Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg"

Transkript

1 Renere produkter J.nr. M Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk Institut orben M. Hansen, eknologisk Institut

2

3 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 KONKLUSION 7 3 MÆLKEPRODUCEN POUL SØRENSEN ANLÆGSBESKRIVELSE MÅLEPROGRAM MÅLERESULAER 11 4 KVÆGBRUGES FORSKNINGSCENER FOULUM ANLÆGSBESKRIVELSE MÅLEPROGRAM MÅLERESULAER 19 3

4 4

5 1 Indledning I forbindelse med projekt "HFC-fri teknologi til mælketankskøling" er der opført to demonstrationsanlæg, et hos mælkeproducenten Poul Sørensen i Fjerritslev og et hos Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum. Nærværende rapport indeholder resultater fra bl.a. energimålinger foretaget på de to anlæg. Rapporten skal ses som en forlængelse af den allerede offentliggjorte rapport "HFC-fri mælkekøling", der indeholder det indledende feasibility-studie, som har dannet grundlag for de to opførte demonstrationsanlæg. Et uddrag af rapporten findes på Miljøstyrelsens hjemmeside Rapporten kan rekvireres ved henvendelse til eknologisk Institut, Hanne Christoffersen, på tlf Projektet er udført i samarbjede mellem eknologisk Institut, Arla Foods amba, Multi Køl A/S og Silkeborg Køle- & Varmepumpeindustri. Arla Foods amba optræder som repræsentant for de involverede mælkeproducenter. 5

6 6

7 2 Konklusion I forbindelse med projektet er der opført to HFC-frie mælkekøleanlæg, der begge anvender propan som primær kølemiddel. Anlæggene er opbygget således, at den varme mælk nedkøles straks efter malkning. Udformningen af de to køleanlæg giver desuden mulighed for opvarmning af vand til rengøring. Hurtig køling af mælken kræver et relativt konstant mælkeflow igennem de varmeveksler, hvori mælken køles. Under normal malkning er der ofte meget stor variation i mælkeflowet, og det er derfor nødvendigt at udskifte den traditionelle mælkepumpe med en omdrejningsreguleret pumpe. Måling af mælketemperaturen på de to demonstrationsanlæg viser, at sammenspillet mellem køleanlæggene og den omdrejningsregulerede mælkepumpe fungerer særdeles effektivt - mælketemperaturen ud af mælkekøleren holdes konstant på 3 C. Ud fra de målte energiforbrug, mælkemængder og mælketemperaturer kan et specifikt energiforbrug beregnes. Det specifikke energiforbrug, der beskriver, hvor meget elektrisk energi køleanlægget bruger til at nedkøle 1 tons mælk 1 C, gør det muligt at fortage en sammenligning af energiforbruget på de to demonstrationsanlæg. For at synliggøre, hvor forskellen mellem de to anlæg ligger, er det totale specifikke energiforbrug delt op i energiforbruget til kompressoren, til sjapisgeneratorens skrabermotor og til anlæggenes pumper inklusiv styring. Beregning af de anvendte specifikke energiforbrug er nærmere beskrevet i kapitel 3 og 4. De specifikke energiforbrug, anført i nedenstående tabel, er middelværdier fra tabel 2 og 3. 7

8 abel Fejl! Ukendt argument for parameter.: Sammenligning af energiforbruget for de to anlægstyper. Anlæg med sjapis (Poul Sørensen) Anlæg med traditionel isbank (Foulum) Forskel Periode [h] Mælkemængde [kg] Mælkens temperaturdifferens over veksleren [K] Middel kondenseringstemperatur [ C] Middel fordampningstemperatur [ C] Specifikt energiforbrug kompressor [kwh/tons/k] Specifikt energiforbrug skrabermotor [kwh/tons/k] Energiforbrug pumper + styring [kwh/24h] Kompressorens energiforbrug [kwh] Skrabermotorens energiforbrug [kwh] Pumpernes + styringens energiforbrug [kwh] otal energiforbrug [kwh] Malkekøleanlægget med sjapisakkumulering bruger i ovenstående eksempel ca. 70% mere energi end anlægget med traditionel isbank. Pumperne på sjapisanlægget bruger ca. 4 kwh mere end anlægget med traditionel isbank. Årsagen er, at sjapisanlæggets kondensator er tilsluttet gulvslange med betydelig mere tryktab end i kondensatorkredsen på anlægget med traditionel isbank. Fjernes det ekstra energiforbrug til pumperne på sjapisanlægget, reduceres energiforbruget til 60%. 44% af sjapisanlæggets energiforbrug hidrører alene sjapisgeneratorens skrabermotor. Sjapisgeneratorens energiforbrug kan kun forbedres ved at minimere friktionstabene i skrabersystemet. Pumperne på sjapisanlægget bruger ca. 4 kwh mere end anlægget med traditionel isbank. Årsagen hertil er, at sjapisanlæggets kondensator er tilsluttet gulvslange med betydelig mere tryktab end i kondensatorkredsen på anlægget med traditionel isbank. Mælkemængden hos Poul Sørensen var på tidspunktet for gennemførslen af målingerne liter pr. døgn svarende til ca. 70% af fuld ydelse. Hos forskningscenteret i Foulum er mælkemængde ca liter i døgnet svarende til 38%. Den reducerede belastning betyder, at der ikke 8

9 kan foretages en fyldestgørende analyse af afsmeltingskapaciteten for både den traditionelle isbank og sjapisakkumuleringstanken. 9

10 3 Mælkeproducent Poul Sørensen 3.1 Anlægsbeskrivelse Anlægget består af et køleanlæg med propan som kølemiddel tilsluttet en sjapisgenerator og en sjapisakkumuleringstank. Anlægget er opbygget således, at mælken nedkøles straks efter malkning inden den pumpes ud i mælketanken, hvilket mindsker risikoen for bakteriedannelse og sikrer en optimal mælkekvalitet. Den varme mælk pumpes vha. en omdrejningsreguleret mælkepumpe, der sikrer et jævnt mælkeflow, først igennem en koaksial rørvarmeveksler kølet med koldt grundvand, der senere anvendes som drikkevand for køerne. Herefter pumpes mælken, der nu er afkølet til ca. 13 C, igennem endnu en rørvarmeveksler, kølet med vand fra sjapisakkumuleringstanken. Producent: Poul Sørensen 3600 kg mælk pr. time 7200 kg mælk pr. døgn 3 malkninger pr. døgn Mælkebeholder L1 Drikkevandstank 7,2 m^3/h 20 C V1 V3 P1 V2 Veksler 1 3,6 m^3/h 38 C Varmtvandsbeholder Mælketank 18 C Veksler 2 81,6 kw 8 C 4 45 C L3 3 C 1 61 kw P6 il rengøring 2-2 C 5 C 10 m^3/h V4 P4 P3 3 Sjapisgenerator -10 C M 50 C P5 V m Gulvslange 1 m^3/h Sjapistank Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: PI-diagram for anlægget hos Poul Sørensen. Køleanlægget er opbygget som et traditionelt 1-trinsanlæg med mekanisk termoventil og sugegasveksler. Kondensatoren består af en pladevarmeveksler tilsluttet en 1200 meter gulvslange i malkerummet, og der er desuden mulighed for opvarmning af vand til rengøring af malkeanlæg. Sjapisgeneratoren, der udgør køleanlæggets fordamper, er for at minimere kølemiddelfyldningen opbygget med MPE-aluminiumsprofiler. Sjapisgeneratoren er monteret med en skraber og en tilhørende elmotor. Køleanlægget styres af en traditionel termostat, hvis føler er placeret i sjapisakkumuleringstanken. Når termostaten i varmtvandsbe- 10

11 holderen slutter, og køleanlægget er tændt, by-passes gulvslangekredsen. Under malkning fastholder den omdrejningsregulerede pumpe, der forsyner mælkekøleren (veksler 2) med koldt vand fra sjapisakkumuleringstanken, mælketemperaturen ud af veksleren på 3 C. Pumpen forsyner desuden mælketanken med koldt vand til vedligeholdelse af mælketemperaturen. Mængden af grundvand, der pumpes igennem forkøleren (veksler 1), styres af en ventil, der sikrer, at vandet ud af veksler er 20 C. Poul Sørensen malker på nuværende tidspunkt ca liter mælk i døgnet. Anlægget er dimensioneret til en mælkemængde på 7200 liter pr. døgn og et mælkeflow under malkning på 3600 liter i timen. Køleanlægget er leveret af S.V.K-Industri, mens den nyudviklede propansjapisgenerator er leveret af det canadiske firma Sunwell. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Kig ned i sjapistank Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Sjapistank og køleanlæg Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Varmeveksler til nedkøling af mælk 3.2 Måleprogram Samtidig med indkøring af køleanlægget blev det monteret med måleog dataopsamlingsudstyr til registrering af bl.a. mælketemperaturer, energiforbrug samt diverse driftsparametre for køleanlægget. Som det fremgår af Figur Fejl! Ukendt argument for parameter., er anlægget monteret med i alt 14 temperaturfølere, 2 trykmålere og 1 effektmåler. Det målte effektoptag inkluderer kompressoren, fordamperpumpen P4 11

12 12 og kondensatorpumpen P5 samt køleanlæggets styring. emperaturerne måles vha. termoelementer udvendig på rørene.

13 Da det ikke af praktiske årsager var muligt at placere flowmålere på kondensatorkredsen, er den i rapporten anførte energi tilført varmtvandsbeholderen beregnet ud fra køleanlæggets forventede varmeafgivelse i kondensatoren i de perioder, hvor opvarmningen finder sted. De i abel Fejl! Ukendt argument for parameter. anførte mælkemængder stammer fra de vejninger, der foretages, hver gang mejeriets tankbil afhenter mælk. Den samlede måleperiode har været 4 uger, men for at sikre at måledataene afspejler "normale" driftskonditioner, er der kun anvendt data fra de sidste 4 dage i måleperioden. Dataloggernes samplingstid har i hele måleperioden været 1 minut. Poul Sørensen Mælkebeholder L1 Drikkevandstank V1 V3 P1 V2 Veksler 1 Varmtvandsbeholder Mælketank Veksler 2 L3 P6 il rengøring P P V5 V4 P3 3 P4 M P m Gulvslange E Sjapistank otal effektoptag: - Kompressor - Pumperne P4 & P5 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Placering af måleudstyr på anlægget hos Poul Sørensen. 3.3 Måleresultater Øverst i abel Fejl! Ukendt argument for parameter. er mælkemængden og mælketemperaturerne før og efter de to pladevarmeveksler efter/under hver malkning anført. Ud fra mælkemængden og -temperaturerne er den mængde energi, der fjernes fra mælken i de to vekslere, beregnet. Som det fremgår, foretages der to malkninger pr. døgn. I tabellen er også det totale energiforbrug til køling i kwh pr. døgn, kompressorens relative gangtid og antal starter, anført. Ud fra mælkemængden, differensen mellem mælketemperaturen ind og ud af veksler 2 og det totale energiforbrug, er det specifikke energiforbrug i kwh pr. tons mælk pr. Kelvin anført. Det samlede energiforbrug er desuden delt op i energiforbruget til kompressoren, til skrabermotoren og til pumperne inklusiv anlæggets styringen. Ved beregning af hver komponents specifikke energiforbrug er det muligt at sammenligne energiforbruget mellem de to demonstrationsanlæg. Hos Poul Sørensen har Køleanlæggets kondenseringstemperatur pga. gulvslange og højere temperatur i varmtvandsbeholderen været ca. 7K 13

14 højere end på anlægget i Foulum. Køleanlæggets energiforbrug stiger ca. 3%, hver gang kondenseringstemperaturen stiger 1K, og for at foretage en sammenligning mellem de to anlæg har det været nødvendigt at korrigere kompressorens specifikke energiforbrug. Efter abel Fejl! Ukendt argument for parameter. følger en række diagrammer med visning af diverse måledata. Diagrammernes indhold og evt. kommentarer indgår som en del af figurteksten. abel Fejl! Ukendt argument for parameter.: Oversigt med måleresultater fra anlægget hos Poul Sørensen. Dato : : :00 Måleperiode [h] Mælkemængde [kg] Middel mælketemperatur før veksler 1 [ C] Middel mælketemperatur efter veksler 1 [ C] Energi, mælkenedkøling veksler 1 [kwh] Middel mælketemperatur efter veksler 2 [ C] Min. Mælketemperatur efter veksler 2 [ C] Maks. Mælketemperatur efter veksler 2 [ C] Energi, mælkenedkøling veksler 2 [kwh] otal energiforbrug [kwh] otal energiforbrug [kwh/24h] otal specifikt energiforbrug [kwh/tons/k] Vandopvarming [kwh] Relativ gangtid kompressor [-] Kompressorstarter [1/24h] Middel kondenseringstemperatur [ C] Middel fordampningstemperatur [ C] Energiforbrug kompressor [kwh] Energiforbrug kompressor [kwh/24h] Specifikt energiforbrug kompressor [kwh/tons/k] Middel effekt kompressor [kw] Specifikt energiforbrug kompressor ved 20.1 C [kwh/tons/k] Energiforbrug skrabermotor [kwh] Energiforbrug skrabermotor [kwh/24h] Specifikt energiforbrug skrabermotor [kwh/tons/k] Middel effekt skrabermotor [kw] Energiforbrug pumper + styring

15 [kwh] Energiforbrug pumper + styring [kwh/24h] Middel effekt pumper + styring [kw] Mælkenedkøling emperatur [ C] Effekt [kw] t_mælk.varm t_mælk.midt t_mælk.kold t_isvand.ind t_isvand.ud t_drikkevand.ind t_drikkevand.ud Kompressor + div Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: emperaturen af mælken før og efter de to rørvarmeveksler, temperaturen af drikkevandet der pumpes igennem veksler 1 og temperaturen af isvandet, der pumpes igennem veksler 2. I veksler 1 nedkøles ca. 30 C varme mælk til ca. 14 C, og drikkevandet varmes op fra ca. 10 C til ca. 17 C. I veksler 2 nedkøles mælken yderligere til ca. 3 C, samtidig med at isvandet fra sjapisakkumuleringstanken varmes op fra ca. -1 C til 2 C. emperatur spidserne efter hver malkning skyldes, at der foretages CIP-rengøring af hele malkeanlægget inklusiv de to rørvarmevekslere. Mælketemperaturen ud af veksler 2 ligger stabilt på 3 C. Af diagrammet fremgår det desuden, at der ikke er gennemført CIP-rengøring efter første malkning. Den nederste kurve beskriver køleanlæggets effektoptag. Som forventet kører køleanlægget uafhængigt af malkeanlægget. 15

16 Mælkenedkøling emperatur [ C] t_mælk.varm t_mælk.midt t_mælk.kold t_isvand.ind t_isvand.ud t_drikkevand.ind t_drikkevand.ud :30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Nærbillede af mælke-, drikke- og isvandstemperaturerne i løbet af en malkning Køleanlæg - lavtryk emperatur [ C] t_sjapis.ind t_sjapis.ud t_sugerør t_varmgasveksler t_e.sat Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: emperaturer målt på køleanlæggets lavtryksside. Den anførte fordampningstemperatur "t_e.sat" er mætningstemperaturen beregnet ud fra det målte tryk på kompressorens sugeside. Køleanlægget kører, når temperaturen målt på sugerøret "t_sugerør" (den gule kurve), er lav. "Savtakkerne" på kurven for t_varmgasveksler opstår hver gang den tilsluttede varmtvandsbeholder kalder på varme. I det øjeblik varmtvandsbeholderen lukker for tilførslen af varmt vand, pumpes der koldt vand ind i kondensatoren, hvilket pga. en langsom reagerende termostatisk ekspansionsventil forårsager et kraftigt fald i fordampningstemperaturen. 16

17 Køleanlæg - lavtryk emperatur [ C] t_sjapis.ind t_sjapis.ud t_sugerør t_varmgasveksler t_e.sat :00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 13:00 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Nærbillede af temperaturerne på køleanlæggets lavtryksside i løbet af 1 kompressor ON/OFF perioder. Fordampningstemperaturen er ca. -11 C og overhedningen ca. 5K. I sjapisgeneratoren øges iskoncentrationen i sjapisen, og der forekommer derfor næsten ingen temperaturforskel mellem sjapisen ind og ud af generatoren Køleanlæg - højtryk emperatur [ C] t_trykrør t_underkøling t_c.vand.ud t_c.vand.ind t_c.sat Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: emperaturer målt på køleanlæggets højtryksside. Den anførte kondenseringstemperatur "t_c.sat" er mætningstemperaturen beregnet ud fra det målte tryk på kompressorens trykside. Køleanlægget kører, når temperaturen målt på trykrøret "t_trykrør" (lilla kurve) er høj. "Savtakkerne" på kurverne opstår, hver gang den tilsluttede varmtvandsbeholder kalder på varme. 17

18 Køleanlæg - højtryk emperatur [ C] t_trykrør t_underkøling t_c.vand.ud t_c.vand.ind t_c.sat :00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 13:00 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Nærbillede af temperaturerne på køleanlæggets højtryksside i løbet af 1 kompressor ON/OFF periode. Når termostaten på varmtvandsbeholderen slutter, stiger vandtemperaturen ind i kondensatoren fra ca. 25 C til ca. 38 C. 6.0 Effekt-optag Effekt [kw] 3.0 Kompressor + div Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Anlæggets totale effektoptag i kw. Kondensator-, fordamperpumpen og anlæggets styring kører 100% af tiden og medfører en grundlast på ca. 0,5 kw. "Savtakkerne" udgør kompressorens ekstra energiforbrug, der producerer varmt vand til rengøring. Kompressorens relative gangtid er ca. 55%. 18

19 4 Kvægbrugets forskningscenter - Foulum 4.1 Anlægsbeskrivelse Propan-køleanlægget er i sin opbygning næsten identisk med anlægget hos Poul Sørensen. Køleanlægget er dog via en pladevarmeveksler og en glykolkreds tilsluttet en traditionel isbank med ispåfrysning udvendig på rør. Kondensatoren, der består af en pladevarmeveksler, er tilsluttet en varmtvandsbeholder med vand til rengøring. Når der ikke opvarmes vand til rengøring, forsynes kondensatoren med koldt grundvand, der efterfølgende anvendes som drikkevand til køerne. Som hos Poul Sørensen nedkøles mælken straks efter malkning, inden den pumpes ud i mælketanken. il forskel fra anlægget hos Poul Sørensen, hvor nedkølingen af mælken sker i to koaksial rørvarmevekslere, er anlægget hos Forskningscenteret monteret med to pladevarmevekslere, hvilket giver mulighed for at undersøge, hvilken betydning det måtte have på mælkekvaliteten. Foulum forskningscenter 2500 kg mælk pr. time 8000 kg mælk pr. døgn 2 malkninger pr. døgn (5:00-7:00 & 16:00 - ) Mælkebeholder L1 Drikkevandstank 5,2 m^3/h 20 C V1 P1 16 m^3/24h V2 2,5 m^3/h (konstant flow) 35 C Veksler 1 L3 Mælketank 4 C 1 15 C Veksler 2 32 kw 57 kw V4 10 C 20 C V2 0,9 m^3/h Drikkevandstank 12 m^3/24h 6 C Brinekøler 7,5 kw 10 kw -8 C V3 P4 Varmtvandsbeholder 4 1 C 5,5 m^3/h P2 Isbank 50 kwh -4 C P3 M Kondensator 10 C 45 C 550 l il rengøring Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: PI-diagram for anlægget hos Foulum forskningscenter. Styringen af såvel køleanlægget som varmtvandsbeholderen, mælkepumpen og isvandspumpen, der forsyner mælkekøleren med isvand fra isbanken, er identisk med styringen hos Poul Sørensen. Vedligeholdelseskøling på mælketanken sker dog vha. separat køleanlæg. 19

20 På nuværende tidspunkt malkes der ca liter mælk i døgnet. Anlægget er dimensioneret til en mælkemængde på 8000 liter pr. døgn og et mælkeflow under malkning på 2500 liter i timen. Køleanlægget er leveret af Multi Køl A/S, mens isbanken er leveret af ADA Rustfri Service. 20

21 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Køleanlæg med måleudstyr. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Isbank. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Varmeveksler til køling af mælk. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Malkeanlæg. Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Kig ned i isbank. 21

22 4.2 Måleprogram Da anlægget havde været i drift i 1 måned, blev det monteret med måle- og dataopsamlingsudstyr til registrering af bl.a. mælketemperaturer, energiforbrug samt diverse driftsparametre for køleanlægget. Som det fremgår af Figur Fejl! Ukendt argument for parameter., er anlægget monteret med i alt 14 temperaturfølere, 2 trykmåler og 1 effektmåler. Det målte effektoptag inkluderer kompressoren, fordamperpumpen P3 og kondensatorpumpen P4 samt køleanlæggets styring. emperaturerne måles vha. termoelementer udvendig på rørene. Da det af praktiske årsager ikke var muligt at placere flowmålere på kondensatorkredsen, er den i rapporten anførte energi tilført varmtvandsbeholderen beregnet ud fra køleanlæggets forventede varmeafgivelse i kondensatoren i de perioder, hvor opvarmningen finder sted. Mælkemængden pr. malkning er bestemt vha. data fra Foulums malkecomputer. Den samlede måleperiode har været 14 dage, men pga. af fejl i Foulums malkecomputer har det kun været muligt at få mælkemængden oplyst for 2 døgn. Dataloggernes samplingstid har i hele måleperioden været 2 minutter. Foulum forskningscenter Mælkebeholder L1 Drikkevandstank V1 P1 V2 Veksler 1 Drikkevandstank L3 Mælketank Veksler 2 V4 V2 12 m^3/24h Brinekøler P V3 Varmtvandsbeholder P P4 M Kondensator il rengøring P2 Isbank P3 E otal effektoptag: - Kompressor - Pumperne P4 & P5 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Placering af måleudstyr på anlægget hos Foulum forskningscenter. 4.3 Måleresultater Øverst i tabel 3 er mælkemængden og mælketemperaturerne før og efter de to pladevarmeveksler efter/under hver malkning anført. Ud fra mælkemængden og -temperaturerne er den mængde energi, der fjernes fra mælke i de to vekslere, beregnet. Som det fremgår, foretages der to malkninger pr. døgn. I tabellen er også det totale energiforbrug til køling i kwh pr. døgn, kompressorens relative gangtid og antal starter, anført. 22

23 Ud fra mælkemængden, differensen mellem mælketemperaturen ind og ud af veksler 2 og det totale energiforbrug, er det specifikke energiforbrug i kwh pr. tons mælk pr. Kelvin anført. Det samlede energiforbrug er desuden delt op i energiforbruget til kompressoren og til pumperne inklusiv anlæggets styring. Efter tabel 3 følger en række diagrammer med visning af diverse måledata. Diagrammernes indhold og evt. kommentarer indgår som en del af figurteksten. abel Fejl! Ukendt argument for parameter.: Oversigt med måledata fra Foulum forskningscenter. Placeringen af de anførte veksler nr. kan ses i Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.. Dato 05:21 16:14 05:11 16:24 Mælkemængde [kg] Middel mælketemperatur før veksler 1 [ C] Middel mælketemperatur efter veksler 1 [ C] Energi, mælkenedkøling veksler 1 [kwh] Middel mælketemperatur efter veksler 2 [ C] Min. Mælketemperatur efter veksler 2 [ C] Maks. Mælketemperatur efter veksler 2 [ C] Energi, mælkenedkøling veksler 2 [kwh] Dato Måleperiode [h] otal energiforbrug [kwh/24h] otal specifikt energiforbrug [kwh/tons/k] Vandopvarming [kwh/24h] Relativ gangtid kompressor [-] Kompressorstarter [1/24h] Middel kondenseringstemperatu r [ C] Middel fordampningstemperatur [ C] Energiforbrug kompressor [kwh/24h] Specifikt energiforbrug kompressor [kwh/tons/k] Middel effekt kompressor [kw] Energiforbrug pumper + styring [kwh/24h]

24 Effekt pumper kw Mælkenedkøling emperatur [ C] Effekt [kw] t_mælk.kold t_mælk.midt t_mælk.varm t_drikkevand.ud t_drikkevand.ind t_isvand.ind t_isvand.ud Kompressor +div Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: emperaturen af mælken før og efter de to pladevarmeveksler, temperaturen af drikkevandet, der pumpes igennem veksler 1 og temperaturen af isvandet, der pumpes igennem veksler 2. I veksler 1 nedkøles ca. 30 C varme mælk til ca. 7,5 C, og drikkevandet varmes op fra ca. 7 C til ca. 13 C. I veksler 2 nedkøles mælken yderligere til ca. 3,0 C, samtidig med at isvandet fra isbanken varmes op fra ca. 0 C til 7,0 C. emperaturspidserne efter hver malkning skyldes, at der foretages en såkaldt CIP- rengøring af hele malkeanlægget inklusiv de to pladevarmevekslere. Mælketemperaturen ud af veksler 2 ligger stabilt på 3 C. Af diagrammet fremgår det desuden, at der ikke er gennemført CIP-rengøring efter første malkning. Den nederste kurve beskriver køleanlæggets effektoptag. Som forventet kører køleanlægget uafhængigt af malkeanlægget. 70 Mælkenedkøling emperatur [ C] t_mælk.kold t_mælk.midt t_mælk.varm t_drikkevand.ud t_drikkevand.ind t_isvand.ind t_isvand.ud :00 16:30 17:00 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Nærbillede af mælke-, drikke- og isvandstemperaturerne i løbet af en malkning. 24

25 Køleanlæg - lavtryk emperatur [ C] t_glykol.ud t_glykol.ind t_sugerør t_e.sat Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: emperaturer målt på køleanlæggets lavtryksside. Den anførte fordampningstemperatur "t_e.sat" er mætningstemperaturen beregnet ud fra det målte tryk på kompressorens sugeside. Køleanlægget kører, når temperaturen målt på sugerøret "t_sugerør" (den gule kurve) er maks. Årsagen til, at fordampningstemperaturen under stilstand i perioder er lavere, end når kompressoren kører, er, at der, inden kompressoren slukkes, fortages en "pumpdown", hvor fordamperen tømmes for kølemiddel. Køleanlæg - lavtryk emperatur [ C] t_glykol.ud t_glykol.ind t_sugerør t_e.sat :00 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Nærbillede af temperaturerne på køleanlæggets lavtryksside i løbet af 3 kompressor ON/OFF perioder. Fordampningstemperaturen er ca. -15 C og overhedningen ca. 10K. Glykolen nedkøles fra ca. 0 C til -9 C i fordamperen. 25

26 60 Køleanlæg - højtryk emperatur [C] t_c.sat t_c.vand.ud t_trykrør t_væskerør t_c.vand.ind Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: emperaturer målt på køleanlæggets højtryksside. Den anførte kondenseringstemperatur "t_c.sat" er mætningstemperaturen beregnet ud fra det målte tryk på kompressorens trykside. Køleanlægget kører, når temperaturen, målt på trykrøret "t_trykrør" (den gule kurve), er maks. Køleanlæg - højtryk emperatur [ C] 30 t_c.sat t_c.vand.ud t_trykrør t_væskerør t_c.vand.ind :00 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Nærbillede af temperaturerne på køleanlæggets højtryksside i løbet af 3 kompressor ON/OFF perioder. Når termostaten på varmtvandsbeholderen slutter, stiger vandtemperaturen ind i kondensatoren fra ca. 8 C til ca. 16 C 26

27 Effekt-optag Effekt [kw] Kompressor +div Figur Fejl! Ukendt argument for parameter.: Anlæggets totale effektoptag i kw. Kondensator- og fordamperpumpen og anlæggets styring kører 100% af tiden og medfører en grundlast på ca. 0,4 kw. Kompressorens relative gangtid er ca. 11% og med ca. 8 starter pr. døgn medfører det en gennemsnitlig gangtid for kompressoren på ca. 20 minutter. Den relativ korte gangtid indikerer at slutte-/brydesignalt fra isbanken, der tænder og slukker kompressoren, ikke er indstillet korrekt. 27

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Bilagsrapport. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann. Aarhus Maskinmester skole. 15. december 2014

Bilagsrapport. Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann. Aarhus Maskinmester skole. 15. december 2014 Bilagsrapport Af Lars Hørup Jensen og Jesper Hoffmann Aarhus Maskinmester skole 15. december 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 1: 1- TRINS KREDSPROCES... 4 BILAG 1A: ANLÆGS DIAGRAM FOR R290 ANLÆG (SSE ELECTRICAL)...

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen

Indledende besøg. Poul Ib Pedersen Kolding Kommune 1 Indledende besøg Besøg d. 6/3-03 af: Repræsentanter for Kolding Kommune: Søren Østergaard Jensen og Nadeem Niwaz Energiansvarlig Torben Chr. Andersen og it-chef Poul Ib Pedersen Kolding

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Queen LV25/32/40. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Queen LV25/32/40 endnu lavere energiforbrug UDEDEL VARMEPUMPE AKKUMULERINGS TANK FRISKVANDSMODUL (ELLER VANDVARMER) 3 6080 C 6 VBV StyrinG Varmt brugsvand Cirkulation, varmt brugsvand 2 VARMTGAS

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Flexoduct Kemikal iekøleskab med udsugning. Til person beskyttelse

Flexoduct Kemikal iekøleskab med udsugning. Til person beskyttelse Kemikal iekøleskab med udsugning Til person beskyttelse Kemikaliekøleskab monteret med Flexoduct kemikalieudsugningssystem Gram Kemikaliekøleskab monteret med Flexoduct kemikalieudsugningssystem, sikre

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1. Varmepumper 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 0 1 Varmepumper 0 1 VARMEPRODUCERENDE ANLÆG VARMEPUMPER Registrering Varmepumper kan i mange tilfælde reducere energiforbruget til opvarmning og/eller varmt

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Energiforbrug på malkekvægsejendomme

Energiforbrug på malkekvægsejendomme Energiforbrug på malkekvægsejendomme Energiprojektet på Bornholm Støtte af energisparefonden Har omfattet uddannelsesforløb for medarbejdere hos bornholms Landbrug samt medarbejdere fra Steffen og Anders

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

SIMULERING AF ENERGIFORBRUG FOR DYNAMIC MULTISTEP I KOMBINATION MED LPC-VENTILATORER FRA SKOV A/S

SIMULERING AF ENERGIFORBRUG FOR DYNAMIC MULTISTEP I KOMBINATION MED LPC-VENTILATORER FRA SKOV A/S SIMULERING AF ENERGIFORBRUG FOR DYNAMIC MULTISTEP I KOMBINATION MED LPC-VENTILATORER FRA SKOV A/S NOTAT NR. 1231 Simuleringer af energisignaturen fra en slagtesvinesektion med Dynamic og DA600-LPC12 ventilatorer

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

Fjernvarmesystemer. Ejendomsservice

Fjernvarmesystemer. Ejendomsservice Ejendomsservice Fjernvarmesystemer Forbrugeranlæg Direkte fjernvarme anlæg med returtermostatventiler anlæg med trykdifferens-regulator Styring af direkte fjernvarme Anlæg med blandepotte og vejrkompenseret

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik

Mælken sveder i varmen. Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik Mælken sveder i varmen Køletekniker på 20 minutter v/kaj Busk, KB Køleteknik KB Køleteknik ApS er ejet af Kaj og Bo som hver især har mere end 20 års erfaring i at servicere kvægbrug Vi har egen import

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER

VÆSKE-VAND VARMEPUMPER VÆSKE-VAND VARMEPUMPER 26-336 kw - 300-20.000 m 2 GeoNova JORDVARME GYLLEKØLING MÆLKEKØLING VARMEGENVINDING MADE IN DENMARK Effektiv produktion op til 65 C MADE IN DENMARK Smart liquid injection med ekstra

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag

Kvalitessikring. VMS køleløsninger. Din løsning - hver dag Kvalitessikring VMS køleløsninger Din løsning - hver dag VMS køleløsninger Køleløsninger til DeLaval VMS Vælg en køleløsning som passer til dig og din VMS og bevar mælkekvaliteten døgnet rundt. Automatisk

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015

Tekniske bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Gældende fra 1. januar 2015 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Resdal Bakke 11A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-013007 Energikonsulent: Niels Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole BILAGSHÆFTE Besparelse på energivandssystemet Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Anlægstegning af EV tanken... 5 Bilag 3 - Anlægstegning

Læs mere

Pilotprojekt FFA-Rådgivningsprogram Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg. Slutrapport Maj 2007

Pilotprojekt FFA-Rådgivningsprogram Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg. Slutrapport Maj 2007 Pilotprojekt FFA-Rådgivningsprogram Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg Slutrapport Maj 2007 Sammendrag Baggrund for pilotprojektet For mange frie fedtsyrer

Læs mere

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik

Pneumatik. Pneumatik. Pneumatik Oversigt Trykluft forsyning: Kompressor Køletørre Filter & Vandudskiller Tryktank/ beholder Fremføring af trykluft: Rørføring med udtag og kondenspotter Luftbehandling FRS Enhed : Cylinder og aktuator

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Sondex - En verden af pladevarmevekslere Til alle formål

Sondex - En verden af pladevarmevekslere Til alle formål Sondex - En verden af pladevarmevekslere Til alle formål SONDEX HEAD OFFICE Sondex - den førende producent af pladevarmevekslere Sondex A/S er et dansk firma, som blev grundlagt i 1984 af Aage Søndergaard

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

ELFORSK PSO-F&U 2007

ELFORSK PSO-F&U 2007 ELFORSK PSO-F&U 2007 Grundvandsvarmepumper og køling med grundvandsmagasiner som sæsonlager BILAG 1 Nomogrammer til beregning af pris for køling og opvarmning med ATES-anlæg Enopsol ApS Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Højgårdsvej 38 4683 Rønnede Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. marts 2014 Til den 5. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk

Træpillefyr M. April 2012. www.biovarme.dk Træpillefyr M April 2012 www.biovarme.dk Træpillefyr M Gør en forskel for miljøet Nemt at installere og betjene Med en virkningsgrad helt i top er Automatisk optænding og modulerende drift DENVIRO træpillefyr

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Behovsstyret. Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug jordvarme giver 20% lavere elforbrug Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Jordslanger Gulvvarme / radiator varmepumpe pe med eller uden varmtvandsbeholder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31. Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst 1 of 6 Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole Udarbejdet af: Henrik Ernst 2 of 6 Syddjurs Kommune Kolind Central Skole 1. Indledning I et samarbejde

Læs mere

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler http://aalborg.energykey.dk (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 12 liter Fuelolie, 211 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Niels Iuels Plads 1 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-107209 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Sammendrag PSO 342-041

Sammendrag PSO 342-041 Sammendrag PSO 342-041 Kompleksiteten i projektet har været relativ stor pga. de mange indgående komponenter, optimering heraf, og deres indbyrdes indflydelse på det samlede resultat. Herunder optimering

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde

Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Afprøvning af rør for radiatorvarme til svinestalde Institution: Afprøvning udført for Videncenter for Dansk svineprduktion Forfatter: Jesper Kirkegaard Dato: 18.06.2010 Det er afgørende for grisenes tilvækst

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Varmepumpe Luft til vand HPW L/V

Varmepumpe Luft til vand HPW L/V Varmepumpe Luft til vand HPW L/V Tekniske data HPW LUFT TIL VAND VARMEPUMPE Enh. L/V09 L/V12 L/V10 L/V13 L/V15 L/V20 Varme effekt/optagen effekt ved: 7/35 C 9.5/2.6 13.0/3.6 11.0/2.9 14.0/3.7 16.0/4.3

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.5 MWh Fjernvarme, 920 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -0.5 MWh Fjernvarme, 920 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arendalsvej 422 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-020153 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp.

Ecodan. Her er historien fra famlilien Esbensen i Glostrup, der fik en Ecodan i 2013. Luft/vand varmepumpe TEKNISKE SPECIFIKATIONER. www.mevp. TEKNISKE SPECIFIKATIONER -anlæg /sammenbygget anlæg PUHZSW75 PUHZSW100 PUHZSW120 PUHZSHW PUHZW50 (kw)3 2.3-7.3 3.8-10.2 5.4-14.8 5.7-17.3 5.5-14.8 (kw) 3 1,0-5,5 2,8-9,2 4,7-1 5,8-18 4.42 4.40 4.45 4.10

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere