2.1 ELEVATORENTREPRISEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 ELEVATORENTREPRISEN"

Transkript

1 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/8 2.1 ELEVATORENTREPRISEN.1. Omfang.1.1 Generelt Leverancen omfatter komplet levering, montering og idriftsættelse, godkendelse ved Arbejdstilsynet samt opstilling på Hadsundvejens Skole, Randers af 1 stk. tov- eller bæltebåren hydraulikfri elevator med automatiske skydedøre og af maskinrumsløs type. Arbejdet omfatter levering og montering af de komplette elevatoranlæg inkl. alle materialeog arbejdsydelser, der er nødvendige for elevatorernes fuldstændige drift. Efter fornøden justering og afprøvning, omfatter leverancen endvidere anmeldelse af anlæggene til det stedlige arbejdstilsyn, nødvendig bistand ved besigtigelse og afprøvning samt fremskaffelse af arbejdstilsynets attester. Alle udgifter forbundet hermed afholdes af elevatorleverandøren. Ved afleveringsforretningen skal elevatorleverandøren aflevere 2 sæt ajourførte betjeningsmanualer..1.2 Arbejder ved bygherrens foranstaltninger Samtidig med eller umiddelbart efter ordrens overdragelse, fremsendes nødvendige bygningstegninger til elevatorentreprenøren, som udarbejder arrangementstegninger og nødvendige hulplaner, der fremsendes til godkendelse inden arbejdet påbegyndes. I montagetiden skal elevatorleverandøren sørge for afspærringer ved skakthuller. Afspærringen skal være af en af Arbejdstilsynet godkendt type. Fremføring af el-forsyning udføres af el-installatør i henhold til tegninger og beskrivelse. Såfremt der ønskes yderligere materiel end beskrevet og det på evt. tavletegninger viste, skal elevatorleverandør medregne levering og montage..1.3 Garanti Leverandøren skal i enhver henseende garantere for 1. klasses arbejde og for god virkemåde ved normalt brug af elevatorerne. Garantiperioden fastsættes til 1 år at regne fra den dag elevatorerne er afprøvet og godkendt af Arbejdstilsynet og i øvrigt er fundet i orden af tilsynet. I garantiperioden skal leverandøren omgående og uden vederlag rette enhver fejl, der ikke påviseligt skyldes misligholdelse samt udføre lovpligtig månedlige eftersyn og smøring vederlagsfrit..1.4 Tilbud Der afgives tilbud på fremsendte tilbudsliste. Med tilbuddet skal der medfølge farveprospekt over stolens interiør, betjeningspanel og etagekaldepaneler/-signalisering for alle elevatorer. Der ønskes ikke specifikation med tilbud udover : hvor tilbuddet afviger fra udbudsbetingelserne leverandøren kan vælge - her skal valgte løsning nærmere angives. Specifikation af anvendt motor med angivelse af HK, startstrøm etc. Tilbuddene skal omfatte de samlede ydelser, inkl. moms og fast pris/fast tid - tillæg etc. I alle forhold gælder beskrivelsens bestemmelser og krav fremfor det i tilbuddet anførte. Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud. I bygherrens vurdering vil udover prisen indgå diverse parametre herunder design..1.5 Sikkerhed og sundhed Gældende regler skal efterkommes og entreprenøren skal medregne nødvendige ydelser

2 Arbejdsbeskrivelse Side : 2/8 herfor..1.6 Omgivende miljø.1.7 Kvalitetsstyring Generelt Umiddelbart efter accept skal entreprenøren fremsende kvalitetssikringshåndbog med angivelse af organisation, rutiner og kontrollens gennemførelse. Kvalitetsstyring og dokumentation herfor skal mindst omhandle følgende emner: Detailtegninger fremsendes til godkendelse. Funktionsbeskrivelse fremsendes til godkendelse. Lydmåling. Arbejdstilsynets attester fremsendes. Driftsinstruktion med rev. montagetegninger afleveres. Vedligeholdelsesjournal for garantiperioden afleveres CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for anlægget Kontroldokumentation I h.t. Fælles Betingelser samt nedenstående. Som dokumentation for kvalitetsovervågning og kontrol af arbejdets kvalitet skal der føres et arkiv, der skal indeholde dokumentation for materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udførelsen, slutkontrol samt andre i denne arbejdsbeskrivelses udbudskontrolplan angivne kontroller. Inden arbejdet påbegyndes, skal kopi af kontrolplanerne udleveres til og godkendes af byggeledelsen. Manglende kontrol og/eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenørens arbejder, og vil bl.a. medføre tilbageholdelse på á conto udbetalinger og eventuelt slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden, uden ekstraudgifter for bygherren Planlægning af kontrol og dokumentation Entreprenøren udarbejder inden arbejdets påbegyndelse en kontrolplan, som fastlægger emner, kontrolmetode, omfang, godkendelseskriterium samt eventuel dokumentation. Kontrolplanen skal i kopi afleveres til og godkendes af byggeledelsen inden arbejdet påbegyndes. De i kontrolplanen nævnte skemaer udarbejdes af entreprenøren i samarbejde med tilsynet og skal afleveres udfyldte og underskrevet inden byggeriets aflevering. Eventuel udvidelse af kontrolplanen sker i samarbejde mellem entreprenør og tilsynet. Entreprenøren meddeler byggeledelsen den kontrolansvarlige for de aktiviteter, der indgår i entreprenørens kontrol Bygherrens kontrol Uafhængig af entreprenørens kontrol vil bygherren gennem tilsynet lade udføre stikprøvevis kontrol, herunder også af entreprenørens kontroldokumentation. Denne kontrol fritager ikke entreprenøren for det fulde ansvar for såvel arbejdets korrekte udførelse, kontrollen hermed og dokumentation for, at kvalitetskravene er opfyldte. Tilsynet skal have fri adgang til entreprenørens lager og produktionssteder, og have lejlighed til at foretage den ønskede kontrol, herunder gennemgå entreprenørens kontroldokumentation. Omkostningerne ved denne kontrol betales af bygherren. Dog betales omkostningerne af

3 Arbejdsbeskrivelse Side : 3/8 entreprenøren, hvis kravene ikke er opfyldte Arkivering af kvalitets- og kontroldokumentation Entreprenøren skal straks etablere et arkiveringssystem og vedligeholde dette i hele udførelsesperioden. Systemet skal omfatte den dokumentation, som løbende vil indgå, og som vedrører kvaliteten af materialer, materiel, udførelse og færdige delprodukter, samt kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlig krav. Dokumentation omfatter også delarbejder/-leverancer fra underentreprenører/-leverandører. Kopi af fakturaer på materialeleverancer skal arkiveres. Det skal være muligt entydigt at definere: hvornår og fra hvilken leverandør en leverance kommer. at leverandørens håndterings- og indbygningsanvisninger er fulgt. hvor i bygningen leverancen er indbygget. Arkivet skal være velordnet og komplet (svarende til udførelsesstadet), således at bygherrens tilsyn uden besvær kan præsenteres for den dokumentation, dette måtte ønske at se til enhver tid under udførelsen. Ved arbejdets afslutning skal tilsynet have lejlighed til at gennemgå arkivet. Der fremsendes kopi, i 2 eksemplarer, af dokumentation i henhold til kontrolplanen, samt eventuel anden dokumentation man måtte ønske - uden udgift for bygherren D&V-dokumentation I h.t. Byggesagsbeskrivelse samt nedenstående. Entreprenøren skal ved arbejdets afslutning til brug for udarbejdelse af vedligeholdelses- og driftsinstruktioner levere følgende oplysninger om materialer og komponenter, der indgår i entreprisen: Navn og adresse på leverandør eller underentreprenør. Materialespecifikation. Vedligeholdelsesinterval. Rengøringsmetode og -midler. Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning. El-entreprenøren skal dels løbende og dels senest 2 uger før afleveringen gennemgå rettelser med byggeledelsen samt levere rettede tegninger. Rettelserne kan være anført med afvigende farve på lystryk. Udover ovennævnte skal installatøren levere min. 3 komplette sæt tegninger, diagrammer og tekniske beskrivelser (dansk tekst). Materialet skal direkte kunne indgå i en komplet samling af driftsinstruktioner og servicemanualer Idriftsætning Arbejdet omfatter en verifikation af, at systemerne er rigtigt forbundet og fungerer i overensstemmelse med projektet. Verifikationen foretages efter, at anlæggene er afprøvet, og dokumentation herfor skal indgå i KS-materialet..1.8 Arbejdets planlægning.2. Bygningsdelsbeskrivelser.2.1 Gældende for entreprisen Almindelige og særlige betingelser for alle entrepriser. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer af (AB 92) og evt. supplementsskrivelser.

4 Arbejdsbeskrivelse Side : 4/8 Vedlagte tilbudslister med den anførte opdeling. Tegninger som specificeret i tegningsfortegnelsen. Tilsynets anvisninger. Nærværende beskrivelse af elevatorarbejdet. Evt. rettelses-/supplementsblade. Den til enhver tid gældende "Bekendtgørelse og indretningen og brugen af mekanisk drevne elevator", udfærdiget af Socialministeriet incl. tillægsbekendtgørelser og DS/EN Almindelige betingelser for arbejdet og leverancer, udfærdiget af ministeriet for offentlige arbejder, den 29. september Stærkstrømsbekendtgørelsen, stedlige forsyningsværkers bestemmelser samt lov om foranstaltninger mod forstyrrelse af radiomodtagning. Almindelige betingelser for levering af el-maskiner og transformatorer, vedtagne af "Dansk Ingeniørforening" og "Forening af fabrikanter af el-maskiner i Danmark". Efterfølgende specifikationer og beskrivelse med tilhørende tegninger. Brandvæsnets krav. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 8. december 1980 samt gældende tillæg og ændringer m.v. hertil..2.2 Malerarbejde Alle jerndele i skakt leveres grundet og færdigmalet. Evt. skader ved montagen skal udbedres inden aflevering. Alle jerndele til maling skal renses grundigt ved sandblæsning eller/og affedtning inden behandling. Alle nødvendige afskærmninger leveres færdigmalede og opstillet..2.3 El-installationer El-installation i skakt udføres efter ønske i rør eller kabler. Kabler og rør skal oplægges direkte på bygningsdele, hvor flere kabler føres parallelle, skal kabelplader eller kabelbakker anvendes. Elevatortavler henhører under nærværende entreprise. Opdeling i maskingrupper og lysgrupper med tilhørende beskyttelse mod indirekte berøring henhører under elevatorentreprisen. Kan ikke fraviges, da der er stor afstand til forsyningssted. Forsyningssystem er (4+1)-leder TT og der er monteret AC/DC fejlstrømsafbryder foran hovedledningen og HPFI-afbryder foran lysgruppen. Entreprisen skal indeholde samtlige el-installationer inkl. for-sikringer, sikringer, relæer og motorværn m.v for drift og styring af elevatorerne. Tilgangskabel til elevatoren og kabel for lys hører under anden entreprise og afsluttes i 2 m tamp ved elevatortavle på øverste plan..2.4 Bærejern Alle nødvendige bærejern, konsoller og tilsvarende fastgørelser skal påregnes boret i af elevatorleverandør..2.5 Styreskinner Elevatorstolene skal i hele skaktens længde styres af stålskinner, T-profil eller rør. Styrene befæstes solidt ved skaktvæggene, og fastspændingsmåden må sikre, at der ikke ved temperatursvingninger eller ved naturlig sætning af bygningen kan ske en udbøjning af styrene. Under styrene anbringes bakker til opsamling af evt. overflødig olie..2.6 Skaktbeklædning Elevatorerne monteres i skakt af 17 cm murværk.

5 Arbejdsbeskrivelse Side : 5/8.2.7 Stolramme Stolrammen udføres som en solid stålkonstruktion og monteres med sikkerhedspanel, der ved evt. svigt sikrer, at stolen ikke synker mere en max. 10 cm under normalt niveau. Stolrammen skal være således afstivet, at den uanset tilfældig forekommende belastninger, er sikret mod at blive bibragt varig deformation. Stolrammen forsynes med glidestyresko af slidstærk nylon eller tilsvarende, og automatisk smøreapparat..2.8 Skaktventilation Skaktventilation udføres af anden entreprenør..2.9 Krav til materialer og funktion, generelt Motor, tovbåren elevator Motor skal være med frekvensstyret softstart, således at den er i stand til at give stolen langsom start og stop og at have en fuldstændig rolig og lydløs gang uden rystelser. Stolens igangsætning og standsning skal overholde følgende : En ensartet sænkehastighed uafhængig af belastningen. Nedsænkning, der kan sænke stolen til nederste stop ved strømsvigt. Motoren skal dimensioneres for starter pr. time. Motoren skal leveres med motorværn og være med indbygget termofølere. Oplysninger om motorens fuldlast- og startstrøm, sikringsstørrelse samt driftsmæssige egenskaber bedes opgivet i tilbuddet. For-sikring foran elevatorens el-tavle må maksimalt være 25A smeltesikring Støjniveau Elevatoren inkl. udstyr i pumperum må ikke give anledning til et støjniveau der overstiger 30 db(a) i tilstødende rum. Målinger foretages i tilstødende rum 1,5 m fra elevatorskakt og i øvrigt i henhold til bygningsreglementet Standsningsnøjagtighed Stolen skal altid uanset belastningen bringes til standsning, således at etagens gulv og stolens gulv flugter indenfor en tolerance, der er bedre end +/- 0,5 cm Alarmanlæg Normalt alarmanlæg med klokke udenfor skakt i stueetagen leveres og monteres af elevatorleverandøren. Endelig placering aftales med tilsynet. I skakt afsættes af anden entreprenør telefonstik for alarmoverførsel til alarmcentral. Nødvendige samtaleudstyr i elevatorstol skal være indeholdt. Som særpris ønskes oplyst pris på standard serviceaftale, for forbindelse til alarmcentral inkl. diverse opretningsgebyrer Adgangskontrol Elevatoren skal være forsynet med modul for etablering af ADK. Bygherren leverer kortlæsere eller lignende på hver etage og i stol, men nærværende entreprenør skal være behjælpelig med installationen Elektriske apparater, generelt Endestop Elevatoren skal være forsynet med anordning, som uafhængig af styringen standser stolen

6 Arbejdsbeskrivelse Side : 6/8 ved forbikørsel af øverste eller nederste stoppested. Når anordningen har været i funktion, skal alle strømførende tilledninger være afbrudte Styring og manøvreudrustning Styring skal udføres med almindelig manøvresystem, således at stolkald skal afvikles inden etagekald effektueres. Der etableres ikke kollektiv kald Betjeningstableau Generelt udføres betjeningstableauer i kvalitet som fa. SCHINDLER model 5300 glas, mekanisk trykknap. I stolen I stolen skal der være 1 stk. trykknapkasse med trykknap og 1 kvitteringslampe for hvert stop samt etageregistrering. Kvitteringslampen kan være indbygget i trykknappen. Desuden skal forefindes 1 nødstopknap og 1 alarmtrykknap, samt nødvendig samtalemulighed med alarmcentral. Nødstopknappen skal være således indrettet, at stolen ved nødstandsning bliver holdende, indtil passagererne igen vil fortsætte kørsel. Betjeningstableauet udføres i glas eller børstet stål og placeres i en passende højde, så kørestolsbrugere bekvemt kan betjene det. Tableauet skal graveres med tekst efter nærmere aftale. På etagerne Ved skaktdøre i tilsætning anbringes betjeningstableau hver med 2 betjeningstryk (op ned) med kvitteringslamper. Kvitteringslamperne kan være indbygget i trykknappen. Trykknapkasser udføres i glas eller børstet stål Virkemåde Betjenes etageknapperne i stolen eller ved dørene, skal elevatoren starte og stolen køre til den ønskede etage. Kvitteringslampen på den etage der er kaldt, skal lyse så snart den tilsvarende trykknap har været betjent på etagen eller i stolen, og slukke når stolen er ved at standse ved etagen. Efter ankomsten til etage, skal der forløbe en vis indstillelig tid, inden etagetrykknapperne ved døre igen kan fungere. Lamperne skal lyse på alle etager så længe stolen er i bevægelse eller en dør er åben Elevatorstol Generelt Udføres som anført, gulv belægges med 3,2 mm skridsikker gummi farve efter arkitekt ønske. Stolens sider og tag udføres af rustfrit børstet stål og med spejl på én side. Elevatorstolen skal være indrettet således, at den minimum opfylder kravene til kørestolstransport. Stolåbningen skal have en bredde, der svarer til dørlysningen og en højde ikke under 210 cm. Der leveres og monteres LED belysning i loft i stol og i tilknytning til dette anbringes panikbelysningsarmatur incl. nødvendig batterianlæg (kombineres med alarmanlæg). Armaturerne leveres med udskiftelig driver og skal automatisk slukke, når elevatoren ikke benyttes. Elevatorstolen lydisoleres fra stolrammen og ventileres ved hjælp af gæller ved loft og gulv.

7 Arbejdsbeskrivelse Side : 7/8 I stolen monteres håndlister i rustfrit børstet stål 90 cm over gulv. Elevatorstolen forsynes med overlastkontrol og med kontrollampe i stolen Skaktdøre - stoldør Skaktdørene udføres som angivet efterfølgende. Dørfløje udføres af dobbelt dekaperet stålplade. Hulrummet mellem dørsiderne forsynes med fornødne afstivninger og isoleres, således at de tilfredsstiller kravene for DB 60. Dørparti leveres i rustfri børstet stål. Dørkarmene forsynes med tilsætninger i murhul, således at murkanter dækkes helt ud til forkant vægge og leveres i børstet stål. Dørene forsynes med klemsikringsapparatet samt fotocelle. Af hensyn til arbejdstilsynets krav om 50 lux ved skaktdøre leverer og etablerer elevatorentreprenøren stedsebrænde lys i overkarm med indbygget LED armatur. Armaturerne leveres med udskiftelig driver og skal automatisk slukke, når elevatoren ikke benyttes. Afstand mellem elevatorstol og elevatorskakt må uanset gældende bestemmelser ved etagerne ikke overskride 10 mm af hensyn til bl.a. stokbrugere, øvrige forhold i henhold til gældende bestemmelser Hoveddata Elevatortype person : Pumpehusfri gennemgangselevator Nyttelast : 8 personer/630 kg. Hejsehastighed : 1,0 m/sek. Løftehøjde : 10,79 m (teoretisk mål) Antal stop : 4 Antal døre i stol : 2 Antal døre i skakt : 4 Dørtype : Sideåbnende teleskopskydedøre Dørlysning (HxB) (skydedør) : Min x 900 mm Skakt (BxD) : 1512 x 1812 mm Tophøjde : 3,4 m. Grubedybde : 1,35 m Indvendig stolmål (HxBxD) : Min x 1100 x 1400 mm Manøvresystem : Alm. trykknapstyring El-forsyning : 3 x 230/400V 50 Hz, 25A forsikring. Hovedkabel : 4 x 10 mm 2 Cu og 1 x 10 mm 2 jordleder Endelig bygningsmæssige mål skal kontrolleres på arkitekttegninger Byggepladsinstallationer Elevatorentreprenøren skal selv sørge for nødvendige byggepladsinstallationer samt byggepladsbelysning. Det kan ikke påregnes, at der under opsætning af elevatoren vil være andre håndværkere på pladsen. Skolens toiletter kan bruges, se Fælles Betingelser.

8 Arbejdsbeskrivelse Side : 8/8 UDBUDSKONTROLPLAN Nedenstående plan beskriver KS-metoder og omfang af de i pkt nævnte minimumsemner EMNE METODE OMFANG KRITERIE DOKUMEN- TATION Detailtegninger Dokumentation Alle Umiddelbart Tegninger tegninger efter accept afleveres Støjmåling Lydmåling I.h.t. 30 db(a) Målerapport beskrivelse Myndighedsgodkendelse Besigtigelse 1 stk. Projekt- og Arbejdstilsynets elevator myndighedskrav attester afleveres Funktionsbeskrivelse Dokumentatiotion Dokumenta- Projekt- og Funktionsbeskri- myndighedskrav velse afleveres og Skakt, maskine,stol El-installationer Garantiperiode Bygningsdrift Visuel og dokumentation Visuel og dokumentation Vedligeholdelse Vedligeholdelse Ydelses- og kvalitetskon-trol Ydelses- og kvalitetskontrol Månedlige eftersyn af 1 stk. elevatorer 1 stk. elevatorer Projekt- og myndighedskrav Projektkrav, Stærkstrømsbekendtgørelsen, Maskindirektivet. I henhold til beskrivelse Projektkrav godkendes Montagetegning m.v. afleveres Reviderede eldiagrammer og tegninger afleveres Journaler afleveres Driftinstruktion afleveres MON- TØR ANSVAR- LIG

3. Generelle specifikationer... 6 3.1. Referencer... 6 3.2. Materialer og produkter... 7

3. Generelle specifikationer... 6 3.1. Referencer... 6 3.2. Materialer og produkter... 7 1. Orientering Rev. dato : Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 2. Omfang... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Bygningsdele... 2 2.3 Arbejder ved bygherrens foranstaltninger... 2 2.4. Projektering... 2 2.5 Garanti...

Læs mere

Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 68 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 68.0 Person- og materialetransport... 2 Emne: 68.1 Persontransport...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.20 - Elevator 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Nærværende beskrivelse omhandlende særlige beskrivelse for levering og montering af elevatoranlægget/-entreprisen.

Nærværende beskrivelse omhandlende særlige beskrivelse for levering og montering af elevatoranlægget/-entreprisen. SIDE 21.1 21.0 21.1 GÆLDENDE FOR ENTREPRISEN Almindelige og særlige betingelser for alle entrepriser. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer af 10. december 1992 (AB 92) med de anførte tilføjelser

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået.

Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved zonen er nået. Kabelmontør. L AUS kursus 1 dags varighed. Kurset L_AUS gennemføres af instruktøren der har dette speciale. Kursisen får ikke kursusbevis, da formålet er, at kursisten bliver bekendt med hvornår nærved

Læs mere

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer

4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0 Bygningsdelsbeskrivelse Installationer 4.0.1 Generelt Installationsunit Gas-El-ventilation skal styres af et trykafprøvningssystem (installationsunit) med elektrisk frakobling, gasdetektering, frakobling

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Ordre nr.: Entreprise: Udførelsesperiode: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation... 3 1.1 Byggesag... 3 1.2 Byggesagsorganisation... 3

Læs mere

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen

Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen Stadsarkiv for Helsingør Kommune Indholdsfortegnelse Side : 1 Stadsarkiv for Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 - Prøvestenen YDELSESBESKRIVELSE - REOLLEVERANCEN 26. februar 2014 1. Orientering Side : 2/

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

BADESØEN ALBERTSLUND NY SUPERRUTSCHEBANE

BADESØEN ALBERTSLUND NY SUPERRUTSCHEBANE ALBERTSLUND NY Albertslund Kommune Arbejdsbeskrivelse - Superrutschebane 12-02-2013 Revision 00 Dato 13-02-2013 Udarbejdet af HHA Kontrolleret af Godkendt af Ref. 1148657 RUTSCHEBNEANLÆG MED Der ønskes

Læs mere

Rumventilation i autoværksteder

Rumventilation i autoværksteder Rumventilation i autoværksteder Udbudsmateriale Bygherre: Navn Adresse By Rådgiver: Navn Adresse By Udbudet gælder følgende lokaler: Ventilationsanlægget har opvarmningsfunktion Mekanisk værksted dag nat

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr 01. LEVERING OG IDRIFTSÆTNING AF VASKERIUDSTYR 01.100 GENERELT 01.101 Arbejdet omfatter. Levering, montering / tilslutning og idriftsætning af maskiner, betalings-

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-5 Sagsnr. 1-23-4-101-11-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det nye Universitetshospital, Aarhus

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012

Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Rettelser til DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg 1. udgave juni 2012 Følgende rettelser er vedtaget af det tekniske udvalg den 11. september 2013: Nyt punkt 3.3 side 21 efter sidste afsnit tilføjes:

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 1 Generelt Alle fagområder 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 1 Generelt Alle fagområder 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L S VENDBORG SYGEHUS Afsnit 1 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Byggehåndbog... 2 : Omfang og anvendelse... 2 Omfang...

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Niels Åge Toldam & Gitte Philip Adresse Solsikkevej 4 Postnr. og by 2700 Brønshøj Dato 05.05.2015 Udløbsdato 05.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Noah Mølgårdip aqqutaa 3 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer 5. Arbejdets

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER

ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet elevatorlift HC325PVK ELEVATORLIFT FOR PERSONTRANSPORT! 4 PERSONER AluLet HC325PVK kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med elevatorer

Tilsyn med elevatorer Kvalitetsprocedure Tilsyn med elevatorer Kvalitetsprocedure RT-10 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 7. april 2009 Senest redigeret: 1. januar 2012 Aktuel

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører

At-VEJLEDNING. Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører At-VEJLEDNING B.2.2 December 2001 Anerkendelse som elevatorsagkyndig og uddannelse af montører Vejledning om de krav, virksomheden skal leve op til, og de procedurer, den skal følge, for at blive anerkendt

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Kravspecifikation til 1 stk. skraldebil med to-kammer kasse, chassisdel.

Kravspecifikation til 1 stk. skraldebil med to-kammer kasse, chassisdel. Kravspecifikation til 1 stk. skraldebil med to-kammer kasse, chassisdel. Anvendelsesområde: - Husstandsindsamling af genanvendelige materialer Størrelse og antal lastbiler: - 6X2/4-1. stk. til indsamling

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

Odense Renovation A/S, udbud sep. 2014. Kravspecifikation til 2 stk. servicebiler med kasse og læssebagsmæk

Odense Renovation A/S, udbud sep. 2014. Kravspecifikation til 2 stk. servicebiler med kasse og læssebagsmæk Odense Renovation A/S, udbud sep. 2014 Kravspecifikation til 2 stk. servicebiler med kasse og læssebagsmæk Anvendelsesområde: - Kørsel med let gods (spande og minicontainere) Størrelse og antal lastbiler:

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.5 Elevator Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato: 1434

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

UDBUDSANNONCE. Vandpris pr. m³, inkl. moms kr. 46,56 Brøndby Kommune Elpris pr. kwh, inkl. moms og afgifter kr. 2,5171 DONG Energy

UDBUDSANNONCE. Vandpris pr. m³, inkl. moms kr. 46,56 Brøndby Kommune Elpris pr. kwh, inkl. moms og afgifter kr. 2,5171 DONG Energy UDBUDSANNONCE Tranemosegård afd. 12, Gillesager/Lindeager, står for at skulle udskifte sine vaskerimaskiner. Interesserede leverandører inviteres hermed til at afgive tilbud i overensstemmelse med de i

Læs mere

Roskilde Fjordudvalg (RFU) Roskilde Kommune, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde Tlf. 4631 3711

Roskilde Fjordudvalg (RFU) Roskilde Kommune, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde Tlf. 4631 3711 1 Roskilde Fjordudvalg (RFU) Roskilde Kommune, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde Tlf. 4631 3711 30. november 2008. DK/dk Betingelser og Arbejdsbeskrivelser for Vedligeholdelse af farvandsafmærkningen

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

Morsø Systemskorsten (CE-mærket)

Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Opstillingsvejledning Morsø Systemskorsten (CE-mærket) Læs denne vejledning grundigt inden skorstenen monteres MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com

Læs mere

Kravspecifikation for Rednings-/Beredskabsbåd til Beredskabsstyrelsen

Kravspecifikation for Rednings-/Beredskabsbåd til Beredskabsstyrelsen 1. Alment 1.1 Beskrivelse Båden, som beskrives i nedenstående kravspecifikation, dækker over en båd med tilhørende trailer til landevejstransport, til løsning af Beredskabsstyrelsens opgaver på vandet,

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER

E 551-0 E 551-0 NOTE: NOTE: KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ INTEGRERET DAGINSTITUTION I TASIILAQ HOVEDPROJEKT, EL-INSTALLATIONER E 551-0 NOTE: TAVLEN SKAL LEVERES MED NØDVENDIGE BESLAG OG BØJLER, SÅLEDES KABLER OG RØR KORREKT AFLASTES I TAVLEN. TAVLEN SKAL MÆRKES MED FABRIKAT OG IDENTIFIKATIONSDATA. VED AF- LEVERING SKAL OPDATERET

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter Aase Lieberkind Adresse Wesselsvej 50 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 14.06.2016 Udløbsdato 14.06.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12 for ejendommen Sælger Peter Winther Adresse Søndergade 10 Postnr. og by 8870 Langå Dato 12.02.2015 Udløbsdato 12.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

AluLet Elevatorlift HC325PVKo

AluLet Elevatorlift HC325PVKo AluLet Elevatorlift HC325PVKo Udendørs monteret Elevatorlift 4 personer! AluLet HC325PVKo kan leveres med løftehøjde efter ønske op til 20 meter. Denne Elevatorlift kan monteres direkte oven på eksisterede

Læs mere

Sagsnr. 12/8267 Tilbudsindhentning Annonceret af Syddanske Vaskerier, Vejle Region Syddanmark. Indkøb af småtøjsrulle. Tilbudsindhentning

Sagsnr. 12/8267 Tilbudsindhentning Annonceret af Syddanske Vaskerier, Vejle Region Syddanmark. Indkøb af småtøjsrulle. Tilbudsindhentning Tilbudsindhentning til Syddanske vaskerier Vaskeriet i Vejle Sagsnr. 12/8267 1 1.1 strækker sig geografisk fra Langeland i øst til Fanø i vest og fra grænsen til Tyskland i syd til ca. 40 km nord for Vejle.

Læs mere

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7

Varbergparken Afd. 27 Blok 5, 6, 7 INGENIØR EMNE: EL - Blok 5, 6 og 7 TEGN. NR.: REV.: Note: Tegningen er gældene for hver af de 3 hovedtavler i blokkene, dog skal der kun levers lysstyring for udv. belysning i hovedtavlen for blok 5. REV.:

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Beskrivende tilbudsliste for: 18.03.2016 Tømrer, gulvmand, elektriker & maler

Beskrivende tilbudsliste for: 18.03.2016 Tømrer, gulvmand, elektriker & maler 1 Beskrivende tilbudsliste for: 18.03.2016 Tømrer, gulvmand, elektriker & maler Hermed tilbydes alt Tømrer, gulvmand, elektriker & maler udført for: Tømrer eksklusiv moms kr.: Gulv eksklusiv moms kr.:

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER

RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER DK MONTERINGSVEJLEDNING RULLEGITTER/RULLEJALOUSIER Sun & Safe Systems INDEXLISTE 4 Montagekontrol 4 Fastlæg montagetype 6 Montering af valserør 6 Montering af gittermåtte 8 Justering af motorens endestop

Læs mere

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier

<Identifikationskode;CCS-kode;Sfb-kode> Vinduer/Vinduespartier Udbudsbeskrivelse: Vinduer og vinduespartier med VELFAC 200 Energy Producent: VELFAC A/S - Bygholm Søpark 23-8700 Horsens Anvendelse: Nærværende tekst stilles til rådighed for arkitekter til inspiration

Læs mere

Kolonihaveforbundets Århuskreds

Kolonihaveforbundets Århuskreds 1 Kolonihaveforbundets Århuskreds BYGGERETNINGSLINIER 2 VEDR. KOLONIHAVEHUSE Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR.

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

Schindler Kabinemodernisering En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere

Schindler Kabinemodernisering En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere Schindler Modernisering En kabine - så god som ny. Lige så individuel som din bygning. Lysere, flottere og mere indbydende Med Schindlers kabineindretning

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere