BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL"

Transkript

1 BEVÆGELSESMØNSTRE OG OPHOLD I KOKKEDAL Aktivitetskortlægning i

2 Indhold s. 2 Indledning s. 3 Undersøgelse og metode s. 4 Beskrivelse af tællesteder s. 5 Hovedkonklusioner s. 6 Det overordnede bevægelses- og opholdsmønster i s. 9 Bevægelse i forskellige områder s. 11 Hovedtrafikåre for bløde trafikanter s. 13 Ophold ved Egedalshallen og Holmegårdscentret s. 14 Utryghed Indledning Dette bilag beskriver de vigtigste pointer fra aktivitetskortlægningen i, der er foretaget af Hausenberg for Fredensborg Kommune som en del af forarbejderne til projektkonkurrencen Klimatilpasning. Med aktivitet menes i denne sammenhæng menneskers bevægelse og ophold i s uderum. I kortlægningen har der været fokus på de bløde trafikanters brug af og bevægelser gennem området. Derfor dækker kortlægningen først og fremmest gå- og cykelaktivitet samt ophold defineret som personer, der står, sidder, snakker, nyder solskinnet og hænger ud. Formålet har været at give et billede af, hvor meget beboerne i benytter de centrale uderum. I relation til arkitektkonkurrencen kan kortlægningen være med til at udpege potentialerne for pladsdannelse i. Første afsnit beskriver metoden. Dernæst introduceres hvert tælle- og observationssted. Herefter opsummeres de væsentligste konklusioner fra undersøgelsen og endelig gennemgås analysen. Kortlægningen består af tællinger, observationer og en række interviews af stikprøvekarakter. Konklusionerne bygger ikke på statistisk valide data og skal derfor forstås som udtryk for tendenser. Side 2 af 16

3 Undersøgelse og metode Kortlægningen bygger på to undersøgelser med hhv. kvantitativt og kvalitativt tilsnit, som supplerer hinanden. Begge er foretaget i dagene september Den ene undersøgelse er tællinger af bløde trafikanter, den anden er interview med tilfældigt udvalgte forbipasserende, som dels er bedt om at indtegne deres hverdagsbevægelsesmønstre på kort, dels er interviewet om deres adfærd og oplevelser af at færdes i. Metode I: Tællinger og observationer Registreringen af bløde trafikanter i er foretaget som tællinger og observationer på seks udvalgte, centrale steder i. Tællestederne er udvalgt på baggrund af samtaler med medarbejdere fra Fredensborg Kommune og Hausenbergs observationer i området. Tællingerne har registreret gående, cyklister og ophold hver time i intervallet kl Alle tællinger er gennemført i mildt og solrigt efterårsvejr. Aftenerne var generelt kølige og klare. Tællingerne er foretaget med forbillede i den metode, som er blevet benyttet i forbindelse med udarbejdelse af Københavns Kommunes bylivsregnskab. Aktiviteten i et givent rum er registreret i 10 minutters intervaller én gang i timen ved hvert tællested og derefter ganget med 6 for at få et billede af aktiviteten for en time. De faktiske tal (figur 2) skal derfor læses med et vist forbehold. De talte er opdelt i køn og alderstrin for at få øje på, om bestemte grupper af mennesker dominerer bestemte rum. Alderskategorierne barn, ung, voksen og ældre beror på en vurdering foretaget af registranten. Metode II: Interview Tællingerne og observationerne er suppleret med 46 interview gennemført med tilfældige forbipasserende forskellige steder i det centrale. Formålet med disse interview er at kortlægge hverdagens bevægelsesmønstre i. De interviewede er bløde trafikanter, men enkelte har berettet om, hvordan de generelt supplerer gåture med bilture. De interviewede fik til opgave at indtegne på et kort, hvor de oftest bevæger sig i. Desuden blev de bedt om at markere deres bopæl, samt områder af særlig interesse, eksempelvis områder de oplever som utrygge. Side 3 af 16

4 Beskrivelse af tællesteder Holmegårdscenteret udgør et centralt punkt og et af de mest aktive steder i. Placeringen for tællinger ved centrets østlige del gjorde det muligt både at registrere bevægelse til og fra centret samt bevægelse til hovedstien. Egedalshallen udgør ligesom centret et centralt omdrejningspunkt i. Denne placering gjorde det muligt at registrere aktiviteten foran hallen, aktivitet til og fra skolen og centeret samt foran plejecentret. Aktivitet på Holmegårdsvej indgår også i disse tællinger. Hovedstien spiller en væsentlig rolle i oplægget til arkitektkonkurrencen som det sammenbindende led mellem åen og Holmegårdscenteret. Tællestedets placering midt på stien nordøst for Egedalsvænge samt overfor Skovengen gav udover aktivitet på selve stien også anledning til at registrere aktiviteten i rummet mellem Egedalsvænge og Usserød Å. Usserød Å markerer den østlige ende af hovedstien. Tællestedets placering midt på broen over ådalen blev valgt for også at kunne give et billede af aktiviteten i det rekreative område. Vadestedet blev valgt, fordi broen over åen udgør en meget velbenyttet rute fra stationen til det centrale. Fra placeringen var det yderligere muligt at observere aktivitet i den sydlige del af ådalen. Station er selvsagt et knudepunkt i området. Fra stationen, som formelt ligger i Hørsholm Kommune, findes to ruter til : Enten gennem en skov og over broen ved vadestedet eller gennem parcelhusveje i Gl. til banestien, en cykelsti, der løber langs Kystbanen og krydser hovedstien, før den forsætter til Nivå. Figur 1: Tællesteder Side 4 af 16

5 Hovedkonklusioner Beboerne i bevæger sig sjældent på tværs af hinandens boligområder, og meget få skyder genvej gennem fx Egedalsvænge eller andre oplagte smutveje. Særligt Holmegårdsvej udgør en mental og fysisk grænse. De bløde trafikanters bevægelsesmønstre peger på, at Holmegårdscentret, Egedalshallen og stationen er fixpunkter, som gennemkrydses af mange. De hyppigste bevægelser i tegner en figur, som minder om et liggende Y, hvor hovedstien deler sig i to forløb: Det ene peger mod ådalen, mens det andet går øst om Egedalsvænge og videre ned til stationen. Denne forbindelse og området bag Egedalsvænge udgør et potentiale for udviklingen af (se kort på side 11). For alle rum gælder, at de i langt højere grad er gennemgangs- end opholdsrum. Ifølge tællingerne udgør ophold kun 12 % af den samlede registrerede aktivitet. Stikprøveinterviewene indikerer, at dette skyldes, at der mangler anledning til at gøre ophold, at rummene ikke indbyder til ophold, og at de opleves taget af enkelte grupper. Tilsammen er 57 % af alle registrerede ophold registreret ved Egedalshallen og Holmegårdscentret. Opholdene er præget af kønnet og social opdeling, men med potentiale for mangfoldighed. Tallene indikerer, at der kan være basis for pladsdannelse i det centrale. Aktiviteten omkring Holmegårdscenteret fortæller ikke hele historien om centret, idet interview viser, at en del vælger at handle andre steder, og at mange synes, at centret er nedslidt og utrygt. Udearealerne omkring Holmegårdscentret opleves af flere som et areal, der ejes af få grupper af drenge og mænd af anden etnisk herkomst end dansk. Oplevelserne understøttes af tællinger, som viser, at 92 % af det registrerede ophold ved centret udgøres af drenge og mænd. Der cirkulerer mange historier om ubehagelige oplevelser, og der spores i mange interview utryghed ved at færdes i dette område. Side 5 af 16

6 Det overordnede bevægelses- og opholdsmønster i Figur 2 viser det overordnede bevægelsesmønster i. Hverdagsbevægelserne bygger på tegninger fra 46 tilfældigt udvalgte personer, der blev stoppet på forskellige steder i og bedt om at indtegne deres hverdagsbevægelsesmønster på et kort. Tilsammen tegner ruterne en fortælling om, at mange bløde trafikanter ofte bevæger sig gennem det centrale. Flest ruter går igennem og forbi Holmegårdscentret samt fra centret til stationen. Enkelte af de adspurgte fortalte, at deres indtegnede rute skal opfattes som sekundær til deres primære biltur til fx indkøbsmuligheder i Hørsholm. Figur 2: De røde streger udgør 46 borgeres hverdags-bevægelsesruter, som de selv har indtegnet på et kort. De interviewede er tilfældigt udvalgte stoppet forskellige steder i. Side 6 af 16

7 Figur 3 viser, hvor mange gående og cyklister, der blev talt i alt ved hvert tællested, samt hvor mange personer, som gjorde ophold. Figur 3: Tællesteder og tællinger Tællingerne viser mest aktivitet ved Holmegårdscentret med 23 % af den registrerede aktivitet. Derefter følger stationen og stien med hver 20 %. Hallen tegner sig for 18 % af aktiviteten, mens hhv. 10 % og 9 % af aktiviteten sker ved vadestedet og åen. I nedenstående diagram er fordeling vist med antal personer. Samlet aktivitet fordelt på steder på en dag i tidsrummet Åen Vadestedet Hallen Stien Stationen Centret Figur 4: Samlet antal fodgængere, cyklister og personer, som gjorde ophold. Side 7 af 16

8 Personer KLIMAPASNING KOKKEDAL / Bilag nr. 4 / Bevægelsesmønstre og ophold i Som figur 5 tydeligt viser, er der mest aktivitet fra kl. 13 til kl. 18. Efter kl. 19 er der registreret mindre aktivitet i uderummene end kl. 8 om morgenen. Samlet aktivitet over hele dagen i kl 8 kl 9 kl 10 kl 11 kl 12 kl 13 kl 14 kl 15 kl 16 kl 17 kl 18 kl 19 kl 20 kl 21 Figur 5: Fordeling af talte set henover dagen. Figur 6 viser fordeling af gående, cyklende og mennesker, som gør ophold for hvert tællested. For hele gælder det ifølge tællingerne, at 59 % af aktiviteten for bløde trafikanter foregår til fods, mens 29 % af aktiviteten udgøres af cyklister. Stationen cyklende 32% ophold 9% gående 59% cyklende 28% ophold 9% Stien gående 63% Åen ophold 11% cyklende 52% gående 37% ophold 4% "Vadestedet" cyklende 44% gående 52% Centret ophold 20% ophold 15% Hallen cyklende 16% gående 64% cyklende 21% gående 64% Figur 6: Fordelingen af gående, cyklister og mennesker, der gør ophold for hvert af de seks tællesteder. Side 8 af 16

9 Selvom antallet af gående er dominerende på de fleste tællesteder, er der store forskelle fra tællested til tællested: Stationen og stien domineres af gående, mens åen og vadestedet har en stor andel af cyklende. Hallen og centret har også overvægt af gående. Det er også her, at langt de fleste ophold foretages. For alle rum gælder, at ophold er den aktivitetsform, som mindst kendetegner de offentlige rum i. En del af forklaringen herpå er, at tællingerne er foretaget i det tidlige efterår, men som interviewmaterialet bekræfter, er en anden væsentlig grund, at de offentlige rum i højere grad fungerer som gennemgangsrum end som byrum i klassisk forstand. Bevægelse i forskellige områder er som så mange andre forstæder i høj grad præget af opdeling, hvor de forskellige områder vender ryggen til hinanden. Bor man i det ene område, har man ikke meget med de andre områder og bebyggelser at gøre. Dette billede understreges af beboernes bevægelser fra de forskellige boligområder. Vest for Holmegårdsvej (figur 7a): Ser man på de interviewede parcelhusejere i parcelhusområdet vest for Holmegårdsvej har de i meget lille grad noget at gøre med den del af, som ligger øst for Holmegårdsvej. En enkelt af de adspurgte tager dog sin bil til centret, og en enkelt benytter hovedstien for at komme over til sin far på den østlige side af Kystbanen. Resten bliver i deres del af. Skovengen, By-/Nordengen og Engen(figur 7b): Samme mønster blot med omvendt fortegn gælder for beboerne i Engene, som heller ikke krydser Holmegårdsvej. Ingen af de adspurgte bevæger sig igennem Egedalsvænge, og kun en enkelt bevæger sig over øst på for at handle i NEM brugsen. Til gengæld ser man, at en stor del af Engenes beboere går langs Egedalsvænge østlige side for at komme ned til stationen. Også det rekreative areal langs åen benyttes af Engenes beboere. Figur 7a: Vest for Holmegårdsvej Figur 7b: Skovengen, By/Nordengen og Engen Side 9 af 16

10 Egedalsvænge (figur 7c): Også for Egedalsvænge gælder det, at beboerne ikke kommer meget i de omkringliggende bebyggelser, om end billedet er mindre udtalt her. To af de adspurgte påpeger, at de har venner i nabobebyggelserne, som de ofte besøger. Derudover er der også en af de adspurgte, som arbejder på østsiden af Kystbanen, ligesom en anden af bebyggelsens beboere bruger NEM brugsen (3b). Gl. og området ved Station (figur 7d): Igen gør billedet med begrænset bevægelse på tværs af områderne sig gældende, om end beboerne fra Gl. jævnligt kommer i centeret. Kun en enkelt beboer skiller sig ud ved at benytte smutvejen igennem Egedalsvænge frem for stien på ydersiden af bebyggelsens vestlige kant. Dog hører det med til historien, at denne interviewperson føler sig utryg i netop Egedalsvænge. Derudover ser man, at beboerne syd og vest for åen flittigt benytter det rekreative areal langs åen til gennemgang. Som den eneste gruppe benytter de også den del af stien langs åen, som løber i den sydlige del af ådalen. Ådalen (Ingen illustration): 11 af de 46 respondenter har markeret, at de benytter stierne i det rekreative område langs åen. Fire af disse er hundeluftere, som foretrækker at bruge grusstien langs vestsiden af åen. Derimod har de respondenter, som cykler gennem det grønne område, specifik pointeret, at de bruger den asfalterede sti langs banen. Figur 7c: Egedalsvænge Figur 7d: Gl. og Station Indkøbsruter: Holmegårdscenteret (figur 8a) er et væsentligt omdrejningspunkt for områdets beboere. Således markerer 32 ud af de 46 adspurgte centeret som et sted, de ofte bevæger sig igennem. Dog vælger næsten hver fjerde af de adspurgte at handle andre steder end i centeret, fx i NEM brugsen som ligger på den østlige side af Kystbanen (figur 8b). Netto i Hørsholms Ådalscenter (figur 8c) nævnes også som et oplagt alternativ til Holmegårdscenteret. Side 10 af 16

11 Figur 8a: Jeg handler ind i centeret Figur 8b: Jeg handler ind i NEM Figur 8c: Jeg handler ind i Netto Holmegårdscenteret fremstår således umiddelbart populært, hvis bevægelsesmønsteret udelukkende betragtes kvantitativt. Mange af respondenterne pointerer dog, at de kun nødigt kommer i centeret og således gerne går/cykler/kører andre steder hen, hvis de kan. Dertil kommer at mange af dem, der passerer gennem centeret, ikke nødvendigvis gør ophold, men blot kører igennem via hovedstien. Hovedtrafikåre for bløde trafikanter Den allerede viste figur 1 fremhævede alle 46 respondenters bevægelsesmønstre på stierne i. Trods tendenserne til opdeling viser borgernes korttegninger et klart mønster i retning af, at hovedstien suppleres af et forløb fra Holmegårdscentret til Station (figur 9). Side 11 af 16

12 Figur 9: Korttegningens indikation af den mest populære rute blandt bløde trafikanter. Hele 27 ud af de 46 adspurgte (næsten 60 %) markerer Station som en hyppig destination for deres bevægelse. Langs østsiden af Egedalsvænge og gennem skoven (eller alternativt uden om) er der ganske mange bløde trafikanter, især gående. Med andre ord bør hovedstien, som udgør områdets hovedrute, ikke betragtes som den eneste dominerende stiforbindelse i området. Kortlægningen af bevægelser i indikerer, at hovedstiens forløb skal suppleres med forløbet bag Egedalsvænge, således at det fremtrædende bevægelsesmønster over aktiviteten i udgør en figur, som minder om et liggende Y, hvor hovedstien fra vest deler sig i et forløb mod øst henover åen og et forløb mod syd til stationen (figur 9). Området bag Egedalsvænge virker og fungerer i dag som en bagside, hvor Børneengens institutioner, multibane, ungdomsklub og andre funktioner vender ryggen til hinanden. Ser man på, hvem der opholder sig i disse områder, er det først og fremmest børn, som bruger multibanen. 72 % af opholdene i dette område er registreret ved multibanen og børnehaven, mens det grønne område ved åen i højere grad bruges til gennemgang. Side 12 af 16

13 Ophold over hele dagen Barn m. voksen 2% Ung 4% Voksen 19% Barn u. voksen 75% Figur 10: Fordelingen af ophold ved arealet øst for Egedalsvænge, som benyttes af mange børn til leg. Af de mange, der udpeger deres daglige rute som en tur mellem station og center, er der kun én eneste, der vælger at krydse ind gennem Egedalsvænge, hvilket ellers ville være en smutvej. Undersøgelsen peger altså på, at arealet øst for Egedalsvænge udgør et potentiale for udviklingen af mødesteder i, da der både krydser mange bløde trafikanter gennem området og allerede i dag er mange børn, som benytter området. Ophold ved Egedalshallen og Holmegårdscentret Optællingerne indikerer, at arealerne omkring Holmegårdscentret og Egedalshallen udgør de steder, hvor der foretages langt flest ophold. Tilsammen er 57 % af alle ophold registreret på de to observationssteder. Ophold totalt fordelt på steder Stationen 16% Hallen 21% Centeret 36% Stien 15% "Vadestedet" 3% Åen 9% Figur 11: Fordelingen af ophold på de seks tællesteder. Side 13 af 16

14 antal personer KLIMAPASNING KOKKEDAL / Bilag nr. 4 / Bevægelsesmønstre og ophold i I hele tal bevæger mennesker sig igennem disse to rum over en hel dag. Derudover sker der hele ophold på en fredag, hvor der er fredagsbøn i og omkring hallen. Hallen, som huser både etniske kulturforeninger og sportsforeninger, udgør 21 % af alle ophold i. Ved centret udgør ophold hele 36 % og er dermed det sted i med flest ophold. Disse to rum udgør tilsammen 57 % af alle registrerede ophold. Således rummer området omkring Holmegårdscenteret, hallen og skolen et stort potentiale for en fremtidig pladsdannelse. Ser man på, hvem der bevæger sig gennem disse rum, viser tallene en mangfoldig brug af rummene. På den anden side af Holmegårdsvej ved plejecentret, sidder drenge ofte og ryger vandpibe og nyder eftermiddagssolen. Ved Holmegårdscenteret står dagligt grupper af drenge og mænd. Gå- og cykeltrafikken består næsten hele dagen af voksne. Kl. 13 ses et tydeligt hjem-fra-skole ryk, som overvejende består af børn, der selv cykler eller går hjem fra skole. Den mangfoldige brug af rummene kommer af blandingen af indkøbsmuligheder i Holmegårdscenteret, arbejdspladser ved plejecentret, fritidsaktivitet i hallen og Skole, hvor 70 % af børn i skoledistriktet går. Trods områdets fysiske opdeling fungerer det således allerede i dag som et de facto centrum for forstaden Gå- og cykelaktivitet hallen, skolen og centret Barn m. voksen Barn u. voksen Ung Voksen Gammel 50 0 kl 8 kl 9 kl 10 kl 11 kl 12 kl 13 kl 14 kl 15 kl 16 kl 17 kl 18 kl 19 kl 20 kl 21 Figur 12: Gående og cyklister ved hallen og centret fordelt på brugertyper. Utryghed Som nævnt blev de interviewede ikke kun bedt om at indtegne deres hverdagsbevægelsesmønstre på et kort, men også om at markere, hvor de eventuelt følte sig utrygge. 16 ud af de 46 adspurgte fortalte, at de et eller flere steder i føler sig utrygge. På kortet er markeret med orange, hvilke områder der opleves som utrygge. Side 14 af 16

15 Figur 13a: Utryghed de fleste Figur 13b: Utryghed - nogle Figur 13c: Utryghed få Figur 13a: Den største utryghed opleves ved Holmegårdscentret. Holmegårdscenteret er således på én gang et meget benyttet sted og et sted, der opleves som utrygt af ganske mange. Figur 13b: Nogle ikke alle føler sig utrygge ved skoven eller ved åen. De fleste af disse påpeger, at utrygheden gælder efter mørkets frembrud. Figur 13c: Enkelte af de udspurgte føler sig utrygge ved visse bebyggelser. Det er påfaldende, at de selv bor uden for det, de betegner som utrygge områder. Utryghed er et fænomen, som er svært at måle, da det ofte handler om oplevelsen af utryghed frem for dokumenterede forhold, eksempelvis overfald. De fleste interviewpersoner refererede til historier om andre, der havde oplevet ubehagelige ting i området. Utryghed udgør imidlertid et tilbagevendende tema i de kvalitative undersøgelser en tendens, som tilsvarende tegner sig i bilaget Stemmer fra. Ud fra stikprøveinterviewene tegner sig et overordnet billede af to former for utryghed: Den ene type utryghed opstår ved, at en bestemt gruppe bliver opfattet som dominerende i et bestemt rum. Den anden type handler modsat om fraværet af mennesker, da mange rum i grundet funktionsopdelingen og trafiksepareringen kan virke meget øde især på ydertidspunkter. Dominans af enkelte grupper Holmegårdscenteret er det sted, som flest udpeger som et utrygt sted i. Mange angiver grupperne af drenge og mænd, der står og hænger ved centret og på bagsiden af Brugsen, som noget der skaber utryghed. Holmegårdscentret lader til for mange i at være forbundet med en oplevelse af, at en bestemt gruppe har taget patent på området. Drengene og mændene tilhører enkelte etniske grupper. Og selv om flere interviewede også Side 15 af 16

16 nævner positive historier om de beboere, som opholder sig ved centeret, er der mange, som oplever centret som utrygt og henviser til tilstedeværelsen af drengene og mændene. Oplevelserne understøttes af tællinger, som viser, at 92 % af det registrerede ophold ved centret udgøres af drenge og mænd. Ophold ved centret over hele dagen fordelt på køn 8% 92% m k Figur 14: Fordelingen af køn ved centeret. Utryghed i områder med få mennesker Ådalen, skoven og hovedstien udpeges som steder, hvor der særligt om aftenen er utrygt pga. meget lidt aktivitet og få andre mennesker. 6 ud af 14 peger på hovedstien som et utrygt område og vælger at gå en omvej til deres destination, selvom det ville være lettere at benytte stiforbindelsen. Hovedstien mellem centeret og ådalen fremstår som et langt smalt bagsiderum, der er ringe belyst og tomt for funktioner. I den østlige ende af stien inden ådalen er der efter mørkets frembrud helt mørkt, hvilket forstærkes af, at også området med daginstitutioner ligger øde og mørkt hen. Fraværet af mennesker og aktivitet er endnu mere tydeligt der, hvor hovedstien krydser ådalen, som flere også markerer som et utrygt sted. I tiden mellem 21 og 22 blev registreret en knallertkører og en enkelt mand, der stod og røg foran sin lejlighed. Samme sted blev en hjort og en ræv observeret krydse stien. Der er så få forbipasserende, at dyrene føler sig sikre nok til at komme ud på stien. Side 16 af 16

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING

Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING 2016 Styrket inddragelse af frivillige på plejecentre SAMMENLIGNING AF FØR- OG EFTERMÅLING Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Klimaprojekt Kokkedal -Samarbejder og medfinansiering

Klimaprojekt Kokkedal -Samarbejder og medfinansiering Klimaprojekt Kokkedal -Samarbejder og medfinansiering -Hvorledes flere partnere i fællesskab skaber klimatilpasning med merværdi Plan - og Klimachef Christian Peter Ibsen, Fredensborg Kommune Adjunkt Dorthe

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel.

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel. Bilag 2 Fase 1, Mjølnerparken D 24/9 2014, KL 13:30-14:00. Observationer og feltnoter skrevet ned af Ralf Jensen. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger

Notat. Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14. Resume af Følgegruppens holdninger Notat Noter og resume af følgegruppe møde for Kanalgadeprojektet den 13.03.14 Resume af Følgegruppens holdninger Især fire forhold blev nævnt af følgegruppen: 1. Gruppen efterspørger en bedre løsning for

Læs mere

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania

ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania ALTERNATIVER til det offentliges plan om CYKELRUTE gennem Christiania Det er blevet påstået af folk fra det offentlige, at Christiania har godkendt den planlagte cykelrute. Det har Christiania ikke! Grunden

Læs mere

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn

Indhold. God fornøjelse! Børneulykkesfonden og Høst & Søn Vejledning til Indhold At færdes i trafikken er noget, man skal øve sig på. Der er mange ting at holde øje med og være opmærksom på og mange regler, man skal kende. For små begyndere i trafikken er det

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

Hasselager Skole, revision 2012.

Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole, revision 2012. Hasselager Skole er beliggende i Hasselager vest for Aarhus. Skolen har ca. 700 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. Ved skoleforliget i 2012 er Hasselager Skole fusioneret

Læs mere

Dispensation fra lokalplan 13-006

Dispensation fra lokalplan 13-006 Rasmus Wermuth Jensen Team anlæg rwj@silkeborg.dk 14. juli 2015 Dispensation fra lokalplan 13-006 Silkeborg Kommune meddeler hermed dispensation fra lokalplan 13-006 til følgende: 1. Dispensation fra 5.4

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner

Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling November 2016 Forslag til opgradering af National Cykelrute 9 og Strandvejen i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner https://www.cyklistforbundet.dk/find-din-afdeling/find-dit-lokale-cyklistforbund/hovedstaden-og-

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr.

2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd. 1. Baggrund og formål. 2. Konklusioner og perspektiver 12-02-2008. Sagsnr. 2. Opfølgning på undersøgelse om østeuropæere med hjemløseadfærd 1. Baggrund og formål Socialforvaltningen iværksatte i december 2006 en mindre undersøgelse, der skulle give indblik i antallet af udenlandske

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012

KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012 KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012 27-04-2012 INTRODUKTION Området for Klubøen er i dag vand og den pælebårede ø, som bærer bygningen placeres, så den danner

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse

Lær om trafik. Opgaver til dig. Navn Klasse Lær om trafik Opgaver til dig Navn Klasse Hej, jeg hedder Hugo. Jeg er 6 år og er lige begyndt i skole. Jeg har trænet skolevejen sammen med min mor og far. Men der er stadig meget, jeg ikke er helt sikker

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde:

Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: Damhusengen: Dokumentnr. Lokalisering af park/naturområde: 2010-580340 Damhusengen er beliggende i kommunens nordlige del, mellem Damhussøen og Krogebjergparken. Vestsiden af engen løber i skellet til

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Eks. på manglende vedligeholdelse

Eks. på manglende vedligeholdelse Bilag 1 (1/3) Eks. på manglende vedligeholdelse Camma Larsen Ledets vej Græsset klippes flere steder slet ikke og andre steder meget sjældent. Og ingen steder sker det helt ind til sidebevoksning. Eks.

Læs mere

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune

Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i. 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune Høringssvar til forslag om harmonisering af åbningstid i 0-6 års-institutioner i Faxe Kommune 1 Vurdering af sagsfremstilling Det er vigtigt at understrege at vi i bestyrelsen ser dette forslag som et

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE

174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 174 SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE Sådan transporteres danskerne Af Data- og Modelcenter, DTU Transport SÅDAN TRANSPORTERES DANSKERNE 175 For at kunne træffe hensigtsmæssige beslutninger om landets trafik

Læs mere

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet

Indhold. Indledning. Projektområde - Ådalen 1:5.000 - Projektområdet 1:1.000 - Billeder fra stedet Indhold Indledning Rekreative forbinlser i områt - Kortlægning Projektområ - Ådalen 1:5.000 - Projektområt 1:1.000 - Biller fra stet Ådalen i fremtin - Collage - Plan - Reference biller 3 Øverst: Orthofoto

Læs mere

Lærkevej. Lækre familieboliger i København

Lærkevej. Lækre familieboliger i København Lærkevej Lækre familieboliger i København Afdeling 107-0 Lejerbo København Gammel Køge Landevej 26 18 nyrenoverede boliger med altaner eller private haver i København NV 2500 Valby Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre

PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN. Opgaver til dig og dine forældre PAS PÅ DE SMÅ I TRAFIKKEN Opgaver til dig og dine forældre Det her er Arthur. Han er 6 år og lige begyndt i skole. Han har trænet skolevejen sammen med sin mor og far. Men der er stadig meget, han ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Supercykelsti Københavnerruten

Supercykelsti Københavnerruten Supercykelsti Københavnerruten Opsamling af borgerinddragelsesproces langs Uplandsgade mellem Prags Boulevard og Vermlandsgade Rapporten er udarbejdet på baggrund af interviews med beboere, institutioner

Læs mere

Lærervejledning til filmen

Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Lærervejledning til filmen Drengen der ikke kunne blive bange Indhold I. Filmens handling II. Om det gamle folkeeventyr III. De tre prøver i trafikken IV. Fakta om cykelulykker

Læs mere

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst.

243 personer har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, heraf har 166 peget på en eller flere utrygge lokaliteter eller strækninger i Aalborg Øst. Tryg sti- kampagne spørgeundersøgelse Dette notat redegør for resultaterne af en spørgeundersøgelse gennemført den 7. april 2005 på forskellige lokaliteter på stisystemet i Aalborg Øst i forbindelse med

Læs mere

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.

Orientering. i skolen. Orientering Sundt, sjovt og sejt. Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk. Dansk Orienterings-Forbund www.do-f. Orientering i skolen Breddekonsulent Jesper Lysgaard E-mail: jl@do-f.dk Dansk Orienterings-Forbund www.do-f.dk Hvorfor Orienteringsidræt Motivation til aktivitet Fysisk udvikling Psykisk udvikling Naturoplevelser

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 4 Baggrund og formål Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet og ambitiøst projekt,

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F)

Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm. F) Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 153 Offentligt Social- og integrationsministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg den 26. januar 2012 (SOU alm. del samrådsspm.

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Forældres muligheder for at passe syge børn

Forældres muligheder for at passe syge børn 19.9.2006 Notat 13007 MELA/kiak Forældres muligheder for at passe syge børn Der er store forskelle på forældres muligheder for at passe deres børn, når de bliver syge. Det viser en undersøgelse som FTF

Læs mere

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune

Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse af Den Gule Dør i Køge Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konklusion... 4 Præsentation af målgruppen for Den Gule Dør...

Læs mere

Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding

Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Dato: 8-06-2015 Sagsnr.: 12/28321 NOTAT Slagterigrunden, Gl. Hygumvej 5, 6630 Rødding I forbindelse med planlægningen for den tidligere slagterigrund i Rødding er der blevet afholdt møder

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år

Etnicitet og ledighed - unge under 30 år og ledighed - unge under 30 år NOTAT Job og Ydelse 7. januar 2015 Følgende notat giver et indblik i øvrige borgere og indvandreres 1 fordeling på ydelser a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp - i aldersn

Læs mere

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk.

Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Ældre Borgere med anden baggrund end dansk. Byrådet har ved budgetforliget for 2015 besluttet, at der skal laves en undersøgelse af, plejebehov og plejemuligheder i forhold til ældre med anden etnisk baggrund

Læs mere