AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 PROBLEMIDENTIFIKATION INDLEDNING PROBLEMFORMULERING METODEVALG OG DISPONERING... 4 AFSNIT 2 DANSKE TRÆLAST A/S HISTORIE FORRETNINGSOMRÅDER ORGANISATION REGNSKAB... 7 AFSNIT 3 STRATEGISK ANALYSE STRATEGI SAMFUNDSMÆSSIGE FAKTORER BRANCHESTRUKTUR INTERNE FAKTORER STRATEGISK VURDERING AFSNIT 4 VÆRDIANSÆTTELSE OPSTILLING AF CASH FLOWS VÆRDIANSÆTTELSEN FØLSOMHEDSANALYSE AFSNIT 5 KONKLUSION...15 AFSNIT 6 LITTERATURLISTE...16 BILAG I...17 BILAG II...18 BILAG III...19 BILAG IV...20

2 Afsnit 1 Problemidentifikation 1.1 Indledning Selskaber med potentiale for opkøb er en særlig attraktiv del af aktiemarkedet sammenholdt med mere sædvanlige porteføljepapirer, der normalt antages at opretholde den samme struktur i tiden fremover. Historien viser nemlig, at investorer i virksomheder, der står over for at skulle afnoteres, får en betydelig belønning. Grunden til denne ekstraordinære fortjeneste er, at de nye ejere bliver nødt til at overbyde aktierne for at være sikker på, at aktionærerne i det hele taget ønsker at sælge deres aktieposter. For mange mindre investorer, der ikke er tvunget til, at fastgøre sin portefølje til store indeks, vil en sådan kompensation kunne gøre denne gruppe af papirer særligt interessante. Man kan spørge sig selv, hvorledes et sådant scenarium kan opstå. Svaret ligger i prisfastsættelsen. Et tilbud om en væsentlig overkurs opstår nemlig, når prissætningen i given aktie er for lav. Handles en aktie konsekvent til en værdi, der rent faktisk er under den reelle værdi, vil et buy-out imellem den virkelige og den handlede pris kunne gavne begge parter. De nye ejere vil stå med en virksomhed med en reel værdi over det betalte. De tidligere aktionærer vil opnå en hurtig fortjeneste, der ellers ikke havde været mulig, grundet markedets fejldispositioner, og manglende tiltro til den pågældende virksomhed. Som eksempler på sådanne overbud, hvor aktionærerne blev anseligt belønnet, kan blandt andet nævnes det tilbud på 50 procent, som aktionærerne i Phønix Contractors fik i Samt ved salget i Martin Gruppen endte prisen på 32 procent over daværende kurs. 1 Danske Trælast er efter fleres opfattelse et eksempel på en investering af denne type. Den har været en oplagt kandidat i de sidste år blandt andet på grund af den stærkt faldende kurs. Sandsynligheden for, at der snart sker noget er efter analytikeres mening stigende. Blandt andet har Saint Gobain været omtalt som mulig køber. På det seneste har opmærksomheden dog været rettet mod den store amerikanske koncern Home Depot. Kæden har i lang tid haft et godt øje til det skandinaviske marked. Deres primære strategi har ligesom Danske Trælast været at indtræde på nye markeder ved akkvisitioner. Grundet Danske Trælast relativt høje og brede markedsdækning i Norden har fokus været rettet mod dem som oplagt opkøbsemne for Home Depot. Ved et køb kan der nås et bredt marked. Side 3

3 1.2 Problemformulering På baggrund af den ovenstående indledning er det oplagt at undersøge, om den nuværende prisfastsættelse befinder sig på et urealistisk niveau. Det overordnede mål med dette øvelsesoplæg er derfor at komme med en værdiansættelse af Danske Trælast A/S. 1.3 Metodevalg og disponering Den overordnede ramme for værdiansættelsen af Danske Trælast vil bestå af en fundamental analyse. Denne vil være bestående af tre hovedpunkter; en regnskabsanalyse, en strategisk analyse samt en værdiansættelse. Det skal bemærkes, at trods de enkelte punkter behandles uafhængig af hverandre, så giver de ikke i sig selv nogen mening. Det er derfor vigtigt, at så vidt omfanget tillader det, at integrere de enkelte analyser, samt at inkludere en analyse af virksomhedens forretningsområder. Oplægget udformes på en sådan måde, at der startes med en kort præsentation af koncernen, dens organisation, samt forrentningsområderne. Dette rundes af med en kort BCG analyse. Denne del vil tillige indeholde en belysning af regnskabet. Efterfølgende rettes opmærksomheden på de strategiske valg. Holdbarheden af disse belyses ved hjælp af en omverdensanalyse på samfunds- og branche-niveau, samt en vurdering af den interne styrkeprofil. Alt dette vil lægge til grund for en vurdering af den fremtidige indtjening for koncernen, samt en teoretisk værdiansættelse. Afsnit 2 Danske Trælast A/S I dette afsnit vil koncernen præsenteres kort, og regnskabet vil blive gennemgået. 2.1 Historie Den 23. april 1896 blev Aarhus Trælasthandel A/S stiftet ved en fusion mellem to mindre virksomheder i Aarhus. Det var starten på den koncern, der senere skulle komme til at hedde Danske Trælast A/S. Siden da er koncernens aktiviteter ekspanderet gennem adskillige fusioner, akkvisitioner og udvidelser. Således, at den virksomhed, der for omkring hundrede år siden udelukkende beskæftigede sig med engros handel af træ, har udviklet sig til i dag at være Nordens største distributør af byggematerialer. Koncernens forretningsområder omfatter import, 1 Jævnfør Erhvervsbladet, 30. april Side 4

4 distribution og videresalg af byggemateriel til håndværkere, entreprenører, industri samt private forbrugere. I den seneste tid har Danske Trælast været inde i en sund udvikling. De danske virksomheder har stået for en solid indtjening, mens der har været udvidelser i resten af Norden. Forretningerne i Sverige er så småt begyndt at vise fremskridt. I Norge går det trægt, men fremad, og koncernen har fået et holdbart fodfæste på det finske marked. 2.2 Forretningsområder Danske Trælast driver forretning på en række områder, og i en række af lande. Tager vi fat i markederne opdelt på nation som det første, så er fordelingen efter den seneste opgørelse sådan, at hovedparten af forretningsområderne ligger i Danmark; mere præcist omkring 58% målt på omsætning. Hernæst kommer Sverige med omkring 23%, Finland med 11% og Norge på 6%. Hertil kommer øvrige, der blandt andet indeholder det grønlandske marked, på 2%. Salget fordeler sig på overordnet niveau primært til professionelle i form af engrossalg, der står for 52% af omsætningen. De private forbrugere udgør en stigende andel, der p.t. forløber sig til en tredjedel, og den resterende del går til industri og andre forhandlere. Forretningsområderne kan primært inddeles i tre områder, der støtter sig meget op af typen af målgruppe. Disse hovedområder betegnes af Danske Trælast som sektorer. Her er byggematerialeforretninger, Silvan samt Import & Engros. Byggematerialeforretningerne er igen opdelt i fire divisioner på lande. Disse er henholdsvis Detail i Danmark, Beijer i Sverige, Neuman i Norge og sidste skud på stammen Starki i Finland. Deres primære formål er detailsalg til professionelle håndværkere og entreprenører. Silvan er groft sagt en opstander fra 60 ernes stigende parcelhusbyggeri. Silvan står nemlig for detailsalg fra såkaldte gør-det-selv forretninger. Sektoren har som enhed butikker i to lande, nemlig Danmark og Sverige. Silvan adskilder sig fra byggematerialebutikkerne hovedsageligt på, at deres hovedindtægtskilde er private forbrugere og mindre håndværkere samt, at de er branded under samme navn i to lande. Som den sidste egentlige sektor kommer Import & Engros, som står for grosistsalg. Danske Trælast er i den sidste tid også begyndt at sysle med e-business, og har oprettet en sektor, der beskæftiger sig med udvidde dette forretningsområde. Det vurderes, at e-business, som en selvstændig sektor er lidt at skyde gråspurve med kanoner, derfor vil området ikke betegnes som en reel sektor for Danske Trælast. Snarer en skal, der kan dække de tre øvrige områder. Dette vil blive uddybet i den Side 5

5 strategiskeanalyse. Som afslutning på denne gennemgang af vil der gennemgås en analyse af de enkelte forretningsområder i form af en BCG analyse. Starter vi med stammen omkring Danske Trælast nemlig aktiviteterne i Danmark. Nærmere betegnet Import & Engros, Detail byggemarkedsforretningerne, samt Silvan. Disse områder er veletablerede, og må siges at være i moden status. Deres risici er relativt lave, de generer de største afkast, og må antages at være Diagram 1 Star Question Mark BCG matrix omkostningseffektive. Disse tre områder Kilde: egen tilvirkning kendetegnes som cash cows. Vælger vi i stedet at betragte Beijer, så ses et andet Starki E-bizz billede af pæne fremgange, der ligger over Beijer markedsgennemsnittet. De yder rimelige Neuman afkast, men der fokuseres stadig på Detail omkostningseffektiviteten. Derfor karakteriseres Beijer som en star. Starki er Silvan nyetableret, eller rettere nyerhvervet. Import og Engros Virksomheden er nemlig i og for sig er en Cash Cow Dog gammel kending i Finland. Koncernen har Høj Lav Relativ markedsandel derfor store forventninger til det finske marked. Markedet har været et vækstmarked med hensyn til byggemateriel. Af den grund forventes det, at der vil komme en skarpere konkurrence i fremtiden. Således som der så småt er i Danmark. Man kender ikke på nyværende tidspunkt virksomheden, og alle dens spidsfindigheder, så risici og udfaldsområde er efter manges vurderinger ikke fuldt erfarede. Alt dette gør, at Starki må kendetegnes som en mellemting mellem en star og et question mark. Neuman kendetegnes derimod ved, at nogle af forretningerne er mistænkt for ikke at yde optimalt til driften. Nærmere betegnet nogle forretninger i Nordnorge. Disse menes ikke at være omkostningseffektive. Der forventes dog vækst på dele af det norske marked. Neuman kendetegnes således som et mellemstadium af et question mark og en dog. Det kan her indskydes, at den generelle opfattelse fra Danske Trælasts side, at der er dele af Norge, som er en god forretning. Man regner derfor med at gennemgå de enkelte områder med det hovedformål at frasortere aktiviteter, som ikke foregår på økonomisk forsvarlig vis. Markedsvækst Høj Lav Side 6

6 2.3 Organisation Danske Trælasts organisation støtter sig meget godt op deres forretningsområder. Således, at der er fire sektorer, hvoraf den ene er opdelt i fire divisioner, som beskrevet ovenfor. 2 Rent organisatorisk består direktionen af tre personer; Steen Weirsøe, Preben Thomasen og Peer Voigt. Disse tre sidder også i koncernledelsen, der i alt består af otte medlemmer. Under koncernledelsen rangerer de fire sektorer. Disse agerer uafhængigt af hinanden. Her ligger størstedelen af aktiviteterne, kun med undtagelse af en række fællesfunktioner, der er placeret som en stabsfunktion til direktionen. I forbindelse med direktionen kan der indskydes en lille spydig bemærkning. Økonomisk Ugebrev foretog nemlig i februar 2001 en undersøgelse, blandt 150 analytikere og direktører i indflydelsesrige selskaber i den finansielle sektor, over, hvad der ville ske med kursen på 50 forskellige børsnoterede selskabers aktier, hvis direktøren i et pågældende selskab fratrådte. Blandt de udspurgte mente 20 procent at kursen ville stige umiddelbart efter at Steen Wiersøe ville tage sin afsked. Kun 8 procent mente, at kursen ville falde, hvis han stoppede. 3 Grunden til dette er nok, at mange analytikere var begejstret for den tidligere administrerende direktør Finn Sehested, der fratrådte sin stilling den første april I koncernen beskæftiges der alt i alt medarbejdere. Hovedparten af disse er beskæftiget i sektoren Byggematerialeforretninger. Helt præcist 75 procent. Størstedelen af dem arbejder igen i Danmark. Altså i Detail divisionen. Til trods for, at koncernen har bredt sine aktiviteter ud i Norden, er der altså stadig en klar koncentration af deres arbejdspladser i Danmark. 2.4 Regnskab Danske Trælast aflægger regnskab i henhold til et regnskabsår, der er sammenfaldende med kalenderåret. Derfor vil Årsrapporten 2000 være det senest aflagte årsregnskab på nuværende tidspunkt. De betragtede regnskabsperioder vil derfor være årene 1996 til Formålet med denne regnskabsanalyse er at få systematiseret de økonomiske oplysninger i de aflagte årsrapporter med henblik på at kunne vurdere udviklingen i koncernens rentabilitet, indtjeningsevne, finansiering, likviditet samt risiko. Danske Trælast A/S er omfattet af Årsregnskabsloven, Årsregnskabsbekendtgørelsen samt de regler fastsat Københavns Fondsbørs, herunder de danske regnskabs-vejledninger nr Det 2 I Bilag I kan ses et organisationsdiagram for Danske Trælast A/S. 3 Kilden til undersøgelsen kan findes på Økonomisk Ugebrevs hjemmeside ugebrev.dk. Side 7

7 vurderes, at de formår at overholde de gældende bestemmelser. Det vil blandt andet sige, at regnsskabet er opstillet på en overskuelig måde i henhold til ÅRL 4 stk. 1, at der udvises et regnskabsmæssigt retvisende billede af koncernens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat i henhold til ÅRL 4 stk. 2, samt en redegørelse af den anvendte værdiansættelses metode i henhold til ÅRL 42. Regnskabet har alle de fem regnskabsår haft en blank revisionspåtegning. Det må heraf konkluderes i henhold til ÅRL 61 g, at det må være aflagt efter gældende lov og vedtægter samt, at der ikke har været nogle forbehold til de indeholdte oplysninger. Tillige har bestyrelse og direktion underskrevet påtegningen. Det kan dermed i henhold til ÅRL 2 stk. 3 konkluderes, at de ikke har haft indvindinger til regnskabet. Om ejerforholdet kan det oplyses, at hovedaktinærerne udgør Codan Forsikring med en aktiepost på en trediedel, samt LD og ATP, der hver især besider henholdsvis 5,6% og 5,01% af den samlede aktiekapital. I løbet af de fem regnskabsperioder er der ikke sket nogle ændringer i den anvendte regnskabspraksis. Af væsentlige ændriger eller ekstraordinære forhold, der skulle have influeret på regnskabet, kan kun nævnes, at der i de svenske resultater for år 2000 indgår engangsindtægter vedrørende udlodning af forsikringsmidler. Danske Trælast oplyser, at dette har haft et nettobeløb til indtægtsførsel på 52 millioner kroner. Dette vil der korrigeres for med et tillæg i posten personaleomkostninger. 5 På baggrund af den i rapporten beskrevede regnskabspraksis, vurderes der ingen grund til yderligere korrektioner af regnskabet. I løbet af de fem regnskabsår 6 har der været en svagt stigende tendens i afkastningsgraden. Denne stigning er blevet tilvejebragt af en stigende overskudgrad. Set i relation til omsætningen, har resultatet af den primære drift været tiltagende. Dette er årsagen til den forbedrede overskudsgrad. Egenkapitalens forrentning har over perioden haft en drastisk stigning. Årsagen til denne stigning findes i den relative stigning i resultatet af den primære drift i forhold til forøgelsen i egenkapitalen. Koncernen har tillige oplevet en stigning i den selvfinansierede vækstrate. Årsagen til denne tilvækst skal findes i en kombination af en voksende rentemarginal, en stigende finansiel gearing samt en aftagende pay-out ratio. 4 Citat Lau Svenssen, Scandinavian Asset Management, Danske Trælast er blevet drevet godt under Sehested s tid. 5 Jvf. FAQ s fra investormøde afholdt af Danske Trælast den 20. marts Beregning af de relevante nøgletal, samt en vertikal indeksering af resultatopgørelsen kan ses i Bilag II. Side 8

8 I løbet af perioden er der ikke sket de største forskydninger i den driftsmæssige risiko. Da koncernen beskæftiger sig med detailhandel, vil de variable omkostninger have den største andel af omkostningerne. Danske Trælast var i 1995 finansieret med 61 procent gæld og 39 procent egenkapital. I de efterfølgende år blev andelen af gæld forøget, men havnede på samme niveau igen i I løbet af 2000 blev gælden udvidet med 10 procent på grund af de store akkvisitioner. Således har koncernen p.t. en finansiel risiko på niveau med i Sammenlignet med den typiske detailhandel generelt adskiller Danske Trælast sig ved, at så vidt det er muligt, at eje de benyttede grunde. Til trods for de stigende antal af lånefinansierede investeringer, så virker det som, om Danske Trælast er inde i sund udvikling med hæderlige resultater i regnskabsmæssig forstand. Gode resultater, der har været påvirket af en periode med højkonjunktur og med høj sandsynlighed vil blive presset i den kommende tid. Tendensen af en skarpere priskonkurrence er så småt begyndt at vise sig i regnskabet for Især koncernens danske markedsforhold vil blive omstrammet af prispressere som eksempelvis Harald Nyborg den kommende tid. Afsnit 3 Strategisk analyse I dette afsnit vil koncernens strategiske valg blive vurderet på baggrund af en analyse af omverdenen samt de interne faktorer. 3.1 Strategi Det er Danske Trælasts overordnede økonomiske mål at sikre en indtjening, der skaber grundlag for et stabilt og attraktivt afkast for selskabet aktionærer på langt sigt. Dette ønskes opfyldt ved en optimal udnyttelse af forretningsgrundlaget, fokusering på udvikling af værdiskabende serviceydelser samt en effektiv distribution af byggematerialer. Den operationelle styring af de enkelte enheder i koncernen foregår udfra strategiplaner, årlige budgetter samt løbende opfølgning. Et bærende element i strategiplanen er en styret profitabel vækst, der skal opnås ved dels videreudvikling af eksisterende forretningsområder, og dels ved udvidelser i form af opstart og akkvisitioner. 3.2 Samfundsmæssige faktorer De generelle samfundsforhold danner i almindelighed rammen for udviklingen i en given branche. Derfor vil en klarlægning af, hvorledes de enkelte samfundsmæssige forhold påvirker Side 9

9 virksomheden give et indtryk af indtjeningens og rentabilitetens sårbarhed overfor drastiske ændringer i det nuværende eller det fremtidige indtjeningsgrundlag. Det umiddelbart mest sårbare ved Danske Trælasts indtjeningsgrundlag er eksponeringen over for det konjunkturfølsomme nybyggeri. Dette drejer sig om omkring en tredjedel af den samlede omsætning. Nybyggeriet er, i forhold til den mere stabile engros- og privathandel med henblik på renovation, særdeles sårbar overfor ændringer i den nuværende vækst, forventningerne til fremtiden og ikke mindst renteudviklingen. Nogle vil voge at påstå, at denne effekt kun vedrører en del af indtjeningsgrundlaget, men man skal ikke glemme, at koncernens indtjeningsgrundlag er i sin helhed afledt med et givent lag af nybyggeriet. Koncernen er på dette område inde i en sund udvikling. Årsagen til denne vurdering ligger i, at set over den sidste årrække, så har den anslåede andel af omsætninger, der er øremærket til nybyggeri, haft en aftagende tendens. Denne ændring i indtjeningsgrundlaget afspejler to aspekter. Det ene er, at på grund af de sidste års akkvisitioner af byggemarkeder rundt omkring i Norden, som man kan vælge at betragte som køb af omsætning indenfor renovation i relative termer, er andelen af nybyggeri faldende. Det andet er koncernens følsomhed overfor demografiske, og på sin vis også sociologiske, effekter på de berørte afsætningsmarkeder. Ændrer sammensætningsforholdet i investeringerne til nybyggeriet og renovationen sig relativt til hinanden på grund af forskydninger i befolkningssammensætningen, så vil dette med høj sandsynlighed også give en afledt ændring i omsætningens bestanddele. Under antagelse af, at Danske Trælast kan bibeholde et bredt udsnidt af markedet. Denne afhængighed af nybyggerimarkedet er en klar sårbarhed. Af andre faktorer, der kan true eller skabe muligheder for koncernen på samfundsniveau, kan nævnes det politiske system, miljøhensyn samt teknologiske faktorer. Forandrede politiske forhold og efterfølgende initiativer kan påvirke omsætning både fra renovationens og fra nybyggeriets side. Ændrede miljøreguleringer eller teknologiske innovationer kan kræve omlægning af indkøb eller værdiforringe varelagere. 3.3 Branchestruktur Strukturen i en branche sætter begrænsningerne for indtjeningspotentialet og forretningsområdet for den enkelte virksomhed. For at vurdere det fremtidige indtjeningspotentiale er det derfor vigtigt at belyse forholdene i branchen. Til dette har jeg valgt at benytte Porters Five Forces. Side 10

10 Ind- og udgangsbarriererne for en virksomhed, der ønsker at drive handelsvirksomhed i byggematerialebranchen, er i bund og grund betragtet som værende lave. Det er derfor i princippet let for andre virksomhed at etablere sig, og relativt let kapre markedsandele. Kunderne har en stærk position overfor virksomheden på grund af den lette adgang til substituerede produkter og den høje prisfølsomhed. Der kan også i en svag udstrækning være mulighed for egenproduktion, men dette ville kun have en forsvindende lille effekt. Typisk vil leverandørernes forhandlingsstyrke overfor en detailvirksomhed være høj, men dette kan diskuteres i tilfældet med Danske Trælast. Den har, som en koncern af den relative størrelse i forhold til deres leverandører, mulighed for at bundte sine indkøb, og derved presse prisen under normalt leje. Der er tillige store muligheder for en større vertikal integration. Det, som herimod taler for en stærk position blandt leverandørerne, er deres få antal. De enkelte leverandører er primært specialiserede, og afsætter ikke deres vare på et marked med et utal af udbydere. Vurderes vigtigheden af de to modsatrettede effekter, så bedømmes leverandørerne, at have middel styrke. Hvad angår den kvalificerede arbejdskrafts styrkeposition må denne betegnes som lav, da der i vid udstrækning beskæftiges ufaglærte medarbejdere. I branchen er der stor fare for substituerede produkter. Der er tale om et standardprodukt, som blot kræver et facilitetsmiljø til salg. Kunderne har lave eller ingen omstillingsomkostninger ved skift til anden leverandør, og i kombination med den høje prisfølsomhed er virksomhederne i branchen særdeles sårbare overfor manglende omkostningseffektivitet. Danske Trælast står derfor overfor en branche kendetegnet ved lave adgangsbarrierer, høj forhandlingsstyrke blandt Diagram 2 kunder, middel Analyse af branchestruktur Kilde: egen tilvirkning Lave adgangsbarrierer styrkeposition hos Kunder har stærk Intensiv pris Leverandører har middel leverandørerne samt et utal af substituerede produkter. Branchen er derfor uden forhandlingsstyrke konkurrence Høj fare for substituerende produkter forhandlingsstyrke tvivl præget af en intensiv priskonkurrence, der vil forstærkes ved nedgang i den generelle markedsvækst. I branchen agerer virksomhederne derfor under en konkurrence begrænsning, der ligger en øvre grænse for, hvor høje overskudsgrader, der kan opnås. For at opnå en tilstrækkelig Side 11

11 forrentning af den anvendte kapital så må virksomheden frembringe høje omsætningshastigheder. Eksempelvis gennem omkostningseffektivitet. 3.4 Interne faktorer En tredje vigtig del af en samlet vurdering af den valgte strategiplan er de interne faktorer. Sammen med vurderingen af mulighederne og truslerne i omverdenen så danner en intern undersøgelse af de stærke og svage sider et overblik over, hvorvidt det strategiske fokus er bæredygtig. Til denne analyse anvendes en styrkeprofilanalyse. En af Danske Trælast stærke sider er deres brede geografiske dækning. Det gør afhængigheden af forholdene i et enkelt land mindre. Ligeledes så er koncentrationen ikke samlet omkring et enkelt forrentningsområde, som er det normale blandt detailforretninger. Der prøves på at dække flere. Hvorvidt dette er en fornuftig måde at prøve at hedge sin usikkerhed eller ej kan diskuteres. Det kan også godt være, at der ligger gammel købmandskab bag disse udvidelser. Under alle omstændigheder, så har de haft gode erfaringer med integrationen af nye virksomheder i koncernen. Blandt deres svage sider findes et klassiske element for en detailhandel nemlig at de ikke har en fast loyal kundekreds. En anden svag side er muligheden for store tab ved de drastiske opkøb. Blandt mulighederne finder vi en stadig geografisk ekspansion og opkøb. Både i nye områder, som for eksempel resten af Østersøområdet, men også en styrket markedsposition på de eksisterende markeder. En anden vigtig mulighed er at få styrket de interne synergier. Kan der opbygges en højere effektivitet i eksempelvis distributionskæden, så vil dette være et klart forbedret beredskab i tilfælde af længerevarende priskrige. En øget priskonkurrence er nemlig en af de faktorer, der rangerer blandt de højeste på listen over trusler. Blandt truslerne er selvfølgelig også ugunstige konjunkturforhold, rentestigninger, politiske tiltag. For ikke at nævne et buy-out blandt aktionærerne. 3.5 Strategisk vurdering Generelt virker Danske Trælasts strategiske kernepunkter bæredygtigt. Branchen er som beskrevet meget oplagt prisfølsom, derfor er det et vigtig strategisk brændpunkt for koncernen at have fokus på de interne synergier. I tilfælde af konjunkturnedgange eller aftagende vækst vil det nemlig være en fordel, eller snarer en forudsætning, at have foretaget de nødvendige investeringer i en effektiv omkostningsstruktur. Således, at der ikke tabes signifikante markedsandele i tiden, Side 12

12 hvor indtjeningsforholdene er mindre gunstige. Det kan komme til være en afgørende faktor overfor discounthandler, som for eksempel Harald Nyborg. Det er også under omkostningseffektiviteten, at det nye strategiområde e-business kan komme ind. Som det er nu, leverer Danske Trælast den service overfor sine b2b-kunder, at de kan via netværk kan gå ind i en central database, der blandt registrerer deres bestillinger og fakturaer, og få adgang til eksempelvis historisk data eller bestille nye varer. Danske Trælast oplyser, at systemet ikke er alment anvendt blandt de mindre kunder. Systemet vurderes til at have en række muligheder. Blandt de muligheder finder vi idéen om den ikke fysisk eksisterende byggevarehandel. Det virker søgt, men der er nok fremtid i det. Når man kan sælge byggemarkedsvarer over postordre, som Harald Nyborg gør det, og høste markedsandele, så er der helt sikkert også muligheder for en e-business strategi blandt koncerner som Danske Trælast. Afsnit 4 Værdiansættelse Forventninger til Danske Trælasts resultater er på det seneste blevet klart nedjusteret på grund af et stagnerende svensk marked samt en afdæmpet aktivitet præget af en mere intensiveret konkurrence. Man har kunne ane tendensen da afmatningen så småt meldte sig efter, at det boomene marked fra orkanen i december 1999 var mættet. Som omtalt i regnskabsanalysen, så vil den svækkede vækst medføre, at Danske Trælast på den nærmeste sigt må indstille sig på, at opleve signifikant en lavere naturlige vækst rate. 7 De lavere forventninger til markedsudviklingen vil sætte forventningerne lave. Man kan dog forestille sig to scenarier for den fremtidige udvikling givet, at koncernen ikke opkøbes. For det første kan man forestille sig, at på trods af, at et eventuelt forringet marked, så vil deres opkøbs og udvidelses strategi fortsætte. Således, at de kan bibeholde de for en detailhandel tårnhøje vækstrater i omsætningen. Som modstykke til dette kan man desuden forestille sig, at i kombination med den allerede godt tærede finansielle gearing så vælge man at stoppe ekspansionen indtil markedsforholdene udvikler sig mere gunstige. Til at værdiansætte Danske Trælast der tages udgangspunkt i den Frie Cash Flow model. Årsagen til at vælge denne model er dens udbredte anvendelse som best practice. Faren ved modellen 7 Den naturlige vækst skal forstås som den vækst i omsætningen, der ikke kan henføres til opkøb eller udvidelse af antallet af forretninger. Side 13

13 ligger i den signifikant store betydning størrelsen af terminalværdien får i den endelige værdiansættelse af egenkapitalens kapitalværdi. 4.1 Opstilling af cash flows For at opnå et mere realistisk billede er det valgt i værdiansættelsen at benytte forsigtige estimater. Nogle vil nok mene, at de ligger under forventningen. Den årlige vækstrate i omsætningen er sat til 4 procent. Dette støtter sig mest op af scenariet uden udvidelser. Derudover forventes en investeringsrate på 4,5 procent af omsætningen. Hvilket er lidt, men ikke meget, under de sidste fem år i gennemsnit. Dette udtrykker ikke, at koncernen ikke vurderes at have potentialet til at fortsætte de aggressive opkøb i mere tempereret tempo. Snarer, at det afspejler en forsigtighed. Overskudsgraden er sat lidt lavere end tidlige oplevet. Dette skal bære præg af en højere intensiv priskonkurrence. Forudsætningerne, der ligger til grund for opstillingen af de frie cash flows indenfor budget perioden 8 ser altså således ud: Value drivers Årlig vækstrate i omsætningen 4% Overskudsgrad 4,5% Skatteprocent 32% Investering i arbejdskapital 1,5% af omsætningen Investering i anlægsaktiver 3% af omsætningen 4.2 Værdiansættelsen Når de frie cash flows i budgetperioden er opstillet, skal disse tilbagediskonteres med de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Disse vurderes til at udgøre 5,2 procent. Kapitalværdien af egenkapitalen kan herved Estimation af kapitalværdi af egenkapital bestemmes til at udgøre 5,7 milliarder. Dette svarer til en DKK mio. Kapitalværdi af det frie cash flow i budgetteringsperioden 38 Kapitalværdi af det frie cash flow efter budgetteringsperioden Markedsværdi af ikke-driftsmæssige aktiver 267 teoretisk aktiekurs på 241,72 Værdi af den gældfrie koncern ved et antal udstedte aktie på Markedsværdi af gæld millioner. Dette Kapitalværdi af egenkapital kursniveau står i stor kontrast til den prissætning af Danske Trælast, der har fundet sted i den seneste tid. Som eksempel kan gives gennemsnitskursen fra børsdagen den 13. september Beregningerne i forbindelse med værdiansættelsen forefindes i Bilag III. Side 14

14 på 91,59. 9 På baggrund af de meget forsigtige budgetterings value drivers, der blevet anvendt i denne værdiansættelse, virker det som om, den nuværende prissætning er under de reelle værdier. 4.3 Følsomhedsanalyse Til at illustrere sensitiviteten i estimationen af den teoretiske aktiekurs gennemføres en række af ændringen i antagelserne. 10 Det ses, at en meget afgørende faktor er overskudsgraden. Små relative ændringer i den giver store udsving i den forventede kurs. Afsnit 5 Konklusion På baggrund af den gennemførte analyse af Danske Trælast A/S synes der at være tilpas grundlag for en mistanke om et muligt buy-out blandt de nuværende aktionærer, hvis en køber meldte sig. Det, der kan tale imod et opkøb af koncernen, er de usikre markedsforhold i den umiddelbare fremtid. Som enhver anden detailvirksomhed er der stor sårbarhed overfor ugunstige konjunktursvingninger og den efterfølgende prisfokusering. Tillige kan en aktionær som Codan med en post på en tredjedel af den samlede noterede kapital være svær at danse med. Går de med en fast idé om, hvad den reelle værdi af koncernen er, så skal der ikke meget til at vælte en forhandling. Efter min vurdering synes mulighederne for en børsafnotering af Danske Trælast store. Det kræver nok de rette omstændigheder, men det er en oplagt mulighed for den række af udenlandske kæder, der ønsker at indtræde på det nordiske marked. En mulighed, der synes værd at overveje. 9 Til de interesserede har jeg bilagt i Bilag IV en grafisk illustration af den indekserede kursudvikling i Danske Trælast, benchmark indekset KBX samt de relevante GICS indicer. Dette kan også gøres til genstand for yderligere diskussion ved øvelsesoplæggets gennemgang. 10 Se resultatet i Bilag III. Side 15

15 Afsnit 6 Litteraturliste Elling, Jens O., et Al., 1999, Strategisk regnskabsanalyse, FSR. Elling, Jens O., 2000, Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv, FSR. Herunder ÅRL. Danske Trælast, 1997, Beretning og regnskab Danske Trælast, 1998, Beretning og regnskab Danske Trælast, 1999, Beretning og regnskab Danske Trælast, 2000, Årsrapport Danske Trælast, 2001, Årsrapport Danske Trælast, 2001, Delårsrapport Erhvervsbladet, 11. september 2000, Trælast flytter. Erhvervsbladet, 06. oktober 2000, Silvan vil gøre det selv i Sønderjylland. Erhvervsbladet, 18. juni 2001, Trælast køber svensk. Erhvervsbladet, 30. april 2001, Afnoteringer er guld værd for investorer. Erhvervsbladet, 21. marts 2001, Danske Trælast har øget omsætningen. Erhvervsbladet, 06. marts 2001, Fremstød for danske byggevarer i USA. Erhvervsbladet, 21. marts 2001, Orkanen gav rekord i Vejen. Dagbladet Børsen, 07. juni 2000, Ditas truer leverandører til indkøbsaftaler. Dagbladet Børsen, juni 2000, Trælast står på spring. Dagbladet Børsen, juni 2000, Danske Trælast klar til nye køb. Dagbladet Børsen, 20. juli 2000, Stadig masser af krudt i Danske Trælast. Dagbladet Børsen, 09. august 2000, Udlandet kigger på Danske Trælast. Dagbladet Børsen, 25. oktober 2000, Strid om konkurrenceklausuler i trælast. Dagbladet Børsen, 09. november 2000, IBI udvikler drive-in trælast til Silvan. Dagbladet Børsen, 24. november 2000, Amerikansk kæmpe truer byggemarkeder i Europa. Dagbladet Børsen, 11. december 2000, Detailbutikker risikerer mia-tab. Dagbladet Børsen, 19. februar 2001, Danske Trælast vil købe salg for fem mia kr. Dagbladet Børsen, 21. marts 2001, Danske trælast mærker prispres. Dagbladet Børsen, 18. maj 2001, Danske Trælast fik underskud i første kvartal. Dagbladet Børsen, 23. juli 2001, B2B ruller ud i store i danske virksomheder. Dagbladet Børsen, 23. juli 2001, Harald Nyborg kaprer marked fra konkurrent. Damodaran, Aswath, 2001, Estimating Risk Free Rates, Stern. Persson, Lars, 27. marts 2001, Flot fremgang for Danske Trælast, Delphi Economics. Svenssen, Lau, 02. maj 2001, Danske Trælast, Scandinavian Asset Management. Johansen, Steen, Store omvæltninger i byggevarebranchen, BLF. Side 16

16 Den Københavnske Bank, 04. maj 2001, Danske Trælast. Hertil kommer diverse oplysninger fra følgende hjemmesider Københavns Fondsbørs StockWise base Danske Trælast Danmarks Statistik Bilag I Side 17

17 Bilag II Nøgletal Rentabilitet Afkastningsgrad 10,1 10,4 11,5 12,2 11,1 Overskudsgrad 5,0 5,2 5,4 6,0 5,3 Totalkapitalens omsætningshastighed 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1 Indtjeningsevne Bruttoavanceprocent 24,2 24,1 24,5 25,4 24,4 Likviditet og finansiering Varelageret omsætningshastighed 5,5 5,0 5,3 5,2 5,2 Egenkapitalforrentning og risiko Egenkapitalensforrentning før skat 19,2 22,7 22,9 25,6 29,8 Egenkapitalensforrentning efter skat 12,9 15,5 15,7 17,8 20,3 Gældsrente 4,8 4,0 5,0 4,0 4,0 Finansiel gearing 1,7 1,9 1,8 1,7 2,6 Selvfinansieret vækstrate 8,6 11,4 11,9 14,1 15,4 Resultatopgørelse Nettoomsætning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Vareforbrug (75,8) (75,9) (75,5) (74,6) (75,6) Bruttoavance 24,2 24,1 24,5 25,4 24,4 Andre driftsindtægter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 Eksterne driftsudgifter (6,9) (6,6) (6,4) (6,5) (6,0) Personaleudgifter (11,3) (11,3) (11,6) (11,9) (12,3) Tab på tilgodehavender (0,4) (0,3) (0,4) (0,3) (0,4) EBITDA 5,9 6,1 6,3 7,0 6,4 Afskrivninger (1,6) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) Resultat af primær drift (EBIT) 4,2 4,6 4,8 5,5 4,9 Finansielle indtægter 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 Finansielle udgifter (1,5) (1,3) (1,5) (1,2) (1,4) Resultat af ordinær drift (EAFI) 3,5 3,9 3,9 4,8 3,9 Skat af ordinært resultat (1,1) (1,2) (1,2) (1,5) (1,3) Ordinært resultat efter skat 2,3 2,7 2,7 3,3 2,7 Ekstraordinære poster efter skat (0,0) 0,1 0,0 0,4 0,0 Årets koncernresultat 2,3 2,7 2,7 3,7 2,7 Minoritetsinteresser (0,1) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) Danske Trælasts andel af resultat 2,2 2,7 2,7 3,7 2,7 Side 18

18 Bilag III Budgetperiode 2001E 2002E 2003E 2004E 2005E DKK mio. Nettoomsætning Driftsomkostninger = EBIT Betalt skat = Ordinært resultat efter skat Afskrivninger = Resultat før afskrivninger efter skat Investering i arbejdskapital Investering i anlægsaktiver = Brutto investeringer = Free Cash Flow Estimation af de vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger kg = 5,2% Under antagelse af, at rg = 4,25% den gennemsnitlige lånerente på fremmedkapital t = 32% selskabsskatte satsen G = 65% gældsandelen EK = 35% egenkapitalsandelen ke = 9,5% aktionærernes afkastkrav; givet at rf = 5% det risikofrie afkast beta = 0,64 aktiens systematiske risiko rm = 12% markedets generelle performing Kilde: Delphi Economics, egne vurderinger Side 19

19 Følsomhedsanalyse Værdi Kurs Vækstrate for omsætningen 3,5% 234,34 4,5% 249,26 Overskudsgrad 4,0% 198,21 5,0% 285,23 Investering i arbejdskapital 1,0% 255,16 2,0% 228,29 Investering i anlægsaktiver 2,5% 255,16 3,5% 228,29 den gennemsnitlige lånerente på fremmedkapital 4,0% 250,12 4,5% 233,69 aktionærernes afkastkrav 8,0% 284,58 10,0% 228,68 beta 0,6 249,15 0,7 231,11 Bilag IV CSE20PI CSE2010PI KBX Danske Trælast Kilde: Københavns Fondsbørs Side 20

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: 240384-XXXX Vejleder: Daniel Probst Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S

En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S University College Norjylland 2013 Maria Do 4. Fia0213 En strategisk analyse og værdiansættelse af Carlsberg A/S Afsluttende eksamensprojekt Vejleder : Rene Østergaard Thomsen Afleveret : 29. maj 2013

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

Værdiansættelse af ISS World Service A/S

Værdiansættelse af ISS World Service A/S HD-HOVEDOPGAVE Værdiansættelse af ISS World Service A/S Opgave nr. 34 Opgaveløser: Mads Jensen Vejleder: Jens Borges 14-05-2012 Indhold 1. Indledende afsnit... 5 Indledning 1.1... 5 Problemformulering

Læs mere

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø

Specialafhandling: HD Finansielrådgivning Opgaveløser: Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Specialafhandling: Opgaveløser: HD Finansielrådgivning Martin Stougaard Flarup Studie nr.: 20091893 Vejleder: Christian Farø Indholdsfortegnelse English summary... 4 Indledning... 5 Problemformulering...

Læs mere

Opgave nr. 30 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang Brøndbyernes IF A/S

Opgave nr. 30 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang Brøndbyernes IF A/S H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Christian Kusk Langvad Vejleder: Eric Bentzen Opgave nr. 30 Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang Brøndbyernes

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategic financial analysis and valuation of Parken Sport & Entertainment A/S Forfatter: Jannik Raun Christensen Vejleder:

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere