Ferskvandsfiskeribladet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferskvandsfiskeribladet."

Transkript

1 Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. \ de Aargang.. \ S orø. aolw S.,trykhri (AIlc1i.,e1Ikan) ved g ftlv,ult*kl'0lh, 1910.

2 Indholdsfortegnelse: Spalte Ferskvandsfiskeriforeningen: Finansloven... lg8 Ferskvandsfiskeriforeningens Generalforsamling , 233 Yerskvandsfiskeriforeningcns Hegnskab H Om Samarbejde mellem Saltog Fersknmdsfiskerne. 285, 314 Medlemsfortegnelse... 31, 415 Salgskontrakt SpørgeskEmaer til FisKerierne... / 511, 515 Damkulturerne: Knnstige Legepladser og kunstig Klækning... Il Stor Hegnbueørred som 1\1arked svare U dklæknillg af Hegnbueørred i Colorado... 76, ækørreden yngler i Fangenskab Fiskeægget og dets Befrugtning 185 Om Betingelserne for Forelavlens økonomiske Fremgang , 224 Tysk og dansk Ferskvandsfiskeri , 249 Et Forsøg paa at indføre Bækørreden til Sydvest-Afrika.. 2~2 Ørredens ProduktionsomkostniIlger i Frankrig Ørredrogn Iagttagelser fra Fiskekulturerne... 38D, 412, 4~H, 51G, 541 Spalte Karper, Suder og andre Fiskearter: Om Suderavl Gedden , 270 Karpedammene i Wahrenholz. 2G5 Suderen Fangst af Karper , 339 Karpens Ægproduktion tlpdræt af Gedde-YngeL Aalen: Ferskvandsaalens Udbredning i Verden G Ferskvandsaalens Forekomst paa Atlanterhavets Kyster og Øer Aalens Ynglepladser , 89, 125, 137, 176 V orc Aals Liv og Levnct set i den ny('ste Forsknings Lys. 141 Aalefaring Aalepas , 247 Indførsel af Aalefaring til Tyskland Aalens Efteraarsvandringer Aalekistel' , 518 Aalefiskeriet i Efteraaret Nye Fund af Aalelarver i Atlanterhavet... 5GO En Fisketur ved Vardeaa (Aalen som Kødæder) Fiskesygdomme : Om Leveren hos Salmonidernc

3 Spalte Furunkolose..., 281 Lidt om en af Karpens Snyltere,..,...,,..., 433 Fiskeriet i frie Vande: Smaasøer og,mergelgrave., " 25 Fiskeriet i vore Aaer 121, 146, 172 IJaks- og Havørred i østersøen ,.., VoreSøer... : Limfjordens Omdannelse til en Ferskvandssø...,.. 36(), 394 8Yar til P. C. K. ( 8 [f.] Lov om Ferskvandsfiskeri). 521,,S39 Om Fiskeri-Regulativer og Vedtægter for vore Vandløb og Fjorde... 28, 104, 128 Regnbueørreden Roskilde Fjord Ferskvandsfiskeristationen : Statens Station for Ferskvandsfiskeri Forsøgsstationen ved HOl'llsyld 3()B Meddelelse fra Ferskvandsfiskeristatiollen (Landbohøjskolen) 373 Forsøgsstationen for Ferskvandsfiskeri. 553 Sportsfiskeri : Fiskesp0l't.,..,. Hi, 61, 15t, 202 Opraab til Lystfiskerne...,.., 131 En Salumonisk Dom,.,,.,. 206 Fartøj med Glasbund.,,,..., :208 En Sportsfiskers Tyeho-Brahes Dag,...,...,,..,,,..., 247 En natlig Fisketur,,.. " :214, 295 Naar bider Fisken bedst? '.,, 299, 326, 350 Hvorledes jeg mistede en Ven 34G, 375 Spalte Fiskenes Hukommelse og Intelligens,,..,,,,,.., Paa 0rredfangst i Petterilelven,.,,,.,.,,,,,,.,.,,. 467 Andre Meddelelser: En Anmodning fra Universitetets Ferskvandsbiologiske Laboratorium ".,,,..,,,,,.. 48 Told paa Fisk..,...,,,, " 57, 95 Statistik over Fiskefangst "., 82 Krebspesten brerler sig..., 91 Skandinavisk Fiskeriudstilling HH 2..,,,.,,,,., 193, 494, 534 Fabriker og Fiskeri..,..,,., 208 Fiskeriudstillingen i Wal'sehau 217 Tysklands Ind- og Udførsel af Ferskvandsfisk i 1. Kvartal af 1910.,.,,,,,...,,,,,.,, " 226 Fiskeriudstillingen i Riga "",,,... 2G5, 313, 3{)3, 385, 409 Fiskeriberetning for Aaret 1909 fra Konsulatet i Stettin,, " HI9 Ferskvanrlsodderen,,,..., 343 Stockholms nye Fiskehal aabnes 392 Fiskerilovens Hevision,..., 438 En Erh\'ervsgren, der trænger til at ophjælpes 44G, 462 Ferskvandsfiskeriloven 488 Fiskeriberetningen for 1909,,,,.,.,,,,..,..,. ;)05, 529, 5B6 Tysklands Eks- og Import af Fiskeriartikler,,,,.,,,.., " internationale Fiskerikongres i Rom 1911,...." Svensk Fiskerirepræsentant i Berlin,.,.. """",.. " 547 Litteratur: "Havets Erobring"..,,,.,, " 545

4 Ferskvandsfiskeribladet Førskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. Udgaar den t. og 15. i hver Maaned. Redaktion og Kontor: D1'. phil. Hoffmeyøl', Borø. Telefon 24. Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. Nr Januar Indhold: Ved Aarsskiftet. ~ FerskvandsaalensUdbredning i Verden. ~ Kunstige Legepladser og kunstig Klækning. Om Suderavl. - Stor Regnbueørred som Salgsvarer. Fiskesport. Hlandede M edåelelser. Fiskemarkedet. Annoncer. Bladet sendes ft'it tillliedlemmerne af "Fe1'skvands/iskeJ'i fcn'eningen". Kontingentet er 4 Kr. am'ligt. Foreningens Formand er Hr. Oand. Bie, Hobro, til hvem Begæring om Indmeldelse i Foreningen' rettes. Næstformand er HI'. Landstingstnand, Nationalbankdirektør Lauridsen. Artikler og Annoncer til Bladet sendes til Konten'et i Borø. Prisen for Annoncer er: 1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Petitlinje, Klager ovet' ~j[angler ved Forsendelsen rettes til. hvis gen sendt til Bladets Kontor i Borø. C. HojJ'meyer. Ved Aarsskiftet. -0- Saa stuar vi altsaa paa Skillevejen; det nye Aar er begyndt, og af 1909 har vi kun Minderne igen. Vi tvinges derfor ligesom til at se tilbage for at forvisse os om, hvor langt vi er naaede frem med vor Sag i et saadant Afsnit, som jo et Aar nu en Gang er..men ærligt vil jeg indrømme, at den Slags tilbagegaaende Bevægelser i Virkeligheden er min N atur meget imod; jeg har uendelig langt lllere Lyst til at se fremad, for om mulig at opdage, hvad der bør gøres, og hvilke Opgaver der ligger for. Jeg maa imidlertid i dette Tilfælde finde mig i min' Skæbne, men mine Læsere faar tilgive mig. at jeg fatter mig i Korthed; ganske bekæmpe sin Natur kan man nu en Gang ikke! Aarets Hovedhegivenhed for Ferskvandsfiskerisagen var absolut U d stillingen i Aarhus. Alle, der har været der, var ogsaa enig~ om, at Ferskvands/iskeriafdelingen i al sin Beskedenhed var baade smuk og seværdig, og den kunde endda have været meget, meget bedre, hvis Medlemmerne havde lagt sig noget mere i Selen; men i Konkurreneen med

5 3 Ferskvandsfiskeribladet 4 vor store Broder, Dansk Fiskeriforening, som havde sin Udstilling i vor nærmeste Nærhed, klarede vi os med Glans. Opmærksomheden hos Publikum ble,' vakt; det var jo allerede noget, foreløbig maa vi vel være fornøjede dermed. Aarets anden Mærkesag var Fiskemesterhtrsuset paa Ladelund. Kursuset lededes af l\hglster C. V. Otterstrøm og talte en halv Snes Deltagere; det forløb til alles Tilfredshed, og det var Ferskvandsfiskeriforeningens Ønske, at det skulde gentages i Aar. Desværre meldte der sig for faa Deltagere, saa Sagen ikke kunde realiseres; med et saa begrænset Antal virkelige Fiskemestre, som der ganske naturligt findes i Danmark, er det vel heller næppe muligt at arrangere den Slags Kursus hvert Aar; men kunde vi blot faa et velbesøgt Kursus hver 3-4 Aar, var vi endda nogenlunde godt hjulpne. Endelig bragte Aaret en Forandring af Redaktionen af Foreningens Blad. Da jeg imidlertid selv er Parthaver i Sagen, skal jeg ikke fordybe mig deri, men kun endnu en Gang takke den afgaaede Redaktør, Hr. Smidt Nissen for goot Arbej de for Ferskvandsfiskerisagen. Forinden jeg gaar over til at omtale selve Fiskeriet i 1909, vil jeg først benytte Lejligheden til at takke Alle, der ved at besvare mine Spørgeskemaer desangaaende, har gjort deres til, at Bladets Beretning virkelig bliver et Udtryk bl' Ferskvandsfiskeriets Stilling her i Landet. Beretningen lyder for Ørredens Vedkommende paa, at Tilvæksten grundet paa den kølige, vaade Sommer har været udmærket god, som en Meddeler udtaler: "Man kunde fodre Fiskene, til de blev mætte, uden deraf følgende" Ulemper", og at det er en aldeles fortrinlig Ting, ved alle, der daglig har med Damfisk at gøre. For Damkulturerne har det derfor været et heldigt Aar, idet Dødeligheden har været aldeles forsvindende. Om Priserne udtales, at de har været konstante for Spisefisk, medens Yngel og Æg har været nog'et vanskeligere at sælge. Den sydlige Del af Jylland melder om stigende Begær efter Sættefisk, medens Midtjylland har Overskud af den Vare. Foderpriserne har været som Aaret forud 3-4 Øre pr. Pd. l~ragten; frossent Foder synes dog snarest at være billigere end i Fjor. Arbejdsforhold og Løn har været som foregaaende Aar. For alle Karpefisk var Aarets Tilvækst, paa Grund af manglende Varme, langt under Normalen. Af samme Aarsag har Legen sikkert ogsaa været overmaade slet. I frie Vande hal' Fiskeriet været godt paa Gedder og Urred, medens Aalefiskeriet har været daarligt; stadig er det Temperaturen, der spiller den uhyre Rolle for de forskellige Fiskearters Trivsel, fordi deres Fordøjelse er saa absolut afhængig af den. Priserne paa Karper, Aal og Gedde har været upaaklagelige; for de sidstes V (,dkommende en dda stadig stigende. Fiskelllarkedet i Tyskland har ogsaa hele Efteraaret været fast. Fra Sydjylland meldes, at det nu er et Aar siden, at Regulativet for Kolding-Nebel All, og Aakjæraa trradte i Kraft. Resultatet er, at Opgangen for Ørred kendelig har

6 5 Ferskvandsriskeribladet 6 forbedret SIg, efter at Fredningsbæltet er afsat; men denalmindelige Mening er dog, at Fredningsbæltets Retning ud i Fjorden er mindre heldig, da den ikke følger Brakvandets Strømretning. Den paabudte storre Maskestørrdse for Fiskegarn bevirker dog, at enl\'iængde Ørred, som tidligere' indfangedes, nu faar Lov til uhindret at gaa op og gyde i Aa og Bæk, saa dt>t er da altid et lille "FremskridtJ men virkelig godt bllyer Fiskeriet ikke, før Tilstanden i den tilstødenue Kolding Fjord reguleres, saa Fjordfiskerne ikke kan opfiske de Smaaørreder, "som Aafiskerne er tvungne til at frede om. Nu faar jeg nok sige Stop, jeg tror, jeg har fanet det vigtigste med, og jeg lovede jo ikke at blive for langtrukken, derfor Glædeligt Nytaar 1 Red. Ferskvandsaalenes Udbredning i Verden. (Efter Dansk Fiskerltidende). -0- II. Indplantningsspørgsmaalet. Den ine. 48 af D. F. T. (i Ferskvandsfiskeribladeis Nr. 24) givne Oversigt over Hovedresultaterne af Dr. Johs. Schmidt's nyeste Værk om Aalenes Livsforhold,-il forhaabentlig have bibragt Læseren et Indtryk af, at dette Værk i betydelig Grad udvider vort Kendskab til og Forstaalelse af disse ejendommelige Dyrs N aiurhistorie og Geografi. Men det giver endnu mere. Det har ikke hlot teoretisk, men ogsaa pmktisk Betydning. Om denne, for Dansk Fiskeritidendes Læsere jo unægtelig mest interessante Side af Dr. Schmidts Arbejde, udtaler Forfatteren i sine afsluttende Bemærkninger: "Dersom man, hvad der er ganske berettiget, naal' det drejer sig om et Arbejde, der omhandler Fiskearter af stor økonomisk Betydnrng, tilsidst stiller det Spørgsmaal, om der ved dette Arb(>jde er tilvejebragt nye Momenter og Resultater af p'iytktisk Inter- esse, da maa der svares, at selvom det tilsyneladende er uden Betydning for det praktiske Aalefiskeri i Europa og Amerika, at man forstaar Aarsagerne til Aal(~nes U dbredning i disse Omraader, holder dette dog ikke ganske Skik overfor en nærlllere Betragtning. Thi rent bortset fra, at forøget Viden altid frembyder Muligheder, som før eller senere kan blive af Betydning, er det et Forhold, som fortjener at fremhæves anerede nu. Jeg tænker' her paa Foretagelsen af saadanne Transplantationer (Omplantninger) af Aal og Aaleyngel, som man Here Steder allerede i længere Tid har realiseret, og som efter de sidste Aars Uesultater i Aaleforskningeu synes at skulle tage stærkere Fart". Denne Udtalelse citeres 'saa fuldstændig. dels fordi den viser, at Forfatteren har heskæftiget sig saa meget med praktisk-videnskabelige Fiskeriundersøgelser, at han endog i et ved "Videpskabernes Selskab" udgivet Værk ikke taber de pr-aktiske Formaal af Sigte; men tillige - og ikke mindst fordi adskillige af dem, der i al Almindelighed ser tvivlende paa videnskabelig Forsknings V ærd, har godt af at skrive sig disse sande og kloge Ord bag øret. Praktisk Interesse har Dr. Schmidts

7 7 Ferskvandsfiskeribladet 8 Arbejde ved det Lys, det kaster over hele $'J;ørgsmaalet om A(dens lndeller Omplantning. N aar Aalen, som det el' paayist, kun i højst uegentlig Forstand er en Ferskyandsfisk, men "tværtimod en ægte atlantisk DybhHysfisk, ln'is Skæbne i forste Linje afgøres Ilde i det store aabne Hav", - saa bliver det indlysende. at man, forinden man foretager Indplantning, maa være paa det rene med, om man kun vil opdrætte den omplantede Aaleyngel, eller om man ønsker. at den skal danne Bestand og formere sig. Mangler de i foregaaende Artikel anførte Betingelser for Aalens Formering, vil Indplantning jo aldrig kunne føre til mere end en Opdrætning; nogen blivende Aalehestand "il ikke kunne dannes, I den Henseende vil de ved Dr. Sehmidts l:ndersøgeiser Ylllldne Oplysninger kunne t jena til ft-emtidig LedeSllOl' og ahærge mange dyrekøbte Skuffelser. For at sammenligne med et hjemligt, veikendt Forhold vedrørende 011 anden Fiskeart: ],ør det gellllcll1 Biologisk Stations lndel'søgelser var godtgjort. at HudspæltPll ikke yugler i Limfjorden, foretog Fiskel'lle on Indplantning af store, kønslllodne Hødspætter i Thisted Bredning. hyor }i~rnæringsbetingelserne fol' Rødspætter jo er saa fortrinlige; -- men Forsøget førte ikke til det ønskede Hesllltat: der dalllledc8 i kkc nogen ny Hødsp~ettf'bestalld. Eflcrat derimod Biologisk Station h:lyde taget fat paa Sagen, ug fort deune ind paa et videllskalwligt Grundlag, indsaa Ilian, at Rødspætteindplantning i Limfjorden kun kan have til FormaaJ at mon ikko at formere Bestanden. Ilvor godt dette :\faal er naaet, og med hvilke økonomiske Yindingpr, behøver vi ikke her at gentage; enhver Læser af D. F. T. kender del }Ien Eksemplet viser, hvorledes det gælder om nøje at h'nde ikke blot en Fiskearts El'llærings betingelser, Illen ogsaa dens Formeringsforhold, inden Illan skrider til ofte kostbare Forsøg. Amerikanerne kan tale med herom. ::YIedells de har haft udmærket Held med deres, i "tor Stil udførh~ Omplantninger af ell hel Hække Fiskearter (forskellige Sild, Karper, Laks 111. m,), der fra de østlige Stater er ført over til Stillehavsstateme, og har dannet en rig Bestand derude, har deres gentagne Forsøg (helt fra U,/4) llled ogsaa at omplante AaIen fra østen til Vesten, kun givet Tah og SkuffelSe!'. Der skete ingen merin.q, udvikledes ikke nogen Aalehestalld, hvad man saa bestemt havde velliet. Alle Betingelser syntes jo at være tilstede, rigelig ~æring o. s. v. Jlan siod ganske uforstaaende heroverfor; det var jo dog gaaet saa g-lat med de andl'e Fiskearter. Nu vil man for"taa det: Havet udfor Stillchayskystens Fl(Jder mangler Porl1lei'ingsbetingc!scrne. Som Dr. Schmidt skriver: "Pau lignende l\iaade kan enhver Gentagel8e af disse Forsøg forudsiges at ville gaa; thi selvom man sørger for at gi\'c de transplanterede> (omplantede) Aal nok saa gunstige Forhold at vokse op under, vil dog iugen menneskelig Magt kunne skaffe dem de Forhold i Havet udenfor, som de hehøver for nt kunne forplante sig". - - Hvor det ikke tilsigtes at udvikle nogen blivende Aalehestand, men kun at opdrætte Anleyngel og sonere "høste" de samme Individer (altsaa en Indplantning, i Lighed med Limfjords-Rødspætternes), der

8 9 Ferskvandsfiskeribladet lo behøver man naturlig'vis ikke at lade sig afskrække af Havets Hindringer for Formering, forudsat et suadant t.il ren Opdrætning begrænset Foretagende viser sig rentabelt. Et godt Eksempel he1'paa frembyder, for Europas Vedkommende, Forholdene i de Floder, der udmunder i det S01'te Hav. Længe stod det for Naturforskerne som en Gaade, hyorfor der ikke levede Aal i Donaufloden og dens Tilløb samt i de russiske Floder, der, ligesom Donau, udmunder i Sortehavet. Der findes jo Aal i alle europæiske Floder til Nord- og østersøen, Atlanterhavet og Middelhavet, ~ kuli ikke (oprindelig) i dem til det sorte Hav. Hvorfor? Dr. Schmidt oplyser dette: Tt~mperaturen i Sortehavets Dyb er g o C.; det er altsall, ikke den, der lægger Hindringer i Vejen for Aalens Forplantning i Sortehavet., eftersom Betingelsen, mindst 7 C. pall, looo Meters Dybde, er tilstede. Ved nærmere Undersøgelse af Vandets Beskaffenhed i Sortehavet viser det sig imidlertid, dels at Saltholdigheden i Dybet er for ringe (22 % 0 istedetfor mindst 35,2 0;00), dels at de dybere Vandlagindeholder betydelige Mængder af den giftige Luftart Svovlbrinte, der udvikles fra den dyndede bunds Forraadnelselsstoffer. Hermed er Gaaden løst; thi selv om vi tænkte os, at der oprindelig havde været Aal i Donau og i de andre Vande, der strømmer ud til Sortehavet, vilde de jo have været afskaarne fra at formere sig, eftersom de da maatte ud i Sortehavet og - lide Giftdøden. De ellers satdiskerige Sortehavsfloders Mangel paa Aal er saaiedes ogsaa et slaaende Bevis paa. at Aalen ikke kan formere sig i Ferskvand. I de sonere "lal' har man imidlertid indplantet Aaleyngel i Mængde i Donau, og Aalelle synes at trives udmærket; Illen formere sig vil de al drig kunne~ At denne Indplantning, pall, Grund af de høje Aalepriser, alligt'vel kan betale sig, Cl' en anden Sag. Hvad det gælder om at stille sig klart, er, at vi her har et Eksempel paa Indplantning af Yngel, hvor Opdrætning og "Høst" af de udvoksne Individer er og maa være det eneste Formaal, fordi Ernæringsbeiinyelserne er gunstige, medens Formeringsbetingelserne mangler. Dr. Schmidts Arbejde frister til Fremdragelse af endnu flere interessante Resultater og Slutninger, vedrørende Aalens Biologi. J eg skal dog indskrænke mig til blot at berøre endnu et Forhold, der slaaende illustrerer, at Ferskvandsaalene yngler i og stammer fra.havet, nt'mlig dere~ Aftagen i Mængde, jo længere man fjerner sig fra Havet og naar ind i Landet. Et Eksempel herpaa giver Dr. Schmidt ved de statistiske Oplysninger. han har samlet saavel fra de Forenede Staters, som fra Canadas Aalefiskerier. Med tørre, meu meget talende Talrækker vises, i hvilken forbavsende Grad Aale-Tætheden aftager fra Havet indefter. For sidste Gang: Hvorfor skuldq dette være Tilfældet, hvis Aalen formerede sig i fersk Vand~? Stbrnma,summarwn: Dr. Schmidts nyeste V::ork om Aalens Biologi føjer sig som Led i en Kæde, til hans tidligere Arbejder, ~ og denne Kæde lægger sig kvælende om enhver Formodning om Aalens

9 11 Ferskvalldsfiskeribladet 12 Formering i fersk Vand og "il vel omsider en Gang sænke denne Formodning i Glemselens Hav. Skulde den her givne Skildring af Værket kunne bidrage blot det mindste dertil, er dets Formaal naaet. J. O. Bøving-Petersen. Kunstige Legepladser og kunstig Klækning. -0- Ifølge AUg. F. Z. benyt11es i den nordamerikanske :\finocqua-klækkeanstalt. Wisconsin kunstige Legeapparater for at faa det størst mulige Udbytte af Sortaborren (Grystes nigricltns) Leg. Disse Apparater eller Bakker layes af Portland-Cement. i Forholdet en Del Cement blandet med to Dele Sand; de er firkantede med afrundede Hjørner og ca. GO cm. paa hh'r Side. Tykkelsen er vpd Randt'1J 8 em. og aftager mod :\lidten til 2--;) em. I Centrum finde::; en Aabning llled et Gennemsnit!lf 2 1 /2 ('ni. Bunden dækkcs først mcd et Lag Smaasten og groft Grus. Omkring deu ('('ntmle Aabning an bringer den~iter lf>-18 forrkelligt formede Stene, der er saa stol'c Rom HCllseæg, udenom dem kolllmer saa mindre Sten, der efterhaanden gaai' over i Sand ved YderkantCIne. Alle 8te- 11ell<' maa meget omhyggeligt og saaledes. at der bliver Fald ind mod d('n centrale Aablling. Naar Apparatet bruges, lllkke~ Aabningell med en lille SteJl. :2 st æl'ke Hanke af Kobbertraad ful(htændiggør det Heh~. Hensigten med Apparatet er at byde 80rtaborren bedre Beting elser for Udklækningen af sine end den forefindes i Naturen, gøre det mugligt at iagttage under deres Udvikling eller endogsan selv dirigere Udklækningen. I Naturen op~øger den gydefærdige Sortaborre de Steder i Søen, hyor der findes mange store Sten, og pan disse afsætter den sine For at faa Aborren til at afsætte sine befrugtede Æg paa de ovenfor omtalte kunstige Legepladser, som Apparaterne forestiller, an bringes de i Damme, hvor Blll1den oyeralt er da'kket med fint Sand; Fisken vil da af sig sl'lv opsøge dem, og Hensigten at berede den beft-ugt.ede Hogn gunstige Betingelser fol' deus U (lvikling t1l" dermed naaet, idet her ganske uvilkaarlig, paa Grund af Legepladsens Konstruktion, vil fordele sig paa en snadan Mande, at de alle stadig fanr frisk Vand. Man er imidlertid gaaet endnu et Skridt videre. Straks efter GydningeB hæfter Æggene temmelig fflst til Rtellene; men eff er tre Dages Forløb lader de sig let løsne. Deraf benytter man sig til at overføre dem til et virkeligt Klækkeapparat, saa den yidel'e LdYikling kan foregafl under Kc'nil'ol. Fremgangsmaaden er følgende: Helo Celtlentbakken med Sten og løftes up af Dammen og anbring'es hurtigst muligt j et Kar med Va1ld. ~Æggene løsnes derefter fra Stenene med en Fjer, og liaar det er besørget, hæves og sænkes Bakken under VaIldet, til alle gene er skyllede gennem Aabningen i Centrum, hvorefter de paa sædvanlig.\iaade anbringes i et Klækkeapparat. Ved de nævnte Forsøg blev hvert

10 l '] ij FerskvandsHskeribladet 14 Appar.at belagt mea 3000 Æg. Vm1dtemperaturen var 12 o C. Efterat Yngelen "al' SlUPPCll af Æ:ggPIlP blev den i Apparat~ t, til dpll kunde æde. hyilket varede JO-u Dage; derefter udsattes den i Damme. Paa denne Maade udkla~kln'des i den første Klækkeperiode Stk. Yngel uden næyileværdigt Tab. Om Suderavl. -o -- Efter i et A:u' forgæves at have forsøgt at faa nogle store Suder paa 5 a Il,Pd. hyoraf der fandtes nogle her paa Godset, til at yngle. købte jeg for 3 Aar 8iden 2000 Stk. italienske Sættesuder af Hr. G. Domaschke, iler yar ell Sommer og maalte fra 5 til 7 Cim. Disse, der alle troels den hnge Rejse ankom levedygtig og ubeskadiget. blev første Sommer her alle udsatte i en ca. 3 Td. Land stor, næringsrig Dam. Ved Eftcraaret udfiskedes 1600 Stk. paa fra 1:2 til 1 ~ Ctm.. ja, ganske enkelte havde opnaaet Størrelse af Portiollsfisk. De manglende 400 Stk. antages fortæret af Vand- og Blishøns, hvoraf der val' nogle i Dammen om SOlIlmeren, lige80lll der ved Dammen fandtes en Haagekoloni paa ca Reder, saa det er ikke udelukket, at ogsaa Raagerne har fisket. Næste Sommer, albma deres 3die Sommer (2den Sommer her) blev alle 1 GOO udsat som Bibesætning blandt Hegnbnosættefisk i en Dam paa 20 Td. Ld. Hvad der under L dfiskllillgen det følgende Eftemar i høj Grad forbavsede mig var, at mine italienske Suder deljne Sommer hanle ynglet; elen meste Yngel gik imidlertid -',abt, jeg haycle jo ikke inrlrettet mig herp3n, Anlmjngen inlollelll Udfiskningskas~ells yar for stor, jeg indfallgedn kun.200 Stk. af de største. der nmalte fra 8 til to Ctm. Vægten pna Slldeme val' for Hunnernes Vedkommende. (der vokser strrrkere end Hannel'l1e) gennemsnitlig næppe 1/2 Pd., Hanuerne Pd. og derunder. Tabet var 150 Stk.. der havde yeel Vintertid været en Odder i Dammen i nogle Dage. Opmuntret over nesultatet med den fremkomne Yngel overvintred.' hele Partiet i den Ilensigt at bruge dem som Yngletisk den kommendn SOlllmer og udsatte saa i Foraal'E~t i salllme Dam :200 Stk. til og de 200 Stk. Stk. Sættesudel'. Ved den nu af- sluttede LJdfiskning af denne Dam (den samme, hvor de havde været Aard forud) viste det sig - som yelltet - at de havde ynglet, og 11U knude ingen undslippe, jeg fik 2000 Stk. af ShJrrel se fra 13 til 10 Ctm., hvad jeg betragter som ret godt, eftersom Regnbnerne jo har ædt en Del deraf. De 200 Sættesuder kom alle igen og var paa ca. 18 Ctm. Ite8tpartiet, 1400 Stk. blev i 1"01' aaret udsat i en 30 Td. Land stor, flad Dam, der havde neret tørlagt om Vinteren. Denne Dam bliver ikke udtømt før i Marts,.men allerede i Forsommeren fonissede mig om, at der var megen Yngel, den vrimlede som gallske spæd oppe i det varme Vand, hvor del' var et snadant wlyldl'1' af smaa Dyr, at Snderynglen knn havde at llnhne Munden, saa var Føden der, hvorfor jeg yenter mig et smukt Resultat af Udfiskningen. Ikke alene dette, at den er saa

11 15 FerskvandsUskeribladet 16 villig til at yngle, taler til den italienske Suders Fordel, men ogsaa hele dens Form og Udseende er langt smukkere end vor almindelige Suder. En stor Del af dem er saaledes smukt gule under Bugen, og som Portionsfisk er den overordentlig smuk af Form og passende fed. Ellested, den Pr. Jensen. Stor Regnbueørred som.markedsvare. -o- Der hersker fra ældre Tid blandt vore Fiskerier en forkert Anskuelse om Betimeligheden af at opdrætte store Hegnbuer over 2 Pd. til Spisefisk, og der blev i sin Tid endog fra fiskeriinteresseret Side skrevet en Bog, der stærkt tilraadede dette som særligt rentabelt. - Jeg har derfor ikke villet undlade at gøre bekendt, hvad en af Tysklands største Fiskeriimpol'iører i den Branche: F. Klevenhusen & Co., Bremen, skriver i disse Dage, altsaa nu i Fredningstiden for Havørred: "FOl" store Regnbueørreder bliver vor Afsætning stedse ringere, og det endda til Trods for stor Mangel paa Laksørred til visse Tider. Vi kan derfor kun stille Dem Salg i ringe Udsigt". Om herefter Salg overhovedet er opnaaeligt, vil det blive til smaa Priser. X. Fiskesport. -0- III. (Fortsat). Fiskeri med Drivsnøre foregaar enten fra Land eller fra Baad. I begge Tilfælde benyttes dertil en lang 11ine, der absolut ikke kan kurre, og som forsynes med et stort, helst rødmalet Flod for selv i Bølgegang at kunne observere det paa lang Afstand, og mange smaa Korkperler fordelt langs hele Linen, for. at den ikke skal gaa til Bunds. Man lader Floddet drive med Vinden henimod eller over Banker og beregner, at Agnfisken ikke helt kan 'naa Bunden. Man staa1' sig ved til dette :Fiskeri at benytte store Skaller og en ret stor tregrenet Krog, der anbringes i Fiskens Rygfinne. Er der Bid, slaar man straks til og bjerger Fisken paa sædvanlig lvlaade. IV. Blinkfiskeri er ubetinget det Fiskeri, der er lettest at udføre, idet den :Færdighed, hvormed Fiskeren skal være udstyret for at øve denne forøvrigt ret fornøjelige Beskæftigelse, indskrænker sig til et Minimum af Stedsans og et Par gode Arme til Roning. Herhjemme henregnes Blink i Almindelighed som hørende ind under Sport, det'imod ikke i England, hvor Sportsbegreberne er mere følsomme; og det vilde være ret utænkeligt, at en engelsk ITentlemanfisker skulde finde paa at drive et Fiskeri, hvor Personen spiller en saa absolut underordnet Rolle, som Tilfældet er her.

12 17 Ferskvandsfiskeribla.det 18 l"len selvom Blink er det laveste Trin paa Sportsstigen eller kun har meget lidt med Sport at gøre, kan det være rigtig morsomt og giver Anledning til en herlig Motion og ofte Lejlighed til at bjærge en Fisk. Dette Fiskeri kan ikke drives under smaa Forhold. Den første Betingelse er at have Adgang til en ret, fiskerig Indsø med en Del Dybde, og hvor Vegetationen ikke er for overvældende, da Blinkens Krpge ellers ustanselig vil faa fat i B'undgrøden og derved blive uvirksomme. I mørkt Vand som det, der findes i lioser og Mergelgrave, er det haabløst at blinke, da Gedden og Aborren som bekendt i Reglen opholder sig paa Bunden imellem Sten og Vandplanter, og saalede~ kun, hvis Blinken gaar lige forbi Næsen, vil faa øje paa den blinkende Agn. Dødvande giver sjældent U dbyue; der skal helst være Krusning paa fladen, for at Baaden og Aareslagel1e ikke skal forskrække Fisken 00", " selv smaa Bølger er ikke at foragte, hvis man da har Kræfter til at tumle Baaden. I sidstnævnte Tilfælde har jeg, særlig naar Solen samtidig har været fremme, baade fanget de fleste og største l'isk. Det gælder hovedsagelig om at kende Søen og vide, hvor Bankerne og de stølte Grødebusketter fi::ldes, idet der helst bør blinkes over og udenom disse, hvor Fisken opholder sig, naar den ikke jager efter Smaafiskestimerne. (Sluttes). Jack. Blandede :Meddelelser. -0- Indplantning af.-'iskeyngel. Landbrugsministeriet meddeler, at der i Finansaaret ]909-]0 til Indplantning af Fiskeyngel i salte og ferske Vande kan anvendes et Beløb af indtil 2f>,OOO Kr. af Statskassens Midler og at Ansøgninger om Tilskud, ledsagede af Oplysninger om, hvilke Fiskearter der, ' ønskes indplanted(~, samt om, hvor stort et Bidrag, der vil blive ydet. af Andragerne selv, skal stiles og indsendes til Landbrugsministeriet og maa, for at kullne komme i Betragtning, være indsendt in den ] 5. Januar * Skadedyr i ferske Vande. Kampen mod de Dyr, der ødelægger Ruser og Redskaber i de salte Vande er fol' Tiden i fuld Gang; man søger m ed alle Midler lit udfinde, hvilke disse Dyr er, og hvorledes man bedst skal komme dem til Livs. I vore ferske Vllnde er vi heldigvis for en Del forskaanede for den Slags Fjender, men ganske fri er vi ikke. Spørgsmaalet bliver derfor ogsaa rejst tilos, og i Øjeblikket har Redaktionen fol' sig en Skrivelse fra Direktøren fol' Statens Biologiske Station, Dl'. phil. Johs. Petersen, hvori der spørges, om der i Ferskvand findes Skadedyr, del' angriber Ruser og de i Ruserne fangede Fisk. I Saltvand er det særlig Sæler, Oddere, Aalekrager, andre }<'ugle, Hajer etc., der ødelægger Ruserne. Dog el' man ikke altid klar over, hvilket Dyr, der i hvert enkelt Tilfælde har foraarsaget Ulykkerne. Doktoren ønsker derfor at samle Oplysninger ogsaa fra Ferskvandsfiskeriets Om-

13 19 Ferskvandsfiskeribladet 20 raade, for derigennem at drage Slutninger, der kan komme samtlige Fiskere til Gode. Da saadanne Oplysninger jo i første Række er til Xytte for Ferskvandsfiskerne selv, skal jeg tillade mig at opfordre Alle, der nhtatte gidde inde med Erfaringer fra og Viden pau dette Omraade, om at bringe :\Jeddclelse derom her i Bladet. Red. >I< Tysklands Udenrigshandel med I'isk. I HJ08 imiførte Tyskland for 98,544,000 Mk. Fisk og Fiskeriprodukter. Eksporten opgives til en Værdi af 10,570,000 Mk. I disse Summer indgik Ferskvandsfisk med en Import af 12,403,000 Mk. og en Eksport af 2,723,000 Mk. (Allg. Fisch. Zeit.). t"'iskeretter. (Efter "Fiskeribladet"). Parceret Gedde. Hertil anyendes en middelstor Gedde. Den splittes i Bugen, og Rygbenet udskæres med en Kniv; Hoyed og Hale bibeholdes. Den guides indyendig med Salt og overstryges med et Lag Fiskefars, hvjrefter Bugen sys sammen. Naar Gedden sb! koges, sammenbindes Hoved og Hale med Sejlgarn, der stikkes igennem med en Naal. og Fisken ligger sammenbøjet ved Serveringen. Den sættes ovor i koldt Vand og bor koges, indtil Finnerne begynder at løsnes. Ved Serveringen trækkes Traaden ud, og Fisken pyntes med Persille og garnørcs med smaa, kogte Kartofler. Som Sauce kan serveres enten smeltet Smør med reven I'eberr\)d, hollandsk Sauce eller Champignon sauce. Stegt Gedde. Den kan steges hel eller opskaaren, men i sidste Tilfælde udtages Rygbenet. Skindet fiaas af, efter at man har skaaret et Tversnit over Nakken. N aar Gedden er godt afvadsket, spækkes den tæt med fine, ferske Spækstrimler og sættes ind i den "arme Ovn. Den bør under Steg'ningen hyppig overhældes med en god Sky, da den ellers let hlivel' tør. N aar den er stegt, sies Skyen fra, sknmmes og jævnes med Kartoffelmel, udrørt i Sherry. Saucen tillaves yderligere med Paprika og Chutney, som er meget pikant til stegt Fisk. østerseller Hummersauce kan ogsaa anvendes. AaI Laks Gedde Abol'l'e Kl'ebs Fiskemarked et. -0- København, 11.~18. Decbr Øre pr. Pd i50 - pi'. 100 St. Berlin, Decbr. (O fll ciel MarkedslJeretning). Levende Fisk: Gedde, store Gedde, mellemstol'e Sandart, mat, smaa Suder, store Suder, mellemstore Brasen, store Brasen, smaa Aal, stol'e AaI, mellemstore AaI, sl11aa Karper, store Karper, usorteret Karudser Pf. pl'. Pd lspakkede Fisk: Pf. pr. Pd. Ørred fisk, s'maa 103 Havørred Laks, store Laks, smaa Aborre Gedde, store

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.: 1909. 7de Aargang. Sorø. SoI"Jll BoMi'yk.kerl (AIctI... raltab) ved. Ra.muuth~KM1I'" 1909. Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsskiftet.

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. ~-_.. Ferskvandsfiskeribladet.,. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1918. 16de Aargang.... _- SORØ!luø BOGTRYkkER' (AKTIESElSKAB) VEG RASMUSSEN.kROGH. 1918. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898.

IlL ÉCM. ^c J. F. Scavenius, Ico. r.nsk POLITIK KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. BRIEF 1898. IlL ÉCM ^c J. F. Scavenius, Ico r.nsk POLITIK BRIEF KØBENHAVN. GYLDENDÅLSKE BOGHANDELS FORLAG. NATIONALTRYKKEBIET. 1898. 0012456 i; -*' i Æ.Å^.Mi!f< J. F. ScaYenius, DANSK POLITIK KØBEIsHAVN. GYLDENDALSKE

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR

AARS SKRIFT. Jl935. DANSK SKAKPROBLlEM KLUB FOR AARS SKRIFT FOR DANSK SKAKPROBLlEM KLUB Jl935 DANSK SKAKPROBLlEM KLUB r r935 Aaret fulgte de samme Retningslinier som de foregaaende, men har været usædvanligt rigt paa Begivenheder. DSK's Position herhjemme

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte?

Skal Kortbølgeamatørerne gøre Nytte? E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD Jyllands Vestkyst var før i Tiden i høj Grad frygtet af Søens Folk og ikke uden Grund. Navnlig Strækningen fra Blaavandshuk til Skagen var farlig at komme nær,

Læs mere

Hvorfor vi arrangerer Udstilling.

Hvorfor vi arrangerer Udstilling. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal ér at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

De slumrende Forsøgskredse.

De slumrende Forsøgskredse. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGETEKNIK OG AMATØR-RADIO. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere