Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk"

Transkript

1 Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international ret, økonomi og ledelse Kandidatuddannelsen i international ret, økonomi og ledelse godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 42. Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 9. december 2009 behandlet Københavns Universitets anmodning om akkreditering og godkendelse af den ansøgte kandidatuddannelse i international ret, økonomi og ledelse. Formålet med ILEM-uddannelsen er at uddanne kandidater, der kan håndtere komplekse ledelsesmæssige, juridiske og økonomiske udfordringer i store og mellemstore danske og internationale virksomheder og organisationer. Uddannelsen skal træne de studerende til at håndtere globaliseringen ud fra et juridisk funderet perspektiv, under hensyn til de ledelsesmæssige og økonomiske udfordringer i den globale virkelighed. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 9 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Det Faglige Sekretariat. 19. maj 2009 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Trine Jensen Telefon Telefax E-post Sagsnr. Dok nr Side 1/5 Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af nye universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelse om akkreditering på baggrund af ovennævnte akkrediteringsrapport. Efter afgørelsen har Akkrediteringsrådet d. 22. januar 2009 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

2 Universitets- og Bygningsstyrelsen udbad sig supplerende oplysninger d. 26. januar 2009, som Akkrediteringsrådet fremsendte 17. februar Universitets- og Bygningsstyrelsen har på den baggrund truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse for maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 14. maj 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til Københavns Universitet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte notat: Titel Dansk: Engelsk: Cand.soc. i international ret, økonomi og ledelse Master of Social Sciences in International Law, Economics and Management ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 19. Side 2/5 Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen indplaceres på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke af Universitets- og Bygningsstyrelsen fastsat maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen ønsker ikke at få tilknyttet et eksisterende censorkorps, men KU anmoder om at uddannelsen tilknyttes sit eget censorkorps. Universitets- og Bygningsstyrelsen forventer at modtage nærmere oplysninger herom med henblik på beskikkelse af censorer til det nye censorkorps. Godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte punkter godkendes kandidatuddannelsen i international ret, økonomi og ledelse jf. Akkrediteringslovens 10, med opstart i september Akkrediteringen er gældende til og med 31. december 2013, jf. akkrediteringslovens 9, stk. 3. Adgangskrav De adgangsgivende bacheloruddannelser til kandidatuddannelsen i international ret, økonomi og ledelse er: - en juridisk bacheloruddannelse

3 - en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, der indeholder, eller er suppleret med minimum 45 ECTS-point indenfor jura, økonomi og/eller ledelse, jf. brev af 14. maj 2009 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til Københavns Universitet. Den studerende skal desuden dokumentere kundskaber i engelsk svarende til: - engelsk A-niveau, jf. 10 i Bekendtgørelse nr. 52 af 28. januar 2009 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen). - TOEFL paper-based testresultat på mindst TOEFL ibt testresultat på mindst IELTS (academic) testresultat på mindst Bestået Cambridge Certificate of Proficiency in English - En engelsksproget bachelorgrad fra Australien, Canada, Irland, New Zealand, Sydafrika, England eller USA - En engelsksproget upper secondary education fra Australien, Canada, Irland, New Zealand, Sydafrika, England eller USA ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Kravene til engelskkundskaber skal fremgå af universitetets hjemmeside. Side 3/5 Udvælgelseskriterier Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. 29, stk. 1, 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 52 af 28. januar 2009 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen): I tilfælde, hvor der er flere ansøgere end der er pladser, vil der ved udvælgelsen blive lagt vægt på fire kriterier (se nedenfor). Der vil blive udviklet et pointsystem, hvor der for hvert kriterium kan opnås op til 5 point. I den indbyrdes vægtning mellem kriterierne vil kriterium 1 og 2 hvert vægte 30 % og kriterium 3 og 4 hvert vægte 20 %. Udvælgelseskriterierne er følgende: 1. Karaktergennemsnit på adgangsgivende bachelorgrad på 7,7 eller derover, 2. Karakter i bachelorprojektet på 10 eller derover, 3. Motiveret ansøgning på engelsk, 4. Optagelsesprøve/test som tester ansøgerens faglige kompetencer indenfor jura, økonomi og ledelse, samt deres selvstændighed, motivation, ledelsespotentiale og samarbejdsevner. KU er opmærksom på, at anvendelsen af optagelsesprøve, samtaler mv. kræver ministeriel godkendelse jf. adgangsbekendtgørelsens 29, stk. 3. Af hensyn til de studerendes retssikkerhed, bør udvælgelseskriterierne fremgå tydeligt at uddannelsens studieordning, universitetets hjemmeside samt samtidig med offentliggørelsen af adgangsbegrænsningen jf. adgangsbekendtgørelsens 29, stk. 2. Forudsætning for godkendelsen

4 Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). Uddannelsen er engelsksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Tekst til uddannelsesguiden.dk Formålet med ILEM-uddannelsen er at uddanne kandidater, der kan håndtere komplekse ledelsesmæssige, juridiske og økonomiske udfordringer i store og mellemstore danske og internationale virksomheder og organisationer. Uddannelsen skal træne de studerende til at håndtere globaliseringen ud fra et juridisk funderet perspektiv, under hensyn til de ledelsesmæssige og økonomiske udfordringer i den globale virkelighed. Globaliseringen sætter sig igennem i mange af de internationale virksomheder og organisationer både juridiske, ledelsesmæssigt og økonomisk Dette skyldes ikke mindst den globale handel, handel via internettet, klimaforandringer, energiforsyning og andre verdensdagsordner, som bl.a. sættes af FN, WTO, OECD mv. Disse globale faktorer betyder, at der bliver behov for kernemedarbejdere, der kan se disse udfordringer i et bredt fagligt perspektiv, der både favner den internationale regulering og menneskerettighedsbetragtning, de interkulturelle forskelle mellem lande og de internationale økonomiske og politiske vinde, der har betydning for vækst, handel og levevilkår. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/5 Høring Idet universitets indstilling vedr. titel ikke er imødekommet, skal Akkrediteringsrådet høre, om universitetet ønsker at udbyde uddannelsen på de vilkår, der er anført i dette brev, eller om universitetet ønsker at trække ansøgningen tilbage. Københavns Universitets tilbagemelding imødeses hurtigst muligt og senest d. 28. maj 2009 kl på mail Akkrediteringsrådets afgørelser kan jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1 ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis universitetet mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af universitetsuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over afgørelsen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt universitetet. En eventuel klage skal indsendes til: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43

5 1260 København K Eller på Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Jette Frederiksen på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Jette Frederiksen Direktør ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 5/5 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet til orientering samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

6 Akkrediteringsrapport ny uddannelse Akkrediteringsrapporten er udarbejdet på baggrund af det materiale, universitetet har indsendt i forbindelse med anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Den faglige vurdering af uddannelsen er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetet indsendte høringssvar den 17. november Københavns Universitets høringssvar er anført i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Efter indstilling fra Akkrediteringsrådet træffer Videnskabsministeren jf. 10, stk. 2 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven), afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering (takstindplacering), titel, specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid samt eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Det Faglige Sekretariats anbefalinger vedr. nævnte forhold ledsaget af de nødvendige oplysninger fremgår af afsnittet Oplysninger og anbefalinger vedr. uddannelsens legalitetsforhold. Universitet Ansøgt titel, dansk Ansøgt titel, engelsk Niveau Ansøgt hovedområde Uddannelsens formål Københavns Universitet Cand.jur.dec. Master of Science in International Law, Economics and Management Kandidat Samfundsvidenskab Formålet med ILEM-uddannelsen er at uddanne kandidater, der kan håndtere ledelsesmæssige, juridiske og økonomiske udfordringer inden for det private erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer såvel nationalt som internationalt. Uddannelsen skal udvikle kompetencer hos de studerende, som sætter dem i stand til at håndtere globaliseringen ud fra et juridisk funderet perspektiv under hensyn til de ledelsesmæssige og økonomiske udfordringer i den globale virkelighed. (Ansøgning, s. 2) Rapport sendt i høring 6. november 2008 Sagsbehandling afsluttet 26. november

7 Særlige bemærkninger Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet (KU) og Juridisk Institut ved Copenhagen Business School (CBS) ansøgte i samarbejde med Økonomisk Institut, Københavns Universitet i februar 2008 Videnskabsministeriet om udviklingsmidler med henblik på akkreditering af en international tværdisciplinær uddannelse på eliteniveau; International Law, Economics and Management (ILEM). Ministeriet meddelte ved skrivelse af 4. april, at der var bevilliget kr. til udvikling af denne uddannelse, og at man ville godkende et maksimumsoptag af 20 studerende, vedlægges som bilag 11. (Ansøgning, s. 1) Ansøgningens bilag 1 (Aftagerundersøgelse) er blevet indhentet som supplerende materiale, efterspurgt og fremsendt d. 3. september Supplerende information om bl.a. adgangskrav, progression og optag (kriterium 6 og 9 samt legalitetsforhold) er efterspurgt d. 25. september 2008 og fremsendt d. 7. oktober Høringssvar fremsendt d. 17. november Præcisering af nye oplysninger i høringssvar vedr. adgangskrav fremsendt d. 25. november

8 Uddannelsen indstilles til positiv akkreditering afslag på akkreditering Indstilling Begrundelse Samlet set vurderes kandidatuddannelsen i International Law, Economics and Management (ILEM) at leve op til akkrediteringskriterierne. Faglig vurdering af uddannelsen Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 1: Behov for uddannelsen Begrundelse Universitetet har redegjort for uddannelsens erhvervssigte og identificeret aftagergrupper for kommende dimittender. Det vurderes, at uddannelsens erhvervssigte er bredt defineret, og som sådan karakteriserende for uddannelsens tværfaglige profil og generalist- frem for specialistkompetencer. Identifikationen af aftagergrupper bærer også præg af dette i kraft af pluraliteten i de 18 adspurgte aftagere. På baggrund af arbejdsmarkedsanalysen vurderes det sandsynliggjort, at relevante aftagere og aftagerpaneler har været involveret i udviklingen af uddannelsen, samt at disse i overvejende grad har været positive i forhold til uddannelsens erhvervssigte. Det bemærkes, at arbejdsmarkedsanalysen er anonymiseret, og samtidig er det ikke muligt direkte at aflæse de enkelte aftageres vurdering. Aftagerne fremhæver i arbejdsmarkedsanalysen to forhold der vil sikre beskæftigelsen for uddannelsens kandidater: den tværfaglige profil og behov for elitekandidater. Det vurderes at være sandsynliggjort, at der er et behov for internationalt orienterede elitekandidater indenfor uddannelsens kombinationsområde. Flere aftagere fremhæver dog alternativer til kernefagligheden. Således kunne en tilsvarende eliteuddannelse med hovedvægten i et af de to andre fagområder, eller fx politologi forventes at være ligeså efterspurgt på baggrund af den foreliggende arbejdsmarkedsanalyse. Det vurderes, at uddannelsen har sandsynliggjort et tydeligt særkende i forhold til beslægtede uddannelser og at der i nogen grad er godtgjort for behovet for en ny uddannelse. De særlige særkender ved uddannelsen er: den internationale orientering, den juridiske forankring, den 3

9 ledelsesmæssige anvendelsesorientering, den tværdisciplinære tilgang samt ambitionen om eliteniveau. Det der overordnet adskiller ILEM-uddannelsen fra andre samfundsvidenskabelige uddannelser er den juridiske forankring. Den eneste anden samfundsvidenskabelige kombinationsuddannelse der vægter det juridiske ligeså højt (minimum 45 ECTS) er således cand.merc.(jur.) uddannelsen der p.t. udbydes ved fire uddannelsesinstitutioner (AU, AAU, SDU, CBS). Det vurderes, at cand.merc.(jur.)-uddannelsen i mange henseender har de samme grundlæggende intentioner om kombination af juridiske og økonomiske/ledelsesmæssige discipliner, ligesom der for flere af de udbudte cand.merc.(jur.) uddannelser også vurderes at være en vis international orientering. Som sådan vurderes det, at en cand.merc.(jur.) kandidat afhængig af dennes individuelle specialisering (valgfag og kandidatafhandling) vil kunne udfylde en række af de samme stillinger og funktioner på arbejdsmarkedet. Det vurderes dog, at såvel fagdisciplinerne har tydeligt forskellige foci på de to uddannelser. Ligeledes vurderes det at cand.merc.(jur.)-kandidaterne opbygger en kombineret specialist-profil indenfor det merkantile og erhvervsretlige område, mens ILEM-uddannelsens kandidater vil være mere bredt samfunds- og kontekstorienterede i forhold til virksomhedsledelse og dermed får en generalist-profil. Universitetet nævner cand.merc.(pol.) og cand.mag. i International Studies som beslægtede uddannelser, men det vurderes at ingen af disse i omfang nærmer sig den samme juridiske fundering som ILEM-uddannelsen. For cand.merc.(pol.)-uddannelsen, vurderes det at disse kandidater, vil kunne varetage en række af de samme stillinger og funktioner som ILEM-kandidaterne, dog særligt inden for politiske internationalt orienterede organisationer. Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Begrundelse Universitetet har på baggrund af ledighedsstatistik fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, samt nyere data fra DJØF sandsynliggjort, at samfundsvidenskabelige kandidater generelt har gode jobmuligheder på det nuværende arbejdsmarked. Der er ikke redegjort nærmere for sammenligneligheden mellem cand.merc.(jur.)/erhvervsjura og ILEM-uddannelsen, hvilket kan undre når netop denne uddannelse har de højeste ledighedstal af de fremførte. Det vurderes, at forskellene mellem erhvervsjura som en specialist profil og ILEMuddannelsen som en generalist profil vil have betydning for beskæftigelsen, hvorfor en entydig sammenligning af beskæftigelsestallene ikke vil være signifikant. Endvidere må der tages højde for at arbejdsmarkederne for hhv. cand.merc.(jur.) og ILEMuddannelsen på andre måder kan være forskellige. Således vil ILEM-kandidater fx i højere grad rette sig mod et internationalt arbejdsmarked, ikke mindst grundet uddannelsens sprog og internationale praksisorientering. 4

10 Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Begrundelse Det vurderes, at uddannelsen vil give de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på forskning inden for de tre fagdiscipliner og inden for de fire emner som uddannelsen er bygget op omkring. Disciplinerne studeres enkeltvis, men integreres i tværfagligt projektarbejde, hvor også relationen til praksisfeltet opstår i form af konkrete virksomhedssamarbejder. Det er sandsynliggjort, at de studerende vil opnå fagspecifikke og akademiske kvalifikationer og kompetencer, viden om videnskabelig teori, og erfaring med at anvende videnskabelige metoder. Herunder er det med udgangspunkt i studieordningen og kompetenceprofilen sandsynliggjort, at der vil være specifikt fokus på kompetencen til kritisk vurdering og håndtering af de muligheder og begrænsninger som det tværfaglige perspektiv, og dermed kombinationen af teoretiske og metodiske perspektiver giver. På baggrund af læsning af fagbeskrivelserne er det uklart hvordan den tværdisciplinære integration konkret sikres. Det vurderes endvidere, at uddannelsen bygger på eksisterende forskning, ligesom uddannelsens undervisere i udstrakt grad er planlagt at skulle bestå af aktive forskere fra de to danske universiteter, samt udenlandske ditto Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Uddannelsen vurderes at være baseret på aktive forskningsmiljøer med relevante forskningsprofiler. Af ansøgningens bilag 6 fremgår de implicerede tilrettelæggeres CV og publikationslister. På baggrund heraf vurderes det, at disse er aktive forskere (VIP). Universitetet forventer, at al undervisning vil blive forestået af aktive forskere, hvilket vurderes at være fuldt tilfredsstillende. Det fremhæves desuden, at højt kvalificerede gæsteforelæsere vil blive inviteret. Heriblandt vil der også blive inddraget praktikere, dvs. at en del af undervisningen i praksis vil blive forestået af disse. Dette vurderes dog at være i et så begrænset omfang, at det ikke vil have betydning for det enkelte fags forskningsbasering, hvorfor en særskilt redegørelse for sikringen af forskningsbaseringen i forhold til gæsteforelæsere ikke skønnes nødvendig. 5

11 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Med universitetets dokumentation for publicering er det sandsynliggjort, at tre af de fire forskningsmiljøer der står bag uddannelsen er aktivt publicerende. Der er ikke fremsendt dokumentation for Økonomisk Instituts publiceringsfrekvens. Det er dog dokumenteret via bilagene, at de implicerede forskere fra Økonomisk Institut er aktivt publicerende både nationalt og internationalt. Det bemærkes, at der ikke er anført publikationer for de seneste år for tre af de i bilag 6b oplistede forskere ved Juridisk Fakultet, KU. På trods af forskelligheder, er det endvidere sandsynliggjort, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen deltager aktivt i internationalt samarbejde inden for de tre fagområder jura, økonomi og organisation/ledelse. Det vurderes ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort hvordan uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. Det vurderes sandsynliggjort, at uddannelsen som led i et nyt satsningsområde spiller sammen med en overordnet forskningsmæssig strategi herunder etablering af forskergrupper, inddragelse af eksisterende, beslægtede forskningsmiljøer mv.. I vurderingen lægges der vægt på, at institutionen har sandsynliggjort, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen har et højt niveau og deltager aktivt i internationalt samarbejde. Samtidig bemærkes det, at det er uklart hvordan ILEM-uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. Samlet set vurderes kriterium 5 derfor at være tilfredsstillede opfyldt. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at ændre følgende bemærkning: Det vurderes ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort hvordan uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. til: Det vurderes i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at slette følgende bemærkning: Samtidig bemærkes det, at det er uklart hvordan ILEM-uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. 6

12 Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Begrundelse Det vurderes at universitetet har sandsynliggjort, at der er sammenhæng mellem uddannelsens overordnede mål for læringsudbytte og målene for uddannelsens enkelte fagelementer og moduler. Denne vurdering bygger på studieordningens fagbeskrivelser sammenholdt med uddannelsens mål for læringsudbytte jf. kriterium 3. Det bemærkes, at uddannelsens overordnede mål om at være tværdisciplinær, primært ses tillagt de studerende i form af kravene om at kunne sammenkoble og i sidste ende kunne forklare sammenhængen imellem disciplinerne. Således vurderes det, at det primært er de økonomisk funderede fagelementer der i fagbeskrivelserne eksplicit tilstræber det tværdisciplinære perspektiv. Kritisk bemærkes det, at kun ét af de juridisk funderede fagelementer (EU Law in a global market context), som læringsmål nævner det tværdisciplinære analytiske perspektiv, dog uden at dette ellers afspejles i fagelementets indhold. Det vurderes i nogen grad at være sandsynliggjort, at der er progression mellem uddannelsens 1. og 2. semester, da det økonomisk og det ledelsesmæssigt funderede fag på 2. semester bygger videre på faget fra 1. semester. For de juridiske fags vedkommende vurderes der i højere grad at være tale om en horisontal progression, eller udvidelse af fagområdet. Det vurderes ikke tydeliggjort hvordan valgfagene på 3. semester har progression i forhold til uddannelsens 1. år. Det bemærkes, at dette er søgt sikret gennem ved studielederens godkendelse af de individuelle studieplaner samt tilknytningen til en faglig mentor. Det vurderes kun i nogen grad at være sandsynliggjort, at der er sikret sammenhæng og progression for bachelorstuderende der opfylder uddannelsens adgangskrav, men som ikke har haft enten jura, økonomi eller ledelse som kernefagligheden i sin bacheloruddannelse. Uddannelsesbekendtgørelsens 3 og 21, stk. 1, fastslår, at en kandidatuddannelse skal udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet. En kandidatuddannelse skal desuden udbygge de kundskaber og den indsigt, som den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen. Progression kan sagtens være en breddeudvidelse, men med en radikal ændring af kernefagligheden, bør der være en klar argumentation for sammenhængen. En sådan synes kun i nogen grad at være tilstede. Som udgangspunkt vurderes det, at antallet og variationen i adgangsgivende bacheloruddannelser kan indsnævres. At studerende med begrænset fagspecifik forforståelse alligevel i nogen grad vurderes at kunne opfylde uddannelsens læringsmål, skyldes kravet til de generelle akademiske kompetencer, samt krav om a-niveau i engelsk eller tilsvarende. Det bemærkes, at uddannelsens mål om at starte uddannelsen på højeste fællesnævner synes positiv for at sikre de studerende gennemførsel af uddannelsen. Universitetets egen tolkning heraf bør dog kritisk fremhæves: Det forudsættes således, at de studerende kan følge kurser indenfor uddannelsens tre fagområder på et niveau, der svarer til tilsvarende kandidatfag, og formentlig endda et højere niveau. (Supplerende information af 7. oktober 2008) 7

13 Sammenholdt med usikkerheden om den eksterne progression, mellem adgangsforudsætninger og kompetencemålene for uddannelsen, vurderes det positivt, at uddannelsen påtænker at etablere et introduktionsforløb i juridisk og økonomisk teori og metode. Det vurderes at være sandsynliggjort, at uddannelsen tilgodeser de studerende på uddannelsen, der måtte ønske at læse i udlandet. Således fremgår det at universitetet forventer, at uddannelsens 3. semester læses i udlandet. Det vurderes, at rammerne for alternativet for danske studerende der ikke ønsker at læse tredje semester i udlandet bør tydeliggøres, ligesom valgfagene ikke bør være afhængige af merit, for dermed at sikre at uddannelsen kan gennemføres i Danmark som et samlet forløb. Det vurderes sandsynliggjort, at de studerende vil have interaktion med praksisfeltet. Det er dog uklart i hvilket omfang der vil være en bredere interaktion mellem fagområderne og praksisfeltet. Ifølge universitetet vil de studerende have kontakt til praksisfeltet på 4. semester. Dette valg er tydeligt argumenteret i forhold til uddannelsens mål om efterfølgende ansættelse i større danske og internationale virksomheder og organisationer. Endvidere nævnes som en mulighed, at der etableres et korps af erhvervsmentorer der står til rådighed for de studerende. Med blik for usikkerheden om den eksterne progression i forhold til bacheloruddannelsen, vurderes kriterium 6 samlet set at være delvist tilfredsstillende opfyldt. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret af 17. november 2008 anledning til at slette følgende bemærkninger: Således vurderes det, at det primært er de økonomisk funderede fagelementer der i fagbeskrivelserne eksplicit tilstræber det tværdisciplinære perspektiv. Kritisk bemærkes det, at kun ét af de juridisk funderede fagelementer (EU Law in a global market context), som læringsmål nævner det tværdisciplinære analytiske perspektiv, dog uden at dette ellers afspejles i fagelementets indhold. Det vurderes i nogen grad at være sandsynliggjort, at der er progression mellem uddannelsens 1. og 2. semester, da det økonomisk og det ledelsesmæssigt funderede fag på 2. semester bygger videre på faget fra 1. semester. For de juridiske fags vedkommende vurderes der i højere grad at være tale om en horisontal progression, eller udvidelse af fagområdet. Det vurderes ikke tydeliggjort hvordan valgfagene på 3. semester har progression i forhold til uddannelsens 1. år. Det bemærkes, at dette er søgt sikret gennem ved studielederens godkendelse af de individuelle studieplaner samt tilknytningen til en faglig mentor. Det vurderes kun i nogen grad at være sandsynliggjort, at der er sikret sammenhæng og progression for bachelorstuderende der opfylder uddannelsens adgangskrav, men som ikke har haft enten jura, økonomi eller ledelse som kernefagligheden i sin bacheloruddannelse. Uddannelsesbekendtgørelsens 3 og 21, stk. 1, fastslår, at en kandidatuddannelse skal udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet. En kandidatuddannelse skal desuden udbygge de kundskaber og den indsigt, som den studerende har erhvervet i bacheloruddannelsen. Progression kan sagtens være en breddeudvidelse, men med en radikal ændring af kernefagligheden, bør der være en klar argumentation for sammenhængen. En sådan synes kun i nogen grad at være tilstede. Sammenholdt med usikkerheden om den eksterne progression, mellem adgangsforudsætninger og kompetencemålene for uddannelsen, vurderes det positivt, at uddannelsen påtænker at etablere et introduktionsforløb i juridisk og økonomisk teori og metode. Det vurderes, at rammerne for alternativet for danske studerende der ikke ønsker at læse tredje semester i udlandet bør tydeliggøres, ligesom valgfagene ikke bør være afhængige af merit, for dermed at sikre at uddannelsen kan gennemføres i 8

14 Danmark som et samlet forløb. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af præciseringen af høringssvaret af 26. november 2008 anledning til at tilføje følgende bemærkning: I forhold til uddannelsens adgangskrav og spørgsmålet om den eksterne progression har universitetet med præciseringen af høringssvaret af 26. november 2008 modificeret sin indstilling af det specifikke ECTS-krav til en model, hvor de studerende på deres bacheloruddannelse har minimum 45 ECTS point inden for jura og/eller økonomi og/eller ledelse generelt. Denne model vurderes, at kunne sikre at de studerende har de nødvendige adgangsforudsætninger for at kunne følge undervisningen, således at der ikke er usikkerhed om den eksterne progression. På baggrund af ovenstående ønsker Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark, at ændre vurderingen af kriterium 6 fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Det vurderes, at Københavns Universitet har redegjort for, hvordan de påtænkte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens mål for læringsudbytte. Det vurderes i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at undervisningsformer herunder særligt planer for de studerendes aktive deltagelse i undervisningen via diskussion og dialogbasering korresponderer med uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurderingen bygger på, at universitetet ønsker at anvende en bred variation af pædagogiske metoder i undervisningen på det første år, svarende til de obligatoriske konstituerende fagelementer. Det vurderes endvidere, at sammenhængen mellem uddannelsens mål for læringsudbytte, uddannelsens indhold og det som vægtes gennem de valgte prøveformer er sandsynliggjort. Vurderingen baserer sig på de bagvedliggende fagbeskrivelsers angivelse af prøveformer. Da uddannelsens undervisere vurderes at tage udgangspunkt i den afgrænsede disciplin, er det en udfordring for uddannelsens at sikre det tværdisciplinære læringsmål. Ansvaret herfor tillægges i udstrakt grad de studerende selv. En gensidig inddragelse af undervisere fra forskellige discipliner kan være et redskab til at sikre det tværdisciplinære læringsmål. Dette er kun tilfældet på et enkelt af de otte obligatoriske fag. Københavns Universitet beskriver ikke en samlet strategi for undervisernes pædagogiske udvikling på den ansøgte uddannelse, og det vurderes dermed kun i nogen grad sandsynliggjort, at de pågældende VIP på uddannelsen sikres formaliseret pædagogisk udvikling, udover de fastlagte uddannelsesforløb for adjunkter. Det bemærkes, at undervisningsmiljøet for Juridisk Fakultet, KU, på flere områder får hård kritik af de studerende, samt at en række opfølgninger på disse tilbagemeldinger ikke føres ud i livet grundet planerne om udflytning fra midtbyen til Amager. Det vurderes således sandsynliggjort, at uddannelsens fysiske forhold og den øvrige infrastruktur vil blive tilpasset uddannelsen. Det vurderes dog som en 9

15 stående udfordring for uddannelsen at give de studerende en oplevelse af et samlet uddannelsesforløb, med det for øje, at uddannelsesaktiviteterne vil være spredt over et stort geografisk område. Allerede i dag opleves det internt på Juridisk Fakultet, KU, som et problem med afstandene mellem undervisningssteder, hvilket hverken samarbejdet med Økonomisk Institut, KU, eller institutterne ved CBS synes at fremme. Sammenfattende vurderes det, at kriterium 7 er delvist tilfredsstillende opfyldt. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at slette følgende bemærkning: Københavns Universitet beskriver ikke en samlet strategi for undervisernes pædagogiske udvikling på den ansøgte uddannelse, og det vurderes dermed kun i nogen grad sandsynliggjort, at de pågældende VIP på uddannelsen sikres formaliseret pædagogisk udvikling, udover de fastlagte uddannelsesforløb for adjunkter. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at slette følgende bemærkning: Det vurderes dog som en stående udfordring for uddannelsen at give de studerende en oplevelse af et samlet uddannelsesforløb, med det for øje, at uddannelsesaktiviteterne vil være spredt over et stort geografisk område. Allerede i dag opleves det internt på Juridisk Fakultet, KU, som et problem med afstandene mellem undervisningssteder, hvilket hverken samarbejdet med Økonomisk Institut, KU, eller institutterne ved CBS synes at fremme. På den baggrund ønsker Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark, at ændre vurderingen delvist tilfredsstillende opfyldt til tilfredsstillende opfyldt. Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Begrundelse Det vurderes ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at Københavns Universitet har et overordnet system for kvalitetssikring indeholdende strategier, politikker og procedurer for kvalitetssikring. Dog er der fra centralt hold igangsat et kvalitetssikringsprojekt med fokus på kursusevalueringer. På fakultetsniveau har det juridiske fakultets studienævn vedtaget en kvalitetssikringspolitik for de eksisterende uddannelser på fakultetet, der vurderes på sigt i nogen grad at kunne skabe rammerne for en kvalitetssikring af den ansøgte uddannelse. Det bemærkes dog, at fakultetets mål for uddannelsen og kvalitetssikringspolitikken kun i nogen grad ses fulgt op af konkrete procedurer for kvalitetssikring. Det vurderes sandsynliggjort, at der er iværksat tiltag til kvalitetssikring på det pågældende fakultet der vil udbyde den ansøgte uddannelse, men da Københavns Universitet ikke vurderes at have sandsynliggjort en overordnet strategi for kvalitetssikring af den ansøgte uddannelse vurderes kriterium 8 delvist tilfredsstillende opfyldt. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at tilføje følgende bemærkning: Det vurderes sandsynliggjort, at CBS har en kvalitetssikringspolitik for uddannelserne på CBS, samt at denne vil blive anvendt som grundlag for kvalitetssikring af ILEM-uddannelsen. Det vurderes, at valget af kvalitetssikringspolitikken fra CBS sætter en række relevante krav til uddannelsens studieleder. Det bemærkes 10

16 endvidere at uddannelsens formelle placering på KU kan betyde en række praktiske udfordringer, fx i forhold til det centrale Studieleder/ Dekan møde som beskrevet i CBS s kvalitetssikringspolitik. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at slette følgende bemærkning: På fakultetsniveau har det juridiske fakultets studienævn vedtaget en kvalitetssikringspolitik for de eksisterende uddannelser på fakultetet, der vurderes på sigt i nogen grad at kunne skabe rammerne for en kvalitetssikring af den ansøgte uddannelse. Det bemærkes dog, at fakultetets mål for uddannelsen og kvalitetssikringspolitikken kun i nogen grad ses fulgt op af konkrete procedurer for kvalitetssikring. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at slette følgende bemærkning fra: Det vurderes sandsynliggjort, at der er iværksat tiltag til kvalitetssikring på det pågældende fakultet der vil udbyde den ansøgte uddannelse, men da Københavns Universitet ikke vurderes at have sandsynliggjort en overordnet strategi for kvalitetssikring af den ansøgte uddannelse vurderes kriterium 8 delvist tilfredsstillende opfyldt. Til: Det vurderes sandsynliggjort, at uddannelsen vil anvende det eksisterende kvalitetssikringssystem fra CBS, og dermed følge de procedurer der ligger heri. Samlet vurderes det derfor, at kriterium 8 er tilfredsstillende opfyldt. På den baggrund ønsker Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark, at ændre vurderingen delvist tilfredsstillende opfyldt til tilfredsstillende opfyldt. Kriteriet vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Begrundelse Det vurderes, at der er sammenhæng mellem uddannelsens læringsmål og uddannelsens tværdisciplinære og anvendelsesorienterede faglige profil og formål. Fagfordelingen på uddannelsen vurderes at have tyngdepunktet planlagt i den juridiske fagdisciplin. Således er 45 ECTS af uddannelsens 120 ECTS obligatorisk indenfor jura. Dette betyder dog ikke, at uddannelsens hovedvægt i praksis nødvendigvis ligger indenfor det juridiske fagområde. Med valgfagene samt vægtningen af økonomi- og ledelseskurser i kandidatafhandlingen kan den studerende således selv skabe sin unikke profil. Det vurderes således, at uddannelsens faglige profil er juridisk funderet, tværdisciplinær og anvendelsesorienteret i forhold til virksomhedsledelse. Som sådan er der ingen diskrepans i forhold til titelforslaget, der dog kun afspejler to af de tre discipliner. Det vurderes, at universitetet har sandsynliggjort, at uddannelsens mål for læringsudbytte, herunder viden, færdigheder og kompetencer, lever op til typebeskrivelsen for kandidatuddannelser i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Vurderingen baserer sig kompetenceprofilen og de supplerende fagbeskrivelsers angivelse af mål for læringsudbytte. 11

17 Der er to kritiske forhold der gør opnåelsen af det i kvalifikationsrammen fastsatte niveau for kandidatuddannelser usikker. For det første vurderes det, at uddannelsens adgangsforudsætninger er utydeligt defineret i forhold til at sikre at alle studerende opnår kvalifikationsrammens typebeskrivelse. I denne forbindelse kan der henvises til vurderingen af kriterium 6, hvor spørgsmålet om ekstern progression behandles nærmere. Det vurderes dog i nogen grad at kunne opvejes af et intensivt fagligt ikke-obligatorisk introforløb. For det andet bemærkes det kritisk, at uddannelsens tredje semester ikke er tydeligere reguleret i forhold til netop mål for læringsudbytte og progression i forhold til uddannelsens første år. Dette vurderes dog i nogen grad at kunne modvirkes af studielederens udfyldende bestemmelser og praksis for godkendelse af den individuelle studieplan. Samlet set vurderes kriteriet at være tilfredsstillende opfyldt. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af præciseringen af høringssvaret af 26. november 2008 anledning til at slette følgende bemærkning: Der er to kritiske forhold der gør opnåelsen af det i kvalifikationsrammen fastsatte niveau for kandidatuddannelser usikker. For det første vurderes det, at uddannelsens adgangsforudsætninger er utydeligt defineret i forhold til at sikre at alle studerende opnår kvalifikationsrammens typebeskrivelse. I denne forbindelse kan der henvises til vurderingen af kriterium 6, hvor spørgsmålet om ekstern progression behandles nærmere. Det vurderes dog i nogen grad at kunne opvejes af et intensivt fagligt ikke-obligatorisk introforløb. For det andet bemærkes det kritisk, at uddannelsens tredje semester ikke er tydeligere reguleret i forhold til netop mål for læringsudbytte og progression i forhold til uddannelsens første år. Dette vurderes dog i nogen grad at kunne modvirkes af studielederens udfyldende bestemmelser og praksis for godkendelse af den individuelle studieplan. 12

18 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Dokumentation Uddannelsens erhvervssigte Hvilke relevante brancher eller typer af virksomheder/ organisationer forventes dimittenderne at finde ansættelse indenfor? Formålet med ILEM-uddannelsen er at uddanne kandidater, der kan håndtere ledelsesmæssige, juridiske og økonomiske udfordringer inden for det private erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer såvel nationalt som internationalt. (Ansøgning, s. 2) Hvilke funktioner forventes dimittenderne at udføre og hvordan forventes deres kompetencer at kunne anvendes? Uddannelsen skal udvikle kompetencer hos de studerende, som sætter dem i stand til at håndtere globaliseringen ud fra et juridisk funderet perspektiv under hensyn til de ledelsesmæssige og økonomiske udfordringer i den globale virkelighed. De globale faktorer betyder, at der bliver behov for kernemedarbejdere, der kan se disse udfordringer i et bredt fagligt perspektiv, der både favner den internationale regulering og menneskerettighedsbetragtninger, de interkulturelle forskelle mellem lande og de internationale økonomiske og politiske udviklingstendenser, der har betydning for vækst, handel og levevilkår. Uddannelsens formål er således at uddanne kandidater, som kan rådgive om og løse de juridiske, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer på et højt internationalt niveau. (Ansøgning, s. 2) Aftagerne vurderer, at kandidaterne vil kunne opnå stillinger både inden for det private erhvervsliv, hos offentlige myndigheder, i større internationalt orienterede organisationer og i internationale institutioner. I det private erhvervsliv og hos organisationerne vil kandidaterne især være interessante i stabsfunktioner og direktionssekretariater. Hos internationalt orienterede offentlige myndigheder og i internationale institutioner, vil kandidaternes profil passe mere bredt ind i organisationen. Aftagerne fremhæver generelt, at kandidaterne vil kunne fungere som rådgivere for ledelsen og at de med deres særlige kompetenceprofil vil kunne avancere hurtigt til en ledende stilling. (Ansøgning, s. 2) Hvordan har relevante aftagere og aftagerpaneler været involveret i udviklingen af uddannelsen? Aftageranalyse og aftagerbehov I forbindelse med forberedelse af ansøgningen til Videnskabsministeriet om midler til at udvikle uddannelsen var KU/CBS i kontakt med repræsentanter fra potentielle aftagergrupper, som bekræftede, at der ville være stor interesse for kandidater på eliteniveau med denne tværfaglige profil. Efter bevillingen af udviklingsmidler til uddannelsen har Det Juridiske Fakultet (KU) drøftet oplæg til uddannelsen med sit aftagerpanel, som responderede positivt på behovet for en sådan uddannelse. KU/CBS har endvidere gennemført en aftagerundersøgelse, som omfatter interviews 13

19 med 18 repræsentanter for aftagere inden for det private erhvervsliv, offentlige myndigheder, organisationer og internationale institutioner. Rapporten fra aftagerundersøgelsen er vedlagt som bilag 1. Aftagerundersøgelsen viser, at uddannelsen bliver vurderet særdeles positivt af aftagerne. Der er ikke mindst grund til at nævne, at aftagerne fremhæver uddannelsens tværfaglige profil som en særlig styrke, og at der er opbakning til en tværdisciplinær uddannelse med en tungtvejende juridisk komponent. Særligt fremhæves kombinationen af juridiske og økonomiske/finansielle kompetencer, ligesom interkulturel forståelse nævnes som et væsentligt element. (Ansøgning, s. 2) Opsummering Af bilag 1 til ansøgningen fremgår det, at de 20 respondenter fra internationalt orienterede virksomheder og organisationer, forud for interviewet havde fået tilsendt en kort beskrivelse af uddannelsen med oplysninger om baggrunden, visionen, optagelseskrav og uddannelsens profil og faglige rammer (Se evt. Bilag 1, s. 9). Hvorfor er der behov for den ansøgte uddannelse, og hvordan understøttes det af ovenstående? Aftagerundersøgelsens konklusioner understøttes af andre undersøgelser og rapporter, der er udarbejdet inden for de senere år om forventninger og behov i forhold til de samfundsvidenskabelige kandidater. I en rapport vedrørende fremtidens samfundsvidenskabelige uddannelser peges der således på, at en central kernekompetence for fremtidens samfundsvidenskabelige kandidater vil være kreativitet og innovative egenskaber, som kan bidrage til at skabe synergi mellem discipliner, funktioner og sektorer.(note 1 Fremtidens samfundsvidenskabelige uddannelser: Styrket innovation, partnerskab og beskæftigelsesegnethed, Rapport til Videnskabsministeriet udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. fremtidens samfundsvidenskabelige uddannelser, Marts 2005, p. 11.) I rapporten fremhæves det endvidere (side 13), at de studerende skal rustes til at bruge deres faglighed på nye områder og til at kombinere egen faglighed med andres faglighed på nye måder. Evnen til at tænke på tværs og fremadrettet nævnes også i en undersøgelse udarbejdet af DJØF og Dansk Industri, hvor virksomhederne bl.a. efterlyser, at DJØF erne har større forretningsforståelse og er bedre til at tænke i løsninger end i problemer.(note 2 DJØF ernes kompetencer og virksomhedernes behov Kan uddannelserne følge med?, Dansk Industri og DJØF, Marts 2007.) Rapporten fremhæver ligeledes bedre evner til at formulere sig kort og klart samt større kompetencer til at kommunikere på engelsk. ILEM-uddannelsen tilsigter netop at styrke de studerendes evner til at arbejde tværdisciplinært og til at tænke innovativt, fremadrettet og løsningsorienteret (se nærmere i afsnit 4). Da uddannelsen foregår på engelsk, vil den endvidere styrke de studerendes kommunikative kompetencer på engelsk. (Ansøgning, s. 3) Uddannelsens relation til beslægtede uddannelser Hvordan adskiller uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte sig fra beslægtede uddannelsers faglige profil og mål for læringsudbytte? På baggrund af en gennemgang over udbudte uddannelser inden for det juridiske og samfundsvidenskabelige område på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i Århus og Københavns Universitet vurderes det, at ingen eksisterende udbudte uddannelser har en faglig profil, som er sammenlignelig med ILEM uddannelsen. 14

20 De eksisterende juridiske uddannelser, som udbydes ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet, er tilrettelagt som professionsuddannelser, som ikke giver mulighed for at udvikle de tværdisciplinære kompetencer, som ILEM-uddannelsen sigter mod. De samfundsvidenskabelige uddannelser ved danske videregående uddannelsesinstitutioner sigter heller ikke mod at uddanne kandidater på eliteniveau med en tværdisciplinær profil med en stærk juridisk forankring. De uddannelser, som har en faglig profil, som kommer tættest på ILEMuddannelsen er hhv. cand.merc.(jur)-uddannelserne, som udbydes ved Copenhagen Business School, Handelshøjskolen i Århus og Syddansk Universitet, cand.mer.(pol)-uddannelsen, som udbydes af Copenhagen Business School og cand.mag.-uddannelsen i International Studies, som udbydes af Aarhus Universitet. Ingen af disse uddannelser sigter mod at være en uddannelse på eliteniveau. Cand.merc.(jur)-uddannelserne kombinerer i lighed med ILEM-uddannelsen jura og økonomi. Det juridiske element i disse uddannelser har dog ikke den samme internationale orientering, som ILEM-uddannelsens juridiske fag, og folkeretten har således ikke en central placering på Cand.merc.(jur)-uddannelserne. Nogle Cand.merc.(jur)-uddannelser lægger særlig vægt på skatteret og selskabsret, og CMJ-uddannelsen på CBS lægger betydelig vægt på integration mellem jura og økonomi og inddrager målrettede retsøkonomiske og kontraktøkonomiske fag samt en række integrerede fag, hvor fokus ligger på interaktionen mellem jura og økonomi. ILEM-uddannelsen retter sig i højere grad mod international politisk økonomi og ledelse samt internationale juridiske retsområder. Cand.merc.(jur)-uddannelserne lægger ikke i samme udstrækning vægt på det ledelsesmæssige element, ligesom uddannelserne ikke foregår på engelsk. Cand.merc.(pol)-uddannelsen er en ny engelsksproget kandidatuddannelse (Msc in International Business and Politics), som udbydes af CBS. Denne uddannelse integrerer business, ledelse, politologi, politisk økonomi og international ret. Tyngden i uddannelsens profil ligger på det politologiske fagområde, som ikke er en del af ILEM-uddannelsen, og der er kun et enkelt konstituerende juridisk fag. Cand.mag.-uddannelsen i International Studies er en ny engelsksproget uddannelse, som udbydes af Aarhus Universitet. Uddannelsen inddrager elementer fra antropologi, historie, jura, økonomi og statskundskab. De juridiske og økonomiske elementer i denne uddannelses konstituerende fag begrænser sig imidlertid til to fag (international business lov og international business analyse). Samlet vurderes det, at der ikke er en sammenlignelig uddannelse med en faglig profil og kompetencemål, som svarer til ILEM-uddannelsen (Ansøgning, s. 3f) Hvordan forventes uddannelsen at imødekomme en konkret efterspørgsel, der ikke imødekommes af beslægtede uddannelser? Aftageranalysen viser, at der er behov for kandidater med en tværdisciplinær profil, som kan imødekomme de behov, som virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer står over for i en globaliseret verden. Det fremgår endvidere af analysen, at der er behov for tværvidenskabelige kandidater med en stærk juridisk faglighed. Kandidater fra ILEM-uddannelsen vil kunne opnå stillinger både inden for det private erhvervsliv, hos offentlige myndigheder, i større internationalt orienterede organisationer og i internationale institutioner. Samlet set vurderes det således, at kandidater fra ILEM-uddannelsen vil kunne udfylde et arbejdskraftmæssigt tomrum hos aftagerne, som ikke kan dækkes af de eksisterende uddannelser. (Ansøgning, s. 4) Sagsbehandlers vurdering Universitetet har redegjort for uddannelsens erhvervssigte og identificeret aftagergrupper for 15

21 kommende dimittender. Det vurderes, at uddannelsens erhvervssigte er bredt defineret, og som sådan karakteriserende for uddannelsens tværfaglige profil og generalist- frem for specialistkompetencer. Identifikationen af aftagergrupper bærer også præg af dette i kraft af pluraliteten i de 18 adspurgte aftagere. På baggrund af arbejdsmarkedsanalysen vurderes det sandsynliggjort, at relevante aftagere og aftagerpaneler har været involveret i udviklingen af uddannelsen, samt at disse i overvejende grad har været positive i forhold til uddannelsens erhvervssigte. Det bemærkes, at arbejdsmarkedsanalysen er anonymiseret, og samtidig er det ikke muligt direkte at aflæse de enkelte aftageres vurdering. Aftagerne fremhæver i arbejdsmarkedsanalysen to forhold der vil sikre beskæftigelsen for uddannelsens kandidater: den tværfaglige profil og behov for elitekandidater. Det vurderes at være sandsynliggjort, at der er et behov for internationalt orienterede elitekandidater indenfor uddannelsens kombinationsområde. Flere aftagere fremhæver dog alternativer til kernefagligheden. Således kunne en tilsvarende eliteuddannelse med hovedvægten i et af de to andre fagområder, eller fx politologi forventes at være ligeså efterspurgt på baggrund af den foreliggende arbejdsmarkedsanalyse. Det vurderes, at uddannelsen har sandsynliggjort et tydeligt særkende i forhold til beslægtede uddannelser og at der i nogen grad er godtgjort for behovet for en ny uddannelse. De særlige særkender ved uddannelsen er: den internationale orientering, den juridiske forankring, den ledelsesmæssige anvendelsesorientering, den tværdisciplinære tilgang samt ambitionen om eliteniveau. Det der overordnet adskiller ILEM-uddannelsen fra andre samfundsvidenskabelige uddannelser er den juridiske forankring. Den eneste anden samfundsvidenskabelige kombinationsuddannelse der vægter det juridiske ligeså højt (minimum 45 ECTS) er således cand.merc.(jur.) uddannelsen der p.t. udbydes ved fire uddannelsesinstitutioner (AU, AAU, SDU, CBS). Det vurderes, at cand.merc.(jur.)-uddannelsen i mange henseender har de samme grundlæggende intentioner om kombination af juridiske og økonomiske/ledelsesmæssige discipliner, ligesom der for flere af de udbudte cand.merc.(jur.) uddannelser også vurderes at være en vis international orientering. Som sådan vurderes det, at en cand.merc.(jur.) kandidat afhængig af dennes individuelle specialisering (valgfag og kandidatafhandling) vil kunne udfylde en række af de samme stillinger og funktioner på arbejdsmarkedet. Det vurderes dog, at såvel fagdisciplinerne har tydeligt forskellige foci på de to uddannelser. Ligeledes vurderes det at cand.merc.(jur.)-kandidaterne opbygger en kombineret specialist-profil indenfor det merkantile og erhvervsretlige område, mens ILEM-uddannelsens kandidater vil være mere bredt samfunds- og kontekstorienterede i forhold til virksomhedsledelse og dermed får en generalist-profil. Universitetet nævner cand.merc.(pol.) og cand.mag. i International Studies som beslægtede uddannelser, men det vurderes at ingen af disse i omfang nærmer sig den samme juridiske fundering som ILEM-uddannelsen. For cand.merc.(pol.)-uddannelsen, vurderes det at disse kandidater, vil kunne varetage en række af de samme stillinger og funktioner som ILEM-kandidaterne, dog særligt inden for politiske internationalt orienterede organisationer. Samlet vurderes det, at kriterium 1 er tilfredsstillende opfyldt. 16

22 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Dokumentation Hvordan er arbejdsmarkedssituationen for dimittender fra beslægtede uddannelser? Beskæftigelsesmulighederne for samfundsvidenskabelige kandidater er generelt meget gode det gælder også for dimittenderne. Videnskabsministeriets opgørelser over hvad nyuddannede laver måneder efter afsluttet uddannelse viser, at ledigheden for dimittender inden for det samfundsvidenskabelige område generelt har været faldende fra I tabellen nedenfor kan man se ledighedsprocenterne for de samfundsvidenskabelige kandidater som helhed, samt fra nogle af de centrale samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser. Videnskabsministeriets opgørelse har ikke data for perioden DJØF s ledighedsstatistik for maj 2008 viser dog, at ledigheden for de samfundsvidenskabelige kandidater udgør 1,6 %, og det fremgår ligeledes, at ledigheden også har været faldende siden Det må således antages, at ledighedsprocenten er faldet yderligere siden Videnskabsministeriets og DJØF s data vedlægges som bilag 2. Den lave ledighed dokumenterer, at de samfundsvidenskabelige kandidater er attraktive blandt aftagerne og ikke har problemer med at finde beskæftigelse. Dette taler i sig selv for, at kandidater fra ILEM-uddannelsen heller ikke vil have problemer med at finde beskæftigelse. Sammenholdes dette med aftagernes efterspørgsel, som denne er dokumenteret i aftagerundersøgelsen, må det antages, at interessen for kandidater fra ILEM-uddannelsen vil være meget stor både på grund af kandidaternes særlige faglige profil og fordi der er tale om en uddannelse på eliteniveau. Det må således samlet set anses for dokumenteret, at kandidater fra ILEM-uddannelsen ikke vil have problemer med at finde beskæftigelse, og at uddannelsen imødekommer et behov hos aftagerne, som ikke dækkes af eksisterende uddannelser. (Ansøgning, s. 4f) Sagsbehandlers vurdering Universitetet har på baggrund af ledighedsstatistik fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, samt nyere data fra DJØF sandsynliggjort, at samfundsvidenskabelige kandidater generelt har gode jobmuligheder på det nuværende arbejdsmarked. Der er ikke redegjort nærmere for sammenligneligheden mellem cand.merc.(jur.)/erhvervsjura og ILEM-uddannelsen, hvilket kan undre når netop denne uddannelse har de højeste ledighedstal af de fremførte. Det vurderes, at forskellene mellem erhvervsjura som en specialist profil og ILEMuddannelsen som en generalist profil vil have betydning for beskæftigelsen, hvorfor en entydig sammenligning af beskæftigelsestallene ikke vil være signifikant. Endvidere må der tages højde for at arbejdsmarkederne for hhv. cand.merc.(jur.) og ILEM- 17

23 uddannelsen på andre måder kan være forskellige. Således vil ILEM-kandidater fx i højere grad rette sig mod et internationalt arbejdsmarked, ikke mindst grundet uddannelsens sprog og internationale praksisorientering. Samlet set vurderes kriterium 2 at være tilfredsstillende opfyldt. 18

24 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Dokumentation Hvordan påtænker uddannelsen at sikre, at de studerendes viden, færdigheder og kompetencer er baseret på forskning inden for uddannelsens fagområder? KU og CBS er begge institutioner med et stærkt funderet forskningsmiljø, og ILEM-uddannelsen tilsigter at give de studerende forskningsbaseret uddannelse på eliteniveau. For en nærmere redegørelse for forskningsmiljøet henvises til afsnit 2.2 og 2.3. (Ansøgning, s. 5) Se endvidere dokumentationen nedenfor. Angivelse af de studerendes forventede erhvervelse af: - Fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer. - Viden om videnskabelig teori. - Erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder. ILEM-uddannelsens tre fagområder jura, ledelse og økonomi behandles primært som selvstændige forsknings-discipliner, og med udgangspunkt i temaer med tværfaglig relevans knyttes de sammen i en bredere forståelsesramme. Uddannelsen er tilrettelagt med henblik på at sikre, at kandidaterne opnår stærke teoretiske, metodiske og faglige kompetencer. Der henvises nærmere til studieordningens 6 (bilag 3) og uddannelsens kompetenceprofil, som indgår som bilag til studieordningen. Der kan endvidere henvises til fagbeskrivelserne, som vedlægges som bilag 4a. Indgående viden om videnskabelig teori og metode vil være en forudsætning for at leve op til uddannelsens kompetenceprofil. ILEM-uddannelsen lægger vægt på at kombinere og konfrontere teorier og metoder, analytiske modeller og cases, så de kan benyttes som redskaber til at analysere internationale juridiske, økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger, som er relevante for internationale virksomheder og organisationer. Uddannelsens metodiske fundament ligger dels i samspillet mellem de tre fagdiscipliner, der kommer til udtryk på studiets 1. og 2. semester, dels ved opdelingen i 4 emner, inter cultural perspective, corporation and business, human ressource og international relations og dels ved eksamensform og udprøvning. Hvert enkelt fag opbygger og styrker de studerendes kompetence inden for globalisering, internationale virksomhedsforhold og ledelsesmæssige forhold i et internationalt virksomhedsorganisatorisk perspektiv. Inden for de 3 emner gennemgås juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig teori og metode, der bearbejdes særskilt inden for den konkrete fagdisciplin og tværfagligt i forbindelse med projektarbejde. Det fagspecifikke metodiske fundament forankres samtidig i de enkelte fags variation af læringsformer, hvor der konkret arbejdes med problemorienteret case- og projektarbejde. Arbejdet med videnskabelig teori og metode fortsættes og omfattes i hvert enkelt fag, i de valgte eksamensformer og i særdeleshed i kandidatafhandlingen. Uddannelsen øger således den analytiske og metodiske kompetence til kritisk refleksion og til håndtering af de muligheder og begrænsninger, der ligger i at kombinere forskellige teoretiske perspektiver og modeller. (Ansøgning, s. 5) 19

25 6. Målet med uddannelsen er, at kandidaten efter endt uddannelse på et selvstændigt højt niveau kan Håndtere komplekse retlige, økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger, som danske og internationale virksomheder, myndigheder og organisationer stilles over for i en globaliseret og foranderlig videnøkonomi ud fra et tværdisciplinært, interkulturelt og internationalt perspektiv. Deltage indadtil i styringen af en dansk eller international virksomheds, myndigheds eller organisations juridiske, økonomiske og ledelsesmæssige ekspertise. Deltage udadtil i styringen af forholdet mellem en dansk eller international virksomheds, myndighedsforhold til andre virksomheder og organisationer i et globalt marked. Selvstændigt eller sammen med repræsentanter for andre faggrupper biddrage med juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig viden i et internationalt og globalt perspektiv i forbindelse med en dansk eller international virksomheds, myndighed eller organisations beslutningstagen, herunder særligt rådgive, forhandle, kommunikere og agere i en global og interkulturel sammenhæng. (Ansøgning, bilag 3 udkast til studieordning, s. 2) Intellektuelle ILEM- kompetencemål Analytisk juridisk, ledelsesmæssig og økonomisk tænkning Abstrakt analytisk tænkning på tværs af faglige discipliner Analysere og reflektere over komplekse retlige, økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger ud fra et tværdisciplinært og interkulturelt perspektiv Global og international forståelse, tænkning og problemløsning Evne til at samtænke internationale samfundsforhold med virksomheds- og organisationsbehov Evne til at tænke i helheder på tværs af virksomheds/organisationsgrænser i en global verden Fagligt/akademisk ILEM-kompetencemål En ILEM-kandidat skal have et solidt kendskab til international jura og juridiske kilder, teori og metode. Endvidere har ILEM-kandidaten et godt og indgående kendskab til ledelsesmæssige forhold og teori om globale forhold, der har betydning for ledelse, organisering og struktur i en stor eller mellemstor dansk eller international virksomhed eller organisation. Derudover har ILEMkandidaten et godt og indgående kendskab til økonomiske teorier, der påvirker danske eller internationale virksomheder og organisationer, der alle er relateret til det globale marked. ILEM-kandidaten kan endvidere beherske arbejdet i internationale samarbejdsrelationer ved at have indgående kendskab til projekt og casearbejde. ILEM-kandidaten besidder den nødvendige kompetence i forhold til analytiske og strategiske opgaver i den store eller mellemstore danske eller internationale virksomhed eller organisation. På uddannelsens 1. studieår har hvert kvartal et hovedemne, som understøttes af hhv. et juridiske fag og et ledelses/økonomisk fag. Ved til en vis grad at kombinere emne og eksamen for fagene i hvert kvartal sikres, at de studerende ud over de fagspecifikke kvalifikationer endvidere opnår tværfaglige og interdiciplinære kompetencer. De fagspecifikke og almene akademiske kvalifikationer og kompetencer understøttes endvidere af arbejdet med kandidatafhandlingen, der understøtter den tværfaglige og internationale virksomhedsorganisatoriske vinkel. Ved at arbejde med flere fagdiscipliner i et større projektarbejde skabes grundlag for indarbejdelse af dybdegående akademiske kvalifikationer og kompetencer. Kandidatafhandlingen skrives i tæt samarbejde med et eller flere forskningsmiljøer og hermed øges forskningsforankringen i uddannelsen. 20

26 Konkrete akademiske ILEM-kompetencemål Identificere, forstå, analysere og løse de komplekse retlige, økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger, som private og offentlige virksomheder og organisationer stilles over for i en globaliseret og foranderlig videnøkonomi ud fra et tværdisciplinært og interkulturelt perspektiv. Udvikle innovative strategier og sætte retning for håndtering af komplekse retlige, økonomiske og ledelsesmæssige problemstillinger ud fra et interdisciplinært og interkulturelt perspektiv Personlige ILEM-kompetencemål IMEL-kandidaten kan selvstændigt gennemføre analyser af juridisk, ledelsesmæssig og økonomisk karakter, der har relevans for store og mellemstore danske og internationale virksomheder og organisationer, der er påvirket af såvel globalisering som internationalisering. ILEM-kandidaten kan indgå i internationale teams med andre faggrupper og være i stand til på sigt at lede sådanne teams. Konkrete praktiske ILEM-kompetencemål Integrere analytisk refleksion med praksis Evne til at fungere som leder Evne til at tage selvstændige beslutninger på højt niveau i en kompleks og global virkelighed Evne til at indgå i tværfaglige teams i internationale relationer Evne til at være problemløsende Evne til at rådgive, forhandle, kommunikere og agere i en interkulturel sammenhæng. (Ansøgning, bilag 3 udkast til studieordning, s. 18f) Interaktion mellem forskning og praksis Hvis det vurderes at være relevant: Hvordan vil undervisningen og de studerendes forventede viden, færdigheder og kompetencer basere sig på interaktion mellem forskning og praksis? ILEM-uddannelsen tilsigter endvidere at sikre en interaktion mellem forskning og praksis. Dette vil bl.a. ske ved at inddrage cases fra praksis i undervisningen, ved at invitere gæsteforelæsere fra praksis og ved at den studerende skal skrive sin specialeafhandling i tilknytning til en virksomhed (se studieordningens 8c). Desuden planlægges det, at alle studerende får tilknyttet en erhvervsmentor, som repræsenterer uddannelsens potentielle aftagere. (Ansøgning, s. 5) Hvis ikke det vurderes at være relevant: Hvorfor? Ikke relevant Sagsbehandlers vurdering Det vurderes, at uddannelsen vil give de studerende viden, færdigheder og kompetencer baseret på forskning inden for de tre fagdiscipliner og inden for de fire emner som uddannelsen er bygget op omkring. Disciplinerne studeres enkeltvis, men integreres i tværfagligt projektarbejde, hvor også relationen til praksisfeltet opstår i form af konkrete virksomhedssamarbejder. Det er sandsynliggjort, at de studerende vil opnå fagspecifikke og akademiske kvalifikationer og 21

27 kompetencer, viden om videnskabelig teori, og erfaring med at anvende videnskabelige metoder. Herunder er det med udgangspunkt i studieordningen og kompetenceprofilen sandsynliggjort, at der vil være specifikt fokus på kompetencen til kritisk vurdering og håndtering af de muligheder og begrænsninger som det tværfaglige perspektiv, og dermed kombinationen af teoretiske og metodiske perspektiver giver. På baggrund af læsning af fagbeskrivelserne er det uklart hvordan den tværdisciplinære integration konkret sikres. Det vurderes endvidere, at uddannelsen bygger på eksisterende forskning, ligesom uddannelsens undervisere i udstrakt grad er planlagt at skulle bestå af aktive forskere fra de to danske universiteter, samt udenlandske ditto (se kriterium 4). Samlet set vurderes det, at kriterium 3 er tilfredsstillende opfyldt. Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Dokumentation Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere og undervisere er fastansat videnskabeligt personale (VIP), der forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Undervisningen tilrettelægges og varetages af fastansatte videnskabelige medarbejdere på CBS og KU, som alle har publiceret internationalt og som er fagligt forankrede i stærke, internationalt orienterede forskningsmiljøer. Følgende fastansatte videnskabelige medarbejdere forventes at være involveret i undervisningen: Professor (mso), PhD Steen Treumer, Juridisk Institut, CBS (fagansvarlig EU-law) Professor, dr. jur. Ruth Nielsen, Juridisk Institut, CBS (fagansvarlig International Labour Relations) Lektor, PhD Dorte Salskov-Iversen, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, CBS (fagansvarlig for Inter Cultural Theory in an EU and International Perspective) Professor, PhD Mette Morsing, Center for Corporate Social Responsibility, CBS (fagansvarlig for Management Theory & Social Responsibility) Lektor, Dr. Kai Hockerts, Center for Corporate Social Responsibility, CBS Lektor, PhD Steen Valentin, Center for Corporate Social Responsibility, CBS Lektor, PhD Eric Guthey, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, CBS Professor (mso), PhD, Peter Neergaard, Center for Corporate Social Responsibility, CBS Lektor, PhD Lynn Roseberry, Juridisk Institut, CBS Lektor, PhD Andrej Savin, Juridisk Institut, CBS Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen, Det Juridiske Fakultet, KU Professor, dr. jur. Jan Schans Christensen, Det Juridiske Fakultet, KU (fagansvarlig for International Company and Commercial Law) Professor, PhD Peter Normann Sørensen, Økonomisk Institut, KU (fagansvarlig for Corporate Governance) Lektor, Ek.Dr. Jan Sture Gunnarson, Økonomisk Institut, KU Professor, PhD David Dreyer Lassen, Økonomisk Institut, KU (fagansvarlig for International Political Economics in a Corporate Perspective) 22

28 Professor, PhD Christian Schultz, Økonomisk Institut, KU Professor, dr. jur. Ole Spiermann, Det Juridiske Fakultet, KU (fagansvarlig for Public International Law and the Protection of Human Rights and the Environment) Professor, dr. jur. Joseph Lookofsky, Det Juridiske Fakultet, KU Lektor, dr. jur. Jonas Christoffersen, Det Juridiske Fakultet, KU Professor, dr. jur. Peter Pagh, Det Juridiske Fakultet, KU Adjunkt, Phd, Laura Nielsen, Det Juridiske Fakultet, KU Undervisningen er relateret til at undervisernes forskningsområder, og der vil blive lagt vægt på at knytte de studerende til de relevante forskningsmiljøer. Bilag 5 a og bilag 5 b indeholder en nærmere beskrivelse af de involverede forskningsmiljøer. CV for de involverede videnskabelige medarbejdere og undervisere vedlægges som bilag 6 a og bilag 6 b. (Ansøgning, s. 6f) Hvordan forventer institutionen at sikre en nødvendig forskningsbasering på de kurser, hvor undervisningen ikke varetages af fastansat videnskabeligt personale (VIP)? Det forventes at 100 % af undervisningen vil blive varetaget af fastansatte videnskabelige medarbejdere, og der vil endvidere blive inviteret højt kvalificerede gæsteforelæsere fra internationale forskningsmiljøer og fra virksomheder, institutioner og organisationer. (Ansøgning, s. 6f) Hvis der er tale om et nyt satsningsområde Hvilken strategi og hvilke konkrete handlingsplaner, tegner satsningen? Uddannelsen er et nyt satsningsområde, som ligger i tråd med Det Juridiske Fakultets strategi, hvor etableringen af en uddannelse på eliteniveau er et af målene på uddannelsesområdet. De videnskabelige miljøer ved CBS og KU herunder de nyetablerede forskningscentre understøtter ILEM-uddannelsens faglige og videnskabelige grundlag. Både ved CBS og ved KU har der i mange år været stærke internationalt orienterede forskningsmiljøer. På CBS er der endvidere stor erfaring med tværdisciplinært forskningsarbejde. Inden for de seneste år er der blevet et større fokus på tværdisciplinært samarbejde på KU. Oprettelse af forskningscentret Focofima har således været med til at understøtte samarbejdet mellem Det Juridiske Fakultet og Økonomisk Institut på KU. (Ansøgning, s. 8) Hvordan forventes dette at understøtte den ansøgte uddannelse? Ikke oplyst Sagsbehandlers vurdering Uddannelsen vurderes at være baseret på aktive forskningsmiljøer med relevante forskningsprofiler. Af ansøgningens bilag 6 fremgår de implicerede tilrettelæggeres CV og publikationslister. På baggrund heraf vurderes det, at disse er aktive forskere (VIP). Universitetet forventer, at al undervisning vil blive forestået af aktive forskere, hvilket vurderes at være fuldt tilfredsstillende. Det fremhæves desuden, at højt kvalificerede gæsteforelæsere vil blive inviteret. Heriblandt vil der også blive inddraget praktikere, dvs. at en del af undervisningen i praksis vil blive forestået af disse. Dette vurderes dog at være i et så begrænset omfang, at det ikke vil have betydning 23

29 for det enkelte fags forskningsbasering, hvorfor en særskilt redegørelse for sikringen af forskningsbaseringen i forhold til gæsteforelæsere ikke skønnes nødvendig. Samlet vurderes det, at kriterium 4 er tilfredsstillende opfyldt. Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Dokumentation Hvori består kvaliteten af forskningsmiljøet bag uddannelsen? I bilag 5a-5b er der nærmere redegjort for de forskningsmiljøer, som vil være involveret i ILEMuddannelsen. Det er karakteristisk for alle forskningsmiljøerne, at de er internationalt orienteret og har en høj produktivitet. De involverede forskningscentre repræsenterer endvidere en innovativ og tværdisciplinær tilgang. Bilag 6a-6b indeholder CV og publikationslister for de fagansvarlige videnskabelige medarbejdere og øvrige undervisere. Det samlede antal videnskabelige og formidlende publikationer for de involverede forskningsmiljøer fremgår nedenfor, idet det bemærkes, at de bagvedliggende forskningsmiljøer har forskellige traditioner og anvender forskellige metoder til opgørelse af publikationer. Det Juridiske Fakultet, KU Opgørelsen vedrører alene Da KU er ved at indkøre et nyt publikationsregistreringssystem, er der ikke pålidelige sammenlignelige data for Der indgår alene videnskabelige artikler i opgørelsen. Formidlende publikationer indgår således ikke. I skemaet angiver a) antal peerreviewede artikler, b) antal ikke peer-reviewede artikler, c) antal videnskabelige monografier og d) antal bidrag til videnskabelige bøger/antologier. Antal publikationer pr. VIP (ekskl. ph.d.), er ligeledes anført. Juridisk Institut, CBS Det bemærkes, at faldet i publikationer fra 2006 til 2007 skyldes, at Juridisk Institut ændrede publiceringsstrategi, således at der nu i videre udstrækning publiceres i engelsksprogede tidsskrifter frem for hovedsagligt i danske og nordisksprogede tidsskrifter. 24

30 Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse og Center for Corporate Social Responsibility (Ansøgning, s. 7f) Opsummering: På baggrund af de i Bilag 6b vedlagte CV er for ansatte ved Økonomisk institut, KU, er følgende at fremdrage: - Der vedlagt fire CV er - Der er i dem alle publikationer opgjort for de sidste 8 år ( ), i tabellen nedenfor er kvantitativt opgjort for de sidste 5 år ( ) som sammenligningsgrundlag. - Der er en bred repræsentation af forskellige former for videnskabelige publikationer. - De hyppigst forekomne publikationstyper er tidsskriftsartikler i internationale fagtidsskrifter, og discussion papers fra Økonomisk Institut, KU. - Det fremgår ikke hvorvidt publikationslisterne er udtømmende - Publiceringsfrekvensen synes at ligge på mellem 1 og 2 publikationer per VIP per år. Tabel I ACE Denmarks opgørelse over publikationer på Økonomisk Institut, KU ( ) A B C D I alt I alt / VIP 1 1,25 2 1,75 1,5 Hvilket omfang har det internationale forskningssamarbejde ved institutionen med relevans for uddannelsen? Udover antallet af forsknings- og formidlingspublikationer kan der peges på øvrige kvalitetsindikatorer. Mange af de involverede undervisere er medlemmer af editorial boards, ligesom flere deltager i internationale forskningsprojekter, netværk eller samarbejder. Det kan endvidere nævnes, at nogle af forskningsmiljøerne inden for de senere år har etableret tætte kontakter til praksis, fx i form af etablering af et bestyrelsesakademi. (Ansøgning, s. 8) Bilag 6a-6b indeholder CV og publikationslister for de fagansvarlige videnskabelige medarbejdere og øvrige undervisere. (Ansøgning, s. 7) Opsummering: På baggrund af ovenstående bilag noteres aktiviteter indenfor følgende kategorier af internationale forskningsrelaterede aktiviteter: 25

31 Internationale forskningsrelaterede aktiviteter Redaktører ved tidsskrifter Juridisk inst., CBS Institut for IKL og Center for CSR, CBS Juridisk fakultet, KU Økonomisk institut, KU X X X Reviewer på tidsskrift X X X Redaktør af antologier el. bøger X X X Fælles artikel med international forsker i tidsskrift X X Styringsgruppe for forsknings-samarbejde X X Forsknings-netværk X Erhvervs-/ Tænketank X X Gæsteforsker X X EU-ekspertgruppe X X Forskningsbaseret evaluering X 26

32 Hvordan forventes uddannelsen at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionen? Universitetets høringssvar af brev af 17. november 2008 Se endvidere nedenfor Hvis der er tale om et nyt satsningsområde Hvilken strategi og hvilke konkrete handlingsplaner, tegner satsningen? Uddannelsen er et nyt satsningsområde, som ligger i tråd med Det Juridiske Fakultets strategi, hvor etableringen af en uddannelse på eliteniveau er et af målene på uddannelsesområdet. De videnskabelige miljøer ved CBS og KU herunder de nyetablerede forskningscentre understøtter ILEM-uddannelsens faglige og videnskabelige grundlag. Både ved CBS og ved KU har der i mange år været stærke internationalt orienterede forskningsmiljøer. På CBS er der endvidere stor erfaring med tværdisciplinært forskningsarbejde. Inden for de seneste år er der blevet et større fokus på tværdisciplinært samarbejde på KU. Oprettelse af forskningscentret Focofima har således været med til at understøtte samarbejdet mellem Det Juridiske Fakultet og Økonomisk Institut på KU. (Ansøgning, s. 8) 27

33 Hvordan forventes dette at understøtte den ansøgte uddannelse? Samlet set vurderes det således, at det videnskabelige grundlag for ILEM-uddannelsen er særdeles robust, og at etableringen af uddannelsen vil kunne skabe en synergieffekt i forhold til den tværdisciplinære forskning på og imellem de involverede institutioner. (Ansøgning, s. 8) Sagsbehandlers vurdering Med universitetets dokumentation for publicering er det sandsynliggjort, at tre af de fire forskningsmiljøer der står bag uddannelsen er aktivt publicerende. Der er ikke fremsendt dokumentation for Økonomisk Instituts publiceringsfrekvens. Det er dog dokumenteret via bilagene, at de implicerede forskere fra Økonomisk Institut er aktivt publicerende både nationalt og internationalt. Det bemærkes, at der ikke er anført publikationer for de seneste år for tre af de i bilag 6b oplistede forskere ved Juridisk Fakultet, KU. På trods af forskelligheder, er det endvidere sandsynliggjort, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen deltager aktivt i internationalt samarbejde inden for de tre fagområder jura, økonomi og organisation/ledelse. Det vurderes ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort hvordan uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. Det vurderes sandsynliggjort, at uddannelsen som led i et nyt satsningsområde spiller sammen med en overordnet forskningsmæssig strategi herunder etablering af forskergrupper, inddragelse af eksisterende, beslægtede forskningsmiljøer mv.. I vurderingen lægges der vægt på, at institutionen har sandsynliggjort, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen har et højt niveau og deltager aktivt i internationalt samarbejde. Samtidig bemærkes det, at det er uklart hvordan ILEM-uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. Samlet set vurderes kriterium 5 derfor at være tilfredsstillede opfyldt. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at ændre følgende bemærkning: Det vurderes ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort hvordan uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. til: Det vurderes i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. Det Faglige Sekretariat i ACE Denmark finder på baggrund af høringssvaret anledning til at slette følgende bemærkning: Samtidig bemærkes det, at det er uklart hvordan ILEM-uddannelsen forventes at indgå i det internationale forskningssamarbejde ved institutionerne. 28

34 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Dokumentation Hvordan er uddannelsen struktureret? Herunder: - Hvilke moduler og fagelementer består uddannelsen af? - Hvad er deres indhold og ECTS-vægt? - Hvordan er de placeret på uddannelsen? Uddannelsen er overordnet opbygget således, at de første to semestre består af obligatoriske, konstituerende fag. På 3. semester opfordres de studerende til at tage til udlandet for at følge kurser på udenlandske universiteter på grundlag af en godkendt studieplan. Udenlandske studerende og danske studerende, som på grund af særlige forhold ikke ønsker at tage til udlandet, følger i stedet fag på KU og CBS efter en nærmere fastlagt og godkendt studieplan. Det sidste semester er afsat til specialeafhandlingen. 1. og 2. semester (studieordningens 8a-8b og 12-13) Det første studieår er bygget op af 4 kvartaler, der hver især omfatter et konkret emne, der har stor relevans for virksomheder og organisationer i en global verden. Dette koncept bygger på en helhedsforståelse af virksomheder og organisationers globale og internationale orientering. ( ) De enkelte kvartalers faglige profil og metodiske og teoretiske grundlag er nærmere beskrevet nedenfor: 1. kvartal: Inter Cultural perspective Det interkulturelle modul sætter fokus på de forskelle der er mellem forskellige nationer, forskellige virksomheder, forskellige politiske organisationer, mellem forskellige internationale aktører og på forskellige markeder I den globale økonomi. Der tages udgangspunkt i de juridiske forskelligheder i EU og det indre marked og de påvirkninger, dette har på store danske og internationale virksomheder og organisationers mulighed for at virke, handle og skabe relationer i EU. Der lægges vægt på de politiske forholds indflydelse på virksomhederne og organisationernes strategi, kultur og kommunikation i et interkulturelt perspektiv. Den studerende skal sammenkoble de juridiske og det økonomisk/politiske perspektiv i forhold til interkulturelle forhold. 2. kvartal: Corporate and Business CB Corporate and Business-modulet omfatter de juridiske og internationale reguleringsrammer for hhv. virksomheden, aktieselskabet, det børsnoterede selskab eller koncernen og sætter virksomhedens eller organisationens juridiske struktur i fokus. Dette sammenkobles med de strategiske forhold ved den økonomiske organisering af virksomheden eller organisationen og de økonomiske udfordringer virksomheden eller organisationen møder ved udvikling af nye forretningsområder, fastholdelse af markedsandele, indsamling og anvendelse af økonomiske midler. Sammenhængen mellem virksomhedens juridiske struktur og den valgte økonomiske strategi for virksomheden eller organisationens udvikling skal sætte den studerende i stand til at sammenkoble de 2 discipliner og derved optimere det strategiske output. 3. kvartal: Human Ressource 29

35 Human Ressource-modulet skal give de studerende forståelse for ledelsesmæssige og arbejdsretlige forhold i store eller mellemstore danske eller international virksomheder og organisationer. Den studerende skal kunne forholde de juridiske reguleringsrammer til virksomheden eller organisationens strategiske, ledelsesmæssige eller markedsmæssige behov. Den studerende skal arbejde metodisk med de to forskellige fagdiscipliner og skabe sammenhæng og tværdisciplinær forståelse mellem fagene. 4. kvartal: International Relations Det afsluttede kvartal på studiets 1. år er koncentreret om de internationale relationer og regulering, som påvirker såvel store og mellemstore danske og internationale virksomheder som organisationer. De internationale folkeretlige reguleringsrammer har betydning for flere af virksomhedens økonomiske, ledelsesmæssige og strategiske forhold. Der lægges vægt på menneskerettigheder, arbejdsforhold, klimaforhold mv. Dette sammenkobles med international økonomisk teori og politik, så der skabes en større forståelse for juraen og økonomiens stærke synergi på internationale relationer. Både for virksomheds- og organisationsperspektivet er de internationale relationer bestemmende for de rammer der kan arbejdes i globalt. Den studerende skal arbejde, analysere og konkludere ud fra en tværdisciplinær synsvinkel og problemstilling. Fagfordelingen er nærmere beskrevet i studieordningens 8a. For en nærmere beskrivelse af de enkelte fag henvises til bilag 4a. Der er foretaget en vægtning af fagdisciplinerne, således at halvdelen af fagene (svarende til 30 ECTS-point) falder inden for det juridiske område, 25 % (svarende til 15 ECTS-point) falder inden for det økonomiske område, og de resterende 25 % (15 ECTS-point) falder inden for det ledelsesmæssige område. (Ansøgning, s. 8ff) 3. og 4. semester Det andet studieår består af to semestre, som bygger videre på det teoretiske og metodiske grundlag, 30

36 de studerende har oparbejdet i det første studieår inden for international ret, økonomi og ledelse. 1. Semester (studieordningens 8c og 12-13) I dette semester sammensætter den studerende selv valgfag svarende til 30 ECTS-point, der bygger videre på de fire moduler på studiets 1. år. Fagvalg og studieplan skal godkendes af studielederen. For at styrke uddannelsens internationale profil opfordres de studerende til at tilbringe 3. semester ved et udenlandsk universitet. Da ILEM-uddannelsens udenlandske studerende allerede studerer ved et udenlandsk universitet, kan disse studerende i stedet sammensætte semestret af valgfrie engelsksprogede og internationalt orienterede fag ved CBS, KU eller et andet dansk universitet. Danske studerende, som ikke har mulighed for at arrangere et udlandsophold, kan ligeledes sammensætte en studieplan af valgfrie engelsksprogede og internationalt orienterede fag ved CBS, KU eller et andet dansk universitet. Fagvalg og studieplan skal godkendes af studielederen. Både på CBS og på KU udbydes der en række engelsksprogede kandidatfag. Der vil blive lavet en liste overengelsksprogede, internationale fag, som ILEM-uddannelsens studieledelse vil forhåndsgodkende. Derudover vil det være muligt efter konkret ansøgning, at få merit for andre engelsksprogede, internationale fag. Oversigter over CBS og KUs samarbejdsaftaler med internationale universiteter vedlægges som bilag 4b-4c. 2. Semester (studieordningens 8d og 14-14b) På dette semester udarbejdes kandidatafhandlingen, der skrives individuelt. Kandidatafhandlingen har et omfang på 80 sider. Kandidatafhandlingen skrives på engelsk i tæt samarbejde med et forskningsmiljø og forankret i en stor eller mellemstor dansk eller international virksomhed, en offentlig myndighed eller en organisation. I forbindelse med kandidatafhandlingen er der et selvstændigt krav om, at den studerende skal kunne forklare den overordnede sammenhæng mellem de to/tre fagdiscipliner der indgår i kandidatafhandlingen. I kandidatafhandlingen indgår der to vejledere med hver sin fagdisciplin. Hermed erhverver den studerende viden om videnskabelig teori og metode i forbindelse med kandidatafhandlingen via konkret vejledning fra vejledere med forskellig videnskabsteoretisk baggrund og derudover arbejder den studerendes selvstændigt med de videnskabsteoretiske forhold i selve afhandlingen. (Ansøgning, s. 11) Hvordan supplerer uddannelsens moduler og fagelementer hinanden, og hvordan er deres indbyrdes progression? I det første studieårs 4 kvartaler tilstræbes det at give de studerende et dybdegående begrebsapparat 31

37 og klare referencerammer, som kan anvendes til konkrete og nærværende juridiske, ledelsesmæssige og økonomiske analyser. Der er indarbejdet en progression i disse kvartaler, således at de studerende bygger videre på den viden og de kompetencer, de har opnået i de foregående kvartaler. (Ansøgning, s. 9) Progressionen kommer til udtryk ved at de studerende på 1. År introduceres til 4 emner som alle relaterer sig til internationalisering og globalisering. Fagene på 1. og 2. semester giver det teoretiske grundlag for international jura, ledelse og økonomi. De 2 semestre er bygget op af 4 kvartaler, der hver især omfatter et konkret emne, der har stor relevans for virksomheder og organisationer i en global verden. Uddannelsens koncept på de 4 kvartaler bygger på en helhedsforståelse af virksomheder og organisationers globale og internationale orientering. I de 4 kvartaler tilstræbes at give de studerende et dybdegående begrebsapparat og klare referencerammer som kan anvendes til konkrete og nærværende juridiske, ledelsesmæssige og økonomiske analyser. På 3. semester skal de studerende vælge fag ved et universitet i udlandet og her forventes, at der tages fag, der bygger videre på de studerende opnåede kompetencer. På 4. semester skal, i forbindelse med kandidatafhandlingen, skal den studerende anvende den erhvervede viden på et større projekt, der er forankret i et forskningsmiljø. Den personlige forankring i et konkret forskningsmiljø øger progressionen mellem de gennemførte fag og den læring der forekommer i forbindelse med fordybelsen og analysen i kandidatafhandlingen. (Bilag 3 - Studieordning, s. 20) 32

38 Universitetets høringssvar af brev af 17. november

39 Universitetets høringssvar af brev af 17. november 2008 (fortsat) Se endvidere dokumentation for de enkelte moduler ovenfor, samt den supplerende dokumentation for grundlaget for progression nedenfor. Hvordan er uddannelsens struktur og indhold afpasset uddannelsens adgangsforudsætninger? Adgangskravene for de studerende er nærmere beskrevet i afsnit 5.4. Da der er adgang for 34

40 studerende med forskellige bachelorgrader, vil de studerendes faglige forudsætninger også være forskellige. De adgangsgivende bachelorgrader forudsætter imidlertid, at de studerende enten har en grundlæggende juridisk eller økonomisk viden. Da det endvidere er et krav, at de studerende har særdeles gode faglige kvalifikationer (se studieordningens 1 og afsnit 5.4), forudsættes det, at de er i stand til at honorere de krav, som det vil stille, at følge undervisning i discipliner uden forudgående faglige kundskaber. De studerende på ILEM-uddannelsen skal således være i stand til selv at kunne sætte sig ind i den viden, som er nødvendig for at følge uddannelsens fag. Det forventes dog, at der vil blive lavet et særligt introduktionsforløb før uddannelsens start, hvor der vil blive afsat tid til et ikke-meritgivende grundlæggende introduktionskursus i henholdsvis juridisk og økonomisk teori og metode. (Ansøgning, s. 8f) Supplerende information af 7. oktober 35

41 36

42 Universitetets høringssvar af brev af 17. november

43 Universitetets præcisering af høringssvar af brev af 26. november 2008 Vi har forstået, at det ikke er muligt at fremsætte alternative forslag til adgangskrav i forbindelse med vores akkrediteringsansøgning vedrørende ILEMuddannelsen. I forbindelse med vores akkrediteringsansøgning og høringsskrivelse af 17. november 2008 vil vi derfor gerne præcisere følgende: I henhold til høringsskrivelse af 17. november 2008 ønsker vi at præcisere, at den model vi indstiller for adgangskrav til ILEM-uddannelsen, og dermed den regel vi ønsker akkrediteret, er vores alternative model, hvorefter der kræves 45 ECTS inden for jura, økonomi og/eller ledelse på BA-uddannelsen. Modellen er nærmere beskrevet i høringsskrivelsen. Vi trækker således vores oprindelige model for adgangskrav på 15 ECTS tilbage. 38

44 Universitetets høringssvar af brev af 17. november

45 Universitetets høringssvar af brev af 17. november 2008 (fortsat) Hvordan tænkes uddannelsen ind i institutionens strategi for at sikre de studerende mulighed for at deltage i internationalt studiemiljø? For at styrke uddannelsens internationale profil opfordres de studerende til at tilbringe 3. semester ved et udenlandsk universitet Da ILEM-uddannelsens udenlandske studerende allerede studerer ved et udenlandsk universitet, kan disse studerende i stedet sammensætte semestret af valgfrie engelsksprogede og internationalt orienterede fag ved CBS, KU eller et andet dansk universitet. Danske studerende, som ikke har mulighed for at arrangere et udlandsophold, kan ligeledes sammensætte en studieplan af valgfrie engelsksprogede og internationalt orienterede fag ved CBS, KU eller et andet dansk universitet. Fagvalg og studieplan skal godkendes af studielederen. Både på CBS og på KU udbydes der en række engelsksprogede kandidatfag. Der vil blive lavet en liste over engelsksprogede, internationale fag, som ILEM-uddannelsens studieledelse vil forhåndsgodkende. Derudover vil det være muligt efter konkret ansøgning, at få merit for andre engelsksprogede, internationale fag. Oversigter over CBS og KUs samarbejdsaftaler med internationale universiteter vedlægges som bilag 4b-4c. (Ansøgning, s. 11) Citat fra Studieordning (Bilag 3, s. 6) 40

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi, Udvalget for Videnskab og Te L 111 - Bilag 1,L 112 - Bilag 1 Offentligt Notat Resumé af høringssvar vedr. udkast til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde:

Hvornår skal der søges om prækvalifikation Uddannelsesinstitutionerne skal ansøge om prækvalifikation i fire tilfælde: Notat Indhold Introduktion til prækvalifikation... 1 Hvornår skal der søges om prækvalifikation... 1 Hvad menes med uddannelse og uddannelsesudbud?... 2 Hvornår er en uddannelse ny?... 3 Genansøgning...

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: jaf@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management

Dansk titel Cand.scient. i jordbrug, natur og miljø. Engelsk titel Master of Science in Agro-environmental Management Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrug, natur og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Syddansk Universitet Jens Oddershede. Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Jens Oddershede. Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Jens Oddershede Sent pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i moderne tysklandsstudier Masteruddannelsen i moderne tysklandsstudier

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Der mangler desuden begrundelse og dokumentation for, at de enkelte elementer i uddannelsen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.

Der mangler desuden begrundelse og dokumentation for, at de enkelte elementer i uddannelsen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere