Udgave 1.0 Februar Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color C75/J75 Press Sikkerhedsvejledning"

Transkript

1 Udgave 1.0 Februar 2013

2 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende den amerikanske regering. BR4001

3 Indholdsfortegnelse 1 Meddelelser og certificeringer Advarselssymboler Radiofrekvensemission FCC i USA I Canada (ICES-003) Lovpligtige oplysninger om RFID Godkendelse om sikkerhed for ekstra lav spænding Produkt sikkerhedscertificering Certificeringer i Europe Overholdelse af EU harmonics standard EN : Overholdelse af EU flicker standard EN : Sikkerhedsinformation Elektrisk sikkerhed Nødslukning Strømforsyning Frakobling af udstyret Lasersikkerhed Nordamerika Europa (EU) Lasersikkerhed for interfacemodul Driftssikkerhed Oplysninger om vedligeholdelse Oplysninger om forbrugsstoffer Patroner og moduler Miljøoplysninger ENERGY STAR (kun i USA) Information om ozon Genbrug og bortskaffelse af udstyr efter endt levetid USA og Canada Perchloratmateriale EU Udstyr, der anvendes i private hjem/husholdninger Udstyr, der anvendes professionelt/i et firma Erklæring for batteri For kommercielle brugere i EU i

4 Indholdsfortegnelse Information om bortskaffelse i andre lande udenfor EU Tyrkiet RoHS regulering Yderligere information Ulovlig i USA og Canada Det er ulovligt i USA Det er ulovligt i Canada ii

5 1 Meddelelser og certificeringer Advarselssymboler ADVARSEL Dette symbol gør brugerne opmærksomme på områder af produktet, hvor der er risiko for personskade. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE Dette symbol gør brugerne opmærksomme på områder af produktet, hvor der er varme overflader, som ikke bør berøres. FORSIGTIG Dette symbol advarer brugerne om områder af udstyret, der kræver særlig opmærksomhed for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. ADVARSEL OM LASER Dette symbol angiver, at der anvendes laser i udstyret og henviser brugeren til de relevante sikkerhedsoplysninger. 1-1

6 Meddelelser og certificeringer Radiofrekvensemission FCC i USA Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse A digital enhed i henhold til afsnit 15 i Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med betjeningsvejledningen, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Betjening af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil blive bedt om at udbedre forholdene for egen regning. Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke specifikt er godkendt af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. ADVARSEL Der skal bruges dækkede ledninger sammen med dette udstyr for at sikre overholdelse af FCC-reglerne. I Canada (ICES-003) Denne klasse "A" digitale maskine er i overensstemmelse med Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Lovpligtige oplysninger om RFID Dette produkt genererer 13,56 MHz ved hjælp af et teleslyngesystem som en Radio Frequency Identification-system enhed (RFID). Denne RFID enhed overholder kravene i FCC Part 15, Industry Canada RSS-210, EU-direktiv 99/5/EF og alle gældende lokale love og bestemmelser. Betjening af denne enhed er underlagt følgende to betingelser: 1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og 2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift. Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke specifikt er godkendt af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. 1-2

7 Meddelelser og certificeringer Godkendelse om sikkerhed for ekstra lav spænding Dette Xerox-produkt er i overensstemmelse med forskellige statslige organer og nationale sikkerhedsbestemmelser. Alle systemets porte opfylder kravene for SELV-kredsløb (Safety Extra Low Voltage) for tilslutning til kundeejede enheder og netværk. Tilslutning af kundeejet eller tredjeparts tilbehør, der forbindes med maskinen, skal opfylde eller overstige de krav, der tidligere er nævnt. Alle moduler, som kræver ekstern tilslutning, skal være installeret ifølge installationsproceduren. Produkt sikkerhedscertificering Forskellige nationalt anerkendte prøvningslaboratorier (NRTLs) og nationale certificeringsorganer (NCB'erne) certificerer dette produkt til følgende sikkerhedsstandarder: UL /CSA22.2, No (USA/Canada) IEC (CB Scheme) Certificeringer i Europe CE-mærkningen, der er anvendt på dette produkt, symboliserer Xerox-overensstemmelseserklæringen med følgende relevante direktiver fra EU af de angivne datoer: 12. december 2006: Rådets direktiv 2006/95/EF og senere ændringer. Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende lavspændingsudstyr. 15. december 2004: Rådets direktiv 2004/108/EC og senere ændringer. Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet. 9. marts 1999: Radio- og teleterminaludstyr, direktiv 1999/5/EF En fuldstændig overensstemmelseserklæring, som definerer de relevante direktiver og anvendte standarder, kan fås hos din lokale autoriserede forhandler. 1-3

8 Meddelelser og certificeringer ADVARSEL Ændringer eller modifikationer af dette udstyr, der ikke specifikt er godkendt af Xerox Corporation, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene dette udstyr. For at dette udstyr skal kunne fungere i nærheden af industrielt, videnskabeligt og medicinsk (ISM) udstyr kan der være begrænsede eller specielle forholdsregler for den eksterne stråling fra ISM-udstyret. Dette er et klasse A-produkt i beboelsesområder. Dette produkt kan forårsage radiofrekvensinterferens, i hvilket tilfælde brugeren kan pålægges at træffe passende foranstaltninger. Der skal bruges dækkede ledninger sammen med dette udstyr for at sikre overholdelse af Rådets direktiv 2004/108/EF. Overholdelse af EU harmonics standard EN :2005 Udstyr i overensstemmelse med EN :2005 Dette udstyr overholder EN :2005, som definerer grænseværdier for harmoniske strømme, som kan produceres af udstyr installeret i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Overensstemmelse er baseret på anvendelse af grænseværdier, som berettiger installation og ubetinget tilslutning til lav spændingsforsyning. Overholdelse af EU flicker standard EN :2000 Udstyr i overensstemmelse med EN :2000 Dette udstyr er kun beregnet til brug på lokaliteter med en strømforsyning som er lig med eller større end 100 Ampere pr. fase. 1-4

9 2 Sikkerhedsinformation Dette Xerox-produkt og de anbefalede forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter sikkerhedstests samt godkendelse og opfyldelse af fastlagte miljøstandarder. Læs følgende instruktioner grundigt før betjening af produktet, og referér til dem, når det er nødvendigt for at sikre en fortsat sikker drift af dit produkt. BEMÆRK Sikkerheden og ydelsen af dette produkt er udelukkende kontrolleret med Xerox-materialer. ADVARSEL Enhver uautoriseret ændring, hvilket kan omfatte tilføjelse af nye funktioner eller tilslutning af eksterne enheder, kan påvirke produktets certificering. Kontakt din Xerox-repræsentant for flere oplysninger. Dette Xerox-produkt er sikkerhedscertificeret til følgende standarder: IEC , Second Edition UL , Second Edition Elektrisk sikkerhed Brug kun den netledning, der følger med dette udstyr. Sæt netledningen direkte i en stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke en forlængerledning. Hvis du ikke ved, om stikkontakten har jordforbindelse, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Brug ikke et adapterstik med jordforbindelse til at slutte dette udstyr til en stikkontakt uden jordforbindelse. ADVARSEL Du kan få et alvorligt elektrisk stød, hvis stikkontakten ikke har korrekt jordforbindelse. 2-1

10 Sikkerhedsinformation Placér ikke maskinen, hvor folk kan træde på eller falde i netledningen. Placér ikke genstande ovenpå netledningen. Du må ikke tilsidesætte eller deaktivere elektriske eller mekaniske låsemekanismer. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Disse åbninger forhindrer overophedning af maskinen. Skub aldrig genstande af nogen art ind i sprækker eller åbninger på dette udstyr. Kontakt med et spændingspunkt eller kortslutning af en del kan resultere i brand eller elektrisk stød. Nødslukning Hvis én af følgende situationer opstår, skal du straks slukke for strømmen til maskinen og tage netledningen ud af stikkontakten. Tilkald en autoriseret Xerox-servicerepræsentant for at løse problemet. Maskinen udsender usædvanlige lyde eller lugte. Netledningen er beskadiget eller flosset. Et fejlstrømsrelæ, en sikring eller andet sikkerhedsudstyr udløses. Der spildes væske i maskinen. Maskinen udsættes for vand. En del af maskinen er beskadiget. Strømforsyning Dette produkt skal anvendes med den type strømforsyning, der er angivet på produktets datapladeetiket. Hvis du ikke er sikker på, at din strømforsyning opfylder kravene, skal du kontakte en autoriseret elektriker for råd. ADVARSEL Dette udstyr skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Dette udstyr leveres med et stik, der har jordforbindelse. Dette stik passer kun i en stikkontakt med jordforbindelse. Dette er en sikkerhedsforanstaltning. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, skal du kontakte en autoriseret elektriker for at udskifte stikkontakten. FORSIGTIG Slut altid udstyret til en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret elektriker. Frakobling af udstyret Netledningen er frakoblingsenheden for dette udstyr. Tag netledningen ud af stikkontakten for at fjerne al strøm til maskinen. 2-2

11 Sikkerhedsinformation Lasersikkerhed Nordamerika Dette produkt overholder sikkerhedsstandarder og er certificeret som et Klasse 1-laserprodukt under Center for Devices and Radiological Health (CDRH) af United States Food and Drug Administration (FDA) implementerede regler for laserprodukter. Dette produkt er i overensstemmelse med FDA-ydelsesstandarderne for laserprodukter, undtagen for afvigelser i henhold til Laser Notice No 50 dateret 24. juni Disse regler gælder for laserprodukter, der markedsføres i USA. Etiketten på maskinen angiver overholdelse af CDRH-reglerne og skal være påsat laserprodukter, der markedsføres i USA. Dette produkt udsender ikke farlig laserstråling. ADVARSEL OM LASER Brug af andre kontroller eller justering eller udførelse af andre procedurer end de, der er angivet heri, kan medføre farlig eksponering af laserlys. Eftersom strålingen inde i dette produkt er fuldstændig indelukket i det beskyttende kabinet og udvendige paneler, kan der ikke på noget tidspunkt forekomme laseremission under betjening. Dette produkt er påført laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet til brug af Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, der kræver specialværktøj til fjernelse. Fjern ikke nogen af panelerne. Der findes ingen områder, der skal serviceres af brugeren bag disse paneler. Europa (EU) Dette produkt overholder IEC sikkerhedsstandard (Edition 1.2) udstedt august Udstyret er i overensstemmelse med de ydelsesstandarder for laserprodukter, der er fastsat af statslige, nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Det udsender ikke farlig stråling, da strålen er fuldstændig afskærmet under alle former for betjening og vedligeholdelse. ADVARSEL Brug af andre kontroller eller justering eller udførelse af andre procedurer end de, der er angivet heri, kan resultere i farlig stråling. Dette produkt er påført laseradvarselsmærkater. Disse mærkater er beregnet til brug af Xerox-servicerepræsentanter og er placeret på eller nær paneler eller afskærmninger, der kræver specialværktøj til fjernelse. Fjern ikke nogen af panelerne. Der findes ingen områder, der skal serviceres af brugeren bag disse paneler. 2-3

12 Sikkerhedsinformation Hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger vedrørende produktet eller Xerox leverede materialer, kan du ringe til følgende nummer: +44 (0) Lasersikkerhed for interfacemodul Interfacemoduludstyret er i overensstemmelse med internationale sikkerhedsstandarder og er certificeret som et klasse 1-laserprodukt. Specielt med hensyn til lasere overholder udstyret de ydelsesstandarder for laserprodukter, som er fastsat af statslige, nationale og internationale agenturer for et klasse 1-laserprodukt. Det udsender ikke farligt lys, da strålerne er helt indelukket under alle former for betjening og vedligeholdelse. Driftssikkerhed Dit Xerox-udstyr og forbrugsstoffer er designet og testet til at overholde de strengeste sikkerhedskrav. Dette omfatter sikkerhedsagenturtests, godkendelse og overholdelse af eksisterende miljøstandarder. Vær opmærksomhed på følgende retningslinjer for sikkerhed for at sikre fortsat sikker drift af din maskine: Brug de materialer og forbrugsstoffer, der er specielt designet til din maskine. Brug af uegnet materiale kan resultere i dårlig ydelse af maskinen og skabe farlige situationer. Følg alle advarsler og instruktioner, der er angivet på eller følger med maskinen. Anbring maskinen i et rum, hvor der er tilstrækkelig plads til ventilation og servicering. Anbring maskinen på en plan, solid overflade (ikke på et tykt tæppe), der kan bære maskinens vægt. Forsøg ikke på at flytte maskinen. En støtteenhed, der blev sænket, da maskinen blev installeret, kan beskadige tæppet eller gulvet. Placér ikke maskinen i nærheden af en varmekilde. Placér ikke maskinen i direkte sollys. Placér ikke maskinen direkte under den kolde luftstrøm fra et airconditionanlæg. Anbring ikke kopper med kaffe eller anden væske på maskinen. Blokér eller tildæk ikke åbningerne på maskinen. Tilsidesæt eller deaktivér ikke elektriske eller mekaniske låsemekanismer. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE Vær forsigtig, når du arbejder i områder med dette advarselssymbol. Disse områder kan være meget varme og må ikke berøres. Kontakt din Xerox-repræsentant, hvis du har brug for flere sikkerhedsoplysninger om maskinen eller forbrugsstoffer. 2-4

13 Sikkerhedsinformation Oplysninger om vedligeholdelse Eventuelle procedurer for brugervedligeholdelse af produktet vil være beskrevet i den brugerdokumentation, der følger med produktet. Udfør ikke nogen form for vedligeholdelse på dette produkt, der ikke er beskrevet i dokumentationen. ADVARSEL Brug ikke rengøringsmidler på spraydåse. Spraydåser kan være eksplosive eller brandbare, når de anvendes på elektromekanisk udstyr. Brug kun de forbrugsstoffer og rengøringsmidler, der anvises i brugerafsnittet i denne vejledning. Fjern ikke paneler eller afskærmninger, der er fastgjort med skruer. Der findes ingen dele bag disse paneler, som du skal vedligeholde eller servicere. BEMÆRK Din Xerox-maskine er udstyret med en energibesparende enhed, der sparer strøm, når maskinen ikke er i brug. Maskinen kan være tændt uafbrudt. ADVARSEL OM VARM OVERFLADE De metalliske overflader i fuserområdet bliver varme. Vær forsigtig, når du fjerner papirstop i dette område, og undgå at berøre metalliske overflader. Oplysninger om forbrugsstoffer Opbevar alle forbrugsstoffer i overensstemmelse med vejledningen på pakken eller beholderen. Opbevar alle forbrugsstoffer utilgængeligt for børn. Smid aldrig toner, printerpatroner eller tonerbeholdere ind i åben ild. Patroner og moduler ADVARSEL Ved håndtering af patroner, som f.eks. toner eller fuser, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Øjenkontakt kan forårsage irritation og betændelse. Forsøg ikke på at skille patronen af. Dette kan øge risikoen for kontakt med hud eller øjne. 2-5

14 Sikkerhedsinformation 2-6

15 3 Miljøoplysninger ENERGY STAR (kun i USA) Som ENERGY STAR-partner har Xerox Corporation fastslået, at denne Xerox maskine opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for energieffektivitet. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker i USA. ENERGY STAR Imaging Equipment Program er et samarbejde mellem USA, EU og den japanske regering og kontorudstyrsbranchen om at fremme energieffektive kopimaskiner, printere, faxmaskiner, multifunktionsmaskiner, pc'er og skærme. Reduktionen af produktets energiforbrug hjælper med at bekæmpe smog, syreregn og langsigtede ændringer i klimaet ved at reducere de emissioner, der skyldes energiproduktionen. Xerox ENERGY STAR-udstyr er forudindstillet fra fabrikken. Din maskine leveres med indstillingen for skift til energisparer/lavenergi fra den sidste kopi/udskrift sat til 15 minutter for lavenergi og 60 minutter for energisparer. En mere detaljeret beskrivelse af denne funktion kan findes i afsnittet Vedligeholdelse i denne vejledning. 3-1

16 Miljøoplysninger Denne Xerox/maskine er ikke blevet testet efter de nyeste ENERGY STAR-krav fra datoen for denne offentliggørelse. Se eller for opdateringer. Information om ozon Dette produkt producerer ozon under normal drift. Ozon er tungere end luft, og mængden afhænger af udskriftsvolumen. Installér systemet i et godt ventileret rum. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ozon, bedes du anmode om Xerox-udgivelsen Facts About Ozone (varenummer 610P64653) ved at ringe på i USA og Canada. På andre markeder bedes du kontakte din lokale Xerox-repræsentant. Genbrug og bortskaffelse af udstyr efter endt levetid USA og Canada Hvis du selv skal stå for bortskaffelse af dit Xerox-produkt, skal du være opmærksom på, at produktet indeholder lampe(r) med kviksølv og kan indeholde bly, perklorater og andre materialer, hvis bortskaffelse er underlagt miljømæssige hensyn. Tilstedeværelsen af bly, kviksølv og perklorater er i fuld overensstemmelse med de verdensomspændende regler, der gælder på det tidspunkt, produktet blev markedsført. Xerox har et verdensomspændende returnerings- og genbrugs-/genanvendelsesprogram. Kontakt din Xerox-salgsrepræsentant (1-800-ASK-XEROX) for at afgøre, om dette Xerox-produkt er en del af programmet. Gå til / environment for flere oplysninger om Xeroxs miljøprogrammer. Kontakt de lokale myndigheder angående genanvendelse og bortskaffelse. I USA kan du også henvende dig på Electronic Industries Alliances webside: 3-2

17 Miljøoplysninger Perchloratmateriale Dette produkt kan indeholde én eller flere perkloratholdige enheder, f.eks. batterier. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se EU Udstyr, der anvendes i private hjem/husholdninger Anvendelse af dette symbol på dit udstyr angiver, at du ikke må bortskaffe dette udstyr sammen med normalt husholdningsaffald. I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr efter endt levetid bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Private husholdninger i EU-medlemslande kan gratis returnere brugt elektrisk og elektronisk udstyr til særlige genbrugsstationer. Kontakt din lokale Xerox-forhandler for yderligere information. I nogle medlemsstater er din lokale forhandler forpligtet til at tage dit gamle udstyr gratis, når du køber nyt udstyr. Spørg din forhandler for flere oplysninger. Udstyr, der anvendes professionelt/i et firma 3-3

18 Miljøoplysninger Anvendelse af dette symbol på dit udstyr angiver, at det skal bortskaffes i overensstemmelse med de vedtagne nationale procedurer. I overensstemmelse med europæisk lovgivning skal elektrisk og elektronisk udstyr efter endt levetid bortskaffes i overensstemmelse med de fastlagte procedurer. Kontakt din lokale forhandler eller Xerox-repræsentant for flere oplysninger om returnering efter endt levetid før bortskaffelse. Erklæring for batteri Disse symboler på produkterne og/eller medfølgende dokumentation betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må kasseres med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, indsamling og genbrug af brugte produkter og batterier kan du tage dem til relevante indsamlingssteder i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EF. Ved at bortskaffe sådanne produkter og batterier på korrekt vis er du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af forkert håndtering af affaldet. For flere oplysninger om indsamling og genbrug af gamle produkter og batterier kan du kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller det sted, hvor du har købt produkterne. Sanktioner og bøder kan gøres gældende for ukorrekt bortskaffelse af dette affald i overensstemmelse med national lovgivning. 3-4

19 Miljøoplysninger For kommercielle brugere i EU Hvis du ønsker at kassere elektriske eller elektroniske apparater, bedes du kontakte din forhandler eller leverandør for yderligere information. Information om bortskaffelse i andre lande udenfor EU Disse symboler gælder kun i EU. Hvis du ønsker at kassere disse produkter, bedes du kontakte de lokale myndigheder eller din forhandler og bede om den korrekte bortskaffelsesmetode. Fjernelse Batterier bør kun udskiftes af et PRODUCENT-godkendt serviceværksted. Tyrkiet RoHS regulering I overensstemmelse med artikel 7 (d) certificerer vi hermed: Det er i overensstemmelse med EEE forordningen. EEE yönetmeliğine uygundur Yderligere information For mere information om miljø, sundhed og sikkerhed i forbindelse med dette Xerox-produkt og forbrugsstoffer, skal du kontakte følgende kundeservice: USA: Canada: Europa: Andre lande: Kontakt dine lokale myndigheder og anmod om vejledning angående bortskaffelse. For spørgsmål og problemer i USA, kan du gå til og indtaste et ord som PSDS i feltet Søg. For oplysninger om produktsikkerhed udenfor USA kan du gå til og benytte linket til at vælge det ønskede land. 3-5

20 Miljøoplysninger 3-6

21 Ulovlig i USA og Canada 4 Det er ulovligt i USA Kongressen har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i visse tilfælde. Bøder eller fængsel kan pålægges de, der laver sådanne reproduktioner. Obligationer eller værdipapirer fra den amerikanske regering, såsom: - Gældsbeviser - Kuponer fra obligationer - Silver Certifikater - Amerikanske obligationer - Federal Reserve papirer - Indskudsbeviser - Postanvisninger - Valuta fra Nationalbanken - Federal Reserve bankpapirer - Gold certifikater - Bankpapirer - Fractional Notes - Papirpenge - Obligationer fra bestemte statslige agenturer, som f.eks. FHA. - Obligationer (US Savings Bonds må kun fotograferes til PR-formål i forbindelse med en kampagne til salg af sådanne obligationer). - Internal Revenue-stempler (hvis det er nødvendigt at gengive et juridisk dokument, hvorpå der findes et stemplet stempel fra skattevæsenet, kan dette gøres forudsat, at gengivelsen af dokumentet er til et lovligt formål). 4-1

22 Ulovlig i USA og Canada - Frimærker, stemplede eller ustemplede (til filatelistiske formål kan frimærker fotograferes, forudsat at gengivelsen er sort/hvid og er mindre end 75% eller større end 150% af de lineære dimensioner af den oprindelige). - Checks eller veksler trukket af eller til autoriserede embedsmænd i USA. - Frimærker eller anden værdirepræsentant, uanset pålydende, der har været eller bliver udstedt i henhold til enhver Act of Congress. Adjusted Compensation Certificates for veteraner fra verdenskrigene. Obligationer eller værdipapirer fra udenlandsk regering, bank eller virksomhed. Ophavsretligt beskyttet materiale, medmindre tilladelse fra indehaveren af ophavsretten er opnået, eller gengivelsen falder ind under kategorien "fair brug" eller bibliotekers reproduktionsrettighedsbestemmelser i lovgivningen om ophavsret. Yderligere oplysninger om disse bestemmelser kan hentes fra Copyright Office, Library of Congress, Washington, DC Spørg efter Circular R21. Certifikater for statsborgerskab eller opholdstilladelse. (Udenlandske Naturalization Certificates må fotograferes). Pas. (Udenlandske pas må fotograferes). Immigrationsdokumenter. Udkast til registreringskort. Selective Service Induction Papers, der indeholder et af følgende registreringsoplysninger: - Indtægter eller indkomst - Straffeattest - Afhængighedsforhold status - Tidligere militærtjeneste - Fysisk eller psykisk tilstand - Undtagelse: USAs militære hjemsendelsescertifikater må fotograferes Badges, identifikationskort, pas eller distinktioner, der bæres af militært personale eller medlemmer af forskellige føderale afdelinger, såsom FBI, Treasury (medmindre fotografiet er bestilt af den overordnede i sådanne afdelinger). Ovenstående liste er ikke udtømmende, og der tages ikke noget ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde skal du kontakte din advokat. Det er ulovligt i Canada Parlamentet har ved lov forbudt gengivelse af følgende elementer i visse tilfælde. Straf med bøde eller fængsel kan pålægges de, der fremstiller sådanne kopier. Nuværende pengesedler eller aktuelle papirpenge. 4-2

23 Obligationer eller værdipapirer fra en stat eller bank. Papirer fra finans- eller skatteministeriet. Ulovlig i USA og Canada Den offentlige forsegling fra Canada eller en provins, eller forseglingen fra et offentligt organ eller myndighed i Canada eller en domstol. Proklamationer, forordninger, udnævnelser eller meddelelser derom (der svigagtigt foregiver at være blevet trykt af Nationalbanken i Canada eller et tilsvarende trykkeri for en provins). Mærker, varemærker, forseglinger, omslag eller design, der bruges af eller på vegne af den canadiske regering eller en provins, regeringen i et andet land end Canada eller en afdeling, bestyrelse, kommission eller agentur oprettet af den canadiske regering eller en provins eller en regering i en stat bortset fra Canada. Trykte eller selvklæbende frimærker, der bruges med henblik på omsætning med den canadiske regering eller en provins eller en regering i en stat, der ikke er Canada. Dokumenter, registre eller optegnelser opbevaret af offentligt ansatte, som er ansvarlige for at fremstille eller udstede certificerede kopier heraf, når reproduktionen falsk foregiver at være en certificeret kopi heraf. Ophavsretligt beskyttet materiale eller varemærker af enhver art uden samtykke fra copyright- eller varemærkeejer. Ovenstående liste er tænkt som en hjælp, men er ikke altomfattende, og der fralægges ethvert ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. I tvivlstilfælde skal du kontakte din advokat. 4-3

24 Ulovlig i USA og Canada 4-4

25

26

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Version 2.1 August 2011. Xerox Color 800/1000 Press Sikkerhedsvejledning

Version 2.1 August 2011. Xerox Color 800/1000 Press Sikkerhedsvejledning Version 2.1 August 2011 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, FreeFlow, GBC AdvancedPunch, SquareFold, Xerox printeract, MeterAssistant, SuppliesAssistant og RemoteAssistant er varemærker

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Version 2.0 December 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunktionel printer Hurtig betjeningsvejledning

Version 2.0 December 2014. Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunktionel printer Hurtig betjeningsvejledning Version 2.0 December 2014 Xerox WorkCentre 5945/5955 Multifunktionel printer Hurtig betjeningsvejledning 2014 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox, Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Brugsvejledning 253107577-A_DAN Kære kunde Før ibrugtagning beder vi dig, for din egen sikkerheds og komforts skyld, nøje at gennemlæse afsnittet Sikkerhed. Ved køb af denne

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U

Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Installationsvejledning Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack-monteret 1U Vigtige sikkerhedsmeddelelser Læs insturktionerne omhyggeligt for at blive fortrolig med udstyret, før du prøver at installere,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Produkt- og miljødatablad Dato: 10.05.2010 Revisionsdato: 01.07.10 ALH

Produkt- og miljødatablad Dato: 10.05.2010 Revisionsdato: 01.07.10 ALH Side 1 af 5 1 Firma Producent/Leverandør: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Telefon.:+49/511/7404-0 Adresse: D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany Telefax:+49/511/741050 Udgiver: Konica

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Produkt- og miljødatablad Dato: 03.03.09 Revisionsdato: 17.03.09 ALH

Produkt- og miljødatablad Dato: 03.03.09 Revisionsdato: 17.03.09 ALH Side 1 af 6 1 Firma Producent/Leverandør: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Telefon.:+49/511/7404-0 Adresse: D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 / Germany Telefax:+49/511/741050 Udgiver: Konica

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Oplysninger om installation og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: ADVARSEL! angiver risiko for tingskade, personskade eller død. Latitude E7240 Set forfra og bagfra Figur

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere