U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T"

Transkript

1 FLOSSET NY 5-ÅRS PLAN FOR EU S RETSSTAT NÆVNET ADVOKAT TILBAGEHOLDT PENGE FRA HUSSALG RANSAGET BAGMANDSPOLITI IND PÅ ADVOKATKONTOR A D V O K A T E R N E S S E R V I C U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T omblæst sag Jens Bruhn-Petersen vinder skelsættende sag om Retslægerådets vurderinger

2 I n d h o l d 10 Advokaten 88. årgang Direkte kommunikationsorgan for ca advokater og advokatfuldmægtige. Bladet tilgår endvidere Folketinget, domstolene, anklagemyndigheden, centraladministrationen og en række abonnenter fra det private erhvervsliv. Udgiver/Redaktion: Advokatrådet Kronprinsessegade København K Telefon Fax REDAKTIONSPANEL Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Morten Broberg, lektor, Københavns Universitet og konsulterende seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Anja Cordes, advokat Ole Dybdahl, landsdommer, Østre Landsret Thomas Elholm, lektor, Syddansk Universitet Carsten Fode, advokat Anne Birgitte Gammeljord, advokat Lars Hjortnæs, afdelingschef, Justitsministeriet Allan Ohms, advokat Peter Pagh, professor, dr.jur., Københavns Universitet Karsten Havkrog Pedersen, advokat Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident, Helsingør Lars Lindencrone Petersen, advokat Anne Pindborg, advokat Henrik Stagetorn, advokat Ansvarshavende redaktør: Henrik Rothe Retspolitik LEGENDE MODTAGER MEDIATIONSPRIS SIDE 28 SÅ VENDER VI KAJAKKEN SIDE 30 OMFATTENDE ANALYSE BAG EU S REGLER SIDE 34 Fagligt DEN FLOSSEDE RETSSTAT SIDE 10 TEMA OM RETSLÆGERÅDET: DEN AFGHANSKE FORBINDELSE SIDE 16 HVOR KYNDIGE ER DE SAGKYNDIGE? SIDE 22 TILLID TIL RETSLÆGERÅDETS VURDERINGER SIDE 24 NYE BØGER SIDE 38 ARREST I EJERPANTEBREVE SIDE 40 BANK, BANK. DET ER POLITIET! SIDE 44 NYE REGLER OM OPLYSNINGSPLIGT SIDE 46 NYT FRA ADVOKATNÆVNET SIDE 48 NYT OM NAVNE SIDE 50 Redaktør: Rasmus Lindboe Redaktionel sekretær: Bente Busck Annoncer: JUNGERSTED-VERMØ ApS Vivian Birkkjær Frederiksberg Runddel Frederiksberg Telefon Telefon (dir) Layout: Adman Kommunikation ApS Struenseegade København N Telefon Tryk: Jørn Thomsen Offset Essen Kolding Telefon Advokaten er tilmeldt Dansk Oplagskontrol Artikler bragt i Advokaten bliver som hovedregel offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside og Advokatnet. Signerede artikler dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktionen hæfter ikke for artikelmanuskripter, som er blevet tilsendt uopfordret. For enkelte illustrationer i dette blad har det været umuligt at finde frem til eller komme i kontakt med den retmæssige indehaver af ophavsrettighederne. Såfremt redaktionen på denne måde måtte have krænket ophavsretten, er dette sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelsen i forvejen. Medlem af Dansk Fagpresse ISSN ISSN (online) 2 ADVOKATEN nr 09/09

3 Har I øje for målet? Komplet overblik Med AdvoPro får I en fuldt integreret advokatløsning, der indeholder både Finans, Dokumenthåndtering, samt alle funktioner til forretningskritiske områder. Med andre ord er AdvoPro en komplet og fleksibel løsning, der kan tilpasses jeres processer og arbejdsgange. Kontakt Lotte Juul på tlf eller Flemming Andersen på tlf og aftal et møde. EG EG advokat ADVOKATEN nr 09/09 3

4 X x x x x x x x x A F X X X X X X X X X X X X X X x X Stilstand er tilbagegang I 2010 uddeler Danske Advokater for tredje gang Innovationsprisen Er jeres virksomhed blandt de mest innovative i advokatbranchen? Har I fundet nogle unikke måder at løse gamle eller nye - problemer på? Har I udviklet redskaber eller initiativer, der er så epokegørende, at I bør belønnes for det? Så bør I den næste måned holde øje med og vores nyhedsmail. Innovationsprisen er tilbage. Advokatvirksomhedernes brancheforening 4 ADVOKATEN nr 09/09 H.C Andersen Boulevard København V

5 l e d e r Tavshedspligten forpligter Advokatens uafhængighed er omdrejningspunktet for de værdier, der forbindes med titlen, for advokatreguleringen og for den gode advokats selvforståelse. Kravet om uafhængighed indebærer ifølge chartret for den europæiske sammenslutning af advokatsamfund, CCBE, at advokaten skal være uafhængig af staten og andre magtfulde interesser og ikke må tillade, at hans uafhængighed kompromitteres af upassende pres fra forretningsforbindelser. Advokaten skal også hele tiden være uafhængig af sin egen klient, hvis advokaten skal nyde tredjemands og domstolenes tillid. Disse krav om uafhængighed understøttes af en advokatregulering, hvis grundprincipper er identiske i langt de fleste velfungerende retssamfund. Blandt de vigtigste regler, som understøtter advokatens uafhængighed og dermed muligheden for at beskytte klienten og varetage dennes interesser, er reglerne om tavshedspligt. Tavshedspligten begrundes således i CCBE s charter: Det er af afgørende betydning for en advokats virke, at advokaten af sin klient får oplyst ting, som klienten ikke ville fortælle andre de mest intime, personlige detaljer eller de mest værdifulde forretningsmæssige hemmeligheder og at advokaten modtager oplysningerne i fortrolighed. Uden sikkerhed for fortrolighed kan der ikke være tillid. Chartret understreger dette princips dobbeltkarakter overholdelse af fortrolighed er ikke blot advokatens pligt det er klientens grundlæggende menneskeret. Reglerne om advokaters tavshedspligt forbyder, at kommunikation mellem advokaten og klienten kan bruges mod klienten. I de senere år er advokaternes tavshedspligt imidlertid kommet under pres, navnlig som følge af ønsket om at bekæmpe terrorisme og alvorlig organiseret kriminalitet. Hvidvaskloven er blevet strammet flere gange og har udløst skrappere krav til advokater. Og det sker stadig oftere, at advokater hos myndighederne, anklagemyndigheden og endog domstolene møder mangel på forståelse, når advokaten forsvarer klientens ret til fortrolighed. Advokatrådet bekæmper denne udvikling og har pligt til det, idet vi efter vores vedtægt har til opgave at værne om advokatens uafhængighed og integritet. Som varslet i vores retssikkerhedsprogram har vi nu rettet henvendelse til erhvervs- og økonomiministeren med et krav om omfattende ændringer i hvidvaskloven. Baggrunden er dels, at den danske lov på mange punkter er meget uklar, dels to højesteretsdomme fra Frankrig og Belgien, som kraftigt indskrænker advokaters indberetningspligt. Vores kritiske holdning til selve indberetningspligten betyder selvfølgelig ikke, at vi ikke vil leve op til samfundets forventninger til det tilsyn, lovgivningsmagten har betroet os. Vi anser det for helt centralt for værnet af klienternes retsstilling og advokaternes tavshedspligt, at det er os og ikke en offentlig myndighed, som kontrollerer, at advokater lever op til lovens krav. På det konkrete plan har vi oplevet, at såvel myndigheder som anklagemyndighed har søgt at gennembryde tavshedspligten, hvor det efter rådets opfattelse ikke har været berettiget. Det seneste eksempel, som vedrører ransagning rettet mod en klient på et advokatkontor, er omtalt her i bladet. I sådanne situationer intervenerer Advokatrådet ofte i sagen. Den mulighed giver vores vedtægt os. Hvis du som advokat føler behov for hjælp til at værne om advokatens stilling som rådgiver og partsrepræsentant, bør du ikke gå på kompromis. Hvis vi ikke sammen står vagt om tavshedspligten, gør vi ikke alene samfundet og klienterne, men også os selv, en bjørnetjeneste. Så derfor: Kommer du under pres, så tag telefonen, skriv en mail eller skriv et brev til vores sekretariat, så kan du få opbakning og støtte til forsvaret af vores fælles kerneværdier. Og det sker stadig oftere, at advokater hos myndighederne, anklagemyndigheden og endog domstolene møder mangel på forståelse, når advokaten forsvarer klientens ret til fortrolighed. A F S Ø R E N J E N S T R U P, F O R M A N D F O R A D V O K A T R Å D E T AF SYS ROVSING, FORMAND FOR ADVOKATRÅDET ADVOKATEN nr 09/09 5

6 X x x x x x x x x A F X X X X X X X X X X X X X X x X Nye skattefrie muligheder i virksomhedsordningen Formueplejeselskaberne bliver skattefrie og passer nu perfekt til virksomhedsordningen. Al hævning fra virksomhedsordningen bør udskydes længst muligt for at nedbringe skatten. AF HELLE SNEDKER, FORMUERÅDGIVER, FORMUEPLEJE A/S 6 ADVOKATEN nr 09/09 De tider, hvor opsparing i virksomhedsordningen alene kunne placeres på indlånskonti eller obligationsinvesteringer er for længst forbi. Lovændring betyder, at midler i virksomhedsordningen nu kan investeres i aktier gennem skattefri investeringsselskaber, herunder Formueplejeselskaber. Den skattemæssige behandling af Formueplejeselskaberne blev ændret ved Lov nr. 98 af 10. februar De investorer, som bør være særligt opmærksomme, er de, der har midler opsparet i virksomhedsordningen (også kaldet virksomhedsskatte ordningen). De nye regler medfører, at alle ni Formueplejeselskaber nu er underlagt reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19 om skattefrie investeringsselskaber. En vigtig følge af denne ændring er, at der nu kan investeres i alle Formueplejeselskaberne for midler omfattet af virksomhedsordningen. Dette følger direkte af virksomhedsskattelovens 1, stk. 2, hvor det slås fast at de midler, som er omfattet af virksomhedsordningen kun kan placeres i aktier, når dette sker via en investering i skattefrie investeringsselskaber. For den langsigtede investor, der ønsker, at opsparingen i virksomhedsordningen skal investeres helt eller delvist i aktier er dette således godt nyt. Udsæt hævning og sænk skatten Ved investering i Formueplejeselskab erne kan aktieinvesteringen foretages uden at dette samtidigt betragtes som en privat hævning og med beskat ning som personlig indkomst af det investerede beløb til følge.

7 A N N O N C E x x x x x x Hævninger som kan udskydes til indkomståret 2010 (eller senere) vil blive begunstiget af den netop vedtagne skattereform. Selskabernes resultater beskattes udelukkende hos investor og i virksomhedsord ninger betyder dette en a conto skat på 25% af såvel realiserede som ikke-realiserede gevinster på investeringer. Først i det øjeblik overskuddet i virksomhedsordningen hæves, vil dette blive beskattet som personlig indkomst. Her er det væsentligt at bemærke, at hævninger som kan udskydes til indkomståret 2010 (eller senere) vil blive begunstiget af den netop vedtagne skattereform, der sænker indkomst beskatningen og hæver bundgrænsen for, hvornår der beregnes topskat. Så i det omfang hævningen kan udsættes til det kommende kalenderår, bør dette grundigt overvejes. Søg rådgivning før beslutning Behovet for rådgivning er der fortsat. Mange af de, der benytter virksomhedsordningen, har ejendomsinvesteringer af forskellig karakter. Derfor giver det i relation til porteføljesammensætning særdeles god mening at tænke aktieinvesteringer ind som supplement til jordog ejendomsinvesteringer. Dermed sikres, at den samlede balance har det optimale afkast-risiko forhold. Endvidere bør det aktuelt indgå i overvejelserne, hvorledes rentefølsomhed og risiko for øget inflation på lidt længere sigt vil indvirke på den samlede formue, der er opsparet i virksomhedsordningen. Ønsker De en uforbindende gennemgang af mulighederne for investering af opsparing i virksomhedsordningen, er De naturligvis velkommen til at kontakte formuerådgiverne på vores kontorer i Århus og København. Vores rådgivning er altid uforbindende for Dem, og altid uden honorar. SECOND OPINION? Investering er ikke nogen let disciplin. Har De eller Deres klient brug for en second opinion på investering eller skat, er De velkommen til at kontakte Formuepleje. Vi tilbyder gerne en vurdering af Deres klienters muligheder for optimal formuesammensætning uforbindende og altid uden honorar. Formueplejes nyeste koncept er 20 år gammelt og bygger på den Nobelprisbelønnede porteføljeteori, som sikrer den optimale sammensætning af aktier og obligationer. Vores forretningsmodel bygger på at minimere enhver form for konflikt mellem investor og rådgiver. Vi er således primært resultataflønnede og har dermed et unikt interessefællesskab med vores investorer. Kontakt vores formuerådgivere på tlf eller besøg os på formuepleje.dk ADVOKATEN nr 09/09 7

8 a k t u e l i n f o r m a t i o n Advokatbistand til asylbørn Det fremgår af regeringens nye lovprogram, at Integrationsministeriet vil fremsætte et lovforslag i november 2009, der skal sikre advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere efter asylsagens afslutning. Advokatrådet ser meget positivt på dette. Advokatrådet har flere gange påpeget, at mindreårige uledsagede asylansøgere ikke hidtil har kunnet få beskikket en advokat til at vurdere, om der skal indgives ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c stk. 2, når en asylsag er afsluttet. Efter bestemmelsen kan mindreårige uledsagede mindreårige asylansøgere få opholdstillade i tilfælde, hvor der er grund til at antage, at de vil blive stillet i en reel nødsituation ved en tilbagevenden til hjemlandet. Offentliggørelser fra Advokatnævnet Advokatsamfundet forbedrer nu advokaternes retssikkerhed, når det gælder offentliggørelse af Advokatnævnets kendelser. Problemet har været, at offentliggjorte kendelser mod navngivne advokater har kunnet findes på internettet længe efter, at perioden for offentliggørelse ét år er udløbet. Det skyldes, at visse søgemaskiner på nettet automatisk kopierer alle offentliggjorte hjemmesider og lagrer dem for eftertiden. Dermed bliver f.eks. Advokatnævnets gamle hjemmesider også tilgængelige, og det harmonerer ikke med Advokatnævnets retningslinjer for offentliggørelse af kendelser. En advokat, som f.eks. i 2004 fik offentliggjort sit navn i forbindelse med en overtrædelse af god advokatskik, skulle finde sig i, at man via særlige søgemaskiner kunne hente den gamle kendelse frem igen, selv længe efter, at offentlighedsperioden på ét år var udløbet. Advokatsamfundet løser praktisk problemet ved at indsætte en slags åben kode, som skal indtastes, før der gives adgang til de offentliggjorte kendelser. Koden begrænser ikke adgangen til kendelserne, men gør, at søgemaskinerne ikke er i stand til at kopiere de sider, der er beskyttet af en kode. Funktionen er implementeret på Hæderspris til miljø-advokat Hun betegnes som én af de førende eksperter inden for miljøret ikke bare i Danmark, men i hele verden. Og nu har hun også fået Dreyers Fonds hæderspris for Prisen, som er på kroner, går til advokat Birgitte Refn Wenzel. Hun har i årene været medlem af Advokatrådets Miljøudvalg og siden 2002 igen været tilknyttet Advokatrådets udvalg som ekspert på miljøret. I sin motivering for tildelingen af Dreyers Fonds Hæderspris 09 til Birgitte Refn Wenzel skriver advokat Birte Rasmussen fra fondens bestyrelse blandt andet: Birgitte Refn Wenzel besidder en stor faglig viden og et ikke mindre engagement og en interesse for at påvirke og formidle miljørettens regler til gavn ikke blot for advokatstanden men også til gavn for dansk byggeri. Obligatorisk efteruddannelse - åbent møde Drøftelserne med Justitsministeriet om mindre ændringer af bekendtgørelsen er endnu ikke helt tilendebragt. Advokatrådet finder det mest hensigtsmæssigt, at det åbne møde om efteruddannelse, herunder med udbyderne af efteruddannelseskurser, afventer udstedelse af ny bekendtgørelse. Det åbne møde vil derfor først blive afholdt primo Nærmere information om endelig dato, sted og tid vil blive bragt i et senere nummer af Advokaten. 8 ADVOKATEN nr 09/09

9 Situation: I gang fra 8 til 18 ØnSke: En bank, der indretter sig efter mig LØSning: Danske 24/7 Erhverv Danske 24/7 Erhverv er en erhvervskonto med en række enkle produkter, der dækker nogle af din virksomheds mest almindelige behov. De tider, hvor man skulle ned i banken for at betale regninger eller forhøje en kredit, er forbi. Og det er også slut med at tilpasse sig bankens åbningstider. Med Danske 24/7 Erhverv kan du nemt og hurtigt klare de fleste daglige bankforretninger online døgnet rundt. Og har du brug for rådgivning om f.eks. lån, leasing, kredit eller investeringer, kan du altid ringe til vores erfarne erhvervsrådgivere i Erhverv Direkte. Danske 24/7 Erhverv koster ikke noget og er til dig, der ejer din virksomhed 100 procent selv og har en konto til din private økonomi i Danske Bank. Bestil direkte på ADVOKATEN nr 09/09 9

10 r e t t i g h e d e r A f R i k k e A l b r e c h t s e n, j o u r n a l i s t, B r u x e l l e s f o t o : P o l f o t o Den flossede retsstat Ingen siger det højt, men mange tænker det: Billedet af EU som én stor harmonisk retsstat hører til den slags postkort-billeder, som aldrig afspejler virkeligheden. Kan en ny 5-årsplan pynte på billedet? Når Lars Løkke Rasmussen og hans statsminister- og præsidentkolleger indtager Bruxelles til det årlige decembertopmøde i EU-regi, skal de ikke bare nå at redde klimaet, hive EU ud af finanskrisen og sætte navne på en række nye EU-topfigurer. De skal også færdiggøre skitsen til en ny femårsplan for, hvordan Unionens retspolitik skal forme sig fremover. Men Stockholmprogrammet, som det kaldes, indeholder en række forslag, som har fået både advokater, Hvad er Stockholm-programmet? Stockholm-programmet skal tegne EU s politik på retsområdet i perioden Det følger i kølvandet på Helsingfors- og Haag-programmerne, der i henholdsvis 1999 og 2004 fremlagde deres bud på et femårigt retsprogam. I juni præsenterede EU-Kommissionen sit oplæg til programmet. Og det er det, som EU s 27 lande lige nu er i gang med at forhandle på plads. Programmet er bredt og spænder over alt fra anti-terrorlovgivning til immigration over børns rettigheder til beskyttelse af personlige data. forskere og politikere til at løfte en advarende pegefinger. Især fordi EU i kølvandet på den terrorfrygt, der hærgede den første halvdel af dette årti, har skabt en række potente grænseoverskridende juridiske værktøjer som fælles arrestordre og bevisudleveringskendelse uden samtidig at sikre, at de borgere, der befandt sig i den anden ende, var sikret en fair behandling. EU-Kommissionen har med sit udspil til programmet prøvet at styrke borgerens stilling. Men det er ikke nok, lyder kritikken. - Der bliver gjort for lidt for at styrke individets rettigheder. De er blevet alvorligt eroderet over de sidste år. Og jeg føler ikke, at den balance bliver genoprettet, siger Sophie in t Veld, der er hollandsk medlem af Europa- Parlamentet og næstformand i udvalget for borgernes retssikkerhed, LIBE. - Vi har den opfattelse, at det er nået til et punkt, hvor vi tilsidesætter retssikkerheden, siger Hanne Rahbæk, der er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg. FÆLLES BEVISER Hanne Rahbæk understreger, at hun er glad for, at Kommissionen prøver at løse nogle af de problemer, EU står overfor i den fælles retspolitik. Men hun påpeger også en række punkter, hvor hun mener, at Kommissionen har galt fat. Advokatrådet er for eksempel stærkt kritisk over for Kommissionens planer om at indføre en europæisk bevisoptagelseskendelse, så beviser fundet i et medlemsland automatisk kan anerkendes på tværs af grænserne. Hanne Rahbæk påpeger, at der er en meget stor forskel på reglerne for bevisoptagelse i straffesager fra land til land. Og der kan sås tvivl om, hvorvidt beviserne er kommet til veje på en måde, der gør dem brugbare i en retssal i et andet land. Den hollandske parlamentariker Sophie in t Veld 10 ADVOKATEN nr 09/09

11 Flere europæiske lande er plaget af skandaler inden for retsvæsenet. En harmonisering er ikke uden problemer. Advokatrådet er også skeptisk over for planer om at bruge flere elektroniske beviser over grænserne, fordi der skal tages specielle hensyn for at sikre, at data ikke er blevet manipuleret med eller slettet. Ligesom de advarer mod planer om at foretage flere afhøringer af vidner på distancen via videokonferencer, fordi det fratager folk muligheden for at blive stillet fysisk for en dommer. Hun advarer også om ikke at knægte mistænktes rettigheder i terror- og kriminalitetsbekæmpelsens navn. For eksempel når Kommissionen foreslår, at der skal kunne gøres mere for at beskytte ofre for forbrydelser og vidner. - Beskyttelsen af ofre og vidner er vigtig. Men det må ikke ske, så det forringer vilkårene for de sigtede og tiltalte. Vi må stadig anse folk som uskyldige til det modsatte er bevist og sørge for, at processen er fair, siger Hanne Rahbæk. MINIMUMS-GARANTI Hos både Advokatrådet og paraplyorganisationen CCBE, der repræsenterer mere end europæiske advokater, er man tilfredse med, at Kommissionen lægger op til at styrke uddannelsen af dommere og anklagere, så de er bedre rustet til at håndtere, at EU-lovene kommer til at fylde stadig mere i deres arbejde. Men forslaget nævner ikke de advokater, som skal repræsentere borgerne. - Hvis man ikke også sikrer de fornødne midler til uddannelsen af advokaterne inden for EU-retten, risikerer man forkerte retsafgørelser, siger CCBE s formand, Anne Birgitte Gammeljord. Hun frygter også, at planer om yderligere stramninger af lovgivningen omkring for eksempel økonomisk kriminalitet og hvidvaskning af penge kan lægge pres på fortroligheden mellem advokater og deres klienter. - Der er nogle tiltag inden for blandt andet den finansielle lovgivning, hvor man overvejer en decideret indrapporteringspligt for advokater. Det er en tendens, der er meget bekymrende for os. Det hænger ikke sammen med, at advokatstanden skal være uafhængig af staten. Vi er vant til, at klienten kan betro sig til sin advokat uden risiko for, at denne bryder sin tavshedspligt. Men disse væsentlige principper om uafhængighed og fortrolighed er kommet under pres i flere tilfælde, siger hun. CCBE er også dybt skuffet over, at der nu er gået 10 år, siden EU første gang luftede tanken om at fastsætte en række minimumsproceduregarantier i straffesager, som man kunne være sikker på gjaldt i hele Unionen. For eksempel retten til advokatbistand, adgang til tolkning, til konsulær bistand for tilbageholdte udlændinge og et rettighedsbrev på et sprog, man kan forstå. Kommissionen har inden sommeren, parallelt med udviklingen af Stockholm-programmet, igen taget fat på emnet. - Her har man valgt at starte med salamimetoden, således at vi sandsynligvis nu får nogle rettigheder i forhold til tolkebistand og oversættelse. Men der er mange andre garantier, der også burde være dækket. Det her er et skridt fremad. Men det er ikke godt nok, siger Anne Birgitte Gammeljord. Fra Advokatrådets side kan Hanne Rahbæk godt anerkende, at nogle lande har brug for EU til at få indført nogle minimumsstandarder på området, men hun frygter, at det kan forringe borgernes rettigheder ADVOKATEN nr 09/09 11

12 r e t t i g h e d e r Danmark, Lissabon og Stockholm i de lande, som allerede har et højt beskyttelsesniveau. - Vi er indstillet på, at det sker. Men det må ikke ændre vores retsgarantier i en nedadgående retning, understreger hun. DÅRLIGT HÅNDVÆRK EU-Kommissionen foreslår at hæve kvaliteten i EU-lovgivningen. Der skal simpelthen ligge et bedre håndværk bag de færdige lovtekster. Og det er der også hårdt brug for, lyder det fra Advokatrådet. Her har man længe været utilfreds med upræcise EU-love, der kan efterlade flere spørgsmål, end de besvarer. - Der er ingen tvivl om, at det indimellem har været et problem. For reglerne på EUplan kommer ud af et politisk kompromis. Og det gør, at man ender med en formulering, der er meget rund og upræcis, siger Hanne Rahbæk. - Det bør afklares meget mere, hvad det er, man vil. For ellers er lovene nærmest uanvendelige. Det skaber i hvert fald en usikkerhed om, hvordan de skal fortolkes, siger hun og Vigtigste områder for advokater Stockholm-programmet lægger op til en række håndfaste tiltag, som på sigt kan få betydning for EU s advokater. For eksempel: - Fælles bevisoptagelseskendelse. - Etablering af fælles minimumsretsgarantier. - Større brug af afhøringer via videokonferencer og elektroniske beviser i retssager. - Mere dataudveksling og deling af for eksempel strafferegistre. - Større harmonisering af EU s retssystemer. - Bedre lovkvalitet og mere fokus på evaluering af eksisterende love. Det nye Stockholm-program kommer på et tidspunkt, hvor Danmark står ved lidt af en retspolitisk skillevej i EU-henseende. Vores retsforbehold står nemlig til at slå ud i fuldt flor, hvis Lissabon-traktaten træder i kraft ved årsskiftet, sådan som EU-politikerne håber på. Det indebærer, at vi på de områder inden for det civil- og strafferetlige samarbejde og i politi- og toldsamarbejdet, hvor vi lige nu godt kan være med, bliver sendt uden for døren i fremtiden. Medmindre forbeholdet bliver sendt til folkeafstemning, kommer vi altså ikke til at deltage i store dele af Stockholm-programmet. Og selv hvis der kommer en afstemning, har statsminister Lars Løkke Rasmussen lagt op til, at vi får et nyt retsforbehold, der vil give os lov til at vælge at stå udenfor, hvis vi ikke vil være med på ny lovgivning. bliver bakket op af formanden for CCBE: - EU-reglerne skal være forståelige, klare og anvendelige. De må ikke skabe en retsusikkerhed, siger Anne Birgitte Gammeljord og understreger, at det også er positivt, at der skal ske en meget bedre evaluering af konsekvenserne af de regler, som bliver vedtaget på EU-plan. - I dag kan man godt have sine tvivl om, hvorvidt mange af de regler, som vedtages, er ordentligt gennemtænkt. Også i lyset af, at vi har så forskellige retssystemer, siger Anne Birgitte Gammeljord. SOM ET POSTKORT Ifølge seniorforsker ved tænketanken Centre for European Policy Studies i Bruxelles, Sergio Carrera, har det netop været kendetegnende for samarbejdet på EU-plan, at EU-landene gerne har villet udvide mulighederne for at retsforfølge over grænserne, men at der er en stærk uvilje mod at ændre det mindste ved deres nationale retssystemer. - Den europæiske arrestordre er et godt eksempel på, hvordan EU-landene vedtog noget uden overhovedet at anerkende, hvad det ville få for konsekvenser i praksis og uden at have en god nok ramme for beskyttelse på EU-niveau, siger han. Både han og andre eksperter fremhæver ofte netop dette meget indgribende retsinstrument, fordi det bygger på, at man landene imellem skal kunne stole på, at den, man udleverer til retsforfølgelse i et andet land, også får en fair retssag. - Den gensidige anerkendelse på strafferetsområdet bygger på en formodning om, at de nationale strafferetssystemer virker helt perfekt, siger han. Problemet er bare, at postkortbilledet af EU som den perfekte retsstat er rimelig flosset i kanten. I Belgien har en stor skandale om korruption i dommerstanden rullet hen over sommeren. Lande som Bulgarien, Rumænien og Grækenland er notorisk kendt som steder, det ikke er heldigt at blive anholdt på grund af et ringe retsvæsen. Og Brasilien nægter for tiden at udlevere en formodet terrorist til Italien, fordi man ikke stoler på, at han er sikret en fair rettergang i sit hjemland. Det er bare ikke noget, man har for vane at sige højt til hinanden i EU-kredsen. - Det virker, som om der er en stiltiende gentlemen s agreement om, at man ikke blander sig i hinandens nationale anliggender. Men samtidig er der en eklatant mangel på tillid mellem staterne, siger EUparlamentariker Sophie in t Veld. Hun kritiserer også Kommissionens uvilje mod at spille sin rolle som traktaternes vogter, når det kommer til beskyttelsen af egne borgere. - I praksis vender de det døve øre til, siger hun. - Vi har en række eksempler på overskridelse af anti-diskriminationsreglerne lige nu. For eksempel i Litauen, hvor landet har lavet indlysende homofobisk lovgivning. Og dér hører man ikke en lyd fra Kommissionen. Men hvis der sker en overtrædelse af en markedsregulering eller kartellovgivningen, så er de der med det samme, siger hun. Dermed afhænger rækkevidden og succesen af det nye fem-årige retsprogram også i høj grad af, hvor langt medlemslandene har tænkt sig at bevæge sig henimod et fælles EU-retsområde. - Lige nu er der en masse forhindringer og en masse gensidig mistro, en mangel på koordination og nogle meget forskellige standarder, siger in t Veld. 12 ADVOKATEN nr 09/09

13 x x x x x x Digital diktering er ikke blot en diktafon, men også en løsning som samler alle trådene... Ud over den digitale lydkvalitet giver løsningen bl.a. et effektivt overblik over alle diktater med informationer om diktaternes længde, indtaler og journalnummer m.v. Philips Exec Enterprise er den brugervenlige, fleksible og effektive løsning, som effektiviserer jeres interne workflows og som naturligvis er forberedt på integration med jeres journalsystem. Kontakt konsulent Sanne Sahlberg for mere information om, hvordan du og din organisation nemt kan implementere Philips Exec Enterprise løsningen og dermed effektivisere jeres hverdag! Max Manus - Skandinaviens førende leverandør af digital diktering og talegenkendelse Max Manus A/S - tlf.: ADVOKATEN nr 09/09 13

14 r e t s l æ g e r å d e t A f R a s m u s L i n d b o e, p r e s s e c h e f, A d v o k a t s a m f u n d e t f o t o : p o l f o t o Seriøs debat uden skurke Borgerne fortjener den bedst mulige retssikkerhed. Derfor er det nødvendigt med en debat om Retslægerådet. Det handler ikke direkte om liv og død men om meget afgørende og potentielt livsforandrende beslutninger for mennesker når Retslægerådet afgiver sit skøn til bruger for domstolenes afgørelse. Mennesker, som har mistet førlighed eller arbejdsevne efter uheld, får deres fremtid afgjort: Anerkendes arbejdsskaden eller eftervirkningerne af færdselsuheldet? Domstolens afgørelse får enorm betydning for det liv, personen skal leve efterfølgende. Når det gælder de børn og unge, som søger om asyl eller familiesammenføring, er sagen mindst lige så vigtig for den enkeltes fremtid: Vurderes barnet at være under 18 Sådan forbedres retslægerådets rolle år, hvis de officielle papirer blev væk under flugten eller simpelt hen ikke findes på grund af forholdene i hjemlandet? Afgørelsen kan medføre, at den unge afskæres fra sin familie. Det siger selv, at retssikkerheden skal være så ypperlig som muligt i de sager. I Danmark har vi indrettet os med et retslægeråd, som afgiver et fagkyndigt skøn til brug for domstolenes afgørelse. Det er dommerne, der træffer afgørelse i sagen. Hvordan forvalter domstolenes så det input, der kommer fra retslægerådet? Det har advokater flere forskellige opfattelser af, viser den debat, som har udspillet Rådet skal behandle sagerne hurtigere. De to advokater i en sag skal hver kunne indstille en læge fra Retslægerådet til at deltage i en sag. Rådets formand skal udpege den sidste. Listen over læger skal udvides. Læger fra Retslægerådet skal oftere kunne indkaldes til at afgive forklaring i retten. Retslægerådet skal have pligt til at begrunde sit svar. Retslægerådet skal kunne undersøge den patient, de udtaler sig om, hvilket ikke sker i dag. Rådet selv eller retten skal beslutte det. Sagkyndige meddommere skal kunne medvirke i en sag. Retslægerådet skal have pligt til at vejlede om, hvordan en sag bedst belyses. Rådet bør ikke kunne bruge læger, der er ansat i et forsikringsselskab. Rådet skal undgå uklare svar og ved uenighed hellere give to forskellige begrundede svar. Kilde: Politiken. sig både i Advokaten og i dagspressen, efter at vi her i magasinet satte emnet til debat med en artikel skrevet af to jurister fra Københavns Universitet. Juristernes undersøgelse konkluderede, at domstolene i altovervejende grad erklærer sig enige med Retslægerådets vurderinger. Og at disse vurderinger i erstatningssager er til ugunst for borgerne. Så reagerede Folketingets partier. Ikke ud fra en enkeltsag, men ud fra et generelt synspunkt. Det kan politikerne næppe kritiseres for. Skal systemet ændres hvis der er behov for det er det nemlig et politisk valg. Retslægerådet opfylder sit kommissorium og fremhæver selv, at de følger forvaltningslovens regler. Det kan lægerne ikke klandres for. Alligevel har det trukket op til diskussion om flere centrale temaer: Der er politisk vilje til at lave systemet om, fordi borgerne som oftest ender med at tabe disse erstatningssager. Retslægerådet er blevet kritiseret for at have ændret sprogbrug i sine vurderinger uden at oplyse domstolene om det. Det har fået Dommerforeningens formand til at udtale, at en lang række sager burde gennemgås igen. Lægerne tilknyttet Retslægerådet arbejder i visse tilfælde også for forsikringsselskaberne. Den praksis er ikke tilladt i andre offentlige styrelser, f.eks. Arbejdsskadestyrelsen. Der er debat om kvaliteten af Retslægerådets aldersvurderinger i sager efter udlændingeloven. Formanden for Foreningen af Udlændingeretsadvokater mener, at Retslægerådet benytter en forældet metode. 14 ADVOKATEN nr 09/09

15 Tidligere landsdommer Holger Kallehauge har sammen med en gruppe advokater skruet en lille reformpakke" af Retslægerådet sammen. Se faktaboksen. Andre advokater oplever Retslægerådet som et velfungerende og rimeligt organ. Og mener ikke, der er grund til at ændre på strukturen. Det synspunkt fremhæver advokat Ulrik Christrup i en kommentar på de følgende sider. Andre igen har valgt at fremlægge en slags positiv kritik, der indeholder forslag til, hvordan Retslægerådet som institution kan forbedres. De ni forslag, som er blevet til i samarbejde med landsdommer Holger Kallehauge som formand for foreningen af Polio-, trafik- og ulykkesofre (PTU) bringer vi i faktaboksen på modsatte side. På de følgende sider behandler vi også Højesterets kendelse af 27. august I lyset af kendelsen kan der være anledning for advokater, der beskæftiger sig med udlændingeret, til at overveje, om de har haft sager, som bør søges genoptaget. Det drejer sig om sager, hvori klienten fik afslag på familiesammenføring, fordi Retslægerådet vurderede klienten til at være over 18 år. Det gælder både sager, der har været behandlet ved domstolene, men også sager, der er påkendt af udlændingemyndighederne, og som ikke er blevet indbragt for domstolene. Højesteret ikke har underkendt Retslægerådet. Det fastslår højesteretsdommer Niels Grubbe i et interview på de følgende sider. Vi har derfor igen valgt at bruge en betydelig del af magasinets spalter på en diskussion af Retslægerådets rolle. Ikke for at udpege skurke. Men for at bidrage til forståelsen af, hvordan borgernes retssikkerhed sikres bedst muligt. ADVOKATEN nr 09/09 15

16 H ø j e s t e r e t A f L e n e E j g J a r b ø l, j o u r n a l i s t f o t o : H e n n i n g H j o r t h DEN 16 ADVOKATEN nr 09/09

17 AFGHANSKE forbindelse Advokaten Jens Bruhn-Petersen har ført en årelang kamp hele vejen op gennem retssystemet, kæmpet på vegne af en dreng fra Afghanistan. Han har nu fået en principiel afgørelse fra Højesteret. ADVOKATEN nr 09/09 17

18 stigende antal sager ved domstolene med sundhedsfaglige og lægevidenskabelige aspekter, e retslægerådet rykket ind på den centrale midtbane som leverandør af indspark til domstolene. Der er derfor grund til at sætte fokus på retslægerådet af sagstyper, herunder bl.a. psykiatriske sager, færdselssager, sager om sterilisation og kastration, faderskabssager og andre sager om enkeltpersoners forhold, som det hedder i de officielle oplysninger om retslægerådet. på ved hjælp af trykt domspraksis fra 1998 frem til maj Det er den sidste sagstype, som vi har set nærmere forbindelse med varetagelse af sit arbejde, en patient i h ø j e s t e r e t Det er 28. august 2009, en lun sensommermorgen i Østbanegade på Østerbro i København. Himlen er dækket af skyer, og der er den der særlige lugt i luften af våd asfalt, efter at en byge er skyllet ind over bydelen. Klokken 8.30 ankommer advokat Jens Bruhn-Petersen til bygningen, der huser Nielsen og Thomsen Advokater i nr. 55. Han tager elevatoren op til kontorerne på 4. sal, hvor der er udsigt til Sverige i det fjerne bag to store grå og blå kraner. I receptionen får han ved den buede disk af lyst træ udleveret sin postbunke. Sekretæren har allerede åbnet brevene for ham. Stadig stående ved receptionen bladrer han hurtigt sin postbunke igennem. Og denne dag er det der brevet fra Højesteret. Han fisker utålmodigt kendelsen op af kuverten og bladrer om på side fire. YES, tænker Jens Bruhn-Petersen. Højesteret har givet byretten medhold i, at den nu 24-årige afghaner Khaibar Osmai var under 18 år, da han søgte om at blive familiesammenført med sin mor i Danmark. Efter otte års adskillelse og en lang sej kamp med de danske myndigheder kan familien nu blive forenet. En vis usikkerhed For Jens Bruhn-Petersen er afgørelsen principiel. Det er første gang, at en endelig retsafgørelse tilsidesætter Retslægerådets aldersvurdering, og giver en udlænding medhold. Indtil denne sag har udlændingemyndighederne og landsretterne anvendt Retslægerådets aldersvurderinger som beviser på niveau med fingeraftryk eller dna-analyser, der som udgangspunkt trumfer alle andre beviser. Det må nu være slut, tænker han. Inde på kontoret ringer Jens Bruhn-Petersen straks til den tidligere formand for den afghanske forening i Danmark, Mir Abdul Wahed Sadat, der har været ført som vidne i sagen og har kontakt til familien Osmai. Sadat råber højt af glæde ned i telefonrøret. Denne sag kan, mener Jens Bruhn- Petersen, få betydning for andre familiesammenføringssager, hvor myndighederne og udlændinge slås om børns knoglealder. Uden for på Østbanegade er skydækket ikke helt så tæt længere. Temperaturen har sneget sig over 20 grader. Familien flygter Det var Danmark anno Nu spoler vi tiden tilbage og skifter scenen til Afghanistan. Her bliver Khaibar Osmail født 10. juni 1985 på en fødeklinik i Kabul som det første barn i familien. Senere kommer endnu tre børn til. Moren, Karima, er universitetsuddannet og arbejder som lærer i Kabul, mens Khaibars far, Ghasem, har en høj stilling i den afghanske regering. Khaibar starter i børnehave og skole og går i første klasse i Kabul, da en række Mujahedinbevægelser i 1992 indtager hovedstaden, og familien må flygte. I første omgang bosætter de sig i det nord- Det mener Jens Bruhn-Petersen om sagen: Retslægerådet bør ærligt redegøre for de usikkerhedsfaktorer, der er i deres knogleundersøgelses-metoder også med alle de mellemregninger, der er. At grundlaget for knogleundersøgelserne er tvivlsomt. Noget af det statistiske baggrundsmateriale henfører til undersøgelser af hvide børn i 50 erne hvilket ifølge nogle forskere ikke kan sammenlignes med udviklingen hos børn fra Asien eller Mellemøsten anno Den her slags sager kan kun vindes, hvis klienterne får lov at få sagen forhandlet mundtligt retten har brug for ved selvsyn f.eks. at kunne vurdere vidners troværdighed. Domstolene bør se på den nuancerede bevisførelse og ikke alene lægge Retslægerådets konklusioner til grund for en afgørelse. Det bør være praksis at indhente second opinions hos andre eksperter. Khaibars sag bør danne præcedens for andre sager om aldersbestemmelse ved knogleundersøgelser Retslægerådets autoritet er svækket. Højesteret siger med sin afgørelse, at Retslægerådets erklæringer IKKE er på niveau med et fingeraftryk eller en DNA-analyse, der som udgangspunkt trumfer ethvert andet bevis. R E T S L Æ G E R Å D E T Skal Retslægerådet være overdommer? en undersøgelse af domspraksis viser, at det er retslægerådet, der i praksis bestemmer udfaldet af retssager om bl.a. erstatning fra myndigheder og forsikringsselskaber til borgerne. Lægevidenskaben overtrumfer juraen. a F m I c H a e L g ø t z e, L e K t o r, P H. D., o g J a n n e r o H m a r H e r r m a n n, a D J U n K t, P H. D., D e t J U r I D I s K e F a K U L t e t, K ø b e n H a v n s U n I v e r s I t e t. I mange retssager bliver retslægerådet bedt om at udtale sig om lægefaglige forhold af betydning for løsningen af stridsspørgsmål. I retssystemet indgår jura og lægevidenskab således ofte i et tæt samspil, ligesom juraen på andre områder spiller tæt sammen med f.eks. tekniske, økonomiske og psykologiske vidensområder. Konkret bliver retslægerådet inddraget for at bidrage til sagens oplysning og for at kaste lys over sundhedsfaglige spørgsmål, som ligger uden for dommernes juridi- forelægge rådet spørgsmål til udtalelse, og da der er et ske viden. Da der i retssager er vide muligheder for at fra læsning af dommene også at gælde i forhold til f.eks. den juridiske bevisbedømmelse, som jo ellers som udgangspunkt er en fri bedømmelse. Det er en betænkelig udvikling, hvis domstolene overlader det til retslægerådet at fastlægge, hvad der er ret og rimeligt i de mange vigtige erstatnings- og sundhedsretlige sager. LUP PÅ ERSTATNINGER selv om retslægerådet blev oprettet så langt tilbage som 1909, gøres domstolenes brug af rådets sagkyndige udtalelser kun sjældent til genstand for systematisk analyse. rent fagligt består rådet af 12 læger, som efter retslægerådsloven har til opgave at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager erfaring, hvis offentlige myndigheder eller domstole øn- om enkeltpersoners retsforhold. retslægerådet har ikke nogen udfarende rolle, men har til opgave at stå til rådighed med sin ekspertise og sker at forelægge rådet spørgsmål af lægevidenskabelig og faktuel karakter. I domspraksis inddrages retslægerådet i en bred vifte 18 ADVOKATEN nr 09/09 og domstolenes brug af rådets udtalelser. et principielt men ofte overset spørgsmål er, om retslægerådet også tildeles rollen som overdommer i forhold til jus og de rent retlige vurderinger, som de juridiske dommere i f.eks. patientskadesager skal foretage i relation til skadens karakter, årsag og følger. en gennemgang af domspraksis fra de seneste 10 år peger på en udvikling i den retning. Praksis viser i hvert fald meget entydigt, at domstolene er yderst tilbageholdende over fo retslægerådets udtalelser. Det synes ud Kvantitativt omfatter vores undersøgelse godt 50 domme i primært civile sager afsagt af Højesteret og landsretterne og offentliggjort i Ugeskrift for retsvæsen (Ufr) eller Forsikrings- og erstatningsretlig Domssamling (FeD). mere konkret er det især erstatningssager, som gemmer sig under etiketten andre sager om enkeltpersoners forhold. tvisten i retssalen står som oftest mellem det forsikringsselskab eller den myndighed, der skal udbetale erstatning eller godtgørelse og det individ, som har pådraget sig en skade, f.eks. en ansat i 16 ADVOKATEN Nr 06/09 ADVOKATEN Nr 06/09 17

19 Der er langt meget langt fra Jens Bruhn- Petersens hverdag med fast ejendom til sagen om den afghanske dreng. lige Afghanistan, hvor den tidligere regerings støtter er i sikkerhed. Men i 1998 overtager Taleban magten over hele Afghanistan, og Khaibar og hans lillebror og faren flygter. Via Turkmenistan og Kasakhstan kommer de til Moskva i begyndelsen af I mellemtiden er moren flygtet til Danmark med de to yngste børn i 2001 og har fået asyl. Her opgiver hun fødselsdata på sine øvrige børn Khaibar og Yama uden at kende det danske system om familiesammenføring. I fem år har moren og de to børn ikke nogen kontakt med faren og de to ældste drenge, men via familie i Tyskland får de igen forbindelse. Og faren og de to ældste drenge søger via den danske ambassade i Moskva om at blive familiesammenført med moren i Danmark hvilket kan lade sig gøre for mindreårige børn og ægtefæller. Året efter får Khaibars far og lillebror Yama opholdstilladelse i Danmark. Myndighederne: Khaibar lyver Men myndighederne mener, at Khaibar lyver, når han siger, at han kun er 17 år og otte måneder på ansøgningstidspunktet. Han er 166 centimeter høj, vejer 58 kilo og er kønsudviklet som en voksen mand. Den 16. februar 2004 får han efter den daværende Udlændingeservices praksis ved tvivlstilfælde taget røntgenbilleder af knogler og tænder på en lægeklinik i Moskva. Billederne bliver forelagt Retslægerådet, der i maj samme år skriver i erklæringen, at det er sandsynligt, at Khaibar var over 18 år på ansøgningstidspunktet. Over et år efter bliver sagen igen forelagt for Retslægerådet, der når frem til samme konklusion. Og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration afslår Khaibars ansøgning om opholdstilladelse. Det sker 15. september Mega-besværlige sager Nu sidder Khaibar så i Moskva og kan som den eneste i familien ikke komme legalt til Danmark. Havde han sneget sig over grænsen og havde søgt om asyl, havde han formentlig fået det, da hans familie er tidligere kommunister og dermed jaget vildt under Talebanstyret i Afghanistan. Men den løsning ligger fjernt for den retskafne familie fra Afghanistan. Det skal gå ordentligt til. I Danmark har Khaibars mor fået kontakt til forsvarsadvokat Jens Bruhn- Petersen, der tidligere har arbejdet i UNHCR FN s Flygtningehøjkommissariat. Han sidder egentlig på et kontor, der primært kører sager om fast ejendom, men han kan ikke lægge engagementet fra FN-tiden fra sig heller ikke selv om udlændingesager er mega besværlige, meget langvarige og ofte mere tidskrævende, end han får løn for. Jens Bruhn-Petersen har også sager i Flygtningenævnet og bliver efterhånden en af de foretrukne forsvarsadvokater for afghanere, der er kommet i klemme i systemet i Danmark. Det sker i øvrigt ved lidt af en tilfældighed, fordi den ene afghaner anbefaler ham til den næste osv. Moren, Karima rejser fra familiens bopæl i Fredericia og sidder i mødelokalet på Østbanegade for at diskutere Khaibars sag med Jens Bruhn-Petersen. Her hiver hun blandt andet eksamensbeviser frem fra de øvrige tre børn, der har klaret sig fremragende i ADVOKATEN nr 09/09 19

20 h ø j e s t e r e t Afgørelsen fra Højesteret kan få betydning for andre sager om familiesammenføring. det danske skolesystem Khaibars bror blev student med et gennemsnit på 10,6 kan det bruges i retten, spørger hun advokaten. Ret foran dommeren Jens Bruhn-Petersen knokler for at få lov til at få en mundtlig behandling af sagen i Byretten i København. Normalt kører den slags sager skriftligt. Men forsvarsadvokaten vil føre en række vidner, hvor man er nødt til at møde i retten for at kunne vurdere deres troværdighed. Så han presser intenst på og får til sidst tilladelse. I september 2008 møder Khaibars familie op i deres stiveste puds og står ret foran dommeren i byretten. I retslokalet bliver det hele lidt teknisk med en masse tal og klokkeformede kurver og sandsynlighedsberegninger. Forsvarsadvokatens synspunkt er bl.a., at der ifølge knogleundersøgelserne er 84 procents sandsynlighed for, at Khaibar var over 18 år på ansøgningstidspunktet. Og at der dermed er en statistisk sandsynlighed på hele 16 procent for det modsatte nemlig at Khaibar var under 18. Jens Bruhn-Petersen har ligeledes hentet oplysninger fra en svensk retsodontolog, der på baggrund af røntgenbilleder af Khaibars tænder erklærer, at det er sandsynligt, at han var under 18 på ansøgningstidspunktet. Han fremlægger også afghanske identitetspapirer og fører blandt andet to vidner Khaibars gamle klassekammerater fra første klasse i Afghanistan som, mener han, underbygger påstanden om Khaibars alder. Da modpartens advokat foreslår, at Khaibar måske har gået to år i samme klasse, hiver han de øvrige søskendes skoleresultater op af hatten. Det er nok ikke sandsynligt med intelligensniveauet i den familie, mener Jens Bruhn-Petersen. Taber i landsretten vinder i Højesteret Familien Osmai er selvfølgelig lykkelig, da byretten 12. september afgør sagen til deres fordel. Men Jens Bruhn-Petersen har advaret dem om, at Integrationsministeriet vil anke sagen til landsretten. Her bliver sagen behandlet skriftligt, og sidst i november 2008 giver to ud af tre landsretsdommere Integrationsministeriet medhold i, at det var korrekt at afslå Khaibars ansøgning om familiesammenføring. Et af argumenterne fra Kammeradvokaten, der kører sagen for Integrationsministeriet, er, at det er af afgørende betydning for udlændingemyndighedernes sagsbehandling, at myndighederne kan lægge vægt og også afgørende vægt på Retslægerådets udtalelser. Forsvarsadvokaten kæmper videre og får tilladelse fra Procesbevillingsnævnet til at få sagen i Højesteret som den første af sin art. Og her er det så, afgørelsen falder i august i år. Højesteret mener, at både Khaibar, familien og klassekammeraterne har fortalt sandheden om Khaibars fødselsdato, og at han derfor er blandt de 16 procent af befolkningen, hvis knoglealder er ældre end deres rigtige alder. Khaibar er i dag stadig i Moskva, men efter lidt papirarbejde forventer familien, at han kan komme til Danmark. På helt lovlig vis. 20 ADVOKATEN nr 09/09

Skal Retslægerådet være overdommer? Gøtze, Michael; Herrmann, Janne Rothmar

Skal Retslægerådet være overdommer? Gøtze, Michael; Herrmann, Janne Rothmar university of copenhagen Skal Retslægerådet være overdommer? Gøtze, Michael; Herrmann, Janne Rothmar Published in: Advokaten Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

MAND FOR SAMARBEJDE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har valgt ny førstemand Søren Jenstrup

MAND FOR SAMARBEJDE U D G I V E T A F A D V O K A T S A M F U N D E T. Advokaterne har valgt ny førstemand Søren Jenstrup POLITIRAPPORTEN LØGN OG LATIN? OVERDOMMERE KRAFTIG KRITIK AF RETSLÆGERÅDET KRIMINALITET EU-KOMMISSIONENS NYE STRAFRAMMER A D V O K A T E R N E S S E R V I C 6 2009 U D G I V E T A F A D V O K A T S A M

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU:

Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 289 Offentligt Talepapir for Tom Lisborg den 7. maj 2013 i REU: Mit navn er Tom Lisborg. Jeg er adm. direktør for Divine Business Solutions ApS (Divine). Jeg vil

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Advokater splittede om blinde domsmænd

Advokater splittede om blinde domsmænd Advokater splittede om blinde domsmænd 23-06-2008 Må en højt begavet blind person afvises som domsmand, mens en småt begavet - seende - person godt kan dømme i en sag? Advokater og dommere er rygende uenige.

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed.

Til høringen havde Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder valgt at fokusere på temaet retssikkerhed. UPR-FOLKEHØRING I NUUK 2015 OM RETSSIKKERHED 2 2. M A J 2 0 1 5 Grønlands Råd for Menneskerettigheder afholdt i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og Naalakkersuisut (den grønlandske regering)

Læs mere

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET

POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET POLITISK OPLÆG BEDRE RETSSIKKERHED DECEMBER 2014 BORGEREN FØR SYSTEMET INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 STYRKET RETSSIKKERHED FOR BORGERNE I SAGER MOD STATEN 4 MYNDIGHEDER MÅ IKKE TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER,

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk

Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Krigskommissionen er rigtig men tester regeringen demokratisk Af Lektor, ph.d., Anders Henriksen Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet Regeringens beslutning om at nedsætte en undersøgelseskommission,

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse

Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Danmarks Skatteadvokater 15. maj 2014 Domstolsprøvelse i skattesager sagsstatistik, retssikkerhed og retsanvendelse Lida Hulgaard LH@hulgaardadvokater.dk Tlf. 38 40 42 08 1 TfS 2014.132 Lida Hulgaard:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere