Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne"

Transkript

1 Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service Juli 2014 Sagsnr Dok.nr /20

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING Formål og hovedregel... 3 Lovreglerne... 5 Omsorgspligt... 5 Personkredsen ALARM- ELLER PEJLESYSTEMER OG SÆRLIGE DØRÅBNERE FASTHOLDELSE TILBAGEHOLDELSE I BOLIGEN ANVENDELSE AF STOFSELER OPTAGELSE I SÆRLIGE BOTILBUD UDEN SAMTYKKE NØDVÆRGE OG NØDRET /20

3 Indledning: Magtanvendelse sidste løsning. Grundlovens 71: Den personlige frihed er ukrænkelig. Formål og hovedregel Formålet med retningslinjer for magtanvendelse, er at begrænse brugen af magtanvendelse til det absolut nødvendige. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller tvang i plejen af mennesker. Ethvert menneske har en grundlovssikret ret til at bestemme over sit eget liv og til at sige nej tak til tilbud om hjælp og støtte. Retningslinjerne er udarbejdet til brug for medarbejderne på virksomhederne og angiver, hvordan der skal handles i situationer, hvor der anvendes magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor borgerne. Retningslinjerne er endvidere med til at sikre medarbejdernes retssikkerhed i disse situationer. Undtagelser forudsætning for at anvende magt Når man beskæftiger sig med mennesker med et svært psykisk handicap, vil der opstå situationer, hvor den enkeltes ret til at bestemme selv kan betyde, at han eller hun udsætter sig selv eller andre for fare. I sjældne tilfælde er hverken en ekstra pædagogisk indsats eller en pleje, der tager særlig højde for problemerne, tilstrækkeligt til at opnå den nødvendige sikkerhed. Servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten beskæftiger sig med disse undtagelser fra hovedreglen. Heri beskrives de forudsætninger, der skal være til stede, før det er lovligt at anvende magt eller foretage andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der er tale om en positivliste. Alt andet end de muligheder, der er beskrevet i loven, er forbudt. Balance mellem omsorgspligt og omsorgssvigt Grænsen mellem omsorgspligt og omsorgsvigt kan være hårfin. Og selv om det er kommunens ansvar, at balancen bevares, er det medarbejderne, der i det daglige står med de konkrete problemer og ikke mindst dilemmaerne. Serviceloven forpligter kommunen til at yde en særlig hjælp og støtte til mennesker, der har fysiske, psykiske eller sociale problemer. Denne omsorgsforpligtelse er et tilbud, som det enkelte menneske frit kan vælge at tage imod. 3/20

4 I forhold til mennesker, der fx på grund af svære psykiske handicaps har vanskeligt ved at kende konsekvenserne af deres valg og fravalg, har kommunen desuden en forpligtelse til at forhindre, at der sker omsorgsvigt. Som medarbejder kan det en gang i mellem føles, som om man svigter sin omsorgspligt, hvis et menneske med et psykisk handicap fx vælger den personlige hygiejne fra. Ligesom det kan være svært at være vidne til, at en uhensigtsmæssig adfærd betyder, at det enkelte menneske udstødes af det sociale fællesskab. Men langt hen ad vejen er man nødt til at respektere den grundlovssikrede ret, alle mennesker har til at leve et liv med selvbestemmelse og på egne præmisser. I konkrete situationer kan man ofte nå langt, når omsorgen og plejen tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ønsker livssituation og livshistorie. Åbenhed, indlevelse og motivation er nøgleord, som altid kan tages i anvendelse, inden det kan komme på tale at bruge magt eller foretage andre indgreb i selvbestemmelsesretten. I sjældne tilfælde opstår der dog situationer, hvor pligten til at undgå omsorgssvigt betyder, at retten til at bestemme selv bør indskrænkes. Der er situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed kan være nødvendigt at anvende magt eller tvang. Eksempler Et eksempel kan være en psykotisk person, eller en dement person, der uden at fortælle det til nogen forlader boligen og dermed risikerer at blive kørt ned på den trafikerede vej udenfor. Eller det kan være en stærkt udviklingshæmmet person, som med sin voldsomme adfærd er til fare for sig selv eller andre. Forudsætning for at anvende reglerne Reglerne er meget restriktive og kan kun anvendes i forhold til en afgrænset personkreds: personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som modtager hjælp efter serviceloven. Indgrebene skal altid registreres samt indberettes og skal løbende vurderes og følges op af en handleplan, som beskriver hvordan man fremover i lignende situationer kan undgå at anvende magt eller tvang. Inden man tager magtanvendelse i brug er det vigtigt at være opmærksom på følgende: at magt aldrig må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. 4/20

5 at anvendelse af magt altid forudsætter, at der er dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. at man altid først har forsøgt, hvad der er muligt for at få personen til at medvirke frivilligt. at magtanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået. at de mindst indgribende foranstaltninger anvendes. at magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. at magt ikke må anvendes, med mindre lovens bestemmelser er opfyldt, og der er truffet afgørelse om det. Lovreglerne Reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne findes i servicelovens Socialministeriets bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010, lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 samt vejledning nr. 8 af 15. februar Omsorgspligt Reglerne om omsorgspligt findes i servicelovens 82, stk. 2. Kommunen skal yde hjælp til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Personkredsen Bestemmelserne gælder jf. servicelovens 124 a for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v. efter serviceloven 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104, og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Reglerne er med andre ord aktuelle for mennesker, der ikke kan handle fornuftsmæssigt eller overskue konsekvenserne af deres handlinger og valg, og uanset om de bor i botilbud eller hjemme. Sagsbehandling af indberetninger og ansøgninger. Alle former for magtanvendelse skal registreres og indberettes på skemaer udarbejdet af Socialstyrelsen. Skemaerne sendes til konsulenten i Social- og Sundhedsafdelingen. Konsulenten foretager registrering og vurdering af indberetningen. Træffer afgørelse i forbindelse med indberetningerne og sender afgørelse med klagevejledning til borgeren. Kopi sendes til bo- eller 5/20

6 dagtilbuddet og samtidig vurderes det, om der er behov for dialog med bo-eller dagtilbuddet om opfølgning. Er Varde Kommune ikke handlekommune for borgeren, videresender konsulenten indberetningen til den handlekommune, der er anført på indberetningsskemaet. Handlekommunen foretager vurdering og registrering af magtanvendelse med tilbagemelding til opholdskommunen. Ved ansøgning om anvendelse af tiltag jf. 125, 126 a, 127 og 128 benyttes de ansøgningsskemaer, der ligger på Vores Varde. Konsulenten i Social- og Sundhedsafdelingen vurderer de indkomne ansøgninger om tilladelse til at anvende magt og træffer afgørelse. Ved ansøgning om optagelse i særligt botilbud uden samtykke jf. 129 stk. 1 og stk. 3 sender Social- og Handicapservice indstilling til Statsforvaltningen, der træffer afgørelse om flytning. Ved ansøgning om flytning jf. 129 stk. 2 sender Social- og Handicapservice anmodning til Statsforvaltningen om beskikkelse af værge. Endvidere sender Social- og Handicapservice indstilling om flytning til bestemt botilbud jf. 129 stk. 2, såfremt værgen ikke kan tiltræde indstilling om flytning. Social- og Handicapservice kan træffer afgørelse om flytning til et bestemt botilbud jf. 129 stk. 2, hvis indstillingen tiltrædes af den beskikkede værge Der udarbejdes en årlig beretning over magtanvendelse til forelæggelse for Udvalget for Social og Sundhed. Beretningen sendes til orientering i henholdsvis Ældreråd og Handicapråd. I det følgende er beskrevet reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne og hvordan virksomhedernes personale skal forholde sig med hensyn til ansøgning, registrering og indberetning. 6/20

7 125 Alarm- eller pejlesystemer og særlige døråbnere Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode når: 1) der er risiko for, at en person ved at forlade bo - eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet for at afværge denne risiko. Stk. 2: For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, medmindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelsen heraf, jf. stk. 1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset. Stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre i en afgrænset periode, når 1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og 3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 4: Hvis foranstaltninger efter stk. 3 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 3, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse. Hvem gør hvad? Virksomheden Søger om tilladelse eller iværksætter. Særligt om borger med demens, skal virksomheden vurdere, om betingelserne i 125 stk pkt. er opfyldt, og der dermed ikke er tale om magtanvendelse. Det skal dokumenteres i omsorgssystemet, at borgeren opfylder betingelserne i 125 stk pkt., hvorefter forantaltningen kan iværksættes af virksomheden. 7/20

8 Hvis den demente borger direkte modsætter sig foranstaltningen, er der tale om magtanvendelse og der skal søges om tilladelse. Ansøgningsskema A skal udfyldes - hentes på Vores Varde Social- og Sundhedsafdelingen Træffer afgørelse eller videresender til afgørelse i borgerens handlekommune. Registrerings- og indberetningsskema Skema 1 anvendes, når der er søgt og givet tilladelse til magtanvendelse. Skema 2 når der ikke foreligger en godkendelse til magt. Vejledning og link til skemaerne findes på Vores Varde Registrering Registrering af magtanvendelse skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der skal registreres første gang en godkendelse tages i brug på skema 1. Derefter skal tilfælde, hvor borgeren enten yder aktiv modstand i forhold til magtanvendelsen eller hvor personalet griber aktivt ind i forhold til borgeren, alene registreres. Registrering skal derfor ikke gentages, for hver gang der dagligt gøres brug af den godkendte foranstaltning, medmindre borgeren modsætter sig. Indberetning Magtanvendelser, som der ikke er givet tilladelse til, skal senest på 3. dagen efter episoden, indsendes på skema 2. Er der givet tilladelse til magtanvendelse, skal skema 1 indsendes én gang om måneden til konsulenten. Ansøgning og indberetning sendes til Social- og Sundhedsafdelingen, Bytoften 2, 6800 Varde. Faglig dokumentation for borgerens nedsatte psykiske funktionsevne, handleplan e.l. skal foreligge. Revurdering Behovet for fortsat anvendelse af foranstaltningen vurderes løbende af virksomheden jf. kopi af afgørelsen. Revurdering jf. stk. 1 og stk. 3 skal ske senest 8 måneder efter godkendelse. 8/20

9 Klage Klage til Ankestyrelsen indsendes inden 4 uger til Social- og Sundhedsafdelingen. Den borger, en magtanvendelse vedrører eller en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden person, som varetager borgerens interesse, kan klage på borgerens vegne, såfremt pågældende ikke selv er i stand til at klage. 9/20

10 126 Fastholdelse Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1) der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og 2) forholdende i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. 126 a: Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis for en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at varetage omsorgspligten, jf. 82 stk. 1, i personlig hygiejne- situationer. Det skal samtidig gennem handleplanen, jf. 136 stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlig hygiejne-situationer i fremtiden kan undgås. Hvem gør hvad? Virksomheden Handler akut eller søger om tilladelse Beslutningen om at fastholde eller føre til et andet rum træffes i den akutte situation af personalet i boeller dagtilbuddet. Registrering på skema 2 skal foretages straks og senest dagen efter, at magtanvendelse har fundet sted. Ansøgningsskema B skal anvendes til at søge om fastholdelse i hygiejnesituationer. Der kan ikke anvendes magt i andre hygiejnesituationer end de nævnte på skemaet. Der vil kunne gives tilladelse i indtil 3 måneder. Tidsperioden kan søges forlænget, men kan ikke overstige i alt 6 måneder. Ansøgningsskema B hentes på Vores Varde. Social- og Sundhedsafdelingen Træffer afgørelse eller videresender til afgørelse i borgerens handlekommune. Registrerings- og indberetningsskema Skema 2 skal anvendes til registrering af den akutte situation. Skema 1, når der er søgt og givet tilladelse til magtanvendelse i konkrete hygiejnesituationer. Vejledning og link til skemaerne findes på Vores Varde. 10/20

11 Registrering Registrering af magtanvendelse skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der skal registreres første gang en godkendelse tages i brug på skema 1. Derefter skal tilfælde, hvor borgeren enten yder aktiv modstand i forhold til magtanvendelsen eller hvor personalet griber aktivt ind i forhold til borgeren, alene registreres. Registrering skal derfor ikke gentages, for hver gang der dagligt gøres brug af den godkendte foranstaltning, medmindre borgeren modsætter sig. Indberetning Indberetning af registrerede magtanvendelser på skema 2 indsendes senest på 3. dagen efter magtanvendelse har fundet sted til konsulenten. I forhold til registreringer vedrørende akut fastholdelse og føren er fristen for indsendelse dog 1 måned. Er der givet tilladelse til magtanvendelse, skal skema 1 indsendes én gang om måneden til konsulenten. Ansøgning og indberetning sendes til Social- og Sundhedsafdelingen, Bytoften 2, 6800 Varde Faglig dokumentation for borgerens nedsatte psykiske funktionsevne, handleplan e.l. skal foreligge Revurdering Behovet for fortsat anvendelse af foranstaltningen vurderes løbende af virksomheden jf. kopi af afgørelsen. Tidsperioden for tilladelse til fastholdelse i hygiejnesituationer kan ikke overstige 2 x 3 måneder. Klage Klage til Ankestyrelsen skal indsendes inden 4 uger til Social- og Sundhedsafdelingen. Den borger, en magtanvendelse vedrører eller en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden person, som varetager borgerens interesse, kan klage på borgerens vegne, såfremt pågældende ikke selv er i stand til at klage. 11/20

12 127 Tilbageholdelse i boligen Under samme betingelser som i 125, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller for at føre denne tilbage til boligen. Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode tilbageholdelse i boligen kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. 132: Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sager om 1) tilbageholdelse i boligen m.v. efter 127 mod den pågældendes vilje Stk 2: Myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven Hvem gør hvad? Virksomheden Søger om tilladelse. Ansøgningsskema A skal udfyldes - hentes på Vores Varde. Social- og Sundhedsafdelingen Træffer afgørelse eller videresender til afgørelse i borgerens handlekommune. Registrerings- og indberetningsskema Skema 1 anvendes, når der er søgt og givet tilladelse til magtanvendelse. Skema 2 når der ikke foreligger en godkendelse til magt. Vejledning og link til skemaerne findes på Vores Varde. Registrering: Registrering af magtanvendelse skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der skal registreres første gang en godkendelse tages i brug på skema 1. Derefter skal tilfælde, hvor borgeren enten yder aktiv modstand i forhold til magtanvendelsen eller hvor personalet griber aktivt ind i forhold til borgeren, alene registreres. Registrering skal derfor ikke 12/20

13 gentages, for hver gang der dagligt gøres brug af den godkendte foranstaltning, med mindre borgeren modsætter sig. Indberetning Magtanvendelser, som der ikke er givet tilladelse til, skal senest på 3. dagen efter episoden, indsendes på skema 2. Er der givet tilladelse til magtanvendelse, skal skema 1 indsendes én gang om måneden til konsulenten. Ansøgning og indberetning sendes til Social- og Sundhedsafdelingen, Bytoften 2, 6800 Varde. Faglig dokumentation for borgerens nedsatte psykiske funktionsevne, handleplan e.l. skal foreligge. Revurdering Behovet for fortsat anvendelse af foranstaltningen vurderes løbende af virksomheden jf. kopi af afgørelsen. Revurdering skal ske senest 8 måneder efter godkendelse. Klage Klage til Ankestyrelsen skal indsendes inden 4 uger til Social- og Sundhedsafdelingen. Den borger, en magtanvendelse vedrører eller en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden person, som varetager borgerens interesse, kan klage på borgerens vegne, såfremt pågældende ikke selv er i stand til at klage. Tilsyn Personer omfattet af foranstaltninger efter servicelovens 127 skal underrettes om adgangen til at rette henvendelse til Folketingets udvalg i henhold til grundlovens 71, stk. 7, om tilsyn med personer, der er underkastet administrativ frihedsberøvelse. Dette gælder også, hvis der er givet samtykke til foranstaltningen. 13/20

14 128 Anvendelse af stofseler Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fastspænding med stofseler til kørestol eller andet hjælpemiddel, seng, stol eller toilet for at hindre fald, når der er nærliggende risiko for, at en person udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet. Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, for hvilken periode de beskyttelsesmidler, som er omfattet af stk. 1 kan anvendes, og skal løbende vurdere, om en mindre indgribende foranstaltning kan anvendes. Hvem gør hvad? Virksomheden Søger om tilladelse. Ansøgningsskema A skal udfyldes - hentes på Vores Varde. Social- og Sundhedsafdelingen Træffer afgørelse eller videresender til afgørelse i borgerens handlekommune. Registrerings- og indberetningsskema Skema 1 anvendes, når der er søgt og givet tilladelse til magtanvendelse. Skema 2 når der ikke foreligger en godkendelse til magt. Vejledning og link til skemaerne findes på Vores Varde. Registrering Registrering af magtanvendelse skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der skal registreres første gang en godkendelse tages i brug på skema 1. Derefter skal tilfælde, hvor borgeren enten yder aktiv modstand i forhold til magtanvendelsen eller hvor personalet griber aktivt ind i forhold til borgeren, alene registreres. Registrering skal derfor ikke gentages, for hver gang der dagligt gøres brug af den godkendte foranstaltning, med mindre borgeren modsætter sig. 14/20

15 Indberetning Magtanvendelser, som der ikke er givet tilladelse til, skal senest på 3. dagen efter episoden, indsendes på skema 2. Er der givet tilladelse til magtanvendelse, skal skema 1 indsendes én gang om måneden til konsulenten. Ansøgning og indberetning sendes til Social- og Sundhedsafdelingen, Bytoften 2, 6800 Varde. Faglig dokumentation for borgerens nedsatte psykiske funktionsevne, handleplan e.l. skal foreligge. Revurdering Behovet for fortsat anvendelse af foranstaltningen vurderes løbende af virksomheden jf. kopi af afgørelsen. Revurdering dog senest 18 måneder efter seneste afgørelse. Klage Klage til Ankestyrelsen skal indsendes inden 4 uger til Social- og Sundhedsafdelingen. Den borger, en magtanvendelse vedrører eller en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden person, som varetager borgerens interesse, kan klage på borgerens vegne, såfremt pågældende ikke selv er i stand til at klage. 15/20

16 129 Optagelse i særlige botilbud uden samtykke Kommunalbestyrelsen kan, jf. 131, indstille til Statsforvaltningen at træffe afgørelse om, at en person, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give informeret samtykke hertil, jf. dog stk. 2, skal optages i et bestemt botilbud efter denne lov, botilbud opført efter den nu ophævede lov nr. 378 af 10. juni 1987 om boliger for ældre og personer med handicap eller botilbud efter lov om almene boliger m.v., når 1) det er absolut påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) hjælpen ikke kan gennemføres i personens hidtidige bolig og 3) den pågældende ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og 4) den pågældende udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade og 5) det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning Stk. 2: For personer med betydelig og varigt nedsat psykiske funktionsevne, jf. 124 a, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give informeret samtykke til en flytning, og hvor den psykiske funktionsnedsættelse er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, som er fremadskridende, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse i et bestemt botilbud, hvis kommunalbestyrelsens indstilling tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket jf. 131, når 1) ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkrævet for, at den pågældende kan få den nødvendige hjælp, og 2) det i det konkrete tilfælde omsorgsmæssigt vurderes at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende. Stk. 3: Kommunalbestyrelsen kan i ganske særlige tilfælde indstille til Statsforvaltningen, at der træffes afgørelse om, at en person, der er optaget i et botilbud, som nævnt i stk. 1, og som mangler evnen til at give informeret samtykke, kan flyttes til en anden tilsvarende bolig, hvor omsorgen for personen kan varetages selv om betingelserne i stk. 1, nr. 1-5, ikke er opfyldt, hvis det skønnes at være i den pågældendes egen interesse, herunder af hensyn til mulighederne for at bevare tilknytningen til sine pårørende. Stk. 4: Det skal indgå i kommunalbestyrelsen vurdering efter stk. 1 og 2, hvis en eventuel ægtefælle, samlever eller anden pårørende ikke længere kan varetage den nødvendige hjælp til og opsyn med den pågældende. Stk. 5: Kommunalbestyrelsens afgørelse efter stk. 2 vil kunne påklages til Statsforvaltningen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 16/20

17 Kan kommunalbestyrelsens indstilling ikke tiltrædes af den værge, statsforvaltningen har beskikket, jf. 131, indstiller kommunalbestyrelsen til Statsforvaltningen at træffe afgørelse om optagelse eller flytning til et bestemt botilbud efter stk : Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sager om 2) optagelse i særlige botilbud efter 129 stk. 1 Stk. 2: Myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven Hvem gør hvad? Virksomheden Social- og Handicapservice indstiller til Statsforvaltningen jf. stk.1 og stk. 3 om optagelse eller flytning til et bestemt botilbud. Ligeledes indstiller Social- og Handicapservice om flytning til et bestemt botilbud jf. stk. 2 (stk. 5, 2. pkt.), hvis borgerens værge ikke kan tiltræde indstillingen fra Social- og Handicapservice. Indstillingen til Statsforvaltningen skal indeholde en redegørelse for grundlaget for at betingelserne anses for opfyldt, den nødvendige faglige dokumentation for den nedsatte funktionsevne, den hjælp og pleje efter kapitel 16, der har været iværksat eller har været tilbudt den pågældende eller familien, før indstillingen om optagelse i et særligt botilbud blev besluttet, indretningen af den nye bolig og den personlige hjælp, pleje og støtte m.v., som herefter vil kunne stilles til rådighed, og personens egne samt de pårørendes og den eventuelle værges bemærkninger til flytningen. Har den pågældende ikke allerede en værge, skal Social- og Handicapservice anmode Statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Social- og Handicapservice træffer afgørelse jf. stk. 2, hvis indstillingen tiltrædes af den beskikkede værge. 17/20

18 Statsforvaltningen Træffer afgørelse jf. stk. 1 og stk. 3. Træffer også afgørelse jf. stk. 2 (stk. 5, 2. pkt.) om flytning til et bestemt botilbud, hvis værgen ikke kan tiltræde indstillingen fra Social- og Handicapservice. Registrerings- og indberetningsskema Skema 3 anvendes, når der er truffet beslutning om optagelse i særlige botilbud. Link til skema 3 findes på Vores Varde. Registrering Social- og Handicapservice registrerer flytningen senest med udgangen af den måned, hvor flytningen er gennemført. Indberetning Social- og Handicapservice indberetter samtlige registrerede flytninger efter 129 til konsulenten én gang hvert kvartal. Indberetningen sendes til Social- og Sundhedsafdelingen, Bytoften 2, 6800 Varde Klage Social- og Handicapservices afgørelse jf. stk. 2 kan indbringes for Statsforvaltningen. Klagen til Statsforvaltningen skal indsendes inden 4 uger til Social- og Handicapservice. Den borger, en magtanvendelse vedrører eller en ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden person, som varetager borgerens interesse, kan klage på borgerens vegne, såfremt pågældende ikke selv er i stand til at klage. Statsforvaltningens afgørelse jf. stk. 1 og stk. 3 samt om flytning til et bestemt botilbud jf. stk. 2,(stk. 5, 2. pkt.) hvis værgen ikke kan tiltræde indstillingen, kan indbringes for Ankestyrelsen. Klagen indbringes inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Det er den person, som afgørelsen vedrører, eller Social- og Handicapservice, der kan klage over de nævnte afgørelser. En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for den person, som foranstaltningen vedrører, kan klage over det sociale nævns afgørelse, når den person, som afgørelsen vedrører, ikke selv er i stand til at klage. 18/20

19 En klage over en afgørelse om optagelse i et særligt botilbud uden samtykke har automatisk opsættende virkning. Ægtefællens særlige klageadgang En ægtefælle eller anden nærtstående person, der deler bolig med den person, som sagen vedrører, er berettiget til at klage over Social- og Handicapservices afslag på at indstille til optagelse i særligt botilbud efter denne bestemmelse. Klagen kan indbringes for Statsforvaltningen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, men ikke for anden administrativ klagemyndighed. 19/20

20 Nødværge og nødret Straffelovens 13 og 14 Nødværge og nødretssituationer er reguleret efter straffeloven. Der er tale om en ekstraordinær hjemmel til brug i ekstraordinære situationer. Bestemmelserne kan derfor ikke bruges i forhold til jævnligt forekommende tvangsmæssige indgreb. Nødværge giver mulighed for at anvende indgreb i selvbestemmelsesretten, der ellers ville være ulovlige. Det er en forudsætning, at indgrebet har været nødvendigt for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Nødret giver mulighed for, i meget begrænsede tilfælde, at anvende en handling, der ellers ville være strafbar, når handlingen er absolut nødvendig for at afværge truende skade på person eller gods. 20/20