Udskrift af forhandlingsprotokollen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af forhandlingsprotokollen"

Transkript

1 Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den februar 2015 Tirsdag den 3. februar 2015 kl samledes kommissionen i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, Svendborg, for at afholde en besigtigelsesforretning i anledning af etablering af en støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg, mellem Johannes Jørgensens Vej og Høje Bøge Vej. Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Transportministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen, Agnes Tellerup og Gunner Lorentsen. Endvidere mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes område udpegede medlemmer, Lars Bebe og Hans Erik Nellegaard. Som repræsentant for Svendborg Kommune mødte Birger Jensen. Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte Ellegaard. For Vejdirektoratet mødte projektleder Marianne Skovsbøl, landinspektør Jakob Anholm Hansen, tilsynsleder Melis Wattenburg og landinspektør Ove Kristensen, sammen med ingeniør Susanne Andersen og ingeniør Lars Find Larsen, begge COWI. For Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur, mødte Helle Mærsk. Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rolnæs. Kommissarius fremlagde brev af 26. november 2014 fra Transportministeriet, hvormed projektet er forelagt for ekspropriationskommissionen. Endvidere fremlagdes Forslag til tekniske bestemmelser. Anlæg af ny støjskærm ved Sundbrovej i Svendborg. Besigtigelse, For en delstrækning langs hovedlandevej 205, km , november 2014, med tilhørende besigtigelses- og oversigtsplan, tegn. nr. H , dateret 26. november 2014, samt plan og snit H , dateret 27. november Følgende passerede: Vejdirektoratet redegjorde for projektet og udleverede oversigtsplan med støjniveauer, tegn.nr. H , dateret 22. januar Forudsætninger Strækningen mellem Johs. Jørgensens Vej og Høje Bøge Vej udgør en del af hovedlandevej 205 Kværndrup Svendborg som er en del af rute 9, der forløber fra Odense til Nykøbing Falster. Projektet er anlæg af en støjskærm i henhold til Grønne Transportpuljer (GTP), Transportministeriet, finanslovens Transportministeriet har i brev af 26. november 2014 henvist projektet til behandling ved Ekspropriationskommissionen jf. lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, 12, stk. 1. Myndighedsgodkendelser Svendborg Kommune har ved af 27. januar 2015 afgivet udtalelse om projektet, jf. Vejlovens 16. Kommunen foreslår ændring af støjskærmen ved ejendommen Høje Bøge Vej 62, så den placeres uden for det eksisterende skel og dermed kun i ringe grad berører ejendommen. Der gives endvidere udtryk for bekymring for trafikafviklingen i anlægsperioden. Specielt kan der blive problemer med at afvikle morgentrafikken, hvis frakørslen fra Sundbrovej spærres. Det bør overvejes, om det er muligt at tidsbegrænse arbejdstiden, så frakørslen holdes åben for morgentrafikken, alternativt om der kan etableres en interimsvej langs frakørslen.

2 Svendborg Kommune har den 6. februar 2015 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 til etablering af støjskærm inden for Høje Bøge Skovens skovbyggelinje. Tegningsliste Tegn.nr. Emne Kilometrering Mål Rev. H Besigtigelsesplan :500 - H Plan og snit :500/1:50 - Projektbeskrivelse Strækningen Projektet omfatter etablering af støjskærme på begge sider af hovedlandevej Sundbrovej i Svendborg mellem Johs. Jørgensens Vej og Høje Bøge Vej. Støjskærmene skal reducere støjgener for de nærmeste ejendomme bag støjskærmen. Støjskærmene etableres som minimum 3,25 meter høje skærme, der beklædes med trælameller på begge sider af skærmene. Støjskærmene er beliggende i Svendborg Kommune. Generelle bestemmelser Støjafskærmning Der etableres støjskærme på følgende strækninger: Km Sundbrovejs vestlige side Km Sundbrovejs østlige side Byggelinjer Eksisterende byggelinjer på strækningen tinglyst 1. september 1972 ændres ikke. Servitut om støjskærm Der kan på tilstødende ejendomme pålægges servitut til sikring af støjskærmen og muligheden for tilsyn og vedligehold. Servitutten indeholder bestemmelser om: - Begrænsninger i forbindelse med udgravning i umiddelbar nærhed af støjskærmen. - Begrænsninger for så vidt angår type og størrelse på beplantning i umiddelbar nærhed af støjskærmen. - Ret til adgang over ejendomme i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse af støjskærmen. Ud over ovenstående er almindelig havedrift fortsat mulig. Adgangsbegrænsning Eksisterende adgangsbegrænsning på strækningen opretholdes. Arbejdsareal m.v. Der kan eksproprieres midlertidigt arbejdsareal langs støjskærmen til brug i forbindelse med støjskærmens etablering samt midlertidigt arbejdsareal til brug som midlertidig adgang til støjskørmen i anlægsperioden. Anstillingsplads etableres på eksisterende vejareal. Øvrige forhold Udgiftsfordeling Støjskærmene projekteres, anlægges og betales for og af Vejdirektoratet. Fremmede ledninger Etablering af støjskærmene, herunder pælefundering, vil i størst mulig omfang ske under hensyntagen til eksisterende ledninger. Ledninger vil blive omlagt i fornødent omfang. Fremkomne bemærkninger på det indledende møde. Vejdirektoratet oplyste, at anlægsarbejdet forventes udført i perioden ultimo juni - ultimo november Flere fremmødte stillede spørgsmål om støjskærmens effekt og placering. Vejdirektoratet oplyste, at en absorberende skærm vil hindre reflekterende støj, at reflekteret støj som følge af en delvis transparent/fast skærm ikke vil have betydning for ejendommene på den modsatte vejside, at støjreduktionen er næsten den samme, uanset om skærmen udføres med absorberende eller med transparent/fast materiale, og at placering på skråningstop er valgt udfra bl.a. hensynet til skærmens støjdæmpende effekt, der ville forringes ved en placering længere nede ad skråningen på grund af mindre højde over vejbanen. Vejdirektoratet tilstræber, at støjen umiddelbart bag støjskærmen reduceres mest muligt. Støjreduktionen for de enkelte ejendomme afhænger bl.a. af ejendommenes placering på strækningen samt af, i hvilket ni-

3 veau over kørebanen ejendommen er beliggende. Ejeren af matr.nr. 14r Skt. Jørgens, Svendborg Jorder, spurgte, hvorfor støjskærmen øst for Sundbrovej ikke føres helt frem til Johs. Jørgensens Vej. Vejdirektoratet oplyste, at man efter foretagne beregninger har vurderet, at effekten af en forlængelse frem til Johs. Jørgensens Vej er for begrænset til at retfærdiggøre den forøgede anlægsomkostning. Kommissarius oplyste på forespørgsel fra fremmødte, at bygninger o.lign., der er placeret på byggelinjeareal uden tilladelse, som udgangspunkt fjernes uden erstatning, hvis arealet skal bruges til et vejprojekt. Endvidere vil de dispensationer fra byggelinjer, som kan meddeles af vejmyndigheden, normalt indeholde bestemmelser om fjernelse uden udgift for vejmyndigheden. Kommissarius oplyste desuden, at Vejdirektoratet efter det oplyste ved ekspropriationen vil påberåbe sig vejlovens regel om fradrag i ekspropriationserstatningen for de fordele, som det anlæg, hvortil der eksproprieres, medfører for restejendommen. Efter det indledende møde foretog kommissionen i fornødent omfang besigtigelse af forholdene på de berørte ejendomme, idet de fremmødte ejere og brugere havde lejlighed til at udtale sig. Fremkomne bemærkninger på de enkelte mødesteder. Ved ejendommen Høje Bøge Vej 62 (matr.nr. 30b Skt. Jørgens, Svendborg Jorder). Ejere og repræsentanter for matr.nr.e 30b, 30e, 30f og 30g Sankt Jørgens, Svendborg Jorder og matr.nre. 48d, 48t, 48r, 48s, 48q og 48v Sørup, Svendborg Jorder, mødte. Ejerne af matr.nr. 30b Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Høje Bøge Vej 62 fremsatte ønske om, at støjskærmen forlænges helt frem til Høje Bøge Vej. Endvidere ønsker de, at støjskærmen rykkes længere væk fra huset af hensyn dominansvirkningen og lysforholdene. Eksisterende mur og halvtag skal fjernes. Svendborg Kommune har tilkendegivet, at man støtter lodsejerens ønsker. Vejdirektoratet vil undersøge mulighederne for at imødekomme de fremsatte ønsker, men påpegede, at der formentlig vil være betydelige anlægstekniske udfordringer forbundet hermed. En forlængelse kan være teknisk udfordrende på grund af et stort fælles ledningstracé, der krydser Sundbrovej på lokaliteten. En rykning af støjskærmen væk fra huset vil være teknisk udfordrende, fordi støjskærmen i så fald skal etableres på selve skråningen i stedet for skråningstop. Ejeren af matr.nr. 30f Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Bontvedvej 6,oplyste, at ejendommen er solgt pr. 15. marts 2015, og at den nye ejer er orienteret om projektet. For så vidt angår matr.nr. 30g Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Bontvedvej 8, vil der skulle fjernes nogle nåletræer samt en eksisterende tilbygning til garage. Arbejdsarealet kan tilpasses, således at eksisterende brændeskur ikke berøres. Skuret vil eventuelt kunne lovliggøres på fjernelsesvilkår. Ejerne vil selv fjerne tilbygningen til garagen. For så vidt angår matr.nr. 48d Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 14, vil eksisterende skur og plankeværk på byggelinjeareal skulle fjernes. Ejeren ønsker selv at stå for fjernelsen. Eksisterende flisebelægning i arbejdsarealets nordlige ende vil sandsynligvis kunne bevares. For så vidt angår matr.nr. 48t Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 18, vil brændeskur, udhus samt del af plankeværk på sokkel i sydskel skulle fjernes. Belægning med herregårdssten ved skur kan sandsynligvis bevares. For så vidt angår matr.nr. 48s Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 20, vil plankeværk, skur og overdækket terrasse skulle fjernes. Repræsentanten for ejerne af matr.nr. 48r Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 22, fremlagde brev fra ejerne. Det gøres heri gældende, at man af hensyn til bevarelse af den hidtidige brug af haven, såvel som herlighedsværdien af terrasse og have, ønsker, at støjskærmen etableres på skråningen, som allerede er vejareal. Endvidere gøres opmærksom på, at den eksisterende terrasse er opbygget med dobbelte trævægge med isole-

4 03. og ring imellem, og at man derfor sætter spørgsmålstegn ved, om støjskærmen vil forbedre forholdene på ejendommen. Vejdirektoratet tilkendegav, at man på grund af terrænforholdene ud for ejendommen ikke ser mulighed for at flytte støjskærmen, således at indgrebet i ejendommen kan undgås. For så vidt angår matr.nr. 48v Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 28, vil bl.a. et eksisterende el-stik på arbejdsarealet skulle flyttes. Ved ejendommen Bontvedvej 30 (matr.nr. 48a Sørup, Svendborg Jorder). Ejere og repræsentanter for matr.nr.e 48p, 48n, 48m, 48l, 48k, 48i, 48i, 48g og 48f Sørup, Svendborg Jorder, mødte. For så vidt angår matr.nr.48p Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 34, skal et større træ og et brændeskur fjernes. For så vidt angår matr.nr.48n Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 36, skal der ske regulering af eksisterende vold og stensætning. Endvidere skal drivhus fjernes. For så vidt angår matr.nr.48m Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 38, berøres eksisterende drivhus ikke. Vejdirektoratet vil undersøge, om indgreb i eksisterende træterrasse og plankeværk kan undgås. For så vidt angår matr.nr.48l Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 40, skal et halvtag samt hegn fjernes. Ejeren af matr.nr.48k Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 42 tilkendegav, at eksisterende buske umiddelbart udenfor arbejdsarealet godt må ryddes i forbindelse med arbejdet. Vejdirektoratet gav tilsagn herom. Ejeren af matr.nr.48g Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 48 tilkendegav, at han ikke ønsker at genbruge sten fra eksisterende stensætning, der skal fjernes. På matr.nr. 46b og 46h Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 52, foreslog Vejdirektoratet på grundlag af besigtigelsen, at adgangsvejen fra Bontvedvej til arbejdsarealet langs hovedlandevejen flyttes til en placering langs med skellet mod matr.nr. 48f. Herefter afsluttedes dagens møde. Henrik Hansen /Peter Valentin Rolnæs Onsdag den 4. februar 2015 kl samledes kommissionen ved ejendommen Høje Bøge Vej 52E, Svendborg for at fortsætte besigtigelsesforretningen i anledning af etablering af en støjskærm ved Sundbrovej, Svendborg, mellem Johannes Jørgensens Vej og Høje Bøge Vej. Til stede var kst. Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne, Henrik Hansen, og de af Transportministeriet udnævnte medlemmer af kommissionen, Agnes Tellerup og Gunner Lorentsen. Endvidere mødte de fra den fælleskommunale liste for Øernes område udpegede medlemmer, Lars Bebe og Hans Erik Nellegaard. Som repræsentant for Svendborg Kommune mødte Birger Jensen. Endvidere mødte den ledende landinspektør Dorte Ellegaard. For Vejdirektoratet mødte projektleder Marianne Skovsbøl, landinspektør Jakob Anholm Hansen, tilsynsleder Melis Wattenburg og landinspektør Ove Kristensen, sammen med ingeniør Susanne Andersen, COWI. For Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur, mødte Helle Mærsk. Protokollen førtes af fuldmægtig Peter Valentin Rolnæs. Følgende passerede:

5 Fremkomne bemærkninger på de enkelte mødesteder. Ved ejendommen Høje Bøge Vej 52E (matr.nr. 31h Skt. Jørgens, Svendborg Jorder). Ejere og repræsentanter for matr.nr.e 31f og 31g, 31k, 31i og 31l Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, mødte. Den fremmødte for matr.nr. 31f og 31g Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, forhørte om forholdsregler i relation til evt. skader på ejendommen på grund af vibrationer fra spunsningsarbejde. Ejeren ønsker i øvrigt at beholde veddet fra et større træ på arbejdsarealet, som må fældes. Eventuelt vil ejeren selv fjerne træet, inden arbejdet påbegyndes. Vejdirektoratet oplyste, at alle ejendomme, hvor der skal udføres spunsningsarbejde, fotoregistreres inden arbejdsstart. Vejdirektoratet har efterfølgende oplyst, at man frafalder midlertidig brug af areal til adgangsvej på matr.nr. 31g. For så vidt angår matr.nr. 31k Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Høje Bøge Vej 52A konstateredes, at tværgående plankeværk mod matr.nr. 31n ikke berøres, men at to sektioner flethegn langs Sundbrovej må fjernes. Ejerne af matr.nr.e 31k og 31i Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, fremsatte ønske om, at den øverste del af støjskærmen udføres med transparent materiale ud for deres ejendomme af hensyn til lysforholdene. Vejdirektoratet gav tilsagn om, at den øverste meter af støjskærmen vil blive udført med transparent materiale som ønsket af ejerne. For så vidt angår matr.nr. 31l Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, der er fællesareal for grundejerforeningen, oplyste den fremmødte repræsentant, at uoverensstemmelserne mellem skelforholdene ifølge matrikelkortet og skelforholdene i marken i den nordligste del af grunden skyldes hævd. Ejerne af matr.nre. 14x og 14v Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, har oplyst, at de er enige i, at de har vundet hævd på arealet. Vejdirektoratet er indforstået med, at hævdforholdene berigtiges i forbindelse med den matrikulære berigtigelse efter anlægsarbejdernes afslutning. Nordenden af Fruerskovvej ved ejendommen Fruerskovvej 33 (matr.nr. 14r Skt. Jørgens, Svendborg Jorder). Ejere og repræsentanter for matr.nr.e 14r, 14s, 14t, 14u, 14v, 14x Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, mødte Ejeren af matr.nr. 14r Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Fruerskovvej 33, ønskede, at 4 større træer på vejarealet ud for ejendommen fjernes. Vejdirektoratet oplyste, at al bevoksning på vejsarealet fjernes som led i projektet. For så vidt angår matr.nr. 14s Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Fruerskovvej 31, oplyste Vejdirektoratet, at eksisterende hegn vil kunne skånes. For så vidt angår matr.nr. 14t Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Fruerskovvej 29, må det påregnes, at hegnet mod hovedlandevejen må fjernes i forbindelse med projektet. Tujahæk og skur kan bevares. Ejerne af matr.nr.e 14r, 14s og 14t Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, fremsatte ønske om, at den øverste del af støjskærmen udføres med transparent materiale ud for deres ejendomme af hensyn til lysforholdene. Vejdirektoratet gav tilsagn om, at den øverste meter af støjskærmen vil blive udført med transparent materiale som ønsket af ejerne. For så vidt angår matr.nr. 14u Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Fruerskovvej 27, vil et stort træ og den del bevoksning på arbejdsarealet skulle fjernes. Øvrig bevoksning på ejendommen kan bevares. Ejeren af matr.nr. 14v Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Fruerskovvej 25, ønskede, at et stort kastanjetræ i kanten af arbejdsarealet bevares. Vejdirektoratet oplyste, at det formentlig vil være muligt at skåne træet. Ejeren har efterfølgende tilkendegivet, at hun ønsker, at træet fældes. Ejeren af matr.nr. 14x Sankt Jørgens, Svendborg Jorder, Fruerskovvej 23, på hvilken ejendom der på grund af projektet skal fjernes hegn/plankeværk, skur og nogle grantræ-

6 er, tilkendegav, at ejerne selv ønsker at stå for fjernelsen af del af skuret. Kommissionens overvejelser og beslutning Vest for Sundbrovej Ved ejendommen Høje Bøge Vej 62 besluttede kommissionen at anmode Vejdirektoratet om at undersøge mulighederne for 1) at forlænge støjskærmen tættere mod Høje Bøge Vej, 2) at trække støjskærmen længere væk fra beboelsesbygningen på ejendommen og 3) at reducere det indendørs støjniveau i bygningen ved anvendelse af støjreducerende vinduer. Ved ejendommen Bontvedvej 38 besluttede kommissionen at anmode Vejdirektoratet om at undersøge muligheden for at indskrænke arbejdsarealet, så eksisterende hegn og træterrasse kan bevares eventuelt delvis. Ved de øvrige ejendomme på Bontvedvej, hvor der er hegn eller bygninger placeret inden for byggelinjen, herunder ved ejendommene Bontvedvej 18, 20 og 22, anser kommissionen det på baggrund besigtigelsen ikke for muligt, at disse kan bevares. Adgangsvej fra Bontvedvej til arbejdsareal langs støjskærm på matr.nr. 46b og 46h Sørup, Svendborg Jorder, Bontvedvej 52, placeres på matr.nr. 46b langs skellet mod matr.nr. 48f, Bontvedvej 50. Øst for Sundbrovej Kommissionen besluttede, at støjskærmen etableres med transparent materiale på den øverste meter på følgende delstrækninger: Strækningen ud for ejendommene Høje Bøge Vej 52A, 52B, 52C og minimum 20 m nord for 52A (til ca. vejens km 42.2) Strækningen fra støjskærmens nordlige begyndelsespunkt og forbi ejendommene Fruerskovvej 33, 31 og 29. Der anvendes ikke arbejdsareal til adgangsvej på matr.nr. 31g og 31l Skt. Jørgens, Svendborg Jorder. Begge sider af Sundbrovej Kommissionen besluttede at anmode Vejdirektoratet om at se nærmere på højden af støjskærmen ved afslutningen frem mod Høje Bøge Vej, hvor terrænet stiger en del. Med ovenstående bemærkninger godkendte kommissionen herefter det forelagte projekt, idet kommissionen fastsatte følgende særlige bestemmelser: Særlige bestemmelser SVENDBORG KOMMUNE Hovedlandevej 205 Sundbrovej (Km ) Km v.s. Der etableres en minimum 3,25 meter høj og 40 centimeter bred støjskærm. Km h.s. Der etableres en minimum 3,25 meter høj og 40 centimeter bred støjskærm. Herefter afsluttedes forretningen, idet protokollen blev underskrevet. Henrik Hansen Agnes Tellerup Gunner Lorentsen Lars Bebe Hans Erik Nellegaard Birger Jensen Dorte Ellegaard Marianne Skovsbøl Jakob Anholm Hansen Melis Wattenburg Ove Kristensen Susanne Andersen /Peter Valentin Rolnæs Udskriftens rigtighed bekræftes Henriette Swierkosz

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 77. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning, ekspropriation og

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 10. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af en dobbeltrettet cykelsti på hovedlandevej 123, Lumsås Odden Færgehavn ved Lumsås

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende statsveje på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 5. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 08-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Etablering af ny fjordforbindelse ved Frederikssund (Rute 53 Frederikssund Elverdam) 1. hæfte

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Detailbesigtigelsesforretningen den 7. november 2006) 7. hæfte Tirsdag den 7. november 2006

Læs mere

Pga. høje afgrøder, kan det være nødvendigt at strippe to flag sammen således at markeringen kan ses på afstand.

Pga. høje afgrøder, kan det være nødvendigt at strippe to flag sammen således at markeringen kan ses på afstand. Rammeaftale AD-AG.R03 Bilag 1: Ydelsesbekrivelser (YB) Ydelsesbeskrivelser (YB) Der er udarbejdet ydelsesbeskrivelser for størstedelen af de opgaver som skal udføres under denne rammeaftale. Nedenfor er

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN BORDING FUNDER (Detailbesigtigelsesforretningen den 25. marts 2009) 19. hæfte Onsdag den 25. marts 2009 kl.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og 91.

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbaneanlæg mellem Ringsted og Holeby 31. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. oktober 2010 09/00775 EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI Vejdirektoratet har behandlet din klage af 5. januar 2009

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0236 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0236 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Henrik Dreyer & Brian Dreyer Larsen A/S Centrumgaden 14 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 162. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning den 26. august 2014.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen

Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 8. hæfte Besigtigelsesforretning 2. september 2009. Tirsdag den 2.

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 78. hæfte Supplerende besigtigelsesforretning og ekspropriation den

Læs mere

Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en ændring af vejareal på matrikelkortet

Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en ændring af vejareal på matrikelkortet Om en landinspektørs adfærd i forbindelse med en ændring af vejareal på matrikelkortet En vejberettiget til en privat fællesvej blev opmærksom på, at landinspektør L havde forsøgt en indsnævring af vejen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT E 4 TILLÆG NR. 5 GLOSTRUP KOMMUNE DEL AF EJBY LANDSBY TILLÆG NR. 5 TIL BYPLANVEDTÆGT NR. E 4 FOR DEL AF EJBY LANDSBY. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 3 Tillæg

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 31. oktober samt 1. og 8. november 2011 Udvidelse af

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.F.10.37.03 - Bolig- og golfområde nord for Frederikshavn. Center for Teknik og Miljø 20. marts 2015 SUOS Indkomne bemærkninger Centrets bemærkninger 1. Naturstyrelsen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne. 1. hæfte Etablering af stitunnel med tilhørende rampeanlæg på hovedlandevej 522, Ballerup Byvej.

Læs mere

25.08.2010 380. Der udføres grundvandskontrol for at sikre grundvandsstanden

25.08.2010 380. Der udføres grundvandskontrol for at sikre grundvandsstanden Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg i henhold til Lov om en Cityring. Metro-Cityringen 42. hæfte Besigtigelsesforretningen den 25. august 2010. Onsdag den

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 25.10.L02 for Varde Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Egebjergvej 4, 6818 Årre som følge af opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage i henhold til lokalplan nr. 25.10.L02 for

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed.

Opførelse af den nye bolig forudsætter landzonetilladelse efter planlovens 35 stk. 1. Middelfart Kommune er landzonemyndighed. Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Kit La Cour Bentzon og Jens Ole Andersen Tværgade 4 5500 Middelfart klc@estate.dk Jens.andersen@fredericia.dk

Læs mere

Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande Kommune

Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande Kommune Asmildklostervej 11-8800 Viborg Tlf. 86 68 25 04 - Fax 70 12 10 14 E-mail: viborg@geopartner.dk Web: www.geopartner.dk J.nr.: 1500119 Åstedsforretning i Uhre d. 18. februar 2015, kl. 10.00 Ikast-Brande

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse.

Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Christina og Lasse Wind Schanz Østerbakken 3 Høruphav 6470 Sydals Afgørelse om skovbrynsdeklaration og dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning til beboelse. Afgørelse

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

Om- og Tilbygningsbestemmelser

Om- og Tilbygningsbestemmelser Om- og Tilbygningsbestemmelser Går du med overvejelser om at ombygge eller tilbygge, og er du i den forbindelse i tvivl om hvad du må, og ikke må? Så er dette siden for dig. Om- og tilbygningsbestemmelser

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af Den nye bane København-Ringsted 198. hæfte Møde den 17. december 2018 Solrød Kommune Mandag

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Påtænkt afgørelse om omlægning af privat fællesvej på landet, beliggende på matr. nr. 8d og matr. nr. 4h, Gauerslund By, Gauerslund.

Påtænkt afgørelse om omlægning af privat fællesvej på landet, beliggende på matr. nr. 8d og matr. nr. 4h, Gauerslund By, Gauerslund. Påtænkt afgørelse om omlægning af privat fællesvej på landet, beliggende på matr. nr. 8d og matr. nr. 4h, Gauerslund By, Gauerslund. Vejle Kommune har modtaget ansøgning om omlægning af en del af den private

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR STATSEKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN FOR JYLLAND MOTORVEJEN HOLSTEBRO N - AULUM CYKELSTI VED SKIVEVEJ (Besigtigelsesforretningen den 3. november 2015) 24. hæfte Tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Landzonetilladelse. Thomas Pipper Rennebjergvej 101 4242 Boeslunde Plan og Byg

Landzonetilladelse. Thomas Pipper Rennebjergvej 101 4242 Boeslunde Plan og Byg Thomas Pipper Rennebjergvej 101 4242 Boeslunde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed i henhold til Planlovens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør

AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej, Ålsgårde, i Helsingør Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. januar 2015 J.nr.: NMK-33-02454 Ref.: macos AFGØRELSE i sag om lovliggørelse af fast hegn på en ejendom på Nordre Strandvej,

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00

Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund. Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Ny Fjordforbindelse ved Frederikssund Informationsmøde i Frederikssund 19. marts 2015 kl.19.00 Borgmester John Schmidt Andersen Frederikssund Kommune Aftenens ordstyrer Trine Sick Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012

Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089. Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden. Maj 2012 Ledningsprotokol ENTREPRISE CP10S/10-089 Anlæg af cykelsti langs Randerupvej, mellem Skærbæk og Mjolden Maj 2012 1. Generelt Protokollen beskriver kun ledninger, som berøres af projektet. 1.1 Ledningsplaner

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen EKSTRAKTUDSKRIFT Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt Udbygning af danske jernbanelandanlæg mellem Ringsted og Holeby

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt.

Ved en vejberettiget forstås i denne lov en ejer af en ejendom som nævnt i 1. pkt. Sætter man sig for at undersøge, hvem der ejer vejene i Grundejerforening Fogedmarkens område, dvs. Lupinvej og Rosenvej, opdager man, at Grundejerforeningen ejer det meste; men at der sandelig også er

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde

Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde Lars Schrøder Lemming Skolevej 12 8632 Lemming 25. januar 2012 Vedr. Sejsvej 7, matr. nr. 1m, Silkeborg Bygrunde Partshøringen vedr. niveauplanerne er afsluttet. Hermed svar på jeres bemærkninger af 18.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 16. november 2011 MOTORTRAFIKVEJ BREDSTEN - VANDEL

INFORMATIONSMØDE 16. november 2011 MOTORTRAFIKVEJ BREDSTEN - VANDEL INFORMATIONSMØDE 16. november 2011 MOTORTRAFIKVEJ BREDSTEN - VANDEL 1 PROGRAM 19.00 Velkomst / Præsentation Konkursforløbet Projektets nye tidsplan som følge af konkurs Ca. 19.30 Ekspropriation Støj, nærhed

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Retningslinjer for landzoneadministration i Solager A, Hesteskoen

Retningslinjer for landzoneadministration i Solager A, Hesteskoen Retningslinjer for landzoneadministration i Solager A, Hesteskoen Plan- og Miljøudvalget 4. marts 2015 Retningslinjer for behandling af ansøgninger om landzonetilladelse til bebyggelse i Hesteskoen Vedtaget

Læs mere

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet

Arealbehov Nybygningsløsningen. Baldersbæk-Havbogårdsvej. København-Ringsted projektet Arealbehov Baldersbæk-Havbogårdsvej København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for mellem Baldersbæk og Havbogårdsvej. Det er udarbejdet

Læs mere

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005

Sortemose Skov Grundejerforening Referat af 43. ordinære generalforsamling Tirsdag den 22. november 2005 Referat af 43. ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent Formanden Bent Andersen (nr. 70) bød velkommen og optælling af de fremmødte viste, at 25 huse var repræsenteret ved generalforsamlingen, og

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 1

Arealfortegnelse nr. 1 nr. 1 Vedrørende ekspropriation til forlægning af Herredsvejen Udarbejdet den 26. april 2019. Fortegnelse over ejere og brugere af ejendomme mv., der vil blive berørt af en ekspropriation, som Skanderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Dispensation til opstilling af restauranttelt og toiletvogn ved Nørlund Slot efter naturbeskyttelseslovens 18

Dispensation til opstilling af restauranttelt og toiletvogn ved Nørlund Slot efter naturbeskyttelseslovens 18 Center Natur og Miljø Nørlundfonden Conradsminde 23 Postboks 15 9510 Arden Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.02-P25-19-13 Ref.: Anja Daugbjerg

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Egeløvparken

Referat fra afdelingsmøde i Egeløvparken Referat fra afdelingsmøde i Egeløvparken Afdeling 1-1015 Egeløvparken Mødedato/kl.: 4. juli 2012 kl. 19.00 Sted: Beboerlokalet Deltagere: Solvej Strømsted (Økonomi) Helle Reinholdt (konstitueret driftschef)

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne Anlæg af nyt tilslutningsanlæg på Fynske Motorvej ved Odense SØ 1. hæfte Besigtigelsesforretningen

Læs mere

Udskriftafforhandlingsprotokollen

Udskriftafforhandlingsprotokollen Udskriftafforhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende hovedlandevejsanlæg på Øerne 1. hæfte Besigtigelsesforretningen den 27. oktober 2011 Trafiksanering af hovedlandevej 170, Rønne-Nexø,

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed.

Roskilde, den 20. september 2015. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg af stor utilfredshed. Roskilde Kommune Miljø og Byggesag, Byggesag Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde, den 20. september 2015 Til Roskilde kommune. Hermed skriver jeg vores høringssvar, hvori læsningen desværre vil bære præg

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. december 2008 blev der i sag nr. 56-2008 Grundejerforeningen BB v/fmd. PP mod DD v/gg ApS afsagt sålydende Kendelse Med e-mail af 3. september 2008 har Grundejerforeningen BB v/fmd. PP indbragt

Læs mere

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01870.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00. Fredningen vedrører: Køge As. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01870.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01870.00 Fredningen vedrører: Køge As Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse om fremrykket ekspropriation vedrørende oveimævnte projekt

Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse om fremrykket ekspropriation vedrørende oveimævnte projekt ved Statens Ekspropriationer på Øerne Herlev Kommune Herlev Bygade 90, 2730 Herlev Dato 5. februar 2016 J.nr. 835-6- Deres Ref. Vedrørende etablering af en Letbane på Ring 3. Hermed følger bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv Ordinær Generalforsamling onsdag den 15. april 2009 kl. 19.00 i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st. Dagsorden: 1. Valg af referent. 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse af

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød

NOTAT. Allerød Kommune. Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest for Kongevejen i Blovstrød NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-107B Boligområde vest

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Torsdag den 21-juni-1 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionen vedrørende jernbaneanlæg på Øerne Anlæg af en ny bane København-Ringsted 180. hæfte Besigtigelses- og ekspropriationsforretningen den

Læs mere