Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2"

Transkript

1 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 Betænkning nr Udgivet af Erhvervsministeriet 1995

2

3 BØRSUDVALGET Indholdsfortegnelse Side Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet Kapitel 10 Udvalgets overvejelser om mål og midler i børsreformen Den internationale udfordring Truslen for København som værdipapirmarked Børsudvalgets kommissorium og målsætningerne for en børsreform Effektive værdipapirmarkeder Værdipapirmarkedets fremtid Investorbeskyttelse og gennemsigtighed Børsreformens overordnede virkemidler Øget ansvar og indflydelse for interessenterne De danske markedsinstitutioner Frigivelse af børsdrift - ophævelse af monopolet Børsdrift i aktieselskabsform Fleksibilitet i clearing og registrering Internationale værdipapirhandlere i København Deregulering og fremtidssikret lovgivning for værdipapirmarkedet Interessenternes indflydelse på regelfastsættelse og tilsynet med værdipapirmarkedet Særlige retlige og skatte- og afgiftsmæssige forhold Mindretalsudtalelser Mindretalsudtalelse fra Klaus Willerslev-Olsen, Klaus Struwe og Lene Nielsen Mindretalsudtalelse fra Jane Emke og Rolf Norstrand 40 3

4 Mindretalsudtalelse fra Klaus Willerslev-Olsen 44 Kapitel 11 Organisering af fondsbørser Fondsbørser Indledning Ophævelse af børsmonopolet Børsernes organisationsform Børsbegrebet Regulering af børsvirksomhed Afgrænsning over for børslignende systemer Accessorisk virksomhed Gennemsigtighed og markedsovervågning vedrørende værdipapirhandel på fondsbørser Indledende betragtninger Den fremtidige regulering vedrørende reglerne for markedsovervågning og gennemsigtighed De overordnede hensyn bag Børsudvalgets overvejelser vedrørende den fremtidige regulering Markedsovervågningen Gennemsigtighedsregler Andre forhold af betydning for et redeligt marked Overtagelsestilbud Kursinformationer fra fondsbørser Interessekonflikter mellem oplysningsforpligtigelser og hensynet til rekonstruktionsforhandlinger Tillægskommissorium af 28. september Gældende regler Himmerlandsbank-sagen Særlige problemer for pengeinstitutter Udvalgets principielle overvejelser om interesseafvejningen 73 4

5 BØRSUDVALGET Særlige betingelser for dispensation Krav om erstatning i visse tilfælde Kredsen af handelsberettigede og andre aktører på børser Kredsen af handelsberettigede Gældende dansk lovgivning ISD's regler om adgang til børshandel Børsudvalgets overvejelser om den fremtidige kreds af handelsberettigede Markedsdeltagere fra EU/EØS Markedsdeltagere fra tredjelande Andre aktører på de regulerede markeder Børsudvalgets indstilling 82 Kapitel 12 Tilsyn og markedsovervågning Indledende betragtninger Fondsbørsernes opgaver De mulige løsninger En selvregulerende organisation (SRO) Ét offentligt tilsyn (Finanstilsynet) Et Fondsråd Fondsrådet som forvaltningsorgan Fondsrådet med eget kompetenceområde Principperne for den fremtidige tilsynsstruktur Nærmere om Fondsrådet og om forholdet til Finanstilsynet og Erhvervsankenævnet Fordeling af kompetence Fastsættelse af generelle regler Ankeproblemer 103 5

6 Kapitel 13 Clearing, afvikling og registrering Indledende betragtninger Anvendte definitioner og begreber Clearing og afvikling Clearingaktiviteter Adgang til at få clearet Særligt om Værdipapircentralen Kapitalafdækning Lovstrukturen Tilsyn De formueretlige regler (registrering) Reglerne om registrering Værdipapirer uden for værdipapircentralsystemet Samlekonti Værdipapircentralers organisation m.v Værdipapircentralers ledelse og organisation Tilslutning til en værdipapircentral Adgang til en værdipapircentrals registre 129 Kapitel 14 Pengemarkedet Afgrænsning Pengemarkedsmæglere Udviklingen på pengemarkedet Pengemarkedet og EU-direktiverne Den nationale regulering i EU-landene Reguleringen af pengemarkedet i den fremtidige værdipapirlovgivning Den videre udvikling af pengemarkedet Kapitel 15 Virksomheder, der kommer under regulering Indledende bemærkninger Aktører på det uregulerede marked Kortlægning af det uregulerede marked Udvalgets overvejelser og forslag 145 Kapitel 16 En markedsplads for mindre og mellemstore virksomheder Indledning Formålet med en markedsplads for mindre og mellemstore virksomheder 152 6

7 BØRSUDVALGET MMV-markeder i andre lande Det danske MMV-marked - Børs Børsmæglerforeningens forslag om en vækstbørs De juridiske rammer for et MMV-marked Regulerede markeder i investeringsservicedirektivet Vilkårene for et MMV-marked Forslaget om autoriserede markedspladser Kapitel 17 Implementering af kapitalkravsdirektivet (CAD) Underudvalg l's arbejde CAD's betydning i dansk ret Børsudvalgets hovedanbefalinger Effekterne af CAD 177 Kapitel 18 Erstatningsansvar for værdipapircentraler Indledning Værdipapircentralens nuværende erstatningsansvar Vurdering af risici i forbindelse med det nuværende erstatningsansvar Det fremtidige erstatningsansvar for værdipapircentraler En værdipapircentrals egne fejl Fejl i de kontoførende institutter Den samlede model for erstatningsansvar i værdipapircentraler Omkostningerne i den fremtidige model Kapitalbelastning af de kontoførende institutters hæftelse over for en værdipapircentrals kapitalberedskab De kontoførende institutters garantistillelse for fejl i andre kontoførende institutter Beregningsmodel over omkostninger ved betaling af erstatning fra Værdipapircentralen efter værdipapircentrallovens Omkostningerne i den nuværende ordning

8 18.7. Sammenhængen til investorgarantiordningen 191 Kapitel 19 Virkningen af realrenteafgiften, aktieomsætningsafgiften og kursgevinstlovgivningen Indlåsningseffekter Realrenteafgiften Kursgevinstlovens virkninger på realkreditobligationer Kursgevinstlovens og aktieavancebeskatningslovens betydning for derivater og investeringsforeninger Aktieomsætningsafgiften Afgiftens provenu Afgiftens virkninger Afslutning 203 Kapitel 20 Retlige forhold Indledende bemærkninger Netting Internationale drøftelser vedrørende netting Fordele ved netting Netting i forbindelse med clearing og afvikling af værdipapirtransaktioner Netting i relation til dansk ret Netting i relation til udenlandsk ret Kapitalbelastning i forbindelse med netting Konklusion Sikkerhedsstillelse ved afvikling af værdipapirhandel Afvikling af værdipapirhandler Behov for kredit og sikkerhed i afviklingen Problemer ved gængse former for sikkerhed Tvangsrealisering af pantsatte værdipapirer Stempelafgifter Børsudvalgets overvejelser og indstilling 222 8

9 BØRSUDVALGET Kapitel 21 Omdannelse af Københavns Fondsbørs, Garantifonden for Danske Optioner og Futures og Værdipapircentralen til aktieselskaber Indledning Behovet for lovhjemmel Omdannelsesmodellerne Likvidation og uddeling af fondens midler Skattemæssige forhold De eksisterende fondes skatteforhold Fremtidige beskatningsforhold Aktieselskabets skattemæssige stilling ved omdannelsen Fondens skattemæssige stilling ved omdannelsen Aktionærernes skattemæssige stilling ved omdannelsen Stempelomkostninger ved omdannelsen Tidshorisonten for omdannelserne Omdannelse, fission og fusion Fusion Omdannelsen af Københavns Fondsbørs Nærmere overvejelser om omdannelse af Københavns Fondsbørs Mulighed for omdannelse af Garantifonden for Danske Optioner og Futures og Værdipapircentralen Andre overgangsforhold 250 9

10

11 BØRSUDVALGET Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet

12

13 BØRSUDVALGET Kapitel 10 Udvalgets overvejelser om mål og midler i børsreformen Den internationale udfordring Fremtidsperspektiverne for det danske værdipapirmarked og Københavns Fondsbørs præges af gennemførelsen af Det Indre Marked i Den Europæiske Union og den generelle internationalisering i øvrigt, der leder frem mod en intensiveret konkurrence. Det må på sigt forventes, at stordriftsfordele i omsætningen med værdipapirer samt den intensiverede konkurrence vil indebære, at der i Europa kun vil være plads til ganske få internationalt dominerende markedspladser. Herudover vil der formentlig være plads til et mindre antal regionalt forankrede markedspladser med international handel og væsentlig betydning for kapitaldannelsen i et eller flere lande. Som redegjort i del II betyder den intensiverede internationale konkurrence, at likvide danske statsobligationer i væsentligt omfang handles i udlandet. De mest likvide aktier handles i stigende omfang i udlandet, men dog på et lavere niveau. Dette er et udtryk for den skærpede konkurrencesituation mellem værdipapirmarkeder i forskellige lande. Inden for de sidste 10 år har en række af de største danske aktieselskaber valgt parallelt med notering i København at blive noteret på en børs i udlandet. Herved opnås adgang til kapital via andre markedspladser, mulighed for handel i forskellige tidszoner samt mulighed for at profilere sig på markeder, hvor de pågældende selskaber har mange aktiviteter. På trods af en omfattende liberalisering af internationale kapitalbevægelser i perioden kan de største virksomheder have behov for notering på udenlandske børser. 13

14 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅL OG MIDLER I BØRSREFORMEN Udover konkurrencen på børsområdet har de senere år afsløret en kraftigt stigende konkurrence på clearing og afvikling i den internationale værdipapirhandel. Udfordringerne for det danske værdipapirmarked er imidlertid ikke unikke. I en lang række andre lande har myndighederne taget initiativer til at reformere reguleringen af deres værdipapirmarkeder, da man her har identificeret lignende problemer Truslen for København som værdipapirmarked Den generelle tendens til koncentration af den internationale værdipapirhandel i benchmarkpapirer trækker i retning af øget udenlandsk omsætning. I Europa fører denne tendens til, at handelen med meget omsatte papirer i stigende grad føres til Londonmarkedet. Denne udvikling udgør en trussel for andre markeder i Europa, herunder København. For de meget likvide danske værdipapirer har der i de sidste år kunnet registreres en stigende udenlandsk ejerandel. For statsobligationer er andelen således på ca. 35 pct. For aktier og realkreditobligationer er andelen endnu kun få pct. Den andel af den samlede omsætning i udlandet med danske statspapirer, der sker mellem to valutaudlændinge på en udenlandsk markedsplads, skønnes at være bekymrende høj. Den rent udenlandske andel af omsætningen er for statsobligationerne ca. 40 pct., mens yderligere ca. 10 pct. involverer én udlænding, jf. kapitel 2. Der er endvidere en klar tendens til, at den udenlandske omsætning i stigende grad formidles gennem brokere og handelssystemer i udlandet, der udgør et alternativ til børshandelen. For aktier er den rent udenlandske omsætningsandel endnu lav, men for de mest omsatte aktier skønnes den at være klart stigende. Der er derfor en reel risiko for, at handelen med de mest likvide danske aktier fremover flytter til udlandet. Det er naturligt, at en vis andel af attraktive danske værdipapirer erhverves og handles i udlandet. Den nuværende omsætning i udlandet kan ikke siges at være alarmerende. Det er derimod bekymrende, hvis udviklingen fortsætter, og det danske værdipapirmarked ikke er i stand til at tilbyde attraktive vilkår således, at prisdannelsen og den væsentligste del af omsætningen fremover finder sted her i landet. 14

15 BØRSUDVALGET For det danske værdipapirmarked er truslen, at omsætningen i attraktive danske værdipapirer i stigende omfang finder sted via udenlandske børser og brokersystemer samt andre handels- og informationssystemer. I værste fald kan tabet af omsætning til udlandet medføre, at den tilbageværende handel i Danmark ikke kan medvirke til at finansiere en infrastruktur, der kan understøtte omsætning og afvikling i alle - også de mindre - aktie- og obligationsserier. En sådan udvikling vil være særdeles uheldig, idet den vil kunne forringe finansieringsmulighederne for boligejere og de mange mindre og mellemstore danske virksomheder, der ikke har praktisk mulighed for at hente kapital i udlandet. Derfor vil en sådan udvikling være et markant tilbageslag for udviklingen af den finansielle sektor i Danmark og for erhvervsudviklingen i øvrigt, der er afhængig af, at der her i landet findes gode muligheder for fremmed- og egenkapitaltilførsel over værdipapirmarkederne, herunder aktiefinansiering og finansiering af ejendomsmarkedet. Markedets gennemsigtighed vil kunne blive reduceret for både internationalt og ikke internationalt handlede papirer. For de internationalt handlede papirer vil prisdannelsen kunne flytte til udlandet, hvor handelen med obligationer i eksempelvis brokersystemer m.v. ikke er gennemsigtig. For de nationalt handlede papirer vil fraværet af en betryggende infrastruktur for værdipapirhandelen ligeledes kunne betyde reduktion i niveauet for gennemsigtigheden. På baggrund af at gennemsigtighed og omsætning på det danske værdipapirmarked på denne måde vil reduceres, vil der være en risiko for, at danske og udenlandske investorer finder det danske marked uinteressant. På denne måde kan udviklingen virke selvforstærkende. En sådan tendens vil også kunne forstærkes, hvis udsteders oplysningsforpligtigelser og kravene til markedets gennemsigtighed afviger for meget fra forholdene i andre lande. Derfor er det vigtigt, at reguleringen af disse forhold afstemmes i forhold til den internationale konkurrencesituation, på en måde så det danske værdipapirmarked er af reel interesse for markedsdeltagerne, herunder investorerne. 15

16 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅL OG MIDLER I BØRSREFORMEN På den baggrund er det Børsudvalgets holdning, at der må foretages dybtgående ændringer med henblik på at sikre det danske værdipapirmarkeds fremtid Børsudvalgets kommissorium og målsætningerne for en børsreform Det fremgår af udvalgets kommissorium, at formålet med børsreformen er 1) at fremtidssikre børslovgivningen, 2) at sikre større indflydelse og ansvarlighed for interessenterne over for børsen og børshandlens virkemåde, 3) at give bedre muligheder for en effektivitetsbaseret udvikling, og 4) at implementere EU-direktiverne om investeringsservice og kapitalkrav. I de følgende afsnit redegøres for udvalgets vurdering og udmøntning af kommissoriet og udvalgets overordnede syn på målsætningerne og de midler, der bør tages i anvendelse for at sikre gennemførelse af disse målsætninger Effektive værdipapirmarkeder Effektive værdipapirmarkeder er af stor betydning for kapitalformidlingen i samfundet både for formidlingen af egenkapital og fremmedkapital, samt for virksomheder, boligejere og investorer. Værdipapirmarkederne kan opdeles i primærmarkedet, hvor udstedere emitterer værdipapirer, sekundærmarkedet, hvor værdipapirerne handles, og endelig derivatmarkedet, som vedrører handel med afledede produkter, og som giver investor bedre muligheder for afdække risici. Alle disse markeder skal fungere i en sammenhæng og i sammenhæng med afviklings- og clearingsystemerne for, at handlen med værdipapirer på det enkelte delmarked foregår effektivt. Det er de handelsberettigedes opgave at sikre den bedst mulige gennemførelse af handler på disse markeder. En forudsætning for opnåelse af effektive markeder er, at der foregår en stadig omsætning og kursfastsættelse i markedet, samt at der eksisterer en effektiv konkurrencesituation mellem de handelsbe- 16

17 BØRSUDVALGET rettigede med en ligelig adgang til markedet og ligelig behandling i øvrigt. En effektiv konkurrence minimerer forskellen mellem markedets købs- og salgskurser, hvorfor både udstedere og investorer har fordel af en effektiv konkurrencesituation Værdipapirmarkedets fremtid Børsreformen skal sikre rammerne for, at det danske værdipapirmarked fremover fortsat kan udgøre en effektiv finansieringskilde for erhvervslivet og ejendomsmarkedet, et effektivt og sikkert miljø for placering af dansk opsparing og et center for prisdannelsen på centrale danske værdipapirer. Det er børsreformens overordnede målsætning, at der bevares et værdipapirmarked i København, der kan fastholde og videreudvikle en markedsinfrastruktur, som kan betjene investorer og låntagere og formidle kapital mindst lige så effektivt som i andre lande. Markedet skal kunne betjene både store og små udbydere og efterspørgere. Markedet skal kunne tilbyde en bred vifte af værdipapirer og tilhørende finansielle tjenesteydelser, således at København kan opfylde differentierede og sofistikerede krav hos privatkunder, professionelle investorer og udstedere af værdipapirer. Markedet skal endvidere fungere på en sådan måde, at den egentlige eller væsentligste prisdannelse på danske børsnoterede værdipapirer fortsat finder sted i Danmark. På trods af den moderne telekommunikations muligheder for at handle værdipapirer og modtage handelsinformation pr. distance vil en fastholdelse af den egentlige markedsplads i København også spille en rolle med henblik på at sikre en hurtig og præcis information om bevægelserne i markedet til handelsberettigede, investorer, udstedere og myndigheder. En bevarelse af København som center for prisdannelsen på danske værdipapirer er afgørende for at sikre effektive finansieringsmuligheder for danske udstedere af værdipapirer, herunder særligt de mindre og mellemstore virksomheder samt for ejendomsmarkedet. Endvidere er det af basal interesse for danske udstedere, at der findes et dansk marked for emission af værdipapirer. Opfyldelse af disse målsætninger forudsætter, at de handelsberettigede aktivt og engageret skaber og opretholder et effektivt marked. Herudover bør den indtjening og beskæftigelse, der er knyttet til udstedelse og omsætning af samt investering i værdipapirer og 17

18 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅL OG MIDLER I BØRSREFORMEN tilknyttede tjenesteydelser, i så vidt omfang som muligt fastholdes i Danmark og gerne udbygges i fremtiden. I lyset af den internationale udvikling må det kræves, at det danske værdipapirmarkeds konkurrenceevne forbedres. Når den moderne teknologi og frie kapitalbevægelser indebærer, at handlen uden nævneværdige omkostninger kan føres til udlandet, stiller det meget store krav til værdipapirmarkedets internationale konkurrencedygtighed at fastholde en stor handel i København. Det danske værdipapirmarked har i et vist omfang været i stand til at imødegå den internationale konkurrence, bl.a. gennem etablering af elektrobroker-systemet, der har ført en del af handelen, der tidligere foregik via London-brokere, tilbage til København. Likviditet er en afgørende konkurrenceparameter. Likviditet giver skarpe priser og løbende markedsvurdering af værdipapiret. Desuden bedres muligheden for at gøre store handler uden at påvirke prisdannelsen. En øget konkurrenceevne skal bl.a. tilvejebringes ved, at de overordnede strukturer tilrettelægges, så markedet selv får ansvaret og muligheden for at tilvejebringe den bedst mulige prisdannelse, likviditet og afvikling via en hensigtsmæssig indretning af markedets institutioner. Det danske værdipapirmarked skal udnytte sine komparative fordele. Et teknisk velfungerende handels-, afviklings- og clearingsystemer - et stort og likvidt obligationsmarked - en betryggende gennemsigtighed, lave driftsomkostninger samt et velfungerende enhedstilsyn. En effektiv betjening af investorer, låntagere og virksomheder kræver smidige handels- og informationssystemer, som tager højde for de handelsformer, der kan være på forskellige områder. Disse forskellige handels- og informationssystemer skal løbende tilpasses den markedsmæssige og teknologiske udvikling og konkurrencen fra børser og i særdeleshed handelssystemer i andre lande. Formålet med handelssystemerne er at sammenføre udbud og efterspørgsel i markedet på en effektiv, smidig og redelig måde. 18

19 BØRSUDVALGET Anvendelse af handelssystemerne bør indebære, at det for den enkelte papirtype opnås, at markedets søgeomkostninger reduceres mest muligt. Derfor bør handelssystemerne sikre en handelsmæssig effektivitet og gennemsigtighed i markedet, der er så høj, at investorerne og de handelsberettigede ikke har incitament til at handle udenom fondsbørsens handelssystemer, herunder nødsages til at henvende sig direkte til andre handelsberettigede eller investorer for at sikre sig, at handelen gennemføres bedst muligt i markedet. Det må kræves, at myndighederne ikke pålægger markedets institutioner, de handelsberettigede, udstedere eller investorer særlige byrder, som adskiller sig markant fra vilkårene i udlandet, og som hindrer en effektiv handel med værdipapirer. En række andre lovgivningskomplekser rækker ind over værdipapirmarkedet og kan være med til at hæmme en effektivitetsbaseret udvikling i værdipapirhandelen. Det gælder både en række tekniske regler i retsplejeog konkurslovene og beskatningsreglerne, jf. kapitlerne 19 og 20. Clearing og afvikling har ikke hidtil været underkastet særskilt lovgivning. Det er her vigtigt, at der skabes og opretholdes en organisation af og en lovgivning om clearing og afvikling, der tilgodeser mulighederne for at deltage i den internationale konkurrence. Lovgivningen bør også muliggøre, at clearing- og afviklingscentraler får adgang til at tilbyde faciliteter, der letter og understøtter afviklingen. Endvidere bør lovgivningen sikre, at clearingcentraler drives på en måde, der indebærer fair konkurrence. Børsudvalget har på den baggrund fundet, at der er behov for at sikre mulighederne for en effektiv clearing og afvikling ved at tilvejebringe grundlag for, at sikkerhedsstillelse og afviklingsunderstøttende långivning kan finde sted på en smidig og omkostningsiet måde. Derfor har Børsudvalget foreslået en række ændringer i det juridiske grundlag for clearing og afvikling, jf. kapitel 20. For at nå ovenstående mål skal markedet gives de bedste muligheder for, at København fremover kan blive et regionalt, nordeuropæisk værdipapirmarked Investorbeskyttelse og gennemsigtighed Et vigtigt formål med børsreguleringen er beskyttelse af investorer og udstedere og sikring af tilliden til, at markedet fungerer på en 19

20 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MAL OG MIDLER I BØRSREFORMEN redelig måde. En betryggende investorbeskyttelse er således en forudsætning for, at markedet findes attraktivt. Den bedste investorbeskyttelse opnås, når markederne er likvide og effektive. Likvide og effektive markeder giver således de bedste muligheder for at dække investors behov for at gå ind og ud af positioner i markedet, og for at markedspriserne afspejler al tilgængelig information i markedet. Markedets regulering af gennemsigtighed bør tilpasses de konkrete handelsformer, der anvendes på de enkelte markedssegmenter og underlægges det overordnede hensyn om effektive markeder, således at gennemsigtigheden anvendes som et middel til at højne markedets effektivitet. Investorer har behov for gennemsigtighed af to årsager. For det første sætter gennemsigtighed investor i stand til at finde det bedste handelsalternativ inden der handles. For det andet har investorer et generelt behov for at kontrollere afregningskursen i forhold til markedskursen, når en handel er indgået. En velfungerende børs giver et godt grundlag for begge former for gennemsigtighed. For de mest likvide papirer med stadig omsætning og prisfastsættelse i markedet skal investorerne og udstederne sikres mulighed for en hurtig information om indgåede handler, som giver et godt billede af markedsudviklingen. For mindre likvide papirer fungerer markedet ikke altid tilstrækkeligt effektivt. Det er et generelt problem i Danmark og andre lande, at mange børsnoterede værdipapirer handles så sjældent, at det er vanskeligt at vurdere markedsprisen. Dette indebærer, at det er vanskeligere at sikre investor- og forbrugerbeskyttelsen, idet sammenligning med den senest registrerede børskurs ikke nødvendigvis er relevant. Forbrugeren eller investoren kan dog i dag forlange, at den handelsberettigede tilbyder køb eller salg over fondsbørsens handelssystemer, således at der er sikkerhed for, at handelen "går omkring" markedet. Der bør fortsat opretholdes en omfattende gennemsigtighed, og investorbeskyttelsen i København skal vedblive at være mindst lige så god som i dag. 20

21 BØRSUDVALGET På markeder som det danske, hvor der ikke er pligt til at benytte de elektroniske handelssystemer, forudsætter gennemsigtighed, at handler der udføres uden for systemerne indberettes til børsen. Det må derfor være afgørende, at markedets indberetningssystemer fungerer hensigtsmæssigt. Dette stiller krav om, at indberetningsreglerne er rimelige og kan håndteres i praksis, og at de overholdes af de indberetningspligtige eller sanktioneres. Det er afgørende for tilliden til en børs, at alle handler indberettes efter reglerne. Endelig kræver en god investorbeskyttelse en omfattende og præcis udstederinformation, en betryggende overvågning af markedet, og et effektivt forbud mod insiderhandel. Et effektivt marked forudsætter, at investorerne har tillid til, at handelen foregår på et sundt grundlag og med reelle og tilstrækkelige oplysninger. For at sikre en sådan tillid skal markedet sikres en betryggende overvågning og tilsyn og gode regler og kutymer om gennemsigtighed og god værdipapirhandelsskik. Handelen med værdipapirer skal også omfatte en hurtig, effektiv og sikker clearing, afvikling og registrering af handlerne Børsreformens overordnede virkemidler Børsreformens midler til at gennemføre målene bør i hovedtræk være: større indflydelse til interessenterne, en klar ansvars- og opgavefordeling, en reel åbning af markedet for udenlandske deltagere, og deregulering og fremtidssikring af lovgivningen. Børsreformens overordnede virkemidler skal ses i sammenhæng. På trods heraf gennemgås de enkelte elementer i det følgende Øget ansvar og indflydelse for interessenterne Effektive markeder kan ikke skabes af det offentlige, selv om et offentligt engagement i en dansk børs er af væsentlig betydning. Lovgiver bør fastlægge lovmæssige rammer, som giver interessenterne gode muligheder for at etablere, drive eller understøtte effektive markedspladser. En handlekraftig ledelse og en høj grad af respons over for markedsudviklingen er imperativer, hvis det danske værdipapirmar- 21

22 UDVALGETS OVERVEJELSER OM MÅL OG MIDLER I BØRSREFORMEN keds institutioner skal have mulighed for på længere sigt at gøre sig gældende under de konkurrenceudsatte vilkår på de internationale værdipapirmarkeder. Der stilles i markedet stigende krav, hvorfor der kan være grund til at overveje, hvordan handelens tilrettelæggelse sikres den bedst mulige styring med henblik på at opnå øget ekspertise, ansvarlighed, effektivitet og indflydelse. Inden for de fastlagte rammer er det vigtigt, at der etableres og opretholdes effektive markedsinstitutioner og handelssystemer. Grundlaget for en øget ansvarlighed fra interessenternes side over for markedets institutioner kan etableres ved at give indflydelse på markedsinstitutionerne i forhold til deltagernes indskudte kapital. Børsudvalget finder derfor, at reguleringen af værdipapirmarkedets institutioner bør lægge øget vægt på interessenternes ansvarlighed og indflydelse for markedspladsens udvikling i almindelighed og markedsinstitutionernes indretning og funktion i særdeleshed. Det er samtidig afgørende, at den øgede indflydelse og det større ansvar udmøntes på en sådan måde, at der opnås en klar ansvars- og opgavefordeling. På denne baggrund finder Børsudvalget, at det ikke længere bør være lovgivningsmæssigt fastsat, hvordan forskellige grupper af interessenter er repræsenteret i institutionernes bestyrelser og ledelser. Fremover bør det være interessenterne selv, der på almindelige markedsmæssige vilkår, kan få indflydelse i bestyrelserne for værdipapirmarkedets institutioner. Dette gælder både for kommende og eksisterende institutioner. Det fremgår dog af kapitel 21, at spørgsmålet om omdannelse af Københavns Fondsbørs tidligt blev set som en del af børsreformen, hvorfor børsudvalget har gjort sig en række overvejelser om, hvordan denne omdannelse bør foregå. Flertallet i Børsudvalget har fundet det afgørende, at de handelsberettigede som udgangspunkt får en dominerende indflydelse på den omdannede fondsbørs. Dette skyldes, at de handelsberettigede er tættest på handels- og formidlingsfunktionen i markedet, som er fondsbørsens kerneområde. Udstedere af aktier og obligationer på Københavns Fondsbørs har ligeledes fået indflydelse på driften, p.g.a. deres direkte kunderelation til fondsbørsen. Handelsberettigede og udstedere har ligeledes bidraget til opbygningen af fondsbørsens egenkapital gennem løbende noterings- og omsætningsafgifter. De handelsberettigede og 22

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 1

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 1 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 1 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Trykt hos Schultz

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel.

Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. 77 Investeringsservicedirektivet et nyt grundlag for den europæiske værdipapirhandel. Birgitte Bundgaard og Anne Reinhold Pedersen, Kapitalmarkedsafdelingen. INDLEDNING Rådet af Økonomi- og Finansministre

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Lovforslag Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Lovforslag Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Design: Iben

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

.DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW

.DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW .DSLWHOÃ.DSLWDOPDUNHGHW,ÃGHWWHÃNDSLWHOÃEHO\VHVÃGHWÃGDQVNHÃNDSLWDOPDUNHGÃÃKHUXQGHUÃE UVPDU NHGHWÃRJÃY UGLSDSLUDIYLNOLQJHQÃ2YHURUGQHWÃHUÃELOOHGHWÃDIÃGHWÃGDQVNH NDSLWDOPDUNHGÃDWÃ'DQPDUNÃLÃEHWUDJWQLQJÃDIÃVLQÃVW

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger

Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger 27. juni 2017 Handelsgennemsigtighed og muligheder for at fritage og udsætte offentliggørelse af oplysninger EU ønsker at fremme handelsgennemsigtigheden på de finansielle markeder i Europa. Med en større

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug)

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Sendt til: Ministerbetjening@ftnet.dk bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk Postboks 1140 DK-1010 København K Tlf. 45 82 15 91 Fax 45 41 15 90 e-mail daf@shareholders.dk

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked

Indberetning af transaktioner, der er gennemført med værdipapirer, som er optaget til handel på et reguleret marked Finanstilsynet Att.: Kristine Sachmann Høring om bekendtgørelse om indberetning af transaktioner med værdipapirer og bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder. Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet

Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder. Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? Nye EU-regler om handelsgennemsigtighed Finanstilsynet kan give fritagelser Målet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank og finansiering

Nyhedsbrev. Bank og finansiering Nyhedsbrev Bank og finansiering 16.08.2017 HVAD ER POTENTIALET FOR DIREKTE LÅN SOM ALTERNATIV FINANSIERINGSKILDE? 16.8.2017 Direkte lån fra institutionelle investorer har vundet indpas i visse dele af

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk)

18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) 18. december 2015 Finanstilsynet ministerbetjening@ftnet.dk (kopi til bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk) Høring vedr. forslag til ændring af lov om værdipapirhandel m.v., forslag til lov om kapitalmarkeder

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Tavshedsregler, anden beskæftigelse mv. Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner for Finanstilsynets ansatte, de ansattes mulighed for at drive selvstændig

Læs mere

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017

BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 BEK nr 386 af 18/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015

Markedsmisbrugsforordningen. EU Forum 25. marts 2015 Markedsmisbrugsforordningen EU Forum 25. marts 2015 Baggrund/Formål Revision af markedsmisbrugsdirektivet fra 2003 Forbud mod insiderhandel Forbud mod kursmanipulation Formål er at øge investorbeskyttelsen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Pantebrevsmarkedet i Danmark. Indledning

Pantebrevsmarkedet i Danmark. Indledning Finanstilsynet Pantebrevsmarkedet i Danmark Indledning På baggrund af en række artikler i dagspressen er Finanstilsynet blevet anmodet om at udarbejde en redegørelse for pantebrevsmarkedet i Danmark, herunder

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

2. Godkendelse af indskud af alle selskabets aktiver og passiver i afdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed - CVR nr.

2. Godkendelse af indskud af alle selskabets aktiver og passiver i afdelinger i Kapitalforeningen Investering & Tryghed - CVR nr. Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelserne i I&T Obligationer A/S (CVR. Nr. 26 93 24 67), I&T Alternativer A/S (CVR. Nr. 28 33 17 89), I&T Balance A/S (CVR. Nr. 27 38 07 51), I&T Aktier A/S (CVR.

Læs mere

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Agenda og budskaber Globalisering og teknologisk udvikling vil påvirke sektoren i stort omfang de

Læs mere