Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser Kapitel 2 - Præsentation af SAS Kapitel 3 - Turnaround

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3. Kapitel 2 - Præsentation af SAS... 17. Kapitel 3 - Turnaround 2005..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser Indledning Egne forudsætninger Problemfelt Specificering af genstandsfelt Kritisk realisme Metodiske overvejelser i projektet Videnskabsteoretiske metodeovervejelser Empiri Teorivalg Projektdesign...14 Kapitel 2 - Præsentation af SAS Beskrivelse af SAS Overordnet historisk gennemgang af SAS Sammenfatning af præsentation af SAS Flymarkedet Fakta om flymarkedet Historisk gennemgang af flymarkedet Sammenfatning af flymarkedet...23 Kapitel 3 - Turnaround Sammenfatning af årsager Turnaround Sammenfatning Turnaround Delkonklusion på det empiriske niveau...30 Kapitel 4 - Organisationsteori i relation til SAS Mintzberg 5-delte organisationsstruktur Designparametre og situationsfaktorer Designparametre Situationsfaktorer Mintzbergs fem strukturer Maskinbureaukratiet

2 4.3.2 Den divisionsopdelte organisation (datterselskaber) Graden af decentralisering Delkonklusion...36 Kapitel 5 - Analyse af SAS organisation Situationsfaktorer SAS omverden Det tekniske system Alder Størrelse Magt Delkonklusion på situationsfaktorene Designparametrene Stabile designparametre SAS på et stabilt marked Beslutningskompetencen SAS på et dynamisk marked Målsætninger og strategier for de enkelte lande Norge bedst på overskud og markedsandele Beslutningskompetencen ændres Delkonklusion på designparametre Organisationsform for 2000 og Diskussion af organisationsformer Maskinbureaukratiet i år Divisionaliseret i år Organisatoriske principper Delkonklusion på analysen...54 Kapitel 6 - Diskussion Kapitel 7 - Konklusion Kapitel 8 - Perspektivering Litteraturliste

3 Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser Vi har inddelt første kapitel i to dele, hvor første nedenstående del beskriver, hvad vores projekt omhandler, og den efterfølgende del vil forklare, hvordan vi besvarer vores problemformulering. God fornøjelse. 1.1 Indledning Vores interesse for Scandinavian Airlines, som fremover vil blive kaldt for SAS blev skabt pga. deres særlige organisationsform og fordi flymarkedet er i konstant forandring. Drevet af dramatiske forandringer i luftfartsmarkedet har SAS-koncernen fra gennemført en af de største turnarounds i Skandinavien. Med turnaround menes der en omfattende omstrukturering af virksomheden. For SAS har det endegyldigt betydet en reduktion af omkostninger, der i perioden beløber sig til mere end 14 mia. svenske kr. eller tæt på en tredjedel af selskabets totale omkostninger (Horn og Willumsen, 2006). Strategien har været klar; omkostningsreduktioner, omstrukturering/decentralisering og udvikling af nye produkter til lavere priser. Formålet med dette var at bringe SASselskaberne nærmere på eget marked og egne kunder, og som aktieselskaber med egen ledelse og bestyrelse skulle de enkelte datterselskaber nu være i stand til at reagere hurtigere og mere effektivt på markedets krav. SAS mente på den måde at skabe et fundament for en fortsat positiv udvikling (Myklebust, 2006). Omstruktureringerne har bl.a. medført utilfredshed hos både kunder og medarbejdere. Nedskæringer i forbindelse med medarbejdere har også betydet gentagne strejker. Dette har resulteret i, at SAS ofte har været mål for dårlig omtale i medierne Egne forudsætninger Alle i denne gruppe skal skrive et projekt, der giver adgang til HA bachelor, hvilket betyder, at vi skal skrive om erhvervsøkonomi og organisation. Vi fandt hurtigt ud af, at SAS særlige organisationsform, hvor ét selskab er delt ud over tre lande var meget 3

4 spændende, og efter at have undersøgt en smule om SAS historie, fandt vi den seneste omstrukturering mest interessant. Dog har vi valgt at fokusere på selve decentraliseringen i 2004 fra én samlet ledelse med hovedsæde i Stockholm, til selvbestemmende afdelinger/divisioner i de respektive lande (Danmark, Sverige, Norge). Denne beslutning har vi fundet interessant, da lige præcis dette omhandler det der pirrede vores interesse, nemlig de strukturelle rammer i SAS. Dette er fordi det generelt er populært for virksomheder at centralisere ledelsesformen således, at virksomheden undgår konkurrence mellem egne produkter og får et bedre samlet ledelsesorgan 1. Teori underbygger dette og anbefaler centralisering ved trimning af virksomheder Problemfelt Vi vil i dette projekt undersøge SAS organisation, og hvilke betydninger det har, at virksomheden valgte decentralisering i stedet for at beholde deres centraliserede organisationsform. Ved en centraliseret organisationsform forstås, en organisation der er styret top-down. Det er derfor kun topledelsen i Sverige, der har legitimitet til at træffe beslutningerne. SAS decentralisering har betydet, at beslutningskompetencen er rykket ud til de enkelte lande i stedet for at ligge i Stockholm. De enkelte afdelinger fungerer dog stadig som en top-down styret organisation. Decentraliseringen blev implementeret i forbindelse med den store turnaround, hvor mål og visioner for selskabets fremtid blev udlagt. Disse visioner rakte fra generelle omkostningsreduktioner til specifikke mål som f.eks. øgning af pilottimer fra 490 til 600 på årsbasis (SAS årsrapport, 2002). Vi har valgt at analysere SAS ud fra et strukturorienteret synspunkt. Dette betyder, at der i analysen skal tages højde for designparametre og situationsfaktorer. Situationsfaktorer kan defineres som faktorer i organisationen, som virksomheden har lidt eller ingen indflydelse på, mens designparametre styres af organisationen selv. Med dette in mente er det for os nødvendigt at tage højde for eksterne faktorer. I SAS tilfælde finder disse faktorer primært sted på flymarkedet. I perioden skete der lige præcis her store ændringer, da de europæiske lande ændrede lovgivningen 1 Nærmere beskrivelse i teori afsnittet. 4

5 (Horn og Willumsen, 2006), og det blev derfor lettere for andre selskaber at komme ind på nye ruter. Der kan tales om en liberalisering af flymarkedet. Det har været med til at skabe mere konkurrence, og markedet var derefter ikke så stabilt som tidligere. Denne liberalisering var den grundlæggende ændring i SAS omverden, som SAS ikke selv har eller har haft indflydelse på. Derudover kan også nævnes SARS, 11. september 2001, Irak krigen og generelle konjunktursvingninger. Disse hændelser har alle haft stor indflydelse på alle flymarkedets aktører. Især terroraktionen på World Trade Center 11. september 2001 har indledt en voldsom stigning i sikkerhedsprocedurerne, hvilket betyder ekstra udgifter for både lufthavne og flyselskaber (Horn og Willumsen, 2006). Den øgede flysikkerhed og ligeledes kunders ændrede adfærd, betød økonomiske problemer for hele branchen (Rasmussen, 2003). Disse økonomiske problematikker kunne til dels ligge til grund for beslutningen om at decentralisere, da SAS indtjening var faldende, og de derfor måtte reducere deres omkostninger og finde bedre måder at øge deres indtjening på. Der er både fordele og ulemper ved en decentralisering. Nogle af fordelene ved at decentralisere er i SAS tilfælde, at de respektive ledelser (divisioner) kommer i nærmere kontakt med deres kunder. Ydermere bliver det lettere at forhandle overenskomst med medarbejderne, da de hører under ét land og forhandlingen sker indenfor de enkelte landes arbejdsmarkedslovgivning (Erhardtsen og Skaarup, 2004). En ulempe ved at decentralisere er, at der bliver skabt intern konkurrence mellem landene. Det gælder om at få det bedste resultat, og derfor er konkurrencen mellem datterselskaberne også større, end da de var et centraliseret selskab. SAS Braathens (Norges selskab) kan f.eks. forsøge at lokke danske kunder fra SAS Danmark, ved at skabe mere attraktive ruter og priser (Erhardtsen og Skaarup, 2004). Det er derfor interessant at se, hvad dette aspekt af decentraliseringen skaber af konsekvenser i SAS organisationen i forhold til deres målsætninger. Der er kilder fra flybranchen, der mener at SAS ledelsen ikke kan overskue organisationen som decentraliseret, hvorimod ledelsen selv mener, at decentraliseringen skaber mere fokus på hvert enkelt marked, således at de ikke taber overblikket (Erhardtsen og Skaarup, 2004). Denne diskussion vidner om uenighed angående, hvorvidt SAS decentralisering hænger sammen i forhold til, hvordan der normalt opereres ud fra 5

6 organisationsteoretiske principper. Efter normale principper vil virksomheder i turbulens operere med en centraliseret organisationsform, fordi det på den måde er nemmere at have et samlet overblik over hele organisationen (Mintzberg, 1983). Vi finder det derfor interessant, at SAS mener at kunne opnå deres mål og visioner fra Turnaround 2005, samtidig med at gå imod organisationsteoretiske principper. Vi er derfor nået frem til følgende problemformulering: Hvilke fordele og ulemper kan der ud fra organisationsteoretiske betragtninger identificeres, ved SAS valgte decentraliserede organisationsform, vurderet i forhold til at nå SAS egne målsætninger? Specificering af genstandsfelt Som skrevet ovenfor er der et krav til vores gruppe om at skrive om erhvervsøkonomi og organisation. Vi har valgt at fokusere på de organisationsorienterede perspektiver. Det betyder dog, at vi ikke direkte beskæftiger os med de klassiske samfundsvidenskabelige fagdiscipliner, men med organisationsteori inden for den erhvervsøkonomiske disciplin. SAS er en stor koncern og problematikkerne er mange. Som før nævnt har der f.eks. været op til flere personalestrejker gennem tiden, hvilket vidner om uoverensstemmelser i organisationen. Vi har dog valgt at fokusere på organisationsstrukturen i forhold til SAS omverden og deres visioner. Derfor er perspektiver som f.eks. arbejdsmiljø og personaleudvikling, om end meget interessante, ikke relevante for vores problemformulering. Derudover har vi valgt at fokusere på SAS-koncernens kerneydelse, nemlig passagerluftfart. Grunden til dette er, at hele koncernen har mange forskellige ydelser, som differentierer sig langt fra luftfartsmarkedet. Eftersom markedet er en vigtig del af vores analyse, mener vi det ikke er muligt at lave én samlet analyse for hele koncernen inden for vores tidsramme og projektdesign. Derimod har vi valgt at fokusere på decentraliseringen, hvori det udelukkende er opdelingen til de nationale divisioner, der arbejder med samme ydelse, der har interessante perspektiver. Betydningen af, at vi har valgt at fokusere på decentraliseringen fra hovedkontoret i Stockholm til de nationale divisioner og konsekvenserne deraf, bl.a. i form af intern konkurrence i SAS 6

7 mellem de nationale divisioner betyder ligeledes, at projektet er internationalt. Idet vi ønsker at arbejde med konsekvenserne på tværs af landegrænserne i Skandinavien. Med disse specifikationer og brugen af den kritiske realisme, mener vi at gøre det muligt at svare på vores problemformulering, og samtidig skabe en helstøbt projektrapport Kritisk realisme Den kritiske realisme kan deles op i den transitive og den intransitive dimension. Den transitive dimension er vores viden på et givet tidspunkt. Denne viden er både et socialt produkt og fejlbarlig. Ved det sociale produkt menes, at viden skabes af menneskelig aktivitet, der foregår i sociale sammenhænge. Fejlbarligheden ligger i, at viden aldrig bliver sikker eller definitiv, da den altid kan erstattes af en ny viden. Den intransitive dimension er den virkelighed, der på et givet tidspunkt eksisterer uafhængigt af viden om den. I denne dimension er der fire emner, der er relevante: dybden, niveaudelingen, åbent system og differentieret. Med dybden menes der, at udover det empiriske og aktuelle niveau også er et dybere niveau, der skal afdække strukturer og mekanismer; hvordan dette nærmere forholder sig bliver uddybet nedenfor. Det andet emne er niveaudelingen, som er hierarkisk deling af strukturer og mekanismer. Det deles op i det fysiske, kemiske, biologiske og sociale niveau. Så for at forstå et menneske kan der ikke kun ses på det sociale niveau, da det udspringer af det biologiske osv. Alle disse niveauinddelinger har indvirkning på hinanden, og det betyder, at et meget vigtigt element af den samfundsvidenskabelige kritiske realisme er udgangspunktet om, at systemerne er åbne. Betydningen af det åbne system har indvirkning på hele denne videnskabsteoretiske retning og vil derfor efterfølgende blive forklaret i de forskellige perspektiver der er relevante for projektet. Ved differentieret skal der forstås at virkeligheden indeholder vidt forskellige kausale potentialer 2 og tilbøjeligheder (Hansen og Nielsen, 2005). 2 Ved kausale potentialer forstås, at O i kraft af dens kausale potentiale K er i stand til E. F.eks. er vand (O) i kraft af dens kausale potentiale (K) i stand til at slukke ild (E). 7

8 Ontologi og epistemologi Vi ser på virkeligheden som en foranderlig organisme, og derfor kan det her understreges, at der tales om et åbent system. I den sociale sfære er det ikke muligt at have et lukket system, men kun et åbent, idet et menneske ikke altid vil handle rationelt, der vil altid være en grad af tilfældighed i menneskets handlinger, derfor kan der ikke skabes en kunstig lukning, ligesom det kan gøres inden for naturvidenskaberne (Hansen og Nielsen, 2005). Ifølge epistemologien kan der derfor ikke fremkomme en endegyldig sandhed. Virkeligheden ses derfor også som et isbjerg, hvor en lille del er synlig. Det er derfor nødvendigt at niveauinddele genstandsfeltet i tre dele, for at komme frem til den skjulte del af det (www.ruc.dk/ssc/personale/vip/jesperj/kritisk_realisme.pdf). Niveauindelingen i Kritisk Realisme 1. Empirisk niveau Data (upræcise målinger) 2. Aktuelt niveau Mekanismer (kausale forklaringer) 3. Dybere niveau Strukturer, kræfter, tendenser (åbne teorier (spekulativt)) Kilde: Lawson (2001), Background Notes, Lectures 1-4, Michaelmas Term, Cambridge University 1.2 Metodiske overvejelser i projektet I resten af dette kapitel vil vi præsentere de metodiske overvejelser for udformningen af nærværende projektrapport. Først vil vi forklare, hvordan vi gennem vores videnskabsteoretiske retning vil besvare vores problemformulering. Derefter vil vi gennemgå vores valg af empiri, teori og afslutningsvis gennemgå projektdesignet. Projektdesignet vil samle alle disse metodiske overvejelser til en konkret opbygning af projektet og besvarelsen af problemformuleringen Videnskabsteoretiske metodeovervejelser Den kritiske realisme har som beskrevet tidligere en tredelt ontologiopfattelse. Vores problemformulering har ligeledes tre led. 8

9 Hvilke fordele og ulemper [led 1] kan der ud fra organisationsteoretiske betragtninger [led 2] identificeres, ved SAS valgte decentraliserede organisationsform, vurderet i forhold til at nå SAS egne målsætninger [led 3]? Disse tre led kan inddeles i de tre niveauer, hvor led 3 er det empiriske, led 2 er det aktuelle og led 1 er det dybere niveau. Det empiriske og det aktuelle niveau er de niveauer, der kan findes via empiriske studier, hvor det dybere niveau skal findes ved hjælp af teoretisk analyse. Det dybere niveau kan ifølge den kritiske realisme ikke defineres med en endegyldig sandhed. Dette mener vi heller ikke at finde i vores analyse. Vi udpeger kun fordele og ulemper i forhold til de organisationsteoretiske perspektiver, hvilket betyder, at en analyse af samme dele af SAS med et andet teoretisk perspektiv muligvis ville give en anden konklusion. Som det også kan læses af opdelingen af problemformuleringen er der i dette projekt meget stor vægt på den ontologiske tredeling. Derfor er de metodiske overvejelser ligeledes opdelt i tre. I det empiriske niveau indsamles observationer og derved registreres der nye fænomener. I projektet består det empiriske niveau af informationer fra bøger, årsrapporter og avisartikler, da vi ikke selv har været ude og indsamle empiri. Empirien fremstår derved ikke som endegyldig fakta/sandhed, da det er fortolket af andre. Det aktuelle niveau forklarer, hvordan de forskellige mekanismer hænger sammen i en teori ud fra det empiriske niveau. I det dybere niveau analyseres det empiriske niveau sammen med teorier for at opnå ny viden om ikke observerbare fænomener. Sikkerheden af de fremkommende fænomener afhænger af de to første niveauers troværdighed. Der vil dog pga. af det åbne system altid være en usikkerhed omkring de fundne fænomener, idet der ikke i et åbent system kan skabes empiriske regelmæssigheder. Derfor er tværfaglighed vigtig for kritisk realisme, da dette giver flest mulige udfald, og derfor en bedre mulighed for at opnå en mere sikker viden. Konkret betyder det i vores projektrapport, at vi starter med at gennemgå de dele, der er grundlæggende for vores genstandsfelt -SAS som organisation og SAS målsætninger i forbindelse med turnarounden. Derefter sættes dette empiriske niveau 9

10 sammen med det aktuelle niveau i den strukturorienterede organisationsteori. Afslutningsvis sammensættes disse dele for at komme til det dybere niveau, hvor det er muligt at besvare problemformuleringen i tråd med den videnskabsteoretiske retning. En anden grund til, at det ikke er muligt at give et eviggyldigt svar på problemformuleringen er, at vi arbejder med et åbent system. Dette betyder, som før nævnt, at niveauerne har indflydelse på hinanden. På det teoretiske plan betyder det også, at SAS omverden har indflydelse på SAS organisationsform. Dette perspektiv underbygges yderligere af vores valgte teori, hvilket bliver uddybet i afsnittet om teorivalget. Hvordan den videnskabsteoretiske retning har influeret på vores valg af empiri og teori redegøres der for efterfølgende Empiri For at kunne besvare vores problemformulering har vi ikke fundet det nødvendigt at lave vores egen empiri, men i stedet har vi valgt at bruge empiri i form af henholdsvis årsrapporter fra SAS samt avisartikler og forskningsrapporter omhandlende SAS. Grunden til dette valg er ud fra et synspunkt om, at selvom vi ønsker at behandle SAS, er det i lige så stor grad et ønske om at behandle fænomenet decentralisering ud fra et teoretisk perspektiv. Derudover har vi valgt en teoretisk tilgang, der tager udgangspunkt i strukturen i organisationen og ikke i kulturen. Denne viden om vores genstandsfelt mener vi at kunne udlede fra anden empiri, hvilket betyder, at kontakt med ansatte i SAS ikke er nødvendigt. Derudover ville størrelsen af arbejdsbyrden, der medfølger indsamling af denne form for empiri, måske ligefrem have været forstyrrende i forhold til vores arbejdsproces. Et vigtigt værk er Mintzbergs Structure in Fives, som giver en udførlig gennemgang af hans fortolkning af organisationsteorien. Mintzbergs teorier er blevet valgt da de er strukturorienteret og bl.a. fokuserer på strukturernes indvirkning på organisationen. Det er vores ønske at analysere SAS decentraliseringsproces ud fra samme strukturorienterede vinkel. Til at beskrive SAS organisation benyttes bl.a. årsrapporter fra SAS, og på den måde er de med til at skabe vores ontologiske genstandsfelt. Når denne empiri bruges, tages der hensyn til, at disse rapporter er udformet af SAS selv, og derfor har et vist præg af 10

11 at skulle sælge SAS som et produkt. Vi mener dog alligevel, at disse rapporter giver et billede af SAS som organisation. Især med henblik på afdelinger, størrelse, kapital ol. Der bruges også empiri i form af avisartikler og især bogen SAS når tiden er vigtig. Avisartiklerne benyttes bl.a. til at beskrive hændelserne i SAS omverdenen op til decentraliseringen. Artiklerne er gode kilder til information uafhængigt af SAS. Når tiden er vigtigst historien om SAS turnaround, som er en af vores vigtigste kilder, er skrevet af Peter Horn og Jens Wittrup Willumsen i Bogen er empirisk funderet, og behandler SAS historie. Dette betyder, at den er velegnet til at beskrive genstandsfeltet til senere analyse. Den skal især bruges til at forklare omstændighederne i og omkring SAS op til decentraliseringen. Dette er vigtigt eftersom, vi arbejder med et åbent system, hvor der kan være flere årsager til samme hændelse. Det er derfor ikke nok kun at undersøge SAS egne beslutningsprocessor, men også de omkringliggende hændelser og tendenser i tiden op til decentraliseringen. Der er gentagne gange forsøgt, at skabe kontakt til SAS Danmark samt hovedkontoret i Sverige for at skaffe skriftlig information om Turnaround Der er dog ikke blevet svaret på vores forespørgelser fra SAS side, hvilket har betydet at vi har måttet nøjes med ovenstående beskrevet empiri Teorivalg Som beskrevet i indledningen startede vores interesse for SAS med en undren over, måden hvorpå en organisation kan være delt over landegrænser, uden vel og mærke at være direkte divisionaliseret. Derfor fandt vi det naturligt at bruge organisationsteori. Organisationsteori Når der tales om organisationsteorier, tales der også om systemmodeller. Ordet system stammer fra græsk og betød oprindeligt sammenstilling, i dag er det oversat til:... helhed, der består af sammenhængende eller indbyrdes relaterede dele organiseret efter bestemte principper... (Bakka og Fivelsdal, 2004, s 27) System og organisation er blevet synonymer. 11

12 Her tales også om lukkede eller åbne systemer, og da vi følger kritisk realisme, vil vi beskæftige os med åbne systemer. Der er tre forskellige indgangsmåder til organisationsteori: struktur, kultur og processer. Den strukturorienterede betragter strukturen som kilden til andre fænomener i organisationen. De processuelle undersøger handlinger og begivenheder i organisationen. Hvis der kigges på organisation med et kulturorienteret perspektiv, vil der lægges vægt på organisationens ambitionsniveau og præstationsniveau. (Bakka og Fivelsdal, 2004) Da vores problemstilling lægger op til at undersøge decentraliseringens indflydelse på SAS mål og visioner, har vi valgt at være strukturorienterede. Den valgte teori består af formel organisationsstruktur, som lægger vægt på arbejdsdeling og specialisering, og hvordan arbejdet skal koordineres og styres. Den uformelle struktur i form af f.eks. kultur som vi har afgrænset os fra, berører vi derved ikke. Der er forskellige måder at se organisationsstruktur på. Simon Gulick (1945) deler det op i funktionsbaseret-, markedsbaseret-, matrice- (en kombination af funktions- og markedsbaseret) og netværks-struktur (Jacobsen og Thorsvik, 2002). Dette er en indledende opdeling, men Henry Mintzberg har bygget videre på Gulicks teori, og derfor fås et mere udvidet indblik i strukturen ved at benytte Mintzberg. Mintzberg er professor og forsker ved McGrill University i Montreal, Canada, og hans hovedområde er strategi og organisation. Mintzbergs teori beskriver, hvordan forskellige kræfter spiller sammen inden for organisationen. Hans organisationsteori er en af de grundlæggende organisationsteorier indenfor den strukturorienterede organisationsteori. (Karlöf og Lövinfson, 2006). Den strukturorienterede organisationsteori Mintzbergs organisationsteori er situationsafhængig, hvilket betyder at strukturerne tilpasser sig i forhold til størrelse, opgaver, teknologi mm. Dette bevirker, at nogle organisationsformer er mere hensigtsmæssige end andre under visse forudsætninger. At Mintzberg lægger vægt på genstandsfeltets påvirkelighed af omverdenen passer til den kritiske realismes ide om, at systemer er åbne. 12

13 Mintzbergs typologier er en af de mest indflydelsesrige inden for organisationsteorien (Jacobsens og Thorsvik, 2002). Grunden til, at Mintzbergs teori er relevant og gyldig er, at den bygger på omfattende empirisk materiale om forskellige organisationer (Bakka og Fivelsdal, 2002). Hovedstrukturen består af produktionskerne, mellemlederniveau, topledelse, teknostruktur og støttestab. Derudover har han fem typologier: den simple, maskinbureaukratiet, den professionelle organisation, den divisionsopdelte organisation og adhockratiet. Mintzbergs teori benyttes til at lave en organisationsanalyse af SAS. Organisationsanalysen er med til at give en redegørelse af, hvilke fordele og ulemper SAS har haft ved at decentralisere. Teorien stammer fra 1983, og omverdenen kan have ændret sig meget i forhold til da Mintzberg udviklede den. Derfor er det ikke sikkert at omverdenens påvirkninger har den samme betydning, i både mindre eller større grad, på strukturerne i dag, som dengang teorien blev udviklet. Det kan ligeledes påpeges at Mintzberg ikke tillægger kulturen særlig meget indflydelse. Dette er i høj grad et vigtigt aspekt af en moderne organisation, men med henblik på relationen til dette projekt, er dette ikke et vigtigt punkt, da kulturen er et aspekt vi ikke analyserer. 13

14 1.2.4 Projektdesign Kapitel 1 - Indledning/metode Første kapitel af rapporten indeholder en kort præsentation af problematikken omkring SAS decentralisering. Derudover diskuteres den videnskabsteoretiske retning, og hvilken betydning den har for udformningen af projektrapporten, deriblandt valget af metodikker og sammenhænge i og til projektet. Derudover er valg af empiri, teori og rapportens udformning ligeledes præsenteret. Kapitel 2 - Præsentation af SAS I det første kapitel af selve besvarelsen af problemformuleringen præsenteres genstandsfeltet. Kapitlet er også den første del af det empiriske niveau. Dette indbefatter en definition af SAS, både i kraft af en historisk gennemgang for at forstå selskabets udvikling, en definition af SAS som organisation, og en gennemgang af flymarkedets udvikling. Kapitel 3 - Turnaround 2005 For at analysere en organisation ud fra den valgte teori og videnskabsteoretiske retning, er det nødvendigt også at tage hensyn til de bevægelser og hændelser, der er sket i genstandsfeltet omverden. Derfor indledes dette kapitel med en gennemgang af hændelser, der har påvirket SAS i tiden op til decentraliseringen. Det vigtigste i kapitlet er dog selve turnarounden, som er SAS formelle strategi for de efterfølgende år og indeholder over 1000 mere eller mindre konkrete målsætninger. I dette projekt udtrækkes dog kun hovedlinierne for disse. Disse målsætninger sammenholdes senere med SAS organisation og teori. Kapitlet er ligeledes afslutningen på det empiriske niveau, og vi vil derved gå videre til det aktuelle niveau, som er organisationsteorien. Kapitel 4 - Organisationsteori i relation til SAS Efter at have gennemgået empirien har vi valgt at beskrive teorien i sit eget kapitel der skal bruges umiddelbart efter i analysen. Grunden til at vi først har valgt at placere teorien i kapitel 4, skyldes vores videnskabsteoretiske opfattelse af de tre niveauer. Kapitlet er vores aktuelle niveau, og derfor er det placeret lige før vores analyse, som 14

15 er det dybere niveau. Teorien vi har valgt at basere vores analyse på, er i denne rapport Mintzbergs organisationsteori, og denne skal bruges til at sammenholde organisationsform med mål. Kapitel 5 - Analyse af SAS organisationsstruktur ud fra Mintzbergs teori Selve besvarelsen af problemformuleringen starter her i det dybere niveau, ved en analyse af SAS organisationsstruktur. Analysen vil blive lavet ud fra Mintzbergs designparametre og situationsfaktorer, hvor vi analyserer SAS organisation i forhold til disse. Der vil afslutningsvis laves en opdeling af analysen i før og efter turnarounden og den medfølgende decentralisering. Kapitel 6 - Diskussion af SAS mål og visioner i forbindelse med decentraliseringen Efter at have analyseret SAS organisationsform, er det muligt at diskutere fordele og ulemper ved SAS strategi i relation til de opstillede mål. Her vil der også inddrages teori om decentralisering. Dette kapitel lægger derfor op til at svare på problemformuleringen. Der trækkes derfor på alle de tidligere kapitler i denne diskussion. Kapitel 7 - Konklusion Her opsamles alle delkonklusioner til en samlet konklusion hvor der er henvist tilbage til problemformuleringen. Kapitel 8 - Perspektivering Afslutningsvis reflekteres der i perspektiveringen over projektet, vores videnskabsteori, og dermed hvilke betydninger den kritiske realisme har haft for projektet. Til sidst opsættes der hvilke fremtidsperspektiver vi ser for SAS som organisation. 15

16 Model af Projekt Design Kapitel 1 Indledning/metode Kapitel 2 Præsentation af SAS Kapitel 3 Turnaround 2005 Kapitel 4 Organisationsteori i relation til SAS Kapitel 5 Analyse af SAS organisationsstruktur ud fra Mintzbergs teori Kapitel 5 Før decentraliseringen Kapitel 5 Efter decentraliseringen Kapitel 6 Diskussion af SAS mål og visioner i forbindelse med decentraliseringen Kapitel 7 Konklusion Kapitel 8 Perspektivering 16

17 Kapitel 2 - Præsentation af SAS I følge kritisk realisme er viden om genstandsfeltet udgangspunkt for al forskning. Derfor er dette kapitel en beskrivelse af SAS som koncern, fordi de strukturelle ændringer er sket på koncernplan. Den anden del indeholder en beskrivelse af flymarkedet og en kort historisk gennemgang af, hvad der er sket på flymarkedet. Empirien i dette kapitel er baggrundsviden for hele projektet, og i sær for analysen. 2.1 Beskrivelse af SAS For at danne sig et overblik over SAS er det vigtigt at fastslå, hvad SAS er, og hvad SAS foretager sig. SAS er først og fremmest et flyselskab, dernæst er det en koncern, der har en del relaterede aktiviteter, der støtter flydivisionerne. Disse er f.eks. SAS Cargo, SAS flight Academy m.f. SAS er kort sagt et internationalt flyselskab, der har direkte eller indirekte destinationer over det meste af verden. De indirekte flyvninger sker oftest gennem alliancer. SAS idegrundlag er den fundamentale forretningsidé for hele koncernen, og det er den vision og mission, SAS blev grundlagt på. Derfor er det også SAS opgave i sin hovedalliance, Star Alliance, først og fremmest at betjene Europa. Idegrundlag: SAS gruppens primære opgave er at servicere Europa med flytransport. (www.sasgroup.net) Organisationen I figur 2,1 er vist en organisationsplan over SAS aktiviteter, og formålet med at vise hele organisationsplanen er at vise, at de tre divisioner der er dette projekts hovedfokus blot er tre ud af mange. Der er således en funktion, Figur 2.1, (SAS årsrapport 2005) 17

18 der administrerer de intercontinentale flyvninger, og ved siden af disse er der de tilknyttede flydivisioner, der flyver under eget navn. Dvs. at analysen blot dækker over de divisioner, der er i norden. Der kan derved være mange andre steder i organisationen, hvor der eventuelt ligeledes kunne analyseres og findes besparelser, effektiviseringer m.fl. Fakta om SAS i 2005 Nedenfor er der opstillet en række fakta om SAS, og disse vil blive benyttet senere hen i analysen som grundlag for f.eks. alder. Faktaerne viser at SAS som koncern har levedygtighed, både hvad angår markedsandel, men i høj grad også i spørgsmål om størrelse, beskæftigelse m.fl. SAS havde ca. 36,4 mio. passagerer. Medarbejderantallet var ca i flyvedivisionerne. Omsætningen var på 36,7 mil. svenske kroner. Som koncern 3 var SAS Group i 2005 den 4. største airline group i Europa målt på omsætning, og 3. største målt på passagerantal. SAS havde på sit hjemmemarked (Nordeuropa) ca. 50 % af markedet. Resten af markedet (globalt) var svært at præcisere, men igennem sine alliancer og joint ventures havde SAS Group mulighed for at flyve sine passagerer til det meste af verden. Økonomi Økonomisk havde SAS Gruppen store udsving i 1990 erne, og figur 2.2 viser hvorledes de store underskud i start 1990 erne blev vendt til overskud med et stærkt kundefokus på Figur 2.2 (Focus on the SAS Group, 3 Samlet koncern med alle konsoliderede flyselskaber 18

19 daværende tidspunkt. Men efter især 11. september 2001 vendte kurven til underskud. Figuren illustrerer, hvorledes denne tid omkring de første år af det nye årtusinde indeholder nogle af de væsentligste bevæggrunde for en omstrukturering af organisationen. Kapitel 3 beskriver, hvordan disse hændelser var med til at ændre flymarkedets vilkår. Underskuddene startede i 2001 og varede til 2005, hvor det første overskud blev en realitet, efter turnaroundplanen. Som koncern er SAS meget interessant, da det er et delt selskab, forstået således, at det er henholdsvis tre lande og en række private investorer, der ejer selskabet. Dette er en svær balancegang, da et sådanne selskab er unikt 4, og skal agere ud fra tre forskellige landes nationaløkonomiske beslutninger. Samtidig skal ledelsen agere som et privat selskab, der bl.a. skal være profitorienteret, samt forbedre sin andel på markedet for kommerciel flyvning. Ejerstrukturen er således at, den svenske stat ejer 21,4% mens henholdsvis Danmark og Norge ejer hver 14,3%. De resterende er private ejere med Wallenberg Fonden i front med 8%, mens de andre har fra ca. 4% og nedefter (www.sasgroup.net). Denne ejerstruktur kan som nævnt give anledning til konflikter, herunder valg af personale, placering af divisioner/hovedsæde m.m. Dette gør at ledelsen i modsætning til deres kollegaer i andre selskaber har et andet aspekt end blot profitmaksimering. En ejer/aktionær vil som oftest agere efter ønske om øget profit, mens en stat vil tænke i anderledes baner. Her tænkes der på f.eks. beskæftigelse, og SAS er således arbejdsgiver for et stort antal medarbejdere i Københavns lufthavn. Hvis SAS f.eks. ønskede at flytte deres aktiviteter ud til et billigere sted, ville de skulle tage stilling til den danske stats ønsker i denne forbindelse. (www.ladanesa.com/article.913.html) Overordnet historisk gennemgang af SAS For at kunne starte gennemgangen af SAS historie er det vigtigt at fastslå, hvordan SAS blev dannet. SAS blev stiftet som flyselskab allerede i 1936, men 2.verdenskrig ødelagde samarbejdet før det kunne blive en realitet. Først i august 1945 blev det juridisk bindende, og selskabet blev dannet af de tre gamle nationale selskaber, DDL 4 Vurderet ud fra andre selskabers organisation og ejerstruktur 19

20 (Det Danske Luftfartsselskab), ABA (AB Aerotransport) og DNL (Det Norske Luftfartsselskab). SAS historie er meget turbulent, da selskabet både har oplevet at være iblandt eliten i verden, og har nærmet sig konkurs. Dette har bl.a. vist, at selskabet trods gevaldige nedture og opture, har formået at genfinde en position på markedet, især gennem omfattende arbejde med organisationen (Horn og Willumsen, 2006). En vigtig detalje i historien, set i relation til dette projekt, er skiftet fra central til decentral styring i starten af 1960 erne efter en større krise i luftfarten. Denne organisationsændring medførte, at SAS som det første flyselskab blev lønsomt igen efter krisen. Med andre ord er det vigtigt at vise at SAS før i historien har været decentraliseret med et positivt resultat af denne omstrukturering. Efter en anden krise i luftfartsbranchen i 1970 erne blev SAS centraliseret igen, efter ønske om at skabe en samlet koncern, hvor ledelsen kunne have overblik over alle aktiviteterne. Kort om SAS SAS havde i 1950 erne meget luft under vingerne, og dermed havde SAS økonomisk råderum til at skabe fokus på kunden. Efter krisen i 1960 erne vendte SAS fokus til omkostninger, og fjernede sig dermed fra fokuset på kunderne. Den nævnte omstrukturering skabte lønsomhed, men kunderne begyndte at svigte, og således måtte SAS søge tilbage til kundefokus. Jan Carlzon skabte det image, som SAS i dag er mest kendt for - The Businessman Airline. Dette fokus skabte en stærk kundegruppe til SAS. Denne kundegruppe var dengang anset for at være den eneste, der kunne betale fuld pris for et sæde. Efter 12 år med Carlzon som koncernchef, var fokuset helt væk fra omkostninger, og det øgede udbud af sæder i branchen skabte problemer, da SAS kernekunder nu kunne vælge mellem mange andre alternativer. Da bestyrelsen med Tage Andersen i spidsen tog over i starten af halvfemserne, blev Carlzon afskediget, og fokuset blev flyttet tilbage til omkostninger for at skabe overskud igen (Horn og Willumsen, 2006). Denne strategi blev benyttet frem til 2001, hvor en række hændelser skabte underskud generelt i branchen. Her tiltrådte Jørgen Lindegaard, og skabte i samarbejde med sin ledelse planen Turnaround

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Amagerbanken en årsagsanalyse

Amagerbanken en årsagsanalyse Amagerbanken en årsagsanalyse Hvilke erhvervsøkonomiske, organisatoriske og samfundsmæssige faktorer har haft størst betydning for Amagerbankens nuværende situation? Udarbejdet af gruppe 6: Anne Elizabeth

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8

1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT 2 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING OG ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 FOKUSERING OG AFGRÆNSNING 8 2. TEORIAPPARAT 9 2.1 SAMMENHÆNG I ANALYSESTRUKTUREN

Læs mere

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.

Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1. Disposition: 1. Indledning... 3 1.1 Motivation...3 1.2 Problemfelt...3 1.3 Problemformulering...4 1.4 Arbejdsspørgsmål...4 1.5 Afgrænsning...5 1.6 Begrebsdefinition...6 1.7 Kapitelgennemgang...6 1.8 Projektdesign...9

Læs mere

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker

Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Incitamentsaflønning af direktionen i danske banker Udarbejdet af: Charlotte Vig Rasmussen Jacob Degn Andersen Jakob Hein Mikkelsen Mick Jelsdal Jørgensen Vejleder: Poul Wolfsen Bachelorprojekt Maj 2009

Læs mere

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA AFGANGSPROJEKT HD(R) CBS Juni 2015 Michael Kongsted og Pia Dam Olsen INDHOLD 1. MOTIVATION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen,

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior."

We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior. 1 We too, are standing on a burning platform, and we must decide how we are going to change our behavior." - Elop, Stephen, 2011 2 Titelblad Studie: Vejleder: Projekt- titel: Projektrapport afleveres:

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth

INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Shillan Saifouri studienr: 55593 Sam- Bach Hus. 20 - Gruppe 25 Anslag 73.220 INDENTACLINIC: At sælge sunde tænder INDENTACLINIC: Selling healthy teeth Navn: Shillan Saifouri Studie nr.: 55593 Gruppe: 25

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur?

TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? TDC 2.0 En problemfri mirakelkur? Det samfundsvidenskabelige basisstudium - RUC, 4. semester 2013 Gruppe 15: Nanna Plesner Hamann Nina Weber Lindahl Kuno Leerhøy Vejleder: Niels Grunbaum 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere