REGNSKABSANALYSE Artikel 3, af Lau Svenssen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSANALYSE Artikel 3, af Lau Svenssen."

Transkript

1 REGNSKABSANALYSE Artikel 3, af Lau Svenssen. Denne artikel blev publiseret i FINANS-Info (www.finans-info.dk) den og bringes med tilladelse fra Aktieinfo Danmark ApS, som udgiver FINANS-Info. Yderligere information om det uvildige investeringsmagasin forefindes via ovennævnte link. Nærværende artikel om driftsregnskabets indhold og nøgletal indgår i en serie om regnskabsanalyse udarbejdet med særlig henblik på de synspunkter investorer anlægger. Driftsregnskabet Den normale årsresultatopgørelse er central for investorernes vurdering af de enkelte selskaber. Selve opstillingsformen og kontoplanen er normalt artsopdelt, således at man skelner mellem omkostningernes anvendelsesområde. Opsplitningen i udgifter til hhv. produktion, salg & distribution, Forskning & Udvikling (R&D) og Administration indeholder et vist skønsmæssigt element, som kan gøre det svært at fortolke et selskabs evne til at udnytte sit forretningsmæssige grundlag. Tilsvarende er det svært at gennemskue om man bruger sine ressourcer rigtigt i de enkelte områder. Konsolideringens omfang Selve fastlæggelsen af det omfang af informationer som skal rapporteres i regnskabet er i sig selv et spørgsmål. Her kan store koncerner med lidt snedighed tilrettelægge organiseringen således at man opnår den bedste profilering. Kravet om over 50 % ejerskab før konsolidering skal finde sted indebærer, at man ved transaktioner kan tilrettelægge disse konstruktivt. Det kan også være den anden vej i form af ønske om at se større ud end man reelt er. Her har TDC anvendt en særegen metode i perioden med ejerandel i Belgacom. For investorerne indebærer dette i reglen en reduktion af gennem-skueligheden, og skift i praksis som følge af ændringer er derfor særligt vigtige. Ofte kan man i derved opnå speciel god indsigt, men det kræver at virksomheden ikke selv har haft nogen mulighed for at påvirke de beslutninger og forhold som er underliggende. Salgsindtægter m.v. Definitionen her burde være simpel, men periodisering (tidsmæssig fordeling) af indtægter, udgifter og hensættelser kan have meget stor betydning. Det mest groteske eksempel, jeg kender, var et stort entreprenørfirma, hvor regnskabet - så vidt man kunne forstå det - omfattede indtægtsførsel af projektavance allerede ved ordrens start. Herved opnåede man en markant fremrykning af indtægterne, mens udgifter og endeligt forløb af ordren lå et eller to år ude i fremtiden. Øvrige indtægter er i reglen vigtige for udfaldet af driftens resultat, idet det tilknyttede omkostningsforbrug normalt er lavt. Selv om selve størrelsen af posterne normalt er begrænset skal de sammenholdes med driftsresultatet (EBITA) og ikke med omsætningen. Beslutninger Ofte vil man kunne følge martkante beslutninger angående anvendelse af virksomhedens ressourcer på de enkelte udgiftsposter. Det er betryggende, hvis det er tilfældet. Et eksempel er forøgelse af R&D- eller salgsindsatsen, og hvis man ikke kan finde tegn på en udvikling i tallene som passer med årsberetningens verbale udredning om styring af virksomheden, bør man være på vagt.

2 Omstruktureringer hvor en koncern skifter fra at være organiseret produktmæssigt til kundemæssigt (eller omvendt) er en anden vigtig beslutning, som man bør være opmærksom på. Her drejer det sig om at opnå den tilsigtede forbedring af virksomhedens dynamik og resultatevne. Ud over at kunne afspejle ren panik hos ledelsen for at gennemføre forandringer i håb om forbedringer - uanset hvad må man gøre sig klart at så store og afgørende ændringer vil påvirke hele virksomhedens evne til at fungere og præstere resultater. Finansieringsformer Mange selskaber har udnyttet den gode kreditvillighed i de seneste år til at skifte fra traditionelt ejerskab af aktiver i driften til at leje eller leasing. Man har fået forøget kraft til køb af andre selskaber ad denne vej. Herved vil en renteudgift blive ombyttet med en lejeudgift, der vil fragå i driftsindtjeningen (EBITA). Til gengæld vil renteudgiften blive forbedret, da man ikke belastes med denne gældspost. Betydningen er normalt beskeden, men store koncerner med lav investering pr. medarbejder som Group 4 Securicor og ISS har en betydelig påvirkning via sådanne løsninger for aktivernes finansiering. Hvis man anvender finansiel leasing skal udgiften opdeles på afskrivninger og renteudgift, hvorfor der er forskel på fordelingen i bogføringen. Afskrivninger Det traditionelle tema er fastsættelsen af takten for aktivernes værdiforringelse. Generelt ser danske selskaber fortsat ud til at bruge lidt konservative metoder, således at man i reglen er sikker på at den løbende værdiansættelse altid er forsvarlig. Rederier er interessante, idet man her har anlægsaktiver med et velfungerende second hand marked, og det er muligt at omsætte skibe i modsætning til fx en kemisk fabrik. Tilsvarende er fly genstand for handel i rimelig udstrækning. Konsekvensen er, at det er lettere at belåne denne type af aktiver qua en fornuftig mulighed for vurdering af sikkerheden i værdien. I princippet kunne man vælge at regulere værdien hvert år, og dermed op/nedskrive skibe i takt med markedets udsving. Man ville dermed få år med positive afskrivninger, når skibspriserne steg. Det lyder måske lidt fantasifuldt, men realiteten er at netop denne form for regnskabspraksis er gældende for banker og forsikrings-selskaber angående deres beholdninger af værdipapirer og til dels ejendomme. På nedsiden er princippet desuden fra næste år gældende for goodwill og andre immaterielle aktiver af lignende karakter. Her skal almindelig skematisk afskrivning ikke længere foretages, men derimod en vurdering af den fortsatte værdi hvert år. Eventuel negativ afvigelse skal så nedskrives i det pågældende år. Positiv regulering er dog ikke tilladt endnu. Amortisering Mange selskaber har som følge af aggressive akkvisitioner af andre selskaber oparbejdet en meget stor aktivpost i form af goodwill. Til og med 2004 har vi i Danmark anvendt et system med amortisering over max. 20 år. I praksis har mange selskaber valgt netop maksimum og dermed minimeret belastningen af regnskabet med denne udgiftspost. Værdifastheden af immaterielle aktiver er et klart problem, og da beløbet reflekterer indtjeningen fra driften bider problemet sig selv i halen. Så længe driften forløber godt og viser fremgang er alt OK, men selv ved små negative variationer må man betvivle holdbarheden af den bogførte goodwill og dermed kan en koncerns kreditværdighed være bragt i fare og hele egenkapitalen er sat på spil. Cash flow et påvirkes naturligvis ikke af ændringer i værdifastsættelsen af sådanne aktiver, men man må som investor være særlig vagtsom, hvis virksomheder tilkøber megen aktivitet. Ofte betragtes væksten som værende forårsaget af dynamisk ledelse, men i virkeligheden er det kun indregning af nye aktiviteter som medfører fremgang. I betragtning af den voksende ustabilitet i efterspørgslen på mange varer og større modepræg i afsætningen (kortere produkt- /konceptlevetid) er det mærkværdigt at man bøjer sig for de aggressive ledelsers pres for at fjerne reglerne om amortisering, idet værdifastheden i dag er ringere end for 20 eller 40 år siden.

3 Bogstavlegen EBITDA I vore dage har man i daglig brug skiftet til de engelske forkortelser omkring driftsregnskabets indhold. EBITDA er det bredeste begreb, der udtrykker resultatet før afskrivninger. Forkortelsen betyder Earnings before Interest (rente), Tax (skat), Depreciation (Afskrivning) and Amortisation (afskrivning på goodwill o.lign.). Dette tal for brutto cash flow et fra omsætningen kan så sammenholdes med enten salget eller selskabets værdi (Economic value=børsværdi + nettogæld). Sidstnævnte tal er dermed Pay back tiden, altså hvor mange års cash flow man betaler brutto før skat. D repræsenterer normalt en tilsvarende udgift til nye investeringer i maskiner, bygninger osv., hvorfor D et kun har interesse for meget brede betragtninger, herunder en kreditgivers opfattelse af et selskab. Man bør altid sammenholde de løbende afskrivninger med årets tilgang af anlægsaktiver, og her skal en eventuel stor forskel kunne forklares ved markant forøgelse af kapaciteten. Tilsvarende er det nogle gange interessant at sammenholde udviklingen i omsætning med investeringerne. Her udviste Nordisk Fjer klart problemer med at få sine investeringer til at give større omsætning, og som bekendt var der nærmest tale om en slags avanceret opskrivning af de samme maskiners værdi via snedig tilrettelagt rotation i bogholderiet, hvorved de samme maskiners værdi steg og steg. EBITA i forhold til omsætningen kaldes også for overskudsgraden. Dvs. hvor mange øre tjenes for hver krone i omsætning. Dette tal er altafgørende. Udsvingene kan dog være store, herunder indregning af lagergevinster i brancher med store prisudsving, fx papir og stål. Ved handel med hele selskaber fastsættes prisen i reglen ud fra EBITA. Niveauet i service branchen (ISS, Falck, G4S, Rentokil) er typisk 7-8 års EBITA som værdifastsættelse. Store selskaber med potentiale for at blive en stærk platform på et nyt marked kan dog nå op på næsten det dobbelte i værdi. Samtidig afhænger kapitaliserings-faktoren af eventuelle udsving i det pågældende års niveau for EBITA. Hvis man er belastet af indføring af nye EDB systemer kan det eksempelvis belaste et selskab, og derfor skal man korrigere for sådanne særlige forhold. I renteudgiften burde være simpel, men er det ikke. Her indgår nemlig både andele i associerede selskabers overskud og kursreguleringer. Sidstnævnte er et fordelingsspørgsmål både angående tidsmæssig placering og den regnskabsmæssige håndtering. Kursernes udsving kan indebære store forstyrrelser i denne post i regnskabet, og her er USD typisk problemet efter at Euro zonen har elimineret udsvingene her. De nye EU-lande som Polen (TK Development) har givet problemer for nogle selskaber. Den helt store uorden gælder særlige tilfælde som Argentina for et par år siden (Brdr. Hartmann) og Indonesien, hvor landets valuta blev kastet i grams. Normalt vil hovedparten af påvirkningen finde sted via egenkapitalregulering, men der kan forekomme særlige situationer med uventet påvirkning. Kurs-regulering af aktier kan have betydning, men det er kun i tilfælde som A.P. Møllers beholdning i Danske Bank, der vejer tungt og giver nogle udsving som er anderledes end selve bankens resultat fra år til år. Resultatet før skat påvirkes desuden af ekstraordinære poster (XO i forkortelse). Her er spørgsmålet mest opdelingen. Mange selskabers ledelser søger at forbedre virksomheden og omvendt tage udgifter ad denne vej. TDC har typisk udnyttet XO avance til at foretage hensættelser til tilpasninger, hvor afkastet herfra vil fremkomme som stigning i ordinær indtjening fra driften. Selve sammenhængen mellem en XO avance og en hensættelse til fx fyring af medarbejdere er sjælden direkte, men behændig. Herved har man tryllet om på fordelingen i regnskabet fremover. Råderummet for den slags dispositioner er under fortsat indsnævring, men især store selskaber har let ved at få en fordeling som ønsket. Revisionen er den reelle modspiller

4 og de lever jo af selskaberne, hvor kunden altid har ret. Af samme årsag er det så meget mere bemærkelsesværdigt, når der undtagelsesvis dukker sager op, hvor revisorerne enten fratræder uventet eller kræver anmærkninger i regnskabet. Sådanne pletter har man altid søgt at fjerne først ved møder mellem selskabets ledelse og revisor, hvorfor det er resultat af manglende mulighed for at få begge parters ønsker opfyldt. Skat er heller ikke en simpel post. Her indgår dels reguleringer for tidligere år, dels udskudt skat der betyder beløb som ikke skal udbetales direkte og endelig løbende betalbar skat. I enkelte selskaber er skatten påvirket af særlige forhold som fx olieskat eller pensionsafkastbeskatningsregler. Manglende sambeskatning kan også have betydning, og her kræves maksimal tilladt ejerskab for at dette er muligt at opnå. Skatten påvirkes af indtjeningens struktur/fordeling på enkelte lande i koncerner og mismatch kan medføre hård beskatning trods samlet set svag indtjening, hvis pengene indtjenes og tabes i varierende omfang. Selskaberne skal oplyse om den samlede skatteprocents sammensætning, altså redegøre for hvorfor man ikke rammer den formelle skattesats. Goodwill amortisering udgør her et problem, idet denne udgiftspost normalt ikke indebærer skattemæssig ret til fradrag. Til gengæld kan frasalg af et datterselskab medføre betydelige forandringer. For et selskab som GN, der tabte en formue på GN Nettest, er der tale om en situation hvor man har påført sig et voldsomt tab som følge af frasalg af et datterselskab. Nettooverskuddet fremkommer ved som sidste post at fraregne den overskudsandel, som tilhører eventuelle partnere i datterselskaber. Her har især ØK i årenes løb måtte tildele sine partnere store overskudsandele og følgelig fremstod selskabets egen performance så meget ringere. I forbindelse med cash flow opgørelser er punktet desuden vigtigt. Hvis en koncern har et delvis ejet datterselskab som er et guldæg, vil der normalt være sat skillevæg op, således at likviditeten herfra ikke kan overføres frit til den formelle moderkoncern. I virkelighedens verden er de fleste koncerner derfor mindre stærke end det fremgår, idet interne barrierer kan forhindre omfordeling af penge. Den norske Aker koncern har oplevet dette med en meget vanskelig redningsplan til følge. Ofte er de pågældende virksomheders ledelser ikke særlig fokuseret herpå, idet de anlægger samlede betragtninger uden hensyn til praktiske vanskeligheder. Hafnia koncernen havde samme problematik inden dens sammenbrud, og redningen af Baltica måtte ligeledes tilpasses for at få omflyttet reserverne. Nøgletal Overskudsgraden er det bedste nøgletal isoleret set. Størrelse varierer dog fra branche til branche. Tilsvarende kan man som grov vurdering ved fx fremkomst af hovedtal for et stort udenlandsk selskab beregne nettooverskud i forhold til omsætning. Her indgår mange reguleringer, men hvis tallet er højt - som tilfældet er i mange store amerikanske koncerner tyder det på at profitten er meget høj. Man kan i enkelte selskaber beregne hvad indtjeningen er pr. solgt enhed, fx passager i et flyselskab. Det forudsætter dog at man kan måle antallet af output enheder ensartet, og derfor er tallet bedst for simple virksomheder med et eller nogle få produktnumre i vareudvalget. En anden form for nøgletal er at sætte driftsresultat i forhold til input faktorer. Det kan være overskud pr. medarbejder, som jeg selv synes er et glimrende tal. Typisk tjenes ca kr. pr. ansat, og med en lønudgift på fx kr. er det et eksempel på den funktionelle indkomstfordeling i samfundet, dvs. fordeling mellem løn og profit, der jo helst skal være 70/30. Selskaber som TDC, Novo, Lundbeck m.fl. kan fremvise meget høj profit pr. ansat ofte kr. pr. år. Det afspejler klart produkternes styrke og gunstige markedsforhold (høje

5 priser). Det er således samtidig en advarsel om at der er risiko for at myndigheder vil kræve prisnedsættelse eller at nye konkurrenter kan tænkes at få lyst til at gå ind i branchen. Spørgsmålet er så om der er forhindringer i form af patenter eller besværlig markedsføring, som beskytter en sådan monopol lignende virksomhed. Microsoft er legendarisk med en indtjening på næsten halvdelen af omsætningen, og i takt med at landegrænserne udviskes må det forventes at de pågældende virksomheders hjemlande ikke længere vil affinde sig med monopol lignende forhold uden regulering af prisdannelsen. Kontinuitet og stabilitet For al analyse gælder at opgavens gennemførelse kræver at der efterfølgende er udsigt til en fortsættelse af de kendte forhold. Hvis der ikke er kontinuerte data og ikke udsigt til stabilitet er værdien af en analyse meget begrænset. Eksemplerne på virksomheder og spekulanter som den ene dag er rige og næste dag ruineret er det klareste bevis herfor. Især indførelse af dagsværdiregulering af finansielle aktiver i finansselskaber - og nu også andre virksomheder - indebærer at der er kommet mere ustabilitet ind i regnskaberne. Mange selskaber søger at udjævne udsvingene mest muligt for selv at bidrage til et indtryk af kontinuitet. Man må imidlertid konstatere at udviklingen i en række brancher er blevet mere modepræget og dermed er produkternes livscyklus forkortet. Det gælder ikke kun for tøj og elektroniske forbrugerprodukter, men også for hvidevarer, biler osv. Samtidig indebærer stram styring af produktionen i forhold til salget (Just in time) at udsving hurtigt slår igennem hos industrivirksomheder. Endelig er strømmen af information forøget, og her er det kun selskaber med begrænset inddækning af kapaciteten fra ekstern side (som Mærsk), der kan undgå ekstern informations-afgivelse. Det indebærer derfor at udsving i markedet hurtigt kommer til investorernes kendskab, og konsekvensen er at virksomhedernes aktiekurser påvirkes.

REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning

REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning REGNSKABSANALYSE, 4. del: Balancens betydning Balancens herkomst og indhold Den regnskabsmæssige status opgørelse er konsekvensen af det dobbelte bogholderis metode, og balance tallene er således tæt knyttet

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt

15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt 15-12-2008 22. udgave 7. årgang Leveret via e-mail: kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Udgivet af: Aktieinfo Kobbelhave 44-6000 Kolding - Tlf. 75 51 02 48 www.aktieinfo.net Redaktion: André Perman,

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-01-2014 13. årgang - 1.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Danske aktier outperformer i forhold til udlandet.

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 02-04-2013 12. årgang - 6. udgave Sammen er vi bedst Redaktion André Perman, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Sæsonen for Q1 regnskaber indledes

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-10-2013 12. årgang - 17 udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: Aktierne er i All-Time-High trods mange tændte

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Magasinet FINANS-Info

Magasinet FINANS-Info Magasinet FINANS-Info Uafhængigt investeringsmagasin. 15-09-2007 16. udgave, 6. årgang. Leveret i PDF-format via e-mail kr. 600,- halvårligt / kr. 800,- helårligt Pr. brev i Danmark: kr. 800,- halvårligt

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt

INDHOLDSFORTEGNELSE: 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt 15-09-2008 16. udgave 7. årgang Leveret i PDF-format via email Kr. 600,- halvårligt Kr. 800,- helårligt INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 7: Aktiekommentar Down side risiko 8-9%. Stor Upside når vi kommer gennem

Læs mere

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Af advokatfuldmægtig David Hejgaard og advokat Søren Munk Hansen, Plesner. Et af de væsentligste forhandlingspunkter mellem

Læs mere