ORIENTERING. om franske forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORIENTERING. om franske forhold"

Transkript

1 ORIENTERING om franske forhold Oktober 2010 ORIENTERING om franske forhold har et års jubilæum ORIENTERING om franske forhold har nu eksisteret i et år, idet jeg i oktober 2009 omdannede et tidligere privat nyhedsbrev til det nuværende. Det skyldtes, at jeg blev klar over, at der blandt danskere i Frankrig var et stort behov for at få kvalificeret orientering i et tilgængeligt sprog om franske forhold med speciel vægt på spørgsmål, som man støder på, når man som dansker har bosat sig i Frankrig, samtidig med at jeg blev opmærksom på, at der ikke rigtig var andre i Frankrig, som dækkede dette behov ved udsendelse af løbende information. Nyhedsbrevet er blevet en meget stor succes, og jeg er nu nået op på at sende nyhedsbrevet ud per til 650 familier, hvoraf langt de fleste har deres bopæl i Frankrig, men jeg har også abonnenter i Schweiz, i Spanien, i Andorra, i Luxembourg og i Danmark. Og antallet abonnementer er i fortsat vækst. Det er i det forløbne år blevet til 12 numre og 5 ekstranumre af nyhedsbrevet. Gennem nyhedsbrevet har jeg etableret kontakt til størstedelen af de danske foreninger, som findes i Frankrig, en enkelt har valgt selv at udsende nyhedsbrevet til sine medlemmer, medens andre foreninger har orienteret deres medlemmer om, at man kan abonnere på nyhedsbrevet ved at henvende sig til mig og opgive sit navn og sin adresse. Nyhedsbrevet dækker derfor efterhånden størstedelen af Frankrig. Udsendelsen af nyhedsbrevet har resulteret i, at jeg har modtaget et overordentligt stort antal henvendelser fra mine læsere med kommentarer, med råd og med personlige forespørgsler af forskellig art, og dem forsøger jeg alle at besvare så godt som jeg kan. Derudover har jeg i det forløbne år fået etableret kontakt til et antal advokater, revisorer, emigrationsrådgivere, bankrådgivere m. v. både i Danmark og i Frankrig, som alle er førende på deres felt, når det gælder rådgivning af danskere, som bor i Frankrig, eller som påtænker at flytte til Frankrig, og dem kan jeg rådføre mig med, således at det samarbejde, som jeg har med disse personer, er mine læseres garanti for rigtigheden af oplysningerne i mit nyhedsbrev. Jeg er endelig i løbende kontakt med embedsmænd i Finansministeriet i Paris, i Skatteministeriet i København, i EU-kommissionen i Bruxelles og med det danske skattevæsens juridiske afdeling, herunder f. eks med chefforhandlerne, som står for forhandlingerne eller mangel på samme om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig, samt med politikere, og jeg skaffer mig ved disse kontakter værdifuld viden, som benyttes som grundlag for artiklerne i mit nyhedsbrev. 1

2 Man vil have bemærket sig, at jeg i temmelig høj grad retter henvendelse til de danske og til de franske myndigheder om spørgsmål, som vedrører danskere med bopæl i Frankrig. Det gør jeg for det første af interesse for de af mig rejste spørgsmål, men også fordi jeg føler, at synspunkter og problemer, der optager danskere med bopæl i Frankrig, fortjener at blive hørt hos myndighederne. Eksistensen af mit nyhedsbrev er efterhånden blevet kendt specielt hos de danske myndigheder, og jeg kan mærke, at man opfatter, at jeg i kraft af det efterhånden ganske store antal abonnenter har god føling med, hvad der rør sig blandt danskere i Frankrig og derfor kan udtale mig med styrke om danskeres problemer i Frankrig. Der er ikke nogen anden dansk forening eller sammenslutning i Frankrig, som tilnærmelsesvist kan nå op på det antal læsere, som jeg har, og som samtidig besidder den fornødne indsigt til at kunne formulere sig om problemer, som danskere i Frankrig udsættes for, og derfor opfatter jeg det således, at jeg varetager en værdifuld funktion ved at gøre de danske synspunkter i Frankrig gældende overfor myndighederne såvel i Danmark som i Frankrig. Nyhedsbrevet offentliggøres på Danskere i Toulouses hjemmeside ligesom dele af nyhedsbrevet kan læses på Les Danois hjemmeside og på Union Danoises hjemmeside Artikler om arve- og gavedispositioner i Frankrig I september-nummeret af ORIENTERING kom jeg med en fremstilling af, hvordan man skal bære sig ad, hvis man vil købe fast ejendom i Frankrig. I den forbindelse gjorde jeg opmærksom på, at det ikke er helt uvæsentligt, hvem der kommer til at stå som ejer af ejendommen i Frankrig. Frankrig er et konservativt land, og der kan være tendens til at lade ægtemanden stå som ejer alene, og dette er ikke særligt hensigtsmæssigt, når man tager fransk arveret i betragtning. I Frankrig har man ikke uskiftet bo, og desuden begunstiger franske arveregler børnene og i meget ringe omfang den efterlevende ægtefælle. Ydermere er ægtemanden sædvanligvis ældst i ægteskabet, og gennemsnitligt lever kvinder længere end mænd, og alt dette kan være med til at skabe store vanskeligheder for den efterlevende ægtefælle, hvis man ikke på forhånd har taget denne situation i betragtning. Overlever hustruen i denne situation manden, vil hun i denne situation opleve, at hun selv kun arver en brøkdel af den ejendom, som hun bor i, og at børnene, herunder afdødes særbørn, ejer det meste af ejendommen, og dette kan give problemer selv i de bedste familier. Er man i denne situation, bør man nok søge professionel assistance til at løse dette problem. Til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold har jeg anmodet advokat Bertil Jacobi og Ann-Sofie Kold Christensen om at skrive en artikel om dette emne. De beskæftiger sig udelukkende med rådgivning om fransk-danske forhold, herunder især køb af fast ejendom i Frankrig og fransk-danske arveregler. Artiklen er vedhæftet som bilag til dette nummer af ORIENTERING om franske forhold. Desuden bringer jeg som vedhæng til dette nummer af ORIENTERING en artikel af advokat Max Ulrich Klinker om gaver og gaveoverdragelser i levende live efter fransk ret. Artiklen illustrerer, at det i en række tilfælde kan være fordelagtigt rent afgiftsmæssigt at benytte de franske gaveregler frem for de franske arveregler ved overdragelse af aktiverne til sine efterkommere. Advokat Max Ulrich Klinker har været advokat i Nice siden 2004 og har for nylig efter en kortere pause etableret sig i et nyt kontor, Cabinet Klinker Cabinet d Avocats, i Nice. Advokat Max Ulrich Klinker 2

3 er såvel dansk advokat som fransk avocat, og han har et stort antal skandinaviske klienter, både privatklienter og erhvervsklienter, som han rådgiver i forbindelse med spørgsmål indenfor fransk jura. Det er mit håb med bistand fra mine rådgivere i kommende numre af ORIENTERING at kunne bringe flere indslag til uddybning af andre spørgsmål, som man skal være opmærksom på som dansker i Frankrig, f. eks. i forbindelse med at eje fast ejendom i Frankrig eller i forbindelse med fransk arveret. Reglerne i Frankrig om avancebeskatning ved salg af fast ejendom. I Frankrig har man avancebeskatning ved salg af fast ejendom. Reglerne gælder såvel ved salg af fast ejendom i Frankrig som ved salg af fast ejendom i Danmark, hvis man er bosiddende i Frankrig. Desuden gælder de ved salg af fast ejendom i Frankrig, hvis man er bosiddende i Danmark. Reglerne går i Frankrig under betegnelsen taxation sur la plus-value immobilière. Skatten beregnes af forskelsværdien mellem salgsprisen og købsprisen med tillæg for købs- og forbedringsudgifter for ejendommen, og denne værdi reduceres med 10 % for hvert år ejendommen har været ejet i mere end fem år. Når man har ejet ejendommen i 15 år, er avancen på grund af denne årlige reduktion helt skattefri. Endvidere gives et standardfradrag på euros, som den samlede skattepligtige avance kan reduceres med. Ejes ejendommen af to ægtefæller, gælder et standardfradrag på euros for hver. Skatten af denne avance er 18 %, hvortil kommer prélèvements sociaux af avancen på i alt 12,1 %, således at den samlede avanceskat bliver på 30,1 %. Sælges ejendommen med tab, har man normalt ikke nogen mulighed for at fratrække dette tab i den franske skat. Som en vigtig undtagelse gælder dog, at avancen ved salg af ens faste bolig i Frankrig, résidence principale, er skattefri i Frankrig. Det kræves hertil, at denne bolig har været ejerens faste hjem frem til salget (eller frem til det tidspunkt forinden, hvor ejeren er fraflyttet boligen for at flytte ind i en anden fast bolig). Derved får reglerne om avanceskat i Frankrig i praksis for private hovedsagelig betydning ved salg af fritidsboliger, résidences secondaires Har man bopæl i Danmark, kan ens faste ejendom i Frankrig vanskeligt betragtes som ens faste bolig (med mindre man umiddelbart forinden er emigreret fra Frankrig til Danmark), og salget vil derfor være at betragte som salg af ens résidence secondaire, der udløser avanceskat i Frankrig efter ovenstående regler. På samme måde vil salg af ens fritidshus i Danmark blive betragtet som salg af en résidence secondaire, der udløser fransk avanceskat, såfremt man på salgstidspunktet har bopæl i Frankrig. Ligger den solgte ejendom i Frankrig, vil der altid være involveret en fransk notar ved ejendomshandelen, og det vil være denne notar, der udregner den franske avanceskat og sørger for, at denne avanceskat bliver betalt af provenuet af købesummen. Det bliver derved sælgeren, som kommer til at udrede avanceskatten. 3

4 Ligger den solgte ejendom i Danmark og man vel at mærke selv er bosiddende i Frankrig skal man selv sørge for, at rette henvendelse til det skattecenter i Frankrig, i hvis område ejendommen er beliggende, og betale avanceskatten. Normalt skal avanceskatten betales to måneder efter datoen for skødets underskrift eller efter datoen for overtagelse af ejendommen. Opmærksomheden henledes på, at der rent faktisk også gælder regler om avanceskat ved salg af fast ejendom i Danmark, hvilket de fleste nok ikke er klar over. Og dette skyldes at reglerne om avanceskat i de fleste tilfælde brydes af den såkaldte parcelhusejerregel, der går ud på, at avanceskatten ikke opkræves, såfremt man som ejer på et tidspunkt selv har beboet ejendommen, eller hvis ejendommen er en fritidsbolig. Men hvis man som ejer er fuldt skattepligtig i Danmark, og salget ikke kommer ind under parcelhusejerreglen, er fortjenesten ved salg af fast ejendom skattepligtig i Danmark efter reglerne om særlig indkomstskat, og dette gælder også for en fast ejendom, som man har ejet i Frankrig. I Frankrig kender man ikke til sondringen mellem helårsboliger og fritidsboliger, og derfor betragtes alle ejendomme i Frankrig i princippet som helårsboliger, hvor salgsavancen udløser pligt til at svare særlig indkomstskat. (Se de lidt mere detaillerede regler herom i den vedhæftede artikel Fransk ejendom franske regler ). Skatteministeren fremsætter lovforslag om ændring af opsigelsesloven Som allerede oplyst i september-nummeret af ORIENTERING fremsætter Skatteministeren senere på året lovforslag i Folketinget om ændring af opsigelsesloven, der indebærer, at overgangsordningen for tjenestemandspension genindføres. Denne overgangsordning var med i den oprindelige lov, men ordningen blev fjernet, da man i Skatteministeriet modtog underretning om, at Frankrig selv ville indføre en skattelempelse i den franske skat for danske tjenestemandspensioner. Da Frankrig mod forventning ikke i den nyligt udsendte instruktion gav skattelempelse for betalte danske skatter i den franske beskatning af danske pensioner, genindføres nu i Danmark et fradrag for den betalte franske skat i den skat, som man skal betale af sin tjenestemandspension i Danmark. Som svar på min henvendelse har Skatteministeren bekræftet dette, og det er i den forbindelse oplyst, at lovforslaget vil blive fremsat i Folketinget i december i år, og derved opfylder Skatteministeren det tilsagn, som han har givet til Folketingets Skatteudvalg som svar på min henvendelse derom af 9. maj 2010, se beslutningsforslag B 91, bilag 15 af 4. juni Der har fra forskellig side været givet udtryk for den fejlopfattelse, at Skatteministeren agter at give skattefradrag for betalte franske skatter for så vidt angår alle tjenestemandspensionister i Frankrig. Dette er ikke tilfældet. Overgangsordningen i sin tid gav skattefradrag i den danske skat for betalte franske skatter for så vidt angår tjenestemandspensionister, som var bosiddende i Frankrig den 28. november 2007, og som oppebar tjenestemandspension den 31. januar 2008, og for disses ægtefæller, forudsat at disse også var bosiddende i Frankrig den 28. november 2007, og ikke for andre, og det er den overgangsordning, som Skatteministeren agter at stille lovforslag om genindførelse af. Skatteministeren har klart givet udtryk for, at han ikke agter at stille forslag om en udvidelse af overgangsordningerne til at omfatte andre, se f. eks. Skatteministerens ovennævnte svar af 4. juni 2010 på min henvendelse til Folketingets Skatteudvalg. 4

5 Der er bred enighed i det danske Folketing om de nuværende overgangsordninger i opsigelsesloven og om, at disse ikke skal udvides, og således som forholdene forholder sig for øjeblikket, skal man ikke forvente sig, at der er nogen som helst realisme i at forsøge sig med at få overgangsordningerne udvidet. Det er det simpelt hen ikke muligt at skabe sig et Folketingsflertal for. Forskellige forsøg har været gjort i tidens løb, og de er alle endt resultatløse. Senest måtte Niels Helveg Petersen opgive at arbejde videre med et beslutningsforslag om indførelse af en ordning for kabinepersonale på danske fly, der havde bopæl i Frankrig og i Spanien, fordi det ikke var muligt at skabe flertal for hans forslag i Folketinget. Jeg har gennemdrøftet situationen med mine politiske kontakter, og disse giver samstemmende udtryk for, at noget sådant meget vel kan have den modsatrettede effekt, nemlig at politikerne lægger sig endnu mere fast på at bevare de nuværende regler. De argumenter, som kan fremføres, er allerede kendt, og de har ikke påvirket politikerne til at ændre opfattelse. Når detaljen med overgangsordningen for tjenestemandspension er kommet på plads, må man altså regne med, at man både i Danmark og i Frankrig er kommet frem til regler, som må antages at vare ved i mange år fremover. I hovedtræk går disse regler for så vidt angår beskatningen af rigtige pensioner (arbejdsmarkedspensioner og livsvarige pensioner i øvrigt) for personer, der ikke er undergivet overgangsordningerne, ud på, at man som bosiddende i Spanien bliver beskattet både i Spanien og i Danmark, men kun med et beløb, som samlet svarer til dansk skatteniveau, men man bliver ikke dobbeltbeskattet. I Frankrig derimod bliver man dobbeltbeskattet, idet man kommer til at betale skat både til Frankrig og til Danmark af sine pensioner. Denne dobbeltbeskatning er med stor sandsynlighed stridende mod nogle forskrifter indenfor EU, som både Frankrig og Danmark har forpligtet sig til at overholde, og jeg er derfor i kontakt med embedsmænd indenfor EU om dette spørgsmål. Disse drøftelser vil med stor sandsynlighed resultere i en klage til EU over den dansk franske dobbeltbeskatning. Begge lande har traktatmæssigt påtaget sig om nødvendigt at indlede forhandlinger for at undgå dobbeltbeskatning, og dobbeltbeskatningen frembyder desuden en reel hindring af den fri bevægelighed, som er kendetegnende for EU-retten. Det viser sig rent statistisk ved, at udvandringen fra Danmark til Frankrig af personer i pensionsalderen stort set er stoppet, og nu erfarer jeg derudover fra den ene familie i Frankrig efter den anden, at de er ved at flytte fra Frankrig eller stærkt overvejer at gøre det, fordi deres økonomi ikke er tilstrækkelig til at skulle betale skat både til Frankrig og til Danmark af deres pensioner. Kan man komme ind under opsigelseslovens overgangsordninger ved modtagelse af udenlandsk pension? Da loven om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien blev gennemført, kom den til at indeholde overgangsordninger, som i hovedtræk går ud på, at man ved en opsigelse af overenskomsterne ikke kommer til at betale skat til Danmark af efterløn eller pension, såfremt man den 28. november 2007 havde sin bopæl i Frankrig eller i Spanien og den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension. Overgangsreglen gælder så længe man uændret har sin bopæl i Frankrig eller i Spanien. Overgangsreglen gælder også andre pensioner, som man 5

6 først begynder at modtage efter den 31. januar 2008, og gælder også for efterløn og pension til ægtefæller, der boede i Frankrig eller i Spanien den 28. november 2007, selvom disse først selv begynder at oppebære efterløn eller pension efter den 31. januar En nærmere beskrivelse af opsigelsesloven og dens overgangsregler er givet i januar-udgaven af ORIENTERING om franske forhold. Skattefritagelsen gælder ifølge opsigelsesloven efterløn eller pension, som efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig eller Spanien kun kunne beskattes i disse lande. Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien giver imidlertid ikke adgang til at beskatte efterløn eller pension fra tredjelande, og dette betyder, at man også kommer ind under overgangsordningerne og fritages for dansk beskatning af sine danske pensioner, hvis man den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension fra andre lande end Danmark. Såfremt man eksempelvist boede i Frankrig den 28. november 2007 og den 31. januar 2008 modtog fransk pension eller norsk pension, opfylder man betingelserne for at komme ind under overgangsordningerne, og man vil således kunne opnå skattefritagelse fra Danmark for dansk folkepension eller anden dansk pension, selvom man først begynder at oppebære dansk pension efter den 31. januar Er der sket en skærpelse af det franske skattevæsens praksis overfor danskere? Jeg har i den seneste tid modtaget ikke så få henvendelser fra læsere, som har gjort mig opmærksom på, at de har oplevet en skærpelse af det franske skattevæsens praksis i forbindelse med deres skatteansættelse. Der er tale om tilfælde, hvor indtægter, som skattemyndighederne tidligere har oplyst, var skattefrie, nu skal opgives på selvangivelsen som skattepligtige. Der er tale om indtægter, som i Frankrig nu beskattes hårdere end det har været tilfældet tidligere. Der er tale om fradrag, som tidligere har været anerkendt, og som nu ikke anerkendes længere. Opfattelsen har været, at det franske skattevæsen nu er begyndt at anlægge en strengere kurs med hensyn til behandlingen af danskere i Frankrig eller af indtægter fra Danmark efter at der nu ikke længere findes nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig. Men om stramningen af praksis alene sker overfor danskere eller indtægter fra Danmark, eller om der eventuelt er tale om en stramning af skattevæsenets praksis overfor skatteydere i Frankrig generelt, skal jeg ikke kunne sige. Jeg vil dog forsøge via mine kontakter at få undersøgt dette spørgsmål nærmere. Såfremt der blandt mine læsere er andre, der har oplevet en skærpelse af det franske skattevæsens praksis, ville jeg være interesseret i at blive underrettet derom, idet konkrete oplysninger herom vil kunne være en hjælp for mig til at få undersøgt, om det rent faktisk forholder sig således, at det franske skattevæsen bevidst er begyndt at anlægge en strengere praksis i større eller mindre omfang. 6

7 Kan man fratrække betalte danske skatter i sin danske pensionsindtægt, hvis man ikke er omfattet af overgangsordningerne i opsigelsesloven? I udgaverne for august og september 2010 af ORIENTERING om franske forhold gav jeg en orientering om den nye franske instruktion om dobbeltbeskatningslempelse af indtægter, som man modtager fra Danmark. I september-nummeret gav jeg en nuanceret generel vejledning om, hvad de nye regler kom til at betyde for skattepligtige i Frankrig, der modtager indtægter fra Danmark. Denne vejledning er resultatet af indgående drøftelser, som jeg i begyndelsen af september i år havde med de embedsmænd i Finansministeriet, som i sin tid har stået for udformning af instruktionens regler, og jeg mener derfor at kunne fastslå, at beskrivelsen af reglerne er dækkende også for det franske Finansministeriums opfattelse og fortolkning af reglerne. I vejledningen gør jeg opmærksom på, at instruktionen ifølge sit indhold ikke giver nedslag i den franske skat for så vidt angår danske pensioner, men at man i Frankrig har en regel, hvorefter man ved modtagelse af indtægter fra lande, som man i Frankrig ikke har dobbeltbeskatningsoverenskomster med, alene beskatter den nettoindkomst, der udbetales efter at den udenlandske skat er betalt, og altså ikke beskatter hele bruttoindkomsten. Dette skulle medføre, at man ikke kan komme op på at skulle betale en samlet marginalskat på 100 % af sin danske indkomst. Oplysningen har jeg oprindeligt fra det danske Skatteministerium (se f. eks. Skatteministerens svar af 16. januar 2008 til mig på min henvendelse til Folketingets Skatteudvalg af 14. januar 2008 vedrørende behandlingen i Folketinget af opsigelsesloven. Spørgsmål og svar kan ses på under lovforslag L 13, anden samling 2007/08, bilag 68 og 73) Forud for afgivelsen af svaret skal embedsmænd fra Skatteministeriet under et møde med deres kolleger i Finansministeriet i Paris have fået bekræftet eksistensen af en sådan regel, og jeg har endvidere under mine samtaler med embedsmænd fra Finansministeriet i Paris fået bekræftet, at en sådan regel eksisterer. Under behandlingen af opsigelsesloven i Folketinget i sin tid og under det senere lovforslag om ændring af loven er det indgået som et væsentligt led i debatten, at man i Frankrig havde en sådan regel, og at man følgelig ikke kunne komme op på en marginalskat på 100 %. Det forlyder også, at man i visse områder i Frankrig rent faktisk administrerer efter en sådan regel. Det viser sig imidlertid nu senere, at det ikke er muligt at identificere tilstedeværelsen af en sådan generel regel, der omfatter indtægter af enhver indtægt, som man i Frankrig modtager fra udlandet, og jeg er i den forbindelse blevet kontaktet af den danske revisor i Frankrig, Ole Arenholdt Pedersen. I samarbejde med mig har Ole Arenholdt Pedersen derfor rettet skriftlig henvendelse til den embedsmand i det franske Finansministerium, som i sin tid har bekræftet eksistensen af reglen overfor mig. Der er ikke modtaget svar endnu, men når dette foreligger, skal jeg orientere om resultatet i ORIENTERING. Indtil dette er sket, kan det altså ikke fastslås med sikkerhed, at en sådan regel eksisterer om fradrag for betalte danske skatter ved modtagelse af pensionsindtægter fra Danmark. Findes en sådan generel regel ikke i Frankrig, vil det kunne komme til at betyde, at både Danmark og Frankrig vil kunne beskatte danske pensioner fuldt ud for personer, som ikke er inde under overgangsordningerne, og derved vil man meget vel kunne komme op på en samlet marginalbeskatning af danske pensioner i Frankrig på en del over 100 %. 7

8 Jeg kan tilføje, at jeg har orienteret min kontakt i Skatteministeriet i København om, at der muligvis ikke eksisterer en sådan regel i Frankrig om nettobeskatning af danske pensioner, som ministeriet i sin tid har oplyst om. Svaret på gåderne i det seneste nummer af ORIENTERING I septembernummeret af ORIENTERING stillede jeg et par gåder, som mine læsere opfordredes til at forsøge at løse. Den unge mand, som var på togrejse og var 19 i forgårs og bliver 22 næste år, må have fødselsdag den 31. december, og rejsen må finde sted den 1. januar. Han var derfor på en nytårsrejse. Af de to sønner og to fædre, der skulle dele tre ænder, så de fik en hver, må den ene være både fader og søn, således at der kun var tale om tre personer, der fik en and hver. Når Johan og Eva skulle løbe 100-meter løb om kap og Eva startede 5 meter bag startlinien, må Eva alligevel komme først i mål, hvis de løber med samme hastighed som ved det tidligere løb, da hun løber de sidste 5 meter en anelse hurtigere end Johan. Båden, der ligger i havnen med en rebstige, hvor der er 25 cm. mellem trinene, får ikke flere trin under vand, selvom vandstanden som følge af et regnskyl stiger med 130 cm., men båden stiger i stedet selv 130 cm. som følge af, at vandstanden stiger. Hans Peder Hansen har som den første svaret rigtigt på alle de fire spørgsmål og det er nu tredje gang at han fortjener rosende omtale ved at have svaret rigtigt og samtidig være den, der er hurtigst ved tasterne. Jeg skal benytte lejligheden til at takke de mange, som har forsøgt sig med at løse de stillede gåder. Et par nye gåder En flyvemaskine med et amerikansk fodboldhold er på vej fra USA til verdensmesterskaberne i Rio, da det styrter ned præcist på grænsen mellem Colombia, Venezuela og Brasilien. Hvor skal de overlevende efter flyulykken begraves efter international lov? En bus forsøgte at køre under en lav bro men kom til at sidde fast. Passagererne forsøgte at hjælpe men kunne hverken skubbe bussen frem eller tilbage. Hvordan fik de bussen fri? Berlin-ekspressen afgår fra Gare du Nord i Paris fredag den 5. oktober kl Toget kører med en gennemsnitsfart af 182 kilometer i timen. Der er 6 stop undervejs, og ved hvert stop holder toget i 6 minutter. Afstanden fra Paris til Berlin er 1029 kilometer. Samme dag kl afgår eksprestoget til Berlin fra Bjelorusskaja-banegården i Moskva. Det kører med en gennemsnitsfart af 158 kilometer i timen og gør 8 stop under vejs, og hvert stop er på 18 minutter. Da Rusland har en anden sporvidde på sine jernbaner end man har i Vest-Europa, må toget desuden gøre et ophold på to timer ved grænsen til Polen for at få skiftet hjul. Afstanden fra Moskva til Berlin er 1760 kilometer, og tidsforskellen mellem Paris og Moskva er to timer. Hvor møder de to tog hinanden? 8

9 Den af mine læsere, som først er i stand til at komme med det rigtige svar på alle tre gåder, vil få rosende omtale i det næste nummer af ORIENTERING. Desuden vil de rigtige svar blive bragt der. Med venlig hilsen Klaus Vilner Orientering om franske forhold er et uafhængigt informationsbrev, som udsendes efter behov. Jeg vil deri forsøge at belyse emner, som kan have generel interesse for danskere, der bor i Frankrig. Informationsbrevet sendes gratis og uden forpligtelser af nogen som helst art som til enhver, der fremsætter anmodning derom på Desuden offentliggøres det på Danskere i Toulouse s hjemmeside Ønsker man at afmelde informationsbrevet, bedes dette meddelt på samme adresse. Indholdet må ikke betragtes som individuel rådgivning, og selvom det tilstræbes at oplysningerne er rigtige, påtager jeg mig intet ansvar for urigtige, ufuldstændige eller manglende oplysninger. Enhver, der modtager orienteringen, er velkommen til at komme med supplerende oplysninger, med synspunkter eller med kommentarer til de emner, der behandles i informationsbrevet, eller med ønsker om emner, som ønskes belyst. 9

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2010 Kære Læsere, Selvom det ikke er ret lang tid siden jeg udsendte det seneste nummer af ORIENTERING om franske forhold for oktober måned 2010, har jeg besluttet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Januar 2010 Hvad er udsigterne til at der kan indgås nye dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og Frankrig henholdsvis Spanien? Den 10. juni 2008 opsagde den danske

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark

Nye regler på vej i Frankrig til ophævelse af dobbeltbeskatning af indtægter fra Danmark ORIENTERING om franske forhold Oktober 2009 Velkomst og præsentation Hermed vil jeg gerne byde nye læsere velkommen som abonnenter på ORIENTERING om franske forhold. Denne orientering er et uafhængigt

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger

ORIENTERING. om franske forhold. Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger ORIENTERING om franske forhold November 2009 Fra nytår kan man blive fritaget for betaling af PAL-skat af sine pensionsordninger Det politiske forlig, som i sommeren 2007 åbnede op for, at regeringen kunne

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Forhandlingssituationen mellem Danmark og Frankrig om en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er efterhånden

Læs mere

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark

Det franske Finansministeriums syn mulighederne for at få etableret en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark ORIENTERING om franske forhold Februar 2012 Dobbeltbeskatningssituationen mellem Danmark og Frankrig Hvis man i dag flytter fra Danmark til Frankrig, vil man blive dobbeltbeskattet af sine danske pensioner,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juli 2013 Fornyet opfordring til Skatteminister Holger K. Nielsen om at indlede forhandlinger med Frankrig og med Spanien om nye dobbeltbeskatningsoverenskomster På femårsdagen

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren

Til formanden for Folketingets skatteudvalg Niels Helveg Petersen, MF cc: udvalgssekretæren Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 3 Offentligt Fra: Brückner [mailto:peter.buller@wanadoo.fr] Sendt: 31. januar 2011 13:38 Til: Niels Helveg Petersen Cc: Liza Christensen Emne: Dansk-franske skatterelationer:

Læs mere

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010

REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 REDAN ESPAÑA Nyhedsbrev nr. 10 December 2010 Referat af generalforsamlingen 2010, konstituerende møde og seneste nyt På Redans generalforsamling var der fremmødt ca. 100 heraf var seks repræsenteret ved

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold September 2010 Vejledning om, hvad den nye franske instruktion til dobbeltbeskatningslempelse vil betyde for personer, som er skattepligtige i Frankrig, og som modtager indtægter

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave. Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave Marts 2012 Skat i Danmark har nu offentliggjort årsopgørelserne for skatteåret 2011 Det danske skattevæsen offentliggjorde mandag den 5. marts i år årsopgørelserne

Læs mere

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel.

L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Page 1 of 8 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 16 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel. Af skatteministeren

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Februar 2011 Kære læsere, Hermed udsender jeg februarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Nyhedsbrevet udsendes nu til over et tusinde abonnenter hovedsageligt i Frankrig,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 6. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 6. Januar 2014 Kære læsere I nummer 5 fra december 2013 af den særlige afdeling vedrørende skatteproblemer

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold April 2011 Danmark og Frankrig er blevet indklaget for Europa Kommissionen for overtrædelse af reglerne indenfor EU ved at dobbeltbeskatte pensionister, der modtager pension

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag

1. Skatteprocent. Skattepligtig fortjeneste. 2. Ejertidsfradrag Fransk kapitalvindingsskat ved salg af feriebolig I Frankrig skal man betale kapitalvindingsskat ( taxe sur la plus-value ), når man sælger sin feriebolig ( résidence secondaire ) og salgsprisen overstiger

Læs mere

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen.

L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven

L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven Skatteudvalget (2. samling) L 187 - Svar på Spørgsmål 10 Offentligt j.nr. 08-118489 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg L 187 - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold.

ORIENTERING. om franske forhold. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. ORIENTERING om franske forhold Januar 2011 Kære læsere. Hermed udsender jeg januarnummeret af ORIENTERING om franske forhold. Jeg får stadig mange tilmeldinger til mit nyhedsbrev fra interesserede overalt

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 577 Offentligt J.nr. 2011-318-0409 Dato: 22.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 577 af 27. maj 2011.

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen

Retssikkerhedskonference 2011. Bevisbyrden i transfer pricing-sager. Advokat Søren Lehmann Nielsen Strengt fortroligt Retssikkerhedskonference 2011 Bevisbyrden i transfer pricing-sager Advokat Søren Lehmann Nielsen Tirsdag den 8. november 2011 TP i offentlighedens og politikernes søgelys Information

Læs mere

La plus value den franske kapitalvindingsskat

La plus value den franske kapitalvindingsskat La plus value den franske kapitalvindingsskat Af Max Ulrich Klinker, advokat og avocat og Anne Mie Lund, advokat (L) Hvad er og hvordan beregnes fransk kapitalvindingsskat la plus value? I den sammenhæng

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014

Indskudskonto. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 8. september 2014 Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 8. september 2014 L 200 - Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen ved indskud

Læs mere

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR

Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR - 1 Fraflytningsbeskatning aktier - efterfølgende overdragelse til ægtefælle - SKM2015.314.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet tilkendegav ved et bindende svar af 28/4 2015, at

Læs mere

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark

Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark - 1 Pensionister bosiddende i udlandet kan havne i skattefælde, hvis de har sommerhus i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Pensionister, der er emigreret til sydlige himmelstrøg, og

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016. Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2010/1 LSF 122 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-611-0076 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der indføres forøget beskatning af udbytter og avancer på såkaldte

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France

Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Klaus Vilner Telefon: + 33 5 65 99 38 21 Pallies Telefax: + 33 5 65 99 38 21 Le Bourg e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr F-12540 Le Clapier France Le Clapier, den 20. maj 2011 Europa Kommissionen, Generalsekretæren,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med oprettelse af et testamente og et dødsboskifte.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med oprettelse af et testamente og et dødsboskifte. ADVOKATNÆVNET København, den 8. januar 2008 J.nr. 02-0402-07-0452 lnj/alo K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forældres afkald på arv fra barn

Forældres afkald på arv fra barn - 1 Forældres afkald på arv fra barn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1746 Mit spørgsmål drejer sig om en situation, hvor en afdød person ikke efterlod sig ægtefælle eller børn,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold I korte træk.... 4 Praktiske dele af boskiftet.... 5 Boudlæg... 9 Ægtefælleudlæg...10 Uskiftet bo...12 Privat skifte....14 Forenklet privat

Læs mere

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015

Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Redan Beretning marts 2015. 20.03.2015 Velkommen til Redans Generalforsamling 2015 Siden sidste års generalforsamling har vi kun fået 1 ny skatteminister i Danmark. Benny Engelbrecht blev udnævnt til skatteminister

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

Hævninger fra udenlandske konti

Hævninger fra udenlandske konti - 1 Hævninger fra udenlandske konti Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter bogføringsloven skal den bogføringspligtige opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning

ORIENTERING. om franske forhold. De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning ORIENTERING om franske forhold September 2011 De skattepolitiske ordføreres svar på min henvendelse om dobbeltbeskatning Der har hidtil været fuld enighed mellem de politiske partier i Folketinget om den

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely

En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely - 1 En ny lovpakke til imødegåelse af anvendelse af skattely Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk En ny skattely -pakke skal på forskellig måde

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien

Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning, der forhindrer dansk beskatning af visse personer bosiddende i Frankrig og Spanien Beslutningsforslag nr. B 91 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. december 2009 af Niels Helveg Petersen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til folketingsbeslutning om en overgangsordning,

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold Juni 2010 Den franske formueskat Medens formueskatten er ophævet i Danmark, har man fortsat formueskat i Frankrig. Den har den optimistiske betegnelse Impôt de la Solidarité

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning

Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning - 1 Kildeskattelovens 7 indtræden af skattepligt ved tilflytning SKM2011. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i SKM2011.673.SKAT offentliggjort en kommentar til Skatterådets

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening. For A. (advokat Jacob Goldschmidt) mod. Finansministeriet

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening. For A. (advokat Jacob Goldschmidt) mod. Finansministeriet Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.192) Dansk Magisterforening For A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finansministeriet Ved Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Anne Kjær) 1. Sagens

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt 13. november 2015 J.nr. 15-3006067 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 31 af 16. oktober 2015

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-1420 bgn 24. marts 2014 Udkast til Vejledning om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold

ORIENTERING. om franske forhold ORIENTERING om franske forhold November 2012 Danmark giver efter for krav fra EU-Kommissionen og ophæver forskelsbehandlingen af udlændinge ved opkrævning af dansk ejendomsværdiskat Den danske ejendomsværdiskat

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015 - 1 Forældrekøb II. del. Fastsættelsen af lejen for boligen, der udlejes fra forældre til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt de grundlæggende skattemæssige forhold

Læs mere