Forsikringsbetingelser. for. Person- og varebiler. hos. Leaseplan A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser. for. Person- og varebiler. hos. Leaseplan A/S"

Transkript

1 for Person- og varebiler hos Leaseplan A/S Marts 2011 version 1.1

2 Aftalen vil omfatte: Dækninger: Ansvarsdækning Kaskodækning Afleveringsforsikring Aftalen vil ikke omfatte: Fragtføreransvarsdækning Løftedækning Førerpladsdækning Selvrisiko: Ansvarsskade kr. pr. køretøj Kaskoskade kr. pr. køretøj Ved en kombineret ansvars- og kaskoskade kr. pr. køretøj Afleveringsforsikring kr. pr. køretøj 2

3 Særlige vilkår: Klausul 100 Uanset fællesbetingelsernes punkt 50 om selvrisiko, gælder den selvrisiko, der står på aftalen, ved enhver kasko-/brandskade. Bortkomst Uanset det i kaskobetingelserne punkt 5 og fællesbetingelserne punkt 47 anførte, dækker denne polices aftaler ikke bortkomst. Ophør Uanset fællesbetingelsernes pkt. 35 vedrørende opsigelse, så udløber nærværende forsikringsaftale senest ved leasingaftalens ophør/udløb. Startspærre og genfindingssystem kræves for Personbiler Køretøjets alder er mindre end 7 år regnet fra første indregistreringsdato og har en nyværdi på kr. (inklusiv moms) eller derover Varebiler Køretøjets alder er mindre end 7 år regnet fra første indregistreringsdato og har en nyværdi på kr. (eksklusiv moms) eller derover. Ved tyveri af bilen er det en betingelse, for at opnå erstatning at der er monteret en af Forsikring & Pension godkendt startspærre og genfindingssystem, og at det dokumenteres ved en skade at startspærren og genfindingssystemet er aktiveret på gerningstidspunktet at genfindingssystemet overfører signal til godkendt kontrolcentral i umiddelbar forlængelse af tyveriet. Det accepteres ikke, at signalet alene overføres til eget internt system eller mobiltelefon når bilen forlades skal den være aflåst at nøglerne, når bilen forlades, ikke befinder sig i eller ved bilen, og i øvrigt opbevares forsvarligt Det er leasinggivers pligt at sikre at genfindingssystemet er installeret i køretøjet. Når hverken startspærre eller genfindingssystem er monteret og aktiveret eller er nøglerne ikke opbevaret forsvarligt, eller bilen ikke er aflåst, udbetales ingen erstatning. (En fabriksmonteret startspærre/genfindingssystem vil være godkendt af Codan). 3

4 Afleveringsdækning - Privatpersoner (gælder kun, hvis dækningen fremgår af forsikringscertifikatet) Forsikringen omfatter personbiler på hvide plader, der er kaskoforsikret. Forsikringen omfatter biler, der er mellem 24 og 49 måneder (regnet fra 1. reg.dato), og som har kørt op til km. Forsikringen dækker skader som følge af pludselige og uforudsete omstændigheder. Pludselig hændelse betyder, at den begivenhed, der udløste skaden havde en relativt hurtig proces. Skader som følge af slid eller alder erstattes ikke. At hændelsen har været uforudset, betyder at den har fundet sted uventet, og at den normalt ikke er mulig at forudsige og dermed forebygge. Forsikringen dækker ikke: Skader forvoldt af dyr Skader, der opstår, når bilen anvendes til væddeløb, uddannelse med henblik på væddeløb, hastighedskørsel eller lignende former for tidskørsel Skader som følge af koldt vejr, fugt, tæring og korrosion Skader som følge af uautoriseret brug, underslæb, uautoriseret bortskaffelse eller svig Forsikringen dækker ikke komponenter, som er undtaget på maskinskadeforsikring samt alle elektroniske komponenter Rengøring Bortkomne genstande og køretøjstilbehør Erstatning er begrænset til højst kr. per køretøj ved hver køretøjsaflevering. Kun skader under kr. er omfattet af forsikringen. Det er en betingelse, at der er udfærdiget en afleveringsrapport af uvildig 3. mand, der er skriftlig godkendt af Codan, samt at skaden anmeldes til Codan og reparationen udføres. For forsikringen gælder i øvrigt kaskoforsikringens betingelser i den udstrækning, de lader sig anvende. Selvrisiko kr. for samtlige skader ved samme køretøjsaflevering. 4

5 Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Fællespolice. Hvem er dækket? 2. Forsikringstagere m.fl. Forsikringen dækker Dem som forsikringstager og enhver som med Deres tilladelse bruger køretøjet eller er fører af det. 3. Værksteder m.m. Værksteder og andre virksomheder som har køretøjet til reparation, service og lignende. Skader der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i Deres interesse, for eksempel under prøvekørsel. 4. Ny ejer Hvis køretøjet skifter ejer, dækkes den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, efter bestemmelserne anført under fællesbetingelsernes punkt 39. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 5. Erstatningsansvar Erstatningsansvar for skader, der sker ved køretøjets brug som køretøj, og som ikke er særligt undtaget efter punkt Personskader på Dem er dækket, når De ikke er fører af køretøjet. 6. Orienteringsløb m.m. Ansvar for skader som sker under orienteringsløb, økonomiløb og rallies - når kørslen foregår i Danmark og udenfor afspærret vej eller bane, jf. punkt 15, - og Justitsministeriet har givet tilladelse til løbet (hvis det kræves), - og de regler der gælder for den slags løb, er overholdt. 7. Øvelseskørsel m.v. Ansvar for skader som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel osv.). Øvelseskørsel skal dog foregå under instruktion af en motororganisation eller lign., og på afspærret område. 8. Udgifter til erstatningssag Dækningen omfatter desuden udgifter i forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag. Sådanne udgifter skal dog altid aftales med Codan på forhånd. Dækningen omfatter også renter af erstatningsbeløb. Disse beløb betales af Codan, selv om forsikringens dækningssummer derved overskrides. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? 9. Tilkoblingsredskaber Skader på andres sætte-, tilkoblingsredskaber og påmonterede veksellad i forsikringstagerens varetægt. 10. Udlejning Skader som sker, mens køretøjet er udlejet i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører. Er køretøjet forsikret til udlejning dækkes forsikringstageren dog, når det godtgøres, at overtrædelsen ikke er foretaget af forsikringstageren eller af de personer, der på hans vegne er forpligtet til at påse, at bestemmelserne overholdes, og at de ikke var vidende om, at der forelå overtrædelse af bestemmelserne og deres ukendskab hertil ikke skyldtes grov uagtsomhed. 11. Atomenergi Skader som sker ved udløsning af atomenergi. 12. Egne ting Skader på ting tilhørende forsikringstageren, brugeren og føreren. FLA-E Side PN 25

6 13. Fragtaftaler Ansvar efter lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 14. Transporteret gods i udlandet Skader på transporteret gods, når skaden sker i udlandet. Dog dækkes ansvar for skader på andres personlige rejsebagage. 15. Motorløb m.m. Skader som sker under motorløb eller kørsel på bane - eller andre områder - der er afspærret til formålet, jf. dog punkt 6 og 7. Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien/Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. Det geografiske dækningsområde for følgende typer af køretøjer med en totalvægt på højst 3.5 tons: - personbiler - varebiler der anvendes til transport af egne varer - påhængs- og campingvogne - motorcykler er de lande, hvor grønkort-ordningen gælder. Hvor dækkes ansvaret? 16. Geografisk område Forsikringens geografiske dækningsområde fremgår af aftalen. Såfremt forsikringen er udvidet til at dække uden for Danmark, dækker forsikringen i følgende lande: Hvordan dækkes ansvaret? 17. I Danmark I Danmark med op til de erstatningsbeløb som er fastsat i færdselsloven. 18. I udlandet I de lande hvor grønt-kortordningen gælder, dækkes ansvaret med de summer der gælder i disse lande, dog mindst med de summer der gælder i Danmark. I det øvrige dækningsområde dækkes med de summer, der gælder i Danmark. FLA-E Side

7 Kaskodækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Fællespolice. Hvem er dækket? 2. Forsikringstagere m.fl. Forsikringen dækker Dem som forsikringstager og enhver som med Deres tilladelse bruger køretøjet eller er fører af det. 3. Værksteder m.m. Værksteder og andre virksomheder som har køretøjet til reparation, service og lignende. Skader der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i Deres interesse, for eksempel under prøvekørsel. 4. Ny ejer Hvis køretøjet skifter ejer, dækkes den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, efter bestemmelserne anført under fællesbetingelsernes punkt 39. Hvad omfatter kaskodækningen? 5. Skader på køretøjet Skade på køretøjet, herunder tyveri, røveri og bortkomst, når skaden ikke er særligt undtaget under punkt Ved bortkomst forstås, at køretøjet er forsvundet uden at det drejer sig om tyveri eller røveri. For eksempel, hvis De har overladt køretøjet til en anden, som så forsvinder med det. Kaskoskader undtaget efter punkt dækkes dog, hvis det ikke var Dem der var fører af køretøjet - medmindre det påvises, at De var klar over, at føreren handlede under de nævnte omstændigheder, eller hvis det skyldes grov uagtsomhed, at De ikke var klar over, at føreren handlede under disse omstændigheder. 6. Orienteringsløb m.m. Skader som sker under orienteringsløb, økonomiløb og rallies - når kørslen foregår i Danmark og udenfor afspærret vej eller bane, jf. punkt 17, - og Justitsministeriet har givet tilladelse til løbet (hvis det kræves), - og de regler der gælder for den slags løb, er overholdt. 7. Øvelseskørsel Skader som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel osv.). Øvelseskørsel skal dog foregå under instruktion af en motororganisation eller lign., og på afspærret område. Hvad omfatter kaskodækningen ikke? 8. Mekaniske og elektriske dele Skader der alene opstår i - og er begrænset til - køretøjets mekaniske og elektriske dele. Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes: brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af et andet befordringsmiddel. 9. Bearbejdning eller behandling Skader på køretøjet som sker under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af køretøjet, medmindre skaden sker ved kørsel eller brand eller hvis køretøjet ulæsset styrter ned fra en lift. 10. Vejr og vind Skader der opstår som følge af påvirkning af vejr og vind, f.eks. frostsprængning eller rusttæring 11. Slitage Skader der skyldes slitage på køretøjet, herunder ridser eller stenslag i lakken. FLA-E Side PN 26

8 12. Naturkatastrofer o.lign. Skader der skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør eller borgerlige uroligheder; eller skader der skyldes udløsning af atomenergi. 13. Udlejning Skader som sker, mens køretøjet er udlejet i strid med justitsministeriets bestemmelse om udlejning uden fører. Er køretøjet forsikret til udlejning dækkes forsikringstageren dog, når det godtgøres, at overtrædelsen ikke er foretaget af forsikringstageren eller af de personer, der på hans vegne er forpligtet til at påse, at bestemmelserne overholdes, og at de ikke var vidende om, at der forelå overtrædelse af bestemmelserne og deres ukendskab hertil ikke skyldtes grov uagtsomhed. 14. Forsætlig skade Skader som forvoldes forsætligt eller som skyldes grov uagtsomhed. 15. Spirituskørsel Skader der sker, hvis føreren af køretøjet er spirituspåvirket. 16. Fører uden kørekort Skader der sker, hvis føreren af køretøjet ikke har kørekort. 17. Motorløb m.m. Skader sket under motorløb eller kørsel på bane- eller andre områder - der er afspærret til formålet, jf. dog punkt 6 og 7. Retshjælp 18. Vilkår for retshjælpsdækningen Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med tvister, der angår personskade opstået i forbindelse med kørsel med den forsikrede bil, og sikrede skal være part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af bilen. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Der skal rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Forsikringen dækker med op til kr. incl. moms for hver forsikringsbegivenhed. Der gælder en selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede sagsomkostninger. Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes ny selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede sagsomkostninger. De nærmere vilkår for retshjælpsdækningen kan rekvireres hos Codan. Hvilke ting er dækket? 19. Selve køretøjet Selve køretøjet og det udstyr og tilbehør, som er nævnt under pkt Fastmonteret standardtilbehør Skader på fastmonteret standardtilbehør. 21. Fastmonteret ekstraudstyr Fastmonteret ekstraudstyr er kun meddækket i det omfang, Codan har fået oplysning om det. 22. Afmonteret udstyr Når det meddækkede udstyr og tilbehør, der er nævnt i pkt , er afmonteret, dækkes det af forsikringen, hvis det kun er beregnet til brug i forbindelse med det forsikrede køretøj. Transportabel radio og tranportabel båndspiller er dog kun dækket, så længe de er monteret i køretøjet. 23. Værktøj Værktøj i almindeligt omfang er dækket, når det kun bruges i forbindelse med det forsikrede køretøj. 24. Mobiltelefon Mobiltelefon er ikke omfattet af dækningen. Hverken når denne er monteret i holder, er tilsluttet bilens elsystem eller ligger løst i bilen. FLA-E Side

9 Hvor dækkes kaskoskader? 25. Geografisk område Forsikringens geografiske dækningsområde fremgår af aftalen. Såfremt forsikringen er udvidet til at dække uden for Danmark, dækker forsikringen i følgende lande: Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien/Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Lichtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. Det geografiske dækningsområde for følgende typer af køretøjer med en totalvægt på højst 3.5 tons: - personbiler - varebiler der anvendes til transport af egne varer - påhængs- og campingvogne - motorcykler er de lande, hvor grønkort-ordningen gælder. Hvordan dækkes kaskoskader i udlandet? 26. Kaskoskader opstået i udlandet Kaskoskader opstået i udlandet, dækkes på samme måde i udlandet som i Danmark - dog kun i det omfang, skaden ikke er dækket af en anden forsikring, der omfatter kørsel i udlandet. Derudover dækkes følgende i udlandet: 27. Konfiskation Konfiskeres Deres køretøj endeligt af en udenlandsk myndighed, dækker forsikringen efter bestemmelserne om tyveri, hvis - De godtgør, at køretøjet er brugt lovligt, eller - De godtgør, at De ikke vidste, at køretøjet blev brugt ulovligt, og at dette ikke skyldes grov uagtsomhed fra Deres side. 28. Redningsforsikring Kaskoforsikringen indeholder en redningsforsikring, som dækker ved kørsel i udlandet for følgende typer af køretøjer med en totalvægt på højst 3,5 tons: - personbiler - vare- og lastvogne - påhængs- og campingvogne (når disse er kaskoforsikrede) - motorcykler og scootere Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport. 29. Vilkår for redningsforsikring Ved at henvende Dem til Deres assurandør eller et af Codans kontorer, kan De få et SOS-servicekort, hvor De kan se vilkårene for redningsforsikringen. SOS-servicekortet indeholder desuden en introduktion på 8 sprog, der kan anvendes i tilfælde af skade i udlandet. 30. Toldkrav Redningsforsikringen omfatter også toldafgifter, der kan opstå i udlandet ved tyveri af køretøjet, hvis dette ikke senere genfindes, dog maximalt kr., se herom i forsikringsvilkårene for redningsforsikring i udlandet. Andre toldkrav er ikke omfattet af kaskodækningen. FLA-E Side PN 27

10 Fællesbetingelser for Fællespolice i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler Hvis De kommer ud for en skade 1. Afværgelse af skader Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Codan har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 2. Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til Codan. 3. Udfyldelse af skadeanmeldelse Der skal indsendes en skadeanmeldelse, som fås hos Deres Codan Skadecenter. 6. Anmeldelse til SOS-International Hvis De har købt kaskodækning, skal skader der er omfattet af redningsforsikringen, anmeldes til SOS-International A/S, se kaskodækningens punkt Erstatningskrav og reparation Aftaler om erstatningskrav eller reparationer skal godkendes af Codan. Mindre reparationer kan dog udføres straks, hvis kørslen ikke kan udsættes, og det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet. De kan se Deres skadecenter på Deres police. Skadeanmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. Hvis der er tale om et udlejet køretøj, skal genpart af den oprettede lejekontrakt være vedlagt anmeldelsen. Hvordan fastsættes erstatningen ved skader på køretøjet? Har De købt kaskodækning gælder følgende regler om erstatningsfastsættelse: 8. To former for erstatning 4. Anmeldelse til politiet Hvis De har købt kaskodækning eller fragtføreransvarsdækning, skal tyveri, røveri og bortkomst straks meldes til politiet. Hvis en lejer ikke har tilbageleveret et lejet køretøj senest 8 dage efter den frist, der i lejekontrakten er anført for udløbet af lejemålet, skal anmeldelse ske til Codan og politiet. 5. Skade på dyr Hvis de har købt fragtføreransvarsdækning og denne dækker transport af dyr, skal enhver skade konstateres af en dyrlæge, uden hvis attest om skadens årsag, der ikke ydes erstatning, med mindre det drejer sig om skade på medforsikrede grise, søer og svin, hvor det modtagende slagteri på en anden måde kan dokumentere, at skaden er dækningsberettiget. Ved skader på køretøjet, som er dækket af forsikringen, kan erstatningen omfatte: - kontant erstatning, eller - udgiften til reparation af køretøjet. 9. Kontant erstatning De får kontant erstatning: - hvis skaden er så stor, at reparation efter Codans skøn ikke kan betale sig. - ved dækningsberettiget tyveri, røveri eller bortkomst, hvis køretøjet ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at Codan har modtaget Deres skadeanmeldelse. - hvis et udlejet køretøj efter udlejning ikke bliver tilbageleveret inden 2 måneder efter den aftalte lejeperiodes udløb, og det ikke vides hvor køretøjet befinder sig. Hvis De får udbetalt kontant erstatning, tilhører køretøjet Codan. FLA-E Side

11 10. Erstatningsopgørelsen ved kontant erstatning Erstatningen fastsættes til den kontante købspris for et tilsvarende køretøj, det vil sige samme mærke, type, alder og kvalitet, med mindre De har krav på erstatning efter nyværdi, se punkt Erstatningsopgørelsen ved nyværdi erstatning En bil der er forsikret til privat personkørsel, erstattes med nyværdi hvis: - bilen var fabriksny, da De tegnede eller ændrede forsikringen for den, og - skaden sker inden et år efter første registrering, og - reparationen af bilen vil koste mere end 50% af bilens nyværdi på købstidspunktet. Erstatningen fastsættes til den kontante købspris på skadetidspunktet for et tilsvarende bil, det vil sige samme mærke, type og årgang. 12. Reparation af køretøjet Hvis Codan vælger at lade køretøjet reparere, skal det sættes i lige så god stand, som det var før skaden. Codan erstatter ikke den forringelse af køretøjets handelsværdi, som en reparation eventuelt medfører. 13. Reparationsstedet Codan har ret til at bestemme, hvor køretøjet skal repareres. Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler Codan ikke de ekstraudgifter, det medfører. 14. Reparation på eget værksted Hvis skaden sker, mens køretøjet er overladt eller solgt til en bilforhandler eller reparatør, skal de reparationer, som kan udføres på forhandlerens eller reparatørens eget værksted, udføres til nettopriser. Hvis skaden bliver repareret på et andet værksted, betaler Codan det beløb, reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. 15. Erstatning, hvis De er momsregistreret Er De momsregistreret gælder følgende: Ved udbetaling af kontant erstatning trækkes moms fra erstatningsbeløbet, hvis Deres virksomhed kan fratrække moms. Ved reparationer lægger Codan moms ud ved at betale beløbet til reparatøren, men De har pligt til at godtgøre Codan den udlagte moms. 16. Erstatning af transportomkostninger Transportomkostninger er kun dækket af forsikringen, hvis De ikke kan få disse udgifter dækket af abonnement eller en anden forsikring. Er transportomkostningerne dækningsberettigede, gælder følgende: Codan betaler udgifter til transport til nærmeste reparatør, hvis dette er nødvendigt på grund af skaden. Ved dækningsberettiget tyveri, røveri eller bortkomst, hvor køretøjet bliver fundet inden 4 ugersfristens udløb, se punkt 9, betaler vi transporten af køretøjet til dets hjemsted. Hvordan fastsættes erstatningen ved skader på godset? Har De købt fragtføreransvarsdækning gælder følgende regler om erstatningsfastsættelse: 17. Erstatning for gods Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet for overtagelsen til befordring. Værdien bestemmes efter fakturaprisen for varerne, eller i mangel heraf efter genanskaffelsesværdien for gods af samme art og godhed. Godset betragtes som bortkommet, hvis det ikke er afleveret inden 30 dage efter udløbet af den aftalte afleveringsfrist, eller hvor ingen frist er aftalt, inden 60 dage efter efter, at fragtføreren overtog godset. Ved beskadigelse af varerne erstattes værdiforringelsen, beregnet på grundlag af den ovennævnte fastsatte værdi af godset. Regres Regres er et forsikringsselskabs ret til at få et beløb, som det har betalt, refunderet. FLA-E Side PN 28

12 18. Regres ved forsæt eller grov hensynsløshed Codan har regres for motoransvarserstatninger mod enhver, (føreren, ejeren eller andre) som efter færdselslovens regler er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt eller ved en uagtsomhed som kan betegnes som grov hensynsløshed. 19. Regres for skader, sket ved udlejning Codan har regres for skader, som sker hvis køretøjet er udlejet i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører. 20. Regres for betalte skader, der ikke er forsikringsdækket Hvis Codan har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen, har Codan regres for erstatningsbeløbet. 21. Regres mod hjælpevognmænd Hvis De har købt dækning for fragtføreransvar for hjælpevognmand, og Codan har udbetalt erstatning for en skade, som en hjælpevognmand er ansvarlig for (jvf. hjælpevognmandsdækningens punkt 2), gør Codan regres overfor hjælpevognmanden. Hvornår dækker forsikringen? 22. Antagelse af forsikringen Forsikringen dækker fra det tidspunkt, Codan - eller en af Codans medarbejdere - har modtaget en begæring om forsikring, medmindre De selv ønsker en senere begyndelsesdato. 23. Afvisning af forsikring Hvis Codan ikke ønsker at tegne forsikringen, sender vi Dem besked inden 8 dage efter, at Codan har modtaget Deres begæring. Dækningen ophører da 8 dage efter, at meddelelsen er afsendt. Betaling af præmien 24. Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende et girokort til den adresse, De har opgivet. Præmien kan også betales gennem Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS). 25. Porto Codan har ret til at opkræve porto for giroudsendelsen og giroindbetalingen og for PBS-gebyr. 26. Første præmie Den første præmieindbetaling dækker fra den dag, forsikringen træder i kraft. Denne præmie forfalder til betaling, når De får girokortet. 27. Senere præmier De følgende præmier forfalder til betaling på forfaldsdagene. 28. Betalingsfrist Præmien skal betales inden den frist, der står på girokortet. 29. Påmindelse Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Selskabet er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr samt morarenter. Codan kan - herudover - beregne sig et gebyr for udskrivning af dokumenter, herunder policer og andre serviceydelser. 30. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt senest 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. Når forsikringens motoransvarsdækning ophører, får politiet besked. Politiet vil så inddrage køretøjets nummerplader. 31. Genoptagelse efter manglende betaling En motoransvars- og/eller kaskoforsikring, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er betalt. Derudover skal præmien de næste 2 år betales forud for 1 år ad gangen. Indeksregulering 32. Anvendt indeks Forsikringen indeksreguleres på baggrund af det summariske lønindeks, der udgives af Danmarks Statistik. FLA-E Side

13 33. Årlig regulering Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Reguleringen af præmien sker fra årets første forfald. Præmien ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det på policen anførte indekstal. Hvis indeksreguleringen et år medfører en stigning i præmien på mere end 10% af præmien det foregående år, har De ret til at opsige forsikringen. Det skal ske skriftligt inden 14 dage efter, at De har fået opkrævningen af præmien, og senest 14 dage inden opsigelsen skal træde i kraft. 34. Andet indeks Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Forsikringens ophør 35. Fornyelse og opsigelse Forsikringen fortsætter automatisk, indtil den opsiges skriftligt af Dem eller af Codan - til en præmieforfaldsdag. Opsigelsen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel - til en præmieforfaldsdag. Efter enhver anmeldt skade, er såvel forsikringstageren som Codan, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skade, berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Codan kan ændre forsikringsbetingelser og/eller præmie fra enhver forfaldsdato for denne forsikring, med en måneds varsel. Hvis et udlagt selvrisikobeløb, jvf. pkt , ikke er betalt til selskabet inden 14 dage efter betalingsfristens udløb, har Codan ret til at opsige kaskodækningen med 14 dages skriftligt varsel. 36. Opsigelse af dækning i udlandet Forsikringens motoransvars- og kaskodækning i udlandet kan ændres eller opsiges med 14 dages varsel, uden at det får betydning for andre dele af forsikringen. 37. Registrering i Fællesregister Har De købt motoransvars- eller kaskodækning gælder følgende regel: Hvis Codan finder forsikringsforløbet utilfredsstillende - for eksempel ved manglende præmiebetaling eller mange skader - og derfor opsiger forsikringen, vil De blive registreret i kodeform i automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, som frembyder en særlig risiko. Det gælder også, hvis Codan i stedet for at opsige forsikringen tilbyder, at fortsætte den på skærpede betingelser. De vil straks få besked om registreringen, og om mulighederne for at klage over den. Registrering i det fælles register sker efter tilladelse fra Registertilsynet, som også har fastsat vilkårene. Fællesregistrets adresse er: Amaliegade 10, 1256 København K, tlf Risikoforandring 38. Flytning og andre ændringer af betydning for præmien Har De købt motoransvars- eller kaskodækning skal Codan underrettes hvis De eller den faste bruger af køretøjet skifter bopæl, eller hvis der sker ændring med: - køretøjets hjemsted - anvendelsen - montering af ekstraudstyr - tilkobling af påhængsvogn - eller der sker andre ændringer af risikoen Har De købt fragtføreransvarsdækning skal Codan underrettes hvis: - køretøjets kørselsområde udvides - den godsart der transporteres ændres i forhold til det aftalte - køretøjets lasteevne ændres - eller der sker andre ændringer af risikoen Ovennævnte forhold kan indvirke på præmie eller selvrisiko i op- eller nedadgående retning, og undladelse af at give meddelelse kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis i medfør af Forsikringsaftalelovens regler herom. FLA-E Side PN 29

14 39. Salg af køretøjet Hvis De sælger eller på anden måde afhænder køretøjet, ophører forsikringen. Forsikringens motoransvars- og kaskodækning dækker dog den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis den nye ejer ikke selv har forsikret køretøjet. De skal derfor straks give os besked. 40. Genoptagelse ved køb af nyt køretøj Anskaffer De et andet køretøj inden 3 år efter, at De har afhændet det forsikrede køretøj, bevarer De de rettigheder, De eventuelt har opnået i Codan gennem skadefri kørsel. 41. Indlevering/deponering af nummerplader Hvis De indleverer køretøjets nummerplader til politiets motorkontor, vil Codan få meddelelse om det, og forsikringen ophører da fra afmeldingsdatoen. Har De købt kaskodækning, kan De fortsætte denne til nedsat præmie, hvis De inden afleveringen af nummerpladerne giver Codan skriftlig besked. Hvis nummerpladerne indleveres til Codan, kan De også fortsætte kaskodækningen til nedsat præmie. Kaskodækning til nedsat præmie, kan ikke tegnes for kortere tid end 1 måned. Voldgift 42. Uenighed om erstatningens størrelse Har De købt kaskodækning gælder følgende: Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen ved voldgift. Til denne voldgift vælger De og Codan hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds forslag. Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne ved voldgiftssagen skal fordeles. Ankenævn 43. Klageinstans Bliver De og Codan uenige om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til Codan ikke til enighed, kan De indbringe sagen for: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårdsgade København V. Tlf mellem kl og Dette gælder ikke uenigheder vedr. fragtføreransvarsdækningen. 44. Særligt klageskema De skal klage på et særligt skema, som De kan få hos Ankenævnet, Codan, Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen. Selvrisiko 45. Selvrisikobeløb Deres selvrisiko står under policens enkelte aftaler. Selvrisiko er den del af en skade, De selv skal betale. 46. Indbetaling af selvrisikobeløbet Hvis Codan har lagt et selvrisikobeløb ud, opkræver vi beløbet hos Dem. 47. Selvrisiko ved bortkomst Har De købt kaskodækning, er selvrisikobeløbet ved bortkomst 20% af erstatningsbeløbet, dog mindst kr. Er Deres almindelige selvrisiko større end kr., skal De dog betale det større beløb. 48. Selvrisiko for retshjælp Har De købt kaskodækning, gælder der en særlig selvrisiko for skader under retshjælpsforsikringen. Se under kaskodækningens punkt 18. FLA-E Side

15 49. Selvrisiko for tippeladsskader Har De købt kaskodækning, er selvrisikobeløbet, ved enhver kaskoskade, som skyldes aflæsning eller kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsanordningen, 20% af erstatningsbeløbet, medmindre De har en højere almindelig selvrisiko. 50. Skader uden selvrisiko Disse undtagelser gælder ikke for fragtføreransvarsdækningen, hvis De har købt en sådan. De skal ikke betale selvrisiko, når Codans erstatningsudbetaling udelukkende vedrører: - skader der sker, mens køretøjet er overladt til værksted, servicestation og lign. eller efter salg af køretøjet. - skader på køretøjets ruder, spejle og lygteglas - skader ved brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, tyveri og røveri - pludselig skade, der sker ved, at ting styrter ned på køretøjet - skader under redningsforsikringen. - skader, der påføres køretøjet af en kendt skadevolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar - skader, der sker på føreren af et andet motorkøretøj, hvis føreren af Deres køretøj er uden skyld i uheldet. Præmietrinsregulering 51. Forsikring med præmietrinsregulering Hvis De har tegnet en forsikring med præmietrinsregulering, står det på Deres police. FLA-E Side PN 30

16 Retshjælp Forsikringsbetingelser Betingelser for Retshjælpsforsikring Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretter, og som ikke har forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse, se 2 og 3. Forsikringen dækker ikke udgifter til almindelig rådgivning, herunder advokatrådgivning. Anmodning om retshjælp skal indgives gennem en advokat, der har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive anmeldelse til selskabet, så snart denne har påtaget sig sagen og inden yderligere skridt foretages, se 12. Advokaten kan dog straks foretage sådanne skridt, som ikke tåler opsættelse. I småsager indgiver sikrede selv anmeldelse på selskabets standardblanket for småsager, jf. 12, stk. 3. De private retshjælpssager, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, dækkes efter deres art enten på bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning eller familieforsikring med indbodækning. Reglerne i 1-13 er fælles for alle retshjælpsforsikringer. De særlige undtagelser for retshjælpsforsikring i tilknytning til henholdsvis bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring), motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning, lystfartøjsforsikring med kaskodækning og familieforsikring med indbodækning fremgår af 14 i vilkårene for den enkelte forsikring. 1. Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen? Dækket er de samme personer, der er omfattet af hovedpolicen (se denne). For gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, omfatter dækningen sikrede i sin egenskab af grupperepræsentant eller i sin egenskab af gruppemedlem i søgsmålet. Udgifter af enhver art i forbindelse med gruppesøgsmål, hvor frameldingsmodellen anvendes, dækkes ikke. 2. Hvilke tvister er dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Forsikringen dækker tvister, som er opstået i privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en domstol efter retsplejelovens regler om civile sager. Forsikringen dækker også tvister af denne art, som efter parternes aftale i stedet behandles ved voldgift. 2. Ved tvister forstås konkrete aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål. 3. Selskabet skal - på det foreliggende grundlag - afgive udtalelse om, hvorvidt tvisten er dækket af forsikringen eller ikke. Selskabet har både ret og pligt til at give udtryk for tvivl om sagens rimelighed. Dækningstilsagn er begrænset til omkostninger, der står i et rimeligt forhold til sagens genstand. 3. Hvilke tvister er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved erhvervsudøvelse forstås: a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed, hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller hobbypræget erhverv. b) Formuedispositioner i forbindelse med de under a) nævnte forhold. c) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med sikredes ansættelsesforhold. 2. Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige domstole. 3. Tvister om separation, skilsmisse, forældremyndighed, samkvemsret og underholdspligt, bortset fra tvister i anden instans (evt. tredie instans), hvor sikrede har fået helt eller del- RH-G Side 1

17 Retshjælp Forsikringsbetingelser vist medhold i første instans, for så vidt sagen behandles i Danmark. 4. Tvister om formueforhold, ejendomsret, samejeforhold eller andre rettigheder i forbindelse med indgåelse eller opløsning af ægteskab, registreret partnerskab, andre samlivsformer eller interessentskaber. 5. Tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv. 6. Private injuriesager a) hvor sikrede er sagsøger, medmindre sikrede får medhold i samtlige påstande. b) hvor sikrede er sagsøgt, medmindre sikrede frifindes for samtlige påstande. 7. Straffesager - bortset fra omkostninger ved civilretlige spørgsmål, der afgøres i forbindelse med straffesagen. 8. Inkassosager mod sikrede, for så vidt fordringens rigtighed og størrelse er utvivlsom. Undtagelserne i stk. 1-8 gælder både ved sager i første og senere instans. 4. Hvilke omkostninger er dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Egne sagsomkostninger. For småsager gælder 11a. 2. Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under en rets- eller voldgiftssag eller er godkendt af selskabet. 3. Udgifter til syn og skøn som under en retssag er udmeldt af retten. 4. Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen på forhånd er godkendt af selskabet, se 5, stk. 1, eller når resultatet af syn- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte sagen. 5. Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af selskabet. 6. Omkostninger i forbindelse med selve retsmæglingen efter retsplejelovens kapitel 27, såfremt retsmæglingen og de skønnede omkostninger forbundet hermed på forhånd er godkendt af selskabet. 7. Sagsomkostninger ved gruppespørgsmål efter tilmeldingsmodellen, herunder sagsomkostninger til grupperepræsentanten, som af retten pålægges de tilmeldte i gruppesøgsmålet. 8. Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt eller ville være blevet godkendt af selskabet. 5. Hvilke omkostninger er ikke dækket af retshjælpsforsikringen? 1. Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand. 2. Sikredes egne rejseomkostninger eller tabte arbejdsfortjeneste. 3. Omkostninger ved de i 3, stk. 4 og 5 nævnte tvister er ikke dækket, uanset om tvisten afgøres ved et skifte eller ved en særskilt sag. 4. Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud, herunder sikkerhedsstillelse, samt sikkerhedsstillelse i forbindelse med gruppesøgsmål, medmindre disse er afholdt efter aftale med selskabet. 5. Omkostninger ved tvister, der kunne have været behandlet ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, medmindre andet er aftalt med selskabet, eller det er åbenbart, at sagen på grund af sin karakter ville være blevet henvist til domstolene. 6. Forsømmer sikrede - eller den af sikrede valgte advokat - at foretage, hvad der er påkrævet til tvistens rette afgørelse, såsom at give møde i retten eller at fremskaffe begæret bevismateriale, eller foretages handlinger, der er urimelige, vanskeliggør eller forsinker sagens gennemførelse, hæfter selskabet kun i det omfang, hvori det godtgøres, at forsømmelsen har været uden indflydelse på sagens omkostninger. 6. Fri proces. Ophævet. 7. Klagenævn. Kan tvisten behandles ved et klagenævn, f.eks. Forbrugerklagenævnet eller andet godkendt klagenævn, er sikrede forpligtet til først at benytte denne mulighed, se 5, stk. 5. RH-G Side 2

18 Retshjælp Forsikringsbetingelser Omkostninger ved sådan klagenævnsbehandling er ikke dækket. 8. Erstatning og selvrisiko. 1. Erstatning ydes for de i 4 nævnte omkostninger med fradrag af de omkostninger, der opnås betalt af modparten, se 9, stk Selskabets erstatningspligt er for én forsikringsbegivenhed begrænset til kr ,- (inkl. moms). Selvrisiko andrager de første 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr ,-. Hvis sagen appelleres, gælder et maksimum på kr ,- (inkl. moms) for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko for hver instans. 3. Fører flere sikrede - i samme eller flere selskaber - sager, som har fælles oprindelse og opfylder betingelserne i retsplejelovens kapitel 23 om kumulation, gælder bestemmelserne om maksimumsdækning og om selvrisiko for hver enkelt af de sikrede, se dog stk. 5 og 6. For sikrede deltagere i gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, gælder samme regler som for kumulerede sager. 4. Har tvistens afgørelse virkning for andre end de implicerede parter, fordeles omkostningerne på alle retligt interesserede, se i øvrigt stk Er antallet af sikrede i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde mere end 5, begrænses den samlede erstatning til et beløb svarende til det største maksimumbeløb ganget med 5. Selvrisiko beregnes ud fra den laveste af eventuelt anvendte procentsatser, men udgør dog altid mindst det laveste selvrisiko- eller minimumsselvrisikobeløb ganget med 5. Hvis sagen appelleres, gælder den i første punkt fastsatte maksimumdækning for den samlede behandling. Omkostningerne erstattes særskilt for hver instans med fradrag af selvrisiko, herunder minimumsselvrisiko, for hver instans. Omkostningerne fordeles på alle retligt interesserede, jf. stk 4. Erstatning henholdsvis selvrisiko fordeles ligeligt blandt de sikrede. Disse regler gælder også for tvister, som sluttes udenretligt og for tvister, der behandles i udlandet. 6. En tvist, hvor flere, der er sikret ved samme police, står på samme side, betragtes som een forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande støttes på væsentlig samme faktiske kendsgerninger. 7. Acontoerstatning udlægges for positive udgifter - herunder udlæg til advokatforbindelser - når disse er afholdt. Advokatsalærer betales, når dom er afsagt, selv om dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, se 9, stk Fordeling af omkostninger. 1. Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten kan tage stilling til spørgsmålet om tilkendelse af omkostninger hos modparten. 2. Ved forlig - uanset om disse indgås inden - eller udenretligt - skal spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger begæres påkendt af retten eller godkendes af selskabet, inden bindende aftale indgås. 3. Ved voldgift forudsætter selskabet, at omkostningerne fordeles i overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme selskabet til gode. Sikrede, dennes advokat eller professionelle rettergangsfuldmægtig, jf. 11a, skal søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger uerholdelige, dækker selskabet disse omkostninger med fradrag af eventuel selvrisiko, og selskabet indtræder i sikredes ret. 5. Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og renter og på den anden side tilkendte omkostninger. 10. Forsikringsperioden. Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden er opstået samtidigt med eller efter hovedpolicens ikrafttræden. Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden forsikringens ophør. RH-G Side 3

19 Retshjælp Forsikringsbetingelser 11. Valg af advokat. 1. Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos advokat, der har påtaget sig sagen. I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, vælger grupperepræsentanten den sagsførende advokat. Sikrede vælger selv sin advokat blandt medlemmerne af Advokatsamfundet. For småsager gælder 11a. 2. Når selskabet har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende hos sikrede. Dette gælder dog ikke: a) Selvrisiko og eventuelle beløb ud over forsikringens dækning, eller b) Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidigt med beslutningen om udgiftens afholdelse, når udgiften fa!der uden for forsikringsdækningen. 3. Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives dækning. 4. Advokaten har direkte krav mod selskabet på forsikringsydelsen og kan ikke med bindende virkning for selskabet indgå aftale om sit salær med sikrede. 5. Salæret beregnes i overensstemmelse med de retningslinier for sagsomkostninger i borgerlige sager, som følges af domstolene.tvister omfattet af retsplejelovens kapitel 31 om offentlig advokathjælp afregnes i overensstemmelse med de deri anført retningslinjer. 6. En advokat kan ikke føre sin egen sag. 7. Hvor tvisten føres uden for Danmark, sker valget af en udenlandsk advokat efter aftale med selskabet. 11a. Særlige regler for småsager - sager med en sagsgenstand på højst kr.* - samt anerkendelsessøgsmål , stk. 1, gælder ikke i sager, som behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 (småsagsproces). Dækningen af salæromkostninger efter stk. 5 er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat eller en af selskabet godkendt professionel rettergangsfuldmægtig**, jf. retsplejelovens 260, stk. 5. Reglerne i 11, stk. 2 til 7 gælder i de tilfælde tilsvarende for professionelle rettergangsfuldmægtige som for advokater, der vælges efter reglerne i 11, stk Bortset fra retsafgift og eventuelle udgifter til sagkyndig erklæring, der pålægges af retten, er eventuelle udgifter forud for hovedforhandlingen ikke omfattet af retshjælpsdækningen. Udgifter forbundet med hovedforhandlingen dækkes efter reglerne i stk. 5. Selskabet kan betinge dækningen af, at sikrede søger bistand hos advokat eller anden professionel rettergangsfuldmægtig, jf. stk Selskabet kan til enhver tid betinge dækningen af, at der indgives anmodning til retten om, at sagens behandling sker efter almindelige procesregler, jf. retsplejelovens En eventuel aftale mellem parterne om, hvorvidt en sag skal behandles efter reglerne om småsagsproces eller ej, skal på forhånd godkendes af selskabet. 5. Eventuel salær til advokat eller den iht. retsplejelovens 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtige beregnes i overensstemmelse med landsretternes vejledende salærtakster for hovedforhandlingen i straffesager, jf. retsplejelovens Anmeldelse til selskabet. 1. Anmeldelse til selskabet skal ske snarest. 2. Anmeldelse til selskabet skal så vidt muligt indeholde: a) Angivelse af modparten. b) Påstand (eventuelt tillige modpartens påstand). c) Kort sagsfremstilling med angivelse af de anbringender, hvorpå påstanden støttes. Selskabet kan endvidere, når det er nødvendigt af hensyn til sagens belysning, forlange dokumenter og bevisligheder forelagt. Endelig vil selskabet kunne forlange en juridisk begrundelse for påstanden. d) Oplysning om, hvilke processkridt af udgiftskrævende art, der planlægges eller undtagelsesvis måtte være indledt. RH-G Side 4

20 Retshjælp Forsikringsbetingelser e) Advokatens eller den i retsplejelovens 260, stk. 5 anførte rettergangsfuldmægtiges erklæring om, at denne med hensyn til salærkrav m.v. (se 11, stk. 2) vil holde sig til selskabet. f) Eventuel dokumentation for, at de økonomiske betingelser for at opnå fri proces er opfyldt. g) I gruppesøgsmål, hvor tilmeldingsmodellen anvendes, indgiver grupperepræsentantens advokat ud over de i 12, stk. 2a-f nævnte oplysninger, desuden en liste med oplysning om navn og retshjælpsforsikring for hver af de enkelte gruppemedlemmer i gruppesøgsmålet. 3. Anmeldelse indgives af advokaten eller i det i 11, stk. 7 og i de i 11a nævnte tilfælde af sikrede selv. For de i 11a nævnte tilfælde indgives anmeldelse på selskabets blanket for småsager***. 4. Under sagens gang giver advokaten selskabet underretning om processkridt af væsentlig omkostningsmæssig betydning. 13. Generelle bestemmelser. 1. Retshjælpsforsikringen følger hovedpolicen og de for denne gældende vilkår i det omfang, de kan finde anvendelse og ikke særligt er fraveget ved nærværende policetillæg. 2. Er omkostninger i forbindelse med en tvist om erstatningskrav mod sikrede dækket af en ansvarsforsikring, dækkes disse omkostninger ikke af retshjælpsforsikringen, men er omfattet af ansvarsforsikringen i det omfang, det følger af denne polices bestemmelser. 14A. Særlige vilkår for retshjælpsforsikringen i tilknytning til bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring). Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter forsikring mod bygningsbeskadigelse. Såfremt forsikringen alene omfatter brandforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom eller bruger af ejendommen i dens helhed. (Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning eller lystfartøjs- eller motorkøretøjsforsikring med kaskodækning). 14B. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til motorkøretøjsforsikring (inkl. camping- og påhængsvogn samt knallert) med sædvanlig kaskodækning. Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring. Såfremt forsikringen kun omfatter ansvarsforsikring eller ansvars- og brandforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede, jf. fællesbetingelserne for ansvarsog kaskoforsikring, er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Uanset bestemmelsen i 3, stk. 1, dækkes alle tvister, der angår personskade opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj, selv om tvisten er opstået i forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse. Dækning i henhold til retshjælpsforsikringen ydes uden at påvirke forsikredes ret til at opnå eller bevare bonus/rabat. (Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning, bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) eller lystfartøjsforsikring med kaskodækning). 14C. Særlige vilkår for retshjælpsforsikring i tilknytning til lystfartøjsforsikring med kaskodækning. Retshjælpsforsikringen dækker kun, hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring. Såfremt forsikringen alene omfatter ansvarsforsikring, er der ingen dækning under retshjælpsforsikringen. Af de tvister, der i henhold til 1-13 falder ind under området for retshjælpsforsikring, omfatter nærværende forsikring kun sådanne tvister, hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede lystfartøj. (Øvrige tvister, der falder ind under området for retshjælpsforsikring, er dækket af retshjælpsforsikring i tilknytning til enten familieforsikring med indbodækning, bygningskaskoforsikring (villa- og fritidshusforsikring) eller motorkøretøjsforsikring med sædvanlig kaskodækning). RH-G Side 5