Vejledning om magtanvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om magtanvendelse"

Transkript

1 Vejledning om magtanvendelse Udarbejdet af: Lillian Aakjær Hassinggaard Gerda Møller Ulla Riber Mortensen Tovholder for magtanvendelse: Ulla Riber Mortensen Dato: Revideret: September 2010

2 Hold ctrl nede og klik med musen for at komme til den enkelte side Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Kvalitetsmål for Plejen, som har betydning for borgere med demens Omsorgspligt Omsorgssvigt, Serviceloven Nødværge/nødret i forbindelse med magtanvendelse... 7 Hvad er et informeret samtykke?... 8 Hvad er et værgemål?... 8 Hvad er magtanvendelse? Servicelovens 124 a Før lovlig magtindgreb efter : Indgreb i retten til at bestemme selv Anvendelse af skemaer til ansøgning og indberetning af magtanvendelse Alarm- og pejlesystemer Procedure 125, stk Hvis borgeren samtykker eller er passiv: Mod borgerens vilje, eller borgeren er passiv: skematisk Fastholdelse og 126 a fastholde eller føre til et andet opholdsrum Procedure for 126 fastholde eller føre til et andet opholdsrum: skematisk a - fastholdelse i hygiejnesituationer Procedure for 126 a - fastholdelse i hygiejnesituationer a skematisk Tilbageholdelse i boligen Procedure for 127, tilbageholdelse i boligen skematisk Anvendelse af beskyttelsesmidler (stofsele) Procedure ved 128, anvendelse af beskyttelsesmidler skematisk optagelse i særlige botilbud uden samtykke Optagelse i særlige botilbud uden samtykke: Procedure hvis personen modsætter sig flytning til andet botilbud stk. 1 skematisk stk. 2 hvis personen er passiv eller ikke er i stand til at give informeret samtykke stk. 2 - skematisk Klageadgang Bilag: Litteratur: Links:

3 Forord: Magt er ifølge Gyldendals leksikon defineret som: Evne til at sætte sin vilje igennem og nå egne mål. Som medarbejder kan det engang imellem føles, som man svigter sin omsorgspligt, hvis et menneske med svær demens f.eks. vælger den personlige hygiejne fra. Som personale skal man møde borgeren på en værdig og anerkendende måde. Det er menneskeligt at give udtryk for sine følelser, og som personale skal man være i stand til at anerkende alle slags følelser. Man skal ikke acceptere nogen former for vold. Tværtimod skal man til stadighed arbejde på at udvikle et miljø, hvor alle kan føle sig trygge. Selvom det demensramte menneskes intellektuelle hukommelse svækkes, er den følelsesmæssige evne til sansning og opfattelse af andre menneskers adfærd, følelser og holdninger til gengæld ofte velbevaret. Erfaring viser, at gode kontakter og ægte bekendtskaber lagres, huskes og afspejles i den demensramtes adfærd. Etik er således et centralt begreb i omsorgen. I sjældne tilfælde opstår der dog situationer, hvor pligten til at undgå omsorgssvigt betyder, at retten til at bestemme selv bør indskrænkes. Der kan være situationer, hvor det af hensyn til den enkeltes værdighed, sociale tryghed eller sikkerhed, kan være nødvendigt at anvende magt. Reglerne, for hvornår det er tilladt at gribe ind i menneskers ret til at bestemme over deres eget liv, er beskrevet i Servicelovens kapitel 24. En beslutning om at anvende en af mulighederne i loven træffes altid af kommunen, aldrig af medarbejderen. Undtagelsen fra dette er i tilspidsede situationer, hvor det af sikkerhedsmæssige hensyn er nødvendigt at bruge magt for at undgå, at nogen kommer til skade. Det er lovpligtigt at indberettet enhver form for magtanvendelse. Herved opnås: At sikre den enkelte borger et liv uden overgreb eller krænkende behandling. At synliggøre de forhold der er omkring den enkelte borger/personale. Dette er den første forudsætning for at skabe ændringer. 3

4 At skabe grundlag for dialog om den enkelte problemstilling, både internt blandt kollegaer og ledelse og til forvaltningen. Dette er også væsentligt for at skabe en faglig udvikling. At undgå at der sker misforståelser, når udenforstående f.eks ser episoder, der på dem kan virke ubehagelige. Magtanvendelse er, hvis personen forholder sig passivt, eller hvis personen aktivt modsætter sig anvendelsen af den fornødne hjælpeforanstaltning. I det følgende materiale, er der udarbejdet en vejledning til medarbejdere i Plejen til brug i praksis. I de første afsnit er der beskrevet nogle generelle principper, som det er vigtigt at medarbejderne sætter sig grundigt ind i. I de efterfølgende afsnit gives en grundig beskrivelse af i hvilke situationer, det er lovligt at gribe ind i selvbestemmeslesretten.desuden procedure og beskrivelse af skemaer til registrering, indberetning og ansøgning om magtanvendelse. Med venlig hilsen Demenskonsulentteamet. Gerda Møller Lillian Aakjær Hassinggaard Ulla Riber Mortensen 4

5 Kvalitetsmål for Plejen, som har betydning for borgere med demens. Vi tager her udgangspunkt i Fredericia Kommunes værdigrundlag og kommenterer det ud fra et demensramt menneskes vinkel: Den enkelte borgers egen oplevelse af et værdigt liv bruges som parameter for vore handlinger. I forhold til et menneske med demens tages udgangspunkt i den demensramtes livshistorie, personlighed og samarbejdet med pårørende. Den enkelte leverandør tilstræber, at der kommer så få personer som muligt i borgerens hjem. Et menneske med demens skal mindst have én kontaktperson, gerne to, da den demensramte oftest ikke kan fortælle om sig selv eller sine behov. Give borgeren den bedst mulige helhedsorienterede hjælp inden for givne rammer. Hjælpen planlægges og udføres i nært samarbejde med samtlige faggrupper og demenskonsulenten. Være imødekommende og serviceminded. Hav især bevidsthed om dit kropssprog, da den demensramte, på grund af mistet evne til at forstå ord, netop aflæser dit kropssprog og din mimik. Kommunikere ligeværdigt. Vær opmærksom på det demensramte menneskes svigtende evne til at kommunikere og forstå information. Vise respekt for borgerens individualitet, vaner og selvbestemmelsesret. Finde ind til personen bag demenssygdommen med afsæt i livshistorien. Opfange signaler fra borgeren om behov og ønsker og følge op på dem på en konstruktiv måde. Via viden om demens og Socialpædagogisk handleplan. Tage udgangspunkt i borgerens ressourcer. Uanset sværhedsgraden af demenssygdommen, har det demensramte menneske nogle ressourcer. Sikre ensartet serviceniveau uanset boform. Styrke, korrigere og genoprette sundhed. Via sansestimulering af smag, føle, lugt, syn og hørelse. Bevare borgerens færdigheder og personlighed. Med udgangspunkt i det demensramte menneskes livshistorie søge at fastholde vaner og færdigheder. Demens hæmmer dog evnen til at indlære nyt. 5

6 At borgeren modtager medicin efter gældende forskrifter. Ifølge Sundhedsloven, er det ikke lovligt at give medicin, der er skjult for borgeren. Det vil sige, hvis personalet skjuler medicinen i maden, f. eks. yoghurt, grød eller dækker medicinen med syltetøj. Hvis det demensramte menneske har modvilje eller frygt for at tage medicin, skal årsagen hertil undersøges og drøftes med den demensramtes egen læge. Vejledning om medicinhåndtering til demensramte på Medarbejderportalen. Omsorgspligt Omsorgssvigt, Serviceloven 82 (lovtekst) 82. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp efter denne lov i overensstemmelse med formålet, jf. 81, til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. Hjælpen kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Ifølge Serviceloven har kommunen pligt til at yde omsorg overfor mennesker med betydelig nedsat psykiske funktionsevne f.eks. demensramte mennesker. Reglerne gælder kun for mennesker, som ikke selv kan handle fornuftigt eller ikke er i stand til at overskue konsekvenserne af sine handlinger, og som er visiteret til hjælp. Kommunens omsorgsindsats skal være afpasset efter det demensramte menneskes fysiske, psykiske og sociale behov, herunder retten til selvbestemmelse og værdighed. Pligten til omsorg er ikke knyttet til en bestemt boform. Hvis det demensramte menneske afviser den tilbudte hjælp, kan det være udtryk for, at hjælpen ikke er blevet tilbudt på den rigtige måde. Hjælp skal så tilbydes på anden vis. Hjælpen må ikke ydes med fysisk tvang. Omsorgssvigt. Hvis det demensramte menneske ikke får sikret sine basale behov omkring eksempelvis ernæring og hygiejne eller bringer sig selv eller andre i farlige situationer, har alle personalegrupper pligt til at reagere eller tilbyde hjælp. F.eks. er det omsorgssvigt, hvis man efterlader en person i hjælpeløs tilstand eller undlader at gribe ind, hvis vedkommende er i øjensynlig livsfare. 6

7 Nødværge/nødret i forbindelse med magtanvendelse Handlinger foretaget i nødværge/nødret er straffri, hvis de har været nødvendige for at modstå eller afværge livstruende situationer. Nødret og nødværge kan kun anvendes som hjemmel til handlinger af forsvarsmæssig karakter. I forhold til vold mod personalet henvises til distriktstets voldspolitik. Nødværge: Handlinger foretaget i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb. Det vil typisk dreje sig om fysiske angreb på fx liv, legeme, personlig frihed og formuegenstande. Det kan fx være angreb i form af vold, brandstiftelse og tingsbeskadigelse, men kan også være krænkelse af blufærdighed. Krav: 1. Angrebet skal være overhængende eller begyndt, men endnu ikke afsluttet for at nødværgebegrebet kan anvendes. 2. Handlingen skal være nødvendig. 3. En mindre indgribende handling er ikke en mulighed. Dvs. handlingen skal være proportional. 4. Afværgehandlingen skal rettes mod angriberen selv, aldrig tredje person. Det er vigtigt at understrege, at dette alene er en undtagelse. Der er tale om handlinger, der under normale omstændigheder er strafbare, men fordi det er nødvendigt at modstå eller afværge et uretmæssigt angreb, kan situationen omfattes af nødværgebestemmelsen i straffelovens 13. Nødret: Til forskel fra nødværge foreligger der ikke ved nødret et uretmæssigt angreb. Her kan det være nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods. For eksempel hvis man bryder ind i en bygning, hvor der er udbrudt brand. I forbindelse med nødret skal lovovertrædelsen være af forholdsvis underordnet betydning. Krav: 1. Der skal foreligge en nødsituation. 2. Skaden skal være truende. 3. Lovovertrædelsen skal være af underordnet betydning. 4. I modsætning til nødværgesituationerne kan handlinger i nødsituationer rettes mod andre end den, der angriber. Det er igen vigtigt at understrege, at dette alene er en undtagelse. Der er tale om handlinger, der under normale omstændigheder er strafbare, men fordi det er nødvendigt til afværgelse af en truende skade, kan situationen omfattes af nødretsbestemmelsen i straffelovens 14. 7

8 Hvad er et informeret samtykke? Et gyldigt samtykke som hjemmel til at varetage et andet menneskes anliggender forudsætter, at den, der samtykker, har handleevnen i behold og kan overskue, hvad samtykke indebærer og er i stand til at give sin mening til kende. Samtykke kan gives mundtligt, skriftligt eller stiltiende. Et gyldigt samtykke kan foreligge i form af: - Et udtrykkeligt samtykke, hvor der gives klart udtryk for, at mennesket med demens har forstået den information, der er givet, og det er klart, at vedkommende har forstået rækkevidden og begrundelsen for foranstaltningen. - Et stiltiende samtykke, hvor den enkeltes signaler og opførsel må tolkes således, at der foreligger et samtykke. For personer med nedstat psykisk funktionsevne kræves det, at man har et godt kendskab til den pågældende person. Kravene til samtykket er særlig stort, hvis der er tale om væsentlige indgreb som f.eks. flytning til plejebolig. Det er vigtigt, at situationen beskrives og dokumenteres nøje i CARE, så det er tydeligt, at kravet om samtykke er opfyldt. En borger kan til enhver tid ophæve sit samtykke. Hvad er et værgemål? Værgemål. (lovtekst) 82 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal påse, om der er pårørende eller andre, der kan varetage interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk fynktionsevne. Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, om der er behov for at bede statsforvaltningen om at beskikke en værge efter værgemålsloven. Hvad betyder værgemål? Når en person kommer under værgemål, betyder det, at værgen kan kun træffe beslutning om de anliggender, der er omfattet af værgemålet. Den, der er under værgemål, er fortsat myndig, og kan således selv gyldigt lave aftaler. Stemmeretten er heller ikke bortfaldet. Reglerne om personligt værgemål giver ikke værgen ret til at beslutte tvangsmæssigt at flytte den pågældende til et botilbud, hospital eller lignende. Hvis en person på grund af sin lidelse laver uheldige aftaler til skade for hans økonomi, for eksempel køber dyre ting, han ikke har brug for, er disse aftaler gyldige. Hvis der er behov for at beskytte personen mod disse uheldige dispositioner, kan der søges ved det sociale nævn om at fratage vedkommende den retlige handleevne, d.v.s vedkommende er personlig og økonomisk umyndiggjort. 8

9 Når man er frataget den retlige handleevne er man umyndig, og man kan ikke forpligtige sig ved aftaler eller råde over sin formue, medmindre andet er bestemt. Med mindre andet er bestemt, handler værgen på den pågældendes vegne. Det er retten, der træffer beslutning om, at en person skal have frataget den retlige handleevne. Hvor omfattende skal værgemålet være? Når statsforvaltningen træffer beslutning om, at en person skal under værgemål, sker det ofte, uden at den pågældende har været i stand til at give samtykke til at komme under værgemål. Der er således tale om indgreb i den personlige frihed. Det er derfor vigtigt, at værgemålet ikke bliver mere omfattende end nødvendigt. Værgemålet kan begrænses til at angå bestemte personlige eller økonomiske forhold, for eksempel en del af personens formue, mens for eksempel indtægterne fra en pension ikke er omfattet. Værgemålet kan tidsbegrænses, hvis tilstanden er midlertidig, eller hvis der er andre grunde, der giver særlig anledning til det. Hvis forholdene senere ændrer sig, således at der ikke længere er behov for så omfattende et værgemål, skal værgemålet ændres. Hvem kan være værge? Kommunen kan pege på en person, der ønskes som værge. Hvis dette ikke sker, vil det sociale nævn eller retten udpege en værge. Anmodning om værgemål kan fremsættes af: - Den pågældende selv - Dennes ægtefælle, børn, forældre, søskende eller andre blandt de nærmeste - Værgen eller en særlig værge - Kommunalbestyrelsen - Regionrådet eller politidirektøren ( politimesteren ) Ansøgning: 1. Demenskonsulenten samarbejder med de pårørende om at finde frem til en egnet værge for den demensramte og er behjælpelig med hensyn til ansøgningsskema. ( ) Udgangspunktet er, at de pårørende selv udfylder skemaet, men der kan søges vejledning hos demenskonsulenterne. 2. Demenskonsulenten foretager den faglige vurdering af, om den demensramte er i stand til at afgive et informeret samtykke. 3. Demenskonsulenten er ansvarlig for at vedlægge værgemålsansøgningen den faglige vurdering af den demensramte, til brug for statsforvaltningen. 4. Demenskonsulenten er i samråd med juristerne i Fredericia Kommune ansvarlig for kommunikationen med statsforvaltningen omkring værgemålsansøgninger. 5. Demenskonsulenten, i samråd med juristerne i Fredericia kommune: Underskriver værgemålsansøgningen, hvis den demensramte vurderes til ikke at være i stand til at give et informeret samtykke, således at Kommunen her er ansøgeren af værgemålet. 9

10 Hvad er magtanvendelse? Generelt om magtanvendelse: Kapitel 24 i lov om Social Service. (lovtekst) Grundloven 71. Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk statsborger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Stk. 2. frihedsberøvelse kan kun finde sted med hjemmel i loven. Ifølge Grundloven har enhver ret til selv at bestemme og handle i sit eget liv, når det i øvrigt ikke strider mod dansk lovgivning. I Grundloven står der, at magt overfor andre mennesker ikke må finde sted uden henvisning til en gældende lov. I forhold til et menneske med demens, åbner serviceloven mulighed for at gribe ind med magt i ganske særlige tilfælde, nemlig: Når et menneske med demens ikke kan handle fornuftsmæssigt og ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og valg og ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Når det demensramte menneske risikerer at udsætte sig selv eller sine omgivelser for helbredsmæssig risiko. Meningen med loven om omsorgspligt og magtanvendelse er at sætte nogle rammer for, hvordan vi som personale skal handle, når et uløseligt dilemma opstår. Loven er til for at beskytte mennesker i vanskelige situationer. Det er nødvendigt, at vi som personale taler om, at det kan være svært at følge loven og reglerne, og på samme tid stå overfor et demensramt menneske, der siger nej tak til omsorg. Tal om det! Alle relevante samarbejdspartnere, som eksempelvis praktiserende læge skal medinddrages. Det er vigtigt, at de nærmeste pårørende skal inddrages i varetagelsen af den demensramtes interesser. For at kunne tale om egne og kollegers handlinger, kræves tryghed i personalegruppen. Ellers kan kolleger ikke støtte hinanden i at reflektere og opbygge nye handlemåder. Hvis det ikke er muligt at tale om dét, der er vanskeligt ude ved borgeren, kan der ske det, at du som plejepersonale bliver presset til at skjule magtudøvelse, eller kommer til at manipulere med sandheden for at skjule, at magtudøvelse finder sted. Personalet må erkende, at magtanvendelse finder sted, og under tiden er nødvendig. I dagligdagen må personalet konstant være kreative, for at undgå magtanvendelse. 10

11 Servicelovens 124 a (lovtekst) Bestemmelserne i gælder for personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp, samt socialpædagogisk bistand m.v. efter 83-87, behandling efter 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter 103 og 104 og som ikke samtykker i en foranstaltning efter Det er en forudsætning, at der foreligger den fornødne faglige dokumentation for den nedsatte psykiske funktionsevne. Den fornødne faglige dokumentation kan bestå i f.eks. lægefaglig, pædagogisk eller psykologisk dokumentation for at netop dette indgreb ikke bare er forsvarligt, men nødvendigt for at undgå personskade. Før lovlig magtindgreb efter : 1. skal pågældendes helbredstilstand / adfærd være vurderet via en diagnose 2. skal der altid være en individuel vurdering af, om indgrebet er fagligt forsvarligt 3. skal sygeplejefagligt personale vurdere, om indgrebet er nødvendigt 4. alle muligheder for praktiske og pædagogiske løsninger skal være afprøvet og dokumenteret via CARE / Socialpædagogisk handleplan 5. magt må ikke erstatte omsorg, pleje eller mangel på personale ressourcer 6. magt er altid sidste udvej Reglerne gælder både for personer, der bor på plejecenter og i egen bolig. Mindsteindgrebsprincip Loven søger altid at begrænse magtanvendelse til det mindst mulige indgreb i et demensramt menneskes selvbestemmelse. Ifølge loven, skal indgrebet altid være så skånsomt og så kortvarigt som muligt, således at der ikke sker unødig krænkelse eller ulempe. 11

12 Indgreb i retten til at bestemme selv. (lovstof) Serviceloven 124. Formålet med bestemmelserne i dette afsnit er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Disse indgreb må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Det er kun lovligt at anvende magt i 5 tilfælde: Alarm-, pejlesystemer og særlige døråbnere = Serviceloven 125 stk. 2, stk.3 Fastholdelse = Serviceloven 126 og 126 a Tilbageholdelse i boligen = Serviceloven 127 Anvendelse af beskyttelsesmidler = Serviceloven 128 Optagelse i særligt botilbud uden samtykke = Serviceloven 129 Andre former for magtanvendelse er ulovlig også selv om det virker skånsomt og som sund fornuft. 12

13 Anvendelse af skemaer til ansøgning og indberetning af magtanvendelse. Der skelnes mellem flg. skemaer: indberetning og registrering af godkendt magtanvendelse, magtanvendelse der ikke er givet tilladelse til samt ansøgning om magtanvendelse. Skemaerne findes på medarbejderportalen under Vejledninger. Stien er: Hjælperen Vejledninger Pleje og sundhed Emneord: Demens. Skema 1: Registrering og indberetning af godkendt magtanvendelse efter servicelovens 125, 126, 126a, 127 og 128. Disse skemaer anvendes, når demenskonsulenterne eller det sociale nævn har godkendt, at der i en nærmere begrænset periode anvendes personlig alarm, pejlesystem, særlige døråbnere, fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen og / eller fastspænding med bløde stofseler. Registrering af magtanvendelse på dette skema skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der registreres første gang en godkendelse tages i brug og derefter kun i tilfælde, hvor godkendelsen benyttes aktivt. Det vil sige de tilfælde, hvor borgeren yder aktiv modstand i forhold til magtanvendelsen, eller hvor personalet griber aktivt ind i forhold til borgeren. Ved flere episoder af magtanvendelse over for den samme borger på én dag registreres disse i det samme skema. Skemaet udfyldes således kun én gang dagligt. Indberetning af registrerede magtanvendelser på skema 1, skal ske én gang om måneden til demenskonsulenterne, som behandler og videresender til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen. Skema 2: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, der ikke er givet tilladelse til. Der er endnu ikke søgt om godkendelse Eller ansøgningen endnu ikke er imødekommet Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse og føren efter 126. (ledsagelse af den demensramte mod dennes vilje) Magtanvendelse i form af personlig pejlesystem, særlige døråbnere ( 125), fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126a), tilbageholdelse i boligen ( 127) og / eller fastspænding med bløde stofseler ( 128), hvor der endnu ikke er søgt om tilladelse, eller hvor der endnu ikke er givet tilladelse fra demenskonsulenterne eller det sociale nævn. På dette skema kan eventuelt også registreres andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er benævnt i serviceloven. Der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a; se side

14 Registrering af magtanvendelse på dette skema skal foretages straks og senest dagen efter, at episoden har fundet sted. Der skal udfyldes et nyt skema efter hver eneste episode af ovennævnte typer af magtanvendelse. Indberetning af registrerede magtanvendelser på skema 2, skal ske senest på 3. dagen efter magtanvendelsen har fundet sted til demenskonsulenterne. I forhold til registreringer vedr. akut fastholdelse og føren 126 er fristen dog en måned. Demenskonsulenterne behandler sagen og videresender til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen. Skema 3. Registrering og indberetning af optagelse i særlige botilbud. Skema 3 anvendes, når der jf. 129, er truffet beslutning om optagelse i særligt botilbud, og flytningen er gennemført. Registrering af flytning efter 129 skal ske senest med udgangen af den måned, hvor flytning er gennemført. Indberetning af samtlige registrerede flytninger efter 129 indsendes til demenskonsulenterne, som behandler og videresender til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen én gang hvert kvartal. ANSØGNING om magtanvendelse foregår på ansøgningsskema, der findes på medarbejderportalen under Vejledninger. Skemaerne findes på medarbejderportalen under Vejledninger. Stien er: Hjælperen Vejledninger Pleje og sundhed Emneord: Demens. Der er to skemaer: Magtanvendelse efter serviceloven ANSØGNING Magtanvendelse efter serviceloven 129 ANSØGNING 14

15 Alarm- og pejlesystemer. Servicelovens 125 (lovtekst) Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende personlige alarm- eller pejlesystemer for en person i en afgrænset periode, når 1. der er risiko for, at personen ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide personskade og 2. forholdene i det enkelte tilfælde gør det påkrævet, for at afværge denne risiko. Stk. 2 For personer, hvor den nedsatte funktionsevne, jf. 124 a, er en konsekvens af en erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende, kan anvendelse af personlige alarm- og pejlesystemer iværksættes, med mindre den pågældende modsætter sig dette. Hvis personen modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om anvendelsen heraf, jf. stk.1. Afgørelsen efter 2. pkt. kan gøres tidsubegrænset. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når 1. der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade 2. forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet, for at afværge denne risiko. 3. lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt. Stk. 4. Hvis foranstaltninger efter stk. 3 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 3, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i 127 samtidig hermed finder anvendelse. Alarm- og pejlesystemer: Systemer som f. eks. døralarmer har til formål at sende signal til personalet, hvis den demensramte person forlader sit hjem. Personalet får derved mulighed for enten at aflede den demensramte eller følge og støtte, så vedkommende ikke bringer sig selv eller andre i farlige situationer. Det er kun lovligt at anvende alarmsystemer ved yderdøre. Det er ikke lovligt at anvende udstyr til overvågning af alle personens bevægelser i eller uden for boligen ved hjælp af videokamera, babyalarm eller lignende. Pejlesystemer, f.eks. GPS, har til formål at spore den demensramte, hvis vedkommende har forladt boligen. Særlige døråbnere: Alarm- og pejlesystemer skal være afprøvet først. Når alt andet har været forsøgt forgæves, kan der i særlige situationer anvendes særlige døråbnere, f.eks. dobbelte dørgreb på yderdøren, som har til formål at forhindre eller vanskeliggøre, at den demensramte forlader boligen. Samtidig kan opsættes en døralarm, som sender signal til personalet. Kodelås er forbudt, da den demensramte ikke har forudsætninger for at indtaste koden. Det er naturligvis lovligt at låse indvendig hoved- og gadedøren i det omfang man normalt låser døren i en almindelig beboelse for at hindre uvedkommende i at trænge ind. Det er afgørende, at husets beboere selv kan komme ud og ind, når de ønsker det. 15

16 Procedure 125, stk Hvis borgeren samtykker eller er passiv: Et hjælpemiddel som i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktioneevne kan søges som et hjælpemiddel efter 112. Her skal således IKKE anvendes Servicelovens 24 om Magtanvendelse. Hjælpemidlet skal kunne give borgeren mulighed for selvstændig færden, tryghed og større livskvalitet. Hvis personen ikke modsætter sig anvendelsen af et personligt alarm- eller pejlesystem, opfattes dette ikke som magtanvendelse, jf. lovens 125 stk 2 pkt 1. I disse situationer vil brugen af personlige alarm- eller pejlesystemer kunne besluttes som led i omsorgen for den pågældende, af dem der konkret har ansvaret for udøvelsen af omsorgen. Det vil sige, beslutningen kan tages af distriktslederen. Ansøgningen skal vedhæftes en faglig vurdering af, at hjælpemidlet er absolut påkrævet for borgeren og at andre pædagogiske metoder er forsøgt. Dette kan eksempelvis gøres via en socialpædagogisk handleplan. Advis sendes til demenskonsulent. Mod borgerens vilje. 1. Plejepersonalet henvender sig til distriktslederen med beskrivelse af problemet. 2. Primærsygeplejersken er ansvarlig for, at der i samarbejde med kontaktpersonen udarbejdes en socialpædagogisk handleplan, med henblik på dokumentation af alternative løsninger til magtanvendelse, som skal forsøges inden iværksættelse af magtanvendelse. 3. Borgeren skal være vedholdende i sit ønske om at forlade boligen. 4. Det skal være dokumenteret, at borgeren ikke kan overskue at færdes for eksempel i trafikken eller finde hjem igen. Vurderingen skal foretages ud fra kendskab til den enkelte person og de forhold, der er gældende på stedet. Det kan f. eks være trafikale eller geografiske forhold, hvor følgerne af at forlade boligen kan være påkørsel, forfrysninger, fald i søen m.m. 5. Der skal være fare for at lide personskade, og mindre indgribende foranstalt-ninger skal være afprøvet, før indgrebet er tilladt. 6. Ansøgningsskema 1 udfyldes af sygeplejersken/kontaktpersonen og sendes til distriktslederen, som underskriver elektronisk og videresender til: Husk: at krydse af om pårørende/værge er informeret om magtanvendelsen. altid at påføre navn og tlf.nr. på kontaktpersonen. 7. Demenskonsulenten behandler sagen indenfor 5 arbejdsdage. 16

17 8. Distriktslederen er ansvarlig for, at pårørende/værge orienteres. 9. Demenskonsulenten informerer borgeren/værgen skriftligt om iværksættelse af foranstaltningen og om klageadgang. 10. Når/hvis tiltag godkendes af demenskonsulenten, træffer demenskonsulenten aftale om tidspunkt for revurdering efter behov og senest efter 3 måneder. 11. Demenskonsulenten indberetter til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen, 1 x mdl. 12. Hver gang 125 anvendes, skal det registreres på skema 1 og sendes elektronisk til demenskonsulenterne 1 x mdl. 125 skematisk Opgave Plejepersonalet Primærsygeplejerske Distriktsleder Demenskonsulent 125 Hvis borgeren modsætter sig Dokumenterer, at borgeren ikke kan overskue at færdes sikkert i trafikken eller finde hjem, så der er fare for personskade. Noteres i Socialpædagogisk handleplan i CARE. Distriktsleder informeres. Ansvarlig for dokumentation og socialpædagogisk handleplan i CARE. Ansvarlig for indberetning af lovlig magtanvendelse på skema 1. Skemaerne sendes til demenskonsulenterne 1 x mdl. Ansvarlig for at plejepersonalet/ sygeplejersken laver socialpædagogisk handleplan. Hvis borgeren er passiv eller modsætter sig underskrives og videresendes skema 1 til demenskonsulent. Informerer borgeren og pårørende om ansøgningen. Træffer afgørelse om godkendelse af foranstaltningen samt tidsperiode. Dokumenteres i Care. Informerer borger og værge skriftligt om iværksættelse og klageadgang. Indberetter 1 x mdl til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen. 17

18 Fastholdelse og 126 a fastholde eller føre til et andet opholdsrum 126 a - fastholde i hygiejnesituationer (lovstof) 126. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre denne til et andet opholdsrum, når 1. der er nærliggende risiko for, at personen udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade og 2. forholdene i det enkelte tilfælde, gør det absolut påkrævet. 126 a - Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis i en afgrænset periode træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person, hvis dette må anses for en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten, jf. 82 stk. 1 i personlige hygiejnesituationer. Det skal samtidig gennem den faglige handlingsplan, jf. 136, stk. 2, søges sikret, at magtanvendelse i personlige hygiejnesituationer i fremtiden kan undgås. 126 fastholde eller føre til et andet opholdsrum Akut behov for at anvende fysisk magt for at fastholde et menneske med demens, må kun ske, for at undgå overhængende fare for væsentlig personskade som f.eks. brækkede lemmer, hjernerystelse, løse tænder, snitsår og kvæstelser. Det er ikke tilstrækkeligt, at vi har en formodning om, at personen vil foretage sig noget, der kan udsætte personen selv eller andre for at lide væsentlig personskade. Der skal i situationen være en reel begrundet risiko for, at dette vil ske. Det er således ikke tilstrækkeligt, at en person skubber eller tjatter til en anden, ej heller verbale trusler. Eksempler: Et demensramt menneske tror, der er ildebrand og vil flygte fra en fare ved at forsøge at springe ud af vinduet. Plejepersonalet anvender 126 ved at fastholde borgeren og føre vedkommende væk fra vinduet. Et demensramt menneske føler sig forfulgt og angriber en anden person. Plejepersonalet anvender 126 ved at fastholde angriberen. Fastholdelsen skal herefter straks registreres og indberettes til demenskonsulenterne. 18

19 Procedure for 126 fastholde eller føre til et andet opholdsrum: 1. Plejepersonalet udfylder skema 1,indberetning om hændelsen, straks og senest 3. dagen efter hændelsen. Plejepersonalet dokumenterer i Care. Husk: at krydse af om pårørende/værge er informeret. altid at påføre navn og tlf.nr. på kontaktpersonen. 2. Distriktsleder underskriver skemaet. 3. Skemaet og vedhæftet kopi af socialpædagogisk handleplan (Servicelovens 136) sendes til 4. Demenskonsulenterne behandler sagen inden for 5 arbejdsdage. 5. Distriktslederen er ansvarlig for, at hændelsen drøftes med borgeren og pårørende. 6. Demenskonsulenterne vurderer og dokumenterer i Care, om magtanvendelsen er lovlig. Der sendes advis til distriktslederen. 7. Demenskonsulenterne informerer pårørende skriftligt om magtanvendelsen, vedlagt klagevejledning (Servicelovens 133). 8. Demenskonsulenten indberetter til sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen 1 x mdl. 126 skematisk Opgave Plejepersonale Primærsygeplejerske Distriktsleder Demenskonsulent 126 Udarbejder beskrivelse af hændelsen i Care. Er ansvarlig for: at skema 1 udfyldes straks - senest 3. dagen efter hændelsen. dokumentation i CARE med angivelse af kontaktperson og sygeplejeansvarlig. opfølgning via socialpædagogisk handleplan. Underskriver og videresender skema 1 til demenskonsulenterne. Drøfter hændelsen med borger og pårørende/værge. Ansvarlig for socialpædagogisk opfølgning snarest. Godkender om det er en lovlig eller en ulovlig magtanvendelse med tilbagemelding. Indberetter til den sygeplejefaglige leder, Marianne Hansen, 1 x mdl. Skriftlig information til pårørende med oplysning om magtanvendelsen og klageadgang. 19

20 126 a - fastholdelse i hygiejnesituationer. Kommunen kan i særlige tilfælde og kun i en tidsbegrænset periode på 3 måneder, træffe afgørelse om at anvende fysisk magt i form af at fastholdelse, hvis det anses for absolut nødvendigt for at udøve omsorgspligten. Fysisk magt vil kunne tillades i følgende 7 personlig hygiejne situationer: 1. tandbørstning 2. barbering 3. hårvask badning - tøjskift 4. klipning af hår - negle 5. skiftning af bleer og bind 6. pleje af hud 7. fjernelse af madrest i kindpose og mundhule Der må IKKE bruges hjælpemidler til fastholdelse. Forinden skal alle pædagogiske tiltag være afprøvet og dokumenteret i Care. I kommunens afgørelse skal det præciseres, hvilket konkret hygiejneforhold afgørelsen vedrører. Fysisk magt i disse situationer vil kunne tillades i en tidsperiode på indtil 3 måneder, med mulighed for forlængelse i op til max. 6 måneder. Hvis magtanvendelsen er påkrævet ud over de 6 måneder skal der laves en ny beskrivelse af situationen og søges igen. Procedure for 126 a - fastholdelse i hygiejnesituationer 1. Plejepersonalet dokumenterer i Care hvilke socialpædagogiske forsøg, der er afprøvet for at undgå magtanvendelse i hygiejnesituationen. Der skal ligge en sygeplejefaglig vurdering til grund for ansøgningen. Beskrivelsen skal foreligge i form af socialpædagogisk handleplan. 2. Primærsygeplejersken er ansvarlig for, at skema 1 udfyldes og indsendes. Husk: o hvilken konkret hygiejnesituation (kun én hygiejnesituation på hvert skema) o hvor lang tidsperiode der ansøges om o afkrydsning, om pårørende eller værge er informeret mundtlig o navn og telefonnummer på den demensramtes kontaktperson 3. Primærsygeplejersken er ansvarlig for evaluering af de socialpædagogiske tiltag hver 14. dag i Care med advis til demenskonsulenterne. 4. Skema 1 sendes vedlagt kopi af socialpædagogisk handleplan ( 136) til distriktslederen, som underskriver og videresender til 5. Demenskonsulenten behandler sagen indenfor 5 arbejdsdage. 6. Distriktslederen er ansvarlig for, at magtanvendelsen drøftes med borgeren og pårørende, Care notat med pårørendes mening om sagen. 20

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING

ÆLDRESERVICE VEJLEDNING ÆLDRESERVICE VEJLEDNING Om magtanvendelse At arbejde uden at anvende magt, må aldrig betyde, at man undlader at handle. Men opgaven anses først for løst, når man har fundet frem til en handlemåde, hvori

Læs mere

Vejledning om Magtanvendelse

Vejledning om Magtanvendelse Vejledning om Magtanvendelse Demenskoordinatorerne Svendborg Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse Forord Generelt om magtanvendelse: Formål...... side 4 Målgruppe...... side 4 Principper...... side

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet

VEJLEDNING. om brug af magtanvendelse på. ældreområdet VEJLEDNING om brug af magtanvendelse på ældreområdet Indholdsfortegnelse 1..Præsentation og fortolkning af loven...2 2. Forudsætning for anvendelse af tvang...4 3. Hvilken tvang må anvendes? Og hvornår?...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse... 2 Indledning.... 3 Formålet med loven... 3 Principper for magtanvendelse... 4 Personkreds, som er omfattet af loven... 4 Forudsætninger for at iværksætte indgreb...5

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af:

Retningslinjerne er oprindeligt udarbejdet i dagene 18. - 19. Januar 2000 af: 1 Københavns Amt Psykiatri- og Socialforvaltningen Socialpædagogernes Landsforbund Kreds Københavns Amt Retningslinjer i forbindelse med anvendelse magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for voksne

Læs mere

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N

O M S O R G O G M A G T O M M A G T A N V E N D E L S E O G A N D R E I N D G R E B I S E L V B E S T E M M E L S E S R E T T E N OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med mennesker med svær demens Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre indgreb

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6

LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 2 UDDRAG FRA SERVICELOVEN 6 Lovgivning, relevant for oligofrenipsykiatriområdet (Det følgende oplister uddrag af den nævnte lovgivning) LOVGIVNING, RELEVANT FOR OLIGOFRENIPSYKIATRIOMRÅDET 1 1 UDDRAG FRA SUNDHEDSLOVEN 2 1.1 Patienters

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse

Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Socialpædagogisk metode og magtanvendelse Instruks for håndtering og indberetning på voksen- og ældreområdet. Socialcenter og Sundheds- og omsorgscenter, Ringsted Kommune mab feb. 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014

Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Demenskonference Ikast-Brande Kommune den 29. september 2014 Hvordan kan man med en demenssygdom længst muligt have indflydelse og selvbestemmelse på eget liv? 2 hovedspørgsmål: Hvad kan man selv gøre

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen

Værgemål. ud fra Region Syddanmarks erfaringer. Middelfart, den 14. juni 2012. v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen Værgemål ud fra Region Syddanmarks erfaringer Middelfart, den 14. juni 2012 1 v/ forstander Kirsten Agerskov Nielsen og jurist Trine Andersen VÆRGEMÅL 1) Hvad er værgemål? 2) Typer af værgemål 3) Betingelser

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne

HÅNDBOG. Handicap- og Psykiatri. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. - sådan håndterer og administrerer du reglerne Job & Familie og Ældre & Pleje Januar 2011 HÅNDBOG Handicap- og Psykiatri Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - sådan håndterer og administrerer du reglerne INDHOLDSFORTEGNELSE FANE

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 5 Sociale Personsager. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 5 Sociale Personsager Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk

Støt demente og pårørende Giv et bidrag på www.alzheimer.dk 1 Budskab: Velfærdsteknologi løser ikke problemet det gør behandling, pleje og omsorg! 2 Mareridtet: Politi efterlyser dement mand Fyns Politi efterlyser den 58 årige Svend Erik Præstekjær, som i aftes

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser.

Beretning 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret i henhold til servicelovens bestemmelser. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret, Juridisk Afd. Bilag 1 28. marts 211 Sagsnr. 211-36164 Dokumentnr. 211-194376 Miriam Wilmont Beretning 21 om magtanvendelse og

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Flytning til særligt botilbud

Flytning til særligt botilbud Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Flytning til særligt botilbud Jf. servicelovens 129 stk. 2. Det Sociale Nævn Indhold 1. Resume og konklusion 2 2. Skematisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE

VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF FYSISK MAGTANVENDELSE FORORD Skoleafdelingen har vedtaget fælles retningslinjer for, hvad ledere og medarbejdere i skoler, SFOer, fritidshjem og klubber skal gøre, hvis

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens

Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens Orientering Til Aarhus Byråd, Socialudvalget og Thomas Medom Fra Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 20. maj 2015 Redegørelse for magtanvendelser i 2014 ved Socialforvaltningens tilbud

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Bekendtgørelse af værgemålsloven

Bekendtgørelse af værgemålsloven Kapitel 1 Værgemål for børn og unge Kapitel 2 Værgemål for voksne Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 3 Behandlingen af værgemåls- og værgesager vedrørende voksne Kapitel 4 Værgens beføjelser og pligter

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Afgørelser fra Ankestyrelsen 2014 Omhandler Gruppe Afgørelse Begrundelse Økonomisk hjælp til medicin Hjælp til voksne Det vurderes, at borger selv har mulighed for at afholde udgiften Afslag på dækning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009

Strue ru r Kommun u e n Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning på

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere