Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk"

Transkript

1 - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/9 2013, at advokatudgifter til førelse af en personskadeerstatningssag, der resulterede i en forøget erstatning for tab af erhvervsevne i form af en skattepligtig løbende ydelse, ikke var fradragsberettiget ved indkomstopgørelsen. Erstatning for tab af indkomst eller formue beskattes efter grundlæggende skatteretlige principper som udgangspunkt på samme måde, som den indkomst eller formue, erstatningen træder i stedet for, se herved eksempelvis de udtrykkelige bestemmelser herom i ejendomsavancebeskatningslovens 10 og aktieavancebeskatningslovens 31. For personskadeerstatninger skal der efter Den Juridiske Vejledning , afsn. C.A.3.7., videre sondres mellem, om erstatningen er en løbende ydelse eller et engangsbeløb. Det fremgår således af vejledningen, at hvis erstatningen bliver udbetalt som en løbende ydelse, er det et løbende afkast, der har karakter af indkomsterhvervelse, hvilket er skattepligtigt efter statsskattelovens 4. Er erstatningen et engangsbeløb, skal erstatningen efter vejledningen beskattes på samme måde, som det, den træder i stedet for. Er erstatningen en kompensation for en del af indkomstgrundlaget, er erstatningen skattefri efter statsskattelovens 5. Er der derimod

2 - 2 tale om en kompensation for et tab af løbende afkast/indkomsterhvervelse, er erstatningen skattepligtig. Den lidt firkantede sondring i vejledningen mellem på den ene side løbende ydelser og på den anden side engangsudbetalinger, er modificeret i vejledningen derhen, at en engangsydelse ved udbetalingen kan blive opdelt i flere rater, uden at den i skattemæssige henseende bliver en løbende - og dermed skattepligtig - ydelse. Og omvendt kan en løbende ydelse, der bliver udbetalt som et samlet beløb, efter vejledningen ikke anses som et skattefrit engangsbeløb. I nogle tilfælde udgør en erstatning for tab af erhvervsevne en meget væsentlig del af erstatningen ved alvorlig personskade. Efter erstatningsansvarslovens 5, stk. 1 tilkommer der en skadelidt erstatning for tab af erhvervsevne, hvis en personskade har medført varig nedsættelse af skadelidtes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. En tilsvarende afgrænsning anvendes i arbejdsskadesikringslovens 17, stk. 1, hvorefter en tilskadekommen har ret til erstatning for tab af erhvervsevne, hvis en arbejdsskade har nedsat tilskadekomnes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Såvel efter erstatningsansvarsloven som efter arbejdsskadesikringsloven udmåles erstatningen efter nærmere angivne regler med udgangspunkt i skadelidtes årsløn. I en skatteretlig terminologi er en erstatning for tab af erhvervsevne således udtryk for en erstatning for tab af indkomstkilden. Udredes en erstatning for tab af erhvervsevne som et engangsbeløb, er erstatningen skattefri, da den som det udtrykkeligt anføres i Den Juridiske Vejledning, afsn. C.A træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget. Udredes erstatningen for tab af erhvervsevne derimod som en løbende ydelse, er ydelsen skattepligtig. Dette gælder bl.a. for erstatninger udbetalt efter arbejdsskadesikringsloven, med mindre ydelsen er kapitaliseret helt eller delvist efter de nærmere regler i arbejdsskadesikringsloven, jf. nærmere Den Juridiske Vejledning, afsn. C.A med

3 - 3 henvisning til statsskattelovens 4, litra c. Se herved SKM LSR om sondringen mellem på den ene side løbende ydelser, der udbetales på én gang, og på den anden side løbende ydelser, der er omsat til et kapitalbeløb. En forrentning af en erstatning for tab af erhvervsevne for perioden frem til udbetalingstidspunktet beskattes efter Den Juridiske Vejledning, afsn. C.A.3.7., som kapitalindkomst, uanset om hovedydelsen, erstatning for tab af erhvervsevne, er skattepligtig eller skattefri. I en del sager vælger skatteyderen at søge bistand hos en advokat til at forfægte sit erstatningskrav. Den skattemæssige behandling af sådanne advokatudgifter er belyst i flere offentliggjorte afgørelser og nu i Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr Knytter advokatudgifterne sig til erhvervelse af en skattefri erstatning for tab af erhvervsevne, kan sådanne udgifter til advokatbistand ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen. I praksis er videre antaget, at der heller ikke er fradragsret for en forholdsmæssig andel af advokatudgifter, selv om en væsentlig del af det udbetalte beløb er skattepligtige renter, jf. herved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM LSR. I den pågældende sag, der drejede sig om advokatudgifter vedrørende en skattefri erstatning for henholdsvis erhvervsevnetab og varigt mén samt skattepligtige renter af de to erstatninger, nåede Landsskatteretten således frem til, at der ikke var fradragsret for en forholdsmæssig andel af advokatudgifterne. Som begrundelse henviste Landsskatteretten til, at advokatudgifterne vedrørte en erstatningssum, der ikke var undergivet almindelig indkomstbeskatning, og videre, at renterne af erstatningssummen måtte anses for et accessorium til erstatningen. Da hverken erstatningen eller renterne vedrørte indkomsterhvervelsen, kunne de omhandlede advokatudgifter efter Landsskatterettens opfattelse ikke anses som en driftsomkostning. Landsskatterettens kendelse ref. i SKM LSR var tilsyneladende baseret på rettens tidligere kendelse offentliggjort i LSRM I denne sidstnævnte, ældre sag

4 - 4 forelå spørgsmålet om fradragsret for advokatudgifter afholdt til erhvervelse af en erstatning efter lov om by- og landzoner samt hertil knyttede renter. Det var oplyst i sagen, at erstatningssummen efter Skattedepartementets opfattelse henhørte under lov om særlig indkomstskat. Skatteyderen havde selvangivet renterne som almindelig indkomst. Landsskatteretten afviste fradragsret for advokatudgifterne med den begrundelse, at advokatomkostninger vedrørende en erstatningssum, der ikke var undergivet almindelig indkomstbeskatning [udhævet her], ikke kunne tillades fradraget ved indkomstopgørelsen, og videre, at renter af erstatningssummen måtte anses som et blot accessorium til hovedkravet erstatningen hvorfor fradrag for den del af advokatudgifterne, der forholdsmæssigt kunne henføres til rentebeløbet, ligeledes var udelukket. Der ses ikke ved kendelsen at være taget stilling til, om kendelsen samtidig indebar en afvisning af fradrag i særlig indkomst. Man kan dog rejse spørgsmålet, om Landsskatterettens kendelse ref. i LSRM 1981, nr. 1 tvinger til det resultat, som retten nåede frem til i kendelsen ref. i SKM LSR. I denne kendelse tales der således alene om, hvorvidt erstatningssummen var undergivet almindelig indkomstbeskatning, og altså ikke om, hvorvidt erstatningssummen efter sin art var skattefri eller skattepligtig. Af Landsskatterettens kendelse af 5/ fremgår nu, at selv om advokatudgifterne knytter sig til erhvervelse af en skattepligtig erstatning for tab af erhvervsevne, dvs. en erstatning, der udredes i form af en løbende ydelse, vil advokatudgifterne ikke være forbundet med fradragsret. Sagen drejede sig om en skatteyder, der i 1994 pådrog sig en arbejdsskade på arbejdspladsen. Efter et længere sagsbehandlingsforløb ved Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen, hvor skatteyderen var bistået ved advokat, blev skatteyderen tilkendt dels en skattefri godtgørelse for varigt mén, og dels en erstatning for tab af erhvervsevne i form af en skattepligtig løbende ydelse på godt kr. pr. måned i perioden Da der var tale om en skattepligtig løbende ydelse, måtte de advokatudgifter, der var forbundet med erhvervelse af den løbende ydelse, efter skatteyderens opfattelse anses for fradragsberettigede efter statsskattelovens 6, stk. 1, litra a.

5 - 5 Landsskatterettens flertal, der omfattede retsformanden samt ét retsmedlem, fandt imidlertid ikke grundlag for at imødekomme dette synspunkt. Flertallet konstaterede herved for det første, at erstatningen ikke vedrørte den løbende indkomsterhvervelse, men derimod skadelidtes evne til at skaffe sig en indkomst (indkomstgrundlaget). Landsskatteretten bemærkede dernæst, at det ikke var afgørende ved vurderingen af fradragsretten for de afholdte advokatudgifter, hvorvidt skatteyderen var skattepligtig af erstatningerne. Der var følgelig ikke fradragsret for advokatudgifterne. Med Landsskatterettens kendelse er tilkendegivet, at fradragsretten for advokatudgifter afhænger af, hvorvidt udgifterne er knyttet til en erstatning, der efter sin art er skattefri eller skattepligtig, frem for den form, hvori ydelsen udredes - og således uafhængigt af, om erstatningen udredes som et skattefrit engangsbeløb eller en skattepligtig løbende ydelse. Dette i modsætning til indtægtssiden for erhvervsevnetabserstatninger i form af renter, hvor den positive hjemmel til beskatning af renteindtægter i statsskattelovens 4 går forud for det forhold, at renterne knytter sig til accessorisk til en ydelse, der efter sin art er indkomstopgørelsen uvedkommende. Afgørelsen harmonerer for så vidt på denne måde med Landsskatterettens kendelse ref. i SKM LSR, jf. senere SKM SKAT, hvor Landsskatteretten fastslog, at en skatteyder havde krav på fradrag for befordringsudgifter efter ligningslovens 9 C, uanset at skatteyderens lønindkomst var skattefritaget efter en international aftale. Landsskatteretten bemærkede i denne sag, at Det er fast antaget, at kun indtægtsgivende arbejde giver ret til fradrag, men det ses ikke af bestemmelsens ordlyd, at indkomsten skal være skattepligtig. Sagen vil muligvis blive indbragt for domstolene. o

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR

Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/4 2011 fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef.

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden

Artikler. Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser. Honorarmodtagere SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden 2674 Artikler 385 Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 afgjort,

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006

Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 1 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Rettevejledning eksamen skatteret, efteråret 2006 Købet af ejerlejligheden Det bør fastslås, at periodiseringen af ejerlejlighedskøbet skal ske i 2004, hvor aftale om køb indgås.

Læs mere

Skat af børns lommepenge

Skat af børns lommepenge - 1 Skat af børns lommepenge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En udmelding fra SKAT om beskatning af børns lommepenge gav i sidste uge anledning til et mindre politisk stormvejr. Flere politikere

Læs mere

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn

Underholdsbidrag. Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Underholdsbidrag Skattelovrådets udtalelse om den skattemæssige behandling af underholdsbidrag til ægtefælle og børn Afgivet af Skattelovrådet den 5. oktober 1994 Betænkning nr. 1285 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet

Ska. Februar 2001. Skatteministeriet Ska Indkomstopgørelser i ikke-erhvervsmæssig virksomhed Hvorfor skatteministeret afviste udlevering af visse dokumenter i 10-mandsprojektsagerne Omlægning af personskatterne 1987-2002 Skatteministeriet

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Skat ved konkurs og akkord

Skat ved konkurs og akkord Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr. 1101 1987 ISBN 87-503-6712-9

Læs mere

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg

Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger. Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg Udmåling af erstatning ved personskade og tab af forsørger Betænkning III afgivet af justitsministeriets erstatningslovsudvalg BETÆNKNING NR. 976 KØBENHAVN 1983 ISBN 87-503-4517-6 Ju 00-156-bet. Eloni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 102/2013 (2. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering

Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering 2298 Artikler 480 Overskudsafhængige lån Om udformning, økonomiske rationaler og den mangelfulde skatteretlige regulering Af lektor, Ph.d. og partner Jakob Bundgaard og Ph.d.-stipendiat Katja Joo Dyppel,

Læs mere

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen

Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen Dansk juridisk nationalrapport Beskatning af små virksomheder af lektor ph.d. Jane Bolander og adjunkt ph.d. Liselotte Hedetoft Madsen 1 1. Indledning Flere undersøgelser har vist, at små og mellemstore

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Copenhagen Business School 2015 Juridisk Institut Master i Skat studiet Masterprojekt Forfatter: Claus Fetterlein Vejleder: Ole Aagesen Censor: Jesper Wang-Holm

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere