Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring"

Transkript

1 Direktions-, tilsynsråds- og bestyrelsesansvarsforsikring 1.0 Sikrede 1.1 Bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd, direktion eller lignende ledelsesorgan i koncernen. Sikrede er derudover alle tidligere, nuværende eller kommende fysiske medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktion, uanset hvorvidt vedkommende er lovligt udpeget eller ej, herunder, men ikke begrænset til, de facto direktører, shadow directors, stedfortrædere og medarbejdere med ledelsesansvar, der kan pådrage sig et personligt ledelsesansvar. 1.2 Koncernen Forsikringstageren og ethvert datterselskab af forsikringstageren. Koncernen defineres i overensstemmelse med koncerndefinitionen i lov nr. 470 af 12. juni 2009 Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med senere ændringer. 1.3 Datterselskab Enhver juridisk enhed, hvori forsikringstageren på datoen for denne forsikringsaftales ikrafttræden besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede aktier eller på anden måde har kontrol over virksomheden, jf. selskabslovens Dækningsomfang 2.1 Dækning af ledelsesansvar Forsikringen dækker krav mod sikrede på baggrund af sikredes personlige ledelsesansvar for formuetab som følge af sikredes handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sikredes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen. Der ydes kun dækning for erstatningskrav i form af formuetab mod en sikret person i en juridisk enhed, der udgør en del af koncernen, for handlinger eller undladelser, der har fundet sted i løbet af den periode, hvor den juridiske enhed var en del af koncernen Derudover dækker forsikringen alle forsikringstagerens tidligere datterselskaber Derudover dækker forsikringen alle nystiftede eller nyerhvervede datterselskaber Dog skal et nystiftet eller nyerhvervet datterselskab ikke være omfattet af policen, såfremt: (i) (ii) (iii) datterselskabet er børsnoteret, eller sælger værdipapirer på et hvilket som helst marked, datterselskabet er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed, datterselskabet er registreret eller stiftet i USA eller en anden stat eller et andet territorium tilhørende USA, D&O af 10

2 (iv) (v) dette nye datterselskab driver virksomhed inden for et område, hvor koncernen allerede driver virksomhed, og aktivmassen udgør mere end 50 % af koncernens samlede aktivmasse, eller dette nye datterselskab driver virksomhed inden for et område, hvor koncernen ikke driver virksomhed, og aktivmassen udgør mere end 25 % af koncernens samlede aktivmasse I tilfælde af, at det nystiftede eller nyerhvervede datterselskab falder inden for ovennævnte kategori (iv) eller (v), dækkes disse som en del af koncernen indtil forsikringsperioden udløber, dog højst 30 dage fra første overtagelse eller stiftelse. Efter modtagelse af en skriftlig anmodning og behørig risikoinformation kan HDI- Gerling Forsikring tage stilling til om, og på hvilke vilkår dækningen kan udvides til at omfatte disse datterselskaber med forbehold for forsikringstagerens godkendelse af eventuelle ændringer af vilkår og/eller præmien Forsikringen dækker også sikredes ægtefælle/registrerede partner, hvis denne sagsøges sammen med sikrede i sin egenskab af ægtefælle/registreret partner, forudsat at det pågældende krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i koncernen I tilfælde af sikredes død eller umyndiggørelse, insolvens eller konkurs, dækker forsikringen ligeledes krav, der rejses mod sikredes bo, bobestyrer, arvinger, kuratorer, værger eller successorer, for så vidt disse krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsrådseller direktionsmedlem i koncernen. 3.0 Forsikringsperiode 3.1 Forsikringen dækker krav rejst mod sikrede i forsikringsperioden, jf. policen Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes til HDI-Gerling Forsikring mere end 12 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 3.2 Forsikringen dækker også krav mod sikrede, som HDI-Gerling Forsikring modtager underretning om efter udløb af policen, forudsat at sådanne krav udspringer af omstændigheder, som HDI- Gerling Forsikring har modtaget skriftlig underretning om i løbet af forsikringsperioden, jf. policen Sådanne omstændigheder er kendsgerninger, hvoraf der kan udledes en realistisk risiko for et krav. Som sådan anses alene kendsgerninger, om hvilke sikrede er i stand til konkret at angive, hvilke fejl eller undladelser, der kan medføre et krav, samt hvem der ville kunne forventes at rejse et sådan krav. 3.3 Et krav skal anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) den dato, hvor sikrede modtager den første skriftlige meddelelse om et formuetab ledsaget af et krav om erstatning. b) den dato, hvor sikrede underretter HDI-Gerling om omstændigheden. D&O af 10

3 3.4 Flere krav med indbyrdes årsagsforbindelse (serieskade) vil blive anset for at udgøre et enkelt krav, og vil blive anset for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses. 4.0 Geografisk område 4.1 Denne forsikring dækker erstatningskrav, der rejses i hele verden, medmindre andet er anført i policen. 5.0 Dækningsudvidelser 5.1 Udvidet opdagelsesperiode Hvis forsikringen ikke fornyes af enten forsikringstager eller og dette ikke skyldes manglende præmiebetaling, skal forsikringstager og de sikrede, have ret til at købe en udvidet opdagelsesperiode på 60 måneder til 25 % af den fulde årlige præmie pr. udløbsår. Tilkøb af denne udvidede opdagelsesperiode er alene mulig, hvis forsikringstager vælger ikke at tegne en ny eller anden forsikring dækkende bestyrelses-, tilsynsråds-, eller direktionsansvar. Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i den seneste forsikringsperiode og udgør maksimalt forsikringssummen for alle sikrede samlet set. Forsikringstager eller de sikrede skal give skriftlig meddelelse om, hvorvidt de vælger at udtage en udvidet opdagelsesperiode samt betale den tilhørende præmie indenfor 90 dage efter police periodens udløb. Hele præmien anses som fuldt optjent ved ikrafttrædelse af den udvidede opdagelsesperiode, og kan ikke refunderes Denne afløbsperiode skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser, der er indtruffet før policens udløbsdato, forudsat at sådanne krav er rejst, og HDI-Gerling Forsikring har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden. 5.2 Udvidet opdagelsesperiode for fratrådte bestyrelses-, tilsynsråds- og direktionsmedlemmer Hvis forsikringstageren ikke fornyer nærværende police, og ikke tegner forsikring andetsteds eller afløbsdækning som anført ovenfor, skal der gælde en afløbsdækning på 120 måneder for sikrede, der fratræder som lovligt udpegede medlemmer af bestyrelse, tilsynsråd eller direktion før ophørsdatoen for nærværende police som følge af sygdom, opnåelse af folkepensionsalderen og ikke fratræder som følge af afskedigelse, bortvisning eller lignende Denne afløbsdækning for fratrådte medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen skal alene omfatte krav rejst mod en sikret vedrørende handlinger eller undladelser, der er indtruffet før ophørsdatoen for policen, forudsat at kravene er rejst, og HDI-Gerling Forsikring har modtaget skriftlig underretning før udløbet af afløbsperioden Dækning i hele afløbsperioden sker i henhold til ordlyden og den forsikringssum, der er aftalt i den seneste forsikringsperiode. D&O af 10

4 5.3 Dækning af individuelle medlemmer af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i selskaber, der ikke er datterselskaber (associerede selskaber) Forsikringen udvides til at dække sikrede for ethvert personligt ledelsesansvar, som vedkommende måtte pådrage sig som medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i juridiske enheder, der ikke er forsikringstagers datterselskaber, men hvori forsikringstager eller dennes datterselskaber har en ejerandel i form af aktiekapital eller stemmerettigheder samt ikke-kommercielle fonde og sammenslutninger (almennyttige) Det er en forudsætning, at der foreligger en specifik anmodning fra forsikringstageren eller datterselskaber til sikrede personer nævnt under pkt om varetagelse af dette ledelsesmæssige hverv Denne dækning er subsidiær i forhold til enhver anden skadesløsholdelse eller forsikringsdækning, der kan opnås fra det pågældende associerede selskab Dækningen gælder alene for krav, der skyldes ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der er begået mens forsikringstager eller datterselskaber havde en ejerinteresse i det associerede selskab Undtaget for denne udvidelse er bestyrelses-, tilsynsråds- og/eller direktions poster i associerede selskaber, der (i) (ii) (iii) er stiftet eller registreret i USA, eller har værdipapirer noteret på nogen børs i USA, er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed, er børsnoteret, medmindre sådan bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionspost fremgår af de særlige betingelser til denne police Hvad angår krav, der udspringer af eller relaterer sig til associerede selskaber, der har en negativ egenkapital på tidspunktet, hvor den sikrede oprindeligt blev udpeget som medlem af bestyrelsen, tilsynsrådet eller direktionen i det associerede selskab, skal der gælde en undersum på 25 % af den samlede grænse for skadesløsholdelse dog med et maksimumbeløb på 10 mio. kr. 5.4 Ansættelsesretlige krav Denne forsikring dækker erstatningskrav vedrørende formuetab i forbindelse med ansættelsesretlige krav rejst af eller på vegne af en tidligere, nuværende, kommende eller mulig fremtidig ansat mod sikrede personer i deres egenskab af sikret person, jf. pkt Ved ansættelsesretlige krav forstås bl.a. uberettiget afskedigelse, misligholdelse af ansættelseskontrakt, diskriminering, chikane, forskelsbehandling, manglende eller fejlagtig personalepolitik samt krænkelse af privatlivets fred. 5.5 Offentlig repræsentation Forsikringen dækker rimelige omkostninger, som sikrede afholder i forbindelse med en offentlig, formel administrativ eller efterforskningsmæssig undersøgelse, herunder dawn raids, som sikrede er pligtig til at give fremmøde ved eller gennemføre, og som vedrører forsikringstagers virksomhed, og skyldes en specifik omstændighed hos forsikringstager. Dvs., at omkostninger i forbindelse med rutinemæssige myndighedskontroller eller forespørgsler vedrørende en hel branche, ikke omfattes af denne udvidelse. D&O af 10

5 Dækkede omkostninger er advokatsalærer, gebyrer til eksperter mv. Undtaget er løn, honorar, anden form for godtgørelse eller andre omkostninger til sikrede. Derudover er det en forudsætning, at omkostningerne skriftligt er forhåndsgodkendt af HDI-Gerling Forsikring Denne udvidelse finder ikke anvendelse på offentlig repræsentation, der er at anse som et krav i henhold til betingelserne som følge af en faktisk eller påstået ansvarspådragende handling eller undladelse For offentlig repræsentation i USA gælder der den undersum, som er anført i policen En dawn raid er defineret som et uanmeldt besøg fra de offentlige myndigheder for at undersøge koncernens aktiviteter I tilfælde af dawn raid gælder der en undersum på DKK pr. år. 5.6 Omkostninger til genopretning af renommé Hvis sikrede, som følge af et dækningsberettiget krav under forsikringen, hvor der ikke er sket skadesløsholdelse, har været udsat for krænkende omtale i offentlige medier, der har medført, at den pågældende har lidt skade på sit renommé, vil forsikringen omfatte rimelige og nødvendige omkostninger, som sikrede afholder til en ekstern konsulent for at genoprette sit renommé Omkostninger vil kun være dækkede, hvis de er skriftligt forhåndsgodkendt af HDI- Gerling Forsikring, og dækkes med den undersum, som fremgår af policen. 5.7 Udlevering Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af anklage fra en udenlandsk offentlig myndighed (inklusiv den engelske Extradition Act 2003) imod en sikret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem For denne dækning gælder der en undersum på DKK pr. sikret person og DKK samlet for alle sikrede pr. år. 5.8 Corporate Manslaughter Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af krav mod den sikrede i deres egenskab af sikret ved ansvar forcorporate Manslaughter, herunder men ikke begrænset til krav rejst på baggrund af Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act Corporate Manslaughter er defineret som ansvar for en ansats død som en konsekvens af arbejdsgiverens manglende iagttagelse af dennes pligt til at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø For denne dækning gælder der en undersum, der er angivet i policen. D&O af 10

6 5.9 Sikring af aktiver og personlig frihed Forsikringen er udvidet til at dække rimelige og nødvendige omkostninger (eksklusiv løn, honorar og anden form for godtgørelse) afholdt af en sikret for at forsvare sig selv eller for at opnå frihed i følgende situationer: 1. frakendelse af en sikrets ret til at opretholde stillingen som direktør i koncernen; 2. konfiskering, suspendering eller indefrysning af en sikrets ejendomsrettigheder eller andre rettigheder til personlige aktiver; 3. midlertidige eller permanente sanktioner mod at bestride en stilling som direktør eller bestyrelsesmedlem i koncernen; 4. anholdelse eller anden form for begrænsning i en sikrets ret til fri bevægelighed Dækning kan alene opnås, hvis de ovenfor nævnte situationer er klart forbundet med en sikrets egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem Omkostninger i nødsituationer I tilfælde af en nødsituation, hvor HDI-Gerling Forsikrings godkendelse af omkostninger ikke kan gives inden for rimelig tid, vil forsikringen uden forhåndsgodkendelse dække nødvendige omkostninger afledt af et krav, der er dækket under forsikringsbetingelserne For denne dækning gælder en undersum på 10 % af dækningssummen Bøder og straf Forsikringen er udvidet til at dække bøder og straf, som en sikret mødes med i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem og som er et resultat af administrativ eller offentlig undersøgelse iværksat af en offentlig myndighed i forbindelse med koncernens aktiviteter Bøder og straf der er/har: 1. forbindelse til forsætlige handlinger uvist af en sikret 2. en kriminel natur 3. baseret på lovgivningen i USA eller Canada 4. ikke-forsikringsbare efter lov er undtaget fra dækning For denne dækning gælder en undersum på 10 % af dækningssummen Punitive and exemplary damages Forsikringen er udvidet til at dække skærpet, strafmæssigt begrundet og øvrig erstatning pålagt en sikret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem under forudsætning af, at disse erstatninger er fastslået i henhold til gældende ret Ved skærpet, strafmæssig begrundet eller øvrig erstatning forstås erstatning ud over den skadelidtes faktiske lidte tab. D&O af 10

7 5.13 UK Bribery Act Forsikringen er udvidet til at dække forsvarsomkostninger i tilfælde af et krav rejst mod en sikret i dennes egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds eller direktionsmedlem på baggrund af UK Bribery Act For denne dækning gælder en undersum på DKK pr. sikret og DKK samlet for alle sikrede pr. år. 6.0 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: 6.1 krav vedrørende omstændigheder, der var kendt af den sikrede, ingen undtaget, per ikrafttrædelsesdatoen, jf. policen. 6.2 krav vedrørende tidligere eller nuværende retssager per ikrafttrædelsesdatoen, jf. policen, eller forhold, der i vidt omfang vedrører de samme kendsgerninger eller omstændigheder. 6.3 krav, der følger af sikredes forsætlige retsbrud eller skadeforvoldelse. 6.4 krav, der skyldes, at sikrede har opnået uberettiget personlig vinding. Ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og 6.4 finder først anvendelse, når forholdet er fastslået ved endelig afgørelse. At én sikrets handling er omfattet af ovenstående undtagelser i pkt. 6.3 og pkt. 6.4, påvirker ikke andre sikredes dækning. 6.5 krav om betaling, eller krav der vedrører bøder, punitive and exemplary damages, der efter lov ikke kan forsikres. 6.6 krav om erstatning for tingskade eller personskade, bortset fra krav vedrørende personskade i form af psykisk skade eller følelsesmæssig forstyrrelse, som udgør en del af et ansættelsesretligt krav, jf. pkt krav vedrørende køb eller salg af eller tilbud om køb eller salg af aktier eller obligationer udstedt af forsikringstager eller datterselskaber. 6.8 krav, der er støttet på, opstår som følge af, eller direkte eller indirekte er et resultat af eller en følge af noget faktisk eller påstået brud på eller overtrædelse af en bestemmelse i Securities Act of 1933, Securities Exchange Act of 1934 eller nogen lignende lovgivning eller gældende ret, hvad enten denne gælder føderalt eller for den enkelte stat. 6.9 krav, der rejses i henhold til, eller opstår som følge af, eller på nogen måde direkte eller indirekte opstår som en følge af, eller på nogen måde involverer noget faktisk eller påstået brud på nogen forpligtelser vedrørende eller tilsidesættelse af noget ansvar udspringende af Employment Retirement Income Security Act of 1974 eller nogen som helst udvidelse eller ændring heraf krav rejst i USA eller i henhold til lovgivningen i USA, som er baseret på, udspringer af, er rejst eller opretholdes af eller på vegne af en sikret mod en anden sikret eller af selskabet mod en sikret, med undtagelse af: D&O af 10

8 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) aktionærers afledte krav ( shareholders derivative actions ) ansættelsesretlige krav rejst mod en sikret person krav rejst af en sikret person vedrørende skadesløsholdelse/regres, hvis et sådant krav følger af et andet krav, der er omfattet af policen krav der fremsættes af en tidligere sikret person i den sikrede virksomhed krav fremsat/opretholdt af forsikringstagers kurator, bobestyrer eller midlertidige bobestyrer sagsomkostninger krav der er rejst mod en sikret, der er anerkendt somwhistle-blower, og dermed beskyttet af lov 6.11 krav, der rejses i henhold til eller opstår ud fra, eller på nogen måde direkte eller indirekte er en følge af forurening, og som rejses i eller under anvendelse af lovgivning i USA, dog dækkes: (i) (ii) krav rejst mod sikrede af aktionærer (når aktionærer ikke er selskabet eller en sikret), og sagsomkostninger. Der vil for disse sagsomkostninger gælde en undersum, jf. policen krav rejst i eller under lovgivning i USA, der direkte eller indirekte er forårsaget af asbest uanset dette stofs form eller mængde. 7.0 Fremgangsmåde i tilfælde af skade 7.1 Forsikringstageren eller den sikrede - skal øjeblikkeligt underrette HDI-Gerling Forsikring om kravet eller omstændigheden med angivelse af alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at vurdere kravet eller omstændigheden, og - skal indgive kopi af al korrespondance eller øvrig dokumentation, der indeholder en beskrivelse af forhold, der er relevante for kravet eller omstændigheden. 7.2 I tilfælde af, at der fremsættes et krav, er HDI-Gerling Forsikring berettiget og forpligtet til at forsvare den sikrede mod dækningsberettigede krav. I henhold til aftale med HDI-Gerling Forsikring er den sikrede eller medsikrede også forpligtet til at udpege en egnet advokat til at forsvare sikrede. 7.3 HDI-Gerling Forsikring er berettiget til at modtage kopi af enhver korrespondance vedrørende erstatningskravet mv. mellem sikrede og sikredes advokat og modparten/modparterne og sikredes og/eller sikredes advokat. Forsikringsselskabet er desuden berettiget til, med løbende mellemrum, at se en opgørelse over den tid og de omkostninger i øvrigt, som sikredes advokat har brugt på sagen. 7.4 Forsikringstager og sikrede kan alene med bindende virkning for forsikringsselskabet træffe beslutning om følgende forhold, hvis forsikringsselskabet forud har givet sit skriftlige samtykke: - hvorvidt kravet skal efterkommes, eller helt eller delvist skal bestrides; - hvorvidt kravet skal afgøres ved domstolene eller ved voldgiftsret; - beslutning om forlig forinden eller i forbindelse med retstvist vedrørende kravet; - opgørelse af erstatningsomfang og erstatningsbeløb og fordeling af sagsomkostninger i tilfælde af forlig. D&O af 10

9 8.0 Forsikringssum 8.1 HDI-Gerling Forsikring vil betale: - erstatningssum, herunder den lovbestemte rente i forhold til den sum, som forsikringen dækker; - sagsomkostninger, såsom advokatsalærer, retsafgifter, oversættelsesomkostninger og omkostninger der tildeles modparten etc.; - sagsomkostninger i forbindelse med sigtelser mod den sikrede, forudsat det med rimelighed kan forventes, at udfaldet af straffesagen vil have indflydelse på spørgsmålet om forpligtelse til at betale erstatning; - repræsentationsomkostninger; - konsulenthonorarer. Det er en betingelse, at omkostninger, salærer og honorarer godkendes skriftligt i forvejen af HDI-Gerling Forsikring. 8.2 Forsikringssummen anført på policens forsideudgør HDI-Gerling Forsikrings samlede forpligtelse for alle krav, der rejses indenfor ét forsikringsår, hvad angår erstatning, udgifter, omkostninger og konsulenthonorarer samt eventuelle renter af erstatningssummen. 8.3 Sagsomkostninger til afgørelse af kravet dækkes med 25 % i tillæg til forsikringssummen. Når denne separate dækningssum er udtømt, skal yderligere sagsomkostninger, dækkes i henhold til policens generelle forsikringssum som anført på policen. 8.4 Såfremt et krav vedrører såvel forhold, der er omfattet af dækning, samt forhold, der ikke er omfattet af dækning, skal der ske en pro rata-fordeling af erstatningssum, udgifter, omkostninger og renter af erstatningssummen mellem den sikrede og HDI-Gerling Forsikring i henhold til parternes individuelle andele af risikoen. 9.0 Selvrisiko 9.1 Det forudsættes, at forsikringstager skadesløsholder sikrede for krav, hvis denne er forpligtet til dette i henhold til aftale, lov eller vedtægter. Selvrisikoen nævnt i policen afholdes af forsikringstager Risikooplysninger 10.1 Oplysninger afgivet ved tegning indgår som en del af forsikringens aftalegrundlag Oplysninger anses som angivet af hver enkelt sikret. Oplysninger afgivet af en sikret efter dennes viden, skal ikke påvirke andre sikredes ret til dækningen Fareforøgelse 11.1 I tilfælde af risikoforandringer er forsikringstager forpligtet til at informere HDI-Gerling Forsikring. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om fareforøgelse vil følgende anses som værende væsentlige risikoforandringer: D&O af 10

10 Hvis et selskab eller person får kontrol over forsikringstager ved at eje mere end 50 % af forsikringstagers aktiekapital eller stemmerettigheder Hvis forsikringstager indgår i en fusion, Hvis forsikringstager går konkurs eller behandles efter reglerne om likvidation Hvis forsikringstager eller noget datterselskab, selskab eller virksomhed i koncernen udsteder eller registrerer værdipapirer i USA eller nogen stat, territorium eller besiddelse herunder. I ovennævnte situationer vil forsikringen alene omfatte krav, der skyldes handlinger begået før datoen for de nævnte situationer. På anmodning fra forsikringstager skal HDI-Gerling Forsikring tage stilling til, om den fulde dækning kan opretholdes; herunder til hvilken præmie og på hvilke betingelser Præmie 12.1 Præmien på policen betales af forsikringstager. Første præmie er forfalden til betaling ved forsi ringens ikrafttræden, og senere præmie forfalder på de anførte forfaldsdage Betales præmien ikke rettidigt, sender HDI-Gerling Forsikring en rykkeropkrævning til forsikringstager herom. Betales præmien fortsat ikke, bortfalder dækningen og forsikringsaftalen jf. Forsikringsaftalelovens regler herom Anden forsikring 13.1 I det omfang der er tegnet anden forsikring, der helt eller delvist omfatter samme interesse, som er dækket af denne forsikring, bortfalder dækningen under denne police for denne interesse i samme omfang. Er det fastsat i en anden forsikringsaftale, som dækker sammen interesse, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder denne forsikring med samme forbehold Ophør eller fornyelse 14.1 Forsikringen tegnes for ét år ad gangen. Forsikringen fornyes dog automatisk, hvis forsikringen ikke senest én måned før hovedforfald opsiges af enten forsikringstager eller forsikringsselskabet Forsikringsaftaleloven 15.1 Reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler (FAL) er gældende, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. D&O af 10

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 09-2008 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Udvidelser... 3 5 Undtagelser... 4 6 Definition af krav... 5 7 Definition af tidspunktet for hvornår et krav er rejst...

Læs mere

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005

Bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring nr. 06-2005 Afsnit Indhold Side nr. 1 Sikrede... 1 2 Koncernen... 1 3 Dækningsomfang... 2 4 Geografisk område... 3 5 Undtagelser... 3 6 Forsikringstid... 5 7 Ret til køb af afløbsdækning... 5 8 Dækningssum og selvrisiko...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDELSESANSVAR

FORSIKRINGSBETINGELSER LEDELSESANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 3 4. Forsikringsperiode... 4 5. Geografisk område... 4 6. Udvidelser... 4 7. Undtagelser... 10 8.

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING

VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING DF20912-1 December 2015 VILKÅR FOR BESTYRELSES- ANSVARSFORSIKRING - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20912-1 December 2015 2 Personoplysninger m.v Som

Læs mere

Bestyrelsesansvar

Bestyrelsesansvar Bestyrelsesansvarsforsikring i tillæg til Advokatforsikring forsikringsbetingelser 1995. Afsnit Indhold Side nr. Definitioner... 1 1 Sikrede... 1 2 Dækningsomfang... 1 3 Geografisk område... 2 4 Undtagelser...

Læs mere

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF20387-1 September 2014 2 Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 4 Sikkerhedsforholdsregel... 6 Geografisk område... 7 Forsikringsperiode...

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Vilkår for bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 1. DEFINITIONER I denne forsikring forstås ved 1.1 Selskab: Den juridiske enhed, som har tegnet forsikringen. Hvis forsikringen er tegnet af en juridisk

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V

Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade København V Grf. Mølledammen Boligexperten Administration A Vesterbrogade 12 1620 København V KUNDENR: 10136163 POLICENR: 900 287 2223 PROF. ANSVARSFORSIKRING 05.04.2016 Vi sender hermed jeres nye Prof. Ansvarsforsikring

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739

23. marts 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 23.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14. Diskriminationsforsikring. Willis Wordings SME Bilag 14 Version

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14. Diskriminationsforsikring. Willis Wordings SME Bilag 14 Version WIP - Willis Insurance Pool BILAG 14 Diskriminationsforsikring Willis Wordings SME-2010 Bilag 14 Version 2010.11.19 Side 1 / 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sikrede...4 1.1...4 1.2...4 1.3...4 1.4...4 2.0 Forsikringens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DISKRIMINATIONSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DISKRIMINATIONSFORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Forsikringsperiode... 6 5. Geografisk område... 6 6. Udvidelser... 6 7. Undtagelser... 7 8. Forsikringssum...

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bestyrelsesansvar forsikring

Bestyrelsesansvar forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bestyrelsesansvar forsikring Forsikringsbetingelser R361 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 6 Bestyrelsesansvar afsnit 13-16 Side 8 Erstatningsregler

Læs mere

BusinessGuard Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring

BusinessGuard Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring BusinessGuard Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring Tilbud/policenummer 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Institutioner i samarbejde med Optima Adresse : 2. Periode (a) Forsikringsperioden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR

Forsikringsbetingelser RÅDGIVNINGSANSVAR Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Sikrede... 3 3. Forsikringens omfang... 4 4. Undtagelser... 7 5. Geografisk område... 8 6. Forsikringsperioden... 8 7. Forsikringssum... 8

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

Kombineret netbank- og cyberforsikring

Kombineret netbank- og cyberforsikring Kombineret netbank- og cyberforsikring Forsikringsbetingelser 10.2016 1 Sikrede 1.1 Sikrede på policen er forsikringstagers erhvervskunder og disses datterselskaber. 1.2 Som datterselskab forstås selskaber,

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET

FORSIKRINGSBETINGELSER KRIMINALITET Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1 Aftalegrundlag... 3 2 Sikrede... 3 3 Forsikringens omfang... 4 4 Forsikringsperioden... 4 5 Geografisk område... 5 6 Udvidelser... 5 7 Undtagelser... 7 8 Forsikringssum...

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Topdanmarks bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring

Topdanmarks bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring Topdanmarks bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring En vejledning om bestyrelsens og direktionens erstatningsansvar, hvad bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringen dækker og hvordan den tegnes.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud?

Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud? Hvad er vigtigt, når du vurderer et forsikringstilbud? Hvad skal din virksomhed være opmærksom på, når du vurderer tilbud fra forsikringsselskaberne? Dette er en tjekliste til brug for din vurdering af,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere