REGNSKABSANALYSE Artikel 1, af Lau Svenssen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSANALYSE Artikel 1, af Lau Svenssen."

Transkript

1 REGNSKABSANALYSE Artikel 1, af Lau Svenssen. Denne artikel blev publiseret i FINANS-Info (www.finans-info.dk) den og bringes med tilladelse fra Aktieinfo Danmark ApS, som udgiver FINANS-Info. Yderligere information om det uvildige investeringsmagasin forefindes via ovennævnte link. FINANS-Info vil i de kommende numre omfatte en serie artikler omkring regnskabsanalyse. Vi vil se på emnet ud fra en praktisk brugers synspunkt som investor. Vi vil således ikke fundere over teoretiske finurligheder, men hensigten er at hver enkelt investor via denne serie om regnskabsanalyse vil få mulighed for at bedømme de løbende regnskabsinformationer bedre. Der eksisterer en omfattende mængde af litteratur om emnet, men for de fleste, praktisk orienterede investorer er denne dybdeboring en teoretisk, akademisk øvelse uden værdi. Årsregnskabet Det kedeligste billede af et selskab En virksomhed er en levende organisme, og man kan sammenligne direktørens rolle med dirigentens i et orkester. Udfordringen består i at få mest muligt ud af de ressourcer et selskab rummer, men da det udføres af mennesker er det behæftet med alle former for positive og negative variationer og afvigelser. Man kan beskrive et selskab på mange måder. I brochurer og på hjemmesider søger firmaer at profilere sig selv og beskrive dets mål, midler og produkttilbud. Tilsvarende er årsregnskaber ofte fyldt med generelle informationer og billeder/illustrationer af den daglige drift, anlæg, produkter osv. Man kan beskue en ting udefra eller indefra, oppefra eller nedefra. Et årsregnskab er en målrettet bog udført for at opfylde mål fastsat af ledelsen, dvs. man ser selskabet indefra og oppefra. De lovpligtige oplysninger udgør kun en meget lille andel af den fremlagte information. Drejning af informationen kan forekomme og være decideret tilsigtet ligesom tilfældigheder kan præge oplysningerne. I stadig større grad fremstår årsregnskaber som en hyldest til ledelsen selv, der ofte påtager sig den byrdefulde opgave at indkassere æren for tusindvis af medarbejderes indsats. Det ligger i tidens ånd, at al opmærksomhed opkoncentreres på en eller få direktører. Erhvervsdagbladene og andre tidsskrifter af samme art er absolut fremtrædende i denne forenkling af virkeligheden. Regnskabet i form af de nøgne tal er den mest kedelige og neutrale form for information om et selskab. For nylig foretog man en undersøgelse af Coloplast med anvendelse af professionelle analytikere som bedømmelsesgruppe. Der blev udleveret et rent regnskab uden bløde informationer til én gruppe og den fulde Årsberetning med billeder og supplerende indslag omkring selskabet til en anden gruppe af personer. Konklusionen var interessant ved at de professionelle analytikere havde en markant mere positiv holdning til aktien på grundlag af et fuldt og til lejligheden indrettet informationsgrundlag end det egentlige koncentrat af information i form af årsregnskab og årsberetning. Eksemplet viser betydningen af de supplerende faktorer, men samtidig hvor let det er at manipulere selv fagligt dygtige aktørers vurdering af en aktie. Livet i en virksomhed nedfældes i bogholderiet og regnskabet udtrykker så alt dette i en koncentreret fremstilling, hvor årsberetningen udfylder en opgave som forklaring på de ellers - set udefra - ofte usammenhængende tal. Udgangspunktet

2 Før man overhovedet begynder at studere et regnskab nærmere er man nødt til at vide hvilken type virksomhed, der er tale om. Forsikring og bank virksomhed har helt faste regnskabsskemaer, men bortset herfra er der stor forskel på meningen med tal fra fx en entreprenør, en serviceudbyder og en fødevare producent. Man kan ikke forstå virksomheden via tallene, hvis man ikke har forstået de rammebetingelser virksomheden arbejder under. Tidsfaktoren indtager en afgørende rolle på dette punkt. Hvis et arbejde udføres færdigt på en dag er det til at overskue virksomheden. Hvis man derimod er 5 år om at bygge et oliefelt eller en Storebæltsbro, eller man udvikler software produkter som pludselig giver kæmpeindtægter via licenser, er det meget vanskeligere at bedømme indtjeningen og dennes fordeling over årene. I praksis er periodisering overordentlig vanskelig, og erhvervsskandalerne i de seneste år har bl.a. omfattet dette problem. Samtidig betyder kendskab til selskabets arbejdsfelt at man som investor/analytiker med det samme er klar over de mest interessante forhold og stærke eller svage sider af virksomheden. Det er netop her man skal kigge selskabet efter i sømmene. Eksempelvis er omsætningens sammensætning på produkter vigtig i Lundbeck i forbindelse med skiftet fra hovedproduktet Cipramil til det påtænkte afløser præparat Cipralex. Hvordan afspejles virkeligheden i regnskabet Noget af det vigtigste i et regnskab er at kunne se hvordan de forhold som er kendt eller beskrives i årsberetningen bliver afspejlet i selve regnskabet. Hvis man ikke som iagttager udefra kan se sammenhængen er der grund til agtpågivenhed. Her kan man fx nævne de utallige spareplaner SAS har lanceret i tidens løb, hvor resultaterne hidtil har haft svært ved at vise sig. Dette forhold er ikke nyt men 10 år gammelt. Et andet eksempel - den anden vej rundt er ISS, hvor man aldrig fik indfriet de mål (aim2002) som blev opstillet af ledelsen ved redningsaktionen i 1996 efter den store amerikanske nedsmeltning, hvor et tab på 1,8 mia.kr. blev konsekvensen. Man kastede graven til, og sagen mod de skyldige i påståede forhold om regnskabs-manipulation i størrelsen mkr. blev aldrig gennemført. Til gengæld voksede ISS tab til næsten 2 mia. kr. (!), fordi man forærede ISS Inc. væk for blot at slippe ud. Ved det efterfølgende skift af topchef i år 2000 lanceredes straks en ny strategiplan create2005, og dermed afbrød man den aldrig opfyldte plan. Tilsvarende forsvandt EVA rentabilitetsbegrebet i ISS regnskabet igen uden begrundelse, og manglende EVA af en rimelig dimension er formentlig årsagen. Den der sætter dagsordenen bestemmer stort set udfaldet, og enhver organisations ledelse har som anfører en stor frihedsgrad. Jo sværere det er for omverdenen at opnå indsigt, jo lettere spil for ledelsen. Det fremgår eksempelvis af Farum skandalen. Erhvervsfolk er derfor i vid udstrækning imod informationskrav, som vil kunne afdække de reelle forhold og dermed fjerne den aura af ophøjet ansvarlighed og kompetence, som mange ledere føler er en del af deres personlighed. I A.P.Møller Mærsk er det et problem at koncernen er så stor at kun meget store afvigelser eller transaktioner bliver synlige, mens resten drukner i de store tal. For analytikere er det altid utilfredsstillende at man ikke kan isolere og betragte komponenter i et regnskab. Forbedrede IT redskaber Informationssamfundet har givet langt bedre bogholderi- og regnskabssystemer, hvorved tidsrummet fra udløb af et regnskabsår til offentliggørelse er nedsat hvis selskaberne ønsker det. Alcoa i USA præsenterer systematisk sit regnskab den 7. i den nye måned for hvert kvartal.

3 Selskabet har over ansatte og arbejder i en lang række lande. Tilsvarende udsender fx Evergreen Line og Neptune Orient Lines tal for de transporterede mængder af containere eller omsætning hver måned. I Danmark kendes denne form for hurtig opdatering mest fra SAS og andre luftfartsselskaber, som løbende udsender oplysninger om passagertallet. Den interne anvendelse af de forbedrede redskaber finder sted over alt, men en del selskaber er modvillige omkring delagtiggørelse af disse tal til en bredere kreds omfattende investorerne. Just in time styring af flow i produktionen kræver nøjagtig styring, og udbredelsen af denne form for optimering af driften er blevet meget stor. Man kan derfor konkludere, at de interne stramme tidsfrister efterhånden vil blive udbredt til også at omfatte ekstern information. Store koncerner er komplicerede Samtidig med at de tekniske redskaber bliver stadig bedre og hurtigere udvikler selskaberne sig imidlertid også. Tendensen er her den modsatte - i retning af mindre klarhed og gennemskuelighed. Erhvervslivet præges af en konstant udvikling i retning mod koncen-tration i stadig større koncerner. De største selskaber udmærker sig desuden ved at rumme meget forskelligartede aktiviteter. Det klareste eksempel er General Electric, der i dag har stor aktivitet inden for bank og forsikring, hvorved det er stort set umuligt at gennemskue den indre sammenhæng. Selv om aktien er verdens største selskab er det tvivlsomt om der overhovedet eksisterer en gedigen analyse af selskabet. I stedet vurderes selskabet ud fra dets eget informationsmateriale og den klare sandhed at selskabet nærmest forekommer uendeligt stort og dermed antageligvis også solidt. Tilsvarende er især Wal-Mart kendt for sin størrelse med over 1,0 mill. ansatte! Her er der til gengæld ikke tale om et bredt konglomerat, men en rendyrket detailhandelsvirksomhed. Konsekvensen af denne udvikling er, at den økonomiske styring er vanskelig og de regnskaber som fremlægges har mere karakter af en firmabrochure end stringent økonomisk information. Uanset hvor mange tal der udsendes er de ofte meningsløse, og det er umuligt at over- og gennemskue styrken i store koncerner med alsidig aktivitet. Nedsmeltninger af kæmpekoncerner er derfor et fænomen, som ikke kan standses ved lovgivning som for nylig indført i USA. Man kan bestræbe sig på at reducere faren, men megakoncerner vil uvægerligt medføre øgede risici. Eksemplerne har været mange: ABB, Alstom, Ahold, Enron, Parmalat osv. Generelt må det konkluderes, at man ikke skal lade sig benove af store koncerners børsværdi, som typisk afspejles i Index baseret porteføljestyring. Jo større selskaber, jo mere risiko for intern svaghed. Store selskaber kan i vid udstrækning selv tilrettelægge strukturforhold og anvendelse af regler i egen favør. TDC s konsolidering i sit regnskab af det nu frasolgte 16,5 % ejede Belgacom via mellemliggende selskaber er et simpelt eksempel. Samtidig har TDC s tidligere amerikanske hovedaktionær, SBC, så vidt man kan forstå det besluttet ikke at konsolidere et 60 % ejet, meget stort mobilselskab i USA! Myndighedskontrol ingen garanti Den offentlige sektor pålægger flere og flere erhverv kontrol foranstaltninger og indberetninger mv. Finanssektoren har direkte sin egen tilsynsmyndighed og stramme regler for rapportering. For investorer indebærer dette ellers udmærkede system på ingen måde nogen garanti. I ekstreme tilfælde har banker fået lov at åbne dørene imens man søgte at finde en fusionsløsning. Too big to fail er den ultimative katastrofetilstand, hvor hele systemet trues. Her er det danske banksystem nu så stort og sammenvævet med realkredit og pension/forsikring at en krise i et af de større selskaber vil være yderst vanskelig at håndtere. Aktivitet på tværs af nationale grænser

4 ikke mindst i EU indebærer at en krise vil kunne medføre isolerede aktioner fra myndighedernes side i de enkelte lande, idet centralbanken endnu ikke har prøvet at håndtere en stor bankkrise. Tilsynsmyndigheder og centralbanker er endnu ikke klar til at håndtere den slags kriser, så vidt man kan forstå forholdene. Uanset hvor mange eksterne kontrollanter der findes må man ikke satse på Blåstempling ad den vej. Erfaringerne fra aktienedturen i perioden var at myndighederne var mest optaget af at opretholde Systemet og undgå kriser. Nye begreber blev opfundet og aktivering af skat hjalp selskaber med at opretholde solvensen. I Tyskland blev hele branchen afkrævet en Musketer ed, som indebar at man i erhvervet ville overtage nødstedte selskaber. Er tallene påvirkelige eller en nøgen sandhed? Netop dette forhold har skuffet og regnskabssandalerne i USA har afdækket en række problemer og direkte manipulationer. Ud over almindelige menneskelige ønsker om at udvise store bedrifter, har især Stock option ordninger været fremført som drivkraft bag kortsigts optimering og forsøg på at fremskynde indregning af indtægter. Selv omsætningen har man været i stand til at puste op i fx teleselskaber. I Danmark har især ISS forsøgt sig med rentabilitetsbegrebet EVA (Economic Value Added), der skal udtrykke det reelle merafkast. I forhold til aktiviteten gav tallet ingen mening, men ledelsen fik behændigt bonus beregnet ud fra nøgletallet. Den lave rente har dermed hjulpet topcheferne til en solid lønforhøjelse. Tallene er ikke den nøgne sandhed, og forsigtighedsprincippet er her et afgørende punkt med megen elastik. Igennem de seneste år har udviklingen i regnskabsskik bevæget sig bort fra forsigtighed i retning af Market Value. Baggrunden herfor har været Børsboom et i aktiekurserne og ledelsernes ønske om at udvise flotte resultater. Man havde behov for regnskabstal som kunne give belæg for de høje børskurser, så Festen kunne fortsætte. Erhvervsorganisationerne har medvirket til udviklingen ved at kræve mere aggressive bestemmelser. Omvendt har man kæmpet mod eksempelvis krav om udgiftsførsel af optioner, hvilket ville indebære reduceret indtjening og fare for aktionærangreb på disse goder. Goodwill afskrivning får nye regler næste år med fjernelse af den traditionelle metode med afskrivning over højest 20 år (der afløste direkte nedskrivning over egenkapitalen én gang for alle). Fremover skal værdien bedømmes årligt og eventuel underdækning skal så nedskrives. En dygtig ledelse er bedst af alle til at bogføre og kan med behændig-hed udjævne eller forbedre resultaterne inden for et begrænset udfaldsrum. Hvis man imidlertid har eksterne partnere til at spille med er næsten alt muligt, og dette forhold indebærer at manipulation kan blive meget omfangsrig. I Parmalat var hverken likviditet, gæld eller omsætning/indtjening afrapporteret blot nogenlunde korrekt. Hvem tør man stole på? Konklusionen af livets mangfoldighed og menneskers tendens til at forgribe sig på penge og ære er, at man skal være varsom. Før man overhovedet behøver analysere et regnskab, skal man vurdere om man på forhånd har mistillid til ledelsen. Hvis det er tilfældet bør man slet ikke investere i aktien, og dermed er analysearbejde spild af tid. Tilsvarende kan man nogle gange se eksempler på forhold, der lugter. Her kan man ud fra regnskaber og oplysninger se at der må være noget galt - selv om det ikke fremgår af de officielle sandheder. En ledelse vil ofte være de sidste til at erkende tingenes tilstand. I Junckers var

5 nedturen årelang og til det sidste mente ledelsen at tingene nok skulle falde på plads med nye lån og forlænget afdragstid. Et andet eksempel er markeder hvor efterspørgslen pludselig falder bort, og selskabet svæver frit i luften med håb om ordrer men kommer de? De fleste selskaber har en ledelse med ansvarlighed og normal dømmekraft. Imidlertid kan mennesker blive så store i egne tanker at de fejlbedømmer omverdenens accept af deres adfærd og beslutninger. Intern lækage af afgørende oplysninger kan føre til detronisering af uovervindelige topchefer, hvorefter den offentlige mening skifter fra medløb og rygklapperi til had og hævnlyst. Det mest kendte eksempel herpå er chefen for NYSE, som angiveligt havde samme mening om bonus som de overoppustede koncernbosser i de handlede selskaber på børsen. Det tilladelige er et vidt begreb i Danmark og tolerancen er derfor stor mod topchefer, der fortsat skal være næsten svært kriminelle for at pådrage sig erstatningskrav og straf. Denne struktur indebærer en stor frihed for direktører og tilsvarende ansvar for bestyrelserne. Amerikaniseringen er endnu ikke nået så langt på dette punkt og de nærmeste år vil formentlig give en skærpet lovgivning og praksis. Et godt regnskab er som regel bedre end det viser og et dårligt er ringere. Denne gamle visdom er ikke længere så sikker. Man må som investor modtage og bedømme al information med sund skepsis uden af den grund at være forudindtaget negativt generelt set. I de tilfælde hvor man ikke har tiltro til de pågældende personer skal man dog lade Hadelisten være gældende, og helt afholde sig fra at engagere sig i selskaber med en utroværdig ledelse. Det ender altid med tab og ærgrelse.

REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning

REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning Balancens herkomst og indhold Den regnskabsmæssige status opgørelse er konsekvensen af det dobbelte bogholderis metode, og balance tallene er således tæt knyttet

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 7: Aktiekommentar Down side risiko 8-9%. Stor Upside når vi kommer gennem

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser

Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser Aalborg Universitet Institut for Økonomi og Ledelse Cand.merc.aud. Juli 2013 Revisors ansvar i forbindelse med afdækning af besvigelser Udarbejdet af: Aksel Kanstrup Anthonisen Vejleder: Jesper Seehausen

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark

Vejleder: Claus Holm. Revision af små virksomheder i Danmark Institut for regnskab Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud. Forfattere: Ryan Klausen David S. Møller Vejleder: Claus Holm Revision af små virksomheder i Danmark Handelshøjskolen i Århus Juli 2005 1. Forord...3

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere