Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03"

Transkript

1 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Holm, M. K. (2012). Plan for fiskepleje i Karup Å: Distrikt 23, vandsystem 03. DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. (Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og - økologi; Nr ). General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

2 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr Af Michael Kaczor Holm

3 Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi, nr Titel: Plan for fiskepleje i Karup Å Forfatter: Michael Kaczor Holm Udgiver: DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi URL: Udgivelsesår: 2012 Bedes citeret: Michael Kaczor Holm Plan for fiskepleje i Karup Å vandsystemet. Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi, nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Internetversion: Rapporten og tilhørende kort er tilgængelig i elektronisk format (pdf) på

4 Indholdsfortegnelse I. Indledning 3 Metode 4 Resultater 5 Forslag til forbedring af de fysiske forhold 7 II. Bedømmelse af de enkelte vandløb 9 III. Udsætningsmateriale 30 IV. Udsætningsskemaer 32 Bilag 1 (stationering, biotopsbedømmelse og befiskningsresultater) 35 Bilag 2 (stationskort og udsætningskort) 1

5 2

6 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23 - vandsystem 3 I. Indledning Denne plan for fiskepleje er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskebiologiske tilstand i Karup Å-systemet. Undersøgelsen er foretaget i perioden fra den 8. august til den 9. september 2011 af DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og - økologi, kaldet DTU Aqua i resten af denne rapport. Karup Å Sammenslutningen, der består af følgende foreninger: Aulum-Haderup Sportsfiskerforening, Brabrand Lystfiskerforening, Flyvestation Karup s Sportsfiskerforening, Herning Sportsfiskerforening, Hulbæk Mølle og Høgildbro Fiskeklub, Ikast Sportsfiskerforening, Lystfiskerforeningen af 1926, Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn, Sdr. Resen Konsortiet, Viborg Sportsfiskerforening og Ørredklubben Frem, Silkeborg, har assisteret med feltarbejdet og været behjælpelige med oplysninger om vandløbsrestaurering og passageforhold. Ligeledes har Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Silkeborg, Skive og Viborg Kommuner bidraget med oplysninger om passageforhold og restaureringer. Denne plan for fiskepleje i Karup Å er en revision af den tidligere udsætningsplan fra Planen er udarbejdet som led i de aktiviteter, der sker i forbindelse med den generelle fiskepleje, herunder restaurering af vandløb ved udlægning af gydebanker m.m. Udsætningerne i vandløbene bliver varetaget af Karup Å Sammenslutningen. Naturligt produceret ørredyngel fra gydning i vandløbet kommer normalt frem fra gydebanken om foråret. Der bliver ikke udsat yngel i det år, hvor DTU Aqua undersøger vandløbene. Derfor viser forekomsten af ½ års ørreder i denne undersøgelse den naturlige forekomst af yngel fra gydning og dermed, hvor godt vandløbet virker som gyde- og opvækstvand for ørred. Denne viden kan bruges i det lokale arbejde med at forbedre miljøtilstanden i vandløbene. Mangel på yngel kan f.eks. skyldes mangel på gydefisk pga. spærringer i vandsystemet, forurening, tilsanding af gydebanker eller hårdhændet vedligeholdelse. Naturstyrelsen har det formelle ansvar for at overvåge og beskrive vandmiljøets tilstand. Styrelsens vandplaner indeholder en beskrivelse af de problemer, der skal løses sammen med nogle overordnede anbefalinger af, hvordan det kan gøres. Kommunerne er vandløbsmyndighed og skal sikre, at problemerne løses. DTU Aquas opgørelse af fiskebestandens sammensætning i de enkelte vandløb samt beskrivelsen af de problemer, der står i vejen for at skabe naturlige bestande, kan anvendes i dette arbejde, idet det dog skal fremhæves, at DTU Aqua ikke nødvendigvis kender alle lokale problemer i vandløbene. Naturstyrelsens vandplaner for vandløbene i perioden er ikke baseret på fiskeundersøgelser, kun på undersøgelser af vandløbenes smådyr (faunaklassen).vandrammedirektivet indeholder dog også krav om naturlige fiskebestande, hvorfor der i senere vandplaner skal indgå krav om fisk. Derfor nævner Naturstyrelsen i vandplanen for , at man er enig med DTU Aqua i: at der så vidt muligt etableres fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i vandløb samt 3

7 at der i forbindelse med udlægning af sten og grus for at sikre opfyldelse af miljømålet om en bestemt faunaklasse samtidig sikres gydeområder for laksefisk, lampretter m.fl. Man kan finde meget viden og gode råd om dette på Metode Feltundersøgelserne på de besøgte stationer består af en besigtigelse, som ofte er suppleret med en elektrobefiskning, hvor de fangne fiskearter er registreret. Planen er inddelt i 4 overordnede afsnit (I-IV) med tilhørende bilag. Bilag 1 er en tabel over resultaterne fra de undersøgte stationer. Bilag 2 er tilhørende oversigtskort. På oversigtskortet er der udlagt et stationsnet de steder i vandsystemet, hvor der er en undersøgelses- eller udsætningsstation. I teksten i afsnit II, hvor de enkelte vandløb er beskrevet, er alle stationsnumrene nævnt, men alle stationer er ikke nødvendigvis besigtiget eller befisket ved undersøgelsen. På oversigtskortet vil en station fremstå som et punkt med stationsnummer. Såfremt der bliver anbefalet udsætning, vil stationen være vist ved et symbol, der samtidig angiver hvilken aldersgruppe af ørred, der kan blive udsat på stationen. Bestandstætheden af ørred er beregnet ud fra resultaterne ved elektrofiskeri, hvor man har anvendt udtyndingsmetoden, som forudsætter minimum 2 befiskninger over samme strækning. På stationer hvor der bliver fanget 10 eller færre ørreder pr. 50 m. vandløbsstrækning, er der kun fisket 1 gang. I disse tilfælde er bestandstætheden beregnet ud fra den gennemsnitlige fangsteffektivitet i vandsystemet. Bilag 1 viser en oversigt over befisket areal og biotopbedømmelse af de enkelte stationer. Endvidere indeholder bilaget oplysninger om vandløbets egnethed som ørredvand. Et vandløbs egnethed som ørredvand er vurderet efter en skala på 0-5, hvor 5 er bedst. Naturforholdene på lokaliteten, herunder bundens beskaffenhed og naturlige skjul er afgørende i denne forbindelse. Derfor er bedømmelsen af udsætningsbehovet samt den anviste mængde og fiskenes alder vurderet konkret for den enkelte lokalitet. Desuden er der angivet hvilke øvrige fiskearter, som er observeret på de enkelte stationer. Det fundne antal ørred er angivet i bilaget som antal fisk pr. 100 m 2 vandløbsbund og opdelt i ½-års yngel og ældre ørred. Hvor bestandstætheden for ½-års yngel er 50 stk./100 m 2 eller mere anses biotopen for hensigtsmæssigt besat. For større fisk (12-20 cm.) er en bestand på 20 stk./100 m 2 vurderet som tilfredsstillende, og for ørred over 20 cm. en tæthed på 7 stk./100 m 2. I vandløb med en naturlig ½-års tæthed, der nærmer sig de ovennævnte tætheder vil der som udgangspunkt ikke blive anbefalet en udsætning. Udsætningsmængderne er beregnet ud fra tabel 1. 4

8 Tabel 1. Sammenhæng mellem de forventede tætheder af ørred i forskellige aldersgrupper i forhold til biotopen. Antal ørred pr. 100 m 2 Biotopskarakteren Yngel ½-års 1-års Store Resultater Undersøgelsen har omfattet i alt 153 stationer. Af disse er 59 stationer besigtiget, mens der på de resterende 94 stationer er foretaget kvantitativ bestandsanalyse ved elektrofiskeri. I figur 1 og tabel 2 er resultaterne fra denne og tidligere bestandsanalyser samlet for at give et overblik over udviklingen i ørredbestanden i perioden fra 1988 til Figur 1. Udvikling i den %-vise andel af befiskede stationer med ørredyngel (½-års ørreder). I opgørelsen indgår befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. Tabel 2. Oversigten viser antal befiskede stationer de enkelte år. Ligeledes er vist den %-vise andel af befiskede stationer med hhv. ½-års og ældre ørred. I beregningerne indgår befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. År Stationer med ½-års Stationer med ældre Antal befiskede stationer På antal st. % På antal st. %

9 Som det fremgår af tabellen er der fundet ½-års (naturlig yngel) på godt halvdelen af de undersøgte stationer, både i 2004 og Der er i samme periode en mindre nedgang i andelen af stationer med ældre ørred. Her er der et fald, fra 72% i 2004, til 67% i Figur 2. Udvikling i mediantæthed af ½-års og ældre ørreder på de befiskede stationer med biotopskarakter 1-5. Der er sket et fald af den gennemsnitlige yngeltæthed, fra 17,2 stk./100 m 2 i 2004 til 12,4 stk./100 m 2 i 2012 (tabel 3). I samme periode er der ikke sket ændringer af medianværdierne der ligger på 2 stk./100 m 2 (figur 2). Den gennemsnitlige tæthed af ældre ørred er ændret fra 9,1 stk./100 m 2 i 2004 til 6 stk./100 m 2 i Medianværdien er tilsvarende ændret fra 5 stk./100 m 2 i 2004 til 4 stk./100 m 2 i Tabel 3. Oversigten viser antal befiskede stationer de enkelte år. Den gennemsnitlige tæthed er beregnet på baggrund af befiskede stationer med biotopskarakteren 1-5. Mediantætheden er den midterste værdi i et sorteret datasæt. År Antal befiskede stationer Gns. tæthed af ½- års (stk./100 m 2 ) Gns. tæthed af ældre ørred (stk./100 m 2 ) Mediantæthed af ½-års (stk./100 m 2 ) Mediantæthed af ældre ørred (stk./100 m 2 ) ,6 13, ,6 17, ,2 9, , Det samlede smoltudtræk fra vandløbets naturlige produktion er i 2012 beregnet til 7406 stk. Der er ved denne gennemgang registreret markant fremgang i den naturlige forekomst af yngel ved Frederiksværk i Bording Å, den nedre del af Haller Å, Åresvad Å og i Bettebæk ved Trevad Mølle. Tilsvarende har der været markant nedgang i yngeltætheden i Hullet, Over Torp Bæk, Mejerigrøften, Højsgård Bæk og Krarup Møllebæk. I modsætning til gennemgangen af vandløbene i 2004 er der ved denne undersøgelse registreret naturligt forekommende ørredyngel i Resen Bæk, ved station 76 i Sejbæk, Børsting Bæk, Dalsgård Bæk, Kølvrå Bæk, Hessellund Bæk, Egelund Bæk og ved station 123 i Røjbæk. I hovedparten af disse vandløb er der udført restaurering og forbedringer siden sidste undersøgelse. Ved denne undersøgelse blev der i modsætning til tidligere ikke fundet ørredyngel i følgende vandløb: på st. 7 i Karup Å, st. 45 og 47 i Haller Å, St. 49 i Åresvad Å, Rabis Bæk, st. 72 i Sejbæk, st. 6

10 110 i Ginderskov Bæk, Mogenstrup Bæk, Præstbæk, Bærs Bæk, st. 148 og 149 i Krarup Møllebæk og Hem Bæk. Forslag til forbedring af de fysiske forhold Passageforhold Med henblik på at opnå en så stor naturlig selvreproducerende fiskebestand som muligt er det nødvendigt at give vandrefiskene fri op- og nedstrøms passage i vandløbene. Dette kan man bl.a. opnå ved at frilægge rørlagte strækninger, så der bliver skabt fri passage for ørreder m.m. til opstrømsliggende gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan udbedres ved udlægning af sten og gydemateriale. I denne undersøgelse blev der observeret spærringer i form af opstemninger eller rørlægninger i Elbæk, Haller Å, Sejbæk, Skelgrøft, Lundholm Bæk og i tilløb til Rabis Bæk En nærmere beskrivelse af spærringer i ovennævnte vandløb kan findes i teksten under bedømmelsen af de enkelte vandløb. Vedligeholdelse Det er af afgørende betydning, at vandløbsvedligeholdelsen foregår så skånsomt som muligt, dvs. at oprensningen ikke ødelægger skjulesteder samt fjerner sten og gydebund. Der er ved denne gennemgang konstateret hårdhændet vedligeholdelse i Sejbæk, Dueholm Grøft og Mogenstrup Bæk. En nærmere beskrivelse af hvor vedligeholdelsen er vurderet som hårdhændet kan findes i teksten under bedømmelsen af de enkelte vandløb. Tilgroning Ved vandløb der har tendens til tilgroning med vandplanter vil vandstanden typisk øges og strømhastigheden falde. Her kan skyggevirkningen fra træbeplantninger langs bredden eller en mere regelmæssig skånsom vedligeholdelse være med til at begrænse væksten af grøde. Der blev fundet kraftig tilgroede vandløbsstrækninger i Bettebæk, Agerbæk, Mejerigrøften, tilløb til Karup Å ved Karup Bro, Vallerbæk, Haller Å, ved st. 62 i tilløb til Rabis Bæk, ved st. 92 i Skelgrøften og i Højsgård Bæk. En nærmere beskrivelse af observerede problemer med tilgroning kan findes i teksten under bedømmelsen af de enkelte vandløb. Gydegrus og skjulesten Udlægning af gydegrus kan være relevant på strækninger, hvor de rette forhold så som et passende fald på vandløbsbunden, en passende vandhastighed og en god vandkvalitet er til stede. I forbindelse med etablering af gydebanker kan det være nødvendigt at etablere sandfang, der bør placeres umiddelbart opstrøms gydebankerne. Ud over på denne måde at skabe flere egnede gydepladser er det ligeledes vigtigt at skabe en større fysisk variation i vandløbene. Dette kan gøres ved udlægning af større sten, indsnævring af vandløbet for at skabe strømrender samt genslyngning af regulerede vandløbsstrækninger. Disse tiltag vil resultere i flere skjul, standpladser og dermed øge den fysiske variation for både fisk og anden vandløbsfauna. Karup Å Sammenslutningen er en meget aktiv forening, der hvert år etablerer et stort antal nye gydebanker og supplerer eksisterende gydebanker med grus. 7

11 I følgende vandløb er der observeret mangel på skjulesten og gydemateriale: Haller Å, Hessellund Bæk, Egelund Bæk, Højsgård Bæk, Haderis Å, Agerbæk, Dueholm Grøft og Krarup Møllenæk. En nærmere beskrivelse af mulige strækninger til udlægning af gydegrus og skjulesten kan findes i teksten under bedømmelsen af de enkelte vandløb. Sandvandring Et stort problem i mange vandløb er tilsanding af gyde- og opvækstområder. For at reducere sandvandringen kan det være nødvendigt at etablere sandfang eller genslynge udrettede vandløbsstrækninger, hvilket nedsætter strømhastigheden og dermed erosionen af brinkerne. En medvirkende faktor til øget sandtransport kan være husdyr, der nedtræder brinkerne pga. manglende indhegning af afgræsningsarealer. Etableres der sandfang er det vigtigt, at dimensionen er rigtig og der løbende er kontrol med behov for tømning. Der er konstateret betydelig sandvandring i hele Karup Å s hovedløb, Elbæk, Skygge Å, Haller Å, Vallerbæk, Åresvad Å, Rabis Bæk, Over Torp Bæk, Resen Bæk, Sejbæk, Bodholt Bæk, Hessellund Bæk, Egelund Bæk, Højsgård Bæk, Haderis Å, Ginderskov Bæk, Feldborg Bæk, Dueholm Grøft, Mogenstrup Bæk, Strømmen, Ladegård Bæk, Gjæven Bæk, Præstebæk, Bærs Bæk og Krarup Møllebæk. En nærmere beskrivelse af observerede strækninger med sandvandring kan findes i teksten under bedømmelsen af de enkelte vandløb. Fremtidig revidering af Plan for Fiskepleje På grund af de ændringer, der sker i vandløbene med hensyn til passageforbedringer, vedligeholdelse, restaurering og forureningstilstand bør resultaterne af planens virkning kontrolleres efter en 7-8- årig periode af DTU Aqua. Øvrige udsætningsplaner og planer for fiskepleje i distrikt 23: Udsætningsplan for Salling, Mors, Thyholm og tilløb til den sydvestlige del af Limfjorden

12 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 II. Bedømmelse af de enkelte vandløb Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Bording Å (Karup Å) (1) Bording Å / Karup Å (2-5) Karup Å (6-18) Den øvre del af Karup Å, kaldet Bording Å, har sit udspring nordøst for Bording og er et lille reguleret vandløb med få skjul. Vandet er klart og bunden gruset med stedvis egnet gydebund, som dog ikke har været benyttet. Der blev fundet en lille bestand af ældre ørreder, der formentlig stammer fra tidligere udsætninger. Det bør undersøges om der er problemer med spærringer nedstrøms. Lgd.: ca. 3,1 km, gbr.: 2,2 m, dybde: cm. Her udsættes: Længere nedstrøms ændrer vandløbet karakter og får et mere naturligt forløb med slyng og gode skjul under brinkerne. Bunden er overvejende sandet, men der er fine partier med sten og gydegrus. På strækningen bliver der kun skåret vegetation på brinkerne og vandløbsvegetationen er med til at giver fine skjul. Ved undersøgelsen blev der fundet en god bestand af både yngel og ældre ørreder. Især på station 2 og 3 var bestanden tilfredsstillende med en god aldersfordeling. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 3,9 km, gbr.: 2,6 m, dybde: cm. Fra Skygge Bro og til Sdr. Resen er Karup Å et mellemstort vandløb med et forholdsvis ureguleret forløb. Åen er slynget med høller og stryg og der er fine skjul under brinker og i vegetationen. Bunden er overvejende sandet, men med partier af grus hvor strømmen er stærk. På denne strækning er der kun fortaget elfiskeri på enkelte stationer, da vandløbet er for dybt. På de befiskede stationer blev der fundet en lille bestand af ældre ørreder og enkelte yngel. I Karup Å s hovedløb er der stadig tre dambrug. Agerskov Dambrug har vandindtag ved hjælp af opstemning, hvor der opstemmes 1½-2 meter. Frivandet afgives gennem omløbsstryg, der er 2-3 meter bredt og har et fint forløb. Indløbet til dambruget er afgitret med træriste før de to fødekanaler stk. yngel 9

13 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Karup Å (6-18) fortsat Uhre Dambrug fik i 2004 ændret deres vandindtag fra en traditionel opstemning til et stryg, hvor vandet tages ind på (næsten) glatstrøm og der er opsat ny afgitring. Omløbet er ca. 3 meter bredt med frisk/rivende strøm og stenet bund. Karup Elværks Dambrug tager vand på glatstrøm og der er afgitret ved fødekanalens indløb. Lgd.: ca. 39 km, gbr.: 7,5 m, Dybde: ? cm. (19-27) Karup Å s videre forløb til udløbet i Skive Fjord er et meget stort vandløb med varierende fysiske forhold. Fra Hagebro til Trandum har vandløbet et naturligt og varieret forløb med god strøm, klart vand og få strækninger grusbund. På denne strækning har Holstebro Kommune udlagt gydegrus. Der er gode skjul ved underskårne brinker og i vandløbsvegetationen. Fra Trandum til Skive by har åen et reguleret forløb med moderate fysiske forhold og en meget betydelig sandvandring. Skive Kommune har fjernet ca m 3 sandaflejring fra åens udmunding i Skive Fjord i Lgd.: ca. 36 km, gbr.: 20 m, Dybde:? cm. Mundingsudsætning: stk. smolt Tilløb til Karup Å, højre side Tilløb til Bording Å fra Neder Julianehede (28) Elbæk (29-32) Stillestående reguleret grøft, der er bredfuld af vegetation. Nedstrøms vejen ved rørudløb er grøften dyb pga. stuvning af høj vandløbsbund. Opstrøms ligger bunden dybere. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 2 km, gbr.: 1 m, Dybde: 5-20 cm. Elbæks øverste del omkring Engesvang er et stort og dybtliggende vandløb med lav vandstand. Vandet er grumset og kvaliteten er tvivlsom. Bunden er gruset og stenet og der er fine skjul ved sten, trærødder og nedfaldende grene. Rørunderføringen ved Ågade har et fald på cm og er ikke passabel med den vandføring der var på tidspunktet for undersøgelsen. Nedenfor Engesvang Kirkeby er Elbæk et fint lille vandløb med et let slynget forløb, men påvirket af 10

14 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Elbæk (29-32) fortsat Bølling Sø Kanal (Skygge Å) (33-34) Skygge Å (35-36) betydelig sandvandring. Der er etableret sandfang nedstrøms markvejen ved station 30. På strækningen mellem st. 30 og st. 31 er der flere kunstige søer. Nord for Toppethøj og til udløbet i Bording Å har Elbæk et naturligt forløb med et godt fald. Bunden er stenet og vandløbet er tilgroet, vandet har en brunlig farve. Ikast Kommune har udlagt gydegrus flere steder i bækken. Der blev kun fanget ganske få ældre fisk, der kan stamme fra tidligere udsætninger. Udsætningerne ændres fra yngel til ½-års, i håb om en større overlevelse, pga. problemer med vandkvaliteten. Lgd.: ca. 7,0 km, gbr.: 2,1 m, Dybde: cm. Her udsættes: Den øverste del af Skygge Å kaldes Bølling Sø Kanal. Vandløbet er en stor og bred reguleret kanal med blød og sandet bund og okkerbelastet. Kanalen er afløbet fra Bølling Sø og den er kraftig tilgroet med pindsvineknop og svømmende vandaks. Denne strækning blev ikke befisket pga. høj vandstand og blød bund og den vurderes ikke til at være egnet for ørred. Lgd.: ca. 2,5 km, gbr.: 4,8 m, Dybde: ? cm Skygge Å, fra Klode Mølle til udløb i Karup Å, er et fint vandløb med naturligt forløb, god strøm og klart vand. Bunden er meget sandet, men der er masser af skjul i grøden og der findes enkelte sten. På tidspunktet for undersøgelsen var Ikast Kommune, i samarbejde med medlemmer fra ISF, i gang med at fjerne et stemmeværk til et tidligere engvandingsanlæg, som lå placeret ca. 400 m opstrøms Skygge Bro. Samtidig blev der udlagt gydegrus på 6 forskellige lokaliteter. Der blev ikke registreret ørredyngel under elfiskeriet, men der blev fundet en fin bestand af ældre ørreder, der sandsynligvis stammer fra tidligere udsætninger. Lgd.: ca. 4,5 km, gbr.: 4,5 m, Dybde: cm. Her udsættes: stk. ½-års stk. ½-års 11

15 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Skygge Å ved Skygge Østergård (37) Bøgelundbæk (38) Vallerbæk (39-40) Haller Å (Voer Strøm) (41) Lille reguleret tilløb, der er kraftig påvirket af okker. Afvander et mindre moseområde. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,1 km, gbr.: 1,3 m, Dybde: cm. Lille og kort okkerbelastet afvandingskanal uden fiskemæssig interesse. Vandet kommer fra et lille moseområde og er rørlagt øverst. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 0,5 km, gbr.: 0,6 m, Dybde: 5-10 cm. Vallerbæk starter som et diffust afløb fra Mosedal i Kompedal Plantage. Den første del af bækken afvander et mindre vådområde inden det bliver et decideret vandløb med et reguleret forløb og brunligt vand. I udkanten af plantagen løber Vallerbæk som et lille reguleret vandløb med blød/sandet bund og svag/jævn strøm, vandet er forsat brunt. Der findes kun lidt skjul ved grøde og under udhængende bredvegetation. Bækken er her kun begrænset egnet for ørred pga. ringe fald og dårlige fysiske forhold. Ved Vallerbæk Gård har bækken et slynget forløb med sandet bund og strækningen var på undersøgelsestidspunktet lukket af vegetation og med svage strømforhold. På denne strækning blev der fundet en lille bestand af ældre ørreder, som formentlig stammer fra tidligere udsætninger. I 2004 blev der etableret en ny vandløbsstrækning på ca. 400 meter. Strækningen er beliggende vest for Vallerbæk Gård og formålet er at føre vandløbet udenom eksisterende damme. Der er fortsat behov for udsætning. Lgd.: ca. 3,7 km, gbr.: 1,3 m, Dybde: cm. Her udsættes: Den øverste strækning af Haller Å kaldes Voer Strøm og starter som afløbet af Hauge Sø. Fra Hauge Sø til Voer Bro er vandløbet en stillestående reguleret afvandingskanal der på undersøgelsestidspunktet var næsten udtørret. Bunden er gruset/stenet og ligger mere end 2 meter under terræn stk. yngel 12

16 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Haller Å (Voer Strøm) (41) fortsat Haller Å (42-44) Hele strækningen var tilgroet i brændenælder og dueurt. Voer Strøm vurderes ikke som egnet for ørred. Lgd.: 1,5 km, gbr.: 2 m Dybde: 0-5 cm Syd for Ravnholt Plantage løber Haller Å som et fint lille vandløb med naturligt forløb og gruset bund, der stedvist er dækket af 10 cm mudder/ planterester. Der er gode skjul ved underskårne brinker og udhængende bredvegetation. Vandløbet har ringe fald, men der er korte stræk, hvor der er en jævn strøm og gruset bund. Ldg.: ca. 4,5 km, gbr.: 2,1 Dybde: cm Her udsættes: stk. ½-års (45-48) Fra Ravnholt Hede og til udløbet i Karup Å har vandløbet et større fald med klart vand og flotte sving. På strækningen har åen fin grusbund, men ligger noget sænket og der er en del okker. Haller Å s nederste strækning har overvejende sandbund og der blev kun fundet egnet gydebund ved Engbjerggård, som også er det eneste sted hvor der blev konstateret ørredyngel. I Haller Å er det kun Sangild Dambrug der stadig er i drift, mens både Porskrog Dambrug og Vallerbæk Dambrug er nedlagt. Spærringen ved Vallerbæk er ikke fjernet, mens der er fortsat problemer med passage ved Porskrog. Ved Sangild er der en fisketrappe. Haller Å er et rigtig flot vandløb med et stort potentiale. Generelt er der behov for at udlægge gydegrus på strækninger med godt fald. Derudover bør der skabes fri passage ved de tilbageværende opstemninger samt forbedre passagen ved Porskrog Dambrug. Lgd.: ca. 6,5 km, gbr.: 3,7 m, Dybde: cm. Her udsættes: stk. 1-års Åresvad Å (49) Åresvad Å starter som et lille afløb fra Nipgård Sø, der er en lavvandet sø på ca. 30 ha. Der er ingen tilløb til søen og afløbet er i lange perioder tørlagt. Strækningen opstrøms Skivevej er kraftigt reguleret og ligger dybt i forhold til det omkring- 13

17 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Åresvad Å (49) fortsat Bedømmelse. liggende terræn. Vandet er klart og bunden er gruset. Vandløbet er kraftigt påvirket af okker og der er kun få skjul ved trærødder. Her blev der konstateret en mindre bestand af ældre ørreder, som sandsynligvis stammer fra tidligere udsætninger. Lgd.: ca. 8,5 km, gbr.: 1,2 m, Dybde: cm. Her udsættes: Udsætningsmateriale og antal stk. yngel (50-54) Åresvad Å s videre forløb, indtil åens udløb i Karup Å, er et flot vandløb med et naturligt slynget forløb, hvor der er fine skjul i vandløbsvegetationen. Bunden er hovedsagelig sandet, men hvor strømmen er stærk er der partier med grus og sten. I åen har der tidligere været tre dambrug med opstemninger, hvor fiskene skulle passere gennem fisketrapper. To af disse dambrug er nedlagt og opstemningerne fjernet. Alskov Dambrug er fortsat i drift, men vandindtaget er ændret, så der i dag er fri passage. I forbindelse med nedlæggelsen af dambrugene er der foretaget genopretning på en reguleret strækning nederst i vandløbssytemet og udlagt store mængder grus og sten. Der blev fundet ørredyngel på alle stationer fra Åresvad Bro og til udløbet i Karup Å, men det var kun ved Åresvad Bro og Vallerbækvej i Karup, at bestanden var tilfredsstillende. Til gengæld var bestanden af ældre ørreder meget tilfredsstillende, hvilket kan skyldes tidligere udsætninger. Lgd.: ca. 7,6 km, gbr.: 3,5 m, Dybde: cm. Her udsættes stk. ½-års Frederiks Sideløb (Tilløb til Åresvad Å vest for Årestrup) (55) Ulvedal Bæk (Tilløb til Åresvad Å fra Ulvedal) (56) Kraftig okkerbelastet grøft med svag strøm. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 0,7 km, gbr.: 2,2 m, Dybde: 40 cm. Lille vandløb med diffust forløb og stillestående vand. Løber i Ulvedal Plantage og der er flere vandhuller på strækningen. Bunden har karakter af mose og den er groet til i græs. Bækken var udtørret ved sidste undersøgelse. 14

18 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Ulvedal Bæk (56) fortsat Jens Langknivs Bæk (Tilløb til Åresvad Å fra Jens Langknivs Hule ) (57) Hullet (58) Rabis Bæk (59-61) Tilløb til Rabis Bæk (62) Ikke ørredvand Lgd.: ca. 2,2 km, gbr.: 3,0 m, Dybde: 5-10 cm. Stillestående grøft med blød bund og meget okker. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,6 km, gbr.: 1 m, Dybde: 5-15 cm. Hullet er et rigtig flot vandløb med et naturligt slynget forløb, gruset bund og med god til rivende strøm. Bækken er dog stærkt okkerbelastet og under tilgroning af pilekrat. Her blev konstateret en lille selvreproducerende ørredbestand, som formodentlig vil øges, hvis mængden af okker blev reduceret. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 1,9 km, gbr.: 1,9 m, Dybde: cm. Rabis Bæk er et rigtig flot naturligt vandløb med gruset bund og et godt fald. Bækken har et slynget forløb og varierende dybde med fine skjul i vandløbsvegetationen og ved de underskårne brinker. På den nederste del er bækken plaget af sandvandring. Der findes egnede gydepladser i det meste af vandløbet, men der blev kun fundet enkelte ældre ørreder og ingen yngel, og det til trods for at Mølholm Fiskeri er nedlagt og der er skabt fri passage ved Høgild Fiskeri. Begge dambrug er beliggende på den nederste del af Rabis Bæk. Ved sidste undersøgelse blev der fundet en god selvreproducerende ørredbestand, som havde en naturlig alderssammensætning, og det bør undersøges, hvorfor der ingen fisk er. Lgd.: ca. 4,8 km, gbr.: 2,3 m, Dybde: cm. Her udsættes: Fint lille vandløb med fast gruset bund og klart vand, men påvirket af okker. På grund af tilgroning blev der kun fisket en kort strækning og der blev ikke fundet ørreder. Ved vejoverkørslen er rørunderføringen svær at passerere på grund af et fald ud af røret. Det bør forsøges at udligne faldet stk. ½-års 15

19 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Tilløb til Rabis Bæk (62) fortsat Over Torp Bæk (63) Agerbæk (64-65) Resen Bæk (66-69) evt. ved at stuve vandet op nedenfor røret ved hjælp af sten. De fysiske forhold er forbedret siden sidste undersøgelse og en mindre udsætning bør forsøges i bækken. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 2,1 m, Dybde: 5-15 cm. Her udsættes: Over Torp Bæk er et lille vandløb der tidligere er blevet hårdhændet vedligeholdt og derfor er bækken nu bred og meget blødbundet. Vandløbsvegetationen er med til at give vandløbet et let slynget forløb og nedstrøms Åhusevej er der udlagt sten og grus i forbindelse med et vandløbsprojekt i Formålet med projektet var at skabe fri passage ved vandindtaget til put & take sø. Den resterende del af vandløbet er meget tilsandet. I bækken blev der fundet en lille selvreproducerende ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,5 km, gbr.: 1,7 m, Dybde: cm. Agerbæk starter som en afvandingskanal lige syd for Grønvang og de øverste godt 1000 meter løber bækken som en markgrøft, inden den løber ind i Sønder Resen Naturpark. På denne strækning er vandløbet meget reguleret med et ringe fald, meget blød bund og lukket af vegetation. I Sønder Resen Naturpark løber bækken gennem gamle kulgravsøer inden den løber ud i Karup Å. Her ligger vandløbet dybt i terræn og der er meget okker. Bækken vurderes ikke som egnet for ørreder og udsætningerne indstilles. Lgd.: ca. 1,6 km, gbr.: 1,7 m, Dybde: 5-50 cm. Resen Bæk er et rigtig godt ørredvandløb, der starter vest for Grønhøj i Kongenshus Mindepark og løber i Karup Å vest for Resen. Bækken har et naturligt forløb med klart vand og sandet/gruset bund. Der er fine skjul under brinker, ved sten og i vegetationen, samt gode gydeområder med gruset bund og frisk strømmende vand. Resen Bæk har tidligere haft to dambrug liggende i den nedre del af bækken. I 2005 blev begge dambrug stk. yngel 16

20 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Resen Bæk (66-69) fortsat Resen-Østerhede Bæk (Tilløb til Resen Bæk fra Resen Østerhede) (70) Sejbæk (71-77) lukket og der er nu skabt fri adgang for opgangsfisk til hele vandløbet. I 2004 og 2010 har KÅS gennemført restaureringsprojekter flere steder i bækken, hvor der er udlagt gydegrus og sten. Lukning af Sdr. Resen Fiskeri og Østergård Dambrug samt udlægning af grus og sten har resulteret i, at der i bækken findes en god selvreproducerende bestand af ørreder med en fin aldersfordeling samt en fin bestand af bæklampret. Udsætningerne i Resen Bæk indstilles. Lgd.: ca. 6,5 km, gbr.: 2,1 m, Dybde: cm. Bækken er afløb fra tidligere brunkulslejer og er kraftig okkerbelastet. Uden fiskemæssig interesse. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 1,1 m, Dybde: 5 cm. Sejbæk udspringer i Kongenshus Mindepark. Opstrøms Sejbækgård er bækken reguleret og ligger dybt i terrænet. Strækningen er okkerbelastet og har jævne strømforhold. Bunden er overvejende sandet og der findes kun lidt grus. Bækken er ved at danne et mere slynget forløb hvor der er grøde og hvis der blev fortaget selektiv grødeskæring vil bækken få et mere naturligt forløb. Ved station 72 er bækken fortsat reguleret, men strømmen snor sig gennem grøden og der er fine stryg hvor grøden snævrer bækken ind. Sejbæks nederste halvdel er et rigtig flot vandløb med naturligt forløb, varierende dybde og underskårne brinker. Bækken har meget sandvandring, men vandløbsvegetationen skaber strømrender hvor grusbunden holdes ren. I 2005 blev Hagebro Dambrug lukket, så der i dag kun findes ét dambrug tilbage i Sejbæk. Ved elektrofiskeriet blev der nedstrøms det tilbageværende dambrug, Sejbæk Dambrug, fundet en god selvreproducerende ørredbestand med en fin alderssammensætning. Opstrøms dambruget blev der som tidligere kun fundet ældre ørreder, der sandsynligvis stammer fra tidligere udsætninger. Undersøgelsen viser at der er behov for at forbedre passageforholdene ved Sejbæk Dambrug, der 17

21 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Sejbæk (71-77) fortsat Resenhuse Bæk (Tilløb til Sejbæk fra Resen Huse) (78) Børsting Bæk (79) Trevad Møllebæk (80) Dalsgård Bæk (81-82) består af en kammertrappe. Udsætningerne fortsætter. Lgd.: ca. 9,8 km, gbr.: 2 m, Dybde: cm. Her udsættes: Lille grøft med stillestående vand der løber i moseområde. Bunden er meget blød og vandløbet helt tilgroet. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 1,8 m, Dybde: 5 cm. Den øvre del af Trevad Møllebæk kaldes Børsting Bæk og er et flot mindre vandløb med et naturligt forløb. Bækken har overvejende grusbund med et godt fald, der giver en frisk/rivende strøm. Der blev registreret en fin bestand af ørredyngel og udsætningerne indstilles. Lgd.: ca. 3,6 km, gbr.: 0,9 m, Dybde: cm. Trevad Møllebæk blev befisket umiddelbart nedstrøms for dambruget, Trevad Ørredpark, og på denne strækning har vandløbet karakter af én lang gydebanke, med gruset bund og meget stort fald der giver en rivende strøm. Der er fri passage ved dambruget. På denne strækning blev der fundet en fin yngelbestand, der stod i strømlæ langs brinkerne. Ingen udsætning Lgd.: ca. 3 km, gbr.: 2,1 m, Dybde: cm. Dalsgård Bæk er et lille vandløb der er rørlagt på den øverste del. Den åbne del af bækken starter med udløb fra to større rør og suppleres af flere mindre dræn- /kloakrør med vand af tvivlsom kvalitet. Her er bunden sandet og strømmen jævn med brunt og grumset vand. Dalsgård Bæks nederste del er et fint lille vandløb med et slynget forløb, gruset bund og godt fald. Der er meget vegetation, som giver fine skjul, samt gode underskårne brinker. På denne del blev der fundet enkelte ørredyngel stk. ½-års 18

22 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Dalsgård Bæk (81-82) fortsat Bettebæk (83) Mejerigrøften (84) Svansø Bæk (Tilløb til Karup Å fra Fly Mose) (85) Bodholt Bæk (86) Der har tidligere været udsætning af ørredyngel på den øverste del af bækken. Udsætningerne stoppes og vandkvaliteten bør undersøges før der igen kan udsættes ørred. Lgd.: ca. 0,8 km, br.: 0,8 m, Dybde: cm. Lille vandløb med fint slynget forløb, gruset/stenet bund og jævn/god strøm. Bettebæk er lukket af dueurt, hvilket gør den svær at elfiske, men samtidig giver gode skjul for den fine bestand af ørredyngel der blev fundet. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,3 km, gbr.: 1,1 m, Dybde: cm. Mejerigrøften er et lille og kort vandløb med klart vand og gruset bund, der dog er dækket af et tyndt lag mudder. Grøften er tilgroet og brinkerne er flere steder skredet ud, så de spærrer for vandring op- og nedstrøms. Vandløbet trænger til at blive renset op. Der blev kun fundet en enkelt ørredyngel. Ingen udsætning Lgd.: ca. 0,5 km, gbr.: 1,1 m, Dybde: cm. Stillestående afvandingskanal med blød bund. Kanalen er fyldt med vandpest, smalbladet mærke og andemad. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 3,2 m, Dybde: cm. Tilløb til Karup Å, venstre side Langsomt flydende og reguleret grøft med sandet bund. I sving er der støbte betonsider, der regulere bækkens forløb. Nedstrøms Klochsvej er der foretaget beskæring af kantvegetationen og udlagt sten for at stuve vandet ved vejunderføringen. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,8 km, gbr.: 1 m, Dybde: cm. 19

23 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Brdr. Laursens Grøft (87) Tilløb til Karup Å ved Karup Bro (88) Kølvrå Bæk (89) Hessellund Bæk (90-91) Reguleret og tilgroet grøft med lav vandstand og umulig af elektrofiske. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 0,8 km, gbr.: 1,4 m, Dybde: 5-10 cm. Et reguleret, men flot vandløb med klart vand og gruset bund. Vandløbet er lukket af vegetation, især brøndkarse, og er derfor vanskelig at elektrofiske. Det vil forbedre vandløbet, hvis der blev slået en strømrende i vandløbsvegetationen. Der blev fundet en god selvreproducerende ørredbestand på den nedre del. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,7 km, gbr.: 2,1 m, Dybde: cm. Kølvrå Bæk er et reguleret, men fint vandløb med god strøm og klart vand, der dog virker næringsrigt. Der er fine skjul ved sten og i vegetationen. Elektrofiskeriet viste, at der er en fin selvreproducerende ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,3 km, gbr.: 1,8 m, Dybde: cm. Hessellund Bæk starter ved Trolddal på flyvestationens område og løber i lavning omgivet af hede. Bunden er meget sandet og vandløbet er plaget af okker. Bækken har tidligere været påvirket af udvaskninger fra de kemikaliedepoter der er på flyvestationen. Udvaskningerne skulle være stoppet. Vandkvaliteten virker også god og der blev fundet både slørvinger og vårfluer. Ved elektrofiskeriet blev der fanget en enkelt ørredyngel og det vil være oplagt at forbedre gydeforholdene ved at udlægge grus. På den nederste strækning udenfor militærets område er Hessellund Bæk et fint vandløb med stor variation i dybden og masser af skjul ved grene og underskårne brinker. Den er fortsat okkerbelastet og svær at fiske pga. pilekrat der vokser ud over vandløbet. Der blev fundet enkelte ørreder i bækken. Der er fortsat behov for supplerende udsætninger. Lgd.: ca. 3,1 km, gbr.: 1,7 m, Dybde: cm. Her udsættes: stk. yngel 20

24 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Skelgrøft (92) Lundholm Bæk (93) Egelund Bæk (94-96) Højsgård Bæk (97) Lille og kort vandløb, der ved besigtigelsen var total lukket af græs og blev derfor ikke befisket. Ved gammel vejoverkørsel er der ikke fri passage opstrøms, da vandet har et fald fra rør på ca. 1 meter. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 0,5 km, gbr.: 0,9 m, Dybde: 1-5 cm. Lille reguleret grøft med et godt fald og gruset bund, hvor der har været gydeaktivitet. Der blev fundet en fin bestand af ørredyngel. Ved Lundholmvej kommer vandet ud af rør; opstrøms vejen kunne vandløbet ikke findes. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 1 m, Dybde: 5-20 cm. Egelund Bæk er generelt en fin lille bæk med et let slynget forløb og gode skjul. Nederst er bækken påvirket af okker og hele vandløbet er plaget af sandvandring. Der findes kun ganske få strækninger der er egnet til gydning. I 2008 blev der etableret et omløbsstryg ved Hulbæk Møllegård og der blev udlagt gydegrus. De miljøforbedrende tiltag har medført en markant fremgang i ørredbestanden. Der blev fundet ørredyngel på alle stationer, men bestanden er lille og bækken mangler fortsat gydebanker. Der er fortsat behov for supplerende udsætninger og det vil gavne bækken hvis der blev udlagt mere gydegrus. Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 1,6 m, Dybde: 7-40 cm. Her udsættes: Lille reguleret vandløb med meget sandet bund og få skjul. Bækken huser en god naturlig ørredbestand, men der er ikke meget skjul og fiskene står koncentreret hvor der er skjul. I 2005 blev der udlagt 10 m 3 grus, fordelt på 3 gydebanker, men vandløbet vil utvivlsomt kunne producere flere ørreder hvis der blev udlagt mere gydegrus. Antallet af ørreder er også begrænset af de få muligheder der for at finde skjul, så udlægning af sten samt rydning af vegetation på brinkerne, stk. yngel 21

25 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Højsgård Bæk (97) fortsat Haderis Å (98-106) så der kommer mere lys til vandløbsvegetationen, vil også være med til at skabe et mere naturligt vandløb. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 1,4 m, Dybde: cm. Den øverste del, kaldet Barslund Bæk, er et rigtig flot vandløb med naturligt forløb og gode skjul. Bunden er sandet, men fast og der er varieret dybde. Bækken kunne være et godt ørredvandløb hvis der ikke var de store mængder okker og hvis der samtidig blev udlagt grus og sten. I Barslund Bæk blev der ikke fundet ørreder. Længere nedstrøms kaldes vandløbet Stavlund Å og har et rigtig flot og mæandrerende forløb med klart vand. Bunden er sandet/gruset, der er et godt fald og mængden af okker er reduceret og vandløbet vurderes til at være egnet for store ørreder. Der blev ikke fisket i Stavlund Å pga. høj vandstand. Herning Kommune oplyser, at der er store problemer med brøndkarse i Barslund Bæk og Stavlund Å. Planten har bredt sig massivt i løbet af de sidste par år og giver problem med frigivelse af okkersediment om vinteren og det tidlig forår. Efter sammenløbet med Feldborg Bæk, kaldes vandløbet Haderis Å. Haderis Å har en meget varieret grødesammensætning med masser af skjul, og vanddybden er afvekslende med høller og stryg. Vanddybden i Haderis Å var desværre så stor, at elfiskeri var meget vanskelig, men blev dog forsøgt flere steder. Ved Stavlundvej og Stavlund Bro blev der fundet en meget stor selvreproducerende ørredbestand af ørred i flere aldersgrupper. Ved Vormstrupvej blev der fundet mange store opgangsfisk, hvilket gjorde det svært at fiske effektivt, denne station blev kun fisket én gang. I 2004 blev der gennemført seks genslyngnings projekter i Haderis Å, svarende til 1200 m. ekstra vandløb. Ved åen ligger der 3 dambrug. Ved Feldborg Bæk Dambrug blev der i 2003/04 etableret et strygomløb og udlagt gydegrus. Staulund Bæk Dambrug har passage i form af et omløbstryg, der i 2006 blev udvidet for at sikre store vandmængder og 22

26 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Haderis Å (98-106) fortsat Tilløb til Barslund Bæk fra St. Gråsand (107) Ginderskov Bæk ( ) Feldborg Bæk ( ) naturlig variation i vandføringer som muligt og samtidig forbedre passagemulighederne. Østerhøjgård Dambrug er nedlagt og der er fri passage. Der er i perioden fra 2007 til 2011 etableret flere gydebanker i Haderis Å, hvilket også har resulteret i, at der nu er flere ørreder en tidligere og der er ikke behov for supplerende udsætninger. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 19,0 km, gbr.: 5 m, Dybde: ? cm. Lille reguleret grøft med stillestående vand og kraftigt okkerbelastet. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 1,4 m, Dybde: 10 cm. Ginderskov Bæk er opstrøms Øster Vistorp et reguleret og okkerbelastet vandløb med blød og sandet bund og ringe fald. På denne strækning var det kun ved Øster Vistorp at der blev fundet en lille bestand af ældre ørreder, der sandsynligvis stammer fra tidligere udsætninger. Nedstrøms herfor er okkerbelastningen mindre og de fysiske forhold bedre uden at være rigtig gode. Ved Øster Feldborg blev der fundet en fornuftig yngelbestand. Det sidste dambrug, Ginderskov Dambrug, er nu lukket og der er fri passage. Udsætningerne stoppes. Lgd.: ca. 10,0 km, gbr.: 2,6 m, Dybde: ? cm. Feldborg Bæk starter i Feldborg Plantage som en kedelig og dybtliggende kanal, der er kratigt påvirket af okker. Ved station 115 er bækken flot med dybe underskårne brinker og store puder af vandstjerne. Bunden er fast med grus og sand, men der er fortsat meget okker, hvilket kan forklare hvorfor der ikke blev fundet fisk. Vest for Grønkær er der flere okkerudfældningsbassiner og det gør at der ikke er okker nedstrøms vejen, hvor der er udlagt store mængder grus. Vandløbet er reguleret og ligger ca. 1 meter under terræn. Ved Herningvej løber bækken med varieret dybde og gode underskårne brinker. Bunden er sandet og visse steder meget blød. Bækken er noget 23

27 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Feldborg Bæk ( ) fortsat Feldborg Mose (Tilløb til Feldborg Bæk fra Feldborg Hede) (118) Agerbæk ( ) Røjbæk ( ) plaget af okker. Her blev der fundet en del ældre ørreder, der sandsynligvis stammer fra tidligere udsætninger. Udsætningerne fortsættes Lgd.: ca. 8,8 km, gbr.: 1,8 m, Dybde: cm. Her udsættes: Pligtudsætninger fra Feldborg Dambrug: Flot vandløb med fin grusbund på det meste af strækningen, men der ligger et tyndt lag okker og vandløbet er reguleret. Der blev ikke fundet ørreder, hvilket kan forklares med, at den er belastet af okker. Ingen udsætning Lgd.: ca. 2,1 km, gbr.: 1,2 m, Dybde: cm. Agerbæk er rørlagt på det øverste stykke og først ved Agerbækhus (st. 119) er vandløbet åbent. Her er bækken lukket af græs, okkerbelastet og generelt med dårlige fysiske forhold og ringe fald. Den nedre del af bækken er fortsat okkerpåvirket, men her er bækken åben med jævn strøm og sandet bund. Det bør undersøges hvor der er egnede steder til udlægning af gydegrus. Der blev fundet en lille selvreproducerende ørredbestand på den nederste station, og der bør fortsat suppleres med udsætninger. Lgd.: ca. 1,4 km, gbr.: 0,7 m, Dybde: cm. Her udsættes: Den øvre del af Røjbæk kaldes Bjørnkær Bæk og starter sydvest for Haderup. Bjørnkær Bæk er en kedelig og reguleret afvandingskanal med ringe fald og kratigt okkerbelastet. Markvejen ned til station 122 er sløjfet, så bækken blev kun besigtiget på denne station. Fra Vivtrup til udløb i Karup Å er Røjbæk et fint lille vandløb med klart vand, gruset bund og godt fald. Bækken er stadig påvirket af okker. KÅS har udlagt gydegrus i På denne strækning blev der konstateret en fin selvrepuducerende bestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 5,1 km, gbr.: 1,6 m, Dybde: cm stk. ½-års stk. 1-års 500 stk. 1-års 500 stk. yngel 24

28 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Dueholm Grøft (126) Trandum Grøft (127) Mogenstrup Bæk ( ) Mundbjerg Bæk (Tilløb til Stubbergård Sø fra Mundbjerg) (130) Kedelig, kanaliseret grøft med blød og sandet bund. Dueholm Grøft har tilsyneladende været hårdhændet vedligeholdt tidligere, hvilket gør at den fortsat har dårlige fysiskeforhold. På undersøgelsestidspunktet var der lidt vandløbsvegetation i form af smaldbladet mærke og vandstjerne. De steder hvor der var vegetation er der strømrender med gruset bund og mulighed for gydning. Dueholm Grøft har et godt potentiale og der er udlagt gydegrus på den nederste del af vandløbet, men der er behov for yderligere udlægninger og der bør indføres reduceret grødeskæring for at give fiskene mere skjul og vandløbet en øget variation. Bestanden af yngel er, siden sidste undersøgelse, gået væsentligt tilbage, men der blev fundet en lille naturlig ørredbestand. Intet udsætningsbehov. Lgd.: ca. 2,1 km, gbr.: 1,9 m, Dybde: cm. Dybt liggende reguleret grøft med blød bund og jævn vandstrøm. Ikke ørredvand. Lgd.: ca. 1,2 km, gbr.: 2,4 m, Dybde: cm. Starter i Rønnes Mose og har et reguleret forløb med sandet/ gruset bund og god vandstrøm. På den nederste del er bækken gravet dybt og hårdhændet vedligeholdt. Der blev fundet en mindre ørredbestand på den nederste station. Der er fortsat behov for supplerende udsætninger. Lgd.: ca. 2,4 km, gbr.: 1,6 m, Dybde: cm. Her udsættes: Mundbjerg Bæk er et lille reguleret vandløb, der løber langs eng i lavning nord for Herrup. Bækken ligger dybt i terrænet med fast bund, der består af en blanding af sand, grus og sten. Vandet er klart og bækken har et fint fald. Ved elektrofiskeriet blev der ikke fundet ørreder og udsætningerne fortsættes. Lgd.: ca. 1,0 km, gbr.: 0,8 m, Dybde: cm. Her udsættes: stk. yngel 500 stk. ½-års 25

29 Vandløbets navn og st. nr. på bilag 1 Bedømmelse Udsætningsmateriale og antal Strømmen (Tilløb til Stubbergård Sø fra Mundbjerg) (131) Stubber Å (132) Koholm Å ( ) Navtrup Bæk (Tilløb til Stubbergård Sø fra Navtrup) (136) Ladegård Bæk /Bederholm Bæk (Tilløb til Stubbergård Sø ved Stubberkloster) (137) Strømmen har sit udspring nord for Bjergby og løber til Stubbergård Sø. Vandløbet har et flot forløb med klart vand og et godt fald. Elektrofiskeriet foregik ved Skylles Bro, der ligger tæt ved udløbet til Stubbergård Sø. Her er halvdelen af vandløbet dækket af tagrør, hvilket er med til at indsnævre vandløbet og giver fine skjul. Bunden er sandet, men fast og store dele af åen er lukket af pilekrat. Der blev kun fundet ældre ørreder, der sandsynligvis stammer fra tidligere udsætninger i Mundbjerg Bæk. Lgd.: ca. 2,0 km, gbr.: 3 m, Dybde: cm. Her udsættes: Stubber Å er et stort vandløb, der forbinder Stubbergård Sø med Flyndersø s sydlige del. Vandet er grønt og vegetation består af andemad og dunhammer. Åen er ikke egnet for ørreder og kan kun bruges som gennemgangsvand. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 3,0 km, gbr.: 4,0 m. Dybde:? Stor kanal der modtager vand fra Flynder Sø. Er kraftigt reguleret og med grønt søvand. Ved afløbet fra søen er der en ålekiste placeret midt i åen. Åen er ikke egnet for ørreder og kan kun bruges som gennemgangsvand. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 6,2 km, gbr.: 9,7 m, Dybde:? Stillestående afvandingskanal med fin gruset bund, men meget lidt vand. Bækken er lukket af dueurt og brændenælder. Ingen udsætning. Lgd.: ca. 2,6 km, gbr.: 0,5 m, Dybde: 0-5 cm. En rigtig flot bæk med et naturligt forløb gennem hedeslugt. Vandet er klart og bunden består hovedsagligt af sand, men der er partier med grus og fine skjul ved sten. Der er en fin blanding af vandløbsvegetation der bliver holdt nede af græsende kreaturer. Der bliver udsat ørredyngel ifølge 500 stk. 1-års 26

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord

Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Plan for fiskepleje i mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12, vandsystem 01a, 01b, 02, 04, 05a, 05b, 07 og 08 Plan nr. 26-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Plan for fiskepleje i Binderup Å

Plan for fiskepleje i Binderup Å Plan for fiskepleje i Binderup Å Distrikt 18, vandsystem 09 Plan nr. 24-2013 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere