Årsrapport Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Forsikringsselskabet Trafik, gensidigt

2 SELSKABSOPLYSNINGER Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Tæbyvej Rødovre Tlf.: Fax: Bestyrelse Leif Otto Andersen (formand) Lars Kistorp Kjeld Hansen Helge Poulsen Lars Christiansen Henrik Nielsen Direktion Claus Olund (adm. direktør) Advokat Claus Høeg Madsen Advokatfirmaet Bruun & Hjejle Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/ statsaut. revisor Henrik Barner Christiansen Bankforbindelse Danske Bank A/S Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes Onsdag den 24. april 2013 kl på Hotel Scandic Kettevej Hvidovre INDHOLD 2 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens regnskabspåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 10 Resultatopgørelse 11 Anden totalindkomstopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16 Note 1, femårsoversigt 18 Note 2, anvendt regnskabspraksis 21 Noter, øvrige 29 Skadestatistik 2

3 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt efter lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme TRAFIK s økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af TRAFIK s aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af aktiviteterne for regn skabsåret Endvidere er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som virksomheden kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Rødovre, den 13. marts 2013 Direktion: Bestyrelse: Claus Olund Leif Otto Andersen Lars Kistorp Adm. direktør Kjeld Hansen Lars Christiansen Helge Poulsen Henrik Nielsen 3

4 den uafhængige revisors erklæringer Til forsikringstagerne i Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Forsikringsselskabet TRAFIK, gensidigt for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012, der omfatter resultatopgørelse, anden totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter til regnskabet, omfattende side Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejl information. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores kon klusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 13. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Barner Christiansen Statsautoriseret revisor Kenneth Eilers Barrisøe Statsautoriseret revisor 4

5 Ledelsesberetning Selskabet Selskabet der er medlemsejet har som hovedaktivitet at forsikre taxier og i tilknytning hertil privatbiler med såvel ansvars- som kaskoforsikring. Selskabet medvirker herudover til tegning af forsikringer i andre forsikringsselskaber, som taxivognmænd måtte have interesse i, herunder arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikringer. Årets resultat Årsregnskabet udviser et overskud på t.kr før skat. Det realiserede resultat er bedre end forventningerne ved året begyndelse. Årsrapporten er, ud over hvad der er omtalt vedrørende personskader under afsnittet Erstatningsudgifter, ikke påvirket af væsentlig usikkerhed eller usædvanlige forhold ved indregning og måling. Bestyrelsen foreslår, at årets overskud kr overføres til næste år. Skatteaktiv på t.kr.688 er ikke aktiveret idet der forventes et negativt resultat i Årets forsikringstekniske resultat viser et underskud på 8,2 mio.kr. mod et underskud på 25,3 mio.kr. i Afløbsresultatet viser en gevinst på 16,1 mio.kr. mod en gevinst på 6,5 mio.kr. i Direktionen og bestyrelsen arbejder hen imod en balanceret forsikringsteknisk drift ligesom hensættelsesniveauet løbende analyseres og justeres ud fra afløbsresultater m.v. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægten har udgjort t.kr , et fald fra forrige år på t.kr.959. Faldet skyldes hovedsageligt, at bestyrelsen i efteråret 2012 vedtog at nedsætte kaskopræmien for november og december med ca. 3 mio.kr. for forsikringstagere, der har været forsikret i hele kalenderåret Gennem de sidste par år er bilerne, der anvendes til taxikørsel blevet noget mere miljøvenlige samt billigere i indkøb, hvilket betyder en lavere forsikringspræmie. I det forløbne regnskabsår er antallet af ikraftværende policer faldet med 108 til i alt policer, fordelt med en nettoafgang på 71 taxier og 37 privatbiler. Erstatningsudgifter Bruttoerstatningsudgiften har i 2012 andraget t.kr mod i 2011 t.kr , heri er der medregnet indirekte omkostninger til skadesbehandling. Faldet skyldes en positiv udvikling i skader fra tidligere år. Der er i årets løb anmeldt skader, et fald i forhold til sidste år på 446 skader. Af de i 2012 anmeldte skader, medførte skader udgifter for selskabet mod i Årets gennemsnitlige skadesudgift udgør ekskl. indirekte administrationsomkostninger kr pr. skade, mod kr for Erstatningsfrekvensen er faldet fra 0,82 til 0,75. I skadesåret 2012 har TRAFIK haft en udgift på personskader på i alt t.kr inkl. hensættelser mod t.kr i Der er foretaget hensættelser for 2012 efter bedste skøn. Erfaringen fra tidligere år viser dog, at relevante oplysninger i mange tilfælde først foreligger i det efterfølgende år eller senere, når skadeslidtes situation er stabiliseret. Selskabet har haft en bruttoerstatningsprocent på 104 inkl. afvikling fra tidligere år. Der er i årets løb anmeldt 37 skader i henhold til færdselslovens 101 (lovpligtig personansvar), som har medført en gennemsnitlig skadesudgift for selskabet på kr mod i 2011 kr Dette er skader på personer, hvor selskabets forsikrede biler har været uden skyld i ulykken, og hvor udgiften ikke har medført bonustab og selvrisiko for forsikringstageren. Den indførte selvrisiko på skader forvoldt af chauffører på under 31 år har stadig en god effekt. Desuden har indførslen af forhøjet selvrisiko på privatbiler, der bliver ført af andre end forsikringstageren eller dennes ægtefælle/samlever stadig en gavnlig virkning. 5

6 Ledelsesberetning Forsikringsmæssige driftsomkostninger Under erhvervelses- og administrationsomkostningerne er hensat t.kr.900 til tab på præmier og selvrisiko, som ikke er indbetalt af forsikringstagerne. Det må betragtes som tvivlsomt, om TRAFIK vil få beløbene indbetalt som følge af disse forsikringstageres økonomiske situation samt den finansielle deroute. Alle tilgodehavender vil dog blive forsøgt inddrevet via advokat- eller inkassofirma. TRAFIK har besluttet at ændre det nuværende IT-system, for at optimere såvel medlemsbetjening som IT-sikkerheden. Dette vil i 2013 medføre en merudgift til implementering på ca. 0,5 mio. kr. Investeringsvirksomheden Resultatet af investeringsvirksomheden har været tilfredsstillende i Renter og udbytter udgør t.kr mod i 2011 t.kr Kursreguleringerne udgør t.kr og er et fald på t.kr i forhold til Selskabet har valgt at have en lav risikoprofil, hvor de væsentligste investeringer er foretaget i danske stat- og realobligationer. I betragtningen af det lave renteniveau, er årets investeringsresultat tilfredsstillende. Videnressourcer TRAFIK s væsentligste viden er knyttet til selskabets medarbejdere, og heldigvis er TRAFIK karakteriseret af en lav personaleomsætning, hvorfor selskabets viden let bevares og videregives til nye medarbejdere. TRAFIK arbejder løbende med at fastholde, udbygge og vedligeholde registreringer af viden i selskabets forretningsgange og IT-systemer. TRAFIK søger at tilbyde arbejdsforhold, der sikrer, at selskabet fortsat kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere. TRAFIK er overbevist om, at medarbejdere i udvikling skaber en virksomhed i vækst, og derfor tilbydes alle medarbejdere løbende uddannelse og træning, og det er af afgørende betydning for TRAFIK s fortsatte udvikling, at alle medarbejdere opretholder et højt uddannelsesniveau. TRAFIK s organisation er meget kundeorienteret, idet over 80% af medarbejderne udfører serviceopgaver som er kunderelateret. Aflønningsform Alle ansatte hos TRAFIK er aflønnet med fast gage. Der gives ikke bonus eller andre lønformer, som er afhængig af et resultat. Direktøren aflønnes med en fast månedlig gage kr ,- med tillæg af 25% pension samt fri bil og telefon. Bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et fast månedlig honorar kr.5.336,- og formanden modtager dobbelt honorar. Selskabets aktivitet i øvrigt TRAFIK tilbyder gratis vejhjælp til taxier der har tegnet kaskoforsikring. Det har været en succes, og har sparet vognmændene for udgifterne hertil samt opringninger midt om natten, når taxien har fået et driftsstop. Aftalen fortsætter uændret i 2013 hvor Camoni Autobugsering A/S fortsat er leverandør af ydelsen. Chauffører, der har kørt skadefri i hele 2012, som er registreret hos TRAFIK og har tjent mere end kr hos en vognmand, der er forsikret i TRAFIK, kan igen i april 2013 deltage i lodtrækning om 40 rejsegavekort til en værdi af kr pr. rejse. Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse i TRAFIK, på vor hjemmeside samt i folderen, som kan fås hos TRAFIK. TRAFIK har et samarbejde med Psykologcentret Trekanten. Her kan taxiførere, som bliver udsat for overfald eller alvorlige uheld, få akut krisehjælp. Denne hjælp er efter vor vurdering til stor gavn. I 2012 havde vi brug for hjælp i 10 tilfælde. TRAFIK har haft en gennemsnitsudgift på kr pr. krisehjælp. Om disse penge hjælper et udsat offer, er de givet godt ud. I det forløbne år har TRAFIK ikke modtaget henvendelser om tilskud til køretekniske kurser. Ud fra antallet af chauffører og vognmænd, der kører rundt i en stresset hverdag, er der stadig for lidt fokus på disse kurser. Af hensyn til chauffører og passagerers sikkerhed ser selskabet gerne, at endnu flere deltager i kurserne. TRAFIK yder tilskud med 67%. 6

7 Ledelsesberetning Individuelt solvensbehov og væsentlige risici TRAFIK s opgave er at tegne autoforsikringer for taxivognmænd, og forvalte de hermed forbundne risici. Selskabets resultat påvirkes for det væsentligste af skadeserstatningerne, men også udviklingen af de finansielle markeder kan påvirke resultatet. Bestyrelsen har fastsat rammerne for selskabets forretningsmæssige risici og markedsrisici, og ledelsen følger løbende op herpå. Virksomheden drives fortsat efter en konservativ risikoprofil. Til styring af de forsikringsmæssige risici foretages kontrol og vurdering helt ned til den enkelte vognmand, ligesom alle skader vurderes af taksatorer og skadesbehandlere. Opgørelsen af tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov tager udgangspunkt i en løbende kortlægning af selskabets væsentlige risici. Risikostyringen er overvejende baseret på en række politikker, som hvert år gennemgås og godkendes af selskabets bestyrelse. TRAFIK s kapitalkrav pr andrager 26,3 mio.kr. jfr. Lov om Finansiel Virksomhed 127. Det individuelle solvensbehov er gjort op ud fra følgende retningslinier: l Tidshorisont på 1 år l Sikkerhedsniveau på 99,5% l Anvendelse af en standardmodel, der anvender principperne i sidste QIS beregning (QIS 5). Det individuelle solvensbehov pr. 31. december 2012 er beregnet til 60 mio.kr. mod 63 mio.kr. i I forbindelse med de løbende indberetninger til Finanstilsynet af oplysninger om selskabets risici og kapitalforhold (trafiklys) har TRAFIK været registreret i bedste kategori (grønt lys). Selskabet har identificeret følgende risikoområder som indgår i beregningen af det individuelle solvensbehov: Skadeforsikringsrisici Forsikringsrisikoen er risikoen for, at de opkrævede præmier ikke er tilstrækkelige til at dække de efterfølgende skadesudbetalinger. Særligt vurderingen af skadesudbetalingerne til personskaderne er for TRAFIK behæftet med usikkerhed som følge af et meget langt forløb fra anmeldelse af skaden til vurdering af det endelige skadesomfang. TRAFIK anvender forskellige tariffer for at kompensere for forskelle i den påtagne risiko. Herudover anvendes genforsikring for at lægge loft over den maksimale udgift som en enkelt skade vil kunne pådrage TRAFIK. Afhængig af skadesår dækker genforsikringen skader over t.kr Direktionen sørger endvidere for at begrænse usikkerhedsfaktorer via forretningsgange samt løbende vurdering af behovet for hensættelse til ikke udbetalte skader. Markedsrisici Investeringsrisiko er risikoen for, at udsving på de finansielle markeder påvirker driftsresultatet og dermed den økonomiske stilling. Aktivsammensætningen fastlægges på baggrund af bestyrelsens ønske om en lav risikoprofil, hvorfor over 90% af investeringerne foretages i danske obligationer og kun en mindre del i virksomhedsobligationer via investeringsforeninger, ejendomme samt strategiske aktier. Værdipapirinvesteringerne er placeret hos porteføljeforvaltere. Renterisiko Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i renteniveauet. Risikoen vurderes og måles ud fra varigheden på obligationerne. TRAFIK s investeringspolitik anfører, at der alene investeres i obligationer med en varighed på op til 7 år. Herved reduceres risikoen til et acceptabelt niveau. Aktie- investeringsforenings- og ejendomsrisiko Aktie- investeringsforenings- og ejendomsrisiko er risikoen for tab som følge af udsving i kurserne eller ejendomspriserne. 7

8 Ledelsesberetning TRAFIK s investeringspolitik anfører at selskabet alene må besidde strategiske aktier ligesom der alene må investeres en mindre andel af selskabets investeringsaktiver i europæiske virksomhedsobligationer via investeringsforeninger, hvor virksomhedsobligationerne har en rating på mindst BBB. TRAFIK har ikke andre direkte ejendomsinvesteringer end ejerskabet af selskabets domicilejendom, som andrager mindre end 2% af selskabets totale aktiver. Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tab som følge af udsving i valutakurser. Det er TRAFIK s politik, at have en meget begrænset valutarisiko gennem: l investering i danske obligationer l aktier i danske kroner eller euro samt i begrænset omfang øvrige europæiske valutaer Risikokoncentration Risici vedrørende manglende spredning af investeringer m.v. På investeringsområdet foretages en spredning af risikoen. Kredit- og modpartsrisici Risici i forbindelse med manglende evne til at indfri forpligtigelser eller tilgodehavender. Kreditrisikoen består primært af investering i obligationer, tilgodehavender hos anvendte genforsikringsselskaber samt tilgodehavender hos andre forsikringsselskaber i forbindelse med refusion af skader. Investeringen i obligationer sker alene i danske realkredit- og statsobligationer. Det er TRA- FIK s politik at anvende forskellige genforsikringsselskaber for at sprede risikoen, ligesom der stilles stramme krav til de anvendte genforsikringsselskabers kreditvurdering. Operationelle risici Operationelle risici knytter sig til fejl og mangler i interne processer, svindel, nedbrud i infrastruktur, IT-sikkerhed og lignende. Operationelle risici er hovedsageligt af intern karakter, som TRAFIK søger at afdække ved etablering af tilfredsstillende kontrolmiljø. Strategiske risici Risici i forbindelse med ændringer i konkurrencesituationen samt forkerte ledelsesmæssige beslutninger. Risici, der er forbundet med selskabets overordnede strategi, skønnes i al væsentlighed afspejlet i de anvendte budgetforudsætninger. Likviditetsrisici Risici i forbindelse med manglende likviditet til erstatningsudbetalinger og omkostninger. Der foretages en daglig styring af likviditeten og den overvejende del af selskabets aktiver vil inden for få dage kunne realiseres. Afviklingsrisici Risici i forbindelse med køb og salg. TRAFIK har ikke særlige afviklingsrisici. Værdipapirer afvikles via VP Securities og altid mod betaling. Forventninger til fremtiden TRAFIKs strategi er fortsat at videreudvikle de services og de kerneydelser, som TRAFIK i dag udbyder til glæde for medlemmerne. For 2012 har det været nødvendigt med en præmiestigning. Trods præmiestigning og tilpasning af medarbejderressourcer forventes et negativt resultat i Præmien er fortsat under niveau når der sammenlignes med tidligere års præmier. Der arbejdes med forberedelserne til Solvens II, der skal implementeres indenfor de nærmeste år. TRAFIK er godt i gang med forberedelserne, og henset til de senere års konsolidering forventes en glidende overgang mod de nye og skærpede krav til selskabets solvens. 8

9 Ledelsesberetning Væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets økonomiske situation Ledelsens andre hverv Leif Otto Andersen Direktør Direktør og bestyrelsesmedlem Direktør Direktør Henrik Nielsen Direktør Bestyrelsesmedlem Kjeld Hansen Direktør Lars Kistorp Direktør Taxivognmand Leif Andersen Taxamotorkompagniet A/S, De Samvirkende Automobil droskeejere Gregersens Auto- og Pladeværksted v/leif Andersen Gårdejer Leif O. Andersen, Bakkegård Taxivognmand Henrik Nielsen TM Ejendomme ApS Taxivognmand Kjeld Hansen Taxivognmand Lars Klint Kistorp Helge Poulsen Direktør Taxivognmand Helge Poulsen Bestyrelsesmedlem Sammenslutningen Taxa 4x35 (fratrådt 26. juli 2012) Lars Christiansen Direktør Taxivognmand Lars Christiansen Formand og bestyrelsesmedlem TaxiNord 4x48 Direktør og bestyrelsesmedlem Cabital Finans A/S Direktør og bestyrelsesmedlem Taxipoolen Svedan A/S Direktør Aktieselskabet af (fratrådt 10. februar 2012) 9

10 RESULTATOPGØRELSE Noter i t.kr. Præmieindtægter f.e.r. Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring af genforsikringsandel af præmiehensættelser 0 0 Præmieindtægter f.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter f.e.r. Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Erhvervelsesomkostninger 0 0 Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt FORSIKRINGSTEKNISK RESULTAT

11 RESULTATOPGØRELSE Noter i t.kr. Investeringsafkast 7 Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser INVESTERINGSAFKAST EFTER FORSIKRINGSTEKNISK RENTE Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT ANDEN TOTALINDKOMSTopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Værdiregulering af domicilejendom Regulering udskudt skat, værdiregulering af domicilejendom TOTALINDKOMST I ALT

12 BALANCE Noter Aktiver Materielle aktiver i t.kr. 12 Driftsmidler Domicilejendom MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsaktiver 14 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender Genforsikringsandele af præmiehensættelser 0 0 Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretning, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Andre aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger ANDRE AKTIVER, I ALT Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT

13 BALANCE Noter PASSiver Egenkapital i t.kr. Opskrivningshenlæggelser Reserver Vedtægtsmæssige hensættelser, grundfond Reserver, i alt Overført overskud eller underskud EGENKAPITAL, I ALT Hensættelser til forsikringskontrakter Præmiehensættelser Erstatningshensættelser HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGSKONTRAKTER I ALT Hensatte forpligtelser 17 Udskudte skatteforpligtelser 0 0 HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT 0 0 Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT Supplerende noter: 1 Femårsoversigt 2 Anvendt regnskabspraksis 19 Lønninger, honorarer, pensioner 20 Risikooplysninger 21 Solvenskrav og basiskapital 22 Revisionshonorar 23 Sikkerhedsstillelser 24 Nærtstående parter 25 Følsomhedsoplysninger 13

14 EGENKAPITALOPGØRELSE Grundfond Saldo Henlæggelse i året 0 0 Saldo Opskrivningshenlæggelser Saldo Henlæggelse i året Saldo Overført resultat Saldo Overført resultat Anden totalindkomst Saldo Egenkapital i alt

15 Note 1, femårsoversigt side Note 2, anvendt regnskabspraksis side Noter, øvrige side Skadestatistik side

16 NOTER TIL REGNSKABET 1, Femårsoversigt Hovedtal i t.kr.: Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Resultat af given forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal i procent: Bruttoerstatningsprocent 103,5 134,8 101,8 98,2 98,1 Bruttoomkostningsprocent 13,6 14,9 10,8 9,1 7,1 Combined ratio 117,2 155,0 112,7 110,6 109,6 Operating ration 116,7 151,0 109,1 107,7 102,8 Relativt afløbsresultat 21,8 8,4 12,2 9,8-15,8 Egenkapitalforrentning 2,1-3,3 2,8 3,4 5,0 Solvensdækning 5,9 5,7 5,9 6,3 5,9 16

17 NOTER TIL REGNSKABET 1, Femårsoversigt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent Forholdet mellem bruttoerstatningsudgifter og bruttopræmieindtægter. Bruttoomkostningsprocent Forholdet mellem forsikringsmæssige driftsomkostninger i alt og bruttopræmieindtægter. Combined ratio Forholdet mellem summen af bruttoerstatningsudgifter, forsikringsmæssige driftsomkostninger, resultat af genforsikring og bruttopræmieindtægter. Operating ratio Forholdet mellem summen af bruttoerstatningsudgifter, forsikringsmæssige driftsomkostninger, resultat af genforsikring og summen af bruttopræmieindtægter og forsikringsteknisk rente. Relativt afløbsresultat Forholdet mellem afløbsresultatet og erstatningshensættelser primo. Egenkapitalforrentning Forholdet mellem årets resultat og årets gennemsnitlige egenkapital i procent. Solvensdækning Forholdet mellem basiskapital og solvensmargen. 17

18 NOTER TIL REGNSKABET 2, Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder den af Finanstilsynet udsendte bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelse indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde forsikringsselskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå forsikringsselskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter bruttopræmier reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydning i præmiehensættelser. Posten Bruttopræmier omfatter beløb, selskabet i regnskabsåret har modtaget eller har fået til gode for direkte forsikringskontrakter, hvis forsikringsperiode er påbegyndt før regnskabsårets afslutning. Bruttopræmier opføres med fradrag af ristornerede præmiebeløb, bonus og præmierabatter, der ydes forsikringstagere uafhængigt af skadesforløbet, samt eksklusive afgifter til offentlige myndigheder opkrævet sammen med præmierne. Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk rente er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r., med tillæg af den del af diskonteringen af de forsikringsmæssige hensættelser, som ikke vedrører ændringen af diskonteringssatsen. Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r. omfatter beløb, der i regnskabsåret er betalt for forsikringsskader, reguleret for ændring i erstatningshensættelser og med fradrag af genforsikringsandele. I posten Udbetalte erstatninger er der, udover direkte skadesudgifter, indeholdt interne og eksterne udgifter til besigtigelse og vurdering af skaderne, udgifter til bekæmpelse og begrænsning af indtrufne skader samt øvrige direkte og indirekte omkostninger forbundet med behandlingen af indtrufne skader. Udbetalte erstatninger opføres efter fradrag af beløb, der er modtaget som følge af virksomhedens overtagelse af forsikrede værdier eller indtræden i forsikredes rettigheder ved erstatningernes udbetaling. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter de omkostninger, som er forbundet med at erhverve og administrere selskabets bestand af forsikringskontrakter, herunder 18

19 NOTER TIL REGNSKABET 2, Anvendt regnskabspraksis den hertil svarende andel af personaleomkostninger, provisioner, markedsføringsomkostninger, husleje, udgifter til kontorartikler og kontorhold samt af- og nedskrivninger på materielle aktiver. Den andel af de forsikringsmæssige driftsomkostninger, der kan henføres til erhvervelse og fornyelse af bestanden af forsikringskontrakter, opføres under posten Erhvervelsesomkostninger. Renteindtægter og udbytter m.v. Renteindtægter og udbytter m.v. omfatter renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender. Kursreguleringer Kursreguleringer omfatter den samlede værdiregulering, herunder valutakursregulering samt nettogevinster og nettotab ved salg af aktiver, der henhører under gruppen af investeringsaktiver i balancen samt den del af diskonteringen af erstatningshensættelserne, som vedrører ændring af diskonteringssatsen. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Balancen Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af de samlede afskrivninger. Afskrivningerne foretages lineært: l IT-anlæg 33% l Biler og inventar 10%-25% Domicilejendom Domicilejendom måles til omvurderet værdi, som er dagsværdien på vurderingstidspunktet med fradrag af efterfølgende akkumulerede afskrivninger på 2% pr. år samt efterfølgende tab ved værdiforringelse. Eventuelle opskrivninger føres under egenkapitalen med fradrag af udskudt skat. Eventuelle nedskrivninger modregnes om muligt i eventuelle opskrivninger, nedskrivninger herudover indregnes i resultatopgørelsen. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Af det samlede investeringsafkast overføres en beregnet andel til forsikringsdriften beregnet med en rentesats på 0,41%. Renten er opgjort som et beregnet afkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Rentesatsen udgør den effektive gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år. Andre indtægter Andre indtægter vedrører bonus fra gruppelivsordningen. Skat Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Andre finansielle investeringsaktiver Børsnoterede obligationer og kapitalandele indregnes fra afregningstidspunktet og måles til dagsværdi ud fra lukkekursen på balancedagen. Dagsværdien af udtrukne børsnoterede obligationer opgøres dog som nutidsværdien af obligationerne (sædvanligvis kurs pari). Unoterede kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien fastlægges ved hjælp af en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på balancedagen mellem uafhængige parter, der anlægger normale forretningsmæssige betragtninger. Andre udlån måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Værdireguleringer føres over resultatopgørelsen. 19

20 NOTER TIL REGNSKABET 2, Anvendt regnskabspraksis Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Præmiehensættelser Præmiehensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet inden for hver bestand af forsikringer, der dækker samme risici, efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som må forventes at finde sted efter balancedagen, og som er dækket af de forsikringskontrakter, selskabet har indgået. Præmiehensættelserne udgør mindst summen for hver enkelt bestand af forsikringer, der dækker samme risici, af den for hver enkelt forsikringskontrakt beregnede andel af bruttopræmien, der svarer til den del af forsikringsperioden, der forløber efter balancedagen ligesom præmiehensættelserne dækker underskud for de enkelte forsikringskontrakter indtil disse kan opsiges. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle betale i anledning af forsikringsbegivenheder, som har fundet sted indtil balancedagen ud over de beløb, som allerede er betalt i anledning af sådanne begivenheder. Erstatningshensættelserne opgøres som summen af de forventede erstatningsbeløb og omkostninger efter 1) en sag-for-sag vurdering af anmeldte forsikringsbegivenheder, der omfatter alle anmeldte forsikringsbegivenheder, 2) et erfaringsbaseret skøn over utilstrækkeligt oplyste forsikringsbegivenheder, der har været genstand for sag-for-sag vurdering, 3) et erfaringsbaseret skøn over anmeldte forsikringsbegivenheder, der ikke har været genstand for sag-for-sag vurdering, og 4) et erfaringsbaseret skøn over forsikringsbegivenheder, som er indtruffet inden balancedagen, men som er uanmeldte på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse. Erstatningshensættelserne indeholder endvidere de beløb, som selskabet efter bedste skøn må forventes at skulle afholde til direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med afviklingen af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelse af erstatningshensættelserne er der taget hensyn til indtægter og omkostninger i forbindelse med overtagelse og realisation af aktiver og rettigheder, som selskabet opnår ret til ved erstatningernes udbetaling. Da en diskontering er af væsentlig betydning for størrelsen af erstatningshensættelserne, diskonteres betalinger, som forventes at forfalde mere end 1 år fra balancedagen. Diskonteringen gennemføres ud fra en rentekurve på basis af selskabets erfaringer med erstatningernes afviklingsforløb. Den af Finanstilsynet oplyste rentekurve anvendes til beregning af den foretagne diskontering. Skat Aktuel skat vedrørende regnskabsåret og tidligere regnskabsår, i det omfang den ikke er betalt, indregnes som en forpligtelse. Er den skat, der er betalt, større end den aktuelle skat for regnskabsåret og tidligere regnskabsår, indregnes forskellen som et aktiv. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst. Er den midlertidige forskel negativ, og er det sandsynligt, at den vil kunne udnyttes til at nedbringe den fremtidige skat, indregnes et udskudt skatteaktiv. Gæld Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi. 20