Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager"

Transkript

1 Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager Forsikringsret Entrepriseret Retssager og anden konfliktløsning Uddannelse Cand.jur., Københavns Universitet 2002 Kontakt Omkostninger i skimmelsager Teknisk bistand Udbedringsomkostninger Rengøring Forholdsmæssigt afslag Udlejer var ikke erstatningsansvarlig GD 2005/49 Ø Lejer havde i flere år haft helbredsmæssige problemer og der blev konstateret en sammenhæng med skimmelsvampevækst. Udlejer iværksatte undersøgelse ved firmaet Bygge- og Miljøteknik. Boligretten mente ikke, at udlejer havde handlet ansvarspådragende, og derfor kunne lejer ikke kræve erstatning. Der havde ikke tidligere været fugt og skimmelsvampeproblemer og udlejer havde reageret så hurtigt som muligt. Interne omkostninger/advokatomkostninger Medieomkostninger/Goodwill Omkostninger i forbindelse med kondemnering Udlejer var erstatningsansvarlig Udlejer var erstatningsansvarlig TBB GD 2008/28 B Ejendommens kælder var fugtig på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, og dette var lejer klar over. Efterfølgende kom der angreb af skimmelsvamp i kælderen på grund af fugten. Lejemålet var fugtigt, da lejer flyttede ind. Meget hurtigt efter indflytningen forekom udbredt vækst af skimmelsvampe. Udlejer var blevet gjort opmærksom på problemerne og havde iværksat undersøgelser og udbedringsforanstaltninger. Efter lejers klager over fugt i kælder og en ubehagelig lugt foranledigede udlejer undersøgelser af ejendommen, og undersøgelserne viste skimmelsvamp. Retten antog, at skimmelsvampeangrebet påvirkede lejer og hans ægtefælles helbred. Lejer kunne kræve erstatning for flytte- og opbevaringsudgifter i medfør af LL 13, men lejer kunne ikke kræve erstatning for svie og smerte efter erstatningsansvarslovens 1. Idet det ved udlejningen måtte anses for at have været tilsikret lejer, at lejemålet var anvendeligt til formålet uden sundhedsfare, kunne L kræve erstatning efter LL 13, stk. 1 for kasseret indbo. Udlejer skulle dog ikke betale erstatning for personskade, da lejer ikke havde godtgjort, at forholdene i lejemålet var den væsentligste årsag til de helbredsmæssige gener.

2 Udlejer var erstatningsansvarlig U ikke dømt til forholdsmæssigt afslag TBB Ø Udlejer var erstatningsansvarlig for svie og smerte. Uanset anbefalingerne i en rapport fra maj 1999 blev der først foretaget undersøgelser i august 2000 og udbedringer først udført i december GD 2008/29 B. I denne sag mente boligretten, at det var sandsynliggjort, at fugtproblemerne skyldtes lejers egne forhold, og derfor kunne retten ikke give lejer medhold i, at hun var berettiget til at kræve nedslag i huslejen. GD 2008/11 Ø. Årsagen til fugtproblemer var primært ejendommens konstruktion, men L s brug af lokalerne måtte også antages at have haft betydning for problemernes omfang. L kunne ikke kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen. Lejer drev en kosmetologklinik. TBB Angreb af skimmelsvamp blev udbedret så hurtigt som muligt. Da svampeangrebet havde været af meget begrænset omfang, da lejeren kunne benytte lejemålet og da angrebet ikke havde forårsaget dårligt indeklima, var der ikke tale om en værdiforringende mangel og der var ikke grundlag for et forholdsmæssigt afslag. Udlejer dømt til forholdsmæssigt afslag Ophævelse af lejemålet GD 2007/07 Ø. Udlejer opsatte isoleringsvæg i lejers lejemål, og opsætningen medførte, at der opstod skimmelsvamp. Boligretten mente, at lejemålet, som var behæftet med en mangel i form af angreb af skimmelsvamp, ikke havde den aftalte og med rette forudsatte værdi for lejer. Lejer havde derfor krav på forholdsmæssigt afslag. GD 2005/49 Ø. Der blev konstateret en sammenhæng mellem lejers helbredsmæssige problemer og skimmelsvampevækst i lejemålet. Lejemålet havde været angrebet an skimmelsvamp i et sådant omfang, at brugsværdien havde været nedsat. Lejer havde derfor krav på forholdsmæssigt afslag i lejen. GD 2003/42 V. Lejemålet var mangelfuldt på grund af alvorlig fugt. Udlejer foretog ikke udbedring af skaden. På denne baggrund var lejer berettiget til at hæve lejemålet. TBB 1999/376. Skimmelsvampeangrebet blev karakteriseret som en væsentlig mangel. Da udlejer ikke straks havde foretaget afhjælpning eller tilbudt afhjælpning, var lejer berettiget til at hæve lejeaftalen. GD 2004/04 Ø. Et erhvervslejemål kunne ophæves på grund af fugtproblemer, som udlejer ikke havde taget skridt til at afhjælpe. Afhjælpning/udbedring GA 2008/04 HAN. Huslejenævnet afviste at pålægge udlejer at udføre vedligeholdelsesarbejder. Ankenævnet stadfæstede huslejenævnets afgørelse med henvisning til, at skimmelsvampeforekomst ikke kunne henføres til udlejers manglende vedligeholdelse. GA 2008/05 HAN. I denne sag pålagde retten udlejer at fjerne skimmelsvampen, da det ikke kunne konstateres, at svampevæksten skyldtes lejers forhold. Den sidste formulering er nok mest kendetegnende for praksis. Konklusioner fra retspraksis Hvis skimmelsvamp, og det ikke skyldes lejers adfærd: Udbedringsomkostninger Rengøring Forholdsmæssigt afslag, hvis brugbarheden var nedsat Hvis der går for lang tid: Hvis udlejer har kendt til problemet

3 Konklusioner fra retspraksis Altid Interne omkostninger/(advokatomkostninger) Hvis sagen ikke håndteres hurtigt og effektivt Medieomkostninger/tab af goodwill Hvis kommunen involveres: Omkostninger i forbindelse med kondemnering Genhusning Indfasningsstøtte Erstatning Støtte Refusion Embedslæge Skimmelsvamp og kommunikation Hvad er jeres største udfordring? Hvad er lejerens udfordringer? Bliver syg af at opholde sig i sit hjem eller må flytte ud Hvad er forskellen mellem jer og lejerne? Usikkerhed Økonomisk Helbredsmæssigt Kan ikke overskue de tekniske og juridiske problemstillinger Livskrise

4 Papir Sagsbehandler Professionel Ikke følelsesmæssigt involveret Lejeren Hjem/tilværelse Amatør Følelsesmæssigt involveret Ulige forhold for begge parter Skaber usikkerhed hos begge parter og øger risikoen for konflikt Den vigtigste forudsætning for at løse en skimmelsag godt er: God kommunikation! Midler til god kommunikation Tag lejeren alvorligt Søg at forstå - (svært) Sæt jer i deres sted (modtager) (lejerens første sag) Hurtig respons Involver eksperter/rådgivere Forklar (jura) Skab tryghed Når skaden er sket Under processen Hurtig respons Tag de nødvendige forholdsregler Vær tilgængelig Følg op Inddrag nødvendig rådgivning Skab overblik

5 Undgå bemærkninger som f.eks. Undgå bemærkninger som f.eks. Skimmelsvamp findes alle steder, også i naturen. Skimmelsvamp findes alle steder, også i naturen. Det er ikke alle skimmelsvampe der er farlige. Det er ikke alle skimmelsvampe der er farlige. Der er også skimmelsvamp i ost. Der er også skimmelsvamp i ost. nogle skimmelsvampe er ikke farligere end champignon. nogle skimmelsvampe er ikke farligere end champignon. Skimmelsvampestrategi Inden skaden sker!! Få en strategi. Tag problemetikken alvorligt. Allier jer med eksperter. Proaktiv. Reaktivt. Sagsbehandling. Søg løsninger. Amagertorv København K TEL. (+45) Mobil (+45) Telefax. (+45) Pind advokatfirma er i kontorfællesskab med Homann Advokater. DER KAN VÆRE MANGE PENGE AT SPARE!!!