Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond"

Transkript

1 Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond MÅLETEKNISK MEDDELELSE Oversigt over krav til måleanlæg på tankvogne, ramper, tankbåde etc. MM maj 2004 side 1 af Indledning 1.1 Formål 1 ) Volumenmålere, supplerende udstyr til volumenmålere og måleanlæg, der anvendes til måling af volumen af væsker med undtagelse af vand, og hvor betaling erlægges på grundlag af målingen, skal opfylde de krav der er fastsat i bekendtgørelse nr af og i de måletekniske forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser. Formålet med denne Måletekniske Meddelelse er at give en samlet beskrivelse af de retningslinier som, i henhold til nedennævnte bestemmelser, herunder måletekniske forskrifter, er gældende for måleanlæg. Denne Måletekniske Meddelelse indeholder henvisninger til relevante MDIR og Måletekniske Meddelelser, såvel som uddybning og tolkning af disse. Den gælder for måleanlæg typegodkendt efter Gamle Danske tekniske bestemmelser (MDIR , udg.1, bilag a pkt. 4) og for reverifikation af måleanlæg typegodkendt efter EØF-bestemmelser (MDIR og MDIR ). METROLOGI Dyregårdsvej 5B 2740 Skovlunde Tlf Fax CVR-nr For førstegangsverifikation af måleanlæg typegodkendt efter EØFbestemmelser, henvises til MDIR og MDIR For måleanlæg typegodkendt efter OIML s tekniske bestemmelser henvises til OIML R Nationalt danske typegodkendte målere/måleanlægs anvendelse i relation til deres typegodkendelse / verifikation 2 ) For at kunne anvendes til udmåling i salgsøjemed, skal et måleanlæg enten være opbygget som et komplet typegodkendt og verificeret måleanlæg (indeholdende beskrivelse af måleanlæggets fulde konstruktion) eller, en typegodkendt og verificeret måler (indeholdende beskrivelse af måleorgan og visning) indbygget i et ikke typegodkendt måleanlæg 1 ) pkt. 1.1 MDIR , MDIR , MDIR , MDIR , MDIR , MDIR , MDIR , MDIR , MDIR , MDIR , bekendtgørelse nr af 15. december MM115 og MM ) pkt. 1.2 MDIR , MDIR , pkt. 2, MDIR , pkt. 3, MDIR

2 2/11 (f.eks. tankvogne, rampemålere og tankbåde), hvis konstruktion opfylder gældende bestemmelser. Endvidere gælder at måleanlæg kun må anvendes inden for de grænser, der fremgår af gældende regelsæt (overordnede rammer, herunder typeprøvningsog verifikationskrav) typegodkendelsesattesten (rammer for det enkelte måleanlægs anvendelse i legal metrologisk sammenhæng) verifikationsskiltet (angivelse af det enkelte måleanlægs aktuelle betingelser) Af praktiske årsager kan der på verifikationsskiltet være angivet en begrænsning af måleanlæggets anvendelse i forhold til det måleanlægget er godkendt til i henhold til typegodkendelsesattesten. Måleanlægget typegodkendes på baggrund af en typeprøvningsrapport, der dokumenterer måleanlæggets opfyldelse af krav stillet i regelsættet. Ansøgning om typegodkendelse er beskrevet i MDIR Måleanlæggets anvendelse 2.1 Godkendt Produkt 3 ) Måleanlægget må kun anvendes med det eller de produkter, det er typegodkendt til (fremgår af typegodkendelsesattesten og verifikationsskilt). Måleanlæggets godkendte viskositetsområde skal fremgå af typegodkendelsesattest og verifikationsskilt. For benzin, petroleum og gasolie (herunder diesel) er karakteristika angivelserne B, P eller G tilstrækkelig. For andre væsker, som ikke hører under før nævnte kategorier, angives viskositetsområde. (Se også pkt. 2.2 Krav til produkt ved verifikation ) 2.2 Krav til produkt ved verifikation Når der i det følgende er anført ordet verifikation gælder det både førstegangs verifikation og reverifikation. (EØF-typegodkendte måleanlæg førstegangs verificeres i henhold til MDIR og MDIR ) Måleanlæggets måler skal som hovedregel verificeres monteret i måleanlægget under de temperatur, væskeviskositet og trykforhold, den anvendes ved Tryk 3 pkt 2.1 MDIR , udg. 1 bilag a , MDIR udg.2 pkt. 6 pkt MDIR , pkt pkt MDIR , udg. 2 pkt. 7, MDIR , bilag 1, pkt , MDIR , udg. 1 bilag a

3 3/11 Måleanlægget skal som hovedregel verificeres i det trykområde, den anvendes ved. Når pumpemåler har høj - og lavtryks funktion, prøves begge funktioner ved verifikation Væskeviskositet Måleanlægget skal som hovedregel verificeres med det produkt den anvendes til, fx Benzin (B), Petroleum (P), og Gasolie (G), smørolie (SMO, med viskositets angivelse). Måleanlæg verificeret med (B), (P) eller (G) kan dog, såfremt typegodkendelsesattesten beskriver det, anvendes til både (B), (P) og/eller (G). Måleanlæg, som anvendes til smøreolie, skal verificeres med smørolie (Godkendt viskositetsinterval skal fremgå af verifikationsskilt og typegodkendelsesattest.) Temperatur Ved verifikation skal måleanlægget overholde tolerance krav i det temperaturområde, den er typegodkendt i. Verifikation med én væsketemperatur, i området fra 10 0 C til C, er tilstrækkelig for anvendelse i hele temperaturområdet 10 0 C til C. 3. Legale måledata 3.1 Qmax, Qmin og MVU (Mindste Verificerede Udmåling) 4 ) Måleanlæg skal overholde normale tolerancekrav ved alle volumenstrømme i området Qmax til Qmin ved hvert af måleanlæggets mulige funktionsvalg. Eventuelle specielle forhold (tolerancer) beskrives i typegodkendelsesattesten Qmax Måleanlægget skal som hovedregel overholde krav til den maksimale volumengennemstrømning (Qmax), som er anført i typegodkendelsesattest og på verifikationsskilt. Ved førstegangsverifikation skal måleanlægget kunne opnå denne kapacitet ± 10%. Ved reverifikation skal måleanlægget kunne opnå den kapacitet, som er anført på verifikationsskiltet indenfor området + 10% til 50 %. Målere monteret i måleanlæg, som på grund af måleanlæggets konstruktion ikke lever op til disse krav, kan verificeres med reducerede krav i henhold til MM.180 eller efterfølgende MM, såfremt måleren lever op til de betingelser, som er beskrevet i MM.180 eller efterfølgende MM Qmin Mindste volumengennemstrømning er anført i typegodkendelsesattest og på verifikationsskilt. 4 ) pkt.3.1 MDIR , Bilag a pkt , MDIR , Bilag a pkt , MDIR , Bilag a pkt , MDIR , Bilag a pkt , MDIR pkt. 5, MDIR , udg.4 pkt. 5.1, MDIR , udg.4 pkt. 5.2, MDIR , udg.4 pkt. 5.3, MDIR , udg.2, kap.i, pkt. 5, MDIR , udg.2, kap.i, pkt.4, MDIR , udg.2 pkt , MM 115 eller efterfølgende MM,

4 4/ MVU Mindste Verificerede Udmåling er anført i typegodkendelsesattest og på verifikationsskilt. 3.2 Verifikations tolerancer 5 ) Med mindre andet er nævnt i pågældende måleanlægs typegodkendelses attest skal måleren monteret i måleanlægget generelt overholde en tolerance på ± 0,5 %. 4. Verifikationsbestemmelser 4.1.Verifikation 6 ) Ved verifikation forstås de operationer, som omfatter undersøgelse og mærkning/plombering og udstedelse af en attest, og som konstaterer og bekræfter, at måleanlægget opfylder samtlige forskriftsmæssige krav, herunder måletolerancen. Der skelnes mellem førstegangsverifikation og reverifikation. Måleanlægget skal være verificeret, før måleanlægget lovligt kan tages i brug til afregningsformål Førstegangsverifikation Ved førstegangsverifikation forstås verifikation af et måleanlæg, som ikke har været verificeret før. Et tidligere verificeret måleanlæg, der ændres som beskrevet i anden tillægsgodkendelse eller anden typegodkendelse, skal som hovedregel førstegangsverificeres. Førstegangsverifikation skal udføres før måleanlægget lovligt kan tages i brug til afregningsformål Reverifikation Ved reverifikation forstås verifikation, som følger efter førstegangsverifikation. Reverifikation skal foretages efter gældende bestemmelser om periodisk reverifikation. Endvidere skal reverifikation foretages såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed. 4.2 Påskrifter Verifikationsskilt Verifikationsskilt skal som minimum indeholde oplysning om; Produkt (F.eks. B, P,G), systembetegnelse, TS-nr., Fabr. Nr., Qmax, Qmin og Mindste Verificerede Volumen. (Se også pkt. 2.2) Verifikationsmærkat Verifikationsmærkaten angiver verifikationens gyldighedsperiode. Er angivelsen på verifikationsmærkaten overskredet er måleren/måleanlægget ikke længere lovligt til brug i salgs øjemed. 5 ) pkt. 3.2 MDIR , pkt. 6 6 ) pkt. 4.1 MDIR , udg. 4, pkt. 2

5 5/ Plombering (Forsegling) 7 ) Måleanlægget skal være plomberet på alle dele, som ikke er beskyttet på anden måde mod påvirkning af måleresultatet henholdsvis målenøjagtigheden. Plomberingen skal være udført i henhold til måleanlæggets typegodkendelsesattest. Plombering kan i typegodkendelsen være beskrevet udført som mekanisk plombering (med fast plombe og tråd eller sikringsmærkat, med bemyndigelsesnummer) eller som elektronisk plombering med kode eller nøgle, hvor adgang kun er mulig for autoriseret personel (ved autoriseret personel forstås personel fra bemyndiget verifikationslaboratorium), og hvor indgriben registreres og gemmes i mindst 2 år. Ethvert indgreb eller brud af en plombering med såvel plombe og tråd, sikringsmærkat eller elektronisk sikring, anmeldes til et bemyndiget verifikationslaboratorium. 5. Konstruktion 8 ) Volumenmåleanlæggets (herunder volumenmålerens) konstruktion og fremstilling skal være af en sådan art, at volumenmåleanlægget bevarer sine metrologiske kvaliteter, når det anvendes og installeres korrekt, og når det anvendes i det miljø, som det er bestemt for. Udmålingen og visningen af væskemængden må ikke kunne påvirkes af ude fra kommende påvirkninger, således at det giver anledning til fejl. Måleanlægget skal være udformet på en sådan måde, at den fastsatte måletekniske kontrol hurtigt lader sig udføre. Måleanlægget (evt. måleren) skal være beskrevet i en dokumentation (typegodkendelsesattest) omfattende komponentliste og beskrivelse af funktion og konstruktion for alle indgående komponenter (inklusiv software og hardware). I typegodkendelsesattester for måleanlæg er måleanlæggets fulde konstruktion almindeligvis beskrevet med angivelse af data for alle delkomponenter med indflydelse på udmålingen (f.eks. pumpe, filter, luftudskiller, måler/tælleværk og udleveringssteder). Måleanlæggets konstruktion må almindeligvis ikke afvige fra denne beskrivelse. I typegodkendelsesattester for målere er almindeligvis kun beskrevet data for måler/tælleværk (evt. luftudskiller). Nedenstående beskrives de konstruktionskrav, som generelt er gældende for et måleanlæg, idet typegodkendelsesattestens konstruktionsbeskrivelse for måleanlægget skal følges. Nedenstående krav til konstruktion er derfor specielt relevante for måleanlæg, hvor kun måleren er beskrevet i typegodkendelsesattesten. 7 ) pkt. 4.3 MDIR ,udg.1 pkt.4.2.7, MDIR , udg. 4 pkt. 3.3, Bekendtgørelse nr kap stk. 3 8 ) pkt. 5 MDIR ,udg.1 bilag a, pkt. 4.1

6 6/ Visning (tælleværksvisning, udskrift eller lagring) 9 ) En visning er en præsentation af et måleresultat, foretaget som løbende visning under udmåling eller visning efter endt udmåling. En primær visning er en visning som er under legal metrologisk kontrol. En sekundær visning er en visning som ikke er under legal metrologisk kontrol, og som alene er vejledende for brugeren. Der må i et måleanlæg ikke være tvivl, om en visning er primær eller sekundær. Et måleanlæg skal have mindst ét tælleværk med primær visning. Et måleanlæg kan have flere samtidige visninger til samme måling. Er der visninger af udmålt mængde, som ikke er en del af det typegodkendte system, skal der på verifikationsskilt eller tælleværkets dækplader, angives hvilke visninger der er omfattet af verifikation. F.eks. med påskriften: Verifikationen gælder kun detaillitertælleren. Visningerne kan være udstyret med forskellige skalaer, men mindste verificerede volumen skal være den samme og fastsættes efter den skala, der giver den største værdi for denne leverance Tælleværk (Display) 10 ) Volumentælleværk Et tælleværk viser løbende et måleresultat. Et tælleværk kan være mekanisk eller elektronisk. Tælleværket skal kontinuert og synkront registrere den gennem måleren strømmende væske. Tælleværket skal registrere den udmålte væskemængde i m 3 eller i liter, mangefold af 10 liter (decaliter) eller mangefold af 1/10 liter (deciliter). Aflæsning af tælleværket skal kunne foretages sikkert, enkelt og entydigt. Tælleværker som anvendes til salg må ikke kunne stilles frem til en større værdi. Tælleværker som anvendes til køb må ikke kunne stilles tilbage til en lavere værdi. Tælleværket må ikke kunne nulstilles under udmåling. For diskontinuerte tælleværker gælder, at de skal vise entydigt 0 (nul) efter nulstilling. For kontinuerte tælleværker skal en eventuel afvigelse fra 0 (nul) overholde en tolerance på højest ½ af tolerancen for Mindste Verificerede Volumen. En femtedel af det volumen, der svarer til afstanden mellem to becifrede delestreger må ikke overskrides Pristælleværk 11 ) Tælleværket kan foruden volumenvisning, have pris og dagsprisvisning. Prisvisning og volumenvisning må ikke kunne forveksles. Hvis prisvisning og volumenvisning er en del af de legale måledata, skal dette fremgå af måleanlæggets typegodkendelsesattest. Hvis prisvisning og 9 ) pkt. 5.1 MDIR , udg.1 bilag a pkt , MDIR , udg.1 bilag a pkt , MDIR pkt. 4.2 (sidste linie), MDIR pkt (verifikation), MDIR pkt , MDIR Kap III. MDIR , udg.1 bilag a pkt pkt MDIR , udg.1 bilag a pkt , MDIR , udg.1 bilag a pkt , MDIR pkt. 4.2, MDIR pkt (verifikation), MDIR pkt , MDIR pkt , MDIR Kap III. 11 pkt MDIR , udg. 4, pkt. 5.17, MDIR , pkt. 4.9

7 7/11 volumenvisning ikke er en del af de legale måledata, skal der på verifikationsskilt eller på tælleværkets dækplader findes påskriften; Verifikationen gælder ikke prisudregning, eller tekst med tilsvarende mening Printer/stempler 12 ) En printer/stempler er ikke et tælleværk. En printer/stempler udskriver et måleresultat når udmålingen er foretaget. En printer/stempler kan være mekanisk eller elektronisk. Det stemplede eller printede resultat kan kun være en del af de legale data, såfremt måleanlæggets typegodkendelsesattest beskriver dette. Såfremt måleanlæggets typegodkendelse beskriver printudskrift som en del af de legale måledata, skal printerens udskrift overholde samme tolerance krav som tælleværket. Såfremt det stemplede eller printede resultat er en del af de legale måledata, skal det tydeligt fremgå af udskriften, hvilke angivelser der er en del af de legale måledata. Har måleanlægget printer eller stemplingsanordning, der ikke tilfredsstiller de gældende bestemmelser (herunder beskrivelse i typegodkendelse), skal der på verifikationsskilt eller på tælleværkets dækplader findes påskriften: Verifikationen gælder ikke stemplingsanordningen/printudskrift., eller tekst med tilsvarende mening Lagringsenhed En lagringsenhed lagrer et måleresultat, når udmålingen er foretaget. Når lagringen er underlagt legal metrologisk kontrol kan lagringsenheden, når den er tilknyttet en printer, være grundlag for korrekt (legal metrologisk) printudskrift. Det skal fremgå af måleanlæggets typegodkendelse, hvis lagringsenheden er en del af de legale måledata Forindstillings anordninger 13 ) Tælleværket kan være tilknyttet en forindstillings anordning Krav til visninger underlagt legal metrologisk kontrol 14 For målere/måleanlæg med flere visninger, skal hver enkelt visning overholde gældende krav til verifikations tolerance. Desuden skal følgende tolerancer overholdes, når visningerne sammenlignes 2 og 2. Diskontinuerte tælleværkers visning skal være identisk ens. Kontinuerte tælleværker må indbyrdes vise en forskel, som højst er lig med tolerancen for mindste verificerede volumen. Kontinuerte og diskontinuerte tælleværker må indbyrdes vise en forskel som højst er lig med tolerancen for mindste verificerede volumen. 12 pkt MDIR bilag a pkt , MDIR bilag a pkt , MDIR bilag a pkt , MDIR pkt. 4.2, MDIR pkt (verifikation), MDIR pkt , MDIR Kap III. 13 ) pkt MDIR , udg.1 bilag a pkt ) pkt MDIR pkt. 4.2, MDIR pkt (verifikation), MDIR pkt , MDIR Kap III.

8 8/11 Visning af lagret værdi eller stemplet/printet udskrift, regnes som diskontinuerte tælleværker. Visningernes skalaer må ikke afvige mere indbyrdes end tolerancen for Mindste Verificerede Volumen. 5.3 Pumpe Måleanlægget kan være forsynet fra pumpe eller med væskefald direkte fra tankrum. I begge tilfælde gælder, at krav til volumengennemstrømning i henhold til målerens typegodkendelsesattest skal overholdes. 5.4 Filter 15 ) Måleanlægget skal foran måleren være forsynet med tilstrækkeligt effektive midler til opfangning af urenheder i væsken. 5.5 Luftudskiller 16 ) Måleanlæg skal i almindelighed være udstyret med luftudskillere, luftdetektorer e.lign., som tilstrækkeligt effektivt hindrer luft gennem måleren. Luftudskillerens afluftningsrør må ikke blokeres eller på anden måde hindres i at kunne fungere. Luftudskiller eller luftdetektor skal sikre, at enhver måling, såvel ved delvis som total tømning af hele rum, udføres korrekt. I måleanlæg, hvor der under driften kan indtræde tilbageløb af væsken (f.eks. ved standsning af fødepumpen), skal der mellem luftudskiller og måleorgan være anbragt en kontraventil. Måleanlæg forlanges i almindelighed forsynet med synsglas eller tilsvarende anordning. Et synsglas eller en tilsvarende anordning skal være således konstrueret og placeret, at eventuel luft- eller gasbobler i væsken efter udmåling, let kan opdages. Er måleren forsynet med synsglas, skal der umiddelbart ved dette findes et skilt med påskriften: Glasset skal være fyldt 5.6 Måler 17 ) Måleren skal som minimum bestå af måleorgan, reguleringsanordning og mindst én primær visning i form af et tælleværk. Måleorganet skal, som beskrevet i målerens typegodkendelse, kunne reguleres mekanisk og/eller elektronisk, således at målerens eventuelle målefejl kan reguleres Korrektion og konvertering Korrektion Måleren kan, hvis beskrevet i målerens typegodkendelse, have en anordning forbundet til eller monteret i måleren, som automatisk udfører volumenkor- 15 ) pkt. 5.4 MDIR ,udg.1 bilag a, pkt )pkt. 5.5 MDIR ,udg.1 bilag a, pkt , MDIR ,udg.1 bilag a, pkt , MDIR ,udg.1 bilag a, pkt , MDIR ,udg.1 bilag a, pkt ) pkt. 5.6 MDIR ,udg.1 bilag a, pkt. 4.2

9 9/11 rektion ved aktuel måling under hensyntagen til væskens volumengennemstrømning, og/eller væskens karakteristika (viskositet, densitet, temperatur og tryk). Specielle verifikations betingelser vil da fremgå af målerens typegodkendelsesattest Konvertering Måleren kan, hvis beskrevet i målerens typegodkendelse, have en anordning forbundet til eller monteret i måleren, som automatisk udfører volumenkonvertering ved aktuel måling til reference betingelser, under hensyntagen til væskens karakteristika (viskositet, densitet, temperatur og tryk). Specielle verifikations betingelser vil da fremgå af målerens typegodkendelse. 5.7 Udleveringssteder 18 ) Udleveringsledningen fra måler til udleveringspunkt skal være indrettet således, at udleveret væskemængde svarer til registreret væskemængde indenfor vedtagne tolerancekrav. Afgreninger på udleveringsledning kan tillades, når der ved hjælp af f.eks. tregangshaner eller ventilsystemer kun kan udleveres væske ét sted ad gangen. Udleveringsledningen skal i tilstrækkelig grad være forsynet med kontraventiler til hindring af eventuelt tilbageløb og indtrængning af luft. Måleren skal have et entydigt overføringspunkt efter måleren. Ved verifikation prøves måleren i henhold til Verifikationsbestemmelser i målerens typegodkendelsesattest, ved alle målerens mulige funktionsvalg, herunder forskellige slangestørrelser, i henhold til MDIR udg.2 pkt og I måleanlæg med to eller flere ens dimensionerede udleveringer (samme volumenstrøm), afprøves den ene udlevering på normal vis i henhold til MDIR udg.2 pkt og og de øvrige i henhold til MDIR udg.2 pkt og Udleveringsslanger 19 ) Måleanlægget kan have to systemer for slangeudlevering. Fuld slange med pistol eller anden lukkeanordning, med overføringspunkt for enden af slangen, eller tom slange med lukkeanordning og overføringspunkt mellem måleren og slangeudleveringen. Ved slange forstås også efter måleren, fast rørsystem. For slange udlevering med tom slange skal udleveringssystemet have en anordning ( snøfte ventil eller lignende system), som sikrer at udleveringsslangen ved endt udmåling, tømmes helt. Er måleren bestemt til måling med tom slange, skal den være forsynet med et særligt skilt med påskriften: Den i slangen værende væske tilhører køberen 5.8 Anden afgrening 18 pkt. 5.7 MDIR , udg. 1 bilag a , MDIR , udg. 1 bilag a , MDIR udg.2 pkt pkt MDIR , udg. 1 bilag a

10 10/11 Følgende afgreninger på udleveringsledningen er tilladt efter nedenstående retningslinier Afluftningsanordninger Afluftningsanordninger til brug ved tømning af udleveringsslange for faldstrømsmålere efter endt udmåling skal, hvis denne er monteret med slangeretur til tankrum, være monteret således, at luftindtag ligger højere end højest mulige væskestand i tankrum. Afluftningsanordninger, som ender i snøfteventil uden slangeafgrening, skal have kontraventil. Afluftningsanordninger må ikke være monteret med lukkeventil Modtryksventil (Back-pressure valve) Back-pressure valve til ventillukning af udleveringsslange ved luft i luftudskilleren, skal være monteret med kontraventil på slange afgrening fra luftudskiller Doseringsanlæg Doseringsanlæg til fx additiv og farvedosering monteret på målerens udleveringssystem efter måleren, skal være beskrevet i målerens typegodkendelsesattest eller, for tankvogne, opfylde Den Danske Akkrediterings og Metrologifonds måletekniske meddelelse Opfyldelse af Den Danske Akkrediterings og Metrologifonds bestemmelser for måling af olieprodukter i forbindelse med påbygning af doseringsanlæg på tankvogns måleanlæg og ramper (MM.187 eller efterfølgende MM). 6. Installation For visse volumenmåleanlæg kan der være specielle krav til installation af måleren eller hele måleanlægget, som afviger fra de generelle krav. De specielle installationskrav er som regel beskrevet i pågældende målers/måleanlægs typegodkendelsesattest, og skal derfor følges. Hvor der i typegodkendelsen eller måletekniske meddelelser ikke er beskrevet specielle krav til installation, gælder de generelle krav Nedenfor er nævnt eksempler på de mest forekommende af sådanne typer måler/måleanlæg 6.1 Øl/vin målere Målere monteret i fast installation (f.eks. pipeline) med krav til væskegennemstrømning og mulighed for flere samtidige udleveringer. Desuden målere monteret på mobile anlæg. 6.2 Mælkemålere Målere monteret i stationære eller mobile anlæg (tankvognsanlæg). Typegodkendelsesattestens specielle krav til fx rør dimension, luftudskillere og evt. konstant-niveau-tank skal følges. 6.3 Genindvindingsmålere

11 11/11 Målere godkendt som enkelt målere, eller 2 målere i kombination med krav til indbyrdes visningsfejl. På målernes afgangsside kan være tilladt afgrening til kalibreringsformål. 6.4 Temperaturkompenserede målere (ATC-målere) Målere med mulighed for temperaturkompenseret visning. Målerens termoføler skal være placeret i eller umiddelbart i forbindelse med måleren. Termoføleren skal kunne fjernes fra væskestrømmen med henblik på verifikation. 6.5 Mobile lufthavnsmåleanlæg (Dispensere) Mulighed for flere samtidige udleveringer. Mulighed for prøveudtag (væskeanalyse) efter udmåling. Måleanlæg monteret i tankvogne med egen produkt tank eller måleanlæg monteret i dispenservogne, hvor målerens tilgangs rør/slange kobles på pipeline på brugs stedet. 6.5 Turbinemålere, magnetisk induktive målere og andre ikke PD målere Målenøjagtigheden for denne type målere hænger nøje sammen med ensretning af væskens gennemstrømning (flowprofil) gennem måleren. Der vil derfor almindeligvis for denne type måleanlæg være større krav til installationen, både før og efter (op- og nedstrøms) måleren, herunder dimensioner af rørføringer før og efter måleren, (rørlængder, rørdiametre) afstande til og retning af bøjninger og vinkler (f.eks. større afstand imellem måleren og 2 bøjninger i 2 planer end imellem måleren og 2 bøjninger i 1 plan), afstande imellem måler og ventiler. udformningen af reduktioner. dimensioner af strålerettere (flowstraightner)

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 370 MÅLEANLÆG. Producenter af mælketankvogne o.lign. Ingen typeangivelse.

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 370 MÅLEANLÆG. Producenter af mælketankvogne o.lign. Ingen typeangivelse. Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3717 1 2006-10-27 Gyldig til: 2016-10-29 MÅLEANLÆG Producent Ansøger Art Type Formål og omfang Anvendelse Producenter

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008

2016-10-29 Systembetegnelse: TS 22.36 008 Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Nr.: Udgave: Dato: 08-3516 1 2006-02-15 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt iht. bekendtgørelse nr. 1144 af 15. december 2003

Læs mere

Systembetegnelse: IV 166 s MÅLEANLÆG. Maksimum

Systembetegnelse: IV 166 s MÅLEANLÆG. Maksimum Erhvervsfremme Styrelsen Erhvervsministeriet Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 46 60 00 Fax 35 46 60 01 E-post efs@efs.dk www.efs.dk 9. TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST 1983-743/000-37

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 2 (erstatter

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T. Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG. Tankvogn med niveaumåling (Dip Stick)

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T. Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG. Tankvogn med niveaumåling (Dip Stick) T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Dato: 2014-04-23 Udgave 2 Gyldig til 2016-04-23 Systembetegnelse: TS 22.48-002 MÅLEANLÆG Producent måleanlæg Ansøger Art Type Anvendelse DEZIDATA GmbH, Industriestr.

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1 *

Læs mere

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 367 cs MÅLEANLÆG. Smith Meter GmbH, F.A.Senning GmbH, Tyskland. FMC F.A.Senning GmbH, Tyskland.

2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 367 cs MÅLEANLÆG. Smith Meter GmbH, F.A.Senning GmbH, Tyskland. FMC F.A.Senning GmbH, Tyskland. Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: 1 * Dato: 2006-10-31 Gyldig til: 2016-10-29 MÅLEANLÆG Producent Ansøger Art Type Anvendelse Godkendelsesgrundlag Smith Meter GmbH,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf. 35 46 60 00, Fax 35 46 60 01, E-post ebst@ebst.dk, www.ebst.dk Nr.: 2002-7053-1722 * TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave:

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Udgave: 2 (erstatter 1. udgave af 2009-06-09) Dato: 3. marts 2011 Gyldig til: 2019-06-09 Systembetegnelse: TS 24.65. 001 AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Producent Tunaylar Baskül San.

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 7, 00 København Ø Tlf.: 00 Fax: 0 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk Nr.: 00-70-9 * TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Udg. 4 Nr.

Læs mere

Gyldig til: Systembetegnelse: TS

Gyldig til: Systembetegnelse: TS Udgave nr.: 1 Udstedelsesdato: 2017-03-03 Gyldig til: 2027-03-03 Typegodkendelse er udstedt i henhold til bekendtgørelse, om måleteknisk kontrol med måleudstyr, der anvendes til kvantitativ måling af andre

Læs mere

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager

Måleteknisk Meddelelse 202. Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk Meddelelse 202 Kontrol af vandmålere i forbindelse med klager Måleteknisk meddelelse 202 Ved en klage, bør det generelt undersøges om: Måleren står stille, når der ikke er noget forbrug Et

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Udgave: 1 Dato: 2011-03-16 Gyldig til: 2013-03-16 Systembetegnelse: TS 24.65. 002 AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Producent Esit Elektronik Ltd. Sti. Ansøger Art Type Anvendelse Esit

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Kontrol og måleteknik

Kontrol og måleteknik Kontrol og måleteknik Indledning Industrialiseringen inden for træindustrien har medført et større krav til nøjagtighed, dvs. overholdelse af fastlagte mål ud fra en arbejdstegning. For at overholde disse

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG ENKELTVEJNING

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG ENKELTVEJNING Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft

Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft Måleinstrumentdirektiv (MID) trådte i kraft ultimo 2006 I Danmark: Bek 436 af 16.5.2006 + Bek 1037 af 17.10.2006 Vejledning: MDIR 03.01-01 Overgangsregler

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik, Kemisk Analyse og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf.

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Gyldig til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK

ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK ANDELSSELSKABET ELKENØRE STRANDS VANDVÆRK Kontrolsystem for vandmålere i drift. Vandværkets manual for stikprøvekontrol af vandmålere. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 1.1 Baggrund og formål 2

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2004 Gyldig til: 1. april 2008 FORCE Technology, Kvalitet og Måleteknik Tlf. 76 96 16 00 Tlf. 43 26 70 00 e-mail: vejning@force.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

Bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1)

Bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1) BEK nr 1143 af 15/12/2003 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00004. Senere ændringer

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL

SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL SMK menuen 8.1 8. SMK STATISTISK MÅLERKONTROL Rambøll SMK administrerer kravene til kontrol af vandmålere i drift. Fra d. 1. februar år 2000 skal vandværkets forbrugsmålere inddeles i partier med ensartede

Læs mere

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Gyldig til

Læs mere

Vejledning for påfyldningspladser

Vejledning for påfyldningspladser Vejledning for påfyldningspladser Baggrund Mange virksomheder, der har et transportbehov, vælger at etablere mulighed for påfyldning af egne motorkøretøjer med benzin eller dieselolie på egen grund frem

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

MÅLEANLÆG. Nedennævnte måleanlæg er herefter individuelt godkendt med systembetegnelsen IV 348. Dispenservogne med volumenvæskemålere

MÅLEANLÆG. Nedennævnte måleanlæg er herefter individuelt godkendt med systembetegnelsen IV 348. Dispenservogne med volumenvæskemålere J.nr.: 572-03-00002 Udgave: 6 (erstatter udgave 5) Dato: 26. februar 2013 2001-7053-1701 Gyldig til: 2016-10-29 Systembetegnelse: IV - 348 MÅLEANLÆG Nedennævnte måleanlæg er herefter individuelt godkendt

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology Typegodkendelse af målere Michael Møller Nielsen FORCE Technology MID omfatter følgende MI-001 vandmålere MI-002 gasmålere og volumenkonverteringsenheder MI-003 elforbrugsmålere MI-004 varmeenergimålere

Læs mere

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk

Ændringshistorik TB for DRV i henhold til EN 1279, 1. udgave, juni 2014 rev. 1, januar 2016 Dansk Opdateret 010714 Opdateret januar 2016 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279. 1. udgave, juni 2012 Tekniske bestemmelser for Rude Verifikation, DRV, i henhold til EN 1279.

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

12.4 Vand- og afløbsinstallationer

12.4 Vand- og afløbsinstallationer 12.4 Vand- og afløbsinstallationer Stk. 1. Vand- og afløbsinstallationer udformes, så de frembyder tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og sundhedsmæssig henseende. (12.4, stk. 1)

Læs mere

1. Indledning. August 2014 Side 2

1. Indledning. August 2014 Side 2 Indhold Side 1. Indledning 2 2. Vejledning til anmeldelse 3 3. Vejledning til dokumentation 3 4. Krav til nettoindhold 4 5. Tolerancer 4 6. Vejledning til mærkning 5 7. Statistik 6 8. Anvendelse af vægte

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Benzinhøjtryksrenser, 13 HK Varenr.: 90 36 628 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1158 af 07/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52104-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Stiller GPS nye krav til måleprocessen

Stiller GPS nye krav til måleprocessen Stiller GPS nye krav til måleprocessen 1 JA!!! - GPS (GPS-matrix systemet) stiller helt nye krav til måleteknikken, som ikke har eksisteret før og GPS gentager og forstærker andre gamle krav til måleteknikken

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10)

Måleteknisk vejledning om kontrolsystem for koldt- og varmtvandsmålere i drift (MV 02.36-01, udg. 10) Side 1 af 10 VEJ nr 9567 af 18/10/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 9227 af 17/10/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Dobbelt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i forbrugskorrektion

Vejledning i forbrugskorrektion Vejledning i forbrugskorrektion Fælles principper for forbrugskorrektion ved fejlbehæftet gasmåling i naturgasselskabernes distributionssystem 1. udgave November 2006 Vejledning i forbrugskorrektion Fælles

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T

T Y P E G O D K E N D E L S E S A T T E S T Udgave: 3 (erstatter 2. udgave inkl. alle tillæg) Dato: 8. juni 2012 Gyldig til: 2015-12-07 Systembetegnelse: TS 27.21. 025 Typegodkendelse og kontrolbestemmelser udstedt i henhold til 10 i Erhvervsfremme

Læs mere

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler.

Baggrund. Brugsvandsopvarmningen kan i disse tre varianter være enten med varmtvandsbeholder eller med brugsvandsveksler. Vejrkompensering hvilke krav gælder hvornår? Leon Buhl, Teknologisk Institut Baggrund Instituttet er blevet anmodet om at udarbejde et oplæg vedrørende fjernvarmeløsninger og vejrkompensering i form af

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme.

Laddomat 21. Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Lagringsenhed til fastbrændselskedler med akkumuleringstank og varmelegeme. Lagdeling* i akkumuleringstanken er en forudsætning for et nemt og velfungerende fyringsanlæg. Det

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl

Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Installationskrav og brugsvandsanlæg tilbagestrømning og forurening af drikkevand Vandtemadag Den 25. februar 2008 Leon Buhl Bygningsreglementet 8.4.2 Vandinstallationer, 8.4.2.1 Generelt Stk. 2 Koldt

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

HH10/HH10RV hydraulisk hammer

HH10/HH10RV hydraulisk hammer Før brug HH10/HH10RV hydraulisk hammer HH10 fra serienummer 1451 HH10RV fra serienummer 2741 Revideret 30.08.2011 Vi takker for Deres valg af en HYCON hammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse

Læs mere

Produkthæfte: HMF-pumpehydraulik

Produkthæfte: HMF-pumpehydraulik Produkthæfte: Z011025 HMF-pumpehydraulik 05.2011 1 HMF-pumpehydraulik - et favorabelt tilbud! HMF tilbyder at levere komplette, hydrauliske systemløsninger til montering på lastbiler. En komplet leverance

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup

MES Korrolyseanlæg. Installationsanvisning September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2600 Glostrup MES Korrolyseanlæg September 2000 (erstatter 08.99) Krüger Aquacare Fabriksparken 50 2 Glostrup Telefon: 4345 1676 Telefax: 4345 3524 E-mail: aquacare@kruger.dk www.aquacare.dk Serviceafdelingens direkte

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Generelt Lægningsmetoder I praksis anvendes nedlægningsmetoderne 1, 2 og 4 ved nedlægning af dobbeltrør, se katalogafsnit Stålrør enkelt - projektering. Nedlægningsmetode

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Referenceblad for vingeforsøg

Referenceblad for vingeforsøg Referenceblad for vingeforsøg Dansk Geoteknisk Forenings Feltkomité Revision August 999. INDLEDNING Dette referenceblad beskriver retningslinier for udførelse af vingeforsøg i kohæsionsjord. Ved vingeforsøg

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme varmepumper Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere