AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group) Kalvebod Brygge 45 DK 1560 København V Telefon (+45) Anmeldelse af skade Enhver skade anmeldes straks til SOS International A/S Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Telefon (45) Telefax (45) Ved anmeldelse af skade bedes du opgive følgende: - fulde navn, kortnummer og udløbsdato på dit American Express Gold Business Card. - sted og telefonnummer, hvor du kan træffes. - en kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet, indsendes til SOS. SOS kan forlange, at skadelidte fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. SOS betaler de hertil forlangte attester. Ved anmeldelse af flyforsinkelse skal sikrede ud over anmeldelsen uden ophold fremsende flybillet, oplysning om flynummer, afgangssted og destination, flyselskabets rapport om forsinkelse samt kvitteringer i original Ved anmeldelse af bagageforsinkelse skal sikrede ud over anmeldelsen uden ophold fremsende flybillet, flyselskabets rapport om forsinkelsen og tidspunktet for bagagens udlevering til sikrede og kvitteringer i original for afholdte udgifter. 2.1 Forsikringens varighed og ophør Forsikringen dækker, så længe sikrede er indehaver af et gyldigt dansk American Express Gold Business Card. 2.2 Udbetaling Udbetaling af erstatning sker til den sikredes konto, som påføres skadeanmeldelsen. I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede. Begunstigede er, hvis intet andet er meddelt SOS/AIG skriftligt, nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås sikredes ægtefælle, eller hvis sikrede ikke er gift, fast samlever, med hvem sikrede har haft fælles bopæl i mindst 6 måneder. Er sikrede ugift og uden fast samlever, anses sikredes arvinger i henhold til arveloven for begunstigede. Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved separation, medmindre andet er meddelt AIG skriftligt. 3.0 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke 3.1 ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. 3.2 følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. 3.3 forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af sikrede med forsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin. 3.4 deltagelse i kriminelle handlinger. 3.5 deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar. 3.6 deltagelse i professionel sport., dog dækkes transport til og fra destinationerne samt under opholdet i sin egenskab af privatperson. Professionel sport defineres som sport, hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion og som følgelig skal opgives som indkomst. 3.7 deltagelse i motorløb af enhver art. 3.8 følger af ulykkestilfælde, der rammer sikrede som fører eller passager under kørsel på motorcykel eller scooter. 3.9 forsikringsbegivenheder, der rammer sikrede som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer forsikringsbegivenheder forårsaget af en offentlig transportørs konkurs forsikringsbegivenheder, der skyldes civile uroligheder, lockout og/eller blokader. Desuden er strejke eller trussel om strejke offentliggjort tidligere end 24 timer før planlagt afgang ekskluderet forsikringsbegivenheder, der skyldes nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed forsikringsbegivenheder indtruffet under ekspeditioner og opdagelsesrejser konfiskation eller beslaglæggelse af bagage af toldvæsenet eller anden myndighed rejser foretaget inden for bopælslandets grænser rejser foretaget, mens sikrede ikke opfylder betingelserne i Sektion B, 1 og Sektion C, 1. Side 1 af 7

2 4.0 Krigs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme, oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes vil skader, der skyldes bevidst militær nedkæmpning af førnævnte situationer, ikke være dækket. Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold som nævnt ovenfor indtræffer i det land, hvori sikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af, - at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i en af de ovennævnte situationer. - at sikrede ikke selv deltager i handlingerne. - at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den sikredes tjeneste ved atomanlæg. Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering som følge af ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 5.0 Maksimal erstatning pr. sikrede Besiddelse af to eller flere American Express kort kan aldrig forpligte AIG til at udbetale erstatning mere end én gang for samme skade. Ligeledes kan besiddelse af andre guldkort udstedt af Danske Bank koncernen aldrig forpligte AIG til at udbetale erstatning mere end én gang for samme skade. 6.0 Dobbelt forsikring Såfremt dobbelt forsikring foreligger, dækker AIG kun i det omfang, sikrede ikke opnår dækning fra anden side. Ved rejseulykke (Sektion B, 4) dækker forsikringen fuldt ud, uanset om sikrede opnår dækning andetsteds jf. dog ovenstående. 7.0 Forsikringsaftaleloven Forsikringerne er underlagt dansk ret. Lov om Forsikringsaftaler gælder i det omfang, denne ikke er fraveget i betingelserne. 8.0 Ankenævn for forsikring AIG er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, DK 1572 København V. Sektion B Rejseulykke, Sygdom- og Forsinkelsesdækninger 1.0 Hvem dækker forsikringen 1.1 Indehaver af et gyldigt dansk American Express Gold Business Card udstedt af Danske Bank A/S samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever. Kortmedlemmets og ægtefælle/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortmedlemmet: kortmedlemmets børn under 18 år dækkes kortmedlemmets børn mellem 18 og 22 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortmedlemmet kortmedlemmets ægtefælle/samlevers børn op til og med 22 år dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortmedlemmet. 1.2 Forsikringen dækker også indehavere af American Express Gold Business Card med bopæl i udlandet. 1.3 Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortmedlemmet under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortmedlemmet. Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn. 2.0 Hvor og hvornår dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker rejser uden for bopælslandet uanset destination på en varighed af indtil 60 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed på mere end 60 dage, dækkes kun de første 60 dage af 2.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, sikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopælen/arbejdspladsen (det, der sker først). 2.3 Ved forretnings- og privatrejser dækker forsikringen skader, som den sikrede pådrager sig under hele 2.4 Forsikringen dækker 24 timer i døgnet. 3.0 Hvad dækker forsikringen 3.1 Forsikringen dækker Rejseulykke (4.0) Sygdom (5.0) Flyforsinkelse og forbindelse (6.0) Bagageforsinkelse (7.0) Ansvar (8.0) Overfald (9.0) Retshjælp (10.0) Tilvalgsdækninger (11.0) 4.0 Rejseulykke 4.1 Dækning Forsikringen dækker ved død eller medicinsk invaliditet som følge af ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig af den sikredes vilje uafhængig pludselig udefra kommende indvirkning på legemet med påviselig beskadigelse af dette til følge. 4.2 Erstatning Ret til dødsfaldserstatning foreligger, når et ulykkestilfælde har medført døden inden 1 år fra skadedatoen. Ved død udbetales DKK Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt invaliditetserstatning, fratrækkes dette beløb dødsfaldsudbetalingen. Side 2 af 7

3 4.2.2 Når et ulykkestilfælde har medført en varig medicinsk invaliditet på mindst 5%, og tilstanden er stationær, udbetales invaliditetserstatning. Erstatningen udbetales senest 3 år fra skadedatoen. Er tilstanden på dette tidspunkt ikke stationær, fastsættes erstatningen på grundlag af tilstanden på dette tidspunkt Forsikringssummen udgør DKK Erstatningen udbetales med en del af forsikringssummen, svarende til invaliditetsgraden. Invaliditetsgraden fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske invaliditet. Grundlaget for fastsættelsen sker ud fra Arbejdsskadestyrelsens mén-tabel. Den medicinske invaliditet fastsættes uden hensyntagen til sikredes erhverv. Tab af erhvervsevne dækkes ikke Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100 pct En invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet, berettiger ikke til erstatning. Invaliditetsgraden vil derfor blive fastsat uden hensyntagen til sådan bestående invaliditet. 4.3 Undtagelser Undtaget fra ulykkesforsikringen er ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde skade, der er opstået gennem smitte af bakterier eller virus. 4.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 5.0 Sygdom 5.1 Dækning Forsikringen dækker følgende nødvendige og rimelige udgifter forårsaget af akut opstået sygdom, dødsfald og/eller tilskadekomst under rejse: sygetransport/hjemtransport. Forsikringen dækker følgende rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse: - ambulancefly som skønnes lægeligt nødvendigt, og hvor rutefly ikke kan anvendes. Transporten dækkes til nærmeste egnede behandlingssted. - lægeordineret ruteflytransport til bopælslandet samt transport til hjemmet eller til et behandlingssted i bopælslandet i tilfælde, hvor transport er lægeligt forsvarlig. - hjemtransport med rutefly efter endt behandling såfremt oprindeligt udstedte billetter ikke længere kan bruges. Transporten gælder udelukkende den person, som har været syg. Såfremt den syge person ikke er fyldt 18 år, dækkes ligeledes transport for en af de voksne personer, der har været med på - lægeordineret ambulancetransport til og fra hospitalet. - i tilfælde af sikredes død på rejsen, lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering, udgifter til bedemand, transport af afdøde til en bedemand i bopælslandet, samt udgifter til transportkiste behandling af autoriseret læge lægeordineret ophold på hospital lægeordineret medicin og lægeordineret behandling nødbesøg fra udlandet tandlægebehandling som følge af et ulykkestilfælde akut opstået tandlidelse. 5.2 Erstatning Der ydes erstatning med indtil DKK pr. sikrede pr. rejse for udgifter i forbindelse med hospitalsophold samt behandling og operationer, lægebehandling og lægeordineret medicin Forsikringen dækker rimelige udgifter med indtil DKK til hjemtransport i tilfælde af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller ulykkestilfælde med legemsbeskadigelse Ved hospitalsindlæggelse i mindst 5 dage vil AIG betale for besøg af en person efter sikredes eget valg, i form af returbillet på turistklasse samt hotelomkostninger med op til DKK pr. dag i højst 10 dage Behandling af en akut, på rejsen opstået, tandlidelse dækkes med op til DKK Tandbehandlingen skal påbegyndes i udlandet, men afsluttende behandling kan om nødvendigt foretages i bopælslandet Erstatning ved tandbehandling som følge af ulykkestilfælde ydes med indtil DKK pr. sikrede pr. rejse. 5.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter ved behandling af sygdomme eller tilskadekomst opstået før rejsen, hvor behandlingen måtte påregnes at ske under ved ambulancefly-transport i tilfælde, hvor anden transport kan finde sted på en lægelig forsvarlig måde, medmindre SOSs læge har godkendt ambulanceflytransporten ved anden transport til og fra behandlingssted, medmindre transporten må sidestilles med en ambulance-transport ved hjemtransport eller anden transport som følge af en ikke dækningsberettiget sygdom eller tilskadekomst eller som følge af sikredes frygt for smittefare ved ikke lægeordineret medicin ved sygdom, tilskadekomst eller dødsfald som følge af selvmordsforsøg, beruselse, narkotika eller misbrug af medicin ved rekreations- og kurophold ved følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. Side 3 af 7

4 5.3.9 ved behandling efter hjemkomst til bopælslandet ved fortsat behandling eller ophold, såfremt sikrede nægter at lade sig overflytte eller hjemtransportere, når SOSs læge og den behandlende læge har vurderet, at overflytning/hjemtransport er forsvarlig ved behandling og ophold i udlandet, når SOSs læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til hjemlandet der påløber som følge af, at sikrede ikke følger de anvisninger, der er afgivet af behandlende læge og/eller SOSs læge ved tandbehandling, dersom sikrede ikke har fulgt normal tandpleje med regelmæssige eftersyn og behandling ved tandskade opstået ved tygning eller bidning (spisning). 5.4 Kroniske lidelser Kroniske lidelser eller lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet, er kun dækket, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. Herved forstås, at sikrede indenfor de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har været hospitalsindlagt modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg) været underkastet ændringer i medicinering. Det er endvidere en forudsætning for at opretholde dækning, at der foretages lægelig vurdering umiddelbart før afrejse, og at denne vurdering ikke indikerer udsigt til forværring under 5.5 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 6.0 Flyforsinkelse og -forbindelse 6.1 Dækning Forsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelse af reserveret fly i mere end 4 timer indstillet fly at sikrede ufrivilligt ikke kommer med reserveret fly på grund af overbooking eller for sent fremmøde pga. dokumenteret forsinkelse af forbindende fly, og intet alternativt fly kan tilbydes. 6.2 Erstatning Forsikringen yder erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til fortæring samt eventuelle overnatninger med op til DKK pr. rejse pr. sikrede Udgifterne skal være betalt, hvor forsinkelsen har fundet sted, og refunderes mod forevisning af kvitteringer i original. 6.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis flyet er forsinket i bopælslandet. Der dækkes ikke, såfremt alternativt fly kan tilbydes med afgang senest 4 timer efter oprindeligt planlagt afgangstidspunkt. Indkøb af tøj og toiletartikler dækkes ikke. 6.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 7.0 Bagageforsinkelse 7.1 Dækning Forsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelse af indchecket bagage, som den sikrede medbringer på udlands Bagagen skal være forsinket i mere end 4 timer fra ankomst til destinationen. 7.2 Erstatning Forsikringen yder erstatning for nødvendige og rimelige udgifter til indkøb af nødvendigt tøj og toiletartikler for at kunne fortsætte Erstatning kan ydes op til DKK pr. rejse pr. sikrede. Genstandene skal være indkøbt på destinationen og refunderes mod forevisning af kvitteringer i original. 7.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen er forsinket i bopælslandet ved hjemkomsten til slutdestinationen. Dette gælder, uanset om der har været tale om transport med indenrigs- eller udenrigsfly. Indkøb, foretaget efter bagagen er udleveret, dækkes ikke. 7.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 8.0 Ansvarsforsikring 8.1 Dækning Forsikringen dækker det erstatningskrav, den sikrede som privatperson pådrager sig på rejsen ved beskadigelse af personer og ting i henhold til gældende lov i det land, skaden sker. 8.2 Erstatning Personskade DKK Tingsskade DKK De angivne beløb er det højeste, AIG kan udbetale under et forsikringsår inkl. renter og omkostninger. 8.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar som sikrede pådrager sig i forbindelse med udførelse af sit erhverv pådraget som følge af sikredes benyttelse af motorkøretøj. For sådant erstatningsansvar bør sikrede tegne motoransvarsforsikring og eventuelt kaskoforsikring for motorkøretøj for skade på ting, som sikrede ejer, har til låns, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping- eller påhængsvogn, søfartøj eller luftfartøj eller skade forvoldt af hunde. 8.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser. 9.0 Overfaldsforsikring 9.1 Dækning Forsikringen dækker ved vold eller mishandling af den sikrede tilføjet forsætligt af tredje person Overfaldet skal anmeldes til nærmeste politimyndighed, og sikrede skal godtgøre, at skadevolder er Side 4 af 7

5 ukendt eller insolvent. Såfremt der rejses tiltale mod skadevolder, indtræder AIG i sikredes ret imod skadevolder AIG/SOS betaler og organiserer hjemsendelse til bopælslandet i tilfælde af sikredes død. 9.2 Erstatning Forsikringen dækker med indtil DKK Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. 9.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker. Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes sikrede af en rejseledsager. 9.4 Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Retshjælp 10.1 Dækning Forsikringen yder erstatning af sikredes udgift til juridisk forsvar, såfremt sikrede som privatperson uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser og derved pådrager sig et civilretsligt erstatningsansvar Erstatning AIG påtager sig at betale op til DKK til juridisk forsvar, såfremt sikrede i anledning af skader bliver sagsøgt på et civilretligt grundlag Herudover påtager AIG sig at deponere op til DKK på sikredes vegne som sikkerhed for - betaling af procedureomkostninger med undtagelse af sikkerhedsstillelse for bøder eller personlige hæftelser. - frigivelse af sikrede i tilfælde af dennes tilbageholdelse i forbindelse med et færdselsuheld. Et sådant udlæg betragtes som et lån, og tilbagebetaling sker straks efter tiltalefrafald eller senest 15 dage efter domsafsigelse. Dog skal udlægget være tilbagebetalt senest 3 måneder efter, det er foretaget af AIG Såfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet fængsles (eller trues hermed) som følge af en trafikulykke, vil AIG lægge ud for en eventuel kaution (max. DKK pr. sikrede). Omkostningerne herved debiteres sikredes American Express Gold Business Card efter godkendelse fra American Express/ Danske Bank A/S Undtagelser Undtaget er assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af motorkøretøj. Denne undtagelse omfatter dog ikke SOSs pligt til at deponere op til det ovenfor angivne beløb til frigivelse af sikrede i forbindelse med færdselsuheld Endvidere henvises til afsnittet Sektion A Fællesbetingelser Tilvalgsdækning til American Express Gold Business Card Til American Express Gold Business Card kan der tegnes separat tillægsforsikring: - Rejsegods, forsikringssum DKK pr. sikrede. Tilvalgsdækningen til American Express Gold Business Card er en personlig forsikring, der kun dækker kortmedlemmet. Skal medrejsende også omfattes af tilvalgsdækning, skal der tegnes separate policer pr. medrejsende. Forsikringsbetingelser for Rejsegods kan rekvireres hos Kundeservice Sektion C Rejseassistance 1.0 Hvem dækker forsikringen 1.1 Indehaver af et gyldigt dansk American Express Gold Business Card udstedt af Danske Bank A/S samt dennes medrejsende ægtefælle/samlever. Kortmedlemmets og ægtefælle/samlevers børn dækkes efter følgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortmedlemmet: kortmedlemmets børn under 18 år dækkes kortmedlemmets børn mellem 18 og 22 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortmedlemmet kortmedlemmets ægtefælle/samlevers børn op til og med 22 år dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortmedlemmet. 1.2 Forsikringen dækker også indehavere af American Express Gold Business Card med bopæl i udlandet. 1.3 Ved samlever forstås en person, der lever sammen med kortmedlemmet under ægteskabslignende forhold, og som i 6 måneder forinden forsikringsbegivenheden har haft samme folkeregisteradresse som kortmedlemmet. Ved separation bortfalder forsikringsdækningen af ægtefælle og ægtefælles særbørn. 2.0 Hvor og hvornår dækker forsikringen 2.1 Forsikringen dækker rejser uden for bopælslandet uanset destination på en varighed af indtil 60 på hinanden sammenhængende dage. Ved rejser af en varighed på mere end 60 dage, dækkes kun de første 60 dage af 2.2 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, sikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads (det, der sker sidst) for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomst til bopælen/arbejdspladsen (det, der sker først). 2.3 Ved forretnings- og privatrejser dækker forsikringen skader, som den sikrede pådrager sig under hele 2.4 Forsikringen dækker 24 timer i døgnet. 3.0 Hvad dækker forsikringen 3.1 Forsikringen dækker Sygdomsassistance (4.0) Juridisk assistance (5.0) Side 5 af 7

6 3.1.3 Personlig assistance (6.0) Rejseassistance (7.0) 4.0 Sygdomsassistance 4.1 Henvisning til hospital, læge etc. har behov for kontakt til læge, hospital, klinik, ambulance, sygeplejerske, tandlæge, handicaptjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek, kan SOS kontaktes for henvisning til nærmeste sådanne. 4.2 Udsendelse af læge på grund af sin aktuelle helbredstilstand ikke selv kan tage til lægen/på hospitalet, kan der udsendes en læge til behandling af sikrede på hotel el. lign. SOS kontaktes for arrangering heraf. 4.3 Henvisning til tandlæge, øjenlæge m.v. har behov for kontakt til klinik, sygeplejerske, tandlæge, handicaptjeneste, optiker, øjenlæge eller apotek kan SOS kontaktes for henvisning til nærmeste sådanne. De faktiske omkostninger ved brug af ovennævnte afholdes af kortmedlemmet, medmindre dækning er berettiget, jf. Sektion B. 4.4 Adgang til hospital har behov for organisering af indlæggelse og/eller garanti for betaling af omkostninger i forbindelse med indlæggelsen, kan SOS kontaktes for arrangering heraf. 4.5 Fremsendelse af medicin har behov for fremsendelse af medicin fra bopælslandet, kan SOS kontaktes for arrangering heraf. Det er en betingelse for dækning, at medicinen ikke kan fremskaffes lokalt. 4.6 Fremsendelse af briller eller kontaktlinser mister eller ødelægger sin briller/kontaktlinser og har behov for fremsendelse af nye briller/kontaktlinser fra bopælslandet, kan SOS kontaktes for arrangering heraf. De faktiske omkostninger ved anskaffelsen af nye briller/kontaktlinser afholdes af kortmedlemmet, mens AIG afholder omkostningerne ved forsendelsen. 4.7 Fremsendelse af recept har behov for medicin, som kræver fremsendelse af recept fra læge i bopælslandet til læge i opholdslandet, kan SOS kontaktes for arrangering heraf. 5.0 Juridisk assistance 5.1 Henvisning til advokat har behov for kontakt til en advokat, kan SOS kontaktes for henvisning til nærmeste sådanne. De faktiske omkostninger ved brug af advokaten afholdes af kortmedlemmet. 5.2 Juridisk bistand fængsles (eller trues hermed) som følge af en trafikulykke, vil AIG tilbyde at ansætte en advokat til behandling af sagen. AIG vil, såfremt sikrede ønsker at benytte denne advokat, lægge penge ud til dækning af advokatens salær (max. DKK pr. sikrede). Omkostningerne herved debiteres kortmedlemmets American Express Gold Business Card efter godkendelse fra American Express/Danske Bank A/S. SOS kontaktes. 5.3 Udlæg ved kaution fængsles (eller trues hermed) som følge af en trafikulykke, vil AIG lægge ud for en eventuel kaution (max. DKK pr. sikrede). Omkostningerne herved debiteres kortmedlemmets American Express Gold Business Card efter godkendelse fra American Express/Danske Bank A/S. SOS kontaktes. 6.0 Personlig assistance Såfremt sikrede i forbindelse med planlægning af rejse ønsker information omkring følgende forhold, kan SOS kontaktes: - information omkring visum og pas. - information omkring vaccinationer. - information omkring toldforhold. - information omkring vekselkurser og skatter. - henvisning til nærmeste American Express servicekontor. ønsker information omkring følgende forhold, kan SOS kontaktes: - henvisning til ambassade eller konsulat. - henvisning til/udsendelse af tolk. Såfremt sikrede i forbindelse med fængsling eller indlæggelse har behov for en tolk, vil AIG sørge for at foretage de nødvendige foranstaltninger herfor. De faktiske omkostninger i forbindelse med brugen af tolken afholdes af kortmedlemmet. Omkostningerne debiteres kortmedlemmets American Express Gold Business Card efter godkendelse fra American Express/ Danske Bank A/S. 7.0 Rejseassistance 7.1 Fremskaffelse af kontanter mister eller får stjålet alle sine kontanter, rejsechecks eller kreditkort, eller i tilfælde af, at der ingen adgang er til en pengeautomat for sikrede, vil SOS sørge for fremsendelse af kontanter til sikrede (max. DKK 7.500). Side 6 af 7

7 Det faktiske fremsendte beløb debiteres kortmedlemmets American Express Gold Business Card efter godkendelse af American Express/Danske Bank A/S. 7.2 Oplysninger i tilfælde af problemer under rejser I tilfælde af et uventet og alvorligt problem under rejse, f.eks. tab eller tyveri af ID-papirer, pas, penge, rejsepapirer o.lign., vil SOS meddele alle nødvendige oplysninger og fremgangsmåder i forhold til relevante myndigheder og organisationer. 7.3 Vigtige beskeder har behov for at sende en eller flere vigtige beskeder til slægtninge eller forretningsforbindelser i sikredes hjemland, vil SOS sørge for denne fremsendelse. 7.4 Mistet bagage mister sin bagage, vil SOS yde assistance i forbindelse med at lokalisere den forsvundne bagage. Denne assistance indebærer jævnlig rapportering til sikrede. Det er en betingelse, at bagagen har været mistet i mere end 4 timer. 7.5 Returrejse. mister sit American Express Gold Business Card eller sit pas, vil SOS yde assistance i forbindelse med at erstatte dem. Såfremt sikrede i forbindelse med rejse uden for bopælslandet mister sin returbillet, vil SOS sørge for at returbilletten erstattes med en tilsvarende billet. De faktiske omkostninger ved købet af returbilletten afholdes af kortmedlemmet. Omkostningerne debiteres kortmedlemmets American Express Gold Business Card efter godkendelse af American Express/Danske Bank A/S. 1.8 Lovvalg Ud over betingelserne i nærværende gruppeforsikringsaftale er forsikringen underlagt dansk ret. Forsikringsbetingelserne gælder fra marts Side 7 af 7

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport

Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport Betingelser nr. 201302 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker mv. under patienttransport KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab

Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab Betingelser nr. 202702 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for frivillige ved redningsberedskab KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler

Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler Betingelser nr. 203102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for personer indskrevet på produktionsskoler/produktionshøjskoler ekskl. tandskadedækning KommuneForsikring A/S Krumtappen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister,

Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, Betingelser nr. 203602 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for kursister, inkl. tandskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD DIRECT STUDIE Disse betingelser er gældende for følgende produkt: DBDNK13-v01 Forsikringsbetingelserne gælder fra den 1. juli 2015 Når produktet omtales generelt,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter Betingelser nr. 201402 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer/ tillidsrepræsentanter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50

Læs mere

Din sikkerhed på forretningsrejsen

Din sikkerhed på forretningsrejsen Din sikkerhed på forretningsrejsen DANSK REJSEFORSIKRING Erhvervsrejseforsikring Betingelsesnr. 89.0.01.620-0009 Dækninger: Sum i DKK Sygdom og hjemtransport ubegrænset - lægebehandling - hospitalsindlæggelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser Stk. 3. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningerne blive mindre eller helt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2005 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring for Handelsbankens MasterCard Gælder for rejser bestilt og betalt fra den 1. april 2006 Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker indehaveren af Handelsbankens

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere