SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER"

Transkript

1 SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET MED AT GIVE DIG ADGANG TIL TJENESTERNE SOM ENKELTBRUGER, FIRMA ELLER DEN JURIDISKE PERSON, DER SKAL BRUGE TJENESTERNE (HEREFTER OMTALT SOM "DU" ELLER "DIN/DIT"), MEN KUN UNDER FORUDSÆTNING AF, AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DEN GÆLDENDE MODTAGERAFTALE ("AFTALEN"). LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE GRUNDIGT IGENNEM, FØR DU BRUGER TJENESTERNE. DETTE ER EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM DIG OG VIRKSOMHEDEN. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTÉR", "JEG ACCEPTERER" ELLER "JA" ELLER VED AT BRUGE TJENESTERNE ERKLÆRER DU DIG ENIG I DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER IKKE", "NEJ" ELLER PÅ ANDEN VIS TILKENDEGIVE, AT DU IKKE ACCEPTERER, OG AT DU IKKE VIL ANVENDE TJENESTERNE YDERLIGERE. MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET HERI HAR UDTRYK MED STORT BEGYNDELSESOGSTAV DEN BETYDNING, SOM ER ANGIVET I AFSNITTET "DEFINITIONER" I DENNE AFTALE, OG SÅDANNE UDTRYK MED STORT BEGYNDELSESBOGSTAV KAN BRUGES I ENTAL ELLER FLERTAL ALT EFTER SAMMENHÆNGEN. 1. Tjenesteydelser. I henhold til vilkårene i denne aftale må du gerne i) indsende en anmodning om validering af et virksomhedscertifikat, ii) bruge virksomhedens online certifikatstatusprotokol (OCSP), iii) få adgang til eller bruge en af Symantecs eller dets associerede selskabers databaser til tilbagekaldelse af certifikater eller iv) bruge Symantecs certifikatrelaterede oplysninger (samlet kaldet "Symantec-oplysninger"). Denne aftale skal forblive i kraft, så længe du benytter og/eller henviser til Symantecs oplysninger. 2. Definitioner. Ved "Certifikat" eller "Digitalt certifikat" forstås en besked, der som minimum angiver et navn eller det udstedende nøglecenter, angiver abonnenten, indeholder abonnentens offentlige nøgle, angiver certifikatets gyldighedsperiode, indeholder et certifikatserienummer og er digitalt signeret af nøglecentret. Ved "certifikatansøger" forstås en person eller organisation, som anmoder om udstedelse af et certifikat af et nøglecenter. Ved "Certifikatansøgning" forstås en anmodning fra en certifikatansøger (eller godkendt medarbejder hos certifikatansøgeren) til et nøglecenter om udstedelse af et certifikat.ved "Nøglecenter" eller "CA" forstås en enhed, som er godkendt til at udstede, administrere, tilbagekalde eller forny certifikater i STN'en. I denne aftale skal der ved nøglecenter forstås virksomheden. Ved "erklæring om certificeringspraksis" eller "CPS" forstås en erklæring om et nøglecenters eller en registreringsinstans metoder til at godkende eller afvise certifikatanmodninger samt udstede, administrere og tilbagekalde certifikater. CPS'en offentliggøres i lageret. Ved "uverificerede abonnentoplysninger" forstås alle oplysninger, som fremsendes af en certifikatansøger til et nøglecenter eller en registreringsmyndighed, og som indgår i certifikatet, der ikke er bekræftet af nøglecentret eller registreringsmyndigheden, og for hvilke nøglecentret eller registreringsinstansen ikke giver anden sikkerhed, end at oplysningerne er fremsendt af

2 certifikatansøgeren. Ved "gyldighedsperiode" forstås en periode, som starter på den dato og det tidspunkt, hvor certifikatet udstedes (eller en senere dato eller tidspunkt, hvis det fremgår af certifikatet), og som slutter på den dato og det tidspunkt, hvor certifikatet udløber eller tilbagekaldes før tid. Ved "Registreringsmyndighed" eller "RA" forstås en enhed, som er godkendt af nøglecentret til at hjælpe certifikatansøger med at søge om certifikater samt godkende eller afvise certifikatansøgninger, tilbagekalde certifikater eller forny certifikater. Ved "signaturmodtager" forstås en person eller virksomhed, der afhænger af et certifikat og/eller en digital signatur. Ved "Lager" forstås samlingen af dokumenter på websitet, hvorfra certifikatet blev udstedt, nærmere bestemt eller Ved "Abonnent" forstås (i tilfælde af et enkelt certifikat) en person, som er underlagt eller har fået udstedt et certifikat. Virksomhedscertifikat: En virksomhed, som ejer udstyret eller enheden, der er underlagt eller blevet udstedt et certifikat. En abonnent kan benytte og har tilladelse til at benytte den private nøgle, der svarer til den offentlige nøgle, som optræder i det pågældende certifikat. Ved "Symantec Trust Network" eller "STN" forstås infrastrukturen for certifikatbaserede offentlige nøgler, som reguleres af Symantec Trust Networks certifikatregler, som giver mulighed for verdensomspændende udrulning og brug af certifikater fra selskabet, dets tilknyttede selskaber, deres respektive kunder, abonnenter og signaturmodtagere. 3. Informeret beslutning. Du forstår og accepterer, at: (i) du har tilstrækkelige oplysninger til at træffe en informeret beslutning med hensyn til det omfang, i hvilket du vælger at henvise til oplysningerne i et certifikat, (ii) din brug eller henvisning til Symantecs oplysninger er reguleret af denne aftale, og du ifalder ansvar for misligholdelse af de forpligtelser, der fremgår heraf. DU ALENE IFALDER ANSVAR FOR AT BESLUTTE, OM DU VIL HENVISE TIL OPLYSNINGERNE I ET CERTIFIKAT. 4. Certifikater. Virksomheden tilbyder tre (3) certifikattjeneste-klasser, og hver klasse indeholder bestemte funktioner og sikkerhedsfunktioner, der svarer til et bestemt tillidsniveau i selve STN'en. Dette er nærmere uddybet i CPS: (i) Klasse 1-certifikater. Klasse 1-certifikater giver et grundlæggende sikkerhedsniveau og bør ikke anvendes til at sikre autentificering eller understøttelse af uafviselighed. Klasse 1-certifikater er velegnede til digitale signaturer, kryptering og adgangskontrol for ikke-kommercielle eller mindre transaktioner, hvor bevis for identitet ikke er nødvendig. Klasse 1-certifikater udstedes til privatpersoner, og autentificeringsprocedurer er baseret på sikkerhed for, at abonnentens navn er entydigt inden for et bestemt nøglecenters domæne, og at en bestemt mailadresse er tilknyttet en offentlig nøgle. Disse certifikater er ikke bevis for abonnentens identitet. (ii) Klasse 2-certifikater. Klasse 2-certifikater giver mere sikkerhed i sammenligning med Klasse 1-certifikater. Klasse 2-certifikater kan benyttes til digitale signaturer, kryptering og adgangskontrol, herunder bevis for identitet ved mellemstore transaktioner. I begrænset omfang kan klasse 2-certifikater udstedes til en erhvervsabonnent (i stedet for en person i organisationen). Disse certifikater kan alene benyttes til virksomhedsautentificering og underskrivelse af ansøgning i henhold til vilkårene i Symantec CPS. Klasse 2- certifikatautentificering omfatter verificering af oplysninger fremsendt af certifikatansøgeren i forhold til identitetsbeviskilderne. (iii) Klasse 3-certifikater. Klasse 3-certifikater giver det højeste sikkerhedsniveau inden for STN.

3 Klasse 3-certifikater udstedes til privatpersoner og organisationer til digitale signaturer, kryptering og adgangskontrol, herunder bevis for identitet ved store transaktioner. Klasse 3-certifikater til enkeltpersoner giver sikkerhed for abonnentens identitet baseret på abonnenternes personlige (fysiske) tilstedeværelse for at bekræfte deres identitet ved som minimum at benytte en anerkendt form for statslig udstedt identifikation og én anden identifikationslegitimation. Klasse 3- certifikater til virksomheder kan udstedes til enheder for at tilbyde autentificering, meddelelsesudveksling, software eller indholdsintegritet og fortrolighed gennem kryptering. Klasse 3-certifikater til virksomheder giver sikkerhed for abonnentens identitet baseret på en bekræftelse af, at abonnentorganisationen rent faktisk eksisterer, at organisationen har anmodet om certifikatansøgningen, og at den person, der fremsender certifikatansøgningen på vegne af abonnenten, har beføjelser dertil. Klasse 3-organisationscertifikater giver også sikkerhed for, at abonnenten er berettiget til at benytte det domænenavn, der fremgår af certifikatansøgningen. 5. Dine forpligtelser. Som signaturmodtager er du forpligtet til at sikre, at din tillid til Symantecs oplysninger er rimelig ved at: (i) vurdere, om brugen af et certifikat til et bestemt formål er passende under omstændighederne, (ii) benytte relevant software og/eller hardware til at foretage digital signaturverificering eller andre kryptografiske metoder, som du måtte ønske at benytte, som betingelse for at henvise til et certifikat i forbindelse med sådan drift, og (iii) kontrollere status på det certifikat, som du ønsker at henvise til, samt gyldigheden af alle certifikaterne i dets kæde. 6. Begrænsninger i brug. DU UNDERRETTES HERMED OM MULIGHEDEN FOR TYVERI ELLER ANDEN KOMPROMITTERING AF EN PRIVAT NØGLE SVARENDE TIL EN OFFENTLIG NØGLE INDEHOLDT I CERTIFIKATET, SOM MULIGVIS BLIVER OPDAGET, SAMT OM MULIGHEDEN FOR BRUG AF EN STJÅLEN ELLER KOMPROMITTERET NØGLE TIL AT FORFALSKE EN DIGITAL SIGNATUR. Endvidere er Symantecs certifikater ikke udviklet, beregnet eller autoriseret til brug som kontroludstyr under farlige forhold eller til brug som kræver fejlsikret ydelse, såsom drift af atomkraftværker, luftfartsnavigation eller kommunikationssystemer, luftfartskontrolsystemer eller våbenkontrolsystemer, hvor fejl kan forårsage død, personskade eller alvorlig miljøbelastning. Klasse 1-certifikater må ikke benyttes som bevis for identitet eller som understøttelse af uafviselighed af identitet eller bemyndigelse. Selskabet og dets nøglecentre og registreringsinstanser er ikke ansvarlige for vurdering af brugen af et certifikats egnethed. 7. Kompromittering af STN-sikkerhed. Du må ikke overvåge, påvirke eller foretage reverse engineering af den tekniske implementering af STN eller på anden måde kompromittere STN'ens sikkerhed (medmindre du ikke kan forhindres i at gøre dette i henhold til gældende lov), medmindre selskabet har givet forudgående skriftlig tilladelse dertil. 8. Selskabets erklæringer. Symantec erklærer og garanterer over for signaturmodtagere, som med rimelighed henviser til et certifikat, at: (i) alle oplysninger i certifikatet, med undtagelse af ikke-verificerede abonnentoplysninger, er nøjagtige på certifikatudstedelsestidspunktet, (ii) certifikater er udstedt til den person, organisation eller enhed, som fremgår af certifikatet som abonnenten, og at (iii) certifikatet er udstedt i væsentlig overensstemmelse med Symantec CPS. 9. Ansvarsfraskrivelse vedrørende garantier. MED UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGT BEGRÆNSEDE GARANTIER, SOM FREMGÅR AF AFSNIT 8, FRASKRIVER SELSKABET SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER I HENHOLD TIL LOVEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OPFYLDELSE AF DINE KRAV, IKKE-KRÆNKELSE SAMT ALLE GARANTIER, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED YDEEVNE, BEHANDLING ELLER HANDELSMÆSSIG BRUG. VIRKSOMHEDEN GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE ER FEJLFRI OG IKKE VIL BLIVE AFBRUDT. EN DEL AF OVENNÆVNTE UNDTAGELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, FOR SÅ VIDT SOM NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER INDESTÅELSER.

4 10. Skadesløsholdelse. Du accepterer at forsvare og skadesløsholde selskabet, alle ikke- Symantec nøglecentre og registreringsinstanser, og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, direktionsmedlemmer, agenter, medarbejdere, efterfølgere og befuldmægtigede for alle tredjepartskrav, søgsmål, sagsanlæg, afgørelser, erstatningskrav og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og udgifter), som følge af: (i) misligholdelse fra din side af en signaturmodtagers forpligtelser i overensstemmelse med denne aftale, (ii) henvisning fra din side til et certifikat, der ikke er rimeligt under omstændighederne, eller (iii) manglende kontrol af status på et certifikat fra din side for at fastslå, om certifikatet er udløbet eller tilbagekaldt. Selskabet skal straks underrette dig om sådanne krav, og du har det fulde ansvar for at forsvare sådanne krav (herunder forlig), dog således at: (i) du skal holde selskabet underrettet om og rådføre dig med selskabet i forbindelse med søgsmålets eller forligets fremdrift, (ii) du ikke har ret til, uden selskabets skriftlige samtykke, hvilket samtykke ikke må nægtes uden grund, at indgå forlig om sådanne krav, hvis forliget opstår som følge af eller er led i en straffesag, et søgsmål eller et sagsanlæg eller indeholder en formodning om eller tilladelse eller accept af forpligtelser eller forseelser (uanset om der er tale om erstatningsansvar, erstatningspligt uden for kontrakt eller andet) fra selskabets side, eller som kræver særlig opfyldelse eller ikke-økonomisk afhjælpning af Symantec, og (iii) Symantec har ret til at medvirke til at forsvare kravet med en advokat efter eget valg og for egen regning. Vilkårene i nærværende afsnit 10 skal overleve denne aftales ophør. 11. Ansvarsbegrænsninger NÆRVÆRENDE AFSNIT 11 GÆLDER FOR ANSVAR INDEN FOR KONTAKT (HERUNDER BRUD PÅ GARANTI), ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED OG/ELLER OBJEKTIVT ANSVAR) OG ALLE ANDRE JURIDISKE ELLER RIMELIGE FORMER FOR KRAV I TILFÆLDE AF KRAV, SØGSMÅL, SAGSANLÆG, VOLDGIFT ELLER ANDRE RETSLIGE FØLGER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, I DET OMFANG, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER DET, IFALDER SELSKABET IKKE ANSVAR FOR: (I) TAB AF FORTJENESTE, FORRETNING, KONTRAKTER, OMSÆTNING ELLER FORMODEDE BESPARELSER, ELLER (II) INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER SELSKABETS SAMLEDE ANSVAR FOR SKADE LIDT AF ALLE SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE ET SPECIFIKT CERTIFIKAT (UD OVER UDVIDET VALIDERING AF CERTIFIKATET) AFHÆNGER AF, HVILKEN CERTIFIKATKLASSE DER HENVISES TIL, OG ER I ALT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER FREMGÅR NEDENFOR. Klasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Maksimalt ansvar Et hundrede amerikanske dollar (USD 100) (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) Femtusinde amerikanske dollar (USD 5.000) (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) Et hundrede tusinde amerikanske dollar (USD ) (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER FREMGÅR AF AFSNIT 11.3, ER DE SAMME UANSET ANTALLET AF DIGITALE SIGNATURER, TRANSAKTIONER ELLER KRAV VEDRØRENDE CERTIFIKATET NÆRVÆRENDE AFSNIT 11.4 GÆLDER ALENE FOR SELSKABETS SSL-CERTIFIKATER MED UDVIDET VALIDERING: HVIS SELSKABET IKKE HAR UDSTEDT DET UDVIDEDE VALIDERINGSCERTIFIKAT I NØJE OVERENSSTEMMELSE MED DE UDVIDEDE VALIDERINGSRETNINGSLINJER, SÅ VIL SELSKABETS ANSVAR FOR ANERKENDTE OG

5 DOKUMENTEREDE KRAV VÆRE BEGRÆNSET TIL USD PR. SIGNATURMODTAGER PR. CERTIFIKAT UANSET DET FORANSTÅENDE ER SELSKABETS ANSVAR IKKE BEGRÆNSET I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFSNIT 11 I TILFÆLDE AF PERSONSKADE ELLER DØD, SOM MÅTTE FØLGE AF UAGTSOMHED FRA SELSKABETS SIDE, ELLER MED HENSYN TIL ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES VED GÆLDENDE LOV (HERUNDER UFRAVIGELIGE LOVE I GÆLDENDE JURISDIKTIONER). I DET OMFANG, HVOR JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, GÆLDER OVENNÆVNTE UNDTAGELSER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 12. Generelle betingelser (virksomhedsaftale for signaturmodtagere). (a) Meddelelser. Du skal skriftligt fremsende alle meddelelser, krav eller anmodninger vedrørende denne aftale til virksomheden (ikke pr. mail) til den "kontakt"-adresse, som fremgår af lageret, med kopi til General Counsel Legal Department, Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA. (b) Hele aftalen. Denne aftale udgøre den fulde aftale mellem selskabet og dig med hensyn til de transaktioner, som påtænkes nedenfor, og har forrang for alle nuværende mundtlige eller skriftlige erklæringer, aftaler eller kommunikation i relation dertil. (c) Ændringer og afkald. Overholdelse af vilkår i denne aftale kan kun frafaldes skriftligt med et fysisk dokument, der henviser til denne aftale og er underskrevet af parterne, som er underlagt denne. Virksomheden kan når som helst ændre vilkårene i aftalen. Sådanne ændringer vil være bindende og gælde fra og med udgivelsen. (d) Force majeure. Ingen af parterne skal anses for at misligholde denne aftale og kan ikke holde den anden part ansvarlig for ophør, afbrydelse eller forsinkelse i forbindelse med opfyldelse af sine forpligtelser (bortset fra betalingsforpligtelser) som følge af jordskælv, oversvømmelse, brand, storm, naturkatastrofe, krig, terrorisme, væbnet konflikt, strejke, lockout, boykot eller lignende hændelser, som er uden for den pågældende parts rimelige kontrol, forudsat at den part, der henholder sig denne bestemmelse, (i) giver øjeblikkelig skriftlig meddelelse derom og (ii) tager alle rimelige skridt til at mindske konsekvenserne af force majeure-hændelsen, dog således, at i tilfælde af at force majeure-hændelsen fortsætter i en periode på mere end tredive (30) dage i alt, så kan parterne straks bringe denne aftale til ophør med skriftligt varsel. (e) Vilkårenes uafhængighed. Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale på nogen måde erklæres ugyldig eller lovstridig eller anses for ikke at kunne håndhæves af en kompetent domstol, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller håndhævelse på nogen måde. (f) Overholdelse af krav. Parterne skal overholde alle gældende føderale, statslige og lokale love og regler i forbindelse med opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til aftalen. Du bekræfter hermed og accepterer, at teknologien, du bruger ("Kontrolleret teknologi"), kan være underlagt gældende lovgivning om eksport, økonomiske sanktioner samt lovgivning om fysisk eller elektronisk import, lovkrav, regler og licenser, og at du hermed er informeret om oplysningerne, som er udgivet af virksomheden på eller efterfølgende websteder, og at du vil overholde foranstående samt eventuelle yderligere eksportrestriktioner, der kan være gældende for "Kontrolleret teknologi" i henhold til de relevante dokumenter. Virksomheden forbeholder sig retten til at opsige alle forpligtelser i henhold til denne aftale med eller uden krav om skriftligt varsel og uden ansvar over for dig, hvis du ikke overholder denne betingelse. (g) Overdragelse. Du må ikke overdrage de tildelte rettigheder eller denne aftale, hverken helt eller delvist eller i henhold til kontrakt, lov eller andet, uden virksomhedens forudgående,

6 udtrykkelige, skriftlige samtykke. Et sådant samtykke må ikke nægtes uden grund eller forsinkes. (h) Uafhængige kontraktsparter. Parterne i denne aftale er uafhængige kontraktsparter. Ingen af parterne er agent, repræsentant, partner i et joint venture eller partner for den anden part. Ingen af parterne har ret, beføjelser eller bemyndigelse til at indgå aftaler for eller på vegne af, eller til at ifalde forpligtelser eller ansvar for eller på anden måde binde den anden part. Hver enkelt part afholder egne omkostninger og udgifter i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale. (i) Lovvalg. Denne aftale og eventuelle tvister i forbindelse med ydeevnen administreres og fortolkes i henhold til hver enkelt af følgende love, uden hensyntagen til lovvalgsreglerne: (a) lovene i staten Californien, hvis du er bosat i Nord- eller Sydamerika; (b) engelsk lov, hvis du er bosat i Europa, Mellemøsten eller Afrika; og (c) lovene i Singapore, hvis du er bosat i Asien og stillehavsområdet, herunder Japan. FN's konvention vedrørende aftaler om internationale køb (CISG) gælder ikke for denne aftale. (j) Konfliktløsning. I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, skal du, før du anlægger søgsmål eller administrativt fremsætter et krav vedrørende en tvist, som vedrører forhold i denne aftale, underrette selskabet og alle andre parter, som tvisten måtte vedrøre, med henblik på at søge at løse tvisten. Både du og selskabet skal bestræbe jer på at løse enhver sådan tvist gennem forretningsmæssige drøftelser. Hvis tvisten ikke er løst inden tres (60) dage efter den første meddelelse, kan en part træffe videre foranstaltninger i henhold til gældende lov som anført i denne aftale. (k) Engelsk version. Hvis denne aftale oversættes til andre sprog end engelsk, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelsksprogede version og den oversatte version, skal den engelsksprogede version have forrang i enhver henseende. Symantec Trust Network-aftale for afhængige parter vedrørende SSL-certifikater (april 2014)

ABONNEMENTSAFTALE OM SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMENTSAFTALE OM SSL-CERTIFIKAT ABONNEMENTSAFTALE OM SSL-CERTIFIKAT DENNE SSL-CERTIFIKATABONNENTAFTALE ("AFTALEN") INDGÅS MELLEM SYMANTEC OG PARTNERE ("VIRKSOMHEDEN) SAMT MYNDIGHEDEN, DU REPRÆSENTERER VED HÅNDHÆVELSEN AF DENNE AFTALE

Læs mere

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Oversigt over tjeneste Symantecs certifikattjeneste Managed PKI for SSL ("Tjeneste") er en hostet, internetbaseret løsning, der giver kunden mulighed for central udstedelse, fornyelse, tilbagekaldelse

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion

UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. 1. Introduktion UNIBLUES AFTALE FOR ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Sidst opdateret: 02/04/2013. 1. Introduktion 1.1. Denne Aftale for associerede virksomheder (herefter kaldet Aftalen ) er indgået af og mellem Uniblue Systems

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser.

1. Licenstildeling; Relaterede bestemmelser. VIGTIGT: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM AVG TECHNOLOGIES CY, Ltd ( "AVG TECHNOLOGIES"), OG DIG SELV (DER HANDLER SOM ENKELTPERSON ELLER, HVIS AKTUELT, PÅ VEGNE AF DEN ENKELTPERSON,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g

Bilag 1: Standard forretningsbetingelser. 1. Indledning. 2. Honorarer, udgifter, fakturering og betalingsbetingelser g Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C 08.06.2016 g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1: Standard

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr

Heidelberg Danmark A/S CVR: Stamholmen 193 E Tlf.nr HEIDELBERG DANMARK A/S VILKÅR FOR BRUG AF WEBSITE/ONLINE SHOP samt FOR REGISTRERING AF PERSONOPLYSNINGER 1. WEBSITE Det danske website og online shoppen for kunder i Danmark under www.heidelberg.com (herunder

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE

HEMMELIGHOLDELSESAFTALE DTU NDA - MARTS 2015 HEMMELIGHOLDELSESAFTALE mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30 06 09 46 (i det følgende benævnt DTU ) og [Virksomheds

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE

JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE JOHN DEERE MOBILE RTK SIGNAL NETWORK ABONNEMENTSAFTALE Denne abonnementsaftale for Mobile RTK Signal Network ("Aftale") er mellem "dig" (brugeren af John Deere Mobile RTK Signal Network) og enheden opført

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5

Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Side 1 / 8 Dato: Sunex Serienummer : Microsoft Business Solutions-C5 Licensbetingelser Licensen vedrører programmets/applikationens såkaldte ss-elementer. Licenstagers navn: Adresse: Kontaktnavn: Tif.nr.:

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem

KONTRAKT. (Kapitalforvalter) Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling. mellem 144-179322 MWI/tpt 23.05.2016 KONTRAKT (Kapitalforvalter) om Forvaltning af kapitalforvaltningsafdeling mellem Bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning Dalgas Avenue 46 8000 Aarhus C (i det følgende

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder

VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder VILKÅR FOR BRUG af TomTom-websteder 1 Anvendelsesområde Disse vilkår for brug gælder for brugen af TomTom-websteder og omfatter dine rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, når du bruger TomTom-websteder.

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter.

Kun for brugere i EU. Du kan downloade EULA og ændringer heraf til dit eget apparat, så du kan gemme disse dokumenter. Kabam, Inc. og Warner Brothers Interactive Entertainment Tjenestevilkår Slutbrugerlicensaftale DENNE SLUTBRUGELICENSAFTALE ( EULA ELLER AFTALEN ) ER EN RETLIG AFTALE MELLEM DIG, KABAM og WARNER BROTHERS

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget")

TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD (Tillægget) TILLÆG TIL BLACKBERRY SOLUTION LICENSAFTALE FOR BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Tillægget") VIGTIGE MEDDELELSER: For at få adgang til og / eller bruge denne Cloud service (som defineret nedenfor)

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere