FINANSIEL STYRING I INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FINANSIEL STYRING I INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER"

Transkript

1 Institut for udenrigshandel FINANSIEL STYRING I INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER Mogens Vinther Møller Handelshøjskolen i Århus 1999

2 II KAPITEL 1 INDLEDNING BOGENS OPBYGNING OG INDHOLD LITTERATURHENVISNINGER OG YDERLIGERE LÆSNING BOKSE DEFINITIONER: ÆNDRINGER TIL 2. UDGAVEN LITTERATUR KAPITEL 2 GRUNDBEGREBER OG FINANSTEORI EFFEKTIVE FINANSMARKEDER? Forhistorien Psykologi og markedseffektivitet Anomalier Anomalier i aktiemarkeder Tidsserier Tværsektionel analyse Valutamarkedet Portfoliomanagement Læren om de effektive markeder MATEMATIKKEN VED TILBAGEDISKONTEREDE CASHFLOW Cash flows nutidsværdi RENTESTRUKTUR Nulkuponrentekurven Forwardrentestrukturen FINANSIELLE FORDRINGER Varighed Konveksitet Varighed og value at risk Svagheder ved varighed MODERNE PORTEFØLJETEORI SPOT- OG TERMINSFORRETNINGER Futures Swaps Hovedtyperne Renteswappen Valutaswappen OPTIONER En options væsentligste parametre... 58

3 III Hvad er en call og en put option? Black og Scholes formel Put call pariteten Forudsætningerne bag optionsteorien Den geometriske Brownske bevægelse Volatilitetens betydning Historisk og implicit volatilitet De græske nøgletal Delta (hedge-rationen) Gamma Vega Theta (rho) Et praktisk eksempel (Lufthansa) Her gik anvendelsen af derivater/optioner galt DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 3 DE BREDE MAKROØKONOMISKE SAMMENHÆNGE OG PENGEPOLITIKKEN INDLEDNING ØKONOMISKE SKOLER OM PENGEPOLITIKKEN Den keynesianske tankegang Den monetaristiske skole HVAD ER EN NATIONALBANKS ROLLE? Pengemængdens betydning PENGEPOLITISKE STYRINGSINSTRUMENTER Pengemarkedsoperationer Operationer på valutamarkedet Operationer på obligationsmarkedet DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 4 FINANSIEL RISIKO FORRETNINGSMÆSSIG RISIKO FINANSIEL RISIKO HVOR ER DE VÆSENTLIGSTE RISICI I VIRKSOMHEDERNE FEM HOVEDOMRÅDER FOR FINANSIELLE RISICI Markedsrisici Valutarisici...102

4 IV Renterisici Børskursrisici Råvarerisici Likviditetsrisici Driftsmæssige risici Kreditrisici Juridiske risici MÅLING AF FINANSIEL RISIKO DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 5 FINANSIELLE BYGGEKLODSER INDLEDNING UDGANGSPUNKTET FOR DE FINANSIELLE BYGGEKLODSER PRIMÆRE INSTRUMENTER OG AFLEDEDE FINANSIELLE INSTRUMENTER Finansielle byggeklodser i balance Finansielle instrumenter uden for balance og resultatopgørelse Likviditet Fleksibilitet Risikominimering Spekulation Spotforretninger Valutaterminsforretninger Finansielle instrumenter indenfor renter for en valuta Finansielle instrumenter indenfor aktier og aktieindeks Finansielle instrumenter indenfor råvarer FORSKELLE MELLEM OPTIONER OG FUTURES DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 6 DE FINANSIELLE MARKEDER VERDENS FINANSIELLE MARKEDER UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER OMSÆTNINGENS FORDELING AKTØRERNE PÅ DEN GLOBALE SCENE HVOR HANDLES DE FINANSIELLE INSTRUMENTER DELKONKLUSION LITTERATUR

5 V KAPITEL 7 DE INTERNATIONALE VALUTAMARKEDER FASTE OG FLYDENDE VALUTAKURSER Peggede valutaer TEORIEN OM VALUTAKURSDANNELSEN Købekraftparitetsteoremet Den internationale Fisher effekt Renteparitetsteoreien EFFEKTIVE VALUTAKURSER Hvad er betydningen af de effektive valutakurser? Anskaffelse af effektive valutakurser INTERNATIONAL VALUTAKURSSAMARBEJDE DET EUROPÆISKE VALUTAKURSSAMARBEJDE Forløberne for EMSen Betydning af EU s monetære økonomiske union for danske virksomheder FORECASTING AF VALUTAKURSER Avancerede modeller Økonometriske modeller Taylor-modellen Ko-integrationsmodeller Porteføljemodel Teknisk analyse Specielle tekniske analyseteknikker VALUTA-OG FINANSKRISER Krisetyper Valutakriser Bankkriser Systemiske finanskriser Gældskriser Fællestræk ved kriserne Hvor mange kriser har der været? Hvad er omkostningerne ved kriserne? Hvor lang tid varer kriserne? Advarselslamper før krisen begynder IMF S BETYDNING OG INTERNATIONAL LÅNTAGNING IMF s rolle i verdensøkonomien DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 8 FINANSIEL RISIKOSTYRING I DANSKE VIRKSOMHEDER

6 VI 8.1 BEHOVET FOR FINANSSTYRING I VIRKSOMHEDERNE KAN FINANSSTYRING BETALE SIG? Den optimale hedge BEST PRACTISE FOR FINANSIEL RISIKOSTYRING ANBEFALINGER EMPIRI OM FINANSIEL STYRING I UDENLANDSKE VIRKSOMHEDER UNDERSØGELSER I DANSKE VIRKSOMHEDER VIRKSOMHEDENS TRADITIONELLE RISICI De cashflowbaserede risici De balancedrevne valutarisici INTERNE TEKNIKKER FOR FINANSTYRING Centralistisk styring Netting eller matching Likviditet Styring af aktiver og passiver EKSTERNE TEKNIKKER TIL AT REDUCERE VIRKSOMHEDENS VALUTA-OG RENTERISICI Virksomhedens valutastyring Det generelle problem Nye finansielle instrumenter Barriereroptioner (contigentoptions) Cylinderen Gennemsnitsoptioner (asiatiske optioner) Virksomhedens rentestyring Basis risiko Rentekurverisiko Mismatch/repricing Optioner Hvor finder vi renterisikoen Anvendelsen af en renteswap Forward Rate Agreements Swaptionen Collaren BENCHMARKING (VIRKSOMHEDENS VALUTAINDEKS) VALUE AT RISK EN NY OPGØRELSEMETODE (VAR) Markedsdata Tidsmæssig placering af alle betalinger Forbedringer af Riskmetrics Delta-gammametoden MonteCarlo-simulering En alternativ metode...227

7 VII Kritik af VAR Volatilitet Eksponentielt vægtet volatilitet Øvrige risikofaktorer Kreditrisiko Diskontinuære bevægelser DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 9 VIRKSOMHEDENS FINANSIELLE FLOW, AKTIVER OG PASSIVER OMSÆTNINGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER KORTFRISTET GÆLD Driftsfinansiering Kasse-kreditter Commercial paper Lang finansiering Banklån Realkreditlån Europrogrammer Syndikerede kreditter Leasing Mellemregninger Finansiering af udenlandske datterselskaber VIRKSOMHEDENS KAPITAL STRUKTUR DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 10 VÆRDIFASTSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDER HVORFOR SKAL VI KENDE TIL VÆRDIFASTSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDER? HVAD ER VÆRDIEN AF EN VIRKSOMHED HVOR ER VI I VORES KLASSISKE VIDEN? HVOR ER VI MED VORES VIDEN I DAG? PRISFASTSÆTTELSE AF VIRKSOMHEDER NOGLE FÅ DEFINITIONER: Terminalværdi KRITIK AF AF DCF METODEN Optionsmodeller og fleksibilitet ANDRE VURDERINGSMETODER

8 VIII DUE DILLIGENCE HVORLEDES FINANSIERES VIRKSOMHEDSOPKØBET DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 11 FINANSTEORIEN OG DET STRATEGISKE FIT TIL ORGANISATIONSTEORIEN OPTIONSTEORI DE NYE VÆRKTØJER DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER KAPITEL 12 REGNSKABSLOVNING INTERNATIONAL BEST PRACTISE LOVMÆSSIGT GRUNDLAG DEFINITION AF ET FINANSIELT INSTRUMENT KLASSIFIKATION AF DE BENYTTEDE INSTRUMENTER FINANSIELLE INSTRUMENTER INDGÅET SOM LED I SIKRING Futures og optioner Regnskabsmæssig behandling af futures og optioner indgået som led i sikring Sikring af eksisterende aktiver og passiver Sikring af køb- og salgsordrer eller budgetteret køb eller salg Regnskabsmæssig behandling af rentefutures indgået som led i sikring Regnskabsmæssig behandling af swaps indgået som led i sikring Regnskabsmæssig behandling af renteoptioner indgået som led i sikring REGNSKABSMÆSSIG BEHANDLING AF FUTURES OG OPTIONER I SPEKULATIONSØJEMED Regnskabsmæssig behandling af rentefutures indgået som led i spekulation Regnskabsmæssig behandling af swaps indgået som led i spekulation OPLYSNING OM EVENTUALFORPLIGTELSER Futures/optioner ØVRIGE OPLYSNINGSKRAV Renterisiko Kreditrisiko Supplerende oplysninger FORMULERING AF ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Finansielle instrumenter DELKONKLUSION LITTERATURHENVISNINGER

9 IX TABELLER TABEL 1-1. INTERNATIONALE ISO-KODER TABEL 2-1. EFFEKTIVE MARKEDER OG PORTEFØLJEFORVALTERE TABEL 2-2. ANOMALIER I AUGUST TABEL 2-3 NØGLETAL FOR UDVALGTE REALKREDITOBLIGATIONER TABEL 2-4. BEREGNING AF VARIGHED TABEL 2-5. SPOT- OG TERMINSKURSER TABEL 2-6. EURORENTER TABEL 2-7. PUT-CALL PARITETEN TABEL 2-8. VOLATILITETSBEREGNING PÅ USD/DEM TABEL 2-9. FORHOLD DER BESTEMMER EN OPTIONS PRIS TABEL LUFTHANSAS KØB AF BOING FLY TABEL ÅRSAGER TIL KONSTATEREDE TAB PÅ DERIVATER OG ØVRIGE MARKEDSRISICI TABEL 3-1. PENGEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FOR UDVALGTE NATIONALBANKER TABEL 3-2. VÆSENTLIGE PENGEMARKEDSRENTER I UDVALGTE LANDE TABEL 4-1.FINANSIELLE RISIKOTYPER I MD-KONCERNEN TABEL 5-1. PRIMÆRE FINANSIELLE BYGGEKLODSER TABEL 5-2 SAMMENHÆNG MELLEM PRIMÆRE INSTRUMENTER OG DE FINANSIELLE INSTRUMENTER TABEL 5-3. SAMMENLIGNING AF TERMINSFORRETNINGER OG STANDARD FUTURES TABEL 6-1 VÆRDI AF VERDENS BNP OG VERDENS AKTIEMARKEDER I TABEL 6-2. VERDENS OBLIGATIONSMARKEDER I TABEL 6-3. GLOBAL VALUTAHANDEL TABEL 6-4. GLOBALE VALUTA- OG RENTEPOSITIONER OG MARKEDSVÆRDI I TABEL 6-5. SAMLET GLOBAL HANDEL I ALLE DERIVATER, LØBETID OG RISIKO TABEL 6-6. UDVALGTE VALUTAERS ANDEL I PROCENT AF DEN GLOBALE VALUTAHANDEL TABEL 6-7. SPILLERNE I FINANSIELLE INSTRUMENTER TABEL 6-8. DE FINANSIELLE METROPOLER TABEL 7-1. VALUTAKURSREGIMER TABEL 7-2 VÆGTE I NATIONALBANKENS KRONEKURSINDEKS TABEL 7-3. VIRKNINGERNE AF TAYLORREGLEN FOR KORTE RENTER TABEL 8-1.TRANSAKTIONSEKSPONERING - MD FOODS TABEL 8-2. RISIKOPOSITION FOR MD FOODS TABEL 8-3. RISIKOPOSTION FØR OG EFTER EN AFDÆKNING TABEL 8-4 MD S VALUTAINDEKS TABEL 8-5. MARKEDSDATA DER UNDERSTØTTES AF RISKMETRICS TABEL 8-6. KORRELATIONSDATA PÅ EN PORTEFØLJE TABEL 9-1 DANSKE DIREKTE NETTOINVESTERINGER

10 X TABEL 9-2. DIREKTE INVESTERINGER FORDELT PÅ BETYDENDE BRANCHER TABEL 9-3. DIREKTE INVESTERINGER FORDELT PÅ STØRRE LANDE TABEL VÆRDIFASTSÆTTELSE EFTER DCF- METODEN TABEL SAMMENLIGNING AF NPV-METODE OG OPTIONSMETODE TABEL SAMMENLIGNING AF INTERNATIONAL OG DANSK REGNSKABSSTANDARD Figurer FIGUR 2-1. RENTESTRUKTUR FOR UDVALGTE VALUTAER DEN FIGUR 2-2. CAPM-MODELLEN FIGUR 2-3. RENTE-OG VALUTASWAPPEN FIGUR 2-4. GRAFISK FREMSTILLING AF VÆRDIEN AF EN CALL-OPTION FIGUR 2-5. GRAFISK FREMSTILLING AF VÆRDIEN AF EN PUTOPTION FIGUR 2-6. USD/DKK FAKTISKE OG TEORETISKE LOGNORMALFORDELING FIGUR 2-7. SAMMENHÆNG MELLEM STANDARDAFVIGELSE OG KONFIDENSINTERVAL FIGUR 2-8. VOLATILITETSEKSEMPEL FIGUR 2-9. IMPLICIT VOLATILITET FIGUR LUFTHANSAS KØB AF BOING FLY FIGUR 3-1. PENGEMÆNGDE STYRING I BUNDESBANK FIGUR 3-2 BUNDESBANKS VÆSENTLIGE PENGEMARKEDSRENTER FIGUR 4-1. VÆSENTLIGE RISIKOTYPER I EN VIRKSOMHED FIGUR 4-2 USD S VÆRDI MOD HOVEDVALUTAERNE FIGUR 4-3 UDVIKLINGEN I UDVALGTE 10 ÅRS RENTER FIGUR 4-4 UDVIKLINGEN I DE STØRRE AKTIEMARKEDER FIGUR 4-5 UDVALGTE RÅVAREPRISER FIGUR 4-6 VOLATILITET SOM RISIKOMÅLER FOR ET VALUTAKRYDS FIGUR 4-7 VOLATILITET SOM RISIKOMÅLER FOR EN 10 ÅRS RENTE FIGUR 4-8 VOLATILITET SOM RISIKOMÅLER FOR ET AKTIEINDEKS FIGUR 4-9 VOLATILITET SOM RISIKOMÅLER FOR EN RÅVARE FIGUR 5-1. LINIÆRE OG IKKE-LINIÆRE PAYOFF FUNKTIONER FIGUR 7-1. EFFEKTIV VALUTAKURS FOR DANMARK OG SAMHANDELSPARTNERE FIGUR 7-2 GBP-KURS OG EFFEKTIV VALUTAKURS FIGUR 7-3. PORTEFØLJEMODEL USD PR FIGUR 7-4. PORTEFØLJEMODEL DKK FIGUR 7-5 EKSEMPLER PÅ TEKNISKE ANALYSER FIGUR 7-6 BAR CHART FIGUR 7-7- GLIDENDE GENNEMSNIT FIGUR 7-8. MOMENTUM CHART

11 XI FIGUR 7-9. RSI OG GLIDENDE GENNEMSNIT FIGUR HIGH-LOW POINT AND FIGURE DIAGRAM (KRYDS-OG BOLLE CHART) FIGUR CANDLESTICKMETODEN FIGUR JPY/DKK SOM KONKRET ANALYSE FIGUR 8-1. KURSSIKRING AF RÅVAREKØB FIGUR 8-2. STANDARD PUT OG CALL OPTION FOR USD/DKK FIGUR 8-3. USD/DKK PUTOPTION MED BARRIERE FIGUR 8-4. COLLAR PÅ DANSKE RENTER FIGUR 8-5 MD FOODS VALUTAINDEKS FIGUR 8-6. TRADITIONEL RISIKOSTYRING OG 4.GENERATIONSSTYRING (VAR) FIGUR 8-7. FORMÅLET MED VALUE AT RISK FIGUR 8-8 KOMPONENTER AF VALUE AT RISK FIGUR 8-9. EKSEMPEL PÅ EN PRAKTISK VAR-BEREGNING FIGUR 8-10 VOLATILITETSESTIMATION PÅ GBPDKK I PERIODEN 1991 TIL 1998 BASERET PÅ HHV. DEN LIGEVÆGTEDE OG DEN EKSPONENTIELT VEJEDE METODE Bokse BOKS 2-1. DET DANSKE OBLIGATIONSMARKED I JUNI BOKS 2-2. LUFTHANSA - ET KONKRET EKSEMPEL PÅ OPTIONSOVERVEJELSER 75 BOKS 3-1. PENGEPOLITISKE MÅL FOR DEN NYE EUROPÆISKE CENTRALBANK. 95 BOKS 5-1. DE BREDE MARKEDER 127 BOKS 5-2. PENGEMARKED OG SWAPMARKED 128 BOKS 5-3. DET DANSKE OBLIGATIONSMARKED 129 BOKS 5-4. DET DANSKE PENGEMARKED 130 BOKS 8-1. OTICONS JPY-OVERVEJELSER 188 BOKS 8-2 VAR-ET PRAKTISK EKSEMPEL 225 BOKS BHJ-GRUPPEN 251

12 Kapitel 1. Indledning 9 Kapitel 1 Indledning Teori uden praktik er meningsløs Praktik uden teori er uintelligent. Lenin Efter i mere end 20 år at have haft tilknytning til den danske finansverden er det min opfattelse, at der er et behov for en bred lærebog i virksomhedens finansforhold. Alt for ofte anvendes der lærebøger, der enten er for teoretiske og uden praktisk anvendelse, mens der sjældent ses praktiske fremstillinger af virksomhedens samlede finansforhold, og ingen af delene kan stå alene, som Lenin udtrykte det i ovennævnte citat for mere end 70 år siden. De internationale lærebøger bærer præg af, at de skrives ud fra de omgivelser der har påvirket forfatterne, og det har de også gjort for denne forfatter. Denne bog er universel i sin praktiske og teoretiske fremstilling, men er også relateret til danske forhold. Dette er en bog for danske læsere, og for andre end studerende på handelshøjskoler og universiteter. I sit sigte fokuseres der på globale og internationale problemstillinger. Hele den internationale finansverden er præget af at informationsmængderne er kolossale. Hertil skal lægges, at international handel med finansielle instrumenter over landegrænserne har taget et omfang, hvor den rene kommercielle varehandel repræsenterer mindre end en dags handel på den globale finansscene, samt at der globalt er sket en fuldstændig liberalisering af kapitalbevægelser i form af ophævelse af kapitalrestriktioner. Der er derfor et betydeligt behov for risikostyring, som ikke mindst de markante bevægelser i sensommeren/efteråret 1998 har accentueret, og at det er nødvendigt, til trods for at der har været fokuseret på risikostyring siden 1993, kan der nævnes en række eksempler på. 1 1 Den schweiziske storbank UBS fyrede topledelsen i oktober 1998 som følge af uautoriseret handel med finansielle instrumenter på 640 mill. CHF og som følge af et milliardtab på den amerikanske hedgefond Long Term Capital. Begrundelsen var manglende risikostyring.

13 Kapitel 1. Indledning 10 Computerteknologien har betydet, at komplicerede beregninger, der tidligere kun var forbeholdt økonometrikere/kvantitative økonomer i dag kan foretages af et noget bredere publikum. Formålet med fremstillingen er at give læserne et indblik i væsentlige problemstillinger i relation til meget brede finansielle forhold i en virksomhed, og bogen er derfor overalt krydret med teoretiske og praktiske forhold som adresserer denne problemstilling. Et andet formål er at give læseren et indblik i de sammenhænge, i de finansielle markeder og de finansielle instrumenter, der er relateret til styringsopgaverne i en international virksomhed, således at læseren opnår en bred baggrund for at forstå de problemstillinger man konfronteres med i en international virksomhed. Når dette er skrevet er der stadig en lang række uafklarede problemstillinger både i relation til de teoretiske finansielle forhold og i forhold til praktiske styringsopgaver, og der er stadig behov for grundforskning og empiriske studier af de finansielle forhold. Ambitionen i denne bog er at give læseren en bred fremstilling af både den teoretiske side af de finansielle forhold, men også en praktisk anvendelsessynsvinkel, og således at bogen kan læses af alle uden det store forkendskab til emnet end basale økonomiske sammenhænge. Læseren vil i denne bog i store perioder befinde sig oppe i overfladen af en tragt, og kun meget sjældent vil der være behov for at bevæge sig ned i bunden af tragten. Her henvises læseren til speciallitteraturen. I bogen er matematiske og statistiske forhold bevidst nedprioriteret, men kan dog ikke udelades. I de teoretiske afsnit vil der være fyldige litteraturhenvisninger til de læsere, der ønsker at udbygge teorierne og viden i speciallitteraturen, herunder en mere matematisk og statistisk indfaldsvinkel. Faglitteraturen indenfor finansområdet er meget specialiseret og til tider meget teknisk. Eftersom bogen er en blanding af teori og praksis har det været nødvendig at foretage nogle valg undervejs, og ledetråden er overalt i bogen, at emnerne primært skal kunne relateres til den finansielle styring af internationale virksomheder. I foråret 1998 blev jeg kontaktet af Handelshøjskolen i Århus fra Institut for Udenrigshandel, der har et valgfag i International Ledelse og Organisation, hvor der som en del af faget undervises i finansiel styring i internationale virksomheder. Dette emne ligger inden for corporate finance, og der findes ingen danske lærebøger om

14 Kapitel 1. Indledning 11 emnet 2, men derimod en række internationale bøger, der beskæftiger sig med delemner omkring valutaforhold, investerings-, finans-, og optionsteori mv. Der undervises i en række fag på de økonomiske uddannelser, hvor tilgangen til tider er mere teoretisk og matematisk. Det gælder f.eks. fagene Finansiering/Investering 1 og 2 på Århus Universitet på stud.oecon. uddannelsen, der beskæftiger sig med corporate finance, empirical/quantitative finance og option pricing. På Handelshøjskolen i Århus på stud.merc. uddannelsen drejer det sig om empirical finance, quantitative financial economics, økonomisk fundament for finansiering, corporate finance, fixed income analyse. På HD studiet i finansiering i Århus undervises der i fagene virksomhedens finansplanlægning og i internationale finansielle markeder. På Københavns Universitet undervises der på stud.polit studiet på 3. og 4. årsprøve i driftsøkonomiske fag. Fagene på disse studier er i sagens natur mere dybdegående, og det ligger uden for denne fremstilling, at nå dette ambitionsniveau. Denne bogs hovedformål er at give en indgangsvinkel til emnet finansiel risikostyring i internationale virksomheder, og bogen er skrevet specifikt til studerende på HD-studiet i Udenrigshandel, og dækker over de brede sammenhænge, som forfatteren mener det er nødvendig at have kendskab til indenfor dette brede emne. Samtidig er det et arbejdsredskab til læseren/studenten og for yderligere uddybning må der trækkes i arbejdstøjet og arbejdes med litteraturen. En af mine indledende øvelser var at undersøge de større internationale boglader 3 for en anvendelig lærebog. Der findes en række anvendelige anglosaksiske lærebøger indenfor corporate finance, hvoraf flere anvendes på de højere danske læreanstalter. Markedet for finansielle lærebøger er alene i USA på 50 mill.usd, så der er et betydeligt antal at vælge i mellem. På baggrund heraf blev de mest solgte bøger studeret. Blandt de mest fremmelige internationale teoretiske lærebøger finder man Shapiro (3.udgave, 1997), Van Horne (11.udgave, 1996), Brealey, Myers og Marcus (1997), Bodie, Kane 2 Andersen (1992), er nok den der kommer tættest på, men fokuserer meget på valutaproblemstillingen. 3 Prentice-Hall, IrwinMcGrawhill, Blackwell, Chapman and Hall, Dryden, Harvard Business School Publishing, West Publishing, Wiley, Addison-Wesley for blot at nævne de større boglader.

15 Kapitel 1. Indledning 12 and Marcus (1997), Damodaran (1997), Smitson, Smith og Wilford (1995), Madura (1995), Sercu og Uppal (1996), Grinblatt og Titman (1997), Jorion (1995), Copeland et al (1994), Grabbe (1995) og den mest anvendte på de amerikanske MBA uddannelser Ross, Westerfield og Jordan (1996). Flere af bøgerne anvendes på de internationale MBA-uddannelser og konsultationer med professorerne George Constantinides, University of Chicago, og professor Philippe Jorion fra Stanford Universitet viste, at de begge anbefaler Brealey et al. og Grinblatt et al. for studerende indenfor udvidet corporate finance. Det ligger dog uden for denne fremstilling at anvende nogen af disse bøger som undervisningsbog. Men for læseren, der ønsker yderligere dybde er disse bøger oplagte at studere. Flere af bøgerne bærer præg af forfatternes specialviden, der i bøgerne udmønter sig ved prioritering af udvalgte emner på bekostning af helheden. Det er også en af de største farer ved at skrive en lærebog, der har bred karakter. Detailniveauet kan altid hæves. I denne fremstilling vil den brede fremstilling blive prioriteret. Læsere der ønsker en detailistisk fremstilling henvises igen til speciallitteraturen. På baggrund af den betydelige litteratur der findes om emnet vil jeg i vid udstrækning inddrage relevante internationale forhold for at gøre læserens indblik bredere, men en række af de mere subtile amerikanske forhold vil blive udeladt. Finansiel styring kræver specialister, men er samtidig en bred ledelsesopgave i en virksomhed. Den finansielle styring skal derfor også ses i et andet lys end i ren finansstyring. Finansteorien og anvendelsen af den på strategiske overvejelser i virksomheder er derfor også en central ledelsesopgave. Den seneste forskning indenfor usikkerhed i virksomheder sammenkæder netop dele fra finansteorien med problemstillinger af mere ledelsesmæssig karakter indenfor organisationsteorien. Det gælder eks. realoptioner og porteføljeovervejelser omkring kompetenceerhvervelse. Bogen er i omfang voluminøs, men det er de internationale lærebøger også. Et omfang på sider er ikke unormalt 4. I denne bog er det mig derfor en personlig glæde ikke at skulle tage hensyn til en fast sidelængde. I denne fremstilling har jeg valgt at trække de 4 Satyajit Das bog om Swap & Derivative Financing fylder 1476 sider

16 Kapitel 1. Indledning 13 synspunkter frem, som jeg føler er nødvendige for at give et helhedsbillede af finansiel styring i internationale koncerner, således at bogen bliver både en teoretisk fremstilling af væsentlige områder, men også en værktøjskasse, der kan anvendes af HD eren i Udenrigshandel efter studiets afslutning, der kan tages frem når der er brug for den. 1.1 Bogens opbygning og indhold. Bogen er opdelt i 13 kapitler, der alle har relevans for forståelsen af hvilke mekanismer der påvirker virksomhedens samlede styringsforhold indenfor finans. I kapitel 2 vil der blive introduceret en række af de brede finansteoretiske emner, som man som bør kende, og som ligger til grund for finansstyringen. Det er emner som teorien om de effektive kapitalmarkeder, matematikken bag diskontering af cashflow og finansielle fordringer, investering under usikkerhed, spot- og terminsforretninger, samt optionsteori. Noget vil sandsynligvis være kendt, andet vil være nyt for læseren, men generelt er der tale om centrale begreber, der fremmer forståelsen for de senere kapitler. I kapitel 3 vil den brede makroøkonomiske viden blive genopfrisket, således at læseren ser sammenhængen mellem den keynesianske tankegang, der stadig dominerer vor økonomiske viden over til økonomiske (u)balancer, pengemængdeudvikling, inflation til rentesatser og valutamarkedet. Der forudsættes et vist kendskab til nationaløkonomien, men med udgangspunkt i statistikker fra årsberetningerne fra Bundesbank (1997) vil der blive demonstreret, hvordan de makroøkonomiske variable stadig påvirker styringen af penge- og rentepolitikken. I kapitel 4 vil risikobegrebet blive gennemgået. Hvor finder man de største finansielle risici i en international virksomhed, og hvordan måler vi disse risici? I kapitel 5 vil grundlaget for finansstyringen blive inddraget. De finansielle byggeklodser, der udgør hele det fundament som den samlede finansstyring hviler på. Som der redegøres for, er der sket en eksplosion i antallet af de finansielle instrumenter, og lægmand kan let føle sig hensat til en verden kun for fagfolk. Der eksisterer fortsat en række primære instrumenter og en række afledede instrumenter, der i sofistikationsgrad kan tage vejret af selv den bedste. Det er der ingen grund til, og kapitlet vil afmystificere de finansielle instrumenter, således at man stadig kan føle sig rustet til en samtale med en

17 Kapitel 1. Indledning 14 Quant 5 eller måske bare den lokale bankmedarbejder. Der vil være en grundig indføring i teorien om optionsprisfastsættelsen, og eksempler på standard- og eksotiske optioner. Herudover vil flere finansielle instrumenter blive gennemgået, og ikke mindst deres prisfastsættelse. Specielt på optionsområdet er der sket den største udvikling i finansielle instrumenter, der sikrer at enhver virksomhed i dag på enkel vis kan opnå den risikoprofil som passer til den. Man kan skræddersy sin egen risiko. I kapitel 6 omkring de internationale valutamarkeder vil udviklingen i verdenshandelen med varer og tjenester blive sammenholdt med udviklingen i den internationale handel med finansielle instrumenter med udgangspunkt i to BIS publikationer fra 1995 og I kapitel 7 vil de internationale valutamarkeder blive gennemgået. Teorierne om valutakursfastsættelsen vil blive genopfrisket. Prognosticering eller forecasting af valutakurser vil blive beskrevet via forskellige metoder. Prognosticering af valutakurser er en videnskab, og lige fra George Soros Alchemy of Finance, Goldman Sachs GSDEER model, Sydbanks ko-integrationsmodel af USD/DEM, MD Foods analysemodel af valutakurser, og til fodspor i chartet er der mange muligheder for prognoser. Her vil læseren snuse til økonometriske modeller og til teknisk analyse af valutakurser, og der vil blive vurderet, hvor valutakursprognoserne befinder sig i forhold til effektive kapitalmarkeder på baggrund af nyere forskning. Kapital 8 er et af bogens hovedkapitler. Finansstyring i danske erhvervsvirksomheder. Hvad er arbejdsopgaverne og hvordan disponeres der? Hvilke værktøjer anvendes? Hvordan sker afrapportering og hvor befinder en international koncern sig i dag? G30 rapporten fra 1993 påpegede hovedrisiciene. Hvilke teknikker er der til rådighed i virksomhedens finansstyring i form af valuta- og rentestyring? Der gennemgås og der introduceres et nyt værktøj til en aggregeret vurdering af virksomhedens samlede risiko. Kapitel 9 ser på virksomhedens betalingsstrømme og væsentlige finansielle aktiver og passiver. I kapitlet gennemgås styring af betalingsstrømme i form af international cash 5 Slangord for Quantative analyst også kaldet Rocket Scientist, Inder eller lignende på grund af deres rigelige anvendelse af Greeks, matematik og statistik.

18 Kapitel 1. Indledning 15 management. Finansiering af moderselskab og datterselskaber vil blive gennemgået. I kapitel 10 introduceres læseren til værdifastsættelsen af virksomheder. Når organisk vækst kun kan ske ved opkøb af en virksomhed er prisdannelsen vigtig. På baggrund af den mest anvendte bog på de amerikanske MBA uddannelser indenfor værdifastsættelse af virksomheder (Copeland, 1994) vil teorien bag ved prisfastsættelsen blive gennemgået, således at læseren stifter bekendskab med nogle af forudsætningerne og teknikkerne bag ved prisfastsættelse af virksomheder, herunder ikke mindst nogle af de faldgruber man kan falde i. I kapitel 11 vil finansteorien blive relateret til kompetenceudvikling i virksomheden. Den seneste forskning sammenkæder direkte finans- og realoptioner som løftestænger for kompetenceerhvervelse, men også porteføljeteorien vinder indpas indenfor kompetenceerhvervelse. I kapitel 12 vil der med udgangspunkt i en analyse af 50 børsnoterede virksomheder blive vist hvordan best practise omkring finansstyring sker i dag i internationale virksomheder, og de forskelle der eksisterer i danske virksomheder. 1.2 Litteraturhenvisninger og yderligere læsning Klassikere er gode at kende for den læser, der ønsker en indgående viden. I slutningen på hver afsnit vil der være fyldige litteraturhenvisninger både til fagbøger, klassiske artikler og til de seneste års forskningsbidrag indenfor de mange periodica, der behandler emnet. Som eksempel kan nævnes Journal of Finance, Journal of Business, RiskMagazine, Journal of Applied Corporate Finance, The Journal of Financial Economics, Journal of Financial Markets, Journal of Financial and Quantative Analysis, Harvard Business Review. Denne litteratur vil også danne basis for en del af teksten, og specielt vil de seneste års forskningsbidrag blive fremtrukket. Af danske periodica er der ikke mange, der finder anvendelse. Der vil blive anvendt relevante artikler fra Finansinvest, Revision og Regnskabsvæsen og Civiløkonomen. 1.3 Bokse For at få brudt den teoretiske gennemgang vil der blive brugt en række praktiske

19 Kapitel 1. Indledning 16 eksempler. Undervejs vil der blive vist forskellige eksempler, der kan være en sammenligning af et emne med flere indfaldsvinkler eller en række centrale forhold, der repræsenterer en væsentlig problemstilling, der kan relateres til et virksomhedsspecifikt problem. 1.4 Definitioner: Effektivitet/efficiens: Når der tales om effektive markeder menes der retteligt efficiente markeder, idet det engelske ord efficiens er fejloversat, men er efterhånden indarbejdet i den finansielle litteratur. Her fortsættes med vildfarelsen effektivitet. Effektivitetsbegrebet henviser til de effektive kapitalmarkeder, hvor teorien antager at ekstraordinære afkast ikke er mulig, da alle har adgang til samme informationer. Finansielle instrumenter/derivater. Kært barn har mange navne, og det gælder også finansielle instrumenter. Typisk vil de finansielle instrumenter fremgå som en note i en virksomheds regnskab, og kun i et vist omfang i virksomhedens balance. Derfor kaldes de finansielle instrumenter også ofte for off-balancesheet instrumenter. Modsætningen er de poster, der indgår i virksomhedens balance som obligationer, aktier og valutalån. Denne skelnen er yderst central i forbindelse med risikostyring af valuta- og renterisiko. Det engelske sprog er betydeligt mere præcist end det danske og det engelske ord to derive (at aflede) sige præcist hvad et derivat er: noget der er afledet eks. et finansielt instrument hvis værdi afledes fra et underliggende aktiv, et indeks, der kan have meget brede afledede relationer. I dag kender vi derivater/finansielle instrumenter fra obligationer (futures, renteswaps, renteoptioner), valuta (valutaforwards, valutaswaps, valutaoptioner), aktier (futures på enkelt aktier, indeks af aktier, aktieswaps, futures på indeks og optioner på aktieindeks) for blot at nævne nogle eksempler. I bogen vil både finansielle instrumenter og derivater blive anvendt i flæng som en bred fællesbetegnelse. Eksponering: Betegner omfanget af den risiko som en virksomhed har. Det kan være en forretningsmæssig risiko fra det at drive produktion og salg, eller det kan være de finansielle risici der opstår i forbindelse med at drive virksomhed, typisk valuta- og renteeksponering.

20 Kapitel 1. Indledning 17 Hedging: Finansielt udtryk for risikoafdækning af en finansiel eksponering. Gearing/leverage: Hvis en virksomhed gearer betyder det, at man øger eller formindsker sin risiko. Ofte sker gearing i en kombination af lån (mange belåner ens sikkerhed mange gange). En hedgefund kunne geare sin kapital 50 gange, og har herved opnået en betydelig gearing og risiko. Omvendt kunne man mod betaling af en præmie forsikre sin obligationsbeholdning ved at købe en option (en ret, men ikke en pligt) til at sælge obligationer på en given kurs. Ofte for et betydeligt beløb i forhold til præmien. Herved har man nedbragt risikoen på sin obligationsbeholdning. Greeks: Slang for de græske bogstaver, der betegner finansielle/statistiske nøgletal. Sigma for standardafvigelse. Delta er ændringen i en position. For lineære instrumenter er den konstant. Ændringen i delta kaldes for gamma og den er nul for lineære instrumenter. For ikke-lineære finansielle instrumenterne og fordringer kan deltaen tage værdier mellem 1 og 1. Konveksiteten gamma er altid negativ. Valutakoder: I stedet for de lange valutabetegnelser anvendes de internationale ISOkoder for valutaerne. Tabel 1-1. Internationale ISO-koder DEM Tyske Mark CHF Schweizerfrancs DKK Danske Kroner GBP Engelske pund NOK Norske Kroner SEK Svenske Kroner FIM Finmark ITL Italienske lire Optioner: I modsætning til en terminsforretning, der er en pligt til at købe eller sælge er en købt call option en ret til at købe, men ikke en pligt, mens en solgt call option er en pligt til at levere. En købt put option er en ret til at sælge, men ikke en pligt, mens en solgt put option er en pligt til at sælge.

Kapitel 1. Indledning 9. Teori uden praktik er meningsløs Praktik uden teori er uintelligent. Lenin

Kapitel 1. Indledning 9. Teori uden praktik er meningsløs Praktik uden teori er uintelligent. Lenin Kapitel 1. Indledning 9 Kapitel 1 Indledning Teori uden praktik er meningsløs Praktik uden teori er uintelligent. Lenin Efter i mere end 20 år at have haft tilknytning til den danske finansverden er det

Læs mere

Kapitel 2 Grundbegreber og finansteori

Kapitel 2 Grundbegreber og finansteori Kapitel 2. Grundbegreber og finansteori 1 Kapitel 2 Grundbegreber og finansteori I think there s no magic to evaluating any financial asset. A financial asset means, by definition, that you lay out money

Læs mere

Kapitel 7 De internationale valutamarkeder

Kapitel 7 De internationale valutamarkeder Kapitel 7. De internationale valutamarkeder 2 Kapitel 7 De internationale valutamarkeder 7.1 Faste og flydende valutakurser Der eksisterer i følge International Monetary Fund 153 forskellige valutakursregimer,

Læs mere

Kapitel 5 Finansielle byggeklodser

Kapitel 5 Finansielle byggeklodser Kapitel 5. De finansielle byggeklodser 1 Kapitel 5 Finansielle byggeklodser Generally, I think it is important to dispel the notion that derivatives are inherently more speculative in nature than more

Læs mere

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv

Opgave nr. 31. Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave, aflevering 3. maj 2010 ---------------- Opgaveløser: Nanna Haven Vejleder: Poul Kjær Opgave nr. 31 Finanskrisen set i et behavioral finance perspektiv Handelshøjskolen

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

MEDDELELSER OM INSIDERS HANDLER

MEDDELELSER OM INSIDERS HANDLER Meddelelser om indsiders handler MEDDELELSER OM INSIDERS HANDLER Lovord og markedsreaktion ANNOUNSMENTS on INSIDER S TRADING Law and market reactions Abstract In October 2002 additions to exchange laws

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION

VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Kandidatafhandling Cand.Merc.FIR VÆRDIANSÆTTELSE AF PENGEINSTITUTTER / BANK VALUATION Copenhagen Business School Oktober 2010 Forfatter: Casper Bertelsen Vejleder: Palle H. Nierhoff Institut for Finansiering

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen

Derfor euro. Derfor euro. Støt Europabevægelsen bliv medlem. Niels Thygesen Svend E. Hougaard Jensen Klaus Frandsen Henrik Hofman Christian Thygesen Derfor euro Europas fælles mønt euroen er det største og mest ambitiøse projekt, som EU har haft held til at søsætte siden opbygningen af det indre marked i 80'erne. I denne lille bog giver fem økonomer

Læs mere

Formue. Stephen Rammer. 10 krav til den gode aktie. 25. årgang 04 // 2010

Formue. Stephen Rammer. 10 krav til den gode aktie. 25. årgang 04 // 2010 Indhold Formue 25. årgang 04 // 2010 Stephen Rammer 10 krav til den gode aktie Tema: Formueforvaltning sådan skaber vi værdi Ingen interessekonflikter, tak! Nokia opkald til fremtiden Leder: Permanent

Læs mere

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA

Læs mere

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE

Formue magasin. Kloden drejer stille rundt. Sovereign Wealth funds. 3. kvartal 2008 23. årgang AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Januar 2006 0A 3. kvartal 2008 23. årgang Formue magasin AKTIONÆRORIENTERING FRA FORMUEPLEJESELSKABERNE Kloden drejer stille rundt Verden på vej ned i gear Sundhed globale muligheder i et politisk minefelt

Læs mere

Executive summary. Side II

Executive summary. Side II Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk institut Cand.merc.aud. Forfattere: Jonas Østerby Andreasen Kasper Skov Nielsen Vejleder: Frank Thinggaard Regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme - Set

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

VELKOMMEN TIL FRIC-LOUNGEN

VELKOMMEN TIL FRIC-LOUNGEN VELKOMMEN TIL FRIC-LOUNGEN Facts om FRIC > FRIC er et Center of Excellence finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. > Centeret blev startet i og er ind til videre finansieret i 6 år. Vi kan søge om

Læs mere

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from...

Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder. Knofedt i gode investeringer. With a little help from... nr. 3 juli 2006 21. årgang Investér friværdien og reducér risikoen Ny analyse af boligejernes muligheder Knofedt i gode investeringer Portræt af investeringschef Søren Astrup With a little help from...

Læs mere

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter

Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Responsum vedrørende Haderslev Kommunes brug af swap kontrakter og andre finansielle instrumenter Bjarne Astrup Jensen Professor Institut for Finansiering Handelshøjskolen i København Jesper Rangvid Professor

Læs mere

Finansialisering af dansk økonomi?

Finansialisering af dansk økonomi? Finansialisering af dansk økonomi? En undersøgelse af, om den finansielle kapitalisme er kommet til Danmark Bacheloropgave januar 2008 Anine M. B. Hagemann Vejleder: Bolette M. Christensen Institut for

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel

Opgave nr. 28. Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering foretaget i Excel H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave forår 004 Opgaveløser: Vejleder: Carsten Holdum Peter Toftager Ejlersen Opgave nr. 8 Prisfastsættelse af asiatiske optioner på aktier - ved Monte Carlo-simulering

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået?

Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning. Finansielle kriser. - før, nu og i fremtiden. Kunne den være undgået? Copenhagen Buisness School HD-Finansiel rådgivning Finansielle kriser - før, nu og i fremtiden Kunne den være undgået? Af: Bettina Wain Vejleder: Torben Henning Nielsen D. 1. november 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere