DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER"

Transkript

1 DEMONSTRATIONSPROJEKT OM BASISK HYDROLYSE OG BIOLOGISK NEDBRYDNING VED HØFDE 42. PERSPEKTIVER, UNDERSØGELSER OG FORELØBIGE RESULTATER Civilingeniør Claus Kirkegaard Geolog, ph.d. Lars Elkjær Dansk Geo-servEx a/s (DGE) Civilingeniør Loren Ramsay ALECTIA Civilingeniør, ph.d. Claus Jørgensen Civilingeniør Anke Oberender DHI Vand Miljø Sundhed ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET marts 2008

2

3 RESUME Ved depot ved Høfde 42 på Rønland gennemføres et forsøgsprojekt baseret på basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning over en 1½ årig periode. I depotet er der under grundvandsspejlet en kraftig forurening med pesticider og nedbrydningsprodukter af disse. Depotet er indspunset med en jernspuns, der suppleret med en hydraulisk kontrol hindrer, at der siver forurening ud af depotet. Imidlertid har spunsvæggen en skønnet levetid på op til 15 år, så i denne periode skal der foretages en oprensning, så den dag spunsen ikke er tæt mere, så vil udsivning ikke forårsage skadevirkninger. Der var været lavet test med en række teknikker, og på denne baggrund har Miljøstyrelsen og Region Midtjylland udvalgt en kombination af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning som en lovende metode. Imidlertid er der en række tekniske udfordringer ved anvendelse af teknikkerne, som ikke tidligere er anvendt i kombination og i relation til de specielle forureningskomponenter, som findes i depotet. Projektet er delt i 3 faser og resultater, og på nuværende tidspunkt foreligger resultater fra fase 1, som har omfattet geologiske undersøgelser, hydrauliske test, optimering af hydrolyseprocessen, sedimentets bufferkapacitet og redoxforhold og nedbrydningspotentiale. Der er konstateret geologiske og hydrauliske forhold, der muliggør tilsætning af base herunder eventuel afdræning. Desuden er der konstateret lav bufferkapacitet i sediment, så tilført base stort set alene bliver forbrugt til den basiske hydrolyse. Endelig er dokumenteret hydrolysens nedbrydning af fokusstofferne, men det må forventes, at de fleste bakterier bliver slået ihjel ved hydrolysen, så der efterfølgende skal tilføres bakterier. INDLEDNING Miljøstyrelsen og Region Midtjylland har i 2007 udvalgt og igangsat et demonstrationsprojekt ved Høfde 42 på Harboøre Tange, der omfatter in-situ basisk hydrolyse kombineret med biologisk nedbrydning med henblik på at nedbringe forureningen. Projektet udføres af DGE, Alectia og DHI. Forinden igangsætning af projektet var der gennemført indledende test og vurderinger af en række metoder til forureningsoprensning. Beskrivelse og resultater af disse projekter fremgår af Forhistorien for depotet er kortfattet den, at nær Høfde 42 er der i perioden fra udledt spildevand og deponeret restprodukter fra Cheminova. I 1957 fik Cheminova endvidere tilladelse til at deponere affald. Landbrugsministeriet indsamlede i begyndelsen af 1960 erne ca. 40 tons bekæmpelsesmidler, som ligeledes blev deponeret i depotet ved Høfde 42. Der er påvist ca. 100 stoffer i depotområdet, og de mest betydende stoffer er især insekticiderne parathion, methylparathion, malathion og sulfotep. I 1971 fjernede Vandbygningsvæsenet (Kystdirektoratet) ca m 3 sandblandet kemikalieaffald i forbindelse med, at Høfde 42 blev forlænget i østlig retning, og der blev derefter udlagt en asfaltkappe. I 1981 stod Miljøstyrelsen for fjernelse af ca tons forurening. Der blev afgravet til et niveau svarende til vandspejlet i området.

4 Depot Cheminova Figur 1. Oversigtskort fra Harboøre tange Udarbejdet af Ringkjøbing Amt Figur 2. Oversigtskort over indspunset areal, det kraftigst forurenede område samt boringer.

5 Med årene har havet nærmet sig depotet med risiko for, at depotet kunne blive eroderet af Vesterhavet i en periode med gentagne storme. Bl.a. på grund af denne risiko blev der i 2006 etableret en indramning med en spunsvæg, som sikrer, at forureningen i en lang årrække ikke vil sive ud til det omgivende miljø. Det igangsatte demonstrationsprojekt har følgende overordnede formål: Demonstration i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten med henblik på at danne grundlag for projektering af fuldskala-afværgeforanstaltninger og vurdering af anlægsøkonomi. Projektet er sat i gang medio 2007 og skal være afsluttet med udgangen af Det er opdelt i 3 faser, hvor resultater fra fase 1 stort set foreligger nu, og detailplanlægningen af fase 2 er i gang. BAGGRUND OG STRATEGI De grundlæggende processer om basisk hydrolyse og biologisk nedbrydelighed er relativt veldokumenteret i relation til omsætning af de forekommende stoffer dels med baggrund i litteraturen og de indledende test, og dels dokumenteret som fungerende processer via Cheminovas brug af disse processer i deres spildevandsbehandling, som primært er baseret på biologisk rensning. Dette anlæg modtager og behandler også forurenet oppumpet grundvand fra andre lokaliteter på Rønland. Basisk hydrolyse er en ganske aggressiv proces, som kan påvirke både det kemiske og det biologiske miljø meget kraftigt. Projektet skal således sikre, at der er fuldt styr på de resulterende reaktioner inden for et forholdsvist stort spænd af ph og redoxforhold samt forureningskoncentrationer og -sammensætninger. Det er endvidere muligt, at udførelsen af den basiske hydrolyse vil betyde, at den lokale biologi vil blive slået ihjel og derfor evt. skal retableres efterfølgende for at opnå den polering samt fjernelse af hydrolyseprodukter, som biologien principielt er velegnet til. Hvad der er den samlede set mest hensigtsmæssige kombination af in-situ basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning kan først endeligt vurderes efter gennemførelsen af pilotprojektets enkeltdele. I hele projektforløbet fokuseres der på behovet for en samlet vurdering, således at pilotprojektets enkeltdele udføres med det in mente, og at resultater opnået undervejs vurderes i dette lys, samt at efterfølgende forsøg evt. modificeres i lyset af de opnåede resultater. Projektet er tilrettelagt, så forsøg så vidt muligt udføres på lokaliteten og består af følgende delprojekter: Fase 1 Borekampagne, med intaktprøvetagning og hydrauliske test Optimering af hydrolyseproces og vurdering af høje ph værdier på nedbrydningspotentialet (batch test) Vurdering af robusthed at materialer i relation til stærke baser Påvirkning af geokemiske forhold ved tilsætning af stærk base Vurdering af varmeudvikling ved basetilsætning og dannelse af flygtige forbindelser

6 Sedimentets bufferkapacitet Undersøgelse af redoxforhold og ændringer i disse Infiltrationstest Fase 2 Kolonneforsøg med simulation af det tidsmæssige forløb med hydrolyse, neutralisation herunder bestemmelse af hvilke stoffer, der dannes efterfulgt af nedbrydningsforsøg Toxicitetstest Forsøg med infiltration af lud in-situ Forsøg med anlæg til biologisk rensning af overskudsvand Airspargingtest og/eller ventilationstest med monitering af en række parametre Fase 3 Udarbejdelse af projekt til oprensning Beskrivelse af arbejdsmiljøforhold Det indspunsede areal kan betragtes som en reaktor, idet der under depotet findes tæt ler i ca. 13 meters dybde. På figur 3 er opbygningen af depotet illustreret. I 1971 er forureningen over grundvandsspejlet gravet væk, så i dag er der udelukkede tale om forurening under grundvandsspejlet. Der er tidligere lavet et stort antal undersøgelsesboringer, som fremgår af figur 2. I 7-8 meters dybde er der et mere finkornet lag af siltet ler, som er vurderet at være rimeligt vandstandsende, men der er dog konstateret forurening også under dette lag. Den kraftigste forurening findes dog i det øverste magasin, hvor der lokalt er konstateret forurening i fri fase. Demonstrationsprojektets primære formål er at tilvejebringe viden og grundlag for oprensning i det øverste magasin over det indlejrede tynde siltede lerlag. Figur 3. Principskitse som viser et vest/øst tværsnit af depotet, efter indkapslingen er udført. Udarbejdet af Ringkjøbing Amt.

7 Undersøgelsen gennemføres primært inden for et mindre forsøgsfelt placeret i et kraftigt forurenet område. I de følgende afsnit er præsenteret udvalgte resultater fra fase 1 undersøgelse. Resultaterne af disse vil givetvis betyde justeringer for indholdet for de i nævnte fase 2 undersøgelser. GEOLOGISKE UNDERSØGELSER I FØRSØGSFELT Regional geologisk beskrivelse: Indledningsvis skal det fastslås, at lokaliteten er en dynamisk regressiv barriere. Det vil sige, at den trækker sig tilbage mod øst, hvilket er ca. 1,5 km over de sidste 200 år. Aflejringerne, der påtræffes, vil være postglaciale lagunale aflejringer, undtagen de øverste 4-5 m over det gamle depot (ca. 40 x 70 m), som består af fyld. I toppen vil der også være flyvesandsaflejringer. Det indebærer, at der kan forventes fine lagdelte aflejringer, der generelt vil være meget fine nedefter, som til eksempel Fjordleret, som er et mægtigt (visse steder op til 40 meter) postglacialt lagdelt finsand-/silt-/lerlag fra kote ca. 6 og nedefter. Under Fjordleret træffes der glaciale og tertiære aflejringer. Over Fjordleret bliver aflejringerne grovere som udtryk for, at barrieren bevæger sig østpå, samt om barrieren er brudt eller ej. Det omtalte indskudte lerlag forventes at være gennemgående omkring kote 2-3. Lagets tilstedeværelse skyldes en rolig aflejringsperiode, hvor barrieren (Harboøre Tange) har været tæt. Det vil sige ingen kanal efter stormflodsgennembrud, hvorfor et silt-/lerlag er aflejret på ca cm`s tykkelse. Over laget ændrer aflejringen karakter til finsand og mellemkornet sand som udtryk for, at barrieren er gennembrudt, og aflejringsforholdene er mere urolige. Der kan således være tale om flere lerlag, der ikke nødvendigvis er sammenhængende, og samtidig kan lerlaget være manglende som følge af dybe erosionsrender, når strømningsforholdene i lagunen har ændret sig. I forbindelse med dræning inden for spunsen blev der pumpet i det øvre magasin inden for spunsen, hvor vandspejlet faldt til kote 1,16. Da koten samtidig i det nedre magasin blev målt til 1,02 tyder det på, at det indskudte lerlag ikke er tæt, men at der er god hydraulisk kontakt de to magasiner imellem. Det er væsentligt at have denne geologiske model in mente, fordi den generelt er regional forudsigelig, men lokalt kan der være dynamisk skabte variationer. Hydrogeologisk betyder det, at lagdelingen med vekslende mere eller mindre fine lag bevirker en stor forskel på den vertikale og den horisontale hydrauliske ledningsevne, samt at den hydrauliske ledningsevne forventes at blive mindre nedefter. Kemisk betyder det, at det naturlige organiske indhold falder med dybden, og at der over hele lagfølgen kan være deciderede skalførende lag. Geologisk beskrivelse af forsøgsfeltet: Der er udført en detaljeret geologisk bestemmelse af 3 boringer til 8 m i selve forsøgsfeltet og af en boring til 15 m. De øverste ca. 2 2,5 m er sandfyld. Derpå følger postglacialt sand, fin- til mellemkornet generelt ned til 7 8 m. Der findes sekvenser med et større eller mindre stenindhold og også som egentlige tynde stenlag. Endvidere findes der sorte og brune striber af formodentlig

8 organisk materiale, ligesom der også kan være tynde skalførende lag. Det er ikke muligt at korrelere striber og tynde lag indbyrdes boringerne imellem, hvilket indikerer relativt inhomogene forhold, selvom der er tale om en ensartet sand. Figur 4. Udtaget og opskåret intaktprøve Den dybe boring viser, at det grundvandsmagasin, der ligger under det indskudte lerlag overvejende består af silt eller siltet finsand, hvilket indebærer, at den hydrauliske ledningsevne må forventes at være meget lav. Der var en klar lugtindikation i det nedre magasin, så magasinet er givetvis forurenet, men det må formodes at en transport i vandfasen vil ske yderst langsomt. SEDIMENTETS NATURLIGE BUFFERKAPACITET Afværgemetoden basisk hydrolyse er baseret på infiltration af lud inden for spunsen, således at ph i grundvandet stiger, og der foregår en basisk hydrolyse af moderstofferne såsom parathion. Ludmængden, der er nødvendig for at opnå en tilstrækkelig høj ph, er dermed en af de vigtigste dimensioneringsparametre for afværgeforanstaltningen. For at beregne den nødvendige ludmængde skal man tage højde for tre forhold: 1. Neutralisering af hydrolyseprodukter 2. Den naturlige bufferkapacitet af grundvandet 3. Den naturlige bufferkapacitet af sedimentet Herudover skal man huske, at det infiltrerede lud fortyndes af det vand, der stadig befinder sig i magasinet, efter at vandspejlet inden for spunsen er sænket så meget som muligt.

9 Én af delopgaverne i Fase 1 af pilotdemonstrationen er bestemmelse af sedimentets naturlige bufferkapacitet. Til belysning af dette formål blev der udført to sæt titreringsforsøg. Det første sæt blev udført af Cheminova på forurenet sediment fra Høfde 42. Her blev der titreret i alt 25 sedimentprøver fra 5 boringer ved at blande ca. 3 g jord med 30 ml 0,1 M NaCl. Det andet sæt blev udført på Ingeniørhøjskolen i Århus på uforurenet sediment fra Høfde 44. Her blev der titreret i alt 21 sedimentprøver fra 5 boringer ved at blande 10 g jord og 25 ml 0,01 M NaCl. Alle prøver blev titreret med 0,1 M NaOH til ph 12. Ved titrering af forurenede prøver vil NaOH forbruget hovedsagelig skyldes den naturlige bufferkapacitet af sedimentet. Hvis hydrolyseprocessen sker meget hurtigt (titreringen varede maks. 5 minutter), vil NaOH forbruget også skyldes neutralisering af hydrolyseprodukter. Ved titrering af uforurenede prøver vil NaOH forbruget udelukkende skyldes den naturlige bufferkapacitet af sedimentet. Figur 5 viser udvalgte resultater fra titrering af uforurenede sedimentprøver ph ,1 M NaOH (ml) Høfde 44 ler, B4 kote -1,5 Høfde 44 sand med org. mat., B4, kote +0,5 Høfde 44 sand, B4 kote +1,5 Lerprøve fra USA teoretisk blind Figur 5. Udvalgte resultater fra titrering. Som det ses af graferne i figur 5, er der store forskelle mellem bufferkapaciteten af de forskellige prøver. Til sammenligning, er der medtaget en lerprøve fra USA. Denne prøve viste en meget stor bufferkapacitet. Af de tre Høfde 44 prøver fandtes den største bufferkapacitet i en sandprøve, hvor der var et tydeligt visuelt indhold af naturligt organisk materiale. Vandet blev helt sort ved titrering af denne prøve til høj ph. En leret/siltet prøve, der formentlig stammer fra samme lag som det såkaldte indskudte lerlag, udviste også en væsentlig bufferkapacitet. Alle de øvrige titrerede prøver fra Høfde 44 udviste en meget begrænset bufferkapacitet, der var svær at adskille fra en blindprøve uden sediment. BETmålinger viste, at overfladearealet af disse prøver varierede kraftigt, hvilket er en del af forklaringen på forskellene i bufferkapaciteten. Der blev fundet ca. 90, 7 og 0,3 m 2 /g for hhv. USA ler, Høfde 44 ler og Høfde 44 sand.

10 De udførte titreringer viser, at sandets naturlige bufferkapacitet kun medfører et meget begrænset merforbrug af lud i forbindelse med hævning af ph til 12. Dette er en ønskelig situation, da hovedparten af magasinet ved Høfde 42 består af sand. Hermed er den mængde lud, der skal indkøbes til at overvinde sedimentets naturlige bufferkapacitet, meget begrænset. FASTLÆGGELSE AF INFILTRATIONSHASTIGHED I forbindelse med afværgemetoden basisk hydrolyse er der behov for at finde en praktisk metode til at tilsætte luden til grundvandet i området inden for spunsen. Man kan forestille sig forskellige metoder til denne tilsætning, herunder infiltration via drænrør placeret i den umættede zone umiddelbart under topmembranen eller blot infiltration via almindelige filtersatte boringer. Én af delopgaverne i Fase 1 af pilotdemonstrationen er bestemmelse af infiltrationsraten af vand i udvalgte filtersatte boringer. Der blev udført infiltrationsforsøg i 5 boringer. På grund af modstand i slanger og rørledninger var det maksimale flow, der kunne opnås, ca. 30 liter pr. minut. Vandspejlet i boringerne blev logget med en diver. To af boringerne var imidlertid så tilstoppede, at der ikke kunne infiltreres vand. I en boring blev der udført et udvidet infiltrationsforsøg med 5 forskellige infiltrationshastigheder. Denne boring er udbygget med et 2,1 m lang ø 50 mm filter. Figur 6 viser resultaterne fra boring Vandspejl (m under terræn) Infiltrationshastighed (liter/min.) Figur 6. Eksempel på resultat fra infiltrationsforsøg.

11 Ved et flow på 30 liter pr. minut var vandspejlet i boringen steget ca. 2 meter. Ved dette flow var vandspejlet stadig næsten 4 meter under terræn, hvormed der tydeligvis kunne opnås en højere infiltrationshastighed ved en større forsyningsledning. Hvis man antager, at boringer generelt kan tage i mod 30 liter pr. minut, vil infiltration af vand for at hæve vandspejlet 2 meter inden for spunsen være ca. 280 dage (porøsitet 30 %). Hvis man udfører 20 boringer i forbindelse med en fuldskala afværge, vil infiltration hermed kun vare 2 uger. Dette antal boringer er på ingen måde problematisk. Laboratorieundersøgelser, Høfde 42 I projektet gennemføres en række laboratorieundersøgelser, der skal sandsynliggøre, at basisk hydrolyse kombineret med biologisk nedbrydning vil kunne forløbe succesfuldt. Laboratorieforsøgene består dels af ph-statiske forsøg, hvor hydrolysen skal undersøges under kontrollerede forhold, og dels af biologiske undersøgelser, hvor den biologiske aktivitet efter hydrolyse bestemmes. De forsøg, der rapporteres herunder, er de første af en række undersøgelser. De prøver, der blev undersøgt, blev udtaget fra 2 boringer i henholdsvis 5-7 m og 6-8,2 meters dybde, hvor der er kemisk reducerede forhold. Prøverne er analyseret for kimtal og forureningsindhold. Resultaterne af disse analyser fremgår af tabel 1 og 2. Boring kim/g våd sediment DGE1 8, DGE3 2, Tabel 1. Kimtal i 2 udvalgte prøver Det ses, at der er et højt indhold af bakterier i sedimentet, hvilket betyder, at det er sandsynligt, at der er bakterier tilstede, som potentielt kan nedbryde forureningen. At der kan måles dette relativt høje indhold af kim er i overensstemmelse med, at der i depotet ses en lang række nedbrydningskomponenter bl.a. af parathion, aminoparathion, malathion. Nedbrydningen er syreproducerende, hvilket forklarer de generelle forhold med lavt ph i depotet. Forureningsindholdet i de to undersøgte prøver fremgår af tabel 2. Som det kan ses, er forureningsniveauet af prøve DGE3 betydeligt højere end for prøve DGE1.

12 Stofnavn CAS nummer Bruttoformel Kode/Synonym Boring DGE1 mg/kg Boring DGE3 mg/kg O,O,O-trimethyl-thiofosforsyre C3H9O3PS MOOOPS < 0,01 0,01 O,O-diethyl-O-methylthiofosforsyre EEMOOOPS < 0,01 0,41 O,O,O-triethyl-thiofosforsyre C6H15O3PS EOOOPS 0,01 4,8 O,O,S-trimethyldithiofosforsyre C3H9O2PS2 MOOSPS 0,03 3,8 O,O-diethyl-Smethyl-thiofosforsyre C5H13O3PS EEMOOSPO < 0,01 0,25 O,O,S-triethyl-thiofosforsyre C6H15O3PS EOOSPO < 0,01 0,48 O,O-diethyl-S-methyldithiofosforsyre C5H13O2PS2 EEMOOSPS 0,02 4,8 O,O,S-triethyldithiofosforsyre C6H15O2PS2 EOOSPS < 0,01 4,1 O,O,O,O-tetraethyldithiopyrofosfat C8H20O5P2S2 E-sulfotep < 0,01 8,8 Ethyl-amino-parathion E-amino-P3 0,05 3,6 O,O-dimethyl dithiophosphate Malathion C10H19O6PS2 (fyfanon) 0,01 4,3 Methylparathion C8H10NO5PS MP3 < 0,01 21 O,O-diethyl O-(4- nitrophenyl)ester C10H14NO5PS EP3 / Parathion 0, O,O-dimethyl-thiofosforsyre C2H7O3PS MP2-Syre 0,26 1,36 O,O-dimethyl-dithiofosforsyre C2H7O2PS2 MP1 < 0,2 0,4 O,O-diethyl-thiofosforsyre C4H11O3PS EP2-Syre 1,79 5,13 O,O-diethyl-dithiofosforsyre C4H11O2PS2 EP1 < 0,2 0,37 Tabel 2. Forureningsindhold i 2 udvalgte prøver ph-statiske forsøg For at undersøge hydrolysekinetikken under kontrollerede forsøg, er der gennemført phstatiske forsøg. Formål med forsøgene er at bestemme - den optimale ph til hydrolysen - baseforbruget ved hydrolysen - hvilke hydrolyseprodukter, der dannes - hvor meget syre, der kræves til neutralisering Forsøgene er udført som batchforsøg, hvor der tilsættes base til en opslæmning af sedimentet, indtil den på forhånd fastsatte ph-værdi er opnået. Hver batch indeholder ca g prøvemateriale og 0,8-1 liter demineraliseret vand, og opslæmningen omrøres under hele forsøget. Basetilsætningen (0,05 M NaOH) foregår med computerstyret feedback-kontrol, og ph værdien moniteres kontinuerligt. Når ph falder, tilsættes der automatisk mere base. Mængden af base, der tilsættes for at holde ph på et givet niveau aflæses og tages som et

13 indirekte mål for hydrolyseaktiviteten. Når hydrolysen er forløbet til ende titreres tilbage til neutralt ph for at bestemme mulighederne for at neutralisere sedimentet med henblik på efterfølgende biologisk oprensning. Til tilbagetitrering er 0,05M HNO 3 anvendt. Der er udtaget delprøver til analyse for fokusstoffer og deres nedbrydningsprodukter ved start og slut af hydrolysen. Endvidere er udtaget prøver til bestemmelse af kimtal samt respiration ved start, slut af hydrolysen og efter tilbagetitrering. Forsøgene er gennemført for to jordprøver (prøve DGE1 og DGE3) og som duplikater, og ved en fastsat slut-ph på hhv. 10 og 11 for hver jordprøve. Derudover er der for hver jordprøve undersøgt én blindprøve, dvs. uden tilsætning af base eller syre, som betegnes egen ph. Start ph-værdien i sedimentopslæmningerne ligger på hhv. ph 9,2-9,4 for DGE1 og ph 8,7-8,8 for DGE3. Nedenstående figurer viser titreringskurven samt den akkumulerede basetilsætning for de gennemførte ph-statiske tests. Som det kan ses af titreringskurven, opnås relativt hurtigt den fastsatte slut-ph på hhv. ph 10 og 11. Mod slutningen af forsøgene registreres i alle batches en variation i ph og basetilsætning, som er et resultat af prøvetagning fra systemet.

14 ph statisk test - hydrolyse til ph 10 - DG1 (R ) ph 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 basetilsætning, akk. (mmol) Tid ph statisk test - hydrolyse til ph 11 - DG1 (R ) ph 11, ,5 10 9, : : : : : : : : : : : : : : : : : :24 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 basetilsætning, akk. (mmol) Tid ph 11 A ph 11 B mmol tilsat ph 11A mmol tilsat ph 11B Figur 7. Prøve DGE1 ph-forløb under ph-statisk test til hhv. ph 10 og 11 samt akkumuleret basetilsætning

15 ph statisk test - hydrolyse til ph 10 - DG3 (R ) ph 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 basetilsætning, akk. (mmol) Tid ph 10 A ph 10 B mmol tilsat ph 10A mmol tilsat ph 10B ph statisk test - hydrolyse til ph 11 - DG3 (R ) ph 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 basetilsætning, akk. (mmol) Tid ph 11 A ph 11 B mmol tilsat ph 11A mmol tilsat ph 11B Figur 8. Prøve DGE3 ph-forløb under ph-statisk test til hhv. ph 10 og 11 samt akkumuleret basetilsætning. Ser man på basetilsætningen i løbet af forsøgene, ses det, at kurven er kendetegnet ved en relativt høj tilsætning over kort tid i starten af forsøget, som er efterfulgt af en lavere tilsætningsrate for resten af forsøget. Dette gælder dog ikke for ph-statisk forsøg med prøve DGE3 ved ph 11, hvor der ses en yderligere stigning i basetilsætningen ca. halvvejs igennem forsøget.

16 Den relativt høje tilsætning af base i starten af forsøgene (fase 1) er formentlig overvejende et udtryk for fortynding i vandfasen. Det er uklart, hvorfor der ses en yderligere stigning i basetilsætning for DGE3 (fase 3) ved ph 11, efter forsøget er nået ca. halvvejs. Baseret på baseforbrug og tid er basetilsætningsraten bestemt for fase 2 (samt fase 3 for DGE3 ved ph11). Estimaterne er et udtryk for hydrolysehastigheden (i kombination med andre ukendte processer) og kan ses i nedenstående tabel 3. DGE1 DGE3 ph 10A ph 10B ph 11A ph 11B ph 10A ph 10B ph 11A ph 11B 0, , , , , ,00016/ 0,0002/ 0,0043 0,0049 Tabel 3. Estimeret tilsætningsrate for fase 2/fase 3 (mmol NaOH/gTS/time) for 0,05 M NaOH i ph-statiske tests For hver jordprøve er der desuden gennemført et ph-statisk forsøg uden tilsætning af base/syre ( egen ph ). Prøven henstår under omrøring i samme periode, som prøverne med base-/syretilsætning. Nedenstående figur viser for prøven DGE3, at ph værdien falder i forsøgsperioden. For prøve DGE3 falder ph fra 8,6 til 6,8, mens den falder fra ph 9,4 til ph 8,2 for prøve DGE1. ph statisk test - egen ph - DG3 (R ) ph 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6, : : : : : : : : : : : : :40 Tid : : : : : : : :16 egen ph egen ph Figur 9. Prøve DGE3 egen ph: ph-forløb under forsøg, uden basetilsætning (På grund af tekniske problemer er ph-logning afbrudt mod slutningen af forsøget, og ph er aflæst, da forsøget var afsluttet.) Analyseresultaterne af eluatprøverne udtaget i slutningen af de ph-statiske forsøg viser, at basetilsætningen har haft den ønskede effekt, og at der er sket en nedbrydning af fokusstoffer og en stigning i koncentration af nedbrydningsprodukter. Det ses mest tydeligt for prøve DGE3. Resultaterne for denne prøve tyder på, at nedbrydningen af fokusstofferne er større ved ph 11 end ph 10. For parathion opnås en reduktion i koncentrationen på hhv % ved ph 11, mens der kun opnås en reduktion på % ved ph 10.

17 Faldet i ph-værdien i prøverne uden basetilsætning tyder på, at der sker en hydrolyse og/eller aerob nedbrydning, og at start ph en på hhv. 8,6 og 9,4 tilsammen med en rumtemperatur på omtrent 20 ºC har en positiv effekt på nedbrydning af fokusstofferne. Analyseresultaterne fra prøverne uden basetilsætning viser et fald i koncentrationsniveauet for fokusstoffer, som svarer til resultaterne opnået ved ph 10. Resultaterne viser, at der er behov for i efterfølgende forsøg at undersøge, hvor meget basetilsætningen skal øges for at opnå en reduktion af fokusstoffernes koncentration på eksempelvis 90 %, og hvilken effekt en højere slut-ph, f.eks. ph 12 eller ph 13 ville have på hydrolysekinetikken. Biologiske undersøgelser For at bestemme ph s indflydelse på den mikrobielle aktivitet blev der gennemført kimtalsbestemmelser i sedimentsuspensionerne før titrering, efter titrering til ph 10 eller ph 11, og efter titrering til neutral. Resultaterne af kimtalsundersøgelserne ses i tabel 4. Kim på R 2 A 14 dage pr. ml DGE1, 5-7 meter DGE3, 6-8,2 meter Kimtal i suspensioner før titrering ph ph ph 7 efter ph ph 7 efter ph Tabel 4. Kimtalsundersøgelser før titrering, efter titrering og efter tilbagetitrering til ph 7. Kimtalsundersøgelserne viser, at der findes mange bakterier i de anvendte sedimentsuspensioner inden titreringen. Som forventet havde titreringen til ph 10 en klar negativ effekt på koncentrationen af bakterier, idet den blev reduceret til omkring 10% i DGE1 og 0,1% i DGE3 ved ph10. For DGE1 blev bakteriekoncentrationen sænket yderligere til omkring 1% ved titrering til ph11. Man kunne have frygtet, at ph stigningen ville inaktivere eller slå alle bakterier ihjel, men undersøgelsen viser, at det ikke er tilfældet i DGE1. Resultatet fra DGE3 viser dog, at der er en vis risiko for, at alle bakterier slås ud. In-situ vil bakterierne være mere beskyttet end i en suspension, som vi undersøger. Man må derfor forvente, at overlevelsen in-situ vil være bedre end her. De bakterier, der overlevede fra DGE3, var tilsyneladende af samme art. Den er fænotypisk bestemt til at være en Pseudomonas flourescens. Hvis denne bakterie kan nedbryde forureningen og klare de høje ph-værdier, kan den være en mulig kandidat til podning af ludbehandlet jord. Respirationsundersøgelserne gennemføres på sedimentsuspensionen inden basetilsætning, efter basetilsætning og efter tilbagetitrering. Ved respirationsundersøgelsen bestemmes iltforbruget over en periode. Iltforbruget er et udtryk for den mikrobielle aktivitet og kan anvendes til at vurdere, hvordan den mikrobielle nedbrydning påvirkes af titreringen. Resultaterne af en undersøgelse af sedimentsuspension fra DGE1 er vist i figur 10. På figuren ses 6 kurver; to der viser respirationen i sedimentsuspension før titrering, to mens

18 sedimentsuspensionen er på ph 10 og to ved ph 7 efter tilbagetitrering. Den ene af de to kurver viser resultatet af blindforsøg, hvor den mikrobielle aktivitet er slået ud ved hjælp af natrium azid. Det ses, at de tre blindforsøg ligger lavt og er lang tid om at komme i gang. En kimtalsbestemmelse viste, at der ikke er levende bakterier i blindforsøgene. Det betyder, at det iltforbrug, der observeres i blindforsøgene, skyldes andet end biologisk omsætning. De tre andre kurver viser overraskende, at den højeste respiration opnås ved ph10, og at respirationen bibeholdes efter neutraliseringen. Det kan skyldes, at den høje ph har frigjort nedbrydelige stoffer, evt. hydrolyseprodukter fra hydrolysen. Resultaterne viser, at sedimentet fra DGE1 formentlig ville være velegnet til ludbehandling og efterfølgende bionedbrydning. Resultaterne fra sediment DGE3 er ikke helt så entydige. Der er ingen umiddelbar sammenhæng mellem kimtal og respiration i de forskellige prøver. 2,5 2 mg O2/50 ml 1,5 1 0, dage Midt ph 10A Slut ph 10A Start ph 10A Slut ph 10A +NaN3 Start ph 10A + NaN3 Midt ph 10A + NaN3 Figur 10. Respiration i prøve fra DGE1 under titreringer angivet som akkumuleret iltforbrug.. KONKLUSION De indledende undersøgelser har vist resultater, der generelt vurderes at underbygge mulighederne for at foretage forureningsoprensning ved anvendelse af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning i depotet i Høfde 42. Der er dog en række udfordringer, som skal belyses i fase 2, så der bliver grundlag for at vurdere teknikkernes anvendelse i fuld skala på hele depotet. Det kan dog ikke udelukkes, at fase 2 resultater vil motivere ændringer i strategien og metoderne for oprensningen.

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg

Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Bilag 10 Notat om Høfde 42, April 2009 Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning: Simulering ved søjle- og batchforsøg Claus Jørgensen og Anke Oberender DHI Indhold 1 INDLEDNING 8 1.1

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale

Danmarks jordbund. passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale Danmarks jordbund passer vi på den? Et case-baseret undervisningsmateriale om jordforurening Videncenter for jordforurening og geografilærerforeningen for gymnasiet og hf BIRGIT SANDERMANN JUSTESEN LARS

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie

Muslinger som virkemiddel. Et pilotstudie Et pilotstudie Titel: Emneord: Resume: Projektmidler: Forfatter: URL: ISBN: Udgiver: Udgiverkategori: Muslinger som virkemiddel - Et pilotstudie Virkemiddel, muslinger, model, nærings-stoffer, fiskeri,

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter

Kvælstof. et næringsstof og et miljøproblem. Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Landbrugets Rådgivningscenter Kvælstof et næringsstof og et miljøproblem Leif Knudsen Hans Spelling Østergaard Ejnar Schultz Landskontoret for Planteavl Forord

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Den decentrale leder

Den decentrale leder Den decentrale leder En undersøgelse af vilkårene for ledelse i kommunernes decentrale serviceinstitutioner Af Kurt Klaudi Klausen, Johannes Michelsen og Dan Michael Nielsen Institut for Statskundskab,

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap

Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Uddannelsesresultater og -mønstre for børn og unge med handicap Capacent Indhold 1. Indledning 1 1.1 Analysens og rapportens opbygning 1 2. Sammenfatning og perspektivering 5 3. Børn og unge med handicap

Læs mere

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger

Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Fysisk påvirkning af hårdt vand Kalkknuserens indflydelse på dannelse af kalkbelægninger Aalborg Universitet Esbjerg Sektion for Kemi- og Bioteknologi Kolloid- og Overfladekemi Forskningsgruppe Niels Bohrs

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere