Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08)."

Transkript

1 NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen 1. Metock-dommens faktum EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). Metock-dommen vedrører fortolkning af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/38 af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (herefter opholdsdirektivet). Opholdsdirektivet samler reglerne for de forskellige persongrupper omfattet af reglerne om fri bevægelighed og medfører derfor en forenkling af EU-reglerne om personers fri bevægelighed. Substantielt er direktivet i vidt omfang en gengivelse af retstilstanden efter de dagældende direktiver og dele af en forordning samt domstolens praksis indtil tidspunktet for direktivets vedtagelse. Baggrunden for Metock-dommen var, at Irland havde gennemført opholdsdirektivet på den måde, at der var indsat en bestemmelse i de nationale bestemmelser (bekendtgørelsen af 2006 om den frie bevægelighed for personer inden for De Europæiske Fællesskaber). Heri bestemmes, at en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, kun kan få opholdsbevis, hvis tredjelandsstatsborgeren allerede havde opholdt sig lovligt i en anden medlemsstat. Irland havde på den baggrund meddelt afslag på opholdsbevis til fire tredjelandsstatsborgere, der alle havde indgået ægteskab med unionsborgere, der havde udøvet deres ret til fri bevægelighed. De tre af unionsborgerne arbejdede og boede i Irland, mens den sidste unionsborger boede i Irland uden tilsyneladende at arbejde der. I de fire sager var der tale om to britiske statsborgere, en tysk og en polsk statsborger. Det var ubestridt, at der ikke forelå proformaægteskaber.

2 I samtlige fire sager var tredjelandsstatsborgeren indrejst i Irland som asylansøger og var dér meddelt endeligt afslag på asyl. For så vidt angår en af tredjelandsstatsborgerne var udvisningen, som følge af afslaget på asyl, gennemført. I en af sagerne havde parterne haft et fast forhold siden 1994, men havde først indgået ægteskab i Irland. I de øvrige sager er der ingen oplysninger om, hvorvidt parterne kendte hinanden før indrejsen, men alle havde indgået ægteskab i Irland. De pågældende unionsborgere og deres ægtefæller lagde på baggrund af afslagene sag an ved de irske domstole, der i forbindelse med sagernes behandling forelagde tre præjudicielle spørgsmål for EF-domstolen, herunder særligt, hvorvidt det er i overensstemmelse med opholdsdirektivet at stille krav om et forudgående lovligt ophold i et andet EU-land. I Metock-dommen anvendes begrebet værtslandet. Det skal forstås som det land i EU, hvortil en unionsborger i et andet EU-land er flyttet under anvendelse af reglerne om fri bevægelighed. Dette notat indeholder en gennemgang af Metock-dommen, hvilken forståelse af dommen, der må anlægges, og konsekvenserne for national ret af dommen. I notatet anvendes begrebet primær fri bevægelighed for den situation, at en unionsborger udnytter retten til fri bevægelighed ved at tage ophold i et andet EU-land end sit eget, f.eks. en tysker, som tager ophold i Danmark eller en dansker, der tager ophold i Sverige, og sekundær fri bevægelighed for den situation, hvor en unionsborger, som har udnyttet retten til fri bevægelighed, vender tilbage til sit eget land, f.eks. en dansk statsborger, der har boet og arbejdet i Sverige, og som nu vender tilbage til Danmark (den såkaldte Malmø-model). 2. EF-domstolens bemærkninger Det første spørgsmål i sagen er, hvorvidt det er medlemsstaternes nationale udlændingelovgivning, der skal regulere adgangen til den pågældende medlemsstats område for tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til unionsborgere fra et andet EU-land, eller om adgangen skal reguleres efter EU-reglerne om fri bevægelighed. EF-domstolen udtalte i Akrich-sagen (sag C-109/01) i 2003, at en tredjelandsstatsborger, der er gift med en unionsborger, for at blive omfattet af de rettigheder, der følger af artikel 10 i den såkaldte 1612/68 forordning, skal have haft lovligt ophold i en medlemsstat på det tidspunkt, hvor han rejser til en medlemsstat, som unionsborgeren (ægtefællen) flytter eller er flyttet til. (Artikel 10 blev ophævet i forbindelse med Europaparlamentets og Rådets vedtagelse af opholdsdirektivet). Det fremgår af præmis 58 i Metock-dommen, at EF-domstolen finder, at domstolens fortolkning i Akrich-sagen må tages op til fornyet overvejelse, og domstolen anfører derefter, at adgangen til familiesammenføring ikke afhænger af, om tredjelandsstatsborgeren har opholdt sig lovligt i en anden medlemsstat. EF-domstolen foretager således en kovending i forhold til sin tidligere retsopfattelse i Akrich-dommen og afviser nu, at medlemsstaterne kan stille et krav om, at tredjelandsstatsborgeren skal have haft et forudgående lovligt ophold i en anden medlemsstat for, at EU-reglerne om familiesammenføring kan finde anvendelse. Side 2

3 EF-domstolen understreger i præmis 61, at Fællesskabet i medfør af EF-traktatens artikel 18, stk. 2, artikel 40, artikel 44 og artikel 52 på grundlag af hvilke, opholdsdirektivet er vedtaget, har kompetence til at vedtage de foranstaltninger, som er nødvendige for at gennemføre unionsborgernes fri bevægelighed. EF-domstolen når allerede forud for de ovenstående overvejelser ved en ren ordlydsfortolkning af opholdsdirektivet frem til, at direktivet ikke gør det muligt for medlemsstaterne at indfortolke et krav om, at tredjelandsstatsborgeren skal have haft et forudgående lovligt ophold i en anden medlemsstat for at kunne opnå familiesammenføring efter EU-reglerne om fri bevægelighed i unionsborgerens værtsland (præmis 49-54). EF-domstolen henviser til, at ingen bestemmelser i opholdsdirektivet giver mulighed for at kræve et forudgående lovligt ophold i en anden medlemsstat. EF-domstolen understreger efterfølgende, at hvis unionsborgere ikke havde ret til at have et normalt familieliv i værtslandet, ville udøvelsen af de friheder, som de er sikret i henhold til traktaten, være alvorligt hindret (præmis 62). EF-domstolen anfører endvidere, at: Værtsmedlemsstatens nægtelse af at indrømme disse rettigheder med hensyn til indrejse og ophold til familiemedlemmer til en unionsborger kan afholde sidstnævnte fra at flytte eller forblive i denne medlemsstat, selvom hans familiemedlemmer ikke allerede opholder sig lovligt på den anden medlemsstats område, jf. præmis 64. EF-domstolen anser således i dag i modsætning til i Akrich-dommen i 2003 det som en alvorlig hindring for den fri bevægelighed, hvis medlemsstaterne opstiller et krav om et forudgående lovligt ophold i en anden medlemsstat. EF-domstolen fandt at måtte konkludere, at opholdsdirektivet giver enhver tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger som omhandlet i direktivets artikel 2, nr. 2, ret til indrejse og ophold i værtslandet uafhængig af, om tredjelandsstatsborgeren allerede har opholdt sig lovligt eller ikke i en anden medlemsstat (præmis 70). EF-domstolen har ved sin afgørelse formodentlig på baggrund af medlemsstaternes indlæg om behovet for at kontrollere indvandringen ved de ydre grænser anført, at reglerne kun finder anvendelse på personer, der er familiemedlemmer til unionsborgere, som har udøvet retten til fri bevægelighed ved at bosætte sig i et andet medlemsland end det land, hvor unionsborgeren er statsborger (præmis 73). Den forelæggende irske domstol har endvidere rejst spørgsmålet om, hvorvidt reglerne om familiesammenføring efter EU-reglerne finder anvendelse, uanset hvor og hvornår ægteskabet er indgået. EF-domstolen anfører hertil, efter en gennemgang af en række bestemmelser i opholdsdirektivet, at bestemmelserne i direktivet ikke opstiller krav om, at unionsborgeren allerede skal have stiftet familie på det tidspunkt, hvor han rejser til værtslandet, for at familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere, kan drage fordel af de rettigheder, som følger af direktivet (præmis 87). EF-domstolen henviser desuden til, at en sådan fortolkning er i overensstemmelse med formålet med opholdsdirektivet (præmis 89). Side 3

4 EF-domstolen fremfører herefter, at i lyset af nødvendigheden af ikke at fortolke opholdsdirektivet restriktivt skal der ikke sondres mellem, om tredjelandsstatsborgeren er indrejst i værtsmedlemsstaten før eller efter unionsborgeren eller før eller efter, at de er blevet medlemmer af hans familie (præmis 93). EF-domstolen understreger i præmis 95, at fra det øjeblik, hvor tredjelandsstatsborgeren, som er familiemedlem til en unionsborger, der har udnyttet sin ret til fri bevægelighed, har ret til indrejse og ophold i værtslandet, kan medlemsstaterne kun begrænse denne, hvis betingelserne i opholdsdirektivets artikel 27 (om beskyttelse af den offentlige orden og sikkerhed) eller i artikel 35 (om misbrug af rettigheder, f.eks. proformaægteskab) er opfyldt. I præmis 99 når EF-domstolen herefter frem til, at opholdsdirektivets artikel 3, stk. 1 (om anvendelsesområdet), skal fortolkes således, at en tredjelandsstatsborger, som er ægtefælle til en unionsborger, der opholder sig i en medlemsstat, hvor han ikke er statsborger, og som ledsager eller slutter sig til denne unionsborger, kan drage fordel af direktivets bestemmelser, uanset hvor og hvornår deres ægteskab blev indgået, og uanset hvorledes tredjelandsstatsborgeren er indrejst i værtslandet. 3. Forståelse af Metock-dommen I. Kan Danmark undlade at følge Metock-dommen? Det må på baggrund af de politiske tilkendegivelser, der har været fremme i medierne efter Metock-dommens offentliggørelse, overvejes, om Danmark kan vælge ikke at følge dommen formentlig ud fra en antagelse om, at den vedrører ulovlig indvandring mere end spørgsmålet om fri bevægelighed for personer. De politiske tilkendegivelser i medierne må antages at bero på den opfattelse, at der er tale om en dom inden for afsnit IV i EF-traktaten (det retlige samarbejde). Hertil må bemærkes, at selvom de tredjelandsstatsborgere, som er omfattet af Metockdommen, er afviste asylansøgere i Irland og således personer, som umiddelbart er omfattet af det retlige samarbejde under EF-traktatens afsnit IV og dermed omfattet af det danske forbehold, så vedrører dommen rettigheder efter reglerne om fri bevægelighed for personer, der gælder fuldt ud i Danmark. Juridisk vurdering: Det vil være direkte i strid med EU-retten og uholdbart for Danmark i forhold til EUsamarbejdet, hvis Danmark ikke efterlever Metock-dommen. Dommen gælder umiddelbart fra afsigelsen og forudsætter ikke national gennemførelse, jf. nedenfor om praksisændringernes tidsmæssige virkninger. Manglende efterlevelse af Metock-dommen må forventes at føre til en traktatkrænkelsessag. II. Kan Metock-dommens principper begrænses til alene at vedrøre den primære fri bevægelighed? Begrebet primær fri bevægelighed anvendes for den situation, hvor en unionsborger udnytter retten til fri bevægelighed ved at tage ophold i et andet EU-land end sit eget, f.eks. en tysker, som tager ophold i Danmark eller en dansker, der tager ophold i Sverige. Side 4

5 Det kan overvejes, om Metock-dommens principper kan begrænses til alene at vedrøre den primære fri bevægelighed. Det vil betyde, at dommen kun vil vedrøre unionsborgere, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed til et værtsland, og dér ønsker at opnå familiesammenføring med en tredjelandsstatsborger. Dommen vil altså ikke vedrøre tilfælde, hvor en unionsborger rejser til et værtsland i medfør af reglerne om fri bevægelighed for personer og dér opnår familiesammenføring for herefter at vende tilbage til sit eget hjemland med ægtefællen (sekundær fri bevægelighed). Som grundlag for denne forståelse kan anføres følgende: Dommen er alene baseret på en fortolkning af opholdsdirektivet, som regulerer adgangen til den primære fri bevægelighed, jf. f.eks. præmis 73 om, at det er ikke alle tredjelandsstatsborgere, men kun dem, som er familiemedlemmer [.], til en unionsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed ved at bosætte sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor han er statsborger, som i medfør af direktiv 2004/38 (opholdsdirektivet) har ret til indrejse og ophold i en anden medlemsstat. Herved har EF-domstolen udtrykkeligt kun taget stilling til den primære fri bevægelighed, som sagerne forelagt for domstolen vedrører. Spørgsmålet om at udstrække visse af rettighederne indeholdt i reglerne om fri bevægelighed til også at omfatte sekundær fri bevægelighed er ikke omhandlet i opholdsdirektivet. Det kunne lede til den slutning, at Metock-dommen ud fra en ordlydsfortolkning ikke kan udstrækkes til at omfatte den sekundære fri bevægelighed. Det bemærkes, at EU-kommissær Jacques Barrot og kabinetschef Bret i et Ritzau-interview den 31. juli 2008 har udtalt, at familiesammenføringsreglerne ligger i et krydsfelt. Bret har endvidere udtalt, at når familiesammenføringsreglerne i et land skaber forhindringer for den frie bevægelighed som en undskyldning for, at man ikke ønsker tredjelandsborgere ind, så står man midt på skillevejen mellem immigrationspolitik og den frie bevægelighed. Juridisk vurdering af denne forståelse: Ud fra EF-domstolens såkaldte Singh-praksis (bekræftet i Akrich- og Eind-dommene) dvs. at en unionsborger efter EU-reglerne i sin hjemstat har ret til at få anerkendt en familiesammenføring foretaget i en anden medlemsstat efter at have gjort brug af den fri bevægelighed vil en sådan fortolkning imidlertid ikke være i overensstemmelse med EU-retten. EF-domstolen har således fastslået, at en statsborger kan påberåbe sig reglerne om den fri bevægelighed over for hjemstaten i de tilfælde, hvor den pågældende statsborger har gjort brug af den fri bevægelighed og vender tilbage til hjemlandet. Der kunne således være risiko for, at EU-kommissionen vil anlægge sag mod Danmark, hvis Metock-dommens principper begrænses til primær fri bevægelighed. Metock-dommens principper sammenholdt med EF-domstolens Singh-praksis må således efter en juridisk vurdering forstås som omfattende både den primære og den sekundære fri bevægelighed. III. Andre konsekvenser af Metock-dommen Side 5

6 Med den ovennævnte fortolkning opstår det spørgsmål, om Danmark kan opretholde en sondring mellem økonomisk aktive danskere og andre persongrupper (danske studerende og selvforsørgende). Danmark har hidtil anlagt den fortolkning af EF-domstolens hidtidige praksis, at der i situationen med sekundær fri bevægelighed kan sondres mellem økonomisk aktive danskere og andre persongrupper med ret til fri bevægelighed efter EU-retten. Det betyder, at danske statsborgere, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed som studerende eller selvforsørgende, ikke i dag har mulighed for at anvende EU-reglerne om familiesammenføring over for de danske udlændingemyndigheder. Denne fortolkning har Integrationsministeriet meddelt Folketinget ved brev af 5. januar 2005 bilagt notat af 21. december Der henvises til, at det i notat af 21. december 2004 er anført, at: Spørgsmålet om, hvorvidt principperne i Singh-dommen og Akrich-dommen kan udstrækkes til også at omfatte studerende, pensionister og den såkaldte restgruppe, kan ikke besvares med sikkerhed, før EF-domstolen har taget stilling hertil. Det bemærkes, at EU-kommissionen over for Danmark har udtalt, at man ikke er enig med den danske fortolkning af EF-domstolens hidtidige praksis på dette punkt (EUkommissionens brev af 31. marts 2006). Juridisk vurdering: Metock-dommen vedrører både unionsborgere, der har arbejde og er bosat i værtslandet og en unionsborger, der var bosat i værtslandet, men hvor der ikke er noget oplyst om, hvorvidt den pågældende udøvede eller havde udøvet nogen form for økonomisk aktivitet. EFdomstolen sondrer i sin afgørelse imidlertid ikke mellem de to persongrupper. Selvom denne sondring ikke var et omtvistet spørgsmål i Metock-sagen og EF-domstolen derfor ikke udtrykkeligt har forholdt sig til dette spørgsmål er det den juridiske vurdering, at Danmark ikke fremover kan opretholde sin sondring mellem de økonomisk aktive danskere og andre persongrupper. Det kan således ikke længere hævdes, at EF-domstolen ikke har fået forelagt en sag om familiesammenføring efter reglerne om fri bevægelighed vedrørende en unionsborger, der ikke er økonomisk aktiv i værtslandet. 4. Det juridiske råderum efter Metock-dommen For så vidt angår det juridiske råderum efter Metock-dommen i familiesammenføringssager efter EU-reglerne om fri bevægelighed er der tale om en ikke udtømmende gennemgang af forskellige muligheder. Det vil blandt andet via kontakt med andre lande blive undersøgt, om der er mulighed for at opstille andre modeller end de nævnte. I. Omfattede persongrupper Metock-dommen omhandler tredjelandsstatsborgere, der opholder sig i Irland som afviste asylansøgere, hvor der i nogle af sagerne også er givet udvisningsordre (udrejse). Det er herefter spørgsmålet, om Metock-dommen omfatter alle personer, der har ulovligt ophold, eller om dommen er begrænset til alene at omfatte afviste asylansøgere. Side 6

7 Der ses ikke belæg for at fortolke Metock-dommen som alene omfattende afviste asylansøgere. Der henvises i den forbindelse til Metock-dommens præmis 70: det må derfor konkluderes, at direktiv 2004/38/EF giver enhver tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger som omhandlet i dette direktivs artikel 2, nr. 2, og som ledsager eller slutter sig til denne unionsborger i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor han er statsborger, ret til indrejse og ophold i værtsmedlemsstaten, uafhængig af om den nævnte tredjelandsstatsborger allerede har opholdt sig lovligt eller ikke i en anden medlemsstat. Som det fremgår af den citerede præmis omfattes alle de persongrupper, der er nævnt i opholdsdirektivets artikel 2, nr. 2, dvs. ægtefæller, partnere, faste samlevere, efterkommere, der ikke er fyldt 21 år eller som forsørges af unionsborgeren samt visse andre familiemedlemmer i opstigende linje. II. Dokumentationskrav til unionsborgere som betingelse for familiesammenføring efter EU-reglerne om fri bevægelighed Udlændingeservice har oplyst følgende om den nuværende praksis for og kontrol af, om en unionsborger har taget ophold i Danmark eller om en dansk statsborger har haft ophold i et andet EU-land: Er hovedpersonen EU-statsborger med ophold her i landet, skal pågældende dokumentere, at han er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed, dvs. at hovedpersonen blot skal være i besiddelse af et registreringsbevis. Der checkes normalt ikke yderligere. Er hovedpersonen dansk statsborger med ophold i et andet EU-land, er det som udgangspunkt tilstrækkeligt at pågældende i oplysningsskemaet oplyser, at han har boet og arbejdet i EU-landet, medmindre andre oplysninger i sagen tilsiger en nærmere undersøgelse. EF-domstolen anfører i Metock-dommens præmis 73, at det ikke er alle tredjelandsstatsborgere, men kun dem, som er familiemedlemmer til en unionsborger, som har udøvet sin ret til fri bevægelighed ved at bosætte sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger, som efter EU-reglerne har ret til indrejse og ophold i en anden medlemsstat. I den engelske udgave af dommen tales der om, at unionsborgeren skal være established i en anden medlemsstat. EF-domstolen har således understreget, at det kun er familiemedlemmer til de unionsborgere, der har bosat sig i en anden medlemsstat, som kan blive familiesammenført efter EUreglerne. I den forbindelse bemærkes, at EF-domstolen ikke herved har sondret imellem om tredjelandsstatsborgeren opholder sig lovligt eller ej i EU, hvorfor betingelsen retter sig mod enhver unionsborger, der ønsker at familiesammenføre sig med en tredjelandsstatsborger efter EU-reglerne. Imidlertid har EF-domstolen ikke angivet, hvilke krav unionsborgeren skal opfylde for at kunne anses for bosat i en anden medlemsstat. Det må derfor i første omgang være op til den enkelte medlemsstat selv at opstille de fornødne dokumentationskrav, jf. også herved opholdsdirektivets art. 35 om foranstaltninger med henblik på at forhindre misbrug gennem proforma-arrangementer. Kravet om, at unionsborgeren skal være bosat, må indebære, at unionsborgeren skal have fremlagt sådanne oplysninger, der viser, at der er tale om en faktisk og reel flytning til en anden medlemsstat. Flytningen skal være udtryk for en realitet. Det er altså ikke nok blot at ha- Side 7

8 ve taget ophold på et hotelværelse i 14 dage i en anden medlemsstat og så vende tilbage til Danmark. I den forbindelse er det vurderingen, at der kan stilles krav om, at unionsborgeren dvs. også den danske statsborger, der har gjort brug af den fri bevægelighed ved f.eks. at tage til Sverige, bosætte sig og familiesammenføre sig dér, hvorefter parret/familien vender tilbage til Danmark eksempelvis skal fremvise ændring af folkeregisteradresse, registreringsbevis som omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed, lejekontrakt for bolig eller køb af bolig i den anden medlemsstat, tilmelding til de relevante sociale myndigheder mv. med henblik på at få et sygesikringsnummer, identifikationsnummer eller lignende, indmeldelse af børn i vuggestue, børnehave, skole eller fritidsordning og lignende. Og hvis man er selvstændig erhvervsdrivende, skal man have momsregistreret sig hos de relevante myndigheder i den stat, hvor man har bosat sig. Disse oplysninger viser, at unionsborgeren reelt har etableret sig i en anden medlemsstat og draget de konsekvenser, der følger af at have valgt at være etableret i en anden medlemsstat. Der vil altid skulle foretages en konkret og individuel vurdering af de fremlagte oplysninger. Som det fremgår ovenfor er det den juridiske vurdering, at der kan indføres et mere detaljeret dokumentationskrav. Dette bør i givet fald overvejes nøje. Et udvidet dokumentationskrav vil indebære, at der som udgangspunkt vil skulle stilles et krav om dokumentation til unionsborgeren, som ikke stilles i dag. En tysk arbejdstager, der bor i Danmark, vil således skulle fremvise detaljeret dokumentation for at få sin ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger, hertil. Det bemærkes videre, at et mere detaljeret dokumentationskrav alene vil kunne forhindre egentlige proformaflytninger, og i andre sager vil kunne udgøre en unødig betingelse. Det er endvidere vanskeligt at vurdere, om EF-domstolen har tillagt ordet bosat samme betydning, som det tillægges her. EF-domstolen anfører i Metock-sagens præmisser, at opholdsdirektivet er udtømmende. Der kan derfor være en vis procesrisiko ved at indføre dette krav, forstået på den måde, at det ikke kan udelukkes, at EF-domstolen i en senere dom måske allerede i forbindelse med en dom i den verserende Sahin-sag vil vende tilbage til begrebet ophold eller afvise, at et dokumentationskrav, udover opholdsdirektivets art. 10, stk. 2, litra c, kan stilles. Endelig kan det ikke udelukkes, at EU-kommissionen vil søge at anlægge sag herom mod Danmark. Spørgsmålet om indførelse af et mere detaljeret dokumentationskrav vil blive taget op i drøftelserne med EU-kommissionen. III. Hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed I Metock-dommens præmis 74 er anført følgende om denne undtagelsesmulighed: For det andet fratager direktiv 2004/38 ikke medlemsstaterne enhver kontrol af indrejse på deres områder for familiemedlemmer til unionsborgere. I medfør af nævnte direktivs afsnit VI kan medlemsstaterne, når der er berettiget, nægte indrejse og ophold under henvisning til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller den offentlige sundhed. En sådan nægtelse er baseret på en individuel undersøgelse i det foreliggende tilfælde. Side 8

9 Opholdsdirektivets artikel 27, stk. 1 (Generelle principper), som er placeret i direktivets afsnit VI, har følgende ordlyd: 1. Med forbehold af bestemmelserne i dette kapital kan medlemsstaterne begrænse den frie bevægelighed og ophold for en unionsborger eller et familiemedlem uanset nationalitet af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Der må ikke lægges økonomiske betragtninger til grund. Efter EF-domstolens praksis kan der alene ske begrænsning af adgangen til familiesammenføring efter en konkret vurdering, og kun i tilfælde, hvor hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed er tungtvejende. Det vil betyde, at der alene efter en konkret vurdering kan gives afslag på familiesammenføring til tredjelandsstatsborgere, som er udvist af et EU-land for grov kriminalitet, eller som er udvist grundet fare for statens sikkerhed, men som opholder sig i et EU-land på såkaldt tålt ophold. Tilsvarende kan der under henvisning til den offentlige orden gives afslag på familiesammenføring til tredjelandsstatsborgere, hvis der foreligger et egentligt tvangsægteskab. Arrangerede ægteskaber er ikke kriminaliseret eller forbudt i Danmark, hvorfor der ikke kan gives afslag på familiesammenføring i disse tilfælde under henvisning til den offentlige orden. IV. Misbrug af rettigheder I Metock-dommens præmis 75 er anført følgende om denne undtagelsesmulighed: Desuden kan medlemsstaterne i henhold til artikel 35 i direktiv 2004/38 træffe de nødvendige foranstaltninger til at nægte, ophæve og tilbagekalde rettigheder i henhold til dette direktiv, når der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig, som f.eks. proformaægteskab, forudsat at sådanne foranstaltninger står i rimeligt forhold til misbruget og er omfattet af de proceduremæssige garantier fastsat i nævnte direktiv. Opholdsdirektivets artikel 35 (Misbrug af rettigheder) har følgende ordlyd: Medlemsstaterne kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at nægte, ophæve eller tilbagekalde rettigheder i henhold til dette direktiv, når der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig, som f.eks. proformaægteskab. Sådanne foranstaltninger skal stå i rimeligt forhold til misbruget og være omfattet af de proceduremæssige garantier i artikel 30 og 31. Denne undtagelsesmulighed omfatter f.eks. proformaægteskaber, falsk erklæring over for myndighederne og brug af falske og forfalskede dokumenter. I hvert tilfælde skal der foretages en konkret og individuel vurdering. Der er således tale om et snævert anvendelsesområde for denne undtagelsesmulighed. Det fremgår af EF-domstolens faste praksis, at den omstændighed, at man benytter reglerne om fri bevægelighed for at omgå de nationale regler om familiesammenføring, ikke udgør misbrug af rettigheder i EU-rettens forstand. Det er således ikke muligt at begrænse brugen af EU-reglerne om familiesammenføring, uanset at Danmark måtte opleve, at et større antal danske statsborgere vælger at benytte EU-retten i stedet for udlændingeloven til familiesammenføring. Side 9

10 Heller ikke en stigning i antallet af illegale indvandrere vil kunne medføre, at Danmark kan anvende denne undtagelse. Det har været anført i debatten, at der for at modvirke proformaægteskaber kan indføres krav om, at et ægteskab først når det har varet f.eks. seks måneder kan danne grundlag for familiesammenføring, dvs. en slags formodningsregel. Da konstatering af, at der er tale om misbrug af rettigheder kræver en konkret og individuel vurdering i den enkelte sag, vil det ikke være muligt at indføre en sådan generel formodningsregel. 5. Dansk ret og praksis i forhold til at opnå familiesammenføring efter EU-reglerne efter implementering af Metock-dommen For så vidt angår den nugældende ret og praksis i forhold til at opnå familiesammenføring efter EU-retten henvises til bilag 1A til dette notat. Den juridiske vurdering er, at Danmark bør vælge den fortolkning af Metock-dommen, som er anført under 3, II og III. Denne vurdering lægges til grund nedenfor. Der vil fremover i så fald ikke kunne stilles krav om, at tredjelandsstatsborgeren har haft et forudgående lovligt ophold i et andet EU-land, som betingelse for opnåelse af familiesammenføring efter reglerne om fri bevægelighed. Endvidere vil det medføre, at også danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EUland som studerende eller selvforsørgende, vil kunne få familiesammenføring i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed. Hvis der indføres et nyt dokumentationskrav til unionsborgere, når de ønsker familiesammenføring efter EU-reglerne om fri bevægelighed, vil det for så vidt angår unionsborgere, der er statsborgere i andre EU-lande, og som har ophold i Danmark, betyde, at disse skal kunne dokumentere at have bosat sig i Danmark. For danske statsborgere som vender tilbage til Danmark betyder det, at de skal kunne dokumentere at have været bosat i værtslandet. Endvidere skal udlændingemyndighederne som hidtil - i forbindelse med ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne om fri bevægelighed konkret vurdere, om der er grundlag for at give afslag med henvisning til hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, eller fordi der er tale om misbrug af rettigheder. Det bemærkes, at særligt indførelse af et dokumentationskrav vil indebære en mere indgående behandling hos udlændingemyndighederne ved ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne om fri bevægelighed. Der må derfor påregnes et øget ressourcebehov hos udlændingemyndighederne som følge heraf. I Udlændingelovens 2, stk. 3, er der taget højde for EU-rettens forrang for den danske udlændingelov. Det fremgår således heraf, at De begrænsninger, der følger af denne lov, finder kun anvendelse på udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, i det omfang det er foreneligt med disse regler. Ændringen af praksis for så vidt angår bortfald af kravet om forudgående lovligt ophold og udvidelse af persongruppen vil da der er tale om lempelser - i første omgang alene kræve Side 10

11 en instruks til udlændingemyndighederne. Efterfølgende skal EU-opholdsbekendtgørelsen ændres. Dette kan ske administrativt. For så vidt angår dokumentationskrav indebærer dette en opstramning i forhold til gældende ret. Kravet vil derfor først kunne anvendes efter en ændring af EU-opholdsbekendtgørelsen. 6. Praksisændringens tidsmæssige virkning I. Bortfald af betingelsen om forudgående, lovligt ophold samt udvidelse af persongruppen Praksisændringen har virkning fra og med den 25. juli 2008, hvor Metock-dommen blev afsagt. Metock-dommen, der er en afgørelse i en præjudiciel sag, er en konstaterende men ikke retsstiftende dom med den konsekvens, at dommen i princippet får retsvirkninger fra ikrafttrædelsen af den fortolkede regel. Imidlertid har EF-domstolen i sin praksis anerkendt, at ud fra et retssikkerhedsprincip er det ikke et krav efter EU-retten, at en administrativ myndighed principielt er forpligtet til at omgøre en forvaltningsafgørelse, der er blevet endeligt afgjort. Det er den juridiske vurdering, at udlændingemyndighederne ikke af egen drift er forpligtet til at undersøge, om sager afgjort før den 25. juli 2008 skal genoptages. Der er herved lagt vægt på, at det ikke vil være muligt ud fra generelle kriterier at udskille de tidligere afgjorte sager, hvor Metock-dommen kan have betydning, da disse ikke registreres på en sådan måde, at de umiddelbart vil kunne udfindes. Der er endvidere lagt vægt på, at Metock-dommen vedrørte en irsk sag, og at den underkendte praksis var en følge af EF-domstolens tidligere afgørelse i Akrich-dommen. Der kan henvises til Folketingets Ombudsmands egen drift-undersøgelse i EDP samt Folketingets Ombudsmands udtalelse i FOB , hvoraf de nævnte kriterier fremgår for, hvornår der må antages at foreligge en pligt for myndigheden til af egen drift at genoptage sager, der er berørt af en overordnet myndigheds eller en domstols underkendelse af myndighedens retsanvendelse eller praksis. Såfremt en person selv henvender sig til myndighederne med henblik på at søge om genoptagelse, skal spørgsmålet om genoptagelse af sagen vurderes efter almindelige forvaltningsretlige principper. II. Dokumentationskravet Kravet vil først kunne stilles med virkning for ansøgninger indgivet efter ikrafttrædelsen af ændringen af EU-opholdsbekendtgørelsen, da kravet er bebyrdende over for borgeren. III. Unionsborgernes udøvelse af den fri bevægelighed, herunder arbejdskraftens fri bevægelighed og den fri udveksling af tjenesteydelser I forbindelse med drøftelserne om Metock-dommen er der rejst spørgsmål om arbejdstagerbegrebet, herunder navnlig i relation til varigheden af arbejdsforholdet. Side 11

12 Det følger af EF-domstolens praksis, at arbejdstagerbegrebet er et fællesskabsretligt begreb. Fastlæggelsen af begrebet vil i praksis bero på en konkret vurdering af den enkelte sags faktiske omstændigheder, hvor det afgørende er, om der er tale om udøvelsen af en faktisk og reel beskæftigelse. Beskæftigelse, der fremstår som et rent marginalt supplement, er således udelukket fra anvendelsesområdet. På baggrund af EF-domstolens afgørelse i Franca Ninni-Orasche-sagen i 2003 har de danske myndigheder anvendt en vejledende nedre grænse på 10 uger for beskæftigelsens varighed for at anse en unionsborger for arbejdstager i EU-rettens forstand. Den vejledende nedre grænse ændrer dog ikke på, at der i hver enkelt sag skal foretages en konkret og individuel vurdering. Der verserer en præjudiciel forelæggelsessag for EF-domstolen (de forenede sager C-22/08 og C-23/08) forelagt af en tysk domstol om anvendelsesområdet for artikel 39. I denne sag er spørgsmålet, om syv ugers beskæftigelse er tilstrækkeligt for at opnå status som arbejdstager. Den danske regering har afgivet skriftligt indlæg i sagen til støtte for den vejledende nedre grænse på 10 uger. I forbindelse med drøftelserne om Metock-dommen er der også rejst spørgsmål om fortolkningen af Carpenter-dommen. I Carpenter-dommen fra 2002 fastslog EF-domstolen, at en ægtefælle, der var statsborger i et tredjeland, kunne få familiesammenføring i en unionsborgers hjemland som konsekvens af EU-reglerne om fri bevægelighed af tjenesteydelser, fordi unionsborgeren, der var bosat og havde forretning i sit hjemland, leverede grænseoverskridende tjenesteydelser til modtagere, der var bosat i andre medlemsstater. Der er dog, jf. dommens præmisser, tale om en meget konkret begrundet dom. Princippet kan derfor ikke udstrækkes til generelt at omfatte alle tjenesteydere bosat i egen stat. Det bemærkes, at Integrationsministeriet vil sikre, at vejledningen på ministeriets og Udlændingeservices hjemmeside vil blive ændret, således at oplysningen om, at det normalt er en betingelse for at kunne benytte EU-reglerne om familiesammenføring, at den danske statsborger har arbejdet mindst et par uger i et andet EU-land, udgår. Det vil herefter som hidtil bero på en konkret vurdering, om en dansk statsborger kan anses for at have været arbejdstager i et andet EU-land. Side 12

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Dato: 2. oktober 2008 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2008/4099-158 Sagsbeh.: JVD Ved brev af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand Integrationsministeriet

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Telefon 97 44 14 44 Telefax 97 44 33 44 CVR -nr. 12752644 Peter Hviid advokat, møderet for Højesteret E-mail: ph@hviid-frederiksen.dk Ministeriet

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 264/2010 A (advokat Gunnar Homann, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0090 Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 2. maj 2007 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGET Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om ændring

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1 Sag C-561/14 Caner Genc mod Integrationsministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Associeringsaftale

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 1/14 10. december 2014 Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten,

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del Bilag 79 Offentligt Udlændingeafdelingen Bidrag til samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0181 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.4.2001 KOM(2001) 181 endelig 2001/0091 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om fastlæggelse af minimumsstandarder

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 638 endelig 2007/0229 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Lissabon-traktaten og Grundloven

Lissabon-traktaten og Grundloven Lissabon-traktaten og Grundloven 15-06-2012 Landsretten har den 15.juni 2012 afsagt dom i sagen om Danmarks tiltrædelse af Lissabontraktaten. Sagen er ført af en række borgere mod statsministeren og udenrigsministeren.

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 97 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere