SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S"

Transkript

1

2 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI

3 Register. Pagina Generalagallance 2 General-Rallancens Særkontoer. L Udlaante Summer 4 II. Rest paa Kjøbesummer 5 III. Indtægtsrestancer 6 IV. Kassebeholdning 7 V. Beholdning ifølge forrige Aars Regnskab 9 VI. Solgte Enkesæder m. V 10 Regnskab over indtægter og Udgifter. General-Extrakt 12 Ballance 12 Særkontoer. A. Indtægt. I. Renter af lijobesumme,. 14 II. Do. - udlaante Summer 14 Foliorenter 15 IV. Jorddrotlige Rettigheder af Enkeseedegaarde, som endnu ikke ere disponible til Salg samt Forpagtningsafgifter 15 Pagina B. Udgift. V. Administrationsudgifter 16 VI. Fogdernes Indkassationssallarier 16 VII Prioriterede Pensioner 17 VIII. Geistlige Embedsmænds m. Fl.s Tilkommende af solgte Enkesæder 23 IX. Den Fondets Kapitalformue tilkommende en Tyvendedel af Renteindtægten med Fradrag af de under V VIII anførte Udgifter 25 X. Reviderede og midlertidige Pensioner 26 XI Gratialer 28 XII. Det ifølge Lov af 6te April 1872 til Oplysningsvæsenets Fond afgivne Belob 28 XIII. Et uerholdeligt Rentebeløb 28 Anhang, I Kassebeholdning. 30 II. Indtægtsrestancer 30 III. Forskud 31 IV Udgiftsrestancer 31

4 GE ERAL-BALLA) CE.

5 2 A. Nr Gelleral-Ballance al Kapitalformuen. I. Udlaante Summer 680, IL Rest paa Kjöbesummer , /2. Indtægtsrestancer 2, /2. Kassebeholdning 32, /2 V. Beholdning ifölge forr. Aars General-Ballance , /2. VI. Solgte Enkesæder i Regnskabsaaret 1, VII. En Tyvendedel af Aarsindtægtens Overskud , /2. 942, /2-

6 GENFJRAL-BALLANCENS SARKO_ TOER.

7 A. fir. 4. I. Udlaante Summer 680, , For Regnskabsaaret er udlaant mod Sikkerhed i Jordegods: A. Mod Pengerente: I Akershus Amt Smaalenenes Amt... - Jarlsberg og Laurvigs Amt - Hedemarkens Christians.. - Nedenæs Nordre Bergenhus - Romsdals Nordre Throndbjems B. Mod Kornrente: Intet.. Af ældre Laan gjenstod: A. Mod Pengerente: I Akershus Amt... - Smaalenenes Amt. - Buskeruds.. - Jarlsberg og Laurvigs Amt , , , , Hedemarkens - Christians... - Bratsbergs , , , Nedenuas Söndre Bergenhus Nordre Do. 1, Romsdals ,667. 9, B. Mod Kornrente: Intet. 7,700. 1,470. 2, ,300. 1, ,100. 1, , ,

8 A. Nr II. Rest paa Kjobesuramer 680, , v2. 907, /2. Af denne Rest er henstaaende i Eiendomme: I Akershus Amt 42, Smaalenenes Amt 17, Buskeruds Amt 21, Jarlsbergs og Laurvigs Amt 19, Hedemarkens 14, Christians..._ 23, Bratsbergs... 13, Nedenws 2, Lister og Mandais 3, Stavangers 17, Söndre Bergenhus 3, Nordre Do. 9, Romsdals... 10, Söndre Throndhjems..._ 11, Nordre Do...._ , Nordlands , Tromsö.._... 1, / , /2.

9 6 A. Nr. 4. IndtEegterestancer 907,222. 2, /2-41 1/2. 910, Restancerne for Regnskabsaaret henstaa saaledes: I Moss Fogderi - Akers - - Nedre Romeriges Fogderi - OvreDo. N umedal og Sandsvers Fogderi * ************* ******* - Buskeruds Jarlsbergs... - Nedre Thelemarkens - - Bamble Jæderen og Dalernes - - Ryfylke - Söndhordlands Sönd- og Nordfjords - Romsdals - - N ordmöre Fosens Stor- og Verdals Inderöens Nordre Helgelands.. - Lofoten og Vesteraalens Saltens Senjen og Tromsös / , /2- Indtægtsrestancerne udgjorde ifölge forrige Regnskab Heri maa imidlertid fragaa 2de i Aarene 1858 og 1859 forfaldne Afdrag paa Kjöbesummen for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Præstegjæld tilsammen der som uerholdelige maa udgaa af Beholdningen. Se General-Ballancens Særkonto Nr. V. Igjen hvoraf berigtiget Af disse Sk. gjenstaar fra Aaret 1870 i Ryfylke Fogderi Sk. i Senjen og Tromsö Fogderi og fra Aaret 1871 i Nedre Thelemarkens Sk. i Ryfylkes _ _ - 8:...- i Söndhordlands i Senjens og Tromsös Naar hertil lægges Aarsrestancen udkommer foranstaaende 6, ,804. 4, , , /2. 2, /2.

10 Iv. Kassebeholdning A. Nr , , , /2. Af Kassebeholdningen henstod: A. Ved Bankafdelingerne den 31te December 1872 ifölge Kassebögerne : I Christiania - Christianssand - Bergen - Throndhjem 1,413. 2,181. 1, ,592. 1, ,695. 3,731. 3, ,674. 1, ,098. tilsammen B. Hos Fogderne, idet vedkommende Belöb, der ere krediterede paa 1872 Aars Konto, först efter Udgangen af Aaret ere indsatte paa Fondets Folio, nemlig : Hos Fogden i Ide og Markers Fogderi Rakkestads Moss Akers - Nedre Romeriges OvreDo. - Nordre Gudbrandsdalens Fogderi Söndre Do. Hedemarkens Thotens Valders Hadeland og Lands Ringeriges Numedal og Sandsvers Bu skeruds Jarlsb ergs Laurvigs Nedre Thelemarkens Bambles Ovre Thelemarkens Nedenms Smtersdalens Listers Mandais Ryfylkes S öndhordl ands Hardanger og Voss Nordhordlands Sönd- og Nordfjords Lateris / / ,472. 4,978. 1,900. 5, , ,

11 8 A. Nr , Hos Fogden i Söndmöres Fogderi , Romsdals Nordmöres Strinde og Selbos Fogderi Guldals Fosens Stör- og Verdals Inderöens Namdals Nordre Helgelands Lofotens Saltens , Heri maa dog fragaa som formeget remitteret af 2 Fogder , , Den hele Kassebeholdning udgjorde saaledes hvoraf bliver at opföre som Kapitalfondet vedkommende ovenanförte 32, /2 Sk 56,927. I 56. og som Rentefondet vedkommende. 24, /2

12 A. Nr. 4. "V. Beholdning ifølge forrige Aars Regnskab , %. 939, %. 951,491. Beholdningen udgjorde ved Udgangen af Aaret 1872 ifölge samme Aars Regnskab 751/2. Heri kommer imidlertid til Afgang : A. Fölgende Belöb, der ifölge Lov af 3die Marts 1866 ere afgivne til det geistlige Byggefond: 1. Udbytte af Hugst i Aremarks Sognekalds Enkesæde, Gaarden Öiestads Skov 2. Erstatning for ulovlig Hugst i Evje Sognekalds Enkesæde, Gaarden Ivelands Skov (Disse 2 Summer ere tagne til Indtægt i Regnskabet for Aaret 1870). 3. En Del af Kjöbesummen for Lysters Sognekalds Enkesæde, Qvale Kjöbesummen for Hardais Sognekalds Enkesædegaard, Buraas... 2, Udbytte af Hugst i den under Nr. 1 nævnte Skov i de usolgte Skovteige af Lille-Elvedalens Sognekalds Enkesæde, Lille-Steien 4. (De 4 sidstnævne Summer ere tagne til Indtægt i Regnskabet for Aaret 1871). 3,596. B. En uerholdelig Deel af den oprindelige Kjöbesum for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Præstegjæld 8,138. (Gaarden Kragenæs blev solgt ved höieste Resolution af 2den Februar 1856 for ,040 Heraf blev af Kjöberen betalt.. 2,902 hvorefter Gaarden paa Grund af mislig Betaling afafdrag og Renter blev efter afholdt Tvangsauktion solgt for... 9,000 11, De övrige.. 8,138 " maa, efter at den oprindelige Kjöber for flere Aar siden er udvandret til Amerika, uden derpaa at have erlagt noget Afdrag og hans Kautionister ved Döden ere afgaaede og deres Boer opgjorte, uden at Pensionsfondet for sin Fordring har erholdt noget Udlæg, nu ansees for uerholdelige, hvorfor,de blive at fradrage Beholdningen). 11, Igjen foranstaaende 939, /2. 2

13 10 A. Nr. 4. VI. Solgte EnkesEeder m. V.. 939,757. 1, / , /2. De i Regnskabsaaret solgte Ejendomme: L.-Nr Resolutionens Datum. 6. Septbr. 28. s. M. 13. Decbr. 1 11, Navn. Indre Andersdal Myrhol. Muri. Öiestad. Lille-Steien. Grannæs. Den solgte Eiendoms Kornrente ifolg( Kjobesum. Lo v af 26 Septbr Herred. Embedet Skyld. M.-Nr. L.-Nr. Dal. Ort. Sk. Sk, Tdr. Skpr. Fkr a Udbytte 382 Ç af Hugst. Erstatning for Slöifning af en Stem m. m. Tromsösundet. Hjörendfj ord. Indvigen. Aremark. Lille-Elvedalen. Haaland , Skjervö Sognekald Hjörendfjords Do. Stryns Do. Öiestads Do. Lille-Elved. s Do. Stavangers St. Petri. Menigheds Do / / /3 1 1/2 21/4 2 Lit 5 Ti5 VII. En Tyvendedel af Aarsindtmgtens Overskud 941, / , /2. Hermed sammenholdes Særkonto Nr. IX af Generalextrakten i Aarsregnskabet.

14 REGNSKAB OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER.

15 12 A. Nr. 4.,. c,).,.... = co )n c) cn c) c.1 :;:l CO c.c. ko C> C,2 r-1 v-i r., CL. GO C),--; G\i r.c., C::.,7t1 u-) t--- co r, 00 CL = ) r...4 CX) `,7}1.. C,2 CO 0 C,Z 'CH 10 C4D P. C:7; C; q1.4 GO c=) c.,- co 0 co C,2-O tl 0,--, GO :74 GO GO b13 a) I 1 I. 1 W... '73 P: =,-. a) 0 4-, CD *. = al. a)...,7,..,. =.., 0. H g4. C.. E.....i 0. g c4-4,14 CD CS CD V5 -..., 4 72g to. = cd I.= E-4 a) = c\/.. '7=1 to a) z---- rn = ct, ;-. s... a) ;... co cl) ctsa) C. cd ci,) ;... to...-, 0 44 cz al = ,..., e, ;..I CO 1 v.= r I CO '0 ;..I.4:3 s. ::-.1 P f cd ci.) a.) E s. a).4- a) a),.....,-a..sm. cd g a) ei) Cl) S... CC) :p rn 7:5.,-, 7:43 al E Q 'CS I-8 =. 4-, 7:5 ER :-. r. e... C.1.-* '-.. 5: =. 4-. C.)..4 CD C.) e4.4 C.) bp C.4..i. 4.. = cd r cd izz$ '.0 r 1 P. ;.7.4 =.T , C) '7:,4?)0 w 0 r-o r ;.4 CS = CD 0 CD = 0 4-, r. r/2 0 Cn r) CC! =4 Cr) g r.= =...C,,... ) 1 4-, a) w.- c) a) cd c) cd a)..-, f= s., = r= p.., = a) en en a.) 0 0 E el) w.7:1 c.) c).,... a) c.) , g en w, 7) rrs s:3..,_. a) W o. CD r-4 C.) a:,cd cd. r7:$ w a) a) :c:;) c:3 :0 Z.-= g 1, ; I C.) CD Zi e 1 '0 i'=, - 0) ED 4, CI 73 CD ;-40w ri) = i-. C.> C4-, a,.4-) cd c).,... s... E en cl,0 'CI rn L:2 : 4 C.)... ta) CtS ; = CO. ;_^.: C.) L T I CS C.) = :-. -4, rf),-.. c) rn -4-, r 1,.., rcs ;.-4-4, r=,.... = z = I * 4 = ts)... r. = Y. C e 0 ti) 7:1 o...; a) a) c) s..., '7= - 1 ;LI (:).4 Cb A g c.. <1 W )- kl kl kl = C1.5 cd CD CO C0 00 GO ( 'Lc.. rai Ccr) cd P.. CL r4. CS5. C1) CY').I 10 cs) o I 4 r..70 v1 CO Cq CL cogo FZZ; C:14 cri od r-1 ïõ cs) 1.0 (7) GO Cgs Cqi r 174 cc) - ti C7) C) kõ GO.71.1 G, 10 CO r-i. C.),-;,ti G,2 -z14,--1 G2 G,2 G,2 rn C''' ''C'' r...4 Cr) 4.; 1 4, s w g w. en. a)..:::)... g 0 E cd... 4:1..,. (1) E W =.4.. Ce f::1 =3 te3 t./3 W r. rn Ce 1 gz4. a) a) a) E-4 to - cs ce g. o. ; 4 ; :$ rz:i r.., C.) to cd s... en rcl e.4.-, 0. = el0 o =.1... i.,. E. ;- 4:..... el) a) PI a) cd,..., g rcl,-i '7=3 = a.) a) "ir) 0. E 7.,,.= - o..=. o a) to to cl) c.).. bf) U) 4 E. 4_, a) FaS = s4. s. a)...a tg 01.,-..0 ce 0 a) cd...,,.. C> E PI bn C.) 4-. C..) :0 ;:a1 0.4 a) cd 0 Ô elf). cd w = ct = PT 4 CD b0 ;-4 *i.: ri) a)...4 c.) ;. 4 S=S r-- s-, 71) a). C.) VI ce i i./....7:12 C> 0 r..i...4..= al 0.. el) = E a) c, -cs :-. s.-. el) =4 s.. c....,... E ce ism el) 0 C) co d) Ft:1 ce Pi s. o rn Z:1),.., ce -4.. s Pr' ll CI. 78 rn S.. ci) A 0 :0 CI Ce 11::$ 0 1,..I,D = I., Z /...I 4.i 1 1. cri

16 S le RKO TOER.

17 14 A. Nr. 4. I. Renter af Kjobesummer A. Indtægt. 10, , / /2. Samme bestaar i: A. I Anledning af Salg i Regnskabsaaret II B. --z tidligere Salg 10, /2. II. Renter af udlaante Summer 10, , / /2. 46, Renterne udgjöre: 1. Af de i Regnskabsaaret udlaante Summer: A. Af Udlaan mod Pengerente 5 pct Sk. B. Kornrente 2. Af ældre Laan: A. Mod Pengerente B. - Kornrente , Sk , /2. 36,

18 A. Nr , Foliorenter , Ved Christiania Bankafdeling - Christianssands Do. - Bergens Do. - Throndhjems Do IV. Jorddrotlige Rettigheder af Enkesmdegaarde, som endnu ikke ere disponible til Salg, samt Forpagtningsafgifter 47, /2. I /2. Disse Indtægter fordele sig saaledes: I Bratsbergs Amt - Stavanger Amt - Nordre Bergenhus Amt - Romsdals Söndre Throndhjems Amt - Nordre Do. - Nordlands - Tromsö / /2-

19 - 16 A. Nr. 4. V. Administrationsudgifter B. Udgift Disse Udgifter fordele sig saaledes: Fuldmægtig-Gage Regnskabets Renskrivning Bogbinderarbeide og Skrivematerialier Skyds- og Diætgodtgjörelse til en Sagförer for paa Regjeringadvokatens Vegne at have afgivet Möde for Pensionsfondet i en mod Kirkedepartementet m. Fl. anlagt Sag.... Kirketiende for Aaret 1870 af den ved höieste Resolution af 19de Mai 1871 solgte Gaard Mangbakken... Omkostninger ved en truffen Foranstaltning til Forebyggelse af ulovlig Hugst i en Enkesædegaards Skov VI. Fogdernes Indkassationssalarier , / , 1, /2. Disse Salarier udgjöre : a. 1 pct. for.indkasserede Kjöbesummer Sk. 1/2 pct b. 2 pct. - Renter m. M /2 Sk. pct /2. 1, /2.

20 A. Nr. 4. 1, %. VII. Prioriterede Pensioner 28, , %. Disse Pensioner fordele sig saaledes : I. Ifölge 16 af Lov af 27de September 1845 er udbetalt til Præsteenker Af Enkernes Tilkommende udgjør en op - rindelig i Penge ansat Del Kornrenten. Kornrenten udør efter Kapitulstaxten. Samlet Sum. i Christiania Stift: a. for det hele Aar og b. folgende Belöb : Sk. Tdr. 2,422 Skpr. 6 Fdr. 1 1/3 8,736. Sk. J Sk ) 1/2 Del eller 22 Tdr. 3 1/16 Fdr. Byg af Hole Sognekalds Fnkesæderente for Tidsrummet fra iste Januar til 22de November Sk. 2) Dröbaks Sognekalds Enkesmderente 76 Tdr. 5 Skpr. 3 1/3 Fdr. Byg, for Tidsrummet fra Iste til 26de Januar ) Eidsbergs Do. Do.. 58 Tdr. 3 Skpr. 1 3/4 Fdr. Byg, for Tidsrummet fra iste Januar til 20de November ) Egers Do. Do., 72 Tdr. 4 Skpr. 3 1/8 Fdr. Byg for sidste Halvdel af Aaret i Hamar Stift: a. for det hele Aar og b. fölgende Belöb : 1) en Andel af Ringsakers Sognekalds Enkesæderente Sk. 2) Vangs Sognekalds Enkesæde - rente 19 Tdr. 4 Skpr. 2 5/ /48 efter Fradag af 63 der udbetales som Föderaadsgodtgjörelse til fratraadte Leilændingsfolk , , Fdr. Byg for Tidsrummet fra Iste til 31te Januar 1872 samt Halvdelen deraf for Tidsrummet fra iste Februar til 31te December ) Östre Thotens Do. Do., 55 Tdr. 1 Skpr. 3 3/4 Fdr. Byg for Tidsrummet fra 10de August til 31te December Lateris Sk. 1, ,146. I 55. 3

21 18 A. Nr Sk. 4) En Andel 100 Tdr. Byg af Nordre Odalens Sognekalds Enkesæderente for Tidsrummet fra 4. til 31. Marts ) Hele sidstn. Enkesæderente, 141 Tdr. 4 Skpr. 1/2 Fdr. Byg for 2., 3. og 4. Kvartal ) Aamodts Sognek.s Enkesæde - rente, 41 Tdr. 1 Skp. 2 1/2 Fdr. Byg for Tidsrummet fra 10de April til 31 Decbr i Christianssands Stift: for det hele Aar..... a. for det hele Aar b. fölgende Belöb : i Bergens Stift: 1) En Rest af Indre Holmedals Sognekalds Fnkesmderente for Aaret Sk. 2) Borgunds Sognekalds Enkesæderente 58 Tdr. 11/12 Fdr. Byg for Tidsrummet fra iste Januartil iste November a. for det hele Aar. b. folgende Belob: i Throndhjems Stift: 1) En Andel af Surendals Sognekalds Enkesæderente.. 2) Frostens Sognekalds Enkesæderente, 57 Tdr. 2 Skpr. 1 3/8 Fdr. Sædebyg for 2det og Sk. Halvaar 1871 og iste Halvaar Ytteröens Do. Do. for 2det Halvaar 1872, 33 Tdr. 6 Skpr. 9/16 Fdr. Sædebyg a. for det hele Aar i Tromsö Stift: b. Flakstads Sognekalds Enkesæderente, 19 Tdr. 1 Skp. 1 3/8 Fdr. Sædebyg for Tidsrummet fra iste Januar til 24de November Af Enkernes Tilkommende udgjør en oprindelig i Penge ansat Del 80 Sk. 11 n Kornrenten. Tdr. I Skpr SkZ 317 Fdr. 1 9/ W /48 efter Fradrag af 43 der udbetales som Föderaadsgodtgjörelse til fratraadte Leilændingsfolk L / /9 1, ,911 1,253 1, , Sk Samlet Sum. 9,146 2,443 3,244 1,344 Sk. 55, 58 Kornrenten udgjør efter liapitulstaxten ,938 I t 24 8,539

22 A. Nr For Regnskabsaaret udgjör Kapitulstaxterne for de foregaaende 10 Aar for 1 Td. Byg: I Christiania Stift Sk. - Hamar Christianssands 3._ Bergens Throndhjems Tromsö ,og for 1 Skrt Byg - Christianssands II. Ifölge 3 i Lov af 29de August 1857 er udbetalt : a. for det hele Aar til Præsteenke Aas Abel, Wilhelmine Andersen Angell, Bodil Björnson Borchgrevink Brock _ Carlsen Erlandsen Faye 120. Flottmann Gedde 120. Hansen, Lovise Hartmann Haslund 120. _... Heiberg Heltb erg Hjersing Jensen, Ursula Fr Kaurin Kraft 120. Lampe Müller Nimb 120. Otterbech Reimers....., Römcke Saxe 120. Schroeter I 120. Sinding. 4f I Stabell Stören 120. Teisner 120. Thoresen Wessel Berg Wetlesen Wexels 120. Willgohs Winsnes ; Lateris 4,680. 3*

23 20 A. Nr. 4. b. folgende Bela: til Præsteenke Aars for Tidsrummet fra iste Januar til 10de August Spd Sk. - Angell, Magd. M., for Tidsrummet fra iste Januar til 27de I 4,680. Skill_ April :7 - - Berner Wilhelmine for Tidsrummet fra Iste Januar til 30te - April ». -.._ Böyesen, for Tidsrummet fra iste Januar til 28de Marts _ - - Falkenberg for Tidsrummet fra 29de August til 31te Dcbr Frost, Thomasine for Iste Halvaar » _ - - Hansen, Marie D., for Tidsrummet fra 31te Januar til 31te December Jensen, Ursula, for Tidsrummet fra 28de November til 31te December » - Lund, for iste, 2det og 3die Kvartal » -... Müller, for 4de Kvartal » Sägaard, for Tidsrummet fra iste Januar til 2den Septbr Thrane, for Tidsrummet fra 14de Oktbr. til 31te Dcbr _ , Ifölge 4 i Lov af 29de August 1857 er udbetalt: a. for det hele Aar til Præsteenke Aal Aamodt Aars.... Arneberg _ Balchen Bech -. Bergh. -. Berner, Laura..... Blehr Brager. - - Broch Brodtkorp Bruun, Anna Bruun Hanna.. Bull, Azora,. Buschmann......, Christiansen Daae, Anne J.,..... _..._ Daae, Elise Daae, Oluffa,. Dahl, Johanne E.,... Dietrichson.. Dircks Eckhoff Finckenhagen Lateris n ' fl fl fl fl fl fl fl fl fl 1,

24 A. Nr ,140. til Præsteenke Flood Frost, Gustava Gjör Hammond Hartmann Hausmann Heltzen Heyerdahl Höy Juell Jorgensen _ Kjelland, Birgitte _ Kjelland, Gustava Kjelstrup, Maren Kjelstrup, Marie Kj erulff Klem, Johanne Kolstad..., _ Krag Krogh Lange, Inger Lange, Rebecca Lindemann Lund, H. P Lyng Maschmann Nielsen, Elisabeth Nissen, Maren D Olsen, Nicoline Olsen, Vally Otterbech Paludan Preus Qvale , Rummelhoff Scheen Schmidt 70. Schnitler, Thrine Smith, Mette Stenbuch Stenersen, Anna Stenersen, Thrine Stub _ Synnestvedt Sörensen Thaulow Magd _, Thurmann. 25. Sp d Lateris I 3,458. I 84 77

25 22 A. Nr. 4. til Præsteenke Wedege Winsues Wolff Vullum Östvold 3, , /7 b. folgende Belöb : til Præsteenke Henr. Abel for Tidsrummet fra iste Januar til 20de November Sk.... Aschenberg --,.. Iste Januar til 19de September Wilh. Berner for Tidsrummet fra iste Mai til 31te December /, -... Gunhild Bull for Tidsrummet fra iste til 26de Januar _ Dons for 2det Halvaar _. - - Fyhn for Tidsrummet fra iste Januar til 25de April Hagen, 29de August til 31te Decbr Heltberg, B., for iste Kvartal _._ _. Kiönig for 2det Halvaar 1871 og lste Halvaar ),... Krog, Anna D., for Tidsrummet fra iste Januar til 24de November ,, - _. Meyer for iste, 3die og 4de Kvartal /, Nielsen, Anna, for Tidsrummet fra iste Januar til iste November _ Olsen, Julie, for 2det Halvaar Reiersen, for Tidsrummet fra iste Mai til 31te Dcbr ,) - Reinhardt -5-10de April til 31te Dar Rennord, for 2det, 3die og 4de Kvartal _ Sandberg, Christiane, for Tidsrummet fra 17de Januar til 31te December Sandberg, Gidsken for Tidsrummet fra 5te Mai til 23de Oktober Svenssen, for Tidsrummet fra Iste Januar til 22de November Thaulow, Magd. M., for 4de Kvartal I 37. 4,301. J69.

26 A. Nr VIII. Geistlige Embedsmænds med Fleres Tilkommende af solgte Enkesæder 30,000. 4, / , /2. I Medhold af Lov af 13de April 1848 udredes 3/4 Dele af Renterne af vedkommende Kjöbesummer for solgte Enkesæder til : Sognepræst Bödtker i Anledning af Salget af Störens Sognekalds Enkesæde Christie, en Del af Askevolds Sognekalds Enkesæde - Dahle -,-- Bakke -.,-- - Erichsen -,-- Ladvigs Fleischer -.,- en Del af Gausdals -: Greve -,-..- Sunds -,- - Heyerdahl -,-- Tömmer af Aremarks Sognekalds Enkesædes Skov O... - Jæger --, Vigöers Sognekalds Enkesæde - Koren -,-- Sel0 Kjerulff -,-- Söndre Undals -, Lassen -,-- Christianssands -z- Mageissen -,.-- Vestre Thotens Marstrander en Del af Brön0 -,-..- Neumann -,--- Hurums '''-' Schaanning Christianssunds Schanche ----z- Vestby Selmer, Vaage - Stabell --, en Del af Edö Stub -.,- Sigdals Wettergreen Solums - Winsnes -,- Vangs , , II. I Medhold af Lov af 26de September udredes Jordafgift til: Sognepræst Christie i Anledning af Salg af en Del af Askevolds Sognekalds Enkesæde - Fleischer Gausdals Marstrander Brönö Schönheyder Urskougs Stabell Edö

27 24 A. Nr. 4. Ill. Som Erstatning for Föderaad vedkommende solgte Enkesæder er udbetalt: a. for hele Aaret 1872: til Karen Pedersdatter Jensæt vedkommende Frænens Sognekalds Enkesæde Elling Thorsen Friestad._ Klepps Knud Knudsen Jaasund - Haalands _,..._ - Jomfru Weisser - Bergs - Nils Pedersen Vold - Finnö,... - Aase Knudsdatter Imsland - Vigedals - Christiane Eliasdatter Holand - Nærö - Anne Sophie Heide Kolvereids - Seriane Lorentzdatter Valslagövnet - Hevne, - John Olsen Gjoardsvold Öxendals og Sundals - Martha Rasmusdatter Katteland ---- Klepps,. - Karen Larsdatter Kleiven - Ulfsteens _,.. - Kari Hansdatter Hjælmstad Gausdals - Eli Johnsdatter Erstad Sundals - Morten Gundersen Fuglsvaag - Edö _ Karen Eriksdatter Kvalö Kolvereids _ Nicoline Danielsdatter Hanemo Beitstadens - Berit Olsdatter Vedvig Fosnæs b. Fölgende Belöb : - Thordine Pedersdatter Kolstad. Vegö - Lars Olsen Polden Rindals _-_, _ Daniel Mathiassen Hals Herö ----, Sara Haaversdatter Hoveland - Herreds, _ Jens Michaelsen Glasö Edö Anne Olsdatter Böen - Söndre Aurdals 5. - Ingeborg Rasmusdatter Stokke Rennebo -: Beret Baarsdatter Kolstad - Vegö -, Ingeborg Olsdatter Bukneberg - Bergens Bispeembedes Enkesæde ty) - Ole Hansen Lervig -Herö Sognekalds Enkesæd e _ Ragnild Olsdatter Sætre Ulfsteens - Nils Nilsen Sætre _ Martha Karlsdatter Soleim Stadsbygdens --, ,- til Karen Pedersdatter Jensæt vedkommende Frænens Sognekalds Enkesæde for iste Halvaar Sk. - Nils Pedersen Vold vedk. Finnö Sognek Enkes. for 4de Kvartal Martha Karlsd. Soleim vedk. Stadsbygdens Sognek. Enkes. f. 4. Kv Seriane Lorentzdatter Valslagövnet vedkommende Hevne Sognekalds Enkesæde for 2det Halvaar _ Elisabeth Torstensd. Alsvig vedk. Edö Sognek. Enkes. f. 1. Halvaar Maren M. Pedersdatter Storskog vedkommende Ibestads Sognekalds Enkesæde for Aarene 1870 og Hans Ingebrigtsen Digre vedkommende Holtaalens Sognekalds Enkesæde for 2det, 3die og 4de Kvartal _ Nicolai Christiansen Böstad vedkommende Borge Sognekalds Enkesæde for 2det 3die og 4de Kvartal , , ,

28 A. Nr Iv. Forskjelligt Tilkommende: Det Nordlandske Kirke- og Skolefond jorddrotlige Rettigheder vedkommende Enkesædegaarden Selfors.. Christianssands lærde og Realskole jorddrotlige Rettigheder vedkommende Enkesmdegaarden Skeie Sognepræst Tornöe Jordafgift vedkommende Enkesa3degaarden Sand Fearnley som Bruger af Enkesædegaarden Matrand i Eidskogens Præstegjeld Renter af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til Kongsvinger-Jernbaneanlægget Brugeren af en Del af Enkemdegaarden Nitteberg i Urskougs Præstegjeld Renter for 1 Aar til 30te September 1872 af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til samme Jernbaneanlæg.. Brugeren af en anden Del af samme Gaard ligesaa Brugeren af Enkesædegaarden Ranum i Overhaldens Praastegjeld Renter for Aaret af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til Kirkegaardens Udvidelse 69 Sk. samt af en Erstatningssum for Grund til nogle Telegrafstolper Ix. Den Fondets Kapitalformue tilkommende en Tyvendedel af Renteindtægten med Fradrag af de under V vin anforte Udgifter 34,873. J 731/ , /2. Jfr. herom Lov af 26de September

29 26 A. Nr. 4. X. Reviderede og midlertidige Pensioner 35,495. 6, / , /2. I. Ifölge Liste II ved den Kongelige Meddelelse til Storthinget af lite December jfr. 17 i Lov af 26de September belöb de reviderede Pensioner sig til. 5,408. og de bevilgede Tillæg til 237. tilsammen I 5, i B evilget. Udbetalt. Mindre udbetalt end bevilget. Hvori afgaar : Sognepræst-Enke G. J. Sandberg död 23de Oktober Sognepræst-Enke S. S. C. G. Kjelland For 2det Halvaar 1872 fört til Udgift i Regnskabet for Sognepræst-Enke I. M. Olsen For 2det Halvaar opfört under Kaldspensioner Sognepræst-Enke A. E. Bernhoft.. död. Sognepræst-Enke M. C. Kamstrup död. Sognepræst-Enke T. Frost... er bleven Eneenke i Surendals Sognekald. Sognepræst-Enke I. A. D. Krog död 24de November Sk Sognepræst-Enke R. C. Svenssen död 22de November Sognepræst-Enke A. M. Reiersen Fra 23de Oktober 1872 er der ikkun 2 Enker i Kraakstads Sognekald ' 13. Sk I , Sk I 34. 5,

30 A. Nr II. Midlertidige Pensioner. I, Enkens Navn. - Synnestvedt 16. Nvbr Johanne E. 10. Juni 71 Sinding Kapell.-Enke Laura Borchgrevink - Augusta J. Hartmann Sognepræst Enke Reimers - Teisner Kapellan - Enke Nissen Sognepræst- Enke Helene Winsnes C. - Ursula F. Jensen - Anna Hagen -- Sophie M. 7. Dcbr. 72 lieltberg Res. Kapell.-Enke IngerA. Radich Sognepræst-. Enke Sophie Moss - Marie D. Hansen -- Kirstine M. Schnitler Bolette Falkenberg Vedligl.Resol. af S. D. S. D. 24. Nvbr Juli 72 s, D. -- -Olive Bugge 20.Febr Bevilget aarlig Sk. Sognepræst- Enke 18. Marts Sögaard fra 4. Juli Nvbr , Marts Nvbr Jan April Septbr Juli Jan Nvbr Aug Otbr Mai Aug Jan Aug Aug. 72 i Aaret Udbetalt. for Tidsrummet for Aaret for 1. Halvaar 1872 for Aaret for Do. for Do. for Do. for 2. Halvaar 1872 for Aaret fra 28. Novbr til 31. Dear, fra 29. Aug. til 31. Decbr I 53. fra 17. Oktbr. til 31. Decbr fra 23. Mai til 31. Decbr fra 7. Aug. til 31. Decbr fra 31. Jan. til 31. Decbr Do. Revideret fra Sk Jan. til 2. Septbr. 1. Juli 72 er indtraadt i nyt Ægteskab n fra 29. Aug. til 31. Decbr fra 7. Aug. til 31. Decbr S. D. 1. Juli 73 S. D. S. D. ikke revideret d. 2. Sept. 72. Yngste Barn har fyldt sit 18de Aar. Forslagsvis opfört paa Listerne og bevilget af Storthinget i 1872 Lateris 1, , *

31 28 A. Nr. 4. 6, Hertil bliver at föie som udbetalt til: Sognepræstenke Miller for 4de Kvartal 1871 (revideret Pension) Sk. Meyer for 2det Kvartal 1872 (egentlig en Kaldspension som feilagtig er opfort for) , XI. Gratialer , /2. 42, /2. Fru Rummelhoff Hammond - Finckenhagen Barth Julie M. Olsen Disse ere saaledes tilstaaede : Vally Olsen XII. Ifølge Lov af 6te April 1872 er til Oplysningsvmsenets Fond afgivet , , /2. 142, /2. XIII. Et uerholdeligt Rentebeløb ,389. 1, / , %. Belöbet udgjör de i Rentefondets Beholdning indtagne i Aarene 1858 og 1859 til Betaling forfaldne men ikke erlagte Renter af Kjöbesummen for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Prwstegjeld, hvilke Renter nu som uerholdelige blive at före til Udgift. Forövrigt henvises til General-Ballancens Særkonto Nr. V Anmærkning Litr. B.

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS

DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 1875. C. No. 6. BERETNING OM DEN HØIERELANDBRUGSSKOLE I AAS FOR ÅARET FRA 1 JULI 1873 TIL 1 JULI 1874. IIP,GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRË. CHRISTIANIA,

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850

Hersleb. En slægtstavle ca. 1500-1850 Hersleb En slægtstavle ca. 1500-1850 Indholdsfortegnelse Forord...3 Slægtstavle...5 Første generation...5 Anden Generation...5 Tredie Generation...5 Fjerde Generation...5 Femte Generation...6 Sjette Generation...8

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869.

C. No. 1. RESULTATERNE I JANUAR 1866. UDGIVNE AF CHRISTIANIA. FRA MAI 1868 TIL MAI 1869. FOLKETÆLLING C. No.. RESULTATERNE AF I JANUAR. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI FRA MAI TIL MAI. Tl den kongelge norske Regjerngs Departement for det

Læs mere

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865.

Romsdals Amt. C. NOI 2. Underdanigst Beretning. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1--;1865. C. NO 2. P. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Arnts oekonomiske Tilstand i Femaaret 186 1;1865. A: Amtets Landdistrict. Jor dbruget. Antageligen har dette i Femaaret gaaet jevnt hvonel kun

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875.

C. No. 2. xv. Romsdals Amt i. Underdanigst Beretning. om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. xv. Romsdals Amt. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske Tilstand i Femaaret 1871-1875. Til Hongen. Herved tillndcr jeg mig at afgive den befalede Beretning om den økollomis]{e Tilstand m.

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946

FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 1. BETÆNKNING FRA FORVALTNINGSKOMMISSIONEN AF 1946 Kommissionens Nedsættelse og Arbejde. Under 28. Oktober 1946 udsendtes der gennem Finansministeriet følgende Meddelelse: Regeringen har anset det for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER

Side 1. (se iøvrigt biografinoter i Stevnsdatabasen nr 1027 ) KIRKEBØGER 1. Ole Peter Asholt #1, også kendt som O.P., også kendt som Ole Peter Olesen, født 19 Aug 1877 i Try Sandhus, Try Mark, Try, Dronninglund, Hjørring, 1 døbt 2 Dec 1877 i Dronninglund, Drl. Hjørring, død

Læs mere

Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Side 160 B (Fortsat)  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private

Læs mere