Årsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009. Investeringsforeningen Danske Invest Select"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Select

2 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr Strødamvej København Ø Telefon Telefax Revision Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bestyrelse Advokat Jørn Ankær Thomsen, formand Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, næstformand Adm. direktør Lars Fournais Direktør Birgitte Brinch Madsen Direktør Walther V. Paulsen Direktør Jens Peter Toft Direktion Danske Invest Management A/S Adm. direktør Thomas Mitchell Vicedirektør Finn Kjærgård Depotbank Danske Bank Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes tirsdag den 13. april 2010 i Falconer Center, Frederiksberg. Layout Lotte Skov Christiansen BEYER DESIGN

3 FORENINGENS LEDELSESBERETNING 4 Danske Invest Select i Afkast og udbytter 10 Investeringsmarkederne i Forventningerne til investeringsmarkederne i Udsagn om forventninger 18 Politik for samfundsansvar 19 Risikofaktorer 20 Omkostninger 23 Fund governance 23 Bestyrelse og direktion 24 Oversigt over bestyrelsens og direktionens øvrige hverv PÅTEGNINGER 26 Ledelsespåtegning 27 De uafhængige revisorers påtegning 29 AFDELINGERNES LEDELSESBERETNINGER OG ÅRSREGNSKABER FÆLLES NOTER 122 Anvendt regnskabspraksis 128 Oversigt over udbytternes skattemæssige fordeling for personer 129 Oversigt over udbytternes skattemæssige fordeling for selskaber 130 Oversigt over afdelingernes fremførbare tab 131 Revisionshonorar ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 3

4 Foreningens ledelsesberetning Danske Invest Select i 2009 Større synlighed I september 2009 lanceredes en Danske Investkampagne under sloganet Knowledge at work. Formålet er blandt andet at give bestående og potentielle investorer et dybere indblik i, hvordan investeringerne udvælges. Hovedbudskabet er at fortælle, at Danske Invest samarbejder med en række porteføljerådgivere fra hele verden for at sikre, at investeringerne bliver plejet af eksperter med et indgående kendskab til de pågældende markeder. Kampagnen blev lanceret parallelt i Danmark, Norge og Sverige med annoncer i trykte medier og på udvalgte hjemmesider. I Danmark indgik annoncering på TV2 News desuden som et element i kampagnen. Kampagnen er et led i at fastholde og skabe et fundament for, at Danske Invest bliver investorernes foretrukne investeringsprodukt i Norden. Investorinformation Hos Danske Invest er det ambitionen, at investorerne skal have let adgang til relevant information om deres investeringer. Derfor foretog vi i foråret en undersøgelse af investorernes tilfredshed med vores magasin»investor«. Undersøgelsen viste, at kun en forholdsvis lille del af investorerne læste magasinet, og at der generelt var begrænset interesse for indholdet. Derfor har vi erstattet»investor«med et nyhedsbrev, som udkom første gang i december Vi håber, at den kortere form bedre matcher investorernes behov for information. Investorerne kan fortsat holde sig orienterede via en kvartalsvis publikation samt via Rådgivning for alle Danske Invest yder ikke selv investeringsrådgivning, men har indgået aftale med Danske Bank og en række andre banker m.fl. om rådgivning af investorerne. Fra slutningen af november 2009 blev det muligt for investorer i banker, der ikke har en formidlingsaftale med Danske Invest, at få rådgivning om Danske Invests produkter, idet vi har indgået en aftale med Investeringslinjen i Danske Bank. Aftalen indebærer, at investorer i banker uden en formidlingsaftale kan få telefonisk rådgivning om Danske Invest-produkter. Investeringslinjen er åben på hverdage mellem kl på telefonnummeret Produktændringer Nye afdelinger I løbet af 2009 introducerede Investeringsforeningen Danske Invest Select fem nye afdelinger: Flexinvest Fonde Flexinvest Lange Obligationer USA Aktier Online Indeks Danske Obligationer Online Indeks Globale Aktier De to sidstnævnte afdelinger, nemlig Online Indeks Danske Obligationer og Online Indeks Globale Aktier henvender sig til investorer, som har indgået en aftale med Danske Bank om Danske Investering Online og dermed har fravalgt at få investeringsrådgivning fra Danske Bank. Afdelingerne kan kun handles via internettet. 4 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

5 Fusioner Den løbende tilpasning af produktpaletten resulterede desuden i, at følgende fusioner blev foreslået og senere vedtaget på generalforsamlinger i løbet af foråret 2009: Norden under Investeringsforeningen Danske Invest med afdeling Nordiske Aktier under Investeringsforeningen Danske Invest Select, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Fusionen blev gennemført som en skattepligtig fusion. Danske Aktier med afdeling Danmark under Investeringsforeningen Danske Invest, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Mellemlange Obligationer med afdeling Pension Mellemlange Obligationer under Investeringsforeningen Danske Invest, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. De to sidstnævnte fusioner blev gennemført som skattefrie fusioner. Baggrunden for fusionerne er, at de berørte afdelinger parvist havde næsten identiske investeringsområder. For at fastholde en omkostningseffektiv risikospredning og administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau, vurderede bestyrelsen, at det var en fordel at fusionere afdelingerne. I 2010 indstiller bestyrelsen til foreningens generalforsamling den 13. april 2010, at følgende afdelinger fusioneres: Europæiske Aktier E med Europa under Investeringsforeningen Danske Invest, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Globale Aktier E med Globale Aktier, med sidstnævnte som den fortsættende afdeling. Baggrunden er, at formuen i de ophørende afdelinger er blevet uhensigtsmæssigt lille kombineret med et ønske om at forenkle produktudbuddet ved at fusionere afdelinger med næsten identiske investeringsområder. Navneændring På generalforsamlingen den 16. april 2009 blev det foreslået og vedtaget, at afdeling Aktier Højt Udbytte ændrede navn til Europæiske Aktier Højt Udbytte. Ændringen trådte i kraft den 24. august Tre binavne i Danske Invest Select Danske Invest Select markedsføres under tre binavne: Merchant Invest, Danske Invest Erhverv og Danske Invest Engros. Ændringer i lovgivning Fra medio 2009 har lovgivningen åbnet mulighed for, at der med udgangspunkt i en given afdelings værdipapirportefølje kan skabes andelsklasser, som varierer på visse nærmere angivne områder. Eksempelvis vil der kunne etableres klasser, som er forskellige med hensyn til, hvilken valuta andelene er udstedt i, eller klasser som er forskellige med hensyn til, om investeringerne valutasikres eller ej. Herved vil særlige investorgruppers behov kunne tilgodeses, samtidig med at deres investering har fordelen af at indgå i en større portefølje. Dette vil for eksempel gøre det muligt at sælge en afdeling på forskellige geografiske markeder, som hver for sig ikke ventes at give tilstrækkeligt salg til at kunne bære en selvstændig afdeling. ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 5

6 Ændret beskatning af blåstemplede obligationer Den 27. januar 2010 meddelte Skatteministeriet, at reglerne for beskatning af blåstemplede obligationer ændres. Der er fremsat et lovforslag om at indføre generel skattepligt af privates gevinst og tab på obligationer, hvor der hidtil har været særlige skatteregler for de såkaldt blåstemplede obligationer. Ændringen forventes også at få betydning for Danske Invest-afdelingerne med danske obligationer. Lovforslaget behandles i løbet af foråret, og vi vil informere om konsekvenserne på På grund af skattereglerne vil andelsklasser for danske investorer som udgangspunkt kun være interessante, når det drejer sig om akkumulerende afdelinger. I 2010 ventes Danske Invest at gøre brug af muligheden for at oprette andelsklasser. Skattereformen Skattereformen, som blev vedtaget i 2009 med virkning fra 1. januar 2010, berører både personers investeringer for frie midler og selskabers investeringer. Personer, der investerer i udloddende obligationsafdelinger og alle typer akkumulerende afdelinger, har efter de nye regler mulighed for at have positiv kapitalindkomst på op til kroner uden at blive underlagt topbeskatning. For personers investering i aktieafdelinger vil alle nettoavancer i afdelingen indgå i udlodningerne. Dette har effekt for udlodningerne i Ændringen består i, at avancer på aktier ejet i foreningen i mere end tre år nu også i modsætning til tidligere skal udloddes. Derfor kan udlodningerne i 2011 blive noget større end hidtil. Vidensressourcer Danske Invest Management A/S beskæftigede 59,3 fuldtidsmedarbejdere ved udgangen af Uddannelsesniveauet for medarbejderne var som følger: 45 pct. havde en lang videregående uddannelse 20 pct. havde en mellemlang videregående uddannelse 3 pct. havde en kort videregående uddannelse 25 pct. havde en erhvervsfaglig uddannelse 7 pct. havde en gymnasial uddannelse Gennemsnitsalderen for de ansatte var 43,4 år ultimo 2009, og i løbet af 2009 blev der brugt kroner pr. medarbejder på ekstern uddannelse. Se vores ordbog Forklaringer på begreber og udtryk kan findes i ordbogen på For selskaber indføres lagerbeskatning af alle investeringer, og den hidtidige udbytteindkomst vil fremover indgå fuldt ud i selskabsindkomsten. Er du i tvivl om, hvordan skattereformen påvirker dine investeringer, så kontakt din bankrådgiver. Formueudvikling I 2009 blev der i alt solgt investeringsbeviser for netto 35,8 mio. kroner. Den forvaltede kapital i foreningen steg fra 46,9 mia. kroner ultimo 2008 til 57,0 mia. kroner ultimo INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

7 Afkast og udbytter Oven på 2008, hvor de fleste afdelinger faldt voldsomt, bød 2009 på meget høje afkast i mange afdelinger. Samtlige afdelinger sluttede 2009 med positive afkast, og for de fleste afdelingers vedkommende oversteg afkastet vores forventninger ved indgangen til Det højeste afkast blev leveret af afdeling Global Emerging Markets Smaller Companies, som steg 88,37 pct., mens afdelingerne Online Indeks Danske Obligationer og Flexinvest Fonde lå i den modsatte ende af skalaen og begge leverede afkast på 3,82 pct. siden afdelingernes start i henholdsvis april og juni Årets samlede regnskabsmæssige resultat for alle afdelinger blev 11,3 mia. kroner. på 45,76 pct., mens Europæiske Aktier gav et afkast på 29,18 pct. Afdelingen med danske aktier, Fokus Danske Aktier, steg 45,55 pct. Udbytterne Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2009 i alt udbetales udbytter for mio. kroner mod mio. kroner for Udbytterne beregnes i henhold til reglerne i skattelovgivningen og skal godkendes på generalforsamlingen den 13. april Læs mere om afdelingernes afkast i årsregnskaberne bagest. Obligationsafdelingerne: Godt år for afdeling Globale Kreditobligationer 2009 var et godt år for afdelingerne med kreditobligationer. Afdeling Globale Kreditobligationer sluttede året med et afkast på 47,69 pct. Men også afdelinger med danske obligationer gav gode afkast, som varierer fra 6,58 pct. i afdeling Flexinvest Danske Obligationer til 3,82 pct. i afdeling Flexinvest Fonde. Aktieafdelingerne: Emerging markets i front I 2008 gav afdelinger med emerging marketsaktier de laveste afkast. Men i 2009 vendte udviklingen, og netop disse afdelinger sluttede året med de højeste afkast. Også afdelingerne Nordiske Aktier og Østeuropa Konvergens gjorde det godt og gav afkast på henholdsvis 50,52 pct. og 49,10 pct. Også det europæiske aktiemarked viste sig fra en langt pænere side end i Således gav afdeling Europæiske Small Mid Cap Aktier et afkast ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 7

8 Afdelingernes historiske resultater Afdeling 3 år 5 år Danske Small Cap Aktier Emerging Markets Debt Euro Investment Grade Corp Bonds Restric Euro Investment Grade Kreditobligationer Europæiske Aktier Europæiske Aktier E Europæiske Aktier Højt Udbytte Europæiske Small/Mid Cap Flexinvest Aktier 80 - Flexinvest Danske Obligationer Flexinvest Korte Obligationer Flexinvest Udenlandske Obligationer Fokus Danske Aktier Global Emerging Markets Globale Aktier Globale Aktier E Globale Kreditobligationer Kommuner Kommuner Kommuner Europæiske Obligationer Nordiske aktier Østeuropa Konvergens Afkastene frem til 10. MARTS 2010 Afdeling Danske Small Cap Aktier 17,61 Emerging Markets Debt 4,20 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted 3,54 Euro Investement Grade Kreditobligationer 3,32 Europæiske Aktier 2,02 Europæiske Aktier E 1,88 Europæiske Aktier Højt Udbytte 0,95 Europæiske Small/Mid Cap 6,29 Flexinvest Aktier 5,34 Flexinvest Danske Obligationer 1,93 Flexinvest Fonde 1,39 Flexinvest Korte Obligationer 1,07 Flexinvest Lange Obligationer 2,26 Flexinvest Udenlandske Obligationer 2,81 Fokus Danske Aktier 11,64 Global Emerging Markets 7,81 Global Emerging Markets Smaller Companies 9,58 Globale Aktier 6,05 Globale Aktier E 6,00 Globale Kreditobligationer 2,71 Kommuner 4 1,81 Kommuner 5 1,91 Kommuner Europæiske Obligationer 2,83 Low Volatility Equity Europe 1,52 Low Volatility Equity Europe Accumulating 1,47 Low Volatility Equity USA Accumulating 0,38 Nordiske Aktier 8,81 Online Indeks Danske Obligationer 2,07 Online Indeks Globale Aktier 5,84 USA Aktier 7,68 Østeuropa Konvergens 8,24 Skemaet viser afdelingernes afkast i pct. fra 31. december 2009 frem til den 10. marts 2010 dagen før årsrapporten er offentliggjort. Opgjort på baggrund af kurser pr. 9. marts INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

9 Udbytter og Afkast 2009 Afdeling Udbytte for Afdelingens Benchmark- 2009, (% pr. bevis) afkast, (%) udvikling, (%) Danske Small Cap Aktier 0,00 30,20 26,15 Emerging Markets Debt 0,00 47,80 30,38 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted 3,00 20,69 18,96 Euro Investment Grade Kreditobligationer 0,00 19,45 18,99 Europæiske Aktier 1,25 29,18 31,56 Europæiske Aktier E 1,00 38,98 31,56 Europæiske Aktier Højt Udbytte*) 3,50 30,57 Europæiske Small/ Mid Cap 1,75 45,76 59,45 Flexinvest Aktier *) 1,00 29,79 Flexinvest Danske Obligationer* 6,50 6,58 Flexinvest Fonde *) **) 2,25 3,82 Flexinvest Korte Obligationer *) 5,75 5,97 Flexinvest Lange Obligationer *) **) 2,00 6,51 Flexinvest Udenlandske Obligationer *) 5,50 34,82 Fokus Danske Aktier 0,00 45,55 50,03 Global Emerging Markets 2,50 71,82 72,89 Global Emerging Markets Smaller Companies 1,75 88,37 107,07 Globale Aktier 0,00 33,17 25,90 Globale Aktier E 0,00 28,68 25,90 Globale Kreditobligationer 0,00 47,69 60,53 Kommuner 4 Aconto 2,25 6,05 5,06 Restudbytte 2,50 Kommuner 5 Aconto 2,00 6,29 5,16 Restudbytte 3,25 Kommuner Europ. Obligationer Aconto 2,50 15,03 10,54 Restudbytte 1,50 Low Volatility Equity Europe *) 3,00 14,18 Low Volatility Equity Europe Accumulating *) 14,68 Low Volatility Equity USA Accumulating *) 15,84 Nordiske Aktier 1,25 50,52 46,32 Online Indeks Danske Obligationer **) 2,75 3,82 Online Indeks Globale Aktier **) 3,00 26,16 USA Aktier **) 0,00 8,25 Østeuropa Konvergens *) 2,75 49,10 Afdelingernes afkast er beregnet, efter at omkostningerne er trukket fra, men er inkl. udbytter udbetalt i *) Intet relevant mål for markedsafkastet. **) Siden introduktionen i Afdelingernes investeringsområde og benchmark fremgår af årsregnskaberne. Benchmarkudvikling viser det markedsindeks, som afdelingens afkast sammenlignes med. Udviklingen i benchmark er beregnet uden omkostninger. Acontoudbytterne blev udbetalt i efteråret Restudbytterne udbetales ligesom udbytterne fra de øvrige afdelinger den 19. april 2009, når udbytterne er godkendt på generalforsamlingen. I skemaet bagest i årsrapporten viser vi, hvordan udbytterne beskattes ved fri opsparing, pensionsopsparing samt for selskaber. ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 9

10 Investeringsmarkederne i 2009 Verdensøkonomien: Den Store Recession 2009 vil efter alt at dømme blive et år, der vil kræve mere plads i historiebøgerne end de fleste andre. I årets første kvartal blev verdens store økonomier ramt af nogle af de værste fald i væksten i nyere tid. I USA har kun to kvartaler siden Anden Verdenskrig været værre, i Tyskland har man ikke før registreret så store fald i aktiviteten, og i Japan overgik nedgangen i første kvartal ethvert kvartal under den så ødelæggende Japankrise 20 år tidligere. Alt i alt oplevede vi den værste globale nedtur siden 30 ernes depression. Derfor benyttes betegnelsen»den Store Recession«nu om krisen. Men 2009 blev også året, hvor krisen blev vendt til fornyet fremgang. Årets første måneder var i både Europa og USA præget af den usikkerhed om banksystemet, som konkursen i Lehman Brothers i efteråret 2008 havde skabt. Flere af verdens største banker havde stadig udsigt til store tab, og der blev gisnet om en statsovertagelse af store dele af det vestlige banksystem. Bankpakker, likviditetsberedskab og andre tiltag blev lanceret og formåede at stabilisere det finansielle system i en grad, så mere vidtgående skridt blev undgået. Stabilisering af såvel banksektor som de finansielle markeder førte til, at de vestlige økonomiers nedtur langsomt bøjede af. Meget store fald i aktiviteten i starten af året blev afløst af en moderat nedgang gennem foråret, stabilisering henover sommeren og fremgang i den sidste del af året. Stimulans og hjælpepakker blev akkompagneret af centralbankrenter, der i mange lande var historisk lave. Trods bedringen var de vestlige økonomier generelt skrøbelige ved udgangen af Arbejdsløsheden i USA var på så højt et niveau, at den siden Anden Verdenskrig kun kortvarigt i 80 erne har været højere. Der er store offentlige underskud på begge sider af Atlanten, og den offentlige gæld vokser hurtigt. Men netop hjælpen fra det offentlige til såvel forbrugere som virksomheder var afgørende for fremgangen i anden halvdel af Uden den ville efterspørgslen have haft det svært. Lagergenopbygningen er en anden midlertidig faktor, der har bidraget til væksten i de seneste kvartaler. Virksomhederne i USA og Europa har gennem det sidste år nedbragt lagrene til niveauer, der passer bedre til den dæmpede efterspørgsel. Det gavnede især væksten mod slutningen af Japan blev ramt særlig hårdt af krisen. Det skyldes ikke mindst en meget kraftig nedgang i eksporten, til dels drevet af styrkelse af den japanske yen siden midten af Også regeringsskiftet i 2009 medførte på kort sigt en del usikkerhed. Kina blev solstrålehistorien i Landet oplevede, som resten af verden, en kraftig opbremsning i væksten mod udgangen af 2008 og ind i 2009, men ingen formåede som kineserne at komme igen. Kraftig kreditvækst og offentlig stimulans bragte hurtigt kinesisk vækst tilbage på sporet. Også Danmark mærkede, at krisen fortsatte med stor styrke ind i Det trængte boligmarked og den stigende arbejdsløshed bremsede forbruget, men ved indgangen til 2010 ses visse tegn på bedring. Obligationerne: Historisk fald i korte danske renter Bankkrisen og den efterfølgende økonomiske krise satte i 2009 sine spor på de internationale obligationsmarkeder. Renten på de korte obligationer faldt eller sluttede marginalt højere, mens 10 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

11 renten på lange obligationer steg. Renteforskellen mellem Danmark og Tyskland var, på grund af bankkrisen, meget stor ved indgangen til året. Derfor faldt de korte danske renter historiske 3,4 procentpoint i 2009, mens de lange danske renter sluttede året på samme niveau som ved årets start. Den økonomiske krise fik centralbankerne til at stimulere økonomierne ved at sænke de korte renter til historisk lave niveauer. Den amerikanske centralbank nedsatte allerede i december 2008 renten til mellem 0 og 0,25 pct. og holdt dette niveau gennem hele Den Europæiske Centralbank fulgte hurtigt efter og sænkede reporenten i flere omgange fra 2,5 pct. ved begyndelsen af året til 1,0 pct. i maj. Dette niveau blev opretholdt resten af Stor likviditet pressede markedsrenterne ned på 0,35 pct. I slutningen af 2008 fik krisen i banksektoren investorerne til at placere en stor del af deres investeringer i sikre statsobligationer, og det pressede renten markant ned. Krisen aftog i løbet af første kvartal 2009, og investorerne fik igen smag for mere risikofyldte aktiver. Det lagde et opgående pres på obligationsrenterne. Presset blev forstærket af tegn på en vending i den økonomiske vækst. Ligeledes skabte en stigende oliepris frygt for, at inflationen skulle stige, hvilket også bidrog til den stigende rente. Renten toppede i juni, hvor den 10-årige amerikanske rente nåede knap 4,0 pct., og den europæiske rente nåede 3,75 pct. målt på en 10-årig tysk obligation. Inflationsfrygten aftog dog hurtigt igen, og renterne begyndte igen at falde. Rentefaldet fortsatte, dog med store udsving, frem til november, hvor den 10-årige amerikanske rente var nede på 3,15 pct., og den tyske var nede på 3,1 pct. I december begyndte markedet at fokusere på de store budgetunderskud og dermed en stor obligationsudstedelse i 2010, og renten steg markant i december til 3,85 pct. i USA og 3,4 pct. i Tyskland. Danmarks Nationalbank førte en forsigtig pengepolitik gennem 2009 og holdt en høj merrente i forhold til Den Europæiske Centralbank hele Det globale obligationsmarked i 2009 Renteniveau i pct. ultimo Afkast i pct. i lokalvaluta danske kr. Danmark 3,34 3,45 1,70 USA 2,21 3,84 3,77 6,79 Japan 1,17 1,30 0,90 4,84 Tyskland 2,95 3,39 1,84 1,81 Sverige 2,41 3,29 0,88 6,33 England 3,02 4,02 0,98 7,72 Hele verden 1,30 Eurozonen 4,29 Emerging markets 30,38 Erhvervsobl. Inv. grade* 18,99 Erhvervsobl. Spec. grade* 62,56 Renteniveauerne er for 10-årige statsobligationer. Afkastene er beregnet på baggrund af statsobligationsindeks fra J. P. Morgan med en restløbetid på over 1 år. *) Særlige indeks. ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 11

12 året, hvilket medførte stor efterspørgsel efter danske kroner fra både inden- og udenlandske investorer. Efterspørgslen betød, at kronen var stærk i forhold til euro, og det gav Nationalbanken lejlighed til at opbygge en historisk høj valutareserve på næsten 400 mia. danske kroner. De lave markedsrenter i Euroland og efterspørgslen efter kroner betød, at Nationalbanken gradvist sænkede renteforskellen til Den Europæiske Centralbank og endte året på en merrente på 0,20 pct., hvilket var niveauet før starten på bankkrisen i efteråret Dog ligger pengemarkedsrenterne stadig med en renteforskel på 0,7 procentpoint. Ved udgangen af 2009 var kronen stadig stærk i forhold til euro, og Nationalbanken køber fortsat valuta op i markedet, men nu for at forhindre øget kronestyrkelse. Renteforskellen mellem stats- og realkreditobligationer blev indsnævret i takt med, at vi fik lagt den værste del af bankkrisen bag os. Således faldt renten på en 30-årig fastforrentet realkreditobligation målt på 5% RD 2035 med 0,3 procentpoint til 5,0 pct., og renten på Realkredit Danmarks 1-årige Flexlån faldt fra 5,2 pct. til 1,8 pct. Det betød, at danske realkreditobligationer samlet set i gennemsnit gav 3,8 procentpoint mere i afkast end sammenlignelige statsobligationer i Det danske obligationsmarked i 2009 Renteniveau i pct., ultimo Kort rente (3 mdr.s CIBOR) 4,91 1,55 5-årig rente (5% Stat 2013) 3,25 3,07 10-årig rente (4% Stat 2017) 3,32 3,39 30-årig rente (5% RD 2035) 5,34 5,02 Lang indeksobl. (2,5% RD 2050) 2,60 2,05 Skemaet viser den effektive rente på udvalgte danske obligationer. Godt år for kreditobligationer 2009 blev et formidabelt godt år for kreditmarkederne, der bevægede sig fra katastrofestemning og ekstremt høje renteniveauer i begyndelsen af året til noget, der lignede en normalisering ved årets udgang. Såvel virksomhedsobligationer som statsobligationer fra højrentelandene leverede exceptionelt høje afkast, som mere end opvejede de negative afkast i Udviklingen var særlig udtalt for virksomhedsobligationer med lav kreditvurdering (high yield-obligationer), som efter et negativt afkast på 27,8 pct. i 2008 præsterede et positivt afkast på 62,6 pct. i Det bragte det samlede afkast for toårsperioden op på 18,3 pct. Aktierne: Pæn stigning trods store udsving Det globale aktiemarked gav i 2009 et afkast på 25,9 pct. målt i danske kroner, hvilket må betegnes som meget positivt i lyset af den store usikkerhed, som prægede aktiemarkederne ved årets begyndelse. Den negative tendens fra 2008 fortsatte ellers i begyndelsen af 2009, og da markederne nåede bunden i første halvdel af marts, var de faldet ca. 17 pct. målt i danske kroner. Men derefter steg aktierne over 50 pct. igen, således at året som helhed sluttede med en pæn stigning. Markedernes bundniveau afspejlede en frygt for en økonomisk depression som i 30 erne. For mange finansielle selskabers vedkommende afspejlede kurserne en frygt for konkurs eller markant udvanding af de eksisterende aktionærer i forbindelse med statslige kapitalindskud. Derfor var det især finansaktierne, der, med et fald på 37 pct., drev markederne ned mod bundniveauet i marts. 12 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

13 Vendingen på aktiemarkederne skyldtes dels en forbedring af situationen på kreditmarkederne, og dels at frygten for et totalt økonomisk kollaps begyndte at aftage. Der kom stadig flere tegn på, at de omfattende offentlige indgreb i den finansielle sektor, de markante rentesænkninger og de store økonomiske hjælpepakker virkede efter hensigten. Selvom verdensøkonomien var på vej ind i den største recession i nyere tid, med faldende indtjening til følge, begyndte aktiekurserne at stige, fordi risikoen for et endnu værre udfald så ud til at være drevet over. Med en stigning på over 50 pct. i danske kroner blev materialesektoren den sektor, der steg mest i løbet af året. Det skyldes sektorens store afhængighed af emerging markets-økonomierne, som med Kina i spidsen hurtigt fik gang i væksten igen efter opbremsningen i slutningen af Sektorerne forsyning og telekommunikation, som ikke er så økonomisk følsomme, leverede de mindste stigninger og steg henholdsvis 3 og 10 pct. i danske kroner i løbet af året. Den positive stemning på aktiemarkederne resten af 2009 blev understøttet af såvel forbedringen i mange af de økonomiske nøgletal, som af selskabernes regnskabsmeddelelser. Selvom der også var negative overraskelser, var selskabernes udmeldinger især i USA som helhed væsentligt bedre, end markedet havde frygtet. Især selskabernes evne til at reducere omkostningerne overraskede positivt, mens omsætningen i store træk blev lige så dårlig som frygtet. Mange banker fik også overraskende store indtægter fra deres kapitalmarkedsaktiviteter, som følge af stigende marginaler og stor aktivitet som følge af krisen. Aktier, som blev hårdest ramt under nedturen, steg i vid udstrækning mest efter vendingen. På tværs af sektorer klarede typisk de svageste selskaber dvs. dem med stor gæld og vanskelige markedspositioner sig bedst, fordi risikoen for at de skulle bukke under blev reduceret. Samme tendens gjaldt for sektorer. Således førte finanssektoren an med en gennemsnitlig stigning på over 100 pct. fra bunden til udgangen af 2009, hvilket for året som helhed dog kun placerede sektoren med et afkast lidt over markedsgennemsnittet. Sektorudviklingen på aktiemarkederne i 2009 Ændring i pct. Energi 22,26 Materialer 56,44 Industri 22,72 Forbrugsgoder 35,22 Konsumentvarer 17,85 Sundhedspleje 15,15 Finans 26,95 Informationsteknologi 47,57 Telekommunikation 10,10 Forsyning 2,88 I alt 25,90 Skemaet viser kursudviklingen i de enkelte aktiesektorer i 2009 gjort op ud fra alle verdens aktier. Kilde: MSCI World Index. Emerging markets-aktier, som faldt mest i 2008, klarede sig bedst og steg godt og vel 70 pct. i danske kroner i I modsatte ende af skalaen lå japanske aktier, som steg 3 pct. i danske kroner og dermed leverede det laveste markedsafkast. Årsagen er, at Japan blev ekstraordinært hårdt ramt af den økonomiske nedtur, og at det japanske valg skabte politisk uro. ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 13

14 Amerikanske aktier klarede sig med et afkast på 22 pct. i danske kroner lidt ringere end markedsgennemsnittet på 26 pct., mens europæiske aktier lå noget over med et afkast på 32 pct. i danske kroner. Danske aktier klarede sig med et afkast på ca. 50 pct. bedre end det globale aktiemarked, og også svenske og norske aktier gav afkast pænt over gennemsnittet. Verdens aktiemarkeder i 2009 Lokalvaluta, % Danske kr., % Danmark 50,03 50,03 England 27,59 38,80 Japan 9,12 2,91 Sverige 48,22 59,00 Tyskland 21,25 21,22 USA 26,25 22,28 Hele verden - 25,90 Europa - 31,56 Norden - 42,44 Fjernøsten excl. Japan - 66,66 Emerging markets - 72,89 Latinamerika - 97,36 Østeuropa - 77,75 Valutamarkederne i 2009 Valuta Ændring i % Kurs Engelsk pund 8,79 837,54 Euro -0,03 744,13 Japansk yen -5,69 5,57 Norsk krone 17,4 89,78 Svensk krone 7,27 72,64 U.S. dollar -3,14 518,63 Skemaet viser valutaudviklingen over for danske kroner i 2009 samt kursen ultimo året. Kilde Morgan Stanley og OMX 14 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

15 Forventningerne til investeringsmarkederne i 2010 Verdensøkonomien: Fremgang igen i 2010 Efter den dybeste recession i mange årtier venter vi, at 2010 byder på en vækst, der ligger tæt på en historisk gennemsnitlige vækstrate. Umiddelbart kan det lyde meget optimistisk i lyset af de mange problemer, især de store vestlige økonomier stadig slås med som f.eks. høj arbejdsløshed og svage boligmarkeder. Men typisk leder meget dybe kriser til opsving, der er væsentligt kraftigere end normalt, og i det lys er vores forventning ganske moderat. I starten af 2010 drives væksten i Vesten af effekterne fra de store hjælpepakker, som blev vedtaget i løbet af krisen. Det være sig skattelettelser, tilskudsordninger og igangsættelse af offentlige investeringer. Dertil kommer en lagergenopbygning i industrien. Fra foråret og sommeren venter vi, at jobskabelsen i USA er kraftig nok til at generere den nødvendige stigning i efterspørgslen. Sker det, peger meget på, at en selvkørende vækstperiode kan begynde. Europa er mindre afhængig af arbejdsmarkedet. Til gengæld er særligt Tyskland afhængig af eksporten og investeringerne. Begge dele ventes at komme pænt igen i løbet af 2010 ikke mindst på grund af stærk vækst i Asien. Udviklingslandene med Asien i spidsen forventes at fastholde deres position som fortrop i verdensøkonomien. De strukturelle problemer er, bortset fra Østeuropa, ret begrænsede i forhold til i Vesten. Derfor venter vi solid vækst i regionen, særligt i Kina. Danmark er kommet trægt ud af krisen, og vi venter også meget moderat fremgang for Arbejdsløsheden ventes at stige yderligere, men skattelettelser fra årets start vil holde hånden under forbruget. Obligationer: Store udsving De korte obligationsrenter forventes at ligge på et forholdsvist lavt niveau, mens renten på lange obligationer vil være præget af store udsving med en svagt opadgående tendens. Den amerikanske centralbank, FED, opretholdt en rente mellem 0 og 0,25 pct. gennem hele Vi forventer, at FED vil fortsætte med at holde renten på dette niveau i hvert fald frem til 3. kvartal og måske helt ind i Formålet er at stimulere væksten, hjælpe banksektoren og give en lettere finansieringsmulighed for små virksomheder. Vi forventer desuden, at FED vil fortsætte med at opkøbe realkreditobligationer i første del af året for at holde lånerenten nede og dermed stimulere byggeriet. Den amerikanske regering fortsætter den lempelige finanspolitik, der medfører et stort budgetunderskud og dermed store obligationsudstedelser. På trods af dette forventer vi kun en svagt opadgående tendens på statsobligationsrenten, da en stigende opsparing og køb fra banksektoren vil øge efterspørgslen. Markedet vil dog være præget af usikkerhed, der kan medføre store udsving i renten. Den Europæiske Centralbank, ECB, nedsatte i 2009 renten til 1,0 pct. Vi forventer, at renten vil blive på dette niveau indtil 3. kvartal 2010 og måske ind i 2011 for at stimulere væksten og hjælpe banksektoren. En pæn overskudska- ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 15

16 pacitet i økonomien vil holde inflationen i ro, og centralbanken vil derfor ikke være tvunget til at forhøje renten på kort sigt. Vi forventer, at renten på statsobligationerne vil følge retningen på de amerikanske obligationer, hvilket betyder en svag opgående tendens på renterne, men med risiko for store udsving i løbet af året. Vi forventer, at renteforskellen mellem Danmarks Nationalbank og ECB vil være stort set uændret i Men spændet mellem især de korte markedsrenter vil dog formentlig indsnævres fra det nuværende niveau. De europæiske pengemarkedsrenter er ved starten af året usædvanligt lave på grund af de meget attraktive lånerenter, som ECB p.t. tilbyder for at stimulere økonomien. Vi forventer, at de ekstraordinære stimulanser gradvist fjernes i 2010, og i takt med dette vil de europæiske renter normaliseres, og renteforskellen til Danmark blive mindre. Vi forventer, at de lange danske renter vil følge de europæiske renter med en lille opadgående tendens. Vi vurderer, at realkreditobligationer i 2009 kom sig fuldstændigt oven på bankkrisen, og derfor forventer vi, at realkreditobligationer vil give et afkast på niveau med sammenlignelige statsobligationer i Valuta: Euroen kommer til at stå sin prøve i 2010 De store budgetunderskud, der er opstået i kølvandet på finanskrisen, vil påvirke udviklingen på valutamarkedet i Tilliden til US-dollar og britiske pund er p.t. svækket, men også euroen kommer til at stå sin prøve. Store regionale forskelle i de offentlige budgetter og truende pres på især de sydlige landes betalingsevne gør, at det bliver svært at føre en optimal pengepolitik i euroområdet. Tilliden til euroen og det europæiske finansmarked kan blive alvorligt svækket, hvis der ikke snart tegner sig en redningsplan for en fortsat økonomisk integration eurolandene imellem. Yennen blev styrket betydeligt under finanskrisen i 2009, men styrkelsen er ved at være overstået, og vi forventer at se en svagere yen i årene fremover. Vi forventer, at kapitalflowet fortsætter ud af de store vestlige lande og ind i emerging markets-landene samt råvareproducerende lande, som Australien og Canada. Rentespændet mellem euro og danske kroner indsnævres formodentlig i løbet af året, og danske kroner vil svækkes lidt over for euro fra det nuværende stærke niveau. Valutamarkedet vil ikke i 2010 blive præget af de samme store udsving, som vi så i Højere afkast af kreditobligationer end statsobligationer i 2010 Vores overordnede syn på kreditmarkedet er moderat positivt. De makroøkonomiske udsigter er blevet bedre samtidig med, at den finansielle krise ser ud til at være overvundet. De ultralave stats- og pengemarkedsrenter vil fortsat få investorerne til at se sig om efter andre, højere forrentede investeringsalternativer. Endelig ligger kreditspændene stadig over de langsigtede historiske gennemsnit. Alt i alt forventer vi, at kreditobligationer også i 2010 vil give et højere afkast end statsobligationer, om end i langt mindre grad end i INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

17 Aktier: Behersket optimisme Med udgangspunkt i at væksten normaliseres har de fleste selskaber mulighed for at skabe vækst i indtjeningen i Denne forventning understøttes af den gode evne til at styre omkostningerne, som mange selskaber viste i Selvom aktiekurserne forekommer rimelige i forhold til forventningerne til indtjeningsvæksten, er der allerede indregnet en solid vækst. Det bliver derfor afgørende for kursudviklingen, om selskaberne kan leve op til eller overgå disse forventninger. Da styrken og karakteren af den økonomiske vending er usikker, er den fremtidige indtjening også forbundet med betydelig usikkerhed. Trods denne usikkerhed forventer vi, at kursudviklingen i 2010 i højere grad bliver styret af selskabsspecifikke forhold, frem for af store variationer i kursudviklingen mellem sektorer. Selskaber med dygtige ledelser og stærke markedspositioner forventes at klare sig bedre end deres svagere konkurrenter. Herudover forventer vi, at en række mindre økonomisk følsomme selskaber, der kursmæssigt havde svært ved at følge med i 2009, vil klare sig relativt bedre i Udsagn om forventninger De udsagn om fremtiden, som er indeholdt i denne årsrapport, afspejler ledelsens aktuelle forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater samt til konjunkturerne i verdensøkonomien og på finansmarkederne. Den type forventning er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Og da det ydermere er behæftet med meget stor usikkerhed at give bud på den konkrete udvikling på de mange enkeltmarkeder, vi investerer på, vurderer vi, at det ikke er hensigtsmæssigt at komme med konkrete tal for afkastforventningerne for det kommende år. Vi forventer derfor moderat positive afkast på aktiemarkederne i 2010, men med perioder hvor markedet igen kan komme under pres. Markedet kan blandt andet blive presset af usikkerhed om opsvingets holdbarhed, bekymring over de store offentlige budgetunderskud og frygt for stigende renter. ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 17

18 Politik for samfundsansvar Danske Invest indførte i 2008 en SRI-politik, hvor SRI står for Socially Responsible Investments. Formålet er at sikre, at de penge, Danske Invest Select forvalter for investorerne, ikke placeres i virksomheder, der overtræder internationalt anerkendte retningslinjer for menneskerettigheder, våbenproduktion, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Langsigtet værdiskabelse i virksomheder forudsætter efter Danske Invest Selects opfattelse ansvarlige investeringer. Derfor er SRI-politikken i overensstemmelse med Danske Invest Selects mål om at forvalte investorernes investeringer, så de opnår de bedst mulige afkast. SRI-politikkens omfang At retningslinjerne efterleves sikres ved en screening af investeringerne. Screeningen er baseret på de internationalt anerkendte retningslinjer i UN Human Rights Norms for Business (2003), UN Global Compact (1999) og OECD Guidelines for Multinational Enterprises (1976). Screeningen inkluderer desuden en række internationale konventioner, der afspejler udviklingen på SRI-området. Eksempelvis screenes producenter af klyngebomber ud af porteføljerne. varetager screeninger af investeringsporteføljerne. Screeningen omfatter selskaber i MSCI World- og MSCI Emerging Markets-indeksene samt de større selskaber noteret på de nordiske børser. Hvis et selskab vurderes at overtræde normerne, indledes en dialog med selskabet. Dialogen har som formål at afdække forholdet samt undersøge, om selskabet planlægger at ændre adfærd på området. Afhængigt af dialogen sælges eller fastholdes investeringen. Screeningen omfatter ikke Danske Invest Selects investeringer i afdelinger i andre investeringsforeninger og underliggende værdipapirer til afledte finansielle instrumenter på indeks. Screeningen har i 2009 omfattet godt selskaber. Efterfølgende analyseres de selskaber, som rapporteres at overtræde normerne. Danske Invest var ultimo 2009 i dialog med 22 selskaber og valgte ikke at investere i 16 selskaber. Læs mere om Danske Invests SRI-politik, samt underliggende systemer, procedurer og resultater på Danske Invest samarbejder med en svensk SRIkonsulentvirksomhed, Ethix SRI Advisors, der 18 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

19 Risikofaktorer Som investor i investeringsforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. Risikofaktorerne varierer fra afdeling til afdeling. Nogle risici påvirker især aktieafdelingerne. Andre især obligationsafdelingerne. Og andre igen gælder for begge typer af afdelinger. Herudover er der risikofaktorer, som investor selv skal tage højde for. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: investeringsmarkederne investeringsbeslutningerne driften af foreningen investors eget valg af afdelinger Risici knyttet til investeringsmarkederne Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndterer vi bedst muligt inden for de givne rammer på de mange forskellige markeder, vi investerer på. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes investeringspolitikker, vores interne kontroller, lovgivningens krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Enhver investeringsbeslutning i de aktivt styrede afdelinger er baseret på vores og porteføljerådgiveres forventninger til fremtiden. Vi forsøger at danne os et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger køber og sælger vi aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Risici knyttet til driften af foreningen For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Investeringsforeningen er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. På it-området lægges stor vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at administrationen i den daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. Formålet er dels at fastlægge sikkerhedsniveauet og dels at sikre, at de nødvendige ressourcer er til stede i form af personale, kompetencer og udstyr. ÅRSRAPPORT 2009 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT 19

20 Risici knyttet til investors valg af afdelinger Uanset hvor dygtig man måtte være med investeringerne og til at håndtere de administrative processer, så kan investor have en uhensigtsmæssig sammensætning af sine investeringsbeviser. Det kan f.eks. være investeringsbeviser, som ikke matcher den risikoprofil, investor ønsker. Ønsker man f.eks. en meget stabil udvikling i sine Danske Invest Select-beviser, bør man som udgangspunkt slet ikke investere i afdelingerne med høj risiko. Og hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er aktieafdelingerne, for de fleste investorer, sjældent velegnede. Derfor er det afgørende, at investor får defineret sin risikoprofil og sammensat sine investeringer derefter. Det sker oftest i samråd med en rådgiver. Omkostninger Helt overordnet er der tre typer af omkostninger ved at investere via en investeringsforening, nemlig administrationsomkostninger, den enkelte afdelings handelsomkostninger og den enkelte investors egne handelsomkostninger. Årlige omkostninger i procent ÅOP-tallet samler omkostningerne ved at spare op i forening i ét tal og fremgår af nøgletalsskemaet under hvert enkelt afdelingsregnskab. ÅOP er udviklet i en arbejdsgruppe under Finanstilsynet med deltagelse fra Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Finansrådet, Økonomiministeriet, Dansk Aktionærforening og InvesteringsForeningsRådet. Normalt beregnes ÅOP ud fra en investeringshorisont på syv år. Det vil sige, at ÅOP afspejler de årlige omkostninger ved at eje et givet investeringsbevis i syv år. Ved hjælp af den særlige ÅOP-beregner på kan man imidlertid beregne omkostningerne på en ønskelig tidshorisont for et eller flere relevante produkter. Administrationsomkostninger: Lavest i de obligationsbaserede afdelinger Administrationsomkostningerne er udgifterne knyttet til driften. Denne post omfatter blandt andet honorar til Danske Invest Management A/S, som varetager den daglige ledelse af investeringsforeningen og dens søsterforeninger. Herigennem dækkes omkostninger til f.eks. lønninger, husleje, it og kontorhold. Som honorar for ydelserne betalte hver afdeling i ,0375 pct. p.a. af afdelingens gennemsnitlige formue samt sin del af de medlems- og bestyrelsesrelaterede omkostninger og omkostninger til eksterne samarbejdspartnere som revisor og Finanstilsyn m.m. I 2010 er den nævnte sats reduceret til 0,0370 pct. p.a. Herudover afholder hver afdeling en række driftsomkostninger, så som udgifter til depotbank, honorar til afdelingens porteføljerådgiver samt honorarer til vores distributører det såkaldte formidlingshonorar. Administrationsomkostningerne er angivet i årsregnskaberne og bliver trukket fra, når årets resultater gøres op. De laveste omkostningssatser finder man i de obligationsbaserede afdelinger. De specialiserede aktieafdelinger er generelt dyrest at drive. Danske Invest ligger i den billigste tredjedel blandt de danske investeringsforeninger. Danske foreninger har desuden meget konkurrencedygtige administrationsomkostninger i europæisk perspektiv. Det viser opgørelser fra Investe- 20 INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST SELECT ÅRSRAPPORT 2009

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Årsrapport 2014. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...1 Ledelsesberetning...2 Bestyrelsens tillidshverv...12 Ledelsespåtegning........................................

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Årsrapport 2013. Professionel Forening SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Årsrapport 2013 Professionel Forening SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 8 Ledelsespåtegning 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2014... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24

HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 HALVÅRSRAPPORT 2015 1/24 1 2/24 H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 Indhold Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Årets udvikling 3 Påtegninger 10 Ledelsespåtegning 10 Anvendt regnskabspraksis 11

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international

Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Jyske Invest international Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2012... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012. Det passive supplement

Årsrapport 2012. Det passive supplement Årsrapport 2012 Det passive supplement Investeringsforeningen Sparindex (FT-NR. 16035) Adresser Bestyrelse Administration Depotselskab Sparinvest Huset Søndergade 3 8900 Randers C T: 36 34 74 00 F: 36

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Årsrapport 2012. Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Årsrapport 2012 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Kunsten at vælge fra Årsrapport 2012 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR-nr. 20 43 68 75 Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR-nr. 20 43 68 75 Halvårsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Foreningsforhold... 2 Risici... 3 Kommentarer

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.

ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww. ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Tlf: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 www.cww.dk Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST ÅRSRAPPORT 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 www.alfredberginvest.dk Investeringsforeningen Alfred Berg Invest Årsrapport 2010 Offentliggjort 9. marts 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23

Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19. Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 19 Påtegninger 20 Ledelsespåtegning 21 Intern revisions erklæringer 22 Den uafhængige revisors erklæring 23 Resultatopgørelse 24 Balance 25 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap

Årsrapport 2012. Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48. Årsrap Årsrap Årsrapport 2012 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Fåmandsforeningen Pension Danmark EMD f.m.b.a. CVR-nr. 29 42 94 48 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

...det passive supplement. Halvårsrapport 08

...det passive supplement. Halvårsrapport 08 ...det passive supplement Halvårsrapport 08 Sparindex Halvårsrapport Halvåret i overskrifter Sparindex påvirket af fortsat uro på aktiemarkederne Krisen på de globale aktiemarkeder fortsatte i 1. halvår

Læs mere