VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010"

Transkript

1 EUROPA - PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 21. oktober 2008 P6_TA-PROV(2008)10-21 FORELØBIG UDGAVE PE Forenet i mangfoldighed

2

3 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0478 Aftale EF/New Zealand om videnskabeligt og teknologisk samarbejde * (A6-0367/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af det Europæiske Fællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og New Zealands regering på den anden side (KOM(2008) C6-0292/ /0066(CNS))... 1 P6_TA-PROV(2008)0479 Samarbejdsmemorandum mellem Organisationen for International Civil Luftfart og Det Europæiske Fællesskab vedrørende luftfartssikkerhedskontrol * (A6-0374/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af et samarbejdsmemorandum mellem Organisationen for International Civil Luftfart og Det Europæiske Fællesskab vedrørende luftfartssikkerhedskontrol/-inspektioner og beslægtede spørgsmål (KOM(2008) C6-0320/ /0111(CNS))... 2 P6_TA-PROV(2008)0480 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (kodificeret udgave) ***I (A6-0380/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (kodificeret udgave) (KOM(2008)0098 C6 0144/ /0049(COD))... 3 P6_TA-PROV(2008)0481 Simple trykbeholdere (kodificeret udgave) ***I (A6-0381/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om simple trykbeholdere (kodificeret udgave) (KOM(2008) C6-0172/ /0076(COD))... 4 P6_TA-PROV(2008)0482 Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (kodificeret udgave) ***I (A6-0385/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (kodificeret udgave) (KOM(2008) C6-0244/ /0126(COD))... 5 PE \ I

4 P6_TA-PROV(2008)0483 Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (kodificeret udgave) * (A6-0386/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave) (KOM(2008) C6-0147/ /0053(CNS))... 6 P6_TA-PROV(2008)0484 Visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (kodificeret udgave) * (A6-0379/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (kodificeret udgave) (KOM(2008) C6-0272/ /0124(CNS))... 7 P6_TA-PROV(2008)0485 Ordning for Fællesskabernes egne indtægter * (A6-0342/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (KOM(2008) C6-0197/ /0089(CNS))... 8 P6_TA-PROV(2008)0486 Europæisk bevissikringskendelse * (A6-0408/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om udkast til Rådets rammeafgørelse om en europæisk bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager (13076/ C6-0293/ /0270(CNS)) P6_TA-PROV(2008)0487 Genopretning af torskebestande * (A6-0340/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 423/2004 for så vidt angår genopretning af torskebestande og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 (KOM(2008) C6-0183/ /0063(CNS)) P6_TA-PROV(2008)0488 EU's Solidaritetsfond (A6-0399/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008) C6-0318/ /2253(ACI)) II /PE

5 P6_TA-PROV(2008)0489 Forslag til ændringsbudget nr. 7/2008 (A6-0412/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2008 for regnskabsåret 2008, Sektion III - Kommissionen (14359/ C6-0375/ /2252(BUD)) P6_TA-PROV(2008)0490 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (A6-0405/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008) C6-0312/ /2251(ACI)) P6_TA-PROV(2008)0491 Global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande (A6-0366/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om en global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen (2008/2131(INI)) P6_TA-PROV(2008)0492 Forvaltning og partnerskab inden for regionalpolitik (A6-0356/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forvaltning og partnerskab på nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik (2008/2064(INI)) P6_TA-PROV(2008)0493 Bedre lovgivning 2006 (A6-0355/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om "Bedre lovgivning 2006" i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2008/2045(INI)) P6_TA-PROV(2008)0494 Kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (A6-0363/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om Kommissionens 24. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008/2046(INI)) P6_TA-PROV(2008)0495 Strategi for reguleringsagenturer (A6-0354/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om en strategi for den fremtidige regulering af de institutionelle aspekter ved reguleringsagenturer (2008/2103(INI)) PE \ III

6 P6_TA-PROV(2008)0496 Tiltalen og retssagen mod Joseph Kony ved Den Internationale Straffedomstol (B6-0536/2008) Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om tiltalen og retssagen mod Joseph Kony ved Den Internationale Straffedomstol P6_TA-PROV(2008)0497 Programmet Erasmus Mundus ( ) ***I (A6-0294/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et program, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) ( ) (KOM(2007) C6-0228/ /0145(COD)) P6_TC1-COD(2007) P6_TA-PROV(2008)0498 Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (omarbejdning) ***I (A6-0300/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (omarbejdning) (KOM(2007) C6-0442/ /0257(COD)) P6_TA-PROV(2008)0499 Genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning) ***I (A6-0297/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning) (KOM(2007) C6-0439/ /0259(COD)) P6_TC1-COD(2007) P6_TA-PROV(2008)0500 Godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning) ***I (A6-0288/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning) (KOM(2007) C6-0001/ /0288(COD)) P6_TC1-COD(2007) P6_TA-PROV(2008)0501 Statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne ***I (A6-0348/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 638/2004 om statistikker over varehandelen mellem medlemsstaterne (KOM(2008) C6-0059/ /0026(COD)) P6_TC1-COD(2008) IV /PE

7 P6_TA-PROV(2008)0502 Lovvalgsregler i ægteskabssager * (A6-0361/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af lovvalgsregler i ægteskabssager (KOM(2006) C6-0305/ /0135(CNS)) P6_TA-PROV(2008)0503 Forvaltning af fiskerflåder i regioner i Fællesskabets yderste periferi * (A6-0388/2008) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi (KOM(2008) C6-0298/ /0138(CNS)) P6_TA-PROV(2008)0504 Bekæmpelse af handel med børn (P6_DCL(2008)0050) Europa-Parlamentets erklæring om bekæmpelse af handel med børn PE \ V

8

9 P6_TA-PROV(2008)0478 Aftale EF/New Zealand om videnskabeligt og teknologisk samarbejde * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af det Europæiske Fællesskab af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og New Zealands regering på den anden side (KOM(2008) C6-0292/ /0066(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0170), - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) 1, - der henviser til EF-traktatens artikel 170 og artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, - der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0292/2008), - der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0367/2008), 1. godkender indgåelsen af aftalen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og New Zealands regeringer og parlamenter. 1 EUT L 412 af , s. 1. PE \ 1

10 P6_TA-PROV(2008)0479 Samarbejdsmemorandum mellem Organisationen for International Civil Luftfart og Det Europæiske Fællesskab vedrørende luftfartssikkerhedskontrol * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af et samarbejdsmemorandum mellem Organisationen for International Civil Luftfart og Det Europæiske Fællesskab vedrørende luftfartssikkerhedskontrol/-inspektioner og beslægtede spørgsmål (KOM(2008) C6-0320/ /0111(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0335), - der henviser til EF-traktatens artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, - der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0320/2008), - der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 83, stk. 7, og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0374/2008), 1. godkender indgåelsen af samarbejdsmemorandummet; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Organisationen for International Civil Luftfart. 2 /PE

11 P6_TA-PROV(2008)0480 Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (kodificeret udgave) (KOM(2008)0098 C6 0144/ /0049(COD)) (Fælles beslutningsprocedure kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0098), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0144/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0380/2008), A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer, 1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 3

12 P6_TA-PROV(2008)0481 Simple trykbeholdere (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om simple trykbeholdere (kodificeret udgave) (KOM(2008) C6-0172/ /0076(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0202), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0172/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0381/2008), A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer, 1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

13 P6_TA-PROV(2008)0482 Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (kodificeret udgave) (KOM(2008) C6-0244/ /0126(COD)) (Fælles beslutningsprocedure kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0369), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0244/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0385/2008), A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer, 1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 5

14 P6_TA-PROV(2008)0483 Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (kodificeret udgave) * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave) (KOM(2008) C6-0147/ /0053(CNS)) (Høringsprocedure kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0073), - der henviser til EF-traktatens artikel 104, stk. 14, afsnit 3, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0147/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0386/2008), A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer, 1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

15 P6_TA-PROV(2008)0484 Visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (kodificeret udgave) * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet praksis inden for luftfartssektoren (kodificeret udgave) (KOM(2008) C6-0272/ /0124(CNS)) (Høringsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0367), - der henviser til EF-traktatens artikel 83, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0272/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0379/2008), A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer, 1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 7

16 P6_TA-PROV(2008)0485 Ordning for Fællesskabernes egne indtægter * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2000/597/EF, Euratom om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (KOM(2008) C6-0197/ /0089(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0223), - der henviser til EF-traktatens artikel 279, stk. 2, og Euratomtraktatens artikel 183, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0197/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1, særlig erklæring nr. 3 om gennemgangen af den finansielle ramme, der er vedføjet som bilag til aftalen, - der henviser til forretningsordenens artikel 51, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0342/2008), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2, og Euratomtraktatens artikel 119, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EUT C 139 af , s /PE

17 Ændring 1 Forslag til forordning - ændringsretsakt Betragtning 1 Kommissionens forslag (1) Det Europæiske Råd udstedte på sit møde i Bruxelles den 15. og 16. december 2006 en række konklusioner vedrørende ordningen for Fællesskabernes egne indtægter, som førte til vedtagelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom. Ændring (1) Det Europæiske Råd nåede på sit møde i Bruxelles den 15. og 16. december 2005 til enighed om en række konklusioner vedrørende ordningen for Fællesskabernes egne indtægter, som førte til vedtagelse af afgørelse 2007/436/EF, Euratom. Endvidere opfordrede det Kommissionen til at foretage en grundig og vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter og indtægter og aflægge rapport herom i 2008/2009. Ændring 2 Forslag til forordning - ændringsretsakt Betragtning 1 a (ny) Kommissionens forslag Ændring (1a) Kommissionen bør derfor iværksætte en generel undersøgelse af, hvordan ordningen for egne indtægter fungerer, ledsaget af passende forslag, i hvilken forbindelse der bør tages behørigt hensyn til Europa-Parlamentets arbejde og henstillinger i overensstemmelse med betingelserne i erklæring nr. 3 om gennemgangen af den finansielle ramme, der er vedføjet som bilag til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1. 1 EUT C 139 af , s. 1. PE \ 9

18 P6_TA-PROV(2008)0486 Europæisk bevissikringskendelse * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om udkast til Rådets rammeafgørelse om en europæisk bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager (13076/ C6-0293/ /0270(CNS)) (Høringsprocedure - fornyet høring) Europa-Parlamentet, - der henviser til Rådets udkast (13076/2007), - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2003)0688), - der henviser til sin holdning af 31. marts , - der henviser til EU-traktatens artikel 34, stk. 2, litra b), - der henviser til EU-traktatens artikel 39, stk. 1, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0293/2008), - der henviser til forretningsordenens artikel 93, artikel 51 og artikel 55, stk. 3, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0408/2008), 1. godkender Rådets udkast som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre udkastet i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 5. erklærer sig fast besluttet på, hvis nærværende tekst ikke vedtages, inden Lissabontraktaten træder i kraft, at behandle alle forslag, som efterfølgende måtte blive indsendt inden for rammerne af hasteproceduren, i tæt samarbejde med de nationale parlamenter; 6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EUT C 103 E af , s /PE

19 Ændring 1 Rådets udkast Betragtning 8 Rådets udkast (8) Princippet om gensidig anerkendelse er baseret på en høj grad af tillid mellem medlemsstaterne. For at styrke denne tillid skal rammeafgørelsen indeholde klare garantier for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Den europæiske bevissikringskendelse bør derfor kun udstedes af dommere, domstole, undersøgelsesdommere, offentlige anklagere og visse andre judicielle myndigheder, som defineret af medlemsstaterne i overensstemmelse med rammeafgørelsen. Ændring (8) Princippet om gensidig anerkendelse er baseret på en høj grad af tillid mellem medlemsstaterne. For at styrke denne tillid skal rammeafgørelsen indeholde klare garantier for beskyttelse af de grundlæggende rettigheder. Den europæiske bevissikringskendelse bør derfor kun udstedes af dommere, undersøgelsesdommere og offentlige anklagere. Ændring 2 Rådets udkast Betragtning 9 Rådets udkast (9) Rammeafgørelsen er vedtaget i medfør af traktatens artikel 31 og vedrører derfor retligt samarbejde som omhandlet i denne bestemmelse med henblik på hjælp til indsamling af bevismateriale til brug i retssager som omhandlet i artikel 5 i rammeafgørelsen. Selv om andre myndigheder end dommere, domstole, undersøgelsesdommere og offentlige anklagere kan spille en rolle i forbindelse med indsamlingen af sådanne beviser i overensstemmelse med artikel 2, litra c), nr. ii), omfatter rammeafgørelsen ikke politi-, told- og grænsesamarbejde eller administrativt samarbejde, der reguleres af andre bestemmelser i traktaterne. Ændring (9) Rammeafgørelsen er vedtaget i medfør af traktatens artikel 31 og vedrører derfor retligt samarbejde som omhandlet i denne bestemmelse med henblik på hjælp til indsamling af bevismateriale til brug i retssager som omhandlet i artikel 5 i rammeafgørelsen. Rammeafgørelsen omfatter ikke politi-, told- og grænsesamarbejde eller administrativt samarbejde, der reguleres af andre bestemmelser i traktaterne. PE \ 11

20 Ændring 3 Rådets udkast Betragtning 24 a (ny) Rådets udkast Ændring (24a) Det er i denne sammenhæng af største vigtighed, at Rådets rammeafgørelse 2008/.../RIA om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde vedtages så hurtigt som muligt, således at denne sikrer tilstrækkelig databeskyttelse og omfatter behandlingen af personoplysninger på nationalt plan. Ændring 4 Rådets udkast Betragtning 25 Rådets udkast (25) Den europæiske bevissikringskendelse bør eksistere side om side med de eksisterende procedurer for gensidig retshjælp, men dette bør betragtes som en overgangssituation, indtil de former for indsamling af bevismateriale, der er udelukket fra rammeafgørelsens anvendelsesområde, i overensstemmelse med Haag-programmet også bliver omfattet af et instrument om gensidig anerkendelse, hvis vedtagelse vil sikre en fuldstændig ordning for gensidig anerkendelse, der træder i stedet for procedurerne for gensidig retshjælp. Ændring (25) Den europæiske bevissikringskendelse bør eksistere side om side med de eksisterende procedurer for gensidig retshjælp, men dette bør betragtes som en overgangssituation, indtil de former for indsamling af bevismateriale, der er udelukket fra rammeafgørelsens anvendelsesområde, i overensstemmelse med Haag-programmet også bliver omfattet af et instrument om gensidig anerkendelse, hvis vedtagelse vil sikre en fuldstændig ordning for gensidig anerkendelse, der træder i stedet for procedurerne for gensidig retshjælp. Kommissionen bør hurtigst muligt fremsætte forslag, der har til formål at supplere de eksisterende rammer for anerkendelse af strafferetlige beviser, samtidig med at den lovgivning, der allerede er vedtaget, konsolideres. Desuden opfordres Kommissionen til at tage initiativ til en harmonisering af medlemsstaternes bevisoptagelsessystemer. En 12 /PE

21 harmonisering er det bedste udgangspunkt for samarbejde i straffesager. Ændring 5 Rådets udkast Betragtning 25 a (ny) Rådets udkast Ændring (25a) Kommissionen bør hurtigst muligt fremsætte forslag om et lovgivningsinstrument vedrørende retssikkerhedsgarantier i straffesager. Ændring 6 Rådets udkast Artikel 2 litra c Rådets udkast Ændring c) "udstedelsesmyndighed": c) "udstedelsesmyndighed": den dommer, undersøgelsesdommer eller offentlige anklager, der ifølge national ret er kompetent til at udstede en europæisk bevissikringskendelse i) en dommer, domstol, undersøgelsesdommer, offentlig anklager eller ii) enhver anden judiciel myndighed, der er defineret af udstedelsesstaten, og som i den pågældende sag handler i sin egenskab af efterforskningsmyndighed i straffesager og har kompetence til at anordne bevisoptagelse i grænseoverskridende sager i henhold til national lovgivning PE \ 13

22 Ændring 7 Rådets udkast Artikel 4 stk. 1 a (nyt) Rådets udkast Ændring 1a. Den europæiske bevissikringskendelse er et instrument, der kan benyttes af både forsvarer og anklager. Derfor kan såvel forsvarer som anklager anmode den kompetente judicielle myndighed om at udstede en europæisk bevissikringskendelse. Ændring 8 Rådets udkast Artikel 4 stk. 6 Rådets udkast Ændring 6. Uanset stk. 2 kan den europæiske bevissikringskendelse også, hvis udstedelsesmyndigheden anmoder derom, omfatte optagelse af forklaringer fra personer, der var til stede ved fuldbyrdelsen af den europæiske bevissikringskendelse, og med umiddelbar tilknytning til emnet for den europæiske bevissikringskendelse. De relevante regler i fuldbyrdelsesstaten, som finder anvendelse på nationale tilfælde, finder også anvendelse i forbindelse med optagelse af sådanne forklaringer. udgår Ændring 9 Rådets udkast Artikel 7 stk. 1 litra b a (nyt) Rådets udkast Ændring ba) de omhandlede genstande, dokumenter og data skal kunne fremlægges i den retssag, hvortil de ønskes fremskaffet. 14 /PE

23 Ændring 10 Rådets udkast Artikel 7 stk. 1 a (nyt) Rådets udkast Ændring Udstedelsesmyndigheden bekræfter i kendelsen, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Ændring 11 Rådets udkast Artikel 8 stk. 2 Rådets udkast 2. Hver medlemsstat kan udpege en central myndighed eller, hvis dens retssystem tillader det, flere centrale myndigheder til at bistå de kompetente myndigheder. En medlemsstat kan, hvis det er nødvendigt på grund af dens interne retssystem, overdrage den administrative fremsendelse og modtagelse af europæiske bevissikringskendelser samt anden officiel korrespondance i den forbindelse til sin eller sine centrale myndigheder. Ændring 2. Hver medlemsstat kan udpege en central myndighed eller, hvis dens retssystem tillader det, flere centrale myndigheder til at bistå de kompetente myndigheder. Ændring 12 Rådets udkast Artikel 10 stk. 3 a (nyt) Rådets udkast Ændring 3a. Enhver, der er berørt af en udveksling af oplysninger, som finder sted i overensstemmelse med denne rammeafgørelse, kan gøre krav på databeskyttelse, herunder blokering, rettelse og sletning af samt adgang til oplysninger om den pågældende selv, og kan påberåbe sig adgang til de retsmidler, PE \ 15

24 der er til rådighed i henhold til lovgivningen i udstedelsesstaten eller fuldbyrdelsesstaten. Ændring 13 Rådets udkast Artikel 11 stk. 4 Rådets udkast Ændring 4. Hvis udstedelsesmyndigheden ikke er en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager, og den europæiske bevissikringskendelse ikke er blevet bekræftet af en af de nævnte myndigheder i udstedelsesstaten, kan fuldbyrdelsesmyndigheden beslutte, at der i den pågældende sag ikke må foretages ransagning eller beslaglæggelse med henblik på fuldbyrdelse af den europæiske bevissikringskendelse. Inden fuldbyrdelsesmyndigheden træffer en sådan beslutning, skal den høre den kompetente myndighed i udstedelsesstaten. udgår Ændring 14 Rådets udkast Artikel 11 stk. 5 Rådets udkast Ændring 5. En medlemsstat kan ved vedtagelsen af rammeafgørelsen fremsætte en erklæring eller efterfølgende fremsende en meddelelse til Generalsekretariatet for Rådet med krav om bekræftelse i alle de sager, hvor udstedelsesmyndigheden ikke er en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager, og hvor de foranstaltninger, der er nødvendige for at fuldbyrde den europæiske bevissikringskendelse, i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning vil skulle anordnes eller udgår 16 /PE

25 overvåges af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager i en tilsvarende national sag. Ændring 15 Rådets udkast Artikel 11 a (ny) Rådets udkast Ændring Artikel 11a Garantier vedrørende fuldbyrdelse De enkelte medlemsstater fastsætter de bestemmelser, der er nødvendige, for at den europæiske bevissikringskendelse kan fuldbyrdes under overholdelse af følgende minimumsbetingelser: a) fuldbyrdelsesmyndigheden anvender den mindst indgribende foranstaltning, der gør det muligt at fremskaffe de pågældende genstande, dokumenter og data b) en fysisk person må ikke anmodes om at fremlægge genstande, dokumenter og data, der kan føre til selvinkriminering i henhold til enten udstedelsesstatens eller fuldbyrdelsesstatens lovgivning, og c) udstedelsesmyndigheden skal straks informeres, hvis fuldbyrdelsesmyndigheden opdager, at kendelsen er blevet fuldbyrdet i strid med lovgivningen i fuldbyrdelsesstaten. 2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at følgende minimumsgarantier overholdes, hvis det skønnes at være nødvendigt med en ransagning og beslaglæggelse: a) ransagning af lokaler må ikke påbegyndes om natten, medmindre det er absolut nødvendigt på grund af sagens særlige omstændigheder b) en person, hvis lokaler er blevet ransaget, har krav på en skriftlig meddelelse om ransagningen. Denne skal PE \ 17

26 som et minimum angive grunden til ransagningen, hvilke genstande, dokumenter og data, der er blevet beslaglagt, samt de eksisterende retsmidler, og c) træffes den person, hvis lokaler ransages, ikke hjemme, skal personen underrettes om ransagningen ved en skriftlig meddelelse, der efterlades på stedet eller på anden passende måde. Ændring 16 Rådets udkast Artikel 12 Rådets udkast Fuldbyrdelsesmyndigheden skal opfylde de formkrav og procedurer, som udstedelsesmyndigheden udtrykkeligt har angivet, medmindre andet er fastsat i rammeafgørelsen, og forudsat at sådanne formkrav og procedurer ikke er i modstrid med de grundlæggende retsprincipper i fuldbyrdelsesstaten. Denne artikel skaber ikke pligt til at træffe tvangsforanstaltninger. Ændring Fuldbyrdelsesmyndigheden skal, med forbehold af artikel 11a, opfylde de formkrav og procedurer, som udstedelsesmyndigheden udtrykkeligt har angivet, medmindre andet er fastsat i rammeafgørelsen, og forudsat at sådanne formkrav og procedurer ikke er i modstrid med de grundlæggende retsprincipper i fuldbyrdelsesstaten. Ændring 17 Rådets udkast Artikel 12 stk. 1 a (nyt) Rådets udkast Ændring Udstedelsesmyndigheden kan kræve, at fuldbyrdelsesmyndigheden: a) holder det forhold, at der er en efterforskning i gang, samt efterforskningens indhold fortroligt, medmindre det ikke er muligt af hensyn til fuldbyrdelsen af kendelsen b) tillader, at en kompetent myndighed fra udstedelsesstaten eller en interesseret part udpeget af udstedelsesmyndigheden er til 18 /PE

27 stede under fuldbyrdelsen af kendelsen, og giver den tilstedeværende myndighed fra udstedelsesstaten samme adgang som fuldbyrdelsesmyndigheden til de genstande, dokumenter og data, der er fremskaffet som følge af fuldbyrdelsen af kendelsen c) registrerer navnene på de personer, der har behandlet kendelsen fra fuldbyrdelsen til fremsendelsen af bevismateriale til udstedelsesstaten. Ændring 18 Rådets udkast Artikel 13 stk. 1 litra a a (nyt) Rådets udkast Ændring aa) den lovovertrædelse, der ligger til grund for den, er omfattet af amnesti i den fuldbyrdende medlemsstat, da denne medlemsstat har kompetence til at retsforfølge lovovertrædelsen i medfør af sin egen strafferet Ændring 19 Rådets udkast Artikel 13 stk. 1 litra a b (nyt) Rådets udkast Ændring ab) i henhold til den fuldbyrdende medlemsstats lovgivning kan den person, der er omfattet af den europæiske bevissikringskendelse, ikke på grund af sin alder holdes strafferetligt ansvarlig for de handlinger, der ligger til grund for denne kendelse PE \ 19

28 Ændring 20 Rådets udkast Artikel 13 stk. 1 litra e Rådets udkast Ændring e) hvis den europæiske bevissikringskendelse i et af de tilfælde, der er omhandlet i artikel 11, stk. 4 eller 5, ikke er blevet bekræftet udgår Ændring 21 Rådets udkast Artikel 13 stk. 1 litra f Rådets udkast Ændring f) hvis den europæiske bevissikringskendelse vedrører lovovertrædelser, som: i) i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning betragtes som begået helt eller for en stor eller væsentlig dels vedkommende på denne stats territorium eller på et sted, der ligestilles hermed, eller ii) er begået uden for udstedelsesstatens territorium, og fuldbyrdelsesstatens lovgivning ikke hjemler retsforfølgning for sådanne lovovertrædelser, når de er begået uden for fuldbyrdelsesstatens område udgår Ændring 22 Rådets udkast Artikel 13 stk. 2 Rådets udkast 2. Beslutningen om at afvise anerkendelse eller fuldbyrdelse af en europæisk bevissikringskendelse i henhold til stk. 1, træffes af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig Ændring 2. Beslutningen om at afvise anerkendelse eller fuldbyrdelse af en europæisk bevissikringskendelse i henhold til stk. 1, træffes af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig 20 /PE

29 anklager i fuldbyrdelsesstaten. Hvis den europæiske bevissikringskendelse er udstedt af en judiciel myndighed som omhandlet i artikel 2, litra c), nr. ii), og den europæiske bevissikringskendelse ikke er blevet bekræftet af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager i udstedelsesstaten, kan beslutningen også træffes af enhver anden judiciel myndighed, der er kompetent i henhold til udstedelsesstatens lovgivning, hvis dette er hjemlet i denne lovgivning. anklager i fuldbyrdelsesstaten. Ændring 23 Rådets udkast Artikel 13 stk. 3 Rådets udkast Ændring 3. Beslutninger i henhold til stk. 1, litra f), nr. i), vedrørende lovovertrædelser, der delvis er begået på fuldbyrdelsesstatens territorium eller på et sted, der ligestilles hermed, træffes af de kompetente myndigheder, der er nævnt i stk. 2, under ekstraordinære omstændigheder og i hvert enkelt tilfælde, idet der tages hensyn til sagens specifikke omstændigheder, og navnlig om en større eller væsentlig del af den pågældende lovovertrædelse har fundet sted i udstedelsesstaten, om den europæiske bevissikringskendelse vedrører et forhold, der ikke er en lovovertrædelse i henhold til fuldbyrdelsesstatens lovgivning, og om det ville være nødvendigt at foretage en ransagning og beslaglæggelse som led i fuldbyrdelsen af den europæiske bevissikringskendelse. udgår PE \ 21

30 Ændring 24 Rådets udkast Artikel 13 stk. 4 Rådets udkast Ændring 4. Overvejer en kompetent myndighed at anvende stk. 1, litra f), nr. i), som grund til at afvise en europæisk bevissikringskendelse, hører den Eurojust, inden den træffer sin beslutning. Hvis den kompetente myndighed ikke er enig i Eurojusts udtalelse, sørger medlemsstaterne for, at myndigheden begrunder sin beslutning, og at Rådet underrettes. udgår Ændring 25 Rådets udkast Artikel 13 stk. 5 Rådets udkast 5. I de i stk. 1, litra a), g) og h), omhandlede tilfælde skal den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten, inden den beslutter helt eller delvis ikke at anerkende eller ikke at fuldbyrde en europæisk bevissikringskendelse, med alle relevante midler høre den kompetente myndighed i udstedelsesstaten og, hvis det er hensigtsmæssigt, anmode den om hurtigst muligt at give supplerende oplysninger. Ændring 5. I de i stk. 1, litra a), aa), ab), g) og h), omhandlede tilfælde skal den kompetente myndighed i fuldbyrdelsesstaten, inden den beslutter helt eller delvis ikke at anerkende eller ikke at fuldbyrde en europæisk bevissikringskendelse, med alle relevante midler høre den kompetente myndighed i udstedelsesstaten og, hvis det er hensigtsmæssigt, anmode den om hurtigst muligt at give supplerende oplysninger. Ændring 26 Rådets udkast Artikel 14 stk. 2 indledning Rådets udkast 2. Hvis det er nødvendigt at foretage ransagning eller beslaglæggelse som led i fuldbyrdelsen af kendelsen, kontrolleres følgende lovovertrædelser som defineret i udstedelsesstatens lovgivning under ingen Ændring 2. Hvis det er nødvendigt at foretage ransagning eller beslaglæggelse som led i fuldbyrdelsen af kendelsen, kontrolleres følgende lovovertrædelser som defineret i udstedelsesstatens lovgivning under ingen 22 /PE

31 omstændigheder med henblik på dobbelt strafbarhed, hvis de i udstedelsesstaten kan straffes med frihedsstraf af en maksimal varighed på mindst tre år omstændigheder med henblik på dobbelt strafbarhed Ændring 27 Rådets udkast Artikel 15 stk. 3 Rådets udkast 3. Medmindre der foreligger grunde til udsættelse i henhold til artikel 16, eller de ønskede genstande, dokumenter og data allerede er i fuldbyrdelsesmyndighedens besiddelse, tager fuldbyrdelsesmyndigheden disse genstande, dokumenter og data i besiddelse hurtigst muligt og senest 60 dage efter, at den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed har modtaget den europæiske bevissikringskendelse, jf. dog stk. 4. Ændring 3. Medmindre en af grundene til udsættelse i henhold til artikel 16 finder anvendelse, eller de ønskede genstande, dokumenter og data allerede er i fuldbyrdelsesmyndighedens besiddelse, tager fuldbyrdelsesmyndigheden hurtigst muligt og senest 60 dage efter, at den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed har modtaget den europæiske bevissikringskendelse, disse genstande, dokumenter og data i besiddelse, jf. dog stk. 4. Ændring 28 Rådets udkast Artikel 15 stk. 3 a (nyt) Rådets udkast Ændring 3a. Medmindre der er iværksat et retsmiddel i overensstemmelse med artikel 18, eller en af de i artikel 16 anførte grunde til udsættelse finder anvendelse, overfører fuldbyrdelsesstaten straks de genstande, dokumenter og data, der er fremskaffet på grundlag af den europæiske bevissikringskendelse, til udstedelsesstaten, hvis disse allerede er under fuldbyrdelsesmyndighedens kontrol; hvis dette ikke er tilfældet, foretages overførslen hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at fuldbyrdelsesmyndigheden er kommet i besiddelse af det pågældende PE \ 23

32 bevismateriale. Når fuldbyrdelsesmyndigheden overfører de fremskaffede genstande, dokumenter og data, angiver den, om den ønsker dem tilbageleveret til fuldbyrdelsesstaten, når udstedelsesstaten ikke længere har brug for dem. Ændring 29 Rådets udkast Artikel 15 stk. 4 Rådets udkast 4. Hvis det i en specifik sag ikke er muligt for den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed at overholde fristen i henholdsvis stk. 2 eller 3, underretter den hurtigst muligt med ethvert middel den kompetente myndighed i udstedelsesstaten om grundene til forsinkelsen og om, hvor lang tid der skønnes nødvendig, før de relevante skridt kan tages. Ændring 4. Hvis det i særlige tilfælde ikke er muligt for den kompetente fuldbyrdelsesmyndighed at overholde fristen i denne artikel, underretter den hurtigst muligt skriftligt Eurojust og den kompetente myndighed i udstedelsesstaten om grundene til forsinkelsen og om, hvor lang tid der skønnes nødvendig, før de relevante skridt kan tages. Ændring 30 Rådets udkast Artikel 15 stk. 5 Rådets udkast Ændring 5. Medmindre der er iværksat et retsmiddel i overensstemmelse med artikel 18, eller der foreligger grunde til udsættelse i henhold til artikel 16, overfører fuldbyrdelsesstaten hurtigst muligt de genstande, dokumenter og data, der er fremskaffet på grundlag af den europæiske bevissikringskendelse, til udstedelsesstaten. udgår 24 /PE

33 Ændring 31 Rådets udkast Artikel 15 stk. 6 Rådets udkast Ændring 6. Når fuldbyrdelsesmyndigheden overfører de fremskaffede genstande, dokumenter og data, angiver den, om den ønsker dem tilbageleveret til fuldbyrdelsesstaten, når udstedelsesstaten ikke længere har brug for dem. udgår Ændring 32 Rådets udkast Artikel 17 a (ny) Rådets udkast Ændring Artikel 17a Efterfølgende brug af bevismateriale Brug af bevismateriale, som er fremskaffet i overensstemmelse med denne rammeafgørelse, må på ingen måde indskrænke forsvarets rettigheder ved en efterfølgende straffesag. Disse rettigheder skal overholdes fuldt ud, navnlig med hensyn til bevismaterialets antagelighed, forpligtelsen til at gøre forsvaret bekendt med dette bevismateriale og forsvarets mulighed for at anfægte det. Ændring 33 Rådets udkast Artikel 18 stk. 1 Rådets udkast 1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at alle interesserede parter, herunder tredjemand i god tro, har adgang til retsmidler i forbindelse med anerkendelse Ændring 1. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at alle interesserede parter, herunder tredjemand i god tro, har adgang til retsmidler i forbindelse med anerkendelse PE \ 25

34 og fuldbyrdelse af en europæisk bevissikringskendelse i medfør af artikel 11 for at beskytte deres legitime interesser. Medlemsstaterne kan begrænse de i dette stykke nævnte retsmidler til tilfælde, hvor den europæiske bevissikringskendelse fuldbyrdes ved tvangsforanstaltninger. En anmodning om iværksættelse af retsmidler indgives til en domstol i fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med den pågældende stats lovgivning. og fuldbyrdelse af en europæisk bevissikringskendelse i medfør af artikel 11 for at beskytte deres legitime interesser. En anmodning om iværksættelse af retsmidler indgives til en domstol i fuldbyrdelsesstaten i overensstemmelse med den pågældende stats lovgivning. Ændring 34 Rådets udkast Artikel 23 stk. 1 Rådets udkast 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme rammeafgørelsen senest den *. Ændring 1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme rammeafgørelsen senest den * og bestræber sig på inden denne dato at vedtage en rammeafgørelse om visse proceduremæssige rettigheder i straffesager i Den Europæiske Union under hensyntagen til Europa- Parlamentets udtalelse. Ændring 35 Rådets udkast Artikel 23 stk. 1 a (nyt) Rådets udkast Ændring 1a. Medlemsstaterne meddeler i en erklæring, som de indgiver til Rådets Generalsekretariat, hvilke nationale organer der er udpeget som kompetente udstedende myndigheder og fuldbyrdelsesmyndigheder. 26 /PE

35 Ændring 36 Rådets udkast Artikel 23 stk. 3 Rådets udkast Ændring 3. I forbindelse med vedtagelsen af rammeafgørelsen underretter de medlemsstater, der har til hensigt at gennemføre afvisningsgrunden i artikel 13, stk. 1, litra f), i national ret, generalsekretæren for Rådet herom ved at fremsætte en erklæring. udgår Ændring 37 Rådets udkast Artikel 23 stk. 4 Rådets udkast Ændring 4. Tyskland kan ved en erklæring forbeholde sig ret til at lade fuldbyrdelsen af en europæisk bevissikringskendelse kontrollere med henblik på dobbelt strafbarhed i de i artikel 14, stk. 2, nævnte tilfælde vedrørende terrorisme, internetkriminalitet, racisme og fremmedhad, sabotage, afkrævning af beskyttelsespenge og pengeafpresning eller bedrageri, hvis det er nødvendigt at foretage ransagning eller beslaglæggelse for at fuldbyrde den europæiske bevissikringskendelse, medmindre udstedelsesmyndigheden har erklæret, at den pågældende lovovertrædelse i henhold til udstedelsesstatens lovgivning falder ind under de kriterier, der er angivet i erklæringen. Hvis Tyskland ønsker at gøre brug af dette stykke, underretter det ved en erklæring Generalsekretariatet for Rådet herom ved vedtagelsen af rammeafgørelsen. Erklæringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. udgår PE \ 27

36 Ændring 38 Rådets udkast Artikel 23 stk. 5 a (nyt) Rådets udkast Ændring 5a. Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af denne rammeafgørelse, navnlig om gennemførelsen af retssikkerhedsgarantier. Ændring 39 Rådets udkast Artikel 24 stk. 2 Rådets udkast Ændring 2. Tyskland underretter i begyndelsen af hvert kalenderår Rådet og Kommissionen om, hvor mange gange den begrundelse for ikke-anerkendelse eller ikkefuldbyrdelse, som er omhandlet i artikel 23, stk. 4, har fundet anvendelse i løbet af det foregående år. udgår Ændring 40 Rådets udkast Bilag afsnit B nr. ii a (nyt) Rådets udkast Ændring iia) genstande, dokumenter og data, der ønskes fremskaffet ved denne kendelse, skal kunne fremlægges i den retssag, de rekvireres til 28 /PE

37 Ændring 41 Rådets udkast Bilag afsnit C punkt d Rådets udkast Ændring d) enhver anden judiciel myndighed, der er defineret af udstedelsesstaten, og som i den pågældende sag handler i sin egenskab af efterforskningsmyndighed i straffesager og har kompetence til at anordne bevisoptagelse i grænseoverskridende sager i henhold til national lovgivning Den europæiske bevissikringskendelse er bekræftet af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager (jf. afsnit D og O). udgår Ændring 42 Rådets udkast Bilag afsnit D Rådets udkast Ændring D) Den judicielle myndighed, der har bekræftet den europæiske bevissikringskendelse (når det er relevant) Hvis der er sat kryds ved punkt d) i afsnit C, og den europæiske bevissikringskendelse er bekræftet, sættes kryds ved den type judiciel myndighed, der har bekræftet den europæiske bevissikringskendelse: a) dommer eller domstol b) undersøgelsesdommer c) offentlig anklager Officiel betegnelse på den bekræftende myndighed: Navnet på den judicielle myndigheds udgår PE \ 29

38 repræsentant: Funktion (titel/stilling): Sagsnummer: Adresse: Tlf. nr.: (landekode) (områdenummer) Fax nr.: (landekode) (områdenummer) Ændring 43 Rådets udkast Bilag afsnit E Rådets udkast Ændring E) NÅR EN CENTRAL MYNDIGHED HAR FÅET OVERDRAGET DEN ADMINISTRATIVE FREMSENDELSE OG MODTAGELSE AF EUROPÆISKE BEVISSIKRINGSKENDELSER SAMT I RELEVANTE TILFÆLDE ANDEN OFFICIEL KORRESPONNCE I DEN FORBINDELSE Navn på den centrale myndighed:... udgår 30 /PE

39 ... Kontaktperson, når en sådan findes (titel/stilling og navn): Adresse: Sagsnummer: Tlf. nr.: (landekode) (områdenummer) Fax nr.: (landekode) (områdenummer) Ændring 44 Rådets udkast Bilag afsnit F Rådets udkast Ændring F) Den eller de myndighed(er), der kan kontaktes (i de tilfælde hvor afsnit D og/eller E er blevet udfyldt): Myndighed under afsnit C Kan kontaktes om spørgsmål vedrørende Myndighed under afsnit D Kan kontaktes om spørgsmål vedrørende Myndighed under afsnit E Kan kontaktes om spørgsmål vedrørende udgår PE \ 31

40 Ændring 45 Rådets udkast Bilag afsnit I fodnote 1 Rådets udkast Ændring 1 Hvis den europæiske bevissikringskendelse indleveres til Tyskland, kan udstedelsesmyndigheden i henhold til den erklæring, som Tyskland har fremsat i medfør af artikel 23, stk. 4, i Rådets rammeafgørelse 2007/.../RIA af... * om en europæisk bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager, derudover udfylde boks N.1 for at bekræfte, at den eller de begåede overtrædelser falder ind under de kriterier, som Tyskland har angivet for denne type overtrædelse. * EUT: indsæt nummer og dato for rammeafgørelsen. udgår Ændring 46 Rådets udkast Bilag afsnit N punkt 1 Rådets udkast Ændring 1. Valgfrie oplysninger, der kun gives i forbindelse med Tyskland. Det erklæres, at den eller de begåede overtrædelser i henhold til udstedelsesstatens lovgivning falder ind under de kriterier, som Tyskland har angivet i erklæringen i henhold til artikel 23, stk. 4, i rammeafgørelse 2007/.../RIA. udgår 32 /PE

41 P6_TA-PROV(2008)0487 Genopretning af torskebestande * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 423/2004 for så vidt angår genopretning af torskebestande og om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93 (KOM(2008) C6-0183/ /0063(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0162), - der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0183/2008), - der henviser til forretningsordenens artikel 51, - der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0340/2008), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. PE \ 33

42 Ændring 1 Forslag til forordning ændringsretsakt Betragtning 1 Kommissionens forslag (1) Ifølge den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har den fangstreduktion, som de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er), de tekniske foranstaltninger (fx maskestørrelse, landingers sammensætning og lukning af områder) og de supplerende indsatsbegrænsende foranstaltninger tilsammen giver, langt fra været nok til at reducere fiskeridødeligheden til det niveau, der er nødvendigt, for at torskebestandene kan genopbygges, og ingen af de fire torskebestande omfattet af forordning (EF) nr. 423/2004 viser klare tegn på genopretning. Ændring (1) Ifølge den seneste videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har den fangstreduktion, som de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er), de tekniske foranstaltninger (f.eks. maskestørrelse, landingers sammensætning og lukning af områder) og de supplerende indsatsbegrænsende foranstaltninger (herunder kontrol og overvågning for at forhindre fangst og landing af torsk fanget ved ulovligt, urapporteret eller ureguleret fiskeri) tilsammen giver, langt fra været nok til at reducere fiskeridødeligheden til det niveau, der er nødvendigt, for at torskebestandene kan genopbygges, og ingen af de fire torskebestande omfattet af forordning (EF) nr. 423/2004 viser klare tegn på genopretning, selv om bestande i Nordsøen og Det Keltiske Hav viser nogle tegn på forbedring. Ændring 2 Forslag til forordning ændringsretsakt Betragtning 4 a (ny) Kommissionens forslag Ændring (4a) Der bør udvikles effektive fiskeriforvaltningsmekanismer i samarbejde med fiskeindustrien. Til dette formål bør de relevante regionale rådgivende råd og medlemsstater inddrages i evaluerings- og beslutningsprocessen. 34 /PE

43 Ændring 3 Forslag til forordning ændringsretsakt Betragtning 5 Kommissionens forslag (5) Der skal indføres nye mekanismer for at tilskynde fiskere til at deltage i programmer med henblik på at undgå fangst af torsk. Ændring (5) Der skal indføres nye mekanismer for at tilskynde fiskere og medlemsstater til at deltage i programmer med henblik på at undgå fangst af torsk. Alle torskefangster bør landes fremfor at udsmides, således at der kan foretages korrekte videnskabelige vurderinger af bestandene. Ændring 4 Forslag til forordning ændringsretsakt Betragtning 5 a (ny) Kommissionens forslag Ændring (5a) Der er større sandsynlighed for at sådanne programmer med henblik på at undgå fangst af torsk lykkes, hvis de udarbejdes i samarbejde med fiskeriindustrien. Programmer udarbejdet af medlemsstaterne med henblik på at undgå fangst af torsk bør således betragtes som et effektivt middel til fremme af bæredygtighed, og der bør tilskyndes til udarbejdelse af sådanne programmer sideløbende med gennemførelsen af den relevante fællesskabslovgivning. Ændring 5 Forslag til forordning ændringsretsakt Betragtning 5 b (ny) Kommissionens forslag Ændring (5b) Medlemsstaterne bør udøve deres beføjelse til at give tilladelse til torskefiskeri på en måde, der tilskynder deres fiskere til at drive fiskeri på mere selektiv og mindre miljøskadelig vis. PE \ 35

44 Ændring 6 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 1 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 2 b litra b a (ny) Kommissionens forslag Ændring ba) tages ordningen med fiskeriindsatsregulering op til fornyet overvejelse af Kommissionen, når der er sket en væsentlig forbedring af torskebestandene. Ændring 7 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 3 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 6 - stk. 4 Kommissionens forslag 4. Uanset stk. 1, litra b) og c), og stk. 2 må Rådet ikke fastsætte TAC'en på et niveau, der er mere end 15 % lavere eller højere end TAC'en fastsat for året før. Ændring 4. Uanset stk. 1 og stk. 2 må Rådet ikke fastsætte TAC'en på et niveau, der er mere end 15 % lavere eller højere end TAC'en fastsat for året før. Ændring 8 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 3 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 6 stk. 5 litra b Kommissionens forslag b) i givet fald en mængde, der svarer til andre relevante fiskeridødelighedskilder for torsk, og som skal fastsættes efter forslag fra Kommissionen. Ændring b) en passende mængde, der fastlægges på grundlag af andre relevante fiskeridødelighedskilder for torsk, f.eks. en videnskabelig analyse af det antal torsk, der dræbes af sæler, sammen med en vurdering af klimaændringernes indvirkning på genopretning af torskebestanden, og som skal fastsættes 36 /PE

45 efter forslag fra Kommissionen. Ændring 9 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 3 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 7 stk. 1 Kommissionens forslag 1. Hvert tredje år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato anmoder Kommissionen STECF om at evaluere, hvilke fremskridt hen imod genopretning af de enkelte nedfiskede bestande der er gjort. Ændring 1. Hvert tredje år efter denne forordnings ikrafttrædelsesdato anmoder Kommissionen STECF om at evaluere, hvilke fremskridt hen imod genopretning af de enkelte nedfiskede torskebestande, der er gjort. Derudover konsulterer Kommissionen de relevante regionale rådgivende råd og medlemsstater med hensyn til den effektive forvaltning af bestande. Ændring 10 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 4 Forordning (EF) nr. 423/2004 Kapitel IV overskrift Kommissionens forslag BEGRÆNSNING AF FISKERIINDSATS Ændring FASTSÆTTELSE AF FISKERIINDSATS Ændring 11 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 4 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 8a stk. 2 litra a Kommissionens forslag a) for denne forordnings første anvendelsesår fastsættes referenceværdien som den gennemsnitlige indsats i kw-dage i 2005, 2006 og 2007 baseret på STECF's Ændring a) for denne forordnings første anvendelsesår fastsættes referenceværdien som den gennemsnitlige indsats i kw-dage i 2004, 2005 og 2006 baseret på STECF's PE \ 37

46 rådgivning rådgivning Ændring 12 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 4 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 8a stk. 3 indledning Kommissionens forslag 3. For indsatsgrupper, der på basis af den årlige evaluering af de indsendte fiskeriindsatsforvaltningsdata, jf. artikel 18, 19 og 20 i forordning (EF) nr. xxx/2008, har bidraget mest til den samlede torskefangst, og hvis samlede fangst på basis af den pågældende evaluering består af mindst 80 % torsk, beregnes den maksimale tilladte fiskeriindsats således: Ændring 3. For indsatsgrupper, der på basis af den årlige evaluering af de indsendte fiskeriindsatsforvaltningsdata, jf. artikel 18, 19 og 20 i forordning (EF) nr. xxx/2008, samlet set har bidraget mest til den samlede torskefangst, og hvis akkumulerede fangster på basis af den pågældende evaluering består af mindst 80 % torsk, beregnes den maksimale tilladte fiskeriindsats således: Ændring 13 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 4 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 8a stk. 3 litra a Kommissionens forslag a) hvis artikel 6 anvendes, ved på referenceværdien at anvende samme procentreduktion som fastsat i artikel 6 for fiskeridødelighed Ændring a) hvis artikel 6 anvendes, ved på referenceværdien at anvende samme procentændring som fastsat i artikel 6 for fiskeridødelighed Ændring 14 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 4 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 8b stk. 1 indledning Kommissionens forslag 1. For de fartøjer, der fører en medlemsstats flag, fastlægger den Ændring 1. For de fartøjer, der fører en medlemsstats flag, fastlægger den 38 /PE

47 pågældende medlemsstat en metode for tildeling af den maksimale tilladte fiskeriindsats til de enkelte fartøjer ud fra følgende kriterier: pågældende medlemsstat en metode for tildeling af den maksimale tilladte fiskeriindsats til de enkelte fartøjer på baggrund af en række kriterier, herunder f.eks.: Ændring 15 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 4 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 8b stk. 3: Kommissionens forslag Ændring 3. For hver indsatsgruppe må den samlede kapacitet, udtrykt både i GT og kw, for de fartøjer, der har fået udstedt særlig fiskeritilladelse efter stk. 2, ikke overstige kapaciteten for de fartøjer, der i 2007 fiskede med samme redskab i det pågældende geografiske område. udgår Ændring 16 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 4 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 8d indledning Kommissionens forslag Den maksimale tilladte fiskeriindsats fastsat efter artikel 8a justeres af de relevante medlemsstater med henblik på: Ændring Den maksimale tilladte fiskeriindsats fastsat efter artikel 8a kan justeres af de relevante medlemsstater med henblik på: Ændring 17 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 4 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 8e stk. 3 Kommissionens forslag 3. Overførsel er kun tilladt fra en donorredskabsgruppe, der for torsk har Ændring 3. Overførsel er som udgangspunkt kun tilladt fra en donorredskabsgruppe, der for PE \ 39

48 godtgjort en fangst pr. indsatsenhed (cpue), der er større end den modtagende redskabsgruppes indsatsenhed (cpue). Den medlemsstat, der anmoder om overførslen, skal give de fornødne cpue-data. torsk har godtgjort en fangst pr. indsatsenhed (cpue), der er større end den modtagende redskabsgruppes cpue. Ved overførsel fra en donorredskabsgruppe til en anden donorredskabsgruppe med en højere fangst pr. cpue påføres den overførte indsats en reduktion i form af en nærmere fastsat korrektionsfaktor. Den medlemsstat, der anmoder om overførslen, skal give de fornødne cpue-data. Ændring 18 Forslag til forordning ændringsretsakt Artikel 1 nr. 6 Forordning (EF) nr. 423/2004 Artikel 17 Kommissionens forslag Ændring Artikel 17 Beslutningsprocedure Når det i denne forordning er foreskrevet, at beslutninger skal træffes af Rådet, træffer Rådet sådanne beslutninger med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen. udgår 40 /PE

49 P6_TA-PROV(2008)0488 EU's Solidaritetsfond Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008) C6-0318/ /2253(ACI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008) C6-0318/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1, særlig punkt 26, - der henviser til Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008 om Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0399/2008), 1. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning; 2. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 3. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen. 1 EUT C 139 af , s. 1. PE \ 41

50 BILAG EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1, særlig punkt 26, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 2, under henvisning til forslag fra Kommissionen, ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Union har oprettet Den Europæiske Unions Solidaritetsfond ("fonden") for at vise solidaritet med befolkningen i katastroferamte regioner. (2) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR. (3) Forordning (EF) nr. 2012/2002 indeholder de bestemmelser, hvorefter fonden kan anvendes. (4) Frankrig har fremsendt en anmodning om anvendelse af fonden i forbindelse med katastrofen forårsaget af orkanen Dean i august TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 anvendes Den Europæiske Solidaritetsfond, således at et beløb på EUR kan stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel EUT C 139 af , s. 1. EFT L 311 af , s /PE

51 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand PE \ 43

52 P6_TA-PROV(2008)0489 Forslag til ændringsbudget nr. 7/2008 Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2008 for regnskabsåret 2008, Sektion III - Kommissionen (14359/ C6-0375/ /2252(BUD)) Europa-Parlamentet, - der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177, - der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 1, særlig artikel 37 og 38, - der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008, endeligt vedtaget den 13. december , - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 3, - der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 7/2008 for regnskabsåret 2008, forelagt af Kommissionen den 15. september 2008 (KOM(2008)0556), - der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 7/2008, vedtaget af Rådet den 20. oktober 2008 (14359/ C6-0375/2008) - der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6-0412/2008), A. der henviser til, at forslaget til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2008 omfatter følgende: - anvendelsen af et beløb på EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond som følge af virkningerne af orkanen "Dean" i Guadeloupe og Martinique i august en tilsvarende reduktion af betalingsbevillingerne på EUR under budgetpost Samhørighedsfonden, B. der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 7/2008 er formelt at opføre disse budgetmæssige tilpasninger i 2008-budgettet, EFT L 248 af , s. 1. EUT L 71 af , s. 1. EUT C 139 af , s /PE

53 1. noterer sig forslaget til ændringsbudget nr. 7/2008, som er det første ændringsbudget, der udelukkende vedrører EU's Solidaritetsfond; 2. godkender forslag til ændringsbudget nr. 7/2008 uændret; 3. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE \ 45

54 P6_TA-PROV(2008)0490 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008) C6-0312/ /2251(ACI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008) C6-0312/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1, særlig punkt 28, - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2, - der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A6-0405/2008), A. der henviser til, at Den Europæiske Union har oprettet passende lovgivningsmæssige og budgetmæssige instrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet, B. der henviser til, at EU s økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturelle ændringer, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget ved samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til den interinstitutionelle aftale i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om at mobilisere fonden, C. der henviser til, at Spanien og Litauen med skrivelser af 6. februar og 8. maj 2008 har anmodet om støtte i forbindelse med afskedigelser inden for automobilsektoren i Spanien og tekstilindustrien i Litauen 3, 1. anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af fonden; 2. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning; EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s. 1. Ansøgning EGF/2008/002/ES/Delphi og EGF/2008/003/LT/Alytaus Tekstile. 46 /PE

55 3. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende; 4. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen. PE \ 47

56 BILAG EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1, særlig punkt 28, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 2, særlig artikel 12, stk. 3, under henvisning til forslag fra Kommissionen, ud fra følgende betragtninger: (1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, i det følgende benævnt "fonden", blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til afskedigede arbejdstagere, som er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. (2) Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende fonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR. (3) Spanien indgav den 6. februar 2008 en ansøgning om at anvende fonden på grund af afskedigelser i automobilsektoren, særlig til arbejdstagere, der er afskediget af Delphi Automotive Systems España S.L.U. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. (4) Litauen indgav den 8. maj 2008 en ansøgning om at anvende fonden på grund af afskedigelser i tekstilsektoren, særlig til arbejdstagere der er afskediget af Alytaus Tekstile. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. (5) Fonden bør derfor anvendes til at yde et finansielt bidrag til ansøgningerne. 1 2 EUT C 139 af , s. 1. EUT L 406 af , s /PE

57 TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2008 anvendes Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, således at et beløb på EUR kan stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger. Artikel 2 Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand PE \ 49

58 P6_TA-PROV(2008)0491 Global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om en global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen (2008/2131(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. september 2007 med titlen "En global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen" (KOM(2007)0540), - der henviser til Rådets konklusioner af 20. november 2007 om en global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen (15103/07), - der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2003 med titlen "Klimaændring og Udviklingssamarbejde - Handlingsplan " (KOM(2003)0085), - der henviser til Kommissionens første toårige statusrapport ( ) fra 2007 om EU's handlingsplan for klimaændringer og udvikling, - der henviser til rapporten af 14. marts 2008 fra den højtstående repræsentant og Kommissionen til Det Europæiske Råd om "klimaændringer og international sikkerhed", - der henviser til Kommissionens grønbog af 29. juni 2007 med titlen "Tilpasning til klimaændringerne - hvad kan der gøres på EU-plan" (KOM(2007)0354), - der henviser til fælleserklæringen fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om "den europæiske konsensus om udvikling" 1, - der henviser til Paris-erklæringen om bistandseffektivitet, der blev vedtaget den 2. marts 2005 på det særlige forum på højt plan om bistandseffektivitet (Paris-erklæringen), - der henviser til den fælles erklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen om Den Europæiske Konsensus om Humanitær Bistand" 2, - der henviser til De Forenede Nationers (FN) rammekonvention af 1992 om klimaændringer (UNFCCC), 1 2 EUT C 46 af , s. 1. EUT C 25 af , s /PE

59 - der henviser til rapporten om menneskelig udvikling for 2007/08 med titlen "Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World" udgivet af FN's udviklingsprogram, - der henviser til Malé-deklarationen om den menneskelige dimension i de globale klimaændringer, der blev vedtaget i Malé (Republikken Maldiverne) i november 2007, - der henviser til Bali-køreplanen, der blev vedtaget på FN's konference om klimaændringer på Bali (Indonesien) i december 2007, - der henviser til den fjerde evalueringsrapport med titlen "Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability", udarbejdet af arbejdsgruppe II under Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC), - der henviser til Nicholas Sterns rapport fra 2006 med titlen "The Economics of Climate Change. The Stern Review", - der henviser til erklæringen om integrering af tilpasningen til klimaændringerne i udviklingssamarbejdet, der blev vedtaget af udviklings- og miljøministre i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) den 4. april 2006, - der henviser til OECD's rapport fra 2007 med titlen "Stocktaking of Progress on Integrating Adaptation to Climate Change into Development Co-operation Activities", - der henviser til "Hyogo Framework for Action : Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters", der blev vedtaget af verdenskonferencen om forebyggelse af naturkatastrofer i januar 2005 i Hyogo (Japan), - der henviser til den toårige rapport fra FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) med titlen "State of the World's Forests 2007", - der henviser til forretningsordenens artikel 45, - der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Budgetudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0366/2008), A. der henviser til, at klimaændringen udgør en alvorlig trussel mod fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder, fred og sikkerhed, vand- og fødevaretilgængelighed samt opnåelsen af årtusindudviklingsmålene i mange udviklingslande, B. der henviser til, at skovene i nogle udviklingslande ryddes til fordel for afgrøder til biobrændstoffer, C. der henviser til, at de industrialiserede lande har et historisk betinget ansvar for klimaændringen og er moralsk forpligtet til at bistå udviklingslandene i deres forsøg på at tilpasse sig konsekvenserne heraf, D. der henviser til, at udviklingslandene har bidraget mindst til klimaændringen, men vil lide mest under dens konsekvenser, herunder vand- og fødevareusikkerhed på grund af tørke og ørkendannelse, stigende vandstand, nye udfordringer for landbruget, nye risici for PE \ 51

60 sundheden, ekstreme meteorologiske hændelser og indvandringspres; der henviser til, at udviklingslandene også vil have den mindste kapacitet til at håndtere disse konsekvenser, E. der henviser til, at foranstaltninger til tilpasning til klimaændringen og mindskelse af risiciene er blevet tildelt meget opmærksomhed i mange industrialiserede lande, og der henviser til, at de samme presserende behov er blevet forsømt i forbindelse med lavindkomstlande, F. der henviser til, at import af illegal og ikke bæredygtig afskovningstømmer til EU er en vigtig årsag til afskovning og anslås til at koste de fattigste lande milliarder af euro hvert år, G. der henviser til, at skovrydning bidrager med omkring 20 % af de totale drivhusgasemissioner, hvilket fører til et omtrentligt tab på 13 mio. ha tropisk regnskov hvert år; der endvidere henviser til, at skovrydning i troperne er en alvorlig trussel mod biodiversiteten og indtjeningsmuligheden for mere end 1 milliard fattige mennesker, der lever i og af sådanne skove, H. der henviser til, at de konkrete konsekvenser af klimaændringen ofte skal håndteres på lokalt niveau af lokale myndigheder; der endvidere henviser til, at en reel sammenhæng mellem internationale, nationale og lokale politikudformninger derfor er en stor udfordring for udarbejdelse af effektive strategier for tilpasning til og afbødning af klimaændringen; der henviser til, at der skal gennemføres omfattende strukturelle ændringer uden at give afkald på den fællesskabsbaserede tilgang med fokus på fattigdom, I. der henviser til, at der er en øget anerkendelse af den sikkerhedstrussel, klimaændringen udgør, herunder konflikter om knappe naturressourcer, klimafremkaldte naturkatastrofer og omfattende migrationsstrømme; der endvidere henviser til, at udviklingsstrategier til at håndtere fælles klima- og sikkerhedsspørgsmål vil være af afgørende betydning for at sikre effektive tilpasningsforanstaltninger i udviklingslandene, J. der henviser til, at de internationale foranstaltninger på området for tilpasning til klimaændringen og katastrofebegrænsning indtil videre har været begrænsede, usammenhængende, dårligt koordinerede og i mange tilfælde sværttilgængelige for udviklingslandene - i direkte kontrast til de målsætninger, der blev skitseret i den europæiske konsensus om udvikling og Paris-erklæringen, K. der henviser til, at foranstaltningerne til tilpasning til klimaændringen, katastrofebegrænsning og kapacitetsopbygning til udvikling bør være snævert forbundne, men at de er indtil nu blevet dårligt integreret i udviklingssamarbejdsorganerne og de internationale institutioner; der endvidere henviser til, at en fælles og sammenhængende tilgang er af afgørende betydning for en vellykket gennemførelse af den globale klimaalliance, L. der henviser til, at det er nødvendigt at oprette tværfaglige grupper bestående af katastrofeindsatsledere, udviklingsspecialister, planlæggere og videnskabelige eksperter inden for tilpasning/klima, som bør vedtage bedste praksis for regional udvikling, 52 /PE

61 M. der henviser til, at en hurtig indsats på området for tilpasning til klimaændringen og katastrofebegrænsning klart er en omkostningseffektiv løsning; der henviser til, at én dollar afsat til katastrofebegrænsning potentielt kan medføre syv dollars besparelser på katastrofehjælp, hvilket også er et godt argument for at yde bistanden tidligst muligt, N. der henviser til, at ethvert forsøg på at fordoble optællingen af EU's midler til opnåelse af årtusindudviklingsmålene og løfter afgivet inden for rammerne af FN's rammekonvention om klimaændring derfor bør afvises, O. der henviser til, at enhver forsinkelse med hensyn til at træffe endelige beslutninger om de foranstaltninger, der er nødvendige for at mindske årsagerne til og virkningerne af klimaændringen, vil resultere i langt højere omkostninger, P. der henviser til, at de fleste miljømæssige problemer, herunder dem der er et resultat af klimaændringen, ofte forværres af befolkningstilvækst og en større befolkning, mens befolkningsdynamikken, hvad angår vækst, fordeling og sammensætning, er en integreret del af udviklingsprocessen, da den både påvirkes af og påvirker klimaændringen; der endvidere henviser til, at verdenskonferencen i Kairo om befolkning og udvikling i 1994 klart fremhævede de mange fordele ved en dedikeret, lokalt orienteret, ikke-påtvungen befolkningspolitik, men at befolkningsspørgsmål dog alligevel ikke er blevet indarbejdet i planlægningen af hverken udvikling eller tilpasning, Q. der henviser til, at spørgsmål vedrørende landbrug, forvaltning af skovressourcer, sundhed, infrastruktur, uddannelse samt befolkningspolitik alle bør behandles for effektivt at integrere tilpasningen til klimaændringen - og afbødende foranstaltninger - i udviklingspolitikken, R. der henviser til, at mindsket korruption vil øge den effektive tilpasning til og afbødning af klimaændringen, S. der henviser til, at ovennævnte statusrapport om EU's handlingsplan for klimaændring og udvikling fra 2007 viser, at fremskridtene i integreringen af tilpasningen til klimaændringen i udviklingspolitikken, navnlig landestrategidokumenter og regionale strategidokumenter, har været utilstrækkelige og alt for langsomme, T. der henviser til, at der for øjeblikket er et kæmpemæssigt hul for så vidt angår finansieringen af tilpasningen i udviklingslandene; der henviser til, at mens de årlige udgifter til tilpasningen er anslået til mellem 50 og 80 mia. USD, udgør de samlede bevillinger, som afsat gennem multilaterale finansieringsordninger pr. medio 2007, mindre end 0,5 % af disse tal, U. der henviser til, at EU-budgettet ikke afspejler den prioritet, som de politikker og foranstaltninger, EU har vedtaget til bekæmpelse af klimaændringen, har fået, selv om EU har sat sig det mål at blive førende inden for bekæmpelse af klimaændringen, V. der henviser til, at den globale klimaalliance vil være delvist finansieret af Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) og det tematiske program for miljø og bæredygtig PE \ 53

62 forvaltning af naturressourcer, herunder energi (ENRTP) (i overensstemmelse med artikel 13 i instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) 1 ), W. der henviser til, at EUF hovedsageligt er blevet brugt til at finansiere nye initiativer; der endvidere henviser til, at Kommissionen bør overholde sit tilsagn om at finde nye finansieringskilder for at bevare EUF; der endvidere henviser til, at Udviklingsudvalget ved flere lejligheder har konkluderet, at EUF bør integreres i EU-budgettet for at sikre demokratisk kontrol med anvendelsen heraf, X. der henviser til, at i henhold til artikel 21 om vedtagelse af strategidokumenter og flerårige vejledende programmer og artikel 35, stk. 2, i DCI, har Parlamentet ret til aktindsigt i Kommissionens foranstaltninger, jf. bestemmelserne i artikel 5 og 8 i afgørelse 1999/468/EF, Y. der henviser til, at mekanismen for bæredygtig udvikling indtil videre har været dårligt tilpasset til de fattigste landes behov for investeringer i renere teknologi, hvor Afrika kun har iværksat 3 % af alle projekter inden for rammerne af mekanismen for bæredygtig udvikling, og hvor næsten 90 % af CO 2 -kreditterne gives til projekter, der udføres i Kina, Indien, Korea og Brasilien, 1. glæder sig over Kommissionens initiativ til indgåelse af en global klimaalliance, hvilket er udtryk for en væsentlig anerkendelse af klimaændringens indvirkning på udviklingen; anmoder imidlertid Kommissionen om yderligere at tydeliggøre merværdien ved denne globale klimaalliance; understreger i denne forbindelse, at koordinering og samarbejde med andre hovedaktører skal være en integreret del af dagsordenen for den globale klimaalliance med henblik på at sikre en optimal komplementaritet mellem initiativerne; 2. mener, at den globale klimaalliance udgør en vigtig søjle i forbindelse med EU's eksterne aktioner, hvad angår klimaændringen, og udgør en platform, der supplerer og understøtter den igangværende proces i forbindelse med FN's rammekonvention om klimaændring og Kyotoprotokollen, idet den skal fremme gennemførelsen af konventionen og protokollen samt tilhørende aftaler; 3. understreger på ny de alarmerende konklusioner i ovennævnte rapport om klimaændringen og international sikkerhed 2, som indeholdt en advarsel om, at klimaændringen udgør en øget sikkerhedsrisiko for EU og truer med at overbebyrde lande og regioner i verden, hvor samfundsforholdene er ustabile og risikoen for konflikt høj, samt undergraver bestræbelserne på at opfylde FN's årtusindudviklingsmål; 4. bemærker, at bestræbelserne på at bekæmpe klimaændringen ikke kun skal baseres på politiske incitamenter, men også på civilsamfundet i såvel udviklede lande som udviklingslande; mener, at der bør indføres offentlige oplysningskampagner og uddannelsesprogrammer i skoler og på universiteter, som både skal oplyse borgerne om analyser og evalueringer af situationen vedrørende klimaændringen og foreslå hensigtsmæssige tiltag, navnlig hvad angår ændring af livsstil for at reducere emissioner; 1 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (EUT L 378 af , s. 41). S113/ /PE

63 5. understreger, at forstærket koordinering og samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne er afgørende for EU's politik vedrørende klimaændring og udvikling; der henviser til, at den globale klimaalliance er en enestående lejlighed til at leve op til principperne for den europæiske konsensus og Paris-erklæringen, såvel som handlingsprogrammet for verdenskonferencen i Kairo om befolkning og udvikling af 1994; er endvidere overbevist om, at en af den globale klimaalliances hovedopgaver bør være at sige god for initiativer fra medlemsstaterne; 6. opfordrer EU til at sætte klimaændringen i fokus i sin politik for udviklingssamarbejde; mener endvidere, at det i bekæmpelsen af klimaændringen er nødvendigt at se på de strukturelle årsager, og opfordrer til en systematisk risikovurdering af klimaændringen, der dækker alle aspekter ved politisk planlægning og beslutningstagning i både EU og udviklingslandene, herunder handel, landbrug og fødevaresikkerhed; 7. understreger, at den globale klimaalliance bør træffe konkrete foranstaltninger for at skabe sammenhæng mellem indvirkningen af klimaændringen på udviklingen, herunder EU's landbrugs-, handels- og fiskeripolitikker på den ene side og problemer med relation til eksportsubsidier, som f.eks. bunden bistand, gældsbyrde, eksportkreditter og erhvervsmæssig udnyttelse af fødevarehjælpen, tvungen privatisering og liberalisering af afgørende økonomiske sektorer på den anden side; 8. påpeger, at eftersom en global klimaalliance med 60 mio. EUR i finansiering i perioden skal supplere den igangværende proces som led i FN's rammekonvention om klimaændring, bør overlappende foranstaltninger undgås, og midlerne koncentreres om foranstaltninger, der giver den største merværdi; mener, at når der er indgået en aftale om klimaændringen efter 2012, skal målene og finansieringen i den globale klimaalliance revideres, afhængigt af udfaldet; 9. mener, at midler uden for FN's rammekonvention om klimaændring ikke kan medregnes som en del af de udviklede landes opfyldelse af deres forpligtelser i henhold til konventionen; 10. mener, at de 60 mio. EUR, der indtil videre er bevilget til den globale klimaalliance, er aldeles utilstrækkelige; opfordrer Kommissionen til at fastlægge et langsigtet finansieringsmål for den globale klimaalliance på mindst 2 mia. EUR om året inden 2010 og 5-10 mia. EUR om året inden 2020; 11. opfordrer Kommissionen til at fremlægge detaljerede oplysninger om eksisterende finansielle mekanismer for klimaændring og udvikling på nationalt og internationalt plan; opfordrer Kommissionen, baseret på denne information, til hurtigst muligt at foreslå, hvilke foranstaltninger der skal bruges til at optrappe EU's finansielle støtte til klimaændring og udvikling og således sikre den bedst mulige koordinering og komplementaritet med eksisterende initiativer; 12. understreger, at såfremt klimaændringen skal tages alvorligt, skal der stilles ny finansiering til rådighed gennem forskellige budgetposter og nye finansieringskilder, som f.eks. humanitære fonde til at modvirke klimarelaterede katastrofer, fonde under den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og stabilitetsordningen i forbindelse med præventiv sikkerhedspolitik eller til at modvirke klimarelaterede sikkerhedstrusler eller PE \ 55

64 -konflikter, fonde under andre eksterne foranstaltninger, når det er passende, såvel som grønne afgifter, offentlig-private partnerskaber (OPP) og andre innovative finansieringsmekanismer, der har dette som formål; 13. bemærker med interesse formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den juni 2008 og disses budgetmæssige konsekvenser; mener, at de budgetmæssige behov kun kan dækkes med de midler, der er anført i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 ; understreger endnu en gang, at nye opgaver kræver nye bevillinger; 14. bemærker i denne henseende, at EU's statslige udviklingsbistand (O) stadig ikke når målet om 0,56 % af EU's BNI inden 2010, og at det er svært at se, hvordan EU vil være i stand til at opfylde alle sine forpligtelser uden at anvende nye, innovative ressourcer; 15. opfordrer Kommissionen til at øge den umiddelbare finansiering af den globale klimaalliance, hvilket sandsynligvis i begyndelsen hurtigt kan opnås gennem ENRTP såvel som den 10. Europæiske Udviklingsfond; understreger samtidig det presserende behov for yderligere uofficiel udviklingshjælp til tilpasningen og for at udvikle innovative finansieringsmekanismer til dette formål; 16. minder Kommissionen om, at såfremt, der trækkes midler fra ENRTP eller EUF til finansiering af den globale klimaalliance, bør disse, i deres egenskab af udviklingsbistand, kun bruges til foranstaltninger, der stemmer overens med udviklingsbistand som defineret af OECD's Komité for Udviklingsbistand (C); insisterer på, at dette skal være en enkeltstående finansieringskilde, og at yderligere supplering skal ske ved anvendelse af alternative kilder; 17. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den globale klimaalliances finansiering gennem ENRTP og EUF ikke sker på bekostning af andre vigtige mål for udviklingssamarbejde, som f.eks. uddannelse, sundhed, lighed mellem mænd og kvinder eller adgang til vand; 18. understreger, at medlemsstaterne bør påtage sig et langt større ansvar for finansieringen af udviklingsaktiviteterne og samordningen med den globale klimaalliance; 19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte mindst 25 % af de forventede indtægter fra EU's emissionshandelsordning i næste auktionsrunde til finansiering af den globale klimaalliance og andre foranstaltninger vedrørende klimaændringen i udviklingslandene, herunder en indsats for at beskytte skove og mindske emissionerne fra skovrydning og skovforringelse; 20. opfordrer Kommissionen til, at bruge den kommende gennemgang af EU-budgettet som en mulighed for at evaluere EU's overordnede prioriterede fordeling af budgettet og overføre yderligere midler til klimaændringen og generel udvikling samt især den globale klimaalliance, herunder via overførsler fra den fælles landbrugspolitik; 21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til snarest muligt at gennemføre ideen om en finansieringsmekanisme for klimaændringen, der bygger på samme model som den 1 EUT C 139 af , s /PE

65 internationale finansieringsfacilitet for immunisering og konceptet med ydelse af bistand tidligst muligt, med henblik på at sikre væsentlige beløb til finansiering af den globale klimaalliance på relativt kort tid; 22. opfordrer Kommissionen til at anmode den private sektor om at indgå i et tættere partnerskab med den globale klimaalliance og anerkende, at offentlige midler kunne være en katalysator til at motivere investeringer og give adgang til markeder og teknologier; opfordrer Kommissionen til specifikt at investere i udvikling af OPP-modeller på nøgleområder såsom vandsikkerhed og infrastruktur i sårbare områder, hvor der allerede er betragtelige huller for så vidt angår finansieringen, eftersom klimaændringen berører mange politiske områder (såsom adgang til vand, folkesundhed, energiforsyning), der omfatter indgriben fra staten og de lokale myndigheder; minder om, at EU's prioritet bør være at forstærke offentlige foranstaltningers kapacitet på disse områder; 23. opfordrer Kommissionen til at indgå partnerskabsaftaler med den private forsikringsbranche og undersøge metoderne til at udvide de forsøgsmæssige forsikringsprogrammer til finansiering af tilpasningen til klimaændringen og reduktionen af katastroferisici med inddragelse af både nationale og regionale og individuelle forsikringsniveauer; 24. beklager, at udviklingslandenes regeringer, civilsamfund og lokale myndigheder generelt ikke har været tilstrækkeligt involveret igennem hele fasen med planlægning af den globale klimaalliance; opfordrer Kommissionen til at sikre, at beslutninger i hele udarbejdelses-, gennemførelses-, finansierings- og vurderingsfasen træffes i fællesskab med de berørte parter; 25. opfordrer Kommissionen til at bruge den globale klimaalliance til at støtte og styrke partnerlandes kapacitet til at identificere, forvalte og afbøde sikkerhedstrusler, som klimaændringen udgør, og opfordrer endvidere Kommissionen til at afsætte yderligere midler til dette formål; opfordrer Kommissionen til at sikre, at Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser er fuldt ud involveret igennem hele fasen med gennemførelse og planlægning af den globale klimaalliance for at sikre optimal sammenhæng mellem udviklingssamarbejde, klimaændring og udenrigs- og sikkerhedspolitikker; 26. opfordrer Kommissionen til at bruge den globale klimaalliance til at iværksætte en debat med både donorsamfundet og partnerlandene om at være bedre forberedt og have beredskabsplaner for omfattende migration i tilfælde af, at visse regioner bliver ubeboelige på grund af klimaændringen; 27. insisterer på, at den globale klimaalliance ledsages af effektive rapporteringsmekanismer med detaljerede indikatorer for fremskridt og opfølgningsplaner; 28. mener at den globale klimaalliances merværdi og kompetence kunne være at skabe en forbindelse mellem lokale tilpasningsforanstaltninger og rammerne for globale klima- og udviklingspolitikker; ser i denne forbindelse positivt på den globale klimaalliances "politiske dialog" som et vigtigt skridt for at forbinde dagsordenen for bekæmpelse af fattigdom og årtusindudviklingsmålene med dagsordenen for klimaændringen; understreger dog, at den globale klimaalliance kun bliver vellykket, hvis den er en del af en overordnet EU-strategi for forhandlinger om klimaændringen efter 2012, hvor en PE \ 57

66 nøgleprioritet er stærk støtte til afbødnings- og tilpasningsforanstaltninger i udviklingslandene; 29. opfordrer Kommissionen til at bruge den politiske dialog og dens forventede fælles erklæring for EU, de mindst udviklede lande og små udviklingsøstater som et forum til at fremme idéen om en "global aftale", hvor aktiviteter i forbindelse med udviklingssamarbejde og klimaændringen integreres tæt med indarbejdelse af befolkningsspørgsmål som et eksplicit element som tilsigtet i initiativet om den globale Marshallplan; 30. understreger behovet for at øge indsatsen for at integrere tilpasning til klimaændringen og reduktion af katastroferisici og foranstaltninger om befolkningen og reproduktiv sundhed i både Kommissionens og medlemsstaternes udviklingsstøtte, navnlig i gennemførelsesfasen, eftersom disse områder er helt grundlæggende set fra et systemisk perspektiv; opfordrer Kommissionen til at udnytte den kommende midtvejsevaluering af landestrategidokumenterne for at gøre fremskridt på dette område; 31. insisterer på, at Kommissionen - parallelt med den globale klimaalliance - fortsætter med at følge op på EU's statusrapport fra 2007 om handlingsplanen om klimaændring og udvikling, som indeholder mange vigtige elementer, der ikke må gå tabt, herunder oprettelsen af "clearingcentraler" på stedet med henblik på at forbedre koordinering og adgang til information; 32. understreger, at udviklingen og gennemførelsen af de nationale handlingsprogrammer for tilpasning ved hjælp af finansiering fra Den Globale Miljøfacilitet (GEF) har været ramt af problemer på grund af utilstrækkelig finansiering, undervurdering af tilpasningsomkostningerne, svag tilknytning til menneskelig udvikling, overdrevent bureaukratiske adgangsmuligheder og en projektbaseret ensidighed; opfordrer Kommissionen til at behandle disse problemer grundigt, når der gives yderligere støtte gennem den globale klimaalliance til gennemførelse af nationale handlingsprogrammer for tilpasning i de mindst udviklede lande og små østater blandt udviklingslandene; hilser i denne forbindelse Kommissionens hensigt om at undersøge mulighederne for programbaseret kapacitetsopbygning af styrende institutioner ved hjælp af budgetstøtte velkommen; 33. understreger, at en vellykket anvendelse af budgetstøtte til udviklingsorienteret tilpasning til klimaændringen er afhængig af, at alle tilgængelige midler inden for budgetstøtterammerne udnyttes fuldt ud, herunder debatten om politiske prioriteringer, overvågning på lang sigt og teknisk assistance til udformning og gennemførelse af budgettet; understreger endvidere behovet for civilsamfundets og de lokale myndigheders aktive engagement; opfordrer også Kommissionen til at være forberedt på at anvende yderligere foranstaltninger, når budgetstøtten ikke er hensigtsmæssig eller ikke er til gavn for de fattigste og mest sårbare; 34. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den globale klimaalliances planlagte forskning i tilpasning i udviklingslandene har et klart "bottom up-perspektiv", er rettet mod de fattige og mest udsatte, er udarbejdet ud fra lokalsamfundenes behov og er udført i samarbejde med de berørte mennesker; understreger vigtigheden af, at resultaterne af tilpasningsforskningen viderekommunikeres til målgrupperne gennem tilgængelige mediekanaler; 58 /PE

67 35. opfordrer Kommissionen til at afsætte betydelige ressourcer til forskning i tilpasningsøkonomi i udviklingslandene, herunder forbedre forståelsen for de fremtidige omkostninger ved den nødvendige omstrukturering af handel, landbrug og sikkerhedspolitikker og institutioner; anerkender, at videnskløfterne på dette område udgør en barriere for effektive tilpasningsforanstaltninger og -udgifter fra både offentlige og private aktører; 36. understreger betydningen af overførsel af viden og teknologi - herunder teknologi til katastrofebegrænsning - til partnerlandene for den globale klimaalliance; opfordrer med dette formål for øje Kommissionen til at fremme et webbaseret bibliotek over relevante klimatilpasningsdata og til at fremme et udvekslingsprogram for klimatilpasningseksperter mellem disse lande; 37. gentager betydningen af politisk sammenhæng og anmoder Kommissionen om at behandle spørgsmålet om integrering af klimaændringen i bestræbelserne på at bekæmpe fattigdom i forbindelse med EU's budgetrevision samt i midtvejsrevisionen af de forskellige udviklingsinstrumenter; 38. opfordrer Kommissionen til at være mere opmærksom på klimaændringens indvirkning på landbrug og skovbrug og på tilpasningen af landbrug og skovbrug til klimaændringen; opfordrer Kommissionen til at bruge den globale klimaalliance til at støtte udviklingen af en miljørigtig landbrugspolitik, hvor garanti af folks fødevaresikkerhed prioriteres højt; opfordrer endvidere Kommissionen til at medvirke til at skabe passende institutionelle og finansielle rammer for den fattige landbefolkning, der er afhængig af landbrug for deres levebrød; 39. understreger, at landbruget i de fattige udviklingslande er direkte og meget berørt af klimaændringen, hvilket kan have dramatiske konsekvenser for fødevaresikkerheden; opfordrer derfor Kommissionen til at bruge den globale klimaalliance til at udvikle landbrugspolitikker og produktionsmetoder, der bedre lever op til den lokale befolknings behov og udgør en langsigtet løsning på de stigende fødevarepriser; opfordrer endvidere især Kommissionen til at støtte innovative løsninger, som f.eks. at skabe "grønne bælter" rundt om byerne for at imødese bybefolkningernes grundlæggende fødevarebehov i udviklingslandene; 40. glæder sig over, at Kommissionen har til hensigt at foreslå en EU-strategi for katastrofebegrænsning, hvilket er et vigtigt trin til at udfylde kløften mellem katastrofebegrænsning og indsatsen inden for udvikling og tilpasning; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at tydeliggøre, hvordan den globale klimaalliance kan lette denne integration på det praktiske plan; 41. understreger, at en strategi til katastrofebegrænsning ikke vil medføre noget nævneværdigt resultat uden en konkret handlingsplan og en omfattende omdirigering af budgetbevillinger med henblik på at sikre en langsigtet finansiering af katastrofebegrænsning og tilpasning til klimaændringen som del af den almindelige udviklingsstøtte snarere end, som det er tilfældet i dag, et kortsigtet og lavt prioriteret humanitært projekt; PE \ 59

68 42. understreger, at der er et stort behov for yderligere menneskelige ressourcer inden for EuropeAid og EU-delegationer for at sikre en vellykket gennemførelse af den globale klimaalliance; opfordrer Kommissionen til at afsætte betydelige ressourcer til dette område i EU-budgettet for 2009; opfordrer ligeledes i et bredere perspektiv Kommissionen til at afsætte langt flere ressourcer til uddannelse af personalet i relevante generaldirektorater i Kommissionen og delegationer i tilpasning til klimaændringen og katastrofebegrænsning med særligt fokus på fremme af praktisk knowhow; 43. understreger, for så vidt angår afbødende foranstaltninger inden for rammerne af den globale klimaalliance, at de mindst udviklede lande og de små østater blandt udviklingslandene har behov for kapacitetsopbygning og teknisk støtte med henblik på at kunne til at øge deres deltagelse i mekanismen for bæredygtig udvikling; opfordrer også Kommissionen til aktivt at deltage i internationale klimaforhandlinger med målet om at styrke mekanismen for bæredygtig udvikling for at sikre additionalitet og sammenhæng med udviklings- og klimamålene; opfordrer endvidere Kommissionen til ikke kun at fokusere på mekanismen for bæredygtig udvikling som det ultimative politiske redskab, men også at sikre alternativ støtte til afbødende foranstaltninger, der er mere egnede til de fattigste lande, navnlig handling inden for arealanvendelse, skovbrug og teknologi til mindskning af CO 2 -udslip; 44. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udvikle ambitiøse komplementære politiske initiativer, navnlig inden for beskyttelse af skov og havmiljø, bæredygtig anvendelse af naturressourcer og teknologisk samarbejde til afbødende foranstaltninger, hvor de finansielle behov for indeværende langt overgår bevillingerne inden for den globale klimaalliance; opfordrer Kommissionen til kraftigt at støtte udviklingslandene, hvad angår finansiel støtte, teknisk assistance og teknologioverførsel, for tidligst muligt at lette anvendelsen af teknologier, der udleder små mængder drivhusgasser, og af miljøvenlige produktionsmetoder; 45. opfordrer Kommissionen til at revidere sit forslag om kriterier om bæredygtighed for biobrændstoffer og indføre strengere krav til ydelser for klima og økosystemer og også tage højde for indvirkningen af indirekte arealanvendelse og udviklingskonsekvenser for lokalsamfundene; understreger, at kriterier om bæredygtighed ikke må blive en ny beskyttende foranstaltning, men bør udarbejdes i dialog med udviklingslandene; 46. mener, at den foreslåede verdensfond for energieffektivitet og vedvarende energi er et vigtigt instrument inden for denne ramme, og at den kan spille en væsentlig rolle i forbindelse med projekter inden for energieffektivitet og fremme af vedvarende energi i udviklingslande; 47. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udvikle en omfattende dagsorden med henblik på at reducere skovrydning og ødelæggelse af skovområder i udviklingslandene og fremme frivillige partnerskabsaftaler i henhold til programmer for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) samt fremlægge konkrete forslag til finansieringsmekanismer på den 14. klimakonference i Poznan i december 2008; gentager betydningen af, at sådanne mekanismer yder kompensation ikke blot for de drivhusgasemissioner, der er blevet undgået, men også for skovenes bidrag til biologisk mangfoldighed og udvikling; 60 /PE

69 48. beklager, at Kommissionen endnu ikke har fremlagt klare, strenge forslag for at forbyde importen af illegalt hugget tømmer og illegale træprodukter til EU-markedet; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at fremlægge sådanne forslag; 49. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE \ 61

70 P6_TA-PROV(2008)0492 Forvaltning og partnerskab inden for regionalpolitik Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om forvaltning og partnerskab på nationalt, regionalt og projektplan inden for regionalpolitik (2008/2064(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 158 og 159 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, - der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, især artikel 15, - der henviser til artikel 11 om partnerskab i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden 1 (herefter "strukturfondsforordningen"), og især artikel 11 om partnerskab, - der henviser til EU's territoriale dagsorden, Leipzigcharteret om bæredygtige europæiske byer, såvel som det første handlingsprogram for gennemførelsen af EU's territoriale dagsorden, - der henviser til ad hoc-notatet fra Parlamentets temaafdeling om struktur- og samhørighedspolitik med titlen "Styreformer og partnerskab inden for regionalpolitik", - der henviser til udtalelsen Udvalget om Regioner (COTER-IV-17) og udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om styreformer og partnerskab (EESC 1177/2008), - der henviser til den sonderende udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med titlen "Pour une évolution équilibrée du milieu urbain: Défis et opportunités" (På vej mod en afbalanceret udvikling af bymiljøet: Udfordringer og muligheder) (EESC 737/2008), - der henviser til Kommissionens publikation "Praktisk guide til EU-støtte til forskning, udvikling og innovation", - der henviser til anden fase af URBACT-programmet ( ), et EU-program, hvis sigte er at fremme udvekslingen af erfaringer mellem europæiske byer, og især de syv nye, tematiske netværk vedrørende forvaltningspraksis, - der henviser til forretningsordenens artikel 45, - der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Budgetkontroludvalget (A6-0356/2008), 1 EUT L 210 af , s /PE

71 A. der henviser til, at borgernes interesser og velfærd spiller en central rolle i de europæiske, nationale og regionale politikker, og at bedre forvaltning og partnerskab med henblik på øget samordning og samarbejde mellem de forskellige myndigheder vil gavne alle Unionsborgere, B. der henviser til, at de praktiske løsninger, som borgerne forventer, hvad angår offentlige tjenesteydelser (såsom offentlig transport, drikkevand, socialt boligbyggeri, offentligt uddannelsessystem etc.), kun kan opnås ved god forvaltning på to gensidigt supplerende niveauer: for det første via det institutionelle system, som muliggør fordelingen af kompetencer og budgetmidler mellem staten og de regionale og lokale myndigheder, og for det andet det system af partnerskaber, som samler de forskellige offentlige og private aktører, der er involverede i det samme politikområde i et givent geografisk område, C. der henviser til, at man bør være opmærksom på definitionen af partnerskab i strukturfondsforordningen, ifølge hvilken hver enkelt medlemsstat tilrettelægger "et partnerskab med myndigheder og organer såsom: a) de kompetente regionale og lokale myndigheder, byernes myndigheder og andre offentlige myndigheder b) arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer c) ethvert andet relevant organ, der repræsenterer civilsamfundet, miljøpartnere, ikkestatslige organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder", D. der henviser til, at partnerskaber bør tage hensyn til alle relevante samfundsgrupper, kan gavne og forbedre udbyttet af samhørighedspolitikkens gennemførelse gennem øget legitimitet, større samordning, garanteret gennemsigtighed og bedre absorption af midler, og desuden også bør vurderes ud fra den sociale værdi og de fordele for civilsamfundet, de repræsenterer, E. der henviser til, at den tættest mulige inddragelse af de forskellige partnere i udarbejdelsen af de operationelle programmer vil sikre, at der udarbejdes et dokument, hvori der tages fuldstændig hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i en bestemt region, og angiver den bedst mulige håndtering af vilkårene og udfordringerne i området, F. der henviser til, at et styrket partnerskab med universiteter og andre højere læreanstalter og tekniske skoler såvel som inddragelse af den private sektor kan gavne strategier inden for rammerne af Lissabondagsordenen og EU-politiske tiltag vedrørende forskning og innovation, G. der henviser til, at social kapital i form af frivilligt arbejde er ufravigeligt forbundet med regional økonomisk vækst og en vigtig faktor for udligningen af de regionale forskelle, H. der henviser til, at en omfattende inddragelse af de partnere, der nævnes i strukturfondsforordningen, og et bedre samarbejde mellem de parter, som er involveret i gennemførelsen af programmer, der er finansieret af midler fra struktur- og PE \ 63

72 samhørighedsfondene, vil gøre det muligt at øge effektiviteten og virkningen af samhørighedspolitikken, I. der henviser til, at en integreret tilgang ikke kun skal tage de økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter vedrørende territoriel udvikling i betragtning, men ligeledes have til formål at varetage koordinationen af de forskellige, involverede parters interesser ved at tage hensyn til den territorielle egenart for således at kunne håndtere de lokale og regionale udfordringer, J. der henviser til, at både en bedre koordination af de forskellige, politiske tiltag på de forskellige, involverede administrative niveauer og en vellykket forvaltning er afgørende for at fremme den bæredygtige udvikling af territorierne, K. der henviser til, at den integrerede tilgang nu betragtes som uundværlig, og at fokus herefter bør være på den konkrete gennemførelse heraf, L. der henviser til, at strukturpolitikkerne stod for den næststørste del af EU-budgettet i programmeringsperioden og er de vigtigste politikker i EU i perioden , M. der henviser til, at der bør organiseres et mere effektivt og generelt gennemsigtigt samspil mellem forskellige myndigheder og offentlige og private institutioner, dog uden nødvendigvis at overføre juridiske kompetencer og uden at skabe nye myndighedsorganer, men ved at øge de enkelte aktørers effektivitet gennem samarbejde, N. der henviser til, at de regionale og lokale myndigheder bør inddrages så tidligt som muligt forud for forhandlinger om fællesskabslovgivning, især hvad angår forhandlingerne vedrørende den nye lovpakke om samhørighedspolitikken, O. der henviser til, at begreberne oplandsområde og industriområde består i, at overvejelser på forvaltningsniveau inddrager konkrete områder af betydning for behandlingen af de grundlæggende spørgsmål vedrørende borgernes dagligliv (transport, offentlige serviceydelser, livskvalitet, beskæftigelse og lokaløkonomiske aktiviteter, sikkerheden etc.), P. der henviser til, at hensigtsmæssig fysisk planlægning kan fremme effektiv forvaltning, Q. der henviser til, at kendskab til projektledelse blandt de aktører, som er involveret i gennemførelsen af samhørighedspolitikken, er af afgørende betydning for forbedringen og udførelsen af forvaltningsarbejdet, R. der henviser til, at erfaringen fra de vellykkede forsøg med nye forvaltningspraksisser og partnerskaber bør udnyttes, herunder dem, der allerede er afprøvet med vellykkede resultater som led i programmerne under de europæiske fonde, såsom Leadermetoden og globaltilskud (jf. strukturfondsforordningens artikel 42 og 43), S. der henviser til, at passende kommunikationsstrukturer og -strategier på alle politik-, implementerings- og evalueringsstadier, der er udarbejdet i nært samarbejde med de regionale og lokale myndigheder, fremmer udbredelsen af information til alle dele af samfundet og derved gennemsigtighed, aktiv inddragelse og tilpasning, 64 /PE

73 Forvaltning og fællesskabsfonde 1. anmoder medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder om fuldt ud at udnytte potentialet i de forskellige fællesskabsfonde (strukturfondene, rammeprogrammet for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne), der er beregnet til at fremme udviklingen af byer og regioner med det mål at gøre integreret finansiering nemmere; 2. opfordrer de nationale, regionale og lokale myndigheder til at intensivere deres anvendelse af den integrerede tilgang inden for den nuværende programmeringsperiode; 3. foreslår inden for rammerne af den fremtidige samhørighedspolitik at gøre den integrerede tilgang obligatorisk; mener, at dette princip bør gennemføres inden for en bestemt tidsramme; 4. foreslår af forenklings- og effektiviseringsgrunde at undersøge muligheden for at sammenlægge de forskellige fællesskabsfonde, især Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne inden for den fremtidige samhørighedspolitik ; 5. bemærker, at gennemsigtige og klare procedurer spiller en rolle for god forvaltning og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med de regionale og lokale myndigheder, og under behørig hensyntagen til de potentielle modtageres forslag og udtalelser, straks og inden for et tidsrum fastsat af Kommissionen at tage skridt til at forenkle og rationalisere procedurerne og foretage en klar opdeling af ansvarsområderne vedrørende gennemførelsen af samhørighedspolitikken med det formål at reducere den bureaukratiske arbejdsbyrde for de involverede personer og organisationer; 6. opfordrer Kommissionen til at fremme anvendelsen af artikel 56 i strukturfondsforordningen, som tillader naturalydelser til EU-medfinansierede projekter; Forvaltning og partnerskab 7. opfordrer Kommissionen til at udarbejde og forelægge det en statusopgørelse over medlemsstaternes anvendelse af partnerskabsprincippet i forbindelse med udarbejdelsen af deres nationale strategiske referencerammer og operationelle programmer, og herunder opregne vellykkede og mislykkede forvaltningspraksisser, samt også især undersøge hvilket hensyn, der er blevet taget til de udtalelser og forslag, partnerne har forelagt i forbindelse med udarbejdelsen af de operationelle programmer; 8. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en vejledning, der indeholder en klar definition og evalueringskriterier, og opstiller instrumenter, redskaber og god praksis, beregnet til at lette gennemførelsen af effektive partnerskaber, jvf. strukturfondsforordningens artikel 11, og i overensstemmelse med de enkelte medlemsstaters institutionelle rammer; 9. konstaterer, at partnerskabsprocessen ikke kan fungere, hvis partnerne ikke har de nødvendige kompetencer og midler til rådighed, og anmoder forvaltningsmyndighederne PE \ 65

74 om at bidrage til tilvejebringelsen af disse forudsætninger ved i overensstemmelse med strukturfondsforordningens artikel 11 rettidigt at forsyne partnerne med de samme oplysninger, som myndighederne har til deres rådighed, og bevilge passende finansielle midler til teknisk bistand, til gennemførelse af partnerskabsprincippet, f.eks. erhvervsuddannelse, opbygning af social kapital og professionalisering af deres partnerskabsaktiviteter; 10. beklager, at der for den indeværende programmeringsperiode ikke er fastsat noget målbart minimumsbeløb fra strukturfondsmidlerne til gennemførelse af partnerskabsprincippet; opfordrer Kommissionen og Rådet til i fremtidig lovgivning at øremærke et målbart minimumsbeløb fra strukturfondsmidlerne til gennemførelse af partnerskabsprincippet; 11. bemærker, at frivilligt arbejde spiller en vigtig rolle i partnerskabsprocessen, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte og fremme det værdifulde arbejde, frivillige udfører som led i denne proces, og sikre et styrket engagement fra befolkningens og græsrodsbevægelsernes side i det lokale demokrati inden for et partnerskab på flere niveauer; 12. understreger forpligtelsen til at inddrage borgerne og organisationer, der repræsenterer civilsamfundet, i programmeringen, således at deres forslag afspejles, og understreger, at civilsamfundets deltagelse bidrager til at legitimere beslutningsprocessen; konstaterer, at offentlighedens deltagelse i den forberedende fase af de operationelle programmer for ikke var så vellykket som forventet; opfordrer derfor Kommissionen til at fastlægge gode praksisser og fremme anvendelsen af dem med henblik på at forbedre borgernes deltagelse i den næste programmeringsperiode; 13. anmoder forvaltningsmyndighederne om at informere partnerne om, hvordan og i hvilket omfang de forslag, de har fremsat på de forskellige stadier af programmeringsprocessen, tages i betragtning; 14. erindrer om, at partnerskaber kan bidrage til øget effektivitet, legitimitet og gennemsigtighed i alle faser af programmeringen og gennemførelsen af strukturfondstiltag, og kan styrke engagementet i og ejerskabsfølelsen over for programmernes resultater; anmoder medlemsstaterne og forvaltningsmyndighederne om at sikre en bedre og tidligere integration af partnerne i alle faser af programmeringen af strukturfondene, for således at gøre bedre brug af deres erfaring og ekspertviden; 15. opfordrer medlemsstaterne til at sikre et snævrere samarbejde mellem den offentlige og den private sektor gennem etableringen af offentlig-private partnerskaber til gennemførelse af strukturfinansieringen, idet de potentielle gevinster ved offentlig-private partnerskaber fortsat i vid udstrækning er underudnyttede; 16. bemærker, at de nye medlemsstater ikke har overholdt partnerskabsprincippet fuldt ud, og at indførelsen af dette princip derfor kan styrkes gradvist; 17. henstiller, at de kommende strukturfondsforordninger indeholder specifikke bestemmelser, der gør anvendelse af partnerskabsprincippet obligatorisk, under anvendelse af klare, verificerbare kriterier; Forvaltning på flere niveauer 66 /PE

75 18. opfordrer medlemsstaterne til snarest at formulere konkrete tiltag vedrørende første handlingsprogram til gennemførelse af EU's territoriale dagsorden, især inden for rammerne af aktion 3.1, med det sigte at forbedre forvaltningen på flere niveauer; 19. foreslår, at den forvaltningsmæssige dimension indføjes i aktion 4.1 i handlingsprogrammet til gennemførelse af EU's territoriale dagsorden, som pålægger observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling (ORATE) at udvikle nye indikatorer for den territoriale samhørighed; 20. mener, at god forvaltning på flere niveauer forudsætter en buttom-up-tilgang; opfordrer i denne forbindelse lokale og regionale myndigheder til at undersøge fremgangsmåder til intensivering af deres samarbejde med og kontakt til både de statslige myndigheder og Kommissionen, og anbefaler, at der afholdes regelmæssige møder mellem ledende tjenestemænd fra de nationale, regionale og lokale myndigheder; 21. opfordrer medlemsstaterne til at decentralisere gennemførelsen af samhørighedspolitikken for dermed at tillade en velfungerende forvaltning på flere niveauer i henhold til partnerskabs- og subsidiaritetsprincippet, og opfordrer dem til at tage de nødvendige skridt vedrørende decentralisering; 22. understreger, at den regionale og lokale administrative kapacitet såvel som dennes stabilitet og kontinuitet er en forudsætning for, at midlerne anvendes effektivt og med størst mulig virkning; opfordrer medlemsstaterne til at sikre passende administrative strukturer og menneskelig kapital, hvad angår ansættelse, aflønning, erhvervsuddannelse, ressourcer, procedurer, gennemsigtighed og tilgængelighed; 23. opfordrer de nationale revisionsmyndigheder til at spille en større rolle i anvendelsen af kontrolmekanismerne med henblik på at sikre, at midlerne anvendes hensigtsmæssigt, og således påtage sig deres ansvar og spille en mere aktiv rolle; 24. opfordrer medlemsstaterne til at uddelegere forvaltningen af strukturfondsmidlerne til de regionale og lokale myndigheder på aftalte vilkår og betingelser, som skal overholdes af de pågældende myndigheder, for således bedre at kunne inddrage dem via formaliserede samarbejdsstrukturer i udarbejdelsen og gennemførelsen af de operationelle programmer, eller som minimum tildele dem omfattende midler ved at gøre brug af de muligheder, de frembyder, der vil sætte disse myndigheder i stand til at indgå i forvaltningsmekanismerne på flere niveauer; Forvaltning og den territoriale dimension 25. kræver, at medlemsstaterne snarest muligt tilpasser deres nationale lovgivning til gennemførelsen af den europæiske gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), hvis de ikke allerede har gjort det; 26. opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilket NUTS-niveau der er mest hensigtsmæssigt, og på baggrund af indvundet erfaring at fastsætte inden for hvilket område gennemførelsen af en integreret politik for territorial udvikling har størst mulighed for at lykkes, især som grundlag for følgende projekter: PE \ 67

76 - befolkningstætte områder med tilgængelig arbejdskraft, hvilket vil sige byer, forstæder og deres tilstødende landområder - områder, der fordrer en specifik, emneorienteret tilgang, såsom bjergområder, større skovområder, nationalparker, flodområder, kystområder, øer og områder med forringet miljøkvalitet til at udvikle tilgange baseret på områdets egenart; Forvaltning og EU-institutionerne 27. glæder sig over den øgede anerkendelse af regionale og lokale myndigheder og styrkelsen af subsidiaritetsprincippet i Lissabontraktaten, og opfordrer EU-institutionerne til allerede nu at begynde at overveje den konkrete betydning af denne udvikling; 28. konstaterer, at Rådet ikke har nedsat en særskilt enhed til varetagelse af samhørighedspolitikken for at sikre strategisk sammenhæng på dette politikområde, der udgør EU's største udgiftspost, og kræver, at medlemsstaterne afholder særskilte samlinger i Rådet for ministrene med ansvar for samhørighedspolitikken; 29. glæder sig over, at der inden for Kommissionen er oprettet grupper på tværs af tjenestegrenene, såsom gruppen for byer og gruppen for den integrerede tilgang, og opfordrer Kommissionen til at udbygge dette tværgående samarbejdstiltag og til at holde Parlamentet og Regionsudvalget løbende underrettet om udbyttet af disse gruppers arbejde; 30. forpligter sig til at gennemgå anvendelsen af Parlamentets interne regler med henblik på at skabe tværgående samarbejde på de politikområder, der angår flere parlamentariske udvalg (midlertidige udvalg og andre), især hvad angår indsatsen hos Arbejdsgruppen om Reform af Parlamentet; 31. opfordrer Udvalget for Regionaludvikling til at intensivere bestræbelserne på at udvikle en forvaltningspraksis, både i kvantitativ og kvalitativ henseende; Redskaber til fremme af vellykket forvaltning og partnerskab 32. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at støtte udviklingen af en politik for uddannelse i forvaltningspraksis og partnerskab med deltagelse af alle offentlige og private uddannelsesinstitutioner med henblik på at håndtere de udfordringer, EU står over for; 33. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre passende brug af fysisk planlægning for at fremme en afbalanceret regionaludvikling; 34. opfordrer de folkevalgte repræsentanter og embedsmændene på nationalt, regionalt og lokalt plan samt de partnere, der er involveret i forvaltningen af de operationelle programmer under samhørighedspolitikken i henhold til strukturfondsforordningens artikel 11, til at anvende programmernes finansielle ressourcer til teknisk assistance til at opnå uddannelse i de forvaltningspraksisser, der vedrører disse programmer, især projektstyring; opfordrer desuden Kommissionen til at anmode medlemsstaterne om deltaljerede redegørelser for anvendelsen af hver deres specifikke, finansielle program; 68 /PE

77 35. mener, at EU-netværkerne til udveksling af gode praksisser bør udvide deres tiltag til at omfatte forvaltningspraksis og partnerskab, lægge mere vægt på politiske og strategiske erfaringer, som er blevet opnået under de tidligere programrunder, og at der bør sikres offentlig adgang til erfaringsudveksling på alle EU-sprog for således at bidrage til den faktiske gennemførelse af disse praksisser; 36. glæder sig over initiativet fra det franske EU-formandskab om at udarbejde et indeks over bæredygtige og solidariske byer, og kræver, at dette indeks inkluderer forvaltnings- og partnerskabsdimensionen; 37. foreslår, at der for folkevalgte i regionale og lokale organer oprettes et program magen til Erasmus-programmet; o o o 38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. PE \ 69

78 P6_TA-PROV(2008)0493 Bedre lovgivning 2006 Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om "Bedre lovgivning 2006" i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2008/2045(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om bedre lovgivning anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (13. rapport) 1, - der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om bedre lovgivning i Den Europæiske Union 2, - der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om en strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer 3, - der henviser til sin beslutning af 4. september 2007 om institutionelle og retlige virkninger af anvendelsen af soft law-instrumenter 4, - der henviser til Kommissionens beretning med titlen ' "Bedre lovgivning 2006" i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (14. rapport)' (KOM(2007)0286), - der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Anden strategiske gennemgang af programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union" (KOM(2008)0032), - der henviser til Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Anden statusrapport om strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" (KOM(2008)0033), - der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Hurtige tiltag for 2008 til reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union" (KOM(2008)0141), - der henviser til Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union Statusrapport for 2007 og perspektiver for 2008" (KOM(2008)0035), - der henviser til forretningsordenens artikel 45, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0355/2008), EUT C 187 E af , s. 67. EUT C 187 E af , s. 60 EUT C 187 E af , s. 72. EUT C 187 E af , s /PE

79 A. der henviser til, at Den Europæiske Unions lovgivningsmæssige rammer bør bygge på klarheds- og effektivitetskriterier, B. der henviser til, at en forbedring af lovgivningsprocedurerne kan bidrage til opnåelsen af Den Europæiske Unions målsætninger, C. der henviser til, at nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er centrale principper i primærretten, og at de på områder, hvor Fællesskabet ikke er i besiddelse af eksklusiv lovgivningskompetence, ubetinget må respekteres, D. der henviser til, at en korrekt anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitets princippet vil yde et grundlæggende bidrag til at konsolidere fællesskabslovgivningens autoritet og effektivitet samt til at sikre, at beslutningerne træffes tættere på borgerne, og dermed i sidste instans til at sikre øget accept af Den Europæiske Union i befolkningen, og at disse principper er en forudsætning for at kunne legitimere fællesskabstiltags hensigtsmæssighed og rækkevidde, idet de giver medlemsstaterne mulighed for at udøve deres egne lovgivningsbeføjelser som led i et samarbejde mellem de forskellige forvaltningsniveauer, hvorved retssikkerheden styrkes, E. der henviser til, at Fællesskabets regeldannelse i dag er underlagt anvendelsen af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, hvilket kræver, at der forefindes procedurer for samordning med de nationale lovgivende, udøvende og dømmende myndigheder for at sikre såvel nødvendigheden som retmæssigheden af Den Europæiske Unions virksomhed, F. der henviser til, at Kommissionen med henblik på forbedringen af Den Europæiske Unions regelværk lægger vægt på en række betydningsfulde aspekter såsom konsekvensanalyser, reduktion af administrative omkostninger og forenkling, forbedring og ajourføring af eksisterende retsakter, G. der henviser til, at Kommissionen i denne forbindelse tillægger det betydning at etablere en åben dialog med arbejdsmarkedets parter og de nationale lovgivere, H. der henviser til, at Kommissionen i sin "første statusrapport om strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" (KOM(2006)0690) bebudede omkring 50 kodifikationsinitiativer for 2006, hvoraf kun 36 rent faktisk blev fremsendt til Parlamentet, medens kun 21 af de i alt 200 kodifikationsinitiativer, der blev bebudet for 2007, blev forelagt for Parlamentet, I. der henviser til, at Kommissionen i det rullende forenklingsprogram, der er knyttet som bilag til ovennævnte "anden statusrapport om strategien til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer" betragter revision og omarbejdning som ækvivalente for gældende retsakter på forskellige områder (bygningers energieffektivitet, civil luftfart m.m.), J. der henviser til, at Kommissionen har forpligtet sig til at fremlægge et handlingsprogram, som i perioden frem til 2012 skal nedbringe Den Europæiske Unions virksomheders administrative byrder med 25 %, og at den med dette for øje har foreslået en række hurtige tiltag inden for forskellige lovgivningsområder, PE \ 71

80 1. støtter Kommissionens målsætning om at forbedre kvaliteten af fællesskabslovgivningen og mindske lovgivningsbyrden, bl.a. ved at afskaffe lovgivning, der er unødvendig, hæmmer vækst og modvirker innovation; understreger, at der bør gøres en endnu større indsats på en række områder for at sikre, at lovgivningen om det indre marked resulterer i det størst mulige økonomiske udbytte; 2. går ind for, at lovgivningen baseres på principper, og at der fokuseres på kvalitet frem for kvantitet; ser debatten om bedre lovgivning som en god lejlighed til at betragte lovgivningsarbejdet som en proces, der har til formål at nå klart definerede politiske mål ved at forbedre fællesskabslovgivningen til fordel for vækst og beskæftigelse og ved på forpligtende vis at inddrage alle berørte parter i alle faser af denne proces fra forberedelsen til håndhævelsen; 3. understreger, for så vidt angår bestræbelserne på at nå frem til bedre lovgivning, den betydning, som nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet har for såvel begrænsningen af antallet af unødvendige administrative byrder for medlemsstaterne og de af lovgivningen berørte parter som for sikringen af øget accept blandt EU-borgerne af de foranstaltninger, der i overensstemmelse med disse to principper kun kan træffes på fællesskabsplan; 4. støtter Kommissionens bestræbelser på at forenkle Fællesskabets regelværk; 5. glæder sig over Kommissionens forbedrede procedurer for høring af berørte parter i forbindelse med udarbejdelsen af dens lovgivningsmæssige forslag, og bemærker, at de hørte parter generelt har reageret positivt på den måde, hvorpå Kommissionen fremmer deres deltagelse; 6. finder det beklageligt, at Kommissionen, endskønt den har forbedret sine procedurer, fortsat udarbejder separate dokumenter vedrørende henholdsvis forenkling og bedre lovgivning, og at disse dokumenter indeholder ikke-sammenfaldende lister over forenklingsinitiativer, hvilket gør det umuligt at danne sig et fuldstændigt overblik over Kommissionens strategi; understreger, at denne overflod af sådanne dokumenter må undgås; opfordrer Kommissionen til at udarbejde et samlet dokument for hvert år; understreger, at der er behov for politiske vurderinger og godt samarbejde på EU-plan, navnlig gennem bestræbelser fra Parlamentets, Rådets og Kommissionens side; 7. mener, at objektive konsekvensanalyser er et vigtigt værktøj til bedømmelse af Kommissionens forslag, og kræver derfor, at gennemførelsen af konsekvensanalyser underkastes ekstern uafhængig kontrol; 8. mener, at høringer og konsekvensanalyser er af afgørende betydning for en bedre udformet fællesskabslovgivning, og at de ikke hverken bør øge bureaukratiet eller udgøre bureaukratiske hindringer, som gør det umuligt for Kommissionen at handle, men i stedet bør bidrage til at skabe en fornuftig lovgivningsmæssig ramme, der fremmer væksten i EU; 9. understreger behovet for cost-benefit-analyser, der afspejler omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af direktiver i national ret og ændrer de lovgivningsmæssige rammer for virksomheder og enkeltpersoner; er imidlertid klar over, at sådanne cost-benefit- 72 /PE

81 analyser ikke er nogen erstatning for politisk debat om fordele og ulemper ved en bestemt lovgivning; 10. mener, at Parlamentet og Rådet, når de foreslår ændringer, bør tage hensyn til både Kommissionens og deres egne konsekvensanalyser for at forbedre kvaliteten i udarbejdelsen af lovgivning; 11. mener endvidere, at objektive konsekvensanalyser til dels må baseres på tidlig og bred høring af de berørte parter; opfordrer Kommissionen til i sine konsekvensanalyser at medtage en bred vifte af scenarier og strategimuligheder (herunder om nødvendigt muligheden for ikke at foretage sig noget) som grundlag for omkostningseffektive og holdbare løsninger; 12. håber, at medtagelsen af et overslag over administrative omkostninger i konsekvensanalyserne vil tjene til at forbedre sidstnævntes kvalitet; 13. fremhæver betydningen af den politiske evaluering, der på EU plan foretages af organer, der repræsenterer borgerne, såsom Parlamentet, eller organer, der repræsenterer lokale og sociale organer, såsom henholdsvis Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg; 14. tager forbehold over for hensigtsmæssigheden af at fremme selv- og samregulering, som i sidste instans risikerer at udmønte sig i en slags "lovgivningsmæssig afholdenhed", der kun vil være til fordel for pressionsgrupper og andre magtfulde økonomiske aktører, og tilslutter sig derfor Kommissionens konklusion om, at forordninger fortsat er det enkleste middel til at nå Den Europæiske Unions mål og til at tilvejebringe retssikkerhed for både erhvervsliv og borgere; opfordrer Kommissionen til at udforme en mere sammenhængende tilgang til dette spørgsmål; 15. understreger, at ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger bør respektere magtbalancen mellem institutionerne og deres respektive roller; ønsker at yde et velgennemtænkt og sammenhængende bidrag til sådanne foranstaltninger på grundlag af erfaringer; understreger, at der er behov for politisk opbakning bag sådanne innovative foranstaltninger; 16. finder det nødvendigt at styrke EU's formelle normsystem som beskrevet i traktaterne og at undgå "smutveje" i form af uformelle normsæt uden bindende virkning; 17. glæder sig over, at Kommissionen har taget skridt til at afhjælpe forsinkelserne i oversættelsen til de nye officielle sprog i Den Europæiske Union af de tekster, der er ved at blive kodificeret; finder det beklageligt, at Kommissionen efter at have bebudet ca. 50 kodifikationsinitiativer for 2006 og ca. 200 for 2007 kun har fremsendt henholdsvis 36 og 21 forslag til Parlamentet; 18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at henholde sig til de offentliggjorte kodifikations- og omarbejdningslister og så vidt muligt forelægge alle de bebudede initiativer for lovgiveren og i givet fald begrunde enhver undladelse heraf; understreger, at Parlamentet har vist sin gode vilje ved at ændre artikel 80 og 80a i sin forretningsorden, således at det er blevet muligt at vedtage sådanne forenklingsinitiativer ved en hurtigere og enklere procedure; PE \ 73

82 19. erindrer endvidere Kommissionen om, at kodifikations- og omarbejdningsinitiativer vedtages af Parlamentet inden for rimelige frister, og at de længere frister, der kan forekomme i forbindelse med andre forenklingsinitiativer, skyldes det forhold, at de pågældende initiativer er almindelige lovgivningsforslag, som er underlagt den normale procedure for vedtagelse og de normale frister: 20. bekræfter sit ønske om, at Kommissionen anvender omarbejdning som normal lovgivningsteknik, også i de tilfælde hvor der er tale om forslag til "revision" af gældende lovtekster, således at det for hvert initiativ bliver muligt at danne sig et fuldstændigt overblik over hele teksten, herunder detailændringerne, og således at det klart fremgår, hvilke dele der er nye, og hvilke der forbliver uændrede; 21. opfordrer ligeledes Kommissionen til, når en omarbejdning ikke er mulig, at lade den normale lovgivningsteknik omfatte en kodifikation af de successive ændringer af den pågældende retsakt inden for en frist på maksimalt seks måneder; er i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning 1 af den opfattelse, at man sammen med Rådet og Kommissionen og med en passende inddragelse af de berørte parter kunne udvikle specifikke strukturer med det formål at fremme forenklingen; 22. erindrer om, at tvetydige og ineffektive soft-law instrumenter kan indvirke negativt på EU-rettens udvikling og på ligevægten mellem institutionerne, og at de derfor - for så vidt som traktaterne giver mulighed for at benytte dem, og for så vidt som de på ingen måde strider mod den i primærretten fastsatte kompetencefordeling - kun bør anvendes med stor forsigtighed og under alle omstændigheder på en måde, der tilgodeser retssikkerheden; 23. finder det positivt, at Kommissionen har besluttet at sende alle sine nye forslag og høringsdokumenter direkte til de nationale parlamenter for at give dem lejlighed til at reagere i den fase, der går forud for udarbejdelsen af fællesskabsretten, og dermed foregribe bestemmelserne i Lissabontraktaten; er fuldstændig enig i, at denne form for samarbejde er en vigtig forudsætning for at kunne forbedre kvaliteten og anvendelsen af fællesskabslovgivningen, navnlig nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet; 24. mener, at gennemførelse i national ret bør overvåges på en seriøs og proaktiv måde for at undgå divergerende fortolkninger og overregulering ("gold-plating"); ønsker, at Kommissionen sammen med tilsynsførende og ekspertgrupper spiller en aktiv rolle i gennemførelsen på både fællesskabsplan og nationalt plan, eftersom en tidlig analyse kan forhindre forsinkelser og unødvendig belastning af virksomhederne; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilke yderligere foranstaltninger der kan træffes for at undgå overregulering ("gold-plating"), herunder indførelse af en direkte søgsmålsret for borgerne; slår til lyd for, at der foretages "opfølgningskonsekvensanalyser" for at undersøge, hvordan beslutninger i realiteten gennemføres på nationalt og lokalt plan; støtter anvendelsen af forordninger som et stadig mere hensigtsmæssigt redskab; foreslår atter, at Parlamentet i nært samarbejde med sine nationale partnere indfører en egentlig overvågningsprocedure for gennemførelse af retsakter i national ret; 25. finder, at der med henblik på at øge effektiviteten af forbindelserne med de nationale parlamenter er behov for en fælles forståelse af de vilkår, som nærhedsprincippet og 1 EUT C 321 af , s /PE

83 proportionalitetsprincippet indebærer; støtter fuldt ud Kommissionens initiativ til i den forbindelse at anvende en række standardspørgsmål med henblik på udarbejdelsen af de begrundelser, der ledsager Kommissionens forslag, således som anført i bilag 3 til Kommissionens arbejdsdokument SEK(2007)0737; 26. glæder sig over, at Kommissionen har bebudet en revision af gældende fællesskabsret på områderne selskabsret, regnskaber og revision og håber snarest at modtage konkrete forslag i den henseende; 27. fremhæver på ny nødvendigheden af at nedbringe de unødvendige administrative byrder, som virksomhederne må bære for at leve op til de oplysningskrav, der stilles i såvel EUlovgivningen som de nationale gennemførelsesbestemmelser; understreger, at Kommissionens målsætning om senest i 2012 at nedbringe de administrative byrder med 25 % skal være en nettomålsætning i den forstand, at en nedbringelse inden for bestemte områder ikke må udhules ved indførelse af nye administrative byrder på andre områder; støtter den øgede anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi på dette område; anmoder i den forbindelse Kommissionen om at undersøge, om de administrative byrder kan reduceres for alle berørte parter, uanset om disse er virksomheder eller ej; 28. understreger, at det også er nødvendigt at fortsætte bestræbelserne på at forenkle Kommissionens samspil med borgerne f.eks. i forbindelse med udbud, finansielle tjenesteydelser, forskningsprogrammer, statsstøtteregler og ansøgninger om fællesskabsfinansiering; 29. anser det for vigtigt, at revisionsklausuler anvendes på en velovervejet måde for at sikre, at lovgivningen bevarer sin relevans; 30. bekræfter, at det er indstillet på at opretholde og styrke samarbejdet med Rådet og Kommissionen for at opfylde borgernes og virksomhedernes forventninger for så vidt angår forenklingen af fællesskabslovgivningen, navnlig med hensyn til forslagene til hurtige tiltag til reduktion af administrative byrder; understreger, at processen med at forenkle beslutningsprocedurerne for at afkorte fristerne under alle omstændigheder skal overholde de procedurekrav, der er fastlagt i traktaterne; 31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PE \ 75

84 P6_TA-PROV(2008)0494 Kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om Kommissionens 24. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008/2046(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens 24. årsrapport af 17. juli 2007 om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (2006) (KOM(2007)0398), - der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SEK(2007)0975 og SEK(2007) der henviser til Kommissionens meddelelse af 5. september 2007 om et resultatorienteret Europa - anvendelse af fællesskabsretten (KOM(2007)0502), - der henviser til Rådets direktiv 86/378/EØF af 24. juli 1986 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger 1, - der henviser til Rådets direktiv 96/34/EF af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS 2, - der henviser til Rådets direktiv 96/97/EF af 20. december om ændring af direktiv 86/378/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling for mænd og kvinder inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger 3, - der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse 4, - der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om for ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv 5, - der henviser Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår 6, EFT L 225, , s. 40. EFT L 145, , s. 4. EFT L 46, , s. 20. EFT L 180, , s. 22. EFT L 303, , s. 16. EFT L 269, , s /PE

85 - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, 1, - der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om Kommissionens 23. årsrapport om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten (2005) 2, - der henviser til forretningsordenens artikel 45 og artikel 112, stk. 2, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0363/2008), A. der henviser til, at effektiviteten i EU-politikkerne i høj grad afhænger af deres gennemførelse på nationalt, regionalt og lokalt plan; der henviser til, at der skal føres en meget nøje kontrol og tilsyn med medlemsstaternes overholdelse af EU-lovgivningen med henblik på at sikre, at den har den ønskede positive virkning på borgernes dagligdag, B. der henviser til, at en ordentlig kontrol med anvendelsen af fællesskabsretten ikke blot omfatter en evaluering af den kvantitative gennemførelse i national ret, men også af kvaliteten af gennemførelsen og fremgangsmåden i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabsretten i medlemsstaterne, C. der henviser til, at det samlede antal traktatbrudsprocedurer, som Kommissionen har indledt, og som i de seneste år er steget støt til i alt påpegede overtrædelser i 2005, i 2006 faldet en anelse til 2518; der henviser til, at tiltrædelsen af ti nye medlemsstater tilsyneladende ikke har haft nogen virkning på antallet af registrerede overtrædelser, D. der henviser til, at antallet af indledte procedurer for manglende meddelelse af gennemførte foranstaltninger i EUR-25 i 2006 faldt med 16 % i forhold til 2005 fra 1079 til 904 sager; der henviser til, at dette dels skyldes et fald i antallet af direktiver med gennemførelsesfrist i det pågældende år fra 123 i 2005 til 108 i 2006, dels en forbedring med hensyn til rettidig meddelelse fra medlemsstaternes side, E. der henviser til, at det af Kommissionens statistikker for 2006 fremgår, at domstolene i mange medlemsstater er tilbageholdende med at udnytte muligheden for at forelægge præjudicielle spørgsmål i medfør af EF-traktatens artikel 234; der henviser til, at dette kan skyldes et fortsat utilstrækkeligt kendskab til fællesskabsretten, F. der henviser til, at princippet om lighed for loven kræver, at Unionsborgerne er ligestillet, for så vidt angår både EU-lovgivningen og den nationale gennemførelseslovgivning, og at det derfor vil være ønskeligt, at medlemsstaterne i deres officielle statstidender i forbindelse med udløbet af fristen for gennemførelse af en europæisk retsakt ud over en udtrykkelig henvisning til gennemførelsesbestemmelserne offentliggør, hvilke nationale bestemmelser, der vedrører den pågældende retsakt, og hvilke nationale myndigheder, der er ansvarlige for deres anvendelse, 1 2 EUT L 158, , s. 77; corrigendum, EUT L 229, , s. 35. Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0060. PE \ 77

86 G. der henviser til, at klager fra borgerne ikke blot har symbolsk værdi for opbygningen af "borgernes Europa", men at de også udgør et måleligt og effektivt middel til at kontrollere gennemførelsen af fællesskabsretten, H. der henviser til, at andragender til Parlamentet er en værdifuld kilde til information om medlemsstaternes tilsidesættelse af fællesskabsretten, og at der i de seneste år er sket en væsentlig stigning i antallet af andragender (cirka 1000 i 2006), I. der henviser til, at de spørgsmål, der oftest rejses i andragender, vedrører anerkendelse af eksamensbeviser og faglige kvalifikationer, beskatning, retten til fri bevægelighed på medlemsstaternes område og spørgsmål vedrørende forskelsbehandling, J. der henviser til, at antallet af klager til den europæiske ombudsmand forblev stabilt i 2006 med 3830 sager, idet 75 % af de modtagne klager dog faldt uden for ombudsmandens kompetenceområde og henhørte under de nationale eller regionale myndigheders ansvarsområde i medlemsstaterne; og der henviser til. at 70 % af de sager, som Ombudsmanden indledte i de forudgående år, vedrørte Kommissionen, K. der henviser til, at forbuddet mod forskelsbehandling er et af kernepunkterne i den europæiske integrationsproces, og at det er direkte knyttet til det indre markeds funktion, særlig til princippet om fri bevægelighed for personer, tjenester, varer og kapital, og at det sikrer alle Unionsborgere lige rettigheder og muligheder, L. der henviser til, at unionsborgerskabet blev etableret i Maastrichttraktaten og sikrer borgerne retten til fri bevægelighed på medlemsstaternes område og en række politiske rettigheder; der henviser til, at EU-institutionerne er garanter for disse rettigheder, M. der henviser til, at fristen for gennemførelse af direktiv 2004/38/EF, der gør retten til fri bevægelighed på medlemsstaternes område almengyldig, var fastsat til 30. april 2006, N. der henviser til, at studerende fortsat støder på vanskeligheder, for så vidt angår den frie bevægelighed og adgang til videregående uddannelser i andre medlemsstater i EU, i form af administrative hindringer eller kvoteordninger (der forskelsbehandler til skade for udenlandske studerende, der ønsker at indskrive sig på universiteterne), og at EU kun kan gribe ind i de tilfælde, hvor forskelsbehandlingen sker på grundlag af nationalitet, O. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 39 bestemmes, at arbejdskraftens frie bevægelighed forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejds- og beskæftigelsesvilkår, og at den afledte fællesskabsret indeholder en hel række af bestemmelser med henblik på effektivt at bekæmpe denne form for forskelsbehandling, P. der henviser til, at der er en direkte forbindelse imellem medlemsstaternes evne til at gennemføre fællesskabsretten, herunder på miljøområdet, og deres evne til at udnytte de tildelte bevillinger til væsentlige investerings-, infrastruktur- og moderniseringsprojekter, Årsrapporten for 2006 og opfølgning af Parlamentets beslutning af 21. februar /PE

87 1. glæder sig over den ovennævnte meddelelse fra Kommissionen af 5. september 2007 og Kommissionens tilsagn om at forbedre de nuværende arbejdsmetoder med henblik på at omprioritere og fremskynde behandlingen og forvaltningen af igangværende sager; påpeger ikke desto mindre, at Kommissionen endnu ikke hverken har besvaret eller fulgt op på ovennævnte beslutning af Europa-Parlamentet af 21. februar 2008, hvori Parlamentet anmoder Kommissionen om at give præcise oplysninger om forskellige aspekter af anvendelsen af fællesskabsretten med en særlig henvisning til udviklingen af den ovennævnte nye arbejdsmetode; 2. er stærkt foruroliget over, at den nye arbejdsmetode, ifølge hvilken en klage sendes tilbage til den berørte medlemsstat (som oprindeligt er ansvarlig for den ukorrekte gennemførelse af fællesskabsretten), vil kunne indebære, at Kommissionen ikke opfylder sin forpligtelse som "traktaternes vogter" i medfør af EF-traktatens artikel 211 til at sikre gennemførelsen af fællesskabsretten; bemærker, at Kommissionen ofte er det eneste organ, som borgerne i sidste instans kan henvende sig til med en klage over manglende gennemførelse af fællesskabsretten; opfordrer indtrængende Kommissionen til senest i november 2008 at forelægge Parlamentet en første rapport om de anvendte fremgangsmåder og de resultater, der er opnået i de første 6 måneder af pilotprojektet, der startede den 15. april 2008, og som omfatter 15 medlemsstater; 3. understreger, at Kommissionen i henhold til artikel 211 i EF-traktaten skal drage omsorg for gennemførelsen af traktatens bestemmelser og bestemmelser, som med hjemmel i traktaten træffes af institutionerne, og at den i henhold til artikel 226 har bemyndigelse til gribe ind over for medlemsstater, der har tilsidesat deres forpligtigelser i henhold til traktaten; 4. opfordrer indtrængende Kommissionen til bredt at anvende princippet om, at al korrespondance, som kan indebære anmeldelse af en reel overtrædelse af fællesskabsretten, bør registreres som en klage, medmindre det falder ind under de ekstraordinære omstændigheder, der henvises til i punkt 3 i bilaget til Kommissionens meddelelse af 20. marts 2002 om forbindelserne med klagere i sager om overtrædelse af fællesskabsretten (KOM(2002)0141); anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om, hvorledes dette princip bliver overholdt, herunder i de situationer, hvor at den nye metode anvendes; opfordrer Kommissionen til at underrette og høre Parlamentet om enhver ændring af de særlige kriterier for, at en klage ikke registreres; 5. bemærker, at det største problem med traktatbrudsproceduren er dets længde (i gennemsnit 20,5 måneder fra registrering af sagen inden for tidsfristen til indbringelse af sagen for Domstolen i henhold til EF-traktatens artikel 226) og en begrænset anvendelse af artikel 228; opfordrer Kommissionen til i videst muligt omfang at bestræbe sig på at nedbringe de relativt lange sagsbehandlingstider i klagesager eller andragender og finde praktiske løsninger på de forelagte problemer, idet den i hver enkel sag træffer afgørelse om, hvorvidt alternative metoder som Solvit, der stadig ikke fremmes tilstrækkeligt, er mere hensigtsmæssige; 6. bemærker en væsentlig stigning i de i 2006 kontrollerede traktatbrudssager, hvor Domstolens dom fortsat ikke er efterkommet, og fremhæver to sager, hvor medlemsstater blev pålagt tvangsbøder; opfordrer Kommissionen til at anvende EF-traktatens artikel 228 strengere for at sikre af Domstolens domme fuldbyrdes; PE \ 79

88 7. opfordrer Kommissionen til i anledning af det kontinuerlige problem med medlemsstaternes manglende overholdelse af fristen for gennemførelse af direktiver at udarbejde en liste med de direktiver, der har den laveste gennemførelsesgrad sammen med oplysninger om de sandsynlige årsager hertil; 8. glæder sig over de anstrengelser, der er udvist af visse af Kommissionens generaldirektorater, navnlig GD for Miljø, med henblik på at forbedre overensstemmelseskontrollen fastsat i de berørte direktiver, men udtrykker samtidig utilfredshed med Kommissionens svar, for så vidt angår fortrolig behandling af overensstemmelsesundersøgelserne; opfordrer på ny Kommissionen til på dens hjemmeside at offentliggøre de undersøgelser, der er udført på vegne af flere generaldirektorater, om vurderingen af nationale foranstaltningers overensstemmelse med fællesskabslovgivning; 9. påpeger de fleste medlemsstaters nationale domstoles mangelfulde samarbejde med Domstolen, idet disse stadig er tilbageholdende med at anerkende princippet om fællesskabsrettens forrang; påpeger endvidere, at proceduren for forelæggelse af præjudicielle spørgsmål har afgørende betydning for en korrekt anvendelse af fællesskabsretten; 10. støtter i denne forbindelse Kommissionens indsats for at definere de områder inden for fællesskabsretten, hvor nationale dommere and andet personale inden for retsvæsenet samt embedsmænd kunne have brug for efteruddannelse; Interinstitutionelt samarbejde 11. er overbevist om, at aftaler om kontrol med anvendelse af fællesskabsretten og et tæt samarbejde imellem Kommissionen, Rådet, den Europæiske Ombudsmand og de kompetente udvalg i Parlamentet er af afgørende betydning for at sikre en effektiv indgriben i de sager, hvor en andrager med rette har klaget over en tilsidesættelse af fællesskabsretten; 12. understreger, at selv om antallet af andragender om reelle tilsidesættelser af fællesskabsretten har været lavt (fire i 2006) i forhold til det samlede antal andragender, er de en uvurderlig kilde til information om borgernes grundlæggende behov og bør udnyttes af Kommissionen som en indikator i forbindelse med lovgivningstiltag; 13. understreger behovet for bedre orientering af borgerne for bedre at kunne vejlede klagere, således at de henvender sig til det organ, der er bedst kvalificeret til at tage sig af deres sag, enten på nationalt plan eller på EU-plan; anmoder om, at der træffes foranstaltninger med henblik på at understøtte en god forvaltningskultur og et højt serviceniveau i de europæiske institutioner for at sikre, at borgerne behandles korrekt og sættes i stand til at udnyttes deres rettigheder fuldt ud; 14. opfordrer Kommissionen til fortsat at overveje muligheden for at opfordre sine repræsentationskontorer i medlemsstaterne til at overvåge og kontrollere gennemførelsen på stedet; 15. understreger behovet for at overveje ideen, der er drøftet tidligere, om et fælles kontaktpunkt for alle de klager, der indgives af borgerne, og for alle de problemer, der 80 /PE

89 vedrører kontrollen med anvendelsen af fællesskabsretten, da borgeren i øjeblikket står over for et utal af muligheder (andragender, klager, ombudsmanden, Solvit mm.), og at et centraliseret indberetningssystem derfor ville kunne give mere målrettede resultater og samtidig overholde tidsfristerne; 16. glæder sig over, at Kommissionens årsberetning om anvendelse af fællesskabsretten er ledsaget af bilag med supplerende oplysninger til beretningen og vigtige statistikker; 17. erkender, at Parlamentets stående udvalg bør spille en meget mere aktiv rolle i kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten; er overbevist om, at udvalgene bør tildeles en tilstrækkelig administrativ støtte til effektivt at udføre denne opgave; anmoder Arbejdsgruppen om Reform af Parlamentet, Budgetudvalget og andre af Parlamentets relevante organer om at vurdere muligheden for at nedsætte en særlig task force under hvert udvalgssekretariat med henblik på at sikre en kontinuerlig og effektiv kontrol med anvendelsen af fællesskabsretten; Samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter 18. opfordrer til et tættere samarbejde imellem Parlamentet og de nationale parlamenter med det formål at fremme og styrke et effektivt tilsyn af anvendelsen af fællesskabsretten på nationalt, regionalt og lokalt plan; mener, at de nationale parlamenter spiller en værdifuld rolle i kontrollen med anvendelsen af fællesskabsretten og derfor bidrager til at øge EU's demokratiske legitimitet og bringe EU tættere på borgerne; 19. erindrer om, at de nationale parlamenter og Konferencen for Organer med Ansvar for EFanliggender (COSAC) i henhold til protokollen om de nationale parlamenter, der er knyttet som bilag til Amsterdam-traktaten, i særlig grad skal inddrages vedrørende politikker på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed; understreger, at denne forpligtelse omfatter både den forberedende fase af beslutningsprocessen og gennemførelsesfasen af den europæiske lovgivning for at gøre det muligt for EUlovgiveren og den nationale lovgiver at vedtage de tilpasninger, der er nødvendige i de sektorer, der henhører og fortsat vil henhøre under områder med delt kompetence; opfordrer derfor de kompetente parlamentariske udvalg på nationalt og europæisk plan til at oprette en permanent kontakt vedrørende de særlige lovgivningssager, idet de udveksler alle nødvendige oplysninger med henblik på en gennemsigtig og effektiv lovgivningsproces på europæisk og nationalt plan; går ind for afholdelse af særlige møder mellem europæiske lovgivere, som det der den 6. april 2008 blev afholdt med repræsentanter for de nationale parlamenter i anledning af revisionen af rammeafgørelsen om bekæmpelse af terrorisme, hvorunder det ikke kun var muligt at vurdere problemerne med gennemførelsen af den gældende EU-lovgivning men ligeledes relevansen af de forslag til ændringer, der er til behandling i Rådet; 20. påpeger at Lissabontraktatens bestemmelser om kontrol med overholdelse af nærhedsprincippet ville medføre en væsentlig styrkelse af de nationale parlamenters rolle i lovgivningsprocessen i EU; Bekæmpelse af forskelsbehandling i den Europæiske Union 21. finder, at begrebet borgerskab indebærer en væsentlig udvidelse af princippet om forbuddet mod forskelsbehandling; PE \ 81

90 22. henviser til, at Domstolens retspraksis vedrørende den frie bevægelighed i den seneste tid på grundlag af unionsborgerskabet har videreudviklet sig således, at medlemsstaterne ikke må behandle sine statsborgere, som har benyttet sig af deres ret til at flytte og bosætte sig i et andet medlemsland, mindre gunstigt end dem, som ikke har udnyttet denne rettighed; 23. kræver, at medlemslandene respekterer de rettigheder, som udspringer af unionsborgerskabet, herunder valgret og valgbarhed i forbindelse med valg til Parlamentet, som har særlig betydning som følge af det forestående valg i 2009; 24. påpeger, at Parlamentet har modtaget andragender, der fremsætter beskyldninger om tilsidesættelse af direktiv 2004/38/EF mod nogle medlemsstater; gør opmærksom på, at direktivet er af afgørende betydning med henblik på at sikre, at unionens borgere kan bevæge sig frit på medlemsstaternes territorier; påpeger at Kommissionen forventes at udarbejde en beretning i sidste halvår af 2008 om gennemførelsen af dette direktiv; 25. opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af direktiv 2000/43/EF og 2000/78/EF og til at kontrollere, om medlemsstaternes lovgivning om gennemførelse af dem i national ret er i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiverne, samt til fortsat at udøve pres på medlemsstaterne gennem traktatbrudsprocedurer for at få dem til at opfylde deres forpligtigelser, hvad angår fuldstændig gennemførelse af direktiverne så hurtigt som muligt; mener, at Parlamentets kompetente udvalg burde spille en rolle i den løbende kontrol med medlemslandenes opfyldelse af deres forpligtigelser i medfør af disse direktiver; 26. glæder sig over, at Kommissionen den 2. juli 2008 vedtog forslaget (KOM(2008)0426) anført i den årlige politiske strategi for 2008 til et horisontalt direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet med garanti for lige adgang til varer, tjenester, bolig, uddannelse, social sikring og sociale ydelser, idet dette udgør et væsentligt bidrag til den foreliggende pakke om bekæmpelse af forskelsbehandling; 27. opfordrer Kommissionen til at gennemføre en tilbundsgående analyse af de tilfælde, hvor medlemsstater har indført adgangsbegrænsning for udenlandske studerende, der ikke er begrundet i nationalitet, med henblik på at sikre studerendes frie bevægelighed og lige behandling inden for disse medlemsstaters videregående uddannelsessystemer; 28. opfordrer navnlig de medlemsstater, som er mest kvalificerede til at modtage støtte fra strukturfondene i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden , til hurtigt på bl.a. miljøområdet at tilpasse deres nationale lovgivning til de europæiske normer, og til at indføre udbudsprocedurer, der er gennemskuelige for borgerne, med henblik på at sikre en effektiv udnyttelse af de afsatte strukturbevillinger og fremme den samfundsmæssige og økonomiske udvikling på regionalt plan; o o o 29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Domstolen, den Europæiske Ombudsmand samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 82 /PE

91 P6_TA-PROV(2008)0495 Strategi for reguleringsagenturer Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om en strategi for den fremtidige regulering af de institutionelle aspekter ved reguleringsagenturer (2008/2103(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2008 "Europæiske agenturer - vejen frem" (KOM(2008)0135), - der henviser til sin beslutning af 13. januar 2004 om meddelelse fra Kommissionen "Rammer for europæiske reguleringsorganer" 1, - der henviser til udkast til interinstitutionel aftale af 25. februar 2005 om rammer for europæiske reguleringsorganer (KOM(2005)0059), - der henviser til mundtlig forespørgsel med forhandling, stillet til Rådet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Budgetudvalget i fællesskab, og til Rådets svar, afgivet på mødet den 15. november 2005 (O-0093/05), - der henviser til sin beslutning af 1. december 2005 om Kommissionens udkast til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer 2, - der henviser til Formandskonferencens beslutning af 17. april 2008, - der henviser til skrivelse af 7. maj 2008 fra Kommissionens formand til Europa- Parlamentets formand og Rådets formand om oprettelsen af en interinstitutionel arbejdsgruppe på politisk niveau, - der henviser til forretningsordenens artikel 45, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6-0354/2008), A. der henviser til, at Parlamentets og Kommissionens bestræbelser på at fastlægge en juridisk bindende ramme for europæiske reguleringsagenturer ikke har givet noget resultat, B. der henviser til, at der ikke er sket nogen væsentlige fremskridt med udkastet til interinstitutionel aftale af 25. februar 2005 som følge af Rådets institutionelle og politiske modstand, og til, at Kommissionen har besluttet at trække sit forslag om en interinstitutionel aftale tilbage og erstatte det med en opfordring til at indgå i en interinstitutionel dialog, der kan munde ud i en fælles tilgang, 1 2 EUT C 92 E af , s EUT C 285 E af , s PE \ 83

92 C. der henviser til, at selv om reguleringsagenturer ved første øjekast fremstår som mikroinstitutioner, har de endog meget stor indflydelse på EU's forvaltning, D. der henviser til, at der fortsat er behov for i det mindste at definere reguleringsagenturernes grundlæggende strukturelle karakteristika, eftersom de er blevet en anerkendt para-institutionel komponent i EU, E. der henviser til, at Kommissionen foreslår at oprette en interinstitutionel arbejdsgruppe, som skal have til opgave at udarbejde en fælles ramme for reguleringsagenturerne og fastlægge de enkelte EU-institutioners respektive kompetencer i forhold til disse agenturer, F. der henviser til, at Kommissionen skal foretage en horisontal evaluering af reguleringsagenturerne frem til og så hurtigt som muligt forelægge Parlamentet og Rådet en rapport om konklusionerne af denne evaluering, G. der henviser til, Kommissionens beslutning om ikke at foreslå nye agenturer oprettet, før den interinstitutionelle arbejdsgruppe har afsluttet sit arbejde, bør hilses velkommen, H. der henviser til, at Kommissionen ikke bør fravige retningslinjerne i udkastet til interinstitutionel aftale fra 2005, hvad angår ændringer i de grundlæggende retsakter for de eksisterende reguleringsagenturer med henblik på at sikre, at disse bringes i overensstemmelse med den nye tilgang, I. der henviser til, at der allerede eksisterer en fælles lovramme 1 for forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer i en afgrænset periode, Generelle betragtninger 1. mener, at Kommissionens forslag er et prisværdigt initiativ, og er villig til via sine repræsentanter at deltage i arbejdet i den interinstitutionelle arbejdsgruppe, men er af den opfattelse, at den "fælles tilgang" ikke lever op til forventningerne, når det gælder indgåelsen af en interinstitutionel aftale; bemærker, at dette ikke udelukker, at der kan udvikles andre aftaleformer som resultat af arbejdsgruppens arbejde; 2. appellerer til Rådet i dets egenskab af budgetmyndighedens ene part om at yde et konstruktivt bidrag til denne arbejdsgruppes arbejde; 3. anmoder Rådet og Kommissionen om sammen med Parlamentet hurtigst muligt at fastlægge arbejdsprogrammet for den interinstitutionelle arbejdsgruppe, så den kan påbegynde sit arbejde i efteråret 2008; 4. mener, at den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejdsprogram bl.a. bør omfatte følgende punkter: 1 Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT L 11 af , s. 1). 84 /PE

93 - en redegørelse for de områder, der skal være fokus på i den horisontale evaluering, som Kommissionen skal foretage inden udgangen af 2009, - en fastlæggelse af objektive kriterier, der gør det muligt at evaluere behovet for agenturerne, idet der tages højde for alternative løsninger, - en regelmæssig, koordineret og konsekvent evaluering af agenturernes arbejde og resultater, herunder en ekstern evaluering, der navnlig bygger på cost-benefitanalyser, - en evaluering af, hvad der er mest omkostningseffektivt: løsningen med et agentur eller at Kommissionens tjenestegrene varetager de pågældende opgaver, - en evaluering af eventuelle mistede fordele som følge af, at visse aktiviteter udføres af reguleringsagenturer i stedet for af Kommissionens tjenestegrene, - foranstaltninger, der skal styrke agenturernes gennemsigtighed, navnlig via harmonisering af deres grundlæggende strukturelle karakteristika, - fastlæggelse af grænser for agenturernes uafhængighed og for kontrollen med dem, navnlig indhold og omfang af Kommissionens ansvar med hensyn til deres aktiviteter, idet der tages højde for, at omfanget af Kommissionens ansvar ikke kan række ud over omfanget af dens konkrete indflydelse på agenturernes aktiviteter, - udpegelsen af Rådets og Kommissionens repræsentanter i tilsynsorganerne for agenturerne og høring af kandidaterne i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg, - udpegelsen af agenturernes udøvende organer, navnlig deres direktører, og præcisering af Europa-Parlamentets rolle i den forbindelse, - behovet for en standardiseret tilgang blandt agenturerne med hensyn til præsentationen af deres aktiviteter i det pågældende finansår og af deres regnskaber og rapporter om budgetmæssig og økonomisk forvaltning, - et fast krav til alle agenturers direktører om, at de skal udfærdige og undertegne en revisionserklæring, hvori der om fornødent kan tages forbehold, - en harmoniseret model for alle agenturer og satellitorganer, der klart sondrer imellem: - en årsberetning, der er beregnet for en generel læserskare om organets aktiviteter, arbejde og resultater - finansieringsoversigter og en rapport om budgettets gennemførelse - en aktivitetsrapport af samme art som aktivitetsrapporterne fra Kommissionens generaldirektorater PE \ 85

94 - en revisionserklæring, der undertegnes af det pågældende organs direktør sammen med eventuelle forbehold eller bemærkninger, som direktøren finder det på sin plads at gøre dechargemyndigheden opmærksom på, - fastlæggelse af principper for, om og i hvilken udstrækning gebyrer og betalinger bør indgå som finansieringskilde for agenturer, - løbende vurdering af, om eksisterende agenturer fortsat er nødvendige, samt fastlæggelse af kriterier for, hvornår et reguleringsagentur skal anses for at have opfyldt sit formål og kan afvikles; 5. beklager, at der mangler en generel strategi for oprettelse af EU-agenturer; bemærker, at nye agenturer oprettes efter behov, hvilket fører til en uigennemsigtig blanding af forskellige reguleringsagenturer, forvaltningsagenturer og andre fællesskabsorganer, som hver især udgør en sui generis konstruktion; 6. noterer sig Kommissionens holdning, at oprettelsen af reguleringsagenturer, der i nogle tilfælde sker med Parlamentets medvirken, er et udtryk for samarbejde mellem medlemsstaterne, og at agenturernes funktion ligger i sammenkædningen og udøvelsen af beføjelser, der, hvis de udelukkende tildeltes EU-institutionerne, ville afstedkomme beskyldninger om centralisme; 7. opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med Parlamentet at arbejde på at skabe en klar, fælles og sammenhængende ramme for agenturernes fremtidige plads i EU's forvaltning; 8. mener, at der skal sikres gennemsigtighed i forbindelse med reguleringsagenturerne, især med hensyn til deres funktionsmåde, offentlighed omkring dem og adgang til informationer om dem samt planlægning af og ansvar for deres aktiviteter; 9. mener, at hovedmålet med den "fælles ramme", der ønskes indgået en interinstitutionel aftale om, bør være at rationalisere driften af og optimere merværdien ved reguleringsagenturerne ved at skabe større gennemsigtighed, synlig demokratisk kontrol og mere effektivitet; 10. mener, at det er absolut nødvendigt at indføre fælles minimumsregler og -principper for alle reguleringsagenturers struktur, drift og kontrol, uanset deres art; 11. mener, at der skal sikres deltagelse i reguleringsagenturernes arbejde gennem en formel strukturering af hørings- og dialogproceduren med de interesserede parter; 12. mener, at agenturernes strukturelle og funktionsmæssige forskelligartethed rejser alvorlige spørgsmål vedrørende lovgivningsparametre, god forvaltningsskik og institutionelle forbindelser set i forhold til centralisering og decentralisering; 13. går ind for, at principperne for god forvaltning sikres gennem en fælles strategi for personaleudvælgelsesprocedurer, budgetlægning og ressourceforvaltning, effektiv styring og præstationsevaluering; 86 /PE

95 14. agter at undersøge, om Kommissionens tilsagn om at udsætte forslag om oprettelse af nye reguleringsagenturer også bør omfatte de to forslag inden for energi- og telekommunikationssektoren, der midlertidigt er sat i bero; 15. understreger nødvendigheden af at indføre en parlamentarisk kontrol med reguleringsagenturernes oprettelse og drift, der hovedsagelig skal omfatte: - forelæggelse for Parlamentet af agenturernes årsberetning forestået af agenturerne selv, - muligheden for at indbyde hvert enkelt agenturs direktør til at give møde for Parlamentets ansvarlige udvalg ved dennes udpegelse, og - Parlamentets meddelelse af decharge for gennemførelsen af budgetterne for agenturer, der modtager fællesskabsfinansiering; 16. opfordrer Kommissionen til at forelægge konklusionerne af den horisontale evaluering af reguleringsagenturerne i god tid inden udløbet af perioden, så den interinstitutionelle arbejdsgruppe kan tage højde for konklusionerne; 17. opfordrer Kommissionen til at opstille benchmark med henblik på at sammenligne disse resultater og fastsætte klare regler for nedlæggelse af agenturernes mandat i tilfælde af utilstrækkelige resultater; 18. anmoder formanden og Formandskonferencen om at prioritere spørgsmålet om sammensætningen af den arbejdsgruppe, som Kommissionen har foreslået, og mener, at Parlamentet i denne gruppe bør repræsenteres af formændene eller ordførerne fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, Budgetudvalget og to yderligere udvalg med praktisk erfaring i tilsyn med reguleringsagenturers arbejde; 19. gentager Parlamentets og Kommissionens fælles opfordring i udkastet til interinstitutionel aftale fra 2005 til at medtage en afgørelse om fastlæggelse af et agenturs hjemsted i basisretsakten; Budgetmæssige betragtninger 20. ønsker på ny at understrege betydningen af, at det sikres, at proceduren i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 (IIA af 17. maj 2006) anvendes systematisk på interinstitutionelt plan, og understreger behovet for at sikre passende opfølgning af den fælles erklæring af 13. juli 2007 fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende decentrale agenturer; 21. er overbevist om, at det er absolut nødvendigt med en detaljeret procedure for anvendelsen af denne bestemmelse; mener, at en sådan procedure eventuelt vil kunne åbne mulighed for at medtage nogle af de vigtige aspekter i det blokerede udkast til 1 EUT C 139 af , s. 1. PE \ 87

96 interninstitutionel aftale fra 2005, eventuelt i forbindelse med visse tilpasninger til rammefinansforordningen for agenturerne 1 ; 22. konkluderer, at EU, hvis evalueringer viser, at der ikke er nogen garanti for omkostningseffektivitet og en effektiv decentral forvaltning, ikke må være bange for at vende den nuværende tendens til at outsource Kommissionens opgaver og bør fastsætte klare regler for at bringe de decentrale agenturers mandat til ophør; 23. støtter Kommissionens planer om ikke at stille forslag om nye decentrale agenturer, før evalueringsprocessen er afsluttet, navnlig eftersom den nuværende flerårige finansielle rammes råderum ville gøre det yderst vanskeligt i øjeblikket at finansiere noget som helst nyt fællesskabsorgan, uden at der foretages en seriøs omprogrammering; 24. betragter ud fra et budgetmæssigt synspunkt følgende spørgsmål som centrale for dagsordenen for den interinstitutionelle arbejdsgruppe om EU-agenturernes fremtid: Fastlæggelse af en definition på agentur 25. erindrer i denne forbindelse om den definition på et "agentur", der blev fastlagt på trilogmødet den 7. marts 2007, hvor der var enighed om, at definitionen på et agentur i forbindelse med anvendelsen af punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 måtte afhænge af, om det pågældende organ var et organ nedsat af Fællesskabet, som omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 2 (finansforordningen); 26. ønsker at understrege den betydning, det tillægger det, at der i forbindelse med agenturerne anvendes en klar og konsekvent generel terminologi, som bør fastlægges til fælles brug; gør opmærksom på, at "reguleringsagenturer" kun udgør en undergruppe af de decentrale organer; Nye agenturer - Forbindelse mellem lovgivningsprocedurer og budgetmæssige beføjelser 27. mener, at det er vigtigt at drøfte planlægningsproblemer og retlige og proceduremæssige spørgsmål, som vil kunne opstå i tilfælde af, at der ikke parallelt med lovgivningsmyndighedens afgørelser indgås en rettidig aftale om finansieringen af et nyt agentur i henhold til punkt 47 i IIA af 17. maj 2006; mener, at det er lige så vigtigt at gøre sig overvejelser om retssikkerhedsgarantier for at sikre, at budgetmyndigheden involveres i fuldt omfang i alle spørgsmål med konsekvenser for budgettet, såsom udvidelse af agenturernes lister over opgaver; 28. erindrer om, at Parlamentet allerede i 2005 i sin ovennævnte beslutning krævede obligatoriske cost-benefit-analyser forud for forslag om oprettelse af et nyt agentur, hvor hovedvægten skulle lægges dels på spørgsmålet om, en løsning i form af et agentur (herunder de anslåede udgifter til tilsyn og koordinering) er mere omkostningseffektiv 1 2 Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af , s. 72). EFT L 248 af , s /PE

97 end en løsning, hvor de pågældende opgaver varetages af Kommissionens egne tjenestegrene, dels på spørgsmål som f.eks. det pågældende agenturs mandat og arbejdsmetoder eller graden af uafhængighed af Kommissionen, hvilket ofte er af særlig interesse for den lovgivende myndighed; Eksisterende agenturer - Overvågning 29. understreger nødvendigheden af regelmæssig og koordineret evaluering og kontrol - hvor dobbeltarbejde og overlapning undgås - med henblik på at vurdere merværdien af allerede eksisterende decentrale agenturer, som ikke længere er omfattet af punkt 47 i IIA af 17. maj 2006; anser dette som en opfølgning af det tidligere udførte arbejde, der resulterede i en fælles erklæring om fællesskabsagenturer, der vedtoges på trilogmødet den 18. april 2007, og hvori der lød en opfordring til regelmæssigt at evaluere eksisterende EU-agenturer og især lægge vægt på deres cost-benefit og detaljeret redegøre for kriterierne ved udvælgelsen af de agenturer, der evalueres; 30. bemærker, at den analyse, der foretages, bør indeholde svar på visse grundlæggende costbenefit-spørgsmål og bl.a. bør kunne gennemføres i overensstemmelse med følgende kriterier: - Relevans: Hvor vidt var de opgaver, der er omtalt i oprettelsesforordningen for agenturet, hensigtsmæssige set i forhold til de i budgettet bevilgede offentlige udgifter? - Produktivitet: Hvad er resultatet (virkningen) af agenturets arbejde? - Effektivitet (omkostningseffektivitet): Hvor økonomisk er de forskellige input blevet omsat til output og resultater? Blev de (forventede) virkninger opnået til en rimelig pris, især med hensyn til personaleudnyttelse og intern organisation? 31. understreger, at det i betragtning af agenturernes generelle indvirkning på budgettet er Kommissionens opgave på overbevisende måde at påvise, at EU-forvaltning ved hjælp af agenturerne er den mest omkostningseffektive, produktive og bedst egnede løsning til gennemførelse af EU-politikker nu og i den nærmeste fremtid; Generelfælles ramme 32. insisterer på, at der er brug for at fastlægge fælles minimumsstandarder bl.a. med hensyn til Kommissionens rolle og politiske ansvar i forhold til det pågældende agentur, værtslandenes støtte og rettidig og gennemskuelig afgørelse om et agenturs hjemsted, som der kan henvises til i agenturernes oprettelsesforordninger; 33. erindrer om, at agenturernes aktiviteter bør reguleres med en klar ansvarsfordeling svarende til finansforordningens bestemmelser; fremhæver agenturernes forpligtelser, hvad angår dechargeproceduren; 34. anser det endvidere for yderst vigtigt, at der gøres forsøg på at fastlægge fælles regler for opstillingen af agenturernes budgetter med henblik på at gøre budgetindikatorer såsom agenturernes gennemførelsesgrad eller de enkelte poster, som udgør deres indtægter og udgifter, mere gennemsigtige og sammenlignelige; mener, at der måske er behov for at PE \ 89

98 tilpasse den måde, hvorpå tilskuddene til agenturerne generelt præsenteres i EUbudgettet, til de opgaver og den rolle, som den nye generation af agenturer skal varetage; 35. påpeger, at der ifølge oplysningerne i Kommissionens ovennævnte meddelelse i øjeblikket er 29 reguleringsagenturer, som beskæftiger medarbejdere og har et årligt budget på ca mio. EUR, hvori der indgår et fællesskabsbidrag på 559 mio. EUR; 36. fastholder, at revisions-/dechargeproceduren skal stå i forhold til agenturernes samlede budget; bemærker i særdeleshed, at de ressourcer, der stilles til rådighed for Den Europæiske Revisionsret, ikke er steget i takt med antallet af agenturer i de seneste år; 37. gentager det ønske, det udtrykte i punkt 7 i sin beslutning af 22. april 2008 om decharge for gennemførelsen af budgettet for agenturer, om at agenturernes præstationer regelmæssigt (og på ad hoc-basis) revideres af Den Europæiske Revisionsret eller et andet uafhængigt revisionsorgan; mener, at dette ikke bør begrænses til de traditionelle aspekter af økonomisk forvaltning og forsvarlig anvendelse af offentlige midler, men også bør omfatte forvaltningseffektivitet, og at der bør indgå en vurdering af hvert enkelt agenturs økonomiske forvaltning; 38. er af den opfattelse, at alle agenturer sammen med deres stillingsfortegnelse bør forelægge en oversigt over fastansat og midlertidigt ansat personale og nationale eksperter og påpege ændringer i forhold til de to foregående regnskabsår; 39. henleder opmærksomheden på Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2008 om sund økonomisk forvaltning i agenturerne med særlig vægt på præstationsrevisioner; 40. opfordrer Kommissionen til at sammenlægge de mindre agenturers administrative funktioner med henblik på at opnå den kritiske masse, der er nødvendig, for at agenturerne på tilfredsstillende vis kan overholde de gældende regler for offentlige indkøb samt finansforordningen og vedtægten 1 ; 41. opfordrer Kommissionen til at underkaste agenturernes budgetønsker en kritisk granskning, eftersom hovedparten af agenturerne ikke opbruger de midler, de har anmodet om; o o o 42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer. 1 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af , s. 1). 90 /PE

99 P6_TA-PROV(2008)0496 Tiltalen og retssagen mod Joseph Kony ved Den Internationale Straffedomstol Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om tiltalen og retssagen mod Joseph Kony ved Den Internationale Straffedomstol Europa-Parlamentet, - der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC), særlig artikel 86, og til statuttens ikrafttræden den 1. juli 2002, - der henviser til Ugandas ratificering af Romstatutten den 14. juni 2002, - der henviser til, at Ugandas præsident Yoweri Museveni i 2003 henviste situationen vedrørende Lord's Resistance Army (LRA) til ICC, og at det var første gang siden domstolens oprettelse, at den fik henvist en sag fra en stat, - der henviser til, at ICC's anklager den 29. juli 2004 besluttede at indlede en undersøgelse af situationen i det nordlige Uganda, - der henviser til den arrestordre mod Joseph Kony, som ICC udstedte den 8. juli 2005 og ændrede den 27. september , - der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni , som ændret ved den aftale om ændring af partnerskabsaftalen, der blev undertegnet i Luxembourg den 25. juni (Cotonouaftalen), særlig artikel 8 om politisk dialog og artikel 11, stk. 6, om fremme og styrkelse af fred og international retfærdighed, - der henviser til Rådets afgørelse 2002/494/RIA af 13. juni 2002 om oprettelse af et europæisk net af kontaktpunkter vedrørende personer, som er ansvarlige for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser 4 og til sin holdning af 9. april om initiativ fra Kongeriget Nederlandene, - der henviser til Rådets afgørelse 2003/335/RIA af 8. maj 2003 om efterforskning og strafforfølgning af folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser 6 og til sin holdning af 17. december om Kongeriget Danmarks initiativ, ICC-02/04-01/ EFT L 317 af , s. 3. EUT L 209 af , s. 27. EFT L 167af, , s. 1. EUT C 127 E af , s EUT L 118 af , s. 12. EUT C 31 E af , s. 83. PE \ 91

100 - der henviser til Rådets fælles holdning 2003/444/FUSP af 16. juni 2003 om Den Internationale Straffedomstol 1 og Rådets handlingsplan herfor, - der henviser til aftalen mellem ICC og EU om samarbejde og bistand, som blev undertegnet den 10. april 2006 og trådte i kraft den 1. maj 2006, - der henviser til den supplerende rapport af 23. juni 2008 fra FN's generalsekretær til FN's Sikkerhedsråd om børn i væbnede konflikter i Uganda, - der henviser til EU's retningslinjer af 2003 om menneskerettigheder for børn i væbnede konflikter, - der henviser til sine tidligere beslutninger, særlig beslutningerne af 22. maj 2008 om Sudan og Den Internationale Straffedomstol 2, af 3. juli 2003 om menneskerettighedskrænkelser i det nordlige Uganda 3 og af 6. juli 2000 om bortførelsen af børn foretaget af Lord's Resistance Army (LRA) 4, - der henviser til, at kontoret for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) under det amerikanske finansministerium den 28. august 2008 traf afgørelse om at indføre nye sanktioner mod Joseph Kony ved at opføre ham på den sorte liste over personer, der er genstand for særlige restriktioner (Specially Designated Nationals), - der henviser til drøftelsen mellem ICC og Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg på mødet den 15. september 2008, - der henviser til forretningsordenens artikel 91 og artikel 90, stk. 4, A. der henviser til, at ICC i juli 2005 udstedte en arrestordre mod Joseph Kony, leder af og øverstkommanderende for LRA, for 33 tilfælde af forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, og til, at der også blev udstedt arrestordrer mod de øvrige LRAkommandanter, herunder Vincent Otti, Okot Odhiambo og Domic Ongwen, B. der henviser til, at de 33 anklager mod Joseph Kony omfatter 12 tilfælde af krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, bl.a. mord, voldtægt, slaveri, seksuelt slaveri og umenneskelige handlinger, som medfører alvorlige fysiske skader og lidelser, samt 21 tilfælde af krigsforbrydelser, bl.a. mord, brutal behandling af civile, overlagte angreb på civilbefolkningen, udplyndring samt voldtægt og tvungen militærtjeneste for børn, C. der henviser til, at LRA har kæmpet i regionen siden 1986, angiveligt imod Ugandas regering, D. der henviser til, at et væbnet oprør har hærget det nordlige Uganda siden 1986 og for øjeblikket foregår i LRA's navn, EUT L 150 af , s. 67. Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0238. EUT C 74 E af , s EFT C 121 af , s /PE

101 E. der henviser til, at Ugandas regering og LRA i august 2006 undertegnede en aftale om indstilling af fjendtlighederne, F. der henviser til, at ca. 1,6 millioner mennesker var fordrevet fra deres hjem og levede i lejre for internt fordrevne, da volden i det nordlige Uganda var på sit højeste i 2005, og at børn i ti tusindvis måtte sove i bycentre hver eneste nat for at finde beskyttelse; der henviser til, at halvdelen af de internt fordrevne ganske vist kunne vende tilbage til deres hjem eller hjemegn i 2006, men at situationen fortsat er kritisk for mange internt fordrevne, som tøver med at vende tilbage, så længe der ikke findes nogen endelig fredsaftale, G. der er dybt rystet over de katastrofale konsekvenser af denne konflikt, der har resulteret i bortførelse af over børn og medført enorme menneskelige lidelser, især blandt civile, samt grove overtrædelser af menneskerettighederne, fordrivelse af store dele af befolkningen og et sammenbrud i de sociale og økonomiske strukturer; der henviser til, at bortførelse af børn og misbrug af dem som sexslaver eller soldater er en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod menneskeheden, H. der henviser til, at LRA alene i 2008 påstås at have gennemført mellem 200 og 300 bortførelser i Den Centralafrikanske Republik, Sydsudan og Den Demokratiske Republik Congo og på den måde at have udøvet den samme vold over for en ny generation af ofre, I. der henviser til, at LRA i juli 2008 angreb den sudanesiske befrielseshær ved Nabanga og dræbte omkring 20 af dens soldater, J. der henviser til, at Joseph Kony gentagne gange er udeblevet fra Juba og hidtil har nægtet at undertegne den endelige fredsaftale, så længe den fælles mæglergruppe ikke har fundet en løsning hvad angår ICC's arrestordrer og andre spørgsmål i aftalen; der henviser til, at forhandlingerne om den endelige fredsaftale blev ført af FN's Sikkerhedsråds særlige udsending for LRA, den tidligere mozambiquiske præsident Joaquim Chissano, K. der henviser til, at Joseph Kony udnyttede pausen under fredsprocessen til at gendanne og omorganisere sine LRA-styrker i Den Demokratiske Republik Congo, L. der henviser til, at LRA for øjeblikket udvider sine styrker ved hjælp af bortførelser, fordi de statslige myndigheder ikke har været i stand til at arrestere Kony og de øvrige LRAkommandanter, M. der henviser til, at LRA ifølge De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) bortførte 90 congolesiske skolebørn fra byerne Kiliwa og Duru i Den Demokratiske Republik Congo i september 2008 og angreb mange andre mål, hvilket førte til massive fordrivelser i området, N. der henviser til, at ICC spiller en afgørende rolle for forebyggelse og begrænsning af de alvorlige forbrydelser, der hører under dens jurisdiktion, og er en afgørende faktor for fremme af respekten for international humanitær ret og menneskerettigheder, hvorved den bidrager til frihed, sikkerhed, retfærdighed og retsstatslige forhold samt til bevarelse af freden og styrkelse af den internationale sikkerhed, PE \ 93

102 O. der henviser til, at ICC's kompetenceområde omfatter de alvorligste forbrydelser, som vedrører det internationale samfund, og især folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser begået efter den 1. juli 2002, P. der henviser til, at de kontraherende parter i henhold til Romstatutten har forpligtet sig til at forfølge sådanne forbrydelser i deres nationale retssystemer og støtte ICC's indgriben, når nationalstater ikke opfylder deres forpligtelser, Q. der henviser til, at alle EU-medlemsstater med undtagelse af Den Tjekkiske Republik har ratificeret Romstatutten, R. der henviser til, at EU undertegnede ovennævnte samarbejdsaftale mellem EU og ICC, i henhold til hvilken parterne for at gøre det lettere at opfylde forpligtelsen til samarbejde og bistand bl.a. enedes om at etablere passende regelmæssige kontakter mellem ICC og EU's kontaktpunkt til domstolen, S. der henviser til, at EU og medlemsstaterne bør gøre alt for at sikre, at flest mulig stater tilslutter sig ICC, og bør holde sig dette mål for øje under forhandlinger (både bilaterale og multilaterale) og i politisk dialog med tredjelande og regionale organisationer, T. der henviser til, at ICC bør integreres i EU's forbindelser udadtil, og at ratifikationen og gennemførelsen af Romstatutten bør tages op under dialoger om menneskerettigheder og politik (navnlig på topmøder og andre møder på højt plan) med tredjelande, herunder også i forbindelse med udviklingssamarbejde, f.eks. inden for rammerne af Cotonouaftalen, 1. opfordrer Ugandas regering og regeringerne i nabolandene, især Den Demokratiske Republik Congo, til i fuld udstrækning at samarbejde med ICC i forbindelse med dens undersøgelser og retssager; kræver især samarbejde om øjeblikkelig arrestation og udlevering af Joseph Kony og andre personer, som ICC har rejst anklage imod; 2. beklager dybt, at indsatsen for at fremskynde arrestationen af Joseph Kony og andre personer, som ICC har rejst anklage imod, er blevet bremset; minder Ugandas regering om, at den som part i Romstatutten for ICC har pligt til i fuld udstrækning af samarbejde med ICC; 3. konstaterer, at det følger af Romstatutten, at Ugandas regering, når personer er blevet udleveret til ICC, kan ansøge om, at sagen atter henvises til de ugandiske domstole, såfremt ICC konkluderer, at disse domstole er i stand til og villige til seriøst at efterforske og retsforfølge de mistænkte LRA-folk, der er nævnt i arrestordrerne; 4. opfordrer indtrængende Ugandas regering til at afholde sig fra at indgå nogen aftale med LRA, som ville være en omgåelse af international ret; 5. opfordrer indtrængende EU's og Den Afrikanske Unions (AU) medlemsstater og især Ugandas nabolande til konsekvent at bestræbe sig på at håndhæve arrestordrerne; 6. kræver betingelsesløs og øjeblikkelig løsladelse af alle personer, der er blevet bortført af LRA, især børn, som risikerer at ende som sexslaver eller at blive tvunget til at kæmpe for LRA; 94 /PE

103 7. opfordrer det internationale samfund til at undersøge de nylige påstande om LRAovergreb i Den Centralafrikanske Republik, Den Demokratiske Republik Congo og det sydlige Sudan og forlydenderne om ikke-offentliggjorte FN-undersøgelser om overgreb i Den Centralafrikanske Republik og offentliggøre resultaterne af disse undersøgelser; 8. opfordrer regeringerne i området, FN's mission i Den Demokratiske Republik Congo (MONUC) og andre regeringer, der har sendt internationale observatører til fredsforhandlingerne, til at spore og offentliggøre LRA's bevægelser ved hjælp af forstærket kontrol af de regionale grænser og kontrollere og forbyde strømmen af våben og andre forsyninger til LRA; kræver, at der udvikles effektive planer med henblik på håndhævelse af ICC's arrestordrer, samtidig med at risikoen for civile reduceres til et minimum, og uden at der anvendes unødig vold, bl.a. ved hjælp af MONUC; 9. opfordrer EU-medlemsstaterne, især dem, der har været involveret i Uganda og i Jubafredsprocessen, til at koordinere deres arbejde med regionale regeringer og FN's sekretariat og fredsbevarende styrker med henblik på at håndhæve ICC's arrestordrer mod LRA-ledere; 10. henleder opmærksomheden på, at retfærdighed er et fælles mål for EU og AU; 11. gør opmærksom på, at de kontraherende parter i henhold til Romstatutten har forpligtet sig til at gøre en ende på straffriheden for de alvorligste forbrydelser, der vedrører det internationale samfund, og bidrage til at forebygge sådanne forbrydelser; tror fuldt og fast på, at ICC og ad hoc-domstolene bidrager til forsonings- og fredsprocessen; 12. er foruroliget over, at der ikke gøres en utvetydig indsats for at forhindre, at international støtte falder i hænderne på LRA, hvorved Joseph Kony får mulighed for at genopruste; opfordrer indtrængende til, at LRA's forsyningsnetværk sættes ud af kraft; opfordrer Sudans regering til at ophøre med at yde økonomisk og militær støtte til LRA; 13. opfordrer EU og internationale donorer til at støtte afvæbning, demobilisering og reintegrering af tidligere LRA-kombattanter, internt fordrevnes tilbagevenden til deres hjemegn og skadeserstatning til ofre; 14. glæder sig over de tætte og regelmæssige kontakter mellem overordnede medarbejdere ved ICC og EU; bemærker den kraftige EU-støtte til deltagelse i og gennemførelse af Romstatutten; understreger, at det har afgørende betydning for varetagelsen af ICC's mandat, at EU påtager sig en ledende rolle; 15. tror fuldt og fast på, at ICC på lang sigt bidrager til at forebygge nye grusomheder; påpeger, at det faktum, at det ikke er lykkedes at arrestere Joseph Kony, er årsag til fortsættelsen af grusomhederne og overtrædelserne af menneskerettighederne; understreger, at der ikke kan opnås fred og forsoning, medmindre der ydes ofrene retfærdighed; 16. anbefaler, at Den Parlamentariske Forsamling AVS-EU omhyggeligt følger situationen i det nordlige Uganda og de menneskerettighedskrænkelser, der begås af LRA; 17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU's særlige repræsentant for De Store Søers Område, EU's særlige repræsentant for Den Afrikanske PE \ 95

104 Union, Ugandas regering, medlemsstaternes regeringer, regeringerne i de lande, der er medlem af FN's Sikkerhedsråd, Den Afrikanske Unions institutioner og anklageren ved Den Internationale Straffedomstol. 96 /PE

105 P6_TA-PROV(2008)0497 Programmet Erasmus Mundus ( ) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et program, der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) ( ) (KOM(2007) C6-0228/ /0145(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0395), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 149, stk. 4, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0228/2007), - der henviser til forretningsordenens artikel 51, - der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A6-0294/2007), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. finder, at den finansieringsramme, der er angivet i lovgivningsforslaget, skal være forenelig med loftet for udgiftsområde 1a i den nye flerårige finansielle ramme (FFR), og påpeger, at det årlige beløb vil blive fastsat under den årlige budgetprocedure i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 37 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 1 ; 3. bemærker, at mandatet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur ikke dækker den foreslåede udvidelse af Erasmus Mundus-programmet; understreger, at forvaltningsorganet først vil kunne gennemføre programmet efter en vedtaget udvidelse af mandatet i overensstemmelse med de gældende regler; 4. bemærker, at det vejledende referencebeløb på EUR, der er foreslået til finansiering af foranstaltning 2 i programmet, vil blive dækket af finansieringsrammerne for de respektive instrumenter for den eksterne politik; 5. understreger, at finansieringen af aktiviteterne i medfør af foranstaltning 2 ikke må begrænse de andre aktiviteter, der finansieres under de respektive instrumenter; gentager sin holdning, at nye foranstaltninger kun skal finansieres af EU-budgettet, når der afsættes ekstra midler til dem; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en årlig rapport til Parlamentet med detaljerede data om aktiviteterne under foranstaltning 2 og en oversigt 1 EUT C 139 af , s. 1. PE \ 97

106 med opdeling i finansielle instrumenter samt regioner og lande; 6. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 7. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 98 /PE

107 P6_TC1-COD(2007)0145 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr..../2008/ef om oprettelse af programmet Erasmus Mundus , der skal højne kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149, stk. 4, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 2, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2317/2003/EF af 5. december blev der etableret et program, der skulle øge kvaliteten af de videregående uddannelser og fremme den mellemfolkelige forståelse gennem samarbejde med tredjelande (Erasmus Mundus) ( ). (2) Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa) 5, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument 6, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde 7, Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier 8 og partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, undertegnet EUT C... EUT C... Europa-Parlamentets holdning af EUT L 345 af , s. 1. EUT L 210 af , s. 82. EUT L 310 af , s. 1. EUT L 378 af , s. 41. EUT L 405 af , s. 41. PE \ 99

108 den 23. juni 2000 i Cotonou og ændret ved aftalen undertegnet i Luxembourg den 25. juni 2005 (Rådets afgørelse 2005/599/EF af 21. juni 2005) 1 ("AVS-EF-partnerskabsaftalen") og den interne aftale om finansiering af Fællesskabets bistand i henhold til den flerårige finansielle ramme for perioden i overensstemmelse med AVS-EFpartnerskabsaftalen samt om finansiel bistand til de oversøiske lande og territorier, på hvilke EF-traktatens fjerde del finder anvendelse (afgørelse nr. 1/2006 truffet af AVS-EF- Ministerrådet den 2. juni 2006, 2006/608/EF) 2 ("den interne AVS-EF-aftale") finder anvendelse på Den Europæiske Udviklingsfond. (3) Det nye program Erasmus Mondus bør være i overensstemmelse med det mål om høj kvalitet, der blev opstillet i programmet for perioden Det bør bidrage til at tiltrække de bedste studerende fra tredjelande takket være kvaliteten af de udbudte uddannelser, kvaliteten af modtagelsesfaciliteterne og en stipendieordning, der er konkurrencedygtig på internationalt plan. (4) Under forhandlingerne om de eksterne støtteinstrumenter og den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 3 nåede Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen til enighed på en række punkter med hensyn til demokratisk kontrol og sammenhæng i eksterne aktioner, således som det fremgår af erklæring 4, der er knyttet til den interinstitutionelle aftale som bilag. (5) Ved Bologna-erklæringen, der blev undertegnet af undervisningsministrene fra 29 europæiske lande den 19. juni 1999, blev der iværksat en mellemstatslig proces med henblik på at skabe et "europæisk område for videregående uddannelse" inden 2010, hvilket støttes aktivt på fællesskabsplan. De 45 ministre for videregående uddannelse fra de lande, der deltager i Bologna-processen, vedtog på mødet i London den maj 2007 strategien "Det europæiske område for videregående uddannelser i en global kontekst" og fastslog samtidigt, at de prioriterede emner i 2009 skulle være bedre information om det europæiske område for videregående uddannelse og større anerkendelse af kvalifikationer erhvervet på højere uddannelsesinstitutioner i andre dele af verden. (6) På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den marts 2000 blev der sat et strategisk mål for Den Europæiske Union, nemlig at EU skulle være den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, og Rådet (uddannelse, ungdom og kultur) blev opfordret til mere overordnet at overveje uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål, idet der skulle fokuseres på fælles problemer og prioriteter, samtidig med at den nationale mangfoldighed skulle respekteres. Den 12. februar 2001 vedtog Rådet en rapport om uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål. Den 14. juni 2002 vedtog Rådet så et detaljeret arbejdsprogram om opfølgningen af disse mål, som krævede støtte på fællesskabsplan. På Det Europæiske Råds møde i Barcelona den marts 2002 blev det sat som mål, at EU's uddannelsessystemer skulle være en kvalitetsreference på verdensplan senest i (7) I Kommissionens meddelelser af 20. april 2005 og 10. maj 2006 om "Mobilisering af Europas intellektuelle ressourcer: Hvordan universiteternes bidrag til Lissabon-strategien EUT L 209 af , s. 26. EUT L 247 af , s. 22. EUT C 139 af , s /PE

109 kan maksimeres" 1 og "Virkeliggørelse af universiteternes moderniseringsdagsorden for uddannelse, forskning og innovation" 2, i Rådets resolution 23. november 2007 om modernisering af universiteterne med henblik på Europas konkurrenceevne i en global vidensøkonomi og i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 294/2008 af 11. marts 2008 om oprettelse af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi 3 understreges det, at de højere uddannelsesinstitutioner i Europa er nødt til at overvinde deres fragmentering og gå sammen om at skabe øget kvalitet i undervisning og forskning og sikre bedre overensstemmelse med arbejdsmarkedets skiftende behov. Det Europæiske Råd vedtog på mødet den 15. og 16. juni 2006, at det var nødvendigt at modernisere de videregående uddannelser i Europa. (8) Det blev i rapporten om midtvejsevalueringen af det nuværende Erasmus Mundusprogram og under den offentlige høring om programmets fremtid fremhævet, at det nuværende programs mål og foranstaltninger er meget relevante, og der blev udtrykt ønske om kontinuitet, dog med visse ændringer, f.eks. en udvidelse af programmet til at omfatte ph.d.-niveauet, større integrering af tredjelandenes højere uddannelsesinstitutioner og deres behov i programmet samt tilvejebringelse af flere økonomiske midler til de europæiske deltagere i programmet. (9) De centrale mål for et samarbejdsprogram vedrørende videregående uddannelser, der er rettet mod tredjelande, er at forbedre de europæiske videregående uddannelsers kvalitet, fremme den mellemfolkelige forståelse og medvirke til den bæredygtige udvikling af videregående uddannelser i tredjelandene og samtidig undgå hjerneflugt og begunstige sårbare grupper. Den mest effektive måde at nå disse mål på gennem et ekspertprogram er at tilbyde fuldt integrerede studieprogrammer på ph.d.-niveau samt, med hensyn til Erasmus Mundus-partnerskaber (foranstaltning 2), indgå samarbejdspartnerskaber med tredjelande på alle uddannelsesniveauer, tildele stipendier til de dygtigste studerende og gennemføre projekter, der skal gøre de europæiske videregående uddannelsers mere attraktive over for resten af verden. Nærmere bestemt bliver målene om ekspertise forfulgt gennem fælles Erasmus Mundus-programmer (foranstaltning 1) og foranstaltning 2, mens målene om udvikling kun bliver forfulgt gennem foranstaltning 2. Ved evalueringen af programmet bør Kommissionen være særlig opmærksom på dets indvirkning for så vidt angår hjerneflugt. (10) For at sikre de personer, der er omfattet af programmet, en modtagelse og et ophold af høj kvalitet bør medlemsstaterne forsøge at forenkle deres visumregler. Kommissionen bør sikre, at alle medlemsstaternes relevante hjemmesider og nyttige oplysninger vedrørende kontaktpersoner er tilgængelige på Erasmus Mundus-webstedet. (11) Der er brug for at optrappe bekæmpelsen af alle former for udstødelse, herunder racisme, fremmedhad og forskelsbehandling, og at optrappe Fællesskabets indsats for at fremme mellemfolkelig dialog og forståelse over hele verden. På grund af den sociale dimension ved videregående uddannelser og idealerne demokrati og overholdelse af menneskerettighederne, herunder de spørgsmål om ligestilling mellem kvinder og mænd, som den tilskynder til, giver mobiliteten på dette område personer mulighed for at afprøve nye kulturelle og sociale miljøer og befordrer deres forståelse af andre KOM(2005)0152. KOM(2006)0208. EUT L 97 af , s. 1. PE \ 101

110 kulturer. Forfølgelsen af disse mål respekterer de rettigheder og overholder de principper, der er afspejlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig dettes artikel 21, stk. 1. (12) Fremme af sprogundervisning, sproglæring og sproglig mangfoldighed bør prioriteres højt i fællesskabsforanstaltninger til fordel for videregående uddannelse. Sprogundervisning og -læring er særligt relevant for tredjelande og for studerende fra Europa, der opholder sig i disse lande. (13) I perioden har landespecifikke stipendier finansieret gennem Kommissionens instrumenter for det eksterne samarbejde været et supplement til Erasmus Mundusstipendierne, således at endnu flere stipendiemodtagere fra bestemte tredjelande, f.eks. Kina, Indien, landene på det vestlige Balkan og AVS-landene, har kunnet studere i Europa. Lignende muligheder kan overvejes for perioden i overensstemmelse med de politiske prioriteringer, reglerne og procedurerne for de pågældende instrumenter for det eksterne samarbejde under overholdelse af målene om akademisk ekspertise i det program, der fastlægges ved denne afgørelse, og under hensyntagen til en så ligelig geografisk repræsentation af de personer, der er omfattet af programmet, som muligt. (14) I alle sine aktiviteter må Fællesskabet tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, jf. traktatens artikel 3, stk. 2. (15) Ved gennemførelsen af alle programmets dele er det nødvendigt at udvide ugunstigt stillede gruppers adgang til videregående uddannelse og aktivt løse de særlige problemer, som handicappede står over for i uddannelsessituationen, bl.a. ved at yde højere stipendier, som skal dække de handicappede deltageres ekstraudgifter. (16) Ifølge traktatens artikel 149 berører denne afgørelse ikke de nationale juridiske rammer og procedurer vedrørende vedrørende navnlig oprettelse og anerkendelse af højere uddannelsesinstitutioner. (17) For at sikre programmet større offentlig opmærksomhed inden for og uden for EU, således at målsætningerne lettere kan opfyldes og resultaterne af programmet formidles, er der behov for en integreret offentlig informationspolitik for at sikre en rettidig og detaljeret information af borgerne om hver enkelt af de aktioner og muligheder, som programmet tilbyder, samt for at gøre det klart, hvilke procedurer der skal følges. Informationspolitikken, som hovedsagelig skal gennemføres via de højere uddannelsesinstitutioner, der deltager i programmet, har navnlig særlig stor betydning i lande med lav programdeltagelse. (18) Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 1, og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 2, som 1 2 EFT L 248 af , s. 1. EFT L 357 af , s /PE

111 beskytter Fællesskabets finansielle interesser, skal finde anvendelse under hensyntagen til principperne om enkelthed og konsekvens i valget af budgetinstrumenter, programmets mål om akademisk ekspertise og kravet om, at der skal være et rimeligt forhold mellem ressourcernes størrelse og den administrative byrde, der er forbundet med anvendelsen heraf. (19) Målene for den påtænkte handling kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af behovet for multilaterale partnerskaber, multilateral mobilitet og udveksling af information mellem Fællesskabet og tredjelande, og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. (20) I overensstemmelse med programmets mål om akademisk ekspertise bør de foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af den i denne afgørelses artikel 4, stk. 1, litra a) og c), omhandlede indsats, vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 1. De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af den i denne afgørelses foranstaltning 2, bør vedtages i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1085/2006, forordning (EF) nr. 1638/2006, forordning (EF) nr. 1905/2006, forordning (EF) nr. 1934/2006, AVS-EFpartnerskabsaftalen og den intern AVS-EF-aftale - TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Oprettelse af programmet 1. Ved denne afgørelse oprettes programmet Erasmus Mundus ( "programmet"), der dels skal fremme kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa og den mellemfolkelige forståelse gennem et samarbejde med tredjelande dels bidrage til udvikling af videregående uddannelse i tredjelande. Programmet bør gennemføres under overholdelse af målene om akademisk ekspertise og under hensyntagen til en så ligelig geografisk repræsentation af de personer, der er omfattet af programmet, som muligt. 2. Programmet gennemføres over en periode, der indledes den 1. januar 2009 og slutter den 31. december De forberedende foranstaltninger, herunder afgørelser, der træffes af Kommissionen i henhold til artikel 7, kan dog iværksættes allerede fra denne afgørelses ikrafttræden. 3. Programmet støtter og supplerer medlemsstaternes egen indsats med fuld respekt for deres ansvar for undervisningens indhold og uddannelsesordningernes opbygning samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed. 1 EFT L 184 af , s. 23. PE \ 103

112 Artikel 2 Definitioner I denne afgørelse forstås ved: 1) "Videregående uddannelse": ethvert uddannelsestrin eller række af uddannelsestrin, uddannelser eller forskningsuddannelser ved højere læreanstalter, der er anerkendt af den nationale kompetente myndighed som en del af landets videregående uddannelsessystem. 2) "Højere uddannelsesinstitution": enhver institution, der udbyder en videregående uddannelse, som er anerkendt af den nationale kompetente myndighed som en del af landets videregående uddannelsessystem. 3) "Studerende på første trin": en person, der er indskrevet på et videregående uddannelsesprograms første trin, og som ved programmets afslutning opnår en videregående uddannelse på første trin. 4) "Mastersstuderende" (studerende på andet trin): en person, der er indskrevet på et videregående uddannelsesprograms andet trin, og som allerede har bestået en videregående uddannelse på første trin eller har et tilsvarende uddannelsesniveau, der er anerkendt i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. 5) "Ph.d.-studerende" (studerende på tredje trin): en forsker i begyndelsen af forskningskarrieren, der starter den dag, hvorpå han opnår den grad, der formelt giver adgang til ph.d.-studier. 6) "Forsker": en erfaren forsker, der har en ph.d.-grad, eller som har mindst tre fuldtidsækvivalente års forskningserfaring, inklusive forskningsuddannelsesperioden, ved et forskningscenter, der er oprettet i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, efter opnåelse af den grad, der formelt gav ham adgang til ph.d.-studier udbudt af en højere uddannelsesinstitution. 7) "Akademiker": en person med ekstraordinær akademisk og/eller faglig erfaring, der forelæser eller forsker ved en højere uddannelsesinstitution eller et forskningscenter, der er oprettet i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis. 8) "Personale på de videregående uddannelser": alle personer, der i kraft af deres arbejde deltager direkte i undervisningen på videregående uddannelser. 9) "Tredjeland": et land, der ikke er én af Den Europæiske Unions medlemsstater, og som ikke deltager i programmet, jf. artikel 9. Når "tredjeland" anvendes i forbindelse med en person, betyder det, at den pågældende hverken er statsborger eller bosiddende i en medlemsstat eller et land, der deltager i programmet, jf. artikel 9. Når "tredjeland" 104 /PE

113 anvendes i forbindelse med en institution, betyder det, at den pågældende institution ikke befinder sig i nogen af medlemsstaterne eller de lande, der deltager i programmet, jf. artikel 9. De lande, der deltager i handlingsprogrammet for Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1720/2006/EF af 15. november 2006 om et handlingsprogram for livslang læring 1, betragtes ikke som tredjelande ved gennemførelsen af den i artikel 4, stk. 1, litra b), omhandlede foranstaltning. 10) "Europæisk land": et land, der er én af Den Europæiske Unions medlemsstater, eller som deltager i programmet, jf. artikel 9. Når "europæisk" eller "Europa" anvendes om en person, betyder det, at den pågældende er statsborger eller bosiddende i en medlemsstat eller et land, der deltager i programmet, jf. artikel 9. Når "europæisk" eller "Europa" anvendes om en institution, betyder det, at den pågældende institution befinder sig i en af medlemsstaterne eller et af de lande, der deltager i programmet, jf. artikel 9. 11) "Mastersprogram": videregående uddannelsesprogram på andet trin, der efterfølger en videregående uddannelse på første trin eller et tilsvarende uddannelsesniveau og resulterer i en mastertitel fra en højere uddannelsesinstitution (andet trin). 12) "Ph.d.-studieprogram": forskningsrelateret videregående uddannelsesprogram, der efterfølger en videregående uddannelse og giver en ph.d.-grad fra en højere uddannelsesinstitution eller et forskningscenter i de medlemsstater, hvor dette er i overensstemmelse med national lovgivning og praksis (tredje trin). 13) "Post-ph.d.-studieprogram": videregående uddannelsesstudium eller forskning, der udbydes af en højere uddannelsesinstitution eller et forskningscenter, der er oprettet i overensstemmelse med den nationale lovgivning og praksis, og som efterfølger en ph.d.- grad. 14) "Mobilitet": fysisk flytning til et andet land med henblik på studium, erhvervserfaring, forskning, anden lærings-, undervisnings- eller forskningsaktivitet eller hermed forbundet administrativ aktivitet, som, når det er muligt, understøttes af forberedelseskurser i værtslandets sprog. 15) "Dobbelte eller flere grader": to eller flere nationale eksamensbeviser udstedt af to eller flere højere uddannelsesinstitutioner og officielt anerkendt i de lande, hvor de institutioner, som har udstedt eksamensbeviserne, har hjemme. 16) "Fælles grad": et eksamensbevis udstedt af mindst to højere uddannelsesinstitutioner, der tilbyder et integreret program, og officielt anerkendt i de lande, hvor de institutioner, som har udstedt eksamensbeviserne, har hjemme. 17) "virksomhed": alle foretagender, der er beskæftiget med en økonomisk aktivitet i den offentlige eller private sektor, uanset størrelse, retlig status eller hvilken økonomisk sektor, de er beskæftiget i, herunder den sociale økonomi. 1 EUT L 327 af , s. 45. PE \ 105

114 Artikel 3 Målsætninger for programmet 1. Målsætningen for programmet er at fremme de europæiske videregående uddannelser samt bidrage til at udvide og forbedre karrieremulighederne for unge og fremme den interkulturelle forståelse gennem samarbejde med tredjelande i overensstemmelse med målene for EU's eksterne politik for dermed at medvirke til tredjelandenes bæredygtige udvikling inden for videregående uddannelse. 2. Programmet har følgende specifikke mål: a) at fremme et struktureret samarbejde mellem højere uddannelsesinstitutioner og et udbud af høj kvalitet inden for højere uddannelse, der har en egentlig europæisk merværdi, og som er tiltrækkende både inden for EU og uden for dets grænser, idet målet er at skabe ekspertisecentre b) at bidrage til samfundenes gensidige berigelse ved at udvikle mænds og kvinders kvalifikationer, således at de råder over kompetencer, der er tilpasset navnlig til arbejdsmarkedet, og at de har en positiv indstilling og international erfaring, hvilket skal ske ved at fremme mobiliteten for de dygtigste studerende og akademikere fra tredjelande, så de kan få kvalifikationer og/eller erfaring i EU, og ved at lade de dygtigste studerende og akademikere fra Europa rejse til et tredjeland. c) at bidrage til udviklingen af tredjelandenes højere uddannelsesinstitutioners menneskelige ressourcer og internationale samarbejdsevne gennem forstærkede mobilitetsstrømme mellem EU og tredjelande d) at forbedre adgangen til de europæiske videregående uddannelser, højne deres profil og synlighed over for resten af verden og gøre dem mere attraktive for tredjelandsstatsborgere og europæiske borgere. 3. Kommissionen sørger for, at ingen gruppe af europæiske borgere eller tredjelandsstatsborgere udelukkes eller behandles dårligt. Artikel 4 Foranstaltninger i forbindelse med programmet 1. Målsætningerne for programmet, jf. artikel 3, forsøges opfyldt ved hjælp af følgende foranstaltninger: a) Foranstaltning 1: fælles Erasmus Mundus-programmer (mastersprogrammer og ph.d.-studieprogrammer) af ekstraordinær akademisk kvalitet, herunder en stipendieordning b) Foranstaltning 2: Erasmus Mundus-partnerskaber mellem højere uddannelsesinstitutioner i Europa og tredjelande som grundlag for strukturelt 106 /PE

115 samarbejde, udveksling og mobilitet på alle niveauer af de videregående uddannelser, på alle trin i de videregående uddannelser, herunder en stipendieordning c) Foranstaltning 3: fremme af europæiske videregående uddannelser gennem foranstaltninger til at gøre Europa til et attraktivt uddannelsessted og et globalt ekspertisecenter. Der findes yderligere oplysninger om disse foranstaltninger i bilaget. 2. Hvad angår foranstaltningerne under stk. 1, litra b), gælder bestemmelserne i denne afgørelse kun, hvis de er i overensstemmelse med bestemmelserne i den retsakt, der i overensstemmelse med artikel 12, stk. 2, er grundlag for finansieringen. 3. Følgende to typer tilgange kan anvendes og om nødvendigt kombineres: a) støtte til udvikling af fælles uddannelsesprogrammer af høj kvalitet og samarbejdsnetværker, der skal gøre det lettere at udveksle erfaringer og eksempler på god praksis b) øget støtte til mobilitet, navnlig fra tredjelande til Fællesskabet, for personer i det videregående uddannelsessystem, der er udvalgt på grundlag af akademisk ekspertise under hensyntagen til principperne om ligestilling mellem kønnene og ønsket om en så afbalanceret geografisk fordeling som muligt, samtidig med at adgangen lettes i overensstemmelse med princippet om lige muligheder og ikkeforskelsbehandling c) så vidt muligt fremme af sprogkundskaber, ved at give de studerende mulighed for at lære mindst to af de sprog, der tales i de lande, hvor de højere uddannelsesinstitutioner har hjemme, samt fremme af forståelsen af forskellige kulturer d) støtte til pilotprojekter, der baseres på partnerskaber med en ekstern dimension, med henblik på at sikre innovation og kvalitet i de videregående uddannelser, og navnlig til muligheden for at fremme partnerskaber mellem akademiske og økonomiske aktører e) støtte til analyse og opfølgning af tendenserne og udviklingen inden for de videregående uddannelser set i et internationalt perspektiv. 4. Programmet giver mulighed for tekniske støtteforanstaltninger, herunder undersøgelser og ekspertmøder samt udarbejdelse af information og publikationer, der er direkte forbundet med opfyldelsen af programmets mål. 5. Kommissionen sikrer den størst mulige formidling af information om udviklingen af programmet og om dets aktiviteter gennem Erasmus Mundus-websiden. PE \ 107

116 6. Kommissionen kan støtte foranstaltningerne i denne artikel, efter at den har undersøgt svarene på indkaldelser af forslag og/eller udbud. Med hensyn til de foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 3, kan Kommissionen eventuelt gennemføre disse foranstaltninger direkte i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Den underretter systematisk Europa-Parlamentet og det i artikel 8 omhandlede udvalg. Artikel 5 Adgang til programmet I henhold til de betingelser og bestemmelser for gennemførelsen, der er anført i bilaget, og under hensyntagen til definitionerne i artikel 2 henvender dette program sig til: a) højere uddannelsesinstitutioner b) studerende på videregående uddannelser, alle niveauer, herunder ph.d.-studerende c) post-ph.d.-forskere d) akademikere e) personale inden for videregående uddannelser f) andre offentlige eller private organer, der er aktive inden for videregående uddannelse i overensstemmelse med den nationale lovgivning g) virksomheder h) forskningscentre. 1. Kommissionen: Artikel 6 Kommissionens og medlemsstaternes opgaver a) sørger for effektiv og transparent gennemførelse af de fællesskabsforanstaltninger, der er omfattet af programmet, jf. bilaget, og for så vidt angår foranstaltning 2 omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i overensstemmelse med de retsakter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, og i overensstemmelse med målene om akademisk ekspertise i udvælgelsen af personer, der er omfattet af programmet b) tager hensyn til det bilaterale samarbejde mellem tredjelande og medlemsstaterne 108 /PE

117 c) søger at opnå synergieffekter og iværksætter eventuelt fælles foranstaltninger med andre interne fællesskabsprogrammer og foranstaltninger på området for videregående uddannelse og forskning d) tager ved fastsættelsen af engangsstipendiebeløbet hensyn til studieafgift og de anslåede studieudgifter e) hører de relevante europæiske sammenslutninger og organisationer inden for videregående uddannelser om problemer, der opstår under gennemførelsen af programmet, og underretter det i artikel 8 omtalte udvalg om resultaterne af denne høring f) holder sine delegationer i tredjelandene informeret om alle oplysninger angående Erasmus Mundus-programmet, som kan være til nytte for offentligheden. 2. Medlemsstaterne: a) tager de nødvendige skridt til at sikre en effektiv afvikling af programmet på medlemsstatsplan, inddrager alle berørte parter inden for videregående uddannelse i overensstemmelse med national praksis og tilstræber herunder at vedtage de foranstaltninger, der måtte være passende for at fjerne alle retlige og administrative forhindringer, der er særligt knyttet til udvekslingsprogrammer mellem europæiske borgere og tredjelande. Medlemsstaterne bør sikre, at de studerende og uddannelsesinstitutionerne modtager præcise og klare oplysninger for således at lette deres deltagelse i programmet b) udpeger relevante strukturer, der skal samarbejde tæt med Kommissionen c) tilskynder til potentielle synergieffekter med andre fællesskabsprogrammer og eventuelle lignende initiativer, som medlemsstaterne har taget. 3. Kommissionen og medlemsstaterne sørger i fællesskab for: a) passende information om, offentlig omtale og opfølgning af de foranstaltninger, der støttes gennem programmet b) formidling af resultaterne af de foranstaltninger, der gennemføres inden for programmets rammer c) styrkelse af kommunikationsstrategien over for potentielt interesserede parter i europæiske lande og tilskyndelse til indgåelse af partnerskaber mellem universiteter og arbejdsmarkedets parter, og med ikke-statslige organisationer med henblik på udvikling af programmet. Artikel 7 Gennemførelsesforanstaltninger PE \ 109

118 1. Samtlige de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre den i artikel 4, stk. 1, litra b), anførte foranstaltning, gennemføres i overensstemmelse med procedurerne i forordning (EF) nr. 1085/2006, (EF) nr. 1638/2006, (EF) nr. 1905/2006 og (EF) nr. 1934/2006 samt afgørelse 2005/599/EF og 2006/608/EF (afgørelse nr. 1/2006 truffet af AVS-EF-Ministerrådet). Kommissionen orienterer løbende det i artikel 8 omhandlede udvalg om de foranstaltninger, der er truffet. 2. Følgende foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af programmet og af de øvrige foranstaltninger, som er omfattet af denne afgørelse, vedtages efter forvaltningsproceduren i artikel 8, stk. 2, i overensstemmelse med principperne, de overordnede retningslinjer og udvælgelseskriterierne, der er fastlagt i bilaget: a) det årlige arbejdsprogram, herunder de prioriterede emner b) det årlige budget, fordelingen af midler på de forskellige foranstaltninger i programmet og vejledende tilskudsbeløb c) anvendelsen af de overordnede retningslinjer for gennemførelsen af programmet, herunder udvælgelseskriterierne som beskrevet i bilaget d) udvælgelsesprocedurer, herunder sammensætningen af og den interne forretningsorden for udvælgelseskomitéen e) ordninger for overvågning og evaluering af programmet og for resultatformidling og -overførsel. 3. Kommissionen træffer afgørelse om udvælgelsen. Den underretter inden for en frist på to hverdage Europa-Parlamentet og det i artikel 8 omhandlede udvalg herom. 1. Kommissionen bistås af et udvalg. Artikel 8 Udvalgsprocedure 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. bestemmelserne i dennes artikel 8. Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til to måneder. Artikel 9 Andre landes deltagelse i programmet på lige fod med medlemsstaterne Følgende lande kan deltage i programmet: 110 /PE

119 a) de EFTA-lande, der er medlem af EØS, i overensstemmelse med bestemmelserne i EØSaftalen b) de kandidatlande, som er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, i overensstemmelse med de generelle principper og de almindelige vilkår og bestemmelser, der er fastsat i rammeaftalerne, som er indgået med disse lande om deres deltagelse i fællesskabsprogrammer c) landene på det vestlige Balkan, i overensstemmelse med de generelle principper og de almindelige vilkår og bestemmelser, der er fastsat i rammeaftalerne, som er indgået med disse lande om deres deltagelse i fællesskabsprogrammer d) Schweiz, forudsat der indgås en bilateral aftale om deltagelse med dette land. Artikel 10 Horisontale spørgsmål Under gennemførelsen af programmet sikres det på behørig måde, at programmet i fuldt omfang bidrager til at fremme Fællesskabets horisontale politikker, særlig ved at: a) forbedre Europas videnbaserede økonomi og samfund og bidrage til at skabe flere arbejdspladser, jævnfør målene i Lissabonstrategien, samt at styrke EU's konkurrenceevne på verdensplan, en bæredygtig økonomisk vækst og større social samhørighed b) favorisere kultur, viden og ekspertise til fordel for en fredelig udvikling i et mangfoldigt Europa c) fremme kendskabet til betydningen af den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa samt behovet for at bekæmpe racisme og fremmedhad samt fremme interkulturel uddannelse d) tilpasse studier og studierammer til studerende med særlige behov og især medvirke til at fremme sådanne studerendes integration i almindelig videregående uddannelse og lige muligheder for alle e) fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder ved at bidrage til bekæmpelse af alle former for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering f) fremme udviklingen i tredjelande. Artikel 11 Sammenhæng og komplementaritet med andre politikker PE \ 111

120 1. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne overordnet sammenhæng og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner, herunder især programmet om livslang læring, det syvende rammeprogram for forskning, udviklingspolitikken, programmer for det eksterne samarbejde, AVSassocieringsaftalerne og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandes Statsborgere. 2. Kommissionen holder løbende Europa-Parlamentet og det i artikel 8, stk. 1, omhandlede udvalg orienteret om fællesskabsinitiativer på relevante områder, sørger for effektive forbindelser og iværksætter eventuelt fælles foranstaltninger mellem dette program og de programmer og foranstaltninger, der gennemføres inden for videregående uddannelse som led i Fællesskabets samarbejde, herunder bilaterale aftaler, med tredjelande og kompetente internationale organisationer. Artikel 12 Finansiering 1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af foranstaltningerne 1 og 3 og tilhørende tekniske foranstaltninger fastsættes for perioden til EUR. 2. Finansieringsrammen for gennemførelsen af foranstaltning 2 og af tekniske foranstaltninger i forbindelse med foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, fastsættes for perioden i artikel 1, stk. 2, i overensstemmelse med de regler, procedurer og målsætninger, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1085/2006, (EF) nr. 1638/2006, (EF) nr. 1905/2006 og (EF) nr. 1934/2006 samt afgørelse 2005/599/EF og 2006/608/EF (afgørelse nr. 1/2006 truffet af AVS-EF-Ministerrådet). 3. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden i overensstemmelse med den årlige budgetprocedure inden for den finansielle ramme. Artikel 13 Overvågning og evaluering 1. Kommissionen overvåger løbende programmet i samarbejde med medlemsstaterne. Resultaterne af overvågningen og evalueringen af programmet og det foregående program udnyttes under programmets gennemførelse. Overvågningen omfatter en analyse af den geografiske fordeling af personer, der er omfattet af programmet, fordelt på foranstaltning og på land, samt de i stk. 3 nævnte rapporter og særlige aktiviteter. 2. Programmet overvåges løbende af Kommissionen under hensyntagen til målsætningerne i artikel 3, programmets virkninger som helhed og komplementariteten mellem foranstaltningerne i dette program og dem, der gennemføres som led i andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner. 3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 112 /PE

121 a) en midtvejsevalueringsrapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter ved programmets gennemførelse senest den 31. marts i det andet år efter den effektive iværksættelse af nye kurser under programmet b) en meddelelse om programmets videreførelse senest den 30. januar 2012 c) en efterfølgende evalueringsrapport senest den 31. december Artikel 14 Overgangsbestemmelse 1. Foranstaltninger, som iværksættes den 31. december 2008 eller forinden på grundlag af afgørelse nr. 2317/2003/EF, forvaltes i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte afgørelse, dog således, at udvalget nedsat ved den nævnte afgørelse erstattes med et udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 8 i nærværende afgørelse. 2. Foranstaltninger, som iværksættes den 31. december 2008 eller forinden på grundlag af de procedurer, der er fastsat i de i artikel 7, stk. 1, omhandlede retsakter, forvaltes i henhold til bestemmelserne i de nævnte retsakter. Artikel 15 Ikrafttræden Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand PE \ 113

122 BILAG FÆLLESSKABSFORANSTALTNINGER (OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OG UDVÆLGELSESKRITERIER), UDVÆLGELSESPROCEDURER OG FINANSIELLE BESTEMMELSER Alle foranstaltninger under programmet gennemføres i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer og udvælgelseskriterier som beskrevet i dette bilag. FORANSTALTNING 1: FÆLLES ERASMUS MUNDUS-PROGRAMMER A. ERASMUS MUNDUS-MASTERSPROGRAMMER 1. Fællesskabet udvælger mastersprogrammer af ekstraordinær akademisk kvalitet, der i forbindelse med dette program betegnes "Erasmus Mundus-mastersprogrammer". 2. Erasmus Mundus-mastersprogrammerne er i overensstemmelse med følgende overordnede retningslinjer og udvælgelseskriterier: a) de inddrager højere uddannelsesinstitutioner fra mindst tre forskellige europæiske lande b) de kan inddrage højere uddannelsesinstitutioner eller andre relevante partnere som f.eks. forskningscentre fra tredjelande c) de iværksætter et studieprogram, der omfatter en studieperiode på mindst to af de deltagende højere uddannelsesinstitutioner d) de giver i relevant omfang mulighed for praktikophold som led i studieprogrammet e) de har indbygget mekanismer for anerkendelse af studieperioder, der tilbringes på partnerinstitutioner; disse mekanismer baseres på eller er forenelige med det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem f) de udmunder ved studiets afslutning i fælles og/eller dobbelte eller flere grader, der gives af de deltagende institutioner og anerkendes af de europæiske lande. Programmer, der udmunder i fælles grader, fremmes g) de fastlægger strenge selvevalueringsprocedurer og indvilliger i at lade sig underkaste et peer review af eksterne eksperter (fra Den Europæiske Union eller tredjelande) for at sikre, at mastersprogrammerne fortsat har samme høje kvalitet h) de afsætter et mindste antal pladser til studerende fra europæiske lande og tredjelande, som har modtaget finansiel støtte gennem programmet, og sørger for indkvartering af disse studerende 114 /PE

123 i) de opstiller klare fælles adgangsbetingelser under behørig hensyntagen til bl.a. køns- og ligestillingsspørgsmål og letter adgangen i overensstemmelse med principperne om lige muligheder og ikkeforskelsbehandling j) de kan frit beslutte at fastsætte studieafgifter i overensstemmelse med gældende national lovgivning og aftaler mellem de uddannelsesinstitutioner, der er nævnt i litra a) og b) k) de indvilliger i at overholde de regler, der finder anvendelse på udvælgelsen af støttemodtagere (studerende og akademikere) l) de udarbejder systemer, som skal lette adgangen for og indkvarteringen af studerende fra Europa og tredjelande (informationskontor, bolig, hjælp med visum osv.). Kommissionen informerer regelmæssigt sine delegationer i de deltagende lande om alle de ajourførte bestemmelser vedrørende programmet m) de indebærer, at der anvendes mindst to af de europæiske sprog, der tales i den medlemsstat, hvor de højere uddannelsesinstitutioner, som deltager i Erasmus Mundus-mastersprogrammerne, har hjemme, uden at dette dog berører undervisningssproget, og foreslår, at det i fornødent omfang tilbydes, at de studerende kan følge forberedelseskurser i værtslandets sprog og modtage anden hjælp, navnlig i form af kurser, der tilbydes af de pågældende institutioner. 3. Erasmus Mundus-mastersprogrammerne udvælges for en femårig periode, men er genstand for en årlig forlængelsesprocedure på grundlag af statusrapporter. 4. Erasmus Mundus-mastersprogrammer, der er udvalgt under det Erasmus Mundusprogrammet , fortsætter inden for rammerne af nærværende program indtil udløbet af den periode, de blev udvalgt for, men er genstand for en årlig forlængelsesprocedure på grundlag af statusrapporter. B. PH.D.-STUDIEPROGRAM UNDER ERASMUS MUNDUS 1. Fællesskabet udvælger ph.d.-studieprogrammer af ekstraordinær akademisk kvalitet, der i forbindelse med dette program betegnes "ph.d.-studieprogrammer under Erasmus Mundus". 2. Ph.d.-studieprogrammerne under Erasmus Mundus er i overensstemmelse med følgende overordnede retningslinjer og udvælgelseskriterier: a) de inddrager højere uddannelsesinstitutioner fra mindst tre forskellige europæiske lande og eventuelt andre relevante partnere for at skabe innovation og øge beskæftigelsesevnen b) de kan inddrage højere uddannelsesinstitutioner eller andre relevante partnere som f.eks. forskningscentre fra tredjelande c) de iværksætter et ph.d.-studieprogram, der omfatter en studie- og forskningsperiode på mindst to af de i litra a) omhandlede deltagende højere læreanstalter PE \ 115

124 d) de giver mulighed for praktikophold som led i ph.d.-studieprogrammet, samt for partnerskaber mellem akademiske og økonomiske aktører e) de har indbygget mekanismer for anerkendelse af studie- og forskningsperioder, der tilbringes på partnerinstitutioner f) de udmunder ved studiets afslutning i fælles og/eller dobbelte eller flere grader, der gives af de deltagende institutioner og anerkendes af de europæiske lande. Programmer, der udmunder i fælles grader, fremmes g) de fastlægger strenge selvevalueringsprocedurer og indvilliger i at lade sig underkaste et peer review af eksterne eksperter (fra Den Europæiske Union eller tredjelande, men som arbejder i et EU-land) for at sikre, at ph.d.- studieprogrammerne fortsat har samme høje kvalitet h) de afsætter et mindste antal pladser til ph.d.-studerende fra Europa og tredjelande, som har modtaget finansiel støtte gennem programmet, og sørger for indkvartering af disse studerende i) de opstiller klare fælles adgangsbetingelser under behørig hensyntagen til bl.a. køns- og ligestillingsspørgsmål og letter adgangen i overensstemmelse med principperne om lige muligheder og ikke-forskelsbehandling j) de kan frit beslutte at fastsætte studieafgifter i overensstemmelse med gældende national lovgivning og aftaler mellem de uddannelsesinstitutioner, der er nævnt i litra a) og b) k) de indvilliger i at overholde de regler, der finder anvendelse på udvælgelsen af ph.d.-studerende l) de udarbejder systemer, som skal lette adgangen for og indkvarteringen af ph.d.- studerende fra Europa og tredjelande (informationskontor, bolig, hjælp med visum osv.) m) de kan, hvis det er muligt i henhold til national lovgivning, foreslå, at der som et alternativ til stipendier udfærdiges ansættelseskontrakter for ph.d.-studerende n) de indebærer, at der anvendes mindst to af de europæiske sprog, der tales i den medlemsstat, hvor de højere uddannelsesinstitutioner, som deltager i ph.d.- studieprogrammerne under Erasmus Mundus, har hjemme, uden at dette dog berører undervisningssproget, og foreslår, at det i fornødent omfang tilbydes, at de studerende kan følge forberedelseskurser i værtslandets sprog og modtage anden hjælp, navnlig i form af kurser, der tilbydes af de pågældende institutioner. 3. Ph.d.-studieprogrammerne under Erasmus Mundus udvælges for en femårig periode, men er genstand for en årlig forlængelsesprocedure på grundlag af statusrapporter. I den femårige periode kan der indgå et års forberedelser inden optagelsen af ph.d.-studerende C. STIPENDIER 116 /PE

125 1. Fællesskabet kan yde stipendier til masters- og ph.d.-studerende fra tredjelande og Europa i hele studieperioden og kortfristede stipendier til akademikere fra tredjelande og Europa. For at gøre programmet mere attraktivt for statsborgere fra tredjelande vil fuldtidsstipendier være større for masters- og ph.d.-studerende fra tredjelande (kategori A-stipendier) end for europæiske masters- og ph.d.-studerende (kategori B-stipendier). a) Fællesskabet kan yde kategori A-stipendier i hele studieperioden til masters- og ph.d.-studerende fra tredjelande, hvis de gennem en udvælgelsesprøve har fået adgang til Erasmus Mundus-mastersprogrammerne eller ph.d.-studieprogrammerne under Erasmus Mundus. Stipendierne skal bruges på et studium på de europæiske institutioner, der deltager i et Erasmus Mundus-mastersprogram eller et ph.d.- studieprogram under Erasmus Mundus. Kategori A-stipendier tildeles ikke studerende fra tredjelande, der har udøvet deres hovedaktivitet (studier, arbejde osv.) i mere end i sammenlagt 12 måneder gennem de seneste fem år i en medlemsstat eller i et land, der deltager i programmet i overensstemmelse med artikel 9. b) Fællesskabet kan yde kategori B-stipendier i hele studieperioden til europæiske masters- og ph.d.-studerende, hvis de gennem en udvælgelsesprøve har fået adgang til Erasmus Mundus-mastersprogrammerne eller ph.d.-studieprogrammerne under Erasmus Mundus. Stipendierne skal bruges på et studium på de højere uddannelsesinstitutioner, der deltager i et Erasmus Mundus-mastersprogram eller et ph.d.-studieprogram under Erasmus Mundus. Kategori B-stipendier kan tildeles studerende fra tredjelande, som ikke kan komme i betragtning til kategori A- stipendier. c) Fællesskabet kan yde kortfristede stipendier til akademikere fra tredjelande, som følger Erasmus Mundus-mastersprogrammerne med henblik på at udføre undervisnings- og forskningsopgaver og videnskabeligt arbejde på europæiske institutioner, der deltager i Erasmus Mundus-mastersprogrammerne. d) Fællesskabet kan yde kortfristede stipendier til europæiske akademikere, som gæster tredjelandsinstitutioner, der deltager i Erasmus Mundusmastersprogrammerne, med henblik på at udføre undervisnings- og forskningsopgaver og videnskabeligt arbejde på tredjelandsinstitutioner, der deltager i Erasmus Mundus-mastersprogrammerne. e) Fællesskabet sikrer, at de højere uddannelsesinstitutioner anvender gennemsigtige kriterier for tildeling af stipendier, hvor der bl.a. tages hensyn til overholdelsen af principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling. 2. Der kan ydes stipendier til både mastersstuderende, ph.d.-studerende og akademikere fra Europa og tredjelande, jf. definitionen i artikel Studerende, der har fået tildelt stipendier, informeres om deres første studiested så snart afgørelsen om at tildele dem et stipendium er truffet. PE \ 117

126 4. Personer, der har modtaget et stipendium til et Erasmus Mundus-mastersprogram, kan også få et stipendium til et ph.d.-studieprogram under Erasmus Mundus. 5. Kommissionen tager skridt til at sikre, at ingen modtager finansiel støtte til samme formål gennem mere end et fællesskabsprogram. Det skal især nævnes, at personer, der har modtaget et Erasmus Mundus-stipendium, ikke kan modtage Erasmus-støtte til det samme Erasmus Mundus-mastersprogram eller ph.d.-studieprogram gennem programmet for livslang læring. Tilsvarende kan personer, der har modtaget støtte gennem "Særprogrammet Mennesker" (Marie Curie-aktionerne) under det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration 1, ikke modtage Erasmus Mundus-støtte i samme studie- eller forskningsperiode.. FORANSTALTNING 2: ERASMUS MUNDUS-PARTNERSKABER 1. Fællesskabet udvælger partnerskaber af høj akademisk kvalitet, der i forbindelse med dette program betegnes "Erasmus Mundus-partnerskaber". De skal opfylde og være i overensstemmelse med målsætningerne i artikel 3, for så vidt som disse er i overensstemmelse med det retsgrundlag, finansieringen er baseret på. 2. I overensstemmelse med det retsgrundlag, finansieringen er baseret på, sikrer Erasmus Mundus-partnerskaberne følgende: a) de inddrager mindst fem højere uddannelsesinstitutioner fra mindst tre forskellige europæiske lande og en række højere uddannelsesinstitutioner i tredjelande, der ikke deltager i programmet for livslang læring, og som vil blive nærmere specificeret i den årlige indkaldelse af forslag b) de iværksætter et partnerskab som grundlag for overførsel af knowhow c) de organiserer udveksling af studerende, som udvælges på grundlag af akademiske resultater, på alle niveauer inden for videregående uddannelse (fra studerende på bachelor-niveau til postdoktorale forskere), akademikere og personale på de videregående uddannelser i mobilitetsperioder af varierende længde, hvilket også omfatter muligheden for praktikophold d) de har indbygget mekanismer for gensidig anerkendelse af studie- og forskningsperioder, der tilbringes på partnerinstitutioner; disse mekanismer baseres på eller er forenelige med det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem samt på lignende systemer i tredjelande e) de anvender mobilitetskriterier, der er udviklet i forbindelse med Erasmusprogrammet, f.eks. anerkendelse af tidligere studieperioder, uddannelsesaftaler og eksamensudskrifter f) de opstiller klare betingelser for tildeling af mobilitetsstøtte under behørig hensyntagen til bl.a. køns- og ligestillingsspørgsmål samt til passende sproglige kompetencer, som letter adgangen, i overensstemmelse med principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling 1 EUT L 54 af , s /PE

127 g) de indvilliger i at overholde de regler, der finder anvendelse på udvælgelsen af stipendiemodtagere (studerende, akademikere og personale på de videregående uddannelser) h) de udarbejder systemer, som skal lette adgangen for og indkvarteringen af studerende, akademikere og personale på de videregående uddannelser fra Europa og tredjelande (informationskontor, bolig, hjælp med visum osv.) i) de indebærer, at der anvendes de sprog, der tales i de lande, hvor de højere uddannelsesinstitutioner, som deltager i Erasmus Mundus-partnerskaberne, har hjemme, uden at dette dog berører undervisningssproget, og at det i fornødent omfang tilbydes, at stipendiemodtagerne kan følge forberedelseskurser i værtslandets sprog og modtage anden hjælp, navnlig i form af kurser, der tilbydes af de pågældende institutioner j) de iværksætter andre partnerskabsaktiviteter, f.eks. tildeling af dobbelte grader, fastsættelse af fælles pensum, overførsel af eksempler på bedste praksis osv k) de tilskynder, ved foranstaltninger finansieret inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1905/2006 eller AVS-EF-partnerskabsaftalen, tredjelandsstatsborgere til at vende tilbage til deres oprindelsesland ved udløbet af deres studie- eller forskningsperiode, således at de kan bidrage til den økonomiske udvikling og velstanden i det pågældende land. 3. Kommissionen fastlægger efter høring af de kompetente myndigheder i de pågældende tredjelande via Kommissionens delegationer de nationale og regionale prioriterede opgaver i henhold til behovene i det tredjeland/de tredjelande, der indgår i partnerskaberne. 4. Erasmus Mundus-partnerskaberne udvælges for en treårig periode, men er genstand for en årlig forlængelsesprocedure på grundlag af statusrapporter. 5. Der kan ydes stipendier til studerende og akademikere fra Europa og tredjelande, jf. definitionen i artikel Ved tildeling af stipendier i forbindelse med denne foranstaltning støtter Kommissionen socioøkonomisk ugunstigt stillede grupper og befolkningsgrupper i en sårbar situation uden at krænke de klare betingelser, der er omhandlet i punkt 2, litra f). 7. Kommissionen tager skridt til at sikre, at ingen modtager finansiel støtte til samme formål gennem mere end et fællesskabsprogram. Det skal især nævnes, at personer, der har modtaget et Erasmus Mundus-stipendium, ikke kan modtage Erasmus-støtte i den samme mobilitetsperiode gennem programmet for livslang læring. Tilsvarende kan personer, der har modtaget støtte gennem "Særprogrammet Mennesker", ikke modtage Erasmus Mundus-støtte i samme studie- eller forskningsperiode. 8. De partnerskaber, der blev udvalgt i forbindelse med det eksterne samarbejde under Erasmus Mundus (den tidligere betegnelse for denne foranstaltning), fortsætter inden for PE \ 119

128 rammerne af denne foranstaltning indtil udløbet af den periode, de blev udvalgt for, men er genstand for en forenklet årlig forlængelsesprocedure på grundlag af statusrapporter. FORANSTALTNING 3: FREMME AF EUROPA SOM ET ATTRAKTIVT UDNNELSESSTED 1. Gennem denne foranstaltning kan Fællesskabet støtte aktiviteter, der sigter mod at højne europæiske videregående uddannelsers profil, forbedre deres image og synlighed og gøre dem mere attraktive og tilgængelige. Aktiviteterne skal bidrage til at opfylde programmets målsætninger og vedrører den internationale dimension af alle aspekter af videregående uddannelse, f.eks. oplysningskampagner, adgangsbetingelser, kvalitetssikring, meritanerkendelse, anerkendelse af europæiske afgangsbeviser i udlandet og gensidig anerkendelse af afgangsbeviser mellem Europa og tredjelande, fastsættelse af pensum, mobilitet, kvaliteten af tjenesteydelser osv. En af aktiviteterne kan være udbredelse af information om programmet og resultaterne heraf. 2. Institutioner, der kan komme i betragtning, omfatter i overensstemmelse med artikel 5, litra f), offentlige eller private organer, der er aktive inden for videregående uddannelse. Aktiviteterne udføres som led i projekter, som organisationer fra mindst tre forskellige europæiske lande deltager i, og kan omfatte organisationer fra tredjelande. 3. Aktiviteterne kan være af forskellige typer (konferencer, seminarer, workshops, undersøgelser, analyser, pilotprojekter, priser, internationale netværker, udarbejdelse af materiale til offentliggørelse, udvikling af værktøjer inden for informations- og kommunikationsteknologi osv.) og kan finde sted hvor som helst i verden. Kommissionen sikrer den bedst mulige formidling af oplysninger om Erasmus Mundus-programmets aktiviteter og udvikling, navnlig via det flersproglige Erasmus Mundus-websted, som skal være mere synligt og lettere at få adgang til. 120 /PE

129 4. Det tilstræbes med aktiviteterne at skabe en forbindelse mellem videregående uddannelse og forskning og mellem videregående uddannelse og europæiske landes og tredjelandes private sektor samt i så vidt omfang som muligt at udnytte potentielle synergieffekter. 5. I samarbejde med de højere uddannelsesinstitutioner, der deltager i programmet, vil de kompetente nationale myndigheder føre en integreret offentlig informationspolitik, hvormed målet vil være at sikre borgerne rettidige og fuldstændige oplysninger og at give klare oplysninger om de procedurer, der skal følges, idet især underrepræsenterede regioner vil blive prioriteret i denne forbindelse. 6. Fællesskabet kan i fornødent omfang støtte de strukturer, der udpeges i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra b), i deres bestræbelser på at fremme kendskabet til nærværende program og formidle resultaterne på nationalt plan og på verdensplan. 7. Fællesskabet støtter en sammenslutning af alle tidligere studerende (fra tredjelande og Europa), som tager en afgangseksamen gennem Erasmus Mundus-mastersprogrammerne og ph.d.-studieprogrammerne under Erasmus Mundus. TEKNISKE STØTTEFORANSTALTNINGER Den samlede finansieringsramme for programmet kan også dække udgifter, der afholdes til eksperter, et forvaltningsorgan, eksisterende kompetente organer i medlemsstaterne og om nødvendigt andre former for teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen kan få brug for at benytte under gennemførelsen af programmet. Der kan være tale om undersøgelser, møder, oplysningsaktiviteter, publikationer, overvågning, kontrol og revision, evaluering, udgifter til elektroniske netværker for informationsudveksling og andre udgifter, der er nødvendige for at gennemføre programmet og opfylde målsætningerne. UDVÆLGELSESPROCEDURER Udvælgelsesprocedurerne skal overholde følgende bestemmelser: a) Forslag vedrørende foranstaltning 1 udvælges af Kommissionen, der bistås af en udvælgelseskomité, som ledes af en person valgt af dens midte og sammensættes af højt ansete personer fra den akademiske verden, der er repræsentative for de mange forskellige videregående uddannelser i EU. Udvælgelseskomitéen sikrer, at Erasmus Mundusmastersprogrammerne og ph.d.-studieprogrammerne under Erasmus Mundus ligger på højeste akademiske kvalitetsniveau, og tager i denne forbindelse hensyn til behovet for at sørge for en så ligelig geografisk repræsentation som muligt. Der vil blive tilstræbt en ligelig repræsentation af de forskellige studieområder i hele programmets løbetid. Kommissionen sørger for, at alle projekter, der kan komme i betragtning, vurderes på europæisk niveau af uafhængige akademiske eksperter, inden forslagene forelægges udvælgelseskomitéen. Hvert Erasmus Mundus-mastersprogram og hvert ph.d.- studieprogram under Erasmus Mundus tildeles et bestemt antal stipendier, der ydes til de udvalgte personer af det organ (eller de organer), der forvalter mastersprogrammerne og ph.d.-studieprogrammerne. Udvælgelsen af mastersstuderende, ph.d.-studerende og akademikere foretages af institutioner, der deltager i Erasmus Mundusmastersprogrammerne og ph.d.-studieprogrammerne under Erasmus Mundus, på grundlag af akademiske resultater og i samråd med Kommissionen. Selv om PE \ 121

130 foranstaltning 1 primært henvender sig til studerende fra tredjelande, er den også åben for studerende fra medlemsstaterne. Under udvælgelsesprocedurerne for Erasmus Mundus-mastersprogrammerne og ph.d.-studieprogrammerne under Erasmus Mundus høres de strukturer, der udpeges i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, litra b). b) Forslag vedrørende foranstaltning 2 udvælges af Kommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1085/2006, 1638/2006, 1905/2006 og 1934/2006 og afgørelse 2005/599/EF og 2006/608/EF. Med forbehold for bestemmelserne i de i første afsnit nævnte forordninger og afgørelser sikrer Kommissionen desuden, at forslag vedrørende Erasmus Munduspartnerskab ligger på højeste akademiske kvalitetsniveau, og tager i denne forbindelse hensyn til behovet for at sørge for en så ligelig geografisk repræsentation som muligt. Udvælgelsen af studerende og akademikere foretages af de institutioner, der deltager i partnerskabet, på grundlag af akademiske resultater og i samråd med Kommissionen. Foranstaltning 2 henvender sig primært til studerende fra tredjelande. For at sikre gensidige fordele omfatter mobiliteten imidlertid også europæiske statsborgere. c) Forslag vedrørende foranstaltning 3 udvælges af Kommissionen. d) Kommissionen underretter straks det i artikel 8 omhandlede udvalg om alle udvælgelsesafgørelser. FINANSIELLE BESTEMMELSER 1. Faste tilskudsbeløb, enhedsomkostninger og priser Faste tilskudsbeløb og/eller enhedsomkostninger, jf. artikel 181, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, kan anvendes på alle de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4. Der kan anvendes faste tilskudsbeløb på højst EUR pr. partner i en støtteaftale. De kan kombineres op til højst EUR og/eller anvendes sammen med enhedsomkostninger. Kommissionen kan bestemme, at der uddeles priser i forbindelse med aktiviteter, der gennemføres som led i nærværende program. 2. Partnerskabsaftaler Hvis der ydes støtte til foranstaltninger i dette program på grundlag af rammeaftaler om partnerskab i henhold til artikel 163 i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002, kan sådanne partnerskaber udvælges og finansieres i en periode på fem år efter en forenklet forlængelsesprocedure. 3. Offentlige højere uddannelsesinstitutioner eller -organisationer 122 /PE

131 Alle højere uddannelsesinstitutioner og organisationer, der er anført af medlemsstaterne, og som i de sidste to år har modtaget over 50 % af deres årlige indtægter fra offentlige kilder, eller som kontrolleres af offentlige organer eller deres repræsentanter, behandles af Kommissionen som havende den nødvendige finansielle, faglige og administrative kapacitet samt den nødvendige finansielle stabilitet til at gennemføre projekter under dette program; det kræves ikke, at de fremlægger yderligere dokumentation som bevis herfor. Disse institutioner eller organisationer kan fritages fra revisionskrav i henhold til artikel 173, stk. 4, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/ Ansøgernes faglige kompetence og kvalifikationer Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 176, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 bestemme, at nærmere angivne kategorier af støttemodtagere skal besidde de faglige kompetencer og kvalifikationer, som er nødvendige for at gennemføre den foreslåede foranstaltning eller det foreslåede arbejdsprogram. 5. Forholdsregler mod svig Ifølge afgørelser truffet af Kommissionen i henhold til artikel 7 og de kontrakter og aftaler, der indgås som følge heraf, samt aftaler med deltagende tredjelande, skal Kommissionen (eller en af Kommissionen bemyndiget repræsentant), herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), foretage overvågning og finansiel kontrol, og Revisionsretten skal foretage revision, om nødvendigt i form af kontrolbesøg. Støttemodtagerne skal sikre sig, at eventuelle bilag, som partnere er i besiddelse af, stilles til rådighed for Kommissionen. Kommissionen kan enten ved sit eget personale eller ved ethvert andet kvalificeret eksternt organ, som Kommissionen vælger, få foretaget en revision af støttens anvendelse. Sådanne revisioner kan gennemføres i hele aftalens løbetid og i en periode på fem år efter projektets afslutning. I begrundede tilfælde kan resultaterne af revisionen medføre, at Kommissionen træffer beslutning om tilbagebetaling. Kommissionens personale og eksternt personale, som er bemyndiget af Kommissionen, skal have passende adgang til modtagerens kontorer og til alle oplysninger, herunder oplysninger i elektronisk format, som er nødvendige for at gennemføre sådanne revisioner. Revisionsretten og OLAF skal have samme adgangsret som Kommissionen. I overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder 1 kan Kommissionen desuden gennemføre kontrolbesøg på stedet og tilsyn i forbindelse med dette program. For så vidt angår fællesskabsforanstaltninger, som finansieres i henhold til denne afgørelse, skal som uregelmæssighed i henhold til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1 EFT L 292 af , s. 2. PE \ 123

132 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser 1 betragtes enhver overtrædelse af en fællesskabsbestemmelse eller forsømmelse af en kontraktlig forpligtelse, som kan tilskrives en økonomisk beslutningstagers handling eller undladelse, der skader eller vil kunne skade De Europæiske Fællesskabers almindelige budget eller bevillinger, der forvaltes af De Europæiske Fællesskaber, ved afholdelse af en uretmæssig udgift. 1 EFT L 312 af , s /PE

133 P6_TA-PROV(2008)0498 Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (omarbejdning) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe (omarbejdning) (KOM(2007) C6-0442/ /0257(COD)) (Fælles beslutningsprocedure omarbejdning) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0737), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0442/2007), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter 1, - der henviser til det tilsagn, som Rådets repræsentant ved skrivelse af 3. september 2008 har givet om at vedtage forslaget i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, og med henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, - der henviser til forretningsordenens artikel 80a og 51, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0300/2008), A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer, 1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 77 af , s. 1. PE \ 125

134 P6_TA-PROV(2008)0499 Genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning) (KOM(2007) C6-0439/ /0259(COD)) (Fælles beslutningsprocedure omarbejdning) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0736), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0439/2007), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter 1, - der henviser til det tilsagn, som Rådets repræsentant ved skrivelse af 7. oktober 2008 har givet om at vedtage det ændrede forslag i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led, - der henviser til forretningsordenens artikel 80a og artikel 51, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A6-0297/2008), A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer, 1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret i det nedenstående; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 77 af , s /PE

135 P6_TC1-COD(2007)0259 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 2, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets direktiv 90/219/EØF af 23. april 1990 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer 4 er flere gange blevet ændret væsentligt 5. I forbindelse med nye ændringer af nævnte direktiv bør der af hensyn til klarheden foretages en omarbejdning af de pågældende bestemmelser. (2) I henhold til traktaten skal Fællesskabets foranstaltninger på miljøområdet bygge på princippet om forebyggende indgreb og bl.a. have til formål at bevare, beskytte og forbedre miljøet samt beskytte menneskers sundhed. (3) Foranstaltninger vedrørende evaluering og optimal udnyttelse af bioteknologi på miljøområdet er et af de prioriterede områder, hvorom Fællesskabets aktion bør samles. (4) Udviklingen af bioteknologi bidrager til den økonomiske ekspansion i medlemsstaterne. Dette indebærer, at genetisk modificerede mikroorganismer (GMM'er) vil blive anvendt ved operationer af varierende art og omfang EUT C... EUT C... Europa-Parlamentets holdning af EFT L 117 af , s. 1. Jf. bilag VI, del A. PE \ 127

136 (5) Indesluttet anvendelse af GMM'er bør foregå på en sådan måde, at de mulige negative virkninger for menneskers sundhed og miljøet begrænses, hvilket indebærer, at der lægges særlig vægt på forebyggelse af uheld og kontrol med spild. (6) GMM'er, som bortskaffes, uden at der findes bestemmelser om specifikke indeslutningsforanstaltninger for at begrænse deres kontakt med befolkningen og miljø, falder ikke ind under dette direktivs anvendelsesområde. Anden fællesskabslovgivning, f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af12.marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer 1 vil kunne finde anvendelse. (7) Hvis der i en medlemsstat ved en indesluttet anvendelse sker udslip til miljøet af levende mikroorganismer, kan disse formere sig og spredes over landegrænserne og derved få konsekvenser for andre medlemsstater. (8) Med henblik på en sikker udvikling af bioteknologien i hele Fællesskabet er det nødvendigt at vedtage fælles foranstaltninger til vurdering og nedbringelse af de potentielle risici, der er forbundet med alle operationer, som indebærer indesluttet anvendelse af GMM'er, og at fastsætte passende vilkår for anvendelsen. (9) Den nøjagtige art og omfanget af risici i forbindelse med indesluttet anvendelse af GMM'er kendes endnu ikke fuldt ud, og de pågældende risici må vurderes i hvert enkelt tilfælde. For at kunne bedømme risiciene for menneskers sundhed og for miljøet er det nødvendigt at opstille krav til risikovurdering. (10) Indesluttet anvendelse af GMM'er bør klassificeres i forhold til de risici, de frembyder for menneskers sundhed og for miljøet. En sådan klassificering bør være på linje med international praksis og baseres på en vurdering af risikoen. (11) For at sikre et højt beskyttelsesniveau skal de indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes i forbindelse med en indesluttet anvendelse, svare til klassificeringen af den indesluttede anvendelse. I tilfælde af usikkerhed skal den egnede indeslutningsforanstaltning og de andre beskyttelsesforanstaltninger for den højeste klassificering anvendes, indtil mindre strenge foranstaltninger er berettigede på grundlag af relevante data. (12) For alle aktiviteter, der omfatter GMM'er, gælder principperne for god mikrobiologisk praksis og for sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen i overensstemmelse med relevant fællesskabslovgivning. (13) Der bør på de forskellige trin af en operation anvendes passende indeslutningsforanstaltninger med henblik på at kontrollere emissioner og bortskaffelse af materiale fra indesluttet anvendelse af GMM'er og forebygge uheld. (14) Enhver, der agter for første gang at foretage indesluttet anvendelse af en GMM i et givet anlæg, bør forinden indsende en anmeldelse til den kompetente myndighed, således at denne kan sikre sig, at det foreslåede anlæg er egnet til udførelse af operationen på en måde, der ikke indebærer nogen fare for menneskers sundhed og miljøet. 1 EFT L 106 af , s /PE

137 (15) Det er endvidere nødvendigt at fastlægge passende fremgangsmåder for anmeldelse i hvert enkelt tilfælde af særlige operationer, der indebærer indesluttet anvendelse af GMM'er under hensyn til risikograden. (16) Ved operationer med høj risikograd bør der forinden indhentes godkendelse fra den kompetente myndighed. (17) De indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger, som anvendes i forbindelse med indesluttet anvendelse, bør regelmæssigt tages op til revision. (18) Det kan betragtes som relevant at høre offentligheden om indesluttet anvendelse af GMM'er. (19) Personer, der arbejder med indesluttede anvendelser, bør høres i overensstemmelse med kravene i den relevante fællesskabslovgivning, især Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 1. (20) Der bør træffes passende foranstaltninger til at informere enhver person, som kan blive berørt af et uheld, om alle sikkerhedsspørgsmål. (21) Der bør udarbejdes beredskabsplaner til effektiv imødegåelse af uheld. (22) Skulle der ske et uheld, bør brugeren omgående underrette den kompetente myndighed og give de oplysninger, som er nødvendige, for at den kan vurdere virkningen af uheldet og træffe de nødvendige foranstaltninger. (23) Det vil være hensigtsmæssigt, at Kommissionen efter aftale med medlemsstaterne udarbejder en procedure for udveksling af oplysninger om uheld, og at Kommissionen fører et register over sådanne uheld. (24) Indesluttet anvendelse af GMM'er i hele Fællesskabet bør overvåges og medlemsstaterne bør med henblik herpå regelmæssigt give Kommissionen visse oplysninger. (25) For at de kan betragtes som sikre for menneskers sundhed og for miljøet, bør GMM'er opfylde den liste af kriterier, der er indeholdt i bilag II, del B. I betragtning af den hurtige udvikling, der sker inden for bioteknologien, kriteriernes art og listens begrænsede rækkevidde bør Rådet kunne revidere disse kriterier, der om nødvendigt bør suppleres med vejledende noter for at gøre det nemmere at anvende dem. (26) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen EFT L 262 af , s. 21. EFT L 184 af , s. 23. PE \ 129

138 (27) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at vedtage de nødvendige ændringer for at tilpasse bilag II III, IV og V til den tekniske udvikling og for at tilpasse bilag II, del C. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. (28) De nye ændringer, der foretages i dette direktiv, er af teknisk art og vedrører kun udvalgsproceduren. Det er derfor ikke nødvendigt at de gennemføres af medlemsstaterne. (29) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 I dette direktiv fastsættes fælles foranstaltninger vedrørende indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer med henblik på beskyttelse af menneskers sundhed og af miljøet. I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 a) "Mikroorganisme": enhver cellulær eller ikke-cellulær mikrobiologisk enhed, som er i stand til at replikere eller til at overføre genetisk materiale, herunder vira og viroider samt dyre- og planteceller i kultur. b) "Genetisk modificeret mikroorganisme" (GMM): en mikroorganisme, hvori det genetiske materiale er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer naturligt ved replikation og/eller naturlig rekombination; i henhold til denne definition: i) forekommer genetisk modifikation i det mindste ved anvendelse af de teknikker, der er opført på listen i bilag I, del A ii) betragtes de teknikker, der er opført på listen i bilag I, del B, ikke som førende til genetisk modifikation. c) "Indesluttet anvendelse": enhver aktivitet, hvor mikroorganismer modificeres genetisk, eller hvor sådanne GMM'er dyrkes, oplagres, transporteres, destrueres, bortskaffes eller anvendes på en hvilken som helst anden måde, 1og hvor der anvendes specifikke indeslutningsforanstaltninger for at begrænse deres kontakt med og sikre et højt beskyttelsesniveau for befolkningen og miljøet d) "Uheld": enhver hændelse, som indebærer et betydeligt og utilsigtet udslip af GMM'er under den indesluttede anvendelse, og som kan medføre øjeblikkelig eller efterfølgende fare for menneskers sundhed eller for miljøet. 130 /PE

139 e) "Bruger": enhver fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for den indesluttede anvendelse af GMM'er. f) "Anmeldelse": indgivelse af dokumenter med de krævede oplysninger til en medlemsstats kompetente myndighed. Artikel 3 1. Med forbehold af artikel 4, stk. 1, finder dette direktiv ikke anvendelse: a) når genetisk modifikation opnås ved anvendelse af de teknikker/metoder, der er opført i bilag II, del A b) på indesluttede anvendelser, som kun omfatter typer af GMM'er, der opfylder kriterierne i bilag II, del B, og som dermed er sikre for menneskers sundhed og for miljøet. Disse typer GMM'er opføres på listen i bilag II, del C. 2. Artikel 4, stk. 3 og 6, og artikel 5-11 finder ikke anvendelse på transport af GMM'er ad offentlig vej, med jernbane, ad indre vandveje eller ad sø- eller luftvejen. 3. Dette direktiv finder ikke anvendelse på oplagring, dyrkning, transport, destruktion, bortskaffelse eller anvendelse af GMM'er, der er markedsført i henhold til direktiv 2001/18/EF eller anden fællesskabslovgivning, som omfatter en specifik miljørisikovurdering svarende til den, der er fastlagt i nævnte direktiv, forudsat at den indesluttede anvendelse er i overensstemmelse med de betingelser, der måtte være fastlagt for markedsføring. Artikel 4 1. Medlemsstaterne sikrer, at der træffes alle passende foranstaltninger for at undgå, at indesluttet anvendelse af GMM'er får negative virkninger for menneskers sundhed eller for miljøet. 2. Med henblik herpå foretager brugeren en vurdering af den indesluttede anvendelse for så vidt angår de risici for menneskers sundhed og for miljøet, som en sådan indesluttet anvendelse kan indebære, og anvender i den forbindelse som et minimum de vurderingselementer og den procedure, der er omhandlet i bilag III, del A og B. 3. Vurderingen i stk. 2 resulterer i en endelig klassificering af de indesluttede anvendelser i fire klasser i henhold til proceduren i bilag III, og denne klassificering er i henhold til artikel 5 bestemmende for indeslutningsniveauet: Klasse 1: aktiviteter, som ikke indebærer nogen risiko eller kun en ubetydelig risiko, dvs. aktiviteter, hvor niveau 1-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. PE \ 131

140 Klasse 2: Klasse 3: Klasse 4: aktiviteter, som indebærer lav risiko, dvs. aktiviteter, hvor niveau 2-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. aktiviteter, som indebærer moderat risiko, dvs. aktiviteter, hvor niveau 3-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. aktiviteter, som indebærer høj risiko, dvs. aktiviteter, hvor niveau 4-indeslutning er tilstrækkelig til at beskytte menneskers sundhed og miljøet. 4. Er der tvivl om, hvilken klasse der er passende for den foreslåede indesluttede anvendelse, anvendes de strengeste beskyttelsesforanstaltninger, medmindre tilstrækkelig dokumentation efter aftale med den kompetente myndighed gør det berettiget at anvende mindre strenge foranstaltninger. 5. Ved vurderingen i stk. 2 tages der især hensyn til spørgsmålet om udledning af affald og spildevand. Hvor det er relevant, gennemføres de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af menneskers sundhed og af miljøet. 6. Brugeren opbevarer en skriftlig redegørelse for vurderingen i stk. 2 og i en passende form stille den til rådighed for den kompetente myndighed som led i den anmeldelse, der skal foretages i henhold til artikel 6, 8 og 9 eller efter anmodning. Artikel 5 1. Brugeren skal, medmindre bilag IV, punkt 2, giver mulighed for anvendelse af andre foranstaltninger, anvende de generelle principper og de relevante indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger i bilag IV svarende til den indesluttede anvendelses klasse, således at udsættelse for GMM'er på arbejdsstedet og i miljøet holdes på det laveste, praktisk mulige niveau, og således at der sikres et højt sikkerhedsniveau. 2. Vurderingen i artikel 4, stk. 2, og de indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger, der anvendes, skal revideres med jævne mellemrum, og straks hvis: a) de indeslutningsforanstaltninger, der anvendes, ikke længere er tilstrækkelige, eller den klasse, de indesluttede anvendelser er placeret i, ikke længere er den rigtige, eller b) der er grund til at formode, at vurderingen ikke længere er fyldestgørende på baggrund af den nyeste videnskabelige eller tekniske viden. Artikel 6 Når lokaler første gang skal anvendes til indesluttede anvendelser, skal brugeren, inden han påbegynder en sådan anvendelse, forelægge de kompetente myndigheder en anmeldelse, som mindst indeholder de i bilag V, del A, opførte oplysninger. Artikel /PE

141 Efter at den i artikel 6 omhandlede anmeldelse er forelagt, kan efterfølgende indesluttede anvendelser i klasse 1 påbegyndes umiddelbart uden yderligere anmeldelse. Brugere af GMM'er i indesluttede anvendelser i klasse 1 opbevare den redegørelse for hver enkelt vurdering, der er omhandlet i artikel 4, stk. 6 og den skal efter anmodning stilles til rådighed for den kompetente myndighed. Artikel 8 1. Første gang og de efterfølgende gange indesluttede anvendelser i lokaler, der er anmeldt i overensstemmelse med artikel 6, skal der indsendes en anmeldelse med de i bilag V, del B, opførte oplysninger. 2. Er lokalerne tidligere anmeldt for indesluttede anvendelser i klasse 2 eller en højere klasse, og er de dertil knyttede betingelser for tilladelse opfyldt, kan den indesluttede anvendelse i klasse 2 påbegyndes umiddelbart efter den nye anmeldelse. Anmelderen kan imidlertid også på eget initiativ kræve en afgørelse om en formel godkendelse fra den kompetente myndighed. Denne afgørelse skal foreligge senest 45 dage efter anmeldelsen. 3. Er lokalerne ikke tidligere anmeldt for indesluttede anvendelser i klasse 2 eller en højere klasse, kan den indesluttede anvendelse i klasse 2, såfremt den kompetente myndighed ikke har givet anden besked, påbegyndes 45 dage efter indsendelsen af den i stk. 1 nævnte anmeldelse eller tidligere, såfremt den kompetente myndighed har godkendt dette. Artikel 9 1. Første gang og de efterfølgende gange indesluttede anvendelser i klasse 3 eller klasse 4 gennemføres i lokaler, der er anmeldt i overensstemmelse med artikel 6, skal der indsendes en anmeldelse med de i bilag V, del C, opførte oplysninger. 2. Indesluttede anvendelser i klasse 3 eller en højere klasse må ikke påbegyndes uden forudgående skriftlig tilladelse fra den kompetente myndighed, som meddeler sin afgørelse skriftligt: a) senest 45 dage efter indsendelsen af den nye anmeldelse, når der er tale om lokaler, der tidligere er anmeldt for indesluttede anvendelser i klasse 3 eller en højere klasse, og de til tilladelsen knyttede betingelser er opfyldt for den samme eller en højere klasse end den indesluttede anvendelse, som agtes påbegyndt b) senest 90 dage efter anmeldelsens indgivelse i andre tilfælde. Artikel Medlemsstaterne udpeger den eller de myndigheder, som skal have ansvaret for iværksættelse af de foranstaltninger, medlemsstaterne vedtager i medfør af dette direktiv, PE \ 133

142 samt for modtagelse og anerkendelse af modtagelsen af de i artikel 6, 8 og 9 omhandlede anmeldelser. 2. De kompetente myndigheder undersøger anmeldelsernes overensstemmelse med kravene i dette direktiv, nøjagtigheden og fuldstændigheden af de afgivne oplysninger, korrektheden af vurderingen i artikel 4, stk. 2, og af de indesluttede anvendelsers klasse og om fornødent, om indeslutningsforanstaltningerne og de andre beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltningerne vedrørende affaldsbehandling og beredskab er tilstrækkelige. 3. Om nødvendigt kan den kompetente myndighed: a) anmode brugeren om at give yderligere oplysninger eller om at ændre forholdene ved den påtænkte indesluttede anvendelse eller at ændre den eller de pågældende indesluttede anvendelsers klasse. I så fald kan den kompetente myndighed kræve, at den indesluttede anvendelse, hvis den er påtænkt, ikke påbegyndes eller, hvis den er i gang, suspenderes eller bringes til ophør, indtil den kompetente myndighed har givet sin godkendelse på grundlag af de yderligere modtagne oplysninger eller de ændrede forhold ved den indesluttede anvendelse b) begrænse den periode, hvor den indesluttede anvendelse er tilladt, eller fastsætte visse specifikke vilkår for den. 4. Ved beregningen af de i artikel 8 og 9 nævnte frister medregnes ikke den tid, hvor den kompetente myndighed: a) afventer yderligere oplysninger, som den måtte have anmodet anmelderen om i henhold til stk. 3, litra a), eller b) foretager en offentlig høring efter artikel 12. Artikel Hvis brugeren bliver bekendt med nye relevante oplysninger eller ændrer den indesluttede anvendelse på en sådan måde, at det vil kunne indvirke væsentligt på de risici, der er forbundet med den, skal den kompetente myndighed underrettes snarest muligt, og de i artikel 6, 8 og 9 omhandlede anmeldelser skal ændres. 2. Hvis den kompetente myndighed senere får oplysninger i hænde, som vil kunne indvirke væsentligt på de risici, der er forbundet med den indesluttede anvendelse, kan den kompetente myndighed kræve, at brugeren ændrer forholdene ved den indesluttede anvendelse, suspenderer den eller bringer den til ophør. Artikel 12 Finder medlemsstaterne det hensigtsmæssigt, kan de høre grupper eller offentligheden om aspekter af den planlagte indesluttede anvendelse, jf. dog artikel /PE

143 Artikel De kompetente myndigheder påser, før en indesluttet anvendelse påbegyndes: a) at der udarbejdes en beredskabsplan for indesluttede anvendelser, når svigtende indeslutningsforanstaltninger umiddelbart eller senere vil kunne medføre alvorlig fare for mennesker uden for lokalerne og/eller for miljøet, undtagen når en sådan beredskabsplan allerede er udarbejdet i henhold til anden fællesskabslovgivning b) at organer og myndigheder, som kan blive berørt af et uheld, på passende måde og uopfordret underrettes om beredskabsplanerne, herunder de relevante sikkerhedsforanstaltninger. Oplysningerne skal ajourføres med regelmæssige mellemrum. De skal ligeledes stilles til rådighed for offentligheden. 2. Som grundlag for den fornødne konsultation inden for rammerne af medlemsstaternes bilaterale forbindelser forelægger de pågældende medlemsstater samtidig de øvrige berørte medlemsstater de samme oplysninger, som de giver deres egne statsborgere. Artikel Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at sikre, at brugeren i tilfælde af et uheld øjeblikkeligt underretter den i artikel 10 nævnte myndighed og oplyser følgende: a) de nærmere omstændigheder ved uheldet b) identiteten og mængden af den eller de berørte GMM'er c) alle oplysninger, som er nødvendige for at vurdere uheldets virkninger for befolkningens sundhed og for miljøet d) de trufne foranstaltninger. 2. Når der gives underretning som anført i stk. 1, skal medlemsstaterne: a) sikre, at alle beredskabsforanstaltninger, som måtte vise sig nødvendige, træffes, og omgående advare alle de medlemsstater, som kan blive berørt af uheldet b) om muligt indsamle de nødvendige oplysninger med henblik på en fuldstændig analyse af uheldet og, hvor det er relevant, anbefale foranstaltninger for at undgå lignende uheld i fremtiden samt for at begrænse virkningerne heraf. 1. Medlemsstaterne skal: Artikel 15 a) rådføre sig med andre medlemsstater, som kan blive berørt i tilfælde af et uheld, om den foreslåede gennemførelse af beredskabsplaner PE \ 135

144 b) snarest muligt underrette Kommissionen om ethvert uheld inden for dette direktivs anvendelsesområde og i den forbindelse give oplysninger om omstændighederne ved uheldet, mængden af de berørte GMM'er og disses identitet, de anvendte beredskabsforanstaltninger og disses effektivitet samt give en analyse af uheldet, herunder anbefalinger til begrænsning af dets virkninger og til undgåelse af lignende uheld i fremtiden. 2. Kommissionen udarbejder i samråd med medlemsstaterne en procedure for udveksling af oplysninger i medfør af stk. 1. Den udarbejder ligeledes et register over de uheld, der er indtruffet inden for dette direktivs anvendelsesområde, herunder en analyse af årsagerne til uheldene, samt af de indhøstede erfaringer og de foranstaltninger, der er truffet for at undgå lignende uheld i fremtiden og den stiller dette register til rådighed for medlemsstaterne. Artikel 16 Medlemsstaterne påser, at den kompetente myndighed tilrettelægger tilsyn og andre kontrolforanstaltninger til sikring af, at brugeren overholder dette direktiv. Artikel Medlemsstaterne sender ved udgangen af hvert år Kommissionen en sammenfattende rapport om de indesluttede anvendelser i klasse 3 og klasse 4, der i løbet af det pågældende år er anmeldt i henhold til artikel 9, med en beskrivelse af den eller de indesluttede anvendelser samt oplysninger om deres formål og risiciene forbundet med dem. 2. Hvert tredje år og første gang den 5. juni 2003 sender medlemsstaterne Kommissionen en sammenfattende rapport om deres erfaringer med dette direktiv. 3. Hvert tredje år og første gang den 5. juni 2004 offentliggør Kommissionen et resumé baseret på de i stk. 2 omhandlede rapporter. 4. Kommissionen kan offentliggøre generelle statistiske oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv og hermed beslægtede emner, i det omfang disse oplysninger må formodes ikke at være til skade for en brugers konkurrencemæssige stilling. Artikel Berører oplysningerne et eller flere af de forhold, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 1, kan anmelderen angive, hvilke af oplysningerne i de anmeldelser, der forelægges i henhold til dette direktiv, der bør behandles som fortrolige. Der skal i disse tilfælde vedlægges en verificerbar begrundelse herfor. 1 EFT L 41 af , s /PE

145 Den kompetente myndighed afgør efter høring af anmelderen, hvilke oplysninger der vil blive behandlet som fortrolige, og underretter anmelderen om sin afgørelse. 2. Under ingen omstændigheder må følgende oplysninger behandles som fortrolige, når de forelægges i overensstemmelse med artikel 6, 8 og 9: a) de generelle kendetegn ved GMM'erne, anmelderens navn og adresse samt anvendelsesstedet b) den indesluttede anvendelses klasse og indeslutningsforanstaltninger c) vurderingen af forudsigelige virkninger, herunder navnlig skadelige virkninger for menneskers sundhed og for miljøet. 3. Kommissionen og de kompetente myndigheder må ikke til tredjemand videregive oplysninger, der i henhold til stk. 1, andet afsnit skal behandles som fortrolige, og som er anmeldt eller tilvejebragt på anden måde i henhold til dette direktiv, og de skal beskytte de intellektuelle ejendomsrettigheder, der knytter sig til de modtagne data. 4. Trækker anmelderen sin anmeldelse tilbage, uanset grunden hertil, skal den kompetente myndighed respektere oplysningernes fortrolige karakter. Artikel 19 Kommissionen vedtager de nødvendige ændringer for at tilpasse bilag II III, IV og V til den tekniske udvikling og for at tilpasse bilag II, del C. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk Kommissionen bistås af et udvalg. Artikel Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. Artikel 21 PE \ 137

146 Direktiv 90/219/EØF som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag VI, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag VI, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag VII. Artikel 22 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Artikel 23 Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand 138 /PE

147 BILAG I DEL A Teknikker til genetisk modifikation, jf. artikel 2, litra b), nr. i), er bl.a.: 1. Rekombinante nukleinsyreteknikker, der omfatter dannelse af nye kombinationer af genetisk materiale ved indsætning af nukleinsyremolekyler, der er fremstillet på en hvilken som helst måde uden for en organisme, i et hvilket som helst virus, bakterieplasmid eller andet vektorsystem og deres inkorporering i en værtsorganisme, hvori de ikke forekommer naturligt, men hvori de er i stand til fortsat propagering. 2. Teknikker til direkte indføring i en mikroorganisme af arvemateriale, der er præpareret uden for mikroorganismen, herunder mikroinjektion, makroinjektion og mikroindkapsling. 3. Cellefusions- eller hybridiseringsteknikker, hvor levende celler med nye kombinationer af genetisk arvemateriale dannes ved fusion af to eller flere celler ved hjælp af metoder, der ikke forekommer naturligt. DEL B Teknikker, jf. artikel 2, litra b), nr. ii), som ikke anses for at medføre genetisk modifikation, såfremt de ikke indebærer brug af rekombinante nukleinsyremolekyler eller af GMM'er, der er fremstillet ved andre teknikker/metoder end dem, der er udelukket i henhold til bilag II, del A 1) in vitro-fertilisering 2) naturlige processer såsom konjugation, transduktion, transformation 3) polyploidinduktion. PE \ 139

148 BILAG II DEL A Teknikker eller metoder til genetisk modifikation, hvorved der fremkommer mikroorganismer, og som skal udelukkes fra direktivet, forudsat at de ikke indebærer brug af rekombinante nukleinsyremolekyler eller af andre GMM'er end dem, der er fremstillet ved anvendelse af en eller flere af nedennævnte teknikker/metoder: 1. Mutagenese. 2. Cellefusion (herunder protoplastfusion) af prokaryote arter, som udveksler genetisk materiale ved kendte fysiologiske processer. 3. Cellefusion (herunder protoplastfusion) af celler fra alle eukaryote arter, herunder produktion af hybridomer og plantecellefusioner. 4. Selvkloning, der består i fjernelse af nukleinsyresekvenser fra en celle eller en organisme, som efterfølges eller eventuelt ikke efterfølges af genindsætning af hele nukleinsyren eller en del af den (eller en syntetisk ækvivalent) med eller uden forudgående enzymatiske eller mekaniske trin i celler af samme arter eller i celler af fylogenetisk nært beslægtede arter, som kan udveksle genetisk materiale ved naturlige fysiologiske processer, hvor den deraf resulterende mikroorganisme ikke formodes at fremkalde sygdom hos mennesker, dyr eller planter. Selvkloning kan omfatte brug af rekombinantvektorer, hvor der er sikkerhed for, at de er sikre i brug i de pågældende mikroorganismer. DEL B Kriterier for fastsættelse af, om GMM'er er sikre for menneskers sundhed og for miljøet Bilaget indeholder en generel beskrivelse af kriterierne for fastsættelse af, om typer af GMM'er er sikre for menneskers sundhed og for miljøet og dermed kan optages i del C. Der kan udarbejdes tekniske vejledende noter efter forskriftsproceduren i artikel 20, stk. 3, med henblik på at lette gennemførelsen og forklaringen af dette bilag. 1. INDLEDNING De typer GMM'er, der optages i del C efter proceduren i artikel 20, stk. 2, er udelukket fra nærværende direktivs anvendelsesområde. GMM'er optages på listen fra sag til sag, så undtagelsen fra direktivet kun gælder for klart identificerede GMM'er. Undtagelsen gælder kun, hvis den pågældende GMM anvendes på de betingelser for indesluttet anvendelse, der er defineret i artikel 2, litra c), og gælder ikke for udsætning af GMM'er. En GMM kan kun optages i del C, hvis nedenstående kriterier bevisligt er opfyldt. 2. GENERELLE KRITERIER 140 /PE

149 2.1. Verifikation/autentifikation af stammen Stammens nøjagtige identitet skal være fastslået, og modifikationen skal være kendt og verificeret Dokumenteret bevis for sikkerhed Der skal forelægges dokumenteret bevis for organismens sikkerhed Genetisk stabilitet Hvis manglende stabilitet vil kunne mindske sikkerheden, kræves bevis for organismens stabilitet. 3. SÆRLIGE KRITERIER 3.1. Ikke-patogen GMM'en må ikke kunne fremkalde sygdom hos eller skade sunde mennesker, dyr eller planter. Patogenicitet omfatter både toksigenicitet og allergenicitet, hvorfor GMM'en skal være: Ikke-toksigen GMM'en må ikke fremkalde øget toksigenicitet som følge af den genetiske modifikation eller være kendt for sine toksigene egenskaber Ikke-allergen GMM'en må ikke fremkalde øget allergenicitet som følge af den genetiske modifikation eller være et kendt allergen, f.eks. med allergene egenskaber i lighed med navnlig de mikroorganismer, der er anført i direktiv 2000/54/EF Ingen skadelige medfølgende agenser GMM'en må ikke indeholde kendte medfølgende agenser såsom andre aktive eller latente mikroorganismer, der findes sammen med/inden i GMM'en, og som kan forvolde skade på menneskers sundhed eller på miljøet Overførsel af genetisk materiale Det modificerede genetiske materiale må ikke forvolde skade, hvis det overføres, og det må heller ikke være selvtransmissibelt eller overførbart med en større hyppighed end andre gener i recipientmikroorganismen eller i den parentale mikroorganisme Sikkerhed for miljøet i tilfælde af et betydeligt og utilsigtet udslip GMM'er må ikke medføre hverken øjeblikkelige eller forsinkede negative virkninger på miljøet i tilfælde af uheld, der medfører et betydeligt udslip. PE \ 141

150 GMM'er, der ikke opfylder ovenstående kriterier, kan ikke optages i del C. DEL C Typer af GMM'er, der opfylder kriterierne i del B: (fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 20, stk. 2). 142 /PE

151 BILAG III PRINCIPPER, DER SKAL FØLGES VED DEN I ARTIKEL 4, STK. 2, OMHANDLEDE VURDERING Der kan udarbejdes tekniske vejledende noter 1 efter forskriftsproceduren i artikel 20, stk. 3, med henblik på at lette gennemførelsen og forklaringen af dette bilag, især for så vidt angår del B. A. VURDERINGSELEMENTER 1. Følgende bør anses for at være potentielt skadelige virkninger: - sygdom hos mennesker, herunder allergene eller toksiske virkninger - sygdom hos dyr eller planter - skadelige virkninger, som skyldes, at det er umuligt at behandle en sygdom eller tilbyde en effektiv profylakse - skadelige virkninger som følge af etablering i eller spredning til miljøet - skadelige virkninger som følge af naturlig transfer af indsat genetisk materiale til andre organismer. 2. Den i artikel 4, stk. 2, omhandlede vurdering bør baseres på følgende: a) Identifikation af alle potentielt skadelige virkninger, særlig dem, der har relation til: i) recipientmikroorganismen ii) iii) iv) det indsatte genetiske materiale (fra donororganismen) vektoren donormikroorganismen (så længe donormikroorganismen anvendes under aktiviteten) v) den deraf resulterende GMM. b) De karakteristiske egenskaber ved aktiviteten. c) Omfanget af de potentielt skadelige virkninger. 1 Jf. Kommissionens beslutning 2000/608/EF af 27. september 2000 om vejledende noter om risikovurdering som omhandlet i bilag III til direktiv 90/219/EØF om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (EFT L 258 af , s. 43). PE \ 143

152 B. PROCEDURE d) Sandsynligheden for, at de potentielt skadelige virkninger opstår. 3. Første fase i vurderingsprocessen bør være at identificere skadelige egenskaber i recipientmikroorganismen og, når det er relevant, i donormikroorganismen samt skadelige egenskaber knyttet til vektoren eller det indsatte materiale, herunder enhver ændring af recipientens eksisterende egenskaber. 4. I almindelighed er det kun GMM'er med følgende karakteristika, der vil blive anset som egnede til optagelse i klasse 1 som defineret i artikel 4, stk. 3: i) recipientmikroorganismen eller den parentale mikroorganisme forventes ikke at kunne fremkalde sygdomme hos mennesker, dyr eller planter 1 ii) iii) vektoren eller det indsatte materiale er af en sådan art, at de ikke giver GMM'en en fænotype, der forventes at kunne fremkalde sygdomme hos mennesker, dyr og planter 1 eller at få miljøskadelige virkninger GMM'en forventes ikke at kunne fremkalde sygdomme hos mennesker, dyr og planter 1 og forventes ikke at få miljøskadelige virkninger. 5. For at få kendskab til de oplysninger, der er nødvendige for iværksættelsen af denne proces, kan brugeren først inddrage relevant fællesskabslovgivning, navnlig direktiv 2000/54/EF. Internationale eller nationale klassifikationssystemer (f.eks. WHO, NIH) og tilpasningerne heraf til den videnskabelige og tekniske udvikling kan ligeledes tages i betragtning. Disse systemer vedrører naturlige mikroorganismer og er som sådanne normalt baseret på mikroorganismernes evne til at forårsage sygdom hos mennesker, dyr eller planter samt på, hvor alvorlig den eventuelt forårsagede sygdom er, og i hvilken grad den kan overføres. I direktiv 2000/54/EF klassificeres mikroorganismer, som biologiske agenser, i fire risikogrupper på grundlag af de potentielle sundhedsvirkninger for en sund voksen person. Disse risikogrupper kan anvendes som rettesnor for opdelingen af indesluttede anvendelser i fire risikoklasser som omhandlet i artikel 4, stk. 3. Brugeren kan også tage hensyn til klassifikationssystemer, der refererer til plante- og dyrepatogener (som normalt udarbejdes på national basis). Ovennævnte klassifikationssystemer giver kun en foreløbig angivelse af aktivitetens risikoklasse og det dertil hørende sæt af indeslutnings- og kontrolforanstaltninger. 6. Fareidentifikationsprocessen, der skal udføres i overensstemmelse med punkt 3-5, skal føre til identifikation af graden af den risiko, der er forbundet med GMM'erne. 7. Valg af indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger træffes dernæst på grundlag af den grad af risiko, der er forbundet med GMM'erne, samt under hensyn til: 1 Der er her kun tale om dyr og planter i det udsatte miljø. 144 /PE

153 i) karakteristiske egenskaber ved det miljø, som sandsynligvis vil blive udsat (er der f.eks. i det miljø, som sandsynligvis vil blive udsat for GMM'erne, kendte biota, som kan blive negativt påvirket af de mikroorganismer, der anvendes i den pågældende aktivitet med indesluttet anvendelse) ii) iii) karakteristiske egenskaber ved aktiviteten (f.eks. dens omfang og art) alle ikke-standardoperationer (f.eks. inokulering af GMM'er i dyr; udstyr, der sandsynligvis forårsager aerosoldannelse). Under hensyn til nr. i)-iii) kan den i medfør af punkt 6 identificerede grad af risiko, der for den pågældende aktivitet er forbundet med GMM'en, forhøjes, reduceres eller forblive uændret. 8. Når analysen er gennemført som beskrevet ovenfor, klassificeres aktiviteten i en af de i artikel 4, stk. 3, beskrevne klasser. 9. Den endelige klassificering af den indesluttede anvendelse bekræftes efter en fornyet gennemgang af den gennemførte vurdering som omhandlet i artikel 4, stk. 2. PE \ 145

154 BILAG IV INDESLUTNINGS- OG ANDRE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER Generelle principper 1. Disse skemaer viser de normale minimumskrav og foranstaltninger, der er nødvendige for hvert enkelt indeslutningsniveau. Indeslutning garanteres også ved brug af god arbejdspraksis, uddannelse, indeslutningsudstyr og specielt anlægsdesign. For alle aktiviteter, der omfatter GMM'er, gælder principperne for god mikrobiologisk praksis og følgende principper for sikkerhed og hygiejne på arbejdspladsen: i) udsættelse for arbejdspladsen og i miljøet holdes på et så lavt niveau som muligt ii) iii) iv) der træffes tekniske beskyttelsesforanstaltninger ved kilden, om nødvendigt suppleret med hensigtsmæssigt beskyttelsestøj og personlige værnemidler beskyttelsesforanstaltningerne og værnemidlerne efterprøves på passende måde og vedligeholdes efter behov testes for tilstedeværelse af levedygtige organismer fra processen uden for den primære fysiske indeslutning v) der skal sørges for passende uddannelse af personalet vi) efter behov nedsættes der biologiske sikkerhedsudvalg og/eller underudvalg vii) der udarbejdes og gennemføres lokale retningslinjer som påkrævet for personalets sikkerhed viii) efter behov foretages advarselsskiltning om de biologiske risici ix) der skal sørges for vaske- og dekontamineringsfaciliteter til personalet x) der skal ske en passende registrering xi) det skal være forbudt at spise, drikke, ryge, sminke sig eller opbevare levnedsmidler i arbejdsområdet xii) det skal være forbudt at pipettere med munden xiii) der skal af sikkerhedshensyn efter behov udarbejdes skriftlige arbejdsanvisninger xiv) der skal forefindes effektive desinficeringsmidler og være udarbejdet desinficeringsprocedurer, for det tilfælde at der spildes GMM'er 146 /PE

155 xv) der skal efter behov sørges for sikker opbevaring af kontamineret laboratorieudstyr og -materialer. 2. Skemaernes overskrifter er vejledende. Skema Ia viser minimumskravene for laboratorieaktiviteter. Skema Ib viser tilføjelser til og ændringer af skema Ia for vækst- og vækstrumsaktiviteter, der omfatter GMM'er. Skema Ic viser tilføjelser til og ændringer af skema Ia for aktiviteter med dyr, som omfatter GMM'er. Skema II viser minimumskravene for andre aktiviteter end laboratorieaktiviteter. I visse særlige tilfælde kan det være nødvendigt at anvende en kombination af foranstaltninger fra skema Ia og skema II på samme niveau. I visse tilfælde kan brugeren med den kompetente myndigheds samtykke undlade at anvende en specifikation fra et givet indeslutningsniveau eller kombinere specifikationer fra to forskellige niveauer. I disse skemaer betyder "valgfrit", at brugeren kan gennemføre disse foranstaltninger på grundlag af vurderingen i artikel 4, stk. 2, i hvert enkelt tilfælde. 3. Medlemsstaterne kan ved gennemførelsen af dette bilag endvidere indsætte de generelle principper i punkt 1 og 2 i nedenstående skemaer af hensyn til kravenes klarhed. Skema Ia Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for laboratorieaktiviteter Specifikationer Indeslutningsniveauer Laboratorieområde: isolation 1 Nej Nej Ja Ja 2 Laboratorium: skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion Nej Nej Ja Ja Udstyr 3 Overflader, der er resistente over for vand, syrer, alkalier, opløsningsmidler, desinfektionsmidler, dekontamineringsagenser, og som er lette at rengøre Ja (bord) Ja (bord) Ja (bord, gulv) Ja (bord, gulv, loft, vægge) PE \ 147

156 4 Adgang til laboratorium via luftsluse 2 Nej Nej Valgfrit Ja 5 Undertryk i forhold til trykket i den umiddelbare omgivelse 6 Ud- og -indsugning af luft fra laboratoriet skal være HEPAfiltreret 7 Mikrobiologisk sikkerhedsskab/aflukke Nej Nej Ja, undtagen for 3 Nej Nej Ja (HEPA) 4 luftudsugni ng, undtagen for 3 Nej Valgfrit Ja Ja 8 Autoklave På stedet I bygningen I laboratorieområdet 6 Ja Ja (HEPA) 5 ind- og udsugning af luft I laboratoriet = gennemgang Arbejdssystem 9 Område med begrænset adgang 10 Skilt på døren om biologiske risici 11 Særlige foranstaltninger for at få dannelse og spredning af aerosol under kontrol Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja, minimeres Ja, forhindres 13 Brusebad Nej Nej Valgfrit Ja 14 Beskyttelsesbeklædning Passende beskyttelses beklædning Passende beskyttelses beklædning Passende beskyttelses beklædning og (valgfrit) fodtøj 15 Handsker Nej Valgfrit Ja Ja 18 Effektiv vektorkontrol (f.eks. for gnavere og insekter) Valgfrit Ja Ja Ja Ja, forhindres Fuldstændigt skift af beklædning og fodtøj inden indog udgang Affald 19 Inaktivering af GMM'er i spildevand fra håndvaske eller afløb og brusebade og lignende afløb Nej Nej Valgfrit Ja 148 /PE

157 20 Inaktivering af GMM'er i kontamineret materiale og affald Valgfrit Ja Ja Ja Andre foranstaltninger 21 Laboratoriet skal have sit eget udstyr 23 Krav om et observationsvindue eller en anden metode til at se personerne i lokalet Nej Nej Valgfrit Ja Valgfrit Valgfrit Valgfrit Ja (1) (2) (3) 1 Isolation = laboratoriet er adskilt fra andre områder i samme bygning eller er beliggende i en særskilt bygning. 2 Luftsluse = adgang sker gennem en luftsluse, som er et kammer, der er isoleret fra laboratoriet. Den rene side af luftslusen skal være adskilt fra den adgangsbegrænsede side ved omklædnings- eller brusefaciliteter og helst med indbyrdes afhængige døre. (4) (5) 3 4 Aktiviteter, hvor transmission ikke er luftbåren. HEPA = High Efficiency Particular Air. (6) (7) 5 Når der arbejdes med virus, som ikke opfanges af HEPA-filtre, kan der være behov for yderligere krav til luftudsugning. 6 Med godkendte procedurer, der muliggør en sikker overførsel af materiale til en autoklave uden for laboratoriet, og som giver et tilsvarende beskyttelsesniveau. (8) Skema Ib Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for væksthuse og vækstrum Udtrykkene "væksthus" og "vækstrum" henviser til en struktur med vægge, et tag og et gulv, der er udformet og hovedsagelig anvendes til fremdrivning af planter i et kontrolleret og beskyttet miljø. Alle bestemmelser i skema Ia gælder med følgende tilføjelser/ændringer: Specifikationer Indeslutningsniveauer Bygning PE \ 149

158 (9) 1 (10) Væksthus: permanent struktur 1 (11) Nej Udstyr (16) 150 /PE

159 (22) PE \ 151

160 Arbejdssystem (27) 6 (28) Foranstaltninger til at kontrollere uønskede arter såsom insekter, gnavere og leddyr (33) 7 (34) Procedurer for overførsel af levende materiale mellem væksthus/vækst rum, beskyttelsesstru ktur og laboratorium skal forhindre spredning af GMM'er (29) (35) (39) (40) (41) (42) 1 2 Væksthuset skal bestå af en permanent struktur med et kontinuert vandtæt dæklag, beliggende p Når der kan ske overførsel via jorden. Skema Ic Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for aktiviteter i dyreenheder Alle bestemmelser i skema Ia gælder med følgende tilføjelser/ændringer: Specifikationer Indeslutningsniveauer Faciliteter (43) 1 (44) Isolation af dyreenheder 1 (45) 152 /PE

161 (49) 2 (50) Dyrefaciliteter 2, adskilt med aflåselige døre (55) 3 (56) Dyrefaciliteter til dekontaminerin g (vandbestandigt og let vaskbart materiel (bure osv.) (61) 4 (62) Gulv og/eller vægge, som er let afvaskelige (51) (57) (63) (67) 5 (68) Dyr, der holdes i passende indeslutningsfa ciliteter såsom bure, båse eller bassiner (73) 6 (74) Filtre på isolatorer eller isolerede rum 3 (69) (75) (79) (80) (81) (82) (83) Dyreenhed: en bygning eller et adskilt område inden for en bygning, som indeholder facilitete Dyrefacilitet: en facilitet, som normalt anvendes til at huse dyr til formering eller forsøg, eller Isolator: transparente kasser, hvori små dyr er indesluttet enten inden for eller uden for et bur Skema II Indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger for andre aktiviteter Specifikationer Indeslutningsniveauer Generelt PE \ 153

162 1 Levedygtige mikroorganismer bør indesluttes i et system, som adskiller processen fra miljøet (lukket system) 2 Kontrol med udsugningsgasser fra det lukkede system 3 Kontrol med aerosoler under prøveindsamling, tilførsel af materiale til et lukket system eller overførsel af materiale til et andet lukket system 4 Inaktivering af store mængder kulturvæsker inden fjernelse fra det lukkede system 5 Forseglinger bør udformes, så udslip minimeres eller forhindres 6 Det kontrollerede område bør udformes, så det ved udledning kan rumme hele indholdet af det lukkede system 7 Det kontrollerede område skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion Valgfrit Ja Ja Ja Nej Valgfrit Valgfrit Ingen specifikke krav Ja, udslip minimeres Ja, udslip minimeres Ja, ved validerede metoder Udslip minimeres Ja, udslip forhindres Ja, udslip forhindres Ja, ved validerede metoder Udslip forhindres Valgfrit Valgfrit Ja Ja Nej Valgfrit Valgfrit Ja Ja, udslip forhindres Ja, udslip forhindres Ja, ved validerede metoder Udslip forhindres Udstyr 8 Adgang via luftsluse Nej Nej Valgfrit Ja 9 Overfladerne skal være resistente over for syrer, alkalier, opløsningsmidler, desinfektionsmidler, dekontamineringsagenser samt lette at rense 10 Særlige foranstaltninger til at sikre tilstrækkelig udluftning af det kontrollerede område, så luftkontaminering minimeres 11 Det kontrollerede område skal have undertryk i forhold Ja (eventuelt bord) Ja (eventuelt bord) Ja (eventuelt bord, gulv) Valgfrit Valgfrit Valgfrit Ja Nej Nej Valgfrit Ja Ja (bord, gulv, loft, vægge) 154 /PE

163 til de umiddelbare omgivelser 12 Ud- og -indsugning af luft fra det kontrollerede område skal være HEPA-filtreret Nej Nej Ja (luftudsugning, valgfrit for luftindsugning) Ja (ind- og udsugning af luft) Arbejdssystem 13 Lukkede systemer skal være beliggende inden for et kontrolleret område 14 Kun adgang for specielt udpeget personale Nej Valgfrit Ja Ja Nej Ja Ja Ja 15 Skilte om biologiske risici Nej Ja Ja Ja 17 Personalet skal tage brusebad, inden det forlader det kontrollerede område 18 Personalet skal bære beskyttelsesbeklædning Affald Nej Nej Valgfrit Ja Ja (arbejdsbeklædning) Ja (arbejdsbeklædning) Ja Fuldstændig omklædning inden udgang og indgang 22 Inaktivering af GMM'er i spildevand fra håndvaske og brusere eller lignende spildevand 23 Inaktivering af GMM'er i kontamineret materiale og affald, herunder processpildevand inden endelig udledning Nej Nej Valgfrit Ja Valgfrit Ja, med validerede metoder Ja, med validerede metoder Ja, med validerede metoder PE \ 155

164 BILAG V OPLYSNINGER, SOM KRÆVES I FORBINDELSE MED DEN I ARTIKEL 6, 8 OG 9 OMHANDLEDE ANMELDELSE DEL A Oplysninger, som kræves i forbindelse med den i artikel 6 omhandlede anmeldelse: - navn på brugeren/brugerne og de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed - oplysning om uddannelse og kvalifikationer for så vidt angår de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed - oplysninger om udvalg eller underudvalg på det biologiske område - anlæggets adresse og generel beskrivelse af bygningerne - en beskrivelse af arten af det arbejde, som vil blive gennemført - klassen af indesluttet anvendelse - kun for indesluttet anvendelse i klasse 1 et resumé af den vurdering, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, samt oplysninger om forvaltning af affald. DEL B Oplysninger, som kræves i forbindelse med den i artikel 8 omhandlede anmeldelse: - dato for indsendelse af den i artikel 6 omhandlede anmeldelse - navne på de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed, samt oplysninger om deres uddannelse og kvalifikationer - den eller de anvendte recipienter, donorer og/eller parentale organismer eller eventuelt det eller de anvendte vært-vektorsystemer - oprindelsen for det genetiske materiale, som er involveret i gensplejsningsmodifikationerne, og dette materiales tilsigtede funktion - GMM'ens identitet og kendetegn - formålet med den indesluttede anvendelse, herunder de forventede resultater - omtrentlige mængder kultur, som vil blive anvendt 156 /PE

165 - beskrivelse af de planlagte indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger, herunder oplysninger om forvaltning af det affald der frembringes, dets behandling, endelige form og bestemmelse - et resumé af den vurdering, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2 - de oplysninger, den kompetente myndighed har brug for med henblik på at evaluere de beredskabsplaner, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1. DEL C Oplysninger, som kræves i forbindelse med den i artikel 9 omhandlede anmeldelse: a) - dato for indsendelse af den i artikel 6 omhandlede anmeldelse - navne på de personer, der er ansvarlige for tilsyn og sikkerhed, samt oplysninger om deres uddannelse og kvalifikationer b) - den recipient eller den eller de parentale mikroorganismer, der vil blive anvendt - det vært-vektor-system, som (i givet fald) vil blive anvendt - oprindelse for det genetiske materiale, som er involveret i gensplejsningsmodifikationerne, og dette materiales tilsigtede funktion - GMM'ens identitet og kendetegn - de mængder kultur, som vil blive anvendt c) - beskrivelse af de indeslutnings- og andre beskyttelsesforanstaltninger, der vil blive anvendt, herunder oplysninger om forvaltning af affald, herunder hvilken type og form for affald der vil blive frembragt, dets behandling, endelige form og bestemmelse - formålet med den indesluttede anvendelse, herunder de forventede resultater - beskrivelse af anlæggets sektioner d) oplysninger om forebyggelse af uheld og om eventuelle beredskabsplaner: - specifikke risici, der skyldes anlæggets placering - de anvendte forebyggende foranstaltninger såsom sikkerhedsudstyr, alarmsystemer og indeslutningsmetoder - procedurer og planer til kontrol med, at indeslutningsforanstaltningerne fortsat er effektive - en beskrivelse af de oplysninger, som gives til arbejdstagerne PE \ 157

166 - de oplysninger, den kompetente myndighed har brug for med henblik på at evaluere eventuelle beredskabsplaner, der måtte være påkrævet i henhold til artikel 13, stk. 1 e) en kopi af den i artikel 4, stk. 2, omhandlede risikovurdering. 158 /PE

167 BILAG VI Del A Ophævet direktiv med oversigt over ændringer (jf. artikel 21) Rådets direktiv 90/219/EØF (EFT L 117 af , s. 1) Kommissionens direktiv 94/51/EF (EFT L 297 af , s. 29) Rådets direktiv 98/81/EF (EFT L 330 af , s. 13) Rådets beslutning 2001/204/EF (EFT L 73 af , s. 32) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EFT L 284 af , s. 1) Udelukkende bilag III, punkt 19 Del B Frister for gennemførelse i national ret (jf. artikel 21) Direktiv Gennemførelsesfrist 90/219/EØF 23. oktober /51/EF 30. april /81/EF 5. juni 2000 PE \ 159

168 BILAG VII Sammenligningstabel Direktiv 90/219/EØF Nærværende direktiv Artikel 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 3, indledning Artikel 3, stk. 1, indledning Artikel 3, første led Artikel 3, stk. 1, litra a) Artikel 3, andet led Artikel 3, stk. 1, litra b) Artikel 4, stk. 1 Artikel 3, stk. 2 Artikel 4, stk. 2 Artikel 3, stk. 3 Artikel 5 Artikel 4 Artikel 6 Artikel 5 Artikel 7 Artikel 6 Artikel 8 Artikel 7 Artikel 9 Artikel 8 Artikel 10 Artikel 9 Artikel 11, stk. 1, 2 og 3 Artikel 10, stk. 1, 2 og 3 Artikel 11, stk. 4, indledning Artikel 10, stk. 4, indledning Artikel 11, stk. 4, første led Artikel 10, stk. 4, litra a) Artikel 11, stk. 4, andet led Artikel 10, stk. 4, litra b) Artikel 12, stk. 1 Artikel 11, stk. 1 Artikel 12, stk. 2 Artikel 11, stk. 2 Artikel 13 Artikel 12 Artikel 14, stk. 1 Artikel 13, stk. 1 Artikel 14, stk. 2 Artikel 13, stk. 2 Artikel 15, stk. 1, indledning Artikel 14, stk. 1, indledning Artikel 15, stk. 1, første led Artikel 14, stk. 1, litra a) Artikel 15, stk. 1, andet led Artikel 14, stk. 1, litra b) Artikel 15, stk. 1, tredje led Artikel 14, stk. 1, litra c) Artikel 15, stk. 1, fjerde led Artikel 14, stk. 1, litra d) Artikel 15, stk. 2, indledning Artikel 14, stk. 2, indledning Artikel 15, stk. 2, første led Artikel 14, stk. 2, litra a) 160 /PE

169 Artikel 15, stk. 2, andet led Artikel 14, stk. 2, litra b) Artikel 16 Artikel 15 Artikel 17 Artikel 16 Artikel 18 Artikel 17 Artikel 19, stk. 1 Artikel 18, stk. 1, første afsnit Artikel 19, stk. 2 Artikel 18, stk. 1, andet afsnit Artikel 19, stk. 3, indledning Artikel 18, stk. 2, indledning Artikel 19, stk. 3, første led Artikel 18, stk. 2, litra a) Artikel 19, stk. 3, andet led Artikel 18, stk. 2, litra b) Artikel 19, stk. 3, tredje led Artikel 18, stk. 2, litra c) Artikel 19, stk. 4 Artikel 18, stk. 3 Artikel 19, stk. 5 Artikel 18, stk. 4 Artikel 20 Artikel 19 Artikel 20a - Artikel 21, stk. 1 Artikel 20, stk. 1 Artikel 21, stk. 2, første afsnit Artikel 20, stk. 2 og stk. 3, første afsnit, Artikel 21, stk. 2, andet afsnit Artikel 20, stk. 3, andet afsnit, Artikel 21, stk. 3 - Artikel Artikel 21 - Artikel 22 Artikel 23 Artikel 23 Bilag I-V Bilag I-V - Bilag VI - Bilag VII PE \ 161

170 P6_TA-PROV(2008)0500 Godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning) (KOM(2007) C6-0001/ /0288(COD)) (Fælles beslutningsprocedure omarbejdning) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0859), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0001/2008), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter 1, - der henviser til det tilsagn, som Rådets repræsentant ved skrivelse af 8. oktober 2008 har givet om at vedtage det ændrede forslag i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, første led, - der henviser til forretningsordenens artikel 80a og artikel 51, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0288/2008), A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer, 1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og som ændret i det nedenstående; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 77 af , s /PE

171 P6_TC1-COD(2007)0288 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. oktober 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen (omarbejdning) (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1, efter proceduren i traktatens artikel 251 2, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets direktiv 95/64/EF af 8. december 1995 om statistisk registrering af godstransport og passagerbefordring ad søvejen 3 er flere gange blevet ændret væsentligt 4. I forbindelse med nye ændringer af nævnte direktiv bør der af hensyn til klarheden foretages en omarbejdning af de pågældende bestemmelser. (2) Med henblik på udførelsen af de opgaver, der er pålagt den inden for rammerne af den fælles søtransportpolitik, bør Kommissionen (Eurostat) have adgang til sammenlignelige, pålidelige, synkroniserede og regelmæssige statistikker om omfanget og udviklingen af godstransport og passagerbefordring ad søvejen til og fra Fællesskabet, medlemsstaterne imellem og i medlemsstaterne. (3) Ligeledes er det vigtigt for medlemsstaterne og virksomhederne, at de har et godt kendskab til søtransportmarkedet. (4) Der kan oprettes et integreret system, som kan producere pålidelige, kompatible og ajourførte oplysninger ved at indsamle fælles statistiske oplysninger på et sammenligneligt eller harmoniseret grundlag. (5) Oplysninger vedrørende godstransport og passagerbefordring ad søvejen bør gøres sammenlignelige mellem medlemsstaterne indbyrdes og mellem de forskellige transportformer EUT C... Europa-Parlamentets holdning af EFT L 320 af , s. 25. Jf. bilag IX, del A. PE \ 163

172 (6) Ifølge subsidiaritetsprincippet er udarbejdelsen af fælles statistiske normer, som gør det muligt at producere harmoniserede oplysninger, en opgave, som kun kan udføres effektivt på fællesskabsplan. Indsamlingen af oplysninger i de enkelte medlemsstater forestås af de organer og institutioner, der er ansvarlige for udarbejdelsen af de officielle statistikker. (7) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af nærværende direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 1. (8) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at vedtage visse detaljerede regler til gennemførelse af dette direktiv. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, herunder ved at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. (9) De nye ændringer, der foretages i dette direktiv, er af teknisk art og vedrører kun udvalgsproceduren. Det er derfor ikke nødvendigt at de gennemføres af medlemsstaterne. (10) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse af direktivet i bilag IX, del B, i national ret - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Udarbejdelse af fællesskabsstatistikker Medlemsstaterne udarbejder fællesskabsstatistikker over godstransport og passagerbefordring med skibe, der anløber havne på deres område. I dette direktiv forstås ved: Artikel 2 Definitioner a) "Godstransport og passagerbefordring ad søvejen": transport af gods og befordring af passagerer med skibe på rejser, der helt eller delvis foregår til søs. Dette direktivs anvendelsesområde omfatter ligeledes gods, der i) transporteres til offshore-anlæg 1 EFT L 184 af , s /PE

173 ii) opsamles på havbunden og losses i havne. Bunkring og proviantering af skibe er ikke omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. b) "Søgående skib": ethvert skib med undtagelse af skibe, der udelukkende sejler i indre farvande eller i smult vande, i områder, hvor havnebestemmelser finder anvendelse, eller i områder, som grænser umiddelbart op hertil. Fiskerfartøjer og skibe til forarbejdning af fisk, samt boreskibe, bugserbåde, sandpumpere, havforskningsskibe, krigsskibe og skibe, som udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formål, omfattes ikke af dette direktivs anvendelsesområde. c) "Havn": lokalitet udstyret med anlæg, hvor handelsskibe kan fortøjes og losse eller laste gods samt ud- eller indskibe passagerer d) "søtransportoperatørens nationalitet": nationaliteten i det land, hvor det faktiske hjemsted for transportoperatørens kommercielle virksomhed er beliggende e) "søtransportoperatør": enhver person, som indgår, eller på hvis vegne der indgås en kontrakt om transport af gods eller befordring af passagerer ad søvejen med en befragter eller en passager. Artikel 3 Karakteristika ved dataindsamlingen 1. Medlemsstaterne indsamler oplysninger, der vedrører følgende områder: a) oplysninger vedrørende gods og passagerer b) oplysninger vedrørende skibet. Skibe med en bruttotonnage på mindre end 100 kan udelukkes fra dataindsamlingen. 2. De omhandlede karakteristika ved dataindsamlingen, dvs. de statistiske variabler for hvert område, nomenklaturer for deres klassificering samt observationshyppigheden, fremgår af bilag I til VIII. 3. Indsamlingen af oplysninger baseres så vidt muligt på eksisterende kilder for derved at begrænse den byrde, der hviler på respondenterne. 4. Kommissionen tilpasser dataindsamlingens karakteristika og indholdet af bilag I til VIII til den økonomiske og tekniske udvikling, for så vidt en sådan tilpasning ikke medfører nogen væsentlig forhøjelse af udgifterne for medlemsstaterne og/eller forøgelse af de byrder, der påhviler respondenterne. PE \ 165

174 Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3. Artikel 4 Havne 1. Med henblik på dette direktiv udarbejder Kommissionen en liste over havne med kodeog registernumre efter lande og havkystzoner. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk På den i stk. 1 nævnte liste udvælger hver medlemsstat de havne, hvor der årligt behandles mere end en million tons gods eller registreres flere end passagerbefordringer. Detaljerede oplysninger leveres for hver udvalgt havn i overensstemmelse med bilag VIII for de områder (gods, passagerer), hvor de opfylder udvælgelseskriteriet, og eventuelt summariske oplysninger for det andet område. 3. For de havne på listen, der ikke er udvalgte, leveres summariske oplysninger i henhold til bilag VIII, datasæt A3. Artikel 5 Statistikkernes præcision De metoder, der anvendes ved indsamling af oplysninger, skal være således udviklede, at de fælles statistiske oplysninger om søtransport sikres den præcision, der er nødvendig for samtlige statistiske oplysninger beskrevet i bilag VIII. Kommissionen udarbejder præcisionsnormerne. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 10, stk. 3. Artikel 6 Behandling af resultaterne fra dataindsamlingen Medlemsstaterne behandler de i henhold til artikel 3 indsamlede statistiske oplysninger således, at der fremkommer sammenlignelige statistikker, hvis præcision svarer til kravene i artikel /PE

175 Artikel 7 Fremsendelse af resultaterne fra dataindsamlingen 1. Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) de i artikel 3 nævnte resultater fra dataindsamlingen, inklusive de oplysninger, medlemsstaterne har erklæret fortrolige i medfør af den nationale lovgivning eller national praksis vedrørende statistisk fortroligt materiale, i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor Resultaterne skal fremsendes i overensstemmelse med de statistiske datasæts struktur, der er defineret i bilag VIII. De tekniske detaljer vedrørende fremsendelsen af resultaterne fastsættes efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk Fremsendelsen af resultaterne finder sted inden for en frist på fem måneder at regne fra slutningen af observationsperioden for de oplysninger, der fremsendes kvartalsvis, og otte måneder for de oplysninger, der fremsendes årligt. Første fremsendelse dækker første kvartal i året Artikel 8 Rapporter Medlemsstaterne sender Kommissionen (Eurostat) alle oplysninger om de metoder, der anvendes ved frembringelsen af oplysninger. Endvidere meddeler medlemsstaterne, hvor det er relevant, Kommissionen væsentlige ændringer i de anvendte indsamlingsmetoder. Artikel 9 Formidling af statistiske oplysninger Kommissionen (Eurostat) udsender de relevante statistiske oplysninger med samme hyppighed som gælder for fremsendelsen af resultaterne. Bestemmelserne om den offentliggørelse eller formidling af statistiske oplysninger, der skal foretages af Kommissionen (Eurostat), fastsættes efter forvaltningsproceduren i artikel 10, stk. 2. Artikel 10 Udvalgsprocedure 1 EFT L 151 af , s. 1. PE \ 167

176 1. Kommissionen bistås af det udvalg for det statistiske program, der er nedsat ved afgørelse 89/382/EØF, Euratom af 19. juni 1989 om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Artikel 11 Meddelelse af nationale bestemmelser Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 12 Ophævelse Direktiv 95/64/EF, som ændret ved de retsakter, der er nævnt i bilag IX, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristerne for gennemførelse af direktivet i bilag IX, del B, i national ret. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag X. Artikel 13 Ikrafttræden Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Artikel 14 Adressater Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. 1 EFT L 181 af , s /PE

177 Udfærdiget i På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand PE \ 169

178 BILAG I VARIABLER OG DEFINITIONER 170 /PE

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0473 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.9.2006 KOM(2006) 473 endelig 2004/0172 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0817 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2010 (OR. en) 9288/10 Interinstitutionel sag: 2010/0817 (COD) COPEN 117 EUROJUST 49 EJN 13 PARLNAT 13

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 1.5.2014 L 130/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/41/EU af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. maj 2019 (OR. en) 9116/19 JAI 490 COPEN 200 CYBER 153 DROIPEN 79 JAIEX 75 ENFOPOL 229 PIX 177 EJUSTICE 63 MI 420 TELECOM 211 TAPROTECT 142 USA 33 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 283 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2005-3060/10-0001 Dok.: DBI20349 N O T A T om aftaler mellem USA

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0359/2015 7.12.2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.6.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0238/2012 af Svend D. Adler, tysk statsborger, om opførelse af erhvervet som landskabsarkitekt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 14. december 2010 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 14. december 2010 P7_TA-PROV(2010)12-14 FORELØBIG UDGAVE PE 453.923 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0095 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET JUSTITSMINISTERIET Dato: 3. december 2010 Kontor: Sagsnr.: Dok.: HLL40553 N OT I T S om ophævelse af EU-retsakter

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 9.10.2014 2014/2098(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0047/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B

8138/15 kf/fh/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. april 2015 (OR. en) 8138/15 COPEN 93 EUROJUST 76 EJN 33 NOTE fra: dato: 19. marts 2015 til: Vedr.: Hr. generaldirektør Alfonso Dastis, ambassadør og fast

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS)

12848/18 HOU/zs ECOMP.2.B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) 12848/18. Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0251 (CNS) 12848/18 FISC 397 ECOFIN 881 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

III RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN L 348/130 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2008 III (Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union) RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN RÅDETS AFGØRELSE 2008/976/RIA

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.9.2012 2011/2275(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI)) Retsudvalget Ordfører: Eva

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 Bilag 15 Offentligt Bilag 6 Oversigt over Schengen-relaterede retsakter Retsakt Kategori Hjemmel Forordninger 1. (EF) nr. 1988/2006 af 21. december 2006 om ændring af forordning

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format.

(EØS-relevant tekst) (6) For at sikre en effektiv behandling bør de krævede oplysninger forelægges i elektronisk format. L 137/10 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/824 af 25. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indholdet af og formatet for beskrivelsen af multilaterale handelsfaciliteters

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst)

AFGØRELSER. (EØS-relevant tekst) 22.6.2018 DA L 159/31 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2018/893 af 18. juni 2018 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg, vedrørende ændringen af bilag

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) 15571/1/11 REV 1. Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. november 2011 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2010/0802 (COD) 15571/1/11 REV 1 COPEN 272 PARLNAT 278 CODEC 1695 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 23.10.2014 2014/2036(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 3/2014 for regnskabsåret 2014, Sektion

Læs mere

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113,

DIREKTIVER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 113, 7.12.2018 L 311/3 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/1910 af 4. december 2018 om ændring af direktiv 2006/112/EF, for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132

EUROPA-PARLAMENTET ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument EP-PE_TC2-COD(2002)0132 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 8.6.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0132 ***II EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved andenbehandlingen den 8. juni 2005 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 26.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (0046/2012) Om: Begrundet udtalelse fra det tyske Forbundsråd om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union)

(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union) 2.8.2003 L 196/45 (Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union) RÅDETS RAMMEAFGØRELSE 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser

Læs mere

Notat om tilvalg af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse

Notat om tilvalg af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse Notat om tilvalg af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse 1. Baggrund Af Stockholm-programmet, som medlemsstaterne vedtog i december 2009, fremgår det, at der bør arbejdes hen imod etableringen

Læs mere