PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj Kl på regionsgården i mødelokale H 6 og møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde"

Transkript

1 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard (A) Lise Müller (F) Birgit Tystrup (V) Finn Rudaizky (O) Nina Berrig (C)

2 Indholdsfortegnelse 1. Medicinering i psykiatrien - nyt monitoreringssystem 3 2. Opfølgning på budget 2013 for psykiatrien 6 3. Prioritering af forslag til budget 2014 og flerårige budgetforslag 8 4. Særlige indsatser dobbeltdiagnoser/ pendlere Kapacitetsanalyse fra Deloitte Meddelelser Eventuelt 19 2

3 Den 16. maj 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 1 MEDICINERING I PSYKIATRIEN NYT MONITORERINGSSYSTEM ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager orienteringen om medicineringen og det nye monitoreringssystem til efterretning. RESUME Region Hovedstadens Psykiatri har taget et nyt system til overvågning af patienternes medicinering i brug. Systemet kan levere data både på centerniveau, afsnitsniveau og patientniveau. Systemet udvikles fortsat med nye funktionaliteter. Data viser udviklingen i brugen af antipsykotisk medicin i akutbehandlingen. Fra maj 2013 vil det blive muligt at overvåge behandling med antipsykotiske lægemidler for ambulante patienter, herunder hvor mange patienter der behandles med mere end et antipsykotisk lægemiddel (polyfarmaci). Desuden vil det blive muligt at overvåge medicinering af patienter i behandling med benzodiazepiner. På mødet vil der blive givet en introduktion til det nye monitoreringssystem. SAGSFREMSTILLING I forlængelse af sagen om overmedicinering på Psykiatrisk Center Glostrup er der udviklet et nyt system til overvågning af patienternes medicinering baseret på data fra EPM (Elektronisk Patientmedicinering). Systemet har været i brug siden februar. Systemet kan levere data både på centerniveau, afsnitsniveau og patientniveau. Systemet giver mulighed for overvågning af, hvor mange patienter, der behandles med givne lægemidler med særligt fokus på omfanget af overskridelser af den anbefalede døgndosis. Overvågningen gælder både indlagte og ambulante patienter. Der er udviklet og udvikles fortsat - særlige funktionaliteter i systemet. De første funktionaliteter, der er prioriteret, er funktioner til overvågning af overskridelse af anbefalede døgndoser af akut antipsykotisk behandling, identificering af ordinerende læge, samt grafisk visning af medicineringspraksis over tid. I maj 3

4 2013 vil systemet være udbygget med data for antipsykotisk polyfarmaci og behandling med benzodiazepiner i den ambulante behandling. Status for brug af antipsykotiske lægemidler til akut psykosebehandling Data for brug af anti-psykotiske lægemidler i akutbehandlingen viser, at antallet af patienter der behandles med antipsykotiske lægemidler har været stabilt siden marts Desuden viser data et markant fald i antal overskridelser af anbefalede døgndoser af Olanzapin i forbindelse med de skærpede retningslinjer i sommeren For andre præparater viser data stabilitet i anvendelse og antal overskridelser. For præparatet Quetiapin viste data dog i september 2012 et uhensigtsmæssigt højt niveau af overskridelser, hvorfor der blev lavet en handleplan, hvorefter niveauet af overskridelser for dette præparat faldt markant. Medicinering af ambulante patienter (polyfarmaci) Der blev i efteråret 2012 lavet en handleplan for kvalificering af den medicinske behandling af ambulante patienter med antipsykotika og benzodiazepiner. Handleplanen indebærer, at alle patienter der behandles med mere end et antipsykotisk lægemiddel eller benzodiazepiner senest ultimo april skal være vurderet af deres behandlingsansvarlige læge. Formålet er at sikre, at behandlingen foregår med mindst mulig medicin. Desuden udarbejdes nedtrapningsplaner for patienter i langvarig behandling med benzodiazepiner. Der er i marts 2013 afholdt statusmøder med de psykiatriske centre som opfølgning på planen. Der vil blive gjort følgende for at sikre, at behandlingen foregår med mindst mulig medicin: Alle ambulante patienter, der får mere end et antipsykotisk lægemiddel (polyfarmaci) eller benzodiazepiner, vil være vurderet af deres behandlingsansvarlige læge inden udgangen af april 2013 Der udarbejdes nedtrapningsplaner for alle relevante patienter i langvarig benzodiazepinbehandling. Primo maj vil monitoreringssystemet være udbygget med data for antipsykotisk polyfarmaci og behandling med benzodiazepiner. Direktionen for Region Hovedstadens Psykiatri kontrollerer fortsat medicineringspraksis på ugentlig basis. På mødet vil der blive givet en præsentation af det nye system til monitorering af medicinering. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 4

5 SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat af 22. april 2013 om overvågning af medicinering i Region Hovedstadens Psykiatri Sagsnr:

6 Den 16. maj 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 2 OPFØLGNING PÅ BUDGET 2013 FOR PSYKIATRIEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget drøfter budgetopfølgningen og tager orienteringen til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget skal følge op på budget Der gives en orientering for arbejdet med implementering af indsatserne. SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget skal følge op på budget 2013, herunder udmøntning af midler til kapacitetsudvidelser med henblik på indførelse af udrednings- og behandlingsret med tilførsel af 63 mio. kr., samt midler med fokus på implementering af visioner. Regionsrådet har afsat midler til ganske mange initiativer indenfor psykiatrien, og der er afsat midler til kapacitetsudvidelser i forbindelse med indførelse af en skærpet udrednings- og behandlingsret på 4 uger i psykiatrien. De tiltag, der er afsat penge til, falder således i tre hovedgrupper; kapacitetsudvidelser, implementering af visioner og uddannelsestiltag. Fordelingen af midlerne og aktuel status for tiltag fremgår af vedlagte bilag. Derudover er der afsat midler til forskellige byggeprojekter. Nogle tiltag er allerede gennemført og langt de fleste af de øvrige initiativer er igangsat. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Midlerne er afsat i budget 2013 og udmøntes i kommende økonomirapporter. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. 6

7 KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Budgetopfølgning 2013 for psykiatrien status maj 2013 Sagsnr:

8 Den 16. maj 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 3 PRIORITERING AF BIDRAG TIL BUDGET 2014 OG FLERÅRIGE FORSLAG ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget drøfter, om udvalget ønsker at prioritere sine budgetbidrag. RESUME Psykiatriudvalget drøftede på møde den 5. marts 2013 hvilke bidrag, der skal indgå i budgetplanlægningen for Psykiatriudvalget har foreslået 11 emner. På regionsrådets budgetseminar den 9. april 2013, blev det anbefalet, at Psykiatriudvalget prioriterer forslagene yderligere. Det indstilles derfor, at Psykiatriudvalget drøfter, om det ønsker at prioritere forslagene til budgettet for SAGSFREMSTILLING Psykiatriudvalget drøftede på sit møde den 5. marts 2013 en række emner, som udvalget mener bør tilgodeses i budgettet. I forlængelse af regionsrådets budgetseminar skal udvalget drøfte, om det ønsker at foretage yderligere prioritering af sine budgetbidrag. Nedenfor er oversigten over de emner, som udvalget prioriterede på mødet den 5. marts Medarbejdere med brugerbaggrund I 2013 er der afsat 1,3 mio. kr. til ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund (MBere) på tre psykiatriske centre. Dette tiltag kan videreføres og udvides i 2014 og frem til flere psykiatriske centre. Udgiften vil afhænge af hvor mange afsnit, der skal dækkes på de enkelte centre. En gennemsnitsløn for en MBer på fuld tid er kr. pr. år. Det vurderes, at for en pulje på 5-7 mio. vil der kunne ansættes medarbejdere på alle centre. 8

9 2. Tiltag til at understøtte recovery orientering Der blev afsat 3 mio. kr. i budget 2013 til udvikling af recoveryorienterede værktøjer og kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor recovery. Heraf 1 mio. kr. til uddannelse af personalet inden for recovery. Det kan overvejes, at permanentgøre bevillingen fra 2013 til recovery uddannelse, da der er tale om en meget omfattende uddannelsesopgave. En mulighed kunne således være, at afsætte en permanent pulje på 1 mio. kr.. Derudover kan det overvejes, om der bør afses midler til peer-to-peer-support. Peer-to-peer support betyder, at personer ( peers ) giver hinanden støtte, hjælp og opbakning i en ligeværdig relation. Typisk refererer udtrykket til frivilligt baserede selvhjælpsgrupper og lignende, hvor hjælp til selvhjælp gives på basis af egne erfaringer, men det kan også forekomme i en mere professionel ramme med undervisning for eksempel af en medarbejder med brugererfaring, der fungerer som peer. 3. Psykoterapi Udvikling af de eksisterende tilbud om psykoterapeutisk behandling, herunder kognitiv terapi samt systematisk udbredelse af disse tilbud, til patienter med psykoselidelser vil bidrage til at fremme visionen om En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud. Udbredelse af psykoterapi kræver tilførsel af varige driftsmidler. 4. Patientuddannelse og psykoedukation Det kan overvejes at udvikle og gennemføre patientuddannelse, og videreudvikle psykoedukation med udgangspunkt i recoveryorientering og patientinvolvering med inspiration fra bl.a. kronikerprogrammet. Det kan overvejes at afsætte en pulje inden for temaet patientuddannelse og psykoedukation. 5. Pårørendeinddragelse Det bør overvejes, hvordan pårørendeinddragelse kan udvikles. Dette kan ske ved at etablere pårørendeuddannelse og uddannelse for medarbejdere i metoder til at inddrage pårørende eller ved at udvikle værktøjer til at sikre, at pårørende modtager relevant støtte og kriseintervention. Det kan ligeledes overvejes at afprøve metoden Åben Dialog eventuelt i justeret form i forhold til den oprindelige Laplandsmodel. Det kan overvejes at afsætte en pulje til initiativer til udvikling af pårørende inddragelse For børne- og ungdomspsykiatrien kan det overvejes at arbejde direkte med familier og børn fx via et projekt med leje af træningslejlighed. Derudover kan ansættelse af børnepsykologer for at støtte arbejdet med information til børn og inddragelse af børn med psykisk syge forældre overvejes. Et skøn over etableringsudgift for et sådant projekt er ca. 0,5 mio. kr. Endelig kan der være behov for at styrke støtten til børn af psykisk syge forældre, fx ved ansættelse af børnepsykologer i børne- og ungdomspsykiatrien. Her kunne et prisoverslag være 1,25 mio. kr. pr. år for ansættelse af 2 psykologer. 9

10 Der kunne inden for området pårørendeinddragelse afsættes en pulje på for eksempel 2 mio. kr. 6. Beskæftigelses-, aktivitets- og motionstilbud Patienter og medarbejdere efterspørger beskæftigelses- og aktivitetstilbud både på åbne og lukkede afsnit. Dette vil kræve en betydelig varig ressourcetilførsel, og der vil være behov for yderligere ressourcer, hvis de ambulante behandlingstilbud også skal omfattes. Beskæftigelses-, aktivitets- og motionstilbud kan styrkes med øget bemanding i eftermiddags- og aftentimerne på lukkede almenpsykiatriske afsnit fx ved ansættelse af aktivitetsmedarbejder og/eller en psykolog. Udgift til ansættelse af en fysioterapeut og en psykolog pr. afsnit (løn + drift) skønnes at være ca. 1,4 mio. kr. pr. afsnit. 7. Omlægning af senge Der er behov for at omlægge åbne til lukkede senge for retspsykiatriske patienter, idet kravene til behandlingen af retspsykiatriske patienter øges. Ligeledes kan ét eller flere åbne afsnit på de almenpsykiatriske centre med fordel omdannes til lukkede afsnit for at samle patienter med retslige foranstaltninger i særlige afsnit med fokus på rehabilitering. Det er forbundet med årlige merudgifter at omlægge sengeafsnit, og der vil være udgifter til fysiske ændringer. Som led i udviklingen af retspsykiatrien på PC Sct. Hans (jf. kvalitetsfondsprojektet) skal alle åbne retspsykiatriske afsnit på centret på sigt omdannes til lukkede afsnit. Det foreslås at omdanne af de nuværende åbne senge til lukkede senge i 2014, da der er behov herfor. Omlægning af et åbent afsnit med 10 senge til et lukket afsnit med 10 senge koster ca. 5 mio. kr. årligt, som følge af den øgede bemanding. Udgiften til en omlægning af senge vil derfor være ca mio. kr. årligt. 8. Aftenåbent i distriktspsykiatriske centre I budget 2013 er der afsat 3 mio. kr. til at udvide åbningstiden to dage om ugen i tre distriktspsykiatriske centre. Den udvidede åbningstid gennemføres dels ved personaleudvidelse og dels ved at omlægge arbejdstiden. Hvis det viser sig at være en efterspurgt serviceforbedring, vil der være basis for at udvide ordningen til flere af de 18 distriktspsykiatriske centre. Et mål kunne fx være, at alle otte almenpsykiatriske center skal have aftenåbent i mindst ét af deres distriktspsykiatriske centre. Merudgifterne ved at indføre aftenåbent i yderligere fem psykiatriske centres distriktspsykiatrier vil være ca. 5 mio. kr. om året. Et andet mål kunne være, at to udgående teams holder aftenåbent. Hvis man forudsætter, at der skal være to personer ved hvert team hver aften hele ugen vil merudgifterne være ca. 5,2 mio. kr. om året. 10

11 9. Øget kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien Siden 2007 er antallet af behandlede patienter om året i børne- og ungdomspsykiatrien vokset med ca. 50%. Tal fra 2012 viser, at ventetiden igen er stigende, hvilket primært skyldes, at antallet af henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien er stigende. Der er afsat ressourcer til udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien i budget 2013, men på baggrund af den seneste udvikling vurderes det, at der vil være behov for yderligere udbygning. Det kan derfor overvejes, at der afsættes 10 mio. kr. til dette formål i budget Tidlig opsporing af psykisk sygdom blandt børn og unge Der er gennem de senere år sket en betydelig udvidelse af behandlingskapaciteten for unge med en debuterende psykose (OPUS-team). Det har stor betydning for effekten af behandlingen, at patienterne kommer hurtigt i behandling, hvorfor behandlingstilbuddene kunne suppleres med tidlig opsporing. En model er at etablere et tilbud med telefonisk kontakt til erfarne medarbejdere, der kan sikre hurtig screening og henvisning til behandlingstilbud, hvis man har mistanke om, at man selv eller en man kender har en begyndende psykose. Herudover er der behov for informations- og oplysningskampagne om tilbuddets eksistens, og da tidlig opsporing forventes at øge antallet af patienter, er der behov for et OPUS-team mere. Etablering af tilbud med ovenstående elementer i Region Hovedstaden skønnes at koste ca. 4,5 mio. kr. om året til løn og øvrig drift og 2-3 mio. kr. om året til informationsaktiviteter. 11. Kvalitetsarbejdet i psykiatrien De psykiatriske centre i Region Hovedstadens Psykiatri har adgang til et webbaseret spørgeskemasystem, der anvendes til at evaluere effekten af psykoterapeutisk behandling. Effektiv ibrugtagning og optimal udnyttelse af nye systemer er imidlertid ressourcekrævende. Det foreslås derfor, at der ansættes to læger/akademikere og en sekretær til at styrke dette kvalitetsarbejde. Systemet fungerer ved, at patienterne logger sig på et elektronisk spørgeskema og besvarer det. Det giver et billede af patientens symptomer, relationelle problemer og funktionsniveau. Ved behandlingsstart og afslutning udfylder patienterne igen spørgeskema, og centret kan dermed vurdere behandlingseffekt og kvalitet. Systemet indeholder endvidere et rapporteringssystem. Det kan overvejes at afsætte en pulje inden for dette formål afstemt efter udgifter til løn og antal årsværk. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen om prioritering af budgetbidrag indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 11

12 SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Sagsnr:

13 Den 16. maj 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 4 SÆRLIGE INDSATSER TIL PATIENTER MED DOBBELTDIAG- NOSER OG PENDLERE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget drøfter indsatsen til patienter med dobbeltdiagnoser og pendlere og tager orienteringen til efterretning. RESUME Psykiatriudvalget har ønsket en opfølgning på indsatsen til patienter med dobbeltdiagnoser og pendlere. Til brug for udvalgets drøftelse er der udarbejdet et notat om de særlige indsatser til patienter med dobbeltdiagnoser og pendlere. SAGSFREMSTILLING Ad hoc udvalget psykiatri- og socialudvalget har tidligere beskæftiget sig med særlige indsatser til patienter med dobbeltdiagnoser og pendlere mellem socialpsykiatriske botilbud og de psykiatriske centre. Desuden er der fra regionens pulje på 50 mio. kr. til svage grupper afsat midler til gruppen. Psykiatriudvalget har ønsket en opfølgning på indsatsen til de nævnte to grupper. Pendlere er beboere i socialpsykiatriske botilbud, der har hyppige indlæggelser på psykiatrisk center. Problemstillingen blev afdækket i 2010, og konklusionen var, at der ikke er behov for at etablere særlige tilbud til målgruppen, da de kan håndteres indenfor de givne rammer. Patienter med dobbeltdiagnoser har en psykisk sygdom kombineret med misbrug. Der er delt ansvar, idet regionen har ansvar for at behandle den psykiske sygdom, og kommunen har ansvar for at behandle misbruget. Det opdelte behandlingsansvar er problematisk, og der er patienter, der falder mellem to stole, selvom koordineringen er aftalt via samarbejdsaftaler i sundhedsaftalen. I Region Hovedstadens Psykiatri er der taget forskellige initiativer som etablering af et kompetencecenter og etablering af et specialambulatorium. Desuden indgår psykiatrien i nogle tværsektorielle projekter, som har til formål at styrke samarbejdet om patienter med dobbeldiagnoser. 13

14 Administrationen vedhæfter til brug for udvalgets drøftelse et notat om de særlige indsatser til patienter med dobbeltdiagnoser og pendlere. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse 1. Særlige indsatser til patienter med dobbeltdiagnoser og pendlere, 30. april 2013 Sagsnr:

15 Den 16. maj 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 5 KAPACITETSANALYSE FRA DELOITTE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Psykiatriudvalget tager orienteringen om Deloittes kapacitetsanalyse til efterretning. RESUME Konsulentfirmaet Deloitte har analyseret kapaciteten i psykiatrien i de fem regioner for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Der er forskelle mellem regionerne, der gør sammenligning vanskelig, det gælder for eksempel visitationspraksis, registrering af indlæggelser og befolkningssammensætning. Analysen viser, at Region Hovedstaden ligger højt med hensyn til antal sengedage, indlæggelser og antal ambulante besøg pr. patient, samt at Region Hovedstaden ligger lige omkring gennemsnittet med hensyn til produktiviteten på antal ambulante ydelser og sengedage pr. årsværk. For børne- og ungdomspsykiatrien er antallet af patienter fordoblet i Region Hovedstaden i løbet af de sidste 10 år, men stigningen er dog den laveste relativt set blandt regionerne. Martin Lund, direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, vil på mødet præsentere analysen, herunder hvad analysen kan anvendes til, og hvilke forbehold der må tages. SAGSFREMSTILLING Deloittes kapacitetsanalyse af psykiatrien i de fem regioner blev fremsendt til regionsrådet i december På Psykiatriudvalgets møde vil Martin Lund, direktør for Region Hovedstadens Psykiatri præsentere analysen. Der skal gøres opmærksom på, at der er forskelle i regionernes måde at registrere patienterne på. Disse forskelle har betydning for sammenligningsmulighederne i forhold til analysen. For eksempel har Region Syddanmark en praksis, hvor de fleste patienter tages ind til en visiterende samtale og derved registreres som værende i behandlingsforløb. Region Hovedstaden registrerer det som en ind- 15

16 læggelse, når en patient har overnattet i en akutmodtagelse, hvilket kan afspejle sig i antallet af indlæggelser. Voksenpsykiatrien Analysen viser, at Region Hovedstaden har flest indlæggelser i voksenpsykiatrien pr. indbygger, og flest antal ambulante besøg pr. patient. Region Hovedstaden har desuden det højeste antal normerede sengepladser til voksne med 0,75 normeret sengeplads pr indbyggere, og Region Syddanmark det næsthøjeste med 0,56 plads pr indbyggere. Samtidig viser analysen, at Region Hovedstaden har den laveste vækst i antallet af voksne, der modtager psykiatrisk behandling. Dette skal dog ses i lyset af, at der i Region Hovedstaden var et højt udgangspunkt som følge af et veludbygget psykiatrisk behandlingstilbud. Med en sengekapacitet på i alt normerede senge, står Region Hovedstaden for 42% af den samlede kapacitet i voksenpsykiatrien i Danmark. Region Hovedstaden er med 220 sengedage pr indbygger, den region der har flest senge pr. indbygger. Børne- og ungdomspsykiatrien For børne- og ungdomspsykiatrien har Region Hovedstaden 33% af den samlede sengekapacitet svarende til 69 af 207 normerede senge. Over de sidste 10 år er antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden fordoblet, fra 7,5 patienter til 17,8 patienter pr indbyggere. Dermed er Region Hovedstaden tæt på landsgennemsnittet. Der har fra 2001 til 2011 været en stigning i antal indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien på 21 %. Region Hovedstaden ligger lavest med 1,21 indlagte pr indbyggere og Region Syddanmark højest med 1,57 pr indbyggere. Antallet af sengedage pr. indlæggelse er faldet i samme periode. Region Hovedstaden har den længste gennemsnitlige indlæggelsestid, hvilket kan hænge sammen med de relativt set få indlæggelser. Speciallægepraksis Udover patienter i den hospitalsbaserede psykiatri, behandles der også patienter i speciallægepraksis. Her ligger Region Hovedstaden højt med hensyn til antal besøg i speciallægepraksis med 19 personer pr indbyggere i voksenpsykiatrien, og Region Sjælland ligger højest med 4,9 personer i behandling pr indbyggere i børne- og ungdomspsykiatrien. Retspsykiatri Endelig viser analysen, at antallet af retspsykiatriske patienter er mere end tredoblet fra 2001 til 2011, svarende til en årlig stigning på 12%. Antallet af påbegyndte indlæggelser er steget tilsvarende. Sengekapaciteten er øget med 100 senge i de senere år, og en yderligere udbygning er planlagt. 16

17 En stor del af den retspsykiatriske behandling foregår i almenpsykiatrien, dvs. på almindelige åbne og lukkede psykiatriske afdelinger, og ikke på specialiserede retspsykiatriske afsnit. 40 % retspsykiatriske sengedage, 86 % af indlæggelserne og 64 % af de ambulante besøg sker i almenpsykiatrisk regi. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Psykiatriudvalget. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. PSYKIATRIUDVALGETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Notat om konsulentfirmaet Deloittes kapacitetsanalyse af psykiatrien 2. Analyse af kapaciteten i psykiatrien, Deloitte, december Orientering til Regionsrådet december 2012 Sagsnr:

18 Den 16. maj 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 6 MEDDELELSER Ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien Det har ikke inden udsendelse af dagsorden til mødet i Psykiatriudvalget været muligt at trække endelige, valide data for ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. Derfor udsættes denne sag til Psykiatriudvalgets møde i juni Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse i psykiatrien Den Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien (LUP Psykiatri) for 2012 er offentliggjort. Undersøgelsen er blevet gennemført efter et nyt koncept. Undersøgelsen omfatter på samme tid indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien samt ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Patientundersøgelserne vil fremover blive gennemført årligt, mens pårørendeundersøgelserne vil blive gennemført hvert tredje år. Der vedlægges et sammenfattende notat om undersøgelsen for psykiatrien i Region Hovedstaden. Sagsnr:

19 Den 16. maj 2013 PSYKIATRIUDVALGET SAG NR. 7 EVENTUELT Sagsnr:

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 18.00 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen - 3400

Læs mere

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 25. juni 2013 Kl. 17.00 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S 10. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand)

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte

Kl på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Torsdag den 4. april 2013 Kl. 16.00 19.00 på Psykoterapeutisk Center Stolpegården, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte 8. møde Mødet slut kl. 19.20 Medlemmer:

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-06-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-06-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 7. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Amager, Digevej 110, 2300 København S Møde nr. 3 Medlemmer: Arly Eskildsen

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8.

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8. DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Tirsdag den 22. marts 2010 Kl. 18.00 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde nr. 2 Medlemmer:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard Nina

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Psykiatrisk afdeling. Organisation:

Psykiatrisk afdeling. Organisation: + Psykiatrien i Region Syddanmark Ledende ergoterapeut tlf.: 99 44 83 91 Psykiatrisk afdeling Klinisk underviser tlf.: 99 44 83 92 Ergoterapien Ergoterapien tlf.: 99 44 83 90 Østre Hougvej 70 5500 Middelfart

Læs mere

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden D.6. januar 2016 Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden Først skal vi takke for den mulighed, vi har fået for at redegøre for de udfordringer,vi ser ved ydelsesregistreringerne i Psykiatrien og som

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010. Ansøgningsskema til pulje 1, 2 eller 3: 3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010 Ansøgningsskema til

Læs mere

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2012 Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 1. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 25-11-2013 18:30. Mødelokale H6 og H7. Psykiatriudvalget - mødesager BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 25-11-2013 18:30 MØDESTED Mødelokale H6 og H7 MEDLEMMER Arly Eskildsen Birgit Tystrup Finn Rudaizky Hanne Andersen Lise Müller Maja Holt Højgaard

Læs mere

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød

Kl på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen Hillerød B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16.00 18.00 på Psykiatrisk Center Nordsjælland, Afdeling Hillerød, Dyrehavevej 48, 1 sal - mødelokale cafeen -

Læs mere

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet

Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet N O T A T Bilag 1. Delaftale om finansloven (sundhed) og satspuljeaftalen 2012-2015 på sundhedsområdet Regeringen og Enhedslisten har den 15. november indgået delaftale til finansloven om sundhedsområdet.

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-05-2016 18:30. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 24-05-2016 18:30. Mødelokale på regionsgården - H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 24-05-2016 18:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H3 MEDLEMMER Erik Lund Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets

I den anledning har forvaltningen den 29. januar 2015 udsendt en redegørelse til regionsrådets Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning POLITIKERSPØRGSMÅL Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B& D Telefon 38 66 60 00 Web www.regionh.dk Spørgsmål nr.: 026 Dato:14. februar 2015 Stillet af:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 20-05-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H7 og H8. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 20-05-2014 17:00. Mødelokale på regionsgården - H7 og H8. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 20-05-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården - H7 og H8 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen (A) Hanne Andersen (A) Erik R. Gregersen (A) Karsten

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG Mandag den 7. april 2008 Kl. 14.30 i Distriktspsykiatrisk Center Ydre Nørrebro, Nannasgade 28, 2200 København

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM PSYKIATRISK CENTER XXX OG XXX KOMMUNE Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse (voksne) 2010-2014 Formateret: Højre Dato, titel og navn på underskriver Psykiatrisk Center XXX XXX Kommunes logo Dato, titel og navn på underskriver XXX

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune.

Region Hovedstaden har den 7. februar 2007 fremsendt Forslag til Psykiatriplan til høring i bl.a. Københavns Kommune. Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: Sagsnr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Dok.nr.: Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Høring vedr. Forslag til Psykiatriplan

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 12-01-2016 18:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 12-01-2016 18:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 12-01-2016 18:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Erik Lund Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer?

Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Regeringens nationale handleplan løser den nu alle problemer? Workshop: Værdige og sammenhængende patientforløb af høj kvalitet for de ældre medicinske patienter hvad skal der til? DSKS, 14.1.2011 Mirjana

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 5. juli 2007 Kontor: Regional sundhed J.nr.: 2005-12140-168 Sagsbeh.: JLI Fil-navn: Dokument 6

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 5. juli 2007 Kontor: Regional sundhed J.nr.: 2005-12140-168 Sagsbeh.: JLI Fil-navn: Dokument 6 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 5. juli 2007 Kontor: Regional sundhed J.nr.: 2005-12140-168 Sagsbeh.: JLI Fil-navn: Dokument 6 Projektoversigt psykiatripuljen 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde,

Afbud fra resten af medlemmerne. Referent: Annie Elise Geilman (Psykiatrien Vest) (hvem, hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde, Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatri Den 10. september 2015, kl. 12.30-15.30, i Undervisningslokalet, Gul Gang, Indgang Z2, indgangen til sengeafsnit V45, Birkevænget 7, 4300 Holbæk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere