Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014"

Transkript

1 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG KOORDINERING AF BEREDSKABET FOR STØRRE ULYKKER OG KATA- STROFER Jeg fremsender hermed min redegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 16/2013 om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Redegørelsen omhandler de foranstaltninger og overvejelser, beretningen har givet anledning til på Forsvarsministeriets område. Jeg tager Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes kritik til efterretning. Rigsrevisionen har i sin beretning taget et vigtigt emne op, og beretningen behandler væsentlige områder vedrørende det statslige beredskab, herunder beredskabsplanlægning, koordinering af beredskabet, evaluering af beredskabsindsatser og -øvelser samt behovet for at styrke beredskabskulturen blandt de statslige myndigheder. Jeg er fuldt opmærksom på disse udfordringer, hvilket var baggrunden for, at jeg sammen med partierne bag den politiske aftale om redningsberedskabet for valgte at sætte særligt fokus på udvikling og prioritering af samfundets krisestyringskapacitet. Aftalen indebærer bl.a. en skærpet planlægningsforpligtelse for statslige myndigheder samt videreudvikling af Beredskabsstyrelsens rådgivningstilbud til lokale, regionale og centrale myndigheder samt samfundsvigtige virksomheder om beredskabsplanlægning og krisestyring. Disse emner går igen i opfølgningen på erfaringerne fra terrorhandlingen i Norge den 22. juli Opfølgningen har givet anledning til en række konkrete aktiviteter, som skal styrke myndighedernes arbejde med beredskabskulturen, beredskabsplaner, krisekommunikation og samarbejdet på tværs i Danmark. HOLMENS KANAL 42 TELEFON: MAIL: CVR: KØBENHAVN K TELEFAX: WEB: EAN:

2 Endelig noterer jeg med tilfredshed, at Beredskabsstyrelsen, jf. beretningen, har et godt overblik og samarbejde med de centrale myndigheder i beredskabet. Rigsrevisionen underbygger samtidig min vurdering af, at vi i Danmark har et effektivt og fleksibelt krisestyringssystem, hvor de myndigheder, der har en central rolle i beredskabet er godt forberedt på at håndtere større ulykker og katastrofer. Beredskabsplanlægningen i ministerierne Statsrevisorernes bemærkning: - Statsrevisorerne kritiserer, at hovedparten af de ministerier og styrelser, der har en mindre central rolle i beredskabet, ikke har overholdt beredskabsloven. Således har kun få af disse ministerier og styrelser en beredskabsplan og har øvet deres beredskab, til trods for at de fleste af ministerierne varetager samfundskritiske funktioner. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at: - Kun få ministerier har fulgt Beredskabsstyrelsens anbefaling om at udarbejde en analyse af risici og sårbarheder for at skabe overblik over, hvilke trusler der udgør de største risici på ministerområdet. - Hovedparten af de mindre centrale ministerier og styrelser i beredskabet ikke har en tilfredsstillende beredskabsplanlægning. Jeg noterer mig, at der er nogle konkrete mangler i forhold til planlægningen blandt visse ministerier, statslige myndigheder og styrelser m.fl. Jeg skal dog i den forbindelse bemærke, at ansvaret for at planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder udarbejde beredskabsplaner, påhviler den enkelte minister, jf. beredskabslovens 24. Enhver statslig myndighed kan få en rolle i krisestyringen, men det er de konkrete omstændigheder, der afgør, hvilke specifikke myndigheder der inddrages. Krisestyringssystemet i Danmark er baseret på, at alle statslige myndigheder har forberedt sig på og er fortrolige med deres roller og ansvar, herunder også de myndigheder, som har en mindre central rolle i beredskabet, jf. sektoransvarsprincippet. Jeg konstaterer med tilfredshed, at der allerede er gennemført tiltag, som adresserer de nævnte problemstillinger. I forbindelse med den seneste ændring af beredskabsloven (lov nr. 514 af 26. maj 2014), som trådte i kraft den 1. juni 2014, er de statslige myndigheders planlægningsforpligtelse Side 2 af 8

3 blevet præciseret. Formålet med ændringen er at forbedre grundlaget for, at statslige myndigheder kan håndtere kriser inden for eget område, indgå i tværgående krisestyringsfora og yde bistand til andre myndigheder under kriser, der involverer flere sektorer. Lovændringen indebærer bl.a., at alle ministerier, statslige myndigheder og styrelser m.fl skal udarbejde beredskabsplaner samt indsende planerne til Beredskabsstyrelsen. Dette skal være gennemført senest 18 måneder efter lovens ikrafttrædelse, dvs. senest den 1. december Herefter skal de statslige myndigheder indsende en revideret version, minimum en gang hvert fjerde år. Jeg har med brev af 7. juli 2014 orienteret samtlige ministre i regeringen om deres planlægningsforpligtelse samt fremsendt Beredskabsstyrelsens Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning, der er udarbejdet i forlængelse af lovændringen. Vejledningen beskriver de krav, der følger af beredskabsloven, og giver et overblik over de opgaver, som det anbefales, at statslige myndigheder er særligt opmærksomme på. Det anbefales bl.a., at statslige myndigheder kortlægger, hvilke vigtige samfundsfunktioner myndigheden overordnet har ansvaret for politisk, lovgivningsmæssigt eller administrativt samt udarbejder myndighedsspecifikke risikobilleder. Beredskabsstyrelsen har fremsendt vejledningen til alle statslige myndigheder og styrelser m.fl. Beredskabsstyrelsens koordinering af beredskabsplanlægningen Statsrevisorernes bemærkning: - Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at Beredskabsstyrelsens koordinering af beredskabsplanlægningen på tværs af ministerierne har været tilstrækkelig. Beredskabsstyrelsen har ikke haft et samlet overblik over ministeriernes beredskabsplanlægning og har dermed ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om beredskabet er tilstrækkeligt. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at: - Koordineringen af beredskabsplanlægningen er delegeret fra forsvarsministeren til Beredskabsstyrelsen, men styrelsen har ikke løst alle opgaver tilfredsstillende. - Beredskabsstyrelsen ikke har haft et samlet overordnet overblik over beredskabsplanlægningen i ministerierne og dermed ikke et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere sammenhængen i beredskabsplanlægningen ved de nationale krisestyringsøvelser og gennem rådgivning. Side 3 af 8

4 - Beredskabsstyrelsen kun i begrænset omfang har været opsøgende over for ministerier og styrelser, selv om Beredskabsstyrelsen ved flere lejligheder har konstateret, at beredskabsplanlægningen ikke er tilstrækkelig på alle ministerområder. - Beredskabsstyrelsen ikke har ajourført den nationale beredskabsplan, der er rammen for det samlede beredskab i Danmark, efter ressortomlægningen i Koordineringen af beredskabsplanlægningen Jeg tager kritikken vedrørende koordineringen af beredskabsplanlægningen til efterretning. Jeg hæfter mig dog også ved, at Rigsrevisionen anerkender de mange materialer, aktiviteter og tilbud, som Beredskabsstyrelsen stiller til rådighed for de statslige myndigheder, herunder vejledninger, skabeloner, kurser, temadage, direkte rådgivning mv. Dette har efter min vurdering understøttet, at planlægningen kan foregå på et lettilgængeligt, ensartet og fyldestgørende grundlag. Jeg er opmærksom på behovet for yderligere at styrke den tværgående koordination og grundlaget for at vurdere sammenhængen i de statslige myndigheders planlægning. Jeg vil her fremhæve følgende fire områder: 1. Beredskabsstyrelsens overblik og Forsvarsministeriets tilsyn Med afsæt i den seneste ændring af beredskabsloven er det sikret, at Beredskabsstyrelsen får adgang til informationer om de statslige myndigheders beredskabsplaner. Dette vil forbedre Beredskabsstyrelsens overblik, og vil give et bedre grundlag for, at styrelsen kan vurdere sammenhængen i planlægningen, både inden for og på tværs af ministerområderne. Forsvarsministeriet fortsætter sit regelmæssige tilsyn med sine underliggende myndigheders beredskabsplanlægning, koordinering og evaluering. Dette har fundet sted siden starten af 2013, og Forsvarsministeriet vil fremover have endnu større fokus på styrelsens koordinering af beredskabsplanlægningen. 2. Kriseberedskabsgruppen Kriseberedskabsgruppen spiller en væsentlig rolle i forhold til at koordinere beredskabsplanlægningen på departementsniveau. For at sikre bedre overensstemmelse med beredskabslovens bestemmelser om, at koordination af beredskabsplanlægningen henhører under forsvarsministeren, har Statsministeriet besluttet, at Forsvarsministeriet fra den 15. april 2014 varetager formandskabet for Kriseberedskabsgruppen. Kriseberedskabsgruppens kommissorium er i forbindelse med skiftet i formandskabet blevet ajourført. Det fremgår nu tydeligt, at Kriseberedskabsgruppen er et planlægningsfo- Side 4 af 8

5 rum, som skal understøtte den løbende udvikling af det nationale krisestyringssystem samt de statslige myndigheders beredskabsplanlægning og krisestyring over for alle former for større ulykker og katastrofer. Det er således Kriseberedskabsgruppens overordnede opgave, jf. Kommissorium for Kriseberedskabsgruppen at bidrage til: - Fastlæggelsen af de overordnede rammer for det nationale krisestyringssystem. - Forsvarsministerens generelle koordinering af beredskabsplanlægningen, jf. beredskabslovens Den strategiske forankring af statslige myndigheders arbejde med beredskabsplanlægning og krisestyring. Kriseberedskabsgruppen kan drøfte og i nødvendigt omfang foreslå tiltag vedrørende: - Koordination af beredskabsplanlægning og beredskabsplaner. - Samarbejde mellem de enkelte nationale myndigheder, herunder bidrage til afklaring af eventuelle gråzoner i planlægningen. - Udvikling og tendenser i forhold til bl.a. risici, tendenser og strategisk krisestyringskapacitet. - De nationale krisestyringsøvelser (KRISØV-serien) og øvelser for regeringens krisestyringsorganisation (TOPØV-serien), herunder opdrag, evaluering og opfølgning mv. - De internationale krisestyringsøvelser som har relevans for det danske krisestyringssystem, herunder opdrag, evaluering, opfølgning mv. - Den nationale beredskabsplan samt øvrige planer og styringsdokumenter, der vedrører det nationale krisestyringssystem. - Tværgående national videndeling og erfaringsopsamling. 3. Beredskabsstyrelsens rådgivning mv. Jeg noterer mig med tilfredshed, at Beredskabsstyrelsen i forbindelse med opfølgningen på erfaringerne efter 22. juli 2011 i Norge har lagt sin rådgivningsstrategi om. Styrelsen er således mere opsøgende i forhold til de statslige myndigheder, og har taget initiativ til at sikre, at alle statslige myndigheder bliver opmærksomme på de lovmæssige krav, som myndighederne skal efterleve, og den rådgivning, som styrelsen stiller til rådighed. Initiativerne omfatter bl.a.: - Beredskabskonference for topchefer i centraladministrationen, 10. marts Formålet med konferencen var at styrke beredskabskulturen ved at sætte beredskabsplanlægning og krisestyring på dagsordenen blandt de øverste chefer. I konferencen Side 5 af 8

6 deltog mere end 120 personer fra i alt 65 myndigheder og organisationer, herunder samtlige 19 ministerier, 24 styrelser og 22 andre organisationer. - Rådgivningsteams. Som en del af opfølgningsarbejdet på konferencen har Beredskabsstyrelsen oprettet dedikerede rådgivningsteams. Disse teams har efter konferencen taget kontakt til statslige myndigheder, bl.a. for at skabe et overblik over den nuværende status på arbejdet med beredskabsplanlægning. I dialogen med myndighederne afklares det bl.a., om de har udarbejdet planer, hvad planerne indeholder, samt hvordan der arbejdes med beredskabsplanlægning i de respektive organisationer. Ud fra myndighedernes individuelle behov tilbyder Beredskabsstyrelsen målrettet rådgivning og vejledning, herunder gennemgang af eksisterende planer. - Temadag om beredskabsplanlægning den 23. juni Den 23. juni afholdt Beredskabsstyrelsen en temadag for myndigheder om beredskabsplanlægning. Temadagen var gratis og fandt sted på Kastellet i København. Flere ministerier og styrelser samt private virksomheder deltog. - Beredskabsseminar, oktober Som led i opfølgningen på læringspunkterne fra 22. juli i Norge 2011 introduceres et beredskabsseminar med fokus på beredskabsplanlægning i bred forstand, herunder uddannelse og øvelsesvirksomhed. Målet er at gøre beredskabsseminaret til en fast begivenhed, der afholdes af Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet i fællesskab hvert andet år. Seminaret afholdes første gang i oktober Beredskabsstyrelsen er desuden i færd med at videreudvikle styrelsens kursustilbud, så de bedre modsvarer de behov, som statslige myndigheder har for undervisning og uddannelse i beredskabsplanlægning og krisestyring. Endvidere har styrelsen iværksat en revision af Vejledning om helhedsorienteret beredskabsplanlægning. Beredskabsstyrelsen har nu en mere systematisk tilgang til kontakten med det statslige niveau og sikrer derved, at også de myndigheder, der spiller en mindre central rolle i beredskabet, får tilbudt rådgivning og vejledning på området. Det er min vurdering, at ovenstående initiativer forbedrer grundlaget for at skabe overblik over beredskabsplanlægningen og danne udgangspunkt for, at Beredskabsstyrelsen kan yde en målrettet rådgivning og vejledning af de statslige myndigheder. 4. National Beredskabsplan Jeg tager Rigsrevisionens kritik og bemærkninger vedrørende Beredskabsstyrelsens manglende ajourføring af national beredskabsplan efter ressortomlægning i 2011 til efterretning. Jeg er enig i betragtningen om, at den nationale beredskabsplan bør opdateres, Side 6 af 8

7 så den afspejler de aktuelle forhold, og fordeles til nye aktører ved større ændringer. Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen vil fremover være opmærksom på hurtigst muligt at opdatere den nationale beredskabsplan i forbindelse med større ressortændringer. Det er dog samtidig min vurdering, at den manglende ajourføring ikke konkret har påvirket den samlede krisestyringsevne, idet der i hele perioden været etableret et krisestyringssystem. Det er endvidere min vurdering, at der med revisionen af den nationale beredskabsplan, som blev initieret primo 2012, er opnået en klar forbedring i beskrivelsen af den fælles overordnede ramme for krisestyring i Danmark og dermed et bedre afsæt for de centrale myndigheders beredskabsarbejde i forbindelse med præciseringen af planlægningsforpligtelsen. Planen er nu opbygget efter samme struktur som Den Nationale Operative Stabs (NOST) Hovedplan og efter krisestyringens kerneopgaver, og den er samtidig blevet gjort endnu mere handlingsorienteret. Den nye version af den nationale beredskabsplan (benævnt 6. udgave) er efter godkendelse i Kriseberedskabsgruppen udsendt til alle statslige myndigheder, regioner, kommuner m.fl. Jeg skal afslutningsvis bemærke, at ovenstående tiltag samlet har forbedret opgavevaretagelsen på dette væsentlige område. Evaluering af større hændelser og øvelser Statsrevisorernes bemærkning: - Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at myndighederne ikke systematisk har evalueret håndteringen af større ulykker og katastrofer samt øvelser. Evalueringerne er vigtige i forhold til at fastholde erfaringer og læringspunkter. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at: - Myndighedernes arbejde med at evaluere større ulykker og katastrofer samt øvelser kan forbedres, idet der ikke er udarbejdet skriftlige evalueringer af alle væsentlige større hændelser i Danmark. - Under halvdelen af ministerierne og styrelserne har skriftligt evalueret deres krisestyring, når de har øvet deres beredskab. Jeg deler Statsrevisorernes holdning til værdien af at fastholde erfaringer og læringspunkter efter større ulykker og katastrofer samt øvelser. Jeg noterer mig, at Beredskabsstyrelsen har udarbejdet eller aktivt bidraget til erfaringsopsamlingen ved otte ud af de 12 hændelser, Side 7 af 8

8 som er nævnt i Rigsrevisionens beretning. Evalueringen af de resterende fire hændelser skulle, jf. den gældende ansvarsfordeling, varetages af andre myndigheder. Jeg noterer mig endvidere, at Rigsrevisionen finder det væsentligt, at de danske myndigheder har fulgt op på erfaringerne efter terrorhandlingerne i Norge i Kriseberedskabsgruppen besluttede i april 2012 at sammenfatte de læringspunkter, som de danske myndigheder havde gjort sig på baggrund af de norske myndigheders erfaringer fra hændelserne i Norge den 22. juli På baggrund heraf blev der udpeget seks temaer, der alle var afgørende læringspunkter fra hændelserne i Norge. Der er udpeget én myndighed, som ansvarlig tovholder for hvert af temaerne, hvor Beredskabsstyrelsen er tovholder på et tema omhandlende Generel styrkelse i forhold til prioriteringen af beredskabskulturen i de enkelte sektorer, herunder også i departementer og overordnede styrelser, og styrelsen er tillige involveret i flere af de andre temaer. Forsvarskommandoen er ligeledes tovholder på et tema Vigtigheden af, at forsvarets ressourcer dimensioneres efter også at skulle kunne understøtte politiet og det øvrige beredskab i forbindelse med større hændelser. Kriseberedskabsgruppen følger løbende op på myndighedernes arbejde med at implementere læringspunkterne, og i forbindelse med ændringen af formandskabet for Kriseberedskabsgruppen er det blevet understreget i det nye kommissorium, at Kriseberedskabsgruppen har en rolle i forbindelse med tværgående national videndeling og erfaringsopsamling. Dette finder jeg tilfredsstillende, og Beredskabsstyrelsen vil fortsat være en aktiv part i forhold til erfaringsopsamling efter ekstraordinære hændelser. Initiativet til at iværksætte erfaringsopsamlinger efter større hændelser og øvelser kan komme fra Beredskabsstyrelsen, fra Forsvarsministeriet eller fra de myndigheder, som har været involveret i en given indsats. Erfaringsopsamling skal også fremover foretages under tæt inddragelse af de relevante aktører, herunder særligt Rigspolitiet, for at få adgang til faglig viden samt sikre medejerskab og nyttiggørelse af resultaterne. Kopi af denne redegørelse sendes til Rigsrevisor til orientering. Venlig hilsen Nicolai Wammen Side 8 af 8

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens assistancer, 25 planlægning og strategisk krisestyring. Ved Allan Kirk Jensen, Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Beredskabsstyrelsens assistancer, 25 planlægning og strategisk krisestyring. Ved Allan Kirk Jensen, Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsstyrelsens assistancer, 25 planlægning og strategisk krisestyring Ved Allan Kirk Jensen, Beredskabsstyrelsen Sydjylland Beredskabsplanlægning og krisestyring Hvad er en krise? Har store konsekvenser

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. April 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. April 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer April 2014 BERETNING OM STATENS PLANLÆGNING OG KOORDINERING AF BEREDSKABET FOR STØRRE

Læs mere

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram

Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram Vejledning om beredskabspolitik og beredskabsprogram 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. brs@brs.dk www.brs.dk B nr. 2174 Udgivet: marts

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 5/2013 om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel

Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 5/2013 om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 10. marts 2014 Ministerredegørelse til Statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 5/2013 om Forsvarets procedurer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

16/2013. Beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer

16/2013. Beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer 16/2013 Beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer 16/2013 Beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer

Læs mere

Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aalborg Kommunes Beredskabspolitik

Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aalborg Kommunes Beredskabspolitik Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Aalborg Kommunes Beredskabspolitik Godkendt i Aalborg Byråd 26. november 2018 Punkt 12. Kolofon: Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens brug af konsulenter December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen har i brev af 30. september 2008 fremsendt et udkast til vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Læs mere

Beredskabspolitik for Dahmlos Security [OFF] Gyldig fra d INDLEDNING TILTAG FOR AT OPFYLDE POLITIKKENS FORMÅL...

Beredskabspolitik for Dahmlos Security [OFF] Gyldig fra d INDLEDNING TILTAG FOR AT OPFYLDE POLITIKKENS FORMÅL... BEREDSKABSPOLITIK Gyldig fra d. 01-12-2017 Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅLET MED BEREDSKABSPOLITIKKEN... 2 1.2 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 1.3 VÆRDIGRUNDLAG OG PRINCIPPER... 2 2 TILTAG FOR AT OPFYLDE POLITIKKENS

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2008 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Varde Kommune. Beredskabspolitik. for Varde Kommune

Varde Kommune. Beredskabspolitik. for Varde Kommune Varde Kommune Beredskabspolitik for Varde Kommune 2014-2017 Sag 13-14365 Dok 115363-13 01.10.2013 sufa/vapl Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Formålet med beredskabspolitikken...2 1.2. Værdigrundlaget

Læs mere

Beredskabets rolle ved drikkevandsforureninger

Beredskabets rolle ved drikkevandsforureninger Beredskabets rolle ved drikkevandsforureninger Det nye landkort for beredskaber fra 2016 En kommune ét beredskab Beredskabet er en del af forvaltningen typisk i teknik og miljø Beredskabskommission med

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider April 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner

Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og Struer kommuner Politik for Fortsat Drift Holstebro, Skive, Lemvig og 2019-2021 Indledning Holstebro, Skive, Lemvig og har ansvaret for at drive en række samfundsvigtige og kritiske funktioner med direkte påvirkning for

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Det nationale krisestyringssystem

Det nationale krisestyringssystem Hvad er KRISØV? KRISØV er den nationale krisestyringsøvelse KRISØV afholdes hvert andet år, serien er startet i 2003 Det overordnede formål er at øve og afprøve den strategiske del af krisestyringssystemet

Læs mere

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63 [Navigation] Det civile beredskab - et debatoplæg Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 1.1. Debatoplæggets baggrund og indhold 1.2. Resumé Kapitel

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner. Gyldig fra 1. januar 2018

Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner. Gyldig fra 1. januar 2018 Politik for Fortsat Drift Silkeborg og Viborg kommuner Gyldig fra 1. januar 2018 Indledning Silkeborg og Viborg kommuner har ansvaret for at drive en række samfundsvigtige og kritiske funktioner med direkte

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K

Ministeren for sundhed og forebyggelse. Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser. Januar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om viden om effekter af de sociale indsatser Januar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om viden om effekter af de sociale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

Beredskabsplan for Ringsted Kommune

Beredskabsplan for Ringsted Kommune Beredskabsplan for Ringsted Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse BEREDSKABSPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE...1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 1. Indledning 1.1 Formål Denne plan har til formål at sikre, at Ringsted

Læs mere

Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009)

Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009) Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009) Beredskabsstyrelsen Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 - KRISØV 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

KRISØV2011. Planlægning, gennemførelse og evaluering

KRISØV2011. Planlægning, gennemførelse og evaluering KRISØV2011 Planlægning, gennemførelse og evaluering Indhold Om KRISØV 2011 Øvelsestekniske observationer og overvejelser Planlægning Gennemførelse Evaluering Side 2 Om KRISØV 2011 Formål og fokus KRISØV

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2018

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2018 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2018 Maj 2018 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Beredskabssamarbejde 0.4 Regionskommunens daglige

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser. Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring

Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser. Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Fra Nationalt Risikobillede til nukleare øvelser Mads Ecklon, kontorchef Ulrik Keller, souschef Center for Beredskabsplanlægning og Krisestyring Agenda Udvikling af KRISØV 2015 Nuklear dilemmaøvelse klar

Læs mere

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA) INDSTILLING 17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA) Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds-

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Principper for god beredskabsplanlægning

Principper for god beredskabsplanlægning Principper for god beredskabsplanlægning Fg. kontorchef Mads Ecklon Center for Samfundssikkerhed og Beredskab Programteori - krisestyring Effekt Mindske konsekvenser Normalisere situationen Proces Krisestyring

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten. Februar 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsynet med luftfarten Februar 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsynet med luftfarten (beretning nr. 12/06) 20.

Læs mere

Retningslinjer for Krisestyring

Retningslinjer for Krisestyring Retningslinjer for Krisestyring Udarbejdet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: kri@brs.dk www.brs.dk ISBN 978-87-91590-90-0 Forsideillustration:

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Beredskabssamordning i Hovedstadens Beredskab

Beredskabssamordning i Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 2 Beredskabssamordning i Hovedstadens Beredskab 1 Indledning Kommunerne skal have en robusthed, der sikrer, at drifts- og serviceniveauerne

Læs mere

Beredskabsstyrelsen Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse

Beredskabsstyrelsen Konsekvensanalyse. Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. cbk@brs.dk www.brs.dk 2 Indledning Formålet med Konsekvensanalyse er at give organisationer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Maj 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden

Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledning om den praktiske tilrettelæggelse af tilsynet med informationssikkerheden Vejledningen og tilhørende bilag skal betragtes som inspiration og støtte til den overordnede vejledning Departementets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om adgangen til it-systemer, der understøtter samfundsvigtige opgaver Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Redegørelse om. Beredskabslovgivningen i Grønland

Redegørelse om. Beredskabslovgivningen i Grønland Redegørelse om Beredskabslovgivningen i Grønland 1. Indledning 1.1 Baggrund 1.2 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning 1.3 Arbejdets tilrettelæggelse og bemærkninger til kommissoriet 2. Resumé 3.

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE - BERETNING NR. 16/2007 OM FORSVARETS ADMINISTRATION AF VEDLIGE- HOLDELSES-, BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER

MINISTERREDEGØRELSE - BERETNING NR. 16/2007 OM FORSVARETS ADMINISTRATION AF VEDLIGE- HOLDELSES-, BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 28. oktober 2008 MINISTERREDEGØRELSE - BERETNING NR. 16/2007 OM FORSVARETS ADMINISTRATION AF VEDLIGE- HOLDELSES-, BYGGE-

Læs mere

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 11. november 2015. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Forslag til forretningsorden REFERAT

REFERAT Politisk forberedelsesgruppe 11. november 2015. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Forslag til forretningsorden REFERAT Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 11. november 2015 Tid: kl. 12.30 14.00 Sted: Gearhallen, Gl. Køge Landevej 22, Valby, Kriseledelseslokalet Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund),

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren. Dato: 22. marts 2007. Dokument nr. 131275-07

Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren. Dato: 22. marts 2007. Dokument nr. 131275-07 Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren 2006 Udarbejdet af Beredskab el og gas/rie Gath Dato: 22. marts 2007 Dokument nr. 131275-07 Indhold 1 Indledning...3 2 Energinet.dk...5 3 Organisering af beredskabet...5

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. marts 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger. Januar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kriminalforsorgens vedligeholdelse af bygninger Januar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN B201/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen (beretning nr. 1/03) I. Indledning

Læs mere

Koncept for kundeservice. 18. december 2015

Koncept for kundeservice. 18. december 2015 Koncept for kundeservice 18. december 2015 Strategisk fokus En af Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver er at levere vejledning til forbrugere og virksomheder det gør vi i høj grad gennem vores kundeservice.

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Tværgående evaluering af Krisestyringsøvelse 2007 (KRISØV 2007)

Tværgående evaluering af Krisestyringsøvelse 2007 (KRISØV 2007) Tværgående evaluering af Krisestyringsøvelse 2007 (KRISØV 2007) Øvelseschefernes forord Den 26.-27. september 2007 blev krisestyringsøvelse 2007 (KRISØV 2007) gennemført. KRISØV 2007 var den tredje større

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. september 2015

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere