Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2"

Transkript

1 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 Betænkning nr Udgivet af Erhvervsministeriet 1995

2

3 BØRSUDVALGET Indholdsfortegnelse Side Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet Kapitel 10 Udvalgets overvejelser om mål og midler i børsreformen Den internationale udfordring Truslen for København som værdipapirmarked Børsudvalgets kommissorium og målsætningerne for en børsreform Effektive værdipapirmarkeder Værdipapirmarkedets fremtid Investorbeskyttelse og gennemsigtighed Børsreformens overordnede virkemidler Øget ansvar og indflydelse for interessenterne De danske markedsinstitutioner Frigivelse af børsdrift - ophævelse af monopolet Børsdrift i aktieselskabsform Fleksibilitet i clearing og registrering Internationale værdipapirhandlere i København Deregulering og fremtidssikret lovgivning for værdipapirmarkedet Interessenternes indflydelse på regelfastsættelse og tilsynet med værdipapirmarkedet Særlige retlige og skatte- og afgiftsmæssige forhold Mindretalsudtalelser Mindretalsudtalelse fra Klaus Willerslev-Olsen, Klaus Struwe og Lene Nielsen Mindretalsudtalelse fra Jane Emke og Rolf Norstrand 40 3

4 Mindretalsudtalelse fra Klaus Willerslev-Olsen 44 Kapitel 11 Organisering af fondsbørser Fondsbørser Indledning Ophævelse af børsmonopolet Børsernes organisationsform Børsbegrebet Regulering af børsvirksomhed Afgrænsning over for børslignende systemer Accessorisk virksomhed Gennemsigtighed og markedsovervågning vedrørende værdipapirhandel på fondsbørser Indledende betragtninger Den fremtidige regulering vedrørende reglerne for markedsovervågning og gennemsigtighed De overordnede hensyn bag Børsudvalgets overvejelser vedrørende den fremtidige regulering Markedsovervågningen Gennemsigtighedsregler Andre forhold af betydning for et redeligt marked Overtagelsestilbud Kursinformationer fra fondsbørser Interessekonflikter mellem oplysningsforpligtigelser og hensynet til rekonstruktionsforhandlinger Tillægskommissorium af 28. september Gældende regler Himmerlandsbank-sagen Særlige problemer for pengeinstitutter Udvalgets principielle overvejelser om interesseafvejningen 73 4

5 BØRSUDVALGET Særlige betingelser for dispensation Krav om erstatning i visse tilfælde Kredsen af handelsberettigede og andre aktører på børser Kredsen af handelsberettigede Gældende dansk lovgivning ISD's regler om adgang til børshandel Børsudvalgets overvejelser om den fremtidige kreds af handelsberettigede Markedsdeltagere fra EU/EØS Markedsdeltagere fra tredjelande Andre aktører på de regulerede markeder Børsudvalgets indstilling 82 Kapitel 12 Tilsyn og markedsovervågning Indledende betragtninger Fondsbørsernes opgaver De mulige løsninger En selvregulerende organisation (SRO) Ét offentligt tilsyn (Finanstilsynet) Et Fondsråd Fondsrådet som forvaltningsorgan Fondsrådet med eget kompetenceområde Principperne for den fremtidige tilsynsstruktur Nærmere om Fondsrådet og om forholdet til Finanstilsynet og Erhvervsankenævnet Fordeling af kompetence Fastsættelse af generelle regler Ankeproblemer 103 5

6 Kapitel 13 Clearing, afvikling og registrering Indledende betragtninger Anvendte definitioner og begreber Clearing og afvikling Clearingaktiviteter Adgang til at få clearet Særligt om Værdipapircentralen Kapitalafdækning Lovstrukturen Tilsyn De formueretlige regler (registrering) Reglerne om registrering Værdipapirer uden for værdipapircentralsystemet Samlekonti Værdipapircentralers organisation m.v Værdipapircentralers ledelse og organisation Tilslutning til en værdipapircentral Adgang til en værdipapircentrals registre 129 Kapitel 14 Pengemarkedet Afgrænsning Pengemarkedsmæglere Udviklingen på pengemarkedet Pengemarkedet og EU-direktiverne Den nationale regulering i EU-landene Reguleringen af pengemarkedet i den fremtidige værdipapirlovgivning Den videre udvikling af pengemarkedet Kapitel 15 Virksomheder, der kommer under regulering Indledende bemærkninger Aktører på det uregulerede marked Kortlægning af det uregulerede marked Udvalgets overvejelser og forslag 145 Kapitel 16 En markedsplads for mindre og mellemstore virksomheder Indledning Formålet med en markedsplads for mindre og mellemstore virksomheder 152 6

7 BØRSUDVALGET MMV-markeder i andre lande Det danske MMV-marked - Børs Børsmæglerforeningens forslag om en vækstbørs De juridiske rammer for et MMV-marked Regulerede markeder i investeringsservicedirektivet Vilkårene for et MMV-marked Forslaget om autoriserede markedspladser Kapitel 17 Implementering af kapitalkravsdirektivet (CAD) Underudvalg l's arbejde CAD's betydning i dansk ret Børsudvalgets hovedanbefalinger Effekterne af CAD 177 Kapitel 18 Erstatningsansvar for værdipapircentraler Indledning Værdipapircentralens nuværende erstatningsansvar Vurdering af risici i forbindelse med det nuværende erstatningsansvar Det fremtidige erstatningsansvar for værdipapircentraler En værdipapircentrals egne fejl Fejl i de kontoførende institutter Den samlede model for erstatningsansvar i værdipapircentraler Omkostningerne i den fremtidige model Kapitalbelastning af de kontoførende institutters hæftelse over for en værdipapircentrals kapitalberedskab De kontoførende institutters garantistillelse for fejl i andre kontoførende institutter Beregningsmodel over omkostninger ved betaling af erstatning fra Værdipapircentralen efter værdipapircentrallovens Omkostningerne i den nuværende ordning

8 18.7. Sammenhængen til investorgarantiordningen 191 Kapitel 19 Virkningen af realrenteafgiften, aktieomsætningsafgiften og kursgevinstlovgivningen Indlåsningseffekter Realrenteafgiften Kursgevinstlovens virkninger på realkreditobligationer Kursgevinstlovens og aktieavancebeskatningslovens betydning for derivater og investeringsforeninger Aktieomsætningsafgiften Afgiftens provenu Afgiftens virkninger Afslutning 203 Kapitel 20 Retlige forhold Indledende bemærkninger Netting Internationale drøftelser vedrørende netting Fordele ved netting Netting i forbindelse med clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner Netting i relation til dansk ret Netting i relation til udenlandsk ret Kapitalbelastning i forbindelse med netting Konklusion Sikkerhedsstillelse ved afvikling af værdipapirhandel Afvikling af værdipapirhandler Behov for kredit og sikkerhed i afviklingen Problemer ved gængse former for sikkerhed Tvangsrealisering af pantsatte værdipapirer Stempelafgifter Børsudvalgets overvejelser og indstilling 222 8

9 BØRSUDVALGET Kapitel 21 Omdannelse af Københavns Fondsbørs, Garantifonden for Danske Optioner og Futures og Værdipapircentralen til aktieselskaber Indledning Behovet for lovhjemmel Omdannelsesmodellerne Likvidation og uddeling af fondens midler Skattemæssige forhold De eksisterende fondes skatteforhold Fremtidige beskatningsforhold Aktieselskabets skattemæssige stilling ved omdannelsen Fondens skattemæssige stilling ved omdannelsen Aktionærernes skattemæssige stilling ved omdannelsen Stempelomkostninger ved omdannelsen Tidshorisonten for omdannelserne Omdannelse, fission og fusion Fusion Omdannelsen af Københavns Fondsbørs Nærmere overvejelser om omdannelse af Københavns Fondsbørs Mulighed for omdannelse af Garantifonden for Danske Optioner og Futures og Værdipapircentralen Andre overgangsforhold 250 9

10

11 BØRSUDVALGET Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet

12

13 BØRSUDVALGET Kapitel 10 Udvalgets overvejelser om mål og midler i børsreformen Den internationale udfordring Fremtidsperspektiverne for det danske værdipapirmarked og Københavns Fondsbørs præges af gennemførelsen af Det Indre Marked i Den Europæiske Union og den generelle internationalisering i øvrigt, der leder frem mod en intensiveret konkurrence. Det må på sigt forventes, at stordriftsfordele i omsætningen med værdipapirer samt den intensiverede konkurrence vil indebære, at der i Europa kun vil være plads til ganske få internationalt dominerende markedspladser. Herudover vil der formentlig være plads til et mindre antal regionalt forankrede markedspladser med international handel og væsentlig betydning for kapitaldannelsen i et eller flere lande. Som redegjort i del II betyder den intensiverede internationale konkurrence, at likvide danske statsobligationer i væsentligt omfang handles i udlandet. De mest likvide aktier handles i stigende omfang i udlandet, men dog på et lavere niveau. Dette er et udtryk for den skærpede konkurrencesituation mellem værdipapirmarkeder i forskellige lande. Inden for de sidste 10 år har en række af de største danske aktieselskaber valgt parallelt med notering i København at blive noteret på en børs i udlandet. Herved opnås adgang til kapital via andre markedspladser, mulighed for handel i forskellige tidszoner samt mulighed for at profilere sig på markeder, hvor de pågældende selskaber har mange aktiviteter. På trods af en omfattende liberalisering af internationale kapitalbevægelser i perioden kan de største virksomheder have behov for notering på udenlandske børser. 13

14 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅL OG MIDLER I BØRSREFORMEN Udover konkurrencen på børsområdet har de senere år afsløret en kraftigt stigende konkurrence på clearing og afvikling i den internationale værdipapirhandel. Udfordringerne for det danske værdipapirmarked er imidlertid ikke unikke. I en lang række andre lande har myndighederne taget initiativer til at reformere reguleringen af deres værdipapirmarkeder, da man her har identificeret lignende problemer Truslen for København som værdipapirmarked Den generelle tendens til koncentration af den internationale værdipapirhandel i benchmarkpapirer trækker i retning af øget udenlandsk omsætning. I Europa fører denne tendens til, at handelen med meget omsatte papirer i stigende grad føres til Londonmarkedet. Denne udvikling udgør en trussel for andre markeder i Europa, herunder København. For de meget likvide danske værdipapirer har der i de sidste år kunnet registreres en stigende udenlandsk ejerandel. For statsobligationer er andelen således på ca. 35 pct. For aktier og realkreditobligationer er andelen endnu kun få pct. Den andel af den samlede omsætning i udlandet med danske statspapirer, der sker mellem to valutaudlændinge på en udenlandsk markedsplads, skønnes at være bekymrende høj. Den rent udenlandske andel af omsætningen er for statsobligationerne ca. 40 pct., mens yderligere ca. 10 pct. involverer én udlænding, jf. kapitel 2. Der er endvidere en klar tendens til, at den udenlandske omsætning i stigende grad formidles gennem brokere og handelssystemer i udlandet, der udgør et alternativ til børshandelen. For aktier er den rent udenlandske omsætningsandel endnu lav, men for de mest omsatte aktier skønnes den at være klart stigende. Der er derfor en reel risiko for, at handelen med de mest likvide danske aktier fremover flytter til udlandet. Det er naturligt, at en vis andel af attraktive danske værdipapirer erhverves og handles i udlandet. Den nuværende omsætning i udlandet kan ikke siges at være alarmerende. Det er derimod bekymrende, hvis udviklingen fortsætter, og det danske værdipapirmarked ikke er i stand til at tilbyde attraktive vilkår således, at prisdannelsen og den væsentligste del af omsætningen fremover finder sted her i landet. 14

15 BØRSUDVALGET For det danske værdipapirmarked er truslen, at omsætningen i attraktive danske værdipapirer i stigende omfang finder sted via udenlandske børser og brokersystemer samt andre handels- og informationssystemer. I værste fald kan tabet af omsætning til udlandet medføre, at den tilbageværende handel i Danmark ikke kan medvirke til at finansiere en infrastruktur, der kan understøtte omsætning og afvikling i alle - også de mindre - aktie- og obligationsserier. En sådan udvikling vil være særdeles uheldig, idet den vil kunne forringe finansieringsmulighederne for boligejere og de mange mindre og mellemstore danske virksomheder, der ikke har praktisk mulighed for at hente kapital i udlandet. Derfor vil en sådan udvikling være et markant tilbageslag for udviklingen af den finansielle sektor i Danmark og for erhvervsudviklingen i øvrigt, der er afhængig af, at der her i landet findes gode muligheder for fremmed- og egenkapitaltilførsel over værdipapirmarkederne, herunder aktiefinansiering og finansiering af ejendomsmarkedet. Markedets gennemsigtighed vil kunne blive reduceret for både internationalt og ikke internationalt handlede papirer. For de internationalt handlede papirer vil prisdannelsen kunne flytte til udlandet, hvor handelen med obligationer i eksempelvis brokersystemer m.v. ikke er gennemsigtig. For de nationalt handlede papirer vil fraværet af en betryggende infrastruktur for værdipapirhandelen ligeledes kunne betyde reduktion i niveauet for gennemsigtigheden. På baggrund af at gennemsigtighed og omsætning på det danske værdipapirmarked på denne måde vil reduceres, vil der være en risiko for, at danske og udenlandske investorer finder det danske marked uinteressant. På denne måde kan udviklingen virke selvforstærkende. En sådan tendens vil også kunne forstærkes, hvis udsteders oplysningsforpligtigelser og kravene til markedets gennemsigtighed afviger for meget fra forholdene i andre lande. Derfor er det vigtigt, at reguleringen af disse forhold afstemmes i forhold til den internationale konkurrencesituation, på en måde så det danske værdipapirmarked er af reel interesse for markedsdeltagerne, herunder investorerne. 15

16 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅL OG MIDLER I BØRSREFORMEN På den baggrund er det Børsudvalgets holdning, at der må foretages dybtgående ændringer med henblik på at sikre det danske værdipapirmarkeds fremtid Børsudvalgets kommissorium og målsætningerne for en børsreform Det fremgår af udvalgets kommissorium, at formålet med børsreformen er 1) at fremtidssikre børslovgivningen, 2) at sikre større indflydelse og ansvarlighed for interessenterne over for børsen og børshandlens virkemåde, 3) at give bedre muligheder for en effektivitetsbaseret udvikling, og 4) at implementere EU-direktiverne om investeringsservice og kapitalkrav. I de følgende afsnit redegøres for udvalgets vurdering og udmøntning af kommissoriet og udvalgets overordnede syn på målsætningerne og de midler, der bør tages i anvendelse for at sikre gennemførelse af disse målsætninger Effektive værdipapirmarkeder Effektive værdipapirmarkeder er af stor betydning for kapitalformidlingen i samfundet både for formidlingen af egenkapital og fremmedkapital, samt for virksomheder, boligejere og investorer. Værdipapirmarkederne kan opdeles i primærmarkedet, hvor udstedere emitterer værdipapirer, sekundærmarkedet, hvor værdipapirerne handles, og endelig derivatmarkedet, som vedrører handel med afledede produkter, og som giver investor bedre muligheder for afdække risici. Alle disse markeder skal fungere i en sammenhæng og i sammenhæng med afviklings- og clearingsystemerne for, at handlen med værdipapirer på det enkelte delmarked foregår effektivt. Det er de handelsberettigedes opgave at sikre den bedst mulige gennemførelse af handler på disse markeder. En forudsætning for opnåelse af effektive markeder er, at der foregår en stadig omsætning og kursfastsættelse i markedet, samt at der eksisterer en effektiv konkurrencesituation mellem de handelsbe- 16

17 BØRSUDVALGET rettigede med en ligelig adgang til markedet og ligelig behandling i øvrigt. En effektiv konkurrence minimerer forskellen mellem markedets købs- og salgskurser, hvorfor både udstedere og investorer har fordel af en effektiv konkurrencesituation Værdipapirmarkedets fremtid Børsreformen skal sikre rammerne for, at det danske værdipapirmarked fremover fortsat kan udgøre en effektiv finansieringskilde for erhvervslivet og ejendomsmarkedet, et effektivt og sikkert miljø for placering af dansk opsparing og et center for prisdannelsen på centrale danske værdipapirer. Det er børsreformens overordnede målsætning, at der bevares et værdipapirmarked i København, der kan fastholde og videreudvikle en markedsinfrastruktur, som kan betjene investorer og låntagere og formidle kapital mindst lige så effektivt som i andre lande. Markedet skal kunne betjene både store og små udbydere og efterspørgere. Markedet skal kunne tilbyde en bred vifte af værdipapirer og tilhørende finansielle tjenesteydelser, således at København kan opfylde differentierede og sofistikerede krav hos privatkunder, professionelle investorer og udstedere af værdipapirer. Markedet skal endvidere fungere på en sådan måde, at den egentlige eller væsentligste prisdannelse på danske børsnoterede værdipapirer fortsat finder sted i Danmark. På trods af den moderne telekommunikations muligheder for at handle værdipapirer og modtage handelsinformation pr. distance vil en fastholdelse af den egentlige markedsplads i København også spille en rolle med henblik på at sikre en hurtig og præcis information om bevægelserne i markedet til handelsberettigede, investorer, udstedere og myndigheder. En bevarelse af København som center for prisdannelsen på danske værdipapirer er afgørende for at sikre effektive finansieringsmuligheder for danske udstedere af værdipapirer, herunder særligt de mindre og mellemstore virksomheder samt for ejendomsmarkedet. Endvidere er det af basal interesse for danske udstedere, at der findes et dansk marked for emission af værdipapirer. Opfyldelse af disse målsætninger forudsætter, at de handelsberettigede aktivt og engageret skaber og opretholder et effektivt marked. Herudover bør den indtjening og beskæftigelse, der er knyttet til udstedelse og omsætning af samt investering i værdipapirer og 17

18 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅL OG MIDLER I BØRSREFORMEN tilknyttede tjenesteydelser, i så vidt omfang som muligt fastholdes i Danmark og gerne udbygges i fremtiden. I lyset af den internationale udvikling må det kræves, at det danske værdipapirmarkeds konkurrenceevne forbedres. Når den moderne teknologi og frie kapitalbevægelser indebærer, at handlen uden nævneværdige omkostninger kan føres til udlandet, stiller det meget store krav til værdipapirmarkedets internationale konkurrencedygtighed at fastholde en stor handel i København. Det danske værdipapirmarked har i et vist omfang været i stand til at imødegå den internationale konkurrence, bl.a. gennem etablering af elektrobroker-systemet, der har ført en del af handelen, der tidligere foregik via London-brokere, tilbage til København. Likviditet er en afgørende konkurrenceparameter. Likviditet giver skarpe priser og løbende markedsvurdering af værdipapiret. Desuden bedres muligheden for at gøre store handler uden at påvirke prisdannelsen. En øget konkurrenceevne skal bl.a. tilvejebringes ved, at de overordnede strukturer tilrettelægges, så markedet selv får ansvaret og muligheden for at tilvejebringe den bedst mulige prisdannelse, likviditet og afvikling via en hensigtsmæssig indretning af markedets institutioner. Det danske værdipapirmarked skal udnytte sine komparative fordele. Et teknisk velfungerende handels-, afviklings- og clearingsystemer - et stort og likvidt obligationsmarked - en betryggende gennemsigtighed, lave driftsomkostninger samt et velfungerende enhedstilsyn. En effektiv betjening af investorer, låntagere og virksomheder kræver smidige handels- og informationssystemer, som tager højde for de handelsformer, der kan være på forskellige områder. Disse forskellige handels- og informationssystemer skal løbende tilpasses den markedsmæssige og teknologiske udvikling og konkurrencen fra børser og i særdeleshed handelssystemer i andre lande. Formålet med handelssystemerne er at sammenføre udbud og efterspørgsel i markedet på en effektiv, smidig og redelig måde. 18

19 BØRSUDVALGET Anvendelse af handelssystemerne bør indebære, at det for den enkelte papirtype opnås, at markedets søgeomkostninger reduceres mest muligt. Derfor bør handelssystemerne sikre en handelsmæssig effektivitet og gennemsigtighed i markedet, der er så høj, at investorerne og de handelsberettigede ikke har incitament til at handle udenom fondsbørsens handelssystemer, herunder nødsages til at henvende sig direkte til andre handelsberettigede eller investorer for at sikre sig, at handelen gennemføres bedst muligt i markedet. Det må kræves, at myndighederne ikke pålægger markedets institutioner, de handelsberettigede, udstedere eller investorer særlige byrder, som adskiller sig markant fra vilkårene i udlandet, og som hindrer en effektiv handel med værdipapirer. En række andre lovgivningskomplekser rækker ind over værdipapirmarkedet og kan være med til at hæmme en effektivitetsbaseret udvikling i værdipapirhandelen. Det gælder både en række tekniske regler i retsplejeog konkurslovene og beskatningsreglerne, jf. kapitlerne 19 og 20. Clearing og afvikling har ikke hidtil været underkastet særskilt lovgivning. Det er her vigtigt, at der skabes og opretholdes en organisation af og en lovgivning om clearing og afvikling, der tilgodeser mulighederne for at deltage i den internationale konkurrence. Lovgivningen bør også muliggøre, at clearing- og afviklingscentraler får adgang til at tilbyde faciliteter, der letter og understøtter afviklingen. Endvidere bør lovgivningen sikre, at clearingcentraler drives på en måde, der indebærer fair konkurrence. Børsudvalget har på den baggrund fundet, at der er behov for at sikre mulighederne for en effektiv clearing og afvikling ved at tilvejebringe grundlag for, at sikkerhedsstillelse og afviklingsunderstøttende långivning kan finde sted på en smidig og omkostningsiet måde. Derfor har Børsudvalget foreslået en række ændringer i det juridiske grundlag for clearing og afvikling, jf. kapitel 20. For at nå ovenstående mål skal markedet gives de bedste muligheder for, at København fremover kan blive et regionalt, nordeuropæisk værdipapirmarked Investorbeskyttelse og gennemsigtighed Et vigtigt formål med børsreguleringen er beskyttelse af investorer og udstedere og sikring af tilliden til, at markedet fungerer på en 19

20 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MAL OG MIDLER I BØRSREFORMEN redelig måde. En betryggende investorbeskyttelse er således en forudsætning for, at markedet findes attraktivt. Den bedste investorbeskyttelse opnås, når markederne er likvide og effektive. Likvide og effektive markeder giver således de bedste muligheder for at dække investors behov for at gå ind og ud af positioner i markedet, og for at markedspriserne afspejler al tilgængelig information i markedet. Markedets regulering af gennemsigtighed bør tilpasses de konkrete handelsformer, der anvendes på de enkelte markedssegmenter og underlægges det overordnede hensyn om effektive markeder, således at gennemsigtigheden anvendes som et middel til at højne markedets effektivitet. Investorer har behov for gennemsigtighed af to årsager. For det første sætter gennemsigtighed investor i stand til at finde det bedste handelsalternativ inden der handles. For det andet har investorer et generelt behov for at kontrollere afregningskursen i forhold til markedskursen, når en handel er indgået. En velfungerende børs giver et godt grundlag for begge former for gennemsigtighed. For de mest likvide papirer med stadig omsætning og prisfastsættelse i markedet skal investorerne og udstederne sikres mulighed for en hurtig information om indgåede handler, som giver et godt billede af markedsudviklingen. For mindre likvide papirer fungerer markedet ikke altid tilstrækkeligt effektivt. Det er et generelt problem i Danmark og andre lande, at mange børsnoterede værdipapirer handles så sjældent, at det er vanskeligt at vurdere markedsprisen. Dette indebærer, at det er vanskeligere at sikre investor- og forbrugerbeskyttelsen, idet sammenligning med den senest registrerede børskurs ikke nødvendigvis er relevant. Forbrugeren eller investoren kan dog i dag forlange, at den handelsberettigede tilbyder køb eller salg over fondsbørsens handelssystemer, således at der er sikkerhed for, at handelen "går omkring" markedet. Der bør fortsat opretholdes en omfattende gennemsigtighed, og investorbeskyttelsen i København skal vedblive at være mindst lige så god som i dag. 20

21 BØRSUDVALGET På markeder som det danske, hvor der ikke er pligt til at benytte de elektroniske handelssystemer, forudsætter gennemsigtighed, at handler der udføres uden for systemerne indberettes til børsen. Det må derfor være afgørende, at markedets indberetningssystemer fungerer hensigtsmæssigt. Dette stiller krav om, at indberetningsreglerne er rimelige og kan håndteres i praksis, og at de overholdes af de indberetningspligtige eller sanktioneres. Det er afgørende for tilliden til en børs, at alle handler indberettes efter reglerne. Endelig kræver en god investorbeskyttelse en omfattende og præcis udstederinformation, en betryggende overvågning af markedet, og et effektivt forbud mod insiderhandel. Et effektivt marked forudsætter, at investorerne har tillid til, at handelen foregår på et sundt grundlag og med reelle og tilstrækkelige oplysninger. For at sikre en sådan tillid skal markedet sikres en betryggende overvågning og tilsyn og gode regler og kutymer om gennemsigtighed og god værdipapirhandelsskik. Handelen med værdipapirer skal også omfatte en hurtig, effektiv og sikker clearing, afvikling og registrering af handlerne Børsreformens overordnede virkemidler Børsreformens midler til at gennemføre målene bør i hovedtræk være: større indflydelse til interessenterne, en klar ansvars- og opgavefordeling, en reel åbning af markedet for udenlandske deltagere, og deregulering og fremtidssikring af lovgivningen. Børsreformens overordnede virkemidler skal ses i sammenhæng. På trods heraf gennemgås de enkelte elementer i det følgende Øget ansvar og indflydelse for interessenterne Effektive markeder kan ikke skabes af det offentlige, selv om et offentligt engagement i en dansk børs er af væsentlig betydning. Lovgiver bør fastlægge lovmæssige rammer, som giver interessenterne gode muligheder for at etablere, drive eller understøtte effektive markedspladser. En handlekraftig ledelse og en høj grad af respons over for markedsudviklingen er imperativer, hvis det danske værdipapirmar- 21

22 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅL OG MIDLER I BØRSREFORMEN keds institutioner skal have mulighed for på længere sigt at gøre sig gældende under de konkurrenceudsatte vilkår på de internationale værdipapirmarkeder. Der stilles i markedet stigende krav, hvorfor der kan være grund til at overveje, hvordan handelens tilrettelæggelse sikres den bedst mulige styring med henblik på at opnå øget ekspertise, ansvarlighed, effektivitet og indflydelse. Inden for de fastlagte rammer er det vigtigt, at der etableres og opretholdes effektive markedsinstitutioner og handelssystemer. Grundlaget for en øget ansvarlighed fra interessenternes side over for markedets institutioner kan etableres ved at give indflydelse på markedsinstitutionerne i forhold til deltagernes indskudte kapital. Børsudvalget finder derfor, at reguleringen af værdipapirmarkedets institutioner bør lægge øget vægt på interessenternes ansvarlighed og indflydelse for markedspladsens udvikling i almindelighed og markedsinstitutionernes indretning og funktion i særdeleshed. Det er samtidig afgørende, at den øgede indflydelse og det større ansvar udmøntes på en sådan måde, at der opnås en klar ansvars- og opgavefordeling. På denne baggrund finder Børsudvalget, at det ikke længere bør være lovgivningsmæssigt fastsat, hvordan forskellige grupper af interessenter er repræsenteret i institutionernes bestyrelser og ledelser. Fremover bør det være interessenterne selv, der på almindelige markedsmæssige vilkår, kan få indflydelse i bestyrelserne for værdipapirmarkedets institutioner. Dette gælder både for kommende og eksisterende institutioner. Det fremgår dog af kapitel 21, at spørgsmålet om omdannelse af Københavns Fondsbørs tidligt blev set som en del af børsreformen, hvorfor børsudvalget har gjort sig en række overvejelser om, hvordan denne omdannelse bør foregå. Flertallet i Børsudvalget har fundet det afgørende, at de handelsberettigede som udgangspunkt får en dominerende indflydelse på den omdannede fondsbørs. Dette skyldes, at de handelsberettigede er tættest på handels- og formidlingsfunktionen i markedet, som er fondsbørsens kerneområde. Udstedere af aktier og obligationer på Københavns Fondsbørs har ligeledes fået indflydelse på driften, p.g.a. deres direkte kunderelation til fondsbørsen. Handelsberettigede og udstedere har ligeledes bidraget til opbygningen af fondsbørsens egenkapital gennem løbende noterings- og omsætningsafgifter. De handelsberettigede og 22

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 1

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 1 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 1 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Trykt hos Schultz

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på den ordinære generalforsamling i Børsmæglerforeningen den 29 marts 2001 Velkomst Det er mig en glæde at

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet

Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven og andre love med henblik på gennemførelse af MiFID og gennemsigtighedsdirektivet D E N D A N S K E B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C 18. august 2006 Finansrådets Hus Høring over forslag til lov om ændring af værdipapirhandelsloven

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 18. oktober 2012 (J.nr. 2012-0032824) Sag hjemvist

Læs mere

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Fonden skal derfor, uanset børsnoteringen, forsat bogføre investeringen i A under kvoten efter 6, stk. 8, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Kendelse af 13. maj 1998. 97-36.837. Dyrtidsfondens aktier i et nu børsnoteret selskab var fortsat omfattet af 1% investeringsloftet for aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.lov om Lønmodtagernes

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

FUTOP i et strategisk perspektiv

FUTOP i et strategisk perspektiv FUTOP i et strategisk perspektiv NFT 4/1996 af informationschef, cand. polit., Peter Belling, Garantifonden for Danske Optioner og Futures Peter Belling Det danske marked for futures og optioner, FUTOPmarkedet,

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Finansrådet er grundlæggende uenig i forslaget om at ophæve stemmeretsbegrænsningerne og ønsker forslaget taget af bordet.

Finansrådet er grundlæggende uenig i forslaget om at ophæve stemmeretsbegrænsningerne og ønsker forslaget taget af bordet. Folketingets Erhvervsudvalg Christiansborg Lovforslag L 49 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere