SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER"

Transkript

1 SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET MED AT GIVE DIG ADGANG TIL TJENESTERNE SOM ENKELTBRUGER, FIRMA ELLER DEN JURIDISKE PERSON, DER SKAL BRUGE TJENESTERNE (HEREFTER OMTALT SOM "DU" ELLER "DIN/DIT"), MEN KUN UNDER FORUDSÆTNING AF, AT DU ACCEPTERER ALLE VILKÅR OG BETINGELSER I DEN GÆLDENDE MODTAGERAFTALE ("AFTALEN"). LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE AFTALE GRUNDIGT IGENNEM, FØR DU BRUGER TJENESTERNE. DETTE ER EN JURIDISK OG RETSGYLDIG KONTRAKT MELLEM DIG OG VIRKSOMHEDEN. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTÉR", "JEG ACCEPTERER" ELLER "JA" ELLER VED AT BRUGE TJENESTERNE ERKLÆRER DU DIG ENIG I DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER IKKE", "NEJ" ELLER PÅ ANDEN VIS TILKENDEGIVE, AT DU IKKE ACCEPTERER, OG AT DU IKKE VIL ANVENDE TJENESTERNE YDERLIGERE. MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET HERI HAR UDTRYK MED STORT BEGYNDELSESOGSTAV DEN BETYDNING, SOM ER ANGIVET I AFSNITTET "DEFINITIONER" I DENNE AFTALE, OG SÅDANNE UDTRYK MED STORT BEGYNDELSESBOGSTAV KAN BRUGES I ENTAL ELLER FLERTAL ALT EFTER SAMMENHÆNGEN. 1. Tjenesteydelser. I henhold til vilkårene i denne aftale må du gerne i) indsende en anmodning om validering af et virksomhedscertifikat, ii) bruge virksomhedens online certifikatstatusprotokol (OCSP), iii) få adgang til eller bruge en af Symantecs eller dets associerede selskabers databaser til tilbagekaldelse af certifikater eller iv) bruge Symantecs certifikatrelaterede oplysninger (samlet kaldet "Symantec-oplysninger"). Denne aftale skal forblive i kraft, så længe du benytter og/eller henviser til Symantecs oplysninger. 2. Definitioner. Ved "Certifikat" eller "Digitalt certifikat" forstås en besked, der som minimum angiver et navn eller det udstedende nøglecenter, angiver abonnenten, indeholder abonnentens offentlige nøgle, angiver certifikatets gyldighedsperiode, indeholder et certifikatserienummer og er digitalt signeret af nøglecentret. Ved "certifikatansøger" forstås en person eller organisation, som anmoder om udstedelse af et certifikat af et nøglecenter. Ved "Certifikatansøgning" forstås en anmodning fra en certifikatansøger (eller godkendt medarbejder hos certifikatansøgeren) til et nøglecenter om udstedelse af et certifikat.ved "Nøglecenter" eller "CA" forstås en enhed, som er godkendt til at udstede, administrere, tilbagekalde eller forny certifikater i STN'en. I denne aftale skal der ved nøglecenter forstås virksomheden. Ved "erklæring om certificeringspraksis" eller "CPS" forstås en erklæring om et nøglecenters eller en registreringsinstans metoder til at godkende eller afvise certifikatanmodninger samt udstede, administrere og tilbagekalde certifikater. CPS'en offentliggøres i lageret. Ved "uverificerede abonnentoplysninger" forstås alle oplysninger, som fremsendes af en certifikatansøger til et nøglecenter eller en registreringsmyndighed, og som indgår i certifikatet, der ikke er bekræftet af nøglecentret eller registreringsmyndigheden, og for hvilke nøglecentret eller registreringsinstansen ikke giver anden sikkerhed, end at oplysningerne er fremsendt af

2 certifikatansøgeren. Ved "gyldighedsperiode" forstås en periode, som starter på den dato og det tidspunkt, hvor certifikatet udstedes (eller en senere dato eller tidspunkt, hvis det fremgår af certifikatet), og som slutter på den dato og det tidspunkt, hvor certifikatet udløber eller tilbagekaldes før tid. Ved "Registreringsmyndighed" eller "RA" forstås en enhed, som er godkendt af nøglecentret til at hjælpe certifikatansøger med at søge om certifikater samt godkende eller afvise certifikatansøgninger, tilbagekalde certifikater eller forny certifikater. Ved "signaturmodtager" forstås en person eller virksomhed, der afhænger af et certifikat og/eller en digital signatur. Ved "Lager" forstås samlingen af dokumenter på websitet, hvorfra certifikatet blev udstedt, nærmere bestemt eller Ved "Abonnent" forstås (i tilfælde af et enkelt certifikat) en person, som er underlagt eller har fået udstedt et certifikat. Virksomhedscertifikat: En virksomhed, som ejer udstyret eller enheden, der er underlagt eller blevet udstedt et certifikat. En abonnent kan benytte og har tilladelse til at benytte den private nøgle, der svarer til den offentlige nøgle, som optræder i det pågældende certifikat. Ved "Symantec Trust Network" eller "STN" forstås infrastrukturen for certifikatbaserede offentlige nøgler, som reguleres af Symantec Trust Networks certifikatregler, som giver mulighed for verdensomspændende udrulning og brug af certifikater fra selskabet, dets tilknyttede selskaber, deres respektive kunder, abonnenter og signaturmodtagere. 3. Informeret beslutning. Du forstår og accepterer, at: (i) du har tilstrækkelige oplysninger til at træffe en informeret beslutning med hensyn til det omfang, i hvilket du vælger at henvise til oplysningerne i et certifikat, (ii) din brug eller henvisning til Symantecs oplysninger er reguleret af denne aftale, og du ifalder ansvar for misligholdelse af de forpligtelser, der fremgår heraf. DU ALENE IFALDER ANSVAR FOR AT BESLUTTE, OM DU VIL HENVISE TIL OPLYSNINGERNE I ET CERTIFIKAT. 4. Certifikater. Virksomheden tilbyder tre (3) certifikattjeneste-klasser, og hver klasse indeholder bestemte funktioner og sikkerhedsfunktioner, der svarer til et bestemt tillidsniveau i selve STN'en. Dette er nærmere uddybet i CPS: (i) Klasse 1-certifikater. Klasse 1-certifikater giver et grundlæggende sikkerhedsniveau og bør ikke anvendes til at sikre autentificering eller understøttelse af uafviselighed. Klasse 1-certifikater er velegnede til digitale signaturer, kryptering og adgangskontrol for ikke-kommercielle eller mindre transaktioner, hvor bevis for identitet ikke er nødvendig. Klasse 1-certifikater udstedes til privatpersoner, og autentificeringsprocedurer er baseret på sikkerhed for, at abonnentens navn er entydigt inden for et bestemt nøglecenters domæne, og at en bestemt mailadresse er tilknyttet en offentlig nøgle. Disse certifikater er ikke bevis for abonnentens identitet. (ii) Klasse 2-certifikater. Klasse 2-certifikater giver mere sikkerhed i sammenligning med Klasse 1-certifikater. Klasse 2-certifikater kan benyttes til digitale signaturer, kryptering og adgangskontrol, herunder bevis for identitet ved mellemstore transaktioner. I begrænset omfang kan klasse 2-certifikater udstedes til en erhvervsabonnent (i stedet for en person i organisationen). Disse certifikater kan alene benyttes til virksomhedsautentificering og underskrivelse af ansøgning i henhold til vilkårene i Symantec CPS. Klasse 2- certifikatautentificering omfatter verificering af oplysninger fremsendt af certifikatansøgeren i forhold til identitetsbeviskilderne. (iii) Klasse 3-certifikater. Klasse 3-certifikater giver det højeste sikkerhedsniveau inden for STN.

3 Klasse 3-certifikater udstedes til privatpersoner og organisationer til digitale signaturer, kryptering og adgangskontrol, herunder bevis for identitet ved store transaktioner. Klasse 3-certifikater til enkeltpersoner giver sikkerhed for abonnentens identitet baseret på abonnenternes personlige (fysiske) tilstedeværelse for at bekræfte deres identitet ved som minimum at benytte en anerkendt form for statslig udstedt identifikation og én anden identifikationslegitimation. Klasse 3- certifikater til virksomheder kan udstedes til enheder for at tilbyde autentificering, meddelelsesudveksling, software eller indholdsintegritet og fortrolighed gennem kryptering. Klasse 3-certifikater til virksomheder giver sikkerhed for abonnentens identitet baseret på en bekræftelse af, at abonnentorganisationen rent faktisk eksisterer, at organisationen har anmodet om certifikatansøgningen, og at den person, der fremsender certifikatansøgningen på vegne af abonnenten, har beføjelser dertil. Klasse 3-organisationscertifikater giver også sikkerhed for, at abonnenten er berettiget til at benytte det domænenavn, der fremgår af certifikatansøgningen. 5. Dine forpligtelser. Som signaturmodtager er du forpligtet til at sikre, at din tillid til Symantecs oplysninger er rimelig ved at: (i) vurdere, om brugen af et certifikat til et bestemt formål er passende under omstændighederne, (ii) benytte relevant software og/eller hardware til at foretage digital signaturverificering eller andre kryptografiske metoder, som du måtte ønske at benytte, som betingelse for at henvise til et certifikat i forbindelse med sådan drift, og (iii) kontrollere status på det certifikat, som du ønsker at henvise til, samt gyldigheden af alle certifikaterne i dets kæde. 6. Begrænsninger i brug. DU UNDERRETTES HERMED OM MULIGHEDEN FOR TYVERI ELLER ANDEN KOMPROMITTERING AF EN PRIVAT NØGLE SVARENDE TIL EN OFFENTLIG NØGLE INDEHOLDT I CERTIFIKATET, SOM MULIGVIS BLIVER OPDAGET, SAMT OM MULIGHEDEN FOR BRUG AF EN STJÅLEN ELLER KOMPROMITTERET NØGLE TIL AT FORFALSKE EN DIGITAL SIGNATUR. Endvidere er Symantecs certifikater ikke udviklet, beregnet eller autoriseret til brug som kontroludstyr under farlige forhold eller til brug som kræver fejlsikret ydelse, såsom drift af atomkraftværker, luftfartsnavigation eller kommunikationssystemer, luftfartskontrolsystemer eller våbenkontrolsystemer, hvor fejl kan forårsage død, personskade eller alvorlig miljøbelastning. Klasse 1-certifikater må ikke benyttes som bevis for identitet eller som understøttelse af uafviselighed af identitet eller bemyndigelse. Selskabet og dets nøglecentre og registreringsinstanser er ikke ansvarlige for vurdering af brugen af et certifikats egnethed. 7. Kompromittering af STN-sikkerhed. Du må ikke overvåge, påvirke eller foretage reverse engineering af den tekniske implementering af STN eller på anden måde kompromittere STN'ens sikkerhed (medmindre du ikke kan forhindres i at gøre dette i henhold til gældende lov), medmindre selskabet har givet forudgående skriftlig tilladelse dertil. 8. Selskabets erklæringer. Symantec erklærer og garanterer over for signaturmodtagere, som med rimelighed henviser til et certifikat, at: (i) alle oplysninger i certifikatet, med undtagelse af ikke-verificerede abonnentoplysninger, er nøjagtige på certifikatudstedelsestidspunktet, (ii) certifikater er udstedt til den person, organisation eller enhed, som fremgår af certifikatet som abonnenten, og at (iii) certifikatet er udstedt i væsentlig overensstemmelse med Symantec CPS. 9. Ansvarsfraskrivelse vedrørende garantier. MED UNDTAGELSE AF DE UDTRYKKELIGT BEGRÆNSEDE GARANTIER, SOM FREMGÅR AF AFSNIT 8, FRASKRIVER SELSKABET SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER I HENHOLD TIL LOVEN, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OPFYLDELSE AF DINE KRAV, IKKE-KRÆNKELSE SAMT ALLE GARANTIER, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED YDEEVNE, BEHANDLING ELLER HANDELSMÆSSIG BRUG. VIRKSOMHEDEN GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE ER FEJLFRI OG IKKE VIL BLIVE AFBRUDT. EN DEL AF OVENNÆVNTE UNDTAGELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, FOR SÅ VIDT SOM NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER, ERKLÆRINGER ELLER INDESTÅELSER.

4 10. Skadesløsholdelse. Du accepterer at forsvare og skadesløsholde selskabet, alle ikke- Symantec nøglecentre og registreringsinstanser, og deres respektive bestyrelsesmedlemmer, aktionærer, direktionsmedlemmer, agenter, medarbejdere, efterfølgere og befuldmægtigede for alle tredjepartskrav, søgsmål, sagsanlæg, afgørelser, erstatningskrav og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer og udgifter), som følge af: (i) misligholdelse fra din side af en signaturmodtagers forpligtelser i overensstemmelse med denne aftale, (ii) henvisning fra din side til et certifikat, der ikke er rimeligt under omstændighederne, eller (iii) manglende kontrol af status på et certifikat fra din side for at fastslå, om certifikatet er udløbet eller tilbagekaldt. Selskabet skal straks underrette dig om sådanne krav, og du har det fulde ansvar for at forsvare sådanne krav (herunder forlig), dog således at: (i) du skal holde selskabet underrettet om og rådføre dig med selskabet i forbindelse med søgsmålets eller forligets fremdrift, (ii) du ikke har ret til, uden selskabets skriftlige samtykke, hvilket samtykke ikke må nægtes uden grund, at indgå forlig om sådanne krav, hvis forliget opstår som følge af eller er led i en straffesag, et søgsmål eller et sagsanlæg eller indeholder en formodning om eller tilladelse eller accept af forpligtelser eller forseelser (uanset om der er tale om erstatningsansvar, erstatningspligt uden for kontrakt eller andet) fra selskabets side, eller som kræver særlig opfyldelse eller ikke-økonomisk afhjælpning af Symantec, og (iii) Symantec har ret til at medvirke til at forsvare kravet med en advokat efter eget valg og for egen regning. Vilkårene i nærværende afsnit 10 skal overleve denne aftales ophør. 11. Ansvarsbegrænsninger NÆRVÆRENDE AFSNIT 11 GÆLDER FOR ANSVAR INDEN FOR KONTAKT (HERUNDER BRUD PÅ GARANTI), ERSTATNING (HERUNDER UAGTSOMHED OG/ELLER OBJEKTIVT ANSVAR) OG ALLE ANDRE JURIDISKE ELLER RIMELIGE FORMER FOR KRAV I TILFÆLDE AF KRAV, SØGSMÅL, SAGSANLÆG, VOLDGIFT ELLER ANDRE RETSLIGE FØLGER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE, I DET OMFANG, SOM GÆLDENDE LOV TILLADER DET, IFALDER SELSKABET IKKE ANSVAR FOR: (I) TAB AF FORTJENESTE, FORRETNING, KONTRAKTER, OMSÆTNING ELLER FORMODEDE BESPARELSER, ELLER (II) INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER SELSKABETS SAMLEDE ANSVAR FOR SKADE LIDT AF ALLE SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE ET SPECIFIKT CERTIFIKAT (UD OVER UDVIDET VALIDERING AF CERTIFIKATET) AFHÆNGER AF, HVILKEN CERTIFIKATKLASSE DER HENVISES TIL, OG ER I ALT BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER FREMGÅR NEDENFOR. Klasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Maksimalt ansvar Et hundrede amerikanske dollar (USD 100) (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) Femtusinde amerikanske dollar (USD 5.000) (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) Et hundrede tusinde amerikanske dollar (USD ) (eller et tilsvarende beløb i lokal valuta) DE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, DER FREMGÅR AF AFSNIT 11.3, ER DE SAMME UANSET ANTALLET AF DIGITALE SIGNATURER, TRANSAKTIONER ELLER KRAV VEDRØRENDE CERTIFIKATET NÆRVÆRENDE AFSNIT 11.4 GÆLDER ALENE FOR SELSKABETS SSL-CERTIFIKATER MED UDVIDET VALIDERING: HVIS SELSKABET IKKE HAR UDSTEDT DET UDVIDEDE VALIDERINGSCERTIFIKAT I NØJE OVERENSSTEMMELSE MED DE UDVIDEDE VALIDERINGSRETNINGSLINJER, SÅ VIL SELSKABETS ANSVAR FOR ANERKENDTE OG

5 DOKUMENTEREDE KRAV VÆRE BEGRÆNSET TIL USD PR. SIGNATURMODTAGER PR. CERTIFIKAT UANSET DET FORANSTÅENDE ER SELSKABETS ANSVAR IKKE BEGRÆNSET I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFSNIT 11 I TILFÆLDE AF PERSONSKADE ELLER DØD, SOM MÅTTE FØLGE AF UAGTSOMHED FRA SELSKABETS SIDE, ELLER MED HENSYN TIL ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES VED GÆLDENDE LOV (HERUNDER UFRAVIGELIGE LOVE I GÆLDENDE JURISDIKTIONER). I DET OMFANG, HVOR JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER, GÆLDER OVENNÆVNTE UNDTAGELSER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 12. Generelle betingelser (virksomhedsaftale for signaturmodtagere). (a) Meddelelser. Du skal skriftligt fremsende alle meddelelser, krav eller anmodninger vedrørende denne aftale til virksomheden (ikke pr. mail) til den "kontakt"-adresse, som fremgår af lageret, med kopi til General Counsel Legal Department, Symantec Corporation, 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043, USA. (b) Hele aftalen. Denne aftale udgøre den fulde aftale mellem selskabet og dig med hensyn til de transaktioner, som påtænkes nedenfor, og har forrang for alle nuværende mundtlige eller skriftlige erklæringer, aftaler eller kommunikation i relation dertil. (c) Ændringer og afkald. Overholdelse af vilkår i denne aftale kan kun frafaldes skriftligt med et fysisk dokument, der henviser til denne aftale og er underskrevet af parterne, som er underlagt denne. Virksomheden kan når som helst ændre vilkårene i aftalen. Sådanne ændringer vil være bindende og gælde fra og med udgivelsen. (d) Force majeure. Ingen af parterne skal anses for at misligholde denne aftale og kan ikke holde den anden part ansvarlig for ophør, afbrydelse eller forsinkelse i forbindelse med opfyldelse af sine forpligtelser (bortset fra betalingsforpligtelser) som følge af jordskælv, oversvømmelse, brand, storm, naturkatastrofe, krig, terrorisme, væbnet konflikt, strejke, lockout, boykot eller lignende hændelser, som er uden for den pågældende parts rimelige kontrol, forudsat at den part, der henholder sig denne bestemmelse, (i) giver øjeblikkelig skriftlig meddelelse derom og (ii) tager alle rimelige skridt til at mindske konsekvenserne af force majeure-hændelsen, dog således, at i tilfælde af at force majeure-hændelsen fortsætter i en periode på mere end tredive (30) dage i alt, så kan parterne straks bringe denne aftale til ophør med skriftligt varsel. (e) Vilkårenes uafhængighed. Såfremt en bestemmelse i nærværende aftale på nogen måde erklæres ugyldig eller lovstridig eller anses for ikke at kunne håndhæves af en kompetent domstol, skal dette ikke berøre de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller håndhævelse på nogen måde. (f) Overholdelse af krav. Parterne skal overholde alle gældende føderale, statslige og lokale love og regler i forbindelse med opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til aftalen. Du bekræfter hermed og accepterer, at teknologien, du bruger ("Kontrolleret teknologi"), kan være underlagt gældende lovgivning om eksport, økonomiske sanktioner samt lovgivning om fysisk eller elektronisk import, lovkrav, regler og licenser, og at du hermed er informeret om oplysningerne, som er udgivet af virksomheden på eller efterfølgende websteder, og at du vil overholde foranstående samt eventuelle yderligere eksportrestriktioner, der kan være gældende for "Kontrolleret teknologi" i henhold til de relevante dokumenter. Virksomheden forbeholder sig retten til at opsige alle forpligtelser i henhold til denne aftale med eller uden krav om skriftligt varsel og uden ansvar over for dig, hvis du ikke overholder denne betingelse. (g) Overdragelse. Du må ikke overdrage de tildelte rettigheder eller denne aftale, hverken helt eller delvist eller i henhold til kontrakt, lov eller andet, uden virksomhedens forudgående,

6 udtrykkelige, skriftlige samtykke. Et sådant samtykke må ikke nægtes uden grund eller forsinkes. (h) Uafhængige kontraktsparter. Parterne i denne aftale er uafhængige kontraktsparter. Ingen af parterne er agent, repræsentant, partner i et joint venture eller partner for den anden part. Ingen af parterne har ret, beføjelser eller bemyndigelse til at indgå aftaler for eller på vegne af, eller til at ifalde forpligtelser eller ansvar for eller på anden måde binde den anden part. Hver enkelt part afholder egne omkostninger og udgifter i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale. (i) Lovvalg. Denne aftale og eventuelle tvister i forbindelse med ydeevnen administreres og fortolkes i henhold til hver enkelt af følgende love, uden hensyntagen til lovvalgsreglerne: (a) lovene i staten Californien, hvis du er bosat i Nord- eller Sydamerika; (b) engelsk lov, hvis du er bosat i Europa, Mellemøsten eller Afrika; og (c) lovene i Singapore, hvis du er bosat i Asien og stillehavsområdet, herunder Japan. FN's konvention vedrørende aftaler om internationale køb (CISG) gælder ikke for denne aftale. (j) Konfliktløsning. I det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen, skal du, før du anlægger søgsmål eller administrativt fremsætter et krav vedrørende en tvist, som vedrører forhold i denne aftale, underrette selskabet og alle andre parter, som tvisten måtte vedrøre, med henblik på at søge at løse tvisten. Både du og selskabet skal bestræbe jer på at løse enhver sådan tvist gennem forretningsmæssige drøftelser. Hvis tvisten ikke er løst inden tres (60) dage efter den første meddelelse, kan en part træffe videre foranstaltninger i henhold til gældende lov som anført i denne aftale. (k) Engelsk version. Hvis denne aftale oversættes til andre sprog end engelsk, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelsksprogede version og den oversatte version, skal den engelsksprogede version have forrang i enhver henseende. Symantec Trust Network-aftale for afhængige parter vedrørende SSL-certifikater (april 2014)

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Oversigt over tjeneste Symantecs certifikattjeneste Managed PKI for SSL ("Tjeneste") er en hostet, internetbaseret løsning, der giver kunden mulighed for central udstedelse, fornyelse, tilbagekaldelse

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN

AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN AFTALE OM TESLA SERVICEPLAN Denne Aftale om serviceplan fra Tesla Motors Limited ( Tesla ) omfatter de angivne årlige vedligeholdelseseftersyn for det køretøj, der er genstand for den valgte plan ( planen

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK)

BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) BEGRÆNSET GARANTI (PLAYBOOK) Ufravigelige lovbestemte rettigheder. Denne Begrænsede Garanti angiver Research In Motion Limited med hjemsted på adressen 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, Canada,

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM

YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ ACROBAT.COM Yderligere vilkår for brug af Acrobat.com Senest opdateret d. 18. juni 2014. Erstatter versionen af 2. maj 2013 i sin helhed. YDERLIGERE VILKÅR FOR BRUG AF ADOBE ONLINE-TJENESTER STILLET TIL RÅDIGHED PÅ

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere