SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S"

Transkript

1

2 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI

3 Register. Pagina Generalagallance 2 General-Rallancens Særkontoer. L Udlaante Summer 4 II. Rest paa Kjøbesummer 5 III. Indtægtsrestancer 6 IV. Kassebeholdning 7 V. Beholdning ifølge forrige Aars Regnskab 9 VI. Solgte Enkesæder m. V 10 Regnskab over indtægter og Udgifter. General-Extrakt 12 Ballance 12 Særkontoer. A. Indtægt. I. Renter af lijobesumme,. 14 II. Do. - udlaante Summer 14 Foliorenter 15 IV. Jorddrotlige Rettigheder af Enkeseedegaarde, som endnu ikke ere disponible til Salg samt Forpagtningsafgifter 15 Pagina B. Udgift. V. Administrationsudgifter 16 VI. Fogdernes Indkassationssallarier 16 VII Prioriterede Pensioner 17 VIII. Geistlige Embedsmænds m. Fl.s Tilkommende af solgte Enkesæder 23 IX. Den Fondets Kapitalformue tilkommende en Tyvendedel af Renteindtægten med Fradrag af de under V VIII anførte Udgifter 25 X. Reviderede og midlertidige Pensioner 26 XI Gratialer 28 XII. Det ifølge Lov af 6te April 1872 til Oplysningsvæsenets Fond afgivne Belob 28 XIII. Et uerholdeligt Rentebeløb 28 Anhang, I Kassebeholdning. 30 II. Indtægtsrestancer 30 III. Forskud 31 IV Udgiftsrestancer 31

4 GE ERAL-BALLA) CE.

5 2 A. Nr Gelleral-Ballance al Kapitalformuen. I. Udlaante Summer 680, IL Rest paa Kjöbesummer , /2. Indtægtsrestancer 2, /2. Kassebeholdning 32, /2 V. Beholdning ifölge forr. Aars General-Ballance , /2. VI. Solgte Enkesæder i Regnskabsaaret 1, VII. En Tyvendedel af Aarsindtægtens Overskud , /2. 942, /2-

6 GENFJRAL-BALLANCENS SARKO_ TOER.

7 A. fir. 4. I. Udlaante Summer 680, , For Regnskabsaaret er udlaant mod Sikkerhed i Jordegods: A. Mod Pengerente: I Akershus Amt Smaalenenes Amt... - Jarlsberg og Laurvigs Amt - Hedemarkens Christians.. - Nedenæs Nordre Bergenhus - Romsdals Nordre Throndbjems B. Mod Kornrente: Intet.. Af ældre Laan gjenstod: A. Mod Pengerente: I Akershus Amt... - Smaalenenes Amt. - Buskeruds.. - Jarlsberg og Laurvigs Amt , , , , Hedemarkens - Christians... - Bratsbergs , , , Nedenuas Söndre Bergenhus Nordre Do. 1, Romsdals ,667. 9, B. Mod Kornrente: Intet. 7,700. 1,470. 2, ,300. 1, ,100. 1, , ,

8 A. Nr II. Rest paa Kjobesuramer 680, , v2. 907, /2. Af denne Rest er henstaaende i Eiendomme: I Akershus Amt 42, Smaalenenes Amt 17, Buskeruds Amt 21, Jarlsbergs og Laurvigs Amt 19, Hedemarkens 14, Christians..._ 23, Bratsbergs... 13, Nedenws 2, Lister og Mandais 3, Stavangers 17, Söndre Bergenhus 3, Nordre Do. 9, Romsdals... 10, Söndre Throndhjems..._ 11, Nordre Do...._ , Nordlands , Tromsö.._... 1, / , /2.

9 6 A. Nr. 4. IndtEegterestancer 907,222. 2, /2-41 1/2. 910, Restancerne for Regnskabsaaret henstaa saaledes: I Moss Fogderi - Akers - - Nedre Romeriges Fogderi - OvreDo. N umedal og Sandsvers Fogderi * ************* ******* - Buskeruds Jarlsbergs... - Nedre Thelemarkens - - Bamble Jæderen og Dalernes - - Ryfylke - Söndhordlands Sönd- og Nordfjords - Romsdals - - N ordmöre Fosens Stor- og Verdals Inderöens Nordre Helgelands.. - Lofoten og Vesteraalens Saltens Senjen og Tromsös / , /2- Indtægtsrestancerne udgjorde ifölge forrige Regnskab Heri maa imidlertid fragaa 2de i Aarene 1858 og 1859 forfaldne Afdrag paa Kjöbesummen for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Præstegjæld tilsammen der som uerholdelige maa udgaa af Beholdningen. Se General-Ballancens Særkonto Nr. V. Igjen hvoraf berigtiget Af disse Sk. gjenstaar fra Aaret 1870 i Ryfylke Fogderi Sk. i Senjen og Tromsö Fogderi og fra Aaret 1871 i Nedre Thelemarkens Sk. i Ryfylkes _ _ - 8:...- i Söndhordlands i Senjens og Tromsös Naar hertil lægges Aarsrestancen udkommer foranstaaende 6, ,804. 4, , , /2. 2, /2.

10 Iv. Kassebeholdning A. Nr , , , /2. Af Kassebeholdningen henstod: A. Ved Bankafdelingerne den 31te December 1872 ifölge Kassebögerne : I Christiania - Christianssand - Bergen - Throndhjem 1,413. 2,181. 1, ,592. 1, ,695. 3,731. 3, ,674. 1, ,098. tilsammen B. Hos Fogderne, idet vedkommende Belöb, der ere krediterede paa 1872 Aars Konto, först efter Udgangen af Aaret ere indsatte paa Fondets Folio, nemlig : Hos Fogden i Ide og Markers Fogderi Rakkestads Moss Akers - Nedre Romeriges OvreDo. - Nordre Gudbrandsdalens Fogderi Söndre Do. Hedemarkens Thotens Valders Hadeland og Lands Ringeriges Numedal og Sandsvers Bu skeruds Jarlsb ergs Laurvigs Nedre Thelemarkens Bambles Ovre Thelemarkens Nedenms Smtersdalens Listers Mandais Ryfylkes S öndhordl ands Hardanger og Voss Nordhordlands Sönd- og Nordfjords Lateris / / ,472. 4,978. 1,900. 5, , ,

11 8 A. Nr , Hos Fogden i Söndmöres Fogderi , Romsdals Nordmöres Strinde og Selbos Fogderi Guldals Fosens Stör- og Verdals Inderöens Namdals Nordre Helgelands Lofotens Saltens , Heri maa dog fragaa som formeget remitteret af 2 Fogder , , Den hele Kassebeholdning udgjorde saaledes hvoraf bliver at opföre som Kapitalfondet vedkommende ovenanförte 32, /2 Sk 56,927. I 56. og som Rentefondet vedkommende. 24, /2

12 A. Nr. 4. "V. Beholdning ifølge forrige Aars Regnskab , %. 939, %. 951,491. Beholdningen udgjorde ved Udgangen af Aaret 1872 ifölge samme Aars Regnskab 751/2. Heri kommer imidlertid til Afgang : A. Fölgende Belöb, der ifölge Lov af 3die Marts 1866 ere afgivne til det geistlige Byggefond: 1. Udbytte af Hugst i Aremarks Sognekalds Enkesæde, Gaarden Öiestads Skov 2. Erstatning for ulovlig Hugst i Evje Sognekalds Enkesæde, Gaarden Ivelands Skov (Disse 2 Summer ere tagne til Indtægt i Regnskabet for Aaret 1870). 3. En Del af Kjöbesummen for Lysters Sognekalds Enkesæde, Qvale Kjöbesummen for Hardais Sognekalds Enkesædegaard, Buraas... 2, Udbytte af Hugst i den under Nr. 1 nævnte Skov i de usolgte Skovteige af Lille-Elvedalens Sognekalds Enkesæde, Lille-Steien 4. (De 4 sidstnævne Summer ere tagne til Indtægt i Regnskabet for Aaret 1871). 3,596. B. En uerholdelig Deel af den oprindelige Kjöbesum for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Præstegjæld 8,138. (Gaarden Kragenæs blev solgt ved höieste Resolution af 2den Februar 1856 for ,040 Heraf blev af Kjöberen betalt.. 2,902 hvorefter Gaarden paa Grund af mislig Betaling afafdrag og Renter blev efter afholdt Tvangsauktion solgt for... 9,000 11, De övrige.. 8,138 " maa, efter at den oprindelige Kjöber for flere Aar siden er udvandret til Amerika, uden derpaa at have erlagt noget Afdrag og hans Kautionister ved Döden ere afgaaede og deres Boer opgjorte, uden at Pensionsfondet for sin Fordring har erholdt noget Udlæg, nu ansees for uerholdelige, hvorfor,de blive at fradrage Beholdningen). 11, Igjen foranstaaende 939, /2. 2

13 10 A. Nr. 4. VI. Solgte EnkesEeder m. V.. 939,757. 1, / , /2. De i Regnskabsaaret solgte Ejendomme: L.-Nr Resolutionens Datum. 6. Septbr. 28. s. M. 13. Decbr. 1 11, Navn. Indre Andersdal Myrhol. Muri. Öiestad. Lille-Steien. Grannæs. Den solgte Eiendoms Kornrente ifolg( Kjobesum. Lo v af 26 Septbr Herred. Embedet Skyld. M.-Nr. L.-Nr. Dal. Ort. Sk. Sk, Tdr. Skpr. Fkr a Udbytte 382 Ç af Hugst. Erstatning for Slöifning af en Stem m. m. Tromsösundet. Hjörendfj ord. Indvigen. Aremark. Lille-Elvedalen. Haaland , Skjervö Sognekald Hjörendfjords Do. Stryns Do. Öiestads Do. Lille-Elved. s Do. Stavangers St. Petri. Menigheds Do / / /3 1 1/2 21/4 2 Lit 5 Ti5 VII. En Tyvendedel af Aarsindtmgtens Overskud 941, / , /2. Hermed sammenholdes Særkonto Nr. IX af Generalextrakten i Aarsregnskabet.

14 REGNSKAB OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER.

15 12 A. Nr. 4.,. c,).,.... = co )n c) cn c) c.1 :;:l CO c.c. ko C> C,2 r-1 v-i r., CL. GO C),--; G\i r.c., C::.,7t1 u-) t--- co r, 00 CL = ) r...4 CX) `,7}1.. C,2 CO 0 C,Z 'CH 10 C4D P. C:7; C; q1.4 GO c=) c.,- co 0 co C,2-O tl 0,--, GO :74 GO GO b13 a) I 1 I. 1 W... '73 P: =,-. a) 0 4-, CD *. = al. a)...,7,..,. =.., 0. H g4. C.. E.....i 0. g c4-4,14 CD CS CD V5 -..., 4 72g to. = cd I.= E-4 a) = c\/.. '7=1 to a) z---- rn = ct, ;-. s... a) ;... co cl) ctsa) C. cd ci,) ;... to...-, 0 44 cz al = ,..., e, ;..I CO 1 v.= r I CO '0 ;..I.4:3 s. ::-.1 P f cd ci.) a.) E s. a).4- a) a),.....,-a..sm. cd g a) ei) Cl) S... CC) :p rn 7:5.,-, 7:43 al E Q 'CS I-8 =. 4-, 7:5 ER :-. r. e... C.1.-* '-.. 5: =. 4-. C.)..4 CD C.) e4.4 C.) bp C.4..i. 4.. = cd r cd izz$ '.0 r 1 P. ;.7.4 =.T , C) '7:,4?)0 w 0 r-o r ;.4 CS = CD 0 CD = 0 4-, r. r/2 0 Cn r) CC! =4 Cr) g r.= =...C,,... ) 1 4-, a) w.- c) a) cd c) cd a)..-, f= s., = r= p.., = a) en en a.) 0 0 E el) w.7:1 c.) c).,... a) c.) , g en w, 7) rrs s:3..,_. a) W o. CD r-4 C.) a:,cd cd. r7:$ w a) a) :c:;) c:3 :0 Z.-= g 1, ; I C.) CD Zi e 1 '0 i'=, - 0) ED 4, CI 73 CD ;-40w ri) = i-. C.> C4-, a,.4-) cd c).,... s... E en cl,0 'CI rn L:2 : 4 C.)... ta) CtS ; = CO. ;_^.: C.) L T I CS C.) = :-. -4, rf),-.. c) rn -4-, r 1,.., rcs ;.-4-4, r=,.... = z = I * 4 = ts)... r. = Y. C e 0 ti) 7:1 o...; a) a) c) s..., '7= - 1 ;LI (:).4 Cb A g c.. <1 W )- kl kl kl = C1.5 cd CD CO C0 00 GO ( 'Lc.. rai Ccr) cd P.. CL r4. CS5. C1) CY').I 10 cs) o I 4 r..70 v1 CO Cq CL cogo FZZ; C:14 cri od r-1 ïõ cs) 1.0 (7) GO Cgs Cqi r 174 cc) - ti C7) C) kõ GO.71.1 G, 10 CO r-i. C.),-;,ti G,2 -z14,--1 G2 G,2 G,2 rn C''' ''C'' r...4 Cr) 4.; 1 4, s w g w. en. a)..:::)... g 0 E cd... 4:1..,. (1) E W =.4.. Ce f::1 =3 te3 t./3 W r. rn Ce 1 gz4. a) a) a) E-4 to - cs ce g. o. ; 4 ; :$ rz:i r.., C.) to cd s... en rcl e.4.-, 0. = el0 o =.1... i.,. E. ;- 4:..... el) a) PI a) cd,..., g rcl,-i '7=3 = a.) a) "ir) 0. E 7.,,.= - o..=. o a) to to cl) c.).. bf) U) 4 E. 4_, a) FaS = s4. s. a)...a tg 01.,-..0 ce 0 a) cd...,,.. C> E PI bn C.) 4-. C..) :0 ;:a1 0.4 a) cd 0 Ô elf). cd w = ct = PT 4 CD b0 ;-4 *i.: ri) a)...4 c.) ;. 4 S=S r-- s-, 71) a). C.) VI ce i i./....7:12 C> 0 r..i...4..= al 0.. el) = E a) c, -cs :-. s.-. el) =4 s.. c....,... E ce ism el) 0 C) co d) Ft:1 ce Pi s. o rn Z:1),.., ce -4.. s Pr' ll CI. 78 rn S.. ci) A 0 :0 CI Ce 11::$ 0 1,..I,D = I., Z /...I 4.i 1 1. cri

16 S le RKO TOER.

17 14 A. Nr. 4. I. Renter af Kjobesummer A. Indtægt. 10, , / /2. Samme bestaar i: A. I Anledning af Salg i Regnskabsaaret II B. --z tidligere Salg 10, /2. II. Renter af udlaante Summer 10, , / /2. 46, Renterne udgjöre: 1. Af de i Regnskabsaaret udlaante Summer: A. Af Udlaan mod Pengerente 5 pct Sk. B. Kornrente 2. Af ældre Laan: A. Mod Pengerente B. - Kornrente , Sk , /2. 36,

18 A. Nr , Foliorenter , Ved Christiania Bankafdeling - Christianssands Do. - Bergens Do. - Throndhjems Do IV. Jorddrotlige Rettigheder af Enkesmdegaarde, som endnu ikke ere disponible til Salg, samt Forpagtningsafgifter 47, /2. I /2. Disse Indtægter fordele sig saaledes: I Bratsbergs Amt - Stavanger Amt - Nordre Bergenhus Amt - Romsdals Söndre Throndhjems Amt - Nordre Do. - Nordlands - Tromsö / /2-

19 - 16 A. Nr. 4. V. Administrationsudgifter B. Udgift Disse Udgifter fordele sig saaledes: Fuldmægtig-Gage Regnskabets Renskrivning Bogbinderarbeide og Skrivematerialier Skyds- og Diætgodtgjörelse til en Sagförer for paa Regjeringadvokatens Vegne at have afgivet Möde for Pensionsfondet i en mod Kirkedepartementet m. Fl. anlagt Sag.... Kirketiende for Aaret 1870 af den ved höieste Resolution af 19de Mai 1871 solgte Gaard Mangbakken... Omkostninger ved en truffen Foranstaltning til Forebyggelse af ulovlig Hugst i en Enkesædegaards Skov VI. Fogdernes Indkassationssalarier , / , 1, /2. Disse Salarier udgjöre : a. 1 pct. for.indkasserede Kjöbesummer Sk. 1/2 pct b. 2 pct. - Renter m. M /2 Sk. pct /2. 1, /2.

20 A. Nr. 4. 1, %. VII. Prioriterede Pensioner 28, , %. Disse Pensioner fordele sig saaledes : I. Ifölge 16 af Lov af 27de September 1845 er udbetalt til Præsteenker Af Enkernes Tilkommende udgjør en op - rindelig i Penge ansat Del Kornrenten. Kornrenten udør efter Kapitulstaxten. Samlet Sum. i Christiania Stift: a. for det hele Aar og b. folgende Belöb : Sk. Tdr. 2,422 Skpr. 6 Fdr. 1 1/3 8,736. Sk. J Sk ) 1/2 Del eller 22 Tdr. 3 1/16 Fdr. Byg af Hole Sognekalds Fnkesæderente for Tidsrummet fra iste Januar til 22de November Sk. 2) Dröbaks Sognekalds Enkesmderente 76 Tdr. 5 Skpr. 3 1/3 Fdr. Byg, for Tidsrummet fra Iste til 26de Januar ) Eidsbergs Do. Do.. 58 Tdr. 3 Skpr. 1 3/4 Fdr. Byg, for Tidsrummet fra iste Januar til 20de November ) Egers Do. Do., 72 Tdr. 4 Skpr. 3 1/8 Fdr. Byg for sidste Halvdel af Aaret i Hamar Stift: a. for det hele Aar og b. fölgende Belöb : 1) en Andel af Ringsakers Sognekalds Enkesæderente Sk. 2) Vangs Sognekalds Enkesæde - rente 19 Tdr. 4 Skpr. 2 5/ /48 efter Fradag af 63 der udbetales som Föderaadsgodtgjörelse til fratraadte Leilændingsfolk , , Fdr. Byg for Tidsrummet fra Iste til 31te Januar 1872 samt Halvdelen deraf for Tidsrummet fra iste Februar til 31te December ) Östre Thotens Do. Do., 55 Tdr. 1 Skpr. 3 3/4 Fdr. Byg for Tidsrummet fra 10de August til 31te December Lateris Sk. 1, ,146. I 55. 3

21 18 A. Nr Sk. 4) En Andel 100 Tdr. Byg af Nordre Odalens Sognekalds Enkesæderente for Tidsrummet fra 4. til 31. Marts ) Hele sidstn. Enkesæderente, 141 Tdr. 4 Skpr. 1/2 Fdr. Byg for 2., 3. og 4. Kvartal ) Aamodts Sognek.s Enkesæde - rente, 41 Tdr. 1 Skp. 2 1/2 Fdr. Byg for Tidsrummet fra 10de April til 31 Decbr i Christianssands Stift: for det hele Aar..... a. for det hele Aar b. fölgende Belöb : i Bergens Stift: 1) En Rest af Indre Holmedals Sognekalds Fnkesmderente for Aaret Sk. 2) Borgunds Sognekalds Enkesæderente 58 Tdr. 11/12 Fdr. Byg for Tidsrummet fra iste Januartil iste November a. for det hele Aar. b. folgende Belob: i Throndhjems Stift: 1) En Andel af Surendals Sognekalds Enkesæderente.. 2) Frostens Sognekalds Enkesæderente, 57 Tdr. 2 Skpr. 1 3/8 Fdr. Sædebyg for 2det og Sk. Halvaar 1871 og iste Halvaar Ytteröens Do. Do. for 2det Halvaar 1872, 33 Tdr. 6 Skpr. 9/16 Fdr. Sædebyg a. for det hele Aar i Tromsö Stift: b. Flakstads Sognekalds Enkesæderente, 19 Tdr. 1 Skp. 1 3/8 Fdr. Sædebyg for Tidsrummet fra iste Januar til 24de November Af Enkernes Tilkommende udgjør en oprindelig i Penge ansat Del 80 Sk. 11 n Kornrenten. Tdr. I Skpr SkZ 317 Fdr. 1 9/ W /48 efter Fradrag af 43 der udbetales som Föderaadsgodtgjörelse til fratraadte Leilændingsfolk L / /9 1, ,911 1,253 1, , Sk Samlet Sum. 9,146 2,443 3,244 1,344 Sk. 55, 58 Kornrenten udgjør efter liapitulstaxten ,938 I t 24 8,539

22 A. Nr For Regnskabsaaret udgjör Kapitulstaxterne for de foregaaende 10 Aar for 1 Td. Byg: I Christiania Stift Sk. - Hamar Christianssands 3._ Bergens Throndhjems Tromsö ,og for 1 Skrt Byg - Christianssands II. Ifölge 3 i Lov af 29de August 1857 er udbetalt : a. for det hele Aar til Præsteenke Aas Abel, Wilhelmine Andersen Angell, Bodil Björnson Borchgrevink Brock _ Carlsen Erlandsen Faye 120. Flottmann Gedde 120. Hansen, Lovise Hartmann Haslund 120. _... Heiberg Heltb erg Hjersing Jensen, Ursula Fr Kaurin Kraft 120. Lampe Müller Nimb 120. Otterbech Reimers....., Römcke Saxe 120. Schroeter I 120. Sinding. 4f I Stabell Stören 120. Teisner 120. Thoresen Wessel Berg Wetlesen Wexels 120. Willgohs Winsnes ; Lateris 4,680. 3*

23 20 A. Nr. 4. b. folgende Bela: til Præsteenke Aars for Tidsrummet fra iste Januar til 10de August Spd Sk. - Angell, Magd. M., for Tidsrummet fra iste Januar til 27de I 4,680. Skill_ April :7 - - Berner Wilhelmine for Tidsrummet fra Iste Januar til 30te - April ». -.._ Böyesen, for Tidsrummet fra iste Januar til 28de Marts _ - - Falkenberg for Tidsrummet fra 29de August til 31te Dcbr Frost, Thomasine for Iste Halvaar » _ - - Hansen, Marie D., for Tidsrummet fra 31te Januar til 31te December Jensen, Ursula, for Tidsrummet fra 28de November til 31te December » - Lund, for iste, 2det og 3die Kvartal » -... Müller, for 4de Kvartal » Sägaard, for Tidsrummet fra iste Januar til 2den Septbr Thrane, for Tidsrummet fra 14de Oktbr. til 31te Dcbr _ , Ifölge 4 i Lov af 29de August 1857 er udbetalt: a. for det hele Aar til Præsteenke Aal Aamodt Aars.... Arneberg _ Balchen Bech -. Bergh. -. Berner, Laura..... Blehr Brager. - - Broch Brodtkorp Bruun, Anna Bruun Hanna.. Bull, Azora,. Buschmann......, Christiansen Daae, Anne J.,..... _..._ Daae, Elise Daae, Oluffa,. Dahl, Johanne E.,... Dietrichson.. Dircks Eckhoff Finckenhagen Lateris n ' fl fl fl fl fl fl fl fl fl 1,

24 A. Nr ,140. til Præsteenke Flood Frost, Gustava Gjör Hammond Hartmann Hausmann Heltzen Heyerdahl Höy Juell Jorgensen _ Kjelland, Birgitte _ Kjelland, Gustava Kjelstrup, Maren Kjelstrup, Marie Kj erulff Klem, Johanne Kolstad..., _ Krag Krogh Lange, Inger Lange, Rebecca Lindemann Lund, H. P Lyng Maschmann Nielsen, Elisabeth Nissen, Maren D Olsen, Nicoline Olsen, Vally Otterbech Paludan Preus Qvale , Rummelhoff Scheen Schmidt 70. Schnitler, Thrine Smith, Mette Stenbuch Stenersen, Anna Stenersen, Thrine Stub _ Synnestvedt Sörensen Thaulow Magd _, Thurmann. 25. Sp d Lateris I 3,458. I 84 77

25 22 A. Nr. 4. til Præsteenke Wedege Winsues Wolff Vullum Östvold 3, , /7 b. folgende Belöb : til Præsteenke Henr. Abel for Tidsrummet fra iste Januar til 20de November Sk.... Aschenberg --,.. Iste Januar til 19de September Wilh. Berner for Tidsrummet fra iste Mai til 31te December /, -... Gunhild Bull for Tidsrummet fra iste til 26de Januar _ Dons for 2det Halvaar _. - - Fyhn for Tidsrummet fra iste Januar til 25de April Hagen, 29de August til 31te Decbr Heltberg, B., for iste Kvartal _._ _. Kiönig for 2det Halvaar 1871 og lste Halvaar ),... Krog, Anna D., for Tidsrummet fra iste Januar til 24de November ,, - _. Meyer for iste, 3die og 4de Kvartal /, Nielsen, Anna, for Tidsrummet fra iste Januar til iste November _ Olsen, Julie, for 2det Halvaar Reiersen, for Tidsrummet fra iste Mai til 31te Dcbr ,) - Reinhardt -5-10de April til 31te Dar Rennord, for 2det, 3die og 4de Kvartal _ Sandberg, Christiane, for Tidsrummet fra 17de Januar til 31te December Sandberg, Gidsken for Tidsrummet fra 5te Mai til 23de Oktober Svenssen, for Tidsrummet fra Iste Januar til 22de November Thaulow, Magd. M., for 4de Kvartal I 37. 4,301. J69.

26 A. Nr VIII. Geistlige Embedsmænds med Fleres Tilkommende af solgte Enkesæder 30,000. 4, / , /2. I Medhold af Lov af 13de April 1848 udredes 3/4 Dele af Renterne af vedkommende Kjöbesummer for solgte Enkesæder til : Sognepræst Bödtker i Anledning af Salget af Störens Sognekalds Enkesæde Christie, en Del af Askevolds Sognekalds Enkesæde - Dahle -,-- Bakke -.,-- - Erichsen -,-- Ladvigs Fleischer -.,- en Del af Gausdals -: Greve -,-..- Sunds -,- - Heyerdahl -,-- Tömmer af Aremarks Sognekalds Enkesædes Skov O... - Jæger --, Vigöers Sognekalds Enkesæde - Koren -,-- Sel0 Kjerulff -,-- Söndre Undals -, Lassen -,-- Christianssands -z- Mageissen -,.-- Vestre Thotens Marstrander en Del af Brön0 -,-..- Neumann -,--- Hurums '''-' Schaanning Christianssunds Schanche ----z- Vestby Selmer, Vaage - Stabell --, en Del af Edö Stub -.,- Sigdals Wettergreen Solums - Winsnes -,- Vangs , , II. I Medhold af Lov af 26de September udredes Jordafgift til: Sognepræst Christie i Anledning af Salg af en Del af Askevolds Sognekalds Enkesæde - Fleischer Gausdals Marstrander Brönö Schönheyder Urskougs Stabell Edö

27 24 A. Nr. 4. Ill. Som Erstatning for Föderaad vedkommende solgte Enkesæder er udbetalt: a. for hele Aaret 1872: til Karen Pedersdatter Jensæt vedkommende Frænens Sognekalds Enkesæde Elling Thorsen Friestad._ Klepps Knud Knudsen Jaasund - Haalands _,..._ - Jomfru Weisser - Bergs - Nils Pedersen Vold - Finnö,... - Aase Knudsdatter Imsland - Vigedals - Christiane Eliasdatter Holand - Nærö - Anne Sophie Heide Kolvereids - Seriane Lorentzdatter Valslagövnet - Hevne, - John Olsen Gjoardsvold Öxendals og Sundals - Martha Rasmusdatter Katteland ---- Klepps,. - Karen Larsdatter Kleiven - Ulfsteens _,.. - Kari Hansdatter Hjælmstad Gausdals - Eli Johnsdatter Erstad Sundals - Morten Gundersen Fuglsvaag - Edö _ Karen Eriksdatter Kvalö Kolvereids _ Nicoline Danielsdatter Hanemo Beitstadens - Berit Olsdatter Vedvig Fosnæs b. Fölgende Belöb : - Thordine Pedersdatter Kolstad. Vegö - Lars Olsen Polden Rindals _-_, _ Daniel Mathiassen Hals Herö ----, Sara Haaversdatter Hoveland - Herreds, _ Jens Michaelsen Glasö Edö Anne Olsdatter Böen - Söndre Aurdals 5. - Ingeborg Rasmusdatter Stokke Rennebo -: Beret Baarsdatter Kolstad - Vegö -, Ingeborg Olsdatter Bukneberg - Bergens Bispeembedes Enkesæde ty) - Ole Hansen Lervig -Herö Sognekalds Enkesæd e _ Ragnild Olsdatter Sætre Ulfsteens - Nils Nilsen Sætre _ Martha Karlsdatter Soleim Stadsbygdens --, ,- til Karen Pedersdatter Jensæt vedkommende Frænens Sognekalds Enkesæde for iste Halvaar Sk. - Nils Pedersen Vold vedk. Finnö Sognek Enkes. for 4de Kvartal Martha Karlsd. Soleim vedk. Stadsbygdens Sognek. Enkes. f. 4. Kv Seriane Lorentzdatter Valslagövnet vedkommende Hevne Sognekalds Enkesæde for 2det Halvaar _ Elisabeth Torstensd. Alsvig vedk. Edö Sognek. Enkes. f. 1. Halvaar Maren M. Pedersdatter Storskog vedkommende Ibestads Sognekalds Enkesæde for Aarene 1870 og Hans Ingebrigtsen Digre vedkommende Holtaalens Sognekalds Enkesæde for 2det, 3die og 4de Kvartal _ Nicolai Christiansen Böstad vedkommende Borge Sognekalds Enkesæde for 2det 3die og 4de Kvartal , , ,

28 A. Nr Iv. Forskjelligt Tilkommende: Det Nordlandske Kirke- og Skolefond jorddrotlige Rettigheder vedkommende Enkesædegaarden Selfors.. Christianssands lærde og Realskole jorddrotlige Rettigheder vedkommende Enkesmdegaarden Skeie Sognepræst Tornöe Jordafgift vedkommende Enkesa3degaarden Sand Fearnley som Bruger af Enkesædegaarden Matrand i Eidskogens Præstegjeld Renter af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til Kongsvinger-Jernbaneanlægget Brugeren af en Del af Enkemdegaarden Nitteberg i Urskougs Præstegjeld Renter for 1 Aar til 30te September 1872 af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til samme Jernbaneanlæg.. Brugeren af en anden Del af samme Gaard ligesaa Brugeren af Enkesædegaarden Ranum i Overhaldens Praastegjeld Renter for Aaret af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til Kirkegaardens Udvidelse 69 Sk. samt af en Erstatningssum for Grund til nogle Telegrafstolper Ix. Den Fondets Kapitalformue tilkommende en Tyvendedel af Renteindtægten med Fradrag af de under V vin anforte Udgifter 34,873. J 731/ , /2. Jfr. herom Lov af 26de September

29 26 A. Nr. 4. X. Reviderede og midlertidige Pensioner 35,495. 6, / , /2. I. Ifölge Liste II ved den Kongelige Meddelelse til Storthinget af lite December jfr. 17 i Lov af 26de September belöb de reviderede Pensioner sig til. 5,408. og de bevilgede Tillæg til 237. tilsammen I 5, i B evilget. Udbetalt. Mindre udbetalt end bevilget. Hvori afgaar : Sognepræst-Enke G. J. Sandberg död 23de Oktober Sognepræst-Enke S. S. C. G. Kjelland For 2det Halvaar 1872 fört til Udgift i Regnskabet for Sognepræst-Enke I. M. Olsen For 2det Halvaar opfört under Kaldspensioner Sognepræst-Enke A. E. Bernhoft.. död. Sognepræst-Enke M. C. Kamstrup död. Sognepræst-Enke T. Frost... er bleven Eneenke i Surendals Sognekald. Sognepræst-Enke I. A. D. Krog död 24de November Sk Sognepræst-Enke R. C. Svenssen död 22de November Sognepræst-Enke A. M. Reiersen Fra 23de Oktober 1872 er der ikkun 2 Enker i Kraakstads Sognekald ' 13. Sk I , Sk I 34. 5,

30 A. Nr II. Midlertidige Pensioner. I, Enkens Navn. - Synnestvedt 16. Nvbr Johanne E. 10. Juni 71 Sinding Kapell.-Enke Laura Borchgrevink - Augusta J. Hartmann Sognepræst Enke Reimers - Teisner Kapellan - Enke Nissen Sognepræst- Enke Helene Winsnes C. - Ursula F. Jensen - Anna Hagen -- Sophie M. 7. Dcbr. 72 lieltberg Res. Kapell.-Enke IngerA. Radich Sognepræst-. Enke Sophie Moss - Marie D. Hansen -- Kirstine M. Schnitler Bolette Falkenberg Vedligl.Resol. af S. D. S. D. 24. Nvbr Juli 72 s, D. -- -Olive Bugge 20.Febr Bevilget aarlig Sk. Sognepræst- Enke 18. Marts Sögaard fra 4. Juli Nvbr , Marts Nvbr Jan April Septbr Juli Jan Nvbr Aug Otbr Mai Aug Jan Aug Aug. 72 i Aaret Udbetalt. for Tidsrummet for Aaret for 1. Halvaar 1872 for Aaret for Do. for Do. for Do. for 2. Halvaar 1872 for Aaret fra 28. Novbr til 31. Dear, fra 29. Aug. til 31. Decbr I 53. fra 17. Oktbr. til 31. Decbr fra 23. Mai til 31. Decbr fra 7. Aug. til 31. Decbr fra 31. Jan. til 31. Decbr Do. Revideret fra Sk Jan. til 2. Septbr. 1. Juli 72 er indtraadt i nyt Ægteskab n fra 29. Aug. til 31. Decbr fra 7. Aug. til 31. Decbr S. D. 1. Juli 73 S. D. S. D. ikke revideret d. 2. Sept. 72. Yngste Barn har fyldt sit 18de Aar. Forslagsvis opfört paa Listerne og bevilget af Storthinget i 1872 Lateris 1, , *

31 28 A. Nr. 4. 6, Hertil bliver at föie som udbetalt til: Sognepræstenke Miller for 4de Kvartal 1871 (revideret Pension) Sk. Meyer for 2det Kvartal 1872 (egentlig en Kaldspension som feilagtig er opfort for) , XI. Gratialer , /2. 42, /2. Fru Rummelhoff Hammond - Finckenhagen Barth Julie M. Olsen Disse ere saaledes tilstaaede : Vally Olsen XII. Ifølge Lov af 6te April 1872 er til Oplysningsvmsenets Fond afgivet , , /2. 142, /2. XIII. Et uerholdeligt Rentebeløb ,389. 1, / , %. Belöbet udgjör de i Rentefondets Beholdning indtagne i Aarene 1858 og 1859 til Betaling forfaldne men ikke erlagte Renter af Kjöbesummen for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Prwstegjeld, hvilke Renter nu som uerholdelige blive at före til Udgift. Forövrigt henvises til General-Ballancens Særkonto Nr. V Anmærkning Litr. B.

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I AARET l87. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIKE- OG IIftDEB4ISNINffSYIESEftET, CHRISTIANIA. lal'rt I H. TØNSBERGS BO QT RYABERI.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 1873. UDGIVEN AF BEPAR,TEMENTET FOR KIRKE- OG TINDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT 1 H. T9NSBERGS BOGTRYKKER1. 1874. Register.

Læs mere

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS

OPLYSNINGSVIESENETS FONDS Nr.. OVER SIGT OVER OPLYSNINGSVIESENETS FONDS INDIVEG-T PIR OG U-DG-IFTER AARET 187. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG 1I1UDERVISNINGSV/ESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI, 1877.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDIVEGTER OG UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni UDGIVET AF. Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. OVERSIGT OVER JOIlfilagIFTSFONDETS INDIVEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1885 til 30te Juni 1886. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementgt. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1887.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDTÆGT FIR OG UDG1FT 1-11R AARET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I H. TØNSBERGS BOGTRYKKERI. 1877.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A Nr 3 OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER BOG UDGIFTER I AARET 1874 UDGIVEN AF BEPARJTEMEITET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT 1 H TONSBERGS BOGTRYKKER1 1875 Register

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift.

1876 Kjøbt Bøger hos Boghandler Jørgensen For Indbinding af Bøger do do Subskription af Skandin. Folkemagasin 1876 Ialt Udgift. Ark No 43/1879. Regnskab over Indtægter og Udgifter ved Vejle Borger - (tidligere Frie -) Skoles Børne- Bibliothek for 1876-77. 1876 Januar Indtægt Modtaget af Kæmnerkassen I alt Indtægt Kr Kr 40 Ø 40

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1776-1829 KB Hagested (Holbæk) 1776 op 149 Hans døbt 1/12 Dom. 1. Advent d 1. Dec. Blev Gaardmand i Gurede Peder Nielsens Hans Christnet. SognePræstens Kiæreste Madm: Bagger bar barnet. Fadderne vare Gaardmænd

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 - " - "

Skifte etter Ole Isaksen Quidal 1849. er verdsat til 1000 -  - Gaarmand Ole Isaksen Quidal af Stadsbygd. Aar 1849 den 8 de October blev Skifteret af Sorenskriveren afholdt paa hans Cantoir paa Berg i Ørlands Thinglaug til Deling og Lodning af dette Boe. Vidner var

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1

Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Anetavle for Bankassistent Henny Pedersen født Jensen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Fisker Peter Christian Jensen Jan. 1 Skovshoved, Gentofte, Sokkelund,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA

lonitninsfonfillips OVERSIGT INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA OVERSIGT OVER lonitninsfonfillips INDMITER OG UDGIFTER Aaret iste Juli 1887 til 30te Juni 1888. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet, KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1889. Register.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938

30 apr 2006 Side 1. Fredly, Saunte, Hornbæk Sogn. KAROLINE Olsen Født 1 mar 1860 #5 Skibstrup Overdrev, Tikøb Sogn Død 17 aug 1938 30 apr 2006 Side 1 NIELS Johannes Nielsen Født 19 apr 1888 #2 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift 19 apr 1916 Fakse Ladeplads Død 22 jul 1975 EDVARD Nielsen Født 23 sep 1844 #4 Sandagergård,, TIKØB SOGN Gift

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere