et Udtryk bl' Ferskvandsfiskeriets Stilling her i Landet. Beretningen lyder for Ørredens Vedkommende paa, at Tilvæksten grundet paa den kølige, vaade Sommer har været udmærket god, som en Meddeler udtaler: "Man kunde fodre Fiskene, til de blev mætte, uden deraf følgende" Ulemper", og at det er en aldeles fortrinlig Ting, ved alle, der daglig har med Damfisk at gøre. For Damkulturerne har det derfor været et heldigt Aar, idet Dødeligheden har været aldeles forsvindende. Om Priserne udtales, at de har været konstante for Spisefisk, medens Yngel og Æg har været nog'et vanskeligere at sælge. Den sydlige Del af Jylland melder om stigende Begær efter Sættefisk, medens Midtjylland har Overskud af den Vare. Foderpriserne har været som Aaret forud 3-4 Øre pr. Pd. l~ragten; frossent Foder synes dog snarest at være billigere end i Fjor. Arbejdsforhold og Løn har været som foregaaende Aar. For alle Karpefisk var Aarets Tilvækst, paa Grund af manglende Varme, langt under Normalen. Af samme Aarsag har Legen sikkert ogsaa været overmaade slet. I frie Vande hal' Fiskeriet været godt paa Gedder og Urred, medens Aalefiskeriet har været daarligt; stadig er det Temperaturen, der spiller den uhyre Rolle for de forskellige Fiskearters Trivsel, fordi deres Fordøjelse er saa absolut afhængig af den. Priserne paa Karper, Aal og Gedde har været upaaklagelige; for de sidstes V (,dkommende en dda stadig stigende. Fiskelllarkedet i Tyskland har ogsaa hele Efteraaret været fast. Fra Sydjylland meldes, at det nu er et Aar siden, at Regulativet for Kolding-Nebel All, og Aakjæraa trradte i Kraft. Resultatet er, at Opgangen for Ørred kendelig har

6 5 Ferskvandsriskeribladet 6 forbedret SIg, efter at Fredningsbæltet er afsat; men denalmindelige Mening er dog, at Fredningsbæltets Retning ud i Fjorden er mindre heldig, da den ikke følger Brakvandets Strømretning. Den paabudte storre Maskestørrdse for Fiskegarn bevirker dog, at enl\'iængde Ørred, som tidligere' indfangedes, nu faar Lov til uhindret at gaa op og gyde i Aa og Bæk, saa dt>t er da altid et lille "FremskridtJ men virkelig godt bllyer Fiskeriet ikke, før Tilstanden i den tilstødenue Kolding Fjord reguleres, saa Fjordfiskerne ikke kan opfiske de Smaaørreder, "som Aafiskerne er tvungne til at frede om. Nu faar jeg nok sige Stop, jeg tror, jeg har fanet det vigtigste med, og jeg lovede jo ikke at blive for langtrukken, derfor Glædeligt Nytaar 1 Red. Ferskvandsaalenes Udbredning i Verden. (Efter Dansk Fiskerltidende). -0- II. Indplantningsspørgsmaalet. Den ine. 48 af D. F. T. (i Ferskvandsfiskeribladeis Nr. 24) givne Oversigt over Hovedresultaterne af Dr. Johs. Schmidt's nyeste Værk om Aalenes Livsforhold,-il forhaabentlig have bibragt Læseren et Indtryk af, at dette Værk i betydelig Grad udvider vort Kendskab til og Forstaalelse af disse ejendommelige Dyrs N aiurhistorie og Geografi. Men det giver endnu mere. Det har ikke hlot teoretisk, men ogsaa pmktisk Betydning. Om denne, for Dansk Fiskeritidendes Læsere jo unægtelig mest interessante Side af Dr. Schmidts Arbejde, udtaler Forfatteren i sine afsluttende Bemærkninger: "Dersom man, hvad der er ganske berettiget, naal' det drejer sig om et Arbejde, der omhandler Fiskearter af stor økonomisk Betydnrng, tilsidst stiller det Spørgsmaal, om der ved dette Arb(>jde er tilvejebragt nye Momenter og Resultater af p'iytktisk Inter- esse, da maa der svares, at selvom det tilsyneladende er uden Betydning for det praktiske Aalefiskeri i Europa og Amerika, at man forstaar Aarsagerne til Aal(~nes U dbredning i disse Omraader, holder dette dog ikke ganske Skik overfor en nærlllere Betragtning. Thi rent bortset fra, at forøget Viden altid frembyder Muligheder, som før eller senere kan blive af Betydning, er det et Forhold, som fortjener at fremhæves anerede nu. Jeg tænker' her paa Foretagelsen af saadanne Transplantationer (Omplantninger) af Aal og Aaleyngel, som man Here Steder allerede i længere Tid har realiseret, og som efter de sidste Aars Uesultater i Aaleforskningeu synes at skulle tage stærkere Fart". Denne Udtalelse citeres 'saa fuldstændig. dels fordi den viser, at Forfatteren har heskæftiget sig saa meget med praktisk-videnskabelige Fiskeriundersøgelser, at han endog i et ved "Videpskabernes Selskab" udgivet Værk ikke taber de pr-aktiske Formaal af Sigte; men tillige - og ikke mindst fordi adskillige af dem, der i al Almindelighed ser tvivlende paa videnskabelig Forsknings V ærd, har godt af at skrive sig disse sande og kloge Ord bag øret. Praktisk Interesse har Dr. Schmidts

7 7 Ferskvandsfiskeribladet 8 Arbejde ved det Lys, det kaster over hele $'J;ørgsmaalet om A(dens lndeller Omplantning. N aar Aalen, som det el' paayist, kun i højst uegentlig Forstand er en Ferskyandsfisk, men "tværtimod en ægte atlantisk DybhHysfisk, ln'is Skæbne i forste Linje afgøres Ilde i det store aabne Hav", - saa bliver det indlysende. at man, forinden man foretager Indplantning, maa være paa det rene med, om man kun vil opdrætte den omplantede Aaleyngel, eller om man ønsker. at den skal danne Bestand og formere sig. Mangler de i foregaaende Artikel anførte Betingelser for Aalens Formering, vil Indplantning jo aldrig kunne føre til mere end en Opdrætning; nogen blivende Aalehestand "il ikke kunne dannes, I den Henseende vil de ved Dr. Sehmidts l:ndersøgeiser Ylllldne Oplysninger kunne t jena til ft-emtidig LedeSllOl' og ahærge mange dyrekøbte Skuffelser. For at sammenligne med et hjemligt, veikendt Forhold vedrørende 011 anden Fiskeart: ],ør det gellllcll1 Biologisk Stations lndel'søgelser var godtgjort. at HudspæltPll ikke yugler i Limfjorden, foretog Fiskel'lle on Indplantning af store, kønslllodne Hødspætter i Thisted Bredning. hyor }i~rnæringsbetingelserne fol' Rødspætter jo er saa fortrinlige; -- men Forsøget førte ikke til det ønskede Hesllltat: der dalllledc8 i kkc nogen ny Hødsp~ettf'bestalld. Eflcrat derimod Biologisk Station h:lyde taget fat paa Sagen, ug fort deune ind paa et videllskalwligt Grundlag, indsaa Ilian, at Rødspætteindplantning i Limfjorden kun kan have til FormaaJ at mon ikko at formere Bestanden. Ilvor godt dette :\faal er naaet, og med hvilke økonomiske Yindingpr, behøver vi ikke her at gentage; enhver Læser af D. F. T. kender del }Ien Eksemplet viser, hvorledes det gælder om nøje at h'nde ikke blot en Fiskearts El'llærings betingelser, Illen ogsaa dens Formeringsforhold, inden Illan skrider til ofte kostbare Forsøg. Amerikanerne kan tale med herom. ::YIedells de har haft udmærket Held med deres, i "tor Stil udførh~ Omplantninger af ell hel Hække Fiskearter (forskellige Sild, Karper, Laks 111. m,), der fra de østlige Stater er ført over til Stillehavsstateme, og har dannet en rig Bestand derude, har deres gentagne Forsøg (helt fra U,/4) llled ogsaa at omplante AaIen fra østen til Vesten, kun givet Tah og SkuffelSe!'. Der skete ingen merin.q, udvikledes ikke nogen Aalehestalld, hvad man saa bestemt havde velliet. Alle Betingelser syntes jo at være tilstede, rigelig ~æring o. s. v. Jlan siod ganske uforstaaende heroverfor; det var jo dog gaaet saa g-lat med de andl'e Fiskearter. Nu vil man for"taa det: Havet udfor Stillchayskystens Fl(Jder mangler Porl1lei'ingsbetingc!scrne. Som Dr. Schmidt skriver: "Pau lignende l\iaade kan enhver Gentagel8e af disse Forsøg forudsiges at ville gaa; thi selvom man sørger for at gi\'c de transplanterede> (omplantede) Aal nok saa gunstige Forhold at vokse op under, vil dog iugen menneskelig Magt kunne skaffe dem de Forhold i Havet udenfor, som de hehøver for nt kunne forplante sig". - - Hvor det ikke tilsigtes at udvikle nogen blivende Aalehestand, men kun at opdrætte Anleyngel og sonere "høste" de samme Individer (altsaa en Indplantning, i Lighed med Limfjords-Rødspætternes), der

8 9 Ferskvandsfiskeribladet lo behøver man naturlig'vis ikke at lade sig afskrække af Havets Hindringer for Formering, forudsat et suadant t.il ren Opdrætning begrænset Foretagende viser sig rentabelt. Et godt Eksempel he1'paa frembyder, for Europas Vedkommende, Forholdene i de Floder, der udmunder i det S01'te Hav. Længe stod det for Naturforskerne som en Gaade, hyorfor der ikke levede Aal i Donaufloden og dens Tilløb samt i de russiske Floder, der, ligesom Donau, udmunder i Sortehavet. Der findes jo Aal i alle europæiske Floder til Nord- og østersøen, Atlanterhavet og Middelhavet, ~ kuli ikke (oprindelig) i dem til det sorte Hav. Hvorfor? Dr. Schmidt oplyser dette: Tt~mperaturen i Sortehavets Dyb er g o C.; det er altsall, ikke den, der lægger Hindringer i Vejen for Aalens Forplantning i Sortehavet., eftersom Betingelsen, mindst 7 C. pall, looo Meters Dybde, er tilstede. Ved nærmere Undersøgelse af Vandets Beskaffenhed i Sortehavet viser det sig imidlertid, dels at Saltholdigheden i Dybet er for ringe (22 % 0 istedetfor mindst 35,2 0;00), dels at de dybere Vandlagindeholder betydelige Mængder af den giftige Luftart Svovlbrinte, der udvikles fra den dyndede bunds Forraadnelselsstoffer. Hermed er Gaaden løst; thi selv om vi tænkte os, at der oprindelig havde været Aal i Donau og i de andre Vande, der strømmer ud til Sortehavet, vilde de jo have været afskaarne fra at formere sig, eftersom de da maatte ud i Sortehavet og - lide Giftdøden. De ellers satdiskerige Sortehavsfloders Mangel paa Aal er saaiedes ogsaa et slaaende Bevis paa. at Aalen ikke kan formere sig i Ferskvand. I de sonere "lal' har man imidlertid indplantet Aaleyngel i Mængde i Donau, og Aalelle synes at trives udmærket; Illen formere sig vil de al drig kunne~ At denne Indplantning, pall, Grund af de høje Aalepriser, alligt'vel kan betale sig, Cl' en anden Sag. Hvad det gælder om at stille sig klart, er, at vi her har et Eksempel paa Indplantning af Yngel, hvor Opdrætning og "Høst" af de udvoksne Individer er og maa være det eneste Formaal, fordi Ernæringsbeiinyelserne er gunstige, medens Formeringsbetingelserne mangler. Dr. Schmidts Arbejde frister til Fremdragelse af endnu flere interessante Resultater og Slutninger, vedrørende Aalens Biologi. J eg skal dog indskrænke mig til blot at berøre endnu et Forhold, der slaaende illustrerer, at Ferskvandsaalene yngler i og stammer fra.havet, nt'mlig dere~ Aftagen i Mængde, jo længere man fjerner sig fra Havet og naar ind i Landet. Et Eksempel herpaa giver Dr. Schmidt ved de statistiske Oplysninger. han har samlet saavel fra de Forenede Staters, som fra Canadas Aalefiskerier. Med tørre, meu meget talende Talrækker vises, i hvilken forbavsende Grad Aale-Tætheden aftager fra Havet indefter. For sidste Gang: Hvorfor skuldq dette være Tilfældet, hvis Aalen formerede sig i fersk Vand~? Stbrnma,summarwn: Dr. Schmidts nyeste V::ork om Aalens Biologi føjer sig som Led i en Kæde, til hans tidligere Arbejder, ~ og denne Kæde lægger sig kvælende om enhver Formodning om Aalens

9 11 Ferskvalldsfiskeribladet 12 Formering i fersk Vand og "il vel omsider en Gang sænke denne Formodning i Glemselens Hav. Skulde den her givne Skildring af Værket kunne bidrage blot det mindste dertil, er dets Formaal naaet. J. O. Bøving-Petersen. Kunstige Legepladser og kunstig Klækning. -0- Ifølge AUg. F. Z. benyt11es i den nordamerikanske :\finocqua-klækkeanstalt. Wisconsin kunstige Legeapparater for at faa det størst mulige Udbytte af Sortaborren (Grystes nigricltns) Leg. Disse Apparater eller Bakker layes af Portland-Cement. i Forholdet en Del Cement blandet med to Dele Sand; de er firkantede med afrundede Hjørner og ca. GO cm. paa hh'r Side. Tykkelsen er vpd Randt'1J 8 em. og aftager mod :\lidten til 2--;) em. I Centrum finde::; en Aabning llled et Gennemsnit!lf 2 1 /2 ('ni. Bunden dækkcs først mcd et Lag Smaasten og groft Grus. Omkring deu ('('ntmle Aabning an bringer den~iter lf>-18 forrkelligt formede Stene, der er saa stol'c Rom HCllseæg, udenom dem kolllmer saa mindre Sten, der efterhaanden gaai' over i Sand ved YderkantCIne. Alle 8te- 11ell<' maa meget omhyggeligt og saaledes. at der bliver Fald ind mod d('n centrale Aablling. Naar Apparatet bruges, lllkke~ Aabningell med en lille SteJl. :2 st æl'ke Hanke af Kobbertraad ful(htændiggør det Heh~. Hensigten med Apparatet er at byde 80rtaborren bedre Beting elser for Udklækningen af sine end den forefindes i Naturen, gøre det mugligt at iagttage under deres Udvikling eller endogsan selv dirigere Udklækningen. I Naturen op~øger den gydefærdige Sortaborre de Steder i Søen, hyor der findes mange store Sten, og pan disse afsætter den sine For at faa Aborren til at afsætte sine befrugtede Æg paa de ovenfor omtalte kunstige Legepladser, som Apparaterne forestiller, an bringes de i Damme, hvor Blll1den oyeralt er da'kket med fint Sand; Fisken vil da af sig sl'lv opsøge dem, og Hensigten at berede den beft-ugt.ede Hogn gunstige Betingelser fol' deus U (lvikling t1l" dermed naaet, idet her ganske uvilkaarlig, paa Grund af Legepladsens Konstruktion, vil fordele sig paa en snadan Mande, at de alle stadig fanr frisk Vand. Man er imidlertid gaaet endnu et Skridt videre. Straks efter GydningeB hæfter Æggene temmelig fflst til Rtellene; men eff er tre Dages Forløb lader de sig let løsne. Deraf benytter man sig til at overføre dem til et virkeligt Klækkeapparat, saa den yidel'e LdYikling kan foregafl under Kc'nil'ol. Fremgangsmaaden er følgende: Helo Celtlentbakken med Sten og løftes up af Dammen og anbring'es hurtigst muligt j et Kar med Va1ld. ~Æggene løsnes derefter fra Stenene med en Fjer, og liaar det er besørget, hæves og sænkes Bakken under VaIldet, til alle gene er skyllede gennem Aabningen i Centrum, hvorefter de paa sædvanlig.\iaade anbringes i et Klækkeapparat. Ved de nævnte Forsøg blev hvert

10 l '] ij FerskvandsHskeribladet 14 Appar.at belagt mea 3000 Æg. Vm1dtemperaturen var 12 o C. Efterat Yngelen "al' SlUPPCll af Æ:ggPIlP blev den i Apparat~ t, til dpll kunde æde. hyilket varede JO-u Dage; derefter udsattes den i Damme. Paa denne Maade udkla~kln'des i den første Klækkeperiode Stk. Yngel uden næyileværdigt Tab. Om Suderavl. -o -- Efter i et A:u' forgæves at have forsøgt at faa nogle store Suder paa 5 a Il,Pd. hyoraf der fandtes nogle her paa Godset, til at yngle. købte jeg for 3 Aar 8iden 2000 Stk. italienske Sættesuder af Hr. G. Domaschke, iler yar ell Sommer og maalte fra 5 til 7 Cim. Disse, der alle troels den hnge Rejse ankom levedygtig og ubeskadiget. blev første Sommer her alle udsatte i en ca. 3 Td. Land stor, næringsrig Dam. Ved Eftcraaret udfiskedes 1600 Stk. paa fra 1:2 til 1 ~ Ctm.. ja, ganske enkelte havde opnaaet Størrelse af Portiollsfisk. De manglende 400 Stk. antages fortæret af Vand- og Blishøns, hvoraf der val' nogle i Dammen om SOlIlmeren, lige80lll der ved Dammen fandtes en Haagekoloni paa ca Reder, saa det er ikke udelukket, at ogsaa Raagerne har fisket. Næste Sommer, albma deres 3die Sommer (2den Sommer her) blev alle 1 GOO udsat som Bibesætning blandt Hegnbnosættefisk i en Dam paa 20 Td. Ld. Hvad der under L dfiskllillgen det følgende Eftemar i høj Grad forbavsede mig var, at mine italienske Suder deljne Sommer hanle ynglet; elen meste Yngel gik imidlertid -',abt, jeg haycle jo ikke inrlrettet mig herp3n, Anlmjngen inlollelll Udfiskningskas~ells yar for stor, jeg indfallgedn kun.200 Stk. af de største. der nmalte fra 8 til to Ctm. Vægten pna Slldeme val' for Hunnernes Vedkommende. (der vokser strrrkere end Hannel'l1e) gennemsnitlig næppe 1/2 Pd., Hanuerne Pd. og derunder. Tabet var 150 Stk.. der havde yeel Vintertid været en Odder i Dammen i nogle Dage. Opmuntret over nesultatet med den fremkomne Yngel overvintred.' hele Partiet i den Ilensigt at bruge dem som Yngletisk den kommendn SOlllmer og udsatte saa i Foraal'E~t i salllme Dam :200 Stk. til og de 200 Stk. Stk. Sættesudel'. Ved den nu af- sluttede LJdfiskning af denne Dam (den samme, hvor de havde været Aard forud) viste det sig - som yelltet - at de havde ynglet, og 11U knude ingen undslippe, jeg fik 2000 Stk. af ShJrrel se fra 13 til 10 Ctm., hvad jeg betragter som ret godt, eftersom Regnbnerne jo har ædt en Del deraf. De 200 Sættesuder kom alle igen og var paa ca. 18 Ctm. Ite8tpartiet, 1400 Stk. blev i 1"01' aaret udsat i en 30 Td. Land stor, flad Dam, der havde neret tørlagt om Vinteren. Denne Dam bliver ikke udtømt før i Marts,.men allerede i Forsommeren fonissede mig om, at der var megen Yngel, den vrimlede som gallske spæd oppe i det varme Vand, hvor del' var et snadant wlyldl'1' af smaa Dyr, at Snderynglen knn havde at llnhne Munden, saa var Føden der, hvorfor jeg yenter mig et smukt Resultat af Udfiskningen. Ikke alene dette, at den er saa

11 15 FerskvandsUskeribladet 16 villig til at yngle, taler til den italienske Suders Fordel, men ogsaa hele dens Form og Udseende er langt smukkere end vor almindelige Suder. En stor Del af dem er saaledes smukt gule under Bugen, og som Portionsfisk er den overordentlig smuk af Form og passende fed. Ellested, den Pr. Jensen. Stor Regnbueørred som.markedsvare. -o- Der hersker fra ældre Tid blandt vore Fiskerier en forkert Anskuelse om Betimeligheden af at opdrætte store Hegnbuer over 2 Pd. til Spisefisk, og der blev i sin Tid endog fra fiskeriinteresseret Side skrevet en Bog, der stærkt tilraadede dette som særligt rentabelt. - Jeg har derfor ikke villet undlade at gøre bekendt, hvad en af Tysklands største Fiskeriimpol'iører i den Branche: F. Klevenhusen & Co., Bremen, skriver i disse Dage, altsaa nu i Fredningstiden for Havørred: "FOl" store Regnbueørreder bliver vor Afsætning stedse ringere, og det endda til Trods for stor Mangel paa Laksørred til visse Tider. Vi kan derfor kun stille Dem Salg i ringe Udsigt". Om herefter Salg overhovedet er opnaaeligt, vil det blive til smaa Priser. X. Fiskesport. -0- III. (Fortsat). Fiskeri med Drivsnøre foregaar enten fra Land eller fra Baad. I begge Tilfælde benyttes dertil en lang 11ine, der absolut ikke kan kurre, og som forsynes med et stort, helst rødmalet Flod for selv i Bølgegang at kunne observere det paa lang Afstand, og mange smaa Korkperler fordelt langs hele Linen, for. at den ikke skal gaa til Bunds. Man lader Floddet drive med Vinden henimod eller over Banker og beregner, at Agnfisken ikke helt kan 'naa Bunden. Man staa1' sig ved til dette :Fiskeri at benytte store Skaller og en ret stor tregrenet Krog, der anbringes i Fiskens Rygfinne. Er der Bid, slaar man straks til og bjerger Fisken paa sædvanlig lvlaade. IV. Blinkfiskeri er ubetinget det Fiskeri, der er lettest at udføre, idet den :Færdighed, hvormed Fiskeren skal være udstyret for at øve denne forøvrigt ret fornøjelige Beskæftigelse, indskrænker sig til et Minimum af Stedsans og et Par gode Arme til Roning. Herhjemme henregnes Blink i Almindelighed som hørende ind under Sport, det'imod ikke i England, hvor Sportsbegreberne er mere følsomme; og det vilde være ret utænkeligt, at en engelsk ITentlemanfisker skulde finde paa at drive et Fiskeri, hvor Personen spiller en saa absolut underordnet Rolle, som Tilfældet er her.

12 17 Ferskvandsfiskeribla.det 18 l"len selvom Blink er det laveste Trin paa Sportsstigen eller kun har meget lidt med Sport at gøre, kan det være rigtig morsomt og giver Anledning til en herlig Motion og ofte Lejlighed til at bjærge en Fisk. Dette Fiskeri kan ikke drives under smaa Forhold. Den første Betingelse er at have Adgang til en ret, fiskerig Indsø med en Del Dybde, og hvor Vegetationen ikke er for overvældende, da Blinkens Krpge ellers ustanselig vil faa fat i B'undgrøden og derved blive uvirksomme. I mørkt Vand som det, der findes i lioser og Mergelgrave, er det haabløst at blinke, da Gedden og Aborren som bekendt i Reglen opholder sig paa Bunden imellem Sten og Vandplanter, og saalede~ kun, hvis Blinken gaar lige forbi Næsen, vil faa øje paa den blinkende Agn. Dødvande giver sjældent U dbyue; der skal helst være Krusning paa fladen, for at Baaden og Aareslagel1e ikke skal forskrække Fisken 00", " selv smaa Bølger er ikke at foragte, hvis man da har Kræfter til at tumle Baaden. I sidstnævnte Tilfælde har jeg, særlig naar Solen samtidig har været fremme, baade fanget de fleste og største l'isk. Det gælder hovedsagelig om at kende Søen og vide, hvor Bankerne og de stølte Grødebusketter fi::ldes, idet der helst bør blinkes over og udenom disse, hvor Fisken opholder sig, naar den ikke jager efter Smaafiskestimerne. (Sluttes). Jack. Blandede :Meddelelser. -0- Indplantning af.-'iskeyngel. Landbrugsministeriet meddeler, at der i Finansaaret ]909-]0 til Indplantning af Fiskeyngel i salte og ferske Vande kan anvendes et Beløb af indtil 2f>,OOO Kr. af Statskassens Midler og at Ansøgninger om Tilskud, ledsagede af Oplysninger om, hvilke Fiskearter der, ' ønskes indplanted(~, samt om, hvor stort et Bidrag, der vil blive ydet. af Andragerne selv, skal stiles og indsendes til Landbrugsministeriet og maa, for at kullne komme i Betragtning, være indsendt in den ] 5. Januar * Skadedyr i ferske Vande. Kampen mod de Dyr, der ødelægger Ruser og Redskaber i de salte Vande er fol' Tiden i fuld Gang; man søger m ed alle Midler lit udfinde, hvilke disse Dyr er, og hvorledes man bedst skal komme dem til Livs. I vore ferske Vllnde er vi heldigvis for en Del forskaanede for den Slags Fjender, men ganske fri er vi ikke. Spørgsmaalet bliver derfor ogsaa rejst tilos, og i Øjeblikket har Redaktionen fol' sig en Skrivelse fra Direktøren fol' Statens Biologiske Station, Dl'. phil. Johs. Petersen, hvori der spørges, om der i Ferskvand findes Skadedyr, del' angriber Ruser og de i Ruserne fangede Fisk. I Saltvand er det særlig Sæler, Oddere, Aalekrager, andre }<'ugle, Hajer etc., der ødelægger Ruserne. Dog el' man ikke altid klar over, hvilket Dyr, der i hvert enkelt Tilfælde har foraarsaget Ulykkerne. Doktoren ønsker derfor at samle Oplysninger ogsaa fra Ferskvandsfiskeriets Om-

13 19 Ferskvandsfiskeribladet 20 raade, for derigennem at drage Slutninger, der kan komme samtlige Fiskere til Gode. Da saadanne Oplysninger jo i første Række er til Xytte for Ferskvandsfiskerne selv, skal jeg tillade mig at opfordre Alle, der nhtatte gidde inde med Erfaringer fra og Viden pau dette Omraade, om at bringe :\Jeddclelse derom her i Bladet. Red. >I< Tysklands Udenrigshandel med I'isk. I HJ08 imiførte Tyskland for 98,544,000 Mk. Fisk og Fiskeriprodukter. Eksporten opgives til en Værdi af 10,570,000 Mk. I disse Summer indgik Ferskvandsfisk med en Import af 12,403,000 Mk. og en Eksport af 2,723,000 Mk. (Allg. Fisch. Zeit.). t"'iskeretter. (Efter "Fiskeribladet"). Parceret Gedde. Hertil anyendes en middelstor Gedde. Den splittes i Bugen, og Rygbenet udskæres med en Kniv; Hoyed og Hale bibeholdes. Den guides indyendig med Salt og overstryges med et Lag Fiskefars, hvjrefter Bugen sys sammen. Naar Gedden sb! koges, sammenbindes Hoved og Hale med Sejlgarn, der stikkes igennem med en Naal. og Fisken ligger sammenbøjet ved Serveringen. Den sættes ovor i koldt Vand og bor koges, indtil Finnerne begynder at løsnes. Ved Serveringen trækkes Traaden ud, og Fisken pyntes med Persille og garnørcs med smaa, kogte Kartofler. Som Sauce kan serveres enten smeltet Smør med reven I'eberr\)d, hollandsk Sauce eller Champignon sauce. Stegt Gedde. Den kan steges hel eller opskaaren, men i sidste Tilfælde udtages Rygbenet. Skindet fiaas af, efter at man har skaaret et Tversnit over Nakken. N aar Gedden er godt afvadsket, spækkes den tæt med fine, ferske Spækstrimler og sættes ind i den "arme Ovn. Den bør under Steg'ningen hyppig overhældes med en god Sky, da den ellers let hlivel' tør. N aar den er stegt, sies Skyen fra, sknmmes og jævnes med Kartoffelmel, udrørt i Sherry. Saucen tillaves yderligere med Paprika og Chutney, som er meget pikant til stegt Fisk. østerseller Hummersauce kan ogsaa anvendes. AaI Laks Gedde Abol'l'e Kl'ebs Fiskemarked et. -0- København, 11.~18. Decbr Øre pr. Pd i50 - pi'. 100 St. Berlin, Decbr. (O fll ciel MarkedslJeretning). Levende Fisk: Gedde, store Gedde, mellemstol'e Sandart, mat, smaa Suder, store Suder, mellemstore Brasen, store Brasen, smaa Aal, stol'e AaI, mellemstore AaI, sl11aa Karper, store Karper, usorteret Karudser Pf. pl'. Pd lspakkede Fisk: Pf. pr. Pd. Ørred fisk, s'maa 103 Havørred Laks, store Laks, smaa Aborre Gedde, store

14 21. Ferskvandsfiskeribladet Gedde, mellemstore Aul, store Aul, mellemstore Aul, usorteret Karper Brasen Pr. pr. Pd fJO Humbol'g, 18. Decol'. I S P al,k e de Fisk. Laks Laksøl'red, store Laksørred, smaa Aul Gedde, store Gedde, mellemstore Aborre Brasen Pf. pj" Pd ~30() ~~ 109-~ : '\ Annoncer Fiskeriet "Aalykke" pr. Lundel'skov Telefon 13 Telefon 13 tilbyder pl'ima øjneæg. 'l-n::el og Sættefisk af Bæl,-. Kildeog RegnbueØl'l'ed samt Sættetisk af n:al'per og Suder til absolut billigste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Jernhanestation mod Kontant..J. C. Ch'J'istensen. db. ~r6scb'b hnport af Fiskenet, -- I{orsør. :.::=:=leverer alle Fiskeredskaber j fulel monteret Stund, S0lll: Alle Slag;; Ru~ ser og Vaad, Ketcher, Ørredgarn, Krogliner, Kroge, Kork og Catechu. Bly, Sten og Kæde til Synk. Sam t alle andre Artikler til Fiskeribrug. NB. Bedes bemærke Adressen Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa nærmeste Jernbanestation mod Kontant. cff(artitt "'is/ben, Prcllerida.!il""'" 'l'ejefon 1\'1'. 114, ~ c10liann von eifzen, edsl.'q1'cn Fiskeauldional'iu.'5, St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, anbefaler ~ig ti) Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: Saltvands-, Ferskvands~ saavel som Damfiske. Stol'e Basinel' 1'01' levende.'isk.ternbaneforsendelser adresseres til: Altona, Telegr.-Adr.: I<'iscbeitzen. Telefon: A.mt l, 1\'1',8101,

15 23 Ferskvandstiskeribladet 24 Et Parti itauenske fl/nalesuder, garanteret med Rogn, er til Salg ved Henvendelse til Fr. Jensen. Ellested. Portionsørred, større Ørred, Gedder, Karper, Suder, Skaller, Aborrer købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. Kontant Betaling. G. Domase hke. Fischhandlung, Berlin 40, Lehrterstrasse Telegr.-Adr.: Il'orellenhandel. $0110 ~usf}oldnings srole. Knrsus fra ~faj til Oktober og fra November til April. Program sendes. Eline Eriksen. øjneæg. Yngel og Sættefisk uf ø r r e d~ Sættefisk af Karper og Suder samt Sætte-Krebs sælges. Portionsfisk og større Fisk samt prima 0jneæg købes. Kontant Betaling ved Afhentningen paa Sælgers nærmeste Jernbanestation. Fiskeriet i Vamdrup. Telefon Nr. 26. Kupon. «.«...,den Navn:... Stilling:.... Postadresse: NB. Kuponen bedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, Hr. Undertegnede indmelder sig herved som Medlem i "Dansk Ferskvandsfiskeriforening". Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksem. plar følger pr. Postanvisning. kan hæves ved Postopkrævning. Cand. Bie i Hobro eller til Bladets Kontor: Dr. Hoffmeyer, Sorø. Pengeforsendelser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Ribe. Statskonsulent, Magister Chr. Loftiu.:, Lykkesholmsalle 3 A, København. Artikler o.: Deddt>lelst>r er stedse velkomne og bedes sendt under Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, hør forsynes med»mod Honorar((. NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side af Hensyn til Trykningen. Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh.

16 Ferskvandsfiskeribladef. Førskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: D'r. phil. IIojfitne1/er, Sorø. Telefon 24. Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor :\fedlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Nr Januar. r Smaasøer og Mergelgrave. Indhold: Srnaasøer og Mergelgrave. Om Fiskeri-Regulativer og Vedtægter for vore Vandløb og Fjorde. ~ Fortegnelse over Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 1. Januar ~ Forskelligt. - Fiskemarkedet. - Annoncer. -0- Medens jeg for store Søers Vedkommende tilraadede Fisker!ejerne at anskaffe en eller flere Motorbaade til Udfiskningen, vil jeg anbefale Ejerne eller Forpagterne af mindre Søer at slaa sig sammen om Anskaffelsen af en passende Motorbaad, akkurat paa samme Maade som det nu i stor Maalestok finder Sted blandt Landmændene med Damptærskeværker. Vel ved jeg, at mange af den Slags Søer er saa. tilgroede, at denne Art Fiskeri ikke kan lade sig udføre; der maa man selvfølgelig benytte de fra Fædrene. nedarvede Fiskemaadel'. men for de fleste Smaasøers Vedkommende vil der findes dybe, aabne Steder, hvor Skovlvaadet kan arbejde, og det er netop der. Fisken staar ved Vintertid. Jeg kan forsikre om, at det er den eneste Maade, hvorpaa De kan faa nogen Glæde af deres Fiskeri. Selvom De trækker med de største Vaa d eller besætter Søerne tæt me<1 Ruser, vil De blandt andet aldrig kunne komme deres Brasenbestand rigtig til Livs, og heller ikke nogensinde faa nogen virkelig Ide om, hvad deres Søer indeholder af Fisk. * * * Hvad Driften af vore ganske smaa Vandarealer - vore Tusinder af Mergelgrave - angaar, da vil jeg anbefale, at en Egn slaar sig sammen om at anskaffe en almindelig Vindmotor med Pumpe og to Tomme Rør til Opsugningen. Det hele anbringes paa et dertil indrettet Lad paa en gammel, stiv. Vogn, hvorefter det forankres ved den Mergelgrav, der ønskes tømt, Møllen klarer da Resten. Naar Graven er tømt og udfisket, flyttes til den næste, og efterhaanden som de igen fyldes, hvad der jo sjældent varer ret længe, udsættes en Stk. Karper og nogle Suder i hver Grav; disse faar saa Lov til at vokse i.fred i 3-4 Aar, til de er passende store, hvorpaa Eksperimentet gentages.

17 '27 FerskvandsUskeribladet 28 At denne Fremgangsmaade de aller fleste Steder vil kunne iværksættes er utvivlsomt, og mangen Landbruger vil derigennem par en let og bekvem Maadc bli\'8 i Stand til at sætte en baade billig og delikat Ret Fisk paa sit Bord, samtidig med at mangfoldige Vandul'ealer. som nu henligger til ingen Verdens Nytte, derved fremtidig vil kmme give et Plus til yort Lands Økonomi. DeL jeg derfor yil med denne og mine tidligere Artikler. er - det tilstaar jeg -~ en fuldstændig Reyolution paa vort Søfiskeris Omraade; men uden en saadan narr vi heller aldrig til en virkelig' rationel Behandling af vort Vandbrug. Forsøget bør i alle Tilfælde gøres, og rimeligt var det, om Staten traadte hjælllende til, for at. ilian tilfulde kunde faa godtgjordt, om det ikke et Vejen, vi skal frem ad. For det private Initiati\' er der Grænser, som det ikke alene magter at oyerskride; men her, hvor det drejer sig om en saa betydelig National-Sag som hele vort Ferskvandsfiskeri, der hidtil saa godt som intet Udbytte har givet, hvad de aarlige Beretninger tilfulde godtgør, skulde lllan synes, at det var en ganske selvfølgelig Ting. At Fiskeriejerne for deres Part tillige hurtigst mulig maa række hinanden Haanden til Dannelsen af Regulativer, del' jo er en Hovedbetingeise for al planmæssig Drift; maa jeg indskyde, som en Sag af ligesaa stor Vigtighed.' Til Slutning kun dette: Vor Produktion af Smør og Æg har rimeligvis snart naaet KuJminationspunktet, hvis vi da ikke vil prøve paa at forcere den ad kunstig Vej, hvad dog næpp~ bliver reutabelt: Vor Svineproduktion er paa Grund af SædpriserLle underkastet saa mange Svingninger, at den de fleste Aar intet Overskud giver. Endelig kan man ikke forvente, at Danmarks Saltvandsfiskeri skal formaa at bringe stort flere Penge til Landet, end det i Øjeblikkot gør, dertil er Konkurrencen for stærk, og de os omliggende Have er langtfra uudtømmelige, naar Nutidens Fiskemaadel' tages med i Betragtning. Hva(! er derfor rimeligere, end at del' slaas til Lyd for vort forsømte Ferskvandsfiskeri, i en Tid, hvor Staten og Samfundet mere end nogen Sinde har Grund til at søge alle Hjælpekilder udnyttede, og derfor maa arbejde hen til at hver OMeter dansk Land og Vand saavidt mulig gør sin Skyldighed. Red. Om Fiskeri-Regulativer og Vedtægter for vore Vandløb og Fjorde. (»Dansk Fiskeritidend,''')' -ol "Fiskeritidende" Nr. 47 og 48 er optaget en Artikel efter "Ferskvandsfiskeribladet", underskrevet: En FiskeriillteressenL Lad mig straks sige, at naar den ærede Fiskeriinteressent i sin Artikel siaar til Lyd for ensartede' Bestemmelser for,:ore Fjorde og Ferskvande, - saaledes, at naar del' i en Fjord oprettes en Vedtægt, hvis særlige Formaal det er at øge og fremme et }'iskeri af en bestemt Art Fisk, hør disse Bestemmelser ogsaa være gældende for de ferske Vande. der har deres Udløb i samme

18 29 Ferskvandsfiskeribladet 30 Fjorll, - saa har det min fulde Sympati. N aar Fiskeriforeningerne og fiskervenlige Mand rundt om ROFlkildefjOl'd for Tiden har samlet sig for, dels ad privat og dels ad anden Vej, at faa samlet Midler til Anskaffelse og TIdsætteise af Ørredyngel i Roskildefjord, og i den Anledning har udal'llejdet en Vedtægt, som Fiskeriloven fordrer for at kunne faa Del i de Midler, SOIll er bevilget af Rigsdagen til det Øjemed, og Fiskerne i den Vedtægt gerne vilde give Ørreden en noget større Fredning end Fiskel'i]oyen foreshi vel', Raa har man maattet opgive det, fordi en saadan Fredning kun gjaldt for Fjorden og ikke for de ferske Vande, som har deres Udløb deri. Man mente nemlig, at naar Fiskerne og dem venligsindede Mænd bekoster Anskaffelsen og l:dsættelsell i Fjorden af Ørf{~dynge], saa maatte de Regler og den Fredning, som de bestemte for den Art Fisk, ogsaa gælde for de ferske Vande, hvis Udløb er i Roskildefjord. Men saal(~des er det jo ikke, og jeg tror ikke, det kan naaes uden ved en Ændring eller Tilføjelse til Fiskeriloven. Hertil er jeg og den ærede Indsender enige. Noget andet er det naar han menet, at man ud for hvert Ferskvandsudløb skulde atsætte et større Stykke Fiskevand, som skulde være fredet for alt Fiskeri. Det gaar ikke, og det vilde heller ikke fremme f. Eks. Ørredbestanden. Ørredens Vej fra og til de ferske Vande blev ingenlunde fri dened. Sej, mange og mægtige Fjender vilde netop i det for Fiskeri fredede Vandareal lure paa Ørreden for at nappe den. Et saadant fredet Vand vilde nemlig blive et sandt Eldorado for samtlige Arter af Fjordenes og Søer Iles Skaded.Y1' og en udmærket UdklækningMllstidt for Ulke, Korsfisk, Hundestejler' o. fl. a., hvorfra baade Fjordene og Vandløbene kunde suppleres til ubodelig Skade for Formeringen og Trivsel af disse Vandes Nyttefisk. Det viide gøre den prisval.rdige Kamp, der i den sidste Tid er rejst mod Skadedyrene, meningsløs. Erfaringen har vist, at før man faar udryddet alle Skadedyr af Damme, bliver de smaa udklækkede Nyttcfisk kun til Føde for disse. Den eneste fornuftige og gennemførlige ~faade at faa ord.net Sagen paa er, foruden den allerede nævnte, at sætte i\balet paa den Fisk, der hliver Tale om, saa stort, at den bliver en god, helst den beaste Handelsvan', med stræng Overholdelse af, at ingen Undermaalsfisk ødelægges, og en passende Fredning af Fisk i visse Maaneder, f. Eks. fuldstændig Fredning af Ørred fra lsie November til1ste Februar - og ellers en radikalt ført Krig mod Havets, Fjordenes og Søernes Skadedyr; thi disse gør sikkert mere Skade paa vore Nyttefigk end alt Fiskeri, Fisker Cher. Ludvigsen... eø.æecl'aeoeeee J7lverfer l!lyledlems6iadel! Prisen for Annoncer er,' l Gang 15 Øre pr, l-sp. PetittinJe, L

19 31 Ferskvandsfiskeribladet 32 Fortegnelse over Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 1. Januar Adamsen & Cruce, Havnegade 63, Es bjerg. Anderson, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. H. P., Værkfører, Lunghøj, tlelsted. T. M. F., Vidskue pr. Allingaabro. Peder, Møller, Møldrup. L., Fiskmnester. Lundgaard Fiskeri, Vejen. G., Frisenvold Laksegaard pr. Horsens.' Andreasen, Jens, Fiskeoxportør, Horsens. And. Chr., Gaadejer, Skajbjerg, Ugilt pr. Taars. Agensen, Propr., Vaaen pr. Sindal. Albers, R, Fisker, Vinot Mølle, Ranbjerg. Bech, Kammerjunker, Rønningesøgaard pr. Ullerslev. Skovfoged, Pøl Mølle, Hammel. Lombold, Gjerdelev, Ringe. Bertelsen, J., Bredsten pr. Vejle. Bie, L A., cand. polyt., Bryggeriejer, Hobro. Biologisk Station ved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, Brevpostkontoret, Kbhvn. Dodahl, E. A., Bakkestad i Smaalenene, Norge. Bodenhoff, Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. Dolvig, A., Partikulier, Ribe. Bjerrulll, Mads. Gaardejer, GUdurIl pr. Remmer. Biichkilde, J. A. J., Landbrugskandidat, Storehedinge. Bluhme, E" Godsejer, Nørlund pr. Arden. Brandt, C., Artillerikaptajll, Kontorchef, Slagelsegade 3, København. Brammer, Carl, Fiskeexportør, Frederiksværk. Brask, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. Brockdorff, Koksvej ;)0 u, København. Briilll, C. W. J., Georgenstrasse 34/36, Berlin. Bruun, Joh. J., Fabriksejer, Bruunshaab pr. Viborg. Buhl, P., Gaardejer, Gjedsten, Vejen. Bunde-Busek, Fiskemester, Silkeborg. Biilov, Th., Gaardejer, Donnerupslund pr. Give. Bydekarken, Henry, Fischzucht, Rensburg. Castenskjold, Axel, Godsejer, U ssinggaard pr. Løsning. Celleborg, Estrup Mølle pr. Faarup. Christiansen, A., Arkitekt, Gredstedbro. Tandlæge, Odense. Christensen, A. F., Fiskeexportør, Glyngøre. Chr., Høgild Mølle pr. Karup. Guldsmed, Nykøbing, Mors. J. C., Aalykke, Lunderskov. V., Fisker, N onbo pr. Viborg. Søren, Tharsø Mølle pr. Tharsø. Clausholms Fiskerikonsortium ved Slotsgartner Hansen, Clausholm, Randers. Clausen, Forpagter, Marslev. Hesse-Clausen, G., Schweitz.

20 33 Ferskvandsfiskeribladet 34 ================= Cruse, A. B" Forpagter, Marienborg, Stege. Christensen-Dahl, Frands, Landmand, Dahlgaard, 0lby pr. Struer. Dahl, R, Gaardejer, Agtrup pr. Kolding. K, Møller, Sternad Mølle pl'. Ejstrup. Dansk Fiskeriforening ved Sekretær Videbæk, Citygade 21 2, København. Dengsø. Rasmus, Gaardejer. V. Velling, Langaa. Domaschke. G.. Fischhandlung, Jonasstrasse 3, Berlin N. W. 21. Drechsel, Borgmester, Aarhus. Dreyer, Redaktør. Odense. Drøhse, G. K, Bestyrer, Donse Krudtværk pr. Hørsholm. Ebbesen, K, Møller, Direktør, Esbjerg. Ehlers, Jøgen, Sagfører, Sorø. Ellebæk, N., Fiskerielev, Vejle. Elken, Fred., Sagfører, Kolding. Eriksen, K, Møller, Ulkjæl' Mølle. Give. Errboe, J., Fiskeriassistf'nt, lunge. Esbensen,,J. Chr.,.llejeriejer, Viborg. von Essen, J., Baron, Køltefan, Tidaholm, Sverige. Fausbøl, Branderup l\iølle~ Branderup, en ordslesvig). Fensmark, Gustav, Proprietær, Søholt pr. Tirstrup. Finderup, R. Mølleforpagter, Skægs Mølle, Odder. Fiskeriselskabet "Kjeldkjær", Bredsten pr. Yejle. Fiskeriet Vejle Kildevæld ved Bagermester Clausen, Vejle. Folsach, C., Godsejer Gjessing'gaard pr. Randers. Friis, Martinus, Gaardejer" Hjarup pr. Kolding. Johannes, Proprietær, Skamlw, Tirstrup. Gemzøe, Magister. 0rsterlsvej 66, København. Goltermann, Fi ske l'iforp agter, Dansk Fiskerianstalt, Braband. Gravlund, Hans, Guldsmed, Nykøbing, Mors. Gudiksen, Gaardejel', Krejbjerggaard, Skive. Guldborg-Hansen, Købmand, Kallundborg. Hansen, J. P., Fiskeriejer, Aakjærdal pr. Lunderskov. H. P., Proprietær, Sneumgaal'd pr. Tjæreborg. Jørgen, Fiskemester, Arnakke pr. Svebølle. jun. J. P., Fiskeriejer, Aakjærdal pr. Lunderskov. R Chr., Forpagter, Thyrsbæk pr. Vejle. H., Fiskeriassistent, Køge. H., Søndergade 19, Kolding. N., Drejer, Roerslev. H., Kongensgade 10, Esbjerg. H. T., Kongshøj Fiskeri pr. Frørup. H. P., Fiskemester, Engestofte pr. :Haribo. Johannes, Redaktør, Frederikshorggade,34, København. Hansted, Peter, Købmand, Kirkegade 16, Randers. Brunning-Hansen, Godsejer, Løgismose, Haarby pr. Assens., Hangshøj, Søren F., Gaardejer, Fandrup, Farsø.. Hartz, Gaardejer, Bertelslunde pr. Skanderborg. Have, Proprietær, Asbølgaard pr. Eptrup. Hertz, Jac., Fiskerimedhjælper,,Hulkær Fiskeri pr. Holsted. Heilmann, Proprietær, Tammestrup pr. Skanderborg. Henriks en, Kr., Slagtermester, N. Sundby. Holm, Chr. D., Eskjær, Tolne. Hoffmeyer, C., Dr. phil., Fiskeriforpagter,,Sorø. H., Proprietær, Lystrupgaard pr. Slangerup.

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København

Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København Antal husstande og antal personer pr. 1. januar 2005 komgl gammel kommune komny ny kommune antal husstande antal personer 101 København 101 København 273489 502362 147 Frederiksberg 147 Frederiksberg 49907

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

DANMARKS POSTSTEMPLER

DANMARKS POSTSTEMPLER POSTMESTRENE 1711 Hans Adolph Thomassen Carl 1717 17.1.1718 Jens Hansen 1718 24.10.1718 Johan Beverlin 8.1750 11.9.1750 Poul Frausing 4.1759 18.5.1759 Hans Andersen Langhoff 10.5.1776 5.6.1776 Peter Andreas

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Horsens Gasværk horsens, den

Horsens Gasværk horsens, den Horsens Gasværk horsens, den 9-1 1913 Hrr. Gasværksbestyrer cand. polyt Ing. Th. Kofoed Vejle I besvarelse af Deres Forespørgsel af 30. f.m. skal jeg meddele, at jeg for Ingeniørarbejdet med Ombygningen

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage)

Nøgletal: Bilag 4. København Amt Roskilde Amt. København. Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) Frist for afgørelser i sager om: (antal dage) København Frederiksberg København Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Nøgletal: Bilag 4 025 020 015 014 013 1. Arbejdsprøvning på revalideringsinstitution AKL

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2006 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 98,937 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 98,937 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 193,946 heraf

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915

Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 Veile Gasværk Vejle, den 27 November 1915 I Anledning af at der er nedsat et Lønningsudvalg, og der da maaske skal arbejdes videre i Sagen om Lønninger inden for Belysningsvæsenet, tillader jeg mig at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17.

Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 17. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. oktober 2005 Kontor: 2.ø.kt. J.nr. 2005-2416-143 Sagsbeh.: MIJ/LNC Besvarelse af spørgsmål nr. S 343, som medlem af Folketinget Frank Aaen (EL) har stillet til

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet..", Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.. 1921. 19de Aargang, som toitftykklftl MKfli"I.IK~'1 UD ft~'iiu"ln U"M. 1921. / Ferskvandsfiskeriforeningen: Aarsberetningen for 1920...

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013

Danmarks 100 største byers mediesynlighed 2013 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedias analyseafdeling, maj 2014 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til sidste års opgørelse. Her er det stadig København (44.827),

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren

Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren Diskussion om børnearbejde og fabrikslov i Ingeniøren 1900 Sidst i 1800-tallet debatteredes børnearbejde og dets konsekvenser åbent. Dette førte til en 5 række love, der skulle regulere børnearbejdet.

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Brakvandssøer: struktur og funktion

Brakvandssøer: struktur og funktion Brakvandssøer: struktur og funktion Hvad er en brakvandssø? Sø, der modtager fortyndet havvand (i modsætning til saltsøer, hvor salte opkoncentreres ved fordampning). Danske eksempler: Vejlerne, Saltbæk

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v'

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v' Ferskvandsfiskerib.,v' ladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1916. 14de Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............ 1 Den ordinære

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere