Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet."

Transkript

1 Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Formålet med lovgivningen side 3 Omsorgspligten og magtanvendelse side 3 Hvem er omfattet af lovens bestemmelser side 4 Samtykke side 4 Betingelser før ansøgning side 4 De enkelte bestemmelser og ansøgning side 5 Nødværge og nødret side 10 Registrering og indberetning side 10 Klage over afgørelser side 13 Bilag: Vejledning om magtanvendelse, nr. 8 af 15.februar 2011 C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

3 Indledning Denne instruks vedrører regler og arbejdsgange vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på ældreområdet i Frederikssund Kommune. Magtanvendelsesreglerne er beskrevet i: Lov om Social Service, nr. 408 af 21. april , og i Bekendtgørelse nr. 688 af 21.juni 2010, samt i Vejledning nr. 8 af 15. februar I Frederikssund Kommune er Kommunalbestyrelsens beføjelser til at træffe afgørelser om magtanvendelse delegeret til Udvalget vedrørende magtanvendelse. Udvalget består af en repræsentant fra visitationen, en demenskonsulent og en områdeleder, med bistand efter behov af kommunens jurist. Vejledningen til servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er vedlagt denne instruks, og det er nødvendigt at kende vejledningen for at leve op til servicelovens bestemmelser og intentioner. Grundlaget for servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige selvbestemmelsesret er respekten for individets integritet uanset den enkeltes psykiske funktionsevne. Udgangspunktet, både holdningsmæssigt og retligt, er derfor princippet om den personlige friheds ukrænkelighed, jf. grundlovens 71. Indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Hovedreglen er, at magtanvendelse ikke må finde sted Magtanvendelse er indgreb i den personlige frihed Det er i meget begrænsede undtagelsestilfælde, at magtanvendelse må ske Omsorgspligten og magtanvendelse. Serviceloven beskriver pligten til at yde omsorg, i daglig tale kaldet omsorgspligten. Denne er beskrevet i 82 som siger: Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan inddrages i varetagelsen af interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

4 Vejledning nr. 8 til serviceloven har mange gode beskrivelser af forholdet mellem omsorgspligten og magtanvendelse, og mange eksempler på hvordan man ved at anvende pædagogisk tankegang kan undgå magtanvendelse. Det ledelsesmæssige ansvar for at personalet har de fornødne kompetencer til at forebygge magtanvendelse er beskrevet i vejledningen. Der er mulighed for at søge rådgivning og vejledning hos demenskonsulenterne. Magtanvendelse Hvem er omfattet af lovens bestemmelser om magtanvendelse: Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter , jf. servicelovens 124a. Hvad er Samtykke: En udtrykkelig eller stiltiende tilkendegivelse af, at en handling må foretages. Det forudsættes, at vedkommende forstår, hvad samtykket indebærer. Udtrykkeligt samtykke kan være skriftligt eller mundtligt. Stiltiende samtykke foreligger, når personens signaler og opførsel må tolkes som et samtykke, hvilket kræver, at man kender personen særdeles godt. Passivitet er aldrig samtykke. Hvilke indgreb i selvbestemmelsesretten/magtanvendelser kan der søges tilladelse til: 125 om anvendelse af personlige alarm eller pejlesystemer og særlige døråbnere ved yderdøre 126a om fastholdelse i personlige hygiejnesituationer 127 om at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller at føre denne tilbage til boligen 128 om at fastspænde med stofsele for at forhindre fald 129 om at optage en person i et bestemt botilbud C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

5 Hvilke betingelser skal være opfyldt, før der kan søges om tilladelse til ovenstående indgreb: Borgeren skal være omfattet af lovens bestemmelser (Personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter ). Al socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje skal være forsøgt og dokumenteret inden. ( 130 nr. 2) Den fornødne faglige dokumentation for borgerens nedsatte psykiske funktionsevne skal foreligge. Den faglige dokumentation skal indeholde uddybende beskrivelse af borgerens nedsatte psykiske funktionsevne. Ved 129, stk. 1 er der krav om en speciallægeudtalelse. ( 130 nr. 1) Der skal være gjort, hvad der er muligt for at opnå personens frivillige medvirken. ( 124 stk. 2) Foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået. (mindsteindgrebsprincippet) ( 124 stk. 3). Pårørendes eller værges eventuelle bemærkninger til det påtænkte, skal fremgå. ( 130 nr. 4) Der skal udarbejdes en handleplan for personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. ( 141) Denne skal indeholde: formålet/mål med indsatsen, hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet, den forventede varighed af indsatsen, andre særlige forhold..m.v Der skal udarbejdes en redegørelse, når der søges om magtanvendelse efter 129 stk. 1 ( 131 stk. 2) Dokumentation vedrørende ovennævnte punkter skal medsendes ansøgningen om magtanvendelse til Udvalget. Ansøgning om magtanvendelse. Vedrørende alle magtanvendelsesbestemmelserne gælder at ansøgninger udfærdiges i et specialark under demens i CSC Omsorg og sendes i advis til Udvalget vedrørende magtanvendelse. For al magtanvendelse gælder det at indgrebet skal være så skånsomt og kortvarigt som muligt med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse og ulempe. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

6 125 stk. 1 og stk. 2: personlige alarm- eller pejlesystemer. Kan anvendes når der er risiko for at personen ved at forlade bolig eller dagtilbud udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet, jf. 125, stk. 1. Hvis personen ikke modsætter sig, kan alarm og pejlesystemer iværksættes uden ansøgning, jf. 125, stk. 2, 1. pkt. Hvis personen modsætter sig, skal der ansøges om iværksættelse, jf. 125, stk. 2, 2. pkt. Ansøgning sendes til Udvalget, der træffer en afgørelse. 125 stk. 3: særlige døråbnere ved yderdøre. Kan anvendes når der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bolig eller dagtilbud udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko, og lovens øvrige muligheder (fx alarmsystem) forgæves har været anvendt. Der må ikke anvendes egentlige aflåsningssystemer, fx kodelåse. Hvis foranstaltningen iværksættes, skal der opsættes en døralarm (stk.3). Ansøgning sendes til Udvalget, der træffer en afgørelse. 126 : fastholdelse eller føre til andet rum Kan anvendes når der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Der er tale om akutte situationer og beslutningen tages af personalet. Indgrebet registreres straks og senest dagen efter indgrebet, og magtanvendelsen skal indberettes til Udvalget månedligt, jf. bekendtgørelsens 11. Indberetning sendes til Udvalget, der vurderer, om magtanvendelsen er tilladt. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

7 126 a : fastholdelse i hygiejnesituationer Kan anvendes, når det må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, i personlig hygiejne-situationer. Det er vigtigt at man i en udførlig handleplan løbende sikrer sig, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås. Hensynet til den enkeltes almene velbefindende kan undtagelsesvis komme på tale. Der kan være tale om følgende: Tandbørstning Barbering Hårvask, badning og tøjskift Klipning af hår og negle Skiftning af bleer og bind Pleje af hud, eller Fjernelse af madrester i kindpose og mundhule Det skal præciseres i ansøgningen, hvilke konkrete hygiejnesituationer, der ønskes tilladelse til. Tilladelse kan gælde i 3 mdr. og kan forlænges, ved ansøgning én gang, til max 6 måneder Ansøgning sendes til Udvalget, der træffer afgørelse. 127: tilbageholdelse i boligen Kan anvendes når der er nærliggende risiko for at personen ved at forlade bolig eller dagtilbud udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet at anvende fysisk magt, således at borgeren forhindres i at forlade boligen eller føres tilbage til boligen, og lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Revurdering af indgrebet skal ske løbende og senest efter 8 måneder. Inden ansøgningen sendes til Udvalget skal der sørges for advokatbistand til borgeren. Ansøgning sendes til Udvalget, der træffer afgørelse. I afgørelsen fastsættes tidsperioden hvori indgrebet kan anvendes C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

8 128: anvendelse af stofseler Kan anvendes for at forhindre fald, når der er nærliggende risiko for at personen udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdende i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Det vurderes løbende om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Revurdering skal foretages senest efter 18 måneder. Ansøgning sendes til Udvalget, som træffer afgørelsen. I afgørelsen fastsættes tidsperioden hvori indgrebet kan anvendes. 129: optagelse i særlige botilbud uden samtykke 129, stk.1 Udvalget kan indstille til det sociale nævn at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning, skal optages i et bestemt botilbud. Følgende forudsætninger skal være opfyldt: Det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og Hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og Den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og Udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og Det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning Inden ansøgningen sendes til Udvalget skal der sørges for personlig værge og advokatbistand til borgeren. Desuden skal der foreligge en redegørelse for boligens indretning og den særlige pleje og omsorg som borgeren kan tilbydes i denne bolig samt en sammenfattende begrundelse for indstillingen til nævnet. 129, stk. 2 For borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan Udvalget træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis indstillingen tiltrædes af den værge, Statsforvaltningen har beskikket. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

9 129, stk. 3 Udvalget kan i ganske særlige tilfælde indstille til det sociale nævn, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud, og som mangler evnen til at give informeret samtykke kan flyttes til en tilsvarende bolig, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at den pågældende kan bevare tilknytning til sine pårørende. 129, stk. 4 Udvalget skal vurdere, jf. 129, stk. 1 og 2, om en eventuel ægtefælle, samlever eller en anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp samt opsyn i forhold til den pågældende. 129, stk. 5 Hvis værgen, som beskrevet i stk. 2 ikke er enig i udvalgets beslutning, kan udvalget indstille til det sociale nævn om at træffe afgørelse. Ansøgning efter stk. 1 sendes til Udvalget, som videresender til Det Sociale Nævn, hvis ansøgningen opfylder de generelle betingelser. Angående, stk. 2 og 3 skal der søges en værge gennem Statsforvaltningen inden ansøgningen sendes til Udvalget som henholdsvis træffer afgørelse, jf. 129, stk.2 eller indstiller til det sociale nævn, jf. 129, stk. 3 C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

10 Nødværge og nødret Straffeloven indeholder nogle bestemmelser, der som udgangspunkt forbyder personer, herunder det offentlige plejepersonale, at foretage bestemte handlinger over for andre, herunder de borgere, der er omfattet af personkredsen i 124 a. Et eksempel er straffelovens 261, stk. 1, hvorefter den, der berøver en anden friheden, kan straffes med fængsel i indtil 4 år. Hvis betingelserne for nødret eller nødværge er opfyldt, vil sådanne indgreb kunne blive straffrie. Nødværge: Handlinger, der har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, kan efter straffelovens 13, stk. 1, være straffri. Det forudsætter dog, at afværgehandlingen ikke åbenbart går ud over, hvad der er forsvarligt under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning. Bestemmelsen beskriver forudsætningerne for straffrit at afværge et angreb på et retsgode, men siger intet om, hvad angrebet skal være rettet mod. Det vil typisk dreje sig om fysiske angreb på f.eks. liv, legeme, personlig frihed og formuegenstande. Nødret: Straffelovens 14 om nødret er et udslag af en almindelig grundsætning om, at nød - til en vis grad - bryder alle love. Nødret er i praksis kun aktuel, når nødværge ikke finder anvendelse. En ellers strafbar handling kan være straffri, når den er nødvendig for at afværge truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen må anses for at være af forholdsvis underordnet betydning. Det er et krav, at der er en væsentlig forskel mellem den truende skade, der afværges, og den (ellers strafbare) handling, der afværger faren. I modsætning til nødværgesituationerne kan handlinger i nødretssituationer rettes mod andre end den, der angriber. Eks. En borger angriber en anden borger. For at redde den angrebne borger, føres denne til et andet opholdsrum. Registrering og indberetning Hver gang, der iværksættes indgreb i den personlige frihed, skal indgrebet registreres og indberettes via Udvalget til Social- Ældre- og Sundhedsudvalget på Socialministeriets skemaer. Ved alle indberetninger medsendes kopi af handleplaner. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

11 Magtanvendelse efter 125, 126a, 127 og 128: På skema 1 indberettes godkendt magtanvendelse efter 125, 126 a, 127 og 128, dvs. alarm- eller pejlesystemer samt særlige døråbnere, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse og beskyttelsesmidler. Efter bekendtgørelsens 11 skal registrering ske straks og senest dagen efter, at indgrebet har fundet sted. Indberetning af iværksatte foranstaltninger skal ske 1 gang om måneden, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 2. Registreringspligten for lovligt iværksatte foranstaltninger knytter sig til selve iværksættelsen af en godkendt foranstaltning. Registreringen skal derfor ikke gentages for hver gang, der dagligt gøres brug af en godkendt foranstaltning. Benyttes tilladelsen til magtanvendelse kontinuerligt på samme forhold over en periode kan det i indberetningen nævnes, at tilladelsen har været benyttet i f.eks. tandbørstningssituationer dagligt (evt. to eller tre gange dagligt) i perioden fra dato x til dato y. Bliver der behov for at anvende tilladelsen til andre hygiejnesituationer, omfattet af tilladelsen, skal dette ligeledes indberettes, herunder hvornår forholdet har fundet sted. Magtanvendelse der ikke er tilladte, nødret/nødværge eller magtanvendelser der foretages akut efter 126: a) På skema 2 indberettes magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor der foretages indgreb, selvom kommunalbestyrelsen (Udvalget) endnu ikke har truffet afgørelse efter 125, 126 a, 127 og 128, eller det kan være indgreb foretaget i nødværge eller som led i nødret, akut iværksatte ikke-tilladte indgreb samt al anden magtanvendelse, der ikke er hjemmel til. Efter bekendtgørelsens 10 skal registrering ske straks og senest dagen efter indgrebet. Disse indgreb skal indberettes straks og senest på 3. dagen efter iværksættelsen, jf. bekendtgørelsens 10, stk. 2. b) På skema 2 registreres og indberettes også fastholdelse eller føren til andet opholdsrum i medfør af servicelovens 126, som af personale vurderes som tilladte. For registreringer og indberetninger efter 126 gælder dog, at registrering skal ske straks og senest dagen efter indgrebet, og indberetning af magtanvendelserne skal ske månedligt, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 2. Magtanvendelse efter 129: På skema 3 indberettes flytning iværksat i henhold til 129. Det vil sige flytning uden samtykke fra borgeren. Disse registreringer skal i henhold til bekendtgørelsens 12 foretages senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er sat i værk. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

12 Registrerede flytninger skal indberettes kvartalsvist, jf. bekendtgørelsens 12, stk. 2. Registreringen skal foretages af den person, der har iværksat indgrebet, eller af den, der har instruktionsbeføjelsen over for det involverede personale, jf. bekendtgørelsens 13, stk. 1. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

13 Klage over afgørelser Borgeren (parten) overfor hvem, der træffes afgørelse, dennes personlige værge, advokat eller anden partsrepræsentant samt pårørende i 129-situationer (ægtefælle eller andre nærtstående, der bor sammen med borgeren jf. servicelovens 131, stk. 3) er klageberettigede, og en eventuel klage over magtanvendelse skal rettes til Udvalget. Det følger af servicelovens: 133, stk. 1 at kommunalbestyrelsens (Udvalgets) afgørelser efter 125, 126, 126a, 127 og 128 kan indbringes for det sociale nævn efter reglerne i Retssikkerhedsloven (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) kap. 10. Stk. 2. Klager over indgreb efter 126 som udføres af private leverandører, kan indbringes for det sociale nævn, jf. stk. 1. Klagen indsendes til kommunalbestyrelsen (Udvalget), som vurderer klagen efter 66 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven). 129, stk. 5, at kommunalbestyrelsens (Udvalgets) afgørelser efter 129, stk. 2 kan påklages til det sociale nævn efter reglerne i Retssikkerhedsloven (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) kap. 10. Såfremt den værge som Statsforvaltningen har beskikket jf. servicelovens 131 ikke er enig i kommunalbestyrelsens (Udvalgets) indstilling om flytning i bestemt botilbud jf. 129, stk. 2, indstiller kommunalbestyrelsen (Udvalget) til det sociale nævn at træffe afgørelse om optagelse eller flytning til bestemt botilbud efter 129, stk. 2. Procedure i forbindelse med klager, jf. reglerne i Retssikkerhedsloven (lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - RSL) kap. 10: Klageberettigede Kun borgeren (parten og evt. dennes repræsentant): RSL 60, stk. 1. Når det fremgår af lovgivningen (fx servicelovens 133), kan kommunalbestyrelsens afgørelser indbringes for det sociale nævn ( ) Stk. 2. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. ( ) Stk. 3. Afgørelser om det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Pligt for kommunalbestyrelsen (Udvalget) at genvurdere sagen (remonstration): RSL 66, stk. 1. Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen, vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal en klage først afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. ( ) Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. (det sociale nævn) C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide

14 Udvalget skal genvurdere sagen indenfor 4 uger ifølge god sagsbehandlingsskik på det sociale område. Klagefrist 4 uger: RSL 67, stk. 1. Klage til det sociale nævn, ( ) skal ske inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. ( ) Opsættende virkning At en klage har opsættende virkning betyder, at fuldbyrdelsen af afgørelsen udskydes, indtil klageinstansen har truffet afgørelse. Det kan være vigtigt, at en afgørelse ikke iværksættes, fordi der herved kunne ske en uoprettelig skade. Dette gælder især i sager, hvor afgørelsen har en meget indgribende betydning for den pågældendes privatliv. Hovedreglen i sociale sager er, at en klage over en social myndigheds afgørelse ikke har opsættende virkning, jf. retssikkerhedslovens 72, stk. 1. En undtagelse hertil er sager om optagelse i et særligt botilbud uden samtykke, jf. 129, idet denne foranstaltning er af så omfattende og indgribende karakter, at der er behov for, at klageren kan blive i boligen, indtil Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen, bl.a. således at personen undgår tab af den hidtidige bolig, hvis Ankestyrelsen ændrer nævnets afgørelse, jf. retssikkerhedslovens 72, stk. 5 En klage over en afgørelse efter 129 om optagelse i et særligt botilbud uden samtykke har automatisk opsættende virkning. Klageren, dennes advokat eller repræsentant behøver derfor ikke særskilt at bede om, at klagen får opsættende virkning. Hvis der klages over nævnets afgørelse, skal optagelsen i det særlige botilbud sættes i bero, indtil Ankestyrelsen har truffet afgørelse. Kommunalbestyrelsen (Udvalget eller den pågældende afdeling i kommunen) kan således ikke lovligt iværksætte fuldbyrdelsen af en afgørelse om flytning uden samtykke, truffet af det sociale nævn, hvis der klages over afgørelsen. Da der er en klagefrist på 4 uger, må fuldbyrdelsen afvente denne frist. I visse situationer kan der imidlertid være særlige forhold, der gør det påkrævet at iværksætte en optagelse i et særligt botilbud straks. Behovet for hjælp kan være så overhængende, at flytningen ikke kan udskydes længere. Det sociale nævn kan i sådanne tilfælde, samtidig med afgørelsen om optagelse i særlige botilbud uden samtykke, beslutte, at afgørelsen om at flytte pågældende skal sættes i værk straks. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS \Instruks for magtanvendelse 2011 DOK DOCbilarSide