Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital fler-bruger telefonsvarer. P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den 27.05.10"

Transkript

1 Digital fler-bruger telefonsvarer P4 Projekt Gruppe 413 Institut for Elektroniske Systemer Aalborg Universitet Den

2

3 School of: Electrical engineering Fredrik Bajers Vej Aalborg Øst Phone: Internet: esn.aau.dk Title: Digital multi-user telephone answering machine Theme: Microdata systems Project period: February 1, May 27, 2010 Project group: 10gr413 Members of the group: Anders Wittendorff Jesper Mogensen Palle Ravn Sebastian Jensen Henrik Juul Pedersen Supervisor: Jan H. Mikkelsen Number of copies: 7 Number of pages: 110 Attachments: CD Synopsis: This project is based on the idea of a digital multi-user answering machine, where both hardware and software in a microcomputer system will be covered. The demands laying down the framework for the answering machine will be explained first, followed by an explanation of the implementation of the used hardware. The complete system will build upon a minimalistic system, based on a Motorola M68000 processor, which at first will exist of a minimum of hardware need for a working microcomputer. With the minimalistic system running, more hardware will be added, to realize the needed functionality of the final product. For the final product there will be constructed an operating system, mainly programmed in C. The operation system will be able to handle two users, with the functionality of leaving a message for a specific user. Another great feature is the ability to have more than one welcome greeting, which gives the caller a more individual experience. Appendices: 2 Project completed: May 27, 2010 Contents of this report is freely available, but publication (with specification of source) may only be done after arrangement with the authors.

4

5 Studieretningen: Elektronik og IT Fredrik Bajers Vej Aalborg Øst Telefon: Internet: esn.aau.dk Titel: Digital fler-bruger telefonsvarer Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: 1. februar maj 2010 Projektgruppe: 10gr413 Medlemmer af gruppen: Anders Wittendorff Jesper Mogensen Palle Ravn Sebastian Jensen Henrik Juul Pedersen Vejleder: Jan H. Mikkelsen Antal kopier: 7 Antal sider: 110 Bilag: CD Appendikser: 2 Synopsis: Dette projekt tager udgangspunkt i konstruktionen af en digital fler-bruger telefonsvarer, som dækker både hardware og software i et mikrocomputer system. Først beskrives hvilke krav, der gør sig gældende for konstruktionen af telefonsvareren, hvorefter der redegøres for implementeringen af de valgte hardwareenheder. Der konstrueres først et minimalsystem, bygget på en Motorola M68000 processor, som ud over processoren kun indeholder de mest basale enheder. Det færdige system er en udbygning af minimalsystemet, med de elementer der er nødvendige for at realisere det endelige produkt. Til det færdige system udvikles et styresystem, som hovedsageligt programmeres i C. Styresystemet kan håndtere to brugere, og gør det muligt, at lægge beskeder på telefonsvareren, som er personspecifikke. Derudover er det muligt at have forskellige velkomsthilsner på telefonsvareren, hvilket giver den opkaldende person en mere personlig oplevelse. Projekt afsluttet: 27. maj, 2010 Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

6

7 Forord Denne rapport er udarbejdet som en del af et 4. semester projekt på Aalborg Universitet. Rapporten er udarbejdet af fem studerende på linjen Elektronik og IT ved det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet. I perioden fra d. 1. februar til d. 27. maj Temaet for dette semester er Mikrodatamatsystemer. Projektet omhandler en digital fler-bruger telefonsvarer. Der designes en mikrocomputer med tilkoblede perifere enheder, hertil programmeres der software. Derved bliver den erhvervede viden fra semesteret anvendt i projektet. Rapporten er henvendt til læsere med kendskab til analog og digital teknik samt programmeringssprogene C og Assembly, men kan også læses af andre interesserede. Kildehenvisninger fremstår i rapporten vha. Harvard metoden. Dvs. at kildehenvisningerne fremstår på følgende måde: [forfatters efternavn/firma, årstal]. Der er vedlagt en litteraturliste, hvor de anvendte kilder fremgår. Det samlede kredsløbsdiagram er vedlagt som foldud side bagerst i rapporten. Der er vedlagt et CD-bilag, som refereres således: sti/. CD en indeholder: software kildekode samt doxygen dokumentation, datablade for komponenter samt PEEL-kode. Der forefindes yderlige en digital version af denne rapport, hvori kilder og referencer er interaktive. Anders Wittendorff Henrik Juul Pedersen Jesper Mogensen Palle Ravn Sebastian Jensen I

8 Indhold Indledning IV 1 Problemformulering 1 2 Foranalyse Standarder Samplingsfrekvens Use Cases Hardware beskrivelse Kravspecifikation Accepttestbeskrivelse Minimalsystem Debugger/Monitor ACIA CPU Hukommelse Memory Map Kredsløbsdesign Komponentliste Hardware Interrupts og polling Interrupttiming DTMF Dekoder Forfiltrering Analog til digital konvertering Digital til analog konvertering ADC/DAC interrupt Generering II

9 4.8 Interruptcontroller Revision af adressedekodning Software Introduktion til events Overordnet struktur Hovedprogrammet Interruptrutiner Menu-opbygning Projektafslutning Accepttest Vurdering Konklusion Perspektivering Bilag 99 A Pulstid for 555-timer 100 B Implementation af adressedekodning og anden digital logik 102 Litteratur 108 III

10 Indledning I dette projekt designes og konstrueres en digital fler-bruger telefonsvarer. Det undersøges, hvilke kommercielle standarder og normer, der gælder for denne. Derudfra opstilles en kravspecifikation til en kommerciel telefonvarer. Denne specifikation afgrænses, så den opfylder læringsmålene på semesteret og er realistisk tidsmæssigt. Der skrives use cases for at stille krav til funktionaliteten af telefonsvareren. Ud fra disse use cases programmeres softwaren til telefonsvareren. For at opfylde læringsmålene på dette semester, anbefales det at projektet baseres på en Motorola mikroprocessor. Der opbygges derfor en mikrocomputer bestående af denne CPU samt RAM, ROM og en seriel forbindelse, så der kan kommunikeres med en debugger. Dette system kaldes for minimalsystemet. Design og opbygning af minimalsystemet beskrives først, hvorefter der beskrives implementering af yderligere perifere enheder. Efter hardwaredesign og implementering beskrives software strukturen. Her inddrages kodeeksempler og efterfølgende beskrives menusystemet vha. flowcharts. IV

11 Læsevejledning I rapporten benyttes en række forkortelser og udtryk. Disse er listet med tilhørende forklaring i følgende afsnit. Ordliste Følgende forkortelser anvendes i rapporten: AAU ABEL ACIA ADC ALU AS CPU D/M DAC DS DTMF GCC LDS Aalborg Universitet Advanced Boolean Expression Language Asynchronous Communication Interface Adapter Analog til Digital Converter Arithmetic Logic Unit Adress Strobe Central Processing Unit Debugger/Monitor Digital til Analog Converter Data Strobe Dual Tone Multiple Frequency Gnu Compiler Collection Lower Data Strobe M68k Motorola MSB NMI PC PEEL R/W Most Significant Bit Nonmaskable Interrupt Program Counter Programmable Eraseable Electrical Logic Read/Write V

12 RAM ROM Random Access Memory Read Only Memory RS232 Recommended Standard 232 UDS USB V eff V s V ss Upper Data Strobe Universal Serial Bus Volt effektivt Volt spids Volt spids-spids Ind- og udgange, som er aktive lave, betegnes med en streg over. Eksempelvis AS. Variabel i C Typen deklareres foran variablenavn således: short navngives som s_navn char navngives som c_navn int navngives som i_navn void navngives som v_navn Pointers deklareres ved at skrive lille p foran typedeklaration. Eksempelvis skrives en pointer til en en integer som: pi_navn Arrays deklareres tilsvarende med typedeklaration. Et array med integers og et array med pointers til chars angives hhv. som: ai_navn[x] apc_navn[x] VI

13 Kapitel 1 Problemformulering I dette projekt bearbejdes den overordnede problemstilling: Hvordan kan en digital fler-bruger telefonsvarer designes og konstrueres? Herunder skal det undersøges, hvilke relevante standarder, der skal tages højde for mht. design og konstruktion. Denne problemformulering er tiltænkt et kommercielt produkt, foranalysen skrives derfor med henblik på udvikling af kommercielt produkt og de krav der ville være dertil. Efter foranalysen afgrænses disse krav til et produkt som er realistisk, mht. den tid der er til rådighed, og samtidig opfylder de læringsmæssige krav til semesteret. Den overordnede problemstilling opdeles i følgende underpunkter: Hvordan fungerer telefonnettet? Hvilke krav skal telefonsvareren overholde for at blive koblet på telefonnettet? Hvordan virker vis nummer-funktionen? Hvor stor lagerkapacitet bør en kommerciel telefonsvarer have til lagring af beskeder? Hvilke krav stilles til samplingsfrekvens samt opløsning for at kunne gengive telefonsignalet? Hvorledes kan et funktionelt minimalsystem konstrueres? De ovenstående problemer analyseres og dokumenteres i rapporten. 1

14 Kapitel 2 Foranalyse Foranalysen afdækker relevante områder, som er gældende for at kunne opstille krav til telefonsvareren, tekniske såvel som funktionelle. Først redegøres for relevante standarder, i forhold til en telefonsvarer, som skal tilkobles telefonnettet. Der estimeres hvor meget lager systemet har brug for. Der laves use cases, som beskriver de funktionelle krav, som telefonsvareren skal opfylde. 2.1 Standarder For udstyr der skal tilkobles telefonnettet, er der en række krav som skal være opfyldt. Disse krav er givet ved NET4, som er en standart udstedt af Telestyrelsen. De relevante krav fra NET4 vil her blive gennemgået Telefonnettet For at tilkoble udstyr på det offentlige telefonnet, er der bestemte standarder der skal overholdes. Telefonnettet er bygget op af en A- og B-linie, samt jordforbindelse. Telefoncentralen leverer en jævnspænding på V mellem A og B [Telestyrelsen, 1995]. Telefonnettet med tilkoblet udstyr er illustreret på figur 2.1 2

15 A Telefonnettet Tilkoblet udstyr V Z U B Figur 2.1. Illustration af telefonnet med tilkoblet udstyr, som har impedansen Z U. Der er to tilstande for udstyr tilsluttet telefonnettet, rotilstand og sløjfetilstand. Rotilstand er gældende når telefonlinjen ikke er i brug, f.eks. når røret er lagt på. I denne tilstand skal Z U have en impedans på mindst 30 kω. I rotilstand skal udstyret kunne detektere et evt. ringesignal, hvis formål er at oprette forbindelse. Ringesignalet har en spænding varierende fra 40 V eff til 120 V eff, med en frekvens på 25 Hz (±5 Hz) [Telestyrelsen, 1995]. Dette signal varer indtil modtager løfter røret, eller opkalder afbryder opkaldsforsøg. Hvis modtager besvarer, skabes der forbindelse mellem opkalder og modtager. Denne tilstand kaldes sløjfetilstanden. Afsluttes opkaldet, opstår der rotilstand, ved den der har afsluttet opkaldet. Opkaldets anden part vil modtage tone som består af periodiske pulser af Hz. Pulsene sendes enten i 0,25 sekunder efterfulgt af 0,25 sekunders pause (± 10%) eller i 0,45 sekunder med 0,45 sekunders pause (± 20%) [Telestyrelsen, 1995]. I sløjfetilstand anbefales det at Z U er en impedans på 600 Ω. I denne tilstand kan opkalder og modtager tale sammen. Frekvensområdet for samtalen er Hz. Tilkoblet udstyr må i sløjfetilstand afgive vekselspændinger på op til 3,5 V s [Telestyrelsen, 1995]. Telefonsvareren skal altså, for at kunne tilkobles telefonnettet, overholde disse krav [Telestyrelsen, 1995]: I rotilstand kræves indgangsimpedans på mindst 30 kω I sløjfetilstand anbefales indgangsimpedans på 600 Ω I rotilstand skal udstyret kunne modtage ringesignaler på V I sløjfetilstand skal udstyret kunne sende og modtage talesignaler på højest 3,5 V s Talesignaler skal ligge i området Hz 3

16 2.1.2 Nummervisningsfunktion Overholdes standarden, beskrevet i foregående afsnit, er det muligt at registrere det nummer der ringer op. Dette gøres i Danmark vha. Dual Tone Multiple Frequency (DTMF), der er et signal bestående af forskellige frekvenser. Sammensætningen af disse frekvenser angiver nummeret, der ringer op. Dette afsnit beskriver DTMF og nummervisningsstandarden [Tele Danmark A/S, 2003], så der kan tages højde for dette i kravspecifikationen Forud for et opkald sendes et DTMF-signal, som indeholder information om hvilket nummer der ringes fra. Selve ringetonen kommer først efter hele DTMF-signalet er sendt. I tilfælde af, at modtageren løfter røret, mens DTMF sendes, så afbrydes dette ikke. Først når hele den opkaldende persons nummer er modtaget, så stilles modtageren igennem til opkaldet. Signalet kan opdeles i fire forskellige typer, hvor de tre er specialtilfælde, hvor nummeret ikke kan vises [Tele Danmark A/S, 2003]. I det generelle tilfælde, hvor nummeret kan vises, så begynder DTMF-signalet med et A. Dette efterfølges af cifrene i telefonnummeret, afslutningen af signalet markeres med #. Eksempelvis så sendes telefonnummeret som: A # I de tilfælde, hvor nummeret ikke kan identificeres, så sendes et DTMF-signal, der begynder med D. Dette efterfølges af et tal fra 1 til 3 og afsluttes af #. De tre tilfælde er: D1#: Hemmeligt nummer -funktion D2#: Opkald fra udlandet D3#: Teknisk fejl Et DTMF-signal afgives som en kombination af sinusoidale bølger ved forskellige frekvens. Tabel 2.1 viser frekvenserne til de 16 muligheder. Frekvens [Hz] A B C 941 * 0 # D Tabel 2.1. Frekvenskombinationer i DTMF [Telestyrelsen, 1995]. Her ses det hvilke to frekvenser, der giver anledning til de forskellige toner. Hvis nummeret på den opkaldende part f.eks. begynder med 1, så modtager telefonsvareren summen af to sinusoidale signaler med frekvenserne 1209 Hz og 697 Hz. Dette signal er illustreret på figur

17 Voltage (V) Time (s) Figur 2.2. Sum af to sinus bølger, med 1 V amplituder, på hhv. 697 Hz og 1209 Hz. Dette svarer til DTMF signalet for tallet 1. Varigheden af en impuls (et ciffer) er 50 ms. Hver impuls efterfølges af mindst 40 ms uden signal for at kunne adskille cifrene fra hinanden [Tele Danmark A/S, 2003]. Tastetryk på telefon transmitteres altså vha. DTMF, som består af forskellige kombinationer af to sinus toner som beskrevet i tabel Samplingsfrekvens I dette afsnit undersøges hvilken samplingsfrekvens, der er nødvendig for at kunne gengive audio-signalet på telefonlinjen. Nyquist-Shannons samplingssætning beskrives og anvendes, hvorefter implementering af denne beskrives. Frekvensen hvorved en sampling udføres kaldes samplingsfrekvensen. I dette projekt udvikles en digital telefonsvarer. Derfor skal en Analog til Digital Converter (ADC) anvendes til at sample signalet til en binær værdi. Den binære opløsning, dvs. antallet af bits til rådighed, bestemmer opløsningen af de enkelte samples. Dette betyder, at flere bits giver bedre signalkvalitet. Kvaliteten er ikke kun bestemt af samplingstørrelsen, men også af samplingsfrekvensen [Weisstein, 2010]. 5

18 2.2.1 Nyquist-Shannons samplingssætningen Et givent audio signal er en sum af sinusoidale bølger af varierende frekvens, fase og amplitude, hvilket matematisk er udtrykt ved formel 2.1. S(t) = N sin (2π f t + φ f ) [-] (2.1) f=0 Hvor: S(t) er audio signalet. [-] t er tiden. f er frekvensen. φ f er fasen til frekvensen f. N er den øverste frekvens. Dette er en endelig Fourier-række. Denne betragtning betyder at det er muligt at benytte Nyquist-Shannon sampling sætningen. Denne siger det er muligt at rekonstruere alle led i en endelig Fourier række ved sampling. Signalet skal som minimum samples ved en frekvens, der er det dobbelte af den øverste frekvens [Weisstein, 2010][Oppenheim, 2010]. Sætningen siger, at ingen information går tabt, hvis dette krav er opfyldt. [s] [Hz] [rad] [Hz] Implementering Implementering af Nyquist Shannon teorien har en svaghed i og med at den forudsætter at en uendelig god opløsning er tilgængelig når signalet samples. Uendelige præcision er ikke tilgængelige i dette projekt og derfor bliver opløsningen begrænset. Dette giver anledning til fejl, når signalet samples. Fejlen refereres til som quantization-noise og angiver effekten af fejl i ADC samplingen i forhold til det originale analoge signal. Denne faktor er omvendt proportional med oversamplingsraten, der er givet i formel 2.2. Hvor: M = f S 2N f S er samplingsfrekvensen. N er den øverste frekvens i systemet. M er oversamplingsraten. [-] [Hz] [Hz] [-] (2.2) Effekten er illustreret på figur 2.3 og 2.4. Ved at fordoble samplingsfrekvensen, fra figur 2.3, passer søjlerne bedre på bølgens form i figur 2.4. Derved bliver der mindre fejl. 6

19 f(x) x f(x) = sin x Figur 2.3. Sinusoidal bølge, med amplituden 1, samplet med samplingsfrekvens f S. De røde søjler illustrer de enkelte samples, taget med en opløsning på f(x) x f(x) = sin x Figur 2.4. Samme bølge som i figur 2.3, samplet med den dobbelte frekvens dvs. 2 f S. På telefonnettet er den øverste frekvens 3400 Hz. For at opfylde Nyquist kriteriet kræves en samplingsfrekvens på 6800 Hz. Bedre kvalitet opnås med oversampling, derfor sættes samplingsfrekvensen til 8000 Hz i produktet Lager Samplingsfrekvensen er nu valgt og den påkrævende lagerplads, for systemet, kan derudfra estimeres. Dette gøres i dette afsnit. Den påkrævende lagerplads bestemmes primært ud fra mængden af lyd der skal kunne gemmes ukomprimeret på systemet. Den påkrævede lagerplads per sekunds ukomprimeret lyd kan bestemmes ud fra bitraten, denne bestemmes ud fra denne formel 2.3. Bitrate = R f S [bit/s] (2.3) 7

20 Bitrate er antallet af bit i sekundet. R er opløsningen. f S er samplingsfrekvensen. [bit/s] [bit] [Hz] Samplingsfrekvensen, som specificeret i sektion 2.2 på side 5, er 8000 Hz og opløsningen er 8 bit. Dette giver en bitrate på 64 kbit/s, dette giver at et sekunds lyd vil kræve 8 KiB plads og dermed fylder 1 minut 480 KiB. Anvendes ukomprimeret lyd med en sampelrate på 8 khz og en opløsning på 8 bit, kræves 8 KiB for at lagre et sekunds lyd. Lagring af et minuts lyd kræver 480 KiB. 2.3 Use Cases Krav baseret på standarder samt krav til lyd kvalitet er nu beskrevet. I dette afsnit redegøres der for funktionaliteten af telefonsvareren. Dette gøres ved at beskrive typiske anvendelsesscenarier med use cases. Ud fra use cases opstilles krav til telefonsvareren, der fremgår i kravspecifikationen. Telefonsvareren skal være en flerbrugertelefonsvarer med 2 brugertyper, en bruger og en administrator. Disse kan tilgå menuen vha. opkald til telefonsvareren eller nærbetjening. En bruger har adgang til at aflytte, slette eller gemme modtagne beskeder samt ændre sin personlige velkomsthilsen. En administrator skal udover, at have de samme funktioner som en bruger, også have adgang til at ændre generel velkomst hilsen samt opsætning af telefonsvarerens indstillinger. Der skal, når personer ringer op, være mulighed for at vælge om der vil lægges besked til specifik person eller generel besked til alle brugere af telefonsvareren, ydermere skal telefonsvareren have mulighed for at gemme personer i database så de evt. kan stilles videre til specifik velkomsthilsen Beskrivelse af aktører De interagerende personer, som forekommer i use casene, samt fremgår af figur 2.5, er inddelt i fire kategorier. Efter en kort beskrivelse af kategorierne, vil det fremgå af figur 2.5 hvorledes de interagerer med telefonsvareren. Administrator Ved administrator menes den eller de personer, der har det største niveau af rettigheder. Rettigheder som gør det muligt at ændre indstillinger, som f.eks. generel hilsen, som er fælles for alle brugere af systemet. Bruger En person registreret som bruger kan bruge systemets basisfunktioner, og ændre indstillinger 8

21 som kun er gældende for egen brugerkonto. Bekendt Ved en bekendt menes en ekstern person, som har relationer til en eller flere brugere af systemet. Denne persons telefonnummer skal på forhånd være lageret i systemet, for at blive genkendt som bekendt. Dette sørger for personen omstilles direkte til en specifik velkomsthilsen. Ukendt Ukendt bruges til at beskrive alle personer, som ikke falder i en af overstående kategorier. Som oftest vil der være tale om en ukendt person, men i den situation at en af overstående grupper ringer til telefonsvareren fra et telefonnummer der ikke er registreret i systemet, vil denne blive genkendt som ukendt. Følgende diagram viser overordnet, hvilke funktioner der er tilgængelig alt efter personens rettigheder til systemet, samt lokationen af personen. Ekstern opkald til husstand Bekendt Flerbruger telefonsvarer Indtale besked Aflytte/slette/gennem besked Nærbetjening Administrator Ukendt Ændre personlig velkomstbesked Bruger Administrator Ændre general velkomstbesked Ændre indstillinger Bruger Ikke-bruger Funktion kun Samme funktioner som Administrator Bruger tilgængelig eksternt ved nærbetjening Figur 2.5. Figuren viser hvilke funktioner, der er tilgængelige for de forskellige aktører, med eksterne opkald på venstre side og intern betjening fra huset på højre side. 9

22 1. Overordnet use case Her beskrives den overordnet use case, som er det scenarie der gælder for indgående opkald kommende fra alle brugertyper Use case Der ringes til telefonsvareren Målbeskrivelse: At modtage indgående opkald fra alle brugertyper. Normalscenarie: Indgående opkald registreres. Der ventes X sekunder inden telefonsvareren tager over. Hvis der er tastet # inden opkaldet besvares sendes den opkaldende til login. Opkaldendes telefonnummer sammenlignes med database over telefonnumre. Opkaldet besvares forskelligt, afhængig af hvilken brugertype telefonnummeret er tilknyttet. Opkaldet afsluttes Undtagelse: Opkald bliver registreret, men der lægges på før indtaling af besked påbegyndes. Opkald logges med telefonnummer og tidspunkt for opkald. 2. Ikke-bruger opkald Her beskrives scenarier for opkald af ikke-brugere, dvs. personer som ringer til husstanden. Use case Bekendt ringer Målbeskrivelse: At optage og lagre besked fra person som er kendt af telefonsvareren, dvs. en person hvis nummer er opgivet i databasen. Normalscenarie: 10 Indgående opkald registreres. Opkaldende nummer genkendes i databasen over telefonnumre. Telefonsvareren besvarer opkaldet efter X antal sekunder. Der gøres opmærksomt på at der kan vælges en anden modtager ved tryk på. Der afspilles den personlige velkomsthilsen der er tilknyttet personen, efterfulgt af biplyd.

23 Besked optages og lagres, for en fastsat maksimal tid. Opkald afsluttes. Undtagelser: Der trykkes under velkomstbeskeden. Den opkaldende får en liste over mulige personer, der kan ligges en besked til, f.eks. Tast 1 for Dorte Tast 2 for Svend Aage Tast 3 for Lars Den fastsatte maksimale tid for besked overskrides. Det bliver oplyst at maksimal tid er nået hvorefter opkald afsluttes. Ikke tilstrækkelig ledig hukommelse. Der gøres opmærksomt på, at det ikke er muligt at indtale en besked efter den personlige velkomstbesked. Use case Ukendt person ringer Målbeskrivelse: At optage besked fra ukendt person, dvs. en person hvis nummer ikke er opgivet i databasen. Normalscenarie: Indgående opkald registreres. Opkaldende nummer findes ikke i databasen. Telefonsvareren besvarer opkaldet efter X antal sekunder. Der gøres opmærksomt på at der kan vælges en specifik modtager ved tryk på. Den generelle velkomsthilsen oplæses, efterfulgt af biplyd. Besked optages og lagres, for en fastsat maksimal tid. Opkald afsluttes. 11

24 Undtagelser: Der gælder samme undtagelser som ved foregående use-case samt denne undtagelse: ukendt person er en bruger som kalder fra et ukendt nummer. Hvis personen er en bruger, som ringer fra et andet nummer end sit eget, vil han blive behandlet som en ukendt bruger, undtagen hvis han trykker #, som vil sende ham til login. 3. Bruger opkald Her beskrives scenarier for opkald af brugere og administratorer. Use case Administrator ringer fra kendt nummer Målbeskrivelse: At håndtere opkald fra administrator. Normalscenarie: Indgående nummer genkendes som nummer på administrator. Administrator kan tilgå menu ved at taste #, ellers almindeligt opkald. Vælges menu bedes der om kode, afsluttes ved tryk på #. Der er nu mulighed for følgende muligheder, som vælges ved tast på tilhørende nummer: 1 Aflytte/slette/gemme indtalte beskeder. 2 Ændre personlig velkomsthilsen. 3 Ændre kode. 4 Ændre generel velkomsthilsen. 5 Ændre indstillinger for telefonsvareren. Undtagelser: Kode tastes forkert. Ved forkert indtastet kode bedes om indtastning af kode igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Opkald afbrydes abrupt. Kun allerede bekræftede ændringer træder i kraft, alle igangværende ændringer som ikke er bekræftet vil blive glemt. Use case Bruger ringer fra kendt nummer Målbeskrivelse: At håndtere opkald for bruger. Normalscenarie: 12

25 Indgående nummer genkendes som nummer på bruger. Bruger kan tilgå menu ved at taste #, ellers almindeligt opkald. Vælges menu bedes der om kode, afsluttes ved tryk på #. Der er nu mulighed følgende muligheder, som vælges ved tast på tilhørende nummer: 1 Aflytte/slette/gemme indtalte beskeder. 2 Ændre personlig velkomsthilsen. 3 Ændre kode. Undtagelser: Kode tastes forkert. Der bedes om indtastning af kode igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Opkald afbrydes abrupt. Kun allerede bekræftede ændringer træder i kraft, alle igangværende ændringer som ikke er bekræftet vil blive glemt. Use case Administrator eller bruger ringer fra ukendt nummer Målbeskrivelse: At muliggøre administrator- eller brugerrettigheder selvom der ikke ringes fra kendt nummer. Normalscenarie: Bruger eller administrator ringer fra ukendt nummer. Bruger eller administrator kan tilgå menu ved at taste #, ellers almindeligt opkald. Der bedes om brugernummer, afsluttes med #. Der bedes om kode, afsluttes med #. Nu har bruger eller administrator adgang til samme faciliteter som hvis han/hun ringede fra eget kendte nummer. 13

26 Undtagelser: Indtastede brugernummer findes ikke. Der bedes om indtastning af brugernummer igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Kode tastes forkert. Der bedes om indtastning af kode igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Opkald afbrydes abrupt. Kun allerede bekræftede ændringer træder i kraft, alle igangværende ændringer som ikke er bekræftet vil blive glemt. 4. Nærbetjening Her beskrives scenarier for betjening af telefonsvareren uden opkald til denne. Use case Administrations betjening Målbeskrivelse: At tilgå betjening af menu ved nærbetjening. Normalscenarie: Bruger eller administrator løfter røret på en lokal telefon. Bruger eller administrator trykker #. Der bedes om brugernummer, afsluttes med #. Brugernummeret bliver genkendt som enten bruger eller administrator. Der bedes om kode, afsluttes med #. Nu har brugeren eller administratoren adgang til samme faciliteter som hvis han/hun ringede fra eget kendte nummer. Undtagelser: Indtastede brugernummer findes ikke. Der bedes om indtastning af brugernummer igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Kode tastes forkert. Der bedes om indtastning af kode igen, efter 3 forsøg afsluttes opkald. Opkald afbrydes abrupt. Kun allerede bekræftede ændringer træder i kraft, alle igangværende ændringer som ikke er bekræftet vil blive glemt. De opstillede use-cases giver altså anledning til en række funktionaliteter som skal implementeres i softwaren til telefonsvareren. Den komplette menu der skal designes vil blive beskrevet i software afsnit 5 på side

27 2.4 Hardware beskrivelse Der er nu beskrevet og opstillet krav til hardwaren og softwaren. I følgende afsnit illustreres, vha. et blokdiagram, den overordnede opbygning af hardwaren til telefonsvareren. De enkelte blokkes funktioner beskrives efterfølgende. Blokdiagrammet for telefonsvareren fremgår på figur 2.6. I diagrammet er parallel busser markeret med en en tyk pil med tilhørende tekst. Clock og chipselect er ikke forbundet til de andre blokke på figuren, da dette vil gøre den uoverskuelig. Besked Lager Database Program Lager Data Adresse Linieenhed DAC ADC 8 bit 8 bit Mikroprocessor Computer Tid / Dato enhed Telefon Clock Chipselect Figur 2.6. Blokdiagrammet viser telefonsvarerens hardware samt skitserer forbindelser enhederne. Funktionerne af de enkelte blokke på figur 2.6 beskrives i følgende underafsnit. Mikroprocessor Der benyttes en mikroprocessor som Central Processing Unit (CPU) til at styre de perifere enheder. Denne skal håndtere beregninger på dataene i lagrene. 15

28 DAC/ADC For telefonen kan kommunikere med mikroprocessoren, så skal telefonsignalet konverteres fra analogt til digitalt. Dette gøres med en ADC. Tilsvarende konverteres signalet fra mikroprocessoren, til analogt, så det kan sendes via telefonnettet. Linieenhed Linieenheden skal sikre, at telefonsvareren må kobles til telefonnettet. Denne skal derfor sikre, at indgangen overholder relevante standarder indenfor området. Clock Denne blok skal genererer et clock-signal, som er afgørende for timingen i mikroprocessoren, således der ikke sker tab af data. Tid / dato enhed Telefonsvareren skal optage beskeder og gemme information om, hvornår beskeden er optaget. Denne enhed skal derfor holde styr på dato samt klokken, så informationerne kan videregives, når mikroprocessoren forespørger på dem. Computer Systemet skal kunne tilsluttes til en computer, således der kan fejlsøges. Denne blok skal derfor indeholde en grænseflade, der gør kommunikation mellem computer og mikroprocessor mulig. Chipselect Chipselect sikrer, at mikroprocessoren kan hente og skrive data i de rigtige perifere enheder. Denne blok sikre dermed, at det lager mikroprocessoren forespørger på, er aktivt. Lagret beskrives i de efterfølgende 3 blokke. Chipselect er også påkrævet for at håndterer I/Oenheder, som f.eks. kommunikation med en computer. 16

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Institut for elektroniske systemer

Institut for elektroniske systemer È ¹ÔÖÓ Ø ÖÙÔÔ ½½Ô Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¾¼¼ ËÅ˹ ØÝÖ Ø ÓÒØÖÓÐ Ò Ê ÔÔÓÖØ Ð ØÖÓÒ ² Ð ØÖÓØ Ò Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÖ Ð ØÖÓÒ Ý Ø Ñ Ö Ð ÓÖ ÍÒ Ú Ö Ø Ø¹ Ö Ö Ö Î ¹ ½¼¼ Ð ÓÖ ¹ÌÐ º µ ¼ ¼ I Institut for elektroniske

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Titel: Indendørs positioneringssystem. Synopsis: Tema: Mikrodatamatsystemer. Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006. Projektgruppe: 06gr414

Titel: Indendørs positioneringssystem. Synopsis: Tema: Mikrodatamatsystemer. Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006. Projektgruppe: 06gr414 Titel: Indendørs positioneringssystem Tema: Mikrodatamatsystemer Projektperiode: E4, forårssemesteret 2006 Projektgruppe: 06gr414 Deltagere: Brian Thorarins Jensen Christian Fink Petersen Jens Karsten

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007

Frekvensbestemmelse. HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 HWP I1 Kursusarbejde Forår 2007 Søren Riis, 3024 Vitus Bering Danmark 31 05 2007 University College Vitus Bering Danmark Teknologi og Managementdivisionen Titel: Frekvensbestemmelse Tema: Hardwareprogrammering

Læs mere

Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik

Bilbus. P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Bilbus P4 projekt, AAU, Elektronik og elektroteknik Gruppe 415 Mads Yde Jensen Jes Toft Kristensen Jan Sundvall Christian Thomsen Rasmus Nielsen Hans-Henning Terp-Hansen Elektronik og Elektroteknik Fredrik

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Telefoni og Telefoni begreber

Telefoni og Telefoni begreber Telefoni før og nu Telefoni og Telefoni begreber Den analoge transmission Hver linieforstærker undervejs introducer støj. (Hvid støj) Dette kaldes den akkumulerede støj. Den digitale transmission Hver

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1

132-400 kv AC Station. Kontrolanlæg Relæbeskyttelse. Dataudveksling med SIMEAS SAFIR. ETS-52-01-04 Rev. 1 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Relæbeskyttelse Dataudveksling med SIMEAS SAFIR ETS-52-01-04 Rev. 1 teknisk standard Dokument nr. 60386/10, sag 10/5371 - ETS-52-01-04 v. 0 1/10 REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer:

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Niveauer af abstrakte maskiner

Niveauer af abstrakte maskiner Det digitale niveau Niveauer af abstrakte maskiner Digitale kredsløb Logiske tilstande: (- V), (2-5 V) Kombinatoriske kredsløb Logiske tilstande: (- V), (2-5 V) Registre Logiske tilstande: (- V), (2-5

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Dynamicweb Quickguide

Dynamicweb Quickguide Brugervejledning Dynamicweb Quickguide Version: 1.1 2012.03.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2012 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument eller dele heraf må på ingen

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Voicemail Brugervejledning. version 1

Voicemail Brugervejledning. version 1 Voicemail Brugervejledning version 1 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til voicemail... 2 3. Oprettelse af voicemail bruger... 2 3.1. opsæning af voicemail... 2 4. Styring af voicemail 4.1. Aflyt

Læs mere

UNIVERSE. Administrators guide til Universe

UNIVERSE. Administrators guide til Universe UNIVERSE Administrators guide til Universe Indhold Administrator... 4 Mit Firma... 4 Punkt Produkter... 5 Punkt Abonnementer... 5 Punkt 3. Numre... 6 Punkt 4. Enheder... 7 Punkt 5. Nummervisning... 8 Punkt

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere