Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 tober ok- J.nr Dato: 03/10/2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og vedrørende forslag til lov om ændring af visse love (konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige). Kristian Jensen /Henrik Ludolph

2 Høringsskema indeholdende høringssvar og kommentarer hertil vedrørende udkast til Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forslag til Lov om ændring af visse love m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) Organisationer Bemærkninger i høringssvar Kommentar til bemærkninger Advokatrådet Advokatrådet foreslår rykkergebyret i forslagets 6 harmoniseret med de rykkergebyrer som private kreditorer kan kræve efter renteloven. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 516 af 7. juni Der er alene tale om en videreførelse af bestemmelsen. Rådet anfører, at det formentlig af mange skyldnere vil blive opfattet som en forringelse, at der efter forslaget ikke længere vil være en maksimal lønindeholdelsesprocent og foreslår en sådan indsat i den foreslåede 10. For så vidt angår reglerne om klage i 18 bemærker Advokatrådet, at der savnes bemærkninger om afgrænsningen mellem fogedrettens kompetence og Landsskatterettens kompetence, herunder om skyldner er berettiget til at indbringe et af restanceinddrivelsesmyndigheden foretaget subsidiært udlæg for fogedretten. Advokatrådet udtrykker bekymring for remonstrationsmodellen, hvor man klager til den myndighed, der har truffet afgørelsen og foreslår, at klage sker til Landsskatteretten og at bestemmelserne om klage indføres i skatteforvaltningsloven. Advokatrådet anfører, at der alternativt bør indføres en frist inden hvilken restanceinddrivelsesmyndigheden skal give meddelelse om at sagen er genoptaget eller videresendt til Landsskatteretten. Advokatrådet anfører for så vidt angår videreførelsen af reglerne om, at der ikke er omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand til klager i henhold til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, at man kan overveje om retsstillingen er rimelig. Ændringen vedrørende den maksimale lønindeholdelsesprocent blev indført ved lov nr. 431 af 6. juni Der er alene tale om en videreførelse af gældende ret. Reglerne om klage til Landsskatteretten blev indført ved lov nr. 429 af 6. juni Reglerne om fogedrettens behandling af indsigelser, der fremsættes overfor restanceinddrivelsesmyndigheden er en samling af gældende regler. Reglerne om indsigelser mod udlæg, der fremsættes overfor pantefogeder, findes fortsat i lov nr. 572 af 20. juni Der er således ikke ved lovforslaget foreslået ændringer i kompetencefordelingen mellem fogedretten og Landsskatteretten. Klagereglerne - remonstrationsordningen - blev indført ved lov nr. 429 af 6. juni Den foreslåede indførelse af en frist for restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af en klage er fastsat i bekendtgørelse nr. 420 af 21. maj Der er som anført af Advokatrådet tale om en videreførelse af gældende retstilstand. Skatteministeriet har derfor ingen bemærkninger. Side 2

3 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ATP Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri. Dansk Erhverv Dansk Handel og Service Dansk Industri. Dansk Iværksætter Forening Dansk Landbrug Dansk Landbrugsråd- ATP bemærker, at ordningens anvendelsesområde efter det oplyste hos SKAT ikke er udvidet. ATP ser positivt på, hvis det på et senere tidspunkt etableres mulighed for, at ATP kan tiltræde ordningen på aftalebasis, såfremt ATP vurderer at det kan være hensigtsmæssigt for ATP og de tilknyttede lovregulerede ordninger at tilmelde sig inddrivelsessystemet. Dansk Arbejdsgiverforening har anført, at lovforslaget falder udenfor DAs virkefelt, og at DA under henvisning hertil ikke ønsker at afgive bemærkninger. DI anfører, at DI generelt støtter regeringens inddrivelsesindsats og at DI ser positivt på tiltag, der sikrer, at borgere og virksomheder betaler deres gæld, da sådanne tiltag understøtter retssikkerheden. DI påpeger, at de særlige inddrivelsesmetoder for gæld til det offentlige alt andet lige burde udstrækkes til også at finde anvendelse på gæld til virksomheder (private). Dette vil sikre en ligestilling mellem offentlig gæld og privat gæld og dermed en fri og fair konkurrence. DI anfører, at der på et enkelt punkt i lovforslaget er større fokus på inddrivelse end på retssikkerhed. Det drejer sig om forslaget om at underretning om overdragelse til inddrivelse kan undlades, hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. DI mener, at bestemmelsen bør præciseres, så det klart fremgår, i hvilke særlige situationer underretning kan undlades. Skatteministeriet har ingen bemærkninger hertil. Det kan oplyses, at der i en arbejdsgruppe under Retsplejerådet foretages en analyse af mulighederne for lønindeholdelse for gæld til private. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at forslaget om, at underretning kan undlades, alene er møntet på situationer, hvor det må antages at være nødvendigt at sikre kravet ved hurtig foretagelse af udlæg, arrest eller indgivelse af konkursbegæring. Det vurderes derfor, at det er tilstrækkeligt præcist i hvilke undtagelsessituationer, at undladelse af underretning kan ske. Side 3

4 givning Dansk Told & Skatteforbund Datatilsynet Den Danske Skatteborgerforening Finansrådet Finanstilsynet Forbrugerrådet Foreningen af Pantefogeder i Danmark Dansk Told & Skatteforbunds Inddrivelsesudvalg anfører, at udvalget hilser lovforslagene velkomne og at lovforslagene anses som en milepæl i bestræbelserne på, at få samlet lovgivningen på inddrivelsesområdet. Inddrivelsesudvalget foreslår vedrørende iværksættelse af lønindeholdelse, der efter forslaget sker ved underretning af skyldner, at der oploades en kopi af afgørelsen i skyldners skattemappe, og at retsvirkningerne af afbrydelse knyttes hertil. En forkortelse / lempelse af eftergivelsesperioden fra nuværende 5 år til 4 år finder Inddrivelsesudvalget ikke hensigtsmæssig, idet udvalget er af den opfattelse, at perioden generelt og fortsat bør følge de regler som anvendes i gældssaneringsinstituttet. Forbrugerrådet har anført, at Forbrugerrådet af ressourcemæssige årsager ikke har mulighed for at forholde sig til lovforslagene. Forbrugerrådet har meddelt, at Forbrugerrådet således ikke kan tages til indtægt for at støtte forslaget eller for at gøre det modsatte. Pantefogedforeningen foreslår, at bestemmelserne om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. indarbejdes i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Pantefogedforeningen anfører, at der i reglerne om dækningsrækkefølge mangler en stillingtagen til Hertil bemærkes, at det vurderes, at der ikke i dette lovforslag bør lovgives om retsvirkningerne af digital meddelelse af afgørelser på nuværende tidspunkt. Perioden forkortes for at flere kan benytte sig af ordningen. Lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. omhandler reglerne om pantefogedernes kompetence ved foretagelse af udlæg. Loven hører under Justitsministeriets ressort og indeholder regler af judiciel art, idet pantefogederne udfører udlægsforretninger, der ellers skulle udføres af fogedretterne. Af denne grund er lovens bestemmelser ikke indarbejdet i forslaget til inddrivelseslov. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 516 af 7. juni Der er alene tale om en videreførelse af be- Side 4

5 dækningsrækkefølgen mellem privatretlige underholdsbidrag og forskudsvist udlagte underholdsbidrag. Pantefogedforeningen anfører, at dækningsrækkefølgens virkning på øremærkede beløb vil kunne give uheldige og utilsigtede konsekvenser for igangværende virksomheder. Derudover tilkendegiver Pantefogedforeningen, at kun privatretlige underholdsbidrag burde placeres efter bøder, mens forskudsvist udlagte underholdsbidrag burde placeres sammen med øvrige krav. Pantefogedforeningen anfører, at det kunne være hensigtsmæssigt at indsætte betingelserne for at foretage subsidiært udlæg i bestemmelsen og udvide anvendelsesområdet til andre fordringstyper. Pantefogedforeningen foreslår, at de nærmere betingelser for at anvende 12, stk. 2 beskrives i bemærkningerne. Pantefogedforeningen anfører, at der i relation til afskrivning af fordringer kunne indføres at fordringshaverne høres inden, der foretages afskrivning. Pantefogedforeningen anfører, at det kunne tænkes at fordringshaverne havde bemærkninger til afskrivningen. Pantefogedforeningen anfører, at det er betænkeligt kun systemmæssigt at undersøge om der er aktiver til genstand for udlæg i forbindelse med afskrivning af fordringer. Pantefogedforeningen anfører videre, at det ikke er og aldrig vil blive muligt helt at undersøge om skyldneren har aktiver til genstand for udlæg. Pantefogedforeningen anfører desuden, at der kan være andre elementer, der skal indgå i vurderingen. stemmelsen. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 516 af 7. juni Der er alene tale om en videreførelse af bestemmelsen. Bestemmelsen er overført uændret fra Kildeskatteloven. Der er alene tale om en videreførelse af gældende ret. Bestemmelsen er overført uændret fra Kildeskatteloven. Der er alene tale om en videreførelse af gældende ret. Den foreslåede afskrivningsregel svarer til Budgetvejledningens regler om, hvornår udgiften til afskrivning kan afholdes. Afskrivning efter disse regler har i mange år været praktiseret for de statslige fordringer uden at fordringshaverne er blevet hørt og uden at det har været et problem. Der er lagt op til, at der vil skulle kunne foretages en automatiseret vurdering af om det må anses for åbenbart formålsløst eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at fortsætte inddrivelsen. Det er derfor vurderingen, at det ikke vil være påkrævet at fordringshaverne høres inden afskrivning af fordringer. Den automatiserede vurdering af om det må anses for åbenbart formålsløst eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger at fortsætte inddrivelsen skal først etableres, når den nødvendige systemunderstøttelse foreligger. Der vil kunne indgå andre elementer end de eksempler, der er opregnet i bemærkningerne. Side 5

6 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Foreningen Danske Revisorer Registrerede Revisorer - FRR Forsikring og Pension Håndværksrådet Kommunernes Landsforening KL Pantefogedforeningen har foreslået, at 96 i aktivloven udvides, således at der kan ske fradrag for fremtidig betaling i kontanthjælp og starthjælp for manglende betaling af dag- og klubtilbud efter dagtilbudsloven. Vedrørende eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper kan Pantefogedforeningen tiltræde det stillede lovforslag. De ser dog gerne personkredsen udvidet, således at denne - ud over modtagere af dagpenge efter 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv. - også udvides til at omfatte dagpengemodtagere efter Sygedagpengeloven (lov nr. 563 af 09/ ). Foreningen af Statsautoriserede revisorer udtrykker betænkelighed ved at indføre generelle indeholdelsesregler baseret på A- nettoindkomsten, idet den faktiske nettoindkomst kan være væsentlig forskellig herfra i såvel opadgående som nedadgående retning. Registrerede Revisorer hilser samlingen af inddrivelsesreglerne i en og samme lov meget velkommen. FRR anser tiltaget som en klar regelforenklingsprocedure samt et bidrag til en administrativ lettelse for både borgere og rådgivere, der yder bistand i verserende inddrivelsessager og har derfor ingen bemærkninger til lovforslagene. KL anfører, at det vil være ønskeligt, hvis rimelig tid i 2 stk. 2 Forslaget er indarbejdet i konsekvenslovforslaget. Formålet med ordningen er at grupper der er uden et arbejde skal have et incitamant til at starte i arbejde mod til gengæld at få eftergivet deres gæld til det offentlige. Det kræver at målgruppen kan være til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket mennesker på sygedagpenge ikke kan forventes før de er raske. Den eneste ændring, der er i forhold til det nuværende nettoindkomstbegreb, som det er fastlagt i inddrivelsesbekendtgørelsen er, at positiv kapitalindkomst ikke indgår. For personer, der har positiv kapitalindkomst, vil der være mulighed for at inddrive gæld ved udlæg i kapitalen ved siden af en lønindeholdelse baseret på nettoindkomsten uden positiv kapitalindkomst. For at undgå misforståelser om begrebet A-nettoindkomst ændres bestemmelsen således, at indeholdelsesprocenten kan gradueres efter indkomstens størrelse og bemyndigelsen således, at Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om sammenhængen mellem indkomstens størrelse og indeholdelsesprocenten. Bemærkningerne til bestemmelsen er uddybet for så vidt angår rime- Side 6

7 præciseres nærmere. KL anfører desuden, at det af bestemmelsen bør fremgå, at det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der er forpligtet til at fremskaffe fornødent eksekutionsgrundlag for civilretlige krav i det omfang, der ikke foreligger en indsigelse mod kravets grundlag, men alene passivitet fra skyldnerens side. KL anfører videre, at det bør fremgå af bestemmelsen, at fordringen ikke returneres, hvis der under indhentelse af eksekutionsgrundlag fremkommer indsigelser mod kravet. I et sådant tilfælde bør fordringshaveren kunne indtræde i sagen KL anfører, at det ikke synes at fremgå, om rentebestemmelsen i den kommunale gebyrlov ophæves, når rentebestemmelsen i inddrivelsesloven træder i kraft. KL foreslår, at 12 om subsidiært udlæg udvides til at omfatte dagtilbud vedrørende fælles børn. KL anfører, at reglerne om eftergivelse bør præciseres, så det fremgår, at det som udgangspunkt kun er gæld, der er overgivet til inddrivelse, der kan eftergives. KL anfører videre, at hvis der ønskes en samlet løsning for skyldner, og der foreligger fordringer til opkrævning, bør fordringshaveren høres. KL anfører, at det bør præciseres, at eftergivelse ikke kan finde sted for fordringer, der er sikret ved udlæg, fortrinsret i fast ejendom eller anden pant. KL anfører, at det bør præciseres hvilke inddrivelsestiltag og undersøgelser af skyldnerens økonomiske situation, der minimum skal gennemføres, før restanceinddrivelsesmyndigheden afskriver en fordring eller undlader at afbryde forældelse. lig tid. Det er vurderingen, at indhentelse af eksekutionsgrundlag som betingelse for at kunne foretage f. eks. udlæg er en naturlig del af inddrivelsen, og at der ikke er behov for lovgivning vedrørende dette. Det må tilsvarende følge af sig selv, at fordringshaveren bidrager med oplysninger til sagen, herunder indtræder i sagen i det omfang dette er nødvendigt. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 516 af 7. juni Der er alene tale om en videreførelse af bestemmelsen. Bestemmelsen vedrører alene forrentning af fordringer efter overdragelse til inddrivelse. Bestemmelsen er overført uændret fra Kildeskatteloven. Der er alene tale om en videreførelse af gældende ret. Afgrænsningen af hvilke fordringer, der er omfattet af restanceinddrivelsesmyndighedens kompetence til eftergivelse er en konsekvens af snitfladen i forslaget til inddrivelseslov 2, stk. 3, hvorefter fordringshaveren kan tillade afdragsvis betaling eller henstand med restante fordringer. Det er vurderingen, at det ikke vil være påkrævet at fordringshaverne høres inden der træffes afgørelse om eftergivelse af fordringer. Reglerne svarer til konkurslovens regler om gældssanering, og vil blive administreret i overensstemmelse hermed, herunder at eftergivelse ikke kan finde sted for pantsikrede fordringer. Nærmere regler for afskrivning af fordringer vil blive fastsat ved bekendtgørelse i overensstemmelse med bemærkningernes beskrivelse af hvilke inddrivelsestiltag m.v., der skal foretages. Side 7

8 Landbrugsrådet Landsorganisationen i Danmark LO Landsskatteretten Landsskatteretten anbefaler, at det ikke skal være muligt at påklage restanceinddrivelsesmyndighedens afslag på en anmodning om at tillægge en indsigelse om kravets eksistens og størrelse opsættende virkning, idet behandling af en sådan klage forudsætter en egentlig klagebehandling af selve sagen. Landsskatteretten anfører vedrørende 13, stk. 3 om eftergivelse, at det ikke fremgår, hvilken betydning gældens alder skal have. Det anføres, at bestemmelsen fortolkes således, at en gammel gæld taler for eftergivelse, mens en ny taler imod. Landsskatteretten anbefaler, at det skrives direkte i loven. Landsskatteretten foreslår, at reglerne i 13, stk. 3, 2. pkt. bør flyttes til 13 stk. 2. Landsskatteretten foreslår, at kompetencen til at bedømme om en klage er modtaget rettidigt, og om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der ses bort fra en fristoverskridelse bør tillægges Landsskatteretten i stedet for som foreslået restanceinddrivelsesmyndigheden. Retten foreslår således, at lovforslaget ændres i overensstemmelse med den remonstrationsordning, der er indført for klage over årsopgørelsen. Landsskatteretten anbefaler, at det skrives ind i loven, at inddrivelsessager kan behandles uden medvirken af ordinære retsmedlemmer. Landsretten opfordrer til, at ikrafttrædelsesbestemmelserne uddybes. Landsskatteretten anfører, at der kan være administrative konsekvenser i form af merudgifter til Landsskatteretten som følge af udvidelsen af eftergivelsesadgangen og ændringen af klagebestemmelsen om at Landsskatteretten kan Det er Skatteministeriets vurdering, at der for så vidt angår denne type klager ikke er særlige forhold, der kan begrunde at klagemuligheden afskæres. Der er tale om en videreførelse af opkrævningslovens 15, stk. 3. Ved lov nr. 431 af 6. juni 2006 blev reglerne i opkrævningslovens 15 ændret i overensstemmelse med ændringerne til konkurslovens regler om gældssanering. Denne parallelitet til gældssaneringsreglerne og strukturen i konkursloven ønskes opretholdt. Lovforslaget ændres til den nuværende formulering af på dette punkt i 4 i lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer. Fastlæggelse af kompetencefordelingen om at bedømme om en klage er modtaget rettidigt, og om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der ses bort fra en fristoverskridelse vil på samme måde som det er tilfældet for klager over årsopgørelsen kunne fastlægges i bekendtgørelse. Det er vurderingen, at lovgivning herom ikke bør ske i forslag til inddrivelsesloven. Der er overvejende tale om videreførelse af gældende ret i én lov. Det er vurderingen, at der ikke er tale om så væsentlige ændringer, at der er behov for uddybning af ikrafttrædelsesbestemmelserne. Det er vurderingen, at udvidelsen af eftergivelsesadgangen ikke vil kunne medføre nævneværdige merudgifter for Landsskatteretten. Ændringen af klagebestemmelsen er for så vidt angår Landsskatterettens kompetence til at behandle Side 8

9 Nationalbanken Realkreditrådet Skatterevisorforeningen SKAT Dansk Socialrådgiverforening Socialpædagogernes Landsforbund Ankestyrelsen FOA Fag og Arbejde Landsforeningen SIND Landsforeningen Bedre Psykiatri Landsforeningen af tidligere og nuværende Psykiatribrugere (LAP) SAND behandle klager vedrørende kravets eksistens og størrelse, når dette relaterer sig til restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af en sag. Dansk Socialrådgiverforening (DS) er positive over forslaget. Især overfor muligheden for at socialt udsatte kan få eftergivet deres gæld til det offentlige. DS opfatter det derfor som positivt, at ordningen nu udvides til at omfatte en større personkreds. DS glæder sig endvidere over, at der nu også skabes mulighed for at personer med gæld til det offentlige som følge af straffesager også får mulighed for gældseftergivelse. Det er DS opfattelse, at lovforslaget bør følges op af en større indsats for at udbrede kendskabet til ordningens eksistens. Der er ikke tilstrækkelig kendskab til ordningen blandt de fagpersoner, der arbejder med socialt udsatte borgere. DS foreslår derfor, at en mindre del af den pulje, der er til rådighed, benyttes til at udbrede kendskabet til ordningens eksistens. SAND ser lempelsen af reglerne om eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper som en nødvendig konsekvens af den manglende brug af ordningen. Allerede ved ordningens tilblivelse sager om kravets eksistens og størrelse alene en præcisering af gældende ret. Af hensyn til retsfølelsen vil gæld pådraget ved strafbare eller erstatningspådragende forhold fortsat ikke kunne eftergives. Ordningen bør være mere kendt. Af de 25 millioner, der årligt er afsat til projektet kan bruges op til 3 pct. til administrative udgifter mv. herunder informationskampagner og lignende. Side 9

10 kritiserede SAND, at kriterierne for at benytte sig af ordningen var for stramme. De er derfor positive over, at kravene er blevet slækket lidt ved at forkorte perioden og at ordningen er blevet mere fordelagtig ved at afviklingsperioden er nedsat. Samtidig ses forslaget som en erkendelse af at målgruppen har tyngende gældsproblemer. Rådet for Socialt Udsatte Den manglende brug af ordningen kan, efter SANDs opfattelse, ikke udelukkende tilskrives ordningens konstruktion. Der bør være vejledning omkring brug af ordningen, og i den forbindelse hjælp til at få styr på sin gæld. De foreslår, at man bruger nogle af de afsatte midler til at oprette en vejledende funktion uafhængigt af ministeriet. Herved kan man også tilgodese kontanthjælpsmodtagere med råd og vejledning. SAND foreslår herudover at se på en udvidelse af kontanthjælpsmodtageres mulighed for at have erhvervsindtægter uden at blive modregnet i kontanthjælpen. Rådet støtter udvidelserne af personkredsen for gældseftergivelse samt afkortningen i beregningsproceduren. Landsforeningen af VæreSteder SBH - sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark Centerlederforeningen Brugerforeningen for aktive misbrugere Se kommentar til Dansk Socialrådgiverforening. De afsatte midler skal alene bruges til selve eftergivelsen da vejledningen kan finansieres af Skatteministeriet og Velfærdsministeriet. Det er uden for lovforslagets område. Side 10

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 90 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 16-0053699 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børneog ungeydelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-311-0003 Dato: 17. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 22 Offentligt J.nr. 2007-711-0001 Dato: 10. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Socialudvalget B 58 - Bilag 1 Offentligt Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige BEK nr 995 af 19/10/2005 (Gældende) LOV Nr. 939 af 27/12/1991 LBK Nr. 678 af 12/08/2002 LBK Nr. 289 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld

Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 160 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 15 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende inddrivelse af offentlig gæld fra Den Sociale Retshjælp Den

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 196 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0026 Dato: 22. april 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige

Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige N O T A T Høringsnotat til udkast til lovforslag om ophævelse af barselsudligningsordning for selvstændige Sagsnr. 2015-3669 Følgende høringsberettigede organisationer har afgivet høringssvar: AC, Advokatsamfundet,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2012-13 L 212 Bilag 11 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0002899 Lovforslag nr. 212 fremsat af skatteministeren den 24. april 2013 (uddrag) Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 194 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat til udkast til forslag til lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende 21. februar 2013 J.nr. 2012-10299 JAIC/KAT

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 244 Offentligt J.nr. 2007-511-0002 Dato: 28. September 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013

OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 OPKRÆVNINGSSTRATEGI NORDDJURS KOMMUNE 2010-2013 Indledning...3 Opkrævningskontorets opgaver... 5 Målsætning for opkrævningen... 7 Strategi... 7 Handleplan... 7 Forretningsgang... 8 Målsætning for forebyggelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 24. februar 2016 J.nr. 15-2311412 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag.

2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. 2014/1 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0357670 Fremsat den 30. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven

Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven LBK nr 758 af 02/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven 1) Hermed bekendtgøres skatteforvaltningsloven, jf. lov nr. 427 af 6. juni 2005,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 149 - Forslag til lov om ændring af forskellige love (Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne

Læs mere

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge

Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet YU-Sekretariatet Att.: Majbritt Rothmar Stormgade 10 1009 Kbh. K Høringssvar, Udkast til vejledning om sygedagpenge Arbejdsdirektoratet har ved mail af 4. januar 2008 anmodet om bemærkninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 102 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 Bilag 1 Offentligt 15. december 2016 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a

Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a Punkt 9. Godkendelse: Tandbehandling i henhold til lov om aktiv socialpolitik 82a 2014-003462 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalget orientering status på anvendelsen

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Aftale om Retssikkerhedspakke II

Aftale om Retssikkerhedspakke II Notat Aftale om Retssikkerhedspakke II 3. maj 2016 Regeringen (V), S, DF, LA, RV og KF er enige om, at følgende initiativer indgår i Retssikkerhedspakke II. Genindførelse af omkostningsgodtgørelse for

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune)

...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) (Varmeforsyning)...[Klager] over Energitilsynet af 23. marts 2006 opkrævning på fjernvarme fra Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. Lovforslag nr. L 193 Folketinget 2010-11 Fremsat den 15. april 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ægtefælleskifte m.v. Kapitel 1 Skifterettens kompetence Saglig kompetence 1. Skifteretten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges.

Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010. Kopi af høringssvar vedlægges. Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 223 Offentligt Socialministeriet Børn J.nr. 2010-831 lsp, cme 19. april 2010 Høringsnotat om Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til

Læs mere

Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016

Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016 Enhed Udgifter Sagsbehandler NPA Koordineret med Sagsnr. 2015-8216 Doknr. 296451 Dato 07-12-2015 Høringsnotat - momsrefusionsbekendtgørelse 2016 Baggrund Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 9.

Læs mere

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR

Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR - 1 Ligningslovens 7 A medarbejderobligationer - virksomhedens konkurs - SKM2013.27.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 20/11 2012, ref. i SKM2013.27.SR,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2007-711-0008 Dato: 29. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

i vedlagte udkast til bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere

i vedlagte udkast til bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere Til høringsparterne, jf. vedlagte høringsliste Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S T +45 33 95 50 00 E penst@penst.dk www.penst.dk www.borger.dk 27. november 2012

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Problemer og løsninger på området for gældssanering

Problemer og løsninger på området for gældssanering Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 313 Offentligt Problemer og løsninger på området for gældssanering Følgende vil udpensle problemerne i de nuværende gældssaneringsregler, sådan som Den Sociale

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR

Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR 1 Lønindeholdelse - ændrede regler - SKM2010.866.ØLR, jf. tidligere TfS 2009, 449 LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/10 2010, at vedtagelsen af ændrede

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune

Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune Administrationsgrundlag til administration af bekendtgørelse nr. 232 af 12/03/2007 om bade- og bådebroer i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Administrationsgrundlag til administration

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2009-10 L 165 Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Kontoret for Ældre J.nr. 2009-6131 Ssc 19. marts 2010 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om sociale service (Loft over egenbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere