AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODEVALG OG DISPONERING... 4 AFSNIT 2 DANSKE TRÆLAST A/S HISTORIE FORRETNINGSOMRÅDER ORGANISATION REGNSKAB... 7 AFSNIT 3 STRATEGISK ANALYSE STRATEGI SAMFUNDSMÆSSIGE FAKTORER BRANCHESTRUKTUR INTERNE FAKTORER STRATEGISK VURDERING AFSNIT 4 VÆRDIANSÆTTELSE OPSTILLING AF CASH FLOWS VÆRDIANSÆTTELSEN FØLSOMHEDSANALYSE AFSNIT 5 KONKLUSION...15 AFSNIT 6 LITTERATURLISTE...16 BILAG I...17 BILAG II...18 BILAG III...19 BILAG IV...20

2 Afsnit 1 Problemidentifikation 1.1 Indledning Selskaber med potentiale for opkøb er en særlig attraktiv del af aktiemarkedet sammenholdt med mere sædvanlige porteføljepapirer, der normalt antages at opretholde den samme struktur i tiden fremover. Historien viser nemlig, at investorer i virksomheder, der står over for at skulle afnoteres, får en betydelig belønning. Grunden til denne ekstraordinære fortjeneste er, at de nye ejere bliver nødt til at overbyde aktierne for at være sikker på, at aktionærerne i det hele taget ønsker at sælge deres aktieposter. For mange mindre investorer, der ikke er tvunget til, at fastgøre sin portefølje til store indeks, vil en sådan kompensation kunne gøre denne gruppe af papirer særligt interessante. Man kan spørge sig selv, hvorledes et sådant scenarium kan opstå. Svaret ligger i prisfastsættelsen. Et tilbud om en væsentlig overkurs opstår nemlig, når prissætningen i given aktie er for lav. Handles en aktie konsekvent til en værdi, der rent faktisk er under den reelle værdi, vil et buy-out imellem den virkelige og den handlede pris kunne gavne begge parter. De nye ejere vil stå med en virksomhed med en reel værdi over det betalte. De tidligere aktionærer vil opnå en hurtig fortjeneste, der ellers ikke havde været mulig, grundet markedets fejldispositioner, og manglende tiltro til den pågældende virksomhed. Som eksempler på sådanne overbud, hvor aktionærerne blev anseligt belønnet, kan blandt andet nævnes det tilbud på 50 procent, som aktionærerne i Phønix Contractors fik i Samt ved salget i Martin Gruppen endte prisen på 32 procent over daværende kurs. 1 Danske Trælast er efter fleres opfattelse et eksempel på en investering af denne type. Den har været en oplagt kandidat i de sidste år blandt andet på grund af den stærkt faldende kurs. Sandsynligheden for, at der snart sker noget er efter analytikeres mening stigende. Blandt andet har Saint Gobain været omtalt som mulig køber. På det seneste har opmærksomheden dog været rettet mod den store amerikanske koncern Home Depot. Kæden har i lang tid haft et godt øje til det skandinaviske marked. Deres primære strategi har ligesom Danske Trælast været at indtræde på nye markeder ved akkvisitioner. Grundet Danske Trælast relativt høje og brede markedsdækning i Norden har fokus været rettet mod dem som oplagt opkøbsemne for Home Depot. Ved et køb kan der nås et bredt marked. Side 3

3 1.2 Problemformulering På baggrund af den ovenstående indledning er det oplagt at undersøge, om den nuværende prisfastsættelse befinder sig på et urealistisk niveau. Det overordnede mål med dette øvelsesoplæg er derfor at komme med en værdiansættelse af Danske Trælast A/S. 1.3 Metodevalg og disponering Den overordnede ramme for værdiansættelsen af Danske Trælast vil bestå af en fundamental analyse. Denne vil være bestående af tre hovedpunkter; en regnskabsanalyse, en strategisk analyse samt en værdiansættelse. Det skal bemærkes, at trods de enkelte punkter behandles uafhængig af hverandre, så giver de ikke i sig selv nogen mening. Det er derfor vigtigt, at så vidt omfanget tillader det, at integrere de enkelte analyser, samt at inkludere en analyse af virksomhedens forretningsområder. Oplægget udformes på en sådan måde, at der startes med en kort præsentation af koncernen, dens organisation, samt forrentningsområderne. Dette rundes af med en kort BCG analyse. Denne del vil tillige indeholde en belysning af regnskabet. Efterfølgende rettes opmærksomheden på de strategiske valg. Holdbarheden af disse belyses ved hjælp af en omverdensanalyse på samfunds- og branche-niveau, samt en vurdering af den interne styrkeprofil. Alt dette vil lægge til grund for en vurdering af den fremtidige indtjening for koncernen, samt en teoretisk værdiansættelse. Afsnit 2 Danske Trælast A/S I dette afsnit vil koncernen præsenteres kort, og regnskabet vil blive gennemgået. 2.1 Historie Den 23. april 1896 blev Aarhus Trælasthandel A/S stiftet ved en fusion mellem to mindre virksomheder i Aarhus. Det var starten på den koncern, der senere skulle komme til at hedde Danske Trælast A/S. Siden da er koncernens aktiviteter ekspanderet gennem adskillige fusioner, akkvisitioner og udvidelser. Således, at den virksomhed, der for omkring hundrede år siden udelukkende beskæftigede sig med engros handel af træ, har udviklet sig til i dag at være Nordens største distributør af byggematerialer. Koncernens forretningsområder omfatter import, 1 Jævnfør Erhvervsbladet, 30. april Side 4

4 distribution og videresalg af byggemateriel til håndværkere, entreprenører, industri samt private forbrugere. I den seneste tid har Danske Trælast været inde i en sund udvikling. De danske virksomheder har stået for en solid indtjening, mens der har været udvidelser i resten af Norden. Forretningerne i Sverige er så småt begyndt at vise fremskridt. I Norge går det trægt, men fremad, og koncernen har fået et holdbart fodfæste på det finske marked. 2.2 Forretningsområder Danske Trælast driver forretning på en række områder, og i en række af lande. Tager vi fat i markederne opdelt på nation som det første, så er fordelingen efter den seneste opgørelse sådan, at hovedparten af forretningsområderne ligger i Danmark; mere præcist omkring 58% målt på omsætning. Hernæst kommer Sverige med omkring 23%, Finland med 11% og Norge på 6%. Hertil kommer øvrige, der blandt andet indeholder det grønlandske marked, på 2%. Salget fordeler sig på overordnet niveau primært til professionelle i form af engrossalg, der står for 52% af omsætningen. De private forbrugere udgør en stigende andel, der p.t. forløber sig til en tredjedel, og den resterende del går til industri og andre forhandlere. Forretningsområderne kan primært inddeles i tre områder, der støtter sig meget op af typen af målgruppe. Disse hovedområder betegnes af Danske Trælast som sektorer. Her er byggematerialeforretninger, Silvan samt Import & Engros. Byggematerialeforretningerne er igen opdelt i fire divisioner på lande. Disse er henholdsvis Detail i Danmark, Beijer i Sverige, Neuman i Norge og sidste skud på stammen Starki i Finland. Deres primære formål er detailsalg til professionelle håndværkere og entreprenører. Silvan er groft sagt en opstander fra 60 ernes stigende parcelhusbyggeri. Silvan står nemlig for detailsalg fra såkaldte gør-det-selv forretninger. Sektoren har som enhed butikker i to lande, nemlig Danmark og Sverige. Silvan adskilder sig fra byggematerialebutikkerne hovedsageligt på, at deres hovedindtægtskilde er private forbrugere og mindre håndværkere samt, at de er branded under samme navn i to lande. Som den sidste egentlige sektor kommer Import & Engros, som står for grosistsalg. Danske Trælast er i den sidste tid også begyndt at sysle med e-business, og har oprettet en sektor, der beskæftiger sig med udvidde dette forretningsområde. Det vurderes, at e-business, som en selvstændig sektor er lidt at skyde gråspurve med kanoner, derfor vil området ikke betegnes som en reel sektor for Danske Trælast. Snarer en skal, der kan dække de tre øvrige områder. Dette vil blive uddybet i den Side 5

5 strategiskeanalyse. Som afslutning på denne gennemgang af vil der gennemgås en analyse af de enkelte forretningsområder i form af en BCG analyse. Starter vi med stammen omkring Danske Trælast nemlig aktiviteterne i Danmark. Nærmere betegnet Import & Engros, Detail byggemarkedsforretningerne, samt Silvan. Disse områder er veletablerede, og må siges at være i moden status. Deres risici er relativt lave, de generer de største afkast, og må antages at være Diagram 1 Star Question Mark BCG matrix omkostningseffektive. Disse tre områder Kilde: egen tilvirkning kendetegnes som cash cows. Vælger vi i stedet at betragte Beijer, så ses et andet Starki E-bizz billede af pæne fremgange, der ligger over Beijer markedsgennemsnittet. De yder rimelige Neuman afkast, men der fokuseres stadig på Detail omkostningseffektiviteten. Derfor karakteriseres Beijer som en star. Starki er Silvan nyetableret, eller rettere nyerhvervet. Import og Engros Virksomheden er nemlig i og for sig er en Cash Cow Dog gammel kending i Finland. Koncernen har Høj Lav Relativ markedsandel derfor store forventninger til det finske marked. Markedet har været et vækstmarked med hensyn til byggemateriel. Af den grund forventes det, at der vil komme en skarpere konkurrence i fremtiden. Således som der så småt er i Danmark. Man kender ikke på nyværende tidspunkt virksomheden, og alle dens spidsfindigheder, så risici og udfaldsområde er efter manges vurderinger ikke fuldt erfarede. Alt dette gør, at Starki må kendetegnes som en mellemting mellem en star og et question mark. Neuman kendetegnes derimod ved, at nogle af forretningerne er mistænkt for ikke at yde optimalt til driften. Nærmere betegnet nogle forretninger i Nordnorge. Disse menes ikke at være omkostningseffektive. Der forventes dog vækst på dele af det norske marked. Neuman kendetegnes således som et mellemstadium af et question mark og en dog. Det kan her indskydes, at den generelle opfattelse fra Danske Trælasts side, at der er dele af Norge, som er en god forretning. Man regner derfor med at gennemgå de enkelte områder med det hovedformål at frasortere aktiviteter, som ikke foregår på økonomisk forsvarlig vis. Markedsvækst Høj Lav Side 6

6 2.3 Organisation Danske Trælasts organisation støtter sig meget godt op deres forretningsområder. Således, at der er fire sektorer, hvoraf den ene er opdelt i fire divisioner, som beskrevet ovenfor. 2 Rent organisatorisk består direktionen af tre personer; Steen Weirsøe, Preben Thomasen og Peer Voigt. Disse tre sidder også i koncernledelsen, der i alt består af otte medlemmer. Under koncernledelsen rangerer de fire sektorer. Disse agerer uafhængigt af hinanden. Her ligger størstedelen af aktiviteterne, kun med undtagelse af en række fællesfunktioner, der er placeret som en stabsfunktion til direktionen. I forbindelse med direktionen kan der indskydes en lille spydig bemærkning. Økonomisk Ugebrev foretog nemlig i februar 2001 en undersøgelse, blandt 150 analytikere og direktører i indflydelsesrige selskaber i den finansielle sektor, over, hvad der ville ske med kursen på 50 forskellige børsnoterede selskabers aktier, hvis direktøren i et pågældende selskab fratrådte. Blandt de udspurgte mente 20 procent at kursen ville stige umiddelbart efter at Steen Wiersøe ville tage sin afsked. Kun 8 procent mente, at kursen ville falde, hvis han stoppede. 3 Grunden til dette er nok, at mange analytikere var begejstret for den tidligere administrerende direktør Finn Sehested, der fratrådte sin stilling den første april I koncernen beskæftiges der alt i alt medarbejdere. Hovedparten af disse er beskæftiget i sektoren Byggematerialeforretninger. Helt præcist 75 procent. Størstedelen af dem arbejder igen i Danmark. Altså i Detail divisionen. Til trods for, at koncernen har bredt sine aktiviteter ud i Norden, er der altså stadig en klar koncentration af deres arbejdspladser i Danmark. 2.4 Regnskab Danske Trælast aflægger regnskab i henhold til et regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret. Derfor vil Årsrapporten 2000 være det senest aflagte årsregnskab på nuværende tidspunkt. De betragtede regnskabsperioder vil derfor være årene 1996 til Formålet med denne regnskabsanalyse er at få systematiseret de økonomiske oplysninger i de aflagte årsrapporter med henblik på at kunne vurdere udviklingen i koncernens rentabilitet, indtjeningsevne, finansiering, likviditet samt risiko. Danske Trælast A/S er omfattet af Årsregnskabsloven, Årsregnskabsbekendtgørelsen samt de regler fastsat Københavns Fondsbørs, herunder de danske regnskabs-vejledninger nr Det 2 I Bilag I kan ses et organisationsdiagram for Danske Trælast A/S. 3 Kilden til undersøgelsen kan findes på Økonomisk Ugebrevs hjemmeside ugebrev.dk. Side 7

7 vurderes, at de formår at overholde de gældende bestemmelser. Det vil blandt andet sige, at regnsskabet er opstillet på en overskuelig måde i henhold til ÅRL 4 stk. 1, at der udvises et regnskabsmæssigt retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat i henhold til ÅRL 4 stk. 2, samt en redegørelse af den anvendte værdiansættelses metode i henhold til ÅRL 42. Regnskabet har alle de fem regnskabsår haft en blank revisionspåtegning. Det må heraf konkluderes i henhold til ÅRL 61 g, at det må være aflagt efter gældende lov og vedtægter samt, at der ikke har været nogle forbehold til de indeholdte oplysninger. Tillige har bestyrelse og direktion underskrevet påtegningen. Det kan dermed i henhold til ÅRL 2 stk. 3 konkluderes, at de ikke har haft indvindinger til regnskabet. Om ejerforholdet kan det oplyses, at hovedaktinærerne udgør Codan Forsikring med en aktiepost på en trediedel, samt LD og ATP, der hver især besider henholdsvis 5,6% og 5,01% af den samlede aktiekapital. I løbet af de fem regnskabsperioder er der ikke sket nogle ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Af væsentlige ændriger eller ekstraordinære forhold, der skulle have influeret på regnskabet, kan kun nævnes, at der i de svenske resultater for år 2000 indgår engangsindtægter vedrørende udlodning af forsikringsmidler. Danske Trælast oplyser, at dette har haft et nettobeløb til indtægtsførsel på 52 millioner kroner. Dette vil der korrigeres for med et tillæg i posten personaleomkostninger. 5 På baggrund af den i rapporten beskrevede regnskabspraksis, vurderes der ingen grund til yderligere korrektioner af regnskabet. I løbet af de fem regnskabsår 6 har der været en svagt stigende tendens i afkastningsgraden. Denne stigning er blevet tilvejebragt af en stigende overskudgrad. Set i relation til omsætningen, har resultatet af den primære drift været tiltagende. Dette er årsagen til den forbedrede overskudsgrad. Egenkapitalens forrentning har over perioden haft en drastisk stigning. Årsagen til denne stigning findes i den relative stigning i resultatet af den primære drift i forhold til forøgelsen i egenkapitalen. Koncernen har tillige oplevet en stigning i den selvfinansierede vækstrate. Årsagen til denne tilvækst skal findes i en kombination af en voksende rentemarginal, en stigende finansiel gearing samt en aftagende pay-out ratio. 4 Citat Lau Svenssen, Scandinavian Asset Management, Danske Trælast er blevet drevet godt under Sehested s tid. 5 Jvf. FAQ s fra investormøde afholdt af Danske Trælast den 20. marts Beregning af de relevante nøgletal, samt en vertikal indeksering af resultatopgørelsen kan ses i Bilag II. Side 8

8 I løbet af perioden er der ikke sket de største forskydninger i den driftsmæssige risiko. Da koncernen beskæftiger sig med detailhandel, vil de variable omkostninger have den største andel af omkostningerne. Danske Trælast var i 1995 finansieret med 61 procent gæld og 39 procent egenkapital. I de efterfølgende år blev andelen af gæld forøget, men havnede på samme niveau igen i I løbet af 2000 blev gælden udvidet med 10 procent på grund af de store akkvisitioner. Således har koncernen p.t. en finansiel risiko på niveau med i Sammenlignet med den typiske detailhandel generelt adskiller Danske Trælast sig ved, at så vidt det er muligt, at eje de benyttede grunde. Til trods for de stigende antal af lånefinansierede investeringer, så virker det som, om Danske Trælast er inde i sund udvikling med hæderlige resultater i regnskabsmæssig forstand. Gode resultater, der har været påvirket af en periode med højkonjunktur og med høj sandsynlighed vil blive presset i den kommende tid. Tendensen af en skarpere priskonkurrence er så småt begyndt at vise sig i regnskabet for Især koncernens danske markedsforhold vil blive omstrammet af prispressere som eksempelvis Harald Nyborg den kommende tid. Afsnit 3 Strategisk analyse I dette afsnit vil koncernens strategiske valg blive vurderet på baggrund af en analyse af omverdenen samt de interne faktorer. 3.1 Strategi Det er Danske Trælasts overordnede økonomiske mål at sikre en indtjening, der skaber grundlag for et stabilt og attraktivt afkast for selskabet aktionærer på langt sigt. Dette ønskes opfyldt ved en optimal udnyttelse af forretningsgrundlaget, fokusering på udvikling af værdiskabende serviceydelser samt en effektiv distribution af byggematerialer. Den operationelle styring af de enkelte enheder i koncernen foregår udfra strategiplaner, årlige budgetter samt løbende opfølgning. Et bærende element i strategiplanen er en styret profitabel vækst, der skal opnås ved dels videreudvikling af eksisterende forretningsområder, og dels ved udvidelser i form af opstart og akkvisitioner. 3.2 Samfundsmæssige faktorer De generelle samfundsforhold danner i almindelighed rammen for udviklingen i en given branche. Derfor vil en klarlægning af, hvorledes de enkelte samfundsmæssige forhold påvirker Side 9

9 virksomheden give et indtryk af indtjeningens og rentabilitetens sårbarhed overfor drastiske ændringer i det nuværende eller det fremtidige indtjeningsgrundlag. Det umiddelbart mest sårbare ved Danske Trælasts indtjeningsgrundlag er eksponeringen over for det konjunkturfølsomme nybyggeri. Dette drejer sig om omkring en tredjedel af den samlede omsætning. Nybyggeriet er, i forhold til den mere stabile engros- og privathandel med henblik på renovation, særdeles sårbar overfor ændringer i den nuværende vækst, forventningerne til fremtiden og ikke mindst renteudviklingen. Nogle vil voge at påstå, at denne effekt kun vedrører en del af indtjeningsgrundlaget, men man skal ikke glemme, at koncernens indtjeningsgrundlag er i sin helhed afledt med et givent lag af nybyggeriet. Koncernen er på dette område inde i en sund udvikling. Årsagen til denne vurdering ligger i, at set over den sidste årrække, så har den anslåede andel af omsætninger, der er øremærket til nybyggeri, haft en aftagende tendens. Denne ændring i indtjeningsgrundlaget afspejler to aspekter. Det ene er, at på grund af de sidste års akkvisitioner af byggemarkeder rundt omkring i Norden, som man kan vælge at betragte som køb af omsætning indenfor renovation i relative termer, er andelen af nybyggeri faldende. Det andet er koncernens følsomhed overfor demografiske, og på sin vis også sociologiske, effekter på de berørte afsætningsmarkeder. Ændrer sammensætningsforholdet i investeringerne til nybyggeriet og renovationen sig relativt til hinanden på grund af forskydninger i befolkningssammensætningen, så vil dette med høj sandsynlighed også give en afledt ændring i omsætningens bestanddele. Under antagelse af, at Danske Trælast kan bibeholde et bredt udsnidt af markedet. Denne afhængighed af nybyggerimarkedet er en klar sårbarhed. Af andre faktorer, der kan true eller skabe muligheder for koncernen på samfundsniveau, kan nævnes det politiske system, miljøhensyn samt teknologiske faktorer. Forandrede politiske forhold og efterfølgende initiativer kan påvirke omsætning både fra renovationens og fra nybyggeriets side. Ændrede miljøreguleringer eller teknologiske innovationer kan kræve omlægning af indkøb eller værdiforringe varelagere. 3.3 Branchestruktur Strukturen i en branche sætter begrænsningerne for indtjeningspotentialet og forretningsområdet for den enkelte virksomhed. For at vurdere det fremtidige indtjeningspotentiale er det derfor vigtigt at belyse forholdene i branchen. Til dette har jeg valgt at benytte Porters Five Forces. Side 10

10 Ind- og udgangsbarriererne for en virksomhed, der ønsker at drive handelsvirksomhed i byggematerialebranchen, er i bund og grund betragtet som værende lave. Det er derfor i princippet let for andre virksomhed at etablere sig, og relativt let kapre markedsandele. Kunderne har en stærk position overfor virksomheden på grund af den lette adgang til substituerede produkter og den høje prisfølsomhed. Der kan også i en svag udstrækning være mulighed for egenproduktion, men dette ville kun have en forsvindende lille effekt. Typisk vil leverandørernes forhandlingsstyrke overfor en detailvirksomhed være høj, men dette kan diskuteres i tilfældet med Danske Trælast. Den har, som en koncern af den relative størrelse i forhold til deres leverandører, mulighed for at bundte sine indkøb, og derved presse prisen under normalt leje. Der er tillige store muligheder for en større vertikal integration. Det, som herimod taler for en stærk position blandt leverandørerne, er deres få antal. De enkelte leverandører er primært specialiserede, og afsætter ikke deres vare på et marked med et utal af udbydere. Vurderes vigtigheden af de to modsatrettede effekter, så bedømmes leverandørerne, at have middel styrke. Hvad angår den kvalificerede arbejdskrafts styrkeposition må denne betegnes som lav, da der i vid udstrækning beskæftiges ufaglærte medarbejdere. I branchen er der stor fare for substituerede produkter. Der er tale om et standardprodukt, som blot kræver et facilitetsmiljø til salg. Kunderne har lave eller ingen omstillingsomkostninger ved skift til anden leverandør, og i kombination med den høje prisfølsomhed er virksomhederne i branchen særdeles sårbare overfor manglende omkostningseffektivitet. Danske Trælast står derfor overfor en branche kendetegnet ved lave adgangsbarrierer, høj forhandlingsstyrke blandt Diagram 2 kunder, middel Analyse af branchestruktur Kilde: egen tilvirkning Lave adgangsbarrierer styrkeposition hos Kunder har stærk Intensiv pris Leverandører har middel leverandørerne samt et utal af substituerede produkter. Branchen er derfor uden forhandlingsstyrke konkurrence Høj fare for substituerende produkter forhandlingsstyrke tvivl præget af en intensiv priskonkurrence, der vil forstærkes ved nedgang i den generelle markedsvækst. I branchen agerer virksomhederne derfor under en konkurrence begrænsning, der ligger en øvre grænse for, hvor høje overskudsgrader, der kan opnås. For at opnå en tilstrækkelig Side 11

11 forrentning af den anvendte kapital så må virksomheden frembringe høje omsætningshastigheder. Eksempelvis gennem omkostningseffektivitet. 3.4 Interne faktorer En tredje vigtig del af en samlet vurdering af den valgte strategiplan er de interne faktorer. Sammen med vurderingen af mulighederne og truslerne i omverdenen så danner en intern undersøgelse af de stærke og svage sider et overblik over, hvorvidt det strategiske fokus er bæredygtig. Til denne analyse anvendes en styrkeprofilanalyse. En af Danske Trælast stærke sider er deres brede geografiske dækning. Det gør afhængigheden af forholdene i et enkelt land mindre. Ligeledes så er koncentrationen ikke samlet omkring et enkelt forrentningsområde, som er det normale blandt detailforretninger. Der prøves på at dække flere. Hvorvidt dette er en fornuftig måde at prøve at hedge sin usikkerhed eller ej kan diskuteres. Det kan også godt være, at der ligger gammel købmandskab bag disse udvidelser. Under alle omstændigheder, så har de haft gode erfaringer med integrationen af nye virksomheder i koncernen. Blandt deres svage sider findes et klassiske element for en detailhandel nemlig at de ikke har en fast loyal kundekreds. En anden svag side er muligheden for store tab ved de drastiske opkøb. Blandt mulighederne finder vi en stadig geografisk ekspansion og opkøb. Både i nye områder, som for eksempel resten af Østersøområdet, men også en styrket markedsposition på de eksisterende markeder. En anden vigtig mulighed er at få styrket de interne synergier. Kan der opbygges en højere effektivitet i eksempelvis distributionskæden, så vil dette være et klart forbedret beredskab i tilfælde af længerevarende priskrige. En øget priskonkurrence er nemlig en af de faktorer, der rangerer blandt de højeste på listen over trusler. Blandt truslerne er selvfølgelig også ugunstige konjunkturforhold, rentestigninger, politiske tiltag. For ikke at nævne et buy-out blandt aktionærerne. 3.5 Strategisk vurdering Generelt virker Danske Trælasts strategiske kernepunkter bæredygtigt. Branchen er som beskrevet meget oplagt prisfølsom, derfor er det et vigtig strategisk brændpunkt for koncernen at have fokus på de interne synergier. I tilfælde af konjunkturnedgange eller aftagende vækst vil det nemlig være en fordel, eller snarer en forudsætning, at have foretaget de nødvendige investeringer i en effektiv omkostningsstruktur. Således, at der ikke tabes signifikante markedsandele i tiden, Side 12

12 hvor indtjeningsforholdene er mindre gunstige. Det kan komme til være en afgørende faktor overfor discounthandler, som for eksempel Harald Nyborg. Det er også under omkostningseffektiviteten, at det nye strategiområde e-business kan komme ind. Som det er nu, leverer Danske Trælast den service overfor sine b2b-kunder, at de kan via netværk kan gå ind i en central database, der blandt registrerer deres bestillinger og fakturaer, og få adgang til eksempelvis historisk data eller bestille nye varer. Danske Trælast oplyser, at systemet ikke er alment anvendt blandt de mindre kunder. Systemet vurderes til at have en række muligheder. Blandt de muligheder finder vi idéen om den ikke fysisk eksisterende byggevarehandel. Det virker søgt, men der er nok fremtid i det. Når man kan sælge byggemarkedsvarer over postordre, som Harald Nyborg gør det, og høste markedsandele, så er der helt sikkert også muligheder for en e-business strategi blandt koncerner som Danske Trælast. Afsnit 4 Værdiansættelse Forventninger til Danske Trælasts resultater er på det seneste blevet klart nedjusteret på grund af et stagnerende svensk marked samt en afdæmpet aktivitet præget af en mere intensiveret konkurrence. Man har kunne ane tendensen da afmatningen så småt meldte sig efter, at det boomene marked fra orkanen i december 1999 var mættet. Som omtalt i regnskabsanalysen, så vil den svækkede vækst medføre, at Danske Trælast på den nærmeste sigt må indstille sig på, at opleve signifikant en lavere naturlige vækst rate. 7 De lavere forventninger til markedsudviklingen vil sætte forventningerne lave. Man kan dog forestille sig to scenarier for den fremtidige udvikling givet, at koncernen ikke opkøbes. For det første kan man forestille sig, at på trods af, at et eventuelt forringet marked, så vil deres opkøbs og udvidelses strategi fortsætte. Således, at de kan bibeholde de for en detailhandel tårnhøje vækstrater i omsætningen. Som modstykke til dette kan man desuden forestille sig, at i kombination med den allerede godt tærede finansielle gearing så vælge man at stoppe ekspansionen indtil markedsforholdene udvikler sig mere gunstige. Til at værdiansætte Danske Trælast der tages udgangspunkt i den Frie Cash Flow model. Årsagen til at vælge denne model er dens udbredte anvendelse som best practice. Faren ved modellen 7 Den naturlige vækst skal forstås som den vækst i omsætningen, der ikke kan henføres til opkøb eller udvidelse af antallet af forretninger. Side 13

13 ligger i den signifikant store betydning størrelsen af terminalværdien får i den endelige værdiansættelse af egenkapitalens kapitalværdi. 4.1 Opstilling af cash flows For at opnå et mere realistisk billede er det valgt i værdiansættelsen at benytte forsigtige estimater. Nogle vil nok mene, at de ligger under forventningen. Den årlige vækstrate i omsætningen er sat til 4 procent. Dette støtter sig mest op af scenariet uden udvidelser. Derudover forventes en investeringsrate på 4,5 procent af omsætningen. Hvilket er lidt, men ikke meget, under de sidste fem år i gennemsnit. Dette udtrykker ikke, at koncernen ikke vurderes at have potentialet til at fortsætte de aggressive opkøb i mere tempereret tempo. Snarer, at det afspejler en forsigtighed. Overskudsgraden er sat lidt lavere end tidlige oplevet. Dette skal bære præg af en højere intensiv priskonkurrence. Forudsætningerne, der ligger til grund for opstillingen af de frie cash flows indenfor budget perioden 8 ser altså således ud: Value drivers Årlig vækstrate i omsætningen 4% Overskudsgrad 4,5% Skatteprocent 32% Investering i arbejdskapital 1,5% af omsætningen Investering i anlægsaktiver 3% af omsætningen 4.2 Værdiansættelsen Når de frie cash flows i budgetperioden er opstillet, skal disse tilbagediskonteres med de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Disse vurderes til at udgøre 5,2 procent. Kapitalværdien af egenkapitalen kan herved Estimation af kapitalværdi af egenkapital bestemmes til at udgøre 5,7 milliarder. Dette svarer til en DKK mio. Kapitalværdi af det frie cash flow i budgetteringsperioden 38 Kapitalværdi af det frie cash flow efter budgetteringsperioden Markedsværdi af ikke-driftsmæssige aktiver 267 teoretisk aktiekurs på 241,72 Værdi af den gældfrie koncern ved et antal udstedte aktie på Markedsværdi af gæld millioner. Dette Kapitalværdi af egenkapital kursniveau står i stor kontrast til den prissætning af Danske Trælast, der har fundet sted i den seneste tid. Som eksempel kan gives gennemsnitskursen fra børsdagen den 13. september Beregningerne i forbindelse med værdiansættelsen forefindes i Bilag III. Side 14

14 på 91,59. 9 På baggrund af de meget forsigtige budgetterings value drivers, der blevet anvendt i denne værdiansættelse, virker det som om, den nuværende prissætning er under de reelle værdier. 4.3 Følsomhedsanalyse Til at illustrere sensitiviteten i estimationen af den teoretiske aktiekurs gennemføres en række af ændringen i antagelserne. 10 Det ses, at en meget afgørende faktor er overskudsgraden. Små relative ændringer i den giver store udsving i den forventede kurs. Afsnit 5 Konklusion På baggrund af den gennemførte analyse af Danske Trælast A/S synes der at være tilpas grundlag for en mistanke om et muligt buy-out blandt de nuværende aktionærer, hvis en køber meldte sig. Det, der kan tale imod et opkøb af koncernen, er de usikre markedsforhold i den umiddelbare fremtid. Som enhver anden detailvirksomhed er der stor sårbarhed overfor ugunstige konjunktursvingninger og den efterfølgende prisfokusering. Tillige kan en aktionær som Codan med en post på en tredjedel af den samlede noterede kapital være svær at danse med. Går de med en fast idé om, hvad den reelle værdi af koncernen er, så skal der ikke meget til at vælte en forhandling. Efter min vurdering synes mulighederne for en børsafnotering af Danske Trælast store. Det kræver nok de rette omstændigheder, men det er en oplagt mulighed for den række af udenlandske kæder, der ønsker at indtræde på det nordiske marked. En mulighed, der synes værd at overveje. 9 Til de interesserede har jeg bilagt i Bilag IV en grafisk illustration af den indekserede kursudvikling i Danske Trælast, benchmark indekset KBX samt de relevante GICS indicer. Dette kan også gøres til genstand for yderligere diskussion ved øvelsesoplæggets gennemgang. 10 Se resultatet i Bilag III. Side 15

15 Afsnit 6 Litteraturliste Elling, Jens O., et Al., 1999, Strategisk regnskabsanalyse, FSR. Elling, Jens O., 2000, Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, FSR. Herunder ÅRL. Danske Trælast, 1997, Beretning og regnskab Danske Trælast, 1998, Beretning og regnskab Danske Trælast, 1999, Beretning og regnskab Danske Trælast, 2000, Årsrapport Danske Trælast, 2001, Årsrapport Danske Trælast, 2001, Delårsrapport Erhvervsbladet, 11. september 2000, Trælast flytter. Erhvervsbladet, 06. oktober 2000, Silvan vil gøre det selv i Sønderjylland. Erhvervsbladet, 18. juni 2001, Trælast køber svensk. Erhvervsbladet, 30. april 2001, Afnoteringer er guld værd for investorer. Erhvervsbladet, 21. marts 2001, Danske Trælast har øget omsætningen. Erhvervsbladet, 06. marts 2001, Fremstød for danske byggevarer i USA. Erhvervsbladet, 21. marts 2001, Orkanen gav rekord i Vejen. Dagbladet Børsen, 07. juni 2000, Ditas truer leverandører til indkøbsaftaler. Dagbladet Børsen, juni 2000, Trælast står på spring. Dagbladet Børsen, juni 2000, Danske Trælast klar til nye køb. Dagbladet Børsen, 20. juli 2000, Stadig masser af krudt i Danske Trælast. Dagbladet Børsen, 09. august 2000, Udlandet kigger på Danske Trælast. Dagbladet Børsen, 25. oktober 2000, Strid om konkurrenceklausuler i trælast. Dagbladet Børsen, 09. november 2000, IBI udvikler drive-in trælast til Silvan. Dagbladet Børsen, 24. november 2000, Amerikansk kæmpe truer byggemarkeder i Europa. Dagbladet Børsen, 11. december 2000, Detailbutikker risikerer mia-tab. Dagbladet Børsen, 19. februar 2001, Danske Trælast vil købe salg for fem mia kr. Dagbladet Børsen, 21. marts 2001, Danske trælast mærker prispres. Dagbladet Børsen, 18. maj 2001, Danske Trælast fik underskud i første kvartal. Dagbladet Børsen, 23. juli 2001, B2B ruller ud i store i danske virksomheder. Dagbladet Børsen, 23. juli 2001, Harald Nyborg kaprer marked fra konkurrent. Damodaran, Aswath, 2001, Estimating Risk Free Rates, Stern. Persson, Lars, 27. marts 2001, Flot fremgang for Danske Trælast, Delphi Economics. Svenssen, Lau, 02. maj 2001, Danske Trælast, Scandinavian Asset Management. Johansen, Steen, Store omvæltninger i byggevarebranchen, BLF. Side 16

16 Den Københavnske Bank, 04. maj 2001, Danske Trælast. Hertil kommer diverse oplysninger fra følgende hjemmesider Københavns Fondsbørs StockWise base Danske Trælast Danmarks Statistik Bilag I Side 17

17 Bilag II Nøgletal Rentabilitet Afkastningsgrad 10,1 10,4 11,5 12,2 11,1 Overskudsgrad 5,0 5,2 5,4 6,0 5,3 Totalkapitalens omsætningshastighed 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 Indtjeningsevne Bruttoavanceprocent 24,2 24,1 24,5 25,4 24,4 Likviditet og finansiering Varelageret omsætningshastighed 5,5 5,0 5,3 5,2 5,2 Egenkapitalforrentning og risiko Egenkapitalensforrentning før skat 19,2 22,7 22,9 25,6 29,8 Egenkapitalensforrentning efter skat 12,9 15,5 15,7 17,8 20,3 Gældsrente 4,8 4,0 5,0 4,0 4,0 Finansiel gearing 1,7 1,9 1,8 1,7 2,6 Selvfinansieret vækstrate 8,6 11,4 11,9 14,1 15,4 Resultatopgørelse Nettoomsætning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vareforbrug (75,8) (75,9) (75,5) (74,6) (75,6) Bruttoavance 24,2 24,1 24,5 25,4 24,4 Andre driftsindtægter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 Eksterne driftsudgifter (6,9) (6,6) (6,4) (6,5) (6,0) Personaleudgifter (11,3) (11,3) (11,6) (11,9) (12,3) Tab på tilgodehavender (0,4) (0,3) (0,4) (0,3) (0,4) EBITDA 5,9 6,1 6,3 7,0 6,4 Afskrivninger (1,6) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) Resultat af primær drift (EBIT) 4,2 4,6 4,8 5,5 4,9 Finansielle indtægter 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 Finansielle udgifter (1,5) (1,3) (1,5) (1,2) (1,4) Resultat af ordinær drift (EAFI) 3,5 3,9 3,9 4,8 3,9 Skat af ordinært resultat (1,1) (1,2) (1,2) (1,5) (1,3) Ordinært resultat efter skat 2,3 2,7 2,7 3,3 2,7 Ekstraordinære poster efter skat (0,0) 0,1 0,0 0,4 0,0 Årets koncernresultat 2,3 2,7 2,7 3,7 2,7 Minoritetsinteresser (0,1) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) Danske Trælasts andel af resultat 2,2 2,7 2,7 3,7 2,7 Side 18

18 Bilag III Budgetperiode 2001E 2002E 2003E 2004E 2005E DKK mio. Nettoomsætning Driftsomkostninger = EBIT Betalt skat = Ordinært resultat efter skat Afskrivninger = Resultat før afskrivninger efter skat Investering i arbejdskapital Investering i anlægsaktiver = Brutto investeringer = Free Cash Flow Estimation af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger kg = 5,2% Under antagelse af, at rg = 4,25% den gennemsnitlige lånerente på fremmedkapital t = 32% selskabsskatte satsen G = 65% gældsandelen EK = 35% egenkapitalsandelen ke = 9,5% aktionærernes afkastkrav; givet at rf = 5% det risikofrie afkast beta = 0,64 aktiens systematiske risiko rm = 12% markedets generelle performing Kilde: Delphi Economics, egne vurderinger Side 19

19 Følsomhedsanalyse Værdi Kurs Vækstrate for omsætningen 3,5% 234,34 4,5% 249,26 Overskudsgrad 4,0% 198,21 5,0% 285,23 Investering i arbejdskapital 1,0% 255,16 2,0% 228,29 Investering i anlægsaktiver 2,5% 255,16 3,5% 228,29 den gennemsnitlige lånerente på fremmedkapital 4,0% 250,12 4,5% 233,69 aktionærernes afkastkrav 8,0% 284,58 10,0% 228,68 beta 0,6 249,15 0,7 231,11 Bilag IV CSE20PI CSE2010PI KBX Danske Trælast Kilde: Københavns Fondsbørs Side 20

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko

Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 4: Egenkapitalforrentning og risiko Valdemar Nygaard TEMA: EGENKAPITALFORRENTNING OG RISIKO Du skal kunne redegøre

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for Expedit-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1996 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere