SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S"

Transkript

1

2 1872 A. Nr. 4. OVERSIGT OUR. SET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFOND S INDTÆGTER OG UDGIFTER ADRET UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR BIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TR YICT 1 H. TØ N ØBERGS BOGTRYgKERI

3 Register. Pagina Generalagallance 2 General-Rallancens Særkontoer. L Udlaante Summer 4 II. Rest paa Kjøbesummer 5 III. Indtægtsrestancer 6 IV. Kassebeholdning 7 V. Beholdning ifølge forrige Aars Regnskab 9 VI. Solgte Enkesæder m. V 10 Regnskab over indtægter og Udgifter. General-Extrakt 12 Ballance 12 Særkontoer. A. Indtægt. I. Renter af lijobesumme,. 14 II. Do. - udlaante Summer 14 Foliorenter 15 IV. Jorddrotlige Rettigheder af Enkeseedegaarde, som endnu ikke ere disponible til Salg samt Forpagtningsafgifter 15 Pagina B. Udgift. V. Administrationsudgifter 16 VI. Fogdernes Indkassationssallarier 16 VII Prioriterede Pensioner 17 VIII. Geistlige Embedsmænds m. Fl.s Tilkommende af solgte Enkesæder 23 IX. Den Fondets Kapitalformue tilkommende en Tyvendedel af Renteindtægten med Fradrag af de under V VIII anførte Udgifter 25 X. Reviderede og midlertidige Pensioner 26 XI Gratialer 28 XII. Det ifølge Lov af 6te April 1872 til Oplysningsvæsenets Fond afgivne Belob 28 XIII. Et uerholdeligt Rentebeløb 28 Anhang, I Kassebeholdning. 30 II. Indtægtsrestancer 30 III. Forskud 31 IV Udgiftsrestancer 31

4 GE ERAL-BALLA) CE.

5 2 A. Nr Gelleral-Ballance al Kapitalformuen. I. Udlaante Summer 680, IL Rest paa Kjöbesummer , /2. Indtægtsrestancer 2, /2. Kassebeholdning 32, /2 V. Beholdning ifölge forr. Aars General-Ballance , /2. VI. Solgte Enkesæder i Regnskabsaaret 1, VII. En Tyvendedel af Aarsindtægtens Overskud , /2. 942, /2-

6 GENFJRAL-BALLANCENS SARKO_ TOER.

7 A. fir. 4. I. Udlaante Summer 680, , For Regnskabsaaret er udlaant mod Sikkerhed i Jordegods: A. Mod Pengerente: I Akershus Amt Smaalenenes Amt... - Jarlsberg og Laurvigs Amt - Hedemarkens Christians.. - Nedenæs Nordre Bergenhus - Romsdals Nordre Throndbjems B. Mod Kornrente: Intet.. Af ældre Laan gjenstod: A. Mod Pengerente: I Akershus Amt... - Smaalenenes Amt. - Buskeruds.. - Jarlsberg og Laurvigs Amt , , , , Hedemarkens - Christians... - Bratsbergs , , , Nedenuas Söndre Bergenhus Nordre Do. 1, Romsdals ,667. 9, B. Mod Kornrente: Intet. 7,700. 1,470. 2, ,300. 1, ,100. 1, , ,

8 A. Nr II. Rest paa Kjobesuramer 680, , v2. 907, /2. Af denne Rest er henstaaende i Eiendomme: I Akershus Amt 42, Smaalenenes Amt 17, Buskeruds Amt 21, Jarlsbergs og Laurvigs Amt 19, Hedemarkens 14, Christians..._ 23, Bratsbergs... 13, Nedenws 2, Lister og Mandais 3, Stavangers 17, Söndre Bergenhus 3, Nordre Do. 9, Romsdals... 10, Söndre Throndhjems..._ 11, Nordre Do...._ , Nordlands , Tromsö.._... 1, / , /2.

9 6 A. Nr. 4. IndtEegterestancer 907,222. 2, /2-41 1/2. 910, Restancerne for Regnskabsaaret henstaa saaledes: I Moss Fogderi - Akers - - Nedre Romeriges Fogderi - OvreDo. N umedal og Sandsvers Fogderi * ************* ******* - Buskeruds Jarlsbergs... - Nedre Thelemarkens - - Bamble Jæderen og Dalernes - - Ryfylke - Söndhordlands Sönd- og Nordfjords - Romsdals - - N ordmöre Fosens Stor- og Verdals Inderöens Nordre Helgelands.. - Lofoten og Vesteraalens Saltens Senjen og Tromsös / , /2- Indtægtsrestancerne udgjorde ifölge forrige Regnskab Heri maa imidlertid fragaa 2de i Aarene 1858 og 1859 forfaldne Afdrag paa Kjöbesummen for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Præstegjæld tilsammen der som uerholdelige maa udgaa af Beholdningen. Se General-Ballancens Særkonto Nr. V. Igjen hvoraf berigtiget Af disse Sk. gjenstaar fra Aaret 1870 i Ryfylke Fogderi Sk. i Senjen og Tromsö Fogderi og fra Aaret 1871 i Nedre Thelemarkens Sk. i Ryfylkes _ _ - 8:...- i Söndhordlands i Senjens og Tromsös Naar hertil lægges Aarsrestancen udkommer foranstaaende 6, ,804. 4, , , /2. 2, /2.

10 Iv. Kassebeholdning A. Nr , , , /2. Af Kassebeholdningen henstod: A. Ved Bankafdelingerne den 31te December 1872 ifölge Kassebögerne : I Christiania - Christianssand - Bergen - Throndhjem 1,413. 2,181. 1, ,592. 1, ,695. 3,731. 3, ,674. 1, ,098. tilsammen B. Hos Fogderne, idet vedkommende Belöb, der ere krediterede paa 1872 Aars Konto, först efter Udgangen af Aaret ere indsatte paa Fondets Folio, nemlig : Hos Fogden i Ide og Markers Fogderi Rakkestads Moss Akers - Nedre Romeriges OvreDo. - Nordre Gudbrandsdalens Fogderi Söndre Do. Hedemarkens Thotens Valders Hadeland og Lands Ringeriges Numedal og Sandsvers Bu skeruds Jarlsb ergs Laurvigs Nedre Thelemarkens Bambles Ovre Thelemarkens Nedenms Smtersdalens Listers Mandais Ryfylkes S öndhordl ands Hardanger og Voss Nordhordlands Sönd- og Nordfjords Lateris / / ,472. 4,978. 1,900. 5, , ,

11 8 A. Nr , Hos Fogden i Söndmöres Fogderi , Romsdals Nordmöres Strinde og Selbos Fogderi Guldals Fosens Stör- og Verdals Inderöens Namdals Nordre Helgelands Lofotens Saltens , Heri maa dog fragaa som formeget remitteret af 2 Fogder , , Den hele Kassebeholdning udgjorde saaledes hvoraf bliver at opföre som Kapitalfondet vedkommende ovenanförte 32, /2 Sk 56,927. I 56. og som Rentefondet vedkommende. 24, /2

12 A. Nr. 4. "V. Beholdning ifølge forrige Aars Regnskab , %. 939, %. 951,491. Beholdningen udgjorde ved Udgangen af Aaret 1872 ifölge samme Aars Regnskab 751/2. Heri kommer imidlertid til Afgang : A. Fölgende Belöb, der ifölge Lov af 3die Marts 1866 ere afgivne til det geistlige Byggefond: 1. Udbytte af Hugst i Aremarks Sognekalds Enkesæde, Gaarden Öiestads Skov 2. Erstatning for ulovlig Hugst i Evje Sognekalds Enkesæde, Gaarden Ivelands Skov (Disse 2 Summer ere tagne til Indtægt i Regnskabet for Aaret 1870). 3. En Del af Kjöbesummen for Lysters Sognekalds Enkesæde, Qvale Kjöbesummen for Hardais Sognekalds Enkesædegaard, Buraas... 2, Udbytte af Hugst i den under Nr. 1 nævnte Skov i de usolgte Skovteige af Lille-Elvedalens Sognekalds Enkesæde, Lille-Steien 4. (De 4 sidstnævne Summer ere tagne til Indtægt i Regnskabet for Aaret 1871). 3,596. B. En uerholdelig Deel af den oprindelige Kjöbesum for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Præstegjæld 8,138. (Gaarden Kragenæs blev solgt ved höieste Resolution af 2den Februar 1856 for ,040 Heraf blev af Kjöberen betalt.. 2,902 hvorefter Gaarden paa Grund af mislig Betaling afafdrag og Renter blev efter afholdt Tvangsauktion solgt for... 9,000 11, De övrige.. 8,138 " maa, efter at den oprindelige Kjöber for flere Aar siden er udvandret til Amerika, uden derpaa at have erlagt noget Afdrag og hans Kautionister ved Döden ere afgaaede og deres Boer opgjorte, uden at Pensionsfondet for sin Fordring har erholdt noget Udlæg, nu ansees for uerholdelige, hvorfor,de blive at fradrage Beholdningen). 11, Igjen foranstaaende 939, /2. 2

13 10 A. Nr. 4. VI. Solgte EnkesEeder m. V.. 939,757. 1, / , /2. De i Regnskabsaaret solgte Ejendomme: L.-Nr Resolutionens Datum. 6. Septbr. 28. s. M. 13. Decbr. 1 11, Navn. Indre Andersdal Myrhol. Muri. Öiestad. Lille-Steien. Grannæs. Den solgte Eiendoms Kornrente ifolg( Kjobesum. Lo v af 26 Septbr Herred. Embedet Skyld. M.-Nr. L.-Nr. Dal. Ort. Sk. Sk, Tdr. Skpr. Fkr a Udbytte 382 Ç af Hugst. Erstatning for Slöifning af en Stem m. m. Tromsösundet. Hjörendfj ord. Indvigen. Aremark. Lille-Elvedalen. Haaland , Skjervö Sognekald Hjörendfjords Do. Stryns Do. Öiestads Do. Lille-Elved. s Do. Stavangers St. Petri. Menigheds Do / / /3 1 1/2 21/4 2 Lit 5 Ti5 VII. En Tyvendedel af Aarsindtmgtens Overskud 941, / , /2. Hermed sammenholdes Særkonto Nr. IX af Generalextrakten i Aarsregnskabet.

14 REGNSKAB OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER.

15 12 A. Nr. 4.,. c,).,.... = co )n c) cn c) c.1 :;:l CO c.c. ko C> C,2 r-1 v-i r., CL. GO C),--; G\i r.c., C::.,7t1 u-) t--- co r, 00 CL = ) r...4 CX) `,7}1.. C,2 CO 0 C,Z 'CH 10 C4D P. C:7; C; q1.4 GO c=) c.,- co 0 co C,2-O tl 0,--, GO :74 GO GO b13 a) I 1 I. 1 W... '73 P: =,-. a) 0 4-, CD *. = al. a)...,7,..,. =.., 0. H g4. C.. E.....i 0. g c4-4,14 CD CS CD V5 -..., 4 72g to. = cd I.= E-4 a) = c\/.. '7=1 to a) z---- rn = ct, ;-. s... a) ;... co cl) ctsa) C. cd ci,) ;... to...-, 0 44 cz al = ,..., e, ;..I CO 1 v.= r I CO '0 ;..I.4:3 s. ::-.1 P f cd ci.) a.) E s. a).4- a) a),.....,-a..sm. cd g a) ei) Cl) S... CC) :p rn 7:5.,-, 7:43 al E Q 'CS I-8 =. 4-, 7:5 ER :-. r. e... C.1.-* '-.. 5: =. 4-. C.)..4 CD C.) e4.4 C.) bp C.4..i. 4.. = cd r cd izz$ '.0 r 1 P. ;.7.4 =.T , C) '7:,4?)0 w 0 r-o r ;.4 CS = CD 0 CD = 0 4-, r. r/2 0 Cn r) CC! =4 Cr) g r.= =...C,,... ) 1 4-, a) w.- c) a) cd c) cd a)..-, f= s., = r= p.., = a) en en a.) 0 0 E el) w.7:1 c.) c).,... a) c.) , g en w, 7) rrs s:3..,_. a) W o. CD r-4 C.) a:,cd cd. r7:$ w a) a) :c:;) c:3 :0 Z.-= g 1, ; I C.) CD Zi e 1 '0 i'=, - 0) ED 4, CI 73 CD ;-40w ri) = i-. C.> C4-, a,.4-) cd c).,... s... E en cl,0 'CI rn L:2 : 4 C.)... ta) CtS ; = CO. ;_^.: C.) L T I CS C.) = :-. -4, rf),-.. c) rn -4-, r 1,.., rcs ;.-4-4, r=,.... = z = I * 4 = ts)... r. = Y. C e 0 ti) 7:1 o...; a) a) c) s..., '7= - 1 ;LI (:).4 Cb A g c.. <1 W )- kl kl kl = C1.5 cd CD CO C0 00 GO ( 'Lc.. rai Ccr) cd P.. CL r4. CS5. C1) CY').I 10 cs) o I 4 r..70 v1 CO Cq CL cogo FZZ; C:14 cri od r-1 ïõ cs) 1.0 (7) GO Cgs Cqi r 174 cc) - ti C7) C) kõ GO.71.1 G, 10 CO r-i. C.),-;,ti G,2 -z14,--1 G2 G,2 G,2 rn C''' ''C'' r...4 Cr) 4.; 1 4, s w g w. en. a)..:::)... g 0 E cd... 4:1..,. (1) E W =.4.. Ce f::1 =3 te3 t./3 W r. rn Ce 1 gz4. a) a) a) E-4 to - cs ce g. o. ; 4 ; :$ rz:i r.., C.) to cd s... en rcl e.4.-, 0. = el0 o =.1... i.,. E. ;- 4:..... el) a) PI a) cd,..., g rcl,-i '7=3 = a.) a) "ir) 0. E 7.,,.= - o..=. o a) to to cl) c.).. bf) U) 4 E. 4_, a) FaS = s4. s. a)...a tg 01.,-..0 ce 0 a) cd...,,.. C> E PI bn C.) 4-. C..) :0 ;:a1 0.4 a) cd 0 Ô elf). cd w = ct = PT 4 CD b0 ;-4 *i.: ri) a)...4 c.) ;. 4 S=S r-- s-, 71) a). C.) VI ce i i./....7:12 C> 0 r..i...4..= al 0.. el) = E a) c, -cs :-. s.-. el) =4 s.. c....,... E ce ism el) 0 C) co d) Ft:1 ce Pi s. o rn Z:1),.., ce -4.. s Pr' ll CI. 78 rn S.. ci) A 0 :0 CI Ce 11::$ 0 1,..I,D = I., Z /...I 4.i 1 1. cri

16 S le RKO TOER.

17 14 A. Nr. 4. I. Renter af Kjobesummer A. Indtægt. 10, , / /2. Samme bestaar i: A. I Anledning af Salg i Regnskabsaaret II B. --z tidligere Salg 10, /2. II. Renter af udlaante Summer 10, , / /2. 46, Renterne udgjöre: 1. Af de i Regnskabsaaret udlaante Summer: A. Af Udlaan mod Pengerente 5 pct Sk. B. Kornrente 2. Af ældre Laan: A. Mod Pengerente B. - Kornrente , Sk , /2. 36,

18 A. Nr , Foliorenter , Ved Christiania Bankafdeling - Christianssands Do. - Bergens Do. - Throndhjems Do IV. Jorddrotlige Rettigheder af Enkesmdegaarde, som endnu ikke ere disponible til Salg, samt Forpagtningsafgifter 47, /2. I /2. Disse Indtægter fordele sig saaledes: I Bratsbergs Amt - Stavanger Amt - Nordre Bergenhus Amt - Romsdals Söndre Throndhjems Amt - Nordre Do. - Nordlands - Tromsö / /2-

19 - 16 A. Nr. 4. V. Administrationsudgifter B. Udgift Disse Udgifter fordele sig saaledes: Fuldmægtig-Gage Regnskabets Renskrivning Bogbinderarbeide og Skrivematerialier Skyds- og Diætgodtgjörelse til en Sagförer for paa Regjeringadvokatens Vegne at have afgivet Möde for Pensionsfondet i en mod Kirkedepartementet m. Fl. anlagt Sag.... Kirketiende for Aaret 1870 af den ved höieste Resolution af 19de Mai 1871 solgte Gaard Mangbakken... Omkostninger ved en truffen Foranstaltning til Forebyggelse af ulovlig Hugst i en Enkesædegaards Skov VI. Fogdernes Indkassationssalarier , / , 1, /2. Disse Salarier udgjöre : a. 1 pct. for.indkasserede Kjöbesummer Sk. 1/2 pct b. 2 pct. - Renter m. M /2 Sk. pct /2. 1, /2.

20 A. Nr. 4. 1, %. VII. Prioriterede Pensioner 28, , %. Disse Pensioner fordele sig saaledes : I. Ifölge 16 af Lov af 27de September 1845 er udbetalt til Præsteenker Af Enkernes Tilkommende udgjør en op - rindelig i Penge ansat Del Kornrenten. Kornrenten udør efter Kapitulstaxten. Samlet Sum. i Christiania Stift: a. for det hele Aar og b. folgende Belöb : Sk. Tdr. 2,422 Skpr. 6 Fdr. 1 1/3 8,736. Sk. J Sk ) 1/2 Del eller 22 Tdr. 3 1/16 Fdr. Byg af Hole Sognekalds Fnkesæderente for Tidsrummet fra iste Januar til 22de November Sk. 2) Dröbaks Sognekalds Enkesmderente 76 Tdr. 5 Skpr. 3 1/3 Fdr. Byg, for Tidsrummet fra Iste til 26de Januar ) Eidsbergs Do. Do.. 58 Tdr. 3 Skpr. 1 3/4 Fdr. Byg, for Tidsrummet fra iste Januar til 20de November ) Egers Do. Do., 72 Tdr. 4 Skpr. 3 1/8 Fdr. Byg for sidste Halvdel af Aaret i Hamar Stift: a. for det hele Aar og b. fölgende Belöb : 1) en Andel af Ringsakers Sognekalds Enkesæderente Sk. 2) Vangs Sognekalds Enkesæde - rente 19 Tdr. 4 Skpr. 2 5/ /48 efter Fradag af 63 der udbetales som Föderaadsgodtgjörelse til fratraadte Leilændingsfolk , , Fdr. Byg for Tidsrummet fra Iste til 31te Januar 1872 samt Halvdelen deraf for Tidsrummet fra iste Februar til 31te December ) Östre Thotens Do. Do., 55 Tdr. 1 Skpr. 3 3/4 Fdr. Byg for Tidsrummet fra 10de August til 31te December Lateris Sk. 1, ,146. I 55. 3

21 18 A. Nr Sk. 4) En Andel 100 Tdr. Byg af Nordre Odalens Sognekalds Enkesæderente for Tidsrummet fra 4. til 31. Marts ) Hele sidstn. Enkesæderente, 141 Tdr. 4 Skpr. 1/2 Fdr. Byg for 2., 3. og 4. Kvartal ) Aamodts Sognek.s Enkesæde - rente, 41 Tdr. 1 Skp. 2 1/2 Fdr. Byg for Tidsrummet fra 10de April til 31 Decbr i Christianssands Stift: for det hele Aar..... a. for det hele Aar b. fölgende Belöb : i Bergens Stift: 1) En Rest af Indre Holmedals Sognekalds Fnkesmderente for Aaret Sk. 2) Borgunds Sognekalds Enkesæderente 58 Tdr. 11/12 Fdr. Byg for Tidsrummet fra iste Januartil iste November a. for det hele Aar. b. folgende Belob: i Throndhjems Stift: 1) En Andel af Surendals Sognekalds Enkesæderente.. 2) Frostens Sognekalds Enkesæderente, 57 Tdr. 2 Skpr. 1 3/8 Fdr. Sædebyg for 2det og Sk. Halvaar 1871 og iste Halvaar Ytteröens Do. Do. for 2det Halvaar 1872, 33 Tdr. 6 Skpr. 9/16 Fdr. Sædebyg a. for det hele Aar i Tromsö Stift: b. Flakstads Sognekalds Enkesæderente, 19 Tdr. 1 Skp. 1 3/8 Fdr. Sædebyg for Tidsrummet fra iste Januar til 24de November Af Enkernes Tilkommende udgjør en oprindelig i Penge ansat Del 80 Sk. 11 n Kornrenten. Tdr. I Skpr SkZ 317 Fdr. 1 9/ W /48 efter Fradrag af 43 der udbetales som Föderaadsgodtgjörelse til fratraadte Leilændingsfolk L / /9 1, ,911 1,253 1, , Sk Samlet Sum. 9,146 2,443 3,244 1,344 Sk. 55, 58 Kornrenten udgjør efter liapitulstaxten ,938 I t 24 8,539

22 A. Nr For Regnskabsaaret udgjör Kapitulstaxterne for de foregaaende 10 Aar for 1 Td. Byg: I Christiania Stift Sk. - Hamar Christianssands 3._ Bergens Throndhjems Tromsö ,og for 1 Skrt Byg - Christianssands II. Ifölge 3 i Lov af 29de August 1857 er udbetalt : a. for det hele Aar til Præsteenke Aas Abel, Wilhelmine Andersen Angell, Bodil Björnson Borchgrevink Brock _ Carlsen Erlandsen Faye 120. Flottmann Gedde 120. Hansen, Lovise Hartmann Haslund 120. _... Heiberg Heltb erg Hjersing Jensen, Ursula Fr Kaurin Kraft 120. Lampe Müller Nimb 120. Otterbech Reimers....., Römcke Saxe 120. Schroeter I 120. Sinding. 4f I Stabell Stören 120. Teisner 120. Thoresen Wessel Berg Wetlesen Wexels 120. Willgohs Winsnes ; Lateris 4,680. 3*

23 20 A. Nr. 4. b. folgende Bela: til Præsteenke Aars for Tidsrummet fra iste Januar til 10de August Spd Sk. - Angell, Magd. M., for Tidsrummet fra iste Januar til 27de I 4,680. Skill_ April :7 - - Berner Wilhelmine for Tidsrummet fra Iste Januar til 30te - April ». -.._ Böyesen, for Tidsrummet fra iste Januar til 28de Marts _ - - Falkenberg for Tidsrummet fra 29de August til 31te Dcbr Frost, Thomasine for Iste Halvaar » _ - - Hansen, Marie D., for Tidsrummet fra 31te Januar til 31te December Jensen, Ursula, for Tidsrummet fra 28de November til 31te December » - Lund, for iste, 2det og 3die Kvartal » -... Müller, for 4de Kvartal » Sägaard, for Tidsrummet fra iste Januar til 2den Septbr Thrane, for Tidsrummet fra 14de Oktbr. til 31te Dcbr _ , Ifölge 4 i Lov af 29de August 1857 er udbetalt: a. for det hele Aar til Præsteenke Aal Aamodt Aars.... Arneberg _ Balchen Bech -. Bergh. -. Berner, Laura..... Blehr Brager. - - Broch Brodtkorp Bruun, Anna Bruun Hanna.. Bull, Azora,. Buschmann......, Christiansen Daae, Anne J.,..... _..._ Daae, Elise Daae, Oluffa,. Dahl, Johanne E.,... Dietrichson.. Dircks Eckhoff Finckenhagen Lateris n ' fl fl fl fl fl fl fl fl fl 1,

24 A. Nr ,140. til Præsteenke Flood Frost, Gustava Gjör Hammond Hartmann Hausmann Heltzen Heyerdahl Höy Juell Jorgensen _ Kjelland, Birgitte _ Kjelland, Gustava Kjelstrup, Maren Kjelstrup, Marie Kj erulff Klem, Johanne Kolstad..., _ Krag Krogh Lange, Inger Lange, Rebecca Lindemann Lund, H. P Lyng Maschmann Nielsen, Elisabeth Nissen, Maren D Olsen, Nicoline Olsen, Vally Otterbech Paludan Preus Qvale , Rummelhoff Scheen Schmidt 70. Schnitler, Thrine Smith, Mette Stenbuch Stenersen, Anna Stenersen, Thrine Stub _ Synnestvedt Sörensen Thaulow Magd _, Thurmann. 25. Sp d Lateris I 3,458. I 84 77

25 22 A. Nr. 4. til Præsteenke Wedege Winsues Wolff Vullum Östvold 3, , /7 b. folgende Belöb : til Præsteenke Henr. Abel for Tidsrummet fra iste Januar til 20de November Sk.... Aschenberg --,.. Iste Januar til 19de September Wilh. Berner for Tidsrummet fra iste Mai til 31te December /, -... Gunhild Bull for Tidsrummet fra iste til 26de Januar _ Dons for 2det Halvaar _. - - Fyhn for Tidsrummet fra iste Januar til 25de April Hagen, 29de August til 31te Decbr Heltberg, B., for iste Kvartal _._ _. Kiönig for 2det Halvaar 1871 og lste Halvaar ),... Krog, Anna D., for Tidsrummet fra iste Januar til 24de November ,, - _. Meyer for iste, 3die og 4de Kvartal /, Nielsen, Anna, for Tidsrummet fra iste Januar til iste November _ Olsen, Julie, for 2det Halvaar Reiersen, for Tidsrummet fra iste Mai til 31te Dcbr ,) - Reinhardt -5-10de April til 31te Dar Rennord, for 2det, 3die og 4de Kvartal _ Sandberg, Christiane, for Tidsrummet fra 17de Januar til 31te December Sandberg, Gidsken for Tidsrummet fra 5te Mai til 23de Oktober Svenssen, for Tidsrummet fra Iste Januar til 22de November Thaulow, Magd. M., for 4de Kvartal I 37. 4,301. J69.

26 A. Nr VIII. Geistlige Embedsmænds med Fleres Tilkommende af solgte Enkesæder 30,000. 4, / , /2. I Medhold af Lov af 13de April 1848 udredes 3/4 Dele af Renterne af vedkommende Kjöbesummer for solgte Enkesæder til : Sognepræst Bödtker i Anledning af Salget af Störens Sognekalds Enkesæde Christie, en Del af Askevolds Sognekalds Enkesæde - Dahle -,-- Bakke -.,-- - Erichsen -,-- Ladvigs Fleischer -.,- en Del af Gausdals -: Greve -,-..- Sunds -,- - Heyerdahl -,-- Tömmer af Aremarks Sognekalds Enkesædes Skov O... - Jæger --, Vigöers Sognekalds Enkesæde - Koren -,-- Sel0 Kjerulff -,-- Söndre Undals -, Lassen -,-- Christianssands -z- Mageissen -,.-- Vestre Thotens Marstrander en Del af Brön0 -,-..- Neumann -,--- Hurums '''-' Schaanning Christianssunds Schanche ----z- Vestby Selmer, Vaage - Stabell --, en Del af Edö Stub -.,- Sigdals Wettergreen Solums - Winsnes -,- Vangs , , II. I Medhold af Lov af 26de September udredes Jordafgift til: Sognepræst Christie i Anledning af Salg af en Del af Askevolds Sognekalds Enkesæde - Fleischer Gausdals Marstrander Brönö Schönheyder Urskougs Stabell Edö

27 24 A. Nr. 4. Ill. Som Erstatning for Föderaad vedkommende solgte Enkesæder er udbetalt: a. for hele Aaret 1872: til Karen Pedersdatter Jensæt vedkommende Frænens Sognekalds Enkesæde Elling Thorsen Friestad._ Klepps Knud Knudsen Jaasund - Haalands _,..._ - Jomfru Weisser - Bergs - Nils Pedersen Vold - Finnö,... - Aase Knudsdatter Imsland - Vigedals - Christiane Eliasdatter Holand - Nærö - Anne Sophie Heide Kolvereids - Seriane Lorentzdatter Valslagövnet - Hevne, - John Olsen Gjoardsvold Öxendals og Sundals - Martha Rasmusdatter Katteland ---- Klepps,. - Karen Larsdatter Kleiven - Ulfsteens _,.. - Kari Hansdatter Hjælmstad Gausdals - Eli Johnsdatter Erstad Sundals - Morten Gundersen Fuglsvaag - Edö _ Karen Eriksdatter Kvalö Kolvereids _ Nicoline Danielsdatter Hanemo Beitstadens - Berit Olsdatter Vedvig Fosnæs b. Fölgende Belöb : - Thordine Pedersdatter Kolstad. Vegö - Lars Olsen Polden Rindals _-_, _ Daniel Mathiassen Hals Herö ----, Sara Haaversdatter Hoveland - Herreds, _ Jens Michaelsen Glasö Edö Anne Olsdatter Böen - Söndre Aurdals 5. - Ingeborg Rasmusdatter Stokke Rennebo -: Beret Baarsdatter Kolstad - Vegö -, Ingeborg Olsdatter Bukneberg - Bergens Bispeembedes Enkesæde ty) - Ole Hansen Lervig -Herö Sognekalds Enkesæd e _ Ragnild Olsdatter Sætre Ulfsteens - Nils Nilsen Sætre _ Martha Karlsdatter Soleim Stadsbygdens --, ,- til Karen Pedersdatter Jensæt vedkommende Frænens Sognekalds Enkesæde for iste Halvaar Sk. - Nils Pedersen Vold vedk. Finnö Sognek Enkes. for 4de Kvartal Martha Karlsd. Soleim vedk. Stadsbygdens Sognek. Enkes. f. 4. Kv Seriane Lorentzdatter Valslagövnet vedkommende Hevne Sognekalds Enkesæde for 2det Halvaar _ Elisabeth Torstensd. Alsvig vedk. Edö Sognek. Enkes. f. 1. Halvaar Maren M. Pedersdatter Storskog vedkommende Ibestads Sognekalds Enkesæde for Aarene 1870 og Hans Ingebrigtsen Digre vedkommende Holtaalens Sognekalds Enkesæde for 2det, 3die og 4de Kvartal _ Nicolai Christiansen Böstad vedkommende Borge Sognekalds Enkesæde for 2det 3die og 4de Kvartal , , ,

28 A. Nr Iv. Forskjelligt Tilkommende: Det Nordlandske Kirke- og Skolefond jorddrotlige Rettigheder vedkommende Enkesædegaarden Selfors.. Christianssands lærde og Realskole jorddrotlige Rettigheder vedkommende Enkesmdegaarden Skeie Sognepræst Tornöe Jordafgift vedkommende Enkesa3degaarden Sand Fearnley som Bruger af Enkesædegaarden Matrand i Eidskogens Præstegjeld Renter af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til Kongsvinger-Jernbaneanlægget Brugeren af en Del af Enkemdegaarden Nitteberg i Urskougs Præstegjeld Renter for 1 Aar til 30te September 1872 af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til samme Jernbaneanlæg.. Brugeren af en anden Del af samme Gaard ligesaa Brugeren af Enkesædegaarden Ranum i Overhaldens Praastegjeld Renter for Aaret af en Erstatningssum for Jord afgivet af Gaarden til Kirkegaardens Udvidelse 69 Sk. samt af en Erstatningssum for Grund til nogle Telegrafstolper Ix. Den Fondets Kapitalformue tilkommende en Tyvendedel af Renteindtægten med Fradrag af de under V vin anforte Udgifter 34,873. J 731/ , /2. Jfr. herom Lov af 26de September

29 26 A. Nr. 4. X. Reviderede og midlertidige Pensioner 35,495. 6, / , /2. I. Ifölge Liste II ved den Kongelige Meddelelse til Storthinget af lite December jfr. 17 i Lov af 26de September belöb de reviderede Pensioner sig til. 5,408. og de bevilgede Tillæg til 237. tilsammen I 5, i B evilget. Udbetalt. Mindre udbetalt end bevilget. Hvori afgaar : Sognepræst-Enke G. J. Sandberg död 23de Oktober Sognepræst-Enke S. S. C. G. Kjelland For 2det Halvaar 1872 fört til Udgift i Regnskabet for Sognepræst-Enke I. M. Olsen For 2det Halvaar opfört under Kaldspensioner Sognepræst-Enke A. E. Bernhoft.. död. Sognepræst-Enke M. C. Kamstrup död. Sognepræst-Enke T. Frost... er bleven Eneenke i Surendals Sognekald. Sognepræst-Enke I. A. D. Krog död 24de November Sk Sognepræst-Enke R. C. Svenssen död 22de November Sognepræst-Enke A. M. Reiersen Fra 23de Oktober 1872 er der ikkun 2 Enker i Kraakstads Sognekald ' 13. Sk I , Sk I 34. 5,

30 A. Nr II. Midlertidige Pensioner. I, Enkens Navn. - Synnestvedt 16. Nvbr Johanne E. 10. Juni 71 Sinding Kapell.-Enke Laura Borchgrevink - Augusta J. Hartmann Sognepræst Enke Reimers - Teisner Kapellan - Enke Nissen Sognepræst- Enke Helene Winsnes C. - Ursula F. Jensen - Anna Hagen -- Sophie M. 7. Dcbr. 72 lieltberg Res. Kapell.-Enke IngerA. Radich Sognepræst-. Enke Sophie Moss - Marie D. Hansen -- Kirstine M. Schnitler Bolette Falkenberg Vedligl.Resol. af S. D. S. D. 24. Nvbr Juli 72 s, D. -- -Olive Bugge 20.Febr Bevilget aarlig Sk. Sognepræst- Enke 18. Marts Sögaard fra 4. Juli Nvbr , Marts Nvbr Jan April Septbr Juli Jan Nvbr Aug Otbr Mai Aug Jan Aug Aug. 72 i Aaret Udbetalt. for Tidsrummet for Aaret for 1. Halvaar 1872 for Aaret for Do. for Do. for Do. for 2. Halvaar 1872 for Aaret fra 28. Novbr til 31. Dear, fra 29. Aug. til 31. Decbr I 53. fra 17. Oktbr. til 31. Decbr fra 23. Mai til 31. Decbr fra 7. Aug. til 31. Decbr fra 31. Jan. til 31. Decbr Do. Revideret fra Sk Jan. til 2. Septbr. 1. Juli 72 er indtraadt i nyt Ægteskab n fra 29. Aug. til 31. Decbr fra 7. Aug. til 31. Decbr S. D. 1. Juli 73 S. D. S. D. ikke revideret d. 2. Sept. 72. Yngste Barn har fyldt sit 18de Aar. Forslagsvis opfört paa Listerne og bevilget af Storthinget i 1872 Lateris 1, , *

31 28 A. Nr. 4. 6, Hertil bliver at föie som udbetalt til: Sognepræstenke Miller for 4de Kvartal 1871 (revideret Pension) Sk. Meyer for 2det Kvartal 1872 (egentlig en Kaldspension som feilagtig er opfort for) , XI. Gratialer , /2. 42, /2. Fru Rummelhoff Hammond - Finckenhagen Barth Julie M. Olsen Disse ere saaledes tilstaaede : Vally Olsen XII. Ifølge Lov af 6te April 1872 er til Oplysningsvmsenets Fond afgivet , , /2. 142, /2. XIII. Et uerholdeligt Rentebeløb ,389. 1, / , %. Belöbet udgjör de i Rentefondets Beholdning indtagne i Aarene 1858 og 1859 til Betaling forfaldne men ikke erlagte Renter af Kjöbesummen for Gaarden Kragenæs i Hvideseids Prwstegjeld, hvilke Renter nu som uerholdelige blive at före til Udgift. Forövrigt henvises til General-Ballancens Særkonto Nr. V Anmærkning Litr. B.

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS

PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS A. Nr. 4. OVERSIGT OVER PET GEISTLIGE ENKEPENSIONSFONDS INDT.zzEGTER OG IMG-IFTER I AARET8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG ITNDERVISNINGSTIESENET. CHRISTIANIA. TR YK T I H. TONSBERGS BOGTRYKKERI.

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGTER OG UDGIFTER I 1 STE HALVAAR 1880. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT I IL TØNSBERGS BOGTRYKKERI,

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._.

)_,_._, BERETNING SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. 1 ;II * 'Y'') g E. 1 f: ti 14. e.., CHRISTIANIA.. .._. Ib A BERETNING OM SUNDUEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE 1 ;II * 'Y'') g E I, 1 f: ti 14.._. e.., CHRISTIANIA.. TR YKT I DET ST F.:ENSKE BOGTRYKKERI. -"----- )_,_._, BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER

OVERSIGT KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER. D. No. 1. FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. 1880. OVER D. No. 1. OVERSIGT OVER KONGERIGET NORGES INDTÆGTER OG UDGTFTER FOR AARET 1877 OG ISTE HALVAAR 1878. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CARL C. WERNER & CO. 1880. D. No. I. Indtxgterne Anslaaede iste Halvaar 1878

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Et vaskeægte historisk dokument, autentisk og underskrevet af Europas svigerfar, selveste Christian IX, i det herrens år 1890, er at finde i Stadsarkivets gemmer.

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Hans Pedersen, boelsmand Tandsletgaard, (søn af Peder Andersen og Eleonora Persen). Han blev gift med Christine. 2. i. Peder Hansen Bonefeld. Har taget navnet Bonefeld, anno1777 f.

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone

Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgaden, 21, FT-1834 Peter Jensen 42 Gift Pensionist Petrea Marie Libe 45 Gift Hans kone Holbæk, Ods, Nykøbing Sjælland Købstad, Nykiøbing kiøbstad, Ahlgade, 1, FT-1834 Peder Thomsen 32 Gift Avlsbruger Karen Jørgensen 32 Gift Hans kone Ida Thomsen 5 Ugift Deres børn Niels Thomsen 1 Ugift Deres

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen

ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen ldizihalise^ af / ldiziuisec! b/ vxi kik^ioix^ XsbenIiAvii / dopenliazen l^c»' op I/s ni UZE!' om opiiavz^ oz bi'uze^ettjzliecjes', se veniizs^ infol'ma^ion on cop/^izli^ ancj use»' i'izlilis, please consul^

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals)

KABS13 møde 10/10 2013. 1. Formalia. 2. Beskeder. 3. Hvervning af vintervektorer(bals) KABS13 møde 10/10 2013 1. Formalia a. Referent: Gugliotta b. Ordstyrer: Legenden c. Tilstedeliste: i. Ciabatta ii. Susanne iii. Gugliotta iv. kanna v. Christina vi. Jeppe vii. Maag viii. Bals (Gået kl

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. Regnskab for dret 2006. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Strandvejen 23, 29 Hellerup. Regnskab for dret 26. KIRKEV,ERL@SEVEI 18C 35V,,ERLUSE TELEFON 4448 16 56. TELEFAX44487674'E-mailinfo@owanting.dk

Læs mere

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder

Jevn- førelses- Register 1814 1 1 December 1813 3 December 1813 Anna Laersdatter Et Barn af Laers Stephansen og Maren Rasmusdatter 7 Maaneder Døde Qvindekjøn. S. 174. Mikrokort 4, 6/9. N. Dødsdagen. Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register 1814

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt

S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII. 3. Regnskabsår. Regnskabet er fremlagt S ktterfrage (Fys'lenner Sfetterfrøgevej 59 8420 Kne6e[ REGNSKAB FOR III - 3III2 2OII 3. Regnskabsår Regnskabet er fremlagt Bestyrelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt regnskab for

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Unummerert bilag qb 216

Unummerert bilag qb 216 153 Unummerert bilag qb 216 Med blyant: b Extract Af de indkomne Bemærkninger over nogle af de vigtigste Puncter i det fra de svenske Commissarier indleverede Forslag til en Forandring i Kongeriget Norges

Læs mere

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges.

Særskilte Kvitteringer for Fangens Penge og private Klædningsstykker m.v. vedlægges. Albert Simmonds eller Albert Gabriel Simmonds Dom 1869 Oversigtsbilleder Kjöbenhavns Politi Politikammeret d. 26de juli 1872 De övrige Dokumenter medfulgte Fangen til Horsens d 11/3 74 I Henhold til Justitsminsteriets

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004

Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 Referat af Generalforsamlingen den 6. juni 2004 I. Valg af dirigent II. III. IV. Bestyrelsesberetning Behandling af forslag Forelæggelse af årsregnskab V. Forelæggelse af budget VI. VII. VIII. Valg af

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i OIK

Referat for bestyrelsesmøde i OIK Referat for bestyrelsesmøde i OIK Tirsdag den 13. maj 2014, kl. 19.00 21.30 Dagorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Opfølgning på referat fra sidst, med to do 4. Hvordan er beslutningsprocessen

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere