MANUAL BACHELORPROJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL BACHELORPROJEKTET"

Transkript

1 MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers Forår 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form og omfang side 5 4. Udarbejdelse af projektet i samarbejde med aftagere side 6 5. Etiske og juridiske overvejelser side 6 6. Børne- og/straffeattester side 7 7. Vejledning side 7 8. Registrering af projektet i UC Viden side 8 9. Ophavsretten samt ejendomsretten til projektet side Eksamenssnyd og særligt om eksamenssnyd ved plagiering side Eksamen side Reeksamen/sygeeksamen side Litteratur om projektarbejde side 11 Bilagsoversigt Bilag 1 Emnebeskrivelse side 12 Bilag 2 Word dokument til emnebeskrivelse side 13 Bilag 3a Ansøgning til aftagersted side 14 Bilag 3b Informationsbrev side 16 Bilag 3c Samtykkeerklæring side 17 Bilag 4 Aftale med bivejledere side 18 Bilag 5 Attest vedrørende brug af uretmæssig hjælp side 20 2

3 1. MÅL FOR BACHELORPROJEKTET Fra Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Modul 14 Dokumentation og udvikling Tema Modulet retter sig mod faglig fordybelse gennem undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Modulet retter sig mod professionsbachelorprojektet som afsluttende enhed for studiet. Fokus er på den psykomotoriske terapeuts rolle som faglig udvikler og innovator. Projektet kan udarbejdes i samarbejde med aftager med henblik på inddragelse af erfaringer og empiri fra praksis. Læringsudbytte Efter modulet kan den studerende: Viden Færdigheder 1. Anvende informationsteknologi til søgning og udvælgelse af national og international forskningsbaseret viden og kritisk forholde sig til denne 2. Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling og dokumentation af det psykomotoriske fagområde 3. Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, databearbejdning og beskrivelse af data 4. Generere og bearbejde egen empiri i relation til projektets problemstilling 5. Formulere sig præcist både mundtligt og skriftlig om en faglig problemstilling Kompetencer 6. Identificere og afgrænse en afspændingspædagogisk og psykomotorisk faglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans 7. Vurdere og agere i forhold til generelle forskningsetiske principper 8. Indgå i samt formidle psykomotorisk udviklings- og projektarbejde 3

4 2. TIDSRAMME FOR MODUL 13 OG MODUL 14. Modul 13 består af valgmoduler med en samlet varighed på 6 uger. Psykomotorikuddannelsen udbyder i uge et valgmodul med indførende undervisning i BA-projektet. I modul 14 udarbejdes bachelorprojektet inden for en periode på 10 arbejdsuger og afsluttes med en mundtlig prøve. Uge Uge Uge Uge Uge Deltagelse i et valgmodul. Jf. udbud fra andre sundhedsuddannelser Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Selvvalgt emne Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Fra studie til job uden stop Deltagelse i et valgmodul. Følgende valgmodul udbydes ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Forskningsmetodik inden for det psykomotoriske praksisfelt TORSDAG DEN 5. marts 2015 SENEST KL , SKAL DU AFLEVERE MAX ½ SIDE MED EMNE elektronisk til Herefter vil der fordeles hovedvejledere ud fra dette. Se bilag 1 Emnebeskrivelse i BA manualen for Senest fredag den 6. marts 2015 får du tildelt din hovedvejleder og besked om dette pr. mail. Ved tildeling af hovedvejleder betragtes emnet som godkendt. Fra den 6. marts er det ikke muligt at skifte emne, hovedvejleder eller at ændre gruppens størrelse (fra en til flere, eller fra flere til en). Hovedvejlederen tager kontakt til dig i uge 11 pr. angående tidspunkt for indledende vejledning i samme uge. Den indledende vejledning vil omhandle: Planlægning af projektperioden Vejledningsaftaler Drøfte aftaler med samarbejdspartnere/aftagere Overvejelser af undersøgelsesmetoder Litteratursøgning Uge 12 Aflevere portfolio (samlet bedømmelse af valgmoduler) fredag den 20. marts kl Uge Projektperiode, opgaveskrivning, vejledning efter aftale med bachelorvejleder Vejledning på bachelorprojektet slutter den AFLEVERE BACHELORPROJEKTET I WISEflow, FREDAG DEN 29. MAJ 2015 KL Endvidere skal projektet indberettes og uploades i UC Viden. Kvittering for indberetning sendes til studieadministrationen (Ann) Uge 26 Eksamination i uge 26. Dette meddeles senest 4. juni

5 3. BACHELORPROJEKTETS FORM OG OMFANG Bachelorprojektet kan udføres individuelt eller i gruppe på op til 4 studerende, og projektets skriftlige del skal have følgende omfang: Antal studerende Antal tegn Svarende til normalsider Timers vejledning pr projekt (Hovedvejleder Timers vejledning pr projekt (Bivejleder) Antal tegn er inklusiv mellemrum og noter, men eksklusiv forside, resumé, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Antal anvendte tegn angives på forsiden. Opgaver, der ikke overholder de formelle krav, dvs. er kortere eller længere end fastlagte antal tegn, afvises af Studiebetjeningen og vil ikke blive bedømt. Bachelorprojektets forside skal indeholde følgende oplysninger: Bachelorprojektets titel Uddannelsens navn Den studerendes navn Vejleders navn Tidspunkt for aflevering Antal anvendte tegn Efter forsiden skal der følge et resumé på max. 10 linjer, der kort beskriver opgavens hovedpunkter, såsom titel, emne, problemformulering, metode, materiale, resultater samt konklusion. Der opgives minimum 1800 siders litteratur, som har relevans for projektet. Grundlaget for litteraturen skal findes inden for uddannelsens pensum. Yderligere teorier og referencer af betydning for projektet vælges af den studerende. Ved udarbejdelse i grupper er alle gruppemedlemmer ansvarlige for bachelorprojektets samlede indhold og udformning, men den enkelte studerendes bidrag skal endvidere kunne konstateres, grundet individuel bedømmelse. Forfatterskabet skal derfor fordeles ligeligt mellem de enkelte gruppemedlemmer, dvs. at der ud for hvert afsnit/kapitel oplyses, hvem af gruppens medlemmer, der er hovedansvarlig for den pågældende del, dog undtaget problemformulering samt konklusion. Dette kan evt. beskrives i indholdsfortegnelsen. Der henvises til Psykomotorikuddannelsens Standard for opgaveskrivning og desuden for yderligere retningslinjer til Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen. 5

6 4. UDARBEJDELSE AF PROJEKTET I SAMARBEJDE MED AFTAGERE Psykomotorikuddannelsen opfordrer til, at den studerende udarbejder projektet i samarbejde med aftagere. Aftagere er organisationer, virksomheder og institutioner, hvor psykomotoriske terapeuter har været, er eller vil kunne blive ansat, det kan også være et praktiksted, den studerende har været på. Privat praktiserende psykomotoriske terapeuter betragtes i denne sammenhæng også som aftagere. Den studerende opfordres således til at kontakte aftagere med henblik på at udarbejde projektet i samarbejde med aftageren og dermed udføre udviklingsarbejde på stedet. Der kan indgå undersøgelser af psykomotoriske metoder i forhold til specifikke problemstillinger. Empiri indsamlet i løbet af uddannelsen kan evt. benyttes, dog kun i det omfang, at det ikke har været benyttet i en tidligere opgave. Der kan dog med fordel udarbejdes en ny undersøgelse i forlængelse af tidligere undersøgelser. 5. ETISKE OG JURIDISKE RETNINGSLINJER Undersøgelser, der omfatter andre mennesker skal være gennemtænkte og have en forsvarlig kvalitet. For at sikre undersøgelsesdeltagernes rettigheder samt integritet skal de etiske og juridiske retningslinjer overholdes. Disse retningslinjer skal forud for empiriindsamlingen drøftes i samråd med vejleder. Såfremt det er relevant og velbegrundet, at der foretages indsamling af empiri via psykomotorisk metode, spørgeskema, interview eller observation mv, skal følgende overholdes. Aftagerstedet skal give tilladelse til, at der kan iværksættes indsamling af empiri til projektet på det pågældende sted. Den studerende skal skrive en anmodning til lederen eller den ansvarshavende (se bilag 2a). Herefter skal den/de involverede undersøgelsesdeltagere informeres mundtlig og skriftlig om projektet og følgende skal indgå (se bilag 2b) Beskrivelse af projektets formål, de anvendte metoder, det forventede udbytte og mulige risici, der kan været forbundet ved at deltage. En præcisering af, at deltagelse i projektet er frivillig En præcisering af, at deltageren til enhver tid kan træde ud af undersøgelsen uden begrundelse. En præcisering af, at oplysninger om helbredsforhold, andre rent private forhold samt fortrolige oplysninger om pågældende, som fremkommer under undersøgelsen er omfattet af tavshedspligten. En præcisering af, at oplysningerne bliver forsvarligt opbevaret således deltagerens anonymitet opretholdes, indtil opgaven er afleveret og efterfølgende slettes eller makuleres disse. (Jævnfør sidste punkt, kan uddrag af journaler, cases eller andre udskrifter dog indgå som bilag i opgaven, medmindre det ikke er muligt på baggrund af det skrevne, at genkende eller finde frem til de personer, hvis sag helt eller delvis indgår i projektet). Ovenstående punkter skal indgå i en samtykkeerklæring som deltageren herefter underskriver, for at tilkendegive sin deltagelse i undersøgelsen (se bilag 2c). Den studerende opbevarer 6

7 samtykkeerklæringen, og har ansvaret for at denne, samt alt datamaterialet makuleres senest to uger efter eksamen er bestået. I nogle tilfælde kan det på forhånd aftales, hvis leder eller den ansvarshavende på pågældende aftagersted, i samråd med den/de studerende skal indhente informeret samtykke hos deltagerne. Ellers er udarbejdelse af informationsmateriale og samtykkeerklæring den studerendes ansvar. Jf. BEK nr 410 af 09/05/2012 er studerendes indsamling og registrering af følsomme personoplysninger i forbindelse med deres projektskrivning fritaget fra kravet om anmeldelse til og tilladelse fra Datatilsynet, så fremt det sker med udtrykkelig samtykke fra de personer, oplysningerne vedrører. 6. BØRNE- /OG STRAFFEATTESTER Jf. BEK nr 494 af 21/05/2014 kan samarbejdspartnere (praktiksteder) bede om indhentning af børne- og/straffeattester på studerende i praktik, når de i praktikken skal have direkte kontakt med børn under 15 år (her i forbindelse med BA-projektet). Det kræver den studerendes samtykke; derfor skal den studerende underskrive en samtykkeerklæring, når/hvis praktiksted beder om det. 7. VEJLEDNING Til brug for udarbejdelse af bachelorprojektet har den/de studerende mulighed for vejledning. Hovedvejledere udpeges af BA-ansvarlig i samarbejde med uddannelseslederen og fordeles mellem projekterne i et samarbejde mellem ledelse og vejledere. Ved tildeling af vejleder betragtes emnet som godkendt. Hovedvejleder Den studerende kan i forbindelse med aflevering af emne fremsætte ønske om hovedvejleder. Vejlederens opgave er at give de(n) studerende faglig og metodisk vejledning i forbindelse med emnevalg, problemformulering, arbejdsplanlægning, metodevalg, disponering af arbejdet og lignende, samt vejledning med hensyn til samarbejde i gruppen. Hovedvejlederen er eksaminator på de(n) studerendes arbejde med bachelorprojektet. Uddannelsen udmelder ved bachelorperiodens start, hvem der er til rådighed som hovedvejleder. Bivejleder Den studerende har derudover mulighed for vejledningstimer med vejledere med særlig kompetence eller faglig indsigt i de valgte problemstillinger. Dette kan være uddannelsens timelærere og praktikvejledere eller det kan være eksterne vejledere med faglig ekspertise inden for det valgte område. Bivejleder kan ikke vælges blandt uddannelsens fastansatte undervisere eller timelærere som også er fungerende hovedvejledere. Den studerende har selv ansvaret for at etablere kontakt til en potentiel bivejleder, samt er endvidere ansvarlig for formalia omkring bivejledere (se bilag 3) 7

8 Selve vejledningen Udarbejdelse af bachelorprojektet er alene den studerendes ansvar. Hovedvejlederen må under den studerendes arbejde med projektet gøre sig bekendt med produktet i det omfang, der er nødvendigt for at løse opgaven som vejleder. Vejleders rolle er, at få den studerende til selv at reflektere videre og ikke at give en forhåndsvurdering eller egentlig bedømmelse af afsnit/indhold inden bedømmelse. Hovedvejlederen indkalder de(n) studerende til et første møde. Formålet med dette møde er at afklare gensidige forventninger, behov, krav og muligheder. Hovedvejleder og de(n) studerende udformer sammen en aftale om tidspunkter, rammer og samarbejdsformer i vejledningsperioden. Herefter skal de(n) studerende selv tage initiativ til den videre vejledning. Den studerende er selv ansvarlig for at tage kontakt med bivejledere. Hvad kan den studerende selv gøre for at optimere sin vejledning?: Tage initiativ til vejledning pr eller telefon Fremsende noget på skrift et par dage før vejledningsmødet Medsende et følgebrev til vejlederen, der beskriver, hvad der især er brug for at få kommentarer til under vejledningen Vejledningstiden 1 inkluderer afholdelse af møder, forberedelse af møder, besvarelse og telefonsamtaler. 8. REGISTRERING AF PROJEKTET I UC VIDEN Alle BA-projekter, der indleveres til bedømmelse, skal registreres i UC Viden. UC Viden er en national vidensdelingsportal. BA-projektet registreres og uploades digitalt, og kvittering for indberetningen sendes til studieadministrationen (Ann). Registreringen af projektet er en forudsætning for at kunne gå til eksamen. Registreringen indeholder forskellige grader af synlighed og den studerende vælger selv synlighedsniveau. Yderligere informationer vedr. selve proceduren af registrering af projekter i UC Viden, formidles af BA-ansvarlige. 9. OPHAVSRETTEN SAMT EJENDOMSRETTEN TIL PROJEKTET Ifølge lov om ophavsret, har den studerende ophavsretten til bachelorprojektet. Hvis prøveforløbet inddrager en tredjepart uden for uddannelsesinstitutionen, aftales det forudgående mellem institutionen, den studerende og tredjeparten, i hvilket omfang de under respekt af de gældende ophavsretslige regler er berettigede til at anvende de resultater, der fremkommer som led i prøveforløbet, herunder om eventuelle oplysninger vedrørende tredjepartens forhold, der fremkommer i opgaveløsningen, må offentliggøres. Udtrykkes der ønske om fortrolighed fra tredjeparten, kan bachelorprojektet angives som fortrolig i registreringen i UC Viden. Kravet om fortrolighed kan også tilgodeses ved at anonymisere registreringen af projektet (ved fx ikke at nævne virksomhedens navn). Den studerende har tillige ejendomsretten over bachelorprojektet. 1 Se antal timer afsat til vejledning i skemaet på side 5. 8

9 10. EKSAMENSSNYD OG SÆRLIGT OM EKSAMENSSNYD VED PLAGIERING Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver en anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller benytter ikke tilladte hjælpemidler. Eksaminanden skal ved aflevering af en skriftelig besvarelse med sin underskrift bekræfte, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp (se bilag 4). Plagiering anses for eksamenssnyd, hvis den konstateres i en skriftlig opgavebesvarelse, som den studerende har indleveret til brug under eksamen. Når den studerende uploader et eksemplar af bacheloropgaven i UC Viden, vil der automatisk blive foretaget plagiatkontrol. Læs mere om plagiering på Omkring sanktioner for eksamenssnyd herunder plagiering, henvises til Eksamensregler for VIA Psykomotorikuddannelsen. 11. EKSAMEN Eksamen forløber som en skriftlig aflevering af bachelorprojektet. Efterfølgende eksamineres den studerende individuelt ved en mundtlig eksamen og bedømmes individuelt efter 7- skalaen. Før den studerende kan afslutte bachelorprojektet, skal praktikken og de øvrige eksterne og interne prøver være bestået. Mundtlige eksaminer er offentlige, og der kan derfor være tilhørere til stede. For studerende, der skriver i grupper, tilrettelægges prøven som en gruppeprøve, dvs. alle studerende er tilstede under prøven. Ved en gruppeprøve skal den studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Endvidere skal der sikres, at den tid der er afsat til prøven, tilpasses antallet af studerende, der deltager i prøven. Eksamens formål Formålet med eksamen er, at vurdere om den studerende ved anvendelse af den viden og de færdigheder, de har fået under studiet, kan: diskutere projektets relevans og faglige indhold demonstrere indsigt i videnskabelige metoder, specielt de/den i projektet anvendte forholde sig kritisk reflekterende til beskrevne teorier og praksis forholde sig kritisk reflekterende til den anvendte metode diskutere og perspektivere de i projektet fremkomne resultater og konklusioner Eksamensform Den mundtlige eksamination strækker sig over minutter pr. studerende. 9

10 Eksaminationen sker efter følgende model: Den studerende præsenterer og diskuterer projektets faglige indhold og giver en uddybende vurdering af den/de anvendte metoder i belysning af problemstillingen (max 10 minutter) Eksaminator og evt. censor stiller uddybende spørgsmål, således at projektet diskuteres specielt i forhold til sin metode og relateres til såvel uddannelsens kernefag som til professionsudøvelse (ca. 15 minutter) Diskussion af projektets konklusioner i relation til et fagligt udviklingsperspektiv (ca. 5 minutter) Herefter voterer censor og eksaminator. Umiddelbart efter voteringen meddeles karakteren til den studerende. Den studerende har krav på en kort mundtlig begrundelse for karakteren. Vurdering Der bedømmes efter 7-skalaen. Det skriftlige produkt og den mundtlige præsentation bedømmes samlet og vægtes ligeligt. Det metodiske indhold og det faglige indhold i bachelorprojektet vægtes ligeligt. Ved bedømmelsen skal der ud over det metodiske og faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne, hvis opgaven er skrevet på dansk. Det metodiske og faglige indhold vægtes dog tungest. Der kan dog dispenseres fra denne regel, hvis der kan dokumenteres en relevant specifik funktionsnedsættelse. Beståede eksaminer kan ikke tages om. Andet Der henvises derudover til Eksamensregler for VIA Psykomotorikuddannelsen. 12. REEKSAMEN / SYGEEKSAMEN Reeksamen Bedømmelse med karakteren 00 og derunder giver ret til reeksamination. Hvis projektet ikke godkendes, aftales det videre forløb nærmere med BA-ansvarlig. Sygeeksamen Sygdom dokumenteres ved en lægeerklæring og giver mulighed for en sygeeksamen. Hvis sygdommen opstår under projektperioden, kan der ansøges om udskydelse af afleveringstidspunktet på baggrund af lægeerklæring. Når ansøgningen imødekommes fastsættes et nyt afleveringstidspunkt og evt. en ny dato for den mundtlige eksamen. Undlader den studerende at aflevere sit bachelorprojekt til den fastsatte afleveringsdato, eller hvis projektet ikke opfylder de formelle krav, er der brugt en prøvegang og det er først muligt at indstille sig til næste ordinære eksamen, dvs. januar Reeksamen og sygeeksamen forbeholdes studerende, der ikke består deres eksamen, eller som er sygemeldte. 10

11 Hvis den studerende ønsker at klage over afgørelsen findes reglerne for dette i eksamensreglementet. 13. LITTERATUR OM PROJEKTARBEJDE Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave opgaveskrivning på videregående uddannelser, Samfundslitteratur, Frederiksberg, 4. udgave,

12 Bilag 1 til BA Manual forår 2015 Emnebeskrivelse - aflevering 5. marts 2015 senest kl Emnebeskrivelse: Dette bilag er udarbejdet som en hjælp i forhold til udarbejdelse af det papir, som du tildeles vejleder ud fra. Det er en rettesnor, og hvis du ikke kan beskrive alle 3 nedenstående punkter fuldt ud, er det OK, men det hjælper tildelingsproceduren en hel del, hvis du kan. Emnebeskrivelsen skal indeholde følgende: En overordnet beskrivelse af emnet og en afgrænsning af emnet, herunder det psykomotoriske aspekt i det. En beskrivelse af hvad du vil undersøge, hvad du undrer dig over, hvad du vil sammenligne, hvad du vil gå i dybden med. Hvis du er afklaret om, hvilke undersøgelsesmetoder du vil bruge, kan du evt. skrive dette også. En beskrivelse af hvilke aftagere du enten har kontakt til, eller du overvejer at kontakte i forbindelse med projektet Du skal IKKE lave en problemformulering den arbejder du med i samarbejde med din vejleder. I alt skal det fylde ca. ½-1 side ikke mere. Vejledningsønsker: Du har mulighed for at ønske, hvem du gerne vil have som hovedvejleder. Der er ikke garanti for, at dit ønske kan blive opfyldt, men i det omfang det kan lade sig gøre, bliver der taget hensyn til det. Hvis ikke du nævner ønsker om bestemte vejledere, tildeles du en vejleder efter bedste faglige skøn. Hovedvejleder ønske: Nævnt mindst 3 gerne flere. Hvis du nævner navne må det gerne være med begrundelse. Uddannelsen udmelder ved bachelorperiodens start, hvem der er til rådighed som vejleder. Vær opmærksom på, at det er hovedvejlederen, der eksaminerer dig. Det hele fremsendes elektronisk til senest kl den 5. marts Emne skrives i et Word dokument (se bilag 2) og vedhæftes som fil. Emnet videresendes af BAansvarlig til hovedvejleder. Ønsket om hovedvejleder skrives i medfølgende mail. Eva E. Simonsen/BA-ansvarlig 12

13 Bilag 2 til BA Manual forår 2015 Navn: BA arbejdstitel: Emnebeskrivelse: Godkendelse af emne: Hovedvejleder: Evt. kommentar vedr. emne 13

14 Bilag 3a til BA Manual forår 2015 Ansøgning til aftagersted om tilladelse til at foretage indsamling af empiri i forbindelse med BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers. I perioden: Formål: Problemformulering: Indsamlingsmetode: (sæt X) Fagets egne metoder, uddyb hvilken. Interview af enkelte personer Gruppeinterview Spørgeskema Observation Andet Deltagere: Hvem samt antal Fagpersonale Elever/klienter/patienter, samt inden for hvilket område Andre Hvem og hvad? Hvor mange? Information til deltagere Der gives mundtlig information Der gives skriftlig information Hvornår? Hvornår udleveres det? Hvem informerer? Hvem udleverer det? Med venlig hilsen (Navn på den/de studerende) Studienummer: adresse og telefon: Side 1 af 2 14

15 Ovenstående godkendt af Vejleder: Telefon: adresse: Vejleders underskrift: Lederen eller den ansvarshavende: Undertegnede imødekommer hermed ovennævnte ansøgning: Dato: Navn: Undertegnede kan desværre ikke imødekomme ovennævnte ansøgning Dato: Navn: Side 2 af 2 15

16 Bilag 3b til BA Manual forår 2015 Information om deltagelse i BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Dato: Jeg/vi er studerende ved Psykomotorikuddannelsen i Randers I forbindelse med mit studium, er jeg i gang med at udarbejde et bachelorprojekt der omhandler (formuleres ganske kort) Jeg har til dette formål brug for, at få kontakt med (x antal personer), som jeg vil (her beskrives undersøgelsesmetoden kort). Jeg/vi vil spørge om du vil deltage i projektet på følgende betingelser: Din deltagelse er frivillig, og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dig fra deltagelse, ligeledes uden at det i øvrigt får nogen konsekvenser for dig Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Oplysninger der indgår i projektet vil blive opbevaret forsvarligt indtil projektet er afsluttet. Herefter slettes/makuleres alle personidentificerende oplysninger Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet Såfremt du vil deltage bedes du underskrive en samtykkeerklæring. Denne vil blive opbevaret forsvarligt af mig/os indtil jeg/vi har afsluttet uddannelsen. Herefter vil den blive makuleret Med venlig hilsen Den/de studerende Vejleder er: Navn: Underskrift: Telefonnummer: 16

17 Bilag 3c til BA Manual forår 2015 Samtykkeerklæring i forbindelse med BA-projektet ved Psykomotorikuddannelsen i Randers Vedrørende BA-projektet: Udarbejdet af: Formålet med projektet: Jeg giver hermed samtykke til, at jeg vil deltage i ovenstående projekt. I den forbindelse kan mine oplysninger m.v. bruges af den/de studerende, der udarbejder BA-projektet. Jeg er blevet informeret om: 1. At deltagelse er frivillig og det er uden konsekvenser at sige nej til deltagelse. 2. At jeg på hvilket som helst tidspunkt kan trække mig fra deltagelse, ligeledes uden det i øvrigt får nogen konsekvenser for mig 3. At ingen informationer gives videre i en sådan form, at min identitet kan genkendes. 4. At alle personidentificerende oplysninger slettes/makuleres efter at prøven er afsluttet 5. Der er ingen risici forbundet ved deltagelse i projektet Navn: Underskrift: Dato: 17

18 Bilag 4 til BA Manual forår 2015 Til psykomotorikstuderende i bachelorforløbet Januar 2015 Vedr. aftale med bivejleder Du har ansvaret for, at formalier er i orden i forhold til din bivejleder. Du skal selv kontakte bivejleder. Du skal selv informere bivejlederen om ordningen og formålet med vejledningen, og derudover skal du informere om bachelormanualen (som kan hentes fra hjemmesiden). Desuden skal nedenstående være i orden før din bivejleder kan få sit honorar udbetalt. 1. Aftale med bivejleder (vedlagt) udfyldes af dig. 2. Aflever kopi af aftalen til studieadminstrationen (Ann Skrabak) 3. Send til bivejlederen følgende: Kopi af aftale Timeseddel (udleveres i studieadministrationen af Ann Skrabak) afleveres til og udfyldes af bivejleder efter vejledningen er afsluttet. Eva E. Simonsen/BA-ansvarlig Side 1 af 2 18

19 Aftale med bivejleder til bacheloropgave Bivejleders navn, dato og underskrift Tak for dit tilsagn om at være faglig bivejleder for studerende, der arbejder med bachelorprojekt. Som bivejleder forventer vi, at du vejleder den studerende i relation til det specifikt faglige, f.eks. vedr. litteratur og kan være sparringspartner på det faglige emne. Der ligger ingen forpligtigelse hos bivejlederen i forhold til det færdige produkt. Projekt: Studerendes for- og efternavne: Antal arbejdstimer aftalt til (skriv antal timer) (sæt X i en af boksene) Sats IV sats II (Hvis du har en akademisk uddannelse er det sats II, ellers er det sats IV) Har du behov for yderligere informationer, kan du finde det i Bachelorprojektmanualen på Side 2 af 2 19

20 Bilag 5 til BA Manual forår 2015 Attest vedrørende brug af uretmæssig hjælp I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen (BEK 1519/16/12/2013) 19, stk. 2 og stk. 6, skal den studerende bekræfte med sin underskrift, som kan være digital, at den skriftlige besvarelse er udformet uden uretmæssig hjælp, dvs. at den studerende ikke uretmæssigt har anskaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning. Vedrørende nedenstående skriftlig besvarelse Opgavetype: Opgavens titel: Forfatter(e): Bekræftelse: Undertegnede studerende bekræfter hermed, at den skriftlige besvarelse er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. Dato og underskrift: Dato og underskrift: Dato og underskrift: Blanketten placeres som sidste bilag i opgaven 20

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers Efterår 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET Modul 14 VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers Forår 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET ET VIA University College Afspændingspædagoguddannelsen, Randers August 2009 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bekendtgørelse 2. Mål for bachelorprojektet 3. Tidsramme 4. Bachelorprojektets

Læs mere

MANUAL BACHELORPROJEKTET

MANUAL BACHELORPROJEKTET MANUAL BACHELORPROJEKTET ET VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mål for bachelorprojektet side 3 2. Tidsramme side 4 3. Bachelorprojektets form og

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS point Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk September 2015 Modulbeskrivelse 14 Gældende fra efterårssemestret 2015 Modulet starter

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

Beskrivelse af prøve efter modul 4

Beskrivelse af prøve efter modul 4 Modulprøve: Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve efter modul 4 skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i alle modulets fag og studieelementer Gennemførelse af et lille

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark

Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg og Haderslev University College Syddanmark Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling september 2012 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Modul 14 Bachelorprojekt

Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 14 Bachelorprojekt Hold: febr. 13 forår 2016. Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 14: Bachelor sygeplejeprofession kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017

Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Prøve vejledning Pædagoguddannelsen i Jelling 2016 og 2017 Juni 2016 Indhold Studieordningens nationale del og Link til Nationale Moduler: http://paedagoguddannelsenet.dk/... 3 Prøveform: Grundfagligheden...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL i Odense UCN i Aalborg UCSj i Næstved UCSj - i Roskilde

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning

Eksamensregler for VIA UC Psykomotorikuddannelsen bilag til studieordning Eksamensreglerne for Psykomotorikuddannelsen i VIA er udarbejdet som en hjælp til studerende for at give et overblik over relevante regler og informationer om eksamener i løbet af studiet. Eksamensreglementet

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af prøven efter modul 9

Beskrivelse af prøven efter modul 9 Indstilling til prøven: For at den studerende kan gå til prøve i modul 9, skal følgende være opfyldt: 80 % tilstedeværelse i praksisfagene; psykomotorisk gruppeundervisning i bevægelse, modul om ældre,

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling i Næstved og Roskilde University College Sjælland Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC i Hillerød UCL

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er, at kvalificere den

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 2.års praktik Pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 2. års praktik... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 5 Foreløbige

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling 20 ECTS Godkendt af Fysioterapeutuddannelsernes Lederforsamling, november 2011 af følgende uddannelser: UCC Fysioterapeutuddannelsen i Hillerød UCL Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Udfyldende regler på matematik

Udfyldende regler på matematik Studienævnet for matematik 4. september 2008 Udfyldende regler på matematik Studienævnet udarbejder en række udfyldende regler der uddyber og supplerer studieordningens bestemmelser. De udfyldende regler

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016

Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Eksamensvejledning Engineering Business Administration (EBA) Forårssemester 2016 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Finansiel

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 14, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er det illustreret, hvilken

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ

LÆRERUDDANNELSEN UCSJ 4. ÅRS PRAKTIK LÆRERUDDANNELSEN UCSJ Praktikken forbinder uddannelsens teori og praksis med henblik på, at den studerende opnår både en praktisk/pædagogisk og en analytisk kompetence (Studieordningen for

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK.

Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Side 1 af 5 Retningslinjer for afsluttende eksamensprojekt på laborantuddannelsen - Laborant AK. Laborantuddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt. Det afsluttende eksamensprojekt kan gennemføres på

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013

Studieretningsprojektet. * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 Studieretningsprojektet 3g * Rammer og procedurer * Lærernes hæfte * Skoleåret 2012-2013 For yderligere information kan du aktivere denne QR med din smartphone eller ipad.: 2 3 Administration og logistik

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Administrationsbacheloruddannelsen

Administrationsbacheloruddannelsen Studieretninger 5. semester Januar 2015 Skriftlig og mundtlig del Ekstern censur 7-trins-skalaen Opgavesættet består af i alt 5 sider. Eksamen Form Skriftlig opgave og mundtlig eksamen. Eksamenen kan gennemføres

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt

Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Prøvebeskrivelse Modul 14 Professionsbachelorprojekt Formål Prøven skal give mulighed for at bedømme den studerendes evne til at arbejde selvstændigt og udviklingsorienteret indenfor det bioanalytiske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere